Araştırma Makalesi / Research Article. Erdinç DURSUN, Duygu GEZEN-AK, Selma YILMAZER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Araştırma Makalesi / Research Article. Erdinç DURSUN, Duygu GEZEN-AK, Selma YILMAZER"

Transkript

1 Araştırma Makalesi / Research Article 163 Doi: /npa.y7089 (Nöropsikiyatri Arflivi 2014; 51: ) (Archives of Neuropsychiatry 2014; 51: ) 163 Vitamin D Uygulamasının Primer Hippokampal Nöronlardaki İndüklenebilir Nitrik Oksit Sentaz (İNOS) Anlatımı Üzerine Etkileri The Influence of Vitamin D Treatment on the Inducible Nitric Oxide Synthase (INOS) Expression in Primary Hippocampal Neurons Erdinç DURSUN, Duygu GEZEN-AK, Selma YILMAZER İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye ÖZET Giriş: Nörodejenerasyon, sinir hücrelerinin yapı ve fonksiyonlarını kaybetmesine bağlı olarak nöron ölümü ile sonuçlanan bir süreçtir. Bu süreçte artan indüklenebilir nitrik oksit sentaz (inos) seviyelerinin, hücrelerin oksidatif ve nitrozatif hasarına sebep olarak nörodejenerasyona eşlik ettiği düşünülmektedir. Vitamin D nin ise glia hücrelerinde inos sentezini baskılayarak hücreleri nörotoksisiteye karşı koruduğu ileri sürülmektedir. Ancak inos un hippokampal nöronlarda vitamin D tarafından düzenlenip düzenlenmediğini gösteren herhangi bir çalışma yoktur. Bu çalışmadaki amacımız, hippokampal nöronların vitamin D uygulamasına cevap olarak inos anlatımlarında bir değişiklik olup olmadığını belirlemektir. Yöntem : Sprague dawley cinsi sıçanların 18 günlük embriyolarının hippokampuslarından hazırlanan primer nöron kültürlerine 24 ve 48 saat süre ile vitamin D uygulandı. inos mrna miktarlarındaki değişimler kantitatif gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (qrt-pcr) yöntemi ile belirlendi. Tüm grupların sitotoksisite seviyeleri kültür medyumuna salınan laktat dehidrogenazın (LDH) ölçülmesi ile belirlendi. Bulgular: Yirmi dört saat boyunca vitamin D uygulanan grupla diğer gruplar arasında herhangi bir inos anlatımı açısından bir fark gözlenmezken, 48 saat süreyle vitamin D uygulanan hippokampal nöronların inos mrna seviyelerinin kontrol gruplarına kıyasla anlamlı derecede düştüğü saptandı (p<0,001). Ayrıca, vitamin D uygulamasının sitotoksiste belirteci olan LDH salınımını da azalttığı saptandı (p<0,001). Sonuç: Sonuçlarımız, vitamin D nin inos anlatımındaki artışı engelleyerek, hippokampal nöronları oksidatif hasara karşı koruyabileceğini göstermektedir. (Nöropsikiyatri Arflivi 2014; 51: ) Anahtar kelimeler: Alzheimer hastalığı, vitamin D, indüklenebilir nitrik oksit sentaz (inos), primer hippokampal nöron kültürü ABSTRACT Introduction: Neurodegeneration is a process that is characterized by the loss of neuronal structure and function and eventually ends with neuronal death. An elevated level of inducible nitric oxide synthase (inos) is suggested to accompany this process by inducing oxidative and nitrosative damage. Vitamin D is reported to protect glial cells against neurotoxicity via suppressing inos synthesis. Though there was no data about whether inos is regulated by vitamin D in hippocampal neurons. In this study our aim was to determine any alteration in inos expression of hippocampal neurons in response to vitamin D treatment. Method: Twenty four and 48 hours of vitamin D treatments were performed on primary hippocampal neuron cultures that were prepared from Sprague dawley rat embryos (E18). The alterations in the inos mrna expression were determined with quantative real time polymerase chain reaction (qrt-pcr). The cytotoxicity levels of each group were investigated by the measurement of lactate dehydrogenase (LDH) that is released to culture medium. Results: No difference was observed between groups in 24 hours of treatment regarding the inos expression. Though the inos mrna level of vitamin D treated group was significantly lower than that of control group on the 48th hours of treatment (p<0.001). Vitamin D treatment also attenuated the LDH release which is an indicator of cytotoxicity (p<0.001). Conclusion: Our results indicated that vitamin D has the potential to prevent oxidative damage by suppressing inos expression. (Archives of Neuropsychiatry 2014; 51: ) Key words: Alzheimer s disease, vitamin D, inducible nitric oxide synthase (inos), primary hippocampal neuron culture Çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması bildirmemişlerdir. Conflict of interest: The authors reported no conflict of interest related to this article. Yaz flma Adresi/ Correspondence Address Dr. Selma Yılmazer, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye Gsm: Geliş tarihi/received: Kabul tarihi/accepted: Nöropsikiyatri Arşivi Dergisi, Galenos Yayınevi taraf ndan bas lm flt r. / Archives of Neuropsychiatry, published by Galenos Publishing.

2 164 Dursun ve ark. Giriş Bellek üzerine yapılan çalışmalar hafıza ve öğrenme merkezinin başta hippokampus olmak üzere temporal lob olduğunu göstermektedir (1). Hippokampus bilişsel yönden büyük önem taşır ve Alzheimer hastalığında ilk tutulan yerlerden biridir (2). Alzheimer hastalığı demansın en çok rastlanan sebeplerinden biri olup (3,4) inflamasyonun da eşlik ettiği nörodejeneratif bir hastalıktır (5). Beyinde meydana gelen inflamasyon astrogliozis, mikrogliozis ve akut faz proteinlerindeki değişiklikler ile tanımlanır (6). Alzheimer hastalarının beyinlerinde ortaya çıkan inflamasyon sonucunda indüklenebilir nitrik oksit sentaz (inos) miktarlarının arttığı rapor edilmiştir (5,7,8,9,10,11,12,13). Vitamin D (1,25-dihydroxyvitamin D3), sekosteroid bir hormon olup son zamanlarda nörosteroid olarak da anılmaya başlanmıştır. Vitamin D nin nörodejenerasyon üzerindeki olası rolleri son yıllarda yapılan çalışmaların ilgi odağı haline gelmiştir. Vitamin D nin dolaşımda en çok bulunan formu olan 25-hidroksi vitamin D3 eksikliği veya yetersizliğinin duygu durum bozuklukları, Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı ve kognitif bozukluk ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (14,15,16,17,18,19,20,21). Vitamin D takviyesinin aksogenezi indüklediği (22), Alzheimer hastalığının önemli bir bileşeni olan amiloid beta 1-42 ile indüklenen sitotoksisteyi önlediği (23), amiloid beta fagositozu ve ortamdan temizlenmesini sağladığı (24,25,26) bildirilmiştir. Ayrıca kortikal nöronlarda ve glia hücrelerinde sinir büyüme faktörü (NGF) seviyesini düzenlediği (27,28) gösterilmiştir. Vitamin D nin hücre içindeki görevlerine aracılık eden nüklear vitamin D reseptörü (VDR) steroid hormon reseptörü süperailesinin bir üyesidir. Grubumuz tarafından yapılan genetik çalışmada VDR geni ile Alzheimer hastalığı arasındaki ilişki literatürde ilk kez olarak gösterilmiştir (29). Yine grubumuz tarafından VDR genine ait TaubF haplotipinin Alzheimer riskini arttırtırdığı rapor edilmiştir (30). Bu bulgularımız kognitif gerileme (31,32), Alzheimer hastalığı (33,34), Parkinson hastalığı (35,36) ile VDR polimorfizmleri arasındaki ilişkiyi gösteren çalışmalarla desteklenmiştir. Mevcut çalışmalar vitamin D nin nörodejenerasyon mekanizmalarında önemli rol oynayabileceğini göstermektedir ve bu bilgiler ışığında bu çalışmadaki amacımız oksidatif hasarın baş oyuncularından biri olan inos anlatımının primer hippokampal nöronlarda vitamin D tarafından düzenlenip düzenlenmediğini saptamaktır. GmbH, Steinheim, GE); 20 nm Progesteron (Sigma P Sigma-Alderich Chemie GmbH, Steinheim, GE); 20 mm Glukoz (Sigma G Sigma-Alderich Chemie GmbH, Steinheim, GE) ve PenStrep (Sigma P-4333 Sigma-Alderich Chemie GmbH, Steinheim, GE) içeren Leibovitz 15 + (L-15+; GibcoBRL Invitrogen Inc., New York, USA) kültür medyumunun içerisinde bekletildi. Ertesi gün medyum serum içermeyen 1:50 B27, %9 sodyum klorür ve PenStrep içeren Nöron Bazal Medyumu (Neurobasal medium-nbm) ile değiştirildi. Primer hippokampal nöron kültüründeki hücreler ekimden sonraki yedi gün içerisinde akson ve dendritlerini uzatarak olgun nöronlar haline geldi (Şekil 1). Kültürdeki hücreler nöron/glia oranını belirlemek üzere %3,7 lik paraformaldehit (Sigma 15, Sigma-Alderich Chemie GmbH, Steinheim, GE) içerisinde fikse edildi. Daha sonra nöron belirteci olarak, FITC (fluorescein isothiocyanate) ile işaretlenen Milli- Mark Pan Neuronal Marker (Millipore MAB2300. Millipore Corp. California, USA) primer antikoru ve glial hücre belirteci olarak da TR (texas red) ile işaretlenen GFAP primer antikoru (Invitrogen AB5804. Invitrogen Inc., New York, USA) ile çift immünositokimyasal işaretleme yapıldı. Nukleus boyası olarak DAPI (4,6-Diamidino-2-Phenylindole) kullanıldı. Hücreler invert floresan mikroskobunda (Leica DMIL, Leica Microsystems Ltd., Heerbrugg, GE) incelendi ve fotoğraflar, TR, I3 ve A3 filtreleri, floresan kamera sistemi (Leica DFC 300 FX, Leica Microsystems Ltd., Heerbrugg, GE) ve özel bir yazılım (The Leica Application Suite Image Overlay Software, Leica Microsystems Ltd., Heerbrugg, GE) kullanılarak üst üste çakıştırıldı. Her bir petrinin rastgele alanlarından çekilen 10 ar adet fotoğraf çakıştırıldı ve nöron ve glia hücrelerinin sayımı yapıldı. Sayım sonucunda glia sayıları toplam hücre sayısına oranlanarak yüzde glia oranı %20 olarak saptandı (Şekil 2). Yöntem Primer Hippokampal Nöron Kültürü Primer hippokampal nöron kültürü Sprague-dawley cinsi sıçanların 18 günlük embriyolardan elde edilen hippokampuslardan Goslin ve Banker ın yöntemine göre (37) ve daha önceki çalışmamızda (38) anlatıldığı gibi hazırlandı. 35 mm çapındaki petrilere ekilen nöronlar bir gün boyunca içerisinde 0,1 mg/ml conalbumin (Sigma C Sigma-Alderich Chemie GmbH, Steinheim, GE); %7,5 Sodyum bikarbonat (GibcoBRL Invitrogen Inc., New York, USA); 0,1 mm Putrescine (Sigma P Sigma-Alderich Chemie GmbH, Steinheim, GE); 10 ng/ml Insülin (GibcoBRL Invitrogen Inc., New York, USA); 30 nm Sodyum selenit (Sigma S Sigma-Alderich Chemie Şekil 1. Yedi günlük primer hippokampal nöron kültürünün faz-kontrast mikrografı.

3 Dursun ve ark. 165 Çalışmamızda Laboratuvar Hayvanlarının Kullanılması ve Bakımı Kılavuzunda belirtilen hükümlere uyulmuştur. Çalışma İstanbul Üniversitesi Deney Hayvanları Birimi Etik Komitesi (onay no: 11608/ ) tarafından onaylanmıştır. Deney Grupları Kültürün yedinci gününde olgunlaşan nöronlar üç gruba bölündü: Vitamin D uygulanan grup; yedinci gün, 24 ve 48 saat süreyle etanol içinde çözündürülen 10-8 M 1,25 dihidroksivitamin D3 (calcitriol, 1,25-dihydroxycholecalciferol, Sigma C Sigma-Alderich Chemie GmbH, Steinheim, GE) uygulandı. Etanol uygulanan grup; yedinci gün, 24 ve 48 saat süreyle 10-8 M etanol uygulandı. Kontrol grubu; yedinci gün, vitamin D ve vitamin D nin içinde çözündürüldüğü etanol uygulanan gruplarla aynı zamanda sadece medyumu değiştirildi, herhangi bir uygulama yapılmadı. Uygulamalardan sonra total RNA izolasyonu yapılana kadar medyum değiştirilmedi. Tüm gruplar altışar ayrı petride uygulandı. Kültür Hücrelerinden Total RNA Izolasyonu ve Cdna Sentezi Kültür hücrelerinden total RNA izolasyonu, RNA izolasyon kiti (High Pure RNA isolation kit Roche Roche Diagnostics GmbH Roche Applied Science Mannheim, GE) kullanılarak firmanın sağladığı protokole göre yapıldı. RNA izolasyonunun sonuçları birer µl RNA örneği NanoDropTM 1000 (Thermo Fisher ScientificTM Delaware, USA) cihazına yüklenerek ölçüldü. RNA konsantrasyonu 260 nm deki optik yoğunlunluğundan, saflığı da 260 nm/280 nm deki OD oranından tespit edildi. Her bir grup için eşit miktarda (400 ng) total RNA kullanılarak cdna sentezi (Transcriptor First Strand cdna Synthesis Kit, Roche Roche Diagnostics GmbH Roche Applied Science Mannheim, GE) yapıldı. Kantitatif Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu (qrt-pcr) cdna sentezi yapıldıktan sonra qrt-pcr yöntemi ile hedef genlere ait mrna miktarlarındaki değişimler saptandı. Yöntem, Roche LIGHTCYCLER 480 (Roche Applied BiosystemsTM, California, USA) cihazında, hidroliz probları ve Lightcycler 480 Probe Master Mix kiti (Roche , Roche Applied BiosystemsTM, California, USA) kullanılarak gerçekleştirildi. mrna miktarlarının doğru şekilde saptanabilmesi için sinir dokusunda ifade edildiği bilinen Aktin Beta (ACTB) (Universal Probe Library (UPL) sıçan ACTB Gene Assay, Roche Applied BiosystemsTM, California, USA), Gliseraldehit 3 fosfat dehidrogenaz (GAPDH)(UPL sıçan GAPDH Gene Assay, Roche Applied BiosystemsTM, California, USA) ve hipoksantin guanin fosforibozil transferaz (HPRT) (Sıçan HPRT NM_ UPL Prob #95, Roche Applied BiosystemsTM, California, USA) 3 referans (housekeeping) gen ve inos (NOS2- NM_ UPL Prob #128, Roche ) kullanılarak normalizasyon işlemi yapıldı ve göreceli ekspresyon seviyeleri belirlendi. Her reaksiyonda kontaminasyon olasılığını kontrol etmek üzere kalıp cdna içermeyen negatif kontrol kullanıldı. Reaksiyon 96 kuyulu plakalarda gerçekleştirildi. Her bir cdna örneği için deneyler üç kez tekrarlandı. Sitotoksisite Testi Sitotoksisite ölçümü, membranı hasarlı veya ölü hücrelerden kültür medyumuna salınan laktat dehidrogenaz (LDH) miktarının belirlenmesiyle gerçekleştirildi. LDH salınımı Cytotoxicity Detection (LDH) kiti (Roche Roche Diagnostics GmbH Roche Applied Science Mannheim, GE) kullanılarak firmanın sağladığı protokole göre yapıldı. İstatistik Her örnek için okunan üç adet absorbans değerinin ortalaması alındı. Bu değerlerden ve kontrollerin ortalama değerlerinden negatif kontrolün ortalaması çıkartıldı. Örneklerin kontrole göre sitotoksisite yüzdesi aşağıdaki formüle göre hesaplandı ve Microsoft Office Excel yazılımda grafik haline getirildi. Sitotoksisite (%) = beklenen değer düşük konsantrasyonlu kontrol x100 yüksek konsantrasyonlu kontrol - düşük konsantrasyonlu kontrol Örneklerin qrt-pcr deneylerinden elde edilen Ct değerleri göreceli ekspresyon seviyelerini belirlemek üzere ΔCt= 2 (Referans Genlerin geometrik ortalaması - Ct hedef Gen) formülüne konuldu. Hesaplamalar ve sonuçlara ait grafikler Microsoft Office Excel 2007 programında yapıldı. Gruplara ait örneklerin mrna düzeylerinin referans genler ile ve gruplar arasındaki karşılaştırmaları, algoritması içerisinde PCR Şekil 2. Yedi günlük primer hippokampal nöron kültürü görülmektedir FITC işaretli Pan Neuronal Marker, TR işaretli GFAP antikorları ve DAPI ile üçlü boyama. Nöronlar, Yeşil (FITC); glia hücreleri, kırmızı (TR); nukleuslar, mavi (DAPI). Kültürde glia oranı %20 olarak saptanmıştır. Şekil 3. Yirmi dört ve 48 saat süreyle vitamin D uygulanan hippokampal nöronlarda inos mrna anlatımı Yirmi dört saat süreli uygulama sonrası vitamin D uygulanan grupla kontrol grubu arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir (p>0,05). Kırk sekiz saat süreli uygulama sonrasında vitamin D grubunun inos mrna seviyesi kontrol grubuna kıyasla anlamlı derecede azalmıştır (*p<0,001). Gruplara ait veriler ortalama+sd olarak verilmiştir.

4 166 Dursun ve ark. verimliliği, normalizasyon faktörü hesaplaması ve ekspresyon seviyesi %95 güvenirlik aralığı (cofidence intervals, CI) bulunan Relative Expression Software Tool, REST 2008 (Corbett Research Pty LtD and Michael Pfaffl, New South Wales, AU) yazılımı ile gerçekleştirildi. Ayrıca her bir gruba ve kontrollere ait ham veriler GraphPad InStat DTCG 3.06 (GraphPad Software, Inc. San Diego USA) yazılımda Tek yönlü ANOVA metodu kullanılarak karşılaştırıldı, p<0,05 istatistiksel açıdan anlamlı fark olarak kabul edildi. Bulgular Sitotoksisite Sonuçları Oksidatif strese bağlı hücre ölümünün de bir belirteci olan laktat dehidrogenaz (LDH) salınımının 48 saat süreli vitamin D uygulanan primer hippokampal nöron kültüründe kontrol grubuna kıyasla anlamlı derecede düştüğü belirlendi (p<0,001). Diğer taraftan, 48 saat süreyle 10-8 M etanol uygulanmış primer hippokampal nöron kültürüne ait deney grubu ile kontrol grubu arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark yoktu. inos mrna Sonuçları Yirmi dört saatlik deney grupların arasında inos mrna seviyeleri açısından anlamlı bir fark gözlenmedi (Şekil 3). Kırk sekiz saat süreyle 10-8 M vitamin D uygulanmış primer hippokampal nöron kültürüne ait deney grubunun inos mrna seviyelerinin kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede azaldığı saptandı (p<0,001) (Şekil 3). Kırk sekiz saat süreyle 10-8 M etanol uygulanmış primer hippokampal nöron kültürüne ait deney grubunun ise kontrol grubundan inos mrna seviyeleri açısından anlamlı bir fark göstermediği saptandı. Tartışma Alzheimer hastalığı veya multiple skleroz gibi nörodejeneratif hastalıklarda nörodejenerasyona bir de immun yanıt eşlik eder. Bu sebeple bu hastalıklar ilerleyen nörodejeneratif hastalıklar olarak tanımlandıkları gibi inflamatuvar beyin hastalıkları olarak da tarif edilmektedirler (5,7). Alzheimer hastalığında bu immun yanıt özellikle amiloid beta birikimlerinin uyarması sonucu artan sitokin ve kemokin seviyeleri ile ortaya çıkar (7,8,9). Bu sitokinlerden interlökin 1 β (IL1 β) ve tümör nekroz faktörü alfa (TNFα) seviyesinin artmasının inos anlatımını uyardığı gösterilmiştir (39). inos un nöronal hasara sebep olma mekanizması, artan nitrik oksit üretimi sonucu mitokondriye ait sitokrom oksidazların inhibisyonu ve buna bağlı olarak nöronal solunumun ve depolarizasyonun durması ile açıklanmaktadır (40,41,42). Diğer taraftan mitokondrial sitokrom oksidazın inhibisyonu N-metil-Daspartat (NMDA) reseptörü aracılığı ile eksitotoksisiteye sebep olur (41,42). inos inhibisyonunun Alzheimer hastalığının iki ana bileşeni olan amiloid beta ve fosforile tau birikimlerini yüksek oranda azalttığı rapor edilmiştir (5). Nörodejeneratif hastalıkların oluşmasına neden olan moleküler mekanizmalarda rol oynadığını düşündüğümüz vitamin D nin oksidatif stresi kontrol altında tutan mekanizmaları düzenlemesi, hücre içi kalsiyum seviyesini, immün cevabı ve nörotrofik faktör sentezini kontrol etmesi, onun nörodejenerasyon mekanizmalarının etkilerini azaltabilecek, çeşitli proteinlerin değişen anlatımlarını düzenleyebilecek önemli bir anahtar molekül olabileceğini göstermektedir (20,23,27,38,43,44). Bu çalışmada primer hippokampal nöronlara 24 saat süreyle vitamin D uygulaması kontrol grubuna göre istatistiksel açıdan bir fark yaratmasa da grubun inos mrna seviyesini azalttığı saptanmıştır. Kırk sekiz saat süre ile uygulanan vitamin D nin ise normal kültür koşullarında bile inos anlatımını ve oksidatif strese bağlı hücre ölümünün de bir belirteci olan LDH salınımını düşürdüğü gösterilmiştir. Ayrıca bu nöronlarda vitamin D, inos anlatımını belli bir seviyede korumuş ve artışına izin vermemiştir. Sonuçlarımız, yakın zamanda yayınladığımız ve kortikal nöronlarda inos gen anlatımının vitamin D-VDR yolağına bağımlı olduğunu gösteren çalışmamız ile uyumludur. Çalışmada kortikal nöronlara vitamin D uygulanması inos anlatımını 48 saatte azaltmıştır (45). Bu etkinin VDR aracılığı ile olduğu; vitamin D nin membran reseptörü olan 1,25-MARRS aracılığı ile olmadığı sirna aracılı gen susturma deneyleri ile gösterilmiştir (45). Bu nedenle Vitamin D nin inos üzerindeki etkisinin sitokinler aracılığı ile olduğu düşünülebilir. Ancak inos geni üzerinde VDR cevap elementi (VDRE) denilen bir motifin bulunması bu etkinin doğrudan bir etki olduğunu düşündürmektedir (46,47). Sunulan bu çalışmada da hippokampal nöronlarda hem sitotoksisite miktarının hem de inos anlatımının vitamin D uygulamasından sonraki 48 saatte azalması hippokampal nöronlarda da benzer mekanizmaların varlığına işaret etmektedir. Bu sonuçlarımıza göre vitamin D, Alzheimer gibi nöron hasarı ile ilişkili nörodejeneratif hastalıklarda ortaya çıkan oksidatif stres mekanizmalarıyla başetmenin yollarından biri olarak düşünülebilir. Diğer taraftan daha önceki çalışmalarımızda vitamin D nin kortikal nöronlarda L-tipi voltaj duyarlı kalsiyum kanalı A1C (LVSCC A1C) anlatımını baskılayıp, VDR ve NGF anlatımını arttırarak beta amiloid ile indüklenen sitotoksisiteyi baskıladığı gösterilmiştir (23). Diğer ilginç bir bulgu da beta amiloid 1-42 nin kortikal nöronlardaki VDR proteinini ortadan kaldırarak vitamin D kullanımını azaltabileceğidir (23). Kortikal ve hippokampal nöronlarda vitamin D-VDR yolağını VDR sirna larla baskılanmasının LVSCC A1C proteininin artmasına sebep olduğunu saptanmıştır (27,38). Bu kanal proteinin artışının yaşlanma ve nörodejenerasyonda hücre içi kalsiyum dengesinin bozulmasına sebep olarak nöronları ölüme götürdüğü bilinmektedir (48). Ayrıca bu baskılanmanın kortikal nöronlarda amiloid beta ile indüklenen toksisiteyi taklit ettiği gösterilmiştir (23,27). Diğer bir çalışmamızda vitamin D kullanımının işareti olarak kabul edilen 25 hidroksivitamin D3-24 hidroksilaz (24OHaz) enziminin kortikal ve hippokampal nöronlarda anlatımının yapıldığı literatürde ilk kez gösterilmiştir (38). Diğer taraftan 24OHaz enziminin hippokampal nöronlarda kortikal nöronlara göre daha fazla anlatımının olduğu saptanarak, Alzheimer hastalığı için önemli bir bölge olan hippokampusun vitamin D ye daha fazla ihtiyacı olabileceğine dikkat çekilmiştir (38). Diğer ilgi çeken çalışmalarda vitamin D nin, Alzheimer hastalarının makrofajlarını, fagositoz yapmak üzere güçlü bir şekilde uyardığı ve böylece beta amiloid temizlenmesini sağlayarak nöronları apoptoza karşı koruduğu gösterilmiştir (24,25) yılında Alzheimer hastalığı tedavisinde kullanılan memantine i ve vitamin D yi kombine ederek yeni bir Alzheimer hastalığı tedavi protokolü (AD-IDEA) yayınlayan Annweiler ve Beauchet (49), altı ay süreli memantine+vitamin D desteğinin

5 Dursun ve ark. 167 mini mental durum skorlarını (MMSE) tek başına memantine uygulamasına göre dört puan arttırdığını saptamışlardır (50). Vitamin D nin oksidatif hasarın önemli bileşenlerinden biri olan inos anlatımını kognitif fonksiyonlar için önemli bir gölgeyi oluşturan hippokampal nöronlarada düzenliyor olması, onun Alzheimer hastalığındaki önemine işaret etmektedir. Kısıtlı olsa da tüm bu çalışmalar güneş ışınlarıyla sentezlenen vitamin D nin nörodejenerasyondan korunmada gittikçe önem kazanan bir molekül olma yolunda ilerlediğini göstermektedir. Teşekkür Bu çalışma TUBİTAK tarafından 107S041 ve İ.Ü. BAP Birimi tarafından 548 nolu projeler ile desteklenmiştir. Kaynaklar 1. Squire LR. Memory and the hippocampus: a synthesis from findings with rats, monkeys, and humans. Psychol Rev 1992; 99: Mu Y, Gage FH. Adult hippocampal neurogenesis and its role in Alzheimer s disease. Mol Neurodegener 2011; 6: Hardy J. Amyloid, the presenilins and Alzheimer s disease. Trends Neurosci 1997; 20: Hardy J, Selkoe DJ. The amyloid hypothesis of Alzheimer s disease: Progress and problems on the road to therapeutics. Science 2002; 297: Nathan C, Calingasan N, Nezezon J, Ding A, Lucia MS, La Perle K, Fuortes M, Lin M, Ehrt S, Kwon NS, Chen J, Vodovotz Y, Kipiani K, Beal MF. Protection from Alzheimer s-like disease in the mouse by genetic ablation of inducible nitric oxide synthase. J Exp Med 2005; 202: Walsh DM, Selkoe DJ. Deciphering the molecular basis of memory failure in Alzheimer s disease. Neuron 2004; 44: Moore AH, O Banion MK. Neuroinflammation and anti-inflammatory therapy for Alzheimer s disease. Adv Drug Deliv Rev 2002; 54: Akiyama H, Barger S, Barnum S, Bradt B, Bauer J, Cole GM, Cooper NR, Eikelenboom P, Emmerling M, Fiebich BL, Finch CE, Frautschy S, Griffin WS, Hampel H, Hull M, Landreth G, Lue L, Mrak R, Mackenzie IR, McGeer PL, O Banion MK, Pachter J, Pasinetti G, Plata-Salaman C, Rogers J, Rydel R, Shen Y, Streit W, Strohmeyer R, Tooyoma I, Van Muiswinkel FL, Veerhuis R, Walker D, Webster S, Wegrzyniak B, Wenk G, Wyss-Coray T. Inflammation and Alzheimer s disease. Neurobiol Aging 2000; 21: Lee YB, Nagai A, Kim SU. Cytokines, chemokines and cytokine receptors in human microglia. J Neurosci Res 2002; 69: Fernández-Vizarra P, Fernández AP, Castro-Blanco S, Encinas JM, Serrano J, Bentura ML, Muñoz P, Martínez-Murillo R, Rodrigo J. Expression of nitric oxide system in clinically evaluated cases of Alzheimer s disease. Neurobiol Dis 2004; 15: Heneka MT, Wiesinger H, Dumitrescu-Ozimek L, Riederer P, Feinstein DL, Klockgether T. Neuronal and glial coexpression of argininosuccinate synthetase and inducible nitric oxide synthase in Alzheimer disease. J Neuropathol Exp Neurol 2001; 60: Lüth HJ, Münch G, Arendt T. Aberrant expression of NOS isoforms in Alzheimer s disease is structurally related to nitrotyrosine formation. Brain Res 2002; 953: Wong A, Lüth HJ, Deuther-Conrad W, Dukic-Stefanovic S, Gasic-Milenkovic J, Arendt T, Münch G. Advanced glycation endproducts co-localize with inducible nitric oxide synthase in Alzheimer s disease. Brain Res 2001; 920: Oudshoorn C, Mattace-Raso FU, van der Velde N, Colin EM, van der Cammen TJ. Higher serum vitamin D3 levels are associated with better cognitive test performance in patients with Alzheimer s disease. Dement Geriatr Cogn Disord 2008; 25: Annweiler C, Schott AM, Allali G, Bridenbaugh SA, Kressig RW, Allain P, Herrmann FR, Beauchet O. Association of vitamin D deficiency with cognitive impairment in older women: cross-sectional study. Neurology 2010; 74: Cherniack EP, Florez H, Roos BA, Troen BR, Levis S. Hypovitaminosis D in the elderly: from bone to brain. J Nutr Health Aging 2008; 12: Evatt ML, Delong MR, Khazai N, Rosen A, Triche S, Tangpricha V. Prevalence of vitamin d insufficiency in patients with Parkinson disease and Alzheimer disease. Arch Neurol 2008; 65: Llewellyn DJ, Langa KM, Lang IA. Serum 25-hydroxyvitamin D concentration and cognitive impairment. J Geriatr Psychiatry Neurol 2009; 22: Llewellyn DJ, Lang IA, Langa KM, Muniz-Terrera G, Phillips CL, Cherubini A, Ferrucci L, Melzer D. Vitamin D and risk of cognitive decline in elderly persons. Arch Intern Med 2010; 170: McCann J, Ames BN. Is there convincing biological or behavioral evidence linking vitamin D deficiency to brain dysfunction? FASEB J 2008; 22: Wilkins CH, Sheline YI, Roe CM, Birge SJ, Morris JC. Vitamin D deficiency is associated with low mood and worse cognitive performance in older adults. Am J Geriat Psychiatry 2006; 14: Chabas JF, Alluin O, Rao G, Garcia S, Lavaut MN, Risso JJ, Legre R, Magalon G, Khrestchatisky M, Marqueste T, Decherchi P, Feron F. Vitamin D2 potentiates axon regeneration. J Neurotrauma 2008; 25: Dursun E, Gezen-Ak D, Yilmazer S. A novel perspective for Alzheimer s disease: vitamin D receptor suppression by Amyloid-β and preventing the Amyloid-β induced alterations by vitamin D in cortical neurons. J Alzheimers Dis 2011; 23: Masoumi A, Goldenson B, Ghirmai S, Avagyan H, Zaghi J, Abel K, Zheng X, Espinosa-Jeffrey A, Mahanian M, Liu PT, Hewison M, Mizwickie M, Cashman J, Fiala M. 1alpha,25-dihydroxyvitamin D3 interacts with curcuminoids to stimulate amyloid-beta clearance by macrophages of Alzheimer s disease patients. J Alzheimers Dis 2009; 17: Mizwicki MT, Menegaz D, Zhang J, Barrientos-Durán A, Tse S, Cashman JR, Griffin PR, Fiala M. Genomic and nongenomic signaling induced by 1α,25(OH)2-vitamin D3 promotes the recovery of amyloid-β phagocytosis by Alzheimer s disease macrophages. J Alzheimers Dis 2011; 29: Fiala M, Mizwicki MT. Neuroprotective and immune effects of active forms of vitamin D3 and docosahexaenoic acid in Alzheimer disease patients. Functional Foods in Health and Disease 2011; 12: Gezen-Ak D, Dursun E, Yilmazer S. The effects of vitamin D receptor silencing on the expression of LVSCC-A1C and LVSCC-A1D and the release of NGF in cortical neurons. PLOS ONE 2011; 6: Yu J, Gattoni-Celli M, Zhu H, Bhat NR, Sambamurti K, Gattoni-Celli S, Kindy MS. Vitamin D3-enriched diet correlates with a decrease of amyloid plaques in the brain of AβPP transgenic mice. J Alzheimers Dis 2011; 25: Gezen-Ak D, Dursun E, Ertan T, Hanağasi H, Gürvit H, Emre M, Eker E, Oztürk M, Engin F, Yilmazer S. Association between vitamin D receptor gene polymorphism and Alzheimer s disease. Tohoku J Exp Med 2007; 212: Gezen-Ak D, Dursun E, Bilgiç B, Hanağasi H, Ertan T, Gürvit H, Emre M, Eker E, Ulutin T, Uysal O, Yilmazer S. Vitamin D receptor gene haplotype is associated with late-onset Alzheimer s disease. Tohoku J Exp Med 2012; 228: Kuningas M, Mooijaart SP, Jolles J, Slagboom PE, Westendorp RG, van Heemst D. VDR gene variants associate with cognitive function and depressive symptoms in old age. Neurobiol Aging 2009; 30: Beydoun MA, Ding EL, Beydoun HA, Tanaka T, Ferrucci L, Zonderman AB. Vitamin D receptor and megalin gene polymorphisms and their associations with longitudinal cognitive change in US adults. Am J Clin Nutr 2012; 95: Lehmann DJ, Refsum H, Warden DR, Medway C, Wilcock GK, Smith AD. The vitamin D receptor gene is associated with Alzheimer s disease. Neurosci Lett 2011; 504: Beecham GW, Martin ER, Li YJ, Slifer MA, Gilbert JR, Haines JL, Pericak-Vance MA. Genome-wide association study implicates a chromosome 12 risk locus for late-onset Alzheimer disease. Am J Hum Genet 2009; 84: Butler MW, Burt A, Edwards TL, Zuchner S, Scott WK, Martin ER, Vance JM, Wang L. Vitamin D receptor gene as a candidate gene for Parkinson disease. Ann Hum Genet 2011; 75: Han X, Xue L, Li Y, Chen B, Xie A. Vitamin D receptor gene polymorphism and its association with Parkinson s disease in Chinese Han population. Neurosci Lett 2012; 525: Goslin K, Asmussen H, Banker G. Rat Hippocampal Neurons in Low-Density Culture. In: Banker G, Goslin K, editor. Culturing Nerve Cells. 2 ed. Cambridge: MIT Press; p Gezen-Ak D, Dursun E,Yilmazer S. Vitamin D inquiry in hippocampal neurons: consequences of vitamin D-VDR pathway disruption on calcium channel and the vitamin D requirement. Neurol Sci 2013; 34: Akama KT, Van Eldik LJ. Akama KT, Van Eldik LJ. Beta-amyloid stimulation of inducible nitric-oxide synthase in astrocytes is interleukin-1beta- and tumor necrosis factor-alpha (TNFalpha)-dependent, and involves a TNFalpha receptor-associated factor- and NFkappaB-inducing kinase-dependent signaling mechanism. J Biol Chem 2000; 275:

6 168 Dursun ve ark. 40. Bal-Price A, Brown GC. Inflammatory neurodegeneration mediated by nitric oxide from activated glia-inhibiting neuronal respiration, causing glutamate release and excitotoxicity. J Neurosci 2001; 21: Brown GC. Mechanisms of inflammatory neurodegeneration: inos and NADPH oxidase. Biochem Soc Trans 2007; 35: Jekabsone A, Neher JJ, Borutaite V, Brown GC. Nitric oxide from neuronal nitric oxide synthase sensitises neurons to hypoxia-induced death via competitive inhibition of cytochrome oxidase. J Neurochem 2007; 103: Cekic M, Sayeed I, Stein DG. Combination treatment with progesterone and vitamin d hormone may be more effective than monotherapy for nervous system injury and disease. Front Neuroendocrinol 2009; 30: Garcion E, Wion-Barbot N, Montero-Menei CN, Berger F, Wion D. New clues about vitamin D functions in the nervous system. Trends Endocrinol Metab 2002; 13: Dursun E, Gezen-Ak D, Yilmazer S. A New Mechanism for Amyloid-β Induction of inos: Vitamin D-VDR Pathway Disruption. J Alzheimers Dis 2013; 36: Fernandes de Abreu DA, Eyles D, Féron F. Vitamin D, a neuro-immunomodulator: implications for neurodegenerative and autoimmune diseases. Psychoneuroendocrinology 2009; 34(Suppl 1): Liu PT, Krutzik SR, Modlin RL. Therapeutic implications of the TLR and VDR partnership. Trends Mol Med 2007; 13: Thibault O, Gant JC, Landfield PW. Expansion of the calcium hypothesis of brain aging and Alzheimer s disease: minding the store. Aging Cell 2007; 6: Annweiler C, Fantino B, Parot-Schinkel E, Thiery S, Gautier J, Beauchet O. Alzheimer s disease--input of vitamin D with memantine assay (AD-IDEA trial): study protocol for a randomized controlled trial. Trials 2011; 12: Annweiler C, Herrmann FR, Fantino B, Brugg B, Beauchet O. Effectiveness of the combination of memantine plus vitamin D on cognition in patients with Alzheimer disease: a pre-post pilot study. Cogn Behav Neurol 2012; 25:

Araştırma Makalesi / Research Article. Duygu GEZEN-AK, Erdinç DURSUN, Selma YILMAZER

Araştırma Makalesi / Research Article. Duygu GEZEN-AK, Erdinç DURSUN, Selma YILMAZER Araştırma Makalesi / Research Article Doi: 10.4274/npa.y7076 (Nöropsikiyatri Arflivi 2014; 51: 157-162) (Archives of Neuropsychiatry 2014; 51: 157-162) 157 Hippokampal Nöronlardaki Sinir Büyüme Faktörü

Detaylı

Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması

Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması Araş.Gör. Yener KURMAN İSTANBUL

Detaylı

Primer nöron kültürü tekniği Primary neuronal cultures

Primer nöron kültürü tekniği Primary neuronal cultures DERLEME SUNUMLARI Primer nöron kültürü tekniği Primary neuronal cultures Dr. Erdinç Dursun / İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Istanbul Dr. Duygu Gezen-Ak /

Detaylı

XXVII. ULUSAL BİYOKİMYA KONGRESİ

XXVII. ULUSAL BİYOKİMYA KONGRESİ XXVII. ULUSAL BİYOKİMYA KONGRESİ TİP2 DİYABETİK RATLARDA Vitis vinifera L. EKSTRAKTININ PIK3R1 (phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit 1) GEN İFADESİ ÜZERİNE ETKİSİ 1 Emine Gülsün CAN 1 Emine

Detaylı

D Vitaminin beyindeki rolü ve ilişkili nörolojik hastalıklar

D Vitaminin beyindeki rolü ve ilişkili nörolojik hastalıklar JCEI / Yılmaz. D vitamini ve nörolojik hastalıklar 2013; 4 (3): 411-415 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.03.0316 DERLEME / REVIEW ARTICLE D Vitaminin beyindeki

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı Dr. Derda GÖKÇE¹, Prof. Dr. İlhan YETKİN², Prof. Dr. Mustafa CANKURTARAN³, Doç. Dr. Özlem GÜLBAHAR⁴, Uzm. Dr. Rana Tuna DOĞRUL³, Uzm. Dr. Cemal KIZILARSLANOĞLU³, Uzm. Dr. Muhittin YALÇIN² ¹GÜTF İç Hastalıkları

Detaylı

TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ CEMRE URAL 1, ZAHİDE ÇAVDAR 1, ASLI ÇELİK 2, ŞEVKİ ARSLAN 3, GÜLSÜM TERZİOĞLU 3, SEDA ÖZBAL 5, BEKİR

Detaylı

NEFROTİK SENDROMLU ÇOCUKLARDA MDR 1 CEVABIN BELİRLENMESİNDE ROLÜ

NEFROTİK SENDROMLU ÇOCUKLARDA MDR 1 CEVABIN BELİRLENMESİNDE ROLÜ NEFROTİK SENDROMLU ÇOCUKLARDA MDR 1 GENİ mrna EKSPRESYONUNUN TEDAVİYE CEVABIN BELİRLENMESİNDE ROLÜ Özgü Hançerli*, Aslıhan Kara*, Metin Kaya Gürgöze*, Murat Kara** Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi *Çocuk

Detaylı

BİLİŞSEL GELİŞİM GERİLİĞİ VE OTİSTİK SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA SERUM PROGRANULİN DÜZEYLERİ

BİLİŞSEL GELİŞİM GERİLİĞİ VE OTİSTİK SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA SERUM PROGRANULİN DÜZEYLERİ BİLİŞSEL GELİŞİM GERİLİĞİ VE OTİSTİK SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA SERUM PROGRANULİN DÜZEYLERİ Fatma Betül ÖZGERİŞ, Nezahat KURT, İlknur İBİLİ UCUZ, Kübra KOÇAK YILMAZ, Atilla ÇAYIR, Onur Burak DURSUN,

Detaylı

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz. 1 / 107 Malzeme Kodu : JENL1243 33893 BCR-ABL T(9;22) TRANSLOKASYON 2 SUBTIPIN BELIRLENMESI ICIN KANTITATIF PCR KITI.SUBTIPLER:P190 (MBCR), P210 (MBCR) (TEST/KUTU) SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) Düzenleme

Detaylı

Amikasin toksisitesine bağlı deneysel akut böbrek hasarı modelinde parikalsitol oksidatif DNA hasarını engelleyebilir

Amikasin toksisitesine bağlı deneysel akut böbrek hasarı modelinde parikalsitol oksidatif DNA hasarını engelleyebilir Amikasin toksisitesine bağlı deneysel akut böbrek hasarı modelinde parikalsitol oksidatif DNA hasarını engelleyebilir Gülay Bulut 1, Yıldıray Başbuğan 2, Elif Arı 3 Hamit Hakan Alp 4, İrfan Bayram 1 Yüzüncü

Detaylı

Erken evre Parkinson Hastalarında D Vitamini Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Erken evre Parkinson Hastalarında D Vitamini Düzeylerinin Değerlendirilmesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi 2012;15(1):7-11 doi: 10.5606/phhb.dergisi.2012.02 7 Çalışma - Araştırma / Original Article Erken evre Parkinson Hastalarında D Vitamini Düzeylerinin

Detaylı

Progresif Multipl Skleroz. Ayşe Kocaman

Progresif Multipl Skleroz. Ayşe Kocaman Progresif Multipl Skleroz Ayşe Kocaman Lublin ve Reingold Neurology 1996 MS in klinik formları Relapsing- Remiting Sekonder- Progresif Primer- Progresif Progresif- Relapsing Lyon MS Doğal Seyir Grubu Relapsing-

Detaylı

CANDİDA İLE UYARILMIŞ VAJİNAL VE BUKKAL EPİTEL HÜCRELERİNİN SİTOKİN ÜRETİMİ

CANDİDA İLE UYARILMIŞ VAJİNAL VE BUKKAL EPİTEL HÜCRELERİNİN SİTOKİN ÜRETİMİ CANDİDA İLE UYARILMIŞ VAJİNAL VE BUKKAL EPİTEL HÜCRELERİNİN SİTOKİN ÜRETİMİ Emine Yeşilyurt, Sevgi Özyeğen Aslan, Ayşe Kalkancı, Işıl Fidan, Semra Kuştimur Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji

Detaylı

MEME KANSERİ KÖK HÜCRELERİNİN GEN EKSPRESYON PROFİLİ

MEME KANSERİ KÖK HÜCRELERİNİN GEN EKSPRESYON PROFİLİ MEME KANSERİ KÖK HÜCRELERİNİN GEN EKSPRESYON PROFİLİ Sait Murat Doğan, A. Pınar Erçetin, Zekiye Altun, Duygu Dursun, Safiye Aktaş Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, İzmir Slayt 1 / 14 Meme Kanseri

Detaylı

Alzheimer hastalığı nedir, neden gelişir Bozulan mekanizmalar nachr ve nörodejenerasyonla ilişkisi tedavi girişimleri ve sonuçları

Alzheimer hastalığı nedir, neden gelişir Bozulan mekanizmalar nachr ve nörodejenerasyonla ilişkisi tedavi girişimleri ve sonuçları Prof. Dr. Görsev Yener Dokuz Eylül Üniversitesi Nöroloji ve Sinirbilimleri Anabilim Dalları gorsev.yener@deu.edu.tr Alzheimer hastalığı nedir, neden gelişir Bozulan mekanizmalar nachr ve nörodejenerasyonla

Detaylı

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Bakır M¹, Engin A¹, Kuşkucu MA², Bakır S³, Gündağ Ö¹, Midilli K² Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, 2010 Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler Dr.Canan Yücesan Ankara Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Akış Sitokinler ve depresyon Duygudurum bozukluklarının

Detaylı

Assessment of Cognitive Functioning in Adult Women with Low Vitamin D Level Using Mini Mental State Examination and Montreal Cognitive Assessment

Assessment of Cognitive Functioning in Adult Women with Low Vitamin D Level Using Mini Mental State Examination and Montreal Cognitive Assessment Orijinal Araştırma / Original Investigation DOI: 10.4274/tod.24892 Turk J Osteoporos 2017;23:1-5 1 Vitamin D Düzeyi Düşük Erişkin Kadınlarda Bilişsel Fonksiyonların Standardize Mini Mental Test ve Montreal

Detaylı

Regülatör T hücreleri ve İnsan Hastalıkları

Regülatör T hücreleri ve İnsan Hastalıkları Regülatör T hücreleri ve İnsan Hastalıkları Haner Direskeneli Marmara Tıp Fakültesi İmmün-tolerans Adaptif immün yanıt etkili anti-bakteryal immünite ile antiself yanıtın dengede tutulmasına bağlıdır.

Detaylı

DENEYSEL RATLARDA ATOMOKSETİN VE OMEGA 3 ÜN SERUM ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mevlüt Sait KELEŞ

DENEYSEL RATLARDA ATOMOKSETİN VE OMEGA 3 ÜN SERUM ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mevlüt Sait KELEŞ DENEYSEL RATLARDA ATOMOKSETİN VE OMEGA 3 ÜN SERUM ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mevlüt Sait KELEŞ GİRİŞ Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB); hiperaktivite, dikkatsizlik,

Detaylı

Ateroskleroz ve Endotel Disfonksiyonu. Prof. Dr. Zeliha KERRY Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Ateroskleroz ve Endotel Disfonksiyonu. Prof. Dr. Zeliha KERRY Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Ateroskleroz ve Endotel Disfonksiyonu Prof. Dr. Zeliha KERRY Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1 2 3 4 5 Oksidatif stres İntimal hiperplazi LOX-1 reseptörü İntimal hiperplazi Perkütanöz transluminal

Detaylı

ARI ÜRÜNLERİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

ARI ÜRÜNLERİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ ARI ÜRÜNLERİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ PROF.DR.OĞUZ ÖZTÜRK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (DETAE) MOLEKÜLER TIP ANABİLİM DALI Bal ve Diğer Arı Ürünleri ile Sağlıklı Yaşam Platformu

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Major Depresif Bozukluk (MDD) Dünyada maluliyete sebep olan en sık ikinci hastalık Amprik tedavi yaklaşımı İlaca yanıt Yan etki bireysel farklılıklar

Major Depresif Bozukluk (MDD) Dünyada maluliyete sebep olan en sık ikinci hastalık Amprik tedavi yaklaşımı İlaca yanıt Yan etki bireysel farklılıklar Esra Arslan Ateş, Korkut Ulucan, Mesut Karahan, Kaan Yılancıoğlu, Hüseyin Ünübol, Ahmet İlter Güney, Muhsin Konuk, Nevzat Tarhan. Dr. Esra ARSLAN ATEŞ Marmara Üniversitesi Pendik EAH Tıbbi Genetik Major

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

Ülkelerin sanayileþmeleri neticesinde görülen

Ülkelerin sanayileþmeleri neticesinde görülen Alzheimer Hastalýðýnda Hormon Replasman Tedavisi ve Diðer Potansiyel Tedavi Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. A. Kemal ERDEMOÐLU,* Dr. Ayhan VARLIBAÞ* Ülkelerin sanayileþmeleri neticesinde görülen yaþam sürelerindeki

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Biyoloji Bölümü Bakü Devlet Üniversitesi 1996-2000

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Biyoloji Bölümü Bakü Devlet Üniversitesi 1996-2000 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sayad KOCAHAN 2. Doğum Tarihi: 03.02.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü Bakü Devlet Üniversitesi 1996-2000 Y. Lisans

Detaylı

2013- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Doçent. 2010-2013 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Yardımcı Doçent

2013- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Doçent. 2010-2013 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Yardımcı Doçent Doç. Dr. Didem Dayangaç-Erden e-mail: didayan (@) hacettepe.edu.tr Tel: 0 312 305 2541 Eğitim: 1999-2005: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Doktora (Ph.D.) 1997-1999:

Detaylı

NÖRODEJENERATİF HASTALIKLAR NÖRODEJENERASYON MEKANİZMALAR. Doç. Dr. Emine Akal Yıldız

NÖRODEJENERATİF HASTALIKLAR NÖRODEJENERASYON MEKANİZMALAR. Doç. Dr. Emine Akal Yıldız NÖRODEJENERATİF HASTALIKLAR NÖRODEJENERASYON MEKANİZMALAR Doç. Dr. Emine Akal Yıldız Alzheimer Beyindeki spesifik bölgelerdeki nöronların ilerleyici ve geri dönüşümsüz kaybı Parkinson ALS (Amyotrofik Lateral

Detaylı

Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi 2017 Yılı Analiz Fiyat Listesi

Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi 2017 Yılı Analiz Fiyat Listesi Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi 2017 Yılı Analiz Fiyat Listesi GAZ KROMATOGRAFİSİ ANALİZLERİ (GC/FID) GC Kalitatif 50 TL 75 TL 100 TL GC Kantitatif

Detaylı

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

Malnutrisyon ve İnflamasyonun. Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi

Malnutrisyon ve İnflamasyonun. Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Malnutrisyon ve İnflamasyonun Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi Ebru Karcı, Erkan Dervişoğlu lu, Necmi Eren, Betül Kalender Kocaeli Üniversitesi,

Detaylı

KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA ENDOTEL PROGENİTÖR HÜCRELERİ, İNFLAMASYON VE ENDOTEL DİSFONKSİYONU

KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA ENDOTEL PROGENİTÖR HÜCRELERİ, İNFLAMASYON VE ENDOTEL DİSFONKSİYONU KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA ENDOTEL PROGENİTÖR HÜCRELERİ, İNFLAMASYON VE ENDOTEL DİSFONKSİYONU Abdullah Özkök¹, Esin Aktaş², Akar Yılmaz 3, Ayşegül Telci 4, Hüseyin Oflaz 3, Günnur Deniz², Alaattin

Detaylı

PSİKOLOJİ DE. Besinsel. Destekleyiciler

PSİKOLOJİ DE. Besinsel. Destekleyiciler PSİKOLOJİ DE Besinsel Destekleyiciler 3 Hastalığın En Güzel İlacı, Hastalığın En Güzel İlacı, Hastalıktan Korunmanın Çarelerini Öğrenmektir. Çarelerini Öğrenmektir. Hipokrat Hipokrat 4 Bugünün bilgilerine

Detaylı

RİBOZOM YAPI, FONKSİYON BİYOSENTEZİ

RİBOZOM YAPI, FONKSİYON BİYOSENTEZİ RİBOZOM YAPI, FONKSİYON VE BİYOSENTEZİ Ribozom Palade adlı araştırıcı tarafından elektron mikroskop ile tanımlanmıştır. Viruslar hariç tüm canlılarda bulunan bir membranla çevrili olmayan organellerdir.

Detaylı

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN Boğaziçi Üniversitesi. Mühendislik fakültesukimya Mühendisliği Bolümü

Detaylı

RNAi Teknolojisinin Deneysel Aşamaları ve Tedavideki Geleceği

RNAi Teknolojisinin Deneysel Aşamaları ve Tedavideki Geleceği RNAi Teknolojisinin Deneysel Aşamaları ve Tedavideki Geleceği sirna Doç.Dr. Metiner Tosun EÜ Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AD Trabzon Ekim 07 Geleneksel ilaç geliştirme fazları: Doğrusal süreç 1-5 yıl

Detaylı

Birincil IgA Nefropatisinde C4d Varlığının ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağkalımı ile Birlikteliği

Birincil IgA Nefropatisinde C4d Varlığının ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağkalımı ile Birlikteliği Birincil IgA Nefropatisinde C4d Varlığının ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağkalımı ile Birlikteliği 32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Dr. Cihan Heybeli

Detaylı

Doksorubisin uygulanan PARP-1 geni silinmiş farelerde FOXO transkripsiyon faktörlerinin ekspresyonları spermatogenez sürecinde değişiklik gösterir

Doksorubisin uygulanan PARP-1 geni silinmiş farelerde FOXO transkripsiyon faktörlerinin ekspresyonları spermatogenez sürecinde değişiklik gösterir Doksorubisin uygulanan PARP-1 geni silinmiş farelerde FOXO transkripsiyon faktörlerinin ekspresyonları spermatogenez sürecinde değişiklik gösterir Çiler Çelik-Özenci*, Nilay Kuşcu*, Nayçe Bektaş*, Ece

Detaylı

Sevgili Meslekdaşlarımız

Sevgili Meslekdaşlarımız Sevgili Meslekdaşlarımız Organizasyon komitesi olarak bu yıl 8-19 Haziran tarihleri arasında ilkini düzenleyeceğimiz 1. Deneysel Sinirbilim Yöntemleri Kursuna sizleri davet etmekten onur duyarız. Ülkemizde

Detaylı

TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu

TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONLARI TİP I TİP II TİPII TİPIII TİPIV TİPIV TİPIV İmmün yanıt IgE IgG IgG IgG Th1 Th2 CTL Antijen Solübl antijen Hücre/

Detaylı

Prof.Dr.Kemal NAS Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD

Prof.Dr.Kemal NAS Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD Prof.Dr.Kemal NAS Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD Kronik enflamatuar hastalıklar, konak doku ve immun hücreleri arasındaki karmaşık etkileşimlerinden

Detaylı

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA İYİLEŞMESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA Doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Cerrahi ya da travmatik olabilir. Akut Yara: Onarım süreci düzenli ve zamanında gelişir. Anatomik ve fonksiyonel bütünlük

Detaylı

Nikotinik Asetilkolin Reseptörlerinin Farmakolojisi. Dr. Vahide Savcı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AD

Nikotinik Asetilkolin Reseptörlerinin Farmakolojisi. Dr. Vahide Savcı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AD Nikotinik Asetilkolin Reseptörlerinin Farmakolojisi Dr. Vahide Savcı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AD 1 İçerik Giriş Nikotinik reseptörlerin yapısı Tedavi alanları

Detaylı

Differential Display. Özgür Çakır

Differential Display. Özgür Çakır Differential Display Özgür Çakır Differential gen anlatımı Gelişmeye bağlı gen anlatımı değişiklikleri Ortam uyaranları ile gen anlatımı değişimleri Doku veya hücreye özel gen anlatımları Farklı anlatım

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. 01.09.2013 - halen Yardımcı Doçent İstanbul Arel Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. 01.09.2013 - halen Yardımcı Doçent İstanbul Arel Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ŞİRİN KORULU KOÇ 2. Doğum Tarihi: 07.07.1980 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Moleküler Biyoloji ve Genetik İstanbul Teknik Üniversitesi 2003

Detaylı

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ)

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ) T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) MOLEKÜLER

Detaylı

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı?

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Dr. Funda YETKİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum Planı Klorheksidin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Expression Pattern Comparison of Two Ubiquitin Specific Proteases. Functional Characterization of Two Potential Breast Cancer Related Genes

ÖZGEÇMİŞ. Expression Pattern Comparison of Two Ubiquitin Specific Proteases. Functional Characterization of Two Potential Breast Cancer Related Genes ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Shiva Akhavantabasi 2. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 3. Email adresi: shiva.akhavan@yeniyuzyil.com 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mikrobiyoloji Jahrom Azad Üniversitesi

Detaylı

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması Tuncay Güçlü S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü 16-18 Ekim 2014, Malatya GİRİŞ Kronik

Detaylı

PROKARYOTLARDA GEN EKSPRESYONU. ve REGÜLASYONU. (Genlerin Gen Ürünlerine Dönüşümünü Kontrol Eden Süreçler)

PROKARYOTLARDA GEN EKSPRESYONU. ve REGÜLASYONU. (Genlerin Gen Ürünlerine Dönüşümünü Kontrol Eden Süreçler) PROKARYOTLARDA GEN EKSPRESYONU ve REGÜLASYONU (Genlerin Gen Ürünlerine Dönüşümünü Kontrol Eden Süreçler) Nihal EYVAZ (050559015) Şerife OKAY (050559025) Prof. Dr. Figen ERKOÇ Gazi Eğitim Fakültesi Gen

Detaylı

CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI

CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI Firuz Gachayev 1, İsmail Cem Sormaz 1, Yalın İşcan 1, Arzu Poyanlı 2, Fatih Tunca 1, Yasemin Giles

Detaylı

ÜLKEMİZDE DENEYSEL ÇALIŞMALAR YAPAN LABORATUARLARDAN BİR ÖRNEK GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ABD HÜCRE KÜLTÜRÜ LABORATUARI

ÜLKEMİZDE DENEYSEL ÇALIŞMALAR YAPAN LABORATUARLARDAN BİR ÖRNEK GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ABD HÜCRE KÜLTÜRÜ LABORATUARI ÜLKEMİZDE DENEYSEL ÇALIŞMALAR YAPAN LABORATUARLARDAN BİR ÖRNEK GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ABD HÜCRE KÜLTÜRÜ LABORATUARI GENEL BİLGİ Hücre Kültürü laboratuarı 2007 de Prof.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 65 İYİ 2001 Bahar PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE ALAN DİĞER ALAN BAŞ.

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 65 İYİ 2001 Bahar PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE ALAN DİĞER ALAN BAŞ. ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: 25120892212 TOLGAY ERGENOĞLU 7/5/68 12:00 AM A55479 TÜRKİYE B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce ÜDS 65

Detaylı

MS ve Kranyal MR da MS Benzeri lezyonları olan olgularda D vitamini, B 12, Folat düzeyi ve otoantikorların değerlendirilmesi

MS ve Kranyal MR da MS Benzeri lezyonları olan olgularda D vitamini, B 12, Folat düzeyi ve otoantikorların değerlendirilmesi MS ve Kranyal MR da MS Benzeri lezyonları olan olgularda D vitamini, B 12, Folat düzeyi ve otoantikorların değerlendirilmesi Şule Aydın Türkoğlu 1, Muhammed Nur Öğün 1, Şeyda Karabörk 2, Serpil Yıldız

Detaylı

Yeni Nesil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar

Yeni Nesil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar Yeni esil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar Dr FATİH ALGI falgi@comu.edu.tr Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Organik Malzeme Laboratuvarı (LOM) 25.01-02.02.2014 1 Sensör

Detaylı

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ Cem Sezer 1, Mustafa Yıldırım 2, Mustafa Yıldız 2, Arsenal Sezgin Alikanoğlu 1,Utku Dönem Dilli 1, Sevil Göktaş 1, Nurullah Bülbüller

Detaylı

Nöronal Plastisite Paneli

Nöronal Plastisite Paneli 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Nöronal Plastisite Paneli Ersin O. Koylu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma

Detaylı

T AD. Demirin neden olduğu purkinje hücre kaybı üzerine nitrik oksit sentaz inhibisyonunun koruyucu etkisi ARAŞTIRMA

T AD. Demirin neden olduğu purkinje hücre kaybı üzerine nitrik oksit sentaz inhibisyonunun koruyucu etkisi ARAŞTIRMA Tıp Araştırmaları Dergisi: 2009 : 7 (2) :71-78 T AD ARAŞTIRMA Demirin neden olduğu purkinje hücre kaybı üzerine nitrik oksit sentaz inhibisyonunun koruyucu etkisi Fatih Sefil 1, Ramazan Kozan 2, M. Ömer

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA KONİSİTE İNDEKS ÖLÇÜMLERİNİN LİPİD PROFİLİ İLE İLİŞKİSİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA KONİSİTE İNDEKS ÖLÇÜMLERİNİN LİPİD PROFİLİ İLE İLİŞKİSİ KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA KONİSİTE İNDEKS ÖLÇÜMLERİNİN LİPİD PROFİLİ İLE İLİŞKİSİ Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı GİRİŞ Dislipidemi

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

MODELi OLARAK KISA SÜRELi YÜZME EGZERSizi*

MODELi OLARAK KISA SÜRELi YÜZME EGZERSizi* Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2001, 12 (4), 26-32 slçanda OKsioATiF STRES MODELi OLARAK KISA SÜRELi YÜZME EGZERSizi* Mustafa GÜL', Nuray ÖnAşAN', Seyithan TAYSI", Kenan GÜMÜŞTEKIN',

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI Tezin yazımında kullanılacak kağıt A4 standardında olmalıdır. Metin yazılırken her sayfanın sol kenarından, sağ kenarından

Detaylı

Pediatrik Nörolojik modeller

Pediatrik Nörolojik modeller Pediatrik Nörolojik modeller Prof. Dr. Semra Hız Kurul Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Nörolojisi BD Pediatrik Nörolojik modeller Migren Modeli Epilepsi Modeli

Detaylı

MEME VE KOLON KANSERİ HÜCRELERİ İLE OLUŞAN ANJİYOGENEZİN PROPOLİS YOLUYLA İNHİBİSYONU PROF.DR. ÇİĞDEM YENİSEY ADÜ TIP FAK. TIBBİ BİYOKİMYA AD

MEME VE KOLON KANSERİ HÜCRELERİ İLE OLUŞAN ANJİYOGENEZİN PROPOLİS YOLUYLA İNHİBİSYONU PROF.DR. ÇİĞDEM YENİSEY ADÜ TIP FAK. TIBBİ BİYOKİMYA AD MEME VE KOLON KANSERİ HÜCRELERİ İLE OLUŞAN ANJİYOGENEZİN PROPOLİS YOLUYLA İNHİBİSYONU PROF.DR. ÇİĞDEM YENİSEY ADÜ TIP FAK. TIBBİ BİYOKİMYA AD GİRİŞ Tümörlerin yayılımının ve uzak organlara metastaz yapmasının

Detaylı

Nöroplastisite ve Güncel Yaklaşımlar

Nöroplastisite ve Güncel Yaklaşımlar Nöroplastisite ve Güncel Yaklaşımlar Deniz Can Başaran, Fırat Yıldırım, Berk Yasin Ekenci, Sera Kılıç, Pınar Ülgen Danışman: Dr. Fatma Helvacıoğlu ÖZET Plastisite terimi en basit anlamda beyin hücrelerinin

Detaylı

Lipopolisakkarit ile uyarılmış makrofajlarda propolis in sitokin salınımı üzerine etkileri

Lipopolisakkarit ile uyarılmış makrofajlarda propolis in sitokin salınımı üzerine etkileri 366 Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi E. G. / Kaya ve ark. Makrofajlarda propolis in etkileri 2011; 2 (4): 366-370 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2011.04.0073

Detaylı

Diyabetik Sıçanlarda Vitre İçine Uygulanan Mezenkimal Kök Hücrelerin Etkisi

Diyabetik Sıçanlarda Vitre İçine Uygulanan Mezenkimal Kök Hücrelerin Etkisi Diyabetik Sıçanlarda Vitre İçine Uygulanan Mezenkimal Kök Hücrelerin Etkisi Eren Çerman 1, Ülkü Arığ 2, Muhsin Eraslan 1, Fatih Mahmut Bulut 2, Özlem Şahin 1, Selvinaz Özkara 3, Fügen Vardar Aker 3, Erdal

Detaylı

Hava Kirliliği ve Kanser

Hava Kirliliği ve Kanser Hava Kirliliği ve Kanser Dr. Hasan Bayram Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı E-posta: bayram@gantep.edu.tr Ulusal Kanser Haftası Sempozyumu, Ankara, 2-4 Nisan 2014 İçerik

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

Multiple Sklerozlu Hastalarda NOS3 Geninin mrna Seviyesinde İfadesi

Multiple Sklerozlu Hastalarda NOS3 Geninin mrna Seviyesinde İfadesi Klinik Araştırma Multiple Sklerozlu Hastalarda NOS3 Geninin mrna Seviyesinde İfadesi Ali BAYRAM a1, Mehri İĞCİ 1, Remzi YİĞİTER 2, Mehmet Ali ELÇİ 2, Beyhan CENGİZ 3, Serdar ÖZTUZCU 1, Yusuf Ziya İĞCİ

Detaylı

Oytun Erbaş, Hüseyin Sedar Akseki, Dilek Taşkıran

Oytun Erbaş, Hüseyin Sedar Akseki, Dilek Taşkıran Yağlı Karaciğer (Metabolik Sendrom) Modeli Geliştirilen Sıçanlarda Psikoz Yatkınlığındaki Artışın Gösterilmesi ve Bu Bulgunun İnflamatuar Sitokinlerle Bağlantısının Açıklanması Oytun Erbaş, Hüseyin Sedar

Detaylı

Doğrudan klinik örnekte hızlı tanı. Prof. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Bornova, İZMİR

Doğrudan klinik örnekte hızlı tanı. Prof. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Bornova, İZMİR Doğrudan klinik örnekte hızlı tanı Prof. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Bornova, İZMİR TİCARİ KONVANSİYONEL PCR SİTEMLERİ TİCARİ REAL-TIME PCR SİTEMLERİ IN-HOUSE

Detaylı

Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi

Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi İhsan Ateş 1, Mustafa Altay 1, Nihal Özkayar 2, F. Meriç Yılmaz 3, Canan Topçuoğlu 3, Murat Alışık 4, Özcan Erel 4, Fatih Dede 2 1 Ankara Numune Eğitim

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI (YETMEZLİĞİ) OLAN TÜRK HASTALARINDA TÜMÖR NEKROZ FAKTÖR ALFA ve İNTERLÖKİN-6 PROMOTER POLİMORFİZMLERİNİN ETKİSİ

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI (YETMEZLİĞİ) OLAN TÜRK HASTALARINDA TÜMÖR NEKROZ FAKTÖR ALFA ve İNTERLÖKİN-6 PROMOTER POLİMORFİZMLERİNİN ETKİSİ KRONİK BÖBREK HASTALIĞI (YETMEZLİĞİ) OLAN TÜRK HASTALARINDA TÜMÖR NEKROZ FAKTÖR ALFA ve İNTERLÖKİN-6 PROMOTER POLİMORFİZMLERİNİN ETKİSİ Hazırlayan: Meral YILMAZ Cumhuriyet Üniversitesi KRONİK BÖBREK HASTALIĞI

Detaylı

İNFLAMATUVAR UYARANLARIN MİKROGLİAL TRAIL EKSPRESYONU ÜZERİNE ETKİSİ

İNFLAMATUVAR UYARANLARIN MİKROGLİAL TRAIL EKSPRESYONU ÜZERİNE ETKİSİ Geriatri 5 (2): 44-48, 2002 Turkish Journal of Geriatrics Dr. Şermin GENÇ 1 Dr. Sefa KIZILDAĞ 1 Dr. Kürşad GENÇ 1 Dr. ARAŞTIRMA İNFLAMATUVAR UYARANLARIN MİKROGLİAL TRAIL EKSPRESYONU ÜZERİNE ETKİSİ THE

Detaylı

D-Tek Uzaktan Eğitim Kursları

D-Tek Uzaktan Eğitim Kursları D-Tek Uzaktan Eğitim Kursları Prof. Dr. Diler Aslan D-Tek Teknoloji Geliştirme, Üretim, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Sn. ve Tc. Ltd. Şti. Pamukkale Teknokent Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

GENETİK ve METABOLİK HASTALIKLAR ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ (GEMHAM)

GENETİK ve METABOLİK HASTALIKLAR ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ (GEMHAM) GENETİK ve METABOLİK HASTALIKLAR ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ (GEMHAM) GEMHAM 2010- http://gemham.marmara.edu.tr/ GEMHAM Kalkınma Bakanlığı (DPT) desteği ile kuruldu. 2010K121170 proje nolu Alt Yapı desteği

Detaylı

Docosahexaenoic Acid Induces Cell Death in Human Non- Small Cell Lung Cancer Cells by Repressing mtor via AMPK Activation and PI3K/Akt Inhibition

Docosahexaenoic Acid Induces Cell Death in Human Non- Small Cell Lung Cancer Cells by Repressing mtor via AMPK Activation and PI3K/Akt Inhibition Docosahexaenoic Acid Induces Cell Death in Human Non- Small Cell Lung Cancer Cells by Repressing mtor via AMPK Activation and PI3K/Akt Inhibition DUYGU PELİSTER - 20130701008 İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ MELTEM KOLGAZİ... : Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AbD. İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No:32

ÖZGEÇMİŞ MELTEM KOLGAZİ... : Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AbD. İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No:32 ÖZGEÇMİŞ MELTEM KOLGAZİ... Doğum Tarihi : 05.06.1981 Doğum Yeri İş Adresi : Gazimağusa/KIBRIS : Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AbD Kerem Aydınlar Kampüsü İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No:32

Detaylı

VİTAMİN D VE DİYABET. Prof.Dr. Dilek Gogas Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD

VİTAMİN D VE DİYABET. Prof.Dr. Dilek Gogas Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD VİTAMİN D VE DİYABET Prof.Dr. Dilek Gogas Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD Nedenler VİTAMİN D EKSİKLİĞİ Sonuçlar Şizafreni- depresyon İlaçlar Steroid Rifampin Güneş

Detaylı

Dr. Gökhan AKSAN Şişli Hamidiye Etfal E.A.H Kardiyoloji Kliniği 22/04/16

Dr. Gökhan AKSAN Şişli Hamidiye Etfal E.A.H Kardiyoloji Kliniği 22/04/16 Dr. Gökhan AKSAN Şişli Hamidiye Etfal E.A.H Kardiyoloji Kliniği 22/04/16 AMAÇ Diabetes mellitus (DM) önemli bir kardiyovasküler risk faktörüdür. Tüm diyabetik hasta ölümlerinin %70-80 inden kardiyovasküler

Detaylı

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA İNFLAMASYON. Dr.Mahmut İlker Yılmaz. 25 Eylül 2010, Antalya

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA İNFLAMASYON. Dr.Mahmut İlker Yılmaz. 25 Eylül 2010, Antalya PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA İNFLAMASYON Dr.Mahmut İlker Yılmaz 25 Eylül 2010, Antalya İNFLAMASYON İnflamasyon Kronik inflamasyon İnflamasyon İyi Kötü Çirkin "Her kelimeyi bir şekille anlatan Çincede

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA 25-OH-D VİTAMİNİ. Dr. Ebru Aşıcıoğlu

HEMODİYALİZ HASTALARINDA 25-OH-D VİTAMİNİ. Dr. Ebru Aşıcıoğlu HEMODİYALİZ HASTALARINDA 25-OH-D VİTAMİNİ Dr. Ebru Aşıcıoğlu D Vitamini Yağda çözülen steroid hormon Vitamin D2: Ergokalsiferol Vitamin D3: Kolekalsiferol Yarı ömrü: 20 gün %85 DBP ile taşınır; yağ dokusunda

Detaylı

Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi

Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi

Detaylı

PLASENTAL KAYNAKLI MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİNİN KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE PROLİFERASYON VE APOPTOZ MEKANİZMALARINA ETKİSİ

PLASENTAL KAYNAKLI MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİNİN KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE PROLİFERASYON VE APOPTOZ MEKANİZMALARINA ETKİSİ PLASENTAL KAYNAKLI MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİNİN KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE PROLİFERASYON VE APOPTOZ MEKANİZMALARINA ETKİSİ 33. Ulusal Nefroloji Kongresi Büşra Çetinkaya 1,Gözde Ünek 2,Aslı Özmen 2,Müge

Detaylı

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük Özellikleri Major ve minor tükürük bezlerinden salınır Günlük sekresyon

Detaylı

EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi

EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (1),49-64 Dave/li Derleme EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi Ziya KORUÇ, Perlearı BAYAR Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü Tip 1 diyabete giriş Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü ENTERNASYONAL EKSPER KOMİTE TARAFINDAN HAZIRLANAN DİABETİN YENİ SINIFLAMASI 1 - Tip 1 Diabetes

Detaylı

En Etkili Kemoterapi İlacı Seçimine Yardımcı Olan Moleküler Genetik Test

En Etkili Kemoterapi İlacı Seçimine Yardımcı Olan Moleküler Genetik Test En Etkili Kemoterapi İlacı Seçimine Yardımcı Olan Moleküler Genetik Test Yeni Nesil DNA Dizileme (NGS), İmmünHistoKimya (IHC) ile Hastanızın Kanser Tipinin ve Kemoterapi İlacının Belirlenmesi Kanser Tanı

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DOKTORA DERS KATALOĞU

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DOKTORA DERS KATALOĞU DOKTORA DERS KATALOĞU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GDM 638 Lipid Kimyası Zorunlu DERS SAATİ: 3 Bahar Yrd. Doç. Dr. Hasan YALÇIN KREDİSİ :3 Tel:(352) 4374901 (32731), E-mail: hyalcin@erciyes.edu.tr, Web sayfası

Detaylı

İkinci Trimester Tarama ve Yorum

İkinci Trimester Tarama ve Yorum İkinci Trimester Tarama ve Yorum Prof. Dr. Özgür Deren Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Perinatoloji Bilimdalı 1 Gebelikte kromozom anomali taramasında kullanılan tarama

Detaylı

: Multipl Myeloma Kanser Kök Hücresinin Akım Sitometri İle Belirlenmesi ve Prognoza Etkisi

: Multipl Myeloma Kanser Kök Hücresinin Akım Sitometri İle Belirlenmesi ve Prognoza Etkisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje Türü : Hızlandırılmış Destek Projesi Proje No :12H3330002 Proje Yöneticisi Proje Konusu :Prof. Dr. Osman İlhan

Detaylı

Serum 25 (OH)D düzeyi için öneriler

Serum 25 (OH)D düzeyi için öneriler Serum 25 (OH)D düzeyi için öneriler İntoksikasyon riski Vit D Yeterli Vit D Yetersizliği Vit D Eksikliği >150 ng/ml 30 ng/ml( 75 nmol/l) 21-29 ng/ml 20 ng/ml ( 50 nmol/l) < 11 ng/ml(aap ve IOM,1997) Holick

Detaylı

ÜÇ FARKLI YÖNTEMDE SALİSİLAT KONSANTRASYONUNA GÖRE İNTERFERANS DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜÇ FARKLI YÖNTEMDE SALİSİLAT KONSANTRASYONUNA GÖRE İNTERFERANS DEĞERLENDİRİLMESİ ÜÇ FARKLI YÖNTEMDE SALİSİLAT KONSANTRASYONUNA GÖRE İNTERFERANS DEĞERLENDİRİLMESİ Arzu ALYAKUT 04.11.2015 AMAÇ Salisilat (asetilsalisilik asit) en sık kullanılan analjezik, antiinflamatuar ve antipiretik

Detaylı

1) Cetin F., Yazıhan N., Dincer S., Akbulut K.G.: The Effect of Intracerebroventricular Injection of

1) Cetin F., Yazıhan N., Dincer S., Akbulut K.G.: The Effect of Intracerebroventricular Injection of ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FERİHAN ÇETİN Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor Öğrenim Bilgileri: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hacettepe Üniversitesi 1995 Y. Lisans Fizyoloji Gazi Üniversitesi

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı