lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö retimin Ö rencilerin Akademik Ba ar s na Etkisi *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö retimin Ö rencilerin Akademik Ba ar s na Etkisi *"

Transkript

1 Sosyal Bilimler 8/2 (2010) SOSYAL B L MLER Y l : 2010 Cilt :8 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi S.B.E. lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö retimin Ö rencilerin Akademik Ba ar s na Etkisi * Doç. Dr. Nurettin Gülmez Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ö retim Üyesi Sinan Alkan Manisa Salihli Kabazl lkö retim Okulu Sosyal Bilgiler Ö retmeni ÖZET Bu ara t rman n temel amac, ilkö retim 8. s n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi Ya stiklal, Ya Ölüm! ünitesinde bilgisayar destekli ö retimin ö rencilerin akademik ba ar s na etkisini incelemektir. Ara t rma, deneysel modellerden ön test son test kontrol gruplu model olarak tasarlanm t r. Elde edilen veriler bilgisayar ortam nda SPSS 15,0 paket program kullan larak analiz edilmi tir. Ara t rman n çal ma grubunu, Manisa ili Salihli ilçesi Kabazl lkö retim Okulu nun, e itim-ö retim y l ndaki 8/A ve 8/B s n flar nda ö renim görmekte olan 41 ö renci olu turmaktad r. Ön test sonuçlar de erlendirilerek gruplar n uygulama öncesi denk oldu u tespit edilmi tir. Ara t rma sonucunda, bilgisayar destekli ö retim yönteminin uyguland deney grubu ö rencilerinin akademik ba ar lar n n, geleneksel ö retim yönteminin uyguland kontrol grubu ö rencilerinden daha yüksek oldu u ortaya ç km t r. Ayr ca cinsiyetin, ö rencilerin akademik ba ar lar na etkisinin olmad belirlenmi tir. Anahtar Kelimeler: Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük, Bilgisayar Destekli Ö retim, E itim-ö retim Teknolojisi The Effects Of Computer Based Teaching In Primary The 8th Class Turkish Republic Revolution History And Kemalism On Academic Success Of Students ABSTRACT The aim of this study is investigating effect of computer based teaching to the academic success of students for the chapter Death or Independent! of Turkish Republic Revolution History and Kemalism lesson of the 8th class in primary school. In the research, experimental models are designed according to the pre test and post test control group. Collected datas were analyzed by SPSS 15.0 program. Working group was consisting of 41 students of Class 8/A and 8/B of academic year in Kabazli Primary Scholl from Salihli district, Manisa. Before the pretest, it was confirmed that groups were similar with respect to academic achievement. At the end of the research, the pupils academic achievement within the experiment group to which computer based teaching method was implemented, compared with the traditional educational * Bu çal ma Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde yap lan bir yüksek lisans çal mas ndan üretilmi tir. 195

2 method of control group. It was reached that the experiment group of pupils were more successful than control group. In addition to this results, gender of the students had no effects on success. Key Words: Turkish Republic Revolution History and Kemalism, Computer Based Teaching, Education and Instruction Technology, Instructional Software 1. Giri Toplumlar gelecekleri için donan ml bireyler yeti tirmek zorundad rlar. Zaman m zda insanlar, daha çok problemlerle kar la makta ve bu problemlerle ba etmesini ö renmek durumundad r. Sorunlarla ba edemeyenler, ça n gerisinde kalmaya mahkûmdurlar. Bunun için de öncelikle nas l bir ya am isteniyorsa ona göre bireyleri yeti tirmek ve e itim vermek gerekmektedir. Günümüzde bireyler; bilgiye odakl bir ya am ö renmek, analitik dü ünmek, sentez yapabilmek, sorunlar çözmek ve etkili ileti im kurmak gibi becerilerle donanm olmal d r. H zla ço alan bilgi kar s nda, her eyi bilmek yerine, hangi bilgiyi nereden ve nas l sa layaca n bilen, seçici davranan, yani ö renmeyi ö renen insana gereksinim duyulmaktad r (Numano lu, 1999: 343). Buna ba l olarak ö retmenin, okul yönetiminin, ö retim araç-gereçlerinin, ailelerin ve e itim-ö retim programlar n n yeniden ele al narak ö renci merkezli olarak haz rlanmas ve sürekli olarak güncellenmesi gerekmektedir. 21. yüzy lda teknoloji, insan hayat n n tamam na girmi durumdad r ve insan hayat na büyük kolayl klar getirmektedir. Teknolojinin geli mesiyle birlikte büyük bir kütüphanedeki bütün kitaplar cepte ta nabilmektedir. nsanlar oturdu u yerden dünyan n istedi i yerini gezebilmekte, müzeleri ziyaret edebilmekte ve dünyan n di er ucundaki insanlarla ileti im kurabilmektedir. Bilgi üretimi ve transfer teknolojisindeki geli melerin, en fazla etkiledi i alanlardan biri de e itim alan d r (Tepecik ve Tuna, 2001: 9). Teknolojinin büyük bir h zla ilerlemesi bilgisayarlar n birçok alanda kullan lmas n sa lam t r. Art k bilgisayarlar anaokuluna kadar girmi, e itimin her alan nda kullan labilir hale gelmi tir. O halde, bu kadar önemli olan bilgisayar çocuklardan uzak tutmak yerine onlara nas l yararlanaca n ö retmek gerekmektedir. Bilgisayar e itimle birle tirildi inde ö renciler, bilgiye daha h zl ula abilmekte, ça da teknolojileri etkili kullanabilmekte, ak lc çözüm yollar önerebilmekte ve yeni teknolojiler üretebilmektedir. Pedagojik bir gerçek de, bilgisayarlar n ö renme ve ö retme ortam n zenginle tirdi idir (Takunyac, 2007: 10). Bilgisayar n e itimde kullan lmas, esas itibariyle gör-i it tekniklerinin mant ki bir geli imidir. Bununla beraber bilgisayar, di er yard mc e itim araçlar yan nda yer al rken temel ö retme kavram nda köklü de i ikli e yol açaca a benzemektedir. Teleskop ve mikroskobun insan n görme alan n geni letmesi gibi, bilgisayar da birçok üstün yönüyle insan n mant k ve sezgisini geni letmekte, bilim ve e itime katk da bulunmaktad r (Alkan, 1998: 183). 196

3 Sosyal Bilimler 8/2 (2010) Bilgisayarl ö retim; ö renme ve ö retmede verimlili i art rmakta, toplam kaliteyi yükseltmekte, bilimsel ve teknolojik geli meleri uygulamaya aktarmakta kolayl k sa lamaktad r ( im ek, 2000:2). Bilgisayar destekli ö retim(bdö), ö retim sürecini ve ö renci motivasyonunu güçlendirdi i, ö rencinin kendi ö renme h z na göre ayarlayabildi i ve kendi kendine ö renme ilkelerini kullanabildi i bir ö retim yöntemidir ( ahin ve Y ld r m, 1999: 58). Ö renciyi merkeze alan, ö rencinin aktif olmas n sa layan ve ö retmenin rehberli inde yürütülen bilgisayar destekli ö retim, 21. yüzy l n öne ç kan yöntemlerinden biridir. Bu yöntem sayesinde ö renciler tarihi, co rafyay, fizi i, matemati i ve en önemlisi bilimsel dü ünmeyi zevkli ve e lenceli bir ekilde ö renebilecektir Ara t rman n Problemi Ça m zda güç bilgiye sahip olmak de il, bilgi üretmektir. Güçlü ve ça da bir ülke olabilmek için de e itim sisteminin dü ünen, yeni de erlere aç k, problem çözme yetene i ve sorumluluk duygusu geli mi, bilim ve teknolojiyi kullanabilen, üretebilen ve iyi vatanda lar yeti tirmesi gerekmektedir. Bireylerin bu özellikleri kazanabilmesi için matematik, fizik, kimya, biyoloji, co rafya gibi dersler yan nda, tarih derslerine de görev dü mektedir. Tarih dersleri genelde yeniliklerden uzak olarak anlat lmakta ve bu yüzden ö rencilerin ilgisini çekmemektedir. Hayatta en hakiki mür it ilimdir diyen Atatürk ün bizzat kendisinin ortaya ç kard Atatürk lkeleri ve nk lâp Tarihi dersleri uygun yöntemlerle verilmemektedir. Bu ders, ö rencilerde ele tirel dü ünme, empati yapma, karar verme, demokratik tutum geli tirme, problem çözme becerilerini geli tirecek özelliklerden uzakt r. Atatürk dönemi olaylar ve bilgileri ö renciye yüklenilmektedir. lkö retimden beri sürekli ayn bilgilerin tekrar bir süre sonra ilgisizli e yol açmaktad r (Safran, 1999: 3). Ders kitaplar ; konu anlat mlar donuk, ezberlemeye yönelik, problemlere i aret edip kar la t rma yapmay d layan, kavramaya kapal bir tarzda kaleme al nm t r. Ö renciler konular hayatta laz m olacak bilgiler olarak de il, not almaya yarayan fizik ve kimya formülü gibi görmektedir. çselle tirilmeyen bir bilgi, kavran lmad ndan geçici bir süreli ine hat rda tutuldu undan k sa süre sonra unutulmaktad r (Arslan A. 2005: 67). Üniversiteye yeni giren ö renciler üzerinde yap lan bir ara t rmada ö rencilerin yakla k % 60 n n ink lâp kavram n n anlam n bile bilmedi i tespit edilmi tir. Dersin ad say labilecek bir kavram n bilinmemesi, üzerinde dü ünülmesi gereken bir durumdur (Gülmez, 2003: 39). Bilgi, ileti im ve e itim teknolojilerindeki h zl de i melere kar n, tarih ö retimi büyük ölçüde kuru anlat ma ve soru cevap yöntemine dayal bir yakla mdan s yr lamad için bu geli melerden yeterince yararlanmad anla lmaktad r(aslan, 2005:110). 197

4 Okuldaki geleneksel ö retim, ço unlukla bir dizi bilgi parças n n ö renciye aktar lmas ve bunlar n ezberletilmesiyle s n rl kalmaktad r. Müfredat dü ünme ve problem çözme yeteneklerini geli tirici içerik ta mamaktad r. Dü ünme yetene i geli meyen bir ö rencinin en büyük zihinsel etkinli i de depolad bilgiyi geri ça rmak oldu undan, da arc ndaki bilgiyi nas l kullanaca n dahi bilememektedir (Özden, 2000: 19). Geleneksel ö retim, ö renci ba ar s n istenilen düzeyde yükseltememekte ve gençleri hayata yeterince haz rlayamamaktad r. Türkiye nin h zla de i en ve geli en dünyada ça da medeniyetler aras nda yerini alabilmesi için, ö rencilerin daha aktif kat labildi i ve yarat c dü ünebildi i yöntemlerin ve etkili ö retim materyallerinin kullan lmas gerekmektedir. Bu özellikler dikkate al nd nda öne ç kan ö retim yöntemi ise bilgisayar destekli ö retimdir. Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerinin amaçlar dikkate al nd nda, bilgisayar destekli ö retim yönteminin kullan lmas do ru bir yakla m olabilir. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinin ö retiminde bilgisayar destekli ö retim yönteminin akademik ba ar ya etkisi nedir? Bu soru çal man n ana problemini ifade etmektedir Ara t rman n Alt Problemleri 1. Bilgisayar destekli ö retimin uyguland deney grubu ile geleneksel yöntemin uyguland kontrol grubunun ön test sonuçlar aras nda anlaml bir farkl l k var m d r? 2. Kontrol grubunun ön test ve son test puanlar aras nda anlaml bir farkl l k var m d r? 3. Deney Grubunun ön test ve son test puanlar aras nda anlaml bir farkl l k var m d r? 4. Deney grubu ile kontrol grubunun son test sonuçlar aras nda anlaml bir farkl l k var m d r? 5. Deney ve kontrol grubunun Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi ön test ve son test puanlar cinsiyete göre bir farkl l k göstermekte midir? 1.3 Ara t rman n Amac Ara t rman n amac, ilkö retim 8.s n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi Ya stiklal, Ya Ölüm! ünitesi konular n n bilgisayar destekli ö retim yöntemi ve geleneksel ö retim yöntemi ile ö retildi inde ö rencilerin akademik ba ar lar aras nda anlaml bir fark n olup olmad n ortaya ç karmakt r. 1.4 Ara t rman n Önemi Türkiye Cumhuriyeti ve nk lâp Tarihi dersinin amac ; ça n ihtiyaç duydu u ve ça da de erleri benimsemi, Türkiye Cumhuriyeti nin ve Atatürk ün istedi i, geli me ve yenili e aç k, ayaklar üstünde durabilen, soran ve cevap verebilen, zaman ve mekân içindeki konumunu belirleyebilen, karar n 198

5 Sosyal Bilimler 8/2 (2010) kendi verebilen, kendine ve ba kalar na sayg ve sevgi duyabilen, kendiyle ve insanl kla bar k, merak edip ara t ran, ara t rmadan hiçbir eye inanmayan, çevreye kar duyarl ve insan haklar na sayg l, silahlanmaya kar ve bar ç, akl n ve bilimi rehber olarak kullanan insanlar yeti tirmektir(gülmez, 2003: 1076). Türkiye nin hangi artlarda Kurtulu Sava na girdi inin, Türk toplumunun Kurtulu Sava ndaki mücadelesinin, modern Türkiye Cumhuriyeti nin olu mas için yap lan ink lâplar n ve Atatürk ilkelerinin genç nesillere ö retilmesi gelecekte güçlü, ça da bir Türkiye aç s ndan büyük öneme sahiptir. Bundan dolay iyi, etkin, duyarl bir vatanda yeti tirmede Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük dersine büyük görev dü mektedir. Bu amaçla yap lacak ara t rman n u noktalara katk sa lamas öngörülmektedir: Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinin i leni ini bilgisayar ile zenginle tirmek ve ö rencilerin hem görme hem de i itme duyular na hitap etmek, Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinin hedeflerine ula rken ortaya ç kabilecek sorunlar n giderilmesinde BDÖ nün katk lar n ortaya koymak, 21. Yüzy l n h zla geli en teknolojisine ö rencileri haz rlamak, Dersleri daha zevkli ve etkili hale getirerek ö rencilerin aktif kat l mlar n sa lamak, Tarih ö retiminde BDÖ nün etkisini ortaya koymak, BDÖ konusunda ö retmenlere yard mc olmak, BDÖ alan nda yap lacak ara t rmalara katk sa lamakt r Ara t rman n Modeli lkö retim 8. s n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde bilgisayar destekli ö retimin ö rencilerin ba ar s na etkisini belirlemek için yap lan bu ara t rmada Ön test- Son test Kontrol Gruplu Deneysel Model kullan lm t r. Ön test-son test kontrol gruplu deneysel modelde, yans z atama ile olu turulmu iki grup bulunmaktad r. Bunlardan biri deney, öteki kontrol grubu olarak kullan lm t r. Her iki grupta da deney öncesi ve deney sonras ölçmeler yap lm t r (Karasar, 2004: 97). Modelin görsel gösterimi Tablo 1 deki gibidir. 199

6 Tablo 1: Çal man n Deneysel Deseni GRUPLAR ÖNTEST LEM SONTEST Deney Grubu Ya stiklal, Ya Ölüm! ünitesi ba ar testi Bilgisayar Destekli Ö retim 5 Hafta Ya stiklal, Ya Ölüm! ünitesi ba ar testi Kontrol Grubu Ya stiklal, Ya Ölüm! ünitesi ba ar testi Geleneksel Ö retim 5 Hafta Ya stiklal, Ya Ölüm! ünitesi ba ar testi Yans z olarak seçilen gruplara öncelikle ön test uygulanm t r. Ön test uygulanmas n n amac süreç öncesi gruplar aras nda akademik ba ar yönünden e itli in olup olmad n tespit etmektir. Daha sonra 5 hafta süreyle deney grubuna bilgisayar destekli ö retim uygulan rken, kontrol grubuna ise ders ö retmeni taraf ndan ö retim, ö retim program ndaki ilkelere uygun olarak gerçekle tirilmi tir. Uygulama sonunda her iki gruba da son test yap lm t r. Son testin yap lmas n n amac ise ön test sonuçlar yla kar la t r larak akademik ba ar n n ne derece artt n tespit etmek ve uygulanan yöntemin etkilili ini ortaya koymakt r. Elde edilen bulgular SPSS 15,0 (Statistical Packages for Social Sciences) program ile anlamland r lmaya çal lm t r Çal ma Grubu Ara t rman n çal ma grubunu, Manisa ili Salihli ilçesindeki Kabazl lkö retim Okulu 8/A ve 8/B s n flar nda okuyan 41 ö renci olu turmaktad r. Çal ma grubunu olu turan ö renciler önceki ö retim dönemi y lsonu genel ba ar puanlar na göre yans z olarak iki ayr s n fa ayr lm t r. Tablo 2 de çal ma grubu gösterilmektedir. Tablo 2: Çal ma Grubunu Olu turan Ö renciler GRUPLAR SINIF MEVCUT Deney Grubu 8/A 21 Kontrol Grubu 8/B Veri Toplama Araçlar Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi Ya istiklal, Ya Ölüm! ünitesinin kazan mlar na ba l olarak bir ba ar testi haz rlanm t r. Ön test ve son testte kullan lan bu ba ar testi çoktan seçmeli olmak üzere 4 seçenekten ve 25 maddeden olu maktad r. Testin kapsam geçerli inin sa lanmas için ba ar testindeki sorular n tüm konu içeri ini örneklemesine ve kapsad sorular n her birinin ölçmek istedi i davran en iyi derecede ölçmesine (Tekin, 2000: 45) özen gösterilmi ve uzman görü üne ba vurulmu tur. Uzman olarak matematik ve istatistik ö retim görevlisi Hürriyet Bilge nin, Sosyal Bilgiler ve Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi ö retmenlerinden be inin görü leri 200

7 Sosyal Bilimler 8/2 (2010) al nm t r. Bu görü ler do rultusunda gerekli düzenlemeler yap ld ktan sonra ba ar testi tekrar tez dan man na gösterilerek son eklini alm t r Verilerin Analizi Ölçme araçlar yoluyla toplanan veriler, kontrol edilerek elde edilen veriler bilgisayara aktar lm t r. Kontrol ve deney grubunun ön test ve son test do ru-yanl say lar, ba ar puanlar, aritmetik ortalamalar ve standart sapmalar hesaplanm t r. Ayn grup içinde ön test ve son test puanlar n n fark n analiz etmek için e le tirilmi gruplar t-testi (Paired Samples Test) kullan lm t r. Deney ve kontrol grubunun birbirleriyle kar la t r lmas nda ve cinsiyete göre farkl l klar n hesaplanmas nda ba ms z gruplar t- testi (Independent Samples Test) kullan lm t r. Anlaml l k için hata pay 0,05 olarak kabul edilmi tir. Bu ara t rmayla ilgili tüm istatistiksel çözümlemelerde SPSS 15,0 paket program ve Microsoft Office Excel program ndan yararlan lm t r. 2. Bulgular ve Yorumlar Deney ve kontrol gruplar na yap lan ön test ve son testlerden elde edilen veriler SPSS program ile istatistiksel olarak anlamland r lmaya çal lm t r. Bu bölümde alt problemlere ili kin olarak istatistikî bulgular ve yorumlar yer almaktad r Birinci Alt Probleme li kin Bulgular ve Yorum Deney grubu ile kontrol grubunun ön test analiz sonuçlar Tablo 3 te verilmi tir. Tablo 3: Deney ve Kontrol Gruplar n n Ön Test Puanlar n n Kar la t r lmas na li kin t- Testi Sonuçlar GRUPLAR N X SS t Sd P DENEY 21 51,81 19,120 KONTROL 20 51,00 20,016 0, ,895 Uygulama öncesinde deney ve kontrol gruplar na yap lan ön test sonucunda deney grubu aritmetik ortalamas n n X =51,81 ve kontrol grubu aritmetik ortalamas n n X =51,00 oldu u tespit edilmi tir. Bu sonuçlardan hareketle iki grup aras nda belirgin bir farkl l n olmad sonucuna ula labilir. Ayr ca, ba ar lar aras ndaki farkl l n istatistiksel olarak anlaml olup olmad n ölçmek amac yla ba ms z gruplar t testi yap lm t r. Deney ve kontrol gruplar ndaki ö rencilerin ön test puanlar aras nda anlaml düzeyde bir farkl l k tespit edilmemi tir [t (39) =0,132; p>0,05]. P de erine bakt m zda, p=0,895 de erini görürüz. Bu de erin p > 0,05 in çok üstünde olmas deney ve kontrol gruplar aras nda, Ya stiklal, Ya Ölüm! ünitesinde ön test de erlerine göre ba ar farkl l n olmad n gösterir. Deney ve kontrol gruplar ndaki ö rencilerin Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi ba ar lar n n, deney öncesinde birbirine yak n oldu u belirlenmi tir. Böylelikle son testler üzerinde ba kolay anla lmaktad r. ms z de i kenlerin etkisi daha 201

8 2.2. kinci Alt Probleme li kin Bulgular ve Yorum Kontrol grubu ö rencilerinin ön ve son test puanlar aras nda anlaml bir farkl l n olup olmad n n ara t r lmas amac yla yap lan t testi sonuçlar tablo 4 te verilmi tir. Tablo 4: Kontrol Grubunun Ön Test ve Son Test Puanlar n n Kar la t r lmas na li kin t- Testi Sonuçlar N X SS t Sd P ÖNTEST 20 51,00 20,016 SONTEST 20 60,80 15,056 2, ,008 Tablo 4 incelendi inde kontrol grubu ö rencilerinin ön test puan ortalamalar ( X = 51,00) ile son test puan ortalamalar ( X = 60,80) aras nda farkl l k oldu u görülmektedir. statistiksel olarak fark olup olmad n belirlemek amac yla yap lan t testi sonucunda kontrol grubunun ön test ve son test puan ortalamalar aras nda anlaml bir fark oldu u ortaya ç km t r[t (19) = 2,945; p<0,05]. Kontrol grubunda da soru-cevap, tart ma, anlat m yöntemlerinin kullan lmas ve birçok etkinli in yap lmas ön teste göre son test sonuçlar n n yüksek olmas na neden olmu tur. Her ö retim ortam nda, istenilen düzeyde olmasa da bir miktar ö renme sa lanmakt r Üçüncü Alt Probleme li kin Bulgular ve Yorum Çal man n deney grubu ö rencilerinin ba ar s nda etkisinin olup olmad n belirlemek amac yla dersin ba nda ve sonunda ö rencilere verilen ba ar testinin puan ortalamalar na ili kin yap lan e le tirilmi gruplar t testinden elde edilen bulgular tablo 5 te gösterilmi tir. Tablo 5: Deney Grubunun Ön Test ve Son Test Puanlar n n Kar la t r lmas na li kin t- Testi Sonuçlar N SS t Sd p X ÖNTEST 21 51,81 19,120 SONTEST 21 81,52 13,593 7, ,000 Tablo 5 te görüldü ü gibi deney grubu ö rencilerinin ön test puan ortalamalar ( X = 51,81 ) ile son test puan ortalamalar ( X = 81,52 ) aras nda büyük farkl l k ortaya ç km t r. statistiksel olarak fark olup olmad n belirlemek için yap lan t testi sonucunda deney grubunun ön test ve son test puanlar n n ortalamalar aras nda anlaml bir fark oldu u ortaya ç km t r[t (20) = 7,678; p<0,05]. Bu verilere göre bilgisayar destekli ö retimin uyguland deney grubunda ö rencilerin ba ar lar n n önemli oranda artt sonucuna ula lm t r. Bilgisayar destekli ö retimde kullan lan ders yaz l m n n, ö renci seviyesine ve ö retim program na uygun olmas, ö rencilerin birden fazla duyusuna hitap etmesi ba ar n n yüksek olmas na sebep olmu tur denebilir. Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde bilgisayar destekli ö retimin kullan lmas yla beraber; ö retim ortam daha e lenceli hale gelmi, ö renme kolayla m ve h zlanm t r. 202

9 Sosyal Bilimler 8/2 (2010) 2.4. Dördüncü Alt Probleme li kin Bulgular ve Yorum Ara t rman n dördüncü alt probleminin analizinde deney ve kontrol grubu ö rencilerinin son test ba ar puanlar aras nda anlaml farkl l k olup olmad t testi ile analiz edilmi tir. Analiz sonuçlar Tablo 6 da verilmi tir. Tablo 6: Deney ve Kontrol Gruplar n n Son Test Puanlar n n Kar la t r lmas na li kin t- Testi Sonuçlar GRUPLAR N X SS t Sd p DENEY 21 81,52 13,59 KONTROL 20 60,80 15,06 4, ,000 Tablo 6 da deney ve kontrol gruplar n n son testlerinin istatistiklerine bak ld nda, deney gurubunun son test ortalamas X =81,52 iken kontrol gurubunun ortalamas X =60,80 ç km t r. Deney gurubu aritmetik ortalamas, kontrol grubu aritmetik ortalamas na göre yüksek ç km t r. Bilgisayar destekli ö retim yap lan deney grubunda, geleneksel ö retim yap lan kontrol gurubuna göre son test ortalamalar n n yüksek ç kmas ö renci ba ar s üzerinde BDÖ lehine anlaml bir fark n oldu unu göstermektedir. Ayr ca, deney ve kontrol grubunun son test ba ar puanlar n n farkl l n n istatistiksel olarak anlamland r lmas için ba ms z gruplar t testi yap lm t r. P de erinin 0,05 in alt nda olmas deney ve kontrol gruplar aras nda son test de erlerinde anlaml bir fark n oldu unu göstermektedir[t (39) = 4,630; p<0,05]. Ön test ve son test kar la t rmalar nda hem deney hem de kontrol grubu lehine puan art tespit edilmi tir. Bu durum, her iki grupta da ilgili ö retimlerin gerçekle tirilmesinden dolay beklenen bir sonuçtur. Ancak ba lang çta e it olan gruplar n deneysel i lem uyguland ktan sonra yap lan son test sonucunda ba ar puan ortalamalar aras nda büyük farkl l klar ortaya ç km t r. Böylece, BDÖ yönteminin, geleneksel ö retim yöntemine göre daha etkili bir ö retim yöntemi oldu u ve BDÖ yönteminin uyguland gruptaki ö renci ba ar lar n n, geleneksel ö retim yönteminin uyguland gruptaki ö rencilere oranla daha yüksek oldu u belirlenmi tir. Bu ara t rma kapsam nda Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde bilgisayar destekli ö retimin uygulanmas yla beraber u sonuçlara ula ld söylenebilir: BDÖ nün ö renci merkezli bir yöntem olmas, animasyon, foto raf ve video görüntüleri, ö rencilerin sürekli aktif olmas ba ar y olumlu yönde etkilemi tir. Ö renciler, her konudan sonra de i ik türden sorular cevapland rmaya çal t klar için tekrarlar sayesinde ö renmede kal c l k artm t r. Görsel ve i itsel uyarc lar n çoklu u nedeniyle konularda geçen soyut kavramlar, sava lar ve olaylar görselle tirildi i için ö renciler dersi daha kolay anlam lard r. 203

10 Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde deney grubunda bilgisayar destekli ö retimin uygulanmas sonucunda ara t rmac n n kendi gözlemleri u ekilde belirtilmi tir: Ö renme kolayla m ve h zlanm t r. Ö retim ortam daha e lenceli hale gelmi tir. Ö renciler, bilgisayar ile birebir etkile ime girdikleri için ö rencilerin derse kar ilgileri ve sevgileri artm t r. Bilgisayar destekli ö retimden sonra ö rencilerin sorduklar aç k uçlu sorular de erlendirildi inde, ö rencilerin dü ünme ve hayal güçlerinde olumlu geli meler sa lanm t r. Deneysel uygulama sonucunda elde edilen bulgular daha önce yap lan BDÖ ile ilgili ara t rma sonuçlar ile benzerlikler göstermektedir. Aksu(2002), Hücuptan (2006), Ku (2006), Olgun(2006), S raba (2006), Çelik(2007), Pekta (2008), Özel(2008) ve Tankut(2008) bilgisayar destekli ö retim ve geleneksel ö retimin kar la t r lmas çal malar n yapm lar ve bilgisayar destekli ö retimin geleneksel ö retimden üstün oldu unu belirlemi lerdir Be inci Alt Probleme li kin Bulgular ve Yorum Tablo 7 ve 8 de cinsiyete göre kontrol ve deney grubunun Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi puanlar aras nda fark olup olmad n gösteren ön test ve son test sonuçlar n n analizi gösterilmi tir. Tablo 7:Kontrol Grubunun Cinsiyet De i kenine Göre Ön Test ve Son Test Puanlar n n Kar la t r lmas na li kin t- Testi Sonuçlar GRUPLAR N X SS t Sd p ÖNTEST KIZ 12 52,00 15,54 ERKEK 8 49,50 26,53 0, ,815 SONTEST KIZ 12 59,67 11,75 ERKEK 8 62,50 19,82 0, ,723 Kontrol ve deney gruplar nda erkek ve k z ö renciler aras nda ön test ve son test de erlerinde istatistiksel olarak anlaml bir fark n olmad görülmektedir. Kontrol grubundaki erkek ö rencilerin Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi ba ar s n n k z ö rencilerin ba ar s ndan biraz daha yüksek oldu u sonucuna ula lm t r. Buna kar l k deney grubundaki aritmetik ortalamalar de erlendirildi inde k z ö rencilerin, Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi ba ar s n n erkek ö rencilerden yüksek oldu u sonucuna ula lm t r. Ancak bu farkl l klar, anlaml farkl l klar düzeyinde de ildir. Tablo 8:Deney Grubunun Cinsiyet De i kenine Göre Ön Test ve Son Test Puanlar n n Kar la t r lmas na li kin t- Testi Sonuçlar ÖNTEST SONTEST GRUPLAR N X SS t Sd p KIZ 10 54,80 16,66 ERKEK 11 49,09 21,55 KIZ 10 85,20 16,44 ERKEK 11 78,18 10,02 0, ,508 1, ,

11 Sosyal Bilimler 8/2 (2010) Bu alt problemin sonucuyla benzer olarak Olgun(2006), Pekta (2008) ve Özel(2008) taraf ndan yap lan bilgisayar destekli ö retimin geleneksel ö retimle kar la t r ld ara t rmalarda da cinsiyetin akademik ba ar ya etkisinin olmad belirlenmi tir. 3. Sonuçlar Bu bölümde, ara t rman n bulgular ve yorumlar na dayal olarak ula lan sonuçlara de inilmi tir. 1- Uygulama öncesinde yap lan ön test sonuçlar de erlendirildi inde deney ve kontrol gruplar aras nda istatistiksel olarak anlaml bir farkl l k bulunamam t r. Her iki grubun uygulama öncesinde akademik ba ar lar bak m ndan e it düzeyde olduklar belirlenmi tir. 2- Kontrol grubunun ön test ba ar puanlar ile son test ba ar puanlar aras nda son test sonuçlar lehine anlaml bir farkl l k bulunmu tur. Geleneksel ö retimin de ö renmeyi bir miktar sa lad sonucuna ula lm t r. 3- Deney grubunun ön test ba ar puanlar ile son test ba ar puanlar aras nda son test sonuçlar lehine anlaml bir fark bulunmu tur. Bilgisayar destekli ö retim yöntemi ö rencilerin ba ar seviyelerini yüksek derecede art rm t r. 4- Deney grubunun son test ba ar puanlar ile kontrol grubunun son test ba ar puanlar aras nda anlaml bir farkl l k bulunmu tur. Bu sonuca göre; bilgisayar destekli ö retim yöntemi ders ba ar s nda geleneksel yönteme oranla daha etkilidir. Her iki grubun son test sonuçlar kar la t r ld nda deney grubunun ba ar s n n daha yüksek oldu u anla lmaktad r. 5-Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinin ba ar s n n cinsiyet de i kenine göre istatistiksel olarak farkl la mad anla lm t r. 6- statistiksel sonuçlar n yan nda, bilgisayar destekli ö retim yap lan deney grubundaki ö rencilerin kontrol grubundaki ö rencilere göre Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük dersine daha fazla ve severek kat ld klar gözlenmi tir. 7- Bilgisayar destekli ö retimin etkile imli olmas, ilgi çekici olmas, fazla say da görsel ve i itsel materyallerin kullan lmas ö renci ba ar s n olumlu yönde etkilemi tir. Bilgisayar destekli ö retim yönteminin geleneksel ö retim yöntemine göre üstün oldu u belirlenmi tir. 4. Öneriler 1- E itimin, bireyleri gelece in artlar na uygun ve ça da olarak yeti tirmesi gerekti i göz önünde bulunduruldu unda, e itimcilerin bilgi teknolojilerini bilinçli bir ekilde kullanmalar gerekti i ortaya ç kmaktad r. 2- Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde ö retmenlerin bilgisayar destekli ö retimi kullanmalar te vik edilmelidir. Bilgisayar destekli ö retimin ba ar ya ula mas nda en büyük pay ö retmene aittir. Bu nedenle, ö retmenlere hizmet içi e itimler yoluyla bilgisayar 205

12 teknolojileri ve kullan mlar yla ilgili e itimler verilmelidir. Bilgisayar kullanmay bilmeyen ö retmen kalmamal d r. 3- Okullarda bili im teknolojileri s n flar olu turulmal d r. Ö rencilerin ara t rma yapabilmeleri ve sanal gezileri yapabilmeleri için okullarda, hatta her s n fta en az bir tane bilgisayar, yaz c, tepegöz, projeksiyon cihaz, taray c ve ses sistemi bulunmal d r. Bu araçlar günün teknolojisine uygun olmal ve ihtiyaçlara cevap verebilmelidir. Ö retim yaz l mlar bilgisayarlarda sorunsuzca çal abilmelidir. Okullarda Sosyal Bilgiler s n flar olu turulmal ve uygun araçgereçler bu s n fta haz r bulundurulmal d r. 4- Ö retmen, ö retimi iyi planlamal d r. Bilgisayar destekli ö retim, ö retmen taraf ndan en uygun zamanlarda kullan lmal d r. Ö retmen, derse haz rl kl gelerek ö rencilere yol gösterici olmal, ö rencilerin birbirlerine ve ö retmene soru sormalar n, teknolojiden yararlanmalar n te vik etmelidir. 5- Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi ile ilgili olarak ders yaz l mlar n n azl dikkat çekmektedir. Milli E itim Bakanl, daha fazla, kaliteli ve ucuz yaz l mlar haz rlanmas konusunda yaz l m çal malar n desteklemeli ve hatta Bakanl a ba l ders araçlar geli tirme merkezini ça da ko ullara göre yeniden yap land rmal d r. Milli E itim Bakanl, sanal kütüphaneler olu turarak ö rencilerin ve ö retmenlerin hizmetine açmal d r. KAYNAKÇA AKSU, D. (2002), Bilgisayar Destekli Ö retim Etkinliklerinin lkö retim Be inci S n f Ö rencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi Eri ilerine Etkisi (Yay mlanmam Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi E itim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. ALKAN, C. (1998), E itim Teknolojisi, An Yay nc l k, Ankara. ARSLAN, A. (2005), nk lâp Tarihi ve Tarih Derslerinde Ba ar Nas l Sa lanabilir?, lk ve Orta Ö retim Kurumlar nda Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük Konular n n Ö retimi: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Haz. Mehmet Saray ve Hüseyin Tosun, Atatürk Ara t rma Merkezi, Ankara. ASLAN, E. (2005), Türkiye de Tarih E itiminin Sorunlar, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca E itim Fakültesi Dergisi, 18, ÇEL K, E. (2007), Ortaö retim Co rafya Derslerinde Bilgisayar Destekli Animasyon Kullan m n n Ö renci Ba ar s na Etkisi (Yay mlanmam Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi E itim Bilimleri Enstitüsü, stanbul. GÜLMEZ, N. (2003), Üniversiteye Yeni Gelen Ö rencilerin Atatürk lkeleri ve nk lâp Tarihi Dersi Bilgi Seviyeleri, Atatürkçü Bak, 2, GÜLMEZ, N. (2003), Üniversite Gençli inin Atatürk lkeleri ve nk lâp Tarihi Dersine Bak, Atatürk Ara t rma Merkezi Dergisi, 57, HÜCUPTAN, M. L. (2006), Bilgisayar Destekli Ö retimin 6. S n f Sosyal Bilgiler Dersi Ö renci Ba ar s na Etkisi (Yay mlanmam Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. KARASAR, N. (2004), Bilimsel Ara t rma Yöntemi, Nobel Yay n Da t m, Ankara. KU, Z. (2006), lkö retim 7. S n f Sosyal Bilgiler Dersi Karadeniz Bölgesi ve ç Anadolu Bölgesi Konular n n Bilgisayar Destekli Ö retiminin Ö rencilerin Akademik 206

13 Sosyal Bilimler 8/2 (2010) Ba ar s na Etkisinin De erlendirilmesi (Yay mlanmam Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi E itim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. NUMANO LU, G. (1999), Bilgi Toplumu-E itim-yeni Kimlikler-II: Bilgi Toplumu ve E itimde Yeni Kimlikler, Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32, (1 2), OLGUN, A. (2006), Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Ö retiminin Ö rencilerin Fen Bilgisi Tutumlar, Bili üstü Becerileri ve Ba ar lar na Etkisi (Yay mlanmam Yüksek Lisans Tezi), Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eski ehir. ÖZDEN, Y. (2000), Ö renme ve Ö retme, Pegem A Yay nc l k, Ankara. ÖZEL, S. F. (2008), Bilgisayar Destekli Ö retim Materyallerinin Ö rencilerin Tutum ve Ba ar lar na Etkisi (Yay mlanmam Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi E itim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. PEKTA, M. (2008), Biyoloji Ö retiminde Yap land rmac Yakla m n ve Bilgisayar Destekli Ö retimin Ö renci Ba ar s ve Tutumlar na Etkisi (Yay mlanmam Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi E itim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. SAFRAN, M. (1999), E itimbilimi Aç s ndan Atatürk lkeleri ve nk lâp Tarihi Ö retimi, Hacettepe Üniversitesi Atatürk lkeleri ve nk lâp Tarihi Ö retimi Sempozyumu, Ankara. SIRABA I, A. (2006), Bilgisayar Destekli Ö retimin Lise Ö rencilerinin Asit Baz ve HP Konusunu Ö renmedeki Ba ar lar na ve Kimyaya Kar Olan Tutumlar na Etkisinin Geleneksel Yöntemle Kar la t r lmas (Yay mlanmam Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi E itim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. AH N, T. Y. Y ld r m, S. (1999), Ö retim Teknolojileri ve Materyal Geli tirme, An Yay nc l k, Ankara. M EK, A. (2000), E itim leti imi, Anadolu Üniversitesi Yay nlar, Eski ehir. TAKUNYACI, M. (2007), lkö retim 8. S n f Ö rencilerinin Geometri Ba ar s nda Bilgisayar Destekli Ö retimin Etkisi (Yay mlanmam Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. TANKUT, Ü. S. (2008), lkö retim 7. S n f Sosyal Bilgiler Dersinde Bilgisayar Destekli E itimin Akademik Ba ar ya ve Kal c l a Etkisi (Yay mlanmam Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. TEPEC K, A. Tuna, S. (2001), Plastik Sanatlar E itiminde Bir Araç Olarak Bilgisayar Kullan m, Ça da E itim Dergisi, 277, TEK N, H. (2000), E itimde Ölçme ve De erlendirme, Yarg Yay nlar, Ankara. 207

14 208

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar

Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar Journal of Language and Linguistic Studies Vol.2, No.2, October 2006 Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar Öz Problem durumu:tekrar, düzeltme ile başarı ve erişi arasında anlamlı bir

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Türkiye de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi

Türkiye de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi 510 Türkiye de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi Dr. Elif Bakar, MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü, elifbakar@gmail.com Özet Fen

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Mehmet MUHARREMOĞL Ulusal Koordinatör mmuharremoglu@meb.gov.tr Zehra SAYIN Teknik Koordinatör zehrasayin@meb.gov.tr Projenin yasal çerçevesi itec Projesi 7. ÇP Bilgi ve

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

GENEL BİYOLOJİ UYGULAMALARINDA AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA CİNSİYETİN ETKİSİ

GENEL BİYOLOJİ UYGULAMALARINDA AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA CİNSİYETİN ETKİSİ Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (2) Sayı:14 63 GENEL BİYOLOJİ UYGULAMALARINDA AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA CİNSİYETİN ETKİSİ Arş.Gör.Esra ÖZAY* Arş.Gör.Dr.İjlal OCAK* Gürbüz OCAK**

Detaylı

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal K TAP TANITIMI Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal Doç. Dr. Süleyman Akyürek, lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmen Adaylar n n Yeterlikleri

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Bulunduğu Kaynaştırma

Bulunduğu Kaynaştırma İşitme Engelli Öğrencilerin Bulunduğu Kaynaştırma Ortamlarında Fiziksel Düzenlemeler Araş. Gör. Duygu BÜYÜKKÖSE Araş. Gör. Hüseyin KOÇ Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR ÖZEK 2015, Anadolu Üniversitesi Giriş İşitme

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB 302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme/Tasarımı Dersinin Kazanımlarına İlişkin Görüşleri

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme/Tasarımı Dersinin Kazanımlarına İlişkin Görüşleri Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme/Tasarımı Dersinin Kazanımlarına İlişkin Görüşleri Fatih BEKTAŞ Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi fatihbektas@atauni.edu.tr

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com K 8 Fen Koleji'nde, anas n f ndan 8. S n fa kadar bütünlük ve devaml l k arz eden bir e itim program uygulan r. Bu programla tüm s n f düzeylerinde ö rencilere temel

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI UNIVERSITY STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS THE USE OF COMPUTERS AND INTERNET Hakan POLAT University of Fırat, ELAZIG, TURKEY hakanpolat@firat.edu.tr

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA 0 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Uluslararası Durum Belirleme Çalışmaları Kapsamında TürkiyeT rkiye nin Dikkate Alması Gereken Sonuçlar Prof.Dr.Giray.Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkiye nin Katıld

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 6

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 6 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 6 KURUMDA EĞİTİM VE GELİŞTİRME Eğitim, bireyin kendisine, yakın çevresine ve topluma uyum sağlaması için gereken bilgi, beceri ve alışkanlıkların kazandırılması sürecidir. Günümüz

Detaylı

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır?

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır? Nisan, 01.04.2013 OTĠZM, EĞĠTĠM HAKKI VE UYGULAMALARI Nisan ayı otizm farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Gün, ay ve yıl olarak belli amaçlara hasredilen tema lar, toplumda dikkat çekmek, konunun önemini

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI El sanatları Teknolojisi Alanı altında yer alan dalları yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. El sanatları programının amacı, Bireylerin,

Detaylı

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI Sporculara Zihin antrenmanları, tüm çalışanlara ekip ruhu içerisinde sporcu motivasyonuna katkı sağlama, teknik ekibe psikolojik yönetim tarzları konusunda destek olamyı amaçlayan

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bitirme Projesi BIL401 7 0+4 2 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ

GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ DİKSİYON - 1 40/32 DİKSİYON - 2 40/32 BEDEN DİLİ 40/32 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK/DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL SÜRE DERSİN AMACI DERSİN

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

Anadolu Teknik ve Meslek Liseleri

Anadolu Teknik ve Meslek Liseleri Anadolu Teknik ve Meslek Liseleri Doç. Dr. Haydar TAYMAZ (*) Eğitim sistemimizde, yabancı dil bilen orta düzeyde teknik elem anları okullarda yetiştirilmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığının 2.2.1983 gün

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Sunum Becerileri (ENG 202) Ders Detayları

Sunum Becerileri (ENG 202) Ders Detayları Sunum Becerileri (ENG 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sunum Becerileri ENG 202 Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG 101, ENG 102,

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ VE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ

ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ VE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ VE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ Doç.Dr.Serap EMİR İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Üstün Zekalıların Eğitimi Anabilimdalı E-mail:

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Olasılık ve İstatistik Dersinin Öğretiminde Deney ve Simülasyon

Olasılık ve İstatistik Dersinin Öğretiminde Deney ve Simülasyon Olasılık ve İstatistik Dersinin Öğretiminde Deney ve Simülasyon Levent ÖZBEK Fikri ÖZTÜRK Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Sistem Modelleme ve Simülasyon Laboratuvarı 61 Tandoğan/Ankara

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi (AKTS) 27 Mart 2009 Yrd. Doç. Dr Sevinç HATĠPOĞLU Erasmus Koordinatörü

Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi (AKTS) 27 Mart 2009 Yrd. Doç. Dr Sevinç HATĠPOĞLU Erasmus Koordinatörü Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi (AKTS) 27 Mart 2009 Yrd. Doç. Dr Sevinç HATĠPOĞLU Erasmus Koordinatörü o AKTS Nedir? o AKTS Sisteminin Özellikleri o AKTS Kredisi Nedir? o AKTS Notlandırma Sistemi

Detaylı

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir.

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir. Kök Kavramı Örneklerle Konu Anlatımı 1 TÜRKÇE DERSİNDE ATATÜRKÇÜLÜK 2104 sayılı Tebliğler dergisinde yayımlanan Temel Eğitim ve Orta Öğretim Kurumlarında Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni İL/ İLÇE OKUL ADI ADRES : KAYSERİ/YEŞİLHİSAR : YEŞİLHİSAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ VE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ : YAVUZ SELİM MAH. ADANA CADDESİ İLETİŞİM KURULACAK KİŞİLER Müdür Yardımcısı Ekip Lideri

Detaylı

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, muhasebe ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Muhasebe ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

2005 TÜRKÇE PROGRAMINA GÖRE HAZIRLANMI LKÖ RET M B R NC KADEME TÜRKÇE DERS K TAPLARININ KEL ME HAZ NES

2005 TÜRKÇE PROGRAMINA GÖRE HAZIRLANMI LKÖ RET M B R NC KADEME TÜRKÇE DERS K TAPLARININ KEL ME HAZ NES 2005 TÜRKÇE PROGRAMINA GÖRE HAZIRLANMI LKÖ RET M B R NC KADEME TÜRKÇE DERS K TAPLARININ KEL ME HAZ NES Yrd. Doç. Dr. Özay KARADA Yrd. Doç. Dr. Mehmet KURUDAYIO LU ÖZ: 2005 Türkçe program na göre haz rlanm

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar Senato Tarihi: 29/07/2015 Senato No : 12 Amaç T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 İÇİNDEKİLER 1. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.3.1. ÖRNEK OLAY (DURUM ÇALIŞMASI) YÖNTEMİ...

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

GENEL MATEMATİK DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI İLE ÖSS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ

GENEL MATEMATİK DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI İLE ÖSS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 7 Sayı:11 Bahar 006 s. 37-46 GENEL MATEMATİK DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI İLE ÖSS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ Nezahat ÇETİN Nevin MAHİR ÖZET Bu çalışmanın amacı, fen ve mühendislik

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM 1. Açıklama 1.1.Proje Ortaklarının Adları: Uzman Klinik Psikolog Özge Yaren YAVUZ ERDAN, Uzman Klinik Psikolog Elvan DEMİRBAĞ, Uzman Klinik Psikolog Nilay KONDUZ 1.2.Nihai

Detaylı

MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU

MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU ANKARA MAMAK MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU 1.2. BİT İN SOSYAL ve KÜLTÜREL KATKILARI Ankara, 2014 Hazırlayan: Mustafa KATLANÇ 2 1.2. BİT İN SOSYAL ve KÜLTÜREL KATKILARI Mehmet Çekiç Ortaokulu Sayfa 1 / 10 Mustafa

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Sema ALTUN YALÇIN 2 Zeynel Abidin Yılmaz 3 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin İnternete İlişkin Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği)

Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin İnternete İlişkin Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği) 528 Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin İnternete İlişkin Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği) Turgut Fatih KASALAK, Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü, tfatih@akdeniz.edu.tr Evren SEZGİN, Akdeniz

Detaylı

MATEMATİK (haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati)

MATEMATİK (haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati) MATEMATİK (haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati) GİRİŞ XXI. yüzyılda matematik eğitimi yalnız doğa olaylarının araştırmasında ve teknikte değil insan oğlunun mantıklı, eleştirel ve estetik

Detaylı

Öğretim Tasarımında ASSURE Modeli The Heinich, Molenda, Russell and Smaldino Model

Öğretim Tasarımında ASSURE Modeli The Heinich, Molenda, Russell and Smaldino Model 1 Öğretim Tasarımında ASSURE Modeli The Heinich, Molenda, Russell and Smaldino Model ASSURE modeli, öğretmenlerin sınıflarında kullanmaları için değiştirilmiş bir Öğretim Sistemi Tasarımı (ISD) sürecidir.

Detaylı

BİLGİSAYAR TABANLI OKURYAZARLIK PROGRAMI. Temelleri, Uygulaması, Geleceği. 16 Mayıs 2012

BİLGİSAYAR TABANLI OKURYAZARLIK PROGRAMI. Temelleri, Uygulaması, Geleceği. 16 Mayıs 2012 BİLGİSAYAR TABANLI OKURYAZARLIK PROGRAMI Temelleri, Uygulaması, Geleceği 16 Mayıs 2012 Türkiye nin yetişkinler için ilk bilgisayar tabanlı okuryazarlık programı www.acevdeokuyaz.org Neden Bilgisayar Tabanlı

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Tasarım I GRT 207 Her İkisi 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

Akran Koçluğu Koçluk Becerileri

Akran Koçluğu Koçluk Becerileri Akran Koçluğu Koçluk Becerileri Öğretmenlere, sporcular gibi koçluk edilirse, yeni edindikleri becerileri uygulamaya koyacaklardır. Öğretmen Başarısının Öğrenci Başarısına Etkisi 60 52 50 40 30 20 10 6

Detaylı

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış Sunum Akışı EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış EBA nedir? Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içerikleri

Detaylı

Görsel Tasarım İlkelerinin BÖTE Bölümü Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi

Görsel Tasarım İlkelerinin BÖTE Bölümü Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi Görsel Tasarım İlkelerinin BÖTE Bölümü Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi Cahit CENGİZHAN Duygu ATEŞ Öğretim Görevlisi Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA 1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA Bu bölümde sosyal medya kavramı, gelişimi, özellikleri ve sosyal medya araçları ele alınarak geleneksel medya ve sosyal medya arasındaki farklar incelenmiştir. Ayrıca bu bölümde,

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ Afyonkarahisar 2012 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Gıda mühendisi gıda hammaddelerinin besin değerini kaybetmeden standartlara uygun olarak verimli bir şekilde işlenmesini, korunmasını ve depolanmasını planlayan, uygulamasını yürüten ve yeni sistemleri

Detaylı

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin; Öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını, Öğretmenliğin özellikleri

Detaylı

Eğitim Fakültelerinde Ortak Ders Olarak Okutulan Yabancı Dil Derslerinde Öğrencilerin Bilişsel Hazırbulunuşluk Düzeylerinin Akademik Başarıya Etkisi

Eğitim Fakültelerinde Ortak Ders Olarak Okutulan Yabancı Dil Derslerinde Öğrencilerin Bilişsel Hazırbulunuşluk Düzeylerinin Akademik Başarıya Etkisi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 9, Sayı 1, (2008), (13-22) 13 Eğitim Fakültelerinde Ortak Ders Olarak Okutulan Yabancı Dil Derslerinde Öğrencilerin Bilişsel Hazırbulunuşluk

Detaylı