Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýleri demokrasi böyle mi olur?"

Transkript

1 Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i Þerif) UPO 8 HZ CUM GÜÜ G Ç H B V i YI: 43 YI: Y I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 2 HZ 2012 CUM 75 r ni as ya.com.r BUH UZU: i vil ge ne ral ler de dar be ci ler ka dar suç lu ubmm na ya sa o mis yo nu Baþ ka ný Bur han u zu, ür ki ye de as ke ri bu nok a ya ge i ren ler si vil ge ne ral ler. Omu zu ka la ba lýk o lan as ke ri gö rü yo ruz, bi li yo ruz. Om zun al ýn da rü be si o lan lar var. On lar bir fe lâ ke de di. n8 de G BÞ UY: DP olarak uzlaþmacý siyaseen yanayýz udp Ge nel Baþ ka ný Gül e kin Uy sal, da na zi ya re in de ki bir ko nuþ ma sýn da, a maç la rý nýn ül ke yi ge ren si ya se an la yý þýy la de ðil, uz laþ ma cý ve ül ke yi i le ri gö ü re cek si ya se en ya na ol duk la rý ný kay de i. nha be ri say fa 8 de OMYO ÖZCÜÜ: Bediüzzaman ýn kabri komisyona gelmedi ubmm Dar be ve Muh ý ra la rý raþ ýr ma o mis yo nu öz cü sü d ris Þa hin, a id ur sî nin def ne dil di ði ye rin a raþ ý rýl ma sý ko mis yon gün de mi ne ge lir se bir a raþ ýr ma söz ko nu su o la bi lir a çýk la ma sý ný yap ý.nha be ri say fa 9 da leri demokrasi böyle mi olur? D B C Y GI, HÂ Â D B DÖ M U IY YÖ - YO UZ. Î F Y D M YO, Ü ÐI ÞI YO. DB UI DÐÞMD u Hak-þ Ge nel Baþ ka ný Mah mu rs lan, ''12 y lül'ü ya pan ge ne ral ler yar gý ö nü ne çý kar ý lý yor, a ma 12 y lül ge ne ral le ri nin bi ze da ya ý ðý en di ka lar Ya sa sý yü rür lük e kal ma ya de vam e di yor'' de di. rslan, ür ki ye'de her a lan da ol du ðu gi bi ça lýþ ma ha ya ýn da da u lus la r a ra sý norm la ra uy gun, U lus la ra ra sý Ça lýþ ma Ör gü ü (I O) söz leþ me le ri ne ve B norm la rý na pa ra lel bir sen di ka op lu söz leþ me ya sa sý nýn o luþ u ru la ma dý ðý ný sa vun du. DD, DYMYO u da le o mis yo nun da ka bul e di len 3. yar gý pa ke in de yer a lan a sa rýy la da ha ber leþ me nin ve so ruþ ur ma nýn giz li li ði ni ih lâl e den ki þi 1 yýl dan 3 yý la ka dar ha pis ce za sý na mah kûm e di le cek. a nun suz din le me le rin nor mal sa yýl dý ðý bir dö nem de, or a ya çý kar ý lan ses ka yý la rý nýn ya yýn lan ma sý na ge i ri len san sür ep ki çek i. Ö e yan dan, as ke rî fa a li ye le rin Dev le De ne le me u ru mu a ra fýn dan de ne le ne mi yor ol ma sý da de mok ra si nin bir ek sik li ði o la rak gö ze çar pý yor. n8 de DVÂÂ B ODU u ürk i lâh lý uv ve le ri nin per so nel sa yý sý 720 bin 648 ol du. Ge nel kur may Baþ kan lý ðýnýn in er ne si e sin den yap ý ðý a çýk la ma ya gö re, a ra, De niz ve Ha va uv ve le ri nde 327, Jan dar ma Ge nel o mu an lý ðýnda 33, a hil Gü ven lik o mu an lý ðýnda i se 2 ge ne ral/a mi ral bu lu nu yor. nha be ri say fa 8 de Mah mu rs lan FO OÐ F: HU ÂMI POU: e rö ris ler yap ý u u ri ye nin Hu la ka sa ba sýn da 50 si ço cuk 108 ki þi nin öl dü rül me si i le so nuç la nan ka li âm i le il gi li hü kü me in o luþ ur du ðu a raþ ýr ma ko mis yo nu nun ilk ra po run da o la yý e rö ris le rin yap ý ðý be lir ildi.n7 de MÜDHY ÞI ÇIIYO lmanya, siyasî çözüm isedi u l man ya Dý þiþ le ri Ba ka ný Gu i do Wes er wel le, u ri ye ye as ke rî mü da ha le de bu lu nul ma sý yö nün de ki gö rüþ le re ka ýl ma dýk la rý ný ve si ya sî bir çö züm bu lun ma sý ný is e dik le ri ni söy le di.n7 de Birleþmiþ Milleler uriye için iç savaþ uyarýsý yapý n7 de ÖÜMÜZD O YID Müleci sayýsý giikçe aracak u Bir leþ miþ Mil le ler Mül e ci ler Yük sek o mi ser li ði; ça ýþ ma lar, ik lim de ði þik li ði, nü fus ar ý þý ve gý da sý kýn ý sý gi bi se bep ler yü zün den ge le cek 10 yýl da mül e cilerin sa yý sýn da ar ýþ o la ca ðý ný bil dir di.n7 de Bediüzzaman: Mezarým gizli kalsýn nm. F HOÐU/ YF 5 Feribo kazasýnda 4 uuklama nhb YF 9 D Yýkým çalýþmasý yapýlan bina çökü nhb YF 3 Cinaye in eþvikçisi kim? nfu ÇI/ YF 8 D MY BI ÞMÞ UYDI riz var, har ca ma la ra dik ka u Ma li ye Ba ka ný Meh me Þim þek, glo bal be lir siz li ðin ar ý ðý na, kü re sel kri zin e ki le ri nin de vam e i ði ne i þa re e de rek, Dik ka li ol ma mýz lâ zým i ka zýn da bu lun du. nha be ri say fa 9 da 12 YID 1456 ÇOCU ÖDÜÜDÜ Filisin de çocuklar ölüyor ufi lis in de, k sa in i fa da sý nýn baþ la dý ðý 2000 yý lýn dan bu ya na 1456 Fi lis in li ço cu ðun, s ra il güç le ri a ra fýn dan öl dü rül dü ðü bil di ril di. nha be ri say fa 7 de I lmanya da ur un bayramý nj YZII YF 2 D

2 2 2 HZ 2012 CUM Y Â H Â Y ablerinin huzurunda oplanmakan korkan ve kendileri için O'ndan baþka bir dos ve þefaaçi bulunmadýðýna inanan kimseleri, o ur'ân ile llah'ýn azabýndan sakýndýr; olur ki böylece akva sahibi olurlar. H D dareci çok öfkelendiðinde þeyan ona galip gelir. n âm ûresi: 51 / Â ye -i e ri me Me â li Câ mi ü s-a ðîr, o: 250/ Ha di s-i Þe rif Me â li abrimi hiç kimse bilmemek lâzým geliyor l man ya da ur un bay ra mý Benim kabrimi gaye gizli bir yerde, bir iki alebemden baþka hiç kimse bilmemek lâzým geliyor. Bunu vasiye ediyorum. Çünkü, dünyada sohbeen beni men eden bir hakika, elbee vefaýmdan sonra da o hakika bu suree beni mecbur ediyor. os lar u zak an ru hu ma Fa i ha o ku - D sun lar, mâ ne vî du â ve zi ya re e sin ler. ab ri min ya ný na gel me sin ler. Fa i ha u zak an da ol sa ru hu ma ge lir. i sa le-i ur da ki â za mî ih lâs i le bü ün bü ün erk-i e na ni ye i çin bu na bir mâ ne vî se bep his se di yo rum. mir dað â hi ka sý, s. 417 *** Be nim kab ri mi ga ye giz li bir yer de, bir i ki a le bem den baþ ka hiç kim se bil me mek lâ zým ge li yor. Bu nu va si ye e di yo rum. Çün kü, dün ya da soh be en be ni men e den bir ha ki ka, el be e ve fa ým dan son ra da o ha ki ka bu su re e be ni mec bur e di yor. Biz de Üs a dý mýz dan sor duk: ab ri zi ya re e ge len ler Fa i ha o kur, ha yýr ka za nýr. ca ba siz ne hik me e bi nâ en kab ri ni zi zi ya re e me yi men e di yor su nuz? Ce va ben Üs a dý mýz de di ki: Bu deh þe li za man da, es ki za man da ki fi ra vun la rýn dün ye vî þan ve þe ref ar zu suy la hey kel ler ve re sim ler ve mum ya lar la na zar-ý be þe ri ken di le ri ne çe vir me le ri gi bi, e na ni ye ve ben lik, ver di ði gaf le le, hey kel ler ve re sim ler ve ga ze e ler le na zar la rý, mâ nâ-yý har fî den mâ nâ-yý is miy le a ma men ken di le ri ne çe vir me le ri ve uh re vî is ik bal den zi ya de dün ye vî is ik ba li ha yal e din miþ ol ma la rý i le, es ki za man da ki lil lâh i çin zi ya re e mu ka bil, ehl-i dün ya kýs men bu ha ki ka e mu ha lif o la rak mev a nýn dün ye vî þan ve þe re fi ne zi ya de e hem mi ye ve rir. Öy le zi ya re e di yor lar. Ben de i sa le-i ur da ki â za mî ih lâ sý kýr ma mak i çin ve o ih lâ sýn sýr rýy la, kab ri mi bil dir me me yi va si ye e di yo rum. Hem þark a, hem garp a, hem kim o lur sa ol sun, o ku duk la rý Fa i ha lar o ru ha gi der. Dün ya da be ni soh be en men e den bir ha ki ka, el be e ve fa ým dan son ra da o ha ki ka bu su re le, be ni se vap ci he iy le de ðil, dün ya ci he iy le men e me ye mec bur e de cek de di. Hiz me in de bu lu nan a le be le ri mir dað â hi ka sý, s. 421 ne ja e re id nur si.de 1500 lü yýl lar da Vi ya na ka pý la rý na da ya nan ec da dýn se fer le rin den son ra, v ru pa ya ya pý lan en bü yük ha re ke 1963 yý lýn da baþ la yan þ çi Gö çü ol muþ ur. lk ürk iþ çi ka fi le si nin el li yýl son ra ne o la ca ðý ný bil me den ek mek pa ra sý i çin gur be e baþ la ý ðý bu se fer þim di ler de a ma men fark lý ve bü yük he def li bir ha re ke e dö nüþ müþ ür. Os man lý za ma nýn da lâ-yý e li me ul lah (l lah ýn e lâ mý ný yü cel mek ve eb lið e mek) i çin ya pý lan bu se fer ler, el li yýl ön ce ek mek pa ra sý ka zan mak uð ru na baþ la mýþ ý. Þim di ler de i se i þin ma hi ye i, bo yu u, þek li, ren gi a ma men de ðiþ i. r ýk v ru pa da ve l man ya da ya þa yan ü çün cü ne sil i çin na va an na do lu de ðil, l man ya dýr, v ru pa dýr. Bu ra da ya þa yan ve ký 'a ya yer le þen ürk nü fu su; ar ýk sa de ce iþ çi ol mak an çok fark lý bir nok a da. l man ya da þu an da 72 bin ürk iþ le me si var ve bun la rýn yýl lýk ci ro mik a rý i se 33 mil yar av ro ci va rýn da. þ sa de ce bu nun la da sý nýr lý de ðil. l man ya pi ya sa sýn da; si ya se en spo ra, sos yal ya þan ý dan e ko no mik ha ya a, kül ür den u riz me, i ca re en e ði im ha ya ý na ka dar ha ya ýn her ka de me sin de bir ür ki ye ger çe ði ve dam ga sý var. Bu ra da en ö ne çý kan ve dik ka e a lýn ma sý lâ zým ge len ko nu i se; s lâ mî kim lik ve fa a li ye ler. Ge nel s lâ mî ya þan ý an la mýn da, ca mi ler, mi na re ler baþ a ol mak ü ze re; mes cid ler, kül ür der nek le ri ve di ðer ku rum ve ku ru luþ lar bu ra da Müs lü man kim li ði ve hal kýn ih i yaç la rý nýn kar þý lan ma sý i çin çok ö nem li mü es se se ler. O nun i çin fe da kâr mil le i mi zin de ðer li fer le ri na do lu yu a ra ma ya cak þe kil de s lâ mi ye le il gi li her þe yi or ga ni ze e me ye ça lý þý yor lar. Bu ko nu da bü yük ba þa rý da sað la mýþ lar. Baþ a l man ya ol mak ü ze re bü ün v ru pa da ki Müs lü man dam ga sý ve ürk ger çe ði ni, e sas ko nu muz o lan i sa le-i ur Hiz me le ri a çý sýn dan ký sa ca bir de ðer len dir me ye ça lý þa ca ðýz. Bü ün dün ya ya ya yýl mýþ o lan ve her ge çen gün ge niþ le ye rek ve yay gýn la þa rak çok da ha bü yük bo yu la ra u la þan ur Dâ vâ sý ve i sa le-i ur ger çe ði nin, dýþ ül ke ler i çe ri sin de en ö nem li, or ga ni ze li, sis em li, o ur muþ, e ki li ve yay gýn ol du ðu müs es na bir ül ke dir l man ya. Ö zel lik le l man ya i sa le-i ur hiz me le ri a çý sýn dan Müs lü man ger çe ði nin en ba þýn da da ur Mes le ði ö ne çý ký yor. Yü zöl çü mü ba ký mýn dan ür ki ye nin ya rý sýn dan bi le az ( km²); nü fus yö nün den i se 10 mil yon faz la lý ðý var ( ). Bu nü fu sun 16 mil yo nu ya ban cý uy ruk lu. Bu mik ar i çe ri sin de de en yo ðun nü fus 3 mil yo na yak la þan sa yý sýy la ürk nü fu su dur. i sa le-i ur a çý sýn dan i se med re se ler, ders ha ne ler ay ný na do lu da ki gi bi bu ra da da çok ö nem li ve e kin bir fonk si yon la rý var. â bir ye rin de i se her ka de me de ki ur a le be si ru hî ve mâ ne vî so luk lan ma yý bu me kân lar da ya pý yor ve bun dan bü yük mu lu luk ve haz du yu yor. Ye ni s ya mes lek ve meþ re bi ne bað lý v ru pa ur Ce ma a i nin yýl lar dan be ri her ge çen gün ar ý ra - rak de vam e ir me ye gay re e i ði kud sî hiz me le ri i se dâ vâ ya sa hip çýk ma, o nu ya þa yýp ya þa ma he de fi in ce ruh lu, sa mi mî, gay re li, fe da kâr in san la rýn e lin de her ge çen gün çok da ha ö nem li ko nu ma gel mek e ve ge liþ mek e dir. ud sî dâ vâ an la yý þýn dan as la a viz ver me den a na va a na bað lý o la rak bu ra da mü kem mel bir sis em ge li þe rek ve yay gýn la þa rak de vam e di yor. Ye ni s ya Med ya Grup Yö ne im u ru lu o la rak, v ru pa ur Ce ma a i nin dâ ve li si o la rak ge çen haf a nýn ö nem li bir kýs mý ný l man ya da ge çir dik. 27 Ma yýs Pa zar gü nü öln de ki bü yük ve ge niþ bir sa lon da u run Bay ra mý ný bü ün v ru pa dan ge len can dos la rýy la bir lik e ya þa yýp id rak e ik. Has re gi der me ler, ku cak laþ ma lar, ye ni si ma lar la a nýþ ma lar, soh be ler, ik ram lar, nük e ler ve hiz me ha ber le ri gö nül le ri mes e i. Gö re bil di ðim ka da rýy la baþ a l man ya nýn bü ün ö nem li hiz me mer kez le rin den ol mak ü ze - 27 Mayýs Pazar günü öln deki büyük ve geniþ bir salonda urun Bayramýný büün vrupa dan gelen can doslarýyla birlike yaþayýp idrak eik. re, ký 'a nýn her a ra fýn dan; vus ur ya, Fran sa, Hol lan da, s viç re den nu run ha dim ve hiz me kâr la rý bu bay ra ma ko þup gel miþ i. Yep ye ni dos lar la a ný þýp bu bay ra mý bay ram e me ye ça lýþ ýk. ur ân Me de ni ye i baþ lýk lý kon fe ran sa ka ý lan ko nuþ ma cý la rýn i fa de le rin de ki; as ra dam ga sý ný vu ran Be di üz za man ýn i sa le-i ur ül li ya ýn dan ak ar dýk la rý ha ki ka ler le ka fa ve di mað lar da yep ye ni u fuk lar a çýp aþk ve þev ki yük sel i. o nuþ ma lar kalp ve gö nül ler de çok fark lý u fuk lar aç ý. His, mi de, be den dün ya sý na hi ap e den ler i se; þef ka kah ra man la rý nýn bü ün ma ha re ve gay re le ri ni ser gi le dik le ri ker mes le mü kem mel leþ i. on fe ran sýn ar dýn dan sah ne de ye ri ni a lan so lo ve ko ro suy la am bir pro fes yo nel e kip o lan ürk a na Mü zi ði op lu lu ðu nun i lâ hi, ka si de, marþ, þar ký, ür kü ler den o lu þan kon se ri muh e þem di. Da ha son ra ya pý lan a nons ve dâ ve ü ze ri ne; her yaþ ve baþ an din le yi ci le rin kol uk la rýn dan kal ka rak sah ne ye çý kýp bu de ðer li ses le re eþ lik e dip, Çam da ðýn dan sen Yel ler, n nem Be ni Ye iþ ir di vb. ce ma a e mal o lan i lâ hi le ri bir lik e ses len dir me le ri ha ri kay dý. l man ya nýn es ki baþ þehri Bonn da v ru pa ur Ce ma a iy le, Ye ni s ya Med ya Grup Yö ne im u ru lu nun bir lik e yap ý ðý op lan ý da kar þý lýk lý fi kir e â i le ri, bil gi len dir me, so ru-ce vap fas lý çok lü zum luy du. Çok fay da lý ve gü zel ol du. de a ge le nek sel ol du. Be nim mec bu rî iþ le rim den do la yý ka ý la ma dý ðým, di ðer yö ne im ku ru lu ü ye le ri mi ze bü yük bir jes o la rak yap ý rý lan Fran sa, Hol lan da, Bel çi ka u ru nun da çok fay da lý ve se me ra dar ol du ðu na i na ný yo rum. ziz Üs a dýn bi ze müj de le di ði, cen ne â sâ ba har la rýn her ge çen gün bir ye ni si ni ya þý yor ve bü yük mu lu luk du yu yo ruz. Bu kud sî hiz me e ka ký da bu lu nan her ke si eb rik e di yor, son ne fe se ka dar bu kud sî dâ vâ da de vam e me si ni ve in san lý ða ar ý de ðer ka ma ya de vam e me le ri ni Ce nâb-ý Hak an ni yaz e di yo ruz. Dün ya nýn her a ra fý na hýz la ya yýl mak a o lan bu kud sî dâ vâ nýn da ha ni ce ye ni me kân la rýn da ki bay ram la rýn da bu luþ mak ü mi ve e men ni siy le... O: l man ya da ger çek le þen pa nel fo oð raf la rý nýn a ma mý ný o.sa id nur si.de si e sin den a kip e de bi lir si niz. y rý ca pa ne lin vi de o kay dý da, ýp ký ür ki ye de bu yýl dü zen le nen di ðer pa nel ler gi biwww.vi de o.sa id nur si.de ad re sin de ya yýn la na cak ýr.

3 Y HB 2 HZ 2012 CUM 3 Ya zý þ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay k., o: 4 Gü neþ li s an bul el: (0212) (orumlu) ecep BOZDÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) i ap sa ýþ fax: (0212) Mus a fa DÖ Ü n ka ra em sil ci si 09 Ga ze e da ðý ým: e le fax (0212) lân ek lam ser vi si fax: 515 s ih ba ra Þe fi Meh me Ca ða loð lu: Ce mal a dir k., ur þ ha ný, o: 1/2, s an bul. el: Musafa GÖM (0212) M C Ð: Meþ ru i ye Cad. li bey p. o: Ge nel Mü dür ek lam 29/24, Ba kan lýk lar/ el: (312) , , Fax: por di ö rü oordinaörü e cep Þ CI rol DO YU 36 M Y M C Ð: Zep pe lin r. 25, h len, el: Mesu ÇOB , Fax: C M C Ð: v ni Ya yýn o or di na ö rü Görsel Yönemen: brahim ÖZDB fen di ok., o: 13, ef ko þa. el: Bas ký: Yeni sya b dul lah ÇI BÞ bone ve Daðýým o or di na ö rü: dem Z Mabaacýlýk Da ðý ým: Do ðan Da ðý ým a. ve Paz..Þ. Ye ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ ir. Ya yýn ü rü: Yay gýn sü re li I Ye ni s ya Ga ze e ci lik Ma ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk a na yi ve i ca re.þ. a dý na im i yaz sa hi bi Meh me U U Ge nel Ya yýn Mü dü rü â zým GÜ Ç YÜZ MZ V Hic rî: 12 ecep 1433 u mî: 20 Mayýs 1428 l ler da na n ka ra n al ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an ep Is par a m sak Gü neþ Öð le kin di k þam Ya sý l ler s an bul z mir as a mo nu ay se ri on ya am sun Þan lý ur fa rab zon Van Zon gul dak ef ko þa m sak Gü neþ Öð le kin di k þam Ya sý nernee güven isiyoruz BG ek no lo ji le ri ve le i þim u ru mu (B) Baþ ka ný ay fun ca rer, 22 a sým da baþ la yan gü ven li in er ne uy gu la ma sý nýn 4,5 mil yon kul la ný cý sý ol du ðu nu bu sa yý gi de rek ar ý ðý ný be lir i. ca rer, B i le Ço rum Va li li ði os yal ü Pro je u ru lu nca Dev le i ya ro su sa lo nun da dü zen le nen Gü ven li n er ne ko nu lu se mi ner de yap ý ðý ko nuþ ma da, u lus la r a ra sý bir de ðer len dir me ku ru lu nun esbi i ne gö re i se mo bil kap sa mý nýn dün ya da en faz la ol du ðu ül ke nin ür ki ye ol du ðu nu kay de i de a bo ne ba þý na ay da 261 da ki ka ko nu þul du ðu nu an la an ca rer, v ru pa da Fran sa dan son ra en çok ko nu þan i kin ci ül ke yiz, Ha zi ran a yý so nun da i kin ci ve ü çün cü çey rek ve ri le ri a çýk la na cak. Ha zi ran a yýn da ki ve ri le rin ar dýn dan v ru pa nýn en çok ko nu þan ül ke si o la ca ðýz. y rý ca ür ki ye a bo ne ba þý na ay da 210 bin M a a rak a çýk a ra bi rin ci ül ke di ye ko nuþ u. '' Ç ÐY G 220 B ÞÂY ca rer, in er ne in çe þi li eh di ler ve eh li ke ler i çer di ði ni be lir e rek, þöy le de vam e i: Ö nü müz de ki yýl lar da sa vaþ lar op la ü fek le de ðil, bil gi sa yar lar a ra cý lý ðýy la o la cak. i e kim ge çen yýl lar da çev re miz de ki pek çok ül ke nin a na o mur ga la rý nýn çö ker il di ði du rum lar ol du. n er ne e ki risk ler sa de ce si ber sal dý rý lar la sý nýr lý de ðil, da ha ö nem li si i çe rik e ki risk ler. ri þi mi en gel le nen si e le rin yüz de 99 u por no, ço cuk por no su ve u yuþ u ru cu yü zün den e ri þim le - ri en gel len miþ. i le ve ço cu ðu ko ru mak ev ren sel bir gö rev dir. n sa ný mýz bu ko nu da du yar lý, ge çen yýl bi ze in er ne i çe ri ðiy le il gi li ya pý lan þi kâ ye sa yý sý 220 bin a de. v ru pa da bu þi kâ ye sa yý sý 4-5 bin dir. ü ke i ci le rin gü ven li in er ne hak ký na sa hip ol du ðu nu ha ýr la an ca rer, Gü ven li in er ne pro fi li nin i ki ü rü var. Bi ri ço cuk, di ðe ri a i le. bo ne ler is e di ði ni seç me hak ký na sa hip. 22 a sým da baþ la yan gü ven li in er ne uy gu la ma sý nýn 4,5 mil yon kul la ný cý sý var, bu sa yý gi de rek ar ý yor. Hiç a bo ne ol ma yan kul la ný cý lar a bo ne o lu yor, de mek ki a i le ler i çe ri ðin den en di þe e di yor lar dý. Þir ke ler, ö zel lik le pa ra sal iþ lem le rin de ço cuk pro fi li ni kul la ný yor. Çün kü bu pro fil de ol a ya a ma di ye ad lan dý rý lan du rum yok de di. Ço rum / a a Mavi Marmara þehileri için yürüdüler HH nsanî Yardým Vakfý arafýndan, geçen yýl Gazze ye yardým göüren Mavi Marmara Gemisine düzenlenen saldýrýnýn yýl dönümü dolayýsýyla Mavi Marmara Þehilerini nma ve udüs ün uruluþu yürüyüþü düzenlendi. aksim Meydaný nda oplanan ve uriye, Filisin gibi deðiþik ülkelerden akivislerin de yer aldýðý grup, ellerinde Yaþasýn Özgür Filisin, Mescid-i ksa Onurumuzdur ve sanbul dan Gazze ye Direniþe Bir elâm pankarlarý ile Filisin bayraklarý aþýdý. ýk sýk ekbir geiren ve uriye Devle Baþkaný Beþþar sad ýn daraðacýna asýlmýþ makeini aþýyan grupakiler, srail aleyhine sloganlar aý. Meydanda bir konuþma yapan HH nsanî Yardým Vakfý Baþkaný Bülen Yýldýrým, haklý dâvâlarýndan asla vazgeçmeyeceklerini söyledi. Mavi Marmara saldýrýsýyla ilgili yargýlama süreci hakkýnda bilgi veren Yýldýrým, udüs ün insanlýðýn orak deðeri olduðunu, ancak srail in, Mescid-i ksa nýn ve dinî mekânlarýn alýný oyduðunu ifade ei. sanbul / aa Van da yý kým ça lýþ ma sý ya pý lan bi na çök ü: 5 ya ra lý V D dep rem de a ðýr ha sar gö ren 5 ka lý bir bi na nýn yý kým ça lýþ ma sý ya pýl dý ðý es na da çök me si so nu cu, 5 ki þi ya ra lan dý. Þe hir de 23 kim ve 9 a sým 2011 a rih le rin de mey da na ge len dep rem ler de a ðýr ha sar gö ren Zü bey de Ha ným Cad de si nde ki 5 ka lý boþ bir bi na da, dün sa bah sa a le rin de iþ ma ki ne si i le yý kým ça lýþ ma sý baþ la ýl dý. Ça lýþ ma la rýn de vam e i ði es na da bi na da çök me o luþ u. Çök me nin e ki siy le bi na nýn yan a ra fýn da bu lu nan i ki ka lý ek mek fý rý nýn da da çök me mey da na gel di. Fý rýn da bu lu nan Ma lik j der, li Cey lan, af fe al kým, r sin Þe ker ve Mem duh s lan ya ra lan dý. Çev re de ki le rin yar dý mý i le en kaz dan çý ka rý lan ya ra lý lar, am bu lans lar la þe hir de ki has a ne le re kal dý rý la rak e da vi al ý na a lýn dý. Van Va li si Mü nir a ra loð lu, en kaz a la nýn da in ce le me de bu lu na rak, ye ki li ler den ça lýþ ma lar la il gi li bil gi al dý. l fe ve cil Du rum Mü dür lü ðü ye ki li le ri, bi na da ki yý kým ça lýþ ma sý nýn il gi li ku rum la ra bil gi ve ril me den ve gü ven li ði edbiri a lýn ma dan ya pýl dý ðý ný be lir e rek, o la yýn çok yön lü in ce len di ði ni kay de i. Van / a a Ha va li ma ný na lo dos a ya rý DV Ha va Mey dan la rý þ le me si (DHM) Ge nel Mü dür lü ðü, a ürk Ha va li ma ný nda za man za man u çuþ lar da sý nýr la ma ya yol a çan o dos a kar þý ye ni edbirle ri uy gu la ma ya koy du. 2 ge nel pis i kal ký þa a yý ran ve ku zey den gü ne ye o lan kal kýþ ra fi ði nin yö nü nü gü ney den ku ze ye çe vi ren DHM, lo dos an kay nak la nan u çuþ sý nýr la ma la rý ný ve ge cik me le ri en a za in dir di. di ni len bil gi ye gö re, da ha ön ce rüz gâr gü ney den es i ði i çin kal kýþ ve i niþ ra fik le ri mec bu ren ku zey den gü ne ye doð ru plan la ný yor du. a ürk Ha va li ma ný nda ký sa pis (23 pis i) i le ge nel pis in u zan ý la rý bir bi ri ni kes i ði i çin lo dos lu ha va lar da ký sa pis en u çak in me den ge nel pis en u çak kal dý rý la mý yor du. O yüz den ha va li ma ný mey da ný nýn ka pa si e si sý nýr la ný yor du. Ye ni uy gu la may la rüz gâr lo dos an es i ðin de bi le ký sa pis en i niþ ler de vam e di yor. Bu na kar þý lýk kal kýþ ra fi ði nin yö nü gü ney den ku ze ye çev ril di. Böy le ce ar ka rüz gâr lar u çak la rý gü ney den ku ze ye doð ru kal dý rý yor. 2 ge nel pis en (35 sað ve sol pis le ri) kal kýþ ya pýl ma ya baþ lan dý. Bu þe kil de i niþ ve kal kýþ ra fik le ri nin bir bi ri ni e ki le me si or a dan kalk ý. n ka ra / a a r ci yes e kar yað dý 5 ka lý bi na nýn yý kým ça lýþ ma sý ya pýl - dý ðý es na da çök me si sonucu, binanýn yanýnda bulunan iki kalý ekmek fýrýnýnda da çökme oldu. Çökme sonucu fýrýnda bulunan 5 kiþi yaralandý. FO OÐ F: C Y Da ðý nýn yük sek ke sim le ri ne kar yað dý. Genç lik Hiz me le ri ve por l Mü dür lü ðü r ci yes a yak Mer ke zi ye ki li le rin den a lý nan bil gi ye gö re, ge ce r ci yes Da ðý nýn 2 bin 700 me re den yük sek ke sim le rin de e ki li o lan kar ya ðý þý dolayýsýyla ka yak mer ke zi böl ge sin de ha va sý cak lý ðý 1-2 de re ce ye ka dar düþ ü. Ha va sý cak lý ðý þehir mer ke zin de de his se di lir de re ce de a zal dý. ay se ri / a a YD UPO

4 4 2 HZ 2012 CUM Y ÜÜ Can ar deþ Ço cuk Þen li ði i çin Þan lý ur fa nýn de ði þik yer le ri ne a fiþ ler a sýl dý. Þanlýurfa Can ardeþ Çocuk Þenliði yarýn yapýlacak nb D ÜZ Z M ði im kül ür ve a na Vak fý Ha - ným lar o mis yo nu ve Can ar deþ Der gi si em sil ci - li ði a ra fýn dan or ga ni ze e di len Can ar deþ Ço cuk Þen li ði 3 Ha zi ran Pa zar Gü nü sa a da Þan lý ur - fa D on fe rans a lo nun da ya pý la cak. Be di üz za - man Vak fý a dý na a çý lýþ ko nuþ ma sý ný dem Pa la nýn ya pa ca ðý prog ram i çeri sin de Can ar deþ Ço cuk u lü bü öð ren ci le rin yýl i çeri sin de ki fa a li ye le ri nin yer al dý ðý slay gös e ri si, Yað mur Þi i ri, 23. öz de ki e vek kül bah si, bü yük þah si ye le rin can lan dý rýl dý ðý ün lü ler ge çi di, se ma gös e ri si,  ye ü l üb ra i sâ le - sin den a lý nan â i na i a bý i sim li pi yes ve ço cuk i lâ - hi ko ro la rý nýn bu lun du ðu sür priz ler yer a la cak. Þen - li ði, Be di üz za man Vak fý Ha ným lar o mis yo nu dü - zen li yor. Þan lý ur fa / h me Ham di Çi çek a a ku le le ri nin min ya ür le ri a ra bük e ser gi le ne cek nbü Va li si z ze in ü çük, na do lu da ki en es ki sa a ku le le ri ni, il çe miz de bu luþ ur duk de di. ü çük, Ba ý a ra de niz al kýn ma Bir li ði (B B) ü ye le ri i le bir lik e na do lu Min ya ür a a u le le ri Mü ze si Pro je si kap sa mýn da, af ran bo lu a a u le - si nin ya nýn da ki bir dö nüm lük a lan da o luþ u ru lan a - çýk ha va mü ze sin de in ce le me de bu lun du. n ce le me sý ra sýn da ga ze e ci le re a çýk la ma ya pan ü çük, va li lik o la rak sür dür dük le ri kül ü rel ça lýþ ma la ra her ge çen gün ye ni si ni ek le dik le ri ni be lir e rek, bu pro je nin de on lar dan bi ri ol du ðu nu söy le di. Pro je nin son a þa ma - la rý na ge lin di ði ni vur gu la yan ü çük, þöy le de va m e i: Os man lý m pa ra or lu ðu nda ö zel lik le 1901 de 2. b - dül ha mid in ah a çý ký þý nýn 25. yýl dö nü mü þe re fiy le na do lu nun dör bir ya nýn da ya pýl ma sý a li ma ý ve ri - len sa a ku le le ri nin min ya ür le ri, af ran bo lu da in þa ça lýþ ma sý sü ren a çýk ha va mü ze sin de ser gi le ne cek. U - CO nun Dün ya ül ür Mi ra sý is e si nde ki il çe - de, ad ra zam z ze Meh me Pa þa a ra fýn dan 1797 de yap ý rý lan af ran bo lu a a u le si nin ya - nýn da ki bir dö nüm lük a lan da Ba lý ke sir den r zu - rum a ka dar 15 sa a ku le si nin min ya ü rü ya pýl dý. l çe miz ö nem li bir zi ya re me kâ ný da ha ka zan dý. - mas ya, Ço rum, s an bul Dol ma bah çe, z mir o nak, da na, am sun, ü ah ya, r zu rum, ay se ri, la zýð, a ray bos na, Bur sa, dir ne, Ça nak ka le ve z mi e bu - lu nan sa a ku le le ri nin ma ke le ri a mam la na rak mon - aj la rý baþ la dý. a ra bük / a a Þizofreni ile Yüzleþme n Þizofreni ile Yaþamayý Öðrenme ve Desekle me Der ne ði (Þ D) i le Fo oð raf a na ý u ru mu (F), þi zof re ni has a lý ðý na dik ka i çek - mek a ma cýy la fo oð raf ser gi si dü zen le ni yor. Þ - D Yö ne im u ru lu Baþ ka ný Co þar Þa rer, 2,5 yýl - lýk bir ça lýþ ma nýn so nun da böy le bir ser gi yi ha zýr - la dýk la rý ný be lir e rek, ser gi de 7 fo oð raf sa na çý sý ve 7 þi zof re ni has a sý nýn e ser le ri nin bu lu na ca ðý ný kay - de i. er gi ye Yüz leþ me a dý ný ver dik le ri ni i fa de e - den Þa rer, a maç la rý nýn da a i le le rin ve op lu mun bu has a lýk la yüz leþ me si ol du ðu nu söy le di. 35 fooðrafýn yer alacaðý sergi bugün saa e, Yüksel Caddesi nde açýlacak. nkara / aa Can ardeþler in sunduðu ilâhiler, þiirler, iyaro ve sema göserisi, izleyenler arafýndan büyük alkýþ aldý. nkaralý Can ardeþler þölende buluþu G C DÞ ÞÖ I C DÞ B Y GD. ÖM D I genç le rin bil has sa ço cuk la rýn bek le di ði Ge le nek sel Can ar deþ Þö le ni e - cip Fa zýl i ya ro sa lo nun da bü yük bir coþ ku i le ger çek leþ i ril di. u nu cu lu ðu nu Mü ca hi lp ve Ya sin l un dað ýn yap ý ðý Can ar deþ Þö le ni ur ân ý e rim i lâ ve i i le baþ la dý. Prog ra mýn a çý lýþ ko nuþ ma sý ný ya pan Mus a - fa ü çü koð lu sa lo nu dol du ran a i le le re ve genç le re a hir za ma nýn eh li ke le ri ne kar þý ge - le ce ði mi zin e mi na ý o lan genç le ri mi zin ve ço cuk la rý mý zýn fe da e dil me me si, bu nun i - çin de en baþ a ur ânî ah lâk ders le ri nin ve ril me si ge rek i ði ne de ðin di. ü çü koð lu, o ku ma yan, dü þün me yen, sor gu la ma yan, ü re me yen ve sa de ce ü ke en, ec da dý ný bil - me yen ne sil ler ye iþ i ril mek is en di ði ni, bu eh li ke le re kar þý ek ve en e ki li çö zü mün ça ðý mý zýn ef si ri ve en bü yük ga ye si genç li - ði kur ar mak o lan i sa le-i ur lar ol du ðu - na vur gu la dý. ü çü koð lu nun ko nuþ ma sýn - dan son ra sah ne yi ço cuk la rýn sev gi li si o lan Ha ci va ve a ra göz gös e ri si al dý. r dýn - dan Can ar deþ ler Üs ad a Mek up ad lý gös e ri le riy le sa lon da bu lu nan la ra duy gu do lu an lar ya þa ý. BU GÇ O U YO Þö len de Can ar deþ le rin e le viz yon ve bil gi sa ya rýn za rar la rý ný ko nu e di nen i ya ro gös e ri le ri, se yir ci den am no al dý. Gü nü - mü zün en bü yük prob le mi o lan e le viz yon ve bil gi sa yar ba ðým lý lý ðý ný es pri li bir dil le e - leþ i ren genç ler bu ko nu da a i le le re ö nem li me saj lar ver di ler. n kýy me li ser ma ye miz o la rak bi ze bah þe di len ö mür da ki ka la rý ný na sýl kul la ný yo ruz? Fa ni ve ge lip ge çi ci iþ, meþ gu li ye ve he ves le re mi; yok sa e be dî bir ha ya ý ka zan dý ra cak ma ne vî hiz me le re mi? so ru la rý ný so ran genç o yun cu lar o ku ma nýn ya þý ol ma dý ðý ný, son ne fe si mi ze ka dar o ku - ma yý ha ya ý mý zýn ay rýl maz bir par ça sý ha li ne ge ir me miz ge rek i ði ni o yun la rý i le an la a rak sa lon dan bü yük al kýþ al dý lar. i ya ro gös e ri - ecip Fazýl iyaro alonunda gerçekleþirilen þenliðe ilgi büyükü. Dâveliler salonu ýklým ýklým doldurdu. Gazeemiz Yöneim urulu Üyesi li Vapurlu, þölende duâ ederek, güzel dilek ve emennilerde bulundu. çý lýþ ko nuþ ma sý ný Mus a fa ü çü koð lu yap ý. si nin ar dýn dan sa de ce ku lak la ra de ðil, ru ha da hi ap e den i lâ hi ko ro su gö nül le re fe rah lýk ve rir ken, se ma zen le rin i lâ hi e ki bi eþ li ðin de ki se ma gös e ri si bü yük be ðe ni op la dý. Ö zel lik - le kü çük se ma ze nin per for man sý iz le yen le ri de rin den e ki le di. Da ha son ra i lâ hi e ki bi ne eþ lik e den Can ar deþ ko ro su nun ses len dir - di ði i lâ hi le re büün sa lon eþ lik e i. Ü ÇÜ B DÜ Y H Y I i le le rin yo ðun bir þe kil de ka ýl dý ðý þö - len de, Can ar deþ le rin a i le ye hi ap e den mek up la rýy la on lar da u nu ul ma dý. n ne ve ba ba la rýn ço cuk e ði i min de ki ro lü nün e hem mi ye i ne de ði nil di. n sa nýn, hu su san Müs lü man ýn a has sun gâ hý ve bir ne v'î cen ne i ve kü çük bir dün ya sý a i le ha ya ý dýr me sa jý ný ve ren Can ar deþ ler sa lon da bu - lu nan an ne ve ba ba lar a ra fýn dan dik ka le din len di. a dak e Üs a dým o yu nuy la son bu lan prog ram Üs ad Haz re le ri nin ha ya - ýn dan ke si ler sun du. DPÜ de Mü ze ci lik ko nu þul du ndumupi Ü ni ver si e si (DPÜ) Fen de bi ya Fa - kül e si on fe rans a lo nun da ger çek leþ i ri len Mü ze ci - lik ko nu lu pa nel de ko nu þan Fen de bi ya Fa kül e si r - ke o lo ji Bö lüm Baþ ka ný Prof.Dr.e ja Bil gen, e yi ö mer Hö yük ka zý sýn dan çý kan e ser le rin ser gi len di ði Dum lu pý - nar Ü ni ver si e si r ke o lo ji Mü ze si nin Ü ni ver si e de ku - ru lan i zin li ve ür ki ye de ilk o lan mü ze ol du ðu nu kay - de de rek bu nun hem ü ni ver si e a çý sýn dan hem de e yi - ö mer Hö yük ka zý sý nýn a ný ýl ma sý, e ser le ri nin ser gi - len me si ve ü ah ya i li nin geç mi þi nin ye ni bir mü ze i le a ný ýl ma sý a çý sýn dan çok ya rar lý ol du ðu nu kay de i. ü ah ya Mü ze Mü dü rü Me in ürk ü zün de yap ý ðý ko nuþ ma da 1980 ler den son ra mü ze ci li ðin çok ge liþ i ði - ni ve çok sa yý da mü ze a çýl dý ðý ný, mü ze o la yý nýn kül ü rel bir o lay ol du ðu nu ve bu nun ö ne mi nin kav ran ma sý nýn ge rek i ði ni be lir e rek il de mü ze sa yý sý nýn faz la ol ma sý ný is e di ði ni söy le di. ül ür a na er vi si uk la yý e ði im a ra cý o la rak kul lan dýk nmî ði im Mü dür lü ðü ve Zam bak Ya yýn la rý iþ bir li - ðiy le sah ne le nen üc re siz i ya ro o yun la rý s an bul da öð re nim gö ren 35 bin öð ren ci a ra fýn dan be ðe ni i le iz - len di. s an bul Mil lî ði im Mü dür lü ðü ve Zam bak Ya yýn la rý iþ bir li ðiy le ha zýr la nan o kul lar da üc re siz i - ya ro pro je si a mam lan dý. Þu ba a yýn da baþ la yan - li can Mi nik ey yah i ya ro o yu nu pro je si 4 ay lýk sü - reç e 138 kez sah ne len di. Gös e ri le ri o kul ön ce si ve il köð re im 1, 2 ve 3 ün cü sý nýf la rýn da öð re nim gö ren yak la þýk 35 bin öð ren ci iz le di. Pro je nin ha ya a ge çi ril - me si i çin dü zen le nen pro o kol ö re nin de ko nu þan l Mil lî ði im Mü dür Yar dým cý sý Mus a fa Us lu pro jey - le ge le nek sel kuk la i ya ro su nu e ði im a ra cý o la rak kul la - nýp, ço cuk la rýn e ði i mi ne ka ký sað la ma yý a maç la dýk la rý - ný söy le di. ül ür a na er vi si s an bul un en ha va lý ka re le ri ni ö dül len di re cek ng DÞ I bu yýl i kin ci si ni dü zen le di ði, n Ha va lý a - re ler fo oð raf ya rýþ ma sý nýn ö dül ö re ni Pa zar e si gü nü Bay ram pa þa Fo rum s an bul lýþ ve riþ Mer ke zi nde ze - min ka a k var yum ka pý la rý na çý kan bü yük a lan da ger çek leþ i ri le cek. Ha zi ran a yýn da ku la nan Dün ya Çev re haf a sý na a fen Pa zar e si gü nü ger çek leþ i ri le - cek o lan n Ha va lý a re ler fo oð raf ya rýþ ma sý ö dül ö re nin de de re ce ye gi ren ler ö dül le ri ni a la cak. Bu nun ya ný sý ra, ka ý lým cý lar, ya rýþ ma nýn ö dül ö re ni nin ger - çek leþ i ri le ce ði Fo rum s an bul lýþ ve riþ Mer ke - zi nde ser gi len me ye lâ yýk bu lu nan 42 s an bul ka re si - ni gö re bi le cek. 20 Mar-22 Ma yýs a rih le ri a ra sýn da ür ki ye Fo oð raf a na ý Fe de ras yo nu da nýþ man lý ðýn - da ger çek leþ i ri len ve ür ki ye nin her ye rin den pro - fes yo nel ve a ma ör fo oð raf çý la rýn üc re siz ka ýl ma hak - ký o lan n Ha va lý a re ler Fo oð raf Ya rýþ ma sý nda yak la - þýk 4200 fo oð raf ya rýþ ý. ül ür a na ser vi si þýk üm ma ni, bel ge sel le a ný lý yor nzuum U ö nem li þah si ye le rin den bi ri o lan  þýk üm ma ni, u lus la r a ra sý dü zey de çe þi li fa a li ye ler le a - ný lý yor. a ürk Ü ni ver si e si nin 55. yýl ku ru luþ fa a li - ye le ri çer çe ve sin de ha zýr la nan üm ma ni Bel ge se - li nin ga la sý, U lus la ra ra sý üm ma ni em poz yu - mu nda ya pýl dý. Yö ne men li ði ni Yard. Doç Dr. Yu suf Yur di gül ve Öð re im Gö rev li si Cü ney or ku un üs len di ði üm ma ni Bel ge se li; s an bul, Bur sa, on - ya, r zu rum ve ar man gi bi ür ki ye nin fark lý coð - raf ya la rýn da bir çok uz man ve sa na çýy la ya pý lan rö - por aj la a mam lan dý. Bel ge sel, ö zel lik le ran baþ a ol mak ü ze re u lus la r a ra sý uz man la rýn gö rüþ le riy le üm ma ni nin ür ki ye i çin ö ne mi ni or a ya koy du. Yö ne men Yard. Doç. Dr. Yur di gül, bel ge se lin ö - nem li bir boþ lu ðu dol dur du ðu nu;  þýk üm ma ni nin bu ça lýþ ma dan son ra ö ne mi nin da ha faz la kav ra na ca ðý - ný be lir i. Yur di gül, Bi zim bu bel ge sel le yap ý ðý mýz as - lýn da r zu rum un bu çok ö nem li þah si ye i ni a bir ca iz se ha ýr la mak, bir an lam da bel ge se lin ka ký sý ma lû mun i - la ný gi bi o la cak de di. r zu rum / ci han

5 Y Fa kir lik, muh aç bu lun du ðu þey le re sa hip o la ma ma mâ nâ sý na gel mek e dir. Fak rý ný bil mek bü ün var lýk an vaz ge çip, sa de ce l lah a kul ol ma, sa de ce O na muh aç ol mak ýr. Yok sa, hal kýn an la dý ðý þek liy le ki þi nin mad di an lam da fa kir ve yok sul ol ma sý de ðil dir. i sa le-i ur un dör e sa sýn dan bi ri si fakr dýr. Var lý ðý ken din den ol ma yan her þey den a lâ ka ke sip, doð ru dan doð ru ya l lah a yö nel mek ir. Bu i i bar la dýr ki, fakr ý his se mek bü ün fa ni ya ve za i lâ ý kal ben erk e mek le o lur. n san, dün ya lar do lu su ser ve i bu lun sa da, on la rýn ü ze rin de ki fa ni ve za il dam ga sý ný o ku ya rak sa de ce O nu gö rür, O nu bi lir, O nu dü þü nür, O na da ya nýr, O ndan yar dým is er ve O ndan baþ ka her þe ye ka pa nýr. l lah ýn gay rî sý fa la rý l lâh ýn sý fa la rý - 7 Be di üz za man, l lâh ýn sý fa la rý ný ay nî, gay rî ve ne ay nî, ne de gay rî di ye ü çe a yýr mýþ ýr. Bu i fa de ler ab bi mi zin sý fa la rý ný an la ma yo lun da da ha doð ru i fa de ler dir. n la ma mý zý ko lay laþ ý ran, o kun du ðu za man zih ni mi zi mer kez de u an i fa de ler dir. ur ân a öl ye sin de, e sûl-i k rem in (asm) ders rah le sin de a lim o lu nan i fa de ler dir. Gay rî sý fa lar, ay nî ol ma yan sý fa lar dýr. l lah ýn fi i lî o lan sý fa la rý na de nir. Bes me le nin ef si rin de r-a him de, fi i lî o lan sý fa-ý gay ri ye ye i ma dýr. 1 der. Üs ad, Ce nâb-ý Hakk ýn za î i sim le ri ol du ðu gi bi, fi i lî i sim le ri nin de ol du ðu nu i fa de e der. Bu fi i lî i sim le rin de Gaf far ve ez zak, Muh yî ve Mü mî gi bi pek çok ne vi le ri nin ol du ðu nu söy ler. Fi il ler i sim le re, i sim ler sý fa la ra ba kar. Gaf fâr is mi Ga fûr fi i lî sý fa ý, ez zak is mi â zýk fi i lî sý fa ý gi bi pek çok fi i lî i sim ve sý fa la rý var. l lah, mâ si vâ ü ze rin de bu sý fa la rý i le e cel lî hâ lin de dir. Gay rî is mi ni de, gay rýn ü ze rin de ki e cel li sin den do la yý a lý yor. 2 Fi i lî sý fa la rýn mik a rý ve sý ný rý yok ur. lâ hî i sim ler den ço ðu fi i lî sý fa la ra da yan mak a dýr. Bu fi i lî sý fa la rýn çok lu ðu i se, l lâh ýn kud re sý fa ý nýn muh e lif mev cu da a ki muh e lif e cel li ya ýn dan i ba re ir. Me se lâ; l lâh ýn kud re sý fa ý bir çe kir de ðin a çýl ma sýn da e cel li e der ken Fe âh nâ mý ný a lý yor, bir can lý nýn ö lü mün de Mü mî is mi ni a lý yor, bir ha ya bah þe der ken Muh yî is mi ni a lý yor, can lý la ra rý zýk ve rir ken ez zâk nâ mý ný a lý yor ve hâ ke za.. l lah ýn gay ri sý fa la rý o lan fi i lî sý fa la rýn dan bah se der ken ek vîn sý fa ý dik ka i mi zi çek mek e. ý fa-ý ek vin â bi ri i sa le-i ur da geç me mek le be ra ber â yâ-ý ek vi ni ye, e va mir-i ek vi ni ye de fa lar ca geç mek e. Bir ma na da gay ri sý fa la rý na ek vi nî sý fa la rý da de ni le bi lir. Gay rî sý fa la rýn; yap mak, ya ra mak, o luþ ur mak an la mý na ge len ek vîn e ri mi i le i fa de e di len ma na i le mü na se be i var dýr. Bu cüm le den ha re ke le ün em ri i le â lem de â yâ-ý ek vi ni ye de ni len ya ra ý lýþ la a lâ ka lý â ye ler ve e va mir-i ek vi ni ye si de ni len ya ra ý lýþ la a lâ ka lý e mir ler gi bi her þe yin halk e dil me si i ra de-i ze li ye den gel mek e dir. þ e bü ün es ma ve sý fa-ý lâ hi ye nin or a ya fi i lî o la rak çýk ma sý i se eþ ya nýn ek vi ni i le e za hür e mek e dir. i sa le-i ur da; gay rî sý fa lar o lan fi i lî sý fa lar dan zi ya de siy le bah se di lir. Çe vir gö zü nü, â lem de en kü çük bir ku sur gö rü yor mu sun? (â ye me â li) su â li i le ev ve len mah lû ka a ki deh þe en giz ve hay re en giz fa a li ye en bah se der. i çin dur ma yan lar dur mu yor? di ye so rar. Bü ün bu fi i ller, fa a li ye ler fi i lin mü kem mel li ði ni, bu mü kem mel lik i se fi il sa hi bi za ýn i sim le ri nin mü kem mel li ði ni, mu lak ke mâl de ki i sim ler sý fa la rý, kâ mil sý fa lar þu u na ý, þu u na i se za ý gös e rir der. ý fa sýz i sim dü þü nü le mez. l lâh ýn i sim le ri nis be in de bu i sim ler le a lâ ka lý sý fa la rý var. Bu sý fa lar mu lak ke mâl de ki sý fa lar dýr. Mah lû kî ma na da ki ma kam, mer e be, sý nýr, im kân, za man gi bi þey ler söz ko nu su o la maz. ud re i mu lak o lan l lâh, kud re i i le de ði þik i sim ve sý fa la rýn da muh e lif e cel li ler i le þu ur sa hip le ri ni es ma ve sý fa ý nýn mü a lâ a sý na dâ ve e der. Bü ü nüy le i sa le-i ur, es ma ve sý fa-ý lâ hi ye nin a li mi, e fek kür ve e zek kü rü i le dop do lu dur. O uz Ü çün cü öz,  ye ü l-üb ra o lan Ye din ci Þu â, ev hid De ni zin den a re gi bi i sim le ri ni bu ra da sý ra la ya ma ya ca ðý mýz da ha ni ce ri sa le ler hep ev hid ve vah de mer kez li i zah la rýn, is ba la rýn e se ri dir. þ ya ya ba kar ken, mah lû ka a e cel lî e den fi il, i sim ve sý fa lar la vü cu du mu lak ma na da ol ma sý ge re ken, va cib o lan ab bi mi zin mev cu di ye i i le be ra ber bir li ði ni; bir li ði ve mev cu di ye i i le â lem de e cel lî e den ce mâ lî ve ce lâ lî ha ki ka la rýn dan i sim ve sý fa la rý na; bun lar la da lâ hî þu u na ý na ve ni ha ye Za ý ný an la ma ya, id rak e me ye yol al mýþ, yak laþ mýþ o lu yo ruz. Dip no lar: 1- þa ra ü l- caz, sh ru lar la ri sa le i nur.com Fakr ý hissemek n san gaf le le acz ve fakr ý nýn þu u ru na va ra ma dý ðý du rum lar da bu nu ih sas e i re cek sý kýn ý, be lâ ve ih i ya ca hal le ri ne uð rar. Bu, as lýn da Ce nâb-ý Hakk ýn bir mer ha me i dir. Zi ra kul lu ðun ö zü, acz ve fak rý ný an la mak ýr. n san þu ur lu o la rak bu nu an la maz ve u nu ur sa, Ce nâb-ý Hak o na mu sî be le rin di liy le öð re ir ve an la ýr. n sa nýn fakr ve ih i ya cý zil le e se bep de ðil dir. n cak fakr, in san la ra gös e ri lir se bu bir zil le ir. k si ne in san, fak rý nýn þu u run da ol du ðu öl çü de (l lah a kar þý) iz ze i ne ve si le dir. Çün kü in san ne yi güç ka bul e der se, o nun ö nün de e ði lir. l lah an baþ ka sý ný mer cii ka bul e me yen in san, hiç bir þe yin ö nün de e ðil me ye cek ve iz ze i ni mu ha fa za e de cek ir. n san, vic da nýn da nok a-i is i nad ve is im da dý du yup, his se dip, Ce nâb-ý Hakk a yö nel di ði nis pe e, baþ ka þey le re muh aç ol ma dý ðý þu ur ve id ra ki ne u la þýr. þ e bu hal de o lan bi ri si de, am bir fa kir ol du ðu hal de, hiç kim se ye ve hiç 2 HZ 2012 CUM M 5 kim se ye kar þý ih i yaç his se mez. Fakr, Ce nâb-ý Hakk ýn gö nül le re koy du ðu bir sýr dýr. Bu sýr i le, kalp gö zü a çý lýr, kâ i na ýn za hi ren a çýk, fa ka ha ki ka e ka pa lý o lan ka pý la rý, acz ve fakr i le a çý lýr. n sa nýn fak rý ný his se me si, hiç ça lýþ ma ma sý, mal-mülk sa hi bi ol ma ma sý an la mý na gel mez. Fakr ý his se mek, mal-mülk sa hi bi ol mak, fa ka bun la rýn yoz laþ ma ya, se fa he e, gu ru ra, þý mar ma ya se bep ol ma ma sý ve her da im Ce nâb-ý Hakk ýn ni me len dir me si ol du ðu þu u ruy la ha re ke e mek ve dü þün mek ir. Üs a dýn i fa de siy le, Dün ya yý kes ben de ðil, kal ben erk e mek ir. Bu nun öl çü sü nü de Mes ne vî-i u ri ye de þöy le es bi e der: k lý ba þýn da o lan in san, ne dün ya u mû run dan ka zan dý ðý na mes rur ve ne de kay be i ði þe ye mah zun ol maz. ve, fak rý ný his se den in san i çin ni me ler o na yak laþ ma ve si le si o lur, on dan u zak laþ ma ve si le si de ðil dir. na ni ye in, ben li ðin, öz gü ven a dý al ýn da þý - Millein ve hükûmein gündemi ya sof ya'yý a ça mý yo ruz, Çam lý ca'da ca mi yap ý rý yo ruz Hü kû me bel li; mev cu ik i da rý kas e di yo ruz. "Mil le" i se, sa de ce seç men ki le si de ðil, sa de ce va an daþ ki le si de de ðil; bun dan a sýl mu ra dý mýz "Mil le i s lâ mi ye"dir. Ge rek bu va an da ve ge rek se ha riç e ki u mum "Mil le i s lâ mi ye"nin mu kad de ra ý, ür ki ye'nin mu kad de ra ý i le ya kýn dan a lâ ka dar dýr. Hi lâ fe i s lâ mi ye, bil mâ nâ bu ra da dýr. Baþ ka ye re gö çüp gi me di. im se de a lýp gö ür me di. Mes ur ve mah fî bir sû re e ür ki ye'de du ru yor. (i sâ le i ur'a, va zi fe i hi lâ fe in en e hem mi ye li si o lan neþr i ha kâ ik ý î mâ ni ye nok a sýn da am "be þin ci ha lî fe" na za rýy la ba ký la bi lir. (Bkz: mir dað â hi ka sý s. 71; Hiz me eh be ri, s. 50) þ e, i sâ le i ur'un da en e hem mi ye li bir me se le o la rak bak ý ðý ve bü ün "Mil le i s lâ mi ye"nin na zar ý dik ka i ni çe kip gö zün de ü en ya sof ya Ca mi i, am 78 se ne dir me lûl mah zûn bir þe kil de du ru yor. a sým 1934'e ma hi ye i meç hûl, ge rek çe si þa i be li bir "Ba kan lar u ru lu a ra rý" dar be siy le, fi i len mâ bed ol mak an çý ka rý lýp mü ze BDÜZZM Be di üz za man a id ur sî'nin 1960 Dar - be sin den son ra bir meç hû le gö ü rü len me zar me se le si ye ni den gün de me (ha a BMM gün de mi ne) a þýn dý. o nu yu gün de me ge i ren le rin "i yi ni ye - i" sor gu la na maz bel ki; an cak, Üs ad Be - di üz za man'ýn bu me se le hak kýn da va si ye de re ce sin de ke râ me va ri söz le ri var. y nen þöy le bu yu ru yor: "Be nim kab ri mi ga ye giz li bir yer de, bir i ki a le bem den baþ ka hiç kim se bil me mek lâ zým ge li yor. Bu nu va si ye e di yo rum. Çün kü, dün ya da soh be en be ni men' e den bir ha ki ka, el - be e ve fa ým dan son ra da o ha ki ka bu sû re e be ni mec bur e di yor....fa i ha u zak - an da ol sa ru hu ma ge lir." (Bkz: mir dað â hi ka sý, s. 417, 420, 421) * * * Üs ad Be di üz za man'ýn me za rý, "Be þer zul me der, ka der a dâ le e der" ka i de sin ce, 1960'a dar be ci ler a ra fýn dan a lý nýp bir meç hu le gö ü rül dü. Do kuz yýl son ra i se, a le be le ri a ra fýn dan Is par a'da ki ye ri e - vâ fu ken bu lu nup o ra dan da a lýn dý. Bir ha li ne ge i ril di. Ya ni, ya zý lý vak fi ye si i i ba riy le, ya sof ya hu ku ken ha len de ca mi dir ve mü ze ol du ðu na da ir her han gi bir kà nun mad de si mev cu de ðil dir. n cak, bu na rað men yi ne de ca mi ha li ne çev ri le mi yor; ha a, ya sak la rý kal dýr mak la ö vü nen hü kü me ce na hýn dan bu me se le ye da ir en u fak bir i mâ da da hi bu lu nu la mý yor. Da ha da a cip ve ga rip o la ný þu dur ki: Bu se ne, Fe ih yýl dö nü mü o lan 29 Ma yýs gü nü ve haf a sýn da dik ka çe ki ci ba zý me ra sim ler ya pýl dý. n ö nem li si, res o ras yon ça lýþ ma sý a mam la nan Fa ih Ca mii (av lu sun da ki a sýr lýk çý nar lar da kök en ku ru u lup ke si le rek) ye ni den i ba de e a çýl dý. Gö nül is er di ki, ay ný gün ler de kud sî "s an bul Fe hi"nin sem bo lü ve ul an Fa ih'in en mü him ha ý ra sý o lan ya sof ya Ca mii de hiç ol ma sa gün de me ge i ril sin ve ye ni den i ba de e a çýl ma sý yö nün de yü rek li bir çý kýþ ya pýl mýþ ol sun. Fa ka, ne ge zer... ya sof ya ye ri ne â de a "ku þa bak ku þa der ce si ne, dik ka ler bir baþ ka nok a ya kay dý rýl dý ve san ki mil le in en mü him me se le si o i miþ gi bi "Çam lý ca e pe sin de ye ni bir ca mi"nin in þa e dil me sin den söz e dil di. Ca mi, el be e ki o ra ya da lâ zým; lâ kin, ya sof ya me se le si çok da ha el zem. Hem de Fe ih gü nün de... ve, Çam lý ca'da s an bul'un her a ra fýn dan gö rü le bi le cek bir ca mi nin in þa sýn dan ev vel, s lâm â le min de ki bü ün Müs lü man la rýn gö zün de ü en ya sof ya Ca mi i nin i ba de e a çýl ma sý i çin gay re gös er mek çok da ha mak bul o lur. â kin, zân ý Mu ham me dî'nin ser bes i ye i gi bi, ya sof ya'nýn i ba de e a çýl ma sý da, hem bir yü rek, hem de bir na sip me se le si dir. "Me zar'ým gizli kalsýn" Üs ad Be di üz za man'ýn Ur fa Ha li lur rah man'da - ki me za rý, 27 Ma yýs Dar be ci le ri a ra fýn dan par - ça lan dý ve na a þý a lý nýp bir meç hû le gö ü rül dü. baþ ka meç hû le gö ü rü lüp def ne dil di. Böy le lik le, va si ye de ye ri ne gel di. ki üç ki þi den baþ ka sý ye ri ni bil mi yor ve bil me - mek ge rek ir. O zâ a zul me den ler, mah ke me ce sor gu - la nýp he sa ba çe ki le bi lir; an cak, me za rýn ye ri ni es bi ve i lân e me ci he i ne yi ne de gi dil me me li. H ÇD lur han Cel kan mar ýl dý ðý ve in sa nýn ken di nef si, çev re si ve bü ün mah lû ka a kar þý zul me i ði böy le bir a sýr da, acz ve fak rý ný an la mak ve þef ka his se mek ne ka dar lü zum lu dur. Bu nun i çin ön ce acz ve fak rý ný ki þi ken di si ne i i raf e me si ge re kir. Zi ra, in sa nýn ken di ni en muk e dir gör dü ðü ye me, iç me, ko nuþ ma gi bi fi il le rin de da hi ik i da rý bir hiç hük mün de dir. on suz ih i yâ câ i çin de yu var la nan in sa na bu ih i yaç la rý ný ve re cek ek mer cii Ce nâb-ý Hak ýr. Bu na u laþ ma nýn ve si le si i se, fak rý ný his se mek ir. Hâ sý lý, in san var lý ðý i i ba riy le muh aç ol du ðu þey le rin yüz de bi ri ne bi le sa hip o la ma ya cak ka dar fa kir dir. þ e in san bu his i le, Ce nâb-ý Hakk a e vec cüh e der se, Ce nâb-ý Hakk an o na öy le e vec cüh ler o lur ki, ol ma ya cak la rý ol du rur. n sa nýn her þe ye ih i ya cý ný his se i ði ma ne vî mer kez ne fis ir. þ e ne fis, an cak fakr his siy le her þe yin sa hi bi ne u la þýr ve O nu a nýr. Bu his o nu ah man is mi ne u laþ ý rýr. on bir ha ýr la ma: ya sof ya'nýn 1934'e mü ze ye çev ril me si, þa ye giz li pa zar lýk la ra da ya nan bir "dev le sýr rý" i se, bu nun da mu la ka söy len me si ve bi lin me si ge re kir. U lu de re'yi ay dýn la a mý yo ruz, ür a jý ya sak lý yo ruz U lu de re ka li â mý nýn ü ze rin den ay lar geç i; an cak, me se le bir ür lü ay dýn la ý la ma dý gi i. Dik ka le rin am da bu me se le ü ze rin de yo ðun laþ ý ðý es na da, sa yýn Baþ ba kan öy le bir çý kýþ yap ý ki, ço ðu in sa ný mýz a de a þaþ ký na dön dü. e li me nin am an la mýy la "e pe den in me"ci bir a výr la "ür aj ci na ye ir... Her kür aj bir U lu de re'dir" di ye rek, ül ke nin gün de mi ni bir an da al lak bul lak e i. r dýn dan, al ka de me de ki ler a ra fýn dan, se zar yen de ve bil hassa kür aj da son yýl lar da ür kü cü bir i ler le me, ya hu pa la ma de re ce si nde bir ge liþ me ol du ðu i fa de e dil di. Üs e lik "son yýl lar"a da ir is a is i kî bil gi ler de ve ril di ve bu nun mu la ka ya sak lan ma sý ci he i ne gi dil me si ge rek i ði ü ze rin de ah þi da ya pýl dý. yi de "son yýl lar"da ik i dar da kim var? Da ha sý, ö zel lik le kür aj da ki ür kü ü cü ar ý þýn da ha çok gayr ý meþ rû i liþ ki le rin bir ne i ce si ol du ðu bi lin mi yor mu? Da ha a cý o la ný, 2005'e zi na yý suç ol mak an çý ka ran bu gün kü ik i dar ka na dý de ðil mi? Zi na suç de ðil se e ðer, kür a jý diz gin le me nin, ya hu kon rol al ý na al ma nýn hiç de ko lay ol ma ya ca ðý ný her ke sin bil me si lâ zým. Par i söz cü sü nü de ðil, hü kû me söz cü sü nü din le yin U lu de re ka li â mýy la il gi li o la rak, ik i dar ka na dýn dan â ba þýn dan be ri hep fark lý ses ler yük se le gel di. on o la rak, çiþ le ri Ba ka ný Þa hin, ka çak çý va an daþ la rý e rör ör gü üy le ir i ba lan dý ran a çýk la ma lar da bu lun du. Par i söz cü sü Hü se yin Çe lik, bu a çýk la ma yý "in sa nî bul ma dý ðý ný" söy le di. Baþ ba kan da Ba kan Þa hin'den ya na bir a výr a kýn dý. Ma yý na bas ma yan köy lü le rin ha ri a yý ör gü en al dý ðý ný i ma e i. Bun dan ce sa re a lan Ba kan Þa hin i se, ko nu ya am da ka pak o la cak þu söz le ri sarf e i: "Hü se yin Çe lik, hü kü me in de ðil, par i nin söz cü sü." Par i, mil le e ya kýn(dý); hü kü me in i se, res mî i de o lo ji ye doð ru kay ma e ði li mi i çi ne gir di ði an la þý lý yor. Baþ lan gýç a öz gür lük ler den ya na bir a výr ser gi le yen hü kü me, gi gi de ya sak la ra sý ðýn ma ge re ði ni duy mak a: Grev ya sak, kan lý o pe ras yon la rý e leþ ir mek ya sak, kür aj ya sak, se zar yen ya sak, kor san ak si ye bi nen va an da þa da ce za, ik i da rý e leþ i ren ga ze e ci ler as ma lý, sað lýk sek ö rün de ya sak lar zin ci ri, ve sa i re... Ö e yan dan, ik i dar ka na dý nýn çe kir dek kad ro su, Hü se yin Çe lik gi bi De mok ra kö ken li o lan la rý ha fif en dýþ la ma ya ve Mil lî Gö rüþ kö ken li o lan la rý ko ru yup kol la ma ya yö nel miþ gö rü nü yor. (0 505) U yur ken sün ne e na sýl u ya rýz? l man ya dan o ku yu cu muz: Ya ma da sün ne o lan hu sus lar ne ler dir? yak la rýn kýb le ye gel me sin de bir sa kýn ca var mý dýr? n san ya ra ý lý þý ge re ði gün düz ça lýþ mak a ve yo rul mak a; ge ce i se din len mek i çin u yu mak a dýr. Bün ye miz ge ce uy ku su na muh aç ýr. ur ân da Ce nâb-ý Hak, Uy ku nu zu din len me vak i kýl dýk. 1 â ye iy le bu ni me e ve bu be þe rî ih i ya ca i þâ re e der. Gün de en az al ý sa a u yu yan bir in san, öm rü nün en az dör e bi ri ni uy ku i le ge çi ri yor de mek ir. i, kü çük bir ra kam de ðil dir. Ha ya ý mýz da böy le si ne ö nem li bir ye re sa hip o lan uy ku ya ün ne-i e niy ye gö ze i le rek gi ri lir se, â di bir ha re ke en i bâ re o lan uy ku mu za- in þâ al lah i bâ de ma hi ye i ka zan dýr ma mýz müm kün o la cak ýr. Ya ma es na sýn da uy ma mýz av si ye e di len ün ne-i e niy ye ler: Ya a ða ab des li gir mek, sað ya ný ü ze ri ne ya mak ve ya ar ken e û zü-bes me le çe ke rek du â o ku mak ýr. * Be râ bin  zib (ra) bil dir miþ ir: Pey gam ber fen di miz (asm) bu yur du ki: Ya a ða var dý ðýn da ön ce na maz ab des i gi bi ab des al. on ra sað a ra fý na u zan ve þu du â yý o ku: l la hüm me es lem ü nef sî i ley ke. Ve vec ceh ü vec hî i ley ke. Ve fev vad ü em rî i ley ke. Ve el ce ü zah rî i ley ke rað be en ve rah be en i ley ke. â mel ce e ve lâ men câ min ke il lâ i ley ke.  men ü bi ki â bi ke lle zî en zel e ve ne biy yi ke lle zî er sel e. (Mâ nâ sý: l lah ým, nef si mi a na es lim e im. Yü zü mü a na çe vir dim. þi mi a na bý rak ým. ýr ý mý a na da ya dým. en den hem rah me i ni u mu yo rum, hem kor ku yo rum. en den sý ðý na ca ðým ve kur u luþ bu la ca ðým yer, en den baþ ka sý de ðil dir. n dir di ðin ki a bý na i nan dým. Gön der di ðin Pey gam be ri ne î mân e im. ðer o ge ce ö le cek o lur san, s lâm fý ra ý ü ze ri ne öl müþ o lur sun. Bu söz le ri, ya ar ken söy le di ðin söz le rin so nun cu su kýl. 2 * Haz re-i  i þe (ra) bil dir miþ ir: e biyy-i k rem fen di miz (asm) her ge ce ya a ða gir di ði za man i ki e li ni bir leþ i re rek, ul hü va llâ hü had, ul û zü Bi rab bi l-fe lak ve ul û zü Bi rab bi n- âs sû re le ri ni o kur ve el le ri ne ne fes ve rir di. on ra i ki e liy le vü cu dun dan ye iþ i ði yer le ri; ba þý ný, yü zü nü, vü cu du nun ö nü nü, ar ka sý ný sý vaz lar ve mes he der di. Bu nu üç de fa ek rar lar dý. 3 * mr bin Hu reys (ra) an la mýþ ýr: e sû lul lah fen di miz (asm) bu yur du ki: e miz ve ab des li o la rak u yu yan kim se, gün düz na fi le o la rak o ruç u up, ge ce i bâ de ya pan kim se gi bi dir. 4 * bû Hü rey re (ra) bil dir miþ ir: e sûl-i k rem (asm) þöy le bu yur du: iz den bi ri niz ya ar ken sað a ra fý ü ze ri ne ya sýn. on ra þu du â yý o ku sun: Bis mi ke ab bî. Ve da ü cen bî, Ve bi ke rfe u hû. n em sek e nef sî fer ham hâ. Ve in er sel e hâ fe hfýz hâ bi mâ eh fe zu bi hî ý bâ de ke s-sâ li hîn. (Mâ nâ sý: abb im, is min le ya ný mý ye re koy dum, a dýn la kal dý ra ca ðým. ðer ru hu mu a lýr san, o na mer ha me e. ðer al maz san, i yi kul la rý ný mu ha fa za e i ðin gi bi mu ha fa za e. 5 * Hu zey fe (ra) bil dir miþ ir: l lah e sû lü (asm) ge ce ya a ðý na gir di ði va ki sað e li ni ya na ðý nýn al ý na ko yar dý. on ra þu du â yý o kur du: l la hüm me bis mi ke e mû ü ve ah yâ. (Mâ nâ sý: l lah ým, is min le ö lü rüm, is min le di ri li rim. U yan dý ðý va ki i se, l ham dü lil lâ hi lle zî ah yâ nâ ba de mâ e mâ e nâ ve i ley hi n-nü þûr. (Mâ nâ sý: Hamd, bi zi öl dük en son ra di ril en l lah a mah sus ur. on gi diþ de an cak O na dýr. 6 * Yi ne Pey gam ber fen di miz (asm) ya ar ken  ye el-ür sî o ku yan ki þi i çin, l lah ýn sa ba ha ka dar bir mu ha fýz gö rev len dir di ði ni, o nu eh li ke ler den e min kýl dý ðý ný ve o na þey a nýn yak la þa ma ya ca ðý ný bil dir miþ ir. 7 Gö rül dü ðü gi bi, uy ku ya gi rer ken o ku nan du â la rýn ge ne lin de l lah a sý ðýn ma, ö lüm ve di ri liþ e mâ la rý iþ len miþ ir. Çün kü uy ku ö lü mün kü çük kar de þi dir ve uy ku ha lin de a lýp ver di ði miz ne fes ler bi linç dý þý dýr. Bu du â lar dan herhan gi bi ri ni ve ya bir ka çý ný o ku du ðu muz da, l lah a sý ðýn mýþ o lu ruz. Ya ar ken Pey gam ber fen di miz in (asm) u yar dý ðý ek dav ra nýþ, yü zü ko yun, ya ni kar ný ü ze ri ya mak ýr. l lah e sû lü (asm) kar ný ü ze ri ne ya ýþ an l lah ýn râ zý ol ma dý ðý ný bil dir miþ ir. 8 Bu nun dý þýn da di ðer ya ýþ bi çim le ri mu bah bu lun mak a dýr. n cak, ne cip mil le i miz de bir say gý a lâ me i o la rak, ya ar ken, zo run lu hal le rin dý þýn da, a yak la rýn kýb le ye ge i ril me me si ne ö zen gös e ri lir. Bu iç en ge len bir say gý ve hür me ir. Biz de say gý du yu yo ruz. að ya ný mýz ü ze ri ne ya ma nýn bir hik me i ni ilk ba kýþ a þöy le a çýk la mak müm kün dür: Bi lin di ði gi bi kal bi miz sol ya ný mýz da dýr. ol ya ný mýz ve ya kar ný mýz ü ze ri ne ya ý ðý mýz za man, uy ku ha lin de kal bi mi ze bas ký yap mak an ken di mi zi ko ru ya ma yýz. ý ký þan ve ra ha ça lýþ ma sý en gel le nen kal bi miz i se bi ze uy ku da ra ha yü zü gös er mez; kâ bus lar ya þa ýr. a bah le yin din len miþ o la rak de ðil, am er si ne yor gun o la rak u ya ný rýz. Ve bu yor gun luk, gün bo yu bü ün iþ le ri mi zi, ve rim li li ði mi zi, ak i vi e mi zi, ba þa rý mý zý ve iþ he ye ca ný mý zý en gel ler. y rý ca, bi lin ci miz le ya þa ma dý ðý mýz uy ku da ki ka la rýn da, ra ha ça lýþ mak an a lý ko yu lan kal bi mi zin sek e ye ve dur ma ya da ha ya kýn bir hâl i çi ne gir di ði ni, bu nun da sað lý ðý mý zý eh di e i ði ni u nu ma ya lým. Dip no lar: 1- e be û re si, 78/9. 2- Bu hâ rî, Vü dû, 183; i yâ - zu s-â li hîn, 80, 811, Bu hâ rî, ur ân ýn Fa zî - le le ri, Câ mi ü s-a ðîr, 2/ a.g.e., 1/ i yâ zu s-â li hîn, Uy ku, Bu hâ rî, Ve - kâ le, i yâ zu s-â li hîn, 815.

6 6 2 HZ 2012 CUM MDY-PO r do ðan hýz la r ba kan la þýr ken n þa al lah, da rý sý ya sof ya nýn ba þý na! On gün dür s an bul un na do lu ya ka sýn day dýk. Bu ra da yap ý ðý mýz en gü zel i ki þey ol du, da ha doð ru su Ce nâb-ý Hak na sib ey le di. Bi ri si, mü ba rek üç ay la rýn ilk kan di li o lan e ga ib Ge ce si ni, ka dim dos u muz ve na do lu ya ka sý na gel di ði miz de her za man mih man da rý mýz o lan e la had din Þa fak ða be yi mi zin mi sa fir per ver li ði i le ga ze e bi na mý za gi dip, o mü ba rek ge ce yi ih ya prog ra mý na iþ i rak e mek ol du. kin ci si de, ba zý iþ le ri a kip i çin ge zer ken, e va fu ken i lâ ný ný gör dü ðüm Fa ih Ca mi i nin a çý lýþ prog ra mý i di. Yak la þýk beþ se ne dir res o ras yon mü na se be iy le ka pa lý o lan ca mi nin a mam la nan a mir ve ba ký mýn dan son ra, Fe hin 559. yý lý na denk ge i ri le rek, o gün öð le na ma zýn da a çý la ca ðý nýn ha be ri ni a lýn ca he ye can lan dým ve ak lý ma fe hin sem bo lü ya sof ya Ca mii ge le rek Bu a çý lý þa, in þa al lah gi me li yim de dim. Bu a çý lýþ çok mü him di. Yýl lar dýr ka pa lý o lan ca mi nin, fe hin yýl dö nü mü gü nün de a çýl ma sý ma ni dar dý. Bu lun du ðu muz yer den üç va sý a de ðiþ i re rek yak la þýk i ki bu çuk sa a e gi i ði miz ca mi bah çe si ne gi rin ce his len dik. Ce ma a o ka dar ka la ba lýk ý ki, Cu ma na ma zýn da ki ce ma a en de faz la bir sa yýy dý a de a. Bu a çý lý þa ge le ce ði mi söy le di ðim ba zý kim se le re, n þâ al lah bun dan son ra ki a çý lýþ da, ya sof ya ya na sip o lur de dik. Ger çek en bu duy gu ve dü þün ce i le gel miþ ik bu ra ya. a la ba lýk ce ma a i çe ri sin de, ar ka lar da an cak yer bu la bil dik. Dý þa rý ya ka dar a þan ce ma a in he ye ca ný hal le rin den bel li o lu yor du. Fa ka i lâ na a öð le na ma zýn da a çý la ca ðý bil di ril me si ne rað men, res mî a çý lý þýn i kin di na ma zýn da, baþ ba ka nýn iþ i ra kiy le ya pý la ca ðý du yu rul du. Bu na hem þa þýr dýk, hem de kýz dýk. i ye i lâ nâ öy le, prog ram böy le? di ye. a biî i þi miz ol du ðun dan bek le ye me dik ve na ma zý mü e a kip o ra dan ay rýl dýk. y rý lýr ken de ay ný e men nî, du â ve dü þün ce var dý i çim de. Fe hin sem bo lü, Fa ih ul an Meh med Ha nýn ya di gâ rý ve va si ye i o lan ya sof ya da, in þâ al lah en ký sa za man da a çý lýr di ye. on ra ha ber ler den öð ren di ði mi ze gö re, Baþ ba kan a çý lý þa gel miþ ve ko nuþ muþ. O ko nuþ ma la rý ný o ku dum. Di yor ki: Fa ih Ca mii bir yý kým fe lâ ke iy le kar þý kar þý ya i ken, e ma ne i ye ni den ka zan ma ya ve si le ol duk la rý ný, Fa ih ul an Meh med Han ýn in þa a e dip bý rak ý ðý e ma ne in a sýr lar bo yu, has sa si ye le ü ze rin de du rul du ðu i çin bu gün le re gel di ði ni söy le ye rek de vam e di yor ve s lýn da þu böl ge, yüz ler ce mes ci din yý kýl dý ðý, yer le yek san e dil di ði bir böl ge dir. e de mek is e di ði mi an lý yor su nuz. On la rý da bul duk ça res o re e de ce ðiz, i mar e de ce ðiz ve ye ni ku þak la ra ka zan dý ra ca ðýz di yor du. Þim di, bu söz le re ne de nir? y Baþ ba kan! Fe hin yýl dö nü mün de Fa ih in ca mi si i le a lâ ka lý bir prog ram da sý nýz ve ko nuþ ma nýz da gü zel þey ler de söy lü yor su nuz. yi a ma bu söy le dik le ri niz i çin de ni ye ya sof ya yok? ya sof ya yý kim a ça cak? Fa ih in nes li ol du ðu nu söy le yen siz ler mi, yok sa si ze na sib ol ma ya cak da baþ ka la rý mý ya pa cak bu i þi? ar þý nýz da kos ko ca bir ma bed du ru yor on dan ni ye bah se mi yor su nuz? O nun ye ri ne, va zi ye i ne, ne dü þü nü yor su nuz bu mev zu u da? Mil le bir an ev vel ya sof ya nýn mah zun mi na re le rin den e zan-ý Mu ham me dî nin (asm) o kun ma sý ný bek li yor. ve, bek li yor ve göz lü yo ruz. Fa ih Ca mi i nin bu he ye can lý a çý lý þý ný gö rün ce, n þa al lah, da rý sý ya sof ya nýn ba þý na! di yo ruz. m ÇOCU ÞÐ DÂV arih : 3 Haziran 2012 Pazar aa : Yer : D onferans alonu / ÞIUF Düzenleyen: Bediüzzaman Vakfý Hanýmlar omisyonu UOJI, CHI DIY/Ç OPUM mü hen dis li ði risk li bir iþ ir; op lu mu ka fa ný za gö re ye ni den kur ma ya kal ký þýr ken, de mok ra ol du ðu nuz id di a sý ný ve i ma jý ný yý kar sý nýz.op lum mü hen dis li ðiy le de mok ra lýk bað daþ maz. Bað daþ maz çün kü dev le i op lu mun e pe si ne yer leþ i rir; bi len, bu yu ran dev le ir. op lum sa dev le e a bi dir, e dil gen dir, nes ne dir. s e ni len gi bi ol ma sý ve i a a e me si bek le nir. Böy le bir zih ni ye, dev le le op lum a ra sýn da op lu mu mer kez a lan de mok ra ik bir i liþ ki de ðil, hi ye rar þik bir i liþ ki ku rar. ýp ký, 28 Þu ba ýn ne re dey se res mi mar þý ha li ne ge len 10. Yýl Mar þý nda an la ýl dý ðý gi bi; 10 yýl da 15 mil yon genç ya ra ýk her yaþ an. Mev zu muz 28 Þu ba de ðil; son dö nem de op lum mü hen dis li ði ne he ves e den ik i dar par i si... De mok ra kim li ði ni ge ri pla na a lan Par i ek ba þý na mu ha fa za kâr kim li ði ne da yan dýk ça o pal la ma ya baþ lý yor. De mok ra has sa si ye ler le de ne len me yen mu ha fa za kâr lýk ik i dar par i si ni op lum mü hen dis li ði ne yö nel i yor. Üç beþ ki þi nin ka fa sýn da ki i de al op lum, i yi in san, ha ki ki Müs lü man a sav vu ru dev le in o o ri e si ve im kân la rýy la in þa e dil me ye ça lý þý lý yor. s lýn da bu, Par i nin þim di ye ka dar id di a e i ði mer kez sað kim lik le çe li þi yor. op lu mu, op lu mun çe þi li li ði ni ve ri al mak ye ri ne o nu ye ni den in þa e mek, bas ba ya ðý bir e ma lis mo dern leþ me pro je si. Mer kez sað si ya se de op lu mu pa si fi ze e di ci, yu ka rý dan a þa ðý - Ð I Ba ka ný e cep k dað, kür aj ya sa ðý na ha zýr la nan hü kü me i e ca vüz so nu cu mey da na ge len ge be lik le rin du ru mu ü ze rin den e leþ i ren le ri ya ný la dý. Dev le, e ca vüz mað du ru ço cuk la rýn ba ký mý ný üs le ne bi lir di. ar ýþ ma da ha i le ri bir bo yu ka zan dý. Da ha ön ce ki ya zým da da be lir i ðim gi bi, kür a jý þe ker þer be gi bi ka bul e den bir de ðer ler sis e mi ne a raf ar de ði lim. Din dar la rýn kür aj kar þý ý ol ma sý ka dar do ðal bir þey ol ma dý ðý ný dü þü nü yo rum. n cak ay ný din dar la rýn ur ân-ý e rim de da hi, en ser, en kes kin hü küm le rin ya ný ba þýn da a çýl mýþ kü çük ka pý lar bu lun du ðu nu bil dik le ri ne e mi nim. Za ru re, mec bu ri ye gi bi ka pý lar. Bir u u mun za ru re o lup ol ma dý ðý sa de ce fi zik sel ko þul la ra ba ka rak be lir le ne mez. Ha a bu be lir le me ça ba sý dö nüp do la þýp in sa nýn ken di vic da ný na ge lir. Din dar bir yö ne i ci ye dü þen de pren si bi or a ya koy mak a ma o ki þi sel hal le re a ra lan mýþ ka pý la rý da a çýk u mak ýr. Çün kü in san ken di ha li ni en i yi bi len dir. ma dev le i miz Ha yýr ben da ha i yi bi li rim di yor. Dev le i miz, e ca vüz so nu cu do ðan ço cu ðu a lýr ba kar sa, e ca vüz mað du ru nun ha ya ý nýn e ki len me ye ce ði ni, o ka dý nýn ah rip ol ma ya ca ðý ný, ha ya ý na kal dý ðý yer den de vam e de bi le ce ði ni, bu nu bi le bi le ce ði ni var sa yý yor. (...) a sýl o lu yor da in san, hem de mu ha fa za kâr bir ik i dar a ra fýn dan, va ro luþ sal so run la rý ü ze rin de dü þün me yen, kim ol du ðu so ru su ü ze rin den ýs ý rap çek me yen, ne re den ge lip ne re ye gi mek e ol du ðu nu der e me yen bir var lýk o la rak ya be lir le yi ci ve ba ðým lý laþ ý rý cý e ma lis pro je ye kar þý op lum u ve ri a lan, op lu mun ya þam bi çi mi ne, er cih le ri ne, ký ya fe i ne, i nanç la rý na ka rýþ ma ma yý er cih e den bir si ya sal ge le - Baþbakan rdoðan, arkasýndaki devle aygýýna ve siyasal deseðe bakarak büün oplumu ve ülkeyi elleriyle þekil verebileceði bir hamur olarak görüyor. Bu yeni özelliðiyle, hâlâ dnan Menderes e referansa bulunsa da Demokra merkez sað geleneken uzaklaþýp, hýzla rbakan çizgisine geri dönüyor. ne ði em sil e der. Pe ki a ma Par i ne re ye doð ru gi di yor? Baþ ba kan r do ðan, ar ka sýn da ki dev le ay gý ý na ve si ya sal des e ðe ba ka rak bü ün op lu mu ve Ç O C U I H D Y G Ü a sar la na bi li yor, bel li de ðil. n san ha ya ý, o nun dün ya ya gel me si ne ve si le o lan an ne ve ba ba sý nýn ar zu la rýn dan ve bi linç dü ze yin den ba ðým sýz o la rak de ðer li dir di ye dü þü nül dü ðü nü ve pek a bi i bu na uy gun dav ra nýl dý ðý ný id di a e de bi lir dik, e ðer in sa nýn bi rey o la rak kýy me gör dü ðü bir dü þün ce-dav ra nýþ sis e mi nin e za hür le ri ne ras - a sýl o lu yor da in san, hem de mu ha fa za kâr bir ik i dar a ra fýn dan, kim ol du ðu so ru su ü ze rin den ne re den ge - lip ne re ye gi mek e ol - du ðu nu der e me yen bir var lýk o la rak a sar - la na bi li yor, bel li de ðil. la ya bi li yor ol say dýk! (...) O za man me se le, bel ki de di ni duy gu lar de rin er dem ler me se le si de ðil. Bel ki de að lýk Ba ka ný mýz ve Baþ ba kan, Ço cuk la rý ný zý öl dür me yin a ye in den güç al mak la be ra ber as lýn da ko nu ya sa de ce re el a çý dan ba ký yor lar. im se nin i yi ni ye in den þüp he len mek is e mi yo rum la kin dün ya da ki di ðer mu ha fa za kâr par i le rin ve e ði lim le rin kür aj kar þý lýk la rý i le u cuz iþ gü cü e min e me ça ba la rý nýn na sýl da pa ra lel gi i ði ni bil mek i çi me kur dü þür me ye ye i yor. er ma ye za rar gör me sin, e ko no mi miz bü yü sün di ye iþ çi gü ven li ði ne dik ka e mi yor, B nin ça lýþ ma gü ven li ðiy le il gi li kýs as la rý na uy mu yo ruz. i ci li miz hay li le ke li. HY ça lý þan la rý grev yap ý lar di ye cep e le fon la rý na ge len M ler le iþ en a ý lý yor lar son ra. k ra na çý kan ve grev den hoþ nu ol ma dý ðý her ha lin den bel li o lan bir a dam þun la rý söy lü yor: n saf ya hu, bun la rýn al dý ðý ma a þý al mak i çin bu iþ e ça lý þa cak ni ce in san var... Bel ki de ko nu nun ö zü bu dur. Hiç bir yü küm lü lü ðe gir me den i ka me e di le bi lir, her an da ha a zý na ra zý o la cak baþ ka bi riy le de ðiþ i ri le bi lir u cuz iþ gü cü. im se nin bi ri cik ol ma dý ðý, kýy me li e le ma ný mýz dýr al i fi nin a ri he ka rýþ ý ðý bir i liþ ki ler a ðý. i þi nin vaz ge çi le bi lir ol du ðu hal de ken di si ne hâ lâ ma aþ ve ren pa ro nu na/dev le i ne son suz min ne ar lý ðý ný sun du ðu bir ça lýþ ma sis e mi. Öy le ya, e ca vüz ü rü nü o lup dev le in ba kýp bü yü ü ðü ve iþ çi yap ý ðý bi ri nin ar ka sý ný kim a rar, kim so rar? or mal de ek ço cuk sa hi bi ol ma sý ge re kir ken dör ço cu ðu o lan aç lýk sý ný rýn da ki bir a i le, iþ ka za sýn da ö len or an ca oð lu nun da va sý ný ne re ye ka dar a kip e de bi lir? Di ni has sa si ye ler den i le ri ge len bir pren sip ka ra rýy la mý kar þý kar þý ya yýz yok sa er dem ký lý ðý na gir miþ ka pi a lizm di zay nýy la mý? o ru nun ya ný ý hiç de ne de ðil. ül ke yi el le riy le þe kil ve re bi le ce ði bir ha mur o la rak gö rü yor. Bu ye ni ö zel li ðiy le, hâ lâ d nan Men de res e re fe rans a bu lun sa da De mok ra mer kez sað ge le nek en u zak la þýp, hýz la r ba kan çiz gi si ne ge ri dö nü yor. Hem dev le ve ku rum la rýy la i liþ ki si nin de ði þen ni e li ðin de gö rü yo ruz bu nu, hem de es ki dev le in a raç la rýy la ya ra mak is e di ði ye ni op lum an la yý þýn da. op lum mü hen dis li ði sa de ce e ma lis le rin yap ý ðý bir iþ de ðil dir; op lu ma uy mak ye ri ne op lu mu ka fa sý na uy dur mak is e yen le rin kul lan dý ðý bir yön em dir. Po pü lis din dar lýk si ya se i ya pan bir par i nin mu ha fa za kâr i çe rik li bir op lum mü hen dis li ði pro je si bel li bir dü zey de op lum sal des ek bu la bi lir. Do la yý sýy la op lum sal a ban o la rak mu ha fa za kâr-din dar ke sim le re da ya nan ye ni bir op lum mü hen dis li ði pro je si cid di ye a lýn ma sý ge re ken bir si ya sal e ði lim dir. n cak en a zýn dan bir so ru nu var bu pro je nin; son yýl lar da öz gür le þen ve ö zerk le þen ye ni din dar-mu ha fa za kâr ke sim ler ka zan dýk la rý bu öz gür lük le ri ni ve ba ðým sýz lýk la rý ný dev le mer kez li ye ni op lum ü op ya sý na fe da e de cek ler mi? Ba na ka lýr sa var lýk lý, e ði im li ve ken li ye ni ne sil din dar lar, e pe den pro je len di ri len a ma al an da ki le des e ði bu lan bu ye ni dal ga nýn ken di le ri nin de öz gür lük a lan la rý ný da ral a ca ðý ný bi lir. e ma lis op lum pro je siy le ge niþ UY ür aj ya sa ðý, kim lik ve e ko no mik bü yü me i hal Ben gi su a ra ca, Ha ber ürk, 1 Ha zi ran 2012 ÜY en muh aç ol du ðu kav ram nor mal leþ me; beþ-al ý se ne ön ce bu e þik de a þý lý yor, ni ha ye nor mal le þi yo ruz ar ýk de dik a ma, hey ha, ol mu yor da ol mu yor iþ e bir ür lü. U lu de re ko nu su her bo yu uy la nor mal leþ me di ði mi zin en ba riz gös er ge si; üm ge liþ me ler, ya þa nan lar, ar ýþ ma lar ma a le sef bu nu gös e ri yor. or mal bir de mok ra ik hu kuk dev le in de U lu de re i pi bir o la yýn, 28 ra lýk 2011 a rih li, en geç 15 O cak 2012 de her bo yu uy la, hu ku ki, as ke ri, si ya si, vic da ni bo yu la rýy la nok a lan ma sý ge re kir i di. Çok hýz lý yü rü ü len þef faf bir i da ri so ruþ ur ma sü re ci me se le yi on beþ gün de çö zer di. Or a da her þey den ön ce bir is ih ba ra fa ci a sý var; bu is ih ba ra fa ci a sý nýn so rum lu la rý ný as ke ri hi ye rar þi, dev le hi ye rar þi si i çin de bul mak bu ka dar zor ol ma sa ge rek. r ka sýn dan da bu is ih ba ra ý e yi e me den kul la nan ve 34 va an da þý mý zýn ö lü mü ne ne den o lan ic ra a var; bir de, a nor mal bir re ji mi ol ma yan ül ke ler de, bu i þin, Mil li a vun ma Ba ka ný ü ze rin de kal ma sý ge re ken si ya si bo yu u var. Bu i liþ ki ler sil si le si be lir li dir, üm is ih ba ra, ic ra a ve si ya se so rum lu la rý he men gö rev den a lý nýr lar, yýl dý rým hý zýy la yar gý la nýr lar ve bu kor kunç ko nu vic dan lar a min e di le rek ka pa ý lýr, me se le bu ka dar ba si ir, nor mal bir ül ke de baþ ka ür lü bir çö züm dü þü nü le mez. o nu sa de ce bir a da le, vic dan ya da kür va an daþ la rý mý zý si ya se en a min me se le si de de ðil dir. U lu de re i þi nin i çin de bi zim ön gö re me di ði miz da la ve re ler, me se la, a na ya sa sü re cin de ip le ri ko par()ma, BMM ço ðun lu ðu nu e lin de u an Par i i le kür va an daþ la rý mý zý kar þý kar þý ya ge ir me gi bi bir plan yok sa, ko nu ö zün de çok va him bir as ke ri e kin siz lik, be ce rik siz lik, a ce mi lik me se le si dir. Me se le u za dýk ça, ko nu nun si ya si dü zey de ar ý þýl ma sý nýn ha ra re i yük sel dik çe, i þin as ke ri e kin lik me se le si de o öl çü de ar ý þý la ma mak a dýr. O lay muh e me len ye ni bir 1974 o ca e pe o la yý gi bi bir o lay dýr; ya ný lý yor i sem bi ri le ri be ni dü zel sin, o ca e pe nin ko mu a ný i le ri ki yýl lar da De niz uv ve le ri o mu a ný, ge mi mi zi ba ý ran pi lo da Ha va uv ve le ri o mu a ný ol muþ lar dýr. U lu de re de yan lýþ is ih ba ra ý ve ren ki þi de i ler de bel ki M müs e þa rý, ic ra a ý ya pan ki þi de kuv ve ko mu a ný o la bi lir, bu ra sý ür ki ye dir, a nor mal iþ le re a lýþ kýn ol ma mýz la zým dýr. pla form lu mü ca de le din dar-mu ha fa za kâr lar ay dýn la rý, ka mu o yu ön der le ri ni, i þa dam la rý ný ken di baþ la rý na ha re ke e de bi len, ö zerk ve öz gür ak ör ler yap ý. Þim di bu ke sim ler, ka zan dýk la rý öz gür lük ve ö zerk lik le ri nin ye ni sos yal mü hen dis lik pro je siy le ho mo jen bir op lum ve dev le a ra fýn dan gas be dil me si ne ra zý o la cak lar mý? Ben ol ma ya cak la rý ný sa ný yo rum, en a zýn dan e ki li bir kýs mý nýn. Öz gür lük, ço ðul cu luk, fark lýk la ra say gý, e ma lis pro je ye kar þý bu in san lar a ra fýn dan kul la ný lan bir a raç de ðil di sa de ce. Bun la rý ka lý cý bir de ðer o la rak gö ren le ri a zým sa ma mak ge rek. Þim di ler de U lu de re ar ýþ ma la rýn da bu ke sim le rin i i ra zý vic dan a dý na yük se li yor ör ne ðin. Bir ya zý sýn dan do la yý Ye ni Þa fak ga ze e sin den a ý lan li kel in ba þý na ge len bu ke sim ler i çin bir dep rem e ki si ya ra ý, ya ra a cak... en di ma hal le le rin de ken di le ri ni i fa de e de me ye cek le ri ni gö ren ye ni din dar e li ler bü ün ür ki ye nin o ma hal le ye çev ril me si pro je si ni des ek le mez ler. Ge ri ye, dev le i ye de ði ne a lan bir o o ri er lik, re fa hý a ba na da ðý an mu ha fa za kâr po pü lizm ka lýr ki bu da az bir a lan ve güç de ðil dir. Ya kýn da ma sa ya sü rü le ce ði ni dü þün dü ðüm ya sof ya nýn ca mi ye ge ri çev ril me si fik riy le din dar po pü lizm a van ya pa cak ol sa da ye ni op lum mü hen dis li ði nin o o ri er yü zü nün bu po pü lizm de giz li ol du ðu nu bi len bi lir. h san Da ðý, Za man, 1 Ha zi ran 2012 or mal leþ me, U lu de re, Gül, MB Me se le nin a nor mal lik bo yu u yaz mak la bi e cek gi bi de ðil dir. Cum hur baþ ka ný mýz a yýn Gül, e lim de ye ki ol sa, DD yý (Dev le De ne le me u ru lu) dev re ye so kar dým þek lin de bir i fa de kul lan mýþ ýr. Gül ün ol ma yan ye ki si na ya sa nýn 108. mad de sin de i fa de si ni bu lan i lah lý uv ve le rin DD kap sa mý dý þýn da bý ra kýl mýþ ol ma sý na da yan mak a dýr. B sü re cin de, 12 y lül 2010 re fe ran du mun da bu ber ba ve sa ye Uludere de yanlýþ isihbaraý veren kiþi de ilerde belki M müseþarý, icraaý yapan kiþi de kuvve komuaný olabilir, burasý ürkiye dir, anormal iþlere alýþkýn olmamýz lâzýmdýr. mad de si ne den de ðiþ i ril me miþ ir? Ha di di ye lim ki bu de ði þik lik ye ni a na ya sa sü re ci ne bý ra kýl dý, pe ki ye ni Om buds man ya sa sýn da as ker ne den yi ne kap sam dý þýn da u ul muþ ur? nor mal lik is er se niz biz de çok var dýr; a lýn si ze bir baþ ka a nor mal lik. U lu de re sü re cin de Mil li a vun ma Ba ka ný ne re de dir? Üs ko mu a ný kor ge ne ral le rin ken di si ni ba kan o la rak kar þý la ma dý ðý üs zi ya re le ri mi yap mak a dýr ha la? Mil li a vun ma Ba kan la rý 1961 ve 1982 a na ya sa la rý na gö re ne iþ ya par lar, gö rev a ným la rý ne dir? s ke ri ko nu lar da ye ki ve so rum lu luk la rý ne dir? ür ki ye de mil li sa vun ma bü rok ra ý o lan ko mu an la rýn Mil li a vun ma Ba ka ný na bað lý ol ma ma la rý a nor mal du ru mu ne za man de ði þe cek ir? U lu de re i pi bir o lay da ilk is i fa e me si ge re ken ki þi, nor mal bir ül ke de, Mil li a vun ma Ba ka ný dýr, a ma bi zim ül ke miz de ye ki siz ve so rum suz bir ba kan dan is i fa sý ný is e mek de hak ka ni ye e uy gun de ðil dir doð ru su. (...) Göm le ðin düð me le ri ni yu ka rý dan yan lýþ i lik le me ye baþ lar sa nýz a þa ðý da kar þý ný za U lu de re kri zi çý kar. ser a ra kaþ, ar, 1 Ha zi ran 2012

7 Y DÜY 2 HZ 2012 CUM 7 n do nez ya da 6,2 lik dep rem n DO Z Y I do ðu sun da 6,2 bü yük lü ðün de bir dep rem mey da na gel di ði bil di ril di. n do nez ya Me e o ro lo ji ve Je o fi zik jan sý, Pa pu a a da sý nýn Pa pu a Ba ra e ya le in de mey da na ge len dep re min mer kez üs sü nün am brav ka sa ba sý nýn 72 ki lo me re gü ney do ðu su ol du ðu nu be lir i. Dep re min yer yü ze yi nin 18 ki lo me re al ýn da ol du ðu kay de dil di. me ri kan Je o lo jik raþ ýr ma Mer ke zi nin bü yük lü ðü nü 5,8 o la rak ver di ði dep re min her han gi bir ha sar ya da kay ba yol aç ma dý ðý bil di ri li yor. Cakara / aa u nus baþ ba ka nýn dan mec lis ü ye le ri ne zam e leþ i risi n U U Baþ ba ka ný Ham ma di Ci ba li, u ru cu Mec lis ü ye le ri nin ken di ma aþ la rý ný ar ýr ma yý he def le yen ya sa a sa rý sý ný e leþ ir di. u nus res mi e le viz yo na ko nu þan Ci ba li, mil le ve ki li ma aþ la rý nýn ar ý rýl ma sý hak kýn da her han gi bir bel ge im za la ma dý ðý ný be lir i. u ru cu Mec lis in 17 Ma yýs a bir op lan ý yap ý ðý ve mil le ve ki li ma aþ la rý ný 3 bin do la ra yük sel me yi ön gö ren bir ya sa a sa rý sý ha zýr la ma yý ka rar laþ ýr dýk la rý be lir il di. Mil le ve kil le ri nin, ya pý la cak zam kar þý lý ðýn da üc re siz ko nu, a þý ve ye mek ay rý ca lýk la rýn dan vaz ge çe bi le cek le ri kay de dil di. unus / aa ýb rýs a em sil ci ler gö rüþ ü n C Cum hur baþ ka ný Der viþ roð lu i le ýb rýs um yö ne i mi li de ri Di mi ris Hris of yas ýn ö zel em sil ci le ri ud re Ö zer say ve Yor gos Ya ko vu, gü ven ar ýr ma sü re ci nin han gi yön em le yü rü ü le ce ði ni gö rüþ ü. BM Ge nel ek re e ri nin ýb rýs Ö zel em sil ci si i sa Bu en he im baþ kan lý ðýn da ef ko þa a ra böl ge de ya pý lan gö rüþ me de, gü ven ar ý rý cý ön lem ler ve i ki a raf a ra sýn da ki gün de lik me se le le re i liþ kin ek nik ko mi e ler e le a lýn dý. Gö rüþ me de, gü ven ar ýr ma sü re ci nin han gi yön em le yü rü ü le ce ði ve ek nik ko mi e ler de ya þa ný lan sý kýn ý lar i le ku rul ma sý muh e mel ye ni ek nik ko mi e ler ü ze rin de du rul du. efkoþa / aa a za kis an-çin sý ný rýn da yan mýþ ce se ler n Z -Çin sý ný rýn da bu lu nan yan mýþ ce se le rin as ker le re a i ol du ðu bil di ril di. ý nýr böl ge sin de bu lu nan yan mýþ ce se ler le il gi li a çýk la ma ya pan a za kis an Mil li Gü ven lik o mi e si ye ki li si l bay ur gan bek am be kov un ver di ði bil gi ye gö re, da ha ön ce 13 o la rak bil di ri len ce se sa yý sý 15 e çý kar ken, ö len le rin as ker ol du ðu an la þýl dý. l bay am be kov, yan gýn o la yý nýn ne de ni ko nu sun da i se dev le sýr rý ol du ðu ge rek çe siy le a çýk la ma yap ma dý. a zak ba sý nýn da çý kan ha ber ler de, as ker le rin bir sal dý rý da öl müþ o la bi le ce ði i le ri sü rül dü. sana / aa O ba ma Po lon ya lý la rý kýz dýr dý n BD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, Po lon ya lý la rý kýz dý ran ga fý se be biy le ü zün ü sü nü bil dir di. Be yaz a ray da Öz gür lük Ma dal ya sý ak di mi sý ra sýn da Po lon ya lý sa vaþ kah ra ma ný Jan ars ki yi o nur lan dý rýr ken, Po lon ya ö lüm kam pý di ye rek Po lon ya lý la rýn öf ke si ni çe ken O ba ma, Po lon ya Dev le Baþ ka ný Bro nis lav o mo rovs ki ye mek up ya za rak, ka sý sýz yap ý ðý gaf an do la yý ü zün ü sü nü i le i. o mo rovs ki, dün a rih li mek u bu bu gün ba sýn men sup la rýy la pay laþ ý. Varþova / aa B vi ze di ya lo ðu baþ la ma ni ye in de n B çiþ le ri o mi se ri Ce ci li a Malms röm, ür ki ye i le ol duk ça ký sa bir sü re de vi ze di ya lo ðu baþ la mak is e dik le ri ni söy le di. B o mis yo nu nda ba sýn op lan ý sý dü zen le yen Malms röm, vi ze di ya lo ðu nun ge ri ka bul an laþ ma sýn dan dü zen siz göç le mü ca de le de böl ge sel iþ bir li ði ne ka dar ge niþ bir çer çe ve yi il gi len dir di ði ni be lir i. Dü zen siz göç le mü ca de le de ür ki ye nin ki li ö nem a þý dý ðý ný kay de den Malms röm, bu a lan da B i le da ha ya kýn iþ bir li ði nin ür ki ye nin de çý ka rý na ol du ðu nu vur gu la dý. Brüksel / aa MY Î MÜDH MYO M Y Dý þiþ le ri Ba ka ný Gu i do Wes er wel le, u ri ye ye as ke ri mü da ha le de bu lu nul ma sý yö nün de ki gö rüþ le re ka ýl ma dýk la rý ný ve si - ya si bir çö züm bu lun ma sý ný is e dik le ri ni söy le di. Wes er wel le, Di e Wel ga ze e sin de ya yýn la nan rö por a jýn da, Fran sa Cum hur baþ ka - ný Fran ço is Hol lan de ýn u ri ye ye as ke ri mü da ha le de bu lu nul ma sý yö nün de ki dü þün ce le ri nin ha ýr la ýl ma sý ve bu nun müm kün o lup ol - ma dý ðý nýn so rul ma sý ü ze ri ne, Hol lan de, bir BM gö re vi çer çe ve sin de as ke ri mü da ha le se çe ne ði ni ü müy le dýþ la ma dý. Þu an da böy le bir gö re vin ger çek leþ me ye ce ðin den ha re ke e mek du ru mun da yýz. Bu ne den le de l man hü kü me i, u ri ye ye as ke ri mü da ha le de bu lu - nul ma sý dü þün ce le ri ne ka ýl mý yor ve si ya si bir çö züm is i yor þek lin de ko nuþ u. s ke ri mü da ha le ko nu sun da yü rü ü len ar ýþ ma lar la, so nuç a ger çek leþ i ri le me ye cek bek len i le rin or a ya çýk ma ma sý na da ö zen gös e ril me si ge rek i ði ni i fa de e den Wes er wel le, u ri - ye de ki üm zor luk la ra rað men, Ye men de ol du ðu gi bi ge çi ci bir dev le baþ ka ný nýn gö re ve ge i ri le bi le ce ði ni kay de i. Berlin / a a 50'si çocuk 108 kiþinin kalediði Hula kaliâmý üm dünyada infial uyandýrmýþ ve epkiyle karþýlanmýþý. FO OÐ F: HU ÂMI I UÇU BM HI OMYOU BÞI, UY' HU YÖD GÇ HF ID ÇOCUI D BUUDUÐU YÜZ D Þ DMY G "IÐ ÞI UÇ ÞMÞ OBCÐ" ÖYD. HU ka li a mý ü ze ri ne a cil o la rak op lan ma ka ra rý a lan Bir leþ miþ Mil le ler n san Hak la rý on se yi nin söz ko nu su op lan ý sý s viç re nin Ce nev re ken in de ya pýl dý. Hu la ka li a mý nýn op lan ý da ser bir dil le ký nan dý. ý na ma me nin de u ri ye yö ne i min den in san hak la rý mü fe iþ le ri nin ve yar dým ku ru luþ la rý nýn ül ke de fa a li ye i ne i zin ve ril me si a lep e di li yor. Uz man lar on sey in ger çek bir gü cü ol ma dý ðý ný, u ri ye ye yap ý rým uy gu la ya ma ca ðý ný ve ya BM Gü ven lik on se yi ne ey le me geç me si i çin e mir ve re me ye ce ði ni bil di ri yor. y rý ca uz man lar us ya ve Çin in av rý ne de niy le Bir leþ miþ Mil le ler in u ri - ye de ki in san hak la rý i hal le le riy le or ak bir ey lem u u mu gös er me si nin zor ol du ðu nu ek li yor. us ya Dev le Baþ ka ný Vla di mir Pu in in, ger çek leþ i re ce ði Ber lin ve Pa ris zi ya re le rin de u ri ye yle il gi li l man ya ve Fran sa dan bas ký gör me si bek le ni yor. Bu a ra da n gil e re Dý þiþ le ri Ba ka ný Wil li am Ha gu e i se ür ki ye de u ri ye li mu ha lif le rin söz cü le riy le bi ra ra ya ge le cek. Ö e yan dan, u ri ye yö ne i min ce o luþ u ru lan Hu la a li a mý ný o ruþ ur ma o mis yo nu'nun Baþ ka ný a sým Ce mal ü ley man, so rum lu nun mu ha lif ler ol du ðu nu id di a e i. Þam / a a F D ÇO CU Ö Ü YO BM'D OPYÜ Ç VÞ ÂZI B Þ MÞ Mil le - ler (BM), u ri ye de üm ül ke yi sa ra cak o la sý bir op ye kun iç sa vaþ i çin u ya rý da bu lun du. BM n san Hak la rý Yük sek o - mi se ri a vi Pil lay, u lus la ra ra sý op lu - ma n nan pla ný na des ek ver me si çað rý sýn - da bu lu na rak, ge çen haf a 100 den faz la si - vi lin ha ya ý ný kay be i ði Hu la ka li a mý nýn a - raþ ý rýl ma sý ný a lep e i. Cenevre / a a Fi lis in de, k sa in i fa da sý nýn baþ la dý ðý 2000 yý lýn dan bu ya na 1456 Fi lis in li ço cu ðun, s ra il güç le ri a ra fýn dan öl dü rül dü ðü bil di ril di. Fi lis in n - for mas yon Ba kan lý ðý, 1 Ha zi ran Dün ya Ço cuk Gü nü do la yý sýy la yap ý ðý a çýk la ma da, 2000 yý lýn dan bu ya na s ra il güç le rin ce 1456 Fi lis in li ço cu - ðun öl dü rül dü ðü nü, yak la þýk 5 bin ço cu ðun da ya ra lan dý ðý ný du yur du. Fi lis in li ço cuk la rýn s ra il iþ ga li ne de niy le ma ruz kal dý ðý bas ký ve sal dý rý la ra i liþ kin ra kam la rý a çýk la yan ba kan lýk, 175 i bu yýl ol mak ü ze re ha len 215 ço cu ðun s ra il ce za ev le rin de u uk lu bu lun du ðu nu be lir i. amallah / a a HB a na da da o kul har cý gös e ri le ri sü rü yor n D I Qu e bec böl ge sin de hü kü me i le öð ren ci em sil ci le ri a ra sýn da o kul harç la rý nýn yük sel il me siy le il gi li gö rüþ me le rin ba þa rý sýz lýk la so nuç lan ma sý nýn ar dýn dan Mon re al ken in de bin ler ce ki þi so kak la ra dö kül dü. en in üç de ði þik nok a sýn da op la nan 10 bin ki þi el le rin de ki en ce re ve a va la ra vu ra rak gös e ri yap ý. Po lis baþ a ya sa dý þý i lan e di len gös e ri le re mü da ha le e me di. Ger gin ha va ya rað men bü yük bir o la yýn çýk ma dý ðý gös e ri ler de ki kü çük aþ kýn lýk lar ne i ce sin de Mon re al po li si 3 ki þi yi gö zal ý na al dý. Öð ren ci li der le ri, a lý gün kü gö rüþ me ler de i ler le me kay de dil me si ne kar þýn Çar þam ba bir so nuç el de e di le me di ði ni be lir e rek, hü kü me in, ilk kez o kul üc re le rin de ki ar ýþ a yýl da 35 do lar in di rim ya pýl ma sý ný böy le ce ye di yýl lýk op lam ar ý þýn 1778 do lar dan 1533 do la ra düþ me si ni ö ner di ði ni kay de miþ ler di. Öð ren ci ler o kul üc re le rin de ki ar ýþ a hü kü me in bu yu mu þa ma sý ný ye er li bul ma dýk la rý ný i fa de e miþ ler di. Monreal / aa Bel çi ka da po lis pe çe li ka dý na mü da ha le e i n YÜ ZÜ ka pa an giy si le rin ya sak lan dý ðý Bel çi ka da, po li sin pe çe li bir ka dý na mü da ha le si ger gin li ðe ne den ol du. Baþ ken Brük sel de ön ce ki gün u la þým a raç la rý ný de ne le yen po lis e kip le ri, ram vay da pe çe li bir ka dýn gö rün ce mü da ha le e i. Brük sel po lis söz cü sü Jo han Berc kmans, ba sý na yap ý ðý a çýk la ma da, pe çe si ni çý kar ma sý ve kim lik kar ý ný gös er me si is e nen ka dý nýn bu na di ren me si ü ze ri ne ya þa nan i iþ ka kýþ a pe çe li ka dýn ve 2 po li sin ha fif þe kil de ya ra lan dý ðý ný söy le di. Pe çe si çý kar ý lan ve has a ne de e da vi e di len ka dý nýn mah ke me a ra fýn dan u uk suz yar gý lan mak ü ze re ser bes bý ra kýl dý ðý bil di ril di. Brüksel / aa endi ülkesinde müleci durumuna düþenlerin sayýsý 26 milyonu buldu. Mül e ci sa yý sý ar a cak n B Þ MÞ Mil le ler Mül e ci ler Yük sek o mi ser li ði (BMMY); ça ýþ ma lar, ik lim de ði þik li ði, nü fus ar ý þý ve gý da sý kýn ý sý gi bi se bep ler yü zün den ge le cek 10 yýl da ül ke i çin de ev le rin den o lan ya da ül ke dý þýn da mül e ci du ru mu na dü þen le rin sa yý sýn da ar ýþ o la ca ðý ný bil dir di. BMMY nýn 2006 i la 2011 yýl la rý ný kap sa yan Dün ya da ki Mül e ci le rin Du ru mu ra po run da, en ö nem li so ru nun ken di ül ke si i çin de ev le rin den o lan ki þi ler ol du ðu, bun la rýn sa yý sý nýn 26 mil yo nu bul du ðu, bu na kar þýn di ðer ül ke ler de mül e ci du ru mu na dü þen le rin sa yý sý nýn mil yon ci va rýn da ol du ðu be lir il di. a por da, ken di ül ke sin de ev le rin den o lan la ra yar dý mýn gi de rek da ha eh li ke li ve ma li ye li ol du ðu da vur gu lan dý. Mül e ci le rin yüz de 80 i nin ge liþ mek e o lan ül ke ler de ya þa dý ðý, bun la rýn bü yük bö lü mü nü Pa kis an da ki 1,7 mil yon ve ran da ki 1 mil yo nun ü ze rin de ki f gan ýn o luþ ur du ðu, 600 bin den faz la mül e ci nin de en ya da bu lun du ðu kay de dil di. ew York / aa Bul ga ris an da ürk çe kö ken li yer ad la rý de ðiþ i ri li yor n Ü Y ço ðun lu ðu nu ürk le rin o luþ ur du ðu mu ha le fe e ki Hak ve Öz gür lük ler Ha re ke i (DP- HÖH), ül ke de ba zý be le di ye mec lis le ri nin gi ri þim le ri i le ürk çe ve rap ça kö ken li yer ad la rý nýn Bul gar ca laþ ý rýl ma sý ný ký na dý. HÖH Baþ kan Yar dým cý sý ü vi Mes an par la men o da o ku du ðu bil di ri de, Ül ke de yer ad la rý nýn Bul gar ca laþ ý rýl ma sý e nik o le rans ve çok kül ür lü op lum de ðer le ri ne za rar ve ri yor de di. Mes an, dün ya da ar ýk ek e nik li dev le le rin kal ma dý ðý ný, çað daþ dev le le rin çok kül ür lü ol duk la rý ný vur gu la dý. Mes an, Fi li be ken in de yüz yýl lar ca Cu ma ya o la rak ad lan dý rý lan mey da nýn is mi nin o ma ad yu mu þek lin de de ðiþ i ril me si ni de e leþ ir di. ofya / aa s lâm ya þa mak i çin var n F Müs lü man la rý Di ni da re si Baþ ka ný l lah þü kür Pa þa za de, s lam kor ku mak i çin de ðil, ya þa mak i çin var ol du ðu nu söy le di. a za kis an ýn baþ ken i s a na da dü zen le nen 4. e ma vi ve Ge le nek sel Din ler i der le ri on gre si ne ka ý lan Pa þa za de a çýk la ma lar da bu lun du. Müs lü man la rý ve s lam ýn i ma jý ný kö ü gös er mek is e yen o dak la rýn ol du ðu na i þa re e den Pa þa za de f ga nis an ý kas e de rek, Di ni has sa si ye i yük sek o lan bir yer de ur an-ý e rim ya kýl dý. Bun dan ön ce de ben zer va ka lar ger çek leþ miþ i. ðer bi rin ci si ön le ne bil sey di; i kin ci si ger çek leþ mez di. Bu nun ne i ce sin de çok sa yý da in san ha ya ý ný kay be i de di. sana / cihan O üs sü ne in i har sal dý rý sý: 7 ö lü n F G D O kuv ve i U lus la ra ra sý Gü ven lik ve Des ek Gü cü nün (I F) bir üs sü ne dü zen le nen in i har sal dý rý sýn da 7 ki þi öl dü. s mi nin a çýk lan ma sý ný is e me yen em ni ye ye ki li le ri, ül ke nin is ik rar sýz Hos e ya le in de, in i har ey lem ci si nin pa la yý cý yük lü kam yo nu nu, üs sün dý þýn da ki ni za mi ye ka pý sý na sür dü ðü nü be lir e rek, bu ra da mey da na ge len pa la ma da 7 ki þi nin öl dü ðü nü ve 13 ki þi nin ya ra lan dý ðý ný kay de i. al dý rý yý a li ban üs len di. abil / aa

8 8 2 HZ 2012 CUM H B Y i vil ge ne ral ler de dar be ci ler ka dar suç lu ca ni as ya.com.r Cinaye in eþvikçisi kim? Ya ra dý lýþ ger çek le ri ne ay ký rý ha re ke e me nin a ðýr be de li ni, fa u ra sý ný ve ce re me si ni mil le o la rak ö de me ye de vam e di yo ruz. Fý ra di ni o lan s lâm ýn gös er di ði yol da i ler le me yen le rin ma hall-i mak sud a, gi dil mek is e nen gü zel he def e var ma sý müm kün de ðil. Mim siz me de ni ye, n san la ra hu zur ve sa a de ge i re ce ðim di ye rek kav ga, kar ga þa ve ci na ye ler le kir le il miþ bir dün ya he di ye e miþ ir. Oy sa fý ra di ni o lan s lâm sa de ce ha ya a o lan in san la rýn de ðil, doð ma mýþ ço cuk la rýn / ce nin le rin de hak ký ný sa vu nur. Ya ra dý lýþ ger çek le ri ni e li nin er siy le i en Ba ý me de ni ye i i se ben cil in san la ra sa de ce ken di le ri ni dü þün me yi em re der. a de ce ken di si ni dü þü nen in san lar da, de ðil ce nin le rin, baþ ka in san la rýn hak ký ný da gasp e me yi hak sa yar. Gün de mi meþ gul e den kür aj me se le si de hak gas bý nýn hak o la rak su nul ma sýn dan baþ ka bir þey de ðil dir. Ger çek an lam da e hil, uz man ve el be e ki din dar dok or la rýn eþ his ve av si ye le ri ha ri cin de bu me se le na sýl sa vu nu la bi lir? Dok or la rýn din dar ol ma sý i cap e i ði ni bo þu na zik re me dik. Bu nok a da din dar ol mak, fýk hî öl çü le ri de bil mek uz man ol ma nýn ge re ði dir. Me se lâ, din dar ol ma yan bir he kim, ö nü ne ge le ne en o ruç u ma, sað lý ðýn bo zu lur de se o nun av si ye si ne u yu la rak o ruç bo zu lur mu? y ný þe kil de fýk hî öl çü le ri bil me yen uz man la rýn ce nin ko nu sun da ki be yan la rý da ye er li de ðil dir. Hem ger çek an lam da uz man o la cak, hem de fýk hî öl çü le ri bi le cek ki on la rýn sö zü ne i i bar e dil sin. Bu nun la bir lik e, kür aj me se le si sa de ce ka nun ha zýr la ya rak ça re bu lu na cak bir me se le de ðil dir. Ya ni, kür aj ya pýl ma sý ný, ce nin le rin ka le dil me si ni ka nun çý ka ra rak ön le mek müm kün de ðil dir. Bu, ka nu na uy gun o la rak ya pý lan ci na ye le rin, ka çak yol lar la ya pýl ma sý nýn de va mý na se bep o la bi lir. O hal de ne yap ma lý? Ma dem kür aj ci na ye ir, o hal de bu ci na ye e gi den yol lar ve az me i ri ci ler or a dan kal dý rýl ma lý dýr. Bu da an cak in san la rýn e ði im yo luy la ik na e dil me le ri, kalp le re ya sak çý ko nul ma sýy la müm kün dür. Baþ ka hiç bir yol bu ka dar e ki li ve e sir li ol maz, bu bi lin sin. Çok ö nem li bir nok a da þu dur: ür aj, kö ü bir ne i ce dir. O hal de bu ne i ce yi do ðu ran se bep le rin i yi ah lil e dil me si ve o kö ü se bep le rin or a dan kal dý rýl ma sý i çin ça lý þýl ma sý ge re kir. ek rar e mek e fay da var ki, ýb bî ge rek li lik do la yý sýy la ya pý lan a me li ya lar ay rý bir ko nu dur. i raz e di len nok a, is en me yen be bek kav ra mý dýr. Bu ra da da sö zü e di len be bek ler bü yük öl çü de ev li ol ma yan, a i le yu va sý kur ma yan la rýn be bek le ri dir. Pe ki, bu ce nin ler is en me yen be bek o la rak gö rü le bi lir mi? Bi ri le ri bu ce nin le ri on la ra zor la mý en jek e e di yor? ( e ca vüz ve ben ze ri in san lýk dý þý mu â me le le re ma ruz ka lan lar ba his ha ri ci dir.) Ge lin ken di mi zi kan dýr ma ya lým. ür aj la rýn, ci na ye le rin so na er me si ni is i yor sak o ra ya gi den yo lu ka pa ya lým. Bu nun i çin de müs eh cen li ðin her ür lü sü nü düþ man bi le lim. Ga ze e ler den e le viz yon la ra, si ne ma lar dan in er ne dün ya sý na ka dar ne ka dar müs eh cen li ði eþ vik e den un sur lar var sa on la ra ma ni o la lým. Genç le ri mi zi, a i le le ri mi zi müs eh cen lik ko nu sun da u ya ra lým, i kaz e de lim. Ço cuk la rý mý zýn gi yim ku þa mý na ka dar e dep li ol ma sý i çin gay re sarf e de lim. Ve, her ür lü i yi lik nok a sýn da bir bi ri mi zi eþ vik e der ken; ay ný öl çü de kö ü lük ler ko nu sun da da bir bi ri mi zi i kaz e de lim. Bu yan gýn he pi mi zi ya ka bi le cek cid dî bir yan gýn dýr. Ça re yi sa de ce ka nun ha zýr la mak a a rar sak, doð ru e miþ ol ma yýz. l be e ge re ki yor sa ka nun da ha zýr lan sýn, a ma çok da ha ön ce bu yan gý na gi den yol lar ý kan sýn. a bah ak þam mil yon ke re müs eh cen ya yýn la mu ha ap o lan genç le rin, genç lik aþ kýn lýk la rýy la bir da ki ka lýk zevk i çin ha ya la rý ný ka rar ma sý na yol ver me ye lim. Çir kin lik ler a bi de si o lan zi na nýn eþ vik e dil me si ne de ke sin bir dil le ma ni o la lým. Ve hep sin den da ha ö nem li si sa mi mî þe kil de du â e de lim ki, bu a eþ bi zi, a i le mi zi ve ço cuk la rý mý zý da yak ma sýn! U nu ma ya lým ki ur ân-ý e rim de Zi na ya yak laþ ma yýn de nil miþ ir. Yap ma yýn dan da ha ön ce, el be e yap ma yýn ý da i çi ne a lan, yak laþ ma yýn! em ri çok ma ni dar ol sa ge rek. Yap ma yýn, yap ma yýn, yap ma yýn! Ha be ral id di a na me si mah ke me de nmh M Ha be ral ýn mah ke me ye gön de ril me yen sað lýk ra po ru na i liþ kin yü rü ü len so ruþ ur ma da id di a na me a mam lan dý. Ö zel ye ki li s an bul Cum hu ri ye av cý sý Bi lal Bay rak ar, r ge ne kon dâ vâ sý kap sa mýn da u uk lu bu lu nan CHP Zon gul dak Mil le ve ki li Prof. Dr. Meh me Ha be ral ýn mah ke me ye gön de ril me yen sað lýk ra po ru na i liþ kin yü rü ü ðü so ruþ ur ma yý a mam la ya rak 8 þüp he li hak kýn da ha zýr la dý ðý id di a na me, ö zel ye ki li s an bul 15. ðýr Ce za Mah ke me si ne gön de ril di. s an bul / a a BMM na ya sa o mis yo nu Baþ ka ný Bur han u zu, ür ki ye de as ke ri bu nok a ya ge i ren ler si vil ge ne ral ler. Om zu ka la ba lýk o lan as ke ri gö rü yo ruz, bi li yo ruz. Om zun al ýn da rü be si o lan lar var. On lar bir fe la ke de di. u zu, P da na l Genç lik ol la rý a ra fýn dan Bü yük þe hir Be le di ye i ya ro a lo nu nda dü zen le nen ür ki ye de Ge li þen De mok ra si ve Ye ni na ya sa ko nu lu kon fe rans a, a na ya sa da res mi i de o lo ji nin ol ma ma sý ge rek i ði ni be lir i. ür ki ye de a na ya sa la rýn mil li i ra de den yok sun ol du ðu nu, 1921 na ya sa sý nýn en mil lî me in ol du ðu nu vur gu la yan u zu, 1961, 1982 bu mil le e rað men ya pýl mýþ, i ki ba kan, bir baþ ba - 3. YGI P GÖ H B Þ M ve so ruþ ur ma nýn giz li li ði ni ih lâl e den ki þi 1 yýl dan 3 yý la ka dar ha pis ce za sý na mah kûm e di le cek. BMM da le o mis yo nu, 3. yar gý pa ke i o la rak bi li nen ka nun a sa rý sý ný ka bul e i.a sa rý ya gö re, e ko no mik fa a li ye i ni be de ni ça lýþ ma sýy la sür dü ren borç lu nun mes le ði ni sür dü re bil me si i çin ge rek li o lan her ür lü eþ ya, a i le bi rey le ri i çin lü zum lu eþ ya, borç lu nun ha li ne mü na sip e vi ve öð ren ci burs la rý hac ze di le me ye cek. c ra ve if las da i re le ri ne ya pý la cak her ür lü nak di ö de me, ban ka lar da ic ra ve if las da i re si a dý na a çý lan he sa ba ya ý rý la cak. Gü ven li e lek ro nik im za, el le a ý lan im zay la ay ný is pa gü cü ne ha iz o la cak. Ha ciz li mal la rýn sa ýþ i la ný e lek ro nik or am da da ya pý la bi le cek. Ya ban cý dev le, par la men o ve hü kü me baþ ka ný i le hü kü me ü ye le ri nin ür ki ye de bu lun duk la rý sü re ce, bu ki þi le ri a þý yan u - H-Þ Ge nel Baþ ka ný Mah mu rs lan, 12 y lül ü ya pan ge ne ral ler yar gý ö nü ne çý kar ý lý yor a ma 12 y lül ge ne ral le ri nin bi ze da ya ý ðý en di ka lar Ya sa sý yü rür lük e kal ma ya de vam e di yor de di. rs lan, Çe lik-þ en di ka sý ý rýk ka le Þu be si ni zi ya re in de yap ý ðý a çýk la ma da, ka mu ça lý þan la rý nýn ilk de fa op lu söz leþ me hak ký nýn ya sal o la rak sað lan ma sý nýn ve ilk op lu söz leþ me gö rüþ me le ri nin so nuç lan ma sý nýn ö nem li bir a þa ma ol du ðu nu kay de i. ür ki ye de her a lan da ol du ðu gi bi ça lýþ ma ha ya ýn da da u lus la ra ra sý norm la ra uy gun, U lus la ra ra sý Ça lýþ ma Ör gü ü (I O) söz leþ me le ri ne ve B norm la rý na pa ra lel bir sen di ka op lu söz leþ me ya sa sý nýn o luþ u ru la ma dý ðý ný sa vu nan rs lan, þöy le ko nuþ u: Bu sa de ce me mur lar i çin de ðil, iþ çi ler i çin de ge çer li yý lýn da yü rür lü ðe gi ren en di ka lar ve op lu öz leþ me Ya - kan a sýl mýþ, ci na ye iþ len miþ. l çak ça bir ha re ke ne i ce sin de bu mem le ke in si ya se i ne cid dî bir bal yoz in di ril miþ de di. Biz as ke ri mi zi o yap ma cýk se ven ler den bin ka da ha i yi se ve riz di yen u zu, ma as ker ye rin de du rur sa ken di si ne ba kar sa. i ya se çi ken di si ni bi le cek, as ker de ken di si ni bi le cek. Yok öy le i ki de bir bu run sok mak bu iþ le rin i çi ne. Biz bu na dur de dik di ye ko nuþ u. u zu, a na ya sa da ki 35. mad de ye dik ka i çe ke rek, bir hu kuk me ni nin dar be yap sýn di ye bi ri ne ye ki ver me ye ce ði ni vur gu la dý. s ke re ve ri len cum hu ri ye i ko ru ma kol la ma ye ki si nin si vi lin em rin de kul la ný la bi le - la þým a raç la rý mu ha fa za al ý na a lý na ma ya cak. e ka be ve Þe ker u ru mu, PD, BDD, Bil gi ek no lo ji le ri ve le i þim u ru mu i le a mu Gö ze i mi, Mu ha se be ve De ne im an dar la rý u ru lu nun ka rar la rý na kar þý a çý la cak dâ vâ lar, Da nýþ ay ye ri ne ye ki li i da re mah ke me sin de a çý la cak. ý nýr dý þý e dil dik le ri ve ya ür ki ye yi erk e me le ri is e nil di ði hal de mü sa a de siz gel me ye yel e nen ya ban cý lar, 2 bin den 5 bin ye ka dar i da rî pa ra ce za sý i le ce za lan dý rý la cak ve sý nýr dý þý e di le cek. da ri gö rev ler den Da nýþ ay ü ye li ði ne se çi le cek le rin dev le hiz me in de ki 20 yýl ça lýþ ma þar ý 15 yýl o la cak. BMM Ge nel ek re e ri Da nýþ ay ü ye si o la bi le cek. a de ce il gi li ka nun hük mü nün ip a li is e miy le na ya sa Mah ke me si ne baþ vu rul du ðu ge rek çe siy le yü rü me nin dur du rul ma sý ka ra rý ve ri le me ye cek. y ný se bep le re da ya ný la rak i kin ci kez yü - ce ði ni an la an u zu, þun la rý kay de i: Yok ken di ka fa sý na gö re kul la nýr der sen bi zim i þi miz iþ. Di ye lim ki yap man ge re kir di a rar sýn baþ ba ka ný ey baþ ba kan ben ge li yo rum, 35. mad de de ki þar lar ger çek leþ i ma ka mý bo þal. i ye ge ce 3 e ge li yor sun mil le i u yu uk an son ra. Ya ka la nýr san va an ha in li ðin den yar gý la ný yor sun, ya ka lan maz san kah ra man sýn. Böy le bir þey o lur mu? s ke rin geç miþ en ders çý kar ma lý. Bu gü ne ka dar Men de res i de vir di ler o nun mi ras çý sý yým di yen De mi rel e yo ðun bir hü cum ol du. dam san dýk lar pa la ý. De vir di ler De mi rel i, o nun çiz gi sin de di ye, De mi rel ar ka sýn da YDI YYII HP BMM D OMYOU, ''3. YGI P'' GÖ, HBÞM V OUÞUMI GZÐ HÂ D Þ 1 YID 3 YI D HP CZI MHÛM DC. sa sý hâ lâ yü rür lük e. Bu 12 y lül 1980 dar be si nin ge ne ral le ri nin im za sý ný a þý yan bir ya sa. Biz ha len o ya say la mu ha a býz. 12 y lül ü ya pan ge ne ral ler yar gý rü me nin dur du rul ma sý is e ne me ye cek. CM da yer a lan, ha kim le rin u uk la ma ye ri ne ad li kon rol uy gu la ya bi le ce ði ne yö ne lik dü zen le me de ki sü re sý ný rý kal dý rý lý yor. Ha ber leþ me nin ve so ruþ ur ma nýn giz li li ði ni ih lal e den ki þi 1 yýl dan 3 yý la ka dar ha pis ce za sý na mah kum e di le cek. op la ma ve ya sak la ma ka ra rý ve ri len ki ap lar hak kýn da ki ya sak la ma nýn kal dý rýl ma sý na i liþ kin kap sam sü re si, 1 Ha zi ran 2005 en 31 ra lýk 2011 e çe ki li yor. 12 y lül 1980 a ri hin den ön ce iþ le nen suç lar dan do la yý le he ka nun, C nýn ce za la rýn iç i ma ý na i liþ kin hü küm le ri uy gu lan dýk an son ra or a ya çý kan ce za gö zö nün de bu lun du ru la rak be lir le ne cek. Be lir le nen bu ce za in faz ba ký mýn dan le he hü küm ler i çe ren ka nu na gö re in faz e di le cek. n ka ra / a a 12 y lül ya sa la rý da ya ý lý yor H-Þ G BÞ I : 12 Y Ü D B Y P G Y GI Ö Ü ÇI I I YO, M 12 Y Ü G B Z D Y I - ÐI D Y I YÜ Ü Ü M Y D VM D YO. Hak-þ Ge nel Baþ ka ný Mah mu rs lan ö nü ne çý kar ý lý yor, a ma 12 y lül ge ne ral le ri nin bi ze da ya ý ðý en di ka lar Ya sa sý yü rür lük e kal ma ya de vam e di yor. Bu cid di bir çe liþ ki. ür ki ye sen di kal ha re ke i nin, yak la þýk 50 yý la aþ kýn sen di kal mev zu a ý, ne ya zýk ki ha len çað daþ mev zu a a dö nüþ ü rü le me di. þ çi ha re ke i nin cid dî so run la rý, sý kýn ý la rý, sen di kal ha re ke in so run la rý var. Me mur lar da ha i þin ba þýn da. 20 yý la ya kýn bir geç mi þi var. op lu gö rüþ me den, op lu pa zar lýk sü re ci ne ge çil di. Ben ce a na ya sa de ði þik li ðiy le bir op lu iþ söz leþ me si yap ma hak ký nýn ve ril miþ ol ma sý ö nem li bir ge liþ mey di. l be e ki bek len i den u zak bir ma aþ zam mý nýn or a ya çýk mýþ ol ma sý e leþ i ri le bi lir. Bu ko nu da ar ka daþ la rý mý zýn e leþ i ri le ri hak lý. op lu iþ söz leþ me sin de ar zu e di len se vi ye, en a zýn dan enf las yo nun ü ze rin de bir ra ka mýn ve ril miþ ol ma sýy dý. ý rýk ka le / a a var dýr di ye bir san dýk a Ö zal i çin pa la ý bu mil le. 28 Þu ba ý ge ir di ler ar ka sýn dan Par i þim di pa la dý güm bür güm bür. iz en gel le me ye ça lýþ ý ðý nýz ha re ke i kö rük lü yor su nuz. k si ne da ha çok güm bür güm bür ge li yor. De mek ki fay da sý yok. Bu i þe gir me yin l lah aþ ký na. ür ki ye de as ke ri bu nok a ya ge i ren ler si vil ge ne ral ler. Om zu ka la ba lýk o lan as ke ri gö rü yo ruz, bi li yo ruz. Om zun al ýn da rü be si o lan lar var. On lar bir fe la ke. Bu gü nü kas e mi yo rum ge nel o la rak söy lü yo rum; bu gü ne ka dar mu ha le fe a man as ker gel sin, þu mev cu hü kü me e ek me vur sun da biz ge le lim di ye me de u mu yor. n ka ra / a a Uy sal: Uz laþ ma cý si ya se en ya na yýz nd MO Par i (DP) Ge nel Baþ ka ný Gül e kin Uy sal, ül ke yi ge ren si ya se an la yý þýy la de ðil uz laþ ma cý ve ül ke yi i le ri gö ü re cek si ya se en ya na ol duk la rý ný be lir i. DP i de ri Uy sal, da na s naf a na kâr O da la rý Bir li ði Baþ ka ný a zým Ba rý þýk ý zi ya re e i ve es na fýn so ru la rý ný ce vap lan dýr dý. Bir lik Baþ ka ný a zým Ba rý þýk la da ha ön ce den a nýþ ýk la rý ný kay de den DP Ge nel Baþ ka ný Uy sal, bu se bep le ken di si ni e vin de gi bi his se i ði ni be lir e rek, iç ve dýþ si ya se ü ze ri ne gö rüþ le ri ni ve ya pýl ma sý ge re ken le ri sý ra la dý. Ge nel Baþ kan Uy sal, DP Ge nel Baþ kan lý ðý na ye ni se çil di ði ni ve bu se bep le zi ya re le ri ne plâ ka sý 01 o lan da na dan baþ la mak ü ze re büün ür ki ye de ki il le ri ge ze rek si vil op lum ör gü le riy le bir a ra ya ge le cek le ri ni ve ye ni bir o lu þu mun ha ber ci si o la rak bu ül ke nin so run la rý ný çöz mek e ka rar lý ol duk la rý ný söy le di. ür ki ye nin coð ra fi o la rak bu lun du ðu böl ge i i ba riy le bir çok so run lar la bo ðuþ u ðu nu an cak hem iç hem de dýþ so run lar la il gi li o la rak ya pý la cak çok þey ol du ðu nu be lir en Uy sal, bu so run la rýn da üs e sin den ge li ne bi le ce ði ni ür ki ye nin bu nu ba þa ra cak bil gi, de ne yim ve in san la rý nýn bu lun du ðu nu i fa de e i. ç ve dýþ po li i ka da ko nu la rýn da i yi ya pý lan la rýn ar ka sýn da kö ü ya pý lan la rýn kar þý sýn da ol duk la rý ný da be lir en DP Ge nel Baþ ka ný Uy sal, ül ke yi ge ren si ya se an la yý þýy la de ðil uz laþ ma cý ve ül ke yi i le ri gö ü re cek si ya se en ya na ol duk la rý ný, ký sýr çe kiþ me ler ve ku up laþ ma la rýn in san la rý ay rýþ ýr ma nýn ül ke ye hiç bir ya rar sað la ma ya ca ðý ný böy le bir si ya se i as vip e me dik le ri ni kay de i. Uy sal, Bu ül ke sý nýr la rý i çin de ya þa yan in san la rý mý zýn hep si nin di ðer in san la rý mý zýn sa hip ol du ðu im kân la ra ka vuþ u rul ma sý ge rek i ði ne i na nan lar dan o lup ger çek leþ i ril me si i çin de ça lý þan lar da nýz de di. dana / Yeni sya, de va sa bir or du nü i lâh lý uv ve le ri nin () per so nel sa yý sý 720 bin 648 ol du. Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn in er ne si e sin den yap ý ðý a çýk la ma ya gö re, a ra, De niz ve Ha va uv ve le ri nde 327, Jan dar ma Ge nel o mu an lý ðý nda 33, a hil Gü ven lik o mu an lý ðý nda i se 2 ge ne ral/a mi ral bu lu nu yor. a ra, De niz ve Ha va uv ve le ri nde 33 bin 539, Jan dar ma Ge nel o mu an lý ðý nda 5 bin 463, a hil Gü ven lik o mu an lý ðý nda i se 591 su bay gö rev ya pý yor. a ra, De niz ve Ha va uv ve le ri nde 70 bin 630, Jan dar ma Ge nel o mu an lý ðý nda 22 bin 437, a hil Gü ven lik o mu an lý ðý nda i se bin 396 as su bay bu lu nu yor. Jan dar ma Ge nel o mu an lý ðý em rin de 24 bin 176 uz man jan dar ma gö rev ya par ken, a ra, De niz ve Ha va uv ve le ri nde 34 bin 418, Jan dar ma Ge nel o mu an lý ðý nda 8 bin 75, a hil Gü ven lik o mu an lý ðý nda i se 605 uz man er baþ gö rev a lý yor. Jan dar ma Ge nel o mu an lý ðý i le a hil Gü ven lik o mu an lý ðý nda söz leþ me li er baþ/er bu lun maz ken, a ra, De niz ve Ha va uv ve le ri o mu an lýk la rýn da 509 söz leþ me li er baþ/er si lah al ýn da gö rev ya pý yor. a ra, De niz ve Ha va uv ve le ri nde 139 bin 423, Jan dar ma Ge nel o mu an lý ðý nda 60 bin 184, a hil Gü ven lik o mu an lý ðý nda i se 2 bin 594 uz man per so nel bu lu nu yor.üç kuv ve ko mu an lý ðýn da 7 bin 29, Jan dar ma Ge nel o mu an lý ðý nda 761, a hil Gü ven lik o mu an lý ðý nda i se 19 ye dek su bay gö rev a lýr ken, a ra, De niz ve Ha va uv ve le ri nde 316 bin 572, Jan dar ma Ge nel o mu an lý ðý nda 138 bin 441, a hil Gü ven lik o mu an lý ðý nda i se 2 bin 69 er baþ/er gö rev ya pý yor. a ra, De niz ve Ha va uv ve le ri nde, 323 bin 601, Jan dar ma Ge nel o mu an lý ðý nda 139 bin 202,a hil Gü ven lik o mu an lý ðý nda 2 bin 88 yü küm lü per so nel bu lu nu yor. a ra, De niz ve Ha va uv ve le ri nde 48 bin 961 si vil me mur/iþ çi ça lý þýr ken bu ra kam Jan dar ma Ge nel o mu an lý ðý nda 3 bin 714, a hil Gü ven lik o mu an lý ðý nda i se 881 ol du. a ra, De niz ve Ha va uv ve le ri nde op lam 463 bin 24, Jan dar ma Ge nel o mu an lý ðý nda 199 bin 386, a hil Gü ven lik o mu an lý ðý nda i se 4 bin 682 per so nel gö rev ya pý yor. Bu na gö re, nýn op lam, 720 bin 648 per so ne li bu lu nu yor. n ka ra / a a

9 Y 2 HZ 2012 CUM H B 9 ür aj, zi na ar ýþ ma sý ve ö e si mka ni as ya.com.r Baþ ba kan r do ðan ýn ür aj ci na ye ir çý ký þýy la baþ la yan ar ýþ ma nýn bo yu la rý ge niþ li yor. að lýk Ba kan lý ðý r do ðan ýn a li ma ýy la bir a raf an ka nun ha zýr lý ðý i çin de o lur ken di ðer a raf an Ba kan e cep k dað, n ne nin ba þý na kö ü bir þey gel miþ se, o be be ðe dev le ba kar di ye rek ar ýþ ma yý baþ ka bir yö ne çek i. Gün ler dir, Ya sak la nýr sa an ne ö lüm le ri ar ar dan u un da, kür a ja ci na ye de ni le me ye ce ði ni söy le yen le re ka dar bir ar ýþ ma ya pý lý yor. Di ya ne in bu ko nu da ö nü müz de ki haf a fe va ya yýn la ya ca ðý be lir i lir ken, i la hi ya çý la rýn bu ko nu da bö lün dü ðü ne þa hi o lu yo ruz. Oy sa ger çek en de bü yük bir ci na ye. Zi ra kür aj i le doð ma mýþ ço cu ðun hu ku ku çið ne nir ken, di ðer a raf an da an ne ye ruh sal ve be den sel bü yük za rar lar ve ri li yor. Bu yüz den de bu ar ýþ ma yý hak ve hu kuk çer çe ve sin de ar ýþ ma nýn yan lýþ lý ðý or a da. ür a jý sa vu nan la rýn öz gür lü ðü müz ký sý la ný yor ü rü be yan la rý nýn da bir ge çer li li ði yok. Çün kü hiç in sa nî de ðil. n sa nî ol ma yan bir þe yin de hak la hu kuk la yan ya na riz var, har ca ma la ra dik ka! nm Y Ba ka ný Meh me Þim þek, glo bal be lir siz li ðin ar ý ðý na, kü re sel kri zin e ki le ri nin de vam e i ði ne i þa re e de rek, Dik ka li ol ma mýz la zým u ya rý sýn da bu lun du.þim þek, m me la cak la rý nýn ah sil U su lü Hak kýn da a nun a sa rý sý nýn gö rüþ me le rin de, mil le ve kil le ri nin so ru la rý ný ce vap la dý. Glo bal be lir siz li ðin ar ý ðý na, kü re sel kri zin e ki le ri nin de vam e i ði ne i þa re e den Þim þek, Dik ka li ol ma mýz lâ zým de di. Þim þek, B kay nak lý cid dî sý kýn ý la rýn bu lun du ðu nu be lir e rek, i san a yý dýþ i ca re ra kam la rý na gö re B ye ih ra ca ý mýz yýl lýk o la rak yüz de 18 a þa ðý da di ye ko nuþ u. ür ki ye nin, çok bü yük þok lar la kar þý kar þý ya ol du ðu nu, B de ki kri zin ken di le ri i çin bü yük þok ol du ðu nu kay de den Þim þek, söz le ri ni þöy le sür dür dü: O ne den le her ko nu da dik ka li ol mak zo run da yýz. Bü çey le il gi li a sar ruf lar, ver gi, üc re ler le il gi li ol sun... Has sa si ye i miz var sa, bil di ði miz de var. Bu ko nu lar da dik ka li ol ma lý yýz. Bü çe per for man sý mý zýn i yi ol ma dý ðý ný söy le dim. ür ki ye yi yu mu þak i niþ sü re ci ne sok uk, bu sü reç de vam e di yor. Bü yü me, 2012 de nis pe en da ha yu mu þak, dü þük sey re di yor. Za en bu nu ön gör dük, o çer çe ve de gi di yor. Dün ya da, bel ki de bü çe yi ya par ken ön gör dü ðü müz den da ha bü yük bir be lir siz lik var. v ru pa nýn du ru mu or a da. v ru pa nýn iç a le bin de ki za yýf lýk, bu ra ya fon a ký þý ný, ül ke mi zin ih ra ca ý ný e ki li yor, ya rýn u riz mi bi le e ki le ye bi lir. k i sa di fa a li ye ler de bir ya vaþ la ma söz ko nu su. Bu ya vaþ la ma nýn, a biî ki ge lir e ki si söz ko nu su o la cak. n ka ra / a a Þahin: Be di üz za man ýn me za rý ko mis yo na gel me di nbmm Dar be ve Muh ý ra la rý raþ ýr ma o mis yo nu öz cü sü d ris Þa hin, a id ur sî nin def ne dil di ði ye rin a raþ ý rýl ma sý ko nu su nun ko mis yon gün de mi ne gel me si ha lin de de ðer len di ri le bi le ce ði ni söy le di. Þa hin, ga ze e ci le re yap ý ðý a çýk la ma da, ko mis yo nun a id ur sî nin def ne dil di ði ye ri a raþ ý ra ca ðý yö nün de, ba zý ba sýn or gan la rýn da yer a lan ha ber le ri de ðer len dir di. o mis yo na he nüz böy le bir a le bin gel me di ði ni, an cak ko mis yon ü ye si ar ka daþ la rý nýn bu yön de bir is ek le ri nin o la bi le ce ði ni be lir en Þa hin, o mis yon da gün de me ge lir se a biî ki de ðer len di ri le bi lir. Çün kü hiç bir þe ye u la þýl ma dan ne yar gý la ra var mýþ ol mak yan lýþ o lur. Za en bi zim bü ün a ma cý mýz a ri hin ka ran lýk deh liz le rin de ka lan la rý or a ya çý kar mak yý lýn da 2007 yý lý na ka dar ne var sa hep si ni ay dýn lý ða çý kar mak is i yo ruz. a id ur sî nin def ne dil di ði ye rin a raþ ý rýl ma sý ko mis yon da gün de me ge lir se, Mil lî Bir lik o mi e si de böy le bir bil gi ye sa hip i se bu bir a raþ ýr ma ko nu su o la bi lir de di. n ka ra / a a Feribo kazasýna 4 uuklama ndð D de ni ze dü þen o o mo bil de ki 4 ki þi nin vefa e me siy le il gi li so ruþ ur ma da, 4 ki þi u uk lan dý. e kir dað i ma ný nda fe ri bo an i ner ken plak lý o o mo bi lin de ni ze düþ me si so nu cu, Vec de riþ, e þi y sel riþ, Zey nep Gül han i le h me Gül han ýn ö lü mü ne i liþ kin so ruþ ur ma da kap sa mýn da gö zal ý na a lý na rak ad li ye ye sevk e di len e kir dað i man þ le me le ri Mü dü rü li Mar kal, Mü dür Yar dým cý sý ah man Ço ban, Ge mi 2. ap a ný r uð rul Ça kýr i le 3. ap an a fe Pa la, sav cý lýk a ki i fa de le ri nin ar dýn dan u uk lan ma la rý is e miy le ö be çi 2. ulh Ce za Mah ke me si ne çý ka rýl dý. Mah ke me de ek rar i fa de le ri a lý nan zan lý lar, ak sir le ö lü me ne den ol mak su çun dan u uk lan dý. Mah ke me çý ký þý sað lýk kon ro lün den ge çi ri len zan lý lar, e kir dað 1 o lu F i pi Yük sek Gü ven lik li a pa lý Ce za e vi ne ko nul du. r lik e es lim ol du. es lim o lan e rö ris in 2 yýl ön ce ör gü e ka ýl dý ðý öð re nil di. ekirdað / a a gel me si söz ko nu su o la maz. Bah çe þe hir Ü ni ver si e si ür ki ye de kür a ja ba kýþ baþ lýk lý bir a raþ ýr ma ya yýn la dý. raþ ýr ma nýn so nuç la rý ný de ðer len di ren Prof. Dr. Yýl maz s mer in de ðer len dir me si çar pý cý bir ger çe ði or a ya ko yu yor. Prof. Dr. s mer, bi rey i çin di nin ö ne mi ar ýk ça kür a ja des e ðin a zal dý ðý ný söy lü yor, s lýn da e sas me se le bu ra da. n san lar di ni ni, di nin ge rek le ri ni bi lir se bu so run da or a dan kal ka cak ýr. a dýn-r kek Fýr sa þi li ði o mis yo nu ü ye si Zey nep a ra han Us lu nun söy le dik le ri bu i þin ö ze i. m bri yo nun da hak la rý var, ce ni nin de der ken, ür aj bir hak ýr di yen le re de Yü rek le ri ye i yor sa, kür aj gö rün ü le ri ni iz le sin ler ce va bý ný ve ri yor. Us lu, Ya be bek down sen drom luy sa? so ru su nu da Ö zür lü lük, ya þam hak ký ný can lý nýn e lin den al ma yý ge rek ir mez" di ye ce vap ve ri yor. (k þam, ) * * * ür aj o la yýn da ar ý þýn en ö nem li se bep le rin den bi ri si hiç þüp he yok ki, gayr-ý meþ rû i liþ ki ler de ki ar ýþ ol sa ge rek. Bu nun se bep le ri ne i nil dik çe yi ne kar þý mý za ki le i le i þim a raç la rý çý ký yor. Ge rek in er ne ge rek se de e le viz yo nun a i le ya pý sý nýn çök me sin de bü yük e ki le ri ni kim se ar ýk in kâr e de mi yor. me si de müm kün de ðil. e le viz yon di zi le rin de i nanç la rý mý za ve ürk a i le ya pý sý na uy ma yan ya þan ý lar a i le ler i çin kö ü ör nek o lur ken, in er ne e ki sa nal þ dün ya sýn dan B ye vi ze ep ki si HC MII ÇIDIÐI OPID B ÇÐY V M, BÜYÜÞ, B' UYGUDIÐI VZ YIMCIIÐI P GÖD. O O M Ba ka ný Za fer Çað la yan i le ür ki ye h ra ca çý lar Mec li si Baþ ka ný (M) Meh me Bü yü kek þi, B nin uy gu la dý ðý vi ze ay rým cý lý ðýna ep ki gös er di ler. Ba kan Çað la yan, M in Ma yýs a yý ih ra ca ra kam la rý ný a çýk la dý ðý ba sýn op lan ý sýn da yap ý ðý ko nuþ ma da, ih ra ca çý la rýn ö nün de ki en gel le ri bir bir kal dýr ma ya ça lýþ ýk la rý ný söy le di. B nin ürk i þ a dam la rý na yap mýþ ol du ðu vi ze yi in san lýk a yý bý o la rak ni e le yen Çað la yan, þun la rý kay de i: Bi ze ri ya kâr ve i ki yüz lü dav ra nan dün ya da ku rum ve ku ru luþ lar var. On la rý l lah a ha va le e di yo ruz. On la rý ka mu o yu na ha va le e di yo ruz. Dün ya ka mu o yu on la ra ge re ken ep ki yi gös e ri yor. B nin ürk i þ a dam la rý na yap mýþ ol du ðu vi ze yi bir in san lýk a yý bý, i ca re e ek nik en gel ve in san hak la rý na ay ký rý ol du ðu nu her fýr sa a i fa de e di yo rum. Yo ðun ça lýþ ma mý za rað men B ha la i ki yüz lü dav ran ma ya de vam e di yor. Ge çen ler de B nin il gi li ko mi ser le riy le bir a ra ya gel dik. Bi ri ge niþ le me den so rum lu e fan Fu le, i ca re en so rum lu a rel de Guch. Bü yük bir ha va ve se vinç le gel di ler. Ö nü mü ze biz si ze po zi if bir gün dem ge ir dik de di ler. On lar bi zi hâ lâ es ki ür ki ye in san la rý zan ne di yor lar. Ye ðe nim ge men Ba ðýþ an söz is e dim. Po zi if gün dem den ne an la dý ðý mý an la ým. On la ra Vi ze yi kal dýr dý nýz, ser bes i ca re an laþ ma sýn da ür ki ye yi a raf yap ý nýz, v ru pa da ki i ki li ve ran si a þý ma lar da ki en ge li kal dýr dý nýz, ür ki ye yi ü ye yap maz ka pý da bek le ir ken ür ki ye i le per for man sý öl çül me ye cek o lan ül ke ler le ya pý lan mü za ke re le re de da ve e di yor su nuz de dim. Bun lar dan han gi si ni yap ýk la rý ný sor dum. Baþ la dý lar çe vir me ye. Ge çen be ye fen di ler si ze bü yük ký yak ya pý yo ruz de di ler. Çok ka ný ma do ku nu yor be nim. ü für gi bi ka bul e di yo rum ken di me. ar ka daþ lýk ve son ra sýn da ya þa nan ev li lik ler ve son ra sýn da bü yük o ran da bo þan ma la ra ve a i le ya pý sý nýn çök me si ne sebep o lu yor. Geç i ði miz yýl Ü a ra fýn dan ya pý lan bir a raþ ýr ma da bu bü ün çýp lak lý ðýy la or a ya çýk mýþ ý. s a is ik le re gö re son dör yýl da ev len me ler de yüz de 8.4 a zal ma, bo þan ma lar da i se yüz de 26.8 ar ýþ ya þan mýþ. Bu so nuç a i le ya pý sý nýn ne de re ce e roz yo na uð ra dý ðý ný gös e ri yor yý lýn da 93 bin çif bo þa nýr ken bu sa yý 2010 yý lýn da 118 bin le ri geç miþ i. Bu so nuç lar ma a le sef a i le nin cid dî bir sar sýn ý i çin de ol du ðu nu göz ler ö nü ne se ri li yor. Bu e roz yo nun ön len me si en baþ a a i le den baþ la ma lý. i le ço cu ðu nu s lâm ah lâ ký i le ye iþ ir se bu ür o lay lar ol ma ya cak ýr. Bu ya pýl ma dý ðý i çin, ya da e le viz yon lar da ki ah lâ kî ol ma yan di zi ler, in er ne in de ne i mi nin ya pý la ma ma sý ve cep e le fo nu nun yan lýþ kul la ný mýn dan kay nak la nan so nuç la rýn üs ü ne bir de i nanç ek sik li ði ek le nin ce bu o lay la rýn ö nü ne ge çi le mi yor. Bu yüz den a i le ler kü çük yaþ an i i ba ren ço cuk la rý ný s lâm ah lâ ký ü ze ri ne ye iþ ir me ye gay re gös er me li dir. i le den son ra ço cuk la rýn sað lýk lý ge li þi mi ne en bü yük e ken o kul lar dýr. O kul lar da ki ma ne vî e ði im ek sik li ði bu so nuç la rýn doð ma sý na yol a çý yor. * * * Bü ün bun la rý gör dük çe, n ka ra Va li si lâ ad din Yük sel in bir he ye le zi ya re e i ði miz de söy le di ði þu söz le ri ni bir kez da ha Meyve ve sebzelerden oluþurulan arajmanýn ilgiyle izlenmesinin ardýndan konomi Bakaný Çaðlayan, aldýðý domaesleri salondaki konuklara fýrlaý. MUF GÖM Y i ze ay rý ca lýk ö zel lik a ný yo ruz. Vi ze ko lay lý ðý ya pý yo ruz de di ler. lýn vi ze ko lay lý ðý ný ba þý ný za ça lýn de dim. Vi ze ko lay lý ðý is e mi yo rum sen den B ü ye si ol ma yan Ma ke don ya, Bre zil ya ya ne ya pý yor sun. Bu ül ke le re vi ze koy mu yor sun. Ben 17 yýl dýr güm rük bir li ði an laþ ma sý yap mý þým, an cak ürk in sa ný na vi ze en ge li ko yu yor lar. a býr la me a ne le i þi miz de doð ru bir þe kil de e min a dým lar la gi di yo ruz. B ge çen yýl yüz de 1.5 bü yü dü, ür ki ye yüz de 8.5 bü yü dü. ðer ür ki ye B nin ü ye si o lan bir ül ke ol say dý, 28 in ci or ak ol say dý ür ki ye yi B ye al ma yan lar yüz de 1.5 de ðil yüz de 1.8 bü yü ye cek i. Gün ge le cek biz ka rar ve re ce ðiz B ye gi rip gir me me ye. Ba kan Çað la yan, bir ga ze e ci nin Ye þil pa sa por a son du rum ne dir? so ru su na a sýl gay re le ri nin vi ze yi kal dýr mak ol du ðu nu söy le di. Ye þil pa sa por ko nu sun da ek ba þý na ha re ke e de me dik le ri ni, a ma ür ki ye de kul la ný lan ye þil pa sa por un üm ül ke ler de ka bul e dil me si i çin ça lýþ ýk la rý ný an la an Çað la yan, Bu ka dar ye þil pa sa por un ol du ðu or am da i la ve ye þil pa sa por la rýn þu an ki ye þil pa sa por un a van a jý ný ge i re me ye bi lir de di. BÜ YÜ Þ: V Z O U U I ÇÖ ZÜ M M Baþ ka ný Bü yü kek þi de ür ki ye i le B a ra sýn da 17 Ma yýs a Po zi if gün dem baþ la ýl dý ðý ný ha ýr la a ra, po zi if gün de min son i ki yýl dýr ý ka nan ve hiç bir fas lýn a çýl ma dý ðý mü za ke re sü re ci ne ye ni den iv me ka zan dýr ma yý he def le di ði ni be lir i. M o la rak ih ra ca çý la rýn v ru pa Bir li ði ül ke le ri ne gi der ken kar þý laþ ý ðý vi ze so ru nu nun ar ýk çö zül me si ni is e dik le ri ni be lir en Bü yü kek þi, be lir li kri er le ri sað la yan ih ra ca çý la ra, v ru pa Bir li ði ne vi ze siz gi de bi le cek le ri bir pa sa por is e dik le ri ni vur gu la dý. Bü yü kek þi, v ru pa ül ke le ri dý þýn da Çin in de ha re ke li bir ay ge çir di ði ne i þa re e i. Bü yü kek þi, Çin in e ko no mi si nin ya vaþ la ma sýn dan en di þe len di ði ni, a lep i le ya ý rým la rý ný ar ýr mak i çin ha re ke geç i ði ni söy le di. ak ar mak a fay da var yýl i çe ri sin de kor ku yo rum ki bu me se le i çin den çý ký la maz ha le ge le cek. i le ya pý mýz a de a çö ker il me ye ça lý þýl mak a dýr. Bu du rum 35 se ne mi zi he ba e den e rör den bi le da ha eh li ke li dir. i le ya pý sý nýn ko run ma sý i çin þim di den ed bir ler a lýn ma lý dýr. Bu a ký be e uð ra ma mak i çin i se a i le den baþ la ya rak, o kul lar, dev le ku rum la rý bir an ön ce bu bo zul ma ya ön le ye cek ed bir ler al ma lý. Bir yan gýn var ve bu yan gýn ez za man da gö rül me li ve yan gý ný sön dü rü cü ed bir ler va ki ge çir me den a lýn ma lý dýr. i le ya pý sý nýn ça ýr da ma sý bu yan gý nýn en bü yük ha ber ci si dir. Bu yüz den ön ce a i le nin ko run ma sý i çin ed bir ler a lýn ma lý, in san lar s lâm ah lâ ký i le ah lâk lan dý rýl ma lý dýr. Baþ ka fe lâ ke ler bel ki bu gü nü mü ze bü yük za rar lar ve re bi lir, a ma a i le ku ru mu nun çö ker il me si hem bu gü nü mü zü, hem de ya rýn la rý mý zý he ba e der ve bü yük za rar lar ve rir. on o la rak da þu nu ha ýr la a rak ya zý mý za nok a ko ya lým. ür aj ar ýþ ma sý zi na ar ýþ ma sý ný da be ra be rin de ge ir di. ür aj el be e ci na ye ir. Ve di ni miz ce ya sak lan mýþ ýr. ür a jýn en ö nem li kay na ðý nýn zi na ol du ðu nu he pi miz bi li yo ruz. Ve zi na 2004 yý lýn da suç ol mak an çý ka rýl mýþ ýr. ür aj dan þi kâ ye e dip zi na yý ser bes bý rak mak bir çe liþ ki arz e di yor. Ö ze le, kür aj ya sak lan ma lý, zi na ek rar suç kap sa mý na a lýn ma lý dýr. FZ HC OOMOV ÖÜD Ü Y h ra ca çý lar Mec li si (M) ve ri le ri ne gö re, bu yýl Ma yýs a yýn da en faz la ih ra - ca ý 1 mil yar 657 mil yon 833 bin do lar la o o mo iv en düs - ri si ger çek leþ ir di. M ve ri - le ri ne gö re, Ma yýs a yýn da ih - ra ca a ilk üç sý ra yý ge çen ay ol du ðu gi bi l man ya, I rak ve n gil e re al dý. h ra ca l - man ya ya 1 mil yar 92 mil - yon 116 bin do lar, I rak a 864 mil yon 61 bin do lar, n gil e - re ye 683 mil yon 640 bin do lar se vi ye sin de ger çek leþ - i. Ge çen ay en faz la ih ra ca ý 1 mil yar 657 mil yon 883 bin do lar la o o mo iv en düs ri si ger çek leþ ir di. ür ki ye ih ra - ca ýn dan yüz de 14,03 pay a - lan o o mo iv en düs ri si nin ge çen ay da ki ih ra ca ý 2011 yý lý nýn ay ný a yý na gö re yüz de 0,15 o ra nýn da ar ý. Bu sek - ö rü 1 mil yar 499 mil yon 36 bin do lar lýk ih ra ca i le kim - ye vi mad de ler ve ma mül le ri iz ler ken, sek ö rün ih ra ca ar ý þý ge çen yý lýn ay ný dö ne - mi ne gö re yüz de 8,61 o la rak ger çek leþ i. Ge çen ay çe lik sek ö rü 1 mil yar 350 mil yon 818 bin do lar lýk, ha zýr gi yim ve kon fek si yon sek ö rü 1 mil yar 298 mil yon 232 bin do lar lýk, e lek rik e lek ro nik ve ma ki ne bi li þim sek ö rü 1 mil yar 65 mil yon 386 bin do lar lýk ih ra ca ger çek leþ ir - di. Ma yýs a yýn da a rým sek - ö rü nün ih ra ca ý 2011 yý lý nýn ay ný a yý na gö re yüz de 12,34 ar a rak 1 mil yar 548 mil yon 942 bin do la ra, sa na yi sek - ö rü nün ih ra ca ý yüz de 6,39 ar a rak 9 mil yar 904 mil yon 178 bin do la ra, ma den ci lik sek ö rü nün ih ra ca ý i se yüz - de 13 ar a rak 363 mil yon 299 bin do la ra yük sel di. Ge - çen ay ih ra ca a sa na yi nin pa yý yüz de 83,82, a rý mýn pa yý yüz de 13,11 ma den ci li - ðin pa yý i se yüz de 3,07 ol du. cev ni as ya.com.r Bu çuk zam la e ko no mi nin ký rýl gan lý ðý op lu söz leþ me, e ko no mi nin ký rýl gan lý ðý - Bu çuk zam lý ve mob bing li me mur lar la na da ir ar ýþ ma la rý da a lev len dir di. v ve la ü ye le ri nin ço ðu hü kû me çe a a nan a mu Gö rev li le ri Ha kem u ru lu nun ke sin ve op lu söz leþ me hük mün de ki ka rar la rý na kar þý, yar gý ya i i raz hak ký nýn ol ma ma sý, ür ki ye yi de mok ra si ler de ben ze ri ne ras lan ma yan grev siz op lu söz leþ me gi bi bir ga râ be le kar þý ya kar þý ya bý rak ý. Me mur-en op lu öz leþ me Ge nel ek re e ri nin, hü kû me in 2 bu çuk mil yon me mu ru, bin 900 me mur e mek li si ni ve mil yon la rý bu lan â i le le ri ni doð ru dan il gi len di ren oy çok lu ðuy la bu çuk ar ýþ la yap ý ðý emr-i va ki zam gö rüþ me le ri nin, Ha kem u ru lu nda cid dî mâ nâ da ar ýþ ma ya ve mü za ke re ye bir þey a çýl ma dý ðý ný söy le me si, bu çar pý cý ger çe ði gös er di. e za op lu söz leþ me gö rüþ me le ri ni de ðer len di ren Me mur-en Ge nel Baþ ka ný nýn ilk op lu söz leþ me nin uz laþ maz lýk la so nuç lan dý ðý ný söy le yip, a mu þ ve ren He ye i nin ve a mu Gö rev li le ri Ha kem u ru lu nun u sul den e sa sa bir ür lü ge çe me di ði ni be lir e rek, Geç i ði e sas da sad ra þi fa ol ma mýþ ýr. yi din le di ler, kö ü ka rar ver di ler. a lep le rin yüz de 50 si bi le he nüz ha ya a geç miþ de ðil de me si, me mur la rýn op lu söz leþ me hak ký nýn kul la ný mýn da sý kýn ý i le kar þý laþ ýk la rý ný i fa de e me si, bu nun ik ra rý. ür ki ye nin en bü yük me mur sen di ka sý Baþ ka ný nýn, ik i da rýn i le ri de mok ra si a dý na a ý lan a dým la rýn söz de kal dý ðý ný di le ge i rip, Hü kû me, ilk op lu söz leþ me de sý nýf a kal mýþ ýr es bi iy le, 2013 ðus os un da ki i kin ci op lu söz leþ me i çin hü kü me e çað rý da bu lun ma sý, hak a ra ma da sen di ka la rýn e li nin-ko lu nun bað lý ol du ðu nun e yi di. M C V FI Med ya da ký ran ký ra na zam pa zar lý ðý o la rak lan se e di len son op lu söz leþ me gö rüþ me le ri, son op lu söz leþ me ya sa sý nda op lu söz leþ me nin ol ma dý ðý ný or a ya çý kar ma dý. Öv gü ler yað dý rý lan e ko no mi nin du ru mu nu da gün de me ge ir di. þin ger çe ði þu ki, en az yüz de 16 zam is e yen sen di ka la rýn, yüz de 4+4 le en dü þük me mu run ma a þý na ay da an cak se kiz li ra yan sý yan yý llýk or a la ma yüz de 6 lýk zam mý ye er siz bu lup iþ bý rak ma ey le mi ve i i raz la rý na kar þý, Baþ ba kan ýn ve il gi li ba kan la rýn es bi le ri, e ko no mi nin ký rýl gan lý ðý ný res men es cil e mek e. U lus la r a ra sý kre di de re ce len dir me ku ru lu an dard and Po ors un ür ki ye nin no u nu dü þür me si ne ver yan sýn e den r do ðan ýn, op lu gö rüþ me sü re cin de hü kû me in zam ek li fi ni sa vu nup, Yüz de 3+3 en faz la ve rir sek, bü çe kal dýr maz Yu na nis an a dö ne riz de yip e ko no mik kriz ve if lâs la eh di e me si, sa de ce me mur sen di ka la rý ný de ðil, si ya sî ik i da ra ya kýn mah fil le ri bi le þa þýr ýp ha yal ký rýk lý ðý na uð ra ý. sa sen, 12 y lül 2010 re fe ran du mu i le me mur la ra op lu söz leþ me hak ký a ný nýr ken grev hak ký ve ril me di ði ni na za ra ve ren Ça lýþ ma Ba ka ný nýn, da ha baþ an hü kû me in ek lif e i ði yüz de 3,5+4 ün bü çe ye ge i re ce ði mâ li ye in 1,5 mil yar o la ca ðý ný be lir ip bun dan bi le þi kâ ye çi ol ma sý, va zi ye i or a ya koy mak a. Yi ne Baþ ba kan Yar dým cý sý Ba ba can ýn, me mur ma aþ la rý na ve ri le cek her yüz de 1 lik zam mýn bü çe ye 1 mil yar li ra i lâ ve yük ge ir di ði ni söy le yip 74 mil yon va an daþ an op la nan ver gi ler den 3 mil yon me mu run ma a þý nýn ö den di ði ne dik ka i çe kip, Me mu ra ya pý la cak zam mýn so nu cu 74 mil yon dan ek rar da ha yük sek ver gi al ma mýz ge re ke cek de me si ve ür ki ye nin da ha faz la borç ba a ðý na sü rük le me si ne se bep o la ca ðý ný, bü çe nin mak ro den ge le ri ni bo za ca ðý u ya rý sý, e ko no mi nin iç yü zü nü a çý ða çý kar mak a ÜÇ U UÞ U F D Â I! Di ðer yan dan Ma li ye Ba ka ný nýn, bü çe den me mur ma aþ la rý i çin ay rý lan kay na ðýn ar ýp bü çe nin 3 e 2 si ni u an yüz de 12 lik pa yýn yüz de 28 e u laþ ý ðý ný bil di rip, 10 yýl i çe ri sin de bü çe i çe ri sin de per so nel gi der le ri nin 22 mil yar li ra dan 100 mil yar li ra ya çýk ý ðý ný be lir me si, mil le ve ki li loj man la rý nýn sa ý þýy la baþ la yan dev le in kü çül ül dü ðü id di a la rý ný bo þa çý kar mak a. Da ha ön ce ça lýþ ý ðý n gi liz þir ke i Mer rill ynch en al dý ðý yýl lýk ser ve de ðe rin de ki 770 bin do lar (ay da 64 bin do lar, 119 bin li ra) cö mer ma aþ ýn dan vaz ge çip ür ki ye ye ge le rek ge zi ve har cý rah la rý hâ riç si ya se e a ýl mak la 130 bin do la ra (240 bin li ra ya, ay lýk 20 bin li ra ya) düþ ü ðü nü fe da kâr lý ðý ný kay de den Ba kan ýn, en son ra e jik Ya pý on fe ran sýn da bu çuk luk zam ma a da ir, im kân la rý mý zýn çok ö e sin den aþ ý ya kýn ma sý; mâ lî di sip li ni ko ru mak per de sin de, Har ca ma lar ar ý ðý za man bu nu ya borç lan ma i le ya da ye ni ver gi ler le fi nan se e de ce ðiz di ye ko nu þup üç ku ruþ luk zam ü ze rin den me mur lar dan fe da kâr lýk bek le me si, e ko no mi nin ký rýl gan lý ðý ný de þif re e di yor. Doð ru su, Baþ ba kan ýn, ba kan la rýn, bu çuk zam la e ko no mi nin a e þi nin yük se lip sar sý la ca ðý ve bü çe nin al üs o la ca ðý ör ü lü eh di le ri, sý cak pa ra ya es lim e di len e ko no mi nin i yi ol ma dý ðý nýn res men i i ra fý o lu yor. Da ha sý, hü kû me in me mu ra 3.5 luk zam mý çok gör me si, þim di ye ka dar hal ka e ko no mi nin çok i yi ol du ðu e mi na ý nýn doð ru ol ma dý ðý ný or a ya ko yu yor...

10 Çev re pro je o lim pi ya ý Çev re ko nu sun da çok cid dî prob lem ler ol ma sý na rað men, ö zel lik le genç ler de çev re bi lin ci nin ar ma - sý biz le re is ik bal i çin gü ven ver mek e dir. i se ler de o ku u lan -seç me li de ol sa- çev re ders le ri nin e ki li ol du - ðu ka na a in de yim. Çev re ko nu sun da bir çok fa a li ye ol mak a dýr. i e kim a ban cý Ü ni ver si e si op lum sal du yar lý lýk pro je le rin den Ço cuk la rýn Gö zün den, Di lin den, Ob jek i fin den Çev re Fo oð raf la rý ser gi si 23 Ma yýs a ul an bey li de ki Muh sin Ya zý cý oð lu ül ür Mer ke zin de a çýl dý. 20 Ma yýs Pa zar gü - nü de s an bul da çev re ko nu lu i ki a ne fa a li ye var dý. Bir a ne si na do lu ya ka sýn da ki Çev re o le jin de, s an bul ça - pýn da ki a na o ku lu öð ren ci le ri nin ka ý lý mýy la Biz ar ýk çöp de ði liz faaliyeiy di. y ný sa a ler de yir min ci si ya pý lan U - lus la ra ra sý Çev re Pro je O lim pi ya ý nýn ser gi si Fa ih o le - jin de ya pýl dý. 18. U lus lar a ra sý Çev re Pro je O lim pi ya ýn da ba sýn da lýn da çev re ci ki þi ve ku ru luþ ö dü lü i le Ye ni s ya ga ze e si a dý na Çev re ci Ba kýþ kli þe baþ lýk lý haf a lýk ya zý lar do la yý sýy la da ha ön ce çev re ö dü lü ne lâ yýk gö rül müþ ük. Bu se ne ki U lus la ra ra sý Çev re Pro je O lim pi ya ý na be þi ür ki ye den ol mak ü ze re op lam 125 pro je ka ýl mýþ. ý - ray la bü ün pro je le ri do laþ ý ðým da dün ya nýn bir çok de - ði þik ül ke le rin den ge len genç le rin çok cid dî ça lýþ ma lar yap ý ðý ný mü þa ha de e im. Bir kýs mý nýn pro je sa vun ma sý ný din le dim. n çok dik ka - i mi çe ken ve dil nok a sýn da prob lem ya þa ma dý ðým bir i ki pro je den bah se de ce ðim. Ma ke don ya dan ka ý lan Gli gor Duc hev in pro je si. Gü neþ b sorp si yon sis e mi i le o la ða - nüs ü so ðu ma sis e mi. Bu pro je de gü neþ is e miy le mü - kem mel bir so ðu ma sis e mi ku rul muþ. f ga nis an dan ge len i lu fer ve Þeb nem in ha zýr la dýk la rý pro je, ku ru lan i - ki par ça gü neþ pa ne li ne bir a kü a ký la rak gü neþ pa ne li nin gü ne þin du ru mu na gö re dö ne rek sü rek li e ner ji ü re miþ ol - ma sý. Bu sis em, bu lu lu gün de de 250 vol e lek rik ü re - mek ey miþ. u zey ýb ris ürk Cum hu ri ye in den ka ý lan genç le rin pro je le rin de i se, yol la ra yer leþ i ri len ba ri yer le rin i çin de ki bir ma ki ne a ra cý lý ðýy la a raç la rýn ka sis le re e mas e me si dolayýsýyla o lu þan e lek rik e raf a ki ra fik ý þýk la rý ný ve bir ký sým yo lu ay dýn la ma yý sað lan mak a dýr. Bü ün bu ça lýþ ma lar ge le cek a dý na ü mi ve ri ci. Bu se - bep le genç le ri eb rik e di yo ruz. HB 2 HZ 2012 CUM 10 Y 87yýl son ra 27 Ma yýs 2012 gü nü sa a i i ba ri i le yýl lar ön ce si nin; çi le li bir yol cu lu ðun, ilk mi henk a þý nýn kon du ðu ve ur ha ki ka la rý nýn neþ - vü ne ma bul du ðu, gur be i çin de gur be ha - ya ý na yel ken a çan yal nýz mil le i nin i man is ik ba li i çin e be di ye i ni fe da e me yi gö ze a lan a id ur sî nin Bur dur a ge li þi i sa le-i ur der si ya pý la rak ha ýr lan dý. ür gün ve ha pis ha ne hüc re le ri ni Med re - se-i Yu su fi ye ye çe vi ren, en bü yük fey le sof la - ra mey dan o ku yan, en bü yük mu a n nid le ri sus u ran, ö e ler ö e si nin a hib-i Ha ki ki si o - lan abb-i a hi me na sýl is i ka me le u la þý lýr? ko nu su nu ha ki ka le re sa ðýr ve kör o lan la ra da gös e ren Be di üz za man ýn Bur dur a eþ rif - le ri nin yýl dö nü mü mü na se be iy le dü zen le - nen soh be op lan ý sý bü yük il gi gör dü. Bi lin di ði gi bi Be di üz za man a id ur sî Haz re le ri, 1926 yý lýn da, bir du mev si mi za ma nýn da dev rin i da re ci le ri a ra fýn dan Bur dur da i ka me e mec bur bý ra kýl mýþ ý. Bur dur lu ur a le be le ri, a id ur sî nin i ka me e mec bur bý ra kýl dý ðý Di van Ba ba Ca mii ve o nun ya nýn da ki kü çük o da da; a dak e Üs a dým! di ye rek bir prog ram ger çek leþ ir di. Bur dur ði im ül ür ve r fan Der ne - ði nin Baþ ka ný Fe hi e miz in su - nu muy la ve ur ân o kun ma - sýy la baþ la yan prog ram da, u run lk a pý sý ndan Be þin ci Ders o ku na rak prog ram baþ la ýl dý. op lan - ý da gü nün ö ne mi ni an la an bir ko nuþ - ma ya pan a id o lak, Bur dur ha ý ra la - rýn dan ba his le lâ if ve lez ze li bir soh be ger çek leþ ir di. Ya pý lan soh be le rin so nun da ür ki ye bi - rin ci si Ha fýz Ya vuz Mu lu, din le yen le re ur ân zi ya fe i çek i ve ar ka sýn dan i kin di na ma zý ve ik ram lar eþ li ðin de soh be op - lan ý sý so na er di. op lan ý so nun da ye mek du â sý ný da Os man a rý ger çek leþ ir di. l ham dü lil lah lar la ve ge le nek sel hâ le gel me si a le bi i le soh be op lan ý sý so na er di. Ü D I BU DU G Þ Be di üz za man, rek Da ðý nýn ba þýn da i - man ve ur ân ha ki ka le ri nin an la þýl ma sý ve ya þan ma sý i çin gay re i çin dey ken, n ka - ra da ye ni bir re jim þe kil len me ye baþ la mýþ - ý. e jim de ki de ði þik lik le ri haz me de me yen çev re ler de i se n ka ra ya kar þý ep ki ler o lu - þu yor du. Böy le ger gin bir or am da hü kü - me e kar þý a yak lan ma yý plân la yan Þeyh a - id, Be di üz za man a mek up ya za rak ken di si - ne des ek ver me si ni is e di. n cak a id ur sî, bu nun men fi bir ha re ke ve kar - deþ ka ný dök mek ol du ðu nu an la a rak, o nu is yan dan vaz ge çir me ye ça lýþ ý. y rý ca, Þeyh a id a yak lan ma sý na a þi re iy le des ek ol mak is e yen do ðu nun nam lý ve güç lü Ha mi di ye Pa þa la rýn dan ör Hü se yin Pa þa, Be di üz za - man ý rek Da ðý nda zi ya re e miþ ve fik ri ni sor muþ u. Be di üz za man da o na, an dök - me, kan dök me, kan dök me! di ye ce vap ver miþ; Pa þa da a yak lan ma ya ka ýl ma mýþ ý. Be di üz za man ýn a yak lan ma sý ra sýn da böy le si ne ya ýþ ý rý cý rol oy na ma sý na rað - men, do ðu da ki nü fuz lu kim se le ri na do lu iç le ri ne sü ren hü kü me, o nu da in zi va da bu lun du ðu rek Da ðý nda ki men zi lin den a - la rak sür gü ne gön der di. Van dan di ðer sür - gün ler le be ra ber ka ra yo luy la ön ce rab zon a, bu ra dan da de niz yo luy la s an bul a gö ü - rül dü. Yak la þýk 20 gün ka dar sü ren sor gu - la ma sü re cin de s an bul da kal dýk an son ra, n ka ra dan res mî bir ya zý gel di. Bu ya zý i le o nun Bur dur da zo run lu i ka me e â bi u - ul ma sý em re di li yor du. s an bul dan z mir e, o ra dan n al ya ya ve ni ha ye 1926 yý lý nýn Ma yýs a yý or a la rýn - da Bur dur a gö ü rül dü. Be di üz za man Bur - dur a gel di ðin de yer leþ i ði ev de ve a sa boð - lu Ca mi i nde yi ne muh aç la ra i man ha ki - ka le ri ni an la ma ya ve ders ler ver me ye baþ - la dý. on ra bu ders le rin ö ze le ri ni 1. Ders, 2. Ders, 3. Ders gi bi baþ lýk lar al ýn da op - la yýp bir ki ap hâ li ne ge ir di. Bu ki a bý da ha son ra u run ilk ki a bý o la rak, u run lk a pý sý is miy le ya yýn la dý. Bir yan dan da e - ser le ri ni yaz ma ya de vam e de rek, da ha ön ce rap ça o la rak yaz dý ðý Þem me ve Þu le ri - sa le le ri nin ek par ça la rý ný e le al dý. n cak, ya pý lan ders ler den ve hal kýn e ra - fý na op lan ma sýn dan ra ha sýz o lan hü kü - me, o nun Is par a ya gön de ril me si ni em - re i. ( sa le i nu rens i u su.org) D HÜ MÜ Üs ad Be di üz za man Haz re le ri nin dev rin i da re ci le ri a ra fýn dan zul men Bur dur a sür - gün e dil di ði ger çe ðiy le bir lik e; yi ne biz za Üs a dýn i fa de siy le n san lar zul me der, ka - der a da le e der hük mü nün ge re ði, o ken - di si nin Bur dur a ka de rin bir cil ve si o la rak sevk-i lâ hi i le sür gün e dil di ði ni söy ler. Bu - nun la il gi li, biz za ken di si Þef ka o ka la - rý (10. em a) i sim li ri sa le sin de þöy le der: (...) Bu bi ça re a id, Van da ders-i ha ka - ik-i ur â ni ye i le meþ gul ol du ðum mik ar - ca, Þeyh a id hâ di sâ ý za ma nýn da ves ve se li hü kü me, hiç bir ci he e ba na i liþ me di ve i - li þe me di. Vak a ki ne me lâ zým de dim, ken - di nef si mi dü þün düm, â hi re i mi kur ar mak i çin rek Da ðýn da ha ra be ma ða ra gi bi bir ye re çe kil dim. O va ki se bep siz be ni al dý lar, nef ye i ler; Bur dur a ge i ril dim. O ra da yi ne hiz me-i ur â ni ye de bu lun - du ðum mik ar ca o va ki men fi le re çok dik ka e di li yor du; her ak þam is pa-ý vü cu e mek le mü kel lef ol duk la rý hal de ben ve hâ lis a le be le rim müs es na kal dýk. Ben hiç - bir va ki is pa-ý vü cu da gi me dim, hü kü me i a ný ma dým. O ra nýn va li si, o ra ya ge len Fev zi Pa þa ya þi kâ ye e miþ. Fev zi Pa þa de miþ, O na i liþ me yi niz, hür me e di niz. Bu sö zü o na söy le i ren, hik me-i ur â ni ye nin kud si ye i - dir. e va ki nef si mi kur ar mak, yal nýz â hi - re i mi dü þün mek fik ri ba na ga le be e i, hiz - me-i ur â ni ye de mu vak ka fü ur gel di; ak - si mak sa dým la o ka ye dim. Ya ni bir men fâ - dan di ðe ri ne, Is par a ya gön de ril dim. BU DU H Y I D B H I Bur dur ha ya ýy la il gi li o la rak, i sa le-i ur ül li ya ý ndan Be di üz za man a id ur sî nin a rih çe-i Ha ya ý i sim li e ser de þöy le bir ha ý ra yer a lýr: Be di üz za man a id ur sî Bur dur da i ken, bir gün o za ma nýn r kân-ý Har bi ye-i U mû - mi ye e i si Ma re þal Fev zi Çak mak Bur dur a ge li yor. Va li, Ma re þa le: a id ur sî hü kû - me e i a a e mi yor; ge len le re dî nî ders ler ve ri yor di ye, þek va da bu lu nu yor. Ma re þal Fev zi Çak mak, Be di üz za man ýn ne ka dar da hî ve ne ka dar ma ne vî bü yük ve müs a - kîm bir za ol du ðu nu bil di ði i çin, di yor ki: Be di üz za man dan za rar gel mez; i liþ me yi - niz, hür me e di niz. (a rih çe-i Ha ya, s. 136) U U PI I Üs ad Be di üz za man Haz re le ri nin Bur - dur da ver di ði i ma nî ders ler den o lu þan ur un lk a pý sý i sim li ri sa ley le il gi li o la - rak, biz za mü el li fin ken di si, e se rin mu - kad de me sin de þöy le de mek e dir:..se kiz se ne hiç gü cen dir me den mü - kem mel ba na hiz me e den ýd dýk ü ley - man ba na bir ki ap ge ir di. ç ým, bak ým ki, s ki a id i le Ye ni a id in bir bi riy le mü - na za ra e dip nefs-i em ma re yi sus u ran ve þu hud de re ce sin de ki ha ki ka le ri ih i va e - den on üç ders ler o lup, bu on üç der sin doð ru dan doð ru ya ur ân-ý Mu ci zü l-be - yâ nýn â ye le rin den ay nel ya kî ne ya kýn bir su re e Ye ni a id e ders ol du ðu nu ve bü - ün bu ders ler de doð ru dan doð ru ya bi rin - ci mu ha ap a id ol du ðu nu gör düm. ü - çük öz ler in ve ba zý mü him öz le rin çe - kir dek le ri ni ve bir kýs mý nýn am i zah la rý ný i çin de gör düm. Hu su san, bu ri sa le nin â hi rin den bir par ça ev vel, ri sa le-i h me di ye ye (a.s.m.) a i o lan On Do ku zun cu öz, ga ye ký sa ol du ðu hal de, ga ye bü yük ve ga ye kuv - ve li ol du ðu i çin, bu çe kir dek o lan ri sa le - ye ay nen gir miþ. De mek o öz, ga ye e - hem mi ye li ol du ðu i çin dir ki, ay nen u - run bu çe kir de ði ne gir di ði gi bi, ur mec - mu a la rýn da da mü ker re ren neþ re dil miþ. Bu e ser ba na çok e hem mi ye li gel di. s la ve ka a ha ý rý ma gel me miþ i. Bü ün bü ün bu e se ri u nu muþ um. Vü cu du nu hiç bil mi yor dum. ýd dýk ü ley man ýn se - kiz se ne sa da ka li hiz me i nin am bir ya - di gâ rý nev in den, o nun ga ye bü yük bir hiz me i hük mün de ka bul e im, bin bâ re - kâl lah de dim. (ur un lk a pý sý, Mu - kad de me den) I CI D : ur ân ýn e de biy le e dep len! Ha yýr, o va ki ha yýr o lur ki l lah i çin o la... ðer l lah i çin ol sa, o va ki ka î O - nun iz niy le dir. ev fik O nun dur. Min ne O na dýr. e nin hak kýn, þü kür dür, fa hir de - ðil dir. Çün kü fa hir, i ra e, ya ni gös e riþ ve ri ya i le dir. i ya i se, hay rý þer e der. Þer le if - i har e der sen e! þ e bu ha ki ka i bil me di - ðin den dir ki, nef sin den mað rur, gay rý ya da gu rur lu ol dun. Hem sen, bir ce ma a in ha se na ý ný u u - yor sun. O ha se na ý, mü e nef fiz bir þah sa ver mek le, e fer u na va sý a ve ve si le o lu - yor sun. Bel ki, l lah ýn ma lý ný ve ef a li ni, es ba ba ve a ðu la ra ak sim e di yor sun. Hem, þu ce hil den dir ki, nef sin le sa na â - i di ye i o lan sey yi a ý ka de re ve re rek mes u - li ye en ka çý yor sun. Hem, nass i le sa bi o lan Fâ ýr ýn sýrf feyz-i faz lýn dan o lan ha se na ý ken di nef si - ne ve ri yor sun â iþ le me di ðin þey ler le med ho lu na sýn. Þu e deb-i ur ân i le e dep - len. ur ân-ý e rim di yor ki: a na her ne i yi lik e ri þir se l lah an dýr. a na her ne kö ü lük ge lir se, o da ken di nef sin den dir. (i sâ û re si, 4:79.) Ma lý na sa hip ol; baþ ka sý nýn ma lý ný gas - be me. Hem ur ân-ý e rîm di yor ki: im l lah ýn hu zu ru na bir i yi lik le ge lir se, ken - di si ne on ka se vap var dýr. im bir kö ü - lük le ge lir se, o da an cak o kö ü lü ðün mis - liy le ce zâ lan dý rý lýr. (n âm û re si, 6:160.) Ma dem ki ha se ne on mis li ne çý kar. ey - yi e, nef sin de, bir de mün ha sýr ka lýr. en de ha se ne den neþ e e den mu hab be i, muh - sin den, muh si nin mü e al li ka ý na eþ mil e. U yû bun dan ið mâz-ý ayn e. ey yi e den neþ e e den a da ve-i mü si den, mu si in a ka - ri bi ne ve ya sa ir gü zel sý fa la rý na e ca vüz e - ir me. Bu e deb-i il li ye-i â di le-i ur â ni yey le e dep len. ur ân ýn e de biy le e dep len me yen, za ma nýn sil le siy le e dip o lu na ca ðý mu hak - kak ýr. (u run lk a pý sý, 6. Ders, s. 89) Bur dur lu ur a le be le ri, a dak e Üs a dým de di ler BUDU Y Y OUYUCUI BUDU ÐM ÜÜ V F DÐ (BD) ÖCÜÜÐÜD "UU PII V BDÜZZM'I BUDU' ÞF YIDÖÜMÜ" OUU B M POGMI DÜZD. Yoz ga zi ya re i Baþþehirde üç sa a me sa fe de bu lu nan Yoz ga i li ne en son gi i ði mi zin ü ze rin den yýl lar geç miþ. e ne - ler ne ka dar da ça buk ge çi yor! Mes le ði miz de Üs a - dýn en çok ü ze rin de dur du ðu müf ri â ne ir i ba ci he in - de ki ih ma li mi ze e es süf e im. Bir ve si le ol ma dan da bir ür lü gi dil mi yor. Zi ra di ðer hiz me le ri mi zin yo ðun lu ðu bu nok a yý ba zen ge cik i ri yor. Yoz ga meþ ve re he ye i nin ka ra rý ve a le bi ü ze ri ne 26 Ma - yýs 2012 Cu mar e si sa ba hý Yoz ga yol la rýn da yýz. Öð le e za ný o kun ma dan ön ce Yoz ga i li ne u laþ ýk. a dim dos u muz Faz lý Ho ca ve genç dâvâ a dam la rýn dan mü hen dis kar de þi - miz m re bi zi kar þý la dý. b des a ze le ye rek Ça pa noð lu Ca - mii e bî ri ne geç ik. s lý Bað da an gel di ði ri va ye e di len Ça pa noð lu a i le si nin de de le ri Ö mer ða bu ra ya yer leþ miþ. Oð lu h me Pa þa ve o nun da o ðul la rý Mus a fa Pa þa ve ü - ley man Pa þa lar a ra fýn dan yap ý rý lan bu muh e þem mâ be e lâ hu î bir ha va ve ru ha nî bir hâl var dý yý lýn da yap ý rý lan bu ca mi de ar ka a raf a ki sü un lar hâ riç hiç di rek yok u. 25 me re yük sek li ðin de ve 15 me re ça pýn da ki kub be nin al ý yek pa re na maz a la nýy dý yý lýn da ü ley man Pa þa a ra - fýn dan ca mi ye i lâ ve e di len ar ka bö lü müy le bir lik e 1500 ki þi - lik ka pa si e si bu lu nan bu ca mi, n ka ra nýn Ha cý Bay ram, s - an bul un yüp ul an Ca mileri gi bi þe hir hal ký ný mýk na ýs mi sa li ken di ne çe ki yor du. Va ki na maz la rýn da çok ka la ba lýk bir ce ma a le na maz lar ký lý ný yor, Cu ma gün le ri i se av lu suy la bir lik e bin ler ce mü mi ne hiz me e di yor du. Ca mi de on al ý yýl dýr i mam lýk va zi fe si ya pan Ce mal Ho ca bun la rý an la ýr ken he ye can la ný yor du. ev gi li Pey gam be ri mi zin (asm) a kal-ý Þe ri fi de bu lu nan, ö zel mah fa za lar da sak la nan ve mü ba rek gün ve ge ce ler de zi ya re e a çý lan bu u sal ma ne, ca mi ye ay rý bir ca zi be ka zan dý rý yor du. Ca min in dýþ kýs mýn da ka lan ve bir ka pý i le a çý lan ma hal de Ça pa noð lu a i le si nin ka bir le ri bu lu nu yor du. Os man lý Dev le i ne ý mar lý si pa hi ler ye iþ i rip sa vaþ la ra ka ý lan bu pa þa la ra a i a ri hî san cak, ö zel bir mah - fa za i çin de ay ný me kân da du va ra a sý lý o la rak du ru yor du. Ce - mal Ho ca dan baþ ka ma lû ma lar da a la rak bu bil gi li ve mü - e va zý i mam la ku cak la þýp ve da laþ ýk. y ný ak þam hiz me mer ke zin de yiz. U zun yýl lar ki ra lýk da i re ler de i man hiz me i ni sür dü ren Yoz ga lý dos la rý mýz ni ha ye mülk bir da i re sa hi bi ol muþ lar. Cid den çok se vin - miþ im. 150 me re ka re lik ge niþ da i re nin sa lo nu, ýr þe hir, Yer köy ve a dý þeh ri nden ge len dâ vâ ar ka daþ la rý mýz la a - ma men dol muþ u. ki sa a i a þan ders ve soh be i miz de, â - hir za man mü ced di di vas fýy la Meh diy ye va zi fe si ni i fâ e - den Be di üz za man Haz re le ri nin ma ne vî þah si ye i ni, i man hiz me i nin ve bir ki þi nin da ha i ma ný ný kur ar mak ve ya mu ha fa za e me nin ö ne mi ni ko nuþ uk. ur Mes le ði nin pren sip le ri ne sa da ka le bað lý kal ma nýn de ðe ri ni mü a lâ a e ik. Ye ni s ya nýn fi kir bir li ði nok a sýn da ic ra e i ði fonk - si yo nun kýy me i ü ze rin de mü za ke re ler de bu lun duk. Çev re den de ge len dâ vâ ar ka daþ la rý mý zýn ka ý lý mýy la bir bay ram ha va sý na dö nü þen me kân da ku cak la þa rak ve da la - þýp, ge ce bir a ra ba sýy la n ka ra ya dö ner ken hem on la rýn hiz me e mu vaf fa ki ye le ri ne du â lar e di yor hem de gü nü - bir lik bu zi ya re in ma ne vî lez ze i ni ya þý yor dum. n ka - ra ya dö nüp e ve u laþ ý ðým da sa bah e zan la rý o ku nu yor du. sa mi_ce be ma il.com Bur dur lu ur a le be le ri, a id ur sî nin i ka me e mec bur bý ra kýl dý ðý Di van Ba ba Ca mii ve o nun ya nýn da ki kü çük o da da; a dak e Üs a dým! di ye rek bir prog ram ger çek leþ ir di. Bi lin di ði gi bi Be di üz za man a id ur sî Haz re le ri, 1926 yý lýn da, bir du mev si mi za ma nýn da dev rin i da re ci le ri a ra fýn dan Bur dur da i ka me e mec bur bý ra kýl mýþ ý. Bur dur ði im ül ür ve r fan Der ne ði nin Baþ ka ný Fe hi e miz in su nu muy la ve ur ân o kun ma sýy la baþ la yan prog ram da, u run lk a pý sý ndan Be þin ci Ders o ku na rak prog ram baþ la ýl dý. H. C. CBZ BUDU

11 Y DZ 2 HZ 2012 CUM 11 Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak aþýlýr ÂHÎ B YÖDM, HDM V VZF VÜCUD GP, DÖ I- D B "ÞV- MU" O FD D B HZM, ÞV, ÇIÞM, GY V CDDY PP ÜZD YÜP ÞV Ü M BUMI, GY MD. ir i ni as ya.com.r Þevk, gay re, cid di ye Üs ad, Bar la da i sa le-i ur un e li fi ne baþ lar ken ki du ru mu nu ka lem siz, ya rým üm mî, di yar-ý gur be e kim se siz, ih i lâ an (in san lar la bir a ra ya gel mek en) men e dil miþ i fa de le riy le as vir e ik en son ra di yor ki: Ce nab-ý Hak kuv ve li, cid dî, sa mi mî, gay yur (gay re li), fe da kâr ve ka lem le ri bi rer el mas ký lýç o lan kar deþ le ri ba na mu a vin (yar dým cý) ih san e i. Za yýf ve â ciz o mu zu ma çok a ðýr ge len va zi fe-i ur â ni ye yi o kuv ve li o muz la ra bin dir di, ke mal-i ke re min den yü kü mü ha fif leþ ir di. y rý ay rý me zi ye le ri ve kýy me ar muh e lif ha si ye le ri i le bir e va fu ka-ý gay bi ye nev in den mü ba rek bir ce ma a eþ kil e den bu mu a vin le rin ö zel lik le ri ni de þöy le sý ra lý yor Üs ad: * Þevk ve sa yü gay re ve cid di ye e bir bi ri ne ben zer bir su re e es rar-ý ur â ni ye yi ve en var-ý i ma ni ye yi (ur ân ýn sýr la rý i le i ma nýn nur la rý ný) e ra fa neþ re me le ri ve her ye re e riþ ir me le ri. * Harf le rin de ðiþ i ði ve s lâm harf le riy le ya zý lan e ser le ri ba sa cak ma ba a nýn kal ma dý ðý bir za man da, u sanç ve rip þev ki ký ra cak pek çok se bep var ken am bir þevk ve gay re le hiz me e ko þa rak i man nur la rý ný in san la ra u laþ ýr ma la rý. þ e o son de re ce zor þar lar da bu du ru mu doð ru dan doð ru ya bir ke ra me-i ur â ni ye ve za hir bir i na ye-i lâ hi ye o la rak ni e li yor Üs ad. De mek ki, bu lâ hî i na ye e cel lî si nin, hiz me i bü ün zor þar la ra rað men o la ða nüs ü par lak bir þe kil de in ki þaf e i ren e za hür le rin de ki a nah ar ve ki li ke li me ler þevk, sa yü gay re ve cid di ye. lâ hî bir yön len dir me, is ih dam ve av zif le vü cu da ge i ri lip, dör a na e sa sýn dan bi ri þevk-i mu lak o la rak i fa de e di len bir hiz me in, þevk, ça lýþ ma, gay re ve cid di ye pren sip le ri ü ze rin de yük se lip neþ vü ne ma bul ma sý, ga ye ma ni dar. Þevk, ça lýþ ma is e ði ve gay re i i le va zi fe de ki cid di ye in, he le cay dý rý cý ve zor þar lar al ýn da lâ hî i na ye mâ nâ sýy la ir i ba lý bi rer ih san-ý lâ hî ol ma sý da me se le nin bir baþ ka ö nem li vec he si. Bu ih san, ik ram ve ni me e maz har ol ma nýn ön ce lik li þar ý i se ih lâs. Ya ni, a ra ya baþ ka hiç bir þey ka ma dan, ken di sin de bir þey ler veh me me den, mün ha sý ran l lah rý za sý na ki li le nip sa de ce O nun rý za sý ný he def le ye rek hiz me e koþ mak. Üs ad, bir son ra ki pa saj da o nu söy lü yor: Ve lâ ye in (ev li ya lý ðýn) ke ra me i ol du ðu gi bi, ni ye-i ha li sa nýn (ih lâs lý ni ye in) da hi ke ra me i var dýr. a mi mi ye in da hi ke ra me i var dýr. Bâ hu sus lil lah i çin o lan bir u huv ve (kar deþ lik) da i re sin de ki kar deþ le rin i çin de cid dî, sa mi mî e sa nü dün (da ya nýþ ma nýn) çok ke ra me le ri o la bi lir. Ha â þöy le bir ce ma a in þahsý ma ne vî si bir ve liyy-i kâ mil (am bir ev li ya) hük mü ne ge çe bi lir, i na ya a maz har o lur. (Mek u ba, s ) O nun i çin, böy le bir hiz me in men su bu ol ma maz ha ri ye i ne e ri þen le rin, her hal ve þar al ýn da bu mâ nâ la rý ya þa yýp can lý u ma gay re i i çin de ol ma la rý ve zor luk la rý l lah i çin eþ kil e ik le ri da ya nýþ ma i le aþ ma ya ça lýþ ma la rý ge re kir. Üs a dýn ay ný ba his e ki son söz le ri de an lam lý: Bir kal a yý fe he den bir bö lü ðün ça vu þu na bü ün þe re fi ve bü ün ga ni me i ver mek na sýl zu lüm dür, bir ha a dýr; ay nen öy le de, þahs-ý ma ne vî ni zin kuv ve iy le ve ka lem le ri niz le hâ sýl o lan fü u ha a ki i na ya ý be nim gi bi bir bi ça re ye ve re mez si niz. l be e, böy le mü ba rek bir ce ma a e, e va fu ka-ý gay bi ye den da ha zi ya de kuv ve li bir i þa re-i gay bi ye var ve ben gö rü yo rum, fa ka her ke se ve u mu ma gös e re mi yo rum... i sa le-i ur un bi rin ci mu ha ap la rý ve saff-ý ev vel a le be le ri i çin i fa de e di len bu mâ nâ lar dan his se dar ol ma nýn ba zý as ga rî þar la rý ný, ay ný ih lâ sý ya þa ma; ay ný þevk, sa yü gay re ve cid di ye le hiz me e sa hip çý kýp sa rýl ma; ay ný e sa nüd ve ke ne len me yi ba þar ma gay re i i çin de ol mak þek lin de i fa de e mek her hal de yan lýþ ol ma sa ge rek. ve, bu nok a lar da ne du rum da yýz? 9 Bir â ye in mâ nâ sý Üs ad, ev rad la rý i çin de de çok sýk ek rar la dý ðý ve e ser ler de â ye-i has bi ye o la rak zik re di len y Pey gam ber, e ðer in san lar sen den yüz çe vi rir se, sen de ki: l lah ba na ye er, O'ndan baþ ka i ba de e lâ yýk hiç bir i lâh yok ur. Ben O'na e vek kül e im me a lin de ki ev be û re si 129. â ye i nin ef si rin de di yor ki: Bu â ye in mâ nâ sý na bu za man da am maz har ve her kes on lar dan çe kin me sin den fü ur ge ir me ye rek (yýl ma yýp), Has bi yal lah (l lah ba na ye er) de yip mü e vek ki lâ ne müþ ki lâ-ý a zî me (bü yük zor luk lar) i çin de en var-ý i ma ni ye yi (i man nur la rý ný) ve es rar-ý ur â ni ye yi (ur ân ýn sýr la rý ný) neþ re den, ehl-i i ma ný me yu si ye en (ü mi siz lik en) kur a ran, baþ a i sa le ün-ur ve þa kird le ri dir (a le be le ri dir). (Þu â lar, s. 1082) i sa le-i ur mes le ði nin e mel çiz gi si ni be lir le yen a na pren sip le ri bu i fa de ler de gö rü yo ruz: Bir de fa l lah ba na ye er sö zün de i fa de si ni bu lan de rin i man ve e vek kül i le, bu nun her hal i sa le-i ur mes le ði nin e mel çiz gi si ni be lir le yen a na pren sip le ri bu i fa de ler de gö rü yo ruz: Bir de fa l lah ba na ye er sö zün de i fa de si ni bu lan de rin i man ve e vek kül i le, bu nun her hal ve þar a ve de bü ün o lum suz luk la ra rað men ha ya a yan sý ýl ma sý, i þin e me li ni o luþ u ru yor. ve þar a ve de bü ün o lum suz luk la ra rað men ha ya a yan sý ýl ma sý, i þin e me li ni o luþ u ru yor. Böy le bir i man ve e vek kül i le her ür lü zor lu ða gö ðüs ge re cek, ha â Yir mi Ü çün cü öz de ki i fa de siy le kâ i na a mey dan o ku ya cak bir kuv ve-i ma ne vi ye ka za nan ha ki ka kah ra man la rý nýn, yýl gýn lýk, bez gin lik ve u sanç gi bi u zak la ra dü þe rek hiz me i gev þe me le ri söz ko nu su o la bi lir mi? O nun i çin, ah ki kî i ma ný el de e dip o nu ha ya bo yu de vam e den bir e rak kî sü re cin de in ki þaf e ir me gay re i i çin de ol mak, i þin püf nok a sý. Ve i sa le-i ur iþ e bu nu sað lý yor. Bu ba kým dan, i sa le-i ur la can lý, di na mik, ak if ve sü rek li bir ir i ba ha lin de ol mak, bu a çý dan da son de re ce bü yük bir ö nem arz e di yor. Bah se ko nu â ye in müj de ler yük lü mâ nâ sý na maz har ol ma nýn yo lu da bu i man dan ge çi yor. Böy le bir i ma nýn ka zan dýr dý ðý ih lâs ve se ba has le le ri, sa hip le ri ne, her kes on lar dan çe kin se ve on la rý yal nýz bý rak sa da hi, yýl ma dan he de fe yü rü me ka rar lý lý ðý ný bah þe di yor. Ve bu nun en gü zel ör nek le ri ni, ek ba þý na çýk ý ðý yol da 23 yýl gi bi ký sa bir sü re de dâ vâ sý ný bü ün in san lý ða mal e me nin e me li ni a an Pey gam be ri mi zin (a.s.m.) ve o nun i zin den yü rü yen hak yol cu la rý nýn ha ya la rýn da gö rü yo ruz. Ve Üs ad Be di üz za man da on la rýn bu çað da ki en son em sil ci si. Bu yol da yü rü yen bah i yar la rýn o dak lan dýk la rý ve ha ya la rý ný vak fe ik le ri ek gün dem var: ma nýn nur la rý ný ve ur ân ýn sýr la rý ný ne þir. Bu, kar þý kar þý ya ge li ne bi le cek bü ün zor luk ve en gel le re pes e me me ve on la rý aþ ma gü cü ve rip, ul vî haz ve lez ze i ni de ken di i çin de ba rýn dý ran son de re ce yük sek bir hiz me ve i de al. y ný za man da ça ðýn ge ir di ði bü ün i le i þim ek nik le riy le ve her a lan da ve ril me si ge re ken bu ne þir hiz me i, i man la rý kur a ra rak in san la ra son suz sa a de for mül le ri ni gös er me he de fi ne ki li le nen vas fýy la, ön ce lik le bu i de al i çin çýr pý nan gö nül lü fe da kâr la rý nýn dün ya la rý ný ay dýn la ýr ken, ay ný za man da, a hir za ma nýn o lum suz ha di se le ri ne ba ka rak ü mi siz li ðe ka pý lan bü ün ehl-i i ma ný da ü mi siz lik gir da býn dan çý ka rýp on la ra a ze bir mo ral, þevk ve he ye can ve ri yor. Bu þevk ve he ye ca nýn mü þah has ör nek le ri ni en baþ a Üs a dýn, son ra da saff-ý ev vel de ki ler den baþ la yýp, ur hiz me i ne vakf-ý ha ya e miþ kah ra man la rýn ha ya la rýn da gör mek müm kün. a ýr la ra dö kül müþ bel ge le ri ni i se Zü be yir Gün dü zalp in, her cüm le si, u yuþ muþ ruh la rý a ya ða kal dý ra cak bi rer mo i vas yon kay na ðý o la cak þe kil de ka le me al dý ðý öz ler ve Genç lik eh be ri nin son la rýn da ki kon fe rans me in le rin de, mah ke me mü da fa a la rýn da ve fark lý im za lar la neþ re di len mek up la rýn da o ku ya bi li yo ruz. Ya ni, baþ ka þevk kay na ðý a ra ma ya ha ce yok. ý kýn ý lar hiz me le a þý lýr U bu di ye im i han la rý i çin gön de ril di ði miz bu dün ya ha ya ýn da se vinç li ve coþ ku lu an lar da el be e var dýr, a ma ge nel i i ba rýy la bak ý ðý mýz da sý kýn ý lý za man la rýn da ha çok ol du ðu nu i fa de e me miz her hal de yan lýþ ol maz. abz-bas, ý kan ma ve a çýl ma hal le ri nin bir bi ri ni a kip e me si ve ya ba zan iç i çe geç me si, hem im i han sýr rý nýn bir i ca bý, hem de s ma-i lâ hi ye nin fark lý e cel lî le ri bu nu ge rek i ri yor. Me se lâ Bâ sý is mi nin e cel lî e i ði an lar da ya þa dý ðý mýz in þi rah ve se vinç hal le ri, à býz is mi hük mü nü ic ra e i ðin de ye ri ni sý kýn ý, da ral ma ve kas ve e bý ra ka bi li yor. Ce mal ve Ce lâl e cel lî le ri a bi ri de ay ný mâ nâ yý da ha de ði þik bo yu la rýy la di le ge ir mek e. Bu gi bi hal ler de bi ze dü þen gö rev, in þi rah ve se vinç hal le ri ni þü kür le, sý kýn ý ve kas ve du rum la rý ný da sa býr la kar þý la yýp, her i ki hal den de bi zi ab bi mi ze ya kýn laþ ý ra cak ne i ce ler al mak. Bu nu ya pa bil mek, a biî ki, i man mer e be le rin de ka e de ce ði miz mer ha le ve de rin li ðe bað lý. ma ný mýz ne ka dar sað lam ve kuv ve li o lur sa, ha ya a ba þý mý za ge le cek ve kar þý mý za çý ka cak hal le ri l lah a da ha da yak laþ ma ve si le si kýl ma mýz o de re ce im kân da hi li ne gi rer ve ko lay la þýr. Þer gi bi gö rü nen ha di se le rin ar kap la nýn da ki ha yýr la rý keþ fe de rek, r zu rum lu b ra him Hak ký Haz re le ri gi bi Hak þer le ri hay rey ler/ Zan ne me ki gay rey ler/ Mev lâ gö re lim ney ler/ ey ler se gü zel ey ler de me hu zu ru nu el de e me nin a nah a rý, böy le bir i man mer e be si ne e riþ mek e. Yi ne b ra him Hak ký nýn Hoþ ur ba na en den ge len/ Ya gon ca gül, ya hu di ken/ Ya ha - ma ný mýz ne ka dar sað lam ve kuv ve li o lur sa, ha ya a ba þý mý za ge le cek ve kar þý mý za çý ka cak hal le ri l lah a da ha da yak laþ ma ve si le si kýl ma mýz o de re ce im kân da hi li ne gi rer ve ko lay la þýr. n sa nýn is i ka me ü ze re de va mý, havf-re ca, ya ni kor ku-ü mi den ge si nin mu ha fa za sý na bað lý. ya ýr ya hu ke fen/ â rýn da hoþ, nu run da hoþ/ ah rýn da hoþ, lü fun da hoþ mýs ra la rý da i man da ki de rin es li mi ye in hu zu ru nu e ren nüm e di yor. man ev hi di, ev hid es li mi, es lim e vek kü lü, e vek kül sa a de-i da rey ni ik i za e der di yen (öz ler, s. 501) ve ha ki kî i ma ný el de e den bir in sa nýn kâ i na a mey dan o ku yup, i ma ný nýn kuv ve i ne gö re ha di se le rin az yi kin den kur u la bi le ce ði ni vur gu la yan Üs ad Be di üz za man da, kabz-bas hal le ri nin in i bah eh li ne gel di ði ni ve e rak kî ye ve si le ol du ðu nu söy lü yor (as a mo nu â hi ka sý, s. 10) Çün kü sü rek li bas ha li in sa ný Ben i þi bi ir - dim, Cen ne i ga ran i le dim fik riy le gaf le e, bi me yen bir kabz i se ü mi siz li ðe dü þü re bi lir. Oy sa in sa nýn is i ka me ü ze re de va mý, havf-re ca, ya ni kor ku-ü mi den ge si nin mu ha fa za sý na bað lý. Her na maz dan son ra es bi ha a ve sa ir du a ve mü nâ ca lar da ek rar la dý ðý mýz l la hüm me e cir nâ mi nen-nâr (l lah ým, bi zi Ce hen nem a e þin den ko ru ya ka rý þý bu den ge nin kor ku a ya ðý ný, l la hüm me ed hýl ne l-cen ne e ma aleb rar (l lah ým, bi zi ha yýr lý kul la rýn la be ra ber Cen ne e koy du â sý ü mi a ya ðý ný i fa de e di yor. Ya nýl mý yor sak Hz. Ö mer e (r.a.) a fe di len þi sem ki, Ce hen nem de sa de ce bir ki þi lik yer kal mýþ, a ca ba o ra sý be nim i çin mi di ye i re rim; ve yi ne i þi sem ki, Cen ne e bir ki þi lik yer kal mýþ, o ra ya da ben gi re ce ðim di ye ü mi le ni rim me a lin de ki söz de bu has sas den ge nin i fa de si. Bu den ge yi ya ka la yýp, n þi rah û re sin de dik ka i mi ze su nu lan ve Þüp he siz, zor luk la be ra ber bir ko lay lýk var dýr me a liy le ak a ra bi le ce ði miz pren si bi hiç ha ý rý mýz dan çý kar ma ya rak, zor luk la rý sa býr, ko lay lýk la rý þü kür le kar þý la ma ol gun lu ðu na e ri þe bi lir sek sa a de in a nah a rý ný el de e de riz. Bu nok a da, sû re nin 8 â ye i ne bir den bak ma mýz da da fay da var: 1. Biz se nin göð sü ne ge niþ lik ver me dik mi? 2-3. a na kuv ve ve me a ne ve re rek, be li ni bü ken bir yü kü ü ze rin den kal dýr ma dýk mý? 4. Biz se nin þâ ný ný da yü cel ik. 5. Þüp he siz, zor luk la be ra ber bir ko lay lýk var dýr. 6. Ger çek en zor luk la be ra ber bir ko lay lýk var dýr. 7. Bir i þi bi i rin ce bir baþ ka sý na gi riþ. 8. Ve yal nýz ab bi ne yö nel. s lýn da bu â ye ler, çe þi li se bep ler le da ra lan, bu na lan, in ký baz ha li ne gi ren her kes i çin son de re ce e sir li bir re çe e ni e li ðin de. Bun lar da ki me saj la rý kav ra yýp ge re ðin ce a mel e den bir in san ne sres ya þar, ne dep res yon ve bu na lý ma gi rer, ne de ka de re is yan e dip þi ra ze den çý kar. Bi rin ci mu ha ap o la rak Pey gam be ri mi ze (a.s.m.) ses le nen bu me saj lar dan ge re ðin ce is i fa de e de bil me nin a nah a rý, el be e ki i man ve es li mi ye. man lý in san, ha ya im i ha ný nýn cil ve si o la rak za man za man ya þa dý ðý da ral ma ve bu nal ma hal le ri ni, l lah an is e me si ge re ken gö nül fe rah lý ðýy la; zor luk la rý da yi ne l lah ýn ve re ce ði kuv ve, da yan ma gü cü, se ba ve me a ne le a þa bi lir. Bir sý kýn ý, en gel ve zor lu ðu aþ ý ðý mýz da söy le ye gel di ði miz Ü ze rim den a ðýr bir yük kalk ý sö zün de di le ge len ha fif le me ve fe rah la ma his si nin bu sû re de ki 3. â ye e Be li ni bü ken bir yü kü ü ze rin den kal dýr ma dýk mý? þek lin de be yan bu yu rul ma sý ne ka dar mâ nâ lý ve ra ha la ý cý bir müj de i fa de si... Bir son ra ki â ye i se ik ram-ý lâ hî nin bu nun la kal ma dý ðý ný ve ü ze rin de ki a ðýr yü kü sa býr la a þý ya rak im i ha ný ba þar ma nýn bir bü yük mü kâ fa ý nýn da, bu im i ha na mu ha ap o lan in sa nýn þâ ný ný, ma ne vî de re ce si ni yük sel mek ol du ðu nu bil di ri yor. n san lar i çin de en faz la be lâ, mu sî be ve sý kýn ý ya ma ruz ka lan la rýn, pey gam ber ler baþ a ol mak ü ze re l lah ýn mak bul kul la rý ol ma sý nýn bir sýr rý da bu. a býr la rý öl çü sün de de re ce le ri yük se li yor. Pe þin den, ö ne mi ne bi na en ve baþ ka bir çok hik me ler le i ki kez ek rar la nan Zor luk la be ra ber ko lay lýk var dýr der si, za man za man çok zor la þan bu sa býr im i ha ný ný ba þar ma nýn yo lu nu gös e ri yor. a de ce zor luk la ra a kýl ma yýn, be ra be rin de giz len miþ ko lay lýk la rý da fark e din me sa jý ný ve ri yor. on ra sýn da ki Bir i þi bi i rin ce bir baþ ka sý na gi riþ em ri i se, zor luk ve en gel le re a kýl ma yýp hiz me en hiz me e koþ ma der si ni ve rir ken, Yal nýz ab bi ne yö nel fer ma ný ev hid e mel li bir ba þa rý prog ra mý nýn a na ek se ni ne dik ka i mi zi çe ki yor. þ e se râ pa ur ân dan a lýn mýþ bir i man der si ni e li ðin de ki i sa le-i ur da ki i zah lar da, biz le re bu me saj la rý su nu yor ve hiç bir be þe rî mu lu luk for mü lü nün ve re me ye ce ði ra ha la ý cý e sel lî le ri bah þe di yor. Þu söz ler de zor luk, en gel ve sý kýn ý la ra kar þý na sýl dav ran ma mýz ge rek i ði ne ý þýk u u yor: Ma dem þim di ye ka dar ek se ri ye-i mu la ka i le i sa le-i ur þa kir le ri i sa le-i ur hiz me i ni her be lâ ya, her der de bir ça re, bir i lâç bul muþ lar; biz her gün hiz me de re ce sin de ma i þe e ko lay lýk, kalp e fe rah lýk, sý kýn ý la ra ge niþ lik his se di yo ruz; el be e bu deh þe li ye ni be lâ la ra, mu sî be le re kar þý da yi ne i sa le-i ur un hiz me iy le mu ka be le e me miz lâ zým dýr. (as a mo nu â hi ka sý, s. 182) { YI : G, HÂ, B V M BF D {

12 2 HZ 2012 CUM 12 Y PÐ DÂV Gazeeci yazar Doç. Dr. ebahain Yaþar'ýn iþirakiyle 3 Haziran 2012 Pazar günü düzenleyeceðimiz pikniðimize bekleriz. Yer: ýrýk öyü - en Ormaný / II riba: / Örnek o: 64 aýlmasýna arar Verilen aþýnmazýn Cinsi, ýymei, dedi, vsafý: 1- PU YDI Bakýrköy apu i cil Mü dür lü ðü a ra fýn dan an zim ve as dik e dil miþ o lan 14/05/2012 a rih, 1653 sa yý lý a pu ka yý ör ne ði ne gö re; s an bul Ba kýr köy il çe si, ar al e pe mah., 47 cil, 4602 say fa, 23 paf a, 449 a da, 2 par sel sa yý lý, 345,00 m 2 mik ar lý ka ir i fak lý a - þýn maz da 33/480 ar sa pay lý Ze min a (2) no lu mes ken ni e lik li ba ðým sýz bö lü mün M his se si dir. Yö ne im Pla ný: 10/01/ M DUUMU Bakýrköy Baþkanlýðý mar ve Þehircilik Müdürlüðünün 26/11/2010 arih ve M.34.6.B /7487 sa yý lý ya zý la rý i le, Ba kýr köy il çe si ar al e pe ma - hal le si, 23 paf a, 449 a da, 2 par sel sa yý lý a þýn maz, 08/03/2004 o nan lý 1/1000 öl çek li Ba kýr köy Mer kez Uy gu la ma mar Pla ný'nda ay rýk ni zam; : %25, H15.50 m. r i fa lý "o nu la ný'nda" kal mak a; Par sel cep he si nin ay rýk ni zam ya pý laþ ma ko þul la rý ný sað - la yýp sað la ma dý ðý rö per li kro ki i le in ce len me si ge rek mek e; plan no la rý nýn B.3.3 mad - desinde (-...) alanlarýn da bah çe me sa fe le ri ne de niy le ba ðým sýz ya pý lan ma ya mü sa i ol ma yan par sel ler de i ki li ve üç lü blok lar dü zen le me ye Mü dü rü lü ðü ye ki li dir. De nil miþ - ir. Parselin dosyasýnda yapýlan ekike, 76/756 sayý ile mimari projesi ve 76/ sayý ile yapý kullanma izin belgesi olduðu anlaþýlmýþýr. Denilmiþir. 3- ÞIMZI H HZI DUUMU: sanbul ili, Bakýrköy ilçe si, ar al e pe ma hal le si, Zu hu ra ba ba Cad de sin den gi ri len u bi lay so kak a ka in 23 paf a, 449 a da, 2 par sel sa yý lý 345,00 m 2 mik ar lý (11) ka pý nu - ma ra lý ar gir mek par ma ný nýn Ze min ka a ki 33/480 ar sa pay lý (2) ba ðým sýz bö lü - mün (4) ka pý no lu D a ma mý dýr. Mezkür daire: Bodrum +Zemin+4 ormal ka lý bi na nýn Ze min ka ýn da yer al mak a - dýr. Bi na nýn nor mal ka la rýn da i ki þer da i re si bu lun mak a da i re bi na gi riþ ka pý sý na gö re sað a raf a yer al mak a dýr. Da i re ye a di la ya pýl mýþ o lup, her i ki cep he sin de bah çe si bu lun mak a dýr. aýþa konu daire Gi riþ e n re, hol, so kak cep he si ne ba kan a lon, ko ri dor ü ze rin de 2 Ya ak o da sý, Mu fak, Ban yo WC pi yes le rin den i ba re ir. n re, hol, mu fak, ban yo, ze mi ni se ra mik le kap lý, mu fak, ban yo du var la rý i se fa yans la kap lý dýr. Mu fak a ez gâ - hý, ev ye si, ah þap do lap la rý bu lu nan da i re nin ban yo sun da i se la va bo su, klo ze i, duþ ek - ne si bu lun mak a dýr. a lon ve o da lar da ze mi ni la mi na par ke i le kap lý o lup du var la rý i se sa en bo ya lý. Pen ce re doð ra ma la rý a lü min yum e sas lý dýr. lek rik ve su e si sa ý bu lu nan da i re de do ðal gaz kom bi li ý sý ma lý da i re gi riþ ka pý sý ah þap ver nik li ka pý o lup, bi na gi riþ ka pý sýn da di a fo nu bu lun mak a dýr, da i re de borç lu o ur mak a dýr. Da i re nin ak ri bi kul la - ným a la ný brü 80,00 m 2 dir. Da i re nin bu lun du ðu bi na ak ri bi 40 yý lý a þan bir ya pý dýr. MUMM BD: 01/12/2010 arihli bilirkiþi raporu ile ,00. deðer akdir edilmiþir. 1. aýþ Günü : 03/07/2012 alý 14:00-14:10 saaleri arasýnda 2. aýþ Günü : 13/07/2012 Cuma 14:00-14:10 saaleri arasýnda Yukarýda özellikleri yazýlý aþýnmaz/lar bir borç nedeni ile açýk arýrma sureiyle saýlacakýr. aýþ Þarlarý; 1- aýþ yukarýda belirilen gün ve sa a e B I ÖY 6. C MÜ DÜ Ü ÐÜ D a çýk ar ýr ma su re i i le ya pý la cak ýr. Bu ar ýr ma da ah min e di len kýy me in % 60'ýný ve rüç - han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa ýþ mas raf la rý ný geç mek þar ý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar ý ra nýn a ah hü dü ba ki kal mak þar ý i le yu ka rý da be lir i len gün ve sa a ler de i kin ci ar ýr ma ya çý ký la cak ýr. Bu ar ýr ma da da bu mik ar el de e di le me miþ i se a þýn maz en çok ar ý ra nýn a ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar ýr ma i la nýn da gös e ri len müd de so nun da en çok ar ý ra na i ha le e di le cek ir. Þu ka - dar ki, ar ýr ma be de li nin ma lýn ah min e di len kýy me i nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa ýþ is - e ye nin a la ca ðý na rüc ha ný o lan a la cak la rýn op la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ ýr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa ýþ a le bi dü þe cek ir. 2- rýrma ya iþ i rak e de cek le rin, ah min e di len kýy me in % 20'si nis pe in de pey ak - çe si ve ya bu mik ar ka dar mil li bir ban ka nýn e mi na mek u bu nu ve ya bu mik ar kar þý - lý ðýn da dö viz ve ya mil li bir ban ka nýn e yi di ya pýl mýþ blo ke çek'i ni ver me le ri la zým dýr. a - ýþ pe þin pa ra i le dir. lý cý is e di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. ha le pu lu, a pu a lým harç, ah li ye ve mas raf la rý, DV. lý cý ya a i o la cak ýr. el la li ye res mi, bi - rik miþ ver gi ler, a pu sa ým har cý sa ýþ be de lin den ö de nir. 3- poek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (il gi li ler a bi ri ne ir i fak hak ký sa hip le ri de da hil dir) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la - rý ný da ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si ak dir de hak la rý ný a pu si ci li i le sa bi ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- aþýnmazý saýn alanlar, i ha le ye a la ca ðý na mah su ben iþ i rak e me miþ ol mak kay - dýy la, i ha le nin fes hi a lep e dil miþ ol sa bi le, sa ýþ be de li ni der hal ve ya. 130'ncu mad - de ye gö re ve ri len sü re i çin de nak den ö de mek zo run da dýr. 5- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddeinde parayý vermezse ihale kararý kaldýrýlarak. 133'üncü mad de si ne gö re ken di sin den ev vel en yük sek ek lif e bu lu nan kim i se arz e miþ ol du ðu be del le al ma ya ra zý o lur sa o na, ra zý ol maz ve ya bu - lun maz sa he men ar ýr ma ya çý ka rý lýr. Bu ar ýr ma, il gi li le re eb lið e dil me yip yal nýz ca sa - ýþ an en az ye di gün ön ce ya pý la cak i lan la ye i ni lir. Bu ar ýr ma da ek li fin. 129'uncu mad de de ki hü küm le ri uy ma sý þar ýy la a þýn maz en çok ar ý ra na i ha le e di lir. ha le nin fes hi ne se bep o lan üm a lý cý lar ve ke fil le ri ek lif e ik le ri be del le son i ha le be de li a ra - sýn da ki fark an ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca e mer rü fa i zin den mü e sel si len so rum - lu dur. ha le far ký ve e mer rü fa i zi ay rý ca hük me ge rek kal mak sý zýn c ra Mü dür lü ðün ce ah sil o lu nur maddesi gereðince, iþbu saýþ ilaný, apuda adresi bulunmayan ve ebliga yapýlamayan ilgililere ilanen eblið yerine kaim olacakýr. 7- Þarname, i lan a ri hin den i i ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup, mas ra fý ve ril di ði ak dir de is e yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le cek ir. 8- aý þa iþ i rak e den le rin þar na me yi gör müþ ve DO Y mün de re ca ý ný ka bul e miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is e yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (c.f..126) 24/05/2012 (*) l gi li ler a bi ri ne ir i fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Yö ne me lik Ör nek o: 27 B: C. BIÖY / BU 6. C D (ÞIMZ ÇI IM I) esmi lanlar /1022. Bir Borçdan dolayý aýlmasýna karar verilen aþýnmazýn cinsi, nieliði, kýymei ve önemli özellikleri; 1- PU YDI: aþehir ilçesi, üçükbakkalköy Mahallesi, 249 Pafa, 1881 ada, 1 parsel sayýlý ,00 m 2 mikarlý aþýnmazda 306/ rsa paylý, B3 Blok 17. a (129) nolu Baðýmsýz Dairedir. aþýnmaz Mahallen sanbul li, aþehir lçesi, üçükbakkalköy (aürk) Mahallesi, edef Caddesi, numara (5)deki, 2-2 Blok, 17. a, (129) o lu ba ðým sýz bö lüm dür. Par - sel ü ze rin de beþ a de blok bu lun mak a dýr. Bah se ko nu B3 Blok yak la þýk 10 yýl ön ce in þa e - dil miþ, yir mi üç nor mal ka lý, IV. ý nýf gru bu ya pý lar dan o lan, be o nar me kar kas bi na dýr. Bi na nýn nor mal a lan la rýn da DÖ D D B ÐIM IZ BÖ ÜM V DI. Ba ðým sýz bö lüm bi na nýn ba ý ve gü ney yö nü ne cep he li dir. Mes ken de hol, dör o da, sa lon, mu fak, ban yo, u va le ve bal kon ma hal le ri bu lun mak a yak la þýk 140 m 2 a lan lý dýr. Bi na nýn in þa sýn da san dar ol du ðu ka bul e di len bi rin ci sý nýf mal ze me ler kul la nýl mýþ o lup, ba ðým sýz bö lü mün ýs lak ze min dö þe me le ri se ra mik, o da ve sa lon dö þe me le ri ah þap par ke mal ze me i le kap - lan mýþ ýr. Du var yü zey le ri sa en bo ya du var a van bir le þim le ri i se al çý kar on pi yer de ko - ras yon uy gu la ma sý ya pýl mýþ ýr. Çif a san sör sis e mi ve mer ke zi sis em li, ka lo ri fer li ý sýn ma ü rü var dýr. 2- ÞIMZI DÐ: Bu lun du ðu sem, sem i çin de ki ye ri, i mar du ru mu, in þa ar zý, ha li ha zýr va zi ye i, bu ci - var da ki da i re a lým sa ým ra yiç le ri, kul la ný lan mal ze me ve iþ çi lik ka li e si, bi na nýn yýp ran ma pa yý, kýy me i ne e ki e den üm hu sus lar i le gü nün ik i sa di ko þul la rý göz ö nün de bu lun du - ru la rak a þe hir il çe si, ü çük bak kal köy Ma hal le si, 249 Paf a, 1881 a da, 1 par sel sa yý lý ,00 m 2 mikarlý 306/ rsa paylý, B3 Blok 17. a, 129 nolu Baðýmsýz bölümün amamýnýn ,00 (Beþyüzellibin) kýymeinde olacaðý kanaaine varýlmýþýr. drese ebliga yapýlamamasý, eblið imkânsýzlýðý ve adresi apu icil Müdürlüðünce bilinmeyen ve dosyamýza bildirilmeyen ilgililere gazeede yayýmlanan ilanýn eblið yerine kain olmasýna, 3- IÞ ÞI: Yukarýda yazýlý aþýnmazýn 1.aýþ günü: aa: rasýnda Uzunçayýr Cad. C dliyesi adýköy 2. cra Müdürlüðü Hasanpaþa/adý köy ad re sin de a çýk ar ýr ma su re iy le ya pý la cak ýr. Bu ar ýr ma da ah min e di len kýy me in % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý op la mý ný ve sa ýþ gi der le ri ni geç mek þar ýy la i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar ý ra nýn a ah hü dü sak lý kal mak þar ýy la a þýn maz gü nü ay ný yer ve ay ný sa a e 2. ar ýr ma ya çý ka rý la cak ýr. Bu ar ýr ma da rüç - han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa ýþ gi der le ri ni geç me si þar ýy la en çok ar ý ra na i ha le o lu - nur. Þu ka dar ki, ar ýr ma be de li nin ma lýn ah min e di len kýy me i nin % 40'ýný bul ma sý ve sa ýþ is e ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn op la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ ýr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa ýþ a le bi dü þe cek ir. a- rýrmaya iþ i rak e de cek le rin ah min e di len de ðe rin % 20'si nis pe in de pey ak çe si ve ya bu mik ar ka dar ban ka e mi na mek u bu ver me le ri la zým dýr. a ýþ pe þin pa ra i le dir. lý cý is e di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. a ýþ DV'den mu af o lup a lý - cý dan DV a lýn ma ya cak ýr. a pu sa ým har cý, sa ýþ be de lin den ö de ne cek dam ga ver gi si, ah li ye ve es lim mas raf la rý i le a pu a lým har cý a lý cý ya a i ir. el la li ye ve Bi rik miþ ver gi ler sa ýþ be de lin den ö de nir. b- poek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si ak ir de hak la rý a pu si ci li i le sa bi ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha - riç bý ra ký la cak lar dýr. c- haleye kaýlýp daha sonra ihale bedelini yaýrmamak sureiyle ihalenin feshine sebep olan üm alýcýlar ve kefilleri eklif eikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farkan ve diðer zararlardan ve ayrýca emerrü faizinden müeselsilen mesul olacaklardýr. hale farký ve emerrü faizi ayrýca hükme hace kalmaksýzýn Dairemizce ahsil olunacak bu fark varsa öncelikle emina bedelinden alýnacakýr. d- Þarname i lan a ri hin den i i ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi de ri ve ril di ði ak ir de is e yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. e- aýþa iþ i rak e den le rin þar na me yi gör müþ ve mün de re ca ý ný ka bul e miþ sa yý la cak - la rý baþ kaca ve ge niþ bil gi al mak is e yen le rin 2007/1022. sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. * (c.f.. 126) * (*) l gi li ler a bi ri ne ir i fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. * Yö ne me lik Ör nek o: 27 B: C. DIÖY 2. C MÜDÜÜÐÜ'D (ÞIMZI ÇI IM I) esmi lanlar YI: M GÐC IMI V ÞIMZI C V IYM VFI PU YDI: nal ya i li, lan ya il çe si, v sal lar Bel de si, 1803 nu ma ra lý par sel de ka - yý lý 4109 m 2 a lan lý ar sa va sýf lý a þýn maz da ki bi na nýn 1. ka ýn da 6/296 ar sa pay lý 36 nu - ma ra lý mes ken o lup borç lu a dý na am his se ka yý lý dýr. a pu kay dý ü ze rinde Ya pý re di Ban ka sý þ le hi ne i po ek ve muh e lif ic haciz þerhleri bulunmakadýr. BUUDUÐU Y: Yukarýda apu bilgileri belirilen 1803 parselin Baýsý Yol (ydýn okak-ülür okak). Doðusu 1804 numaralý parsel, Güneyi Yol (D-400 nalya- Mersin yolu) uzeyi Yol ile çevri li dir. Par sel paf a ve kro ki si ne ay nen uy mak a dýr. M DU U MU: Par sel ü ze rin de 2 ka o la rak ya pý laþ ma a mam lan mýþ ka ir i fa ký ku ru lu dur. HHZI DUUMU: öz konusu parsel üzerinde Yalçýn iesi isimli 2 kalý binalardan oluþan sie bulunup söz konusu 36 numaralý mesken sie baý bölümü kuzey bloka 1. kaa yer alýp baý-güney ve doðu olmak üzere 3 cephelidir. Meskenin al kaý iþ yeri olup (Duru mlak) fiilen iþ yeri olarak kullanýlmakadýr. Be le di ye ce 4/ nu ma ra sý ve ril miþ ir. Mes ke nin ü ze ri ça ý, do ðu yön de gi riþ ka pý sý, mer di ve ni mer mer kap la ma, a san sör süz, mufak-salon birleþik dýþ doðrama ahþap-ek camlý olup iki oda bir salon ve müþemilalarýndan oluþup 75 m 2 kapalý kullaným alanlýdýr. Mesken de hali hazýr durumda güney-baý yönde uzaka deniz manzarasý bulunmaka olup hakim manzara yokur. Parsel orasýnda sie orak yüzme havuzu bulunmakadýr. Bina ahminen yýllýk yýpranma lý dýr. Par sel de e lek rik, su, al ya pý P ve be le di ye hiz me le ri vs mev cu o lup,gü rül ü ve ha va kir li li ði yok ur. DÐ: Yukarýda açýklanan hususlar, bu lun du ðu yer, ko nu mu vb. de ðe ri ne e ki e - den hu sus lar na za ra a lýn dý ðýn da söz ko nu su a þýn maz ar sa i le bir lik e OP M: ,00 (Dok san bin )mu ham men bedel üzerinden saýlacakýr. IÞ ÞI: 1. aýþ günü saa : 15:30-15:40'a kadar lanya d li ye si Me za a lo nun - da a çýk ar ý r ma su re iy le ya pý la cak ýr. Bu ar ýr ma da ah min e di len kýy me in % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var i se a la cak la rý mec mu u nu ve sa ýþ mas raf la rýný geç mek þar ý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar ý ra nýn a ah hü dü ba ki kal mak þar ýy la günü lanya dliyesi Meza salonunda saa 15:30-15:40 arasý ikinci arýrmaya çýkarýlacakýr. Bu arýrmada da rüçhanlý alacaklýlarýn alacaðý ve saýþ masraflarýný geçmesi kaydý ve ahmin edilen deðerin % 40'ýndan aþaðý olmamak koþuluyla en çok arýrana ihale olunur. 2. rýr ma ya iþ i rak e de cek le rin ah min e di len kýy me in % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik ar ka dar mil li bir ban ka nýn ke sin ve sü re siz e mi na mek u bu nu ver me le ri la zým dýr. a ýþ pe þin pa ra i le dir. lý cý is e di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir. DV, i ha le dam ga res mi har cý, a pu a lým har cý ve es lim mas raf la rý a lý cý ya a i ir. Bi rik miþ ver gi ler, apu saým harcý ve ellaliye saýþ bedelinden ödenir. 3. poek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li ler (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz bil dir me le ri la zým dýr. k si ak dir de hak la rý a pu si ci li i le sa bi ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç ve mas raf la ra da ir o lan id di a la rý nýn, da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bý ra ký la cak ýr. 4. a ýþ be de li he men ve ya ve ri len müh le i çe ri sin de ö den mez se 'nun 133. mad - de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. ki i ha le a ra sýn da ki fark an ve e mer rü fa i zin den a lý cý ve ke fil le ri so rum lu u u la cak ve hiç bir hük me ha ce kal ma dan ken di le rin den ah sil e - di le cek ir. 5. Þarname i lan a ri hin den i i ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði ak dir de is e yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. þ bu gay ri men kul sa - ýþ i la ný a þýn ma zýn a pu kay dýn da ki il gi li le re sa ýþ i la ný nýn eb lið e dil me me si ha lin de eb lið hük mün de dir. 6. a ý þa iþ i rak e den le rin, þar na me yi gör müþ ve mün de re ca ý ný ka bul e miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is e yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur ( m. 126) (Yö ne me lik Ör nek o: 27) (*) l gi li ler a bi ri ne ir i fak hakký sahipleri de dahildir. B: C. Y 3. C MÜDÜÜÐÜD (GYMU IÞ I) esmi lanlar DOY O: 2010/55 MÜF ÇI MÐ : Baydok Dokuma anayi ve icare.þ. an 1 Bulvarý 2. bölge aürk cad., o: 25 Büyükçekmece/BU Müf lis ma sa sý na a la cak ka yý a le bin de bu lu nan a la cak ve is ih kak id di a la rý nýn ah - kik ve e kik iþ lem le ri a mam la na rak.nun 206, 207, 230, 231, 232 ve 233. mad de le - ri ne uy gun o la rak dü zen le nen a la cak lý lar sý ra ce ve li 234. mad de nin ön gör dü ðü þe kil þar la rý na uy gun o la rak i lan e dil miþ ve a la cak lý la ra doð ru dan doð ru ya ha ber ve ril miþ ir..nun 235 ve 237. mad de le rin de ki sü re ler na za ra a lý na rak 2. a la cak lý lar op lan ý sý nýn gü nü sa a 14.00'da Ba kýr köy f las Mü dür lü ðü ne a i o da da ya pýl ma sý na ka - rar ve ril miþ ir. lacaðý kýsmen ve ya a ma men ka bul e di len a la cak lý lar i le a la ca ðý kýs men ve ya a ma - men red de di len a la cak lý lar dan ya sa nýn 235. mad de si ne gö re il gi li i ca re Mah ke me si ne ka yý ka bul da va sý a çýp op lan ý ya ka ýl ma ka ra rý ge i ren a la cak lý la rýn bu op lan ý ya ka - ý la bi le cek le ri, op lan ý ya ka ý la cak a la cak lý la rýn be lir i len gün ve sa a e op lan ý ma hal - lin de biz za ve ya ye ki li bir ve kil i le ken di le ri ni em sil e ir me le ri hu su su.nun 237/1-2 mad de le ri ge re ðin ce eb lið ve i lan o lu nur B: BIÖY F MÜDÜÜÐÜD C CI OPII I esmi lanlar DOY O: 2010/53 MÜF ÇI MÐ : abay eksil anayi ve icare.þ. Çakmaklý mevkii, an 1 Bulvarý 3. Bölge, 6. cad., o: 35 Büyükçekmece/BU Müflis masasýna a la cak ka yý a le bin de bu lu nan a la cak ve is ih kak id di a la rý nýn ah - kik ve e kik iþ lem le ri a mam la na rak.nun 206, 207, 230, 231, 232 ve 233. mad de le - ri ne uy gun o la rak dü zen le nen a la cak lý lar sý ra ce ve li 234. mad de nin ön gör dü ðü þe kil þar la rý na uy gun o la rak i lan e dil miþ ve a la cak lý la ra doð ru dan doð ru ya ha ber ve ril miþ ir..nun 235 ve 237. mad de le rin de ki sü re ler na za ra a lý na rak 2. a la cak lý lar op lan ý sý - nýn gü nü sa a 14.45'de Ba kýr köy f las Mü dür lü ðü ne a i o da da ya pýl ma sý na ka rar ve ril miþ ir. la ca ðý kýs men ve ya a ma men ka bul e di len a la cak lý lar i le a la ca ðý kýs men ve ya a - ma men red de di len a la cak lý lar dan ya sa nýn 235. mad de si ne gö re il gi li i ca re Mah ke - me si ne ka yý ka bul da va sý a çýp op lan ý ya ka ýl ma ka ra rý ge i ren a la cak lý la rýn bu op - lan ý ya ka ý la bi le cek le ri, op lan ý ya ka ý la cak a la cak lý la rýn be lir i len gün ve sa a e op - lan ý ma hal lin de biz za ve ya ye ki li bir ve kil i le ken di le ri ni em sil e ir me le ri hu su su -.nun 237/1-2 maddeleri gereðince eblið ve ilan olunur B: BIÖY F MÜDÜÜÐÜD C CI OPII I esmi lanlar YI: IMI V ÞIMZI C V IYM, VFI: PU YDI: nalya ili, lanya ilçesi, Mahmular Beldesi, 686 ada, 1 numaralý parselde kayýlý 4.422,28 m 2 alanlý arsa vasýflý aþýnmazlardaki binalardan B Blok 5. kaýnda 6/504 arsa paylý 24 numaralý mesken olup, ipoek borçlusu adýna am hisse kayýlýdýr. apu kaydý üzerinde ibery igora þ ehine ipoek ve muhelif ih. Ve ic. haciz þerhleri bulunmakadýr. BUUDUÐU Y: Yu ka rý da a pu bil gi le ri be lir i len 686 a da, 1 nu ma ra lý par se lin u - ze yi Yol, Do ðu su Yol, Gü ne yi Yol, Ba ý sý 4043, 4026 ve 682 a da 1 par sel i le çev ri li dir. Par sel paf a ve çap lý kro ki si ne ay nen uy mak a dýr. M DUUMU: Parsel; ayrýk nizam % 35 aban alanlý, 6 ka imarlý olup, yoðunluk dikey kullanýlarak yapýlaþma amamlanmýþ ka irifaký kuruludur. HÂ HZI DUUMU: Par sel ü ze rin de O DI G D. sim li si e bu lu nup, do ðu ve ba ý ol mak ü ze re 2 blok var dýr. Blok lar a ra sý ze min de du var ve çi i le ze mi nin fi i len ay rýl mýþ ol du ðu, ba ý blo ðun par sel gi ri þi nin gü ney cep he den ol du ðu, gi riþ so lun - da je na ra ör, sa ðýn da yüz me ha vu zu bu lu nup par sel i çi çev re an zi mi ya pýl mýþ ýr. Ba ý blok B Blok i sim li o lup, 12 ka lý, ü ze ri be on e ras ça ý lý, dý þý ak ri lik bo ya lý, yan gýn mer - di ven li, mer di ve ni mer mer kap la ma dýr. Bod rum ka ý a bi i ze min ko un da bod rum ka müþ e mi la, üs ka lar mes ken ni e li ðin de dir. Blok her bir nor mal ka ýn da i ki þer mer - di ven ve be þer ki þi lik 400 kg ka pa si e li i ki a de a san sör ve her mer di ven den u la þý lan i - ki þer mes ken ol mak ü ze re her bir ka a dör der mes ken bu lun mak a dýr. öz ko nu su mes ken B Blok (B-2) Doðu gi ri þi 5. ka a yer a lýp, gü ney -do ðu ve ku zey ol mak ü ze re 3 cep he li dir. Mes ken gi riþ ka pýsý çelik kapý, iç kapýlar panel kapý, dýþ doðramalar pvc-ýsýcam, aban seramik kaplama, iç duvarlar saen boyalý alçý karonpiyerlidir. öþe balkonundan Blok harici alandan kýsmi man za ra bu lun mak a dýr. Yüz me ha vu zu man za ra - sý bu lun mak a dýr. Mes ken 3 o da 1 salon ve müþ e mi la la rýn dan o lu þup 77 m 2 ci va rýn da ka pa lý kul la ným a lan lý dýr. y rý ca si e i çi or ak yüz me ha vu zu, ka me ri ye, je na ra ör, açýk o o park, e nis kord bu lun mak a dýr. Ya pý ah mi nen 3-4 yýllýk yýpranmalýdýr. Parselde elekrik, su, al yapý P ve belediye hizmeleri mevcu olup gürülü ve hava kirliliði yokur. DÐ: Yukarýda a çýk la nan hu sus lar, bu lun du ðu yer, ko nu mu vb. de ðe ri ne e ki e - den hu sus lar na za ra a lýn dý ðýn da söz ko nu su gay ri men kul ar sa pa yý i le bir lik e op lam ,00 (Yü ze I li bin ürk li ra sý) mu ham men be del ü ze rin den sa ý la cak ýr. IÞ ÞI: 1. aýþ günü saa: 15:50-16:00'a ka dar lan ya d li ye si Me za a lo nun - da a çýk ar ýr ma su re iy le ya pý la cakýr. Bu ar ýr ma da ah min e di len kýy me in % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var i se a la cak la rý mec mu u nu ve sa ýþ mas raf la rý ný geç mek þar ý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar ý ra nýn a ah hü dü ba ki kal mak þar ýy la gü nü lan ya dliyesi Meza salonunda saa 15:50-16:00 arasý ikinci arýrmaya çýkarýlacakýr. Bu arýr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ve sa ýþ mas - raf la rý ný geç me si kay dý ve ah min e di len de ðe rin % 40'ýn dan a þa ðý ol ma mak ko þu luy la en çok ar ý ra na i ha le o lu nur. 2. rýrmaya iþ i rak e de cek le rin ah min e di len kýy me in % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik ar ka dar mil li bir ban ka nýn ke sin ve sü re siz e mi na mek u bu nu ver me le ri la zým dýr. a ýþ pe þin pa ra i le dir. lý cý is e di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir. DV, i ha le dam ga res mi har cý, a pu a lým har cý ve es lim mas raf la rý a lý cý ya a i ir. Bi rik miþ ver gi ler, a pu sa ým har cý ve el la li ye sa ýþ be de lin den ö de nir. 3. poek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililer (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný hususiyle faiz bildirmeleri lazýmdýr. ksi akdirde haklarý apu sicili ile sabi olmadýkça paylaþmadan hariç ve masraflara dair olan iddialarýnýn, dayanaðý belgeler ile onbeþ gün içinde dairemize býrakýlacakýr. 4. aýþ be de li he men ve ya ve ri len müh le i çe ri sin de ö den mez se 'nun 133.mad de - si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. ki i ha le a ra sýn da ki fark an ve e mer rü fa i zin den a lý cý ve ke - fil le ri so rum lu u u la cak ve hiç bir hük me ha ce kal ma dan ken di le ri n den ah sil e di le cek ir. 5. Þarna me i lan a ri hin den i i ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði ak dir de is e yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. þ bu gay ri men kul sa - ýþ i la ný a þýn ma zýn a pu kay dýn da ki il gi li le re sa ýþ i la ný nýn eb lið e dil me me si ha lin de eb lið hük mün de dir. 6. aý þa iþ i rak e den le rin, þar na me yi gör müþ ve mün de re ca ý ný ka bul e miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur (. m. 126) (Yö ne me lik Ör nek o: 27) (*) l gi li ler a bi ri ne ir i fak hak ký sa hip le ri de dahildir. B: C. Y 3. C MÜDÜÜÐÜ (GYMU IÞ I) esmi lanlar ZY Muherem kardeþimiz Musafa Demirkapý (aaçi)'nin eþi eher Demirkapý'nýn vefaýný eessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'an rahme ve maðfire diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, aziyelerimizi sunarýz. Musafa araaþ ve ilesi ZY ire isale-i ur hizmelerinin emekarlarýndan, muherem aðabeyimiz, mabaacý li Düzdemir Hakkýn rahmeine kavuþu. Cuma namazý sonrasý ebedî âleme uðurladýðýmýz aðabeyimize llah'dan rahme diler, ailesi ve doslarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz. üþü Onduk / nhliyeimi kaybeim. Hükümsüzdür. bdurrahman UÞU CZ ZY

13 Y HZIY: Hayreddin kmen BUMC 2 HZ 2012 CUM 13 ÇG BUMC Bir peygamber B'deki feih þehri Musibeler Bir mufak kabý akým (kýsasý) Pasaklý Bir noa Molibden sembolü Ölüm emri Âlâ, hasen Parola B ski bir silah ýa üfeyli Mede iseyen eçimde kullanýlýr vuç içi kadar asada vazifeli u, âb Hayalî hikaye lâhî bir kiab Þahýs nder bulunan, kýymeli ývý'nýn sessizleri kýllý geçinen Þeyan Bir hiab nidasý Güç, kuvve, mecal Doðru yol, yön Güç, aka alender kimseler Býrak Huzurlu Duman kiri öpek Vâlide Gümüþ Zâbi Bir böcek aze, nev Yýrýcý bir hayvan enkler ibe'in baþkeni Mihmandâr-ý ebî ( el- nsârî) Beyaz Bir cahiliye puu n has Fiya, kýyme mir, bey n merhameli llah dosu iyum'un sembolü Düzlük sker baþlýðý skerlikle alâkalý oka'ýn bir ilçesi llah en büyükür Þahsî düþünce, fikir Volkan ifrazaý Yardým, inaye Dokor'un kýsasý Mea'nýn sessizleri Boyun, gerdan 'daki sanbul fâihi padiþah rabayý kaldýran cihaz Gelecek Menfîlik ön eki l rübede olan Bir baðlama edaý Çabuk uçucu el, dazlak efsânî arzular, hevesler uçu baðýþlama Oruc Bir noa Yara'nýn sessizleri Bir soru eki anal'ýn sembolü elenyum'un sembolü larda görülen bir hasalýk, sakaðý Mesafe Güzel sözle gönül alma ebebiyle, binaen M HZ Yan daki karelerde bazý kelimeler giz li dir. Bun la rý yan - dan, üs en, çap raz ve ya er - sin den a ra ya bi lir si niz. e si - þen harf ler de o la bi lir. M: Þ, MI, I, BY, Þ, ÞU, DV, FY, M, DF,,, C, HC, UZ, VZ, OÞ, OOJ, H, D, GZ, IÞM, ZIM, MZUM. D Ð Þ MOZ BUMC þaðýdaki bulmaca parçalarýný verdiðimiz ipuçlarýndan faydalanarak yandaki karelere doðru olarak yerleþirebilir misiniz? MH Y lk ke li me den baþ la yýp her ba sa mak a bir harf de ðiþ i re - rek mâ nâ lý ke li me ler ya zýn ve en son ke li me ye u la þýn. M M Þ Þ Z M M V D H I Þ M B D F D V U Z V Z Þ C O M U M O G M Þ M O Þ D J I Z C F J H I I I B Y M D C D F Y Y F Z B UU BUMC M D B D Yandaki harf ku u la rý ný üs e ki boþ ka re le re doð ru yer leþ i rir se niz yan dan ve üs en mâ nâ lý ke li me - ler bu la cak sý nýz. pu cu o la rak ku - u lar dan bi ri ni biz yer leþ ir dik. Y U M B: uman kardeþimiz, güzelce abdes alýp ur'ân okumaya hazýrlandý. Onu ur'ân'a ulaþýrýr mýsýnýz? Y U M B M M I B H Z C D C B G H U U O F Y D Y Þ M M M U F Z I Ü F H B O Z O U M M B V H 9 F ki resim arasýnda am dokuz fark vardýr. Bulabilir misiniz? B? M HZ 3 Harfli: F,, BUZ, ZM, YI, Þ,, FY, ÞU. 4 Harfli: H, H, Y, F, Þ, DI, ZB, IÞI, B, Ç, YUÞ, D, Y, F, MU, M, CVP: ÇG: oldan aða: 1- Ma- im 2- sanbul 3- Mesaib-a 4- ava-aka 5-irli-Yeni 6- a- i- Paha 7- uam- skeri 8- Ok- iþi- urhal 9- nakara- av 10- salak- a- i 11- dam- lvan- f 12- yi- lhannas 13- Medehah- s 14- ey- sude- Ve 15- s- rham H Y F 16- avk- M- e 17- bu yyub 18- alenderan 19- okir- Mi. Yukarýdan þaðýya: 1- k- Mo- m 2-smail-asiyer 3- evra- adide 4- Masal- Ukala- y 5- na- sikame- - o 6- Bi- Vaþak- hasa- k 7- ubay- Mir- has- Veli 8- i- ep- llahu kber 9- anaa-vn- Dr- Unk, HD, D, IZ. 5 Harfli: B, HYF, YZD, B, UU, ZZ, VZ, M, M, V, YF, BB, YUB, U, UMUM, MB, UBU, OG, ZII V, CI, ÖF, F, I. 10- Faih ulan Mehmed 11- kra- a- yer 12- hva- avm- Yr 13- ra- a- e- uam 14- lifa- Mebni. UU BUMC: oldan: YZM, DF. Yukarýdan: YDD, MB. DÐÞ: MH, H, B, B, C, C, Y.

14 14 2 HZ 2012 CUM PO Y FF liseyi UF'ya yolladý ürkiye Fubol Federasyonu önümüzdeki sezon vrupa kupalarýnda mücadele edecek ürk akýmlarýnýn lisesini UF'ya gönderdi. UF'dan 1'er yýl men cezasý alan Beþikaþ ve Bursaspor da lisede yer aldý. H ÞOÐU Y ''FUBOD þike'' iddialarýna iliþkin görülen davada çapraz sorgusu yapýlan uuklu sanýk Fenerbahçe yöneicisi lhan kþioðlu, ''11 aydýr cezaevinde yapýðým ek þey, kim gelmiþ neden gelmiþ onlarý öðrenmek. O kadar büyük adalesizlikler var ki. dam yaralamakan gelen 27 gün, örgü kurmakan gelen 4 ay, rafik kazasýnda 3 kiþinin ölümüne sebebiye veren 5 ay, bahis þikesi zanlýsý 119 gün, borsa manipülasyon amacýyla suç örgüü kuran 29 gün, ruhsasýz silahan gelen 8 ay, uyuþurucu icarei yapan 7 ay kalýp çýkýlar. Bunlar niye söylüyorum, bunun baþka bir boyuu var. Hepimizin çocuklarý var. ýzým okulu býraký, bana diðerlerini soruyor. Bu saydýðým suçlarý onlar da görüyor. en ne yapýn diyorlar?'' þeklinde siemde bulundu. lhan kþioðlu Ü Y Fu bol Fe de ras yo nu ö nü müz - de ki se zon v ru pa ku pa la rýn da mü ca - de le e de cek ürk a kým la rý nýn lis e si ni U F'ya gön der di. U F'dan men ce - za sý a lan Be þik aþ ve Bur sas por da lis e - de yer al dý. FF'nin C'a ya pý la cak i i - raz la rýn so nu cu nu bek le ye ce ði öð re nil - di. FF, ö nü müz de ki se zon v ru pa ku - pa la rýn da mü ca de le e de cek ürk a - kým la rý nýn lis e si ni U F'ya gön der di. U F'dan men ce za sý a lan Be þik aþ ve Bur sas por da lis e de yer al dý. FF'nin C'a ya pý la cak i i raz la rýn so nu cu nu bek le ye ce ði öð re nil di. FF'den ya pý lan a çýk la ma ya gö re, ür ki ye'yi Þam pi yon - lar i gi'nde Ga la a sa ray ve Fe ner bah çe em sil e der ken; v ru pa i gi'nde de rab zons por, Be þik aþ ve Bur sas por mü ca de le e de cek. di ni len bil gi ye gö re U F'dan Be þik aþ ve Bur sas por'a ve ri - len v ru pa u pa la rýn dan men ce za sý ko nu sun da FF bek le me ka ra rý al dý. Fe - de ras yon, her i ki ku lü bün C'a ya pa - ca ðý i i ra zýn so nu cu nu bek le ye cek. ðer men ce za sý C'a ip al ol maz sa, U - F'ya ye ni lis e gön de ri le cek. Milli Fubol akýmý, bugün izbon'da Porekiz ile yapacaðý özel maçla birlike 493. karþýlaþmasýna çýkacak. Millîler onaldo'lu Porekiz önünde M Fu bol a ký mý, ö zel maç a bu ak þam Por e - kiz i le 8. kez kar þý kar þý ya ge le cek. V por sa a 21.45'de baþ la ya cak kar þý laþ ma yý nak len ya yýn la ya cak. ki ül ke mil li a kým la rý a ra sýn da bu gü ne dek ya pý lan 7 kar þý laþ ma nýn sa de ce 1'i ni ür ki ye ka za nýr ken, 6'sýn da i se Por e kiz sa ha dan ga li bi ye le ay rýl dý. 5'i res - mi, 2'si ö zel ge ri de ka lan 7 maç a ür ki ye 5, Por e kiz i se 15 gol a ý. ür ki ye ve Por e kiz ilk kez 18 ra lýk 1955'e s an bul nö nü a dý'nda ki ö zel maç a kar þý kar þý ya ge lir ken, bu ma çý ay-yýl dýz lý e kip 3-1'lik skor la ka zan dý. ürk Mil li a ký mý, Por e kiz i le da ha son ra yap ý ðý 6 ma çý da yi i rir ken, son 4 kar þý laþ ma da ra kip fi le le re gol bi le a a ma dý. Porekiz Milli akýmýnda eal Madrid'de forma giyen onaldo ve Beþikaþ'a oynayan lmeiada ve Quaresma yer alýyor. F.Bahçe þike dâvâsýna müdahil oldu ''FUBOD þike'' iddialarýna iliþkin görülen davaya bakan mahkeme heyei, Fenerbahçe ulübü'nün müdahillik alebini kabul ei. sanbul 16. ðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen duruþmada, Fenerbahçe ulübü avukalarý, müdahillik alebinde bulundu. yrýca, Fenerbahçe ulübü Baþkaný ziz Yýldýrým'ýn avukalarý, dosyada yer alan ''ape''lerin ses kayýlarýnýn da kendilerine verilmesini isedi. Duruþmada söz alan Yýldýrým'ýn avukalarýndan Þeref Dede, dava konusuyla ilgisi olmayan ses kayýlarýný isemediklerini, sadece davaya iliþkin ses kayýlarýnýn kendilerine verilmesini alep ei. aleplere iliþkin görüþünü açýklayan cumhuriye savcýsý Ufuk rmercan, Fenerbahçe ulübü'nün müdahillik alebinin kabul edilmesini, ses kayýlarýnýn avukalara verilmesine iliþkin alebin ise reddedilmesini isedi. alepleri deðerlendiren mahkeme heyei, Fenerbahçe ulübü'nün suçan zarar görme ihimaline binaen müdahillik alebini kabul ei. Duruþma çýkýþýnda arbede yaþandý BU a ra da, du ruþ ma çý ký þýn da es ki Fe ner bah çe li yö ne i ci li oç i le du ruþ ma sa lo nun da bu lu nan ba zý ki þi ler a ra - sýn da ar ýþ ma ya þan dý. ar ýþ ma nýn, du ruþ ma sa lo - nun da bu lu nan rab zons por lu bir ki þi nin we e a ar - ken bir spor mu ha bi ri ne yö ne lik '' li oç'an a li ma a - lýp, ya zý yor'' id di a la rý ne de niy le çýk ý ðý öð re nil di. we e a an rab zons por lu ki þi ye ep ki gös e ren ga ze e ci ye, - li oç da ge le rek des ek ver di. Bu sý ra da rab zons por lu ki þi nin ya nýn da bu lu nan ar ka da þý da ''en kim o lu yor - sun da ar ka da þý ma he sap so ru yor sun?'' di ye rek oç'un ü ze ri ne yü rü dü. iþ me le rin ya þan dý ðý ar ýþ ma nýn bü - yü me si ü ze ri ne sa nýk lar dan Mec nun Od yak maz ve ev za Þa kar a ra ya gi re rek oç ve bu ki þi yi a yýr dý. Bir sü re da ha de vam e den söz lü ar ýþ ma, gü ven lik gö rev li - le ri ve o ra da bu lu nan a vu ka lar ca ya ýþ ý rýl dý. Bir a vu ka - ýn o la yý fo oð raf la ma ça lýþ ma sý da di ðer a vu ka la rýn u - yar dý ðý gö rev li ler ce en gel len di. y rý ca du ruþ ma çý ký þýn - da rab zons por a vu ka ý us re Yýl maz i le Fe ner bah çe li a vu ka lar a ra sýn da söz lü ar ýþ ma ya þan dý. V'D BUGÜ Boson Celics-Miami Hea: mar por Olympiakos-Panahinaikos: V por ngilere-belçika: V por Porekiz-ürkiye: V por Beþikaþ Mehme kgün'le 2 yýllýk anlaþma yapý BÞÞ, Gençlerbirliði'nin ora saha oyuncusu Mehme kgün ile 2 yýllýk sözleþme imzaladýðýný borsaya bildirdi. Beþikaþ Fubol Yaýrýmlarý anayi ve icare.þ.'den amuyu ydýnlama Plaformu'na (P) gönderilen açýklamada, "Þirkeimiz, fubolcu Mehme kgün ile 2 sezonluk aþaðýdaki þarlarla sözleþme imzalanmýþýr. özleþme bedeli olarak oyuncuya, ve sezonlarý için sezon baþýna 200 bin uro garani ücre ve 3 bin uro maç baþý ücrei ödenecekir" ifadesi kullanýldý.

15 Y PO 2 HZ 2012 CUM 15 BÞÞ B GBY DH I ÞMPYO DOU F ÖÜD 2-0 Ö GÇ, 3. GBY MUU O UÞC. Beþikaþ anrenörü rgin aman. ransfer haberinde Galaasaray birinci DOU fes'i mað lup e dip Be ko Bas ke bol i gi playoff fi nal se ri sin de 2-0 ö ne ge çen Be þik aþ Mi lan gaz'da ba þan re - nör r gin a man, ra kip le ri nin ha kem ler den þi ka ye i ne an lam ve re me di ði ni be lir e rek, ''2-0'dan se ri yi kay be der sek ma ze re a ra - ma ya ca ðým, kim se de a ra ma sýn'' de di. r gin a man, na do lu fes'i bir kez da ha sa ha sýn da mað lup e me yi ba þar dýk la rý ný söy le di. Be þik aþ Mi lan gaz'ýn HY v ru pa i gi'ne ka bul e dil - di ði ni ha ýr la an a man, ''s - lýn da bu bi zim HY v ru pa i - gi'nde ki ilk ma çý mýz. Bir v ru pa i gi a ký mý o lan Be þik aþ Mi lan - gaz, bir baþ ka HY v ru pa i gi a ký mý ný yen di'' i fa de le ri ni kul - lan dý. a man, kar þý laþ ma da ra - kip le ri nin uy gu la dý ðý am sa ha pre se hýz lý hü cum lar la kar þý lýk ver dik le ri ni di le ge ir di. HM GÖDÜÐÜÜ Ç Bir ba sýn men su bu nun, na do - lu fes Ba þan re nö rü Il li as Zo u - ros'un ha kem le ri e leþ ir di ði ni ha - ýr la ma sý ü ze ri ne de a man, þöy le ko nuþ u: ''Bu se zon bi ze kay - be den a kým lar ne den se bu nu söy lü yor. e i ce de bu ha kem ler Be þik aþ for ma sýy la çýk mý yor. e gö rü yor lar sa o nu ça lý yor lar. im - se ma ze re a ra ma sýn. 2-0'dan se ri - yi kay be der sek ma ze re a ra ma ya - ca ðým. Ba zý po zis yon lar ra ki bi mi - zin a ley hi ne ce re yan e miþ o la bi lir a ma ha kem le ri miz ga ye i yi ni ye - li. Hiç kim se bu arz de meç ler le ha kem le ri bas ký al ý na al ma ya ça - lýþ ma sýn. Ha kem le ri mi zin de bu arz be ya na lar dan e ki le ne cek le - ri ne i nan mý yo rum.'' Be þik aþ Mi - lan gaz lý Ba rýþ Her sek i se se ri nin ka lan maç la rý ný da ka za nýp þam pi - yon ol mak is e dik le ri ni söy le di. Faih Doyuran / sanbul por oo 2. ig play-off final maçýnda dana Demirspor, Fehiyespor'u 2-1 yenerek, 8 yýl aradan sonra ekrar Bank sya 1. ig'e yükseldi. F Z YPI: 14 YI D De mirs por a raf a rý ný a þý yan mi ni bü sü nün a ða ca çarp ma sý so nu cu 14 ki þi ya ra lan dý. por o o 2. ig Play-off fi nal ma çýn da Fe hi yes por'u 2-1 ye nen ve Bank s ya 1. ig'e yük se len da na De mirs por'u maç bo yun ca des ek le yen a raf ar lar bir çok a raç la dö nüþ yo lu na geç i. a raf ar la rý a þý yan Bün ya min a ra (47) i da re sin de ki 01 VU 062 pla ka lý mi ni büs, reð li il çe si ar ga cý kö yü çý ký þýn da yol dan çý ka rak a ða ca çarp ý. a za da ya ra la nan sü rü cü a ra i le mi ni büs e ki a sur - lah z gýn (49), Bi lal Güm ren (48), Zi ya can er ler (18), Ba rýþ I lý man (17), la a in Çe le bi (19), Fý ra Çe - le bi (16), y gün Þý nýk (17), r kan l un (19), e mih Öz ürk (19), Fah ri Ber ke a ra çay (17), s ma il Coþ kun (18), Yu suf a ra kuþ (18) ve Cu ma li u al, reð li Dev - le Has a ne si'ne kal dý rýl dý. Has a ne ye kal dý rý lan lar dan du ru mu a ðýr o lan la rýn bu lun du ðu öð re nil di. Yeni sezonda Þam pi yon lar i gi nde ba þa rý lý so - nuç lar al mak is e yen Ga la a sa ray op lam bin 779 rans fer ha be rin de yer a la rak bi rin ci li ði al dý. MYI a yý rans fer gün de mi ne sa rý - kýr mý zý lý a - kým dam ga sý ný vur du. Med ya a kip jan sý In er - press in ya zý lý ba sý ný kap sa yan a raþ ýr ma sý na gö - re, Ga la a sa ray e ze li ra kip le ri ni ge ri de bý ra ka rak çý kan rans fer ha ber le rin de en çok is mi ge çen a - kým ol du. U lu sal, böl ge sel ve ye rel i ki bi ne ya kýn ga ze e i le der gi nin in ce len di ði In er press ra po - run da, ge çen bir ay lýk sü re de ka ýl ma ya hak ka - zan dý ðý Þam pi yon lar i gi nde ba þa rý lý so nuç lar al mak is e yen Ga la a sa ray op lam bin 779 rans - fer ha be rin de yer a la rak bi rin ci li ði al dý. F.BHÇ C, BÞÞ DÖDÜCÜ Fe ner bah çe Ma yýs a yý bo yun ca ya yýn la nan bin 574 ha ber le i kin ci, rab zons por hak kýn da çý kan bin 436 ha ber le ü çün cü ol du. rans fer se zo nu na ön ce lik le ek nik di rek ör a ra yýþ la rýy la gi ren Be - þik aþ i se is mi nin geç i ði bin 301 ha ber le dör dün - cü sý ra yý a lýr ken, ay se ris por da 731 rans fer ha - be riy le be þin ci ol du. ig de yer a lan di ðer a kým - lar i çin de 600 ha be ri ge çen Bur sas por i le s ki þe - hirs por o lur ken, i vass por, Genç ler bir li ði, Mer - sin d man Yur du ve s an bul Bü yük þe hir Be le di - yes por da geç i ði miz ay rans fer ha ber le rin de 500 ha be ri ge çen ku lüp ler ol du lar. ür ki ye ü per mo o Þam pi yo na sý Uluslararasý 1. yak Yarýþý Bulgarisan'ýn Pleven þehrinde bugün sar alacak. üpermoo'da Pleven heyecaný ÜY Mo o sik le Fe de ras yo nu nun 2012 Ya rýþ ak vi min de yer a lan ür ki ye ü per mo o Þam pi yo na sý'nýn U lus la ra ra sý 1. yak Ya rý þý 2-3 Ha zi ran 2012 a rih le - rin de Bul ga ris an'ýn Ple ven þeh rin de MF or ga ni za ör lü ðün de ya pý lý yor. Dün ya nýn en i yi sü per mo o pis i o la rak bi li nen km. u zun lu ðun da ki Dol na Mi ro po li a Pis - i a ma men as fal kap lý. Bir bi rin den il ginç as fal kap lý ram pa la rý ve du var di ye ad lan - dý rý lan vi raj la ra sa hip pis e ya rýþ çý lar bü - yük he ye can ya þa ya cak.ür ki ye Þam pi yo - na sý i le bir lik e Ple ven'de v ru pa ve Do ðu v ru pa ü per mo o Þam pi yo na la rý'nýn 2. yak ya rýþ la rý da ko þu la cak. ürk ya rýþ çý - lar, Bul ga ris an, o man ya, Ma ke don ya ve Yu na nis an gi bi ül ke ler den ge len ya rýþ çý - lar la ku pa mü ca de le si ve re ceka nalya'da 123 golfçü er döküyor nüy Golf Fe de ras yo - nu a ra fýn dan 11. ez dü - zen le nen ve 31 Ma yýs-3 Ha - zi ran a rih le ri a ra sýn da n - al ya Be lek' e ya pý lan ür ki - ye ma ör çýk Þam pi yo - na sýn da 123 spor cu ya rý þý - yor ür ki ye ma ör çýk Golf Þam pi yo na sý'nda ür ki ye'yi Þam pi yo na da 14 er kek 9 ka dýn spor cu em sil e di yor.lk gün so nun da er - kek ler de sý ra la ma þöy le o luþ - u: 1 Fran ces co a por a- al - yan, 2-Jerr y u iz-mek si ka, 3-Ma xi mi li ano luff-l - man ya. a dýn lar da sý ra la ma þöy le o luþ u: 1-o o ne Ho ri- Ja pon ya, 2- a ra azy-l - man ya, 3-i co le Broch ar - sen-da ni mar ka. ürkiye Mini Voleybol Þenliði bugün baþlýyor nvoybo Vak fý a ra fýn - dan s an bul Genç lik ve por l Mü dür lü ðü i le ür - ki ye Vo ley bol Fe de ras yo - nu nun ka ký la rýy la her yýl ge le nek sel o la rak dü zen le - nen, "ür ki ye Mi ni Vo ley - bol Þen li ði" nin al ýn cý sý - ro ma, l gi da ve Fins por'un ka ký la rýy la 23 Ha zi ran a - rih le ri a ra sýn da sa a le ri a ra sýn da s an bul Bur han Fe lek por omp - lek si k rem o çak le - izm sa ha sýn da dü zen le ne - cek ir. Þenliðe yaþ grubu yaklaþýk sporcudan oluþan 274 akým kaýlýyor.

16 HM Z G Ç Pa zar gü nü n ka ra Pur sak lar Ye ni s ya ül ür Mer ke zin de Mü ced did ler il si le si ve Be di üz za man a id ur sî ko nu lu bir se mi ner ve ren i la hi ya çý ya zar M. li a ya Pey gam be ri mi zin (asm) Her yüz yýl ba þýn da bir mü ced did ge lir ve bu di ni hu ra fe ve ah ri fa an e miz le ye rek as lý na ir ca e dip ih ya e der ha di si ni a çýk la dý. o nuþ ma sýn da Pey gam be ri miz den (asm) gü nü mü ze 1300 se ne geç i ði ni ve her a sýr da bir mü ced did ge le rek za ma ný mý za ka dar 12 mü ced did gel di ði ni be lir i ve mü ced did le rin i sim le ri ni ve or ak ö zel lik le ri ni an la an a ya, 13. as rýn ba þýn da Be di üz za man Haz re le ri nin ec did gö re vi ni hak ký i le yap ý ðý ný i fa de e i. a ya, Be di üz za man a id ur sî Haz re le ri nin di ðer mü ced did ler den fark lý o la rak hir za ma nýn en bü yük fe sa dý za ma nýn da en lahiyaçý yazar M. li aya bü yük bir müç e hid, hem en bü yük bir mü ced did, hem ha kim, hem meh di, hem mür þid hem kub-u a zam o la rak gö rev yap ý ðý ný ve hl-i Bey-i e be vî den ol du ðu nu be lir i. Be di üz za man ýn iç i ha la rý o la rak da Za ma nýn ce ma a za ma ný ol ma sý, Ma ne vî ci had va zi fe si nin ön ce çýk ma sý Hür ri ye ve de mok ra si nin þe ra i e uy gun ol ma sý, Meþ ve re pren si bi nin ha ya a ge çiril me si þek lin de i zah e i. i ya sî o la rak da Hz. li (ra) ve Hz. Ha san ýn (ra) a kip e i ði si ya sî mes le ði de vam e ir di ði ni be lir i. Bu ö zel lik le ri i le Be di üz za man ýn am bir Va ris-i e be vi ve ur ân ýn ev hid, ha þir, nü büv ve, a da le ve i ba de gi bi e mel a maç la rý ný en gü zel þe kil de i zah ve is pa e i ði ni be lir i. Ü M VÂ O U UZ: ÞU B I Â BI Ç D YÜ GÜ DÂ ÂMI DÂ I O C I Y2 HZ 2012 CUM Her yüzyýl baþýnda bir müceddid gelir HYÇI M. Y, "H YÜZYI BÞID B MÜCDDD G..." DY BÞY HD- ÞF D B M VD. Yüz de 30 ya ký a sar ru fu sað la ya cak O C D genç mü hen dis ler ce ha zýr la nan ve a raç lar da yüz de 30 a va ran ya ký a sar ru fu sað la yan pro je es i geç i. Fren le me es na sýn da kay bo lan e ner ji nin ek rar sis e me ka zan dý rýl ma sý ný sað la yan pro je nin es sü re ci a mam lan dý. Bu yýl i çin de ü re i mi nin ya pýl ma sý plan la nan pro je yi, Bi lim a na yi ve ek no lo ji Ba kan lý ðý da des ek li yor. Ba kan lýk, genç mü hen dis le re 100 bin li ra des ek e bu lun muþ u. De vim sel ek no lo ji Ge nel Mü dü rü r sin rs lan, 5 mü hen dis ar ka da þýy la bir lik e, pro je yi ha ya a ge çi re bil mek i çin o ca e li nin De rin ce il çe sin de ge ce gün düz ça lýþ ýk la rý ný söy le di. Da ha ön ce hid ro jen e ner ji li a ra ba, gü neþ e ner ji siy le ça lý þan a ra ba ve ek ne yi ba þa rýy la a sar la yan ve ü re en e kip e yer a lan rs lan, a raç lar da ya ký a sar ru fu sað la yan pro je le rin de so na gel dik le ri ni kay de i. rs lan, pro je nin es i ni ör fez Ya rýþ Pis i nde yap ýk la rý ça lýþ may la a mam la dýk la rý ný an la ý. ocaeli / cihan an ser va k a la rýn da % 75 ar ýþ o la bi lir U U I an ser raþ ýr ma la rý u ru mu ve me ri kan an ser Der ne ði nce ya pý lan a raþ ýr ma da, 2030 yý lý na ka dar dün ya da ki kan ser va k'a la rýn da yüz de 75 ar ýþ o la bi le ce ði ni a çýk lan dý. ýp der gi si an ce e ya yým la nan a raþ ýr ma da, kan ser va k'a la rýn da ki yük se liþ bü yük o ran da nü fus ar ý þý na ve nü fus a ki yaþ lan ma ya bað la nýr ken, ar ýk da ha çok sa yý da ge liþ mek e o lan ül ke nin kan ser le bað lan ý lan dý rý lan Ba ý ar zý hayaý be nim se me si nin de e ken ler a ra sýn da bu lun du ðu be lir il di. ondra / aa rgene ehri, rakya nýn Çernobili olmakan kurulacak. rak ya da yüz yý lýn e miz lik ha re kâ ý Y I can da ma rýy ken, hýz lý sa na yi leþ me ve so rum suz luk dolayýsýyla son yýl lar da, ür ki ye nin en kir li neh ri þek lin de a dý sýk sýk gün de me ge len r ge ne Hav za sý e ko lo jik ký ya me in e þi ðin den dön dü. Ma vi r ge ne i çin dev dö nü þü me sar ve ril me si nin ar dýn dan ön ce lik köy le re de zen fek si yon e si si ku ru la rak ev sel a ýk su la rýn a rý ýl ma sý na hýz ve ril di. rak ya al kýn ma jan sý Ge nel ek re e ri Meh me Gö kay Üs ün, r ge ne eh ri nin kur a rýl ma sý a ma cýy la i lân e di len se fer ber lik doð rul u - Meh me Gö kay Üs ün sun da a ýk su a rý ma pro je le ri ne bü yük des ek ve ril di ði ni a çýk la dý. Üs ün, böl ge nin en bü yük çev re so ru nu ha li ne ge len ve rak ya nýn Çer no bi li o la rak a ný lan r ge ne nin ye ni den ha ya bul ma sý a ma cýy la Ma lî Des ek Prog ram la rý kap sa mýn da böl ge ça pýn da op lam 6 a ýk su a rý ma pro je si ne þu a na ka dar yak la þýk 2 mil yon kay nak ak a rýl dý ðý be lir i le rek, uy gu la ma nýn u mu ve ri ci ol du ðu ve ben zer pro je le rin eþ vik e dil me si nin sür dü rü le ce ði ni kay de i. sanbul / Yeni sya

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

EÐÝTÝMDE HAZÝN TABLO

EÐÝTÝMDE HAZÝN TABLO BDÜZZ SKÞH'D IIO BC DS- USUF, SKÞH BD IDII I ZISI SF 13 FUD BÜÜK G GÖDÜ KÜÇÜK SÖZ FC IDI HB SF 16 D G ÇK H B V i I: 43 S I: 15.148 S I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â DI 21 S 2012 CUS / 75 Kr www.ye ni as ya.com.r

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Fakir daha fakir, zengin daha zengin

Fakir daha fakir, zengin daha zengin Yasaðýn temeli deðiþmez maddeler HÝ LÂL KAP LAN: A NA YA SA NIN DE ÐÝÞ MEZ DE NÝ LEN ÝLK ÜÇ MAD DE SÝ NÝN DE ÐÝÞ ME SÝ ÞART. YAR GI KA RAR LA - RIN DA Ö ZEL LÝK LE LA ÝK LÝK ÝL KE SÝ NE DA YA NI LA RAK

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Erich Kästner. Roman UÇAN SINIF. Çeviren: Şebnem Sunar. 50. basım. Resimleyen: Walter Trier

1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Erich Kästner. Roman UÇAN SINIF. Çeviren: Şebnem Sunar. 50. basım. Resimleyen: Walter Trier 1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ Erich Kästner UÇAN SINIF ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Roman Çeviren: Şebnem Sunar Resimleyen: Walter Trier 50. basım Erich Kästner UÇAN SINIF Çeviren: Şebnem Sunar Resimleyen: Walter Trier

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Mayýs ayý, Ýsyan, Ayaklanma, Devrim þiarýna yakýþýr bir ay olduðunu bu yýl da bir kez daha kanýtladý. Ýþçilerin, emekçilerin birlik,

Detaylı