Araştırma Makalesi / Research Article. Erdinç DURSUN, Duygu GEZEN-AK, Selma YILMAZER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Araştırma Makalesi / Research Article. Erdinç DURSUN, Duygu GEZEN-AK, Selma YILMAZER"

Transkript

1 Araştırma Makalesi / Research Article 163 Doi: /npa.y7089 (Nöropsikiyatri Arflivi 2014; 51: ) (Archives of Neuropsychiatry 2014; 51: ) 163 Vitamin D Uygulamasının Primer Hippokampal Nöronlardaki İndüklenebilir Nitrik Oksit Sentaz (İNOS) Anlatımı Üzerine Etkileri The Influence of Vitamin D Treatment on the Inducible Nitric Oxide Synthase (INOS) Expression in Primary Hippocampal Neurons Erdinç DURSUN, Duygu GEZEN-AK, Selma YILMAZER İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye ÖZET Giriş: Nörodejenerasyon, sinir hücrelerinin yapı ve fonksiyonlarını kaybetmesine bağlı olarak nöron ölümü ile sonuçlanan bir süreçtir. Bu süreçte artan indüklenebilir nitrik oksit sentaz (inos) seviyelerinin, hücrelerin oksidatif ve nitrozatif hasarına sebep olarak nörodejenerasyona eşlik ettiği düşünülmektedir. Vitamin D nin ise glia hücrelerinde inos sentezini baskılayarak hücreleri nörotoksisiteye karşı koruduğu ileri sürülmektedir. Ancak inos un hippokampal nöronlarda vitamin D tarafından düzenlenip düzenlenmediğini gösteren herhangi bir çalışma yoktur. Bu çalışmadaki amacımız, hippokampal nöronların vitamin D uygulamasına cevap olarak inos anlatımlarında bir değişiklik olup olmadığını belirlemektir. Yöntem : Sprague dawley cinsi sıçanların 18 günlük embriyolarının hippokampuslarından hazırlanan primer nöron kültürlerine 24 ve 48 saat süre ile vitamin D uygulandı. inos mrna miktarlarındaki değişimler kantitatif gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (qrt-pcr) yöntemi ile belirlendi. Tüm grupların sitotoksisite seviyeleri kültür medyumuna salınan laktat dehidrogenazın (LDH) ölçülmesi ile belirlendi. Bulgular: Yirmi dört saat boyunca vitamin D uygulanan grupla diğer gruplar arasında herhangi bir inos anlatımı açısından bir fark gözlenmezken, 48 saat süreyle vitamin D uygulanan hippokampal nöronların inos mrna seviyelerinin kontrol gruplarına kıyasla anlamlı derecede düştüğü saptandı (p<0,001). Ayrıca, vitamin D uygulamasının sitotoksiste belirteci olan LDH salınımını da azalttığı saptandı (p<0,001). Sonuç: Sonuçlarımız, vitamin D nin inos anlatımındaki artışı engelleyerek, hippokampal nöronları oksidatif hasara karşı koruyabileceğini göstermektedir. (Nöropsikiyatri Arflivi 2014; 51: ) Anahtar kelimeler: Alzheimer hastalığı, vitamin D, indüklenebilir nitrik oksit sentaz (inos), primer hippokampal nöron kültürü ABSTRACT Introduction: Neurodegeneration is a process that is characterized by the loss of neuronal structure and function and eventually ends with neuronal death. An elevated level of inducible nitric oxide synthase (inos) is suggested to accompany this process by inducing oxidative and nitrosative damage. Vitamin D is reported to protect glial cells against neurotoxicity via suppressing inos synthesis. Though there was no data about whether inos is regulated by vitamin D in hippocampal neurons. In this study our aim was to determine any alteration in inos expression of hippocampal neurons in response to vitamin D treatment. Method: Twenty four and 48 hours of vitamin D treatments were performed on primary hippocampal neuron cultures that were prepared from Sprague dawley rat embryos (E18). The alterations in the inos mrna expression were determined with quantative real time polymerase chain reaction (qrt-pcr). The cytotoxicity levels of each group were investigated by the measurement of lactate dehydrogenase (LDH) that is released to culture medium. Results: No difference was observed between groups in 24 hours of treatment regarding the inos expression. Though the inos mrna level of vitamin D treated group was significantly lower than that of control group on the 48th hours of treatment (p<0.001). Vitamin D treatment also attenuated the LDH release which is an indicator of cytotoxicity (p<0.001). Conclusion: Our results indicated that vitamin D has the potential to prevent oxidative damage by suppressing inos expression. (Archives of Neuropsychiatry 2014; 51: ) Key words: Alzheimer s disease, vitamin D, inducible nitric oxide synthase (inos), primary hippocampal neuron culture Çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması bildirmemişlerdir. Conflict of interest: The authors reported no conflict of interest related to this article. Yaz flma Adresi/ Correspondence Address Dr. Selma Yılmazer, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye Gsm: Geliş tarihi/received: Kabul tarihi/accepted: Nöropsikiyatri Arşivi Dergisi, Galenos Yayınevi taraf ndan bas lm flt r. / Archives of Neuropsychiatry, published by Galenos Publishing.

2 164 Dursun ve ark. Giriş Bellek üzerine yapılan çalışmalar hafıza ve öğrenme merkezinin başta hippokampus olmak üzere temporal lob olduğunu göstermektedir (1). Hippokampus bilişsel yönden büyük önem taşır ve Alzheimer hastalığında ilk tutulan yerlerden biridir (2). Alzheimer hastalığı demansın en çok rastlanan sebeplerinden biri olup (3,4) inflamasyonun da eşlik ettiği nörodejeneratif bir hastalıktır (5). Beyinde meydana gelen inflamasyon astrogliozis, mikrogliozis ve akut faz proteinlerindeki değişiklikler ile tanımlanır (6). Alzheimer hastalarının beyinlerinde ortaya çıkan inflamasyon sonucunda indüklenebilir nitrik oksit sentaz (inos) miktarlarının arttığı rapor edilmiştir (5,7,8,9,10,11,12,13). Vitamin D (1,25-dihydroxyvitamin D3), sekosteroid bir hormon olup son zamanlarda nörosteroid olarak da anılmaya başlanmıştır. Vitamin D nin nörodejenerasyon üzerindeki olası rolleri son yıllarda yapılan çalışmaların ilgi odağı haline gelmiştir. Vitamin D nin dolaşımda en çok bulunan formu olan 25-hidroksi vitamin D3 eksikliği veya yetersizliğinin duygu durum bozuklukları, Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı ve kognitif bozukluk ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (14,15,16,17,18,19,20,21). Vitamin D takviyesinin aksogenezi indüklediği (22), Alzheimer hastalığının önemli bir bileşeni olan amiloid beta 1-42 ile indüklenen sitotoksisteyi önlediği (23), amiloid beta fagositozu ve ortamdan temizlenmesini sağladığı (24,25,26) bildirilmiştir. Ayrıca kortikal nöronlarda ve glia hücrelerinde sinir büyüme faktörü (NGF) seviyesini düzenlediği (27,28) gösterilmiştir. Vitamin D nin hücre içindeki görevlerine aracılık eden nüklear vitamin D reseptörü (VDR) steroid hormon reseptörü süperailesinin bir üyesidir. Grubumuz tarafından yapılan genetik çalışmada VDR geni ile Alzheimer hastalığı arasındaki ilişki literatürde ilk kez olarak gösterilmiştir (29). Yine grubumuz tarafından VDR genine ait TaubF haplotipinin Alzheimer riskini arttırtırdığı rapor edilmiştir (30). Bu bulgularımız kognitif gerileme (31,32), Alzheimer hastalığı (33,34), Parkinson hastalığı (35,36) ile VDR polimorfizmleri arasındaki ilişkiyi gösteren çalışmalarla desteklenmiştir. Mevcut çalışmalar vitamin D nin nörodejenerasyon mekanizmalarında önemli rol oynayabileceğini göstermektedir ve bu bilgiler ışığında bu çalışmadaki amacımız oksidatif hasarın baş oyuncularından biri olan inos anlatımının primer hippokampal nöronlarda vitamin D tarafından düzenlenip düzenlenmediğini saptamaktır. GmbH, Steinheim, GE); 20 nm Progesteron (Sigma P Sigma-Alderich Chemie GmbH, Steinheim, GE); 20 mm Glukoz (Sigma G Sigma-Alderich Chemie GmbH, Steinheim, GE) ve PenStrep (Sigma P-4333 Sigma-Alderich Chemie GmbH, Steinheim, GE) içeren Leibovitz 15 + (L-15+; GibcoBRL Invitrogen Inc., New York, USA) kültür medyumunun içerisinde bekletildi. Ertesi gün medyum serum içermeyen 1:50 B27, %9 sodyum klorür ve PenStrep içeren Nöron Bazal Medyumu (Neurobasal medium-nbm) ile değiştirildi. Primer hippokampal nöron kültüründeki hücreler ekimden sonraki yedi gün içerisinde akson ve dendritlerini uzatarak olgun nöronlar haline geldi (Şekil 1). Kültürdeki hücreler nöron/glia oranını belirlemek üzere %3,7 lik paraformaldehit (Sigma 15, Sigma-Alderich Chemie GmbH, Steinheim, GE) içerisinde fikse edildi. Daha sonra nöron belirteci olarak, FITC (fluorescein isothiocyanate) ile işaretlenen Milli- Mark Pan Neuronal Marker (Millipore MAB2300. Millipore Corp. California, USA) primer antikoru ve glial hücre belirteci olarak da TR (texas red) ile işaretlenen GFAP primer antikoru (Invitrogen AB5804. Invitrogen Inc., New York, USA) ile çift immünositokimyasal işaretleme yapıldı. Nukleus boyası olarak DAPI (4,6-Diamidino-2-Phenylindole) kullanıldı. Hücreler invert floresan mikroskobunda (Leica DMIL, Leica Microsystems Ltd., Heerbrugg, GE) incelendi ve fotoğraflar, TR, I3 ve A3 filtreleri, floresan kamera sistemi (Leica DFC 300 FX, Leica Microsystems Ltd., Heerbrugg, GE) ve özel bir yazılım (The Leica Application Suite Image Overlay Software, Leica Microsystems Ltd., Heerbrugg, GE) kullanılarak üst üste çakıştırıldı. Her bir petrinin rastgele alanlarından çekilen 10 ar adet fotoğraf çakıştırıldı ve nöron ve glia hücrelerinin sayımı yapıldı. Sayım sonucunda glia sayıları toplam hücre sayısına oranlanarak yüzde glia oranı %20 olarak saptandı (Şekil 2). Yöntem Primer Hippokampal Nöron Kültürü Primer hippokampal nöron kültürü Sprague-dawley cinsi sıçanların 18 günlük embriyolardan elde edilen hippokampuslardan Goslin ve Banker ın yöntemine göre (37) ve daha önceki çalışmamızda (38) anlatıldığı gibi hazırlandı. 35 mm çapındaki petrilere ekilen nöronlar bir gün boyunca içerisinde 0,1 mg/ml conalbumin (Sigma C Sigma-Alderich Chemie GmbH, Steinheim, GE); %7,5 Sodyum bikarbonat (GibcoBRL Invitrogen Inc., New York, USA); 0,1 mm Putrescine (Sigma P Sigma-Alderich Chemie GmbH, Steinheim, GE); 10 ng/ml Insülin (GibcoBRL Invitrogen Inc., New York, USA); 30 nm Sodyum selenit (Sigma S Sigma-Alderich Chemie Şekil 1. Yedi günlük primer hippokampal nöron kültürünün faz-kontrast mikrografı.

3 Dursun ve ark. 165 Çalışmamızda Laboratuvar Hayvanlarının Kullanılması ve Bakımı Kılavuzunda belirtilen hükümlere uyulmuştur. Çalışma İstanbul Üniversitesi Deney Hayvanları Birimi Etik Komitesi (onay no: 11608/ ) tarafından onaylanmıştır. Deney Grupları Kültürün yedinci gününde olgunlaşan nöronlar üç gruba bölündü: Vitamin D uygulanan grup; yedinci gün, 24 ve 48 saat süreyle etanol içinde çözündürülen 10-8 M 1,25 dihidroksivitamin D3 (calcitriol, 1,25-dihydroxycholecalciferol, Sigma C Sigma-Alderich Chemie GmbH, Steinheim, GE) uygulandı. Etanol uygulanan grup; yedinci gün, 24 ve 48 saat süreyle 10-8 M etanol uygulandı. Kontrol grubu; yedinci gün, vitamin D ve vitamin D nin içinde çözündürüldüğü etanol uygulanan gruplarla aynı zamanda sadece medyumu değiştirildi, herhangi bir uygulama yapılmadı. Uygulamalardan sonra total RNA izolasyonu yapılana kadar medyum değiştirilmedi. Tüm gruplar altışar ayrı petride uygulandı. Kültür Hücrelerinden Total RNA Izolasyonu ve Cdna Sentezi Kültür hücrelerinden total RNA izolasyonu, RNA izolasyon kiti (High Pure RNA isolation kit Roche Roche Diagnostics GmbH Roche Applied Science Mannheim, GE) kullanılarak firmanın sağladığı protokole göre yapıldı. RNA izolasyonunun sonuçları birer µl RNA örneği NanoDropTM 1000 (Thermo Fisher ScientificTM Delaware, USA) cihazına yüklenerek ölçüldü. RNA konsantrasyonu 260 nm deki optik yoğunlunluğundan, saflığı da 260 nm/280 nm deki OD oranından tespit edildi. Her bir grup için eşit miktarda (400 ng) total RNA kullanılarak cdna sentezi (Transcriptor First Strand cdna Synthesis Kit, Roche Roche Diagnostics GmbH Roche Applied Science Mannheim, GE) yapıldı. Kantitatif Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu (qrt-pcr) cdna sentezi yapıldıktan sonra qrt-pcr yöntemi ile hedef genlere ait mrna miktarlarındaki değişimler saptandı. Yöntem, Roche LIGHTCYCLER 480 (Roche Applied BiosystemsTM, California, USA) cihazında, hidroliz probları ve Lightcycler 480 Probe Master Mix kiti (Roche , Roche Applied BiosystemsTM, California, USA) kullanılarak gerçekleştirildi. mrna miktarlarının doğru şekilde saptanabilmesi için sinir dokusunda ifade edildiği bilinen Aktin Beta (ACTB) (Universal Probe Library (UPL) sıçan ACTB Gene Assay, Roche Applied BiosystemsTM, California, USA), Gliseraldehit 3 fosfat dehidrogenaz (GAPDH)(UPL sıçan GAPDH Gene Assay, Roche Applied BiosystemsTM, California, USA) ve hipoksantin guanin fosforibozil transferaz (HPRT) (Sıçan HPRT NM_ UPL Prob #95, Roche Applied BiosystemsTM, California, USA) 3 referans (housekeeping) gen ve inos (NOS2- NM_ UPL Prob #128, Roche ) kullanılarak normalizasyon işlemi yapıldı ve göreceli ekspresyon seviyeleri belirlendi. Her reaksiyonda kontaminasyon olasılığını kontrol etmek üzere kalıp cdna içermeyen negatif kontrol kullanıldı. Reaksiyon 96 kuyulu plakalarda gerçekleştirildi. Her bir cdna örneği için deneyler üç kez tekrarlandı. Sitotoksisite Testi Sitotoksisite ölçümü, membranı hasarlı veya ölü hücrelerden kültür medyumuna salınan laktat dehidrogenaz (LDH) miktarının belirlenmesiyle gerçekleştirildi. LDH salınımı Cytotoxicity Detection (LDH) kiti (Roche Roche Diagnostics GmbH Roche Applied Science Mannheim, GE) kullanılarak firmanın sağladığı protokole göre yapıldı. İstatistik Her örnek için okunan üç adet absorbans değerinin ortalaması alındı. Bu değerlerden ve kontrollerin ortalama değerlerinden negatif kontrolün ortalaması çıkartıldı. Örneklerin kontrole göre sitotoksisite yüzdesi aşağıdaki formüle göre hesaplandı ve Microsoft Office Excel yazılımda grafik haline getirildi. Sitotoksisite (%) = beklenen değer düşük konsantrasyonlu kontrol x100 yüksek konsantrasyonlu kontrol - düşük konsantrasyonlu kontrol Örneklerin qrt-pcr deneylerinden elde edilen Ct değerleri göreceli ekspresyon seviyelerini belirlemek üzere ΔCt= 2 (Referans Genlerin geometrik ortalaması - Ct hedef Gen) formülüne konuldu. Hesaplamalar ve sonuçlara ait grafikler Microsoft Office Excel 2007 programında yapıldı. Gruplara ait örneklerin mrna düzeylerinin referans genler ile ve gruplar arasındaki karşılaştırmaları, algoritması içerisinde PCR Şekil 2. Yedi günlük primer hippokampal nöron kültürü görülmektedir FITC işaretli Pan Neuronal Marker, TR işaretli GFAP antikorları ve DAPI ile üçlü boyama. Nöronlar, Yeşil (FITC); glia hücreleri, kırmızı (TR); nukleuslar, mavi (DAPI). Kültürde glia oranı %20 olarak saptanmıştır. Şekil 3. Yirmi dört ve 48 saat süreyle vitamin D uygulanan hippokampal nöronlarda inos mrna anlatımı Yirmi dört saat süreli uygulama sonrası vitamin D uygulanan grupla kontrol grubu arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir (p>0,05). Kırk sekiz saat süreli uygulama sonrasında vitamin D grubunun inos mrna seviyesi kontrol grubuna kıyasla anlamlı derecede azalmıştır (*p<0,001). Gruplara ait veriler ortalama+sd olarak verilmiştir.

4 166 Dursun ve ark. verimliliği, normalizasyon faktörü hesaplaması ve ekspresyon seviyesi %95 güvenirlik aralığı (cofidence intervals, CI) bulunan Relative Expression Software Tool, REST 2008 (Corbett Research Pty LtD and Michael Pfaffl, New South Wales, AU) yazılımı ile gerçekleştirildi. Ayrıca her bir gruba ve kontrollere ait ham veriler GraphPad InStat DTCG 3.06 (GraphPad Software, Inc. San Diego USA) yazılımda Tek yönlü ANOVA metodu kullanılarak karşılaştırıldı, p<0,05 istatistiksel açıdan anlamlı fark olarak kabul edildi. Bulgular Sitotoksisite Sonuçları Oksidatif strese bağlı hücre ölümünün de bir belirteci olan laktat dehidrogenaz (LDH) salınımının 48 saat süreli vitamin D uygulanan primer hippokampal nöron kültüründe kontrol grubuna kıyasla anlamlı derecede düştüğü belirlendi (p<0,001). Diğer taraftan, 48 saat süreyle 10-8 M etanol uygulanmış primer hippokampal nöron kültürüne ait deney grubu ile kontrol grubu arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark yoktu. inos mrna Sonuçları Yirmi dört saatlik deney grupların arasında inos mrna seviyeleri açısından anlamlı bir fark gözlenmedi (Şekil 3). Kırk sekiz saat süreyle 10-8 M vitamin D uygulanmış primer hippokampal nöron kültürüne ait deney grubunun inos mrna seviyelerinin kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede azaldığı saptandı (p<0,001) (Şekil 3). Kırk sekiz saat süreyle 10-8 M etanol uygulanmış primer hippokampal nöron kültürüne ait deney grubunun ise kontrol grubundan inos mrna seviyeleri açısından anlamlı bir fark göstermediği saptandı. Tartışma Alzheimer hastalığı veya multiple skleroz gibi nörodejeneratif hastalıklarda nörodejenerasyona bir de immun yanıt eşlik eder. Bu sebeple bu hastalıklar ilerleyen nörodejeneratif hastalıklar olarak tanımlandıkları gibi inflamatuvar beyin hastalıkları olarak da tarif edilmektedirler (5,7). Alzheimer hastalığında bu immun yanıt özellikle amiloid beta birikimlerinin uyarması sonucu artan sitokin ve kemokin seviyeleri ile ortaya çıkar (7,8,9). Bu sitokinlerden interlökin 1 β (IL1 β) ve tümör nekroz faktörü alfa (TNFα) seviyesinin artmasının inos anlatımını uyardığı gösterilmiştir (39). inos un nöronal hasara sebep olma mekanizması, artan nitrik oksit üretimi sonucu mitokondriye ait sitokrom oksidazların inhibisyonu ve buna bağlı olarak nöronal solunumun ve depolarizasyonun durması ile açıklanmaktadır (40,41,42). Diğer taraftan mitokondrial sitokrom oksidazın inhibisyonu N-metil-Daspartat (NMDA) reseptörü aracılığı ile eksitotoksisiteye sebep olur (41,42). inos inhibisyonunun Alzheimer hastalığının iki ana bileşeni olan amiloid beta ve fosforile tau birikimlerini yüksek oranda azalttığı rapor edilmiştir (5). Nörodejeneratif hastalıkların oluşmasına neden olan moleküler mekanizmalarda rol oynadığını düşündüğümüz vitamin D nin oksidatif stresi kontrol altında tutan mekanizmaları düzenlemesi, hücre içi kalsiyum seviyesini, immün cevabı ve nörotrofik faktör sentezini kontrol etmesi, onun nörodejenerasyon mekanizmalarının etkilerini azaltabilecek, çeşitli proteinlerin değişen anlatımlarını düzenleyebilecek önemli bir anahtar molekül olabileceğini göstermektedir (20,23,27,38,43,44). Bu çalışmada primer hippokampal nöronlara 24 saat süreyle vitamin D uygulaması kontrol grubuna göre istatistiksel açıdan bir fark yaratmasa da grubun inos mrna seviyesini azalttığı saptanmıştır. Kırk sekiz saat süre ile uygulanan vitamin D nin ise normal kültür koşullarında bile inos anlatımını ve oksidatif strese bağlı hücre ölümünün de bir belirteci olan LDH salınımını düşürdüğü gösterilmiştir. Ayrıca bu nöronlarda vitamin D, inos anlatımını belli bir seviyede korumuş ve artışına izin vermemiştir. Sonuçlarımız, yakın zamanda yayınladığımız ve kortikal nöronlarda inos gen anlatımının vitamin D-VDR yolağına bağımlı olduğunu gösteren çalışmamız ile uyumludur. Çalışmada kortikal nöronlara vitamin D uygulanması inos anlatımını 48 saatte azaltmıştır (45). Bu etkinin VDR aracılığı ile olduğu; vitamin D nin membran reseptörü olan 1,25-MARRS aracılığı ile olmadığı sirna aracılı gen susturma deneyleri ile gösterilmiştir (45). Bu nedenle Vitamin D nin inos üzerindeki etkisinin sitokinler aracılığı ile olduğu düşünülebilir. Ancak inos geni üzerinde VDR cevap elementi (VDRE) denilen bir motifin bulunması bu etkinin doğrudan bir etki olduğunu düşündürmektedir (46,47). Sunulan bu çalışmada da hippokampal nöronlarda hem sitotoksisite miktarının hem de inos anlatımının vitamin D uygulamasından sonraki 48 saatte azalması hippokampal nöronlarda da benzer mekanizmaların varlığına işaret etmektedir. Bu sonuçlarımıza göre vitamin D, Alzheimer gibi nöron hasarı ile ilişkili nörodejeneratif hastalıklarda ortaya çıkan oksidatif stres mekanizmalarıyla başetmenin yollarından biri olarak düşünülebilir. Diğer taraftan daha önceki çalışmalarımızda vitamin D nin kortikal nöronlarda L-tipi voltaj duyarlı kalsiyum kanalı A1C (LVSCC A1C) anlatımını baskılayıp, VDR ve NGF anlatımını arttırarak beta amiloid ile indüklenen sitotoksisiteyi baskıladığı gösterilmiştir (23). Diğer ilginç bir bulgu da beta amiloid 1-42 nin kortikal nöronlardaki VDR proteinini ortadan kaldırarak vitamin D kullanımını azaltabileceğidir (23). Kortikal ve hippokampal nöronlarda vitamin D-VDR yolağını VDR sirna larla baskılanmasının LVSCC A1C proteininin artmasına sebep olduğunu saptanmıştır (27,38). Bu kanal proteinin artışının yaşlanma ve nörodejenerasyonda hücre içi kalsiyum dengesinin bozulmasına sebep olarak nöronları ölüme götürdüğü bilinmektedir (48). Ayrıca bu baskılanmanın kortikal nöronlarda amiloid beta ile indüklenen toksisiteyi taklit ettiği gösterilmiştir (23,27). Diğer bir çalışmamızda vitamin D kullanımının işareti olarak kabul edilen 25 hidroksivitamin D3-24 hidroksilaz (24OHaz) enziminin kortikal ve hippokampal nöronlarda anlatımının yapıldığı literatürde ilk kez gösterilmiştir (38). Diğer taraftan 24OHaz enziminin hippokampal nöronlarda kortikal nöronlara göre daha fazla anlatımının olduğu saptanarak, Alzheimer hastalığı için önemli bir bölge olan hippokampusun vitamin D ye daha fazla ihtiyacı olabileceğine dikkat çekilmiştir (38). Diğer ilgi çeken çalışmalarda vitamin D nin, Alzheimer hastalarının makrofajlarını, fagositoz yapmak üzere güçlü bir şekilde uyardığı ve böylece beta amiloid temizlenmesini sağlayarak nöronları apoptoza karşı koruduğu gösterilmiştir (24,25) yılında Alzheimer hastalığı tedavisinde kullanılan memantine i ve vitamin D yi kombine ederek yeni bir Alzheimer hastalığı tedavi protokolü (AD-IDEA) yayınlayan Annweiler ve Beauchet (49), altı ay süreli memantine+vitamin D desteğinin

5 Dursun ve ark. 167 mini mental durum skorlarını (MMSE) tek başına memantine uygulamasına göre dört puan arttırdığını saptamışlardır (50). Vitamin D nin oksidatif hasarın önemli bileşenlerinden biri olan inos anlatımını kognitif fonksiyonlar için önemli bir gölgeyi oluşturan hippokampal nöronlarada düzenliyor olması, onun Alzheimer hastalığındaki önemine işaret etmektedir. Kısıtlı olsa da tüm bu çalışmalar güneş ışınlarıyla sentezlenen vitamin D nin nörodejenerasyondan korunmada gittikçe önem kazanan bir molekül olma yolunda ilerlediğini göstermektedir. Teşekkür Bu çalışma TUBİTAK tarafından 107S041 ve İ.Ü. BAP Birimi tarafından 548 nolu projeler ile desteklenmiştir. Kaynaklar 1. Squire LR. Memory and the hippocampus: a synthesis from findings with rats, monkeys, and humans. Psychol Rev 1992; 99: Mu Y, Gage FH. Adult hippocampal neurogenesis and its role in Alzheimer s disease. Mol Neurodegener 2011; 6: Hardy J. Amyloid, the presenilins and Alzheimer s disease. Trends Neurosci 1997; 20: Hardy J, Selkoe DJ. The amyloid hypothesis of Alzheimer s disease: Progress and problems on the road to therapeutics. Science 2002; 297: Nathan C, Calingasan N, Nezezon J, Ding A, Lucia MS, La Perle K, Fuortes M, Lin M, Ehrt S, Kwon NS, Chen J, Vodovotz Y, Kipiani K, Beal MF. Protection from Alzheimer s-like disease in the mouse by genetic ablation of inducible nitric oxide synthase. J Exp Med 2005; 202: Walsh DM, Selkoe DJ. Deciphering the molecular basis of memory failure in Alzheimer s disease. Neuron 2004; 44: Moore AH, O Banion MK. Neuroinflammation and anti-inflammatory therapy for Alzheimer s disease. Adv Drug Deliv Rev 2002; 54: Akiyama H, Barger S, Barnum S, Bradt B, Bauer J, Cole GM, Cooper NR, Eikelenboom P, Emmerling M, Fiebich BL, Finch CE, Frautschy S, Griffin WS, Hampel H, Hull M, Landreth G, Lue L, Mrak R, Mackenzie IR, McGeer PL, O Banion MK, Pachter J, Pasinetti G, Plata-Salaman C, Rogers J, Rydel R, Shen Y, Streit W, Strohmeyer R, Tooyoma I, Van Muiswinkel FL, Veerhuis R, Walker D, Webster S, Wegrzyniak B, Wenk G, Wyss-Coray T. Inflammation and Alzheimer s disease. Neurobiol Aging 2000; 21: Lee YB, Nagai A, Kim SU. Cytokines, chemokines and cytokine receptors in human microglia. J Neurosci Res 2002; 69: Fernández-Vizarra P, Fernández AP, Castro-Blanco S, Encinas JM, Serrano J, Bentura ML, Muñoz P, Martínez-Murillo R, Rodrigo J. Expression of nitric oxide system in clinically evaluated cases of Alzheimer s disease. Neurobiol Dis 2004; 15: Heneka MT, Wiesinger H, Dumitrescu-Ozimek L, Riederer P, Feinstein DL, Klockgether T. Neuronal and glial coexpression of argininosuccinate synthetase and inducible nitric oxide synthase in Alzheimer disease. J Neuropathol Exp Neurol 2001; 60: Lüth HJ, Münch G, Arendt T. Aberrant expression of NOS isoforms in Alzheimer s disease is structurally related to nitrotyrosine formation. Brain Res 2002; 953: Wong A, Lüth HJ, Deuther-Conrad W, Dukic-Stefanovic S, Gasic-Milenkovic J, Arendt T, Münch G. Advanced glycation endproducts co-localize with inducible nitric oxide synthase in Alzheimer s disease. Brain Res 2001; 920: Oudshoorn C, Mattace-Raso FU, van der Velde N, Colin EM, van der Cammen TJ. Higher serum vitamin D3 levels are associated with better cognitive test performance in patients with Alzheimer s disease. Dement Geriatr Cogn Disord 2008; 25: Annweiler C, Schott AM, Allali G, Bridenbaugh SA, Kressig RW, Allain P, Herrmann FR, Beauchet O. Association of vitamin D deficiency with cognitive impairment in older women: cross-sectional study. Neurology 2010; 74: Cherniack EP, Florez H, Roos BA, Troen BR, Levis S. Hypovitaminosis D in the elderly: from bone to brain. J Nutr Health Aging 2008; 12: Evatt ML, Delong MR, Khazai N, Rosen A, Triche S, Tangpricha V. Prevalence of vitamin d insufficiency in patients with Parkinson disease and Alzheimer disease. Arch Neurol 2008; 65: Llewellyn DJ, Langa KM, Lang IA. Serum 25-hydroxyvitamin D concentration and cognitive impairment. J Geriatr Psychiatry Neurol 2009; 22: Llewellyn DJ, Lang IA, Langa KM, Muniz-Terrera G, Phillips CL, Cherubini A, Ferrucci L, Melzer D. Vitamin D and risk of cognitive decline in elderly persons. Arch Intern Med 2010; 170: McCann J, Ames BN. Is there convincing biological or behavioral evidence linking vitamin D deficiency to brain dysfunction? FASEB J 2008; 22: Wilkins CH, Sheline YI, Roe CM, Birge SJ, Morris JC. Vitamin D deficiency is associated with low mood and worse cognitive performance in older adults. Am J Geriat Psychiatry 2006; 14: Chabas JF, Alluin O, Rao G, Garcia S, Lavaut MN, Risso JJ, Legre R, Magalon G, Khrestchatisky M, Marqueste T, Decherchi P, Feron F. Vitamin D2 potentiates axon regeneration. J Neurotrauma 2008; 25: Dursun E, Gezen-Ak D, Yilmazer S. A novel perspective for Alzheimer s disease: vitamin D receptor suppression by Amyloid-β and preventing the Amyloid-β induced alterations by vitamin D in cortical neurons. J Alzheimers Dis 2011; 23: Masoumi A, Goldenson B, Ghirmai S, Avagyan H, Zaghi J, Abel K, Zheng X, Espinosa-Jeffrey A, Mahanian M, Liu PT, Hewison M, Mizwickie M, Cashman J, Fiala M. 1alpha,25-dihydroxyvitamin D3 interacts with curcuminoids to stimulate amyloid-beta clearance by macrophages of Alzheimer s disease patients. J Alzheimers Dis 2009; 17: Mizwicki MT, Menegaz D, Zhang J, Barrientos-Durán A, Tse S, Cashman JR, Griffin PR, Fiala M. Genomic and nongenomic signaling induced by 1α,25(OH)2-vitamin D3 promotes the recovery of amyloid-β phagocytosis by Alzheimer s disease macrophages. J Alzheimers Dis 2011; 29: Fiala M, Mizwicki MT. Neuroprotective and immune effects of active forms of vitamin D3 and docosahexaenoic acid in Alzheimer disease patients. Functional Foods in Health and Disease 2011; 12: Gezen-Ak D, Dursun E, Yilmazer S. The effects of vitamin D receptor silencing on the expression of LVSCC-A1C and LVSCC-A1D and the release of NGF in cortical neurons. PLOS ONE 2011; 6: Yu J, Gattoni-Celli M, Zhu H, Bhat NR, Sambamurti K, Gattoni-Celli S, Kindy MS. Vitamin D3-enriched diet correlates with a decrease of amyloid plaques in the brain of AβPP transgenic mice. J Alzheimers Dis 2011; 25: Gezen-Ak D, Dursun E, Ertan T, Hanağasi H, Gürvit H, Emre M, Eker E, Oztürk M, Engin F, Yilmazer S. Association between vitamin D receptor gene polymorphism and Alzheimer s disease. Tohoku J Exp Med 2007; 212: Gezen-Ak D, Dursun E, Bilgiç B, Hanağasi H, Ertan T, Gürvit H, Emre M, Eker E, Ulutin T, Uysal O, Yilmazer S. Vitamin D receptor gene haplotype is associated with late-onset Alzheimer s disease. Tohoku J Exp Med 2012; 228: Kuningas M, Mooijaart SP, Jolles J, Slagboom PE, Westendorp RG, van Heemst D. VDR gene variants associate with cognitive function and depressive symptoms in old age. Neurobiol Aging 2009; 30: Beydoun MA, Ding EL, Beydoun HA, Tanaka T, Ferrucci L, Zonderman AB. Vitamin D receptor and megalin gene polymorphisms and their associations with longitudinal cognitive change in US adults. Am J Clin Nutr 2012; 95: Lehmann DJ, Refsum H, Warden DR, Medway C, Wilcock GK, Smith AD. The vitamin D receptor gene is associated with Alzheimer s disease. Neurosci Lett 2011; 504: Beecham GW, Martin ER, Li YJ, Slifer MA, Gilbert JR, Haines JL, Pericak-Vance MA. Genome-wide association study implicates a chromosome 12 risk locus for late-onset Alzheimer disease. Am J Hum Genet 2009; 84: Butler MW, Burt A, Edwards TL, Zuchner S, Scott WK, Martin ER, Vance JM, Wang L. Vitamin D receptor gene as a candidate gene for Parkinson disease. Ann Hum Genet 2011; 75: Han X, Xue L, Li Y, Chen B, Xie A. Vitamin D receptor gene polymorphism and its association with Parkinson s disease in Chinese Han population. Neurosci Lett 2012; 525: Goslin K, Asmussen H, Banker G. Rat Hippocampal Neurons in Low-Density Culture. In: Banker G, Goslin K, editor. Culturing Nerve Cells. 2 ed. Cambridge: MIT Press; p Gezen-Ak D, Dursun E,Yilmazer S. Vitamin D inquiry in hippocampal neurons: consequences of vitamin D-VDR pathway disruption on calcium channel and the vitamin D requirement. Neurol Sci 2013; 34: Akama KT, Van Eldik LJ. Akama KT, Van Eldik LJ. Beta-amyloid stimulation of inducible nitric-oxide synthase in astrocytes is interleukin-1beta- and tumor necrosis factor-alpha (TNFalpha)-dependent, and involves a TNFalpha receptor-associated factor- and NFkappaB-inducing kinase-dependent signaling mechanism. J Biol Chem 2000; 275:

6 168 Dursun ve ark. 40. Bal-Price A, Brown GC. Inflammatory neurodegeneration mediated by nitric oxide from activated glia-inhibiting neuronal respiration, causing glutamate release and excitotoxicity. J Neurosci 2001; 21: Brown GC. Mechanisms of inflammatory neurodegeneration: inos and NADPH oxidase. Biochem Soc Trans 2007; 35: Jekabsone A, Neher JJ, Borutaite V, Brown GC. Nitric oxide from neuronal nitric oxide synthase sensitises neurons to hypoxia-induced death via competitive inhibition of cytochrome oxidase. J Neurochem 2007; 103: Cekic M, Sayeed I, Stein DG. Combination treatment with progesterone and vitamin d hormone may be more effective than monotherapy for nervous system injury and disease. Front Neuroendocrinol 2009; 30: Garcion E, Wion-Barbot N, Montero-Menei CN, Berger F, Wion D. New clues about vitamin D functions in the nervous system. Trends Endocrinol Metab 2002; 13: Dursun E, Gezen-Ak D, Yilmazer S. A New Mechanism for Amyloid-β Induction of inos: Vitamin D-VDR Pathway Disruption. J Alzheimers Dis 2013; 36: Fernandes de Abreu DA, Eyles D, Féron F. Vitamin D, a neuro-immunomodulator: implications for neurodegenerative and autoimmune diseases. Psychoneuroendocrinology 2009; 34(Suppl 1): Liu PT, Krutzik SR, Modlin RL. Therapeutic implications of the TLR and VDR partnership. Trends Mol Med 2007; 13: Thibault O, Gant JC, Landfield PW. Expansion of the calcium hypothesis of brain aging and Alzheimer s disease: minding the store. Aging Cell 2007; 6: Annweiler C, Fantino B, Parot-Schinkel E, Thiery S, Gautier J, Beauchet O. Alzheimer s disease--input of vitamin D with memantine assay (AD-IDEA trial): study protocol for a randomized controlled trial. Trials 2011; 12: Annweiler C, Herrmann FR, Fantino B, Brugg B, Beauchet O. Effectiveness of the combination of memantine plus vitamin D on cognition in patients with Alzheimer disease: a pre-post pilot study. Cogn Behav Neurol 2012; 25:

Araştırma Makalesi / Research Article. Duygu GEZEN-AK, Erdinç DURSUN, Selma YILMAZER

Araştırma Makalesi / Research Article. Duygu GEZEN-AK, Erdinç DURSUN, Selma YILMAZER Araştırma Makalesi / Research Article Doi: 10.4274/npa.y7076 (Nöropsikiyatri Arflivi 2014; 51: 157-162) (Archives of Neuropsychiatry 2014; 51: 157-162) 157 Hippokampal Nöronlardaki Sinir Büyüme Faktörü

Detaylı

D Vitaminin beyindeki rolü ve ilişkili nörolojik hastalıklar

D Vitaminin beyindeki rolü ve ilişkili nörolojik hastalıklar JCEI / Yılmaz. D vitamini ve nörolojik hastalıklar 2013; 4 (3): 411-415 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.03.0316 DERLEME / REVIEW ARTICLE D Vitaminin beyindeki

Detaylı

Antioksidan Vitaminler ve Psikiyatride Kullanımı Antioxidant Vitamins and Their Use in Psychiatry

Antioksidan Vitaminler ve Psikiyatride Kullanımı Antioxidant Vitamins and Their Use in Psychiatry Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(4):486-505 doi:10.5455/cap.20120429 Antioksidan Vitaminler ve Psikiyatride Kullanımı Antioxidant Vitamins and Their Use in Psychiatry

Detaylı

Nöroproteksiyon Ve Nöron Koruyucu Ajanlar NEUROPROTECTION AND NEUROPROTECTIVE AGENTS

Nöroproteksiyon Ve Nöron Koruyucu Ajanlar NEUROPROTECTION AND NEUROPROTECTIVE AGENTS Derleme 119 Nöroproteksiyon Ve Nöron Koruyucu Ajanlar NEUROPROTECTION AND NEUROPROTECTIVE AGENTS Semra KURUL 1, Özge GÜLMEZ 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim

Detaylı

L929 Fibroblast Hücre Hattında Topoizomeraz

L929 Fibroblast Hücre Hattında Topoizomeraz DERNEĞİ BİYOKİMYA DERGİSİ TÜRK TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ DERGİSİ TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ DERGİSİ ORJİNAL Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 2013; 38 (2) ; 229 237 doi:

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article

Araştırma Makalesi / Research Article Araştırma Makalesi / Research Article Doi: 10.4274/npa.y6719 Nöropsikiyatri Arflivi 2014; 51: 57-62 Archives of Neuropsychiatry 2014; 51: 57-62 57 Elli Beş Yaş Üstü Popülasyonda Subjektif Bellek ile Objektif

Detaylı

Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Editör Prof. Dr. Mithat Erenus Koordinatörler Seza Arbay, MA Dr. Vera Bulgurlu Editörler Kurulu Prof. Dr. Mehmet Ağırbaşlı Prof. Dr. Serpil

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article

Araştırma Makalesi / Research Article Araştırma Makalesi / Research Article Doi: 10.4274/npa.y6628 Nöropsikiyatri Arflivi 2014; 51: 205-210 Archives of Neuropsychiatry 2014; 51: 205-210 205 Şizofreni Tanılı Hastalarda Prolaktini Yükselten

Detaylı

Conflict of interest: The authors reported no conflict of interest related to this article.

Conflict of interest: The authors reported no conflict of interest related to this article. Araştırma Makalesi / Research Article 9 DOI: 10.4274/npa.y6036 Devinime İlişkin Kortikal Potansiyellerin Hafif Bilişsel Bozukluk ve Orta Evre Alzheimer Hastalığı nı Değerlendirmede Nöropsikolojik Testler

Detaylı

CEP TELEFONLARINDAN YAYILAN 900 MHZ ELEKTROMANYETİK ALANIN SIÇAN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

CEP TELEFONLARINDAN YAYILAN 900 MHZ ELEKTROMANYETİK ALANIN SIÇAN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI CEP TELEFONLARINDAN YAYILAN 900 MHZ ELEKTROMANYETİK ALANIN SIÇAN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Dr. Ali Kudret Adilo lu, 1 Dr. Ahmet Koyu, 2 Dr. lker Pakba 3 Dr. Mehmet Fehmi Özgüner

Detaylı

Sıçanda Endotoksemiye Bağlı Çoklu Organ Hasarında Kolinerjik Anti-İnflamatuvar Yolun Rolü

Sıçanda Endotoksemiye Bağlı Çoklu Organ Hasarında Kolinerjik Anti-İnflamatuvar Yolun Rolü MÜSBED 2015;1(1):21-30 DOI: 10.5455/musbed.20150306053623 Araştırma / Original Paper Sıçanda Endotoksemiye Bağlı Çoklu Organ Hasarında Kolinerjik Anti-İnflamatuvar Yolun Rolü Meltem Kolgazi 1, Fatih Özgür

Detaylı

Doç. Dr. Mutan Hamdi ARAS* Prof. Dr. Sedat ÇETĠNER** *

Doç. Dr. Mutan Hamdi ARAS* Prof. Dr. Sedat ÇETĠNER** * YANIK, KESKİNRÜZGÜR, Derleme/ Review ARAS, VĠTAMĠN D NĠN BĠYOLOJĠK ÖNEMĠ VE DĠġ HEKĠMLĠĞĠ ĠLE OLAN ĠLĠġKĠSĠ BIOLOGICAL IMPORTANCE OF VITAMIN D AND RELATIONSHIP BETWEEN DENTISTRY ArĢ. Gör. Dt. Saim YANIK*

Detaylı

D Vitamininin kardiyovasküler ve metabolik etkileri

D Vitamininin kardiyovasküler ve metabolik etkileri 398 JCEI / Kıdır. D Vitamininin kardiyovasküler ve metabolik etkileri 2013; 4 (3): 398-404 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.03.0314 DERLEME / REVIEW ARTICLE

Detaylı

PROSTAT KANSERİ OLGULARINDA IL-10-592 VE IL-10-1082 POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI

PROSTAT KANSERİ OLGULARINDA IL-10-592 VE IL-10-1082 POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI PROSTAT KANSERİ OLGULARINDA IL-10-592 VE IL-10-1082 POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI Fulya TEVRÜZ Ekim, 2011 DENİZLİ i ii PROSTAT KANSERİ OLGULARINDA IL-10-592 VE IL-10-1082 POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

ENDOTOKSEMİDE MELOKSİKAM UYGULAMASININ SERUM VİTAMİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ

ENDOTOKSEMİDE MELOKSİKAM UYGULAMASININ SERUM VİTAMİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDOTOKSEMİDE MELOKSİKAM UYGULAMASININ SERUM VİTAMİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ Akile Özlem YURT YÜKSEK LİSANS TEZİ FARMAKOLOJİ ve TOKSİKOLOJİ (VET.) ANABİLİM

Detaylı

Romatizmal Hastalıklarda Osteoporozun Etiyopatogenezi

Romatizmal Hastalıklarda Osteoporozun Etiyopatogenezi Derleme / Review 319 DO I: 10.4274/tftr.48264 Etiopathogenesis of Osteoporosis in Rheumatic Diseases Dilşad SİNDEL, Sina ESMAEİLZADEH, Ekin İlke ŞEN İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel

Detaylı

Yaşam Boyu Kas-İskelet Sisteminin Yaşlanması

Yaşam Boyu Kas-İskelet Sisteminin Yaşlanması Türk Osteoporoz Dergisi/Turkısh Journal of Osteoporosis 5. Ulusal Osteoporoz Sempozyumu Özel Sayısı 1-157 Yaşam Boyu Kas-İskelet Sisteminin Yaşlanması Prof. Dr. Tansu Arasıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

Bazı Sitokinlerin Hep3B Hücrelerinde CAIX Ekspresyonuna Etkilerinin Belirlenmesi

Bazı Sitokinlerin Hep3B Hücrelerinde CAIX Ekspresyonuna Etkilerinin Belirlenmesi Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (2): 7 -, 2009 ISSN:1308-3961, www.nobel.gen.tr Bazı Sitokinlerin Hep3B Hücrelerinde CAIX Ekspresyonuna Etkilerinin Belirlenmesi Hatice YILDIRIM 1 *, Feray KÖÇKAR

Detaylı

Agomelatin ve Etki Mekanizması

Agomelatin ve Etki Mekanizması Reviews / Derlemeler DOI: 10.5455/jmood.20120922232245 Agomelatin ve Etki Mekanizması Oğuz Karamustafalıoğlu 1, Elif Baran 2 ÖZET: Agomelatin ve etki mekanizması Depresyon etiyolojisini açıklamayla ilişkili

Detaylı

Serum 25(OH) D vitamini düzeyinin hemogram parametreleri üzerine etkisi

Serum 25(OH) D vitamini düzeyinin hemogram parametreleri üzerine etkisi Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (2): 332-336 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.02.0426 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Serum 25(OH) D vitamini düzeyinin hemogram parametreleri üzerine

Detaylı

Türk Farmakoloji Derneği. Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programı. Prof. Dr. Hasan GACAR Toplantısı

Türk Farmakoloji Derneği. Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programı. Prof. Dr. Hasan GACAR Toplantısı Türk Farmakoloji Derneği Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programı Prof. Dr. Hasan GACAR Toplantısı 4-6 Mart 2009 Ilgaz, Kastamonu SEMİNER ÖZETLERİ Murat OLUKMAN Ceren

Detaylı

Nörotransmitter Sistemlerinin Geliflimi ve Psikopatolojiye Yans malar

Nörotransmitter Sistemlerinin Geliflimi ve Psikopatolojiye Yans malar Gözden Geçirmeler / Reviews Nörotransmitter Sistemlerinin Geliflimi ve Psikopatolojiye Yans malar Nefle Perdahl Fifl 1, Meral Berkem 2 ÖZET: Nörotransmitter sistemlerinin geliflimi ve psikopatolojiye yans

Detaylı

Derleme / Review 109 DO I: 10.5472/MMJ.2012.02457.1 Plasentaya Sınırlı Mozaiklik ve İntrauterin Gelişme Geriliği Confined Placental Mosaicism and Intrauterine Growth Retardation Aytül ÇORBACIOĞLU ESMER

Detaylı

BASKIDA. İlk Atak Depresyon Hastalarında Azalmış Frontal Korteks Hacimleri. Türk Psikiyatri Dergisi 2010; 21( )

BASKIDA. İlk Atak Depresyon Hastalarında Azalmış Frontal Korteks Hacimleri. Türk Psikiyatri Dergisi 2010; 21( ) Türk Psikiyatri Dergisi 2010; 21( ) İlk Atak Depresyon Hastalarında Azalmış Frontal Korteks Hacimleri BASKIDA Mustafa Melih BİLGİ 1, Özgün ÖZALAY 2, Dr. Mehmet ÇAĞDAŞ EKER 3, Dr. Ömer KİTİŞ 4, Dr. Erol

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ FARE OVARYUMU KÖK HÜCRELERİNİN REAL TIME-PCR VE İMMÜNHİSTOKİMYASAL YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI Yashar ESMAEILIAN Danışman Öğretim Üyesi Prof.

Detaylı

Effects of Apelin-13 on Human Prostate Cancer Lines [İnsan Prostat Kanseri Hücre Serilerinde Apelin-13 ün Etkileri]

Effects of Apelin-13 on Human Prostate Cancer Lines [İnsan Prostat Kanseri Hücre Serilerinde Apelin-13 ün Etkileri] Effects of Apelin-13 on Human Prostate Cancer Lines [İnsan Prostat Kanseri Hücre Serilerinde Apelin-13 ün Etkileri] Suat Tekin 1, Suleyman Sandal 1, Cemil Colak 2 Department of Physiology, Inonu University

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Güncel Bilgiler Işığında Vitamin D Vitamin D in the Light of Current Knowledge Ayşe Tellioğlu 1, Sibel Başaran 2 1 Osmaniye Devlet Hastanesi,

Detaylı

Tıbbi Esrar Psikiyatrik Bozuklukların Tedavisinde Kullanılabilir mi?

Tıbbi Esrar Psikiyatrik Bozuklukların Tedavisinde Kullanılabilir mi? Derlemeler / Reviews DOI: 10.5455/bcp.20120223123828 Tıbbi Esrar Psikiyatrik Bozuklukların Tedavisinde Kullanılabilir mi? Tahir Tellioğlu 1, Zuhal Tellioğlu 2 ÖZET: Tıbbi esrar psikiyatrik bozuklukların

Detaylı

Toll Benzeri Reseptörler Toll-Like Receptors

Toll Benzeri Reseptörler Toll-Like Receptors Türk Yo un Bak m Derne i Dergisi Journal of the Turkish Society of Intensive Care DOI: 10.4274/tybdd.10.11 Derleme Review Toll Benzeri Reseptörler Toll-Like Receptors Aycan Kundakcı, Arash Pirat Başkent

Detaylı

DENEY HAYVANLARINDA LİTYUM TUZLARININ BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ

DENEY HAYVANLARINDA LİTYUM TUZLARININ BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 1:3 1991. DENEY HAYVANLARINDA LİTYUM TUZLARININ BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ Ecz. Nedim İlemen,(*) Dr. Şükran Şim şek.(*) ÖZET Çalışmamızda, farelerde lityumun

Detaylı