Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi"

Transkript

1 Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr

2 Ýçindekiler Çevre Korumaya Katkýnýz...3 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Görünümü...6 Ön Görünüm...6 Arka Görünüm...6 Ambalaj parçalarý....6 Baðlantý ve Kurma...7 Deterjan Dozaj Ünitesinin Kurulma Alanlarý...7 Ara Baðlantý Parçasý...8 Hortumlarýn Baðlanmasý....9 Çamaþýr Makinesine Baðlantý...9 Deterjan Dozaj Ünitesine Baðlantý...9 Fiþ Baðlantýsý...10 Çalýþtýrma...11 Deterjan Doldurulmasý...11 Çamaþýr Makinesinin Hazýrlanmasý...11 Temizlik ve Bakým...12 Sývý deterjan haznesinin temizlenmesi Toz deterjan haznesinin temizlenmesi...14 Dozaj Çarkýnýn Temizliði...14 Hazne ve Boþaltma Sisteminin Temizliði...15 Arýza ve Yardým...17 Deterjan çok az veya hiç verilmiyor...17 Yýkama iyi sonuç vermiyor...18 Genel Problemler

3 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalajýn Kaldýrýlmasý Ambalaj deterjan dozaj ünitesini nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemesi çevreye zarar vermeyen maddelerden seçildiði için geri dönüþümlüdür. Ambalajýn geri dönüþümlü maddelerden seçilmesi ham madde tasarrufu yanýnda çöp oluþumunu da azaltýr. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Elektrikli ve elektronik eski cihazlarda hala iþe yarayabilecek malzemeler bulunabilir. Bunun dýþýnda cihazlarýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde çevreye ve insan saðlýðýna zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle eski cihazý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli parçalarýn yeniden derlendirilmesini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazlarý evden dýþarý çýkarýncaya kadar çocuklarýn güvenliði için uygun bir yerde saklayýnýz. 3

4 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu deterjan dozaj ünitesi yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Hatalý bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir. Deterjan dozaj ünitesini ilk defa kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu okuyunuz. Burada deterjan dozaj ünitesinin güvenliði, kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler bulacaksýnýz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz. Kullanma kýlavuzunu saklayýnýz ve gerekirse cihazýn sizden sonraki sahibine veriniz. Kullaným Kurallarý Deterjan dozaj ünitesini sadece Miele çamaþýr makinesi ile baðlantýlý olarak kullanabilirsiniz. Deterjan dozaj ünitesini sadece evde çamaþýrlarý yýkamak için deterjan dozajý için kullanýnýz. Baþka amaçlar için kullaným tehlikelidir. Miele yanlýþ ve hatalý kullaným sonucunda oluþan zararlar için sorumlu tutulamaz. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle deterjan dozaj ünitesini güvenle çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler cihazý tek baþýna kullanamazlar, ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. Evdeki Çocuklar Deterjan dozaj ünitesi çevresinde çocuklarýn bulunmamasýna dikkat ediniz. Çocuklarýn deterjan dozaj ünitesi ile oynamalarýna asla izin vermeyiniz. Çocuklar deterjan dozaj ünitesinin nasýl güvenle kullanýlacaðýný anlayacak yaþa geldikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan cihazý çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. Teknik Güvenlik Deterjan dozaj ünitesini kurmadan önce gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir dozaj ünitesini kurmayýnýz ve çalýþtýrmayýnýz. Bozuk parçalar sadece orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Üretici firma ancak bu yedek parçalarla cihazýn güvenle çalýþabileceðini kabul eder. 4

5 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Yanlýþ tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için önemli tehlikeler ortaya çýkabilir ve Miele bundan sorumlu tutulamaz. Tamir iþleri sadece Miele yetkili servisleri tarafýndan yapýlabilir, aksi halde bir sonraki arýzada cihazýn garanti hakký ortadan kalkar. Cihazýn hasarlý elektrik baðlantý kablosu ancak Miele yetkili servisleri tarafýndan yenilenebilir, aksi halde kullanan kiþi zarar görebilir. Bir arýza durumunda veya temizlik ve bakým iþleri içi deterjan dozaj ünitesinin elektrik baðlantýsý þebekeden ayrýlmalýdýr, bunun için: Baðlantý kablosu ve fiþi çamaþýr makinesinden çekilmelidir. Aþaðýdaki þartlar yerine getirildiðinde Miele su kontrol sistemi su ile ilgili zararlardan korur: Kurallara uygun ve doðru su ve elektrik baðlantýsý. Doðru Kullaným Deterjan dozaj ünitesini donma tehlikesi olan yerlere kurmayýnýz. Donan hortumlar çatlayýp yýrtýlabilirler. Eðer deterjan göze kaçarsa hemen bolca ýlýk su ile yýkayýnýz. Yanlýþlýkla yutulursa, hemen doktora baþvurunuz. Hassas ve problemli cildi olanlar deterjanla temas etmemelidir. Aksesuar Ancak Miele tarafýndan önerilen aksesuarlar cihaza takýlabilir. Aksi halde cihaz garanti kapsamýndan çýkartýlýr. Miele güvenlik tavsiyeleri ve uyarýlarýn dikkate alýnmamasý sonucunda ortaya çýkabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Deterjan dozaj ünitesinde Miele tarafýndan önerilmeyen hiç bir deðiþiklik yapmayýnýz. 5

6 Cihazýn Görünümü Ön Görünüm Arka Görünüm Baza Kontrol ýþýklarý Sol: Toz deterjan dozajý devrededir. Orta: Çalýþma göstergesi Sað: Sývý deterjan dozajý devrededir Toz deterjan haznesi Sývý deterjan haznesi Kazan suyu çýkýþýna baðlantý (suda çözülen deterjan) Fiþli baðlantý kablosu (Fiþ için priz çamaþýr makinesinin arkasýndadýr) Su giriþ baðlantýsý Ambalaj parçalarý Ambalajda þunlar bulunur: Deterjan dozaj ünitesinin bazasý Toz deterjan haznesi Sývý deterjan haznesi Giriþ ve çýkýþ için iki adet hortum Ara parça Vida torbasý (hortumu sabitlemek için 6 adet vida ve ara parçanýn takýlmasý için 2 adet vida) 6

7 ON ON ON Baðlantý ve Kurma Deterjan Dozaj Ünitesinin Kurulma Alanlarý Cihazýn kurulabilmesi için çeþitli alanlar sayýlabilir. Güvenlik nedeniyle dozaj ünitesi priz, þalter, lamba ve diðer elektrikli aletlerin üzerine üzerine kurulmamalýdýr. Deterjaný rahatça doldurabilmek için üniteye kolay ulaþýlabilmelidir. Çamaþýr makinesi kapaðý üzerine Çamaþýr makinesi yanýnda bir rafýn üzerine Bir aský ile duvara takýlabilir (parça ayrý alýnýr) Çamaþýr makinesi yanýnda bir dolap içine 7

8 Baðlantý ve Kurma Ara Baðlantý Parçasý Deterjan dozaj haznesinin çamaþýr makinesi kapaðý üzerinde saðlam ve sabit durabilmesi için bir ara baðlantý parçasý kullanýlýr. Bu baðlantý parçasý deterjan haznesinin çamaþýr makinesinin sýkma iþlemi sýrasýnda yerinden "oynamasýný" önler. Eðer çamaþýr makinesi bir baza veya bir ahþap zemin üzerine monte edilecekse, o zaman bu tutucu ara baðlantý parçasý vidalanmalýdýr. Ara Baðlantý Parçasýnýn Sabitlenmesi Yapýþtýrma Ara baðlantý parçasýnýn arkasýnda bir yapýþtýrma yeri vardýr. Vidalama Ara parçayý yapýþtýrdýktan sonra ekte verilen vidalarla vidalayýnýz. Ara parçayý çamaþýr makinesi kapaðýna takarken makine ile verilen vidalar mutlaka kullanýlmalýdýr. Diðer tür vidalar çamaþýr makinesine zarar verebilir. Ara baðlantý parçasýný yapýþtýrmadan önce aradaki mesafeye dikkat ediniz, deterjan dozaj haznesi çamaþýr makinesinin kenarýndan dýþarý taþmamalýdýr. Ara parçanýn arkasýndaki kaðýdý çýkartýnýz ve ara parçayý sýkýca bastýrarak yapýþtýrýnýz. Dozaj haznesinin alt kýsmýný ara baðlantý parçasýna oturtunuz. 8

9 Baðlantý ve Kurma Hortumlarýn Baðlanmasý Çamaþýr Makinesine Baðlantý 6 adet vidayý torbasýndan çýkartýnýz. Hortum uçlarýnýn çapýna dikkat ediniz. Kolay montaj için öneri: Hortumlarý ýslatarak kontrol ediniz. Hortumlarý sýkýca bastýrarak kendilerine ait yuvalara sokunuz ve verilen vidalarla sýkýþtýrýnýz. Deterjan Dozaj Ünitesine Baðlantý Çamaþýr makinesinin arkasýndaki kapaðýn vidalarýný sökünüz. Ýki vidayý hortumlarý takmak için saklayýnýz. Hortum uçlarýnýn çapýna dikkat ediniz. 9

10 Baðlantý ve Kurma Fiþ Baðlantýsý Çamaþýr makinesinin arkasýnda fiþ için bir baðlantý kutusu vardýr. Hortumlar kurulma pozisyonuna göre farklý açýlarda sabitlenebilir. Kolay montaj için öneri: Hortumlarý ýslatarak kontrol ediniz. Baðlantý kutusunun kapaðýný - çekiniz. Hortumlarý sýkýca bastýrarak kendilerine ait yuvalara sokunuz ve verilen vidalarla deterjan dozaj ünitesine sýkýþtýrýnýz.. Fiþi takýnýz ve vidasý ile sabitleyiniz. Fiþi çýkartýrken kapak tekrar takýlmalý ve kilitlenmelidir. 10

11 Çalýþtýrma Deterjan Doldurulmasý Deterjan doldururken haznenin doðru olmasýna dikkat ediniz. = Sývý Deterjan Haznenin kapaðýný açýnýz. Deterjan kabýný açýnýz. Max. Ýþaretine kadar sývý deterjaný doldurunuz. Öneri: Sývý deterjaný sývý deterjan haznesine tam boþalýncaya kadar doldurunuz. Sývý deterjanýn kurumamasý veya hazneye yabancý maddelerin girmemesi için kapaðý kapatýnýz. Haznenin tabanýnda bir ventil vardýr, bu ventil hazne bazaya oturtulduðunda otomatik olarak açýlýr. = Toz Deterjan Haznenin kapaðýný açýnýz. Max. Ýþaretine kadar toz deterjaný doldurunuz. Toz deterjanýn topaklanmamasý veya hazneye yabancý maddelerin girmemesi için kapaðý kapatýnýz. Hazneyi bazaya oturtunuz. Sývý deterjan haznesini taban ventilinin açýlmasý için bastýrýnýz. Çamaþýr Makinesinin Hazýrlanmasý Çamaþýr makinesi kullanma kýlavuzunda "Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi" bölümünde çamaþýr makinesi elektroniðinin otomatik deterjan dozaj ünitesi için programlama bilgilerini bulabilirsiniz. 11

12 Temizlik ve Bakým Çözücü maddeler içeren temizlik ürünleri, aþýndýrýcý ürünler, cam veya genel deterjanlar kullanmayýnýz! Bunlar cihazýn plastik yüzeyine zarar verebilir. Sývý deterjan haznesinin temizlenmesi Hazneyi altý ayda bir veya sývý deterjan cinsinin deðiþtirilmesinde temizleyiniz. Temizlik için hazneyi bazadan kaldýrýnýz. Bazayý ýslak bir bezle siliniz. Her iki kapaðý kaldýrýnýz. Haznedeki taban ventilini döndürerek çýkartýnýz. 12

13 Temizlik ve Bakým Ventili akan suyun altýnda yýkayýnýz. Kalan deterjan artýklarýný sýcak suyla yýkayarak temizleyiniz. Hazneyi ve kapaðýný hafif bir deterjanla ve sabunlu suyla temizleyiniz ve daha sonra yumuþak bir bezle kurulayýnýz. Taban ventilini tekrar takýnýz ve sýkýþtýrýnýz. 13

14 Temizlik ve Bakým Toz deterjan haznesinin temizlenmesi Dozaj Çarkýnýn Temizliði Uzun süre kullaným sonucunda doz çarkýnda deterjan artýklarý kalabilir. Doz çarkýný düzenli olarak kontrol ediniz ve ayda bir temizleyiniz. Kapaðý çýkarýnýz. Dozaj bölmesinin kapaðýndaki her iki vidayý sökünüz ve kapaðý kaldýrýnýz. Ýçinde kalan deterjanlarý baþka bir kaba boþaltýnýz. Hazneyi çeviriniz. Doz çarkýný dýþarý alýnýz ve sýcak suyla temizleyiniz. Doz çarkýný yumuþak bir bezle kurulayýnýz. Toz deterjanýn yapýþýp kalmamasý için doz çarký kuru olmalýdýr. Parçalarý bir araya getirmek için sökme iþlemini tersten uygulayýnýz. Vidalarý sýkýþtýrýnýz. 14

15 Temizlik ve Bakým Hazne ve Boþaltma Sisteminin Temizliði Boþaltma sistemini bir parça daha çeviriniz. Hazneyi ve boþaltma sistemini altý ayda bir temizleyiniz. Kapaðý kaldýrýnýz. Ýçindeki deterjan kalýntýsýný baþka bir kaba boþaltýnýz. Bir önceki sayfada yazýldýðý gibi doz çarkýný dýþarý alýnýz. Vidayý bir tornavida ile sökünüz ve kavrama parçasýný boþaltma sisteminden çýkartýnýz. Vidalarý sökerken boþaltma sisteminin görülmesine dikkat ediniz. Aksi halde boþaltma sistemi daha sonra dýþarý çýkarýlamaz. Hazneyi çeviriniz. Boþaltma sistemini çýkartýnýz. 15

16 Temizlik ve Bakým Ýçinde kalan deterjan artýklarýný sýcak suyla temizleyiniz. Yaralanma tehlikesi! Boþaltma sistemindeki kalýntýlarý keskin bir alet ile çýkarmaya çalýþmayýnýz. Bunlarý sýcak suyun içinde býrakarak çözünüz. Doz çarkýný ve kapaðý sýcak suyla temizleyiniz. Hazneyi, boþaltma sistemini ve kapaðý yumuþak bir bezle kurulayýnýz. Toz deterjanýn yapýþýp kalmamasý için hazne, boþaltma sistemi, doz çarký ve kapak kuru olmalýdýr. Hazneyi tekrar sökme iþlemini tersten uygulayarak bir araya getiriniz. Vidalarý sýkýþtýrýnýz. 16

17 Arýza ve Yardým Deterjan çok az veya hiç verilmiyor Problem Sebep Çözüm Çamaþýr makinesi açýldýktan sonra çalýþma göstergesi ýþýðý yanmýyorsa? Deterjan hiç verilmiyorsa? Toz deterjan verilmiyorsa? Sývý deterjan verilmiyorsa? Deterjan dozaj ünitesinin fiþi çamaþýr makinesine takýlmamýþ olabilir. Seçilmiþ olan hazne boþ olabilir. Otomatik dozaj devreye girmemiþ olabilir. Deterjan doz çarký içinde yapýþýp kalmýþ olabilir. Hazne týkanmýþ veya doz çarký yerine takýlmamýþ olabilir. Çamaþýr makinesinin arkasýndaki fiþ baðlantýsýný kontrol ediniz. Deterjan doldurunuz. Bir sonraki yýkama için otomatik dozajý seçiniz. Hazneyi "Temizlik ve Bakým" bölümündeki gibi temizleyiniz. Hazne aþýrý dolu olabilir. Haznenin doluluk iþaretine dikkat ediniz. Haznenin kapaðýndaki hava deliði týkanmýþ olabilir. Sývý deterjan kurmuþ olabilir. Hazneyi "Temizlik ve Bakým" bölümündeki gibi temizleyiniz. Hazneyi temizleyiniz ve yeni sývý deterjan doldurunuz ve kapaðýný sýkýþtýrýnýz. 17

18 Arýza ve Yardým Verilen deterjan miktarý çok az ise? Ýlk doz miktarý az olabilir. Eðer sebep bunlar deðilse yetkili servisi çaðýrýnýz. Dozaj miktarýný yükseltiniz ve gerekirse daha yüksek bir kirlilik derecesi seçiniz. Dozaj miktarý ayarý çamaþýr makinesinin kullanma kýlavuzunda "Otomatik Deterjan Dozajý" bölümünde yazýlýdýr. Yýkama iyi sonuç vermiyor Problem Sebep Çözüm Çamaþýrlar sývý deterjanla temiz yýkanmýyorsa? Yýkanmýþ çamaþýrlarýn üzerinde gri yað lekeleri görülüyorsa? Sývý deterjanda aðartýcý madde yoktur. Meyve, kahve veya çay lekeleri her zaman çýkmayabilir. Deterjan ölçüsü çok azdýr. Çamaþýrlar çok kirli (yað, krem gibi) olabilir). Sývý deterjan haznesi yerine toz deterjan haznesini kullanýnýz veya kazandaki çamaþýra leke ilacý ilave ediniz. Bu tip çamaþýrlarda en yüksek kirlilik derecesini seçiniz ve sývý deterjan kullanýnýz. Bir sonraki çamaþýrdan önce makineyi çamaþýrsýz olarak 60 C yýkama programýnda çalýþtýrýnýz. 18

19 Arýza ve Yardým Yýkanmýþ koyu renk çamaþýrlarýn üzerinde beyaz deterjan artýðý benzeri kalýntýlar görülüyorsa? Toz deterjanda suda çözülmeyen su yumuþatma maddeleri (Zeolithe) olabilir. Bunlar çamaþýrlara yapýþmýþ olabilir. Çamaþýrlar kuruduktan sonra bu kalýntýlarý fýrça ile temizleyiniz. Koyu renk çamaþýrlarý içinde Zeolithe bulunmayan deterjanla yýkayýnýz. Çamaþýrlarý Koyu Renk Çamaþýr programýnda yýkayýnýz. Genel Problemler Sývý deterjanda koyu renk lekeler görülüyorsa? Sývý deterjanda küf mantarlarý oluþabilir. Sývý deterjan haznesini boþaltýnýz ve iyice yýkayýnýz. Yeni bir küf mantarý oluþumunu önlemek için sývý deterjan haznesinin kapaðýný sýkýca kapatýnýz. 19

20 Deðiþiklik haklarý saklýdýr./0611 EEE yönetmeliðine uygundur M.-Nr / 02

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino es el it pt tr Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino Instruções de utilização - Aspiradores Elektrik Süpürgesi Kullanma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 IWB 5085 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 WIN 80 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Su ve elektrik baðlantýsý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60 Güvenlik Bilgileri....1 Bu Kılavuzu Okuyun Bu kılavuz Güvenlik Talimatları, Kullanma Talimatları ve Arıza Arama ipuçları v.s. bölümlerini içerir. Bulaşık

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı