Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Dosya Ambalaj Makineleri Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, Araþtýrma ve Bilimsel Konular Yöneticisi Ülkemizin ihracatýný ve öncesinde üretimini artýrabilmesi için her sektörde en ekonomik üretim yapmamýz gereklidir. Gerek üretim hacminin yükseltilmesi gerekse katma deðerli ürün imalatýnýn mümkün olan en ekonomik biçimde gerçekleþtirilebilmesi için ise üretimde otomasyona ihtiyaç duyulur. Tüm bunlar göz önüne alýndýðýnda, özellikle hýzlý tüketim ürünleri üreticisi marka sahiplerinin yani dolumcularýn kendi operasyonlarýna uygun teknolojik donanýmlar satýn alarak, mevcut olan hatlarýný iyileþtirmeleri ve en uygun ambalajlama donanýmlarýný oluþturarak dolum gerçekleþtirmesi gereklidir. Ýþte bu noktada Ambalaj-Ambalajlama Makineleri büyük önem arz eder. Makine üretim sanayi önemli bir iþ koludur. Ambalaj Makine sektörü ise, diðer makine sektörlerinden farklýdýr. Sektörde, söz konusu üretime/doluma özel sipariþ üzerine imalat yapýlýr. Hem ürün çeþidi hem de ambalaj çeþidi göz önüne alýndýðýnda sonsuz çeþitte ambalaj makinesi imalatý seçeneði mevcuttur. Makineler belirli bir standart formda imal edilirken, dolum yapýlacak ambalajlara özel modifikasyonlarla çeþitlenirler. Ambalajýn kriterleri ve standartlarýný çok iyi belirleyerek en doðru Ambalaj Makinesi sipariþi verilmelidir. Cam, Plastik, Metal ve Kaðýt/Karton Ambalaj malzemesi seçeneklerini ve dolum sonrasý ihtiyaç duyulacak olan Etiketleme, Kolileme ve Paletleme gibi iþlemlerin tümünü birlikte düþündüðümüzde, Ambalaj Makineleri Sektörü genelinde uzmanlaþmanýn çok kolay olmadýðýný söylemek yanlýþ olmaz. Dolum Sistemleri Dolumu yapýlacak ürünün sývý veya katý ve ýslak veya kuru olmasýna ve seçilen ambalaj göre çok çeþitli dolum seçenekleri söz konusudur. Örnekler: Sývý ürünler: Su, Gazlý Ýçecek, Zeytinyaðý, Tarým Ýlacý, Sývý Deterjan, vb. Katý ürünler: Margarin, Kesme Þeker, Bisküvi, vb. Islak ürünler: Süt, Bal, Ketçap, Týrnak Cilasý, vb. Kuru ürünler: Þeker, Ýlaç, Kuruyemiþ, Un, Çay, Toz Deterjan, vb. Dolum sistemi seçilirken, doldurulacak ambalajýn çeþidine göre hattýn hýzýnýn belirlenmesi de kritiktir. Cam, Metal ve Sert (Rijit) Plastik Ambalajlar diðerlerine göre çok daha yüksek hýzlý hatlarda doldurulabilirler. Elbette hiçbir ambalajlama hattý mükemmel deðildir. Dolum sýrasýnda en az ziyanla dolum yapýlabilecek uygun makinenin tasarlanmasý çok önemlidir. Biz tüketicilerin doðru miktarda ürün içeren ambalajlý ürünleri tüketmesi hedeflenerek bu konu gerek Avrupa Birliði mevzuatýnda gerekse ülkemiz mevzuatýnda dolum esnasýnda belirli hata paylarýnýn olabileceði +/- bir deðer belirlenerek ambalajýn üzerinde yer alan bilgilendirme etiketinde yer alýr. Ýlgili mevzuat gereði nominal dolum miktarý e iþareti denilen iþaretleme ile ambalaj veya etiket üzerinde beyan edilir. 42 Ambalaj Bülteni Kasým / Aralýk 2011

2

3 Dosya Ana Hatlarýyla Ambalaj Makineleri Çeþitleri 1) Sývý Dolum Makineleri Bu makinelerle sývý ürünler sabit bir yüzeye veya hacme ulaþýlýncaya kadar ambalaja doldurulur. Genellikle; Yüksek maliyetli ürünler, Ürün aðýrlýðýna göre satýþ yapýldýðýndan net aðýrlýklarýnýn devam ettirilmesi gereken ürünler, Doðru dozaj oranlarý gerektiren ilaçlar ve kimyasallar, Serbest akýþý mümkün olmayan viskoz ve macunumsu ürünlerin ambalajlanmasý için kullanýlmaktadýrlar. Bu sistemlerde gerektiðinde vakum da uygulanýr. Yerçekimi kuvvetiyle-gravimetrik çalýþan üniteler olabildiði gibi, basýnç ve vakumlu kombinasyonlar da mümkündür. Gazsýz sývý dolum makinesi cam ve PET þiþelerde su, meyve suyu ve yað gibi ürünlerin ambalajlanmasýnda kullanýlýr. Ýmalatçý: Ardolet Makine. 2) Kuru Ürün Dolum Makineleri Kuru ürünler ürün hacmine göre, ürün kütlesine/aðýrlýðýna göre veya ürün sayýsýna göre ambalajlanýrlar. Volumetrik þiþe dolumu en basit ve ekonomik kuru ürün dolum sistemidir. Toz ürünlerin vakumlu volumetrik dolumu yapýlýr. Karýþtýrarak dolum yapýlan sistemler nemli kuru ürünlerin yapýþmadan doldurulmasýný saðlar. Yatay ve Dikey Þekillendir-Doldur-Kapat (Form-Fill-Seal) tip sistemlerde ise genellikle fleksibýl (esnek) ambalajlarýn içerisine bakliyat, bisküvi, çikolata gibi ürünlerin dolumu gerçekleþtirilir. Bu tip makinelerde çok katlý kompozit kutular içerisinde aseptik dolumu yapýlacak ürünler de ambalajlanýr. Termoform plastik ambalajlar içerisine tereyaðý ve ilaç gibi ürünlerin dolumu bu makinelerde gerçekleþtirilir. Tam otomatik dikey ambalaj makinesi Fleksibýl (esnek) ambalajlarda kuruyemiþ ve patates cipsi gibi ürünlerin ambalajlanmasýnda kullanýlýr. Ýmalatçý: Tam-Taþ Makina. 3) Kapak Kapatma/Kapama Makineleri Kapak kapatma/kapama makineleri dolumu yapýlmýþ ambalajlarýn hatasýz/doðru beslemesinin yapýldýðý hatlarda genellikle otomatik olarak çalýþmaktadýrlar. Yarý otomatik kapatma sistemleri de mevcuttur. Kapatma iþleminin ambalajýn tüketim esnasýnda kullaným kolaylýðýný engellemeyecek þekilde yapýlmasý ancak ürünü de sýzdýrmayacak þekilde saðlam olmasý çok önemlidir. Karton ambalaj katlama ve yapýþtýrma makinesi Ýmalatçý: Duran Makina. Þiþe, kutu, konteyner gibi ambalajlar, kapaklar üzerlerine düþürülüp gerekli þekilde sýkýþtýrýlacak þekilde kapatýlýrlar. Aerosol þiþesi veya þampuan þiþesi gibi ambalajlar içerisine dolumu yapýlan ürünün kullanýmý esnasýnda ürünü daðýtýcý olarak da görev yapan ambalajlar ve kapaklarý ise basýnç uygulayarak kapatýlýrlar. Günümüzde çocuklarýn açamayacaðý özel korumalý kapaklar ve yaþlý insanlarýn daha az kuvvet harcayarak açabilecekleri kolay açýlýr kapaklar gibi ürünler de geliþtirilmekte ve kapama hatlarý bu teknolojilerle iyileþtirilmektedir. 4) Karton Kutu Makineleri Karton ambalaj/kutu katlama ve yapýþtýrma makineleri kesintili veya sürekli-kontinü bir sistem halinde olabilirler. Bu durum ambalajlamada istenen hýza ve ürüne baðlý olarak deðiþir. Sürekli olan makineler gerektiðinde dikey olarak da beslenebilirler. Yassý haldeki kartonu kutu yapmak için bir makine, gerekirse yapýþtýrmak için düzenek ve ürünün dolumunu gerçekleþtirmek ve kutularý kapatmak için ise ayrý bir makine gereklidir. Çok katlý kompozit içecek kutularý gibi ürünler ise, baskýlý ve lamine edilmiþ halde malzemesi tedarik edildikten sonra þekillendir-doldur-kapat tip ambalaj makinelerinde doldurulmaktadýr. 44 Ambalaj Bülteni Kasým / Aralýk 2011

4 5) Kodlama ve Etiketleme Makineleri Kodlama ve etiketleme, bitmiþ ürünün izlenilebilirliði ve bilgilendirme açýsýndan çok önemlidir. Yasal bir gerekliliktir. Þiþe vb. ambalajlarýn, boyun/boðaz kýsmý veya tabaný okunabilecek bir mürekkep ile kodlanýr. Fleksibýl ambalajlar baský aþamasýnda kodlanýrken; karton kutularýn kenarlarýndan herhangi birisi kodlanabilir. Bazen doðrudan ambalaj malzemesi üzerine kodlama yapýlýrken; çoðunlukla etiketleme makinesi kullanýlarak tüm bilgilerin bir arada görülebileceði bir etiket ambalaj üzerine yapýþtýrýlýr. Günümüzde sleeve ismi verilen ve özellikle þiþe vb. ambalajlarýn bütününe giydirilen yeni nesil etiketler de kullanýlmaktadýr. Ayrýca, bazý sert (rijit) plastik ambalajlar da kendi imalatlarý esnasýnda IML-kalýp içi etiketleme (in-mould-labelling) iþlemine tabi tutularak üretimleri esnasýnda etiketlenebilmekte ve böylece dolum sonrasýnda ayrý bir etiketleme makinesine gerek duyulmayabilinmektedir. 6) Ambalajlarý Gruplayan Shrink Makineleri ve Kolileme Makineleri Birincil satýþ ambalajlarýna doldurulmuþ ürünlerin daðýtýmýný kolaylaþtýrmak için genellikle bu ürünleri 6, 8, 10, 12 li gruplar halinde bir araya getiren shrink ambalaj makineleri kullanýlmaktadýr. Tam otomatik etiketleme makinesi Ýmalatçý: Aymaksan. Birincil ambalajlarý koli içine yerleþtirme iþlemi yapan koli ambalaj makineleri de önemli bir gruplama ambalaj makinesidir. Bu iþlem için gerektiðinde robotik sistemler de kullanýlabilmektedir. Tam otomatik kolileme makinesi Ýmalatçý: CD Makina. 7) Paletleme Makineleri Gruplanmýþ olan ambalajlanmýþ ürünler sevkiyat öncesi bir palet üzerine genellikle elle yýðýlýr ve istiflenir. Daha sonra paletlenmiþ yükler shrink veya streç film gibi ambalaj malzemeleri kullanýlarak bazen de çemberler yardýmýyla birim yük haline getirilene kadar sargýlmak suretiyle paletlenir. Günümüzde robotik sistemler ve bilgisayar programlarýnýn yardýmýyla en uygun model belirlenerek bu iþlem gerçekleþtirilebilmektedir. Tam otomatik paletleme makinesi Ýmalatçý: Keramik Yukarýda ana hatlarýyla özetlemeye çalýþtýðýmýz Ambalaj Makineleri, kullanýlacak sektörlere göre çok daha fazla çeþitlendirilecektir. Dolum sistemleriyle ilgili daha detaylý bilgi almak için bizlerle iletiþime geçmenizi öneririz. Daha ayrýntýlý bilgi için: Dünya genelinde Ambalaj Makinesi imal eden þirketlerin birçoðu küçük ve orta ölçekli þirketlerdir. Baþta Türkiye gibi birçok imalat alanýnda geliþmiþliðini kanýtlamýþ ancak halen geliþmekte olan ülkeler arasýnda yer alan ülkelerde faaliyet gösteren makine/ambalaj makinesi imalatçýlarý da hem yurtiçi hem de ihracat pazarlarýnda uzman olduklarý konular dahilinde kendilerine yer edinmeye çalýþmaktadýrlar. Ýhracat paylarý her geçen gün artmaktadýr. Tam otomatik shrink ambalaj makinesi Ýmalatçý: Önersan Ambalaj. Ambalaj Bülteni Kasým / Aralýk

5 Dosya ASD Ambalaj Sanayicileri Derneði ve AMD Ambalaj Makinecileri Derneði Üyesi Ambalaj ve Dolum Makineleri Üreticileri: Sýra Firma Þehir Ürünler 1 ARDOLET MAKÝNA SANAYÝ VE TÝC. LTD. ÞTÝ. ÝZMÝR SIVI DOLUM, KAPAK KAPATMA, ETÝKETLEME, PALET BOZMA MAKÝNELERÝ 2 AYMAKSAN AYLA MAKÝNE A.Þ. ÝSTANBUL BESLEME, SIVI DOLUM, KAPAK KAPAMA, ETÝKETLEME, STRECH FÝLM SARMA MAKÝNELERÝ 3 BETA -PAK OTOMATÝK PAKETLEME VE AMB. MAK. SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. ÝSTANBUL TAM OTOMATÝK THERMOFORM AMBALAJLAMA VE PAKETLEME MAKÝNELERÝ 4 CD MAKÝNA SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. ÝSTANBUL OTOMATÝK KOLÝLEME, PALET DÝZME, PALETLEME MAKÝNELERÝ 5 DÝZAYN MAKÝNA GIDA ÝNÞAAT KUYUMCULUK SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. ÝSTANBUL SIVI DOLUM MAKÝNELERÝ, KAPAK KAPATMA MAKÝNELERÝ 6 DOL-MAK DOLUM MAKÝNALARI PASLANMAZ ÇELÝK MAM. SAN. VE TÝC. A.Þ. ÝSTANBUL SIVI DOLUM, KAPAK KAPATMA MAKÝNELERÝ 7 DOYPAK PAKETLEME GIDA MAK. SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. ÝSTANBUL DOYPAK DÝKEY AMBALAJLAMA MAKÝNELERÝ 8 DURAN MAKÝNA SANAYÝ VE TÝCARET LTD. ÞTÝ. ÝSTANBUL KARTON AMBALAJ KATLAMA YAPIÞTIRMA MAKÝNELERÝ 9 ELEKTROMAG MAK. SAN. TÝC. A.Þ. ÝSTANBUL PET ÞÝÞÝRME MAKÝNELERÝ, GAZSIZ SIVI DOLUM, KAPATMA, ETÝKETLEME, KOLÝ AÇMA, KOLÝLEME, PAKETLEME YARI OTOMATÝK MAKÝNELERÝ 10 ENMAK END. MAK. SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. ÝSTANBUL SIVI DOLUM, KAPAK KAPATMA, ETÝKETLEME, ÞÝÞE YIKAMA MAKÝNELERÝ 11 ERENSOY GIDA VE AMB.MAK.SAN. VE TÝC.LTD.ÞTÝ. ÝSTANBUL ÞÝÞÝRME MAKÝNALARI, DOLUM, SLEEVE ETÝKETLEME VE PAKETLEME SÝSTEMLERÝ, ÇOKLU AMBALAJ (MULTÝPACK) VE PALETLEME SÝSTEMLERÝ, KURU DOLUM MAKÝNELERÝ. 12 ERSEY MAKÝNA SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. ÝSTANBUL PET ÞÝÞE DOLUM, DAMACANA DOLUM, GAZLI SIVI DOLUM, PALETLEME, ETÝKETLEME, KOLÝLEME MAKÝNELERÝ 13 ESÝT ELEKTRONÝK SÝSTEMLER ÝMLT VE TÝC.LTD.ÞTÝ. ÝSTANBUL TAM OTOMATÝK VE YARI OTOMATÝK TORBALAMA KANTARLARI, BIGBAG KANTARLARI 14 FERM AMBALAJ MAKÝNALARI SAN. VE TÝC. A.Þ. ÝSTANBUL BANTLAMA, KOLÝLEME, PALETLEME MAKÝNELERÝ 15 HASEL AMBALAJ MAKÝNALARI VE KONVEYÖR EKÝPMANLARI ÝÇ VE DIÞ TÝC. ÝSTANBUL SHRÝNK AMBALAJLAMA MAKÝNELERÝ 16 HÝTÝT MAKÝNA ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. ÝSTANBUL AEROSOL DOLUM, SIVI DOLUM, ETÝKETLEME MAKÝNELERÝ 17 HT TERMOFORM MAKÝNALARI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. ÝSTANBUL TERMOFORM PLASTÝK ÞEKÝLLENDÝRME MAKÝNELERÝ 18 KERAMÝK AMBALAJLAMA MAKÝNALARI LTD. ÞTÝ. GEBZE SHRÝNK - STREÇ PALETLEME, ÇEMBERLEME MAKÝNELERÝ 19 KULP MAKÝNA SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. ÝSTANBUL SIVI DOLUM-SÜT DOLUM, ETÝKETLEME MAKÝNELERÝ 20 MARÝPAK AMBALAJ LTD. ÞTÝ. ÝSTANBUL SHRÝNK AMBALAJLAMA MAKÝNELERÝ 21 MAZER MAKÝNA POLÝÜRETAN KAROSER SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ ÝZMÝR SHRÝNK AMBALAJLAMA MAKÝNELERÝ, EKMEK AMBALAJLAMA MAKÝNESÝ 22 MÝMSAN ÝTHALAT ÝHRACAT BANT VE KAYIÞ SAN. LTD. ÞTÝ. ÝSTANBUL SHRÝNK - STREÇ PALETLEME AMBALAJ MAKÝNELERÝ 23 MULTIVAC AMBALAJ MAKÝNELERÝ SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ. ÝSTANBUL VAKUM AMBALAJLAMA, ETÝKETLEME MAKÝNELERÝ 24 NAÝM YAVUZ TEMSÝLCÝLÝK VE DANIÞM. TÝC.LTD.ÞTÝ. ÝSTANBUL ETÝKETLEME MAKÝNELERÝ 25 NET AMBALAJ VE MADENCÝLÝK LTD. ÞTÝ. BÝLECÝK ÇEMBERLEME, SHRÝNK PALETLEME, ETÝKETLEME MAKÝNELERÝ 26 ONARE ENDÜSTRÝYEL AMBALAJLAMA VE GIDA SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. ÝSTANBUL ÇEMBERLEME MAKÝNELERÝ 27 ÖNERSAN AMBALAJ MAKÝNALARI SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. ÝSTANBUL SHRÝNK AMBALAJ MAKÝNELERÝ 28 ÖZARTAÞ AMBALAJ MAKÝNELERÝ SANAYÝ ÝHRACAT VE TÝCARET LTD. ÞTÝ. ÝSTANBUL SIVI DOLUM VE KURU DOLUM MAKÝNELERÝ 29 ÖZ UYGURLAR MAKÝNA SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. KIRÞEHÝR YATAY BÜSKÝVÝ DOLUM, KURU DOLUM MAKÝNELERÝ, EKMEK AMBALAJLAMA MAKÝNELERÝ 30 PAK DOLUM VE AMBALAJ MAKN.SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. ANKARA SIVI DOLUM MAKÝNELERÝ, YATAY ÇÝKOLATA DOLUM MAKÝNELERÝ 31 PAKFORM OTOMATÝK PAKETLEME VE AMB. MAK. SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. ÝSTANBUL TERMOFORM AMBALAJLAMA MAKÝNELERÝ 32 SAFMAK SAF MAKÝNA SAN. VE TÝC. A.Þ. KOCAELÝ SIVI DOLUM (VARÝL), KURU DOLUM (BIG BAG) MAKÝNELERÝ 33 TAMTAÞ MAKÝNA SAN. VE TÝC. A.Þ. ÝSTANBUL TAM OTOMATÝK DÝKEY PAKETLEME MAKÝNALARI, YARI OTOMATÝK VE TAM OTOMATÝK, SHRÝNK AMBALAJ MAKÝNALARI, VAKUM AMBALAJ MAKÝNALARI 34 UMAR MAKÝNA SAN. VE TÝC. A.Þ. ÝSTANBUL METAL AMBALAJ VE KAPAK ÝMALAT MAKÝNELERÝ 35 ÜNLÜ MAKÝNA LTD. ÝSTANBUL SHRÝNK AMBALAJLAMA MAKÝNELERÝ 36 VARLIK MAKÝNA LTD.ÞTÝ ÝSTANBUL OTOMATÝK VE YARI OTOMATÝK TORBA DOLUM MAKÝNELERÝ, BIGBAG DOLUM MAKÝNELERÝ, STREÇ VE PALETLEME MAKÝNELERÝ 37 VATAN MAKÝNA SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ. ÝSTANBUL METAL AMBALAJ VE KAPAK ÝMALAT MAKÝNELERÝ, KAPAK KAPATMA MAKÝNELERÝ 38 YAZICI MAKÝNA KAPLAMA VE GIDA SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. ÝSTANBUL TAM OTOMATÝK VE YARI OTOMATÝK SHRINK MAKÝNELERÝ 46 Ambalaj Bülteni Kasým / Aralýk 2011

6

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

AMBALAJ SEKTÖRÜ ve IPACK 2010

AMBALAJ SEKTÖRÜ ve IPACK 2010 FUAR SONUÇ RAPORU 0 AMBALAJ SEKTÖRÜ ve IPACK 2010 Ambalaj Sektörünün Türk Ekonomisindeki Yeri Türkiye de ambalaj sanayi hızlı gelişen bir sektördür ve yılda ortamla yüzde 10 oranında büyümektedir. Hızlı

Detaylı

Vizyon: Ambalaj makineleri & sarf malzemeleri ve yedek parça satışı ile makine teknik servis ve bakımında dünya çapında Sorunsuz Güvence

Vizyon: Ambalaj makineleri & sarf malzemeleri ve yedek parça satışı ile makine teknik servis ve bakımında dünya çapında Sorunsuz Güvence İbrahim Armağan tarafından organize edilerek 1999 yılında İzmir'de kurulmuştur. Ambalaj sektörünün, Dünya ve özellikle Türkiye'de öneminin hızla arttığı yıllarda, değişik bütçelere hitap eden kaliteli

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010 www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. ÞTÝ. ÞTÝ. 19 yýlýndan günümüze kadar kauçuk ve plastik

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

AMBALAJ MAKİNELERİ AMBALAJ FİLM ÇÖZÜMLERİ KATMA DEĞERLİ ÇÖZÜMLER

AMBALAJ MAKİNELERİ AMBALAJ FİLM ÇÖZÜMLERİ KATMA DEĞERLİ ÇÖZÜMLER BİZ NE YAPIYORUZ? VAKUM AMBALAJ MAKİNELERİ MAP SKIN AMBALAJ FİLM ÇÖZÜMLERİ HER TÜRLÜ PLASTİK VE KAĞIT AMBALAJ FİLMLERİ EAT-WITH-THE-PACK KATMA DEĞERLİ ÇÖZÜMLER ON-THE-GO LIFE STYLE FOODS 2 FİRMAMIZ Biz

Detaylı

Palet Ambalajında Yeni Çözüm. Palletizing SLIP-STOP

Palet Ambalajında Yeni Çözüm. Palletizing SLIP-STOP Palet Ambalajında Yeni Çözüm Palletizing SLIP-STOP Şirket Profili KMG, palet ambalajında kullanılan bantlama makinesi veya streç sarma makinesine alternatif olarak icat edilen Slip-Stop sistemi üreticisi

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

Multi Grooving Tools. Çok Amaçlý Kanal Açma Takýmlarý. M.G.T. Özellikler. No: 96-7-JD-TR

Multi Grooving Tools. Çok Amaçlý Kanal Açma Takýmlarý. M.G.T. Özellikler. No: 96-7-JD-TR No: 96JDTR Multi Grooving Tools MGT Çok Amaçlý Kanal Açma Takýmlarý M.G.T. Özellikler 1. W þeklindeki benzersiz sýkýþtýrma formu mükemmel bir kavrama saðlar. 2. M.G.T uçlar iç çap operasyonlarda da dýþ

Detaylı

Dosya Metal Ambalajlar Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD Araþtýrma ve Bilimsel Konular Yöneticisi Metal ambalajlar, çelik ve alüminyum olmak üzere birbirinden farklý iki ana malzeme grubu baþlýðý altýnda

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý,

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý, ARTIPOL Genel Tanitim 1995 yýlýndan itibaren, poliüretan elastomer malzemesi konusunda hizmet veren Artýpol Poliüretan & Kauçuk Ýmalat Ýthalat Ýhracat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, 2001 yýlýndan itibaren

Detaylı

yapmakta ve yedek parça temini konusunda da destek sağlamaktadır.

yapmakta ve yedek parça temini konusunda da destek sağlamaktadır. All In Makine olarak 35 yılı aşkın tecrübemizle tüm sıvı gıdalarınız için anahtar teslimi yeni nesil ya da eski versiyon dolum hatları kurmakta, mevcut hatlarınızın bakımını yapmakta ve gerektiğinde yedek

Detaylı

ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

CTA Silindirik Difüzör

CTA Silindirik Difüzör TA TA Taným TA tipi nozullar duvar, tavan uygulamalarý için tasarlanmýþ olan silindirik tipte nozullardýr. Daðýtýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Görüntü bütünlüðü açýsýndan toplayýcý olarak da kullanýlabilirler.

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Şişe ve Teneke Endüstrisi Güvenli Taşıma Çözümleri

Şişe ve Teneke Endüstrisi Güvenli Taşıma Çözümleri Şişe ve Teneke Endüstrisi Güvenli Taşıma Çözümleri Sistematik Çözümler Şişe Çemberleme Yüksek üretim kapasitesine uygun her palet katını yatay çemberleme (Endsealerteknolojisi) Inline-Uygulamalar (Şişelerin

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU

PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU MMP Ön Raporu EK 2E PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU MEVCUT DURUM: Dünyada olduğu gibi Türkiye de de plastiğin, geleneksel malzemeler olan demir, cam, kağıt, tahta gibi malzemeye alternatif olarak ortaya

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ClimaTech FX 120 Sistem Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, suya ve neme karþý dayanýklý, tüm ýsý yalýtým

Detaylı

TÜRKİYE PET TERMOFORM SEKTÖR RAPORU PAGEV

TÜRKİYE PET TERMOFORM SEKTÖR RAPORU PAGEV TÜRKİYE PET TERMOFORM SEKTÖR RAPORU PAGEV 1. TÜRKİYE DE PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ TÜKETİMİNDE KULLANILAN PLASTİK HAMMADDELER Türkiye de 2012 2016 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama 2 milyon

Detaylı

BİZ KİMİZ? DiSPLAY PRODUCTS

BİZ KİMİZ? DiSPLAY PRODUCTS www.aktifdisplay.com 2 www.aktifgrup.com BİZ KİMİZ? 1991 yılında kurulan Aktif Grup, başarılı ve güvenilir geçmişiyle, birçok saygın firmaya reklam, matbaa, ve serigrafi sektöründe hizmet vermiştir. Ürün

Detaylı

Doπru Atık Ayrıµtırma Rehberi

Doπru Atık Ayrıµtırma Rehberi Doπru Atık Ayrıµtırma Rehberi Artık Çöp Bidonu Kül Bayan çorapları Bayan petleri Ampul Lastik Kedi kumu Süprüntü artıkları Mum artıkları Tükenmez kalem Deri Plaster, sargı malzemeleri Plastik kova Porselen,

Detaylı

ipaf09 KÜLTÜRPARK - ÝZMÝR Plastik ve ambalaj sektöründe yeni trendler... 30 NÝSAN - 3 MAYIS 2009 www.ipaffuarlari.com Plastik, Ambalaj, Makine ve Kalýp Sektörünün Aylýk Teknik Dergisi ipaf2009 ÝPAF plastik

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

AMBALAJ TANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER

AMBALAJ TANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER Ek-1 AMBALAJ TANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER Bir ürün, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki tanımını sağlıyor, ancak ürünün ayrılmaz bir parçası değilse, o ürünü ömrü boyunca içinde bulundurmak, desteklemek

Detaylı

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON Firmamýz 2003 yýlýnda Ýstanbul'da kurulmuþtur. Sektörde,

Detaylı

BDA. Perfore Menfez E B E1 B1. Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar.

BDA. Perfore Menfez E B E1 B1. Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar. BDA BDA Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Özellikler Standart olarak perfore delik çaplarý 6 mm ve delikler arasý mesafe

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

Ürün ve materyal kullanım çözümleri. Taze ürün otomasyonu

Ürün ve materyal kullanım çözümleri. Taze ürün otomasyonu Ürün ve materyal kullanım çözümleri Taze ürün otomasyonu Paletleme makinesinden çıkarma Viscon un paletleme ve paletleme makinesinden çıkarma üniteleri çok çeşitli ürünleri işlemden geçirebilir. Serimizde

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Sert Plastik Ambalajlar Sert Plastik Ambalajlar .:.Ýçindekiler Ýçindekiler Sert (Rijit) Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneði 1 Plastiðin Tarihçesi 4 1. Sert Plastik Ambalaj Ana Ürün Gruplarý 1.1 Þiþeler

Detaylı

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝLSA KANALÝZASYON BORULARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap S 2 S 4 S 8 d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) Muf Ýç Çapý d2 (mm) Conta Yuvasý

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK KABUL ve AMBALAJ KOŞULLARI

TEHLİKELİ ATIK KABUL ve AMBALAJ KOŞULLARI TEHLİKELİ ATIK KABUL ve AMBALAJ KOŞULLARI 1. Tesisimize Kabul Edilmeyen Atık Türleri: - Patlayıcı Maddeler - Radyoaktif Maddeler - Mezbaha Atıkları - Tıbbi Atıklar - Lisans kapsamında kodu ve tanımı belirtilmeyen

Detaylı

ÜRÜN KATALOGU.

ÜRÜN KATALOGU. Bimel Ýth. Ýhr. ve Tic. Ltd. Þti. ) ÜRÜN KATALOGU MUAYENE ELDÝVENLERÝ LATEKS ELDÝVEN Pudralý Beyaz Pudrasýz Beyaz ve de Pudralý Mavi çeþitleri mevcuttur. Her iki ele de uyumlu tek kullanýmlýk non sterildir.

Detaylı

OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA. A.Turan GÜNEÞ. Makina Mühendisi

OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA. A.Turan GÜNEÞ. Makina Mühendisi OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA A.Turan GÜNEÞ Makina Mühendisi Giriþ Uzun süreli ve çok sayýda yapýmý gereken montaj iþlerinin otomatik yapýlmasý maliyet avantajlarý saðlayabilir. Örnek olarak aþaðýda basit bir

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

PDF Editor. Endüstriyel Bakım Ürünlerinde Çözüm Ortağınız

PDF Editor. Endüstriyel Bakım Ürünlerinde Çözüm Ortağınız Endüstriyel Bakım Ürünlerinde Çözüm Ortağınız İÇİNDEKİLER 02 Hakkımızda 03 Endüstriyel Bant 04 Tisan 05 Granür & Sprey 06 Koruyucu & İzolasyon 07 Çemberleme 08 Köşebent & Paketleme 09 Ürün Ambalajlama

Detaylı

Sağlam plastikler ve metaller üzerinde yüksek hızlı üstün marka kontrastı. Kodlama ve markalama örnek kılavuzu. Fiber lazer markalama sistemleri

Sağlam plastikler ve metaller üzerinde yüksek hızlı üstün marka kontrastı. Kodlama ve markalama örnek kılavuzu. Fiber lazer markalama sistemleri Sağlam plastikler ve metaller üzerinde yüksek hızlı üstün marka kontrastı Kodlama ve markalama örnek kılavuzu Fiber lazer markalama sistemleri Sağlam malzemeler üzerinde yüksek kontrastlı lazer markalar

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

www.yakacikvalf.com.tr MANAGEMENT SERVICE W 0 / TRD 100 YANGIN HÝDRANTI YYH T E info@yakacikvalf.com.tr Tel: 0216 309 72 50 Fax: 0216 377 98 01

www.yakacikvalf.com.tr MANAGEMENT SERVICE W 0 / TRD 100 YANGIN HÝDRANTI YYH T E info@yakacikvalf.com.tr Tel: 0216 309 72 50 Fax: 0216 377 98 01 www.yakacikvalf.com.tr MANAGEMENT SERVICE 0036 W 0 / TRD 100 YANGIN HÝDRANTI YYH S T E www.yakacikvalf.com.tr Kullanýldýðý Yerler Fabrikalar, depolar, binalar ve endüstriyel tesislerin su ile söndürme

Detaylı

4.ALGERIA FOODEXPO 20-23 KASIM 2014 ALGERIA-CEZAYIR 4.Uluslararası Gıda,Tarım ve GıdaTeknolojileri fuarı

4.ALGERIA FOODEXPO 20-23 KASIM 2014 ALGERIA-CEZAYIR 4.Uluslararası Gıda,Tarım ve GıdaTeknolojileri fuarı Bölgesel anlamda Komşularımızda yaşanan sıkıntılı olaylardan dolayı İhracat pazarımızda daralmalar söz konusu olmakta; IRAK,SURİYE,LİBYA,MISIR hatta UKRAYNA pazarlarındaki sıkıntılar malumunuz birde BATI

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Gıdaya Temas Eden Geri Dönüştürülmüş Plastik Ambalajların Üretiminde Otomatik Ayrıştırma Makinelerinin Kullanımı

Gıdaya Temas Eden Geri Dönüştürülmüş Plastik Ambalajların Üretiminde Otomatik Ayrıştırma Makinelerinin Kullanımı S+S Separation and Sorting Technology GmbH Metal Separatörleri Renk Separatörleri Ayrıştırma Sistemleri Gıdaya Temas Eden Geri Dönüştürülmüş Plastik Ambalajların Üretiminde Otomatik Ayrıştırma Makinelerinin

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

VAKUM PAKETLEME VE DiLiMLEME MAKiNALARI

VAKUM PAKETLEME VE DiLiMLEME MAKiNALARI VAKUM PAKETLEME VE DiLiMLEME MAKiNALARI 2 2006 yılında Lipovak Makine İmalat ve Ticareti olarak Melih GÜREŞ tarafından Adapazarı nda kurulmuştur sektörümüzde, güvenirliği ile tanınan seçkin bir yere sahiptir.

Detaylı

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize,

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Panel Yapýþtýrýcýsý Çift Taraflý Yapýþkan Köpük Bant Astar SAYFA NO 174 175 176 Simson PanelTack Panel

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Redife YAŞAR Çevre Mühendisi. Çevre Yönetimi ve Çevre Denetimi İşleri Şube Müdürlüğü

Redife YAŞAR Çevre Mühendisi. Çevre Yönetimi ve Çevre Denetimi İşleri Şube Müdürlüğü Redife YAŞAR Çevre Mühendisi Çevre Yönetimi ve Çevre Denetimi İşleri Şube Müdürlüğü 29/01/2013 1. 2872 sayılı Çevre Kanunu 2. 30/07/2004 tarih ve 25538 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 3.

Detaylı

BİG BAG DOLUM SİSTEMLERİ

BİG BAG DOLUM SİSTEMLERİ BİG BAG DOLUM SİSTEMLERİ Big-Bag dolum makinesi, toz ve granül malzemelerin silolardan big-bag torbalarına, PLC kontrolü ile doldurulması işlemini gerçekleştirir. İsteğe bağlı olarak doldurma işlemi 200-1500

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

Mýsýr Þekerine Ýliþkin Baþlýca Efsaneler Birçok gýda ve içecekte tatlandýrýcý olarak kullanýlan mýsýr þekeri, birkaç yýl önce beslenme komitelerinden bazý araþtýrmacýlarýn bu bileþeni obezite salgýnýnýn

Detaylı

Sektörler İçme Suyu Maden Suyu Meşrubat Meyve Suyu Alkollü İçecek Konserve Bitkisel Sıvı Yağ Sirke Boya Deterjan

Sektörler İçme Suyu Maden Suyu Meşrubat Meyve Suyu Alkollü İçecek Konserve Bitkisel Sıvı Yağ Sirke Boya Deterjan GREEN ADH-Tech su bazlı etiketleme ürün serisi, cam ve plastik şişe, plastik kovaların dayanıklı ve güvenilir bir şekilde etiketlenmesinde geniş bir çeşitlilik sunmaktadır. Neden GREEN ADH-Tech su bazlı

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

MODÜLER AKILLI PALETLEME SİSTEMİ (DİMAPS)

MODÜLER AKILLI PALETLEME SİSTEMİ (DİMAPS) MODÜLER AKILLI PALETLEME SİSTEMİ (DİMAPS) Firma Tanıtımı DİMAK DİREN MAKİNA AR-GE Yarım asırlık köklü geçmişi ve sahip olduğu bilgi birikimi ile ülkemiz ekonomisine katkıda bulunan Dimes Gıda Sanayi ve

Detaylı

albenil güvenli fleksibl ambalaj üretiyoruz 1973 den beri

albenil güvenli fleksibl ambalaj üretiyoruz 1973 den beri sağlıklı güvenli albenil 1973 den beri fleksibl ambalaj üretiyoruz i Ürünleriniz kadar sofistike süreklilik ürünlerinizi tüketiciyle buluşmaya hazırlıyoruz Güvenli Sağlıklı Albenili Modern teknoloji kullanarak

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

Ambalaj Sanayicileri Derneði Koþuyolu Katip Salih Sokak No.13, 34718 Kadýköy-ÝSTANBUL Tel: (0216) 545 49 48 Faks: (0216) 545 49 47 www.ambalaj.org.tr Türkiye "Ambalaj Ay Yýldýzlarýný" Seçti. www.ambalaj.org.tr

Detaylı

ile Saklayın, Koruyun, Sevk Edin...

ile Saklayın, Koruyun, Sevk Edin... HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ile Saklayın, Koruyun, Sevk Edin... Ürünü dış etkenlerden korumak ve rahat taşınmasını sağlamak için gerekli tüm ambalaj ve paketleme malzemelerini

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU. Bayrakdar Ticaret / Sarigazi VD Mehmet Akif Mah. Tezcan Cad. No:7/C Ümraniye - İstanbul

ÜRÜN KATALOĞU. Bayrakdar Ticaret / Sarigazi VD Mehmet Akif Mah. Tezcan Cad. No:7/C Ümraniye - İstanbul ÜRÜN KATALOĞU Bayrakdar Ticaret / Sarigazi VD -33163542940 Mehmet Akif Mah. Tezcan Cad. No:7/C Ümraniye - İstanbul info@bayplas.com - Tarihçemiz Bayraktar Ticaret 1985 yılında İstanbul'da kurulmuştur.

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

Sebze meyve işleme makineleri

Sebze meyve işleme makineleri Sebze meyve işleme makineleri Şirket Profili Myung Sung, sebze meyve işlemede kullanılan makineler imalatçısı ve dağıtımcısıdır. Yıkamadan, kesmeye, çekirdek çıkarmadan, kurulama ve ambalajlamaya kadar

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

Aseptik. aseptikdir. ambalajdır. doğa dostudur. www.posetsan.com

Aseptik. aseptikdir. ambalajdır. doğa dostudur. www.posetsan.com Aseptik ambalajdır aseptikdir doğa dostudur Aseptik Müşterilerimiz için; Aseptik dolum sistemlerine teknik servis ve yedek parça hizmeti vermekteyiz. Bu hizmeti, alanında uzman mühendis ve teknisyenlerden

Detaylı

Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmasý 2010 Sonuçlarý Türkiye "Ambalaj Ay Yýldýzlarýný" Seçti. www.ambalajyarismasi.com www.ambalaj.org.tr ISBN: 978-975-00562-6-0 www.ambalajayyildizlari.com www.crescentandstarsforpackagings.com

Detaylı

KÜP ŞEKER MAKİNALARINDA LİDER KURULUŞ

KÜP ŞEKER MAKİNALARINDA LİDER KURULUŞ KÜP ŞEKER MAKİNALARINDA LİDER KURULUŞ Teknikeller Makina tam otomatik ve yarı otomatik küp şeker makineleri, küp şeker sarım makineleri ve tüp dolum makineleri üretmektedir. Üretim ihtiyaçlarınız doğrultusunda

Detaylı

Bir tık uzağınızdayız...

Bir tık uzağınızdayız... Türkiye nin Lojistikte İlk ve Tek Marka Patentli 4.Parti Lojistik Şirketi Bize Ulaşın: 0212 873 87 47 www.4pl.com.tr Bir tık uzağınızdayız... Hakkımızda 2012 yılında kurulmuş olan 4PL hizmet alan ve veren

Detaylı

Aluminyum,plastik tüpler

Aluminyum,plastik tüpler 2015 yılı FIRSATLARIMIZ... Tüp Dolum Makineleri... Sıvı Dolum Makineleri... Tablet üretimi Makineleri. Aerosol Dolum Makineleri Palet hijyen tranfer Makineleri.. Büyük hacım serum dolumwilhelmff1 Likit

Detaylı

hakkımızda Emka-Mak, sektör ile ilgili her türlü sorularınız ve ihtiyaçlarınız için sizlere hizmet vermeye hazırdır.

hakkımızda Emka-Mak, sektör ile ilgili her türlü sorularınız ve ihtiyaçlarınız için sizlere hizmet vermeye hazırdır. e emka-mak MAKİNE GIDA SANAYİ PAKETLEME SİSTEMLERİ KATALOĞU www.emkamak.com hakkımızda Emka-Mak 2007 yılından itibaren sektörde spesifik çözümleri ve dinamik yapısıyla dikkat çeken, her türlü yeniliği

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

DENEY-12 : Polimerlerin tanınması

DENEY-12 : Polimerlerin tanınması 1 Konu : Polimerler Süre : 45 dakika Açıklama : Öğrenciler polimerleri tanımak için yoğunluğu bilinen çözeltilerin içine plastik örnekler koyarlar. Araç ve gereçler (bir grup için) Tüplük Baget 7 farklı

Detaylı