: Ace Bahar. Güvenlik Bilgi Formu 453/2010 sayılı AB düzenlemesine göre Yayın tarihi: 28/02/2014 Revizyon tarihi: : Versiyon: 1.0

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ": Ace Bahar. Güvenlik Bilgi Formu 453/2010 sayılı AB düzenlemesine göre Yayın tarihi: 28/02/2014 Revizyon tarihi: : Versiyon: 1.0"

Transkript

1 Yayın tarihi: 28/02/2014 Revizyon tarihi: : Versiyon: 1.0 BÖLÜM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli Ticari ürün ismi/tanımı Ürünün kodu Ürün grubu : Karışım : Ace Bahar : PA : Ticari ürün 1.2. Maddenin veya karışımın tanımlanmış uygun kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımlar İlgili tanımlı kullanımlar Kamu amaçlıdır Ana kullanım kategorisi Fonksiyon veya kullanım kategorisi : Consumer use : Temizleme/yıkama maddeleri ve katkıları Tavsiye edilmeyen kullanımlar 1.3. Güvenlik bilgi kağıdını hazırlayan tedarikçiye ilişkin bilgiler Fater Temizlik Ürünleri Limited _irketi Bostancı Mah. Ibrahim Aga Sok. Som Plaza Kat: 1 No: Kadıköy, Istanbul, Türkiye Tel.: +90 (0) Acil durumlarda kullanılabilecek telefon numarası BÖLÜM 2: Olası tehlikeler 2.1. Maddenin veya karışımın sınıflandırılması 67/548/AET veya 1999/45/AB talimatına göre sınıflandırm Xi; R36/38 R-cümlelerin tam metni: 16. kısma bkz Fizyokimyasal, insan sağlığı ve çevreye ters etkileri 2.2. Etiket elemanları 67/548/EEC veya 1999/45/EC Yönergesine göre etiketleme Tehlike sembolleri : R cümleleri S cümleleri Ekstra cümleler Xi - Irritant : R36/38 - Gözleri ve cildi tahriş edicidir. : S2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. S26 - Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. S46 - Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin. : Dikkat! tehlikeli gazlar (klor) açığa çıkabileceğinden başka ürünlerle birlikte kullanmayın. Kullanım sonrası ellerinizi durulayın 2.3. Diğer tehlikeler BÖLÜM 3: Bileşim/içindekiler hakkında bilgiler 3.1. Maddeler Uygulanamaz 28/02/2014 TR (Türkçe) 1/7

2 3.2. Karışımlar Adı Ürün tanımlayıcı % 67/548/EEC Yönergesine göre sınıflandırma Sodium Hypochlorite (CAS numarası) (AB numarası) (AB kimlik numarası) (REACH No) Sodium Carbonate (CAS numarası) (AB numarası) (AB kimlik numarası) (REACH No) Sodium Hydroxide (CAS numarası) (AB numarası) (AB kimlik numarası) (REACH No) R- ve H-cümlelerin tam metni: 16 bölümüne bkz BÖLÜM 4: İlk yardıma yönelik tedbirler 4.1. İlk yardıma yönelik tedbirler Solunması halinde ilk yardım önlemleri Ciltle teması halinde ilk yardım önlemleri Gözle teması halinde ilk yardım önlemleri Yutulması halinde ilk yardım önlemleri 1-5 C; R34 R31 N; R Ciddi dereceli, akut veya gecikmeli ortaya çıkan semptomlar ve etkiler Solunması sonrasında semptomlar/yaralanmalar Ciltle teması sonrasında semptomlar/yaralanmalar Gözle teması sonrasında semptomlar/yaralanmalar 1272/2008 [CLP] AB yönetmeliği uyarınca sınıflandırma Met. Corr. 1, H290 Skin Corr. 1B, H314 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 1, H Xi; R36 Eye Irrit. 2, H C; R35 Met. Corr. 1, H290 Skin Corr. 1A, H314 : Semptomlar görüldüğünde: Açık havay çıkınız ve şüpheli alanı havalandırınız. Solunum problemleri: Bir doktora/sağlık merkezine başvurunuz. : Hemen bol suyla durulayınız (15 dakika boyunca). Tahriş olunması halinde, doktora başvurunuz. Kirlenmiş çamaşırı hemen çıkarınız. : Hemen bol suyla durulayınız (15 dakika boyunca). Tahriş olunması halinde, doktora başvurunuz. : Hiç birşey vermeyiniz veya yalnızca az miktarda su veriniz. Kusturmayınız. Bir doktora/sağlık merkezine başvurunuz. : Tahriş veya astım benzeri semptomlara neden olabilir. (Bazı) asitlere tepkime gösterir: zehirli ve aşındırıcı gazlar/buharlar (klor) yayar. Uyuklama ve sersemlik yapabilir. : Orta düzeyde tahrişe yol açabilir. : Orta düzeyde tahrişe yol açabilir. Yutulması sonrasında semptomlar/yaralanmalar : Gastrointestinal şikayetler Tıbbi acil yardım veya özel tedavi ile ilgili bilgiler Bölüm 4.1'e bakınız. BÖLÜM 5: Yangınla mücadele tedbirleri 5.1. Söndürme maddesi Uygun söndürme maddeleri 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler Yangın tehlikesi Patlama tehlikesi Reaktivite : Kuru kimyasal toz, alkole dirençli köpük, karbon dioksit (CO2). : Yangın tehlikesi yoktur. Yanıcı değildir. : Ürün patlayıcı değildir. : (Bazı) asitlere/bazlara tepkime gösterir: (yüksek derecede) zehirli gazlar/buharlar yayar. Ürün ateşle teması halinde, zehirli klor gazları açığa çıkarabilir Yangınla mücadele ile ilgili bilgiler Yangınla mücadele tedbirleri İtfaiyeciler için koruyucu ekipman : Yangınla mücadele için özel bir talimat gerekli değildir. : Havalandırmanın yetersiz olması halinde solunum koruması kullanınız. BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı tedbirler 6.1. Kişisel tedbirler Genel önlemler : Asitlerle temas ettirmeyiniz. Metal kapları kullanmayınız Acil durumlar için eğitilmiş personel için değil Koruyucu donanım : Çalışırken uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın Acil müdahale ekiplerine Koruyucu donanım : Çalışırken uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın. 28/02/2014 TR (Türkçe) 2/7

3 6.2. Çevreyi korumaya yönelik tedbirler Kullanımdan sonra kanalizasyona karışan tüketici ürünleri. Kanalizasyona yayılmasını önleyiniz. Toprak ve suya karışmasını önleyiniz Tutma ve temizleme için yöntem ve malzemeler Sınırlama için Temizlik işlemleri Diğer bilgiler 6.4. Diğer bölümlere gönderme Bölüm 8 ve 13'e bakınız. BÖLÜM 7: Kullanım ve depolama 7.1. Güvenli kullanım için koruma tedbirleri Güvenli kullanım için koruma tedbirleri : Emdirilen maddeyi kapalı kaplara aktarınız. Metal kapları kullanmayınız. : Küçük miktarlı sıvı saçılmaları: Yanıcı olmayan emici malzeme ile emdirip bertaraf için bir kaba aktarınız. Geniş saçılmalar: Dökülen maddeyi çevreleyiniz ve uygun kaplara. Bu ürün ve ambalajı güvenli bir şekilde ilgili mevzuata uygun olarak bertaraf edilmelidir. : Asitlerle temas ettirmeyiniz Uyuşmazlıkların dikkate alınmasıyla emniyetli saklama koşulları Saklama koşulları Birbirine zıt ürünler Bağdaşmayan malzemeler Birlikte depolama Depolama alanı 7.3. Spesifik nihai kullanımlar Temizleme/yıkama maddeleri ve katkıları. : Göz ile temasından sakının. Cilt ile temasından sakının. Kullanmadan önce tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve anlayın. Bu ürünü kullanırken, yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. : Orijinal ambalajında depolayınız. Bölüm 10'a bakınız. : Bölüm 10'a bakınız. : Metaller. asitler. Bazı asitlerle reaksiyona girer: (Yüksek) Zehirlilikte gazlar/buharlar (klor) çıkarır. Metallere korozif etki gösterebilir. : Yalnızca orjinal ambalajında, serin ve iyi havalandırılmış bir yerde, (kuvvetli) asitlerden uzakta bulundurunuz. : Serin bir yerde depolayınız. Kuru bir yerde depolayınız. BÖLÜM 8: Maruziyetin sınırlanması ve denetlenmesi / Kişisel koruyucu ekipman 8.1. Kontrol parametreleri 8.2. Maruziyetin sınırlanması ve denetlenmesi Bireysel korunma donanınımı : Normal kullanımı halinde gerekli değildir. El koruması Gözlerin koruması Deri ve vücudun korunması Solunum yollarının koruması BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında veriler Hal : sıvı Görünüş : sıvı. Renk : Renkli. Koku : kokusuz. Koku eşiği ph : 13 Bağıl buharlaşma hızı (bütilik asetat: 1) Denizi kirletici Katılaşma noktası Kaynama noktası Alevlenme noktası : > 60 C Kendi kendini tutuşturma ısısı Ayrışma ısısı Yanıcılık (katı, gaz) : Alev almaz. Buhar basıncı 20 C'de bağıl buhar yoğunluğu Rölatif yoğunluk Hacimsel kütle : 1090 g/l Çözünürlük : Suda çözünür. 28/02/2014 TR (Türkçe) 3/7

4 Log Pow Log Kow Vizkosite Patlayıcı özellikler Oksitleyici özellikler Patlayıcı sınırlar : 1 cp : Ürün patlayıcı değildir Diğer bilgiler BÖLÜM 10: Stabilite ve reaktivite Reaktivite (Bazı) asitlere/bazlara tepkime gösterir: (yüksek derecede) zehirli gazlar/buharlar yayar. Ürün ateşle teması halinde, zehirli klor gazları açığa çıkarabilir Kimyasal stabilite Normal koşullar altında kararlıdır Tehlikeli reaksiyon olasılığı Reaktivitesi için bölüm 10.1'e bakınız Kaçınılması gereken şartlar Bibiri ile uyuşmayan maddeler için 10. bölüme bakınız Bağdaşmayan malzemeler Metaller. asitler. Bazı asitlerle reaksiyona girer: (Yüksek) Zehirlilikte gazlar/buharlar (klor) çıkarır. Metallere korozif etki gösterebilir Tehlikeli ayrışma maddeleri klorür. BÖLÜM 11: Toksikoloji ile ilgili bilgiler toksikolojik etkileri hakkında bilgiler Akut zahirlenme Ace Floralia Hypo Level Reduction Formula-4.25% Ağız yoluyla DL50 fare > 2000 mg/kg Deride DL50 tavşan CL50 soluma ile, sıçan (mg/l) Sodium Carbonate ( ) Ağız yoluyla DL50 fare Deride DL50 tavşan tahribat, tahriş Korozyon Duyarlılık Tekrarlayıcı alımda toksisite Kanserojenite Başkalaştırma Reprodüksiyon toksisitesi İnsanlara olan olası zararlı etkileri ve olası semptomlar Diğer bilgiler BÖLÜM 12: Çevreye ilişkin veriler Toksisite Ekoloji - Genel mg/kg 5.25 mg/l 2800 mg/kg 2001 mg/kg : Gözleri ve cildi tahriş edicidir. ph: 13 ph: 13 : Akut Zehirlilik: maddelerin mevcut bilgilerine dayalı olarak, sınıflandırma kriterleri oluşmamıştır. Kanserojenlik: maddelerin mevcut bilgilerine dayalı olarak, sınıflandırma kriterleri oluşmamıştır. Tahriş: gözleri kısmen tahriş eder. Tahriş: deriyi kısmen tahriş eder. Mutajenite: maddelerin mevcut bilgilerine dayalı olarak, sınıflandırma kriterleri oluşmamıştır. Tekrarlanan Doz Zehirlenmesi: maddelerin mevcut bilgilerine dayalı olarak, sınıflandırma kriterleri oluşmamıştır. Hassaslaştırma: maddelerin mevcut bilgilerine dayalı olarak, sınıflandırma kriterleri oluşmamıştır. Üreme için Zehirlilik: Maddelerle ilgili mevcut bilgiler ışığında, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır. Aşındırıcılık:Cilt aşınması deney verisine göre, sınıflandırma değerleri karşılanmamaktadır. : Muhtemel maruziyet yolları: cilt ve göz. Etkileri ile ilgili bilgi: 4. bölüme bakınız. : Normal kullanım koşulları altında, su arıtma tesislerinin çalışmasına bilinen hiçbir olumsuz etkisi yoktur. 28/02/2014 TR (Türkçe) 4/7

5 LC50 Balıklar 1 LC50 diğer su organizmaları 1 EC50 Daphnia 1 ErC50 (yosun) Sodium Carbonate ( ) LC50 Balıklar 1 EC50 Daphnia 1 Sodium Hydroxide ( ) EC50 Daphnia mg/l 3 mg/l mg/l mg/l 300 mg/l 200 mg/l 40.4 mg/l Sürüp giderlik / çözünebilirlik Biyoakümülasyon potansiyeli Log Pow Log Kow Biyoakümülasyon potansiyeli No ecological damage caused by this product. Sodium Hydroxide ( ) Biyoakümülasyon potansiyeli Ölçülmemiştir Toprakta mobilite PBT ve vpvb değerlendirme sonuçları Ace Floralia Hypo Level Reduction Formula-4.25% PBT değerlendirmesi sonuçları Bileşen Sodium Hydroxide ( ) Diğer zararlı etkiler BÖLÜM 13: Atık giderilmesine ilişkin bilgiler Atık işleme yöntemleri Yerel mevzuat (atık) Avrupa atık kataloğu kodu (CED) BÖLÜM 14: Taşıma bilgileri UN no UN no : 1791 UN no. (ICAO) : 1791 PBT ve vpvb içerikleri bulunmaz Biyo-birikimli ve Toksik (PBT) madde değerlendirmesi: Konu dışı - istenen kayıt yok Çok kalıcı ve çok biyo-birikimli (vpvb) madde değerlendirmesi: Konu dışı - istenen kayıt yok Bu madde/karışım, REACH yönergesinin XIII. ekinin PBT kriterlerine uygun değildir. Bu madde/karışım, REACH yönergesinin XIII. ekinin vpvb kriterlerine uygun değildir. : İlgili mevzuata uygun olarak bertaraf edilmelidir. : * - Tehlikeli maddeler içeren deterjanlar UNO gönderi adı Nakliyenin resmi adı Taşıma dokümanı tanımı : HYPOCHLORITE SOLUTION : UN 1791, 8, (E) Taşıma tehlikesi sınıf(lar)ı Sınıf (BM) : 8 Sınıf (ICAO) : 8 - aşındırıcı maddeler Tehlike etiketleri (UNO) : Ambalaj grubu Uygulanamaz 28/02/2014 TR (Türkçe) 5/7

6 14.5. Çevre tehlikeleri Diğer bilgiler : Mevcut ek bilgi bulunmamaktadır Kullanıcıya yönelik özel güvenlik önlemleri Karayollarıyla taşıma Nakliye düzenlemesi (ADR) Subject to the provisions Nakliye düzenlemesi (RID) Subject to the provisions Taşınma sırasındaki hali (ADR - RID) : sıvı olarak Turuncu levhalar : Tünel kısıtlama kodu Deniz taşımacılığı Nakliye düzenlemesi (IMDG) EmS (1) numarası EmS (2) numarası Hava taşımacılığı Nakliye düzenlemesi (IATA) : E : Subject to the provisions : F-A : S-B : Subject to the provisions MARPOL anlaşması 73/78 ek II ve IBC kodu uyarınca kitle malı taşıması Uygulanamaz BÖLÜM 15: Düzenlemeye yönelik bilgiler Güvenlik, sağlık ve çevre koruması için talimatlar/madde veya karışım için spesifik mevzuat AB talimatları REACH in XVII ekine göre kısıtlama yok REACH adayı madde içermez CESIO'nun tavsiyeleri : Müstahzardaki yüzey aktifler, 23 Aralık 2010 tarihli DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ ile belirlenen biyolojik parçalanabilirlik ölçütlerine uygundur. Bu bilginin destek dokümanları, yetkili makamların kullanımına hazır halde olup kendilerinin veya deterjan üreticilerinin talebi halinde yetkili makamlara sağlanacaktır Ulusal talimatlar Kimyasal güvenlik değerlendirilmesi Not applicable BÖLÜM 16: Diğer bilgiler Eğitim tavsiyeleri : Ürünün normal kullanımı ile etiket üzerinde bulunan talimatlara uygun kullanımı belirtilmektedir. Ek V'e göre, Bölüm 3'te REACH Kayıt numarasıyla listelenmeyen tuzlar muaftır R-, H- ve EUH- cümlelerinin tamamı: Aquatic Acute 1 Sucul Ortama Zararlı-Akut zararlılık, Kategori 1 Aquatic Chronic 1 Sucul Ortama Zararlı-Kronik zararlılık, Kategori 1 Eye Irrit. 2 Ciddi Göz Hasarı/Göz Tahrişi, Zararlılık Kategorisi 2 Met. Corr. 1 Metaller için aşındırıcı, Zararlılık Kategorisi 1 Skin Corr. 1A Ciltte Aşınma/Tahriş, Zararlılık Kategorisi 1A Skin Corr. 1B H290 H314 H319 H400 H410 R31 R34 Ciltte Aşınma/Tahriş, Zararlılık Kategorisi 1B Metallere korozif etki gösterebilir. Ciltte ciddi yanıklara ve gözlerde ciddi zararlara neden olmaktadır. Gözlerde ciddi tahrişe neden olmaktadır. Su organizmaları için çok zehirli. Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki Asitlerle temasında toksik gaz çıkarır. Yanıklara neden olur. 28/02/2014 TR (Türkçe) 6/7

7 R35 R36 Ciddi yanıklara neden olur. Gözleri tahriş eder. R36/38 Gözleri ve cildi tahriş edicidir. R50 Sudaki organizmalar için çok toksiktir. C N Xi Corrosive Çevreye zararlıdır Irritant SDS P&G CLP Bu bilgi mevcut bilgi birikimimize dayanmaktadır ve ürünün sağlık, güvenlik ve çevresel gereksinimlerinin tanımlanması amaçlanmıştır. Bu nedenle bu bilgi, ürünün herhangi bir özelliğinin güvencesi olarak yorumlanmamalıdır. 28/02/2014 TR (Türkçe) 7/7

: WOLF GUARDTECH 15W40 SHPD

: WOLF GUARDTECH 15W40 SHPD Veriliş tarihi: 04/10/2005 Revizyon tarihi: 27/01/2015 Yerini alır: 15/12/2011 Versiyon: 5.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün formu : Karışımlar Ürün

Detaylı

CEFALOTIN SODIUM CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)

CEFALOTIN SODIUM CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 27/06/2013 Fişi değiştirin: 10/12/2009 Versiyon: 6.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

Permethrin (25:75) CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)

Permethrin (25:75) CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 18/07/2014 Revizyon tarihi: 15/01/2015 Fişi değiştirin: 18/07/2015 Versiyon: 1.1 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

: Copper tetramibi tetrafluoroborate CRS

: Copper tetramibi tetrafluoroborate CRS Yayın tarihi: 29/05/2015 Revizyon tarihi: : Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari Ismi : Copper tetramibi tetrafluoroborate

Detaylı

: ERGOCALCIFEROL (VITAMIN D2) ICRS

: ERGOCALCIFEROL (VITAMIN D2) ICRS Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 13/03/2015 Fişi değiştirin: 27/06/2013 Versiyon: 2.1 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

: Turbo Cleaner (Aerosol)

: Turbo Cleaner (Aerosol) MSDS Version: E01.01 Yayın tarihi: 22/08/2014 Blend Version: 1 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli Ürün adı Ürünün kodu : Karışımlar : Turbo Cleaner

Detaylı

Engine Oil Stop Leak Güvenlik Bilgi Formu 453/2010 sayılı AB düzenlemesine göre

Engine Oil Stop Leak Güvenlik Bilgi Formu 453/2010 sayılı AB düzenlemesine göre MSDS Version: E03.00 Yayın tarihi: 14/08/2013 Blend Version: 4 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün adı Ürünün kodu : Engine Oil Stop Leak : W77441 1.2.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Zemin temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. ! BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi

BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. ! BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi Code-Nr. 104102 1.2. Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar Önerilen kullanım

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 11 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik maddeleri, alkalik Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 8 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Cam temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur - Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40 Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista SHPD 15W-40 1.2 Bilinen kullanımları Multigrade Motor Yağı 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri. Yeşilköy/ISTANBUL

Detaylı

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Art.-No. 514 522, 595 916, 595 9175 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizleme maddesi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Revize Edildiği Tarih 01.09.2011 Versiyon 3.0 BÖLÜM 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1 Ürün adı REACH Kayıt Numarası Bu madde için bir kayıt numarası yoktur; çünkü bu madde veya

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Karışımı tanımlama:

Detaylı

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111 Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 139049 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı hidrolik fren yağı, özel sentetik esaslı bir sıvı olup motorlu araçların

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: : 950043;950044; 950097; 950152;

Detaylı

MİR TİCARET Tersane caddesi Kuyumcu Tahir sokak No:7 Tel. 0 212 244 57 54 Faks : 0 212 244 57 54

MİR TİCARET Tersane caddesi Kuyumcu Tahir sokak No:7 Tel. 0 212 244 57 54 Faks : 0 212 244 57 54 Safety Data Sheet ( EC ) 1907 /2006 ( REACH ) Madde 31 ve Ek II 1.. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Maddenin veya karışımın tanımlanması : Selon 210, 230, 240, 335, 336, 335 TO,389,

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin 1 MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün Adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Uygun olmayan kullanım

Detaylı

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123002 Ürün Kodu Q - 202 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak

Detaylı

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU Sayfa No: 1/18 ACTRIL Cold Sterilant 1. MADDENĠN/KARIġIMIN VE ġġrketġn/dağiticinin KĠMLĠĞĠ 1.1 Madde / KarıĢım Kimliği Ticari Adı ACTRIL Cold Sterilant Ürün Kod(ları) 176-02-053 / 176-02-056 / 3024982

Detaylı

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123005 Ürün Kodu Q - 205 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Sanayide kazan ve fırın yakıtı olarak kullanılır. 1.3 Üretici/

Detaylı

Yönetmelik(EC) No 1272/2008 sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımların ambalajlamasına göre

Yönetmelik(EC) No 1272/2008 sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımların ambalajlamasına göre Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/11 1. Madde/Karışım ve Firma Bilgisi INTERVIX PRO Kullanım: tarım ilaçları, herbisit Firma: BASF Tuerk Kimya San. ve Tic. Ltd. Sti. 34752 Icerenkoy - Atasehir / Istanbul TURKEY

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 286001 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Tespit Elemanı 1.3 Üretici Firma: Firma Adı STAR

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün kodu: 42,0510,0013 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 7 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Oda havası için ferahlatıcı Tavsiye

Detaylı