Montaj ve kullaným talimatlarý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Montaj ve kullaným talimatlarý"

Transkript

1 Montaj ve kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 AQUALTIS AQ8L 09 U Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkarma ve tesviye Elektrik ve su baðlantýlarýnýn yapýlmasý Teknik bilgiler Makinenin tanýtýmý, 4-5 Kumanda paneli Bir programýn çalýþtýrýlmasý, 6 Programlar ve seçenekleri, 7 Program tablosu Yýkama seçenekleri Deterjan ve çamaþýr, 8 Deterjan Çamaþýrýn hazýrlanmasý Yýkama önerileri Yük dengeleme sistemi Önlem ve öneriler, 9 Genel güvenlik Atma Yan kapaðýn manüel olarak açýlmasý Bakým ve onarým, 10 Su ve elektrik baðlantýlarýnýn kesilmesi Makinenin temizlenmesi Deterjan daðýtma çekmecesinin temizlenmesi Cihaz tamburuna bakým yapýlmasý Pompanýn temizlenmesi Su giriþ hortumunun kontrol edilmesi Sorun giderme, 11 Teknik Servis, 12 1

2 Montaj! Bu kullanma kýlavuzunun saklanmasý daha sonradan da okunup faydalý olabilmesi açýsýndan önemlidir. Çamaþýr makinesinin satýlmasý, devri veya nakli durumlarýnda da, bu kýlavuzun çamaþýr makinesi ile birlikte kalmasýný saðlayýnýz.! Talimatlarý dikkatlice okuyunuz: montaj, kullaným ve güvenliðe iliþkin önemli bilgiler içermektedir.! Bu kýlavuzu içeren torbanýn içinde garanti dahil montaj için gereken detaylar mevcuttur. Ambalaj malzemesinin kaldýrýlmasý ve makinenin seviye ayarýnýn yapýlmasý Ambalaj malzemesinin kaldýrýlmasý 1. Ambalajý açýldýktan sonra çamaþýr makinesinin taþýma esnasýnda hasar görmemiþ olduðunu kontrol ediniz. Hasar görmüþ ise monte etmeden satýcýya baþvurunuz. 2. Arkada bulunan 4 adet nakliye emniyet vidalarýný ve ilgili ara parçasýný çýkartýnýz (bkz. þekil). 3. Nakliye emniyetlerinin boþaltýðý deliklere ambalaj torbasýndaki plastik tapalarý takýnýz. 4. Tüm parçalarý saklayýnýz; iç hasar görmesini önlemek için herhangi bir nakliye sýrasýnda çamaþýr makinenisini yine nakliye emniyetleri takýlý olarak taþýyýnýz.! Ambalajlar çocuk oyuncaðý deðildir. Makinenin seviye ayarýnýn yapýlmasý 1. Çamaþýr makinesini düz ve sert bir zemine yerleþtiriniz, duvar veya mobilyalara dayamayýnýz. 2. Ayarlanabilir ayaklarý gevþeterek ya da sýkarak makinenin zemine tamamen oturmasýný saðlayýnýz (en fazla 2 derece eðilebilir).! Makinenin seviyesinin dikkatlice ayarlanmasý makinenin titremesini, özellikle sýkma programý çalýþýrken ses çýkarmasýný ve yerinden oynamasýný engeller.! Zeminde moket veya halý olmasý halinde, ayaklarý makinenin altýnda havalandýrma saðlanacak þekilde ayarlayýnýz. Elektrik ve su baðlantýlarý Su besleme hortumunun baðlanmasý! Su besleme hortumunu su þebekesine baðlamadan önce berrak su gelene kadar suyu akýtýnýz. 1. Su besleme hortumunu arka kýsýmýnýn üst sað köþesinde bulunan su giriþine vidalayarak makineye baðlayýnýz (bkz. þekil). 2. Hortumu, 3/4 ölçülerinde vidalý bir gaz baþlýðý kullanmak suretiyle, makinenin ambalajýnda bulunan filtre ve contayý da ilave ederek, hortumun musluða sabit bir þekilde tesbit edildiðinden emin olarak takýnýz. C harfiyle iþaretlenmiþ olan su hortumunun soðuk su musluðuna, H harfiyle iþaretlenmiþ olanýn da sýcak su musluðuna takýlmasý gerekmektedir. Her iki hortum da, makineyle beraber teslim edilen Y þeklindeki öok baþlý ara ünite kullanýlmak suretiyle soðuk su musluðuna takýlabilir (bkz. þekil). Baðlantýyý yapmadan önce, suyu berraklaþana kadar akýtýnýz. 3. Hortumun katlanmamasýna ve ezilmemesine dikkat ediniz.! Musluðun su basýncýnýn Teknik Veriler tablosunda belirtildiði gibi olmasý gerekir (bkz. yan sayfa).! Besleme hortumunun boyu yetersiz ise yetkili bir satýþ maðazasýna veya teknisyene baþvurunuz.! Eski veya kullanýlmýþ hortumlarý asla kullanmayýnýz. Makine ile birlikte verilmiþ olanlarý kullanýnýz. 2

3 Tahliye hortumunun baðlanmasý cm Tahliye hortumunu, katlanmamasýna dikkat ederek zeminden veya yerden 65 cm ile 100 cm arasýndaki bir yükseklikten duvar tahliyesine takýnýz.! Kablonun ezilmemesi ve katlanmamasý gerekir.! Beslenme kablosu ve priz yalnýzca yetkili servis tarafýndan deðiþtirilmelidir. Dikkat! Bu þartlara uyulmamasý halinde firma tüm sorumluluklardan muaftýr. veya, ambalaj torbasýndaki hortum dirseðiyle, düþmeyecek þekilde sabitleyerek boþaltma hortumunu lavabo ya da küvete asýnýz (bkz. þekil). Tahliye hortumunun serbest ucunun suya girmemesi gerekir.! Tahliye hortumunun ek yapýlarak uzatýlmamasý tavsiye edilir; baþka seçenek yoksa, uzatma hortumunun çapýnýn da ayný olmasý ve 150 cm'yi. den uzun olmamasý gerekir. Elektirik baðlantýsý Makinenin fiþini bir elektrik prizine takmadan önce aþaðýdakileri kontrol ediniz: tesisat topraklý prize sahip ve yürürlükteki normlara uygun olmalýdýr; elektrik prizi, Teknik Veriler tablosunda belirtilen makinenin maksimum güç yükünü taþýyabilmelidir (bkz. yan taraf); besleme gerilimi Teknik Veriler tablosunda belirtilen deðer sýnýrý kapsamýnda olmalýdýr (bkz. yan taraf); priz ve makinenin fiþi birbiriyle uyumlu olmalýdýr. Aksi takdirde ya prizi, yada fiþi deðiþtiriniz.! Makine, üzeri kapalý bile olsa açýk alanlara monte edilmez, zira yaðmur ve fýrtýnaya maruz kalmasý son derece tehlikelidir.! Makine monte edildikten sonra priz kolayca eriþilebilir durumda olmalýdýr.! Uzatma kablosu ve çoklu prizler kullanmayýnýz. Teknik bilgiler Model Ölçüler Kapasite Elektrik baðlantýlarý Su baðlantýlarý Sýkma hýzý EN standartlarý uyarýnca kontrol programlarý AQ8L 09 U geniþlik 59,5 cm yükseklik 85 cm derinlik 64,5 cm 1-8 kg makine üstünde takýlý olan teknik veriler plakasýna bakýnýz. max. su basýncý 1 MPa (10 bar) min. su basýncý 0,05 MPa (0,5 bar) tambur kapasitesi 62 litre maksimum dakikada 1000 devire kadar program ; 60 C sýcaklýkta; 8 kg çamaþýrla. Bu makina aþaðýda belirtilen AB normlarýna uygundur: /108/CE (Elektromanyetik Uyum) /96/CE /95/CE (Alçak gerilim) 3

4 Makinenin tanýtýmý KAPAK Kumanda paneli KAPAK TUTMA YERÝ AYAK ÇARPMASINDAN KORUYUCU PANEL AYARLANABÝLÝR AYAKLAR KAPAK DETERJAN ÇEKMECESÝ Kapaðý açmak için her zaman tutma yerini kullanýn (þekle bakýnýz). Deterjan çekmecesi makinenin içerisinde bulunmaktadýr, kapak açýlarak eriþilebilir. Deterjan miktarý hakkýnda daha fazla bilgi için, lütfen Deterjan ve çamaþýr baþlýklý bölüme bakýnýz. 1. ön yýkama bölmesi: toz 3 deterjan kullanýn.! Deterjaný dökmeden önce, 1 ilave bölme 3 ün 2 çýkarýldýðýndan emin olun. 2. ana yýkama bölmesi: toz veya sývý deterjan kullanýn. Son deterjan türünü kullanýyorsanýz, çamaþýr makinesini çalýþtýrmadan önce çekmeceye koymanýzý öneririz. 3. ilave bölme: çamaþýr suyu! Ýlave bölme 3 ün kullanýmý ön yýkama iþlevini önler. çamaþýr katký maddeleri bölmesi: kumaþ yumuþatýcýlarý ve sývý katký maddeleri. Kadran tarafýndan gösterilen maksimum seviyenin aþýlmamasýný ve yoðunlaþtýrýlmýþ kumaþ yumuþatýcýlarýnýn suyla seyreltilmemesini öneririz. Bekleme modu Yeni enerji tasarrufu düzenlemeleri ile uyumlu bu çamaþýr makinesine herhangi bir faaliyet algýlanmadýðýnda 30 dakika içinde devreye sokulan otomatik bekleme sistemi yerleþtirilmiþtir ON/OFF düðmesine bir süre basýn ve makinenin tekrar çalýþmasýný bekleyin. 4

5 Kumanda paneli PROGRAM SEÇÝCÝ döner düðme Gösterge lambalarý bulunan SEÇÝM düðmesi SICAKLIK Uyarý lambasý SÝKMA Uyarý lambasý GECÝKMELÝ ÇALIÞTIRMA Uyarý lambasý Gösterge lambalarý bulunan SEÇÝM düðmesi ECO gösterge lambasý Gösterge lambasý bulunan BAÞLAT/DURDUR PROGRAM AÞAMA simgeleri ON/OFF gösterge lambasý bulunan düðme SICAKLIK AYARÝ düðmesi DEVIR AYARÝ düðmesi YÝKAMA ZAMANÝ ERTELEME düðmesi KAPI KÝLÝTLÝ gösterge lambasý Gösterge lambasý bulunan ÇOCUK KÝLÝDÝ düðmesi ON/OFF gösterge lambasý bulunan düðme: Makineyi açýp, kapamak için bu düðmeye bir süre basýn. Yeþil gösterge lambasý makinenin açýk olduðunu gösterir. program sýrasýnda, çamaþýr makinesini kapatmak için, yaklaþýk 3 saniye düðmeyi basýlý tutun, düðmeye bir süre veya istemeden basýlýrsa, makine kapanmayacaktýr. Program sýrasýnda makine kapatýlýrsa, bu program iptal edilecektir. PROGRAM SEÇÝCÝ döner düðme: her iki yöne de döndürülebilir. En uygun programý seçmek için, lütfen Programlar Tablosu na bakýnýz. Program sýrasýnda döner düðme hareket etmeyecektir. SICAKLIK AYARÝ düðmesi: Sýcaklýk ayarýnda deðiþiklik yapmak veya devre dýþý býrakmak için basýn, uygulanan sýcaklýk deðeri üsteki uyarý lambasý ile gösterilir ( Bir programýn çalýþtýrýlmasý na bakýnýz). DEVIR AYARÝ düðmesi: sýcaklýk ayarýnda deðiþiklik yapmak veya devre dýþý býrakmak için basýn, uygulanan sýcaklýk deðeri üsteki uyarý lambasý ile gösterilir ( Bir programýn çalýþtýrýlmasý na bakýnýz). YÝKAMA ZAMANÝ ERTELEME düðmesi: seçilen program için gecikmeli çalýþmayý ayarlamak amacýyla basýn; uygulanan sýcaklýk deðeri üsteki uyarý lambasý ile gösterilir ( Bir programýn çalýþtýrýlmasý na bakýnýz). Gösterge lambalarý bulunan SEÇÝM düðmesi: mevcut seçenekleri seçmek için basýn. Seçilen seçeneðe karþýlýk gelen gösterge lambasý yanacaktýr ( Bir programýn çalýþtýrýlmasý na bakýnýz). PROGRAM AÞAMA simgeleri: bu simgeler program sürecini göstermek için aydýnlanýr (Yýkama Durulama Sýkma Boþatlma ). yazýsý program bitiminde yanar. Gösterge lambasý bulunan BAÞLAT/DURDUR düðmesi: yeþil gösterge lambasý yavaþ yavaþ yanýp söner, bir program baþlatmak için düðmeye basýn. Program baþlar baþlamaz, gösterge lambasý sürekli yanacaktýr. Programý duraklatmak için, düðmeye tekrar basýn, gösterge lambasý turuncu renkte yanýp sönecektir. Kapak kilitli gösterge lambasý kapanýrsa, kapak açýlmayabilir. Programý yarýda kesildiði noktadan baþlatmak için, düðmeye tekrar basýn. KAPI KÝLÝTLÝ gösterge lambasý: kapaðýn kilitli olduðunu gösterir. Kapaðý açmak için, programý duraklatýn ( Bir programýn çalýþtýrýlmasý na bakýnýz). Gösterge lambasý bulunan ÇOCUK KÝLÝDÝ düðmesi: kontrol panelini devreye sokmak veya devreden çýkarmak için, düðmeyi yaklaþýk 2 saniye basýlý tutun. Gösterge lambasý aydýnlatýldýðýnda, kumanda paneli kilitlenir. Bu, özellikle çocuklar evde olduðu sýrada, programda kazayla deðiþiklik yapýlmasýný önlemenin mümkün olduðu anlamýna gelir. ECO gösterge lambasý: simgesi yandýðýnda, Yýkama parametreleri deðiþtirildikten sonra, en az %10 enerji tasarrufu saðlanýr. Ayrýca, makine Bekleme moduna girmeden önce, simge birkaç saniye yanacak; makine kapandýðýnda hesaplanana enerji tasarrufu %80 iþareti etrafýnda olacaktýr. 5

6 Bir programýn çalýþtýrýlmasý UYARI: Çamaþýr makinasýnýn ilk kullanýmýndan önce, ön yýkamasýz 90 pamuklu programýný kullanarak deterjanla çamaþýrsýz bir yýkama yapýn 1. MAKÝNEYÝ AÇ. düðmesine basýn. Bütün gösterge lambalarý 1 saniyeliðine yanacaktýr, düðmesine ait gösterge lambasý sürekli yanýk kalacak ve BAÞLAT/ DURDUR gösterge lambasý hýzlý bir þekilde yanýp sönecektir. 2. ÇAMAÞIRI YERLEÞTÝRÝN. Kapaðý açýn. Bir sonraki sayfadaki programlar tablosunda gösterilen maksimum yük deðerini aþmamaya dikkat ederek çamaþýrý yerleþtirin. 3. DETERJANI ÖLÇÜP AYIRIN. Deterjan çekmecesini çekip çýkarýn ve Makinenin Tanýtýmý bölümünde belirtilen ilgili bölmelere deterjaný dökün. 4. KAPAÐI KAPATIN. 5. PROGRAMI SEÇÝN. Ýstediðiniz programý seçene kadar PROGRAM SEÇÝCÝ DÖNER DÜÐME yi saða veya sola çevirin. Sýcaklýk ve dönüþ hýzý her program için ayrý ayrý ayarlýdýr, bunlarda deðiþiklik yapýlabilir. 6. PROGRAMI ÖZELLEÞTÝRÝN. Kumanda panelindeki ilgili düðmeleri kullanýn: Sýcaklýk ve/veya dönüþ hýzýný deðiþtirin. Makine, seçilen programla uyumlu ise maksimum sýcaklýðý, seçilen program için ayarlý dönüþ hýzý deðerlerini veya en son kullanýlan ayarlarý otomatik olarak görüntüler. Soðuk yýkama ( ) ayarýna ulaþana kadar sýcaklýk düðmesine basýlarak düþürülebilir. Devir hýzý, tamamen devre dýþý býrakýlana kadar ( ) düðmesine basýlarak kademe kademe azaltýlabilir. Bu düðmelere tekrar basýlýrsa, maksimum deðerler sýfýrlanýr.! Ýstisna: Pamuklu programý seçildiðinde sýcaklýk derecesi 90 C ye kadar yükseltilebilir. Yýkama Zamaný Erteleme ayarla. Secilmiþ olan programýn gecikmeli baþlamasýný ayarlamak için istenilen gecikme süresi uyarý lambasý yanýncaya kadar bir kaç kere tuþa basýnýz. Düðmeye altýncý kez basýldýðýnda, iþlev devre dýþý kalacaktýr.! BAÞLAT/DURDUR düðmesine basýlýr basýlmaz, gecikme süresi düþürülecektir. Program ayarlarini deðiþtirin. Ýhtiyacýnýza uygun olarak programý özelleþtirmek için SEÇÝM düðmelerine basýn. Seçimi etkinleþtirmek için düðmeye basýn, ilgili gösterge lambasý yanacaktýr. Seçimi devre dýþý býrakmak için düðmeye tekrar basýn, gösterge lambasý kapanacaktýr.! Seçim, seçilen yýkama çevrimi ile uyumlu deðilse, bu uyumsuzluk gösterge lambasýnýn hýzlý bir þekilde yanýp sönmesi, seçim devreye sokulmayacaktýr.! Seçim önceden seçilmiþ baþka bir seçim ile uyumlu deðilse, seçilen ilk seçime ait gösterge lambasý yanýp sönecek ve sadece ikinci seçim devreye sokulacaktýr, düðmeye ait gösterge lambasý sürekli yanacaktýr. 7. PROGRAMI BAÞLATIN. BAÞLAT/DURDUR düðmesine basýn. Ýlgili gösterge lambasý sürekli yanar ve kapak kilitlenir ( KAPAK KÝLÝTLÝ gösterge lambasý yanar). Program sýrasýnda aþamanýn yürütülmekte olduðunu göstermek için program aþamalarýna ait simgeler yanacaktýr. Bir kez baþlamýþ olan programý deðiþtirmek için, BAÞLAT/DURDUR düðmesine basarak çamaþýr makinesini duraklatýn, daha sonra istenilen programý seçin ve tekrar BAÞLAT/DURDUR düðmesine basýn. Program sýrasýnda kapaðý açmak için, BAÞLAT/ DURDUR düðmesine basýn, KAPAK KÝLÝTLÝ gösterge lambasý kapalýysa, kapaðý açabilirsiniz. Programý yarýda kesildiði noktadan baþlatmak için, BAÞLAT/DURDUR düðmesine tekrar basýn. 8. PROGRAM BÝTTÝ. Bu durum aydýnlatýlan END yazýsý ile gösterilir. Kapak hemen açýlmayabilir. BAÞLAT/ DURDUR gösterge lambasý yanýyorsa, programý sona erdirmek için düðmeye basýn. Kapaðý açýn, çamaþýrý boþaltýn ve makineyi kapatýn.! Baþlamýþ olan bir programý iptal etmek istiyorsanýz, program durana ve makine kapanan kadar düðmesini basýlý tutun. Örtü, perde ve hassas giysiler için çanta Aqualtis çamaþýr makinesi, çamaþýrý koruyan özel çanta sayesinde en deðerli ve hassas çamaþýrlarý bile güven içerisinde yýkamanýzý saðlar (bu çanta makine ile birlikte verilmektedir). Sentetik malzeme kullanýlarak yapýlan bir dýþ tabakaya sahip örtüleri ve pamuklu eþyalarý her yýkadýðýnýzda çantayý kullanmanýzý öneririz. 6

7 Programlar ve seçenekleri Program tablosu Simge Program açýklamasý Maks. Sýcak ( C) Maks. Hýz (dev/dak.) Deterjan ve katký maddeleri Çamaþýr Yumuþatýcý deterjaný Çamaþýr suyu Maks. yük (kg) Program süresi Pamuklu programlarý Ön yýkamalý beyaz Pamuklu (Ýlgili hazneye deterjan koyunuz) l l Pamuklu (1): Çok kirli beyazlar ve dayanýklý renkliler. 60 (Max 90 ) 1000 l l l Pamuklu (2): Çok kirli beyazlar ve hassas renkliler l l l Renkli Pamuklu (3) l l l 8 96 Gömlek l l l 2 69 Blucin l l Özel programlar Bebek: Çok kirli hassas renkler l l l Sentetik Dayanýklý l l l 4 85 Sentetik Hassas l l l 4 76 Nevresim ve havlular için haftalýk yýkama l l l 8 95 Yorgan: Doldurulmuþ giysiler için l l - 3,5 94 Ýpek: ipek ve sentetik giysiler, iç çamaþýrlarý için l l Yünlü: Yün, kaþmir vs l l Karýþýk 30': Az kirlenmiþ giysileri hemen temizlemek için (elle yýkamayý gerektiren yün, ipek ve elbiseler için uygun deðildir) l l - 3,5 30 Kýsmi programlar Durulama l l 8 36 Sýkma Boþaltma Tüm Test Enstitüleri için: 1) EN60456 standartlarý uyarýnca kontrol programlarý 60 C ye ve. programa ayarlayýnýz. 2) Pamuklu uzun programý; programda 40 C ye ayarlayýnýz. 3) Pamuklu kýsa programý; programda 40 C ye ayarlayýnýz. Yýkama seçenekleri Süper Beyaz Bu seçenek, programýn ilk aþamasýnda büyük miktarda su kullandýðýndan ve arttýrýlmýþ program süresinden dolayý yüksek performanslý bir yýkama saðlar. Bu fonksiyon özellikle inatçý lekelerin çýkarýlmasý için kullanýþlýdýr. Çamaþýr suyu ile veya çamaþýr suyu olmadan kullanýlabilir. Aðartma isterseniz, ilave raf bölmesini (3) bölme 1 in içerisine yerleþtirin. Çamaþýr suyunu bölmeye dökerken, ortadaki milde iþaretli max (maksimum) seviyesini aþmamaya dikkat edin (þekile bakýnýz). Tam yýkama iþlemi olmadan çamaþýrý aðartmak için, çamaþýr suyunu ilave bölme 3 e dökün, Durulama programýný i seçin ve Süper Beyaz seçeneði i devreye sokun.! Bu programlarda uygulanamaz:,,,,,,,. Kolay Ütü Bu seçeneðin seçilmesi, yýkama ve sýkma programlarýnda iz oluþumunun azaltýlmasý için deðiþiklik yapacaktýr. Program sonunda, çamaþýr makinesi tamburu yavaþ bir þekilde dönecek, Kolay Ütü ve BAÞLAT/DURDUR gösterge lambalarý yanýp sönecektir. Programý sona erdirmek için, BAÞLAT/DURDUR düðmesine veya Kolay Ütü düðmesine basýn. Ýpek yýkama programý için, makine çamaþýr ýslatýlýrken programý sona erdirecek ve Kolay Ütü gösterge lambasý yanýp sönecektirtir. Çamaþýr çýkarýlmadan önce suyu tahliye etmek için, BAÞLAT/ DURDUR düðmesine veya Kolay Ütü düðmesine basýn.! Bu programlarda uygulanamaz:,,,,. Zaman Tasarrufu Bu seçeneði seçerseniz, yýkama programý süresi seçilen programa baðlý olarak ve eþ zamanlý su ve enerji tasarrufu saðlayarak %30- %50 düþürülecektir. Az lekeli elbiseler için bu programý kullanýn.! Bu programlarda uygulanamaz:,,,,,,,,. Ekstra Durulama Bu seçeneði seçenerek, durulamanýn verimliliði arttýrýlýr ve kalan deterjanýn iyice çýkarýlmasý saðlanýr. Özellikle deterjanlar için hassas olan ipek için kullanýþlýdýr. Bu seçeneðin tam yüklü yýkamada ve çok fazla miktarda deterjan gerekli olduðunda kullanýlmasý önerilir.! Bu programlarda uygulanamaz:,,. 7

8 Deterjan ve çamaþýr Deterjan Gerekli deterjan miktarý, renk, yýkama sýcaklýðý, kirlenme seviyesi ve bölgedeki suyun sertliðinin yaný sýra yýkamakta olduðunuz kumaþ türüne (pamuk, yün, ipek vs.) baðlýdýr. Deterjanýn dikkatli bir þekilde ölüçülüp ayrýlmasý israfý önleyecek ve çevrenin korunmasýna yardýmcý olacaktýr: Biyolojik olarak çözünebilir olmalarýna raðmen, deterjanlar yinede doðanýn dengesini deðiþtirecek maddeleri içermektedir. Aþaðýdakileri yapmanýzý önermekteyiz: beyaz pamuklu elbiseler ve ön yýkama için toz deterjan kullanýn. Hassas pamuklu giysiler ve düþük sýcaklýða sahip tüm programlar için sývý deterjan kullanýn. yünlü ve ipek giysiler için hassas sývý deterjanlar kullanýn. Program baþlamadan önce, deterjan ilgili bölmeye veya doðrudan tamburun içerisine yerleþtirilen daðýtýcýya dökülmelidir. Son durumda, ön yýkama programlý Pamuklularýn seçilmesi mümkün olmayacaktýr.! Çok fazla köpük yapacaðýndan çitileme deterjaný kullanmayýn. Çamaþýrýn hazýrlanmasý Makinenin içerisine yerleþtirmeden önce giysileri silkin. Renkli giysileri beyaz olanlardan ayýrmaya dikkat ederek, çamaþýrý kumaþ türüne (yýkama talimatý etiketindeki sembol) ve rengine göre ayýrýn; Bütün cepleri boþaltýn ve düðmeleri kontrol edin, Kurulama sýrasýnda çamaþýrýn aðýrlýðýný gösteren Programlar Tablosu daki deðerleri aþmayýn. Çamaþýrýnýz aðýrlýðý ne kadardýr? 1 çarþaf gr 1 yastýk kýlýfý gr 1 masa örtüsü gr 1 bornoz gr 1 havlu gr 1kot pantolon gr 1 gömlek gr Yýkama önerileri Gömlek: Mümkün olan en iyi þekilde korunmalarýný saðlamak için farklý kumaþ tipindeki ve renkteki gömlekleri yýkamak için özel Gömlek yýkama programýný kullanýn. Blucin: Kot kumaþýndan yapýlan tüm giysiler için özel Blucin programýný kullanýn, yýkamadan önce içlerini dýþa çevirin ve sývý deterjan kullanýn. Bebek: Bir yandan bebeklerin hassas ciltlerini acý verici hassas alerjik tepkilerden korumak için çocuk bezlerindeki deterjan kalýntýlarýný temizlerken bebeklerin neden olduðu tipik lekeleri gidermek için özel Bebek programýný kullanýn. Program, büyük miktarda su kullanarak ve deterjana katýlan özel dezenfekte maddelerinin etkisini ideal bir þekilde kullanarak bakteri miktarýný azaltmak üzere tasarlanmýþtýr program sonunda, makine tamburu yavaþça döndürecektir, programý sona erdirmek için BAÞLAT/DURDUR düðmesine basýn. Ýpek: Bütün ipek giysileri yýkamak için özel Ýpek programýný kullanýn. Hassas elbiseleri yýkamak için tasarlanan özel deterjanýn kullanýlmasýný tavsiye ederiz. Perdeler: Ýpek programýný kullanýn. Bunlar katlanmalý ve birlikte verilen çantanýn içerisine yerleþtirilmelidir. Yünlü: Woolmark Company tarafýndan verilen, etiketinde sadece elde yýkayýn yazanlar dahil tüm yünlü giysilerin bu çamaþýr makinesinde yýkanabileceði anlamýna gelen saygýn Woolmark Platinum Care onayýný (M.0508) alan tek çamaþýr makinesi markasýdýr. Yünlü programý en ideal performansý elde ederek çamaþýr makinesinde tüm yünlü giysileri yýkamak için kullanýlabilir. Yorgan: Çift katlý veya tekli yorganlarý (aðýrlýðý 3,5 kg ý aþmayan), yastýklarý, puf mont gibi içerisine kaz tüyü yerleþtirilmiþ giysileri yýkamak için, özel Yorgan programýný kullanýn. Yorganlarý kenarlarýný içeri doðru katlayarak tambura yerleþtirmenizi (þekile bakýnýz) ve tamburun toplam hacminin ¾ ünden fazlasýný kullanmamanýzý tavsiye ederiz. En iyi sonucu almak için, sývý detarjan kullanmanýzý ve deterjan çekmecesine yerleþtirmenizi tavsiye ederiz. Örtü: Sentetik dýþ yüzeye sahip örtüleri yýkamak için, makine ile birlikte verilen çantayý kullanýn ve programý Yorgan a ayarlayýn. Yatak çarþafý ve havlular: Evdeki tüm çamaþýrý yýkamak için Nevresim programýný kullanýn, bu yumuþatýcý performansýný ideal hale getirir ve zaman ve enerjiden tasarruf etmenizi saðlar. Toz deterjan kullanmanýzý öneririz. Ýnatçý lekeler: Ýnatçý lekelerin yýkamadan önce sabunla elden geçirilmesi ve Ön-yýkamalý Pamuklular programýnýn kullanýlmasý akýllýca olacaktýr. Yük dengeleme sistemi Her sýkma aþamasýndan önce aþýrý titreþimi önlemek ve yükü tek bir yönde daðýtmak için, tambur yýkama dönüþ hýzýndan biraz daha fazla olan bir hýzda sürekli döner. Birkaç denemeden sonra, yük doðru þekilde dengelenmezse, makine düþük bir dönüþ hýzýnda döner. Yük çok dengesizse, çamaþýr makinesi döndürme yerine daðýtma iþlemini uygular. Geliþmiþ yük daðýlýmý ve dengeyi desteklemek için, küçük ve büyük giysilerin yük içerisinde karýþtýrýlmasýný öneririz. 8

9 Önlem ve öneriler! Makine uluslararasý güvenlik düzenlemelerine uygun olacak þekilde tasarlanmýþ ve imal edilmiþtir. Aþaðýdaki bilgiler güvenlik amacýyla verilmiþtir ve bu nedenle dikkatli bir þekilde okunmasý gerekmektedir. Kapaðýn manüel olarak açýlmasý Elektrik kesintisinden dolayý kapaðýn açýlmasý mümkün olmadýðýnda ve çamaþýrý çýkarmak istiyorsanýz: Genel güvenlik Bu cihaz sadece ev kullanýmý için tasarlanmýþtýr. Kullaným güvenliklerinden sorumlu bir kiþinin komutlarý ve denetimi altýnda gerçekleþmediði sürece, cihaz, fiziksel kapasitesi yetersiz (çocuklar dahil), iþitsel veya zihinsel olarak yeterli olamayan kiþiler ile yetersiz bilgi ve deneyime sahip olan kiþiler tarafýndan kullanýlmamalýdýr. Cihazla oynamamalarýný garanti etmek için çocuklarýn kontrol altýnda olmalarý gerekmektedir. Makineye yalýnayak veya el ya da ayaklar ýslakken dokunmayýn. Cihazý elektrik prizinden çekerken güç kablosundan çekmeyin. Fiþi tutup, çekin. Yüksek sýcaklýða ulaþabileceði için boþaltýlan suya dokunmayýn. Kapaðý asla zorlamayýn. Bu kazayla açýlmasýný önlemek için tasarlanan güvenlik kilidi mekanizmasýna hasar verebilir. Cihaz arýzalanýrsa, ne olursa olsun kendi kendinize tamir etmeyi denemek için iç mekanizmaya dokunmayýn. Çocuklarý daima çalýþýr durumdayken cihazdan uzak tutun. Taþýnmasý gerekirse, iki veya üç kiþinin yardýmý hareket ettirin ve azami dikkatle taþýyýn. Cihaz çok aðýr olduðundan dolayý, kesinlikle bunu tek baþýnýza yapmayý denemeyin. Çamaþýrý, çamaþýr makinesinin içine yerleþtirirken, tamburun boþ olduðundan emin olun. Atma Ambalaj malzemelerinin atýlmasý: Ambalaj malmzelerinin tekrar kullanýlabilmesi için yerel düzenlemelere uyun. Atýk Elektrikli ve Elektronik Cihazlarla ilgili Avrupa Birliði Yönergesi 2002/96/EC evde kullanýlan cihazlarýn normal katý kentsel atýk dönüþümünü kullananlarla birlikte atýlmamasý gerektiðini ifade etmektedir. Hurda cihazlar, atmosfere ve halk saðlýðýna yönelik potansiyel tehlikeyi önlemenin yanýsýra makine içerisindeki malzemelerin tekrar kullaným ve geri dönüþüm maliyetini en uygun hale getirmek için ayrý ayrý toplanmalýdýr. Ayrýlmýþ atýk toplama ile ilgili yükümlülüklerini cihaz sahiplerine hatýrlatmak için tüm ürünler çarpý konulmuþ çöp kutusu ile iþaretlenmiþtir. Eve ait cihazlarýn doðru þekilde atýlmasý ile ilgili daha fazla bilgi almak için, cihaz sahipleri yerel makamlarla ve cihaz satýcýlarý ile temas kurmalýdýr. içerisine boþaltýn. 1. Fiþi elektrik prizinden çekin. 2. Makine içerisindeki suyun kapak açýlýþýndan daha düþük seviyede olmasýna dikkat edin, bu durumda deðilse, fazla suyu þekilde gösterildiði gibi tahliye hortumunu kullanarak bir kovanýn 3. çamaþýr makinesinin ön alt tarafýndaki kapak panelini çýkarýn (arka sayfaya bakýnýz). 4. Þekilde gösterildiði gibi plastik baðlama çubuðu durma konumundan serbest kalana kadar týrnaðý kullanarak çekip çýkarýn, kapak kilidinin açýldýðýný gösteren çýt sesini duyana kadar aþaðý doðru çekin. 5. kapaðý açýn, kapak açýlmazsa, iþlemi tekrar yapýn. 6. cihazýn üstüne itmeden önce kancalarýn güvenli bir þekilde yerine takýldýðýndan emin olarak, paneli yerine yerleþtirin. 9

10 Bakým ve onarým Su ve elektrik baðlantýlarýnýn kesilmesi Her programdan sonra musluðu kapatýn. Bu makine içerisindeki hidrolik sistemin aþýnmasýný sýnýrlayacak ve sýzýntýlarýn önlenmesine yardýmcý olacaktýr. Temizlik ve tüm bakým iþleri sýrasýnda cihazý fiþten çekin. Makinenin temizlenmesi Cihazýn dýþ parçalarý ve kauçuk parçalarý soðuk sabunlu suya batýrýlmýþ yumuþak bir bez kullanýlarak temizlenebilir. Çözücü veya aþýndýrýcý kullanmayýn. Deterjan çekmecesinin temizlenmesi 1 2 Çekmeceyi çýkarmak için, kola(1) basýn ve çekmeceyi (2) dýþarý doðru çekin (þekile bakýnýz). Musluk suyunun altýnda yýkayýn, bu iþlem sýk sýk tekrarlanmalýdýr. Cihaz tamburuna bakým yapýlmasý Ýstenmeyen kokularýn oluþmasýný önlemek için kapaðý daima aralýk býrakýn. Pompanýn temizlenmesi Çamaþýr makinesine, bakým gerektirmeyen kendini temizleyen bir pompa takýlmýþtýr. Bazen, küçük cisimler (madeni para veya düðme gibi) pompanýn alt bölümündeki koruyucu ön hazneye düþebilir.! Programýn bittiðinden ve cihazýn fiþten çekili olduðundan emin olun. Ön hazneye eriþmek için: Çýkarana kadar ilk önce ortaya doðru bastýrarak ve her iki yanýndan iterek makinenin önündeki kapak panelini çýkarýn(þekile bakýnýz); 2. Akan suyu toplamak için bir kap yerleþtirin (yaklaþýk 1.5 l) (þekile bakýnýz); 3. saat yönünde çevirerek kapaðý yerinden çýkarýn (þekile bakýnýz); 4. içerisini iyice temizleyin; 5. kapaðý geri takýn; 6. cihazýn üstüne itmeden önce kancalarýn güvenli bir þekilde yerine takýldýðýndan emin olarak, paneli yerine yerleþtirin. Su giriþ hortumunun kontrol edilmesi Giriþ hortumunu yýlda bir kez kontrol edin. Herhangi bir çatlak varsa, hemen deðiþtirilmesi gerekmektedir: program sýrasýnda su basýncý çok güçlüdür, çatlak bir hortum kolayca yarýlabilir. 10

11 Sorun giderme Çamaþýr makineniz bazen çalýþmayabilir. Teknik Destek Merkezi ile temas kurmadan önce ( Teknik Servis e bakýnýz), aþaðýdaki listeyi kullanarak sorunun kolayca çözülüp çözülemeyeceðinden emin olunuz. Sorun: Çamaþýr makinesi çalýþmýyor. Program baþlamadý. Çamaþýr makinesi su almýyor. Çamaþýr makinesi kilitli kalýyor. Makine süreki su alýp, tahliye ediyor. Çamaþýr makinesi tahliye veya dönüþ yapmýyor. Sýkma sýrasýnda makine çok titriyor. Çamaþýr makinesi su sýzdýrýyor. Yürütülmekte olan aþama ile ilgili simgeler ON/OFF gösterge lambasý ile ayný anda hýzlý bir þekilde yanýp sönüyor. Çok fazla köpük var. Çamaþýr makinesi kilitli kalýyor. Olasý nedenleri / Çözümler: Cihazýn fiþi prize düzgün bir þekilde takýlmamýþtýr veya yeterli temas yoktur. Evde elektrik yoktur. Kapak düzgün þekilde kapatýlmamýþtýr. BAÞLAT/DURDUR düðmesine basýlmamýþtýr. Su musluðu açýk deðildir. Gecikmeli bir çalýþtýrma ayarlanmýþtýr. Su giriþ hortumu musluða baðlanmamýþtýr. Hortum bükülmüþtür. Su musluðu açýk deðildir. Evde su yoktur. Basýnç çok düþüktür. BAÞLAT/DURDUR düðmesine basýlmamýþtýr. Bebek çevrimini veya Kolay ütü seçeneðini seçtiyseniz, yýkama çevrimi bittiðinde makine tamburu yavaþça döndürecektir, programý durdurmak için, BAÞLAT/DURDUR düðmesine veya Kolay ütü düðmesine basýn. Ýpek programýný seçtiyseniz, makine çamaþýr ýslatýlýrken çevrimi sona erdirecektir, çamaþýrýn çýkarýlmasý için suyu tahliye edin, BAÞLAT/DURDUR düðmesine veya Kolay ütü düðmesine basýn. Tahliye hortumu yerden 65 ila 100 cm arasýndaki bir yüksekliðe yerleþtirilmemiþtir ( Montaj a bakýnýz). Hortumun boþta kalan ucu suyun altýndadýr ( Montaj a bakýnýz). Ev binanýn üst katlarýndan birindeyse, çamaþýr makinesinin sürekli su alýp tahliye etmesine neden olan su drenajý ile ilgili bir sorun vardýr. Bu güçlüðün giderilmesine yardýmcý olacak özel tahliye önleyici valfler maðazalarda satýlmaktadýr. Duvar tahliye sistemine havalandýrma borusu takýlmamýþtýr. Program tahliyeyi içermemektedir: Bazý programlar tahliye aþamasýnýn manüel olarak çalýþtýrýlmasýný gerektirir ( Programlar ve seçenekleri ne bakýnýz). Kolay ütü seçeneði devre dýþý býrakýlýr: programý tamamlamak için, BAÞLAT/DURDUR düðmesine basýn ( Programlar ve seçenekleri ). Tahliye hortumu bükülmüþtür (Montaj a bakýnýz). Pis su borusu týkanmýþtýr. Tamburun montaj sýrasýnda doðru þekilde kilidi açýlmamýþtýr ( Montaj a bakýnýz). Makine dengeli deðildir ( Montaj a bakýnýz). Makine dolap ve duvar arasýnda sýkýþmýþtýr ( Montaj a bakýnýz). Yük dengesizdir (see Deterjan ve çamaþýr na bakýnýz). Su giriþ hortumu düzgün þekilde takýlmamýþtýr( Montaj a bakýnýz). Deterjan daðýtýcýsý týkalýdýr (temizlemek için, Bakým ve onarým a bakýnýz). Tahliye hortumu yerine düzgün þekilde yerleþtirilmemiþtir ( Montaj a bakýnýz). Makineyi kapatýp, fiþini çekin, yaklaþýk 1 dakika bekleyin ve daha sonra tekrar açýn. Sorun devam ederse, Teknik Destek Servis i ile temas kurun. Deterjan çamaþýr makinesi için uygun deðildir ( çamaþýr makineleri için veya Elde ve makinede yýkama ya da benzeri bir yazýnýn ekrana gelmesi gerekir). Çok fazla deterjan kullanýlmýþtýr. Manüel kilitleme iþlemi uygulayýn ( Önlemler ve ip uçlarý na bakýnýz). 11

12 Teknik Servis / Xerox Fabriano Destek bölümünü aramadan önce: Sorunu kendi kendinize çözüp çözemeyeceðinizi kontrol edin ( Sorun Giderme ye bakýnýz); Sorunun çözülüp çözülmediðini kontrol etmek için programý yeniden baþlatýn; Çözülmediyse, yetkili Teknik Servisi ile temas kurun.! Çamaþýr makinesi hatalý bir þekilde monte edilmiþ veya kullanýlmamýþsa, servis çaðýrma için ücret ödemeniz gerekecektir.! Her zaman yetkili servis yardýmý talep edin. Lütfen aþaðýdaki bilgileri hazýr durumda bulundurun: Sorunun türü; cihaz modeli (Mod.); seri numarasý (S/N). Yukarýdaki bilgiler cihazýn üzerine yerleþtirilen künye levhasýndan alýnabilir. Cihazýn ömrü 10 yýldýr. 12

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85 Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 AQXL 85 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalaj malzemesinin kaldýrýlmasý ve makinenin seviye ayarýnýn yapýlmasý Elektrik ve su baðlantýlarý Teknik bilgiler Çamaþýr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 IWB 5085 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM: Bu talimatın amacı çamaşır makinası, güvenli ve etkin çalışmasının yöntemlerini belirlemektir. Bu talimat Yemekhanemiz içerisindeki çamaşır makinasını kapsar. 2.GÖREV VE SORUMLULUK: Temizlik

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 WIN 80 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Su ve elektrik baðlantýsý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 WIN 80 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Su ve elektrik baðlantýsý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT AQ8D 292 U http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761816

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT AQ8D 292 U http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761816 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT AQ93F 29 TK http://tr.yourpdfguides.com/dref/5548483

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT AQ93F 29 TK http://tr.yourpdfguides.com/dref/5548483 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT AQ93D 29SC http://tr.yourpdfguides.com/dref/4643192

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT AQ93D 29SC http://tr.yourpdfguides.com/dref/4643192 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler IWC 61051 ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler IWC 61051 ÇAMAŞIR MAKİNESİ Kullanma Kılavuzu ÇAMAŞIR MAKİNESİ Türkçe,1 IWC 61051 İçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajın çıkartılması ve seviye ayarı getirilmesi Su ve elektrik bağlantıları İlk yıkama Teknik veriler Çamaşır makinesinin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT AQ9D 492 X

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT AQ9D 492 X Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWGH7105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/956008

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWGH7105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/956008 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L72650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811531

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L72650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811531 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT AQ83D 29C

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT AQ83D 29C Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF8070W http://tr.yourpdfguides.com/dref/628733

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF8070W http://tr.yourpdfguides.com/dref/628733 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT AQ93F 297 TK http://tr.yourpdfguides.com/dref/5548484

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT AQ93F 297 TK http://tr.yourpdfguides.com/dref/5548484 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Montaj ve kullanım talimatları

Montaj ve kullanım talimatları Montaj ve kullanım talimatları ÇAMAŞIR MAKİNESİ İçindekiler Türkçe,1 Montaj, 2-3 Ambalajdan çıkarma ve tesviye Elektrik ve su bağlantılarının yapılması Teknik bilgiler Makinenin tanıtımı, 4-5 Kumanda paneli

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Montaj ve kullanım talimatları

Montaj ve kullanım talimatları Montaj ve kullanım talimatları ÇAMAŞIR MAKİNESİ İçindekiler Türkçe,1 Montaj, 2-3 Ambalajdan çıkarma ve tesviye Elektrik ve su bağlantılarının yapılması Teknik bilgiler Bakım ve onarım, 4 Su ve elektrik

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDF 12314E BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDF 12314E BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWN10470W http://tr.yourpdfguides.com/dref/631710

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWN10470W http://tr.yourpdfguides.com/dref/631710 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDF 1235 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDF 1235 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler IWC 61050 ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler IWC 61050 ÇAMAŞIR MAKİNESİ Kullanma Kılavuzu ÇAMAŞIR MAKİNESİ Türkçe,1 IWC 61050 İçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajın çıkartılması ve seviye ayarı getirilmesi Su ve elektrik bağlantıları İlk yıkama Teknik veriler Çamaşır makinesinin

Detaylı

Kullanma klavuzu DONDURUCU

Kullanma klavuzu DONDURUCU TZAA 1.1 Türkçe Kullanma klavuzu DONDURUCU Kullaným talimatlarý,1 Teknik Servis,2 Cihazýn tanýmý 3 Kapı yönü değişikliği, 4 Montaj,5 Aksesuarlar, 6 Çalýþtýrma ve kullaným, 6 Bakým ve özen, 7 Önlemler ve

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler IWC 7108 ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler IWC 7108 ÇAMAŞIR MAKİNESİ Kullanma Kılavuzu ÇAMAŞIR MAKİNESİ Türkçe,1 IWC 7108 İçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajın çıkartılması ve seviye ayarı getirilmesi Su ve elektrik bağlantıları İlk yıkama Teknik veriler Çamaşır makinesinin

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDF 12314E BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDF 12314E BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler IWC 71052 ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler IWC 71052 ÇAMAŞIR MAKİNESİ Kullanma Kılavuzu ÇAMAŞIR MAKİNESİ Türkçe,1 IWC 71052 İçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajın çıkartılması ve seviye ayarı getirilmesi Su ve elektrik bağlantıları İlk yıkama Teknik veriler Bakım ve özen, 4 Su

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDFA+ 12H14 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDFA+ 12H14 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

Montaj ve kullanım talimatları

Montaj ve kullanım talimatları Montaj ve kullanım talimatları ÇAMAŞIR MAKİNESİ İçindekiler Türkçe,1 Montaj, 2-3 Ambalajdan çıkarma ve tesviye Elektrik ve su bağlantılarının yapılması Teknik bilgiler Bakım ve onarım, 4 Su ve elektrik

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1912 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT AQD1071F 49 TK http://tr.yourpdfguides.com/dref/5512951

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT AQD1071F 49 TK http://tr.yourpdfguides.com/dref/5512951 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT AQD1070F 49 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4643240

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT AQD1070F 49 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4643240 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LDF 12314E B EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761962

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LDF 12314E B EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761962 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

LFT 116/HA. Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

LFT 116/HA. Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu LFT 116/HA Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Kullaným kýlavuzu BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 LFT 116/HA Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerleþtirme ve seviye ayarlama Elektrik ve su baðlantýlarý Ýlk kullaným

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60 Güvenlik Bilgileri....1 Bu Kılavuzu Okuyun Bu kılavuz Güvenlik Talimatları, Kullanma Talimatları ve Arıza Arama ipuçları v.s. bölümlerini içerir. Bulaşık

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWC 7105 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWC 7105 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 IWC 7105 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LDFA 12H14 B EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/4643531

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LDFA 12H14 B EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/4643531 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Montaj ve kullanım talimatları

Montaj ve kullanım talimatları Montaj ve kullanım talimatları ÇAMAŞIR MAKİNESİ İçindekiler Türkçe,1 Montaj, 2-3 Ambalajdan çıkarma ve tesviye Elektrik ve su bağlantılarının yapılması Teknik bilgiler Bakım ve onarım, 4 Su ve elektrik

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler IWE 91282 ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler IWE 91282 ÇAMAŞIR MAKİNESİ Kullanma Kılavuzu ÇAMAŞIR MAKİNESİ Türkçe,1 IWE 91282 İçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajın çıkartılması ve seviye ayarı getirilmesi Su ve elektrik bağlantıları İlk yıkama Teknik veriler Çamaşır makinesinin

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler IWC 61052 ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler IWC 61052 ÇAMAŞIR MAKİNESİ Kullanma Kılavuzu ÇAMAŞIR MAKİNESİ Türkçe,1 IWC 61052 İçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajın çıkartılması ve seviye ayarı getirilmesi Su ve elektrik bağlantıları İlk yıkama Teknik veriler Bakım ve özen, 4 Su

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler IWE 91282 ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler IWE 91282 ÇAMAŞIR MAKİNESİ Kullanma Kılavuzu ÇAMAŞIR MAKİNESİ Türkçe,1 IWE 91282 İçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajın çıkartılması ve seviye ayarı getirilmesi Su ve elektrik bağlantıları İlk yıkama Teknik veriler Bakım ve özen, 4 Su

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1712 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LFF 8314E BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LFF 8314E BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý

Detaylı

Montaj ve kullanım talimatları

Montaj ve kullanım talimatları Montaj ve kullanım talimatları ÇAMAŞIR MAKİNESİ İçindekiler Türkçe,1 Montaj, 2-3 Ambalajdan çıkarma ve tesviye Elektrik ve su bağlantılarının yapılması Teknik bilgiler Bakım ve onarım, 4 Su ve elektrik

Detaylı

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD.

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Mod. BO 0289B Deterjan Kompartmanı# Program Düğmesi Elektronik # Gösterge# 2 1 7 A. Ön Yıkama Bölümü B. Ana Yıkama Bölümü C. Yumuşatıcı

Detaylı

Ýlave Program Paketleri:

Ýlave Program Paketleri: Ýlave Program Paketleri: Bebek Eco Ev EvXL Hijyen & Çocuklar Medic Spor & Saðlýk tr-tr M.-Nr. 09 495 120 Ýçindekiler Program-Paketleri...3 Program Seçimi...4 Sýkma....5 Program Tablosu...6 Program Akýþý....10

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

Montaj ve kullanım talimatları

Montaj ve kullanım talimatları Montaj ve kullanım talimatları ÇAMAŞIR MAKİNESİ İçindekiler Türkçe,1 Montaj, 2-3 Ambalajdan çıkarma ve tesviye Elektrik ve su bağlantılarının yapılması Teknik bilgiler Bakım ve onarım, 4 Su ve elektrik

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler IWD ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler IWD ÇAMAŞIR MAKİNESİ Kullanma Kılavuzu ÇAMAŞIR MAKİNESİ Türkçe,1 IWD 71051 İçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajın çıkartılması ve seviye ayarı getirilmesi Su ve elektrik bağlantıları İlk yıkama Teknik veriler Çamaşır makinesinin

Detaylı

Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler Türkçe, 1 GB English,11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Kontrol panosu Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullanma,

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HED 60/1

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HED 60/1 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60/1 Güvenlik Bilgileri....1 Bu Kýlavuzu Okuyun Bu kýlavuz Güvenlik Talimatlarý, Kullanma Talimatlarý ve Arýza Arama Ýpuçlarý v.s. bölümlerini içerir.

Detaylı

Ýlave Program-Paketleri:

Ýlave Program-Paketleri: Ýlave Program-Paketleri: Spor & Saðlýk Ev Hijyen & Çocuklar Bebek tr-tr M.-Nr. 07 742 240 Ýçindekiler Program Seçimi...3 Yeni Program Seçimi...3 Sýkma....4 Program Tablosu...5 Ekstralar...9 Program Akýþý....10

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler EWD ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler EWD ÇAMAŞIR MAKİNESİ Kullanma Kılavuzu ÇAMAŞIR MAKİNESİ Türkçe,1 EWD 61052 İçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajın çıkartılması ve seviye ayarı getirilmesi Su ve elektrik bağlantıları İlk yıkama Teknik veriler Bakım ve özen, 4 Su

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným kýlavuzu KOMBI SOGUTUCU/DONDURUCU GB F E English, 1 Français, 11 Espanol, 21 Türkçe, 31 4D X T/HA Içindekiler Montaj, 32 Yerlestirme ve baglama Cihazýn tanýmý, 33-34 Kontrol paneli Genel görünüm

Detaylı

7210 5200 10/2002 TR(TR)

7210 5200 10/2002 TR(TR) U22 K 720 5200 0/2002 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar.............. 3

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LFS 115 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LFS 115 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum, 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý,

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 277 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 277 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı