lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö retimin Ö rencilerin Akademik Ba ar s na Etkisi *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö retimin Ö rencilerin Akademik Ba ar s na Etkisi *"

Transkript

1 Sosyal Bilimler 8/2 (2010) SOSYAL B L MLER Y l : 2010 Cilt :8 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi S.B.E. lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö retimin Ö rencilerin Akademik Ba ar s na Etkisi * Doç. Dr. Nurettin Gülmez Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ö retim Üyesi Sinan Alkan Manisa Salihli Kabazl lkö retim Okulu Sosyal Bilgiler Ö retmeni ÖZET Bu ara t rman n temel amac, ilkö retim 8. s n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi Ya stiklal, Ya Ölüm! ünitesinde bilgisayar destekli ö retimin ö rencilerin akademik ba ar s na etkisini incelemektir. Ara t rma, deneysel modellerden ön test son test kontrol gruplu model olarak tasarlanm t r. Elde edilen veriler bilgisayar ortam nda SPSS 15,0 paket program kullan larak analiz edilmi tir. Ara t rman n çal ma grubunu, Manisa ili Salihli ilçesi Kabazl lkö retim Okulu nun, e itim-ö retim y l ndaki 8/A ve 8/B s n flar nda ö renim görmekte olan 41 ö renci olu turmaktad r. Ön test sonuçlar de erlendirilerek gruplar n uygulama öncesi denk oldu u tespit edilmi tir. Ara t rma sonucunda, bilgisayar destekli ö retim yönteminin uyguland deney grubu ö rencilerinin akademik ba ar lar n n, geleneksel ö retim yönteminin uyguland kontrol grubu ö rencilerinden daha yüksek oldu u ortaya ç km t r. Ayr ca cinsiyetin, ö rencilerin akademik ba ar lar na etkisinin olmad belirlenmi tir. Anahtar Kelimeler: Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük, Bilgisayar Destekli Ö retim, E itim-ö retim Teknolojisi The Effects Of Computer Based Teaching In Primary The 8th Class Turkish Republic Revolution History And Kemalism On Academic Success Of Students ABSTRACT The aim of this study is investigating effect of computer based teaching to the academic success of students for the chapter Death or Independent! of Turkish Republic Revolution History and Kemalism lesson of the 8th class in primary school. In the research, experimental models are designed according to the pre test and post test control group. Collected datas were analyzed by SPSS 15.0 program. Working group was consisting of 41 students of Class 8/A and 8/B of academic year in Kabazli Primary Scholl from Salihli district, Manisa. Before the pretest, it was confirmed that groups were similar with respect to academic achievement. At the end of the research, the pupils academic achievement within the experiment group to which computer based teaching method was implemented, compared with the traditional educational * Bu çal ma Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde yap lan bir yüksek lisans çal mas ndan üretilmi tir. 195

2 method of control group. It was reached that the experiment group of pupils were more successful than control group. In addition to this results, gender of the students had no effects on success. Key Words: Turkish Republic Revolution History and Kemalism, Computer Based Teaching, Education and Instruction Technology, Instructional Software 1. Giri Toplumlar gelecekleri için donan ml bireyler yeti tirmek zorundad rlar. Zaman m zda insanlar, daha çok problemlerle kar la makta ve bu problemlerle ba etmesini ö renmek durumundad r. Sorunlarla ba edemeyenler, ça n gerisinde kalmaya mahkûmdurlar. Bunun için de öncelikle nas l bir ya am isteniyorsa ona göre bireyleri yeti tirmek ve e itim vermek gerekmektedir. Günümüzde bireyler; bilgiye odakl bir ya am ö renmek, analitik dü ünmek, sentez yapabilmek, sorunlar çözmek ve etkili ileti im kurmak gibi becerilerle donanm olmal d r. H zla ço alan bilgi kar s nda, her eyi bilmek yerine, hangi bilgiyi nereden ve nas l sa layaca n bilen, seçici davranan, yani ö renmeyi ö renen insana gereksinim duyulmaktad r (Numano lu, 1999: 343). Buna ba l olarak ö retmenin, okul yönetiminin, ö retim araç-gereçlerinin, ailelerin ve e itim-ö retim programlar n n yeniden ele al narak ö renci merkezli olarak haz rlanmas ve sürekli olarak güncellenmesi gerekmektedir. 21. yüzy lda teknoloji, insan hayat n n tamam na girmi durumdad r ve insan hayat na büyük kolayl klar getirmektedir. Teknolojinin geli mesiyle birlikte büyük bir kütüphanedeki bütün kitaplar cepte ta nabilmektedir. nsanlar oturdu u yerden dünyan n istedi i yerini gezebilmekte, müzeleri ziyaret edebilmekte ve dünyan n di er ucundaki insanlarla ileti im kurabilmektedir. Bilgi üretimi ve transfer teknolojisindeki geli melerin, en fazla etkiledi i alanlardan biri de e itim alan d r (Tepecik ve Tuna, 2001: 9). Teknolojinin büyük bir h zla ilerlemesi bilgisayarlar n birçok alanda kullan lmas n sa lam t r. Art k bilgisayarlar anaokuluna kadar girmi, e itimin her alan nda kullan labilir hale gelmi tir. O halde, bu kadar önemli olan bilgisayar çocuklardan uzak tutmak yerine onlara nas l yararlanaca n ö retmek gerekmektedir. Bilgisayar e itimle birle tirildi inde ö renciler, bilgiye daha h zl ula abilmekte, ça da teknolojileri etkili kullanabilmekte, ak lc çözüm yollar önerebilmekte ve yeni teknolojiler üretebilmektedir. Pedagojik bir gerçek de, bilgisayarlar n ö renme ve ö retme ortam n zenginle tirdi idir (Takunyac, 2007: 10). Bilgisayar n e itimde kullan lmas, esas itibariyle gör-i it tekniklerinin mant ki bir geli imidir. Bununla beraber bilgisayar, di er yard mc e itim araçlar yan nda yer al rken temel ö retme kavram nda köklü de i ikli e yol açaca a benzemektedir. Teleskop ve mikroskobun insan n görme alan n geni letmesi gibi, bilgisayar da birçok üstün yönüyle insan n mant k ve sezgisini geni letmekte, bilim ve e itime katk da bulunmaktad r (Alkan, 1998: 183). 196

3 Sosyal Bilimler 8/2 (2010) Bilgisayarl ö retim; ö renme ve ö retmede verimlili i art rmakta, toplam kaliteyi yükseltmekte, bilimsel ve teknolojik geli meleri uygulamaya aktarmakta kolayl k sa lamaktad r ( im ek, 2000:2). Bilgisayar destekli ö retim(bdö), ö retim sürecini ve ö renci motivasyonunu güçlendirdi i, ö rencinin kendi ö renme h z na göre ayarlayabildi i ve kendi kendine ö renme ilkelerini kullanabildi i bir ö retim yöntemidir ( ahin ve Y ld r m, 1999: 58). Ö renciyi merkeze alan, ö rencinin aktif olmas n sa layan ve ö retmenin rehberli inde yürütülen bilgisayar destekli ö retim, 21. yüzy l n öne ç kan yöntemlerinden biridir. Bu yöntem sayesinde ö renciler tarihi, co rafyay, fizi i, matemati i ve en önemlisi bilimsel dü ünmeyi zevkli ve e lenceli bir ekilde ö renebilecektir Ara t rman n Problemi Ça m zda güç bilgiye sahip olmak de il, bilgi üretmektir. Güçlü ve ça da bir ülke olabilmek için de e itim sisteminin dü ünen, yeni de erlere aç k, problem çözme yetene i ve sorumluluk duygusu geli mi, bilim ve teknolojiyi kullanabilen, üretebilen ve iyi vatanda lar yeti tirmesi gerekmektedir. Bireylerin bu özellikleri kazanabilmesi için matematik, fizik, kimya, biyoloji, co rafya gibi dersler yan nda, tarih derslerine de görev dü mektedir. Tarih dersleri genelde yeniliklerden uzak olarak anlat lmakta ve bu yüzden ö rencilerin ilgisini çekmemektedir. Hayatta en hakiki mür it ilimdir diyen Atatürk ün bizzat kendisinin ortaya ç kard Atatürk lkeleri ve nk lâp Tarihi dersleri uygun yöntemlerle verilmemektedir. Bu ders, ö rencilerde ele tirel dü ünme, empati yapma, karar verme, demokratik tutum geli tirme, problem çözme becerilerini geli tirecek özelliklerden uzakt r. Atatürk dönemi olaylar ve bilgileri ö renciye yüklenilmektedir. lkö retimden beri sürekli ayn bilgilerin tekrar bir süre sonra ilgisizli e yol açmaktad r (Safran, 1999: 3). Ders kitaplar ; konu anlat mlar donuk, ezberlemeye yönelik, problemlere i aret edip kar la t rma yapmay d layan, kavramaya kapal bir tarzda kaleme al nm t r. Ö renciler konular hayatta laz m olacak bilgiler olarak de il, not almaya yarayan fizik ve kimya formülü gibi görmektedir. çselle tirilmeyen bir bilgi, kavran lmad ndan geçici bir süreli ine hat rda tutuldu undan k sa süre sonra unutulmaktad r (Arslan A. 2005: 67). Üniversiteye yeni giren ö renciler üzerinde yap lan bir ara t rmada ö rencilerin yakla k % 60 n n ink lâp kavram n n anlam n bile bilmedi i tespit edilmi tir. Dersin ad say labilecek bir kavram n bilinmemesi, üzerinde dü ünülmesi gereken bir durumdur (Gülmez, 2003: 39). Bilgi, ileti im ve e itim teknolojilerindeki h zl de i melere kar n, tarih ö retimi büyük ölçüde kuru anlat ma ve soru cevap yöntemine dayal bir yakla mdan s yr lamad için bu geli melerden yeterince yararlanmad anla lmaktad r(aslan, 2005:110). 197

4 Okuldaki geleneksel ö retim, ço unlukla bir dizi bilgi parças n n ö renciye aktar lmas ve bunlar n ezberletilmesiyle s n rl kalmaktad r. Müfredat dü ünme ve problem çözme yeteneklerini geli tirici içerik ta mamaktad r. Dü ünme yetene i geli meyen bir ö rencinin en büyük zihinsel etkinli i de depolad bilgiyi geri ça rmak oldu undan, da arc ndaki bilgiyi nas l kullanaca n dahi bilememektedir (Özden, 2000: 19). Geleneksel ö retim, ö renci ba ar s n istenilen düzeyde yükseltememekte ve gençleri hayata yeterince haz rlayamamaktad r. Türkiye nin h zla de i en ve geli en dünyada ça da medeniyetler aras nda yerini alabilmesi için, ö rencilerin daha aktif kat labildi i ve yarat c dü ünebildi i yöntemlerin ve etkili ö retim materyallerinin kullan lmas gerekmektedir. Bu özellikler dikkate al nd nda öne ç kan ö retim yöntemi ise bilgisayar destekli ö retimdir. Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerinin amaçlar dikkate al nd nda, bilgisayar destekli ö retim yönteminin kullan lmas do ru bir yakla m olabilir. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinin ö retiminde bilgisayar destekli ö retim yönteminin akademik ba ar ya etkisi nedir? Bu soru çal man n ana problemini ifade etmektedir Ara t rman n Alt Problemleri 1. Bilgisayar destekli ö retimin uyguland deney grubu ile geleneksel yöntemin uyguland kontrol grubunun ön test sonuçlar aras nda anlaml bir farkl l k var m d r? 2. Kontrol grubunun ön test ve son test puanlar aras nda anlaml bir farkl l k var m d r? 3. Deney Grubunun ön test ve son test puanlar aras nda anlaml bir farkl l k var m d r? 4. Deney grubu ile kontrol grubunun son test sonuçlar aras nda anlaml bir farkl l k var m d r? 5. Deney ve kontrol grubunun Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi ön test ve son test puanlar cinsiyete göre bir farkl l k göstermekte midir? 1.3 Ara t rman n Amac Ara t rman n amac, ilkö retim 8.s n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi Ya stiklal, Ya Ölüm! ünitesi konular n n bilgisayar destekli ö retim yöntemi ve geleneksel ö retim yöntemi ile ö retildi inde ö rencilerin akademik ba ar lar aras nda anlaml bir fark n olup olmad n ortaya ç karmakt r. 1.4 Ara t rman n Önemi Türkiye Cumhuriyeti ve nk lâp Tarihi dersinin amac ; ça n ihtiyaç duydu u ve ça da de erleri benimsemi, Türkiye Cumhuriyeti nin ve Atatürk ün istedi i, geli me ve yenili e aç k, ayaklar üstünde durabilen, soran ve cevap verebilen, zaman ve mekân içindeki konumunu belirleyebilen, karar n 198

5 Sosyal Bilimler 8/2 (2010) kendi verebilen, kendine ve ba kalar na sayg ve sevgi duyabilen, kendiyle ve insanl kla bar k, merak edip ara t ran, ara t rmadan hiçbir eye inanmayan, çevreye kar duyarl ve insan haklar na sayg l, silahlanmaya kar ve bar ç, akl n ve bilimi rehber olarak kullanan insanlar yeti tirmektir(gülmez, 2003: 1076). Türkiye nin hangi artlarda Kurtulu Sava na girdi inin, Türk toplumunun Kurtulu Sava ndaki mücadelesinin, modern Türkiye Cumhuriyeti nin olu mas için yap lan ink lâplar n ve Atatürk ilkelerinin genç nesillere ö retilmesi gelecekte güçlü, ça da bir Türkiye aç s ndan büyük öneme sahiptir. Bundan dolay iyi, etkin, duyarl bir vatanda yeti tirmede Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük dersine büyük görev dü mektedir. Bu amaçla yap lacak ara t rman n u noktalara katk sa lamas öngörülmektedir: Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinin i leni ini bilgisayar ile zenginle tirmek ve ö rencilerin hem görme hem de i itme duyular na hitap etmek, Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinin hedeflerine ula rken ortaya ç kabilecek sorunlar n giderilmesinde BDÖ nün katk lar n ortaya koymak, 21. Yüzy l n h zla geli en teknolojisine ö rencileri haz rlamak, Dersleri daha zevkli ve etkili hale getirerek ö rencilerin aktif kat l mlar n sa lamak, Tarih ö retiminde BDÖ nün etkisini ortaya koymak, BDÖ konusunda ö retmenlere yard mc olmak, BDÖ alan nda yap lacak ara t rmalara katk sa lamakt r Ara t rman n Modeli lkö retim 8. s n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde bilgisayar destekli ö retimin ö rencilerin ba ar s na etkisini belirlemek için yap lan bu ara t rmada Ön test- Son test Kontrol Gruplu Deneysel Model kullan lm t r. Ön test-son test kontrol gruplu deneysel modelde, yans z atama ile olu turulmu iki grup bulunmaktad r. Bunlardan biri deney, öteki kontrol grubu olarak kullan lm t r. Her iki grupta da deney öncesi ve deney sonras ölçmeler yap lm t r (Karasar, 2004: 97). Modelin görsel gösterimi Tablo 1 deki gibidir. 199

6 Tablo 1: Çal man n Deneysel Deseni GRUPLAR ÖNTEST LEM SONTEST Deney Grubu Ya stiklal, Ya Ölüm! ünitesi ba ar testi Bilgisayar Destekli Ö retim 5 Hafta Ya stiklal, Ya Ölüm! ünitesi ba ar testi Kontrol Grubu Ya stiklal, Ya Ölüm! ünitesi ba ar testi Geleneksel Ö retim 5 Hafta Ya stiklal, Ya Ölüm! ünitesi ba ar testi Yans z olarak seçilen gruplara öncelikle ön test uygulanm t r. Ön test uygulanmas n n amac süreç öncesi gruplar aras nda akademik ba ar yönünden e itli in olup olmad n tespit etmektir. Daha sonra 5 hafta süreyle deney grubuna bilgisayar destekli ö retim uygulan rken, kontrol grubuna ise ders ö retmeni taraf ndan ö retim, ö retim program ndaki ilkelere uygun olarak gerçekle tirilmi tir. Uygulama sonunda her iki gruba da son test yap lm t r. Son testin yap lmas n n amac ise ön test sonuçlar yla kar la t r larak akademik ba ar n n ne derece artt n tespit etmek ve uygulanan yöntemin etkilili ini ortaya koymakt r. Elde edilen bulgular SPSS 15,0 (Statistical Packages for Social Sciences) program ile anlamland r lmaya çal lm t r Çal ma Grubu Ara t rman n çal ma grubunu, Manisa ili Salihli ilçesindeki Kabazl lkö retim Okulu 8/A ve 8/B s n flar nda okuyan 41 ö renci olu turmaktad r. Çal ma grubunu olu turan ö renciler önceki ö retim dönemi y lsonu genel ba ar puanlar na göre yans z olarak iki ayr s n fa ayr lm t r. Tablo 2 de çal ma grubu gösterilmektedir. Tablo 2: Çal ma Grubunu Olu turan Ö renciler GRUPLAR SINIF MEVCUT Deney Grubu 8/A 21 Kontrol Grubu 8/B Veri Toplama Araçlar Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi Ya istiklal, Ya Ölüm! ünitesinin kazan mlar na ba l olarak bir ba ar testi haz rlanm t r. Ön test ve son testte kullan lan bu ba ar testi çoktan seçmeli olmak üzere 4 seçenekten ve 25 maddeden olu maktad r. Testin kapsam geçerli inin sa lanmas için ba ar testindeki sorular n tüm konu içeri ini örneklemesine ve kapsad sorular n her birinin ölçmek istedi i davran en iyi derecede ölçmesine (Tekin, 2000: 45) özen gösterilmi ve uzman görü üne ba vurulmu tur. Uzman olarak matematik ve istatistik ö retim görevlisi Hürriyet Bilge nin, Sosyal Bilgiler ve Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi ö retmenlerinden be inin görü leri 200

7 Sosyal Bilimler 8/2 (2010) al nm t r. Bu görü ler do rultusunda gerekli düzenlemeler yap ld ktan sonra ba ar testi tekrar tez dan man na gösterilerek son eklini alm t r Verilerin Analizi Ölçme araçlar yoluyla toplanan veriler, kontrol edilerek elde edilen veriler bilgisayara aktar lm t r. Kontrol ve deney grubunun ön test ve son test do ru-yanl say lar, ba ar puanlar, aritmetik ortalamalar ve standart sapmalar hesaplanm t r. Ayn grup içinde ön test ve son test puanlar n n fark n analiz etmek için e le tirilmi gruplar t-testi (Paired Samples Test) kullan lm t r. Deney ve kontrol grubunun birbirleriyle kar la t r lmas nda ve cinsiyete göre farkl l klar n hesaplanmas nda ba ms z gruplar t- testi (Independent Samples Test) kullan lm t r. Anlaml l k için hata pay 0,05 olarak kabul edilmi tir. Bu ara t rmayla ilgili tüm istatistiksel çözümlemelerde SPSS 15,0 paket program ve Microsoft Office Excel program ndan yararlan lm t r. 2. Bulgular ve Yorumlar Deney ve kontrol gruplar na yap lan ön test ve son testlerden elde edilen veriler SPSS program ile istatistiksel olarak anlamland r lmaya çal lm t r. Bu bölümde alt problemlere ili kin olarak istatistikî bulgular ve yorumlar yer almaktad r Birinci Alt Probleme li kin Bulgular ve Yorum Deney grubu ile kontrol grubunun ön test analiz sonuçlar Tablo 3 te verilmi tir. Tablo 3: Deney ve Kontrol Gruplar n n Ön Test Puanlar n n Kar la t r lmas na li kin t- Testi Sonuçlar GRUPLAR N X SS t Sd P DENEY 21 51,81 19,120 KONTROL 20 51,00 20,016 0, ,895 Uygulama öncesinde deney ve kontrol gruplar na yap lan ön test sonucunda deney grubu aritmetik ortalamas n n X =51,81 ve kontrol grubu aritmetik ortalamas n n X =51,00 oldu u tespit edilmi tir. Bu sonuçlardan hareketle iki grup aras nda belirgin bir farkl l n olmad sonucuna ula labilir. Ayr ca, ba ar lar aras ndaki farkl l n istatistiksel olarak anlaml olup olmad n ölçmek amac yla ba ms z gruplar t testi yap lm t r. Deney ve kontrol gruplar ndaki ö rencilerin ön test puanlar aras nda anlaml düzeyde bir farkl l k tespit edilmemi tir [t (39) =0,132; p>0,05]. P de erine bakt m zda, p=0,895 de erini görürüz. Bu de erin p > 0,05 in çok üstünde olmas deney ve kontrol gruplar aras nda, Ya stiklal, Ya Ölüm! ünitesinde ön test de erlerine göre ba ar farkl l n olmad n gösterir. Deney ve kontrol gruplar ndaki ö rencilerin Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi ba ar lar n n, deney öncesinde birbirine yak n oldu u belirlenmi tir. Böylelikle son testler üzerinde ba kolay anla lmaktad r. ms z de i kenlerin etkisi daha 201

8 2.2. kinci Alt Probleme li kin Bulgular ve Yorum Kontrol grubu ö rencilerinin ön ve son test puanlar aras nda anlaml bir farkl l n olup olmad n n ara t r lmas amac yla yap lan t testi sonuçlar tablo 4 te verilmi tir. Tablo 4: Kontrol Grubunun Ön Test ve Son Test Puanlar n n Kar la t r lmas na li kin t- Testi Sonuçlar N X SS t Sd P ÖNTEST 20 51,00 20,016 SONTEST 20 60,80 15,056 2, ,008 Tablo 4 incelendi inde kontrol grubu ö rencilerinin ön test puan ortalamalar ( X = 51,00) ile son test puan ortalamalar ( X = 60,80) aras nda farkl l k oldu u görülmektedir. statistiksel olarak fark olup olmad n belirlemek amac yla yap lan t testi sonucunda kontrol grubunun ön test ve son test puan ortalamalar aras nda anlaml bir fark oldu u ortaya ç km t r[t (19) = 2,945; p<0,05]. Kontrol grubunda da soru-cevap, tart ma, anlat m yöntemlerinin kullan lmas ve birçok etkinli in yap lmas ön teste göre son test sonuçlar n n yüksek olmas na neden olmu tur. Her ö retim ortam nda, istenilen düzeyde olmasa da bir miktar ö renme sa lanmakt r Üçüncü Alt Probleme li kin Bulgular ve Yorum Çal man n deney grubu ö rencilerinin ba ar s nda etkisinin olup olmad n belirlemek amac yla dersin ba nda ve sonunda ö rencilere verilen ba ar testinin puan ortalamalar na ili kin yap lan e le tirilmi gruplar t testinden elde edilen bulgular tablo 5 te gösterilmi tir. Tablo 5: Deney Grubunun Ön Test ve Son Test Puanlar n n Kar la t r lmas na li kin t- Testi Sonuçlar N SS t Sd p X ÖNTEST 21 51,81 19,120 SONTEST 21 81,52 13,593 7, ,000 Tablo 5 te görüldü ü gibi deney grubu ö rencilerinin ön test puan ortalamalar ( X = 51,81 ) ile son test puan ortalamalar ( X = 81,52 ) aras nda büyük farkl l k ortaya ç km t r. statistiksel olarak fark olup olmad n belirlemek için yap lan t testi sonucunda deney grubunun ön test ve son test puanlar n n ortalamalar aras nda anlaml bir fark oldu u ortaya ç km t r[t (20) = 7,678; p<0,05]. Bu verilere göre bilgisayar destekli ö retimin uyguland deney grubunda ö rencilerin ba ar lar n n önemli oranda artt sonucuna ula lm t r. Bilgisayar destekli ö retimde kullan lan ders yaz l m n n, ö renci seviyesine ve ö retim program na uygun olmas, ö rencilerin birden fazla duyusuna hitap etmesi ba ar n n yüksek olmas na sebep olmu tur denebilir. Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde bilgisayar destekli ö retimin kullan lmas yla beraber; ö retim ortam daha e lenceli hale gelmi, ö renme kolayla m ve h zlanm t r. 202

9 Sosyal Bilimler 8/2 (2010) 2.4. Dördüncü Alt Probleme li kin Bulgular ve Yorum Ara t rman n dördüncü alt probleminin analizinde deney ve kontrol grubu ö rencilerinin son test ba ar puanlar aras nda anlaml farkl l k olup olmad t testi ile analiz edilmi tir. Analiz sonuçlar Tablo 6 da verilmi tir. Tablo 6: Deney ve Kontrol Gruplar n n Son Test Puanlar n n Kar la t r lmas na li kin t- Testi Sonuçlar GRUPLAR N X SS t Sd p DENEY 21 81,52 13,59 KONTROL 20 60,80 15,06 4, ,000 Tablo 6 da deney ve kontrol gruplar n n son testlerinin istatistiklerine bak ld nda, deney gurubunun son test ortalamas X =81,52 iken kontrol gurubunun ortalamas X =60,80 ç km t r. Deney gurubu aritmetik ortalamas, kontrol grubu aritmetik ortalamas na göre yüksek ç km t r. Bilgisayar destekli ö retim yap lan deney grubunda, geleneksel ö retim yap lan kontrol gurubuna göre son test ortalamalar n n yüksek ç kmas ö renci ba ar s üzerinde BDÖ lehine anlaml bir fark n oldu unu göstermektedir. Ayr ca, deney ve kontrol grubunun son test ba ar puanlar n n farkl l n n istatistiksel olarak anlamland r lmas için ba ms z gruplar t testi yap lm t r. P de erinin 0,05 in alt nda olmas deney ve kontrol gruplar aras nda son test de erlerinde anlaml bir fark n oldu unu göstermektedir[t (39) = 4,630; p<0,05]. Ön test ve son test kar la t rmalar nda hem deney hem de kontrol grubu lehine puan art tespit edilmi tir. Bu durum, her iki grupta da ilgili ö retimlerin gerçekle tirilmesinden dolay beklenen bir sonuçtur. Ancak ba lang çta e it olan gruplar n deneysel i lem uyguland ktan sonra yap lan son test sonucunda ba ar puan ortalamalar aras nda büyük farkl l klar ortaya ç km t r. Böylece, BDÖ yönteminin, geleneksel ö retim yöntemine göre daha etkili bir ö retim yöntemi oldu u ve BDÖ yönteminin uyguland gruptaki ö renci ba ar lar n n, geleneksel ö retim yönteminin uyguland gruptaki ö rencilere oranla daha yüksek oldu u belirlenmi tir. Bu ara t rma kapsam nda Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde bilgisayar destekli ö retimin uygulanmas yla beraber u sonuçlara ula ld söylenebilir: BDÖ nün ö renci merkezli bir yöntem olmas, animasyon, foto raf ve video görüntüleri, ö rencilerin sürekli aktif olmas ba ar y olumlu yönde etkilemi tir. Ö renciler, her konudan sonra de i ik türden sorular cevapland rmaya çal t klar için tekrarlar sayesinde ö renmede kal c l k artm t r. Görsel ve i itsel uyarc lar n çoklu u nedeniyle konularda geçen soyut kavramlar, sava lar ve olaylar görselle tirildi i için ö renciler dersi daha kolay anlam lard r. 203

10 Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde deney grubunda bilgisayar destekli ö retimin uygulanmas sonucunda ara t rmac n n kendi gözlemleri u ekilde belirtilmi tir: Ö renme kolayla m ve h zlanm t r. Ö retim ortam daha e lenceli hale gelmi tir. Ö renciler, bilgisayar ile birebir etkile ime girdikleri için ö rencilerin derse kar ilgileri ve sevgileri artm t r. Bilgisayar destekli ö retimden sonra ö rencilerin sorduklar aç k uçlu sorular de erlendirildi inde, ö rencilerin dü ünme ve hayal güçlerinde olumlu geli meler sa lanm t r. Deneysel uygulama sonucunda elde edilen bulgular daha önce yap lan BDÖ ile ilgili ara t rma sonuçlar ile benzerlikler göstermektedir. Aksu(2002), Hücuptan (2006), Ku (2006), Olgun(2006), S raba (2006), Çelik(2007), Pekta (2008), Özel(2008) ve Tankut(2008) bilgisayar destekli ö retim ve geleneksel ö retimin kar la t r lmas çal malar n yapm lar ve bilgisayar destekli ö retimin geleneksel ö retimden üstün oldu unu belirlemi lerdir Be inci Alt Probleme li kin Bulgular ve Yorum Tablo 7 ve 8 de cinsiyete göre kontrol ve deney grubunun Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi puanlar aras nda fark olup olmad n gösteren ön test ve son test sonuçlar n n analizi gösterilmi tir. Tablo 7:Kontrol Grubunun Cinsiyet De i kenine Göre Ön Test ve Son Test Puanlar n n Kar la t r lmas na li kin t- Testi Sonuçlar GRUPLAR N X SS t Sd p ÖNTEST KIZ 12 52,00 15,54 ERKEK 8 49,50 26,53 0, ,815 SONTEST KIZ 12 59,67 11,75 ERKEK 8 62,50 19,82 0, ,723 Kontrol ve deney gruplar nda erkek ve k z ö renciler aras nda ön test ve son test de erlerinde istatistiksel olarak anlaml bir fark n olmad görülmektedir. Kontrol grubundaki erkek ö rencilerin Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi ba ar s n n k z ö rencilerin ba ar s ndan biraz daha yüksek oldu u sonucuna ula lm t r. Buna kar l k deney grubundaki aritmetik ortalamalar de erlendirildi inde k z ö rencilerin, Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi ba ar s n n erkek ö rencilerden yüksek oldu u sonucuna ula lm t r. Ancak bu farkl l klar, anlaml farkl l klar düzeyinde de ildir. Tablo 8:Deney Grubunun Cinsiyet De i kenine Göre Ön Test ve Son Test Puanlar n n Kar la t r lmas na li kin t- Testi Sonuçlar ÖNTEST SONTEST GRUPLAR N X SS t Sd p KIZ 10 54,80 16,66 ERKEK 11 49,09 21,55 KIZ 10 85,20 16,44 ERKEK 11 78,18 10,02 0, ,508 1, ,

11 Sosyal Bilimler 8/2 (2010) Bu alt problemin sonucuyla benzer olarak Olgun(2006), Pekta (2008) ve Özel(2008) taraf ndan yap lan bilgisayar destekli ö retimin geleneksel ö retimle kar la t r ld ara t rmalarda da cinsiyetin akademik ba ar ya etkisinin olmad belirlenmi tir. 3. Sonuçlar Bu bölümde, ara t rman n bulgular ve yorumlar na dayal olarak ula lan sonuçlara de inilmi tir. 1- Uygulama öncesinde yap lan ön test sonuçlar de erlendirildi inde deney ve kontrol gruplar aras nda istatistiksel olarak anlaml bir farkl l k bulunamam t r. Her iki grubun uygulama öncesinde akademik ba ar lar bak m ndan e it düzeyde olduklar belirlenmi tir. 2- Kontrol grubunun ön test ba ar puanlar ile son test ba ar puanlar aras nda son test sonuçlar lehine anlaml bir farkl l k bulunmu tur. Geleneksel ö retimin de ö renmeyi bir miktar sa lad sonucuna ula lm t r. 3- Deney grubunun ön test ba ar puanlar ile son test ba ar puanlar aras nda son test sonuçlar lehine anlaml bir fark bulunmu tur. Bilgisayar destekli ö retim yöntemi ö rencilerin ba ar seviyelerini yüksek derecede art rm t r. 4- Deney grubunun son test ba ar puanlar ile kontrol grubunun son test ba ar puanlar aras nda anlaml bir farkl l k bulunmu tur. Bu sonuca göre; bilgisayar destekli ö retim yöntemi ders ba ar s nda geleneksel yönteme oranla daha etkilidir. Her iki grubun son test sonuçlar kar la t r ld nda deney grubunun ba ar s n n daha yüksek oldu u anla lmaktad r. 5-Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinin ba ar s n n cinsiyet de i kenine göre istatistiksel olarak farkl la mad anla lm t r. 6- statistiksel sonuçlar n yan nda, bilgisayar destekli ö retim yap lan deney grubundaki ö rencilerin kontrol grubundaki ö rencilere göre Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük dersine daha fazla ve severek kat ld klar gözlenmi tir. 7- Bilgisayar destekli ö retimin etkile imli olmas, ilgi çekici olmas, fazla say da görsel ve i itsel materyallerin kullan lmas ö renci ba ar s n olumlu yönde etkilemi tir. Bilgisayar destekli ö retim yönteminin geleneksel ö retim yöntemine göre üstün oldu u belirlenmi tir. 4. Öneriler 1- E itimin, bireyleri gelece in artlar na uygun ve ça da olarak yeti tirmesi gerekti i göz önünde bulunduruldu unda, e itimcilerin bilgi teknolojilerini bilinçli bir ekilde kullanmalar gerekti i ortaya ç kmaktad r. 2- Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde ö retmenlerin bilgisayar destekli ö retimi kullanmalar te vik edilmelidir. Bilgisayar destekli ö retimin ba ar ya ula mas nda en büyük pay ö retmene aittir. Bu nedenle, ö retmenlere hizmet içi e itimler yoluyla bilgisayar 205

12 teknolojileri ve kullan mlar yla ilgili e itimler verilmelidir. Bilgisayar kullanmay bilmeyen ö retmen kalmamal d r. 3- Okullarda bili im teknolojileri s n flar olu turulmal d r. Ö rencilerin ara t rma yapabilmeleri ve sanal gezileri yapabilmeleri için okullarda, hatta her s n fta en az bir tane bilgisayar, yaz c, tepegöz, projeksiyon cihaz, taray c ve ses sistemi bulunmal d r. Bu araçlar günün teknolojisine uygun olmal ve ihtiyaçlara cevap verebilmelidir. Ö retim yaz l mlar bilgisayarlarda sorunsuzca çal abilmelidir. Okullarda Sosyal Bilgiler s n flar olu turulmal ve uygun araçgereçler bu s n fta haz r bulundurulmal d r. 4- Ö retmen, ö retimi iyi planlamal d r. Bilgisayar destekli ö retim, ö retmen taraf ndan en uygun zamanlarda kullan lmal d r. Ö retmen, derse haz rl kl gelerek ö rencilere yol gösterici olmal, ö rencilerin birbirlerine ve ö retmene soru sormalar n, teknolojiden yararlanmalar n te vik etmelidir. 5- Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi ile ilgili olarak ders yaz l mlar n n azl dikkat çekmektedir. Milli E itim Bakanl, daha fazla, kaliteli ve ucuz yaz l mlar haz rlanmas konusunda yaz l m çal malar n desteklemeli ve hatta Bakanl a ba l ders araçlar geli tirme merkezini ça da ko ullara göre yeniden yap land rmal d r. Milli E itim Bakanl, sanal kütüphaneler olu turarak ö rencilerin ve ö retmenlerin hizmetine açmal d r. KAYNAKÇA AKSU, D. (2002), Bilgisayar Destekli Ö retim Etkinliklerinin lkö retim Be inci S n f Ö rencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi Eri ilerine Etkisi (Yay mlanmam Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi E itim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. ALKAN, C. (1998), E itim Teknolojisi, An Yay nc l k, Ankara. ARSLAN, A. (2005), nk lâp Tarihi ve Tarih Derslerinde Ba ar Nas l Sa lanabilir?, lk ve Orta Ö retim Kurumlar nda Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi ve Atatürkçülük Konular n n Ö retimi: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Haz. Mehmet Saray ve Hüseyin Tosun, Atatürk Ara t rma Merkezi, Ankara. ASLAN, E. (2005), Türkiye de Tarih E itiminin Sorunlar, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca E itim Fakültesi Dergisi, 18, ÇEL K, E. (2007), Ortaö retim Co rafya Derslerinde Bilgisayar Destekli Animasyon Kullan m n n Ö renci Ba ar s na Etkisi (Yay mlanmam Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi E itim Bilimleri Enstitüsü, stanbul. GÜLMEZ, N. (2003), Üniversiteye Yeni Gelen Ö rencilerin Atatürk lkeleri ve nk lâp Tarihi Dersi Bilgi Seviyeleri, Atatürkçü Bak, 2, GÜLMEZ, N. (2003), Üniversite Gençli inin Atatürk lkeleri ve nk lâp Tarihi Dersine Bak, Atatürk Ara t rma Merkezi Dergisi, 57, HÜCUPTAN, M. L. (2006), Bilgisayar Destekli Ö retimin 6. S n f Sosyal Bilgiler Dersi Ö renci Ba ar s na Etkisi (Yay mlanmam Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. KARASAR, N. (2004), Bilimsel Ara t rma Yöntemi, Nobel Yay n Da t m, Ankara. KU, Z. (2006), lkö retim 7. S n f Sosyal Bilgiler Dersi Karadeniz Bölgesi ve ç Anadolu Bölgesi Konular n n Bilgisayar Destekli Ö retiminin Ö rencilerin Akademik 206

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ T.C. SELÇUK ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ ÇOCUK GEL VE EV YÖNET ANA B M DALI ÇOCUK GEL VE E B M DALI 6 YA ÇOCUKLARININ B MSEL SÜREÇ BECER LER GEL RMEYE YÖNEL K YAPILANDIRMACI YAKLA IMA DAYALI B R

Detaylı

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Hikmet Savc 34 ve Kamil Arif K rk ç 35 Abstract: The aim of the study is to investigate

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DEN Z Ar. Gör. Ba ak UYSAL ÖZ: Yurt d nda ya ayan Türk çocuklar

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl 6-8. SINIFLAR

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl 6-8. SINIFLAR T.C. LLÎ E M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl LKÖ RET M MATEMAT K DERS 6-8. SINIFLAR RET M PROGRAMI ANKARA 2008 LKÖ RET M MATEMAT K DERS 6-8. SINIFLAR RET M PROGRAMINDA GÖREV ALANLAR lkö retim

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD. Bildiriler 8. Ulusal Müzik E itimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ MÜZ K E NDE L SANSÜSTÜ E M VE BU PROGRAMLARA KAYITLI ARA TIRMA GÖREVL LER N E M SORUNLARI Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Detaylı

TÜRKÇE Ö RET M NDE DRAMA YÖNTEM N N GEREKL L *

TÜRKÇE Ö RET M NDE DRAMA YÖNTEM N N GEREKL L * TÜRKÇE Ö RET M NDE DRAMA YÖNTEM N N GEREKL L * Ar. Gör. Sedat MADEN ÖZ: Dil becerisi, kal pla m kuramsal bilgilerden ziyade becerilere dayan r. Dil ö retiminde içerik ve uygun yöntem için bu kurala dikkat

Detaylı

LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE

LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE PERCEIVED CONFLICT MANAGEMENT STYLES OF PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS AND STRESS LEVEL

Detaylı

LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES

LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES Mehmet KARAHAN Ömür Hakan KUZU Fatih VAROL enol AH N

Detaylı

Uluslararas Multidisipliner Akademik Ara rmalar Dergisi. Journal of International Multidisciplinary Academic Researches

Uluslararas Multidisipliner Akademik Ara rmalar Dergisi. Journal of International Multidisciplinary Academic Researches Uluslararas Multidisipliner Akademik Ara rmalar Dergisi Journal of International Multidisciplinary Academic Researches Ekim-Kas m-aral k Cilt: 1 Say : 1 31 Aral k 2014 October-November-December Volume:

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM

D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM Ar. Gör. Dr. Salih Kür ad DOLUNAY ÖZ: Dil bilgisi, k saca bir dili ses, ekil ve cümle yap lar bak m ndan inceleyip bunlarla ilgili kurallar tespit eden bir bilim dal

Detaylı

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Yrd. Doç. Dr. U ur YILDIRIM Kahramanmara

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Ç NDEK LER Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu...29 Sa l k Bilimleri Yüksekokulu...34

Detaylı

BASAMAKLI Ö RET M PROGRAMININ SÜREÇ VE ÜRÜN AÇISINDAN DE ERLEND R LMES *

BASAMAKLI Ö RET M PROGRAMININ SÜREÇ VE ÜRÜN AÇISINDAN DE ERLEND R LMES * BASAMAKLI Ö RET M PROGRAMININ SÜREÇ VE ÜRÜN AÇISINDAN DE ERLEND R LMES * Özcan DEM REL** Hasan H. fiahan*** Necla EK NC *** Alev ÖZBAY**** A. Murat BEG MG L*** Özet Basamakl Ö retim Program çerçevesinde

Detaylı

A STUDY ON THE SCHOOL READINESS OF FIRST GRADERS FROM DIFFERENT SOCIO-ECONOMIC LEVELS

A STUDY ON THE SCHOOL READINESS OF FIRST GRADERS FROM DIFFERENT SOCIO-ECONOMIC LEVELS Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 40: 86-97 [0] FARKLI SOSYOEKONOM K DÜZEYDEK LKÖ RET M B NC SINIF RENC LER N OKULA HAZIR BULUNU LUKLARININ NCELENMES A STUDY

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER Ay enur ERD L Yalova Üniversitesi Hüseyin BA LIG L Y ld z Teknik Üniversitesi ÖZET leri

Detaylı

T.C. FEN B MLER ENST TÜSÜ MÜDÜRLÜ Ü. Emin KAPLAN

T.C. FEN B MLER ENST TÜSÜ MÜDÜRLÜ Ü. Emin KAPLAN T.C. CLE ÜN VERS TES FEN B MLER ENST TÜSÜ MÜDÜRLÜ Ü GAP BÖLGES NDEK B TK KORUMA UYGULAMALARINA A T SORUNLARIN BEL RLENMES Emin KAPLAN YÜKSEK L SANS TEZ TK KORUMA ANAB M DALI YARBAKIR Eylül 2014 T.C. D

Detaylı

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI Nur ERSUN * Kahraman ARSLAN ** ÖZ Bu çal mada; Kapadokya Bölgesinin kongre turizmi destinasyonu olarak geli tirilebilmesi

Detaylı

RENC MEMNUN YET N ETK LEYEN FAKTÖRLER N ARA TIRILMASI

RENC MEMNUN YET N ETK LEYEN FAKTÖRLER N ARA TIRILMASI Ö RENC MEMNUN YET N ETK LEYEN FAKTÖRLER N ARA TIRILMASI Serab ONURSAL Hatice CÖMERT Gül en AKMAN stanbul Ticaret Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi ÖZET Ö rencilerin bir yüksekö retim

Detaylı

TÜRK ÜN VERS TE Ö RENC LER N N DEY MLER TAHM N ETME DURUMLARI

TÜRK ÜN VERS TE Ö RENC LER N N DEY MLER TAHM N ETME DURUMLARI TÜRK ÜN VERS TE Ö RENC LER N N DEY MLER TAHM N ETME DURUMLARI Yrd. Doç. Dr. Kamil ER ÖZ: Dilin sözvarl nda önemli yere sahip olan deyimler, genel olarak e dizimli (collocation) sözcükler içeren, sözdizimsel

Detaylı

Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi

Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi 385 Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi Esra BUKOVA-GÜZEL *, Hüseyin ALKAN ** Özet Ülkemizde pilot uygulamas yap lan program yap land rmac ö renme yaklafl m (YÖY)

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER Ar. Gör. Vahit LHAN Erciyes Üniversitesi leti im Fakültesi e-mail: vilhan66@hotmail.com Öz Yeni

Detaylı

DA CILIK ALT KÜLTÜRÜ:

DA CILIK ALT KÜLTÜRÜ: T.C. HACETTEPE ÜN VERS TES SA LIK B L MLER ENST TÜSÜ DA CILIK ALT KÜLTÜRÜ: SEMBOLLER, ANLAMLAR, K ML KLER Dr. Funda AKCAN Spor Bilimleri ve Teknolojisi Program DOKTORA TEZ ANKARA 2011 T.C. HACETTEPE ÜN

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA letmelerde Etiksel Karar Almada Kültürün Rolü Doç. Dr. Canan AY Celal Bayar Üniversitesi, BF, letme Bölümü, MAN SA ÖZET Kültür,

Detaylı

ÇOCUKLARDA BEDEN E VE SPORA KATILIMIN SOSYAL GEL M ÜZER NE ETK LER

ÇOCUKLARDA BEDEN E VE SPORA KATILIMIN SOSYAL GEL M ÜZER NE ETK LER ÇOCUKLARDA BEDEN E VE SPORA KATILIMIN SOSYAL GEL M ÜZER NE ETK LER EFFECTS OF PHYSICAL EDUCATION AND PARTICIPATION TO SPORTS ON SOCIAL DEVELOPMENT IN CHILDREN Özkan KESK N Sakarya Üniversitesi, E itim

Detaylı

TÜRKÇE Ö RET M NDE ÇOK UYARANLI B R Ö RENME ORTAMI OLU TURMAK Ç N SEÇK N EDEBÎ ÜRÜNLERDEN YARARLANMA

TÜRKÇE Ö RET M NDE ÇOK UYARANLI B R Ö RENME ORTAMI OLU TURMAK Ç N SEÇK N EDEBÎ ÜRÜNLERDEN YARARLANMA TÜRKÇE Ö RET M NDE ÇOK UYARANLI B R Ö RENME ORTAMI OLU TURMAK Ç N SEÇK N EDEBÎ ÜRÜNLERDEN YARARLANMA Yrd. Doç. Dr. Ali GÖÇER ÖZ: E itimin en temel hedefi s n f düzeylerine göre ö rencileri belirlenen kazan

Detaylı