Kullanma talimatlarý LDF 1235 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma talimatlarý LDF 1235 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler"

Transkript

1 Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler Cihazýn tanýmý, 4 Genel Görünüm Kontrol paneli Raflarýn yerleþtirilmesi, 5 Alt raf Çatal-býçak sepeti Üst raf LDF 1235 Çalýþtýrma ve kullaným, 6-7 Bulaþýk makinesinin çalýþtýrýlmasý Deterjanýn ölçülüp ayrýlmasý Yýkama seçenekleri Yýkama çevrimleri, 8 Program Tablosu Parlatýcý ve rafine tuz, 9 Parlatýcýnýn ölçülüp ayrýlmasý Rafine tuzun ölçülüp ayrýlmasý Temizlik ve bakým, 10 Su ve elektrik baðlantýsýnýn kesilmesi Bulaþýk makinesinin temizlenmesi Ýstenmeyen kokularýn önlenmesi Püskürtücü kollarýnýn temizlenmesi Su Giriþ Filtresinin Temizlenmesi Filtrelerin temizlenmesi Makinenin uzun süre kullanýlmamasý Önlemler, öneriler ve Servis, 11 Genel güvenlik Atým Enerji tasarrufu ve Çevreye saygý Servis Sorun Giderme, 12

2 Montaj Bu kullanma kýlavuzunu, gelecekte referans olarak kullanmak üzere saklayýn. Cihaz satýlýr, baþka bir yere verilir veya taþýnýrsa, lütfen yeni sahibinin içerisinde bulunan açýklamalardan faydalanabilmesi için kýlavuzun makineyle birlikte verildiðinden emin olun. Lütfen bu kýlavuzu dikkatlice okuyun: Cihazýn güvenli bir þekilde montajý, kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. Cihazýn taþýnmasý gerekirse, dik konumda tutun, bu kesinlikle zorunludur, yapýlmazsa arkaya devrilebilir. Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi 1. Cihazdan tüm ambalaj malzemelerini sökün ve nakliye sýrasýnda hasar görüp görmediðini kontrol edin. Hasar görmüþse, satýcýyla temasa geçin ve montaj iþlemine baþlamayýn. 2. Bulaþýk makinesini yerine yerleþtirerek her iki yanýnýn veya arka panelin bitiþiðindeki dolaplar yada duvarla temas edip etmedini kontrol edin. Bu cihaz dolapsýz bir mutfak tezgahýnýn altýnada yerleþtirilebilir.* (Montaj talimatý sayfasýna bakýnýz). 3. Bulaþýk makinesini düz ve saðlam bir zemine yerleþtirin. Zemin düz deðilse, cihazýn ön ayaklarý yatay konuma ulaþana kadar ayarlanabilir Cihaz düzgün þekilde dengelenirse, daha sabit olacak ve çalýþýrken büyük bir ihtimalle daha az hareket veya titreþim ve gürültüye neden olacaktýr. 4*. Arka ayaðýn yüksekliðini ayarlamak için, 8 mm lik aðýza sahip olan bir altýgen somun anahtarý kullanarak bulaþýk makinesinin alt orta kýsmýndaki kýrmýzý altýgen burcu döndürün. Somun anahtarýný yüksekliði arttýrmak için saat yönünde ve azaltmak için saat yönün aksi istikametinde döndürün. (see Kýlavuza iliþtirilen Gömme talimatý na bakýnýz) Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Su ve elektrik tesisatýna baðlantý sadece yetkili bir teknisyen tarafýndan yapýlmalýdýr. Bulaþýk makinesi su hortumlarýnýn veya elektrik kablosunun üzerinde durmamalýdýr. Cihaz su þebekesine yeni hortumlar kullanýlarak baðlanmalýdýr. Eski hortumlarý kullanmayýn. Su giriþ (A) ve çýkýþ (B) hortumlarý ile elektrik kablosu mümkün olan en iyi montaj konumunu elde etmek için saða veya sola yerleþtirilebilir (þekil ye bakýnýz). Su giriþ hortumunun baðlanmasý Uygun bir soðuk su baðlantý giriþine: Hortumu baðlamadan önce, suda bulunabilecek kirli maddelerin cihazý týkamamasý için suyun iyice temizlenene kadar akmasýna izin verin, bu iþlemi yaptýktan sonra, giriþ hortumunu ¾ lük vida diþi açýlmýþ bir musluða sýký olacak bir þekilde baðlayýn. Uygun bir sýcak su baðlantý giriþine: Bulaþýk makinenize 60 C sýcaklýðý aþmayan sýcak þebeke suyu ( radiyatörlü kalorifer tesisatýnýz bulunuyorsa) saðlanabilir. Soðuk su þebekesine baðlantý için hortumu musluða tanýmlandýðý gibi baðlayýn. Giriþ hortumu yeterince uzun deðilse, uzman bir maðaza veya yetkili bir teknisyenle temasa geçin (Servis e bakýnýz). Su basýncý, Teknik Bilgiler Tablosu nda gösterilen deðer aralýðýnda olmalýdýr(yandaki bilgilere bakýnýz). Hortum bükülmemeli veya sýkýþtýrýlmamalýdýr. Su basmasýna karþý koruma Su baskýnlarýnýn meydana gelmesini engellemek için, bulaþýk makinesi: - arýza veya cihaz içerisinden sýzýntý olmasý durumunda su teminini engelleyen özel bir sistemle donatýlmýþtýr. Bazý modellerde, su tedarik hortumu koptuðunda bile su basmasýna karþý koruma saðlayan New Acqua Stop* (Yeni Su Durdurucu*) bulunmaktadýr. UYARI: TEHLÝKELÝ VOLTAJ! Hiçbir suretle su giriþ hortumu üzerinde elektrik bulunan elektrikli parçalarý taþýdýðý için kesilmemelidir. 2

3 Su çýkýþ hortumunun baðlanmasý Çýkýþ kortumunu (bükmeden) minimum 4 cm çapýndaki bir pis su borusuna baðlayýn. Pis su borusu yoksa bir lavabo veya küvetin içerisine koyun, hortumun boþ ucu su içerisine batýrýlmýþ bir þekilde kalmalýdýr. Özel plastik dirsek* en A uygun yerleþim þeklini bulmayý kolaylaþtýrýr: Çýkýþ hortumunun hareket etmesini ve pis suyun dökülmesini önlemek için dirseði saðlam bir þekilde yerleþtirin. Hortumun A harfiyle iþaretlenen kýsmý yerden 40 ila 100 cm yukarýda olmalýdýr (þekile bakýnýz). Uzatma hortumu kullanýlmamasýný öneririz. Yoðunlaþma önleyici þerit* Bulaþýk makinesi yerine monte edildikten sonra, kapaðý açýn ve oluþabilecek herhangi bir yoðuþlaþmadan onu korumak için yapýþkan þeffaf þeridi ahþap rafýn altýna yapýþtýrýn. Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Cihaz yerine monte edildikten sonra, ilk yýkama çevrimini baþlatmadan hemen önce, tuz daðýtma bölmesini suyla doldurun ve yaklaþýk 1 kg tuz ilave edin (Parlatýcý ve rafine tuz baþlýklý bölüme bakýnýz ). Su taþabilir: Bu normal bir durumdur, endiþe etmeyin. Su sertlik deðerini seçin (Parlatýcý ve rafine tuz baþlýklý bölüme bakýnýz). Makineye tuz konulduktan sonra, TUZ AZ gösterge lambasý* kapanýr. Tuz kabý dolu deðilse, su yumuþatýcý ve ýsýtma elemaný bunun sonucunda hasar görebilir. Elektrik baðlantýsý Fiþi elektrik prizine takmadan önce þunlarý kontrol edin: Prizin topraklanýp topraklanmadýðýný ve yürülükteki düzenlemelere uygun olup olmadýðýný. Prizin, kapaðýn içerisinde bulunan bilgi levhasýnda belirtilen maksimum cihaz yüküne dayanýp dayanamayacaðýný (Cihaz tanýmý baþlýklý bölüme bakýnýz). Güç kaynaðý voltajýnýn kapaðýn içerisindeki bilgi levhasýnda gösterilen deðer aralýðýna düþüp düþmediðini. Prizin cihazýn fiþiyle uyumlu olup olmadýðýný. Uyumlu deðilse, yetkili teknisyenden fiþi deðiþtirmesini isteyin (Servis e bakýnýz); uzatma kablosu yada çoklu priz kullanmayýn. Cihaz yerine yerleþtirildiðinde, elektrik kablosu ve elektrik prizi kolayca eriþilebilir durumda olmalýdýr. Kablo bükülmemeli veya sýkýþtýrýlmamalýdýr. Elektrik kablosu hasarlýysa, olasý tehlikeleri önlemek için üretici veya Teknik Servisi tarafýndan deðiþtirilmelidir. ( Servis e bakýnýz) Þirket, bu kurallara uyulmamasý nedeniyle meydana gelen hiçbir kazadan sorumlu tutulamaz. Teknik bilgiler Boyutlar Kapasite Su şebeke basıncı Güç kaynağı voltajı Toplam absorbe edilen güç Sigorta Genişlik 60 cm. Yükseklik 85 cm. Derinlik 60 cm. 12 standart yer ayarı MPa ( bar) 4.3 psi psi Bilgi levhasına bakınız Bilgi levhasına bakınız Bilgi levhasına bakınız Bu bulaşık makinesi aşağıdak i Avrupa Birliği Yönergelerine uygundur: -19/02/73 tarihli 73/23/EEC (Düşük Voltaj) ve sonraki değişiklikler -89/336/EEC of 03/05/89 (Elektromanyetik Uygunluk) ve sonraki değişiklikler; -97/17/CE (Etiketleme) -2002/96/EC 3

4 Cihazýn tanýmý, Genel Görünüm 1. Üst raf 2. Üst püskürtücü kolu 3. Açýlýr kapanýr bölmeler 4. Raf yüksekliði ayarlayýcý 5. Alt raf 6. Alt püskürtücü kolu 7. Çatal-býçak sepeti 8. Yýkama filtresi 9. Tuz daðýtým bölmesi 10. Deterjan ve parlatýcý daðýtým bölmeleri 11. Bilgi levhasý 12. Kontrol paneli*** Kontrol paneli AÇMA/KAPAMA gösterge lambasý Yýkama çevrimi adý aydýnlatma göstergesi Tuz az gösterge lambasý* Good Night (Gece çalýþtýrma) seçeneði gösterge lambasý* ShorTime (Kýsa sürede yýkama) seçeneði gösterge lambasý* Çok iþlevli tablet gösterge lambasý* Ekstra kurutma göstergesi lambasý* Yarým bulaþýk üst ve alt raf gösterge lambalarý* Kalan süre aydýnlatma ekraný GECÝKMELÝ ÇALIÞTIRMA gösterge lambasý* Çalýþtýrma/Duraklatma düðmesi ve gösterge lambasý AÇMA/KAPAMA/ Sýfýrlama düðmesi Parlatýcý az gösterge lambasý* Yýkama çevrimi seçimdüðmesi Çok iþlevli tablet düðmesi* Gecikmeli çalýþtýrma düðmesi* Half load (Yarým bulaþýk) düðmesi* Extra Dry (Ekstra Kurutma) düðmesi* Good Night (Gece Çalýþtýrma) düðmesi* ShorTime (Kýsa sürede yýkama) düðmesi* *** Sadece tamamen gömme olan modellerde. 4

5 Raflarýn yerleþtirilmesi Raflarý yerleþtirmeden önce, çanak çömleklerdeki tüm yiyecek kalýntýlarýný temizleyin ve bardak ve fincanlardaki sývýlarý boþaltýn. Bulaþýklarý cihaza yerleþtirdikten sonra, püskürtücü kollarýnýn serbestce dönüp dönmediðini kontrol edin. Alt raf Alt raf tavalarý, kapaklarý, tabaklarý, salata kaselerini, çatal býçak vs. yi bulaþk yerleþtirme örneklerinde gösterildiði gibi alabilir. Tabaklar ve büyük kapaklar, üst püskürtücü kolunun dönüþünü engellememeleri saðlanarak rafýn yanlarýna yerleþtirilebilir. Üst rafýn yüksekliðinin ayarlanmasý Çanak çömleklerin yerleþtirilmesini kolaylaþtýrmak için, üst raf yüksek veya alçak bir seviyeye yerleþtirilebilir. (Bebek çevrimi bulunan modellerde, üst raf cihaza bulaþýklar yerleþtirilirken alt konumuna alýnabilir). Üst rafýn yüksekliði RAF BOÞKEN uygun þekilde ayarlanabilir. KESÝNLÝKLE rafý sadece bir tarafýndan kaldýrmayýn veya indirmeyin. Sol ve sað kýlavuz rayý durdurucularýný açýn ve rafý çekip çýkarýn; gerekli olan üst veya alt kýlavuza yerleþtirin, ön tekerlekler yerleþene kadar kýlavuz raylarda kaydýrýn ve durducularý kapatýn(þekile bakýnýz). Bazý bulaþýk makinesi modellerinde tabaklarý yerleþtirirken dikey bir konumda kullanýlabilecek veya tava ve salata kaselerini yerleþtirilirken yatay bir konumda kullanýlabilecek açýlýr kapanýr bölmeler *bulunmaktadýr. Çatal-býçak sepeti Çatal-býçak sepetinin tipi bulaþýk makinesi modeline göre deðiþebilir: Modüler, modüler olmayan veya kayar tipte olabilir. Modüler olmayan sepet sadece alt rafýn önüne yerleþtirilmelidir. Modüler sepet, yarým bulaþýk yýkamasý (sadece bu seçenek bulunan modellerde) uygulanýrken yapýlmasý önerilen bir çözüm olarak iki kýsma ayrýlabilir ve bu kayar tiptede mevcuttur (bu sabit veya açýlýr kapanýr giriþler arasýnda kaydýrýlarak alt raftaki herhangi bir yere yerleþtirilebilir). - Her iki tipte de çatal býçaklarýn mümkün olan en iyi þekilde yerleþtirmesini saðlayan bir açýlýr kapanýr kayar sistem bulunmaktadýr. Üst raf yerleþtirme örnekleri Alt raf yerleþtirme örnekleri Rafta Dual Space* (Çift Boþluklu parmaklýklar*) (þekile bakýnýz) bulunmaktadýr, üst rafý durma yerine ulaþana kadar çekin, rafýn yanlarýndaki parmaklýklardan sýkýca tutun ve yukarý aþaðý hareket ettirin, daha sonra yavaþça yerine geri çekilmesine izin verin. Keskin kenarlý býçak ve servis takýmlarýný uçlarý aþaðý bakacak þekilde çatal býçak sepetine veya yatay olarak üst raftaki açýlýr kapanýr bölmeye yerleþtirilmelidir. Çatal býçak sepeti yerleþtirme örnekleri Üst raf Bu rafa dayanýksýz ve hafif çanak çömlekleri : çok kirli olmayan cam bardaklarý, çay ve kahve fincanlarýný ve tabaklarýný, küçük salata kaselerini, saplý tavalarý yerleþtirme örneklerini kýlavuz gibi kullanarak yerleþtirin. Bardak ve fincanlar: bunlarý açýlýr kapanýr bölmelere yerleþtirin**. Uzun keskin býçak ve servis takýmlarý: bunlarý açýlýr kapanýr bölmelere yerleþtirin**. Bebek Açýlýr Kapanýr bölmeleri* Bebek çevrimi bulunan modellerde, biberonlara, yüzük ve emziklere uygun açýlýr kapanýr bölmeler bulunmaktadýr. (kýlavuza iliþtirilen talimat sayfasýna bakýnýz) Bulaþýk makinesinde yýkanmamasý gereken eþyalar Tahta eþyalar, tahta veya kemik saplý yada yapýþtýrýlmýþ parçalar bulunan eþyalar Aluminyum, bakýr, pirinç, kalay alaþýmý veya tenekeden yapýlan eþyalar. Isýya dayanýklý olmayan plastik malzemelerden yapýlan eþyalar. Antika veya elde boyanmýþ porselen. Antika gümüþ eþya. Antika olmayan gümüþ eþyalar, yine de bulaþýk makinesinde diðer metal eþyalarla temas etmemesi saðlanarak hassas bir yýkama çevriminde yýkanabilir. Bulaþýk makinesine uygun olan çanak çömleklerin kullanýlmasýný öneririz. ** Miktarý ve yeri farklýlýk gösterebilir. 5

6 Çalýþtýrma ve kullaným Cihazýn ilk kez açýlmasý Dil seçimi Açma/Kapama iþaretine basýn, kýsa bir bip sesi duyacak ve ekranda ayar dilini göreceksiniz. Ýstediðiniz dile ulaþana kadar liste içerisinde DELAYED START (GECÝKMELÝ ÇALIÞTIRMA) düðmesini kullanarak ileri, HALF LOAD (YARIM ÇAMAÞIR) düðmesini kullanarak geri hareket edin. Seçimi onaylamak için P düðmesine basýn, bunu yaptýðýnýzda otomatik olarak yýkama çevrimleri listesine gireceksiniz. Yýkama çevrimin sonraki her açýlþýnda, yýkama çevrimleri listesi gösterilecektir. Dil ayrýca P ve DELAYED START (GECÝKMELÝ ÇALIÞTIRMA) düðmesine ayný anda birkaç saniye basýlarak daha sonra da deðiþtirilebilir. Bulaþýk makinesinin çalýþtýrýlmasý 1. Su musluðunu açýn. 2. ON/OFF (Açma/Kapama) düðmesine basýn: Kýsa bir bip sesi duyacaksýnýz, ON/OFF (Açma/Kapama) gösterge lambasý ve göstergeaydýnlanacaktýr. 3. Kapaðý açýn ve uygun miktar deterjaný içeri boþaltýn (aþaðýya bakýnýz). 4. Raflarý yerleþtirin(raflarýn yerleþtirilmesine bakýnýz) ve kapaðý kapatýn. 5. P düðmesine basarak çanak çömlek tipine ve bulaþýk seviyesine uygun yýkama çevrimini seçin (Yýkama çevrimleri tablosuna bakýnýz). 6. Yýkama seçeneklerini seçin (yandaki bilgilere bakýnýz). 7. Çalýþtýrma düðmesine basarak çevrimi baþlatýn: Uzun bir bip sesi yýkama çevrimini baþlatýr; çevrimin bitmesine kadar olan süreyle birlikte seçilen çevrimin adý gösterilir. 8. Ýki kýsa ve bir uzun bir sesi yýkama çevrimin bittiðine iþaret eder ve PROGRAM SONU yazýsý ekranda belirir. ON/OFF AÇMA/KAPAMA düðmesine basarak cihazý kapatýn, su vanasýný kapatýn ve cihazý fiþten çekin. 9. Yanmayý önlemek için çanak çömlekleri çýkarmadan önce birkaç dakika bekleyin. Raflarý alttan baþlayarak boþaltýn. Farklý yýkama programlarýnýn gösterildiði sýralama her çevrimin kullanýlma sýklýðýna göre deðiþecektir. OTOMATÝK ÇEVRÝMLERÝ*: bu bulaþýk makinesi modelinde kirlenme seviyesini deðerlendirmek ve dolayýsýyla otomatik olarak en verimli ve ekonomik yýkama çevrimini seçmek için kullanýlabilen özel bir sensör bulunmaktadýr. Otomatik yýkama çevrimlerinin süreleri sensörün çalýþmasýndan dolayý deðiþebilir. Çanak çömlek sadece biraz kirlenmiþse veya bulaþýk makinesine yerleþtirilmeden önce suyla çalkalanmýþsa, buna göre kullanýlan deterjan miktarýný azaltýn. Yýkama çevrimi sýrasýnda deðiþiklik yapmak Yýkama çevrimi seçim iþlemi sýrasýnda bir hata yapýlmýþsa, yeni baþlamýþ olmasý koþuluyla çevrimin deðiþtirilmesi mümkündür: Yýkama çevrimi baþlar baþlamaz, AÇMA/KAPAMA/Sýfýrlama düðmesini basýlý tutarak makineyi kapatýn. Ayný düðmeyi kullanarak tekrar açýn ve istediðiniz yýkama çevrimi ve seçeneklerini seçin. Ýlave çanak çömleklerin yerleþtirilmesi Çalýþtýrma/Duraklatma düðmesine basýn (ilgili gösterge lambasý yanýp sönecektir). Buharýn kaçmamasýna dikkat ederek kapaðý açýn ve çanak çömlekleri cihaz içerisine yerleþtirin. Çalýþtýrma/ Duraklatma düðmesine basýn (sabit ýþýk): Uuzn bip sesinin yayýnlanmasýnýn ardýndan çevrim yeniden baþlayacaktýr. Makineyi duraklatmak amacýyla Çalýþtýrma/Duraklatma düðmesine basýlýrsa, yýkama çevrimine ve Gecikmeli Çalýþtýrma fonksiyonuna (seçilmiþse) ara verilir. Bu aþamada yýkama çevrimin deðiþtirilmesi mümkün deðildir. Yanlýþlýkla çevrime ara verilmesi Yýkama çevrimi sýrasýnda kapak açýlýrsa yada elektrik kesilirse, çevrim durur. Kapak kapatýldýðýnda veya elektrik yeniden geldiðinde tekrar yarýda kesildiði yerden baþlar. Deterjanýn ölçülüp ayrýlmasý Ýyi yýkama sonucu ayrýca kullanýlamakta olan deterjanýn doðru miktarda olmasýna baðlýdýr; belirtilen miktarýn aþýlmasý daha etkili yýkamayla sonuçlanmadýðý gibi çevre kirliðini arttýrýr. Sadece bulaþýk makineleri için özel olarak tasarlanan deterjanlarý kullanýn. D Sývý bulaþýk deterjaný KULLANMAYIN. Aþýrý deterjan kullanýmý çevrim bittikten sonra makinede köpük kalýntýlarýn kalmasýyla sonuçlanacaktýr. Tablet kullanýmý sadece ÇOK ÝÞLEVLÝ TABLET seçeneði bulunan modeller için tavsiye edilir. Her yýkama ve kurulama çevriminden sonra en mükemmel sonucu elde etmek için, toz deterjan, sývý parlatýcý ve tuz kullanýlmalýdýr. A bölmesi: Bulaþýk deterjaný B bölmesi: Ön yýkama deterjaný A B 1. D düðmesine basarak C kapaðýný açýn. 2. Yýkama çevrimi tablosu na baktýktan sonra deterjaný dökün: Toz deterjan için A ve B bölmesini kullanýn Tablet þeklindeki deterjan için: çevrim 1 tablet gerektirdiðinde, onu A bölmesine C yerleþtirin ve kapaðý kapatýn, çevrim 2 tablet gerektirdiðinde ikinci tableti cihazýn altýna yerleþtirin. 3. Deterjan kalýntýlarýný bölmenin kenarlarýndan temizleyin ve kapaðý yerine kilitlenene kadar kapatýn. Yýkama seçenekleri* SEÇENEKLER sadece yýkama çevrimi seçildikten ve Çalýþtýrma/ Baþlatma düðmesine basýldýktan sonra ayarlanabilir, deðiþtirilebilir veya sýfýrlanabilir. Sadece yýkama çevrimi ayar türüyle uyumlu seçenekler seçilebilir. Bir seçenek, seçilen yýkama çevrimiyle uyumlu deðilse (Yýkama çevrimi tablosu na) bakýnýz, ilgili LED hýzlý hýzlý 3 kez yanar ve 2 kýsa bip sesi duyulur. Baþka bir seçenekle (Önceden seçilen) uyumlu olmayan bir seçenek seçilirse, ilk seçilen seçenekle ilgili gösterge lambasý 3 kere yanacak, 3 bip sesi iþitilecektir ve en son seçilen seçenek etkin durumda kalýrken uyumsuz seçim iptal edilecektir. Yanlýþlýkla ayarlanan bir seçimi iptal etmek için, tekrar ilgili düðmeye basýn. 6

7 Üst veya alt raf kullanýlarak yarým bulaþýk yerleþtirilmesi* Yýkanacak çok fazla tabak yoksa, su, elektrik ve deterjan tasarrufu saðlamak için yarým bulaþýk çevrimi kullanýlabilir. Yýkama çevrimini seçin ve Yarým Bulaþýk düðmesine arka arkaya basýn: Seçilen bulaþýk yerleþimi ile ilgili üçgen aydýnlanacak ve yýkama çevrimi sadece üst veya alt raf kullanýlarak yapýlacaktýr. Düðmeye tekrar basýlýrsa, seçim iptal edilecektir. Yarým Bulaþýk seçeneði Good Night (Gece Çalýþtýrmasý) ve ShorTime (Kýsa Sürede Yýkama) seçenekleriyle uyumlu deðildir. Sadece üst veya alt rafa yerleþtirmeyi ve buna uygun olarak deterjan miktarýný azaltmayý unutmayýn. Bu seçenekte, toz deterjan kullanýlmasý daha uygundur. Bu seçenek aþaðýdaki yýkama çevrimiyle uyumlu deðildir : Quick wash (Hýzlý yýkama). Gecikmeli çalýþtýrma* Çevrim baþlama zamanýnýn 1 ila 24 saat arasýnda ertelenmesi mümkündür. 1. Ýstediðiniz yýkama çevrimini ve gerekli olan baþka seçeneði seçtikten sonra, GECÝKMELÝ ÇALIÞTIRMA düðmesine basýn. Gecikmeli Çalýþtýrma sembolü yanýp sönmeye baþlayacaktýr. Yýkama çevriminin baþlamasýný istediðiniz zamaný(1 ila 24 saatlik bir süre geçtikten sonra) seçmek için ayný düðmeyi kullanýn. 2. Çalýþtýrma/Duraklatma düðmesini kullanarak seçimi onaylayýn; sembol yanýp sönmeye son verecek ve geri sayým baþlayacaktýr. ZAMAN ERTELEME yazýsý ekrana gelecektir, seçilen gecikme süresi yanýp sönecek ve Çalýþtýrma/Duraklatma sürekli olarak yanacaktýr. 3. Ayarlan süre geçtiðinde, uzun bir bip sesi iþitilir, Gecikmeli Çalýþtýrma gösterge lambasý kapanýr ve yýkama çevrimi baþlar. DELAYED START (Gecikmeli Çalýþtýrma) yý iptal etmek için, OFF yazýsý ekrana gelene kadar DELAYED START (Gecikmeli Çalýþtýrma) düðmesine arka arkaya basýn. Gecikmeli Çalýþtýrma fonksiyonu bir yýkama çevrimi baþlatýldýðýnda ayarlanamaz. Çok iþlevli tabletler * (Þeritler) Bu seçenek yýkama ve kurutma sonuçlarýný iyileþtirir. Çok iþlevli tabletleri kullanýrken, MULTI-FUNCTIONAL TABLETS (Çok Ýþlevli Tabletler) düðmesine basýn, ilgili gösterge lambasý yanacaktýr. Düðmeye tekrar basýlýrsa, seçim iptal edilecektir. Multi-functional tablets (Çok iþlevli tabletler) seçeneði yýkama çevriminin uzamasýyla sonuçlanýr. MULTI-FUNCTIONAL TABLETS (Çok Ýþlevli Tabletler) seçeneði, iptal edilmezse, sonraki yýkama çevrimleri için ayarlý kalýr. MULTI-FUNCTIONAL TABLETS (Çok Ýþlevli Tabletler) seçeneði mevcut olduðunda, sadece tabletlerin kullanýlmasý tavsiye edilir. Bu seçeneðin, çok iþlevli tabletlerin kullanýmýnýn belirtilmediði yýkama çevrimlerinde kullanýmý önerilmez (Seçenekler tablosuna bakýnýz). ShorTime (Kýsa sürede yýkama) seçeneði* Bu seçenek ayný yýkama ve kurutma performansý seviyesini korurken ana yýkama çevrimlerinin süresini azaltmak için kullanýlabilir. Yýkama çevrimini seçtikten sonra, ShorTime (Kýsa sürede yýkama) seçeneði düðmesine basýn, kýsa bir bip sesinin takip ettiði ilgili gösterge lambasýnýn aydýnlanmasý seçimin yapýldýðýný gösterir. Seçimi iptal etmek için, ayný düðmeye tekrar basýn. Good Night (Gece Çalýþtýrma) seçeneði* Bu seçenek makine tarafýndan yaratýlan gürültü seviyesini azaltýr ve yýkama çevrimlerini uzatýr. Kullanýcýlarýn gece enerji tarifesinden yararlanmasýný mümkün kýldýðý için yararlý bir seçenektir. Yýkama çevrimini seçtikten sonra, Good Night (Gece Çalýþtýrma) seçeneði düðmesine basýn, kýsa bir bip sesinin takip ettiði ilgili gösterge lambasýnýn aydýnlanmasý seçimin yapýldýðýný gösterir. Seçimi iptal etmek için, ayný düðmeye tekrar basýn. ShorTime (Kýsa sürede yýkama) ve Good Night (Gece Çalýþtýrma) seçenekleri birbirleriyle uyumlu deðildir. The ShorTime (Kýsa sürede yýkama) ve Good Night (Gece Çalýþtýrma) seçenekleri HALF LOAD (Yarým Yýkama) seçeneðiyle uyumlu deðildir. Extra drying (Ekstra kurutma)* Çanak çöleðin kuruluk seviyesini arttýrmak için, EXA DRYING (Ekstra Kurutma) seçeneðine basýn, gösterge lambasý aydýnlanacaktýr. Düðmeye tekrar basýlýrsa, seçim iptal edilecektir. EXA DRYING (Ekstra Kurutma) seçeneði yýkama çevriminin uzamasýyla sonuçlanýr. SELFCARE (KENDÝNÝ TEMÝZLEME) ÇEVRÝMÝ Bu dezenfektan yýkama çevrimi bulaþýk makinesinin içerisini yoðun bir þekilde temizler ve böylece kötü koku oluþumunu azaltýr. UYARI SELFCARE (Kendini Temizleme) yýkama çevrimi, bulaþýk makinesi BOÞKEN özel tek dozluk ürünler kullanýlarak (ambalaj üzerindeki talimatlara uyunuz) bulaþýk makinenizin rutin bakým iþleminin bir parçasý olarak yapýlmalýdýr. Seçenekler Tablosu A B C D E F Gecikmeli çalıştırma Yarım Bulaşık Çok İşlevli Tabletler Ekstra kurutma Shor time Good Night KUVVETLİ Evet Evet Evet Evet Evet Hayır NORMAL Evet Evet Evet Evet Evet Evet GÜNLÜK 60 DK Evet Evet Evet Hayır Hayır Hayır DUŞLAMA Evet Evet Hayır Hayır Hayır Hayır EKONOMİK Evet Evet Evet Evet Hayır Evet HIZLI 25 DK Evet Hayır Evet Hayır Hayır Hayır KRİSTAL Evet Evet Evet Evet Hayır Hayır BEBEK PROGRAMI Evet Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır DUO Evet Hayır Evet Evet Evet Hayır YOĞUN Evet Evet Evet Evet Hayır Hayır MİSAFİR PROGRAMI Evet Evet Hayır Evet Hayır Hayır SELF CARE Evet Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Not: Deterjanýn ölçülüp ayrýlmasýný kolaylaþtýrmak için, aþaðýdakileri aklýnýzda tutun: 1 sofra kaþýðý = 15 gr. toz deterjan = yaklaþýk 15 ml sývý deterjan 1 çay kaþýðý = 5 gr. toz deterjan = yaklaþýk 5 ml sývý deterjan 7

8 Yýkama çevrimleri Bulunan SEÇENEKLER için, lütfen Çalýþtýrma ve kullaným sayfasýndaki Seçenekler tablosuna bakýnýz. Yýkama çevrimi ve seçeneklerinin sayýsý ve türü bulaþýk makinesi modeline baðlý olarak farklýlýk gösterebilir. Yıkama çevrimi seçim talimatları Yıkama çevrimi Deterjan (A) = A bölmesi (B) = B bölmesi Toz Sıvı Tablet Kurutma içeren yıkama çevrimleri Seçenekler Yıkama çevrimi süresi ( ±%10 tolerans) Sa. Dk. Yoğun şekilde kirlenmiş taba k ve tavalar (dayanıksız eşya lar için kullanılamaz). KUVVETLİ 30 gr (A) 30 ml (A) 1 (A) Evet A B C - D E 2:15 Normal seviyede kirlenmiş tava ve tabaklar. Standart günlük yıkama çevrimi. NORMAL 25 gr (A) 5 gr (B) 25 ml (A) 5 ml (B) 1 (A) Evet A B C - D E - F 1:45 Sınırlı günlük bulaşık miktarı (4 yer ayarı + 1 saplı tencere +1 kızartma tavası). GÜNLÜK 60 DK 25 gr (A) 25 ml (A) 1 (A) Hayır A B C 1:00 Sonraki yemekten gelecek ta baklarla birlikte makineye yer leştirilmeyi bekleyen tabaklar için ön yıkama. Düşük enerji tüketim seviyele rine sahip çevre dostu yıkam a çevrimi, tava ve tabaklar için uygun. Az kirlenmiş tabakları için ek onomik ve hızlı yıkama. (Çev rimi kullanımın hemen ardınd an uygulayın) (2 tabak + 2 ba rdak + 4 parça açanakçömle k+ 1 saplı tencere + 1 küçük kızartma tavası). Yüksek sıcaklıklara duyarlı d ayanıksız malzemeler için ek onomik ve hızlı yıkama çevri mi (Çevrimi kullanımın heme n ardından uygulayın) (12 ba rdak + dayanıksız tabak). Dezenfektan yıkama çevrimi, biberonları, yüzük ve emzikl eri tabak, fincan, cam bardak ve çanak çömlekle birlikte yı kamak için uygundur. Çanak çömlek sadece üst rafa yerle ºtirilmelidir. Yıkama iki rafı kapsar: üst raf ta kristal ve cam bardaklar içi n dayanıksız ve alt rafta taval ar için dayanıklı çevrim. DUŞLAMA EKONOMİK* HIZLI 25 DK KRİSTAL BEBEK PROGRAMI DUO Hayır Hayır Hayır Hayır A B 25 gr (A) 5 gr (B) 25 ml (A) 5 ml (B) 1 (A) Evet A B C - D F 0:08 2:35 25 gr (A) 25 ml (A) 1 (A) Hayır A - C 0:25 30 gr (A) 30 ml (A) 1 (A) Evet A B C D 1:30 20 gr (A) 20 ml (A) Hayır Evet A 1:20' 30 gr (A) 30 ml (A) 1 (A) Evet A C - D E 1:43 Kurumuş yiyecek artıklarıyla yoğun şekilde kirlenmiş tence re veya tavalar. YOĞUN 30 gr (A) 5 gr (B) 30 ml (A) 5 ml (B) 1 (A) 1 (cihazın altına) Evet A B C D 2:07' Az kullanılmış veya sadece tozlanmış tabaklar için durula ma ve kurutma çevrimi. MİSAFİR PROGRAMI Hayır Hayır Hayır Evet A B D 0:32 Bulaşık makinesinin içerisini t emizlemek için dezenfektan ç evrimi, özel deterjanlar kullan ılarak sadece bulaşık makine si BOŞKEN uygulanacak. SELF CARE Hayır Hayır Hayır Hayır A 0:40' Not: GÜNLÜK 60 DK ve HIZLI 25 DK kullanýrken en iyi performans seviyesi belirlenen maksimum çanak çömlek miktarýna uyularak elde edilebilir. * Ekonomik yýkama çevrimi EN düzenlemesine uygundur. Diðer yýkama çevrimlerinden daha uzun sürmesine raðmen, daha az enerji kullanýr ve çevre açýsýndan zararý daha azdýr. Test Laboratuvarlarý için not: Karþýlaþtýrmalý EN test koþullarý ile ilgili bilgi almak için, aþaðýdaki adrese bir e-posta gönderin: 8

9 Parlatýcý ve rafine tuz Sadece özel olarak bulaþýk makineleri için tasarlanan ürünleri kullanýn. Sofra tuzu veya endüstriyel tuz yada sývý bulaþýk deterjaný kullanmayýn. Ambalajýn üzerindeki talimatlara uyun. Çok iþlevli bir ürün kullanýlýyorsa parlatýcý ilave etmeye gerek yoktur, bununla birlikte suyun sert veya çok sertolduðu bir yerde yaþýyorsanýz, özellikle tuz ilave etmenizi öneririz. Ambalajýn üzerindeki talimatlara uyun. Tuz veya parlatýcý ilave etmezseniz, TUZ AZ* ve PARLATICI AZ* gösterge lambalarý yanar durumda kalacaktýr. Parlatýcýnýn ölçülüp ayrýlmasý Parlatýcý, su yüzeylerinden daha rahat aktýðý ve böylece iz veya leke býrakmadýðý için çanak çömleðin kurumasýný kolaylaþtýrýr. Parlatýcý daðýtým bölmesi aþaðýdakiler olduðunda doldurulmalýdýr: Kontrol panelindeki PARLATICI AZ* gösterge lambasý yanýp söndüðünde ; 1. Kapaðý saat yönünün aksi istikametinde (G) döndürerek daðýtým bölmesini açýn. 2. Daðýtým bölmesinden taþmamasýný saðlayarak parlatýcý koyun. Taþarsa, dökülenleri F hemen kuru bir bezle silin. 3. Kapaðý yerine takýn. G KESÝNLÝKLE parlatýcýyý doðrudan cihazýn yýkama bölümüne dökmeyin. Parlatýcý miktarýnýn ayalanmasý Kurulama iþleminin sonuçlarýnan yeterince tatmin olmadýysanýz, kullanýlan parlatýcý miktarýný ayarlayabilirsiniz. Dozaj ayarýný (F) 6 ön ayarlý konumdan birine döndürmek için bir tornavida kullanýn (varsayýlan konum 4 e ayarlýdýr): Çanak çömlekte leke varsa, ayar cihazýný daha düþük bir sayýya ayarlayýn (1-3). Çevrim tamamlandýktan sonra çanak çömleðin üzerinde su damlalarý varsa veya kireç izleri bulunuyorsa, ayarý daha yüksek bir sayýya (4-6) ayarlayýn. Su sertliðinin ayarlanmasý Her bulaþýk makinesinde, özellikle bu tip cihazlar için üretilmiþ rafine tuzu kullanarak, çanak çömleði yýkamak için kullanýlacak kireçsiz suyu saðlayan bir su yumuþatýcýsý bulunmaktadýr. Bu bulaþýk makinesi, bölgenizdeki su sertliði seviyesine uygun olarak kirliliðin azaltýlamasýna ve yýkama performansýnýn arttýrýlmasýna yardýmcý olan bir ayara sahiptir. Bu bilgiler evinize su saðlayan kuruluþtan alýnabilir. - ON/OFF (Açma/Kapama) düðmesine basarak cihazý açýn. - P düðmesini yaklaþýk 10 saniye basýlý tutun; iki kýsa bip sesi duyulacak, ekranda SU SERTLÝÐÝ yazýsý görünecek ve ayarlý sertlik sayýsý ekranda yavaþ yavaþ yanýp sönecektir (su yumuþatma sistemi varsayýlan olarak 3 sayýsýna ayarlýdýr). - Ýstenen sertlik seviyesine ulaþýlana kadar GECÝKMELÝ BAÞLATMA düðmesine arka arkaya basýn; ( * Su sertliði tablosuna bakýnýz), onaylamak için P düðmesine basýn. - Fonksiyondan çýkmak için yaklaþýk 30 saniye bekleyin veya ON/OFF (Açma/Kapama) düðmesini kullanarak makineyi kapatýn. Çok iþlevli tabletler kullanýlýyor olsa bile, tuz daðýtým bölmesi doldurulmalýdýr. Su Sertliği Tablosu dh fh mmol/l Seviye: , , , ,1 9 5* 0 f ile 10 f arasındaki değerlerde, tuz kullanımını tavsiye etmiyoruz. * Bu ayar, çevrim süresinde bir miktar artışa neden olabilir. ( dh = Alma ölçü sisteminde ölçülen sertlik - f = Fransýz ölçü sisteminde ölçülen sertlik mmol/l = litre baþýna milimol) Rafine tuzun ölçülüp ayrýlmasý Bir yýkama çevriminden mümkün olan en iyi sonucu elde etmek için, daðýtým bölmesini kesinlikle boþ býrakmayýn. Rafine tuz kireci sudan temizler ve bu sayede çanak çömlekte kalýntý oluþmasýný önler. Tuz daðýtým bölmesi bulaþýk makinesinin alt kýsmýna yerleþtirilmiþtir(taným a bakýnýz) ve aþaðýdakiler olduðunda doldurulmasý gerekir: Yeþil þamandýra * sadece tuz bölmesi kapaðýna bakýldýðýnda görülmediðinde. Kontrol panelindeki PARLATICI AZ* gösterge lambasý yanýp söndüðünde. 1. Alt kremayeri sökün ve konteynýr kapaðýnýn vidalarýný açýn (saat yönünün tersine). 2. Ýlk defa yapýyorsanýz: su tankýný tam aðzýna kadar doldurun. 3. Cihazla birlikte verilen huniyi* düzgün þekilde yerleþtirin (þekile bakýnýz) ve tuz daðýtým bölmesini kenarlarýna kadar doldurun (yaklaþýk 1 kg); bir miktar su sýzmasý normaldir. 4. Huniyi* çýkartýn ve açýklýk üzerinde kalan tüm tuz artýklarýný temizleyin; akan suyun altýnda kapaðý durulayýn ve ardýndan kapaðýn alt kýsmýnda yýldýz þeklinde düzenlenmiþ olarak bulunan dört yarýktan suyun dýþarý çýkmasýný saðlamak için aþaðýya doðru bakan baþlýða tekrar vidalayýn. (yeþil þamandýralý kapak*) Bölmeye tuz eklerken bu iþlemleri gerçekleþtirmenizi tavsiye ederiz. Kapaðýn yerine sýkýca vidalanmýþ olduðundan emin olun; böylece yýkama çevrimi sýrasýnda bölmenin içerisine deterjan giremeyecektir (Bunun yapýlmamasý su yumuþatýcýsýna tamir edilemez bir þekilde zarar verebilir). Gerektiðinde, tuz bölmesinden dýþarý sýzan her türlü tuz solüsyonun temizlenebilmesi için tuzu yýkama çevriminden önce ölçüp ayýrýn. 9

10 Temizlik ve bakým Su ve elektrik baðlantýsýnýn kapatýlmasý Sýzýntýlarý önlemek için her yýkama çevriminden sonra su musluðunu kapatýn. Cihazý, temizlerken ve bakým yapraken daima fiþten çekin. Bulaþýk makinesinin temizlenmesi Makinenin dýþ yüzeyini ve kontrol panelini suyla nemlendirilmiþ aþýndýrýcý olmayan bir bezle kullanarak silin. Çözücü veya aþýndýrýcý ürünler kullanmayýn. Cihaz içerisindeki her türlü iz su ve biraz sirkeyle ýslatýlmýþ bir bez kullanýlarak çýkarýlabilir. Ýstenmeyen kokularýn önlenmesi Her zaman makine içerisinde nem oluþmasýný ve hapsolmasýný önlemek için cihazýn kapaðýný yarý açýk durumda tutun. Kapak ve deterjan daðýtým bölmelerinin çevresindeki contalarý düzenli aralýklarla nemli bir bezle silin. Bu, istenmeyen koku oluþumunun arkasýndaki asýl neden olan contalara yiyecek sýkýþmasýný önleyecektir. Püskürtücü kollarýnýn temizlenmesi Yiyecek kalýntýsý püskürtücü kollarýn üzerine kabuk tutabilir ve suyu püskürtmek için kullanýlan delikleri týkayabilir. Bu yüzden kollarýn ara sýra kontrol edilmesini ve küçük metal olmayan bir fýrça ile temizlenmesini öneririz. Püskürtücü kollarýnýn her ikisi de sökülebilir. deðiþtirilmelidir. Üst püskürtücü kolunu çýkarmak için, kilitleme halkasýný saat yönünün aksi istikametinde döndürün. Üst püskürtücü kolu daha çok sayýda delik bulunan taraf yukarý bakacak þekilde Alt püskürtücü kolu, yan týrnaklara bastýrýlýp, yukarý çekilerek çýkarýlabilir. Su Giriþ Filtresinin Temizlenmesi* Eðer su hortumlarý yeni ya da uzun bir süre boyunca kullanýlmamýþlarsa gerekli baðlantýlarý yapmadan önce hortumlarýn temiz ve artýklardan arýndýrýlmýþ olduðundan emin olmak için su hortumlarýndan su geçisine izin verin. Eðer söz konusu önlem alýnmaz ise su giriþi týkanabilir ve bulaþýk makinesi hasar görebilir. Musluk çýkýþýndaki su giriþ filtresini düzenli olarak temizleyin; - Su musluðunu kapatýn. - Su giriþ hortumunun ucunun vidalarýný sökün, filtreyi çýkartýn ve akan suyun altýnda dikkatlice temizleyin. - Filtreyi yenisi ile deðiþtirin ve su hortumunu eski pozisyonunda vidalayýn. Filtrelerin temizlenmesi Filtre takýmý, yiyecek kalýntýlarýný yýkama suyundan temizleyen ve daha sonra suyu tekrar devirdaim ettiren üç filteden oluþmaktadýr. Her yýkamada en iyi sonucu elde etmek istiyorsanýz filtrelerin temizlenmeleri gerekir. Filterleri düzenli aralýklarla temizleyin. Bulaþýk makinesi filtreler olmadan veya filtre yoksa kullanýlmamalýdýr. Birkaç yýkamadan sonra, filtre takýmýný kontrol edin ve gerekiyorsa akan musluk suyunun altýnda metal olmayan bir fýrça kullanarak ve aþaðýdaki talimatlara uyarak iyice temizleyin: 1. Silindir þeklindeki filtreyi C saat yönünün aksi istikametinde döndürün ve çekip, çýkarýn (þekil 1). 2. Yan kanatçýklarýnýn üzerine biraz baský yaparak bardak þeklindeki filtreyi B çýkarýn (þekil 2). 3. Paslanmaz çelik saç filtreyi A kaydýrarak çýkarýn (þekil 3). 4. Týkacý kontrol edin ve her türlü yiyecek kalýntýsýný temizleyin. Yýkama çevrimi pompasýný (siyah ayrýntý) KESÝNLÝKLE ÇIKARMAYIN (þekil 4). 3 1 A C Filtreleri temizledikten sonra, filtre takýmýný yerleþtirn ve yerine düzgün þekilde oturtun; bunun yapýlmasý bulaþýk makinesinin verimli þekilde çalýþmasýný saðlamak için zorunludur. Makinenin uzun süre kullanýlmamasý Cihazýn elektrik baðlantýsý kesin ve su musluðunu kapatýn. Cihazýn kapaðýný yarý açýk durumda býrakýn. Geri döndüðünüzde, bulaþýk makinesi boþ halde bir yýkama çevrimi yaptýrýn. 4 2 C B 10

11 Önlemler, öneriler ve Servis Bu cihaz yürürlükteki uluslararasý güvenlik standartlarýna uygun olarak tasarlanmýþ ve üretilmiþtir. Aþaðýdaki bilgiler güvenlik nedeniyle verilmiþtir ve bu yüzden dikkatli bir þekilde okunmalýdýr. Genel güvenlik Cihaz evde kullanmak üzere tasarlanmýþtýr, ticari veya endüstriyel kullaným amaçlanmamýþtýr. Cihaz sadece yetiþkinler tarafýndan bu kýlavuzdaki talimatlara göre evdeki çanak çömlekleri yýkamak için kullanýlmalýdýr. Cihaz dýþarýya kapalý alan olsa bile yerleþtirilmemelidir. Makinenin yaðmur ve fýrtýnaya maruz býrakýlmasý son derece tehlikelidir. Ayaklarýnýz çýplakken cihaza dokunmayýn. Cihazý fiþten çekerken, daima fiþi duvardaki elektrik prizinden çekin, kablodan çekmeyin. Cihazý temizlemeden veya bakým yapmadan önce su musluðu kapatýlmalý ve fiþ elektrik prizinden çýkarýlmalýdýr. Cihaz arýzalanýrsa, hiçbir suretle kendi baþýnýza tamir etmeye kalkýþarak iç parçalara dokunmayýn. Isýtma elemanýna dokunmayýn. Cihazýn açýk kapaðýnýn üzerine dayanmayýn veya oturmayýn: Bu cihazýn devrilmesine neden olabilir. Kapak, tehlikeli bir engel yaratabileceði için açýk býrakýlmamalýdýr. Deterjan ve parlatýcýyý çocuklarýn eriþemeyeceði bir yerde muhafaza edin. Ambalaj malzemeleri oyuncak gibi kullanýlmamalýdýr. Atým Ambalaj malzemelerinin atýmý: Ambalajýn yeniden kullanýlabilmesi için yerel yönetmeliklere uyun. Atýk Elektrikli ve Elektronik Cihaz (WEEE) hakkýnda Avrupa Birliði Yönergesi 2002/96/EC evde kullanýlan cihazlarýn normal kentsel katý atýk sistemi kullanýlarak atýlmamasý gerektiðini bildirir. Kullaným ömrü biten cihazlar, atmosfere ve halk saðlýðýna yönelik olasý zararý önleyerek makine içerisindeki malzemelerin yeniden kullaným ve geri dönüþüm maliyetini en iyi þekilde deðerlendirmek için ayrý ayrý toplanmalýdýr. Bütün ürünler, kulllanýcýya ayrý atýk toplama ile ilgili yükümlülüklerini hatýrlatmak için üzerine çarpý konmuþ çöp kutusu ile iþaretlenmiþtir. Evde kullanýlan cihazlarýn doðru þekilde atýmý ile ilgili daha fazla bilgi için, ürün sahipleri ilgili kamu kurumu veya cihazýn yerel satýcýsýyla temasa geçebilirler. Enerji tasarrufu ve Çevreye saygý Su ve enerji tasarrufu Bir yýkama çevrimini sadece bulaþýk makinesi doluyken baþlatýn. Bulaþýk makinesinin dolmasýný beklerken, Sudan geçirme çevrimini kullanarak istenmeyen kokularýn oluþmasýný önleyin (Yýkama Çevrimleri ne bakýnýz). Yýkama çevrimi tablosu nu kullanarak çanak çömlek türüne ve çanak çömlekteki bulaþýk seviyesine uygun bir yýkama çevrimini seçin: - Normal bulaþýk seviyesindeki tabaklar için, düþük enerji ve su tüketimi seviyelerini temin eden Ekonomik yýkama çevrimini kullanýn. - Bulaþýklar normalden daha azsa, Yarým bulaþýk seçeneðini etkinleþtirin* (Çalýþtýrma ve kullaným a bakýnýz). Elektrik abonelik sözleþmeniz elektrik tasarruf saatleri hakkýnda ayrýntýlý bilgi veriyorsa, daha düþük tarife uygulanan zamanlarda yýkama çevrimlerini yapýn. Gecikmeli çalýþtýrma* düðmesi (Çalýþtýrma ve kullaným a bakýnýz) yýkama çevrimlerini buna göre düzenlemenize yardýmcý olur. Enzim içeren fosfatsýz ve klorsüz deterjanlar Bu ürünler çevreye zararlý olduðu için fosfat veya klor içeren deterjanlarý kullanmamanýzý kesinlikle tavsiye ederiz. Enzimler 50 C civarýndaki sýcaklýklarda özel bir etki saðlar ve bunun sonucunda enzim içeren deterjanlar normal 65 C lik yýkama çevrimiyle ayný sonucu elde etmek için düþük sýcaklýktaki yýkama çevrimlerinde kullanýlabilirler. Deterjanýn boþa kullanýlmasýný önlemek için, ürünü üretici önerilerine dayanan miktar, su sertliði, bulaþýk seviyesi ve çanak çömlek miktarýnda kullanýn. Toprakta çözünebilir olsalar bile, deterjanlar doðanýn dengesinde deðiþiklik yapabilecek maddeler içerir. Servis Servis le temasa geçmeden önce: Sorun Giderme kýlavuzunu kullanarak sorunun çözülüp çözülemeyeceðini kontrol edin (Sorun Giderme ye bakýnýz). Sorunun giderilip giderilmediðini kontrol etmek için yýkama çevrimini yeniden baþlatýn. Sorun devam ediyorsa, Yetkili Teknik Servis ile temas kurun. Kesinlikle yetkisi olmayan teknisyenlerden hizmet almayýn. Lütfen aþaðýdaki bilgileri yanýnýzda bulundurun: Arýza türü. Cihazýn modeli (Mod.). Seri numarasýný (S/N). Bu bilgiler cihaz bilgi levhasýndan bulunabilir (Cihazýn tanýmýna bakýnýz). 11

12 Sorun Giderme / Xerox Business Services Cihaz çalýþtýrýlamadýðýnda, Servisi aramadan önce aþaðýdaki listede bir çözüm yolu olup olmadýðýný kontrol edin. Sorun: Olası nedenleri / Çözümler: Bulaşık makinesi çalışmıyor. Bulaşık makinesinden hiç su tahliye edilmedi. Bulaşık makinesi aşırı gürültü yapıyor. Tabak ve bardaklar beyaz bir film veya kireç birikintileriyle kaplanmış. Tabak ve bardaklarda çizgiler yada mavimsi lekeler oluşuyor. Çanak çömlekler düzgün kurutulmamış. Tabaklar temizlenmemiş. Bulaşık makinesi içeri hiç su almıyor Musluk kapama alarmı (birkaç kısa bip sesi çıkar) (ON /OFF (Açma/Kapama) gösterg esinin ışıkları yanıp söner ve aşağı daki mesaj ekrana gelir) SU BAĞLANTISI YOK (No water.turn on tap.) Birkaç saniye sonra, A:6 ekrana gelecektir). Su girişi solenoid valf arızası alarmı (ON /OFF (AÇMA/KAPAMA) göster gesinin ışıkları yanıp söner ve A:2 ekrana gelir) Su giriş hortumu alarmı (ON /OFF (AÇMA/KAPAMA) göster gesinin ışıkları yanıp söner ve A:1 ekrana gelir) Su giriş hortumu alarmı/su giriş filtresi tıkanmış. (ON /OFF (AÇMA/KAPAMA) göster gesinin ışıkları yanıp söner ve A:7 ekrana gelir) Fiş elektrik prizine düzgün şekilde takılmamıştır veya evde elektrik yoktur. Bulaşık makinesinin kapağı düzgün şekilde kapatılmamıştır. Bir gecikmeli çalıştırma programlanmıştır (Çalıştırma ve kullanıma bakınız). Bulaşık makinesi çevrimi henüz sona ermemiştir. Su giriş hortumu bükülmüştür (Montaj a bakınız). Pis su borusu tıkalıdır. Filtre yiyecek kalıntılarıyla tıkanmıştır. Tabaklar birbirlerine veya püskürtücü kollara çarparak ses çıkartıyordur. Çok fazla köpük çıkartıyor: Deterjan doğru şekilde ölçülüp ayrılmamış yada bul aşık makinesinde kullanılmaya uygun değil (Çalıştırma ve kullanım a bakınız). Rafine tuz seviyesi az veya dozaj ayarı su sertliğine uygun değil (Parlatıcı ve tu z a bakınız). Tuz dağıtım bölmesindeki kapak doğru şekilde kapatılmamıştır. Parlatıcı bitmiştir veya dozaj çok azdır. Çanak çömlek yapışmaz malzemeden yapılmıştır. Parlatıcı dozu çok yüksektir. Kurutma programsız bir yıkama çevrimi seçilmiştir. Parlatıcı bitimiştir veya dozaj çok azdır (Parlatıcı ve tuz a bakınız). Parlatıcı dağıtım bölmesi ayarı yeterince yüksek değil. Raflar çok fazla doldurulmuştur (Rafların yerleştirilmesi ne bakınız). Çanak çömlekler iyi dizilmemiştir. Püskürtme kolları serbest hareket edemiyordur. Yıkama çevrimi çok hassastır (Yıkama çevrimleri ne bakınız). Çok fazla köpük çıkartıyor: Deterjan doğru şekilde ölçülüp ayrılmamış yada bul aşık makinesinde kullanılmaya uygun değil (Çalıştırma ve kullanım a bakınız). Parlatıcı bölmesindeki kapak doğru şekilde kapatılmamıştır. Filtre kirli veya tıkalıdır (Temizlik ve bakım a bakınız). Rafine tuz seviyesi azdır (Parlatıcı ve tuz a bakınız). Su şebekesinde su yoktur. Su giriş hortumu bükülmüştür (Montaj a bakınız). Musluğu açın, cihaz birkaç dakika sonra çalışacaktır. Cihaz kilidi, bip sesleri çıktığında hiçbir işlem yapılmadığı için devreye sokulmu ştur. ON/OFF (Açma/Kapama) düğmesini kullanarak makineyi kapatın, musluğu açın ve makineyi aynı düğmeyi kullanarak 20 saniye sonra tekrar açın. Makineyi tekrar programlayın ve yıkama çevrimini yeniden başlatın. ON/OFF (Açma/Kapama) düğmesine basarak cihazı kapatın ve bir dakika sonra tekrar açın. Alarm devam ederse, taşma tehlikesini önlemek için su musluğunu kapatın, fişi elektrik prizinden çekin ve Servis i arayın. ON (AÇ) / OFF (KAPAT) butonuna basarak uygulamayı durdurun. Su basması riskini engellemek için su musluğunu kapatın, fişi elektrik prizinden çekin ve Servis i arayın. ON (AÇ) / OFF (KAPAT) butonuna basarak uygulamayı durdurun. Su basması ri skini engellemek için su musluğunu kapatın ve fişi elektrik prizinden çekin. Su giriş filtresinin çeşitli pisliklerle tıkanmamış olduğundan emin olun. ( Temizli kve Bakım bölümüne bakınız). 12

Kullanma talimatlarý LDF 12314 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDF 12314 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 13 Ýçindekiler Montaj, 14-15 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LDF 12314E B EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761962

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LDF 12314E B EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761962 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LDFA 12H14 B EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/4643531

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LDFA 12H14 B EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/4643531 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDF 12314E BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDF 12314E BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDFA+ 12H14 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDFA+ 12H14 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDF 12314E BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDF 12314E BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LKF 710 EU/HA.R http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761941

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LKF 710 EU/HA.R http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761941 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFG 262 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFG 262 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ RO RU Ýçindekiler Türkçe, 1 Românã, 13 UA Óêðà íñüêà, 37 DFG 262 Ðóññêèè, 25 Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFG 2622 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFG 2622 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 49 Ýçindekiler Kurulum, 50-51 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý,

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 273 DFP 272 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 273 DFP 272 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 61 Ýçindekiler Kurulum 62-63 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LFF 8314E BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LFF 8314E BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LFS 115 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LFS 115 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum, 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý,

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 277 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 277 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý

Detaylı

Hotpoint Ariston LKF 710 A TK/HA. Bulaşık Makinası. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston LKF 710 A TK/HA. Bulaşık Makinası. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston LKF 710 A TK/HA Bulaşık Makinası Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Kurulum Ýleride kullanýlmasý açýsýndan bu talimat kitabýný güvenli bir yerde muhafaza edin. Cihaz satýldý, baþka birine

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 277 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 277 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Ecodesign Regulation

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

LFT 116/HA. Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

LFT 116/HA. Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu LFT 116/HA Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Kullaným kýlavuzu BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 LFT 116/HA Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerleþtirme ve seviye ayarlama Elektrik ve su baðlantýlarý Ýlk kullaným

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

Montaj ve kullaným talimatlarý

Montaj ve kullaným talimatlarý Montaj ve kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 AQUALTIS AQ8L 09 U Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkarma ve tesviye Elektrik ve su baðlantýlarýnýn yapýlmasý Teknik bilgiler Makinenin tanýtýmý,

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60 Güvenlik Bilgileri....1 Bu Kılavuzu Okuyun Bu kılavuz Güvenlik Talimatları, Kullanma Talimatları ve Arıza Arama ipuçları v.s. bölümlerini içerir. Bulaşık

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

! 1. On/Off Göstergesi: Makinenin açık ve çalışır durumda olduğunu gösterir

! 1. On/Off Göstergesi: Makinenin açık ve çalışır durumda olduğunu gösterir MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu Mod. BOLS12S/E I. Kontrol Panel 1. On/Off Göstergesi: Makinenin açık ve çalışır durumda olduğunu gösterir 2. On/Off Düğmesi: Makineyi açma

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LFF 8214 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LFF 8214 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 13 Ýçindekiler Kurulum 14-15 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý

Detaylı

Kurulum. Yerleþtirme ve Seviyelendirme. Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý. Su giriþ hortumunun baðlanmasý. Su basmalarýna karþý koruma

Kurulum. Yerleþtirme ve Seviyelendirme. Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý. Su giriþ hortumunun baðlanmasý. Su basmalarýna karþý koruma Kurulum Ýleride kullanýlmasý açýsýndan bu talimat kitabýný güvenli bir yerde muhafaza edin. Cihaz satýldý, baþka birine verildi ya da hareket ettirildiyse yeni kullanýcýnýn da bu manüelde belirtilen önerilerden

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 573 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 573 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

Sepetlerin Doldurulması

Sepetlerin Doldurulması Sepetlerin Doldurulması Rafları yüklemeden önce tabak ve kapların üzerinde kalan yemek artıklarını temizleyip bardak ve kupalarda kalan sıvıları boşaltınız. Cihazı yükledikten sonra püskürtme kollarının

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85 Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 AQXL 85 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalaj malzemesinin kaldýrýlmasý ve makinenin seviye ayarýnýn yapýlmasý Elektrik ve su baðlantýlarý Teknik bilgiler Çamaþýr

Detaylı

! 4. Başlatma/Durdurma Düğmesi: Programı başlatma veya askıya alma düğmesi

! 4. Başlatma/Durdurma Düğmesi: Programı başlatma veya askıya alma düğmesi MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu Mod. BOLF12B/E I. Kontrol Panel 1. On/Off Göstergesi: Makinenin açık ve çalışır durumda olduğunu gösterir 2. On/Off Düğmesi: Makineyi açma

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HED 60/1

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HED 60/1 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60/1 Güvenlik Bilgileri....1 Bu Kýlavuzu Okuyun Bu kýlavuz Güvenlik Talimatlarý, Kullanma Talimatlarý ve Arýza Arama Ýpuçlarý v.s. bölümlerini içerir.

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM: Bu talimatın amacı çamaşır makinası, güvenli ve etkin çalışmasının yöntemlerini belirlemektir. Bu talimat Yemekhanemiz içerisindeki çamaşır makinasını kapsar. 2.GÖREV VE SORUMLULUK: Temizlik

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Kullanma Kılavuzu W455H

Kullanma Kılavuzu W455H Kullanma Kılavuzu W455H 438 9212-51 05.16 İçindekiler İçindekiler Genel... 5 Kontrol Paneli... 5 Kontrol düğmesi... 5 Ekran... 6 Ayar butonları... 6 Yıkama Programı... 7 Başlat Menüsü... 9 Başlat... 9

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LKF 720 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LKF 720 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFG 0512 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFG 0512 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 12 Ýçindekiler Kurulum 13-14 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý,

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

LBX-0601. www.loobex.com

LBX-0601. www.loobex.com LBX-0601 www.loobex.com İÇERİK Giriş.2 Kullanma Talimatları 2 Temizleme Talimatları 4 Kireç Temizleme Talimatları..4 Cihaz Parçaları.5 Sorun Giderme 6 BUHARLI STERİLİZATÖR KURUTUCU - BEBEK MAMASI ISITICISI

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

1.1.- Montaj Diyagramı...2 1.2.- Yarleştirme...3 1.3.- Su bağlantısı...3 1.4.- Drenaj...3 1.5.- Teknik özellikler...3 1.6.- Elektrik bağlantısı...

1.1.- Montaj Diyagramı...2 1.2.- Yarleştirme...3 1.3.- Su bağlantısı...3 1.4.- Drenaj...3 1.5.- Teknik özellikler...3 1.6.- Elektrik bağlantısı... Instrucciones generales para instalación, uso y mantenimiento Instructions générales pour l instalation, l utilisation et l entretien General instructions for installation, use and maintenance Allgemeine

Detaylı

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu Pirinç Beyazlık Ölçer Kullanma Kılavuzu 2 Özellikler Ölçme Metodu : Yansıtmalı ölçüm Ölçülebilen Ürünler : Glütensiz Parlatılmış Pirinç, Glütensiz Esmer Pirinç, Glütensiz Yıkanmış pirinç, Glütenli Parlatılmış

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LFS 115 A IX/HA.R

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LFS 115 A IX/HA.R Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Önemli Tedbirler Değer Müşterimiz, UMA, Casa Bugatti'den elektronik tartıyı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Her ev tipi cihaz gibi, bu tartıda dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve tartının zarar görmesi

Detaylı

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU 1 5 2 4 3 6 7 8 1. Kilit Düzenekli Kapak 2. Şeffaf Su Seviye Göstergesi 3. Alt Elektrik Tabanı 4. Açma / Kapama Anahtarı 5. Gösterge Lambası 6. Su Filtresi 7. Açık

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

HOTPOINT LFB 5M019 B TK

HOTPOINT LFB 5M019 B TK Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LFF 8314E X EU

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LFF 8314E X EU Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

HeartSine samaritan PAD Trainer Kullaným Kýlavuzu

HeartSine samaritan PAD Trainer Kullaným Kýlavuzu HeartSine samaritan PAD Trainer Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER HeartSine samaritan PAD Trainer 3 HeartSine samaritan PAD Trainer Aksesuarlar 3 Kurulum ve Programlama HeartSine samaritan PAD Trainer PAK'ýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı