Kullanma talimatlarý LDF 1235 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma talimatlarý LDF 1235 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler"

Transkript

1 Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler Cihazýn tanýmý, 4 Genel Görünüm Kontrol paneli Raflarýn yerleþtirilmesi, 5 Alt raf Çatal-býçak sepeti Üst raf LDF 1235 Çalýþtýrma ve kullaným, 6-7 Bulaþýk makinesinin çalýþtýrýlmasý Deterjanýn ölçülüp ayrýlmasý Yýkama seçenekleri Yýkama çevrimleri, 8 Program Tablosu Parlatýcý ve rafine tuz, 9 Parlatýcýnýn ölçülüp ayrýlmasý Rafine tuzun ölçülüp ayrýlmasý Temizlik ve bakým, 10 Su ve elektrik baðlantýsýnýn kesilmesi Bulaþýk makinesinin temizlenmesi Ýstenmeyen kokularýn önlenmesi Püskürtücü kollarýnýn temizlenmesi Su Giriþ Filtresinin Temizlenmesi Filtrelerin temizlenmesi Makinenin uzun süre kullanýlmamasý Önlemler, öneriler ve Servis, 11 Genel güvenlik Atým Enerji tasarrufu ve Çevreye saygý Servis Sorun Giderme, 12

2 Montaj Bu kullanma kýlavuzunu, gelecekte referans olarak kullanmak üzere saklayýn. Cihaz satýlýr, baþka bir yere verilir veya taþýnýrsa, lütfen yeni sahibinin içerisinde bulunan açýklamalardan faydalanabilmesi için kýlavuzun makineyle birlikte verildiðinden emin olun. Lütfen bu kýlavuzu dikkatlice okuyun: Cihazýn güvenli bir þekilde montajý, kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. Cihazýn taþýnmasý gerekirse, dik konumda tutun, bu kesinlikle zorunludur, yapýlmazsa arkaya devrilebilir. Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi 1. Cihazdan tüm ambalaj malzemelerini sökün ve nakliye sýrasýnda hasar görüp görmediðini kontrol edin. Hasar görmüþse, satýcýyla temasa geçin ve montaj iþlemine baþlamayýn. 2. Bulaþýk makinesini yerine yerleþtirerek her iki yanýnýn veya arka panelin bitiþiðindeki dolaplar yada duvarla temas edip etmedini kontrol edin. Bu cihaz dolapsýz bir mutfak tezgahýnýn altýnada yerleþtirilebilir.* (Montaj talimatý sayfasýna bakýnýz). 3. Bulaþýk makinesini düz ve saðlam bir zemine yerleþtirin. Zemin düz deðilse, cihazýn ön ayaklarý yatay konuma ulaþana kadar ayarlanabilir Cihaz düzgün þekilde dengelenirse, daha sabit olacak ve çalýþýrken büyük bir ihtimalle daha az hareket veya titreþim ve gürültüye neden olacaktýr. 4*. Arka ayaðýn yüksekliðini ayarlamak için, 8 mm lik aðýza sahip olan bir altýgen somun anahtarý kullanarak bulaþýk makinesinin alt orta kýsmýndaki kýrmýzý altýgen burcu döndürün. Somun anahtarýný yüksekliði arttýrmak için saat yönünde ve azaltmak için saat yönün aksi istikametinde döndürün. (see Kýlavuza iliþtirilen Gömme talimatý na bakýnýz) Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Su ve elektrik tesisatýna baðlantý sadece yetkili bir teknisyen tarafýndan yapýlmalýdýr. Bulaþýk makinesi su hortumlarýnýn veya elektrik kablosunun üzerinde durmamalýdýr. Cihaz su þebekesine yeni hortumlar kullanýlarak baðlanmalýdýr. Eski hortumlarý kullanmayýn. Su giriþ (A) ve çýkýþ (B) hortumlarý ile elektrik kablosu mümkün olan en iyi montaj konumunu elde etmek için saða veya sola yerleþtirilebilir (þekil ye bakýnýz). Su giriþ hortumunun baðlanmasý Uygun bir soðuk su baðlantý giriþine: Hortumu baðlamadan önce, suda bulunabilecek kirli maddelerin cihazý týkamamasý için suyun iyice temizlenene kadar akmasýna izin verin, bu iþlemi yaptýktan sonra, giriþ hortumunu ¾ lük vida diþi açýlmýþ bir musluða sýký olacak bir þekilde baðlayýn. Uygun bir sýcak su baðlantý giriþine: Bulaþýk makinenize 60 C sýcaklýðý aþmayan sýcak þebeke suyu ( radiyatörlü kalorifer tesisatýnýz bulunuyorsa) saðlanabilir. Soðuk su þebekesine baðlantý için hortumu musluða tanýmlandýðý gibi baðlayýn. Giriþ hortumu yeterince uzun deðilse, uzman bir maðaza veya yetkili bir teknisyenle temasa geçin (Servis e bakýnýz). Su basýncý, Teknik Bilgiler Tablosu nda gösterilen deðer aralýðýnda olmalýdýr(yandaki bilgilere bakýnýz). Hortum bükülmemeli veya sýkýþtýrýlmamalýdýr. Su basmasýna karþý koruma Su baskýnlarýnýn meydana gelmesini engellemek için, bulaþýk makinesi: - arýza veya cihaz içerisinden sýzýntý olmasý durumunda su teminini engelleyen özel bir sistemle donatýlmýþtýr. Bazý modellerde, su tedarik hortumu koptuðunda bile su basmasýna karþý koruma saðlayan New Acqua Stop* (Yeni Su Durdurucu*) bulunmaktadýr. UYARI: TEHLÝKELÝ VOLTAJ! Hiçbir suretle su giriþ hortumu üzerinde elektrik bulunan elektrikli parçalarý taþýdýðý için kesilmemelidir. 2

3 Su çýkýþ hortumunun baðlanmasý Çýkýþ kortumunu (bükmeden) minimum 4 cm çapýndaki bir pis su borusuna baðlayýn. Pis su borusu yoksa bir lavabo veya küvetin içerisine koyun, hortumun boþ ucu su içerisine batýrýlmýþ bir þekilde kalmalýdýr. Özel plastik dirsek* en A uygun yerleþim þeklini bulmayý kolaylaþtýrýr: Çýkýþ hortumunun hareket etmesini ve pis suyun dökülmesini önlemek için dirseði saðlam bir þekilde yerleþtirin. Hortumun A harfiyle iþaretlenen kýsmý yerden 40 ila 100 cm yukarýda olmalýdýr (þekile bakýnýz). Uzatma hortumu kullanýlmamasýný öneririz. Yoðunlaþma önleyici þerit* Bulaþýk makinesi yerine monte edildikten sonra, kapaðý açýn ve oluþabilecek herhangi bir yoðuþlaþmadan onu korumak için yapýþkan þeffaf þeridi ahþap rafýn altýna yapýþtýrýn. Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Cihaz yerine monte edildikten sonra, ilk yýkama çevrimini baþlatmadan hemen önce, tuz daðýtma bölmesini suyla doldurun ve yaklaþýk 1 kg tuz ilave edin (Parlatýcý ve rafine tuz baþlýklý bölüme bakýnýz ). Su taþabilir: Bu normal bir durumdur, endiþe etmeyin. Su sertlik deðerini seçin (Parlatýcý ve rafine tuz baþlýklý bölüme bakýnýz). Makineye tuz konulduktan sonra, TUZ AZ gösterge lambasý* kapanýr. Tuz kabý dolu deðilse, su yumuþatýcý ve ýsýtma elemaný bunun sonucunda hasar görebilir. Elektrik baðlantýsý Fiþi elektrik prizine takmadan önce þunlarý kontrol edin: Prizin topraklanýp topraklanmadýðýný ve yürülükteki düzenlemelere uygun olup olmadýðýný. Prizin, kapaðýn içerisinde bulunan bilgi levhasýnda belirtilen maksimum cihaz yüküne dayanýp dayanamayacaðýný (Cihaz tanýmý baþlýklý bölüme bakýnýz). Güç kaynaðý voltajýnýn kapaðýn içerisindeki bilgi levhasýnda gösterilen deðer aralýðýna düþüp düþmediðini. Prizin cihazýn fiþiyle uyumlu olup olmadýðýný. Uyumlu deðilse, yetkili teknisyenden fiþi deðiþtirmesini isteyin (Servis e bakýnýz); uzatma kablosu yada çoklu priz kullanmayýn. Cihaz yerine yerleþtirildiðinde, elektrik kablosu ve elektrik prizi kolayca eriþilebilir durumda olmalýdýr. Kablo bükülmemeli veya sýkýþtýrýlmamalýdýr. Elektrik kablosu hasarlýysa, olasý tehlikeleri önlemek için üretici veya Teknik Servisi tarafýndan deðiþtirilmelidir. ( Servis e bakýnýz) Þirket, bu kurallara uyulmamasý nedeniyle meydana gelen hiçbir kazadan sorumlu tutulamaz. Teknik bilgiler Boyutlar Kapasite Su şebeke basıncı Güç kaynağı voltajı Toplam absorbe edilen güç Sigorta Genişlik 60 cm. Yükseklik 85 cm. Derinlik 60 cm. 12 standart yer ayarı MPa ( bar) 4.3 psi psi Bilgi levhasına bakınız Bilgi levhasına bakınız Bilgi levhasına bakınız Bu bulaşık makinesi aşağıdak i Avrupa Birliği Yönergelerine uygundur: -19/02/73 tarihli 73/23/EEC (Düşük Voltaj) ve sonraki değişiklikler -89/336/EEC of 03/05/89 (Elektromanyetik Uygunluk) ve sonraki değişiklikler; -97/17/CE (Etiketleme) -2002/96/EC 3

4 Cihazýn tanýmý, Genel Görünüm 1. Üst raf 2. Üst püskürtücü kolu 3. Açýlýr kapanýr bölmeler 4. Raf yüksekliði ayarlayýcý 5. Alt raf 6. Alt püskürtücü kolu 7. Çatal-býçak sepeti 8. Yýkama filtresi 9. Tuz daðýtým bölmesi 10. Deterjan ve parlatýcý daðýtým bölmeleri 11. Bilgi levhasý 12. Kontrol paneli*** Kontrol paneli AÇMA/KAPAMA gösterge lambasý Yýkama çevrimi adý aydýnlatma göstergesi Tuz az gösterge lambasý* Good Night (Gece çalýþtýrma) seçeneði gösterge lambasý* ShorTime (Kýsa sürede yýkama) seçeneði gösterge lambasý* Çok iþlevli tablet gösterge lambasý* Ekstra kurutma göstergesi lambasý* Yarým bulaþýk üst ve alt raf gösterge lambalarý* Kalan süre aydýnlatma ekraný GECÝKMELÝ ÇALIÞTIRMA gösterge lambasý* Çalýþtýrma/Duraklatma düðmesi ve gösterge lambasý AÇMA/KAPAMA/ Sýfýrlama düðmesi Parlatýcý az gösterge lambasý* Yýkama çevrimi seçimdüðmesi Çok iþlevli tablet düðmesi* Gecikmeli çalýþtýrma düðmesi* Half load (Yarým bulaþýk) düðmesi* Extra Dry (Ekstra Kurutma) düðmesi* Good Night (Gece Çalýþtýrma) düðmesi* ShorTime (Kýsa sürede yýkama) düðmesi* *** Sadece tamamen gömme olan modellerde. 4

5 Raflarýn yerleþtirilmesi Raflarý yerleþtirmeden önce, çanak çömleklerdeki tüm yiyecek kalýntýlarýný temizleyin ve bardak ve fincanlardaki sývýlarý boþaltýn. Bulaþýklarý cihaza yerleþtirdikten sonra, püskürtücü kollarýnýn serbestce dönüp dönmediðini kontrol edin. Alt raf Alt raf tavalarý, kapaklarý, tabaklarý, salata kaselerini, çatal býçak vs. yi bulaþk yerleþtirme örneklerinde gösterildiði gibi alabilir. Tabaklar ve büyük kapaklar, üst püskürtücü kolunun dönüþünü engellememeleri saðlanarak rafýn yanlarýna yerleþtirilebilir. Üst rafýn yüksekliðinin ayarlanmasý Çanak çömleklerin yerleþtirilmesini kolaylaþtýrmak için, üst raf yüksek veya alçak bir seviyeye yerleþtirilebilir. (Bebek çevrimi bulunan modellerde, üst raf cihaza bulaþýklar yerleþtirilirken alt konumuna alýnabilir). Üst rafýn yüksekliði RAF BOÞKEN uygun þekilde ayarlanabilir. KESÝNLÝKLE rafý sadece bir tarafýndan kaldýrmayýn veya indirmeyin. Sol ve sað kýlavuz rayý durdurucularýný açýn ve rafý çekip çýkarýn; gerekli olan üst veya alt kýlavuza yerleþtirin, ön tekerlekler yerleþene kadar kýlavuz raylarda kaydýrýn ve durducularý kapatýn(þekile bakýnýz). Bazý bulaþýk makinesi modellerinde tabaklarý yerleþtirirken dikey bir konumda kullanýlabilecek veya tava ve salata kaselerini yerleþtirilirken yatay bir konumda kullanýlabilecek açýlýr kapanýr bölmeler *bulunmaktadýr. Çatal-býçak sepeti Çatal-býçak sepetinin tipi bulaþýk makinesi modeline göre deðiþebilir: Modüler, modüler olmayan veya kayar tipte olabilir. Modüler olmayan sepet sadece alt rafýn önüne yerleþtirilmelidir. Modüler sepet, yarým bulaþýk yýkamasý (sadece bu seçenek bulunan modellerde) uygulanýrken yapýlmasý önerilen bir çözüm olarak iki kýsma ayrýlabilir ve bu kayar tiptede mevcuttur (bu sabit veya açýlýr kapanýr giriþler arasýnda kaydýrýlarak alt raftaki herhangi bir yere yerleþtirilebilir). - Her iki tipte de çatal býçaklarýn mümkün olan en iyi þekilde yerleþtirmesini saðlayan bir açýlýr kapanýr kayar sistem bulunmaktadýr. Üst raf yerleþtirme örnekleri Alt raf yerleþtirme örnekleri Rafta Dual Space* (Çift Boþluklu parmaklýklar*) (þekile bakýnýz) bulunmaktadýr, üst rafý durma yerine ulaþana kadar çekin, rafýn yanlarýndaki parmaklýklardan sýkýca tutun ve yukarý aþaðý hareket ettirin, daha sonra yavaþça yerine geri çekilmesine izin verin. Keskin kenarlý býçak ve servis takýmlarýný uçlarý aþaðý bakacak þekilde çatal býçak sepetine veya yatay olarak üst raftaki açýlýr kapanýr bölmeye yerleþtirilmelidir. Çatal býçak sepeti yerleþtirme örnekleri Üst raf Bu rafa dayanýksýz ve hafif çanak çömlekleri : çok kirli olmayan cam bardaklarý, çay ve kahve fincanlarýný ve tabaklarýný, küçük salata kaselerini, saplý tavalarý yerleþtirme örneklerini kýlavuz gibi kullanarak yerleþtirin. Bardak ve fincanlar: bunlarý açýlýr kapanýr bölmelere yerleþtirin**. Uzun keskin býçak ve servis takýmlarý: bunlarý açýlýr kapanýr bölmelere yerleþtirin**. Bebek Açýlýr Kapanýr bölmeleri* Bebek çevrimi bulunan modellerde, biberonlara, yüzük ve emziklere uygun açýlýr kapanýr bölmeler bulunmaktadýr. (kýlavuza iliþtirilen talimat sayfasýna bakýnýz) Bulaþýk makinesinde yýkanmamasý gereken eþyalar Tahta eþyalar, tahta veya kemik saplý yada yapýþtýrýlmýþ parçalar bulunan eþyalar Aluminyum, bakýr, pirinç, kalay alaþýmý veya tenekeden yapýlan eþyalar. Isýya dayanýklý olmayan plastik malzemelerden yapýlan eþyalar. Antika veya elde boyanmýþ porselen. Antika gümüþ eþya. Antika olmayan gümüþ eþyalar, yine de bulaþýk makinesinde diðer metal eþyalarla temas etmemesi saðlanarak hassas bir yýkama çevriminde yýkanabilir. Bulaþýk makinesine uygun olan çanak çömleklerin kullanýlmasýný öneririz. ** Miktarý ve yeri farklýlýk gösterebilir. 5

6 Çalýþtýrma ve kullaným Cihazýn ilk kez açýlmasý Dil seçimi Açma/Kapama iþaretine basýn, kýsa bir bip sesi duyacak ve ekranda ayar dilini göreceksiniz. Ýstediðiniz dile ulaþana kadar liste içerisinde DELAYED START (GECÝKMELÝ ÇALIÞTIRMA) düðmesini kullanarak ileri, HALF LOAD (YARIM ÇAMAÞIR) düðmesini kullanarak geri hareket edin. Seçimi onaylamak için P düðmesine basýn, bunu yaptýðýnýzda otomatik olarak yýkama çevrimleri listesine gireceksiniz. Yýkama çevrimin sonraki her açýlþýnda, yýkama çevrimleri listesi gösterilecektir. Dil ayrýca P ve DELAYED START (GECÝKMELÝ ÇALIÞTIRMA) düðmesine ayný anda birkaç saniye basýlarak daha sonra da deðiþtirilebilir. Bulaþýk makinesinin çalýþtýrýlmasý 1. Su musluðunu açýn. 2. ON/OFF (Açma/Kapama) düðmesine basýn: Kýsa bir bip sesi duyacaksýnýz, ON/OFF (Açma/Kapama) gösterge lambasý ve göstergeaydýnlanacaktýr. 3. Kapaðý açýn ve uygun miktar deterjaný içeri boþaltýn (aþaðýya bakýnýz). 4. Raflarý yerleþtirin(raflarýn yerleþtirilmesine bakýnýz) ve kapaðý kapatýn. 5. P düðmesine basarak çanak çömlek tipine ve bulaþýk seviyesine uygun yýkama çevrimini seçin (Yýkama çevrimleri tablosuna bakýnýz). 6. Yýkama seçeneklerini seçin (yandaki bilgilere bakýnýz). 7. Çalýþtýrma düðmesine basarak çevrimi baþlatýn: Uzun bir bip sesi yýkama çevrimini baþlatýr; çevrimin bitmesine kadar olan süreyle birlikte seçilen çevrimin adý gösterilir. 8. Ýki kýsa ve bir uzun bir sesi yýkama çevrimin bittiðine iþaret eder ve PROGRAM SONU yazýsý ekranda belirir. ON/OFF AÇMA/KAPAMA düðmesine basarak cihazý kapatýn, su vanasýný kapatýn ve cihazý fiþten çekin. 9. Yanmayý önlemek için çanak çömlekleri çýkarmadan önce birkaç dakika bekleyin. Raflarý alttan baþlayarak boþaltýn. Farklý yýkama programlarýnýn gösterildiði sýralama her çevrimin kullanýlma sýklýðýna göre deðiþecektir. OTOMATÝK ÇEVRÝMLERÝ*: bu bulaþýk makinesi modelinde kirlenme seviyesini deðerlendirmek ve dolayýsýyla otomatik olarak en verimli ve ekonomik yýkama çevrimini seçmek için kullanýlabilen özel bir sensör bulunmaktadýr. Otomatik yýkama çevrimlerinin süreleri sensörün çalýþmasýndan dolayý deðiþebilir. Çanak çömlek sadece biraz kirlenmiþse veya bulaþýk makinesine yerleþtirilmeden önce suyla çalkalanmýþsa, buna göre kullanýlan deterjan miktarýný azaltýn. Yýkama çevrimi sýrasýnda deðiþiklik yapmak Yýkama çevrimi seçim iþlemi sýrasýnda bir hata yapýlmýþsa, yeni baþlamýþ olmasý koþuluyla çevrimin deðiþtirilmesi mümkündür: Yýkama çevrimi baþlar baþlamaz, AÇMA/KAPAMA/Sýfýrlama düðmesini basýlý tutarak makineyi kapatýn. Ayný düðmeyi kullanarak tekrar açýn ve istediðiniz yýkama çevrimi ve seçeneklerini seçin. Ýlave çanak çömleklerin yerleþtirilmesi Çalýþtýrma/Duraklatma düðmesine basýn (ilgili gösterge lambasý yanýp sönecektir). Buharýn kaçmamasýna dikkat ederek kapaðý açýn ve çanak çömlekleri cihaz içerisine yerleþtirin. Çalýþtýrma/ Duraklatma düðmesine basýn (sabit ýþýk): Uuzn bip sesinin yayýnlanmasýnýn ardýndan çevrim yeniden baþlayacaktýr. Makineyi duraklatmak amacýyla Çalýþtýrma/Duraklatma düðmesine basýlýrsa, yýkama çevrimine ve Gecikmeli Çalýþtýrma fonksiyonuna (seçilmiþse) ara verilir. Bu aþamada yýkama çevrimin deðiþtirilmesi mümkün deðildir. Yanlýþlýkla çevrime ara verilmesi Yýkama çevrimi sýrasýnda kapak açýlýrsa yada elektrik kesilirse, çevrim durur. Kapak kapatýldýðýnda veya elektrik yeniden geldiðinde tekrar yarýda kesildiði yerden baþlar. Deterjanýn ölçülüp ayrýlmasý Ýyi yýkama sonucu ayrýca kullanýlamakta olan deterjanýn doðru miktarda olmasýna baðlýdýr; belirtilen miktarýn aþýlmasý daha etkili yýkamayla sonuçlanmadýðý gibi çevre kirliðini arttýrýr. Sadece bulaþýk makineleri için özel olarak tasarlanan deterjanlarý kullanýn. D Sývý bulaþýk deterjaný KULLANMAYIN. Aþýrý deterjan kullanýmý çevrim bittikten sonra makinede köpük kalýntýlarýn kalmasýyla sonuçlanacaktýr. Tablet kullanýmý sadece ÇOK ÝÞLEVLÝ TABLET seçeneði bulunan modeller için tavsiye edilir. Her yýkama ve kurulama çevriminden sonra en mükemmel sonucu elde etmek için, toz deterjan, sývý parlatýcý ve tuz kullanýlmalýdýr. A bölmesi: Bulaþýk deterjaný B bölmesi: Ön yýkama deterjaný A B 1. D düðmesine basarak C kapaðýný açýn. 2. Yýkama çevrimi tablosu na baktýktan sonra deterjaný dökün: Toz deterjan için A ve B bölmesini kullanýn Tablet þeklindeki deterjan için: çevrim 1 tablet gerektirdiðinde, onu A bölmesine C yerleþtirin ve kapaðý kapatýn, çevrim 2 tablet gerektirdiðinde ikinci tableti cihazýn altýna yerleþtirin. 3. Deterjan kalýntýlarýný bölmenin kenarlarýndan temizleyin ve kapaðý yerine kilitlenene kadar kapatýn. Yýkama seçenekleri* SEÇENEKLER sadece yýkama çevrimi seçildikten ve Çalýþtýrma/ Baþlatma düðmesine basýldýktan sonra ayarlanabilir, deðiþtirilebilir veya sýfýrlanabilir. Sadece yýkama çevrimi ayar türüyle uyumlu seçenekler seçilebilir. Bir seçenek, seçilen yýkama çevrimiyle uyumlu deðilse (Yýkama çevrimi tablosu na) bakýnýz, ilgili LED hýzlý hýzlý 3 kez yanar ve 2 kýsa bip sesi duyulur. Baþka bir seçenekle (Önceden seçilen) uyumlu olmayan bir seçenek seçilirse, ilk seçilen seçenekle ilgili gösterge lambasý 3 kere yanacak, 3 bip sesi iþitilecektir ve en son seçilen seçenek etkin durumda kalýrken uyumsuz seçim iptal edilecektir. Yanlýþlýkla ayarlanan bir seçimi iptal etmek için, tekrar ilgili düðmeye basýn. 6

7 Üst veya alt raf kullanýlarak yarým bulaþýk yerleþtirilmesi* Yýkanacak çok fazla tabak yoksa, su, elektrik ve deterjan tasarrufu saðlamak için yarým bulaþýk çevrimi kullanýlabilir. Yýkama çevrimini seçin ve Yarým Bulaþýk düðmesine arka arkaya basýn: Seçilen bulaþýk yerleþimi ile ilgili üçgen aydýnlanacak ve yýkama çevrimi sadece üst veya alt raf kullanýlarak yapýlacaktýr. Düðmeye tekrar basýlýrsa, seçim iptal edilecektir. Yarým Bulaþýk seçeneði Good Night (Gece Çalýþtýrmasý) ve ShorTime (Kýsa Sürede Yýkama) seçenekleriyle uyumlu deðildir. Sadece üst veya alt rafa yerleþtirmeyi ve buna uygun olarak deterjan miktarýný azaltmayý unutmayýn. Bu seçenekte, toz deterjan kullanýlmasý daha uygundur. Bu seçenek aþaðýdaki yýkama çevrimiyle uyumlu deðildir : Quick wash (Hýzlý yýkama). Gecikmeli çalýþtýrma* Çevrim baþlama zamanýnýn 1 ila 24 saat arasýnda ertelenmesi mümkündür. 1. Ýstediðiniz yýkama çevrimini ve gerekli olan baþka seçeneði seçtikten sonra, GECÝKMELÝ ÇALIÞTIRMA düðmesine basýn. Gecikmeli Çalýþtýrma sembolü yanýp sönmeye baþlayacaktýr. Yýkama çevriminin baþlamasýný istediðiniz zamaný(1 ila 24 saatlik bir süre geçtikten sonra) seçmek için ayný düðmeyi kullanýn. 2. Çalýþtýrma/Duraklatma düðmesini kullanarak seçimi onaylayýn; sembol yanýp sönmeye son verecek ve geri sayým baþlayacaktýr. ZAMAN ERTELEME yazýsý ekrana gelecektir, seçilen gecikme süresi yanýp sönecek ve Çalýþtýrma/Duraklatma sürekli olarak yanacaktýr. 3. Ayarlan süre geçtiðinde, uzun bir bip sesi iþitilir, Gecikmeli Çalýþtýrma gösterge lambasý kapanýr ve yýkama çevrimi baþlar. DELAYED START (Gecikmeli Çalýþtýrma) yý iptal etmek için, OFF yazýsý ekrana gelene kadar DELAYED START (Gecikmeli Çalýþtýrma) düðmesine arka arkaya basýn. Gecikmeli Çalýþtýrma fonksiyonu bir yýkama çevrimi baþlatýldýðýnda ayarlanamaz. Çok iþlevli tabletler * (Þeritler) Bu seçenek yýkama ve kurutma sonuçlarýný iyileþtirir. Çok iþlevli tabletleri kullanýrken, MULTI-FUNCTIONAL TABLETS (Çok Ýþlevli Tabletler) düðmesine basýn, ilgili gösterge lambasý yanacaktýr. Düðmeye tekrar basýlýrsa, seçim iptal edilecektir. Multi-functional tablets (Çok iþlevli tabletler) seçeneði yýkama çevriminin uzamasýyla sonuçlanýr. MULTI-FUNCTIONAL TABLETS (Çok Ýþlevli Tabletler) seçeneði, iptal edilmezse, sonraki yýkama çevrimleri için ayarlý kalýr. MULTI-FUNCTIONAL TABLETS (Çok Ýþlevli Tabletler) seçeneði mevcut olduðunda, sadece tabletlerin kullanýlmasý tavsiye edilir. Bu seçeneðin, çok iþlevli tabletlerin kullanýmýnýn belirtilmediði yýkama çevrimlerinde kullanýmý önerilmez (Seçenekler tablosuna bakýnýz). ShorTime (Kýsa sürede yýkama) seçeneði* Bu seçenek ayný yýkama ve kurutma performansý seviyesini korurken ana yýkama çevrimlerinin süresini azaltmak için kullanýlabilir. Yýkama çevrimini seçtikten sonra, ShorTime (Kýsa sürede yýkama) seçeneði düðmesine basýn, kýsa bir bip sesinin takip ettiði ilgili gösterge lambasýnýn aydýnlanmasý seçimin yapýldýðýný gösterir. Seçimi iptal etmek için, ayný düðmeye tekrar basýn. Good Night (Gece Çalýþtýrma) seçeneði* Bu seçenek makine tarafýndan yaratýlan gürültü seviyesini azaltýr ve yýkama çevrimlerini uzatýr. Kullanýcýlarýn gece enerji tarifesinden yararlanmasýný mümkün kýldýðý için yararlý bir seçenektir. Yýkama çevrimini seçtikten sonra, Good Night (Gece Çalýþtýrma) seçeneði düðmesine basýn, kýsa bir bip sesinin takip ettiði ilgili gösterge lambasýnýn aydýnlanmasý seçimin yapýldýðýný gösterir. Seçimi iptal etmek için, ayný düðmeye tekrar basýn. ShorTime (Kýsa sürede yýkama) ve Good Night (Gece Çalýþtýrma) seçenekleri birbirleriyle uyumlu deðildir. The ShorTime (Kýsa sürede yýkama) ve Good Night (Gece Çalýþtýrma) seçenekleri HALF LOAD (Yarým Yýkama) seçeneðiyle uyumlu deðildir. Extra drying (Ekstra kurutma)* Çanak çöleðin kuruluk seviyesini arttýrmak için, EXA DRYING (Ekstra Kurutma) seçeneðine basýn, gösterge lambasý aydýnlanacaktýr. Düðmeye tekrar basýlýrsa, seçim iptal edilecektir. EXA DRYING (Ekstra Kurutma) seçeneði yýkama çevriminin uzamasýyla sonuçlanýr. SELFCARE (KENDÝNÝ TEMÝZLEME) ÇEVRÝMÝ Bu dezenfektan yýkama çevrimi bulaþýk makinesinin içerisini yoðun bir þekilde temizler ve böylece kötü koku oluþumunu azaltýr. UYARI SELFCARE (Kendini Temizleme) yýkama çevrimi, bulaþýk makinesi BOÞKEN özel tek dozluk ürünler kullanýlarak (ambalaj üzerindeki talimatlara uyunuz) bulaþýk makinenizin rutin bakým iþleminin bir parçasý olarak yapýlmalýdýr. Seçenekler Tablosu A B C D E F Gecikmeli çalıştırma Yarım Bulaşık Çok İşlevli Tabletler Ekstra kurutma Shor time Good Night KUVVETLİ Evet Evet Evet Evet Evet Hayır NORMAL Evet Evet Evet Evet Evet Evet GÜNLÜK 60 DK Evet Evet Evet Hayır Hayır Hayır DUŞLAMA Evet Evet Hayır Hayır Hayır Hayır EKONOMİK Evet Evet Evet Evet Hayır Evet HIZLI 25 DK Evet Hayır Evet Hayır Hayır Hayır KRİSTAL Evet Evet Evet Evet Hayır Hayır BEBEK PROGRAMI Evet Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır DUO Evet Hayır Evet Evet Evet Hayır YOĞUN Evet Evet Evet Evet Hayır Hayır MİSAFİR PROGRAMI Evet Evet Hayır Evet Hayır Hayır SELF CARE Evet Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Not: Deterjanýn ölçülüp ayrýlmasýný kolaylaþtýrmak için, aþaðýdakileri aklýnýzda tutun: 1 sofra kaþýðý = 15 gr. toz deterjan = yaklaþýk 15 ml sývý deterjan 1 çay kaþýðý = 5 gr. toz deterjan = yaklaþýk 5 ml sývý deterjan 7

8 Yýkama çevrimleri Bulunan SEÇENEKLER için, lütfen Çalýþtýrma ve kullaným sayfasýndaki Seçenekler tablosuna bakýnýz. Yýkama çevrimi ve seçeneklerinin sayýsý ve türü bulaþýk makinesi modeline baðlý olarak farklýlýk gösterebilir. Yıkama çevrimi seçim talimatları Yıkama çevrimi Deterjan (A) = A bölmesi (B) = B bölmesi Toz Sıvı Tablet Kurutma içeren yıkama çevrimleri Seçenekler Yıkama çevrimi süresi ( ±%10 tolerans) Sa. Dk. Yoğun şekilde kirlenmiş taba k ve tavalar (dayanıksız eşya lar için kullanılamaz). KUVVETLİ 30 gr (A) 30 ml (A) 1 (A) Evet A B C - D E 2:15 Normal seviyede kirlenmiş tava ve tabaklar. Standart günlük yıkama çevrimi. NORMAL 25 gr (A) 5 gr (B) 25 ml (A) 5 ml (B) 1 (A) Evet A B C - D E - F 1:45 Sınırlı günlük bulaşık miktarı (4 yer ayarı + 1 saplı tencere +1 kızartma tavası). GÜNLÜK 60 DK 25 gr (A) 25 ml (A) 1 (A) Hayır A B C 1:00 Sonraki yemekten gelecek ta baklarla birlikte makineye yer leştirilmeyi bekleyen tabaklar için ön yıkama. Düşük enerji tüketim seviyele rine sahip çevre dostu yıkam a çevrimi, tava ve tabaklar için uygun. Az kirlenmiş tabakları için ek onomik ve hızlı yıkama. (Çev rimi kullanımın hemen ardınd an uygulayın) (2 tabak + 2 ba rdak + 4 parça açanakçömle k+ 1 saplı tencere + 1 küçük kızartma tavası). Yüksek sıcaklıklara duyarlı d ayanıksız malzemeler için ek onomik ve hızlı yıkama çevri mi (Çevrimi kullanımın heme n ardından uygulayın) (12 ba rdak + dayanıksız tabak). Dezenfektan yıkama çevrimi, biberonları, yüzük ve emzikl eri tabak, fincan, cam bardak ve çanak çömlekle birlikte yı kamak için uygundur. Çanak çömlek sadece üst rafa yerle ºtirilmelidir. Yıkama iki rafı kapsar: üst raf ta kristal ve cam bardaklar içi n dayanıksız ve alt rafta taval ar için dayanıklı çevrim. DUŞLAMA EKONOMİK* HIZLI 25 DK KRİSTAL BEBEK PROGRAMI DUO Hayır Hayır Hayır Hayır A B 25 gr (A) 5 gr (B) 25 ml (A) 5 ml (B) 1 (A) Evet A B C - D F 0:08 2:35 25 gr (A) 25 ml (A) 1 (A) Hayır A - C 0:25 30 gr (A) 30 ml (A) 1 (A) Evet A B C D 1:30 20 gr (A) 20 ml (A) Hayır Evet A 1:20' 30 gr (A) 30 ml (A) 1 (A) Evet A C - D E 1:43 Kurumuş yiyecek artıklarıyla yoğun şekilde kirlenmiş tence re veya tavalar. YOĞUN 30 gr (A) 5 gr (B) 30 ml (A) 5 ml (B) 1 (A) 1 (cihazın altına) Evet A B C D 2:07' Az kullanılmış veya sadece tozlanmış tabaklar için durula ma ve kurutma çevrimi. MİSAFİR PROGRAMI Hayır Hayır Hayır Evet A B D 0:32 Bulaşık makinesinin içerisini t emizlemek için dezenfektan ç evrimi, özel deterjanlar kullan ılarak sadece bulaşık makine si BOŞKEN uygulanacak. SELF CARE Hayır Hayır Hayır Hayır A 0:40' Not: GÜNLÜK 60 DK ve HIZLI 25 DK kullanýrken en iyi performans seviyesi belirlenen maksimum çanak çömlek miktarýna uyularak elde edilebilir. * Ekonomik yýkama çevrimi EN düzenlemesine uygundur. Diðer yýkama çevrimlerinden daha uzun sürmesine raðmen, daha az enerji kullanýr ve çevre açýsýndan zararý daha azdýr. Test Laboratuvarlarý için not: Karþýlaþtýrmalý EN test koþullarý ile ilgili bilgi almak için, aþaðýdaki adrese bir e-posta gönderin: 8

9 Parlatýcý ve rafine tuz Sadece özel olarak bulaþýk makineleri için tasarlanan ürünleri kullanýn. Sofra tuzu veya endüstriyel tuz yada sývý bulaþýk deterjaný kullanmayýn. Ambalajýn üzerindeki talimatlara uyun. Çok iþlevli bir ürün kullanýlýyorsa parlatýcý ilave etmeye gerek yoktur, bununla birlikte suyun sert veya çok sertolduðu bir yerde yaþýyorsanýz, özellikle tuz ilave etmenizi öneririz. Ambalajýn üzerindeki talimatlara uyun. Tuz veya parlatýcý ilave etmezseniz, TUZ AZ* ve PARLATICI AZ* gösterge lambalarý yanar durumda kalacaktýr. Parlatýcýnýn ölçülüp ayrýlmasý Parlatýcý, su yüzeylerinden daha rahat aktýðý ve böylece iz veya leke býrakmadýðý için çanak çömleðin kurumasýný kolaylaþtýrýr. Parlatýcý daðýtým bölmesi aþaðýdakiler olduðunda doldurulmalýdýr: Kontrol panelindeki PARLATICI AZ* gösterge lambasý yanýp söndüðünde ; 1. Kapaðý saat yönünün aksi istikametinde (G) döndürerek daðýtým bölmesini açýn. 2. Daðýtým bölmesinden taþmamasýný saðlayarak parlatýcý koyun. Taþarsa, dökülenleri F hemen kuru bir bezle silin. 3. Kapaðý yerine takýn. G KESÝNLÝKLE parlatýcýyý doðrudan cihazýn yýkama bölümüne dökmeyin. Parlatýcý miktarýnýn ayalanmasý Kurulama iþleminin sonuçlarýnan yeterince tatmin olmadýysanýz, kullanýlan parlatýcý miktarýný ayarlayabilirsiniz. Dozaj ayarýný (F) 6 ön ayarlý konumdan birine döndürmek için bir tornavida kullanýn (varsayýlan konum 4 e ayarlýdýr): Çanak çömlekte leke varsa, ayar cihazýný daha düþük bir sayýya ayarlayýn (1-3). Çevrim tamamlandýktan sonra çanak çömleðin üzerinde su damlalarý varsa veya kireç izleri bulunuyorsa, ayarý daha yüksek bir sayýya (4-6) ayarlayýn. Su sertliðinin ayarlanmasý Her bulaþýk makinesinde, özellikle bu tip cihazlar için üretilmiþ rafine tuzu kullanarak, çanak çömleði yýkamak için kullanýlacak kireçsiz suyu saðlayan bir su yumuþatýcýsý bulunmaktadýr. Bu bulaþýk makinesi, bölgenizdeki su sertliði seviyesine uygun olarak kirliliðin azaltýlamasýna ve yýkama performansýnýn arttýrýlmasýna yardýmcý olan bir ayara sahiptir. Bu bilgiler evinize su saðlayan kuruluþtan alýnabilir. - ON/OFF (Açma/Kapama) düðmesine basarak cihazý açýn. - P düðmesini yaklaþýk 10 saniye basýlý tutun; iki kýsa bip sesi duyulacak, ekranda SU SERTLÝÐÝ yazýsý görünecek ve ayarlý sertlik sayýsý ekranda yavaþ yavaþ yanýp sönecektir (su yumuþatma sistemi varsayýlan olarak 3 sayýsýna ayarlýdýr). - Ýstenen sertlik seviyesine ulaþýlana kadar GECÝKMELÝ BAÞLATMA düðmesine arka arkaya basýn; ( * Su sertliði tablosuna bakýnýz), onaylamak için P düðmesine basýn. - Fonksiyondan çýkmak için yaklaþýk 30 saniye bekleyin veya ON/OFF (Açma/Kapama) düðmesini kullanarak makineyi kapatýn. Çok iþlevli tabletler kullanýlýyor olsa bile, tuz daðýtým bölmesi doldurulmalýdýr. Su Sertliği Tablosu dh fh mmol/l Seviye: , , , ,1 9 5* 0 f ile 10 f arasındaki değerlerde, tuz kullanımını tavsiye etmiyoruz. * Bu ayar, çevrim süresinde bir miktar artışa neden olabilir. ( dh = Alma ölçü sisteminde ölçülen sertlik - f = Fransýz ölçü sisteminde ölçülen sertlik mmol/l = litre baþýna milimol) Rafine tuzun ölçülüp ayrýlmasý Bir yýkama çevriminden mümkün olan en iyi sonucu elde etmek için, daðýtým bölmesini kesinlikle boþ býrakmayýn. Rafine tuz kireci sudan temizler ve bu sayede çanak çömlekte kalýntý oluþmasýný önler. Tuz daðýtým bölmesi bulaþýk makinesinin alt kýsmýna yerleþtirilmiþtir(taným a bakýnýz) ve aþaðýdakiler olduðunda doldurulmasý gerekir: Yeþil þamandýra * sadece tuz bölmesi kapaðýna bakýldýðýnda görülmediðinde. Kontrol panelindeki PARLATICI AZ* gösterge lambasý yanýp söndüðünde. 1. Alt kremayeri sökün ve konteynýr kapaðýnýn vidalarýný açýn (saat yönünün tersine). 2. Ýlk defa yapýyorsanýz: su tankýný tam aðzýna kadar doldurun. 3. Cihazla birlikte verilen huniyi* düzgün þekilde yerleþtirin (þekile bakýnýz) ve tuz daðýtým bölmesini kenarlarýna kadar doldurun (yaklaþýk 1 kg); bir miktar su sýzmasý normaldir. 4. Huniyi* çýkartýn ve açýklýk üzerinde kalan tüm tuz artýklarýný temizleyin; akan suyun altýnda kapaðý durulayýn ve ardýndan kapaðýn alt kýsmýnda yýldýz þeklinde düzenlenmiþ olarak bulunan dört yarýktan suyun dýþarý çýkmasýný saðlamak için aþaðýya doðru bakan baþlýða tekrar vidalayýn. (yeþil þamandýralý kapak*) Bölmeye tuz eklerken bu iþlemleri gerçekleþtirmenizi tavsiye ederiz. Kapaðýn yerine sýkýca vidalanmýþ olduðundan emin olun; böylece yýkama çevrimi sýrasýnda bölmenin içerisine deterjan giremeyecektir (Bunun yapýlmamasý su yumuþatýcýsýna tamir edilemez bir þekilde zarar verebilir). Gerektiðinde, tuz bölmesinden dýþarý sýzan her türlü tuz solüsyonun temizlenebilmesi için tuzu yýkama çevriminden önce ölçüp ayýrýn. 9

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 273 DFP 272 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 273 DFP 272 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 61 Ýçindekiler Kurulum 62-63 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LBF 52 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LBF 52 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ TR Türkçe, 1 LBF 52 English, 13 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60 Güvenlik Bilgileri....1 Bu Kılavuzu Okuyun Bu kılavuz Güvenlik Talimatları, Kullanma Talimatları ve Arıza Arama ipuçları v.s. bölümlerini içerir. Bulaşık

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 IWB 5085 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 WIN 80 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Su ve elektrik baðlantýsý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

Bu buzdolabýný satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz! Ýçindekiler. Yedek Parça ve Servislerimize Nasýl Ulaþabilirsiniz?

Bu buzdolabýný satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz! Ýçindekiler. Yedek Parça ve Servislerimize Nasýl Ulaþabilirsiniz? Bu buzdolabýný satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz Lütfen bu Kullanýcý Elkitabýný dikkatle okuyun. Bu elkitabýnda doðru bakým bilgileri verilmektedir. Garanti hizmeti yetkili bir servis tarafýndan yerine

Detaylı

LST 328. Kullanım Kılavuzu. Ankastre Bulaşık Makinesi. Đçindekiler Kurulum, Yerleştirme ve seviye ayarlama. Elektrik ve su bağlantıları

LST 328. Kullanım Kılavuzu. Ankastre Bulaşık Makinesi. Đçindekiler Kurulum, Yerleştirme ve seviye ayarlama. Elektrik ve su bağlantıları LST 328 Ankastre Bulaşık Makinesi Kullanım Kılavuzu Đçindekiler Kurulum, Yerleştirme ve seviye ayarlama Elektrik ve su bağlantıları Đlk kullanım uyarıları Teknik veriler Cihazın tanımı, Genel görünüm Kontrol

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Buzdolabý. Derin Dondurucu Altta. AMANA MODELLERi

Buzdolabý. Derin Dondurucu Altta. AMANA MODELLERi Derin Dondurucu Altta Buzdolabý Önemli Güvenlik Talimatlarý... 265-266 Montaj... 267-271 Sýcaklýk Kumanda Elemanlarý... 272 Taze Gýda Özellikleri... 273-275 Derin Dondurucu Özellikleri... 276 Yiyecek Saklama

Detaylı

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi OCAK AOB 6028 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ Türkçe, 1 PK 644 D GH X /HA PKQ 644 D GH /HA PK 755 D GH X/HA PKQ 755 D GH /HA Ýçindekiler Montaj, 2-5 Yerleþtirme Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Özellikler etiketi Brülör

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

LFF 8M121. Kullanım talimatları. Operating instructions. TR Türkçe. EN English

LFF 8M121. Kullanım talimatları. Operating instructions. TR Türkçe. EN English LFF 8M121 TR Türkçe Kullanım talimatları BULAŞIK MAKİNESİ - İçindekiler Kullanım talimatları, 1 Önlem ve öneriler, 2-3 Ürün bilgi sayfası, 5 Servis, 6 Montaj, 7-8 Cihazın tanımı, 9 Rafine tuz ve parlatıcı,

Detaylı