Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model Seriest I/C. Form No TR Revision: C. Türkçe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 106200. 750 Seriest I/C. Form No. 381264TR Revision: C. Türkçe"

Transkript

1 tr Kullanma Kýlavuz Model I/ Intekt Pro 750 Seriest 750 Seriest 750 Seriest opyright riggs & Stratton orporation, Milwaukee, WI, US. ll rights reserved. riggs & Stratton is a registered trademark of riggs & Stratton orporation. Form No TR Revision: Türkçe tr

2 1 L I I L G H M F K J F L F RIGGSandSTRTTON.OM

3 F

4 12 13 H F G G F 14 4 RIGGSandSTRTTON.OM

5 Genel ilgi u el kitabý motorlarýn yaratabileceði riskler ve tehlikeler ile bu tehlikelerden kaçýnmak için yapmanýz gerekenler hakkýnda sizi bilinçlendirmek amacýyla güvenlik bilgileri içermektedir. l kitabý ayný zamanda motorun doðru kullanýmý ve motor bakýmý hakkýnda bilgi de içermektedir. riggs & Stratton Þirketi bu motorun hangi cihazda kullanýlacaðýný bilmediðinden, hem bu talimatlarý hem de cihazýn talimatlarýný okumanýz önemlidir. Gelecekte referans olarak kullanmak üzere bu özgün talimatlarý saklayýn. Yedek parçalar veya teknik destek için, motor modelini, tipini ve kod numaralarýný, satýn alma tarihiyle birlikte aþaðýya yazýn. u numaralar motorunuzda mevcuttur. (Özellikler ve Kumandalar sayfasýna bakýn). Satýn lma Tarihi: Motor modeli: Model: MM//YYYY Tip: Kodu: Güç eðerleri: Her benzin motorlu modelin beygirgücü deðeri, S nin (Society of utomotive ngineers) J1940 no lu Küçük Motor Gücü & Tork Oraný Prosedürü maddesine göre brüt güç deðeri bilgisiyle etiketlendirilmiþ ve güç deðer performansý S J1995 e uygun þekilde derecelendirilmiþtir. Net tork deðerleri etiketinde rpm olan bu motorlar için 2600 dev/dak da, tüm diðerleri için 3060 dev/dak da ölçülmüþtür, beygirgücü deðerleri 3600 dev/dak da ölçülmüþtür. rüt güç deðeri eðrilerine adresinden bakýlabilinir. Net güç deðerleri egzoz ve hava filtreleri takýlýyken alýnmýþtýr, brüt beygirgücü deðerleri ise bu parçalar olmadan alýnmýþtýr. Gerçek brüt motor gücü deðerleri daha yüksek olacaktýr ve bu güç deðerleri diðer faktörlerin yanýnda, dýþ ortam koþullarý ve motordan motora deðiþimlerden etkilenir. Motorlarýn kullanýldýðý cihaz yelpazesinin geniþliðini ve cihaza etkiyen çevresel faktörlerin çeþitliliðini göz önüne alýnca, benzin motoru nominal brüt gücünü herhangi bir güç cihazýnda üretemeyebilir. u fark sayýlacak sebeplerle sýnýrlý olmamak kaydýyla, çeþitli motor bileþenlerine (hava temizleyicisi, egzoz, þarj, soðutma, karbüratör, yakýt pompasý vs.), uygulama sýnýrlamalarýna, dýþ ortam koþullarýna (sýcaklýk, nem, yükseklik) ve motordan motora deðiþimlere baðlýdýr. Üretim ve kapasite kýsýtlarýna baðlý olarak, bu Motor Serisi için, mevcudu riggs & Stratton daha yüksek nominal güce sahip bir motorla deðiþtirebilir. Kullanýcý Güvenliði Yangýn Hýzlý Jikle Tehlikeli Kimyasal GÜVNLÝK V KUMN SMOLLRÝ Hareketli Parçalar Stop On Off (çma Kapatma) Kýlavuzu Okuyun Yað Patlama Yakýt urdurma Sýcak Yüzey Zehirli Gazlar arbe Geri Tepme Yavaþ Soðuk þoku Yakýt Koruyucu Gözlük Takýn Güvenlik ikaz sembolü yaralanmalara sebep olabilecek tehlikelerle ilgili güvenlik bilgilerini tanýmlamak için kullanýlýr. Ýkaz kelimesiyle (THLÝK,, veya ÝKKT) birlikte kullanýlan ikaz sembolü yaralanma olasýlýðýný ve olasý yaralanmanýn ciddiyetini gösterir. una ilaveten, tehlike risk sembolü riskin tipini göstermek için kullanýlabilir. THLÝK, eðer önlenmezse, ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanacak tehlikeyi gösterir., eðer önlenmezse, ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek tehlikeyi gösterir. ÝKKT eðer önlenmezse, hafif veya orta derecede yaralanmayla sonuçlanabilecek tehlikeyi gösterir. u üründeki parçalardan bazýlarý ve ilgili aksesuarlar Kaliforniya yaletince kanser, doðum sorunlarý veya diðer üreme organý sorunlarýna yol açtýðý bilinen kimyasal maddeler içerir. Kullanýmdan sonra ellerinizi temizleyin. u ürünün motor egzoz gazlarý, Kaliforniya yaletince kanser, doðum anomalileri, ve diðer üreme bozukluklarýna yol açtýðý bilinen kimyasallar içerir. riggs & Stratton Motorlarý þu araçlara güç vermek için tasarlanmamýþtýr ve bu amaçla kullanýlamaz: fun-kart; go-kart; çocuklara yönelik eðlence veya sportif amaçlý arazi araçlarý (TV ler); motosikletler; hovercraft; uçan araçlar; veya riggs & Stratton tarafýndan onaylanmamýþ yarýþma amaçlý araçlar. Yarýþma amaçlý ürünler hakkýnda daha fazla bilgi için, adresine bakýnýz. inek ve yolculu TV ler için lütfen riggs & Stratton Motor Uygulama Merkezine baþvurun, telefon: Motorun hatalý kullanýmý ciddi yaralanmalara veya ölümlere neden olabilir. ÝKKT: riggs & Stratton tarafýndan imal edilen bu motora yað konulmamýþtýr. Motoru çalýþtýrmadan önce, bu kýlavuzda yer alan talimatlara uygun yað koyduðunuzdan emin olun. Motoru yað olmadan çalýþtýrýrsanýz, motor onarýlamayacak derecede arýzalanacak ve garantiniz geçersiz olacaktýr. ÝKKT ürüne hasar verebilecek bir durumu gösterir. tr 5

6 Yakýtýn oldurulmasý Motoru kapatýn ve yakýt kapaðýný açmadan önce motorun en az 2 dakika soðumasýný bekleyin. Yakýt deposunu açýk havada veya iyi havalandýrýlmýþ alanda doldurun. Yakýt deposuna aþýrý yakýt doldurmayýn. Yakýtýn genleþmesine imkan vermek için, yakýt deposu boðazýnýn dip seviyesinin üzerinde doldurmayýn. Yakýt kývýlcýmlardan, açýk alevlerden, pilot alevlerinden, ýsýdan ve diðer ateþleme kaynaklarýndan uzak tutun. Yakýt borularýnda, deposunda, kapaðýnda ve baðlantý birimlerinde çatlak veya sýzýntý olup olmadýðýný kontrol edin. Gerekirse parçayý deðiþtirin. ðer yakýt dökülürse, motoru çalýþtýrmadan önce dökülen yakýtýn buharlaþmasýný bekleyin. Motorun Çalýþtýrýlmasý ujinin, egzozun, yakýt depo kapaðýnýn ve hava filtresinin (eðer varsa) yerinde ve saðlam olduðundan emin olun. uji sökülmüþken motoru krankla hareket ettirmeyin. Motor boðulursa, jikleyi (eðer varsa) OPN/RUN (çýk/çalýþtýrma) konumuna getirin, gaz kelebeðini (eðer varsa) FST (hýzlý) konumuna getirin ve motor çalýþana kadar krankla hareket ettirin. ihazýn Kullanýmý ihazý veya motoru yakýt dökülmesine yol açacak þekilde yana yatýrmayýn. Motoru durdurmak için karbüratörü boðmayýn. Motoru hava temizleme donanýmý (eðer mevcutsa) veya hava filtresi (eðer mevcutsa) olmadan asla çalýþtýrmayýn veya kullanmayýn. Yað eðiþtirirken Yaðý en üst yað hazne borusundan boþaltýrsanýz, yakýt deposu boþ olmalýdýr, aksi takdirde yakýt sýzabilir ve yangýn veya patlamaya yol açabilir. Üniteyi akým için Yatýrýrken Ünitenin yatýrýlmasýný gerektiren bir bakým iþlemi yapýlýrken, yakýt deposu boþ olmalýdýr, aksi takdirde yakýt sýzabilir ve yangýn veya patlamaya yol açabilir. ihazýn Taþýnmasý Sýrasýnda Yapýlacaklar Taþýma iþlemini benzin deposu MPTY (OÞKN) iken veya yakýt durdurma valfi OFF konumundayken yapýn. Yakýtýn Veya ihazýn olu epoyla Saklanmasý Fýrýnlarýn, ocaklarýn, su ýsýtýcýlarýnýn veya pilot alevi olan diðer cihazlarýn veya yakýt buharýnýn ateþlemesine sebep olabilecek diðer ateþleme kaynaklarýndan uzakta saklayýn. Motorun çalýþtýrýlmasý kývýlcýma yol açar. Kývýlcým yakýndaki yanýcý gazlarý ateþleyebilir. Patlama olabilir veya yangýn çýkabilir. ðer çevrede doðalgaz veya tüpgaz sýzýntýsý varsa motoru çalýþtýrmayýn. uharlarý yanýcý olduðundan basýnçlý ilk çalýþtýrma sývýlarý kullanmayýn. ZHÝRLÝ GZ THLÝKSÝ. Motordan çýkan egzozda insaný dakikalar içinde öldürebilecek bir gaz olan karbon monoksit bulunur. unu görmek, kokusunu veya tadýný almak ÝMKÂNSIZIR. gzoz dumanýnýn kokusunu almasanýz bile karbon monoksit gazýna maruz kalabilirsiniz. u ürünü kullanýrken kendinizi hasta hisseder, baþ dönmesi veya halsizlik görürseniz hemen durdurun ve RHL açýk havaya çýkýn. ir doktora görünün. Karbon monoksit nedeniyle zehirlenmiþ olabilirsiniz. u ürünü S pencerelerden, kapýlardan ve havalandýrma giriþlerinden uzakta kullanarak kapalý iç mekânlara doðru karbon monoksit gazýnýn ulaþma ve buralarda birikme riskini azaltýnýz. Üreticinin talimatlarýna uygun olarak, pille çalýþan karbon monoksit alarmlarýndan veya þebekeden çalýþýp pille yedeklenmiþ karbon monoksit alarmlarýndan takýnýz. uman alarmlarý karbon monoksit gazýný algýlayamaz. u ürünü evlerin içinde, garajlarda, bodrumlarda, kalabalýk alanlarda, barakalarda ve diðer yarý kapalý alanlarda, vantilatörle havalandýrsa ya da pencere veya kapýlarý açýk olsa dahi KULLNMYINIZ. Karbon monoksit bu alanlarý çok kýsa sürede kaplayarak bu ürün kapatýldýktan sonra bile saatlerce etkisini sürdürebilir. u ürünü HR ZMN rüzgâr yönünde kullanýnýz ve egzozu insanlarýn olduðu mekânlardan uzaða doðrultunuz. Marþ ipinin hýzla geri çekilmesi (geri tepme) elinizi ve kolunuzu motora doðru uyum saðlayamayacaðýnýz bir süratte çekecektir. Kemiðiniz kýrýlabilir, çatlayabilir, yaralanma veya burkulmalar meydana gelebilir. Motoru çalýþtýrýrken, marþ ipini direnci hissedene kadar çekin, sonra geri tepmeye mani olmak için hýzla çekin. Motoru çalýþtýrmadan önce harici tüm motor yüklerini/donanýmý kaldýrýn. ýçaklar, rotorlar, makaralar, zincir diþlileri içeren, ancak bu sayýlanlarla sýnýrlý olmayan doðrudan baðlanmýþ donaným emniyetli bir biçimde baðlanmýþ olmalýdýr. önen parçalar el, ayak, saç, giysi veya aksesuarlara temas edebilir veya bunlara dolanabilir. Uzuv kesilmesine veya ciddi kesiklere sebep olabilir. ihazý kullanýrken muhafazalarýn yerinde olduðundan emin olun. l ve ayaklarýnýzý dönen parçalardan uzakta tutun. Saçýnýz uzunsa toplayýn ve takýlarýnýzý çýkartýn. ol giysi, sarkan kumaþlar veya motora dolanabilecek diðer kýyafetleri giymeyin. Kazayla kývýlcým oluþmasý yangýn veya elektrik çarpmasýna yol açabilir. Motorun kazara çalýþtýrýlmasý boðulma, uzuv kaybý veya uzuvlarýn kesilmesine yol açabilir. Yangýn tehlikesi Çalýþan motor ýsý yayar. Motor parçalarý, özellikle de egzoz aþýrý ýsýnýr. okunma sonucu ciddi yanýklar meydana gelebilir. Yaprak, çim, çalý vs. gibi yanabilir atýklar, alev alabilir. okunmadan önce egzozun, motor silindirinin ve kanatçýklarýn soðumasýný bekleyin. iriken kirleri egzoz ve silindir alanýndan uzaklaþtýrýn. Motorun egzoz sisteminde düzenli bakým ve kontrolu yapýlan kývýlcým durdurucu yoksa, bu motoru herhangi bir ormanlýk alanda, çalý veya çimlerin olduðu bir arazide kullanmak Kaliforniya Kamu Kaynaklarý Kanunu nun 4442 sayýlý yasasýna aykýrýdýr. iðer eyaletler ve federal bölgeler benzeri yasalara sahip olabilir. u motorun egzoz sistemi için tasarlanmýþ bir kývýlcým durdurucu almak için orijinal cihaz üreticisine, perakendeciye veya bayiye baþvurun. yar veya onarým yapmadan önce: uji kablosunu sökün ve bujiden uzakta tutun. küyü negatif kutuptan sökün (sadece elektrikli marþý olan motorlarda). Sadece doðru aletleri kullanýn. Motor hýzýný arttýrmak için regülatör yayýna, baðlantýlara veya diðer parçalara dokunmayýn. Yedek parçalar orijinal parçalarla ayný tasarýmda olmalý ve ayný konumlara yerleþtirilmelidir. Farklý parçalar orijinal parçalarla ayný iþlevi görmeyebilir ve yaralanmalara sebep olabilir. Volana çekiçle veya sert bir cisimle vurmayýn, aksi takdirde motor çalýþýrken volan parçalanabilir. Kývýlcým testi yaparken: Onaylanmýþ buji ölçme aleti kullanýn. uji sökülmüþken kývýlcým kontrolü yapmayýn. 6 RIGGSandSTRTTON.OM

7 Makinenin Özellikleri ve Kumandalarý Motorun özelliklerini ve kumandalarýn yerini öðrenmek için çizimi 1 motorunuzla karþýlaþtýrýn.. Motor Kimliði Modeli Tipi Kodu. uji. Hava Filtresi. Jikle. Marþ Ýpinin Kulpu F. Parmak Muhafazasý G. Gaz Kelebeðinin Kumandasý (isteðe baðlý) H. urdurma üðmesi (isteðe baðlý) I. Yakýt eposu ve Kapaðý (isteðe baðlý) J. Yað oþaltma Tapasý K. Yað oldurma L. gzoz gzoz Muhafazasý Kývýlcým urdurucu (isteðe baðlý) gzoz eflektörü (isteðe baðlý) M. Yakýt urdurma Kullanma Yað kapasitesi (bakýnýz Özellikler bölümü) Yað Tavsiyeleri n iyi performans için riggs & Stratton Garantisi tarafýndan Sertifikalandýrýlmýþ yaðlarýn kullanýlmasýný tavsiye ediyoruz. SF, SG, SH, SJ veya daha yüksek sýnýftaki diðer madeni yaðlar da uygundur. Özel katký maddeleri kullanmayýn. ýþ ortam sýcaklýðý motor için uygun yað viskozitesini belirler. eklenen dýþ ortam sýcaklýk aralýðýna en uygun viskoziteyi tespit etmek için aþaðýdaki çizelgeyi kullanýn. F S 30 10W-30 * S 30 un 40 F (4 ) nin altýnda kullanýmý motorun çalýþmasýnda zorlanmaya yol açar. ** 10W-30 un 80 F (27 ) in üzerinde kullanýmý yað tüketiminde artýþa yol açabilir. Yað seviyesini daha sýk kontrol edin. Sentetik 5W-30 tr 5W-30 Yað Seviyesinin Kontrolu/Yað Koyma - Þekil 2 Yaðý kontrol etmeden veya yað koymadan önce Motoru yatay olarak yerleþtirin. Yað doldurma alanýný tamamen temizleyin. 1. Yað çubuðunu () çýkartýn ve temiz bir bezle silin. 2. Yað çubuðunu takýn. öndürmeyin ve de sýkmayýn. 3. Yað çubuðunu çýkartýn ve yað seviyesini kontrol edin. Seviye yað çubuðu üzerindeki dolu göstergesinin () tepesinde olmalýdýr. 4. Yað koymak için, yaðý yavaþça motorun yað haznesine () boþaltýn. Taþma noktasina kadar doldurun. 5. Yað çubuðunu yerine koyun ve sýkýn. üþük Yað Seviyesi Koruma Sistemi (varsa) azý motorlarda düþük yað seviyesi sensörü bulunmaktadýr. Yað seviyesi düþükse, sensör uyarý lambasýný yakar veya motoru durdurur. Motoru durdurun ve tekrar çalýþtýrmadan önce þu adýmlarý izleyin. Motorun düz olduðundan emin olun. Yað seviyesini kontrol edin Yað Kontrolü/Yað Koyma bölümüne bakýn. Yað seviyesi düþükse, uygun miktarda yað ekleyin.motoruçalýþtýrýnveuyarý lambasýnýn yanmadýðýndan (varsa) emin olun. Yað seviyesi düþük deðilse motoru çalýþtýrmayýn. Yað probleminin çözümü için Yetkili riggs & Stratton ayisine baþvurun. Yakýtla Ýlgili Tavsiyeler Yakýt bu þartlara uygun olmalýdýr: Temiz, taze, kurþunsuz benzin. Minimum 87 oktanlýk yakýt/87 KI (91 RON). Yüksek irtifada kullaným için, aþaðýya bakýn. n fazla %10 etanol (gazohol) katkýlý benzine izin verilir. ÝKKT: 15 ve 85 gibi onaylanmamýþ yakýtlarý kullanmayýn. Yakýta yað ilave etmeyin veya motorda alternatif yakýtlarla çalýþacak þekilde deðiþiklik yapmayýn. Uygun olmayan yakýtlarýn kullanýlmasý motor parçalarýnda garanti kapsamýna girmeyecek hasara neden olur. Yakýt sistemini çapak oluþumundan korumak için yakýta bir yakýt dengeleyici ilave edin. akýnýz Saklama. ütün yakýtlar ayný deðildir. ðer motorun çalýþmasýnda veya performansýnda sorunlar oluþursa, yakýt satýn aldýðýnýz þirketi veya yakýtýn markasýný deðiþirin. u motor benzinle çalýþmak üzere sertifikalandýrýlmýþtýr. u motor için emisyon kontrol sistemi M dir (Motor eðiþiklikleri). Yüksek Ýrtifa 5,000 fit (1524 metre) ve üzeri irtifalarda en az 85 oktanlý/85 KI (89 RON) benzin kullanýlabilir. Karbüratörlü motorlar için emisyonlarý sýnýrlar dahilinde tutmak açýsýndan yüksek rakým ayarlamasý gereklidir. u ayarlama yapýlmadan çalýþmasý daha düþük performansa, daha fazla yakýt tüketimine ve daha fazla emisyonlara neden olur. Yüksek rakým ayarlamasýyla ilgili bilgi için bir riggs & Stratton Yetkili Servis ayisine baþvurun. Motorun 2,500 fit (762 metre) ve daha düþük irtifalarda yüksek irtifa ayarlamasýyla çalýþtýrýlmasý tavsiye edilmemektedir. lektronik Yakýt njeksiyonlu (FI) motorlar için yüksek irtifa ayarlamasýna gerek yoktur. Yakýt oldurma - Þekil 3 Yakýtýn oldurulmasý Motoru kapatýn ve yakýt kapaðýný açmadan önce motorun en az 2 dakika soðumasýný bekleyin. Yakýt deposunu açýk havada veya iyi havalandýrýlmýþ alanda doldurun. Yakýt deposuna aþýrý yakýt doldurmayýn. Yakýtýn genleþmesine imkan vermek için, yakýt deposu boðazýnýn dip seviyesinin üzerinde doldurmayýn. Yakýt kývýlcýmlardan, açýk alevlerden, pilot alevlerinden, ýsýdan ve diðer ateþleme kaynaklarýndan uzak tutun. Yakýt borularýnda, deposunda, kapaðýnda ve baðlantý birimlerinde çatlak veya sýzýntý olup olmadýðýný kontrol edin. Gerekirse parçayý deðiþtirin. ðer yakýt dökülürse, motoru çalýþtýrmadan önce dökülen yakýtýn buharlaþmasýný bekleyin. 1. Yakýt kapaðý bölgesini kir ve atýklardan temizleyin. Yakýt kapaðýný () sökün (Þekil 3). 2. Yakýt deposuna () yakýt doldurun. Yakýtýn genleþmesine imkan vermek için, yakýt deposu boðazýnýn dip seviyesinin üzerinde doldurmayýn (). 3. Yakýt deposu kapaðýný yerine takýn. Motorun Çalýþtýrýlmasý - Þekil 4 Marþ ipinin hýzla geri çekilmesi (geri tepme) elinizi ve kolunuzu motora doðru uyum saðlayamayacaðýnýz bir süratte çekecektir. Kemiðiniz kýrýlabilir, çatlayabilir, yaralanma veya burkulmalar meydana gelebilir. Motoru çalýþtýrýrken, marþ ipini direnci hissedene kadar çekin, sonra geri tepmeye mani olmak için hýzla çekin. 7

8 Motorun Çalýþtýrýlmasý ujinin, egzozun, yakýt depo kapaðýnýn ve hava filtresinin (eðer varsa) yerinde ve saðlam olduðundan emin olun. uji sökülmüþken motoru krankla hareket ettirmeyin. Motor boðulursa, jikleyi (eðer varsa) OPN/RUN (çýk/çalýþtýrma) konumuna getirin, gaz kelebeðini (eðer varsa) FST (hýzlý) konumuna getirin ve motor çalýþana kadar krankla hareket ettirin. ZHÝRLÝ GZ THLÝKSÝ. Motordan çýkan egzozda insaný dakikalar içinde öldürebilecek bir gaz olan karbon monoksit bulunur. unu görmek, kokusunu veya tadýný almak ÝMKÂNSIZIR. gzoz dumanýnýn kokusunu almasanýz bile karbon monoksit gazýna maruz kalabilirsiniz. u ürünü kullanýrken kendinizi hasta hisseder, baþ dönmesi veya halsizlik görürseniz hemen durdurun ve RHL açýk havaya çýkýn. ir doktora görünün. Karbon monoksit nedeniyle zehirlenmiþ olabilirsiniz. u ürünü S pencerelerden, kapýlardan ve havalandýrma giriþlerinden uzakta kullanarak kapalý iç mekânlara doðru karbon monoksit gazýnýn ulaþma ve buralarda birikme riskini azaltýnýz. Üreticinin talimatlarýna uygun olarak, pille çalýþan karbon monoksit alarmlarýndan veya þebekeden çalýþýp pille yedeklenmiþ karbon monoksit alarmlarýndan takýnýz. uman alarmlarý karbon monoksit gazýný algýlayamaz. u ürünü evlerin içinde, garajlarda, bodrumlarda, kalabalýk alanlarda, barakalarda ve diðer yarý kapalý alanlarda, vantilatörle havalandýrsa ya da pencere veya kapýlarý açýk olsa dahi KULLNMYINIZ. Karbon monoksit bu alanlarý çok kýsa sürede kaplayarak bu ürün kapatýldýktan sonra bile saatlerce etkisini sürdürebilir. u ürünü HR ZMN rüzgâr yönünde kullanýnýz ve egzozu insanlarýn olduðu mekânlardan uzaða doðrultunuz. ÝKKT: riggs & Stratton tarafýndan imal edilen bu motora yað konulmamýþtýr. Motoru çalýþtýrmadan önce, bu kýlavuzda yer alan talimatlara uygun yað koyduðunuzdan emin olun. Motoru yað olmadan çalýþtýrýrsanýz, motor onarýlamayacak derecede arýzalanacak ve garantiniz geçersiz olacaktýr. Not: ihazýn uzaktan kumandasý olabilir. Uzaktan kumandanýn yeri ve kullanýmý ile ilgili bilgi için cihaz kýlavuzuna bakýn. akým Motor ve motor parçalarýyla ilgili tüm bakým ve onarým hizmetleri için riggs & Stratton Yetkili servislerine baþvurmanýzý tavsiye ediyoruz. ÝKKT: Motorun doðru çalýþmasý için bu motorun yapýmýnda kullanýlan tüm parçalar yerlerinde olmalýdýr. 1. Yað seviyesini kontrol edin Yað Kontrolu/Yað Koyma bölümüne bakýn. 2. ihaz tahrik kumandalarýnýn, eðer varsa, kullanýlmadýðýndan emin olun. 3. Yakýt durdurmayý () on (açýk) konumuna getirin. 4. Jikle kumanda kolunu () jikle konumuna getirin. konumu (Þekil 4). Not: Sýcak bir motoru yeniden çalýþtýrýrken genellikle jikle gerekmez. 5. ðer varsa, gaz kumanda kolunu (), hýzlý konumuna getirin. Motoru gaz kumanda kolu hýzlý konumundayken çalýþtýrýn. 6. urdurma anahtarý () olan motorlarda, anahtarý açýk konumuna getirin. 7. Marþ ipinin kulpunu () sýkýca tutun. Marþ ipinin kulpunu direnci hissedene kadar yavaþça çekin, sonra hýzla çekin. Not: efalarca denedikten sonra motor çalýþmazsa, yerel bayinize baþvurun veya RIGGSandSTRTTON.OM web sitesine gidin veya telefonla arayýn ( de). : Marþ ipinin hýzla geri dönmesi (geri tepme) elinizi ve kolunuzu sizin reaksiyon verme hýzýnýzdan daha hýzlý olarak motora doðru çekebilir. Kýrýk oluþumu, yaralanma veya burkulmalar olabilir. Motoru çalýþtýrýrken direnci hissedene kadar ipi yavaþça çekin ve ardýndan geri tepmeden korunmak için ipi hýzla çekin. 8. Motor ýsýndýkça, jikle kumandasýný () kullanma konumuna getirin. Motorun urdurulmasý - Þekil 4 Motoru durdurmak için karbüratörü boðmayýn. 1. Stop anahtarýný () stop konumuna getirin. or Gaz kelebeði kumanda levyesi () olan modellerde, gaz kelebeði kumanda levyesini yavaþ konumuna getirin ardýndan durdurma konumuna getirin. 2. Yakýt durdurmayý () off (kapalý) konumuna getirin. Kazayla kývýlcým oluþmasý yangýn veya elektrik çarpmasýna yol açabilir. Motorun kazara çalýþtýrýlmasý boðulma, uzuv kaybý veya uzuvlarýn kesilmesine yol açabilir. Yangýn tehlikesi misyon Kontrolu misyon kontrol cihazlarýnýn ve sistemlerinin bakýmý, deðiþtirilmesi veya onarýmý yollarda kullanýlmayan motorlarý tamir eden herhangi bir kiþi veya kurum tarafýndan yapýlabilir. ununla birlikte ücretsiz emisyon kontrol servisi için, bu iþlemin fabrika onaylý bayiler tarafýndan yapýlmasý gerekir. misyon Garantisi bölümüne bakýn. yar veya onarým yapmadan önce: uji kablosunu sökün ve bujiden uzakta tutun. küyü negatif kutuptan sökün (sadece elektrikli marþý olan motorlarda). Sadece doðru aletleri kullanýn. Motor hýzýný arttýrmak için regülatör yayýna, baðlantýlara veya diðer parçalara dokunmayýn. Yedek parçalar orijinal parçalarla ayný tasarýmda olmalý ve ayný konumlara yerleþtirilmelidir. Farklý parçalar orijinal parçalarla ayný iþlevi görmeyebilir ve yaralanmalara sebep olabilir. Volana çekiçle veya sert bir cisimle vurmayýn, aksi takdirde motor çalýþýrken volan parçalanabilir. Kývýlcým testi yaparken: Onaylanmýþ buji ölçme aleti kullanýn. uji sökülmüþken kývýlcým kontrolü yapmayýn. 8 RIGGSandSTRTTON.OM

9 akým Çizelgesi Ýlk5Saat Yaðý deðiþtirin Her 8 saatlik çalýþmada veya günde bir kez Motor yað seviyesini kontrol edin. gzoz ve kumanda çevresindeki alaný temizleyin. Parmak muhafazasýný temizleyin Her 25 Saatte veya Senede ir Hava filtresini temizleyin * Ön temizleyiciyi temizleyin, (eðer varsa) * Her 50 Saatte veya Senede ir Motor yaðýný deðiþtirin gzoz ve kývýlcým durdurucuyu kontrol edin Senede bir Hava filtresini deðiþtirin Ön temizleyiciyi deðiþtirin (eðer varsa) ujiyi deðiþtirin Hava soðutma sistemini temizleyin * * Tozlu koþullarda veya havada parçacýklar varsa, daha sýk temizleyin. Karbüratör ve Motor Hýz yarý Karbüratör ve motor hýzý üzerinde hiçbir ayarlama yapmayýnýz. Karbüratör birçok koþulda verimli çalýþacak þekilde fabrikada ayarlanmýþtýr. Motor hýzýný deðiþtirmek için kumanda yayý, baðlantý tertibatý veya diðer parçalarý kurcalamayýnýz. Herhangi bir þekilde ayar gerektiðinde riggs & Stratton Yetkili Servis Merkezine baþvurunuz. : kipman üreticisi ekipman üzerindeki motor için azami hýzý belirlemiþtir. u hýzý aþmayýnýz. kipmanýn azami hýzý veya fabrikada ayarlanan hýz konusunda þüpheniz varsa, destek için riggs & Stratton Yetkili Servis Merkezine baþvurunuz. kipmanýn güvenli ve doðru kullanýmý açýsýndan motor hýzý sadece kalifiye bir servis teknisyeni tarafýndan ayarlanmalýdýr. ujinin eðiþtirilmesi - Þekil 5 Kablolu ölçüm cihazýyla () buji týrnak aralýðýný () kontrol edin, Þekil 5. Gerekirse, aralýðý yeniden ayarlayýn. ujiyi monte edin ve tavsiye edilen torka sýkýn. ralýk ayarý veya tork deðeri için Özellikler bölümüne bakýn. Note: azý bölgelerde, yerel kanun ateþleme sinyallerini bastýrmasý için rezistör buji kullanýlmasýný gerektirir. ðer motorun orijinalinde rezistörlü buji varsa, parça deðiþikliðinde ayný tip buji kullanýn. gzoz ve Kývýlcým urdurucuyu Kontrol din - Þekil 6 Çalýþan motor ýsý yayar. Motor parçalarý, özellikle de egzoz aþýrý ýsýnýr. okunma sonucu ciddi yanýklar meydana gelebilir. Yaprak, çim, çalý vs. gibi yanabilir atýklar, alev alabilir. okunmadan önce egzozun, motor silindirinin ve kanatçýklarýn soðumasýný bekleyin. iriken kirleri egzoz ve silindir alanýndan uzaklaþtýrýn. Motorun egzoz sisteminde düzenli bakým ve kontrolu yapýlan kývýlcým durdurucu yoksa, bu motoru herhangi bir ormanlýk alanda, çalý veya çimlerin olduðu bir arazide kullanmak Kaliforniya Kamu Kaynaklarý Kanunu nun 4442 sayýlý yasasýna aykýrýdýr. iðer eyaletler ve federal bölgeler benzeri yasalara sahip olabilir. u motorun egzoz sistemi için tasarlanmýþ bir kývýlcým durdurucu almak için orijinal cihaz üreticisine, perakendeciye veya bayiye baþvurun. gzos ve silindir alanlarýnda biriken kiri çýkartýn. gzosda (, Þekil 6) çatlak, aþýnma, veya baþka hasar olup olmadýðýný kontrol edin. Kývýlcým durdurucu () varsa sökün ve hasar veya karbon týkanmasý olup olmadýðýný kontrol edin. Hasar varsa, çalýþtýrmadan önce yedek parçalarý monte edin. : Yedek parçalar orijinal parçalarla ayný tasarýmda olmalý ve ayný konumlara yerleþtirilmelidir. Farklý parçalar orijinal parçalarla ayný iþlevi görmeyebilir ve yaralanmalara sebep olabilir. tr Yaðýn eðiþtirilmesi - Þekil 8 9 Kullanýlmýþ yað tehlikeli bir atýk maddedir ve uygun bir þekilde atýlmalýdýr. vsel atýðýnýzla birlikte çöpe atmayýn. Geri dönüþüm/güvenli atýk merkezleri için yerel yetkililere, servis merkezine, veya bayilere baþvurun. Yaðýn oþaltýlmasý 1. Motoru durdurduktan sonra, motor hala ýlýk iken, buji kablosunu () sökün ve bujiden uzak tutun (Þekil 8). 2. Yað boþaltma tapasýný (, Þekil 9) sökün. Yaðý bu iþlem için onaylý bir kaba boþaltýn. 3. Yað boþaldýktan sonra, yað boþaltma tapasýný monte edin ve sýkýn. Yað koyun Motoru yatay olarak yerleþtirin. Yað doldurma alanýný tamamen temizleyin. Yað kapasitesi için Özellikler bölümüne bakýn. 1. Yað çubuðunu (, Þekil 9) çýkartýn ve temiz bir bezle silin. 2. Yaðý motor yað haznesine () yavaþça boþaltýn. Taþma noktasýna kadar doldurun. 3. Yað çubuðunu takýn. öndürmeyin ve de sýkmayýn. 4. Yað çubuðunu çýkartýn ve yað seviyesini kontrol edin. Seviye yað çubuðu üzerindeki dolu göstergesinin (F) tepesinde olmalýdýr. 5. Yað çubuðunu yerleþtirin ve sýkýn. Hava Filtresinin akýmý - Þekil Motoru asla hava temizleme donanýmý veya hava filtresi olmadan çalýþtýrmayýn ve kullanmayýn. ÝKKT: Filtreyi temizlemek için basýnçlý hava veya solvent kullanmayýn. asýnçlý hava filtreye hasar verebilir ve solventler filtreyi eritir. Hava filtre sisteminde düz, yuvarlak veya oval kartuþlu hava filtresi kullanýlýr. azý modellerde yýkanabilen ve yeniden kullanýlabilen ön-temizleyici mevcuttur. üz Hava Filtresi - Þekil Kapaðý tutan () baðlantý elemanýný () gevþetin. 2. Kapaðý açýn ve filtreyi () çýkartýn. 3. Köpük elemanýný sývý deterjan ve suyla temizleyin. Köpük elemanýný temiz bir bezle sýkarak kurutun. 4. Köpük elemanýna doygunluða eriþene kadar yað emdirin. Motor yaðýnýn fazlasýný atmak için, köpük elemanýný temiz bir bez içinde sýkýn. 5. Filtreyi () yerleþtirin. 6. Hava filtresi kapaðý yerleþtirin ve baðlantý elemanlarýyla sýkýn. üz Hava Filtresi - Þekil Kapaðý tutan () baðlantý elemanýný () gevþetin. 2. Kapaðý açýn. Tutucuyu () ve filtreyi () sökün. 3. Köpük elemanýný sývý deterjan ve suyla temizleyin. Köpük elemanýný temiz bir bezle sýkarak kurutun. 4. Köpük elemanýna doygunluða eriþene kadar yað emdirin. Motor yaðýnýn fazlasýný atmak için, köpük elemanýný temiz bir bez içinde sýkýn. 5. Filtreyi () ve tutucuyu () takýn. 6. Hava filtresi kapaðý yerleþtirin ve baðlantý elemanlarýyla sýkýn. Yuvarlak Hava Filtresi - Þekil 12 Standart hava filtresi temizlenebilen ve yeniden kullanýlabilen bir köpük elemaný içerir. 1. Kapaðý tutan () baðlantý elemanýný () gevþetin. Kapaðý çýkartýn. 2. aðlantý elemanýný (), pulu (), ve köpük elemanýný () çýkartýn. 3. estek kovanýný (F) köpük elemanýndan çýkartýn. 4. Köpük elemanýný sývý deterjan ve suyla temizleyin. Köpük elemanýný temiz bir bezle sýkarak kurutun. 5. Köpük elemanýna doygunluða eriþene kadar yað emdirin. Motor yaðýnýn fazlasýný atmak için, köpük elemanýný temiz bir bez içinde sýkýn. 9

10 6. estek kovanýný köpük elemana yerleþtirin. 7. Köpük elemaný yuvaya (G) ve çubuðun (H) üzerine yerleþtirin. Köpük elemanýn yuva içinde doðru þekilde durduðundan ve pul ile baðlantý elemaný sayesinde sabitlenmiþ olduðundan emin olun. 8. Hava filtresi kapaðý yerleþtirin ve baðlantý elemanlarýyla sýkýn. aðlantý elemannýn sýký olduðundan emin olun. Saklama Oval Hava Filtresi - Þekil 13 Hava temizleme sisteminde, seçime baðlý ön temizleyici kullanýlabilen, pilili bir filtre vardýr. Ön temizleyici yýkanabilir ve yeniden kullanýlabilir. 1. aðlantý elemanýný () ve kapaðý () sökün. 2. aðlantý elemanýný () ve filtreyi () sökün. 3. ðer varsa, ön temizleyiciyi () filtreden sökün. Kiri gevþetmek için, filtreyi sert bir zemin üzerine hafifçe vurun. ðer filtre aþýrý kirliyse, yeni filtre takýn. 4. Ön temizleyiciyi sývý deterjan ve suyla temizleyin. rdýndan havayla tamamen kurumasýna zaman tanýyýn. Ön temizleyiciyi yaðlamayýn. 5. Kuru ön temizleyiciyi hava filtresine takýn. 6. Filtreyi ve ön temizleyiciyi tabana (F) ve saplamaya (G) yerleþtirin. Filtrenin tabana saðlamca oturduðundan emin olun. Filtreyi baðlantý elemanýyla ().sýkýn. 7. Kapaðý yerleþtirin ve baðlantý elemanýyla () sýkýn. aðlantý elemanýnýn sýký olduðundan emin olun. Kir Süzgeci Nasýl Temizlenir/eðiþtirilir - Þekil 7 Yakýt kývýlcýmlardan, açýk alevlerden, pilot alevlerinden, ýsýdan ve diðer ateþleme kaynaklarýndan uzak tutun. Yakýt borularýnda, deposunda, kapaðýnda ve baðlantý birimlerinde çatlak veya sýzýntý olup olmadýðýný kontrol edin. Gerekirse parçayý deðiþtirin. Yedek parçalar orijinal parçalarla ayný olmalý ve orijinal parçalarla ayný konumda monte edilmelidir. ðer yakýt dökülürse, motoru çalýþtýrmadan önce dökülen yakýtýn buharlaþmasýný bekleyin. 1. Yakýt doldurma kapaðýný çýkartýn (, Þekil 7). 2. Kir süzgecini çýkartýn (). 3. Süzgeç kirlenmiþse temizleyin veya deðiþtirin. Süzgeci deðiþtirecekseniz orijinal süzgeç kullandýðýnýzdan emin olun. Hava Soðutma Sisteminin Temizlenmesi - Þekil 14 Çalýþan motor ýsý yayar. Motor parçalarý, özellikle de egzoz aþýrý ýsýnýr. okunma sonucu ciddi yanýklar meydana gelebilir. Yaprak, çim, çalý vs. gibi yanabilir atýklar, alev alabilir. okunmadan önce egzozun, motor silindirinin ve kanatçýklarýn soðumasýný bekleyin. iriken kirleri egzoz ve silindir alanýndan uzaklaþtýrýn. ÝKKT: Motoru temizlerken su kullanmayýn. Su yakýt sistemini kirletebilir. Motoru temizlemek için fýrça veya kuru bir bez kullanýn. u hava soðutmalý bir motordur. Kir veya atýklar hava akýmýný kýsýtlayabilir, motorun aþýrý ýsýnmasýna ve bunun sonucunda performans düþüklüðüne ve motor ömrünün azalmasýna sebep olur. Parmak muhafazasýndan () (Þekil 14) kiri çýkarmak için fýrça veya kuru bir bez kullanýn. aðlantýlarý, yaylarý ve kumandalarý () temiz tutun. gzozun etrafýndaki ve arkasýndaki () alaný yanýcý kirlerden temizleyin. Yakýtýn Veya ihazýn olu epoyla Saklanmasý Fýrýnlarýn, ocaklarýn, su ýsýtýcýlarýnýn veya pilot alevi olan diðer cihazlarýn veya yakýt buharýnýn ateþlemesine sebep olabilecek diðer ateþleme kaynaklarýndan uzakta saklayýn. Yakýt Sistemi 30 günün üzerinde saklanýrsa, yakýt bayatlayabilir. ayat yakýt, yakýt sisteminde veya temel karbüratör parçalarýnda asitli ve yapýþkan birikimlere sebep olur. Yakýtý taze tutmak için riggs & Stratton orijinal servis parçalarýnýn satýldýðý maðazalardan bulabileceðiniz riggs & Stratton Geliþmiþ Formüllü Yakýt Ýyileþtirme & engeleyici yi kullanýn. ðer talimatlara göre bir yakýt dengeleyicisi ilave edilirse yakýtý motordan boþaltmaya gerek yoktur. Saklamadan önce yakýt dengeleyicisini yakýt sisteminde dolaþtýrmak için motoru 2 dakika çalýþtýrýn. ðer motordaki benzine bir yakýt dengeleyicisi ilave edilmezse, benzin boþaltma iþlemine onaylý bir kaba boþaltýlmalýdýr. Motoru yakýt yokluðundan durana kadar çalýþtýrýn. Tazeliðini korumak için saklama kabýndaki yakýta yakýt dengeleyici ilave edilmesi tavsiye edilir. Motor Yaðý Motor hala sýcakken, motor yaðýný deðiþtirin. rýza Tespit Yardýma mý ihtiyacýnýz var? RIGGSandSTRTTON.OM websitesine gidin veya telefonla arayýn ( de). Ürün özellikleri Motorun Özellikleri Model Volümetrik Silindir Çapý 9,95 ci (163 cc) 2,677 in (68 mm) 10 RIGGSandSTRTTON.OM Strok 1,77 in (45 mm) Motor Yað Kapasitesi oz (0, ,59 L) yar Özellikleri * Model uji Týrnak ralýðý uji Torku rmatür Hava ralýðý miþ Valf çýklýðý gzoz Valf çýklýðý 0,030 in (0,76 mm) 180 lb-in (20 Nm) 0,010-0,014 in (0,25-0,35 mm) 0,004-0,006 in (0,10-0,15 mm) 0,006-0,008 in (0,15-0,20 mm) * Motor gücü deniz yüzeyinin üzerindeki her 1000 fit (300 metre) için %3,5 ve 77 F(25 ) nin üzerindeki her 10 F(5.6 ) için %1 azalýr. Motor 15 ye kadar olan açýlarda tatmin edici bir þekilde çalýþýr. Yokuþlarda güvenli kullaným sýnýrlarý için cihazýn kullanma kýlavuzuna bakýn. Sýk Kullanýlan Onarým Parçalarý n akým Parçasý Hava Filtresi, Yuvarlak Hava Filtresi, Oval Hava Filtresi Ön Temizleyicisi, Oval Hava Filtresi, üz (bkz. Resim 10) Hava Filtresi, üz (bkz. Resim 11) Geliþtirilmiþ Formüllü Yakýt Katkýsý & Stabilizör uji uji nahtarý uji Test ihazý Parça Numarasý , n Motor ve motor parçalarýnda tüm bakým ve onarým hizmetleri için riggs & Stratton Yetkili ayilerine baþvurmanýzý tavsiye ediyoruz.

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 90000 100000. 700/750 Seriest DOV. Form No. 277099TR Revision: R. Türkçe

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 90000 100000. 700/750 Seriest DOV. Form No. 277099TR Revision: R. Türkçe tr Kullanma Kýlavuz Model 90000 100000 OV 700/750 Seriest opyright E riggs & Stratton orporation, Milwaukee, WI, US. ll rights reserved. riggs & Stratton is a registered trademark of riggs & Stratton orporation.

Detaylı

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 110000. Model 140000. Model 120000. 950/1000 Seriest. 775/800 Seriest.

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 110000. Model 140000. Model 120000. 950/1000 Seriest. 775/800 Seriest. tr Kullanma Kýlavuz Model 110000 Professional Seriest Model 120000 Professional Seriest 775/800 Seriest 850/875 Seriest Model 140000 Professional Seriest 950/1000 Seriest opyright E 2012 riggs & Stratton

Detaylı

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 90000 Model 100000 300 Seriest. Sprintt 500 Seriest Classict 450 Seriest

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 90000 Model 100000 300 Seriest. Sprintt 500 Seriest Classict 450 Seriest tr Kullanma Kýlavuz Model 90000 Model 100000 300 Seriest Sprintt 500 Seriest Classict 450 Seriest Quattrot 500 Seriest Sprintt 475 Seriest LX 500 Seriest Quattrot 475 Seriest SQ 500 Seriest Qt 500/550

Detaylı

Not for Reproduction. Kullanma Kýlavuz. Model Quantum 625 Seriest 650 Seriest 675 Seriest 700 Seriest. Form No TR Revision: F

Not for Reproduction. Kullanma Kýlavuz. Model Quantum 625 Seriest 650 Seriest 675 Seriest 700 Seriest. Form No TR Revision: F tr Kullanma Kýlavuz Model 120000 Quantum 625 Seriest 650 Seriest 675 Seriest 700 Seriest riggs & Stratton is a registered trademark of riggs & Stratton orporation E 2011 riggs & Stratton orporation, Milwaukee,

Detaylı

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model Power Builtt Intekt. Model Form No TR Revision: K. Türkçe

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model Power Builtt Intekt. Model Form No TR Revision: K. Türkçe tr Kullanma Kýlavuz Model 210000 Power uiltt Intekt Model 310000 Power uiltt Intekt opyright E 2012 riggs & Stratton orporation, Milwaukee, WI, US. ll rights reserved. riggs & Stratton is a registered

Detaylı

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model Model ESeriest. 500e Seriest 450e Seriest. 300e Seriest

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model Model ESeriest. 500e Seriest 450e Seriest. 300e Seriest tr Kullanma Kýlavuz Model 80000 Model 90000 ESeriest 300e Seriest ESeriest 500e Seriest 450e Seriest EX Seriest 550e Seriest 550ex Seriest 575ex Seriest 600e Seriest 625ex Seriest opyright E riggs & Stratton

Detaylı

Reproduction. Not for. Kullanma Kılavuz. Model 440000. Model 400000. Model 490000. Intek Extended Life Series Professional Series

Reproduction. Not for. Kullanma Kılavuz. Model 440000. Model 400000. Model 490000. Intek Extended Life Series Professional Series tr Kullanma Kılavuz Model 400000 Intek Extended Life Series Professional Series Model 440000 Intek Extended Life Series Professional Series Model 490000 Extended Life Series Professional Series opyright

Detaylı

Kullanma Kýlavuz. Model Intekt 825/850/875 Seriest Intekt Edge 825/850 Seriest Intekt Pro 825 Seriest

Kullanma Kýlavuz. Model Intekt 825/850/875 Seriest Intekt Edge 825/850 Seriest Intekt Pro 825 Seriest tr Kullanma Kýlavuz Model 120000 Intekt 825/850/875 Seriest Intekt Edge 825/850 Seriest Intekt Pro 825 Seriest riggs & Stratton is a registered trademark of riggs & Stratton orporation E 2009 riggs & Stratton

Detaylı

Not for Reproduction. Kullanma Kýlavuz. Model I/C 475/525 Seriest Power Builtt 475/525 Seriest. Form No TR Revision: C

Not for Reproduction. Kullanma Kýlavuz. Model I/C 475/525 Seriest Power Builtt 475/525 Seriest. Form No TR Revision: C tr Kullanma Kýlavuz Model 90000 I/ 475/525 Seriest Power uiltt 475/525 Seriest riggs & Stratton is a registered trademark of riggs & Stratton orporation E 2009 riggs & Stratton orporation, Milwaukee, WI,

Detaylı

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model Quantum 625 Seriest 650 Seriest 675 Seriest 700 Seriest 725 Seriest

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model Quantum 625 Seriest 650 Seriest 675 Seriest 700 Seriest 725 Seriest tr Kullanma Kýlavuz Model 120000 Quantum 625 Seriest 650 Seriest 675 Seriest 700 Seriest 725 Seriest opyright E 2013 riggs & Stratton orporation, Milwaukee, WI, US. ll rights reserved. riggs & Stratton

Detaylı

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model Model Model Model

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model Model Model Model tr Kullanma Kýlavuz Model 120000 Power uiltt 825/850/875/900 Seriest Intekt I/ 825/850/875/900 Seriest I/ 825/850/875 Seriest Model 150000 Power uiltt 1100/1125 Seriest 1150 Seriest Model 200000 Power

Detaylı

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model Power Builtt Intekt. Model Form No TR Revision: S. Türkçe

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model Power Builtt Intekt. Model Form No TR Revision: S. Türkçe tr Kullanma Kýlavuz Model 210000 Power uiltt Intekt Model 310000 Power uiltt Intekt opyright E riggs & Stratton orporation, Milwaukee, WI, US. ll rights reserved. riggs & Stratton is a registered trademark

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

JENERATÖR EU 10 Ý EU 20 Ý EU 30 ÝS KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...8 Bakým...18 Arýza bulma...20 Depolama...21 Yetkili

Detaylı

Reproduction. Not for. Kullanma Kılavuz. Model Model Model Intek Extended Life Series Professional Series

Reproduction. Not for. Kullanma Kılavuz. Model Model Model Intek Extended Life Series Professional Series tr Kullanma Kılavuz Model 400000 Intek Extended Life Series Professional Series Model 440000 Intek Extended Life Series Professional Series Model 490000 Extended Life Series Professional Series opyright

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...8 Bakým...16 Arýza bulma...27 Taþýma / Depolama...28 Yetkili Servisler...31 Garanti Belgesi... 1 GÝRÝÞ Bir HONDA

Detaylı

jqa=les=péêáéë hnm cloj=klk=tsvjmnrtte jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=les=péêáéë hnm cloj=klk=tsvjmnrtte jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó jqa=les=péêáéë hnm cloj=klk=tsvjmnrtte jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 34 42 50 57 64 71 78 86 95 103 111 118 126 134 141 148 155 162 170 178 187 196 205 212 220

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

JENERATÖR EM 50 is EM 65 is EM 70 is KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Kullaným - Kontroller...20 Bakým...31 Arýza bulma...43 Teknik özellikler...45 Yetkili servisler...51

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

ÇAPALAMA MAKÝNESÝ HONDA FG201 HONDA FG205 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ 2 Emniyet kurallarý 4 Genel tanýtým 6 Ön hazýrlýklar ve kontroller 12 Motorun çalýþtýrýlmasý 18 Kullanma ve tavsiyeler

Detaylı

JENERATÖR EU 30 Ý KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...8 Bakým...18 Arýza bulma...20 Depolama...21 Yetkili Servisler...23

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

MOTOPOMP WT 20 XK3 WT 30 XK3 WT 40 XK2 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...10 Bakým...19 Taþýma / Depolama...27 Arýza bulma...29

Detaylı

(M15M-D, M15X-D) J1-1 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ KONTROLÜ... J1-2 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2

(M15M-D, M15X-D) J1-1 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ KONTROLÜ... J1-2 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2 (M15M-D, M15X-D) DÜZ ÞANZIMAN... J1-1 ÞANZIMAN YAÐI KONTROLÜ... J1-1 ÞANZIMAN YAÐI DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ... J1-1 YAÐ KEÇESÝ (M15M-D) DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ... J1-2 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2

Detaylı

MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI

MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...6 Kullaným...7

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

ÇÝM BÝÇME MAKÝNESÝ HRE 330 HRE 370 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...3 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...9 Depolama...18 Bakým...19 Yetkili servisler...23

Detaylı

MOTORLU TIRPAN UMK 425 E UMK 435 E KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...9 Kullaným - Kontroller...11 Bakým...32 Arýza bulma...36 Depolama...37 Aksesuarlar...38

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

ÜFLEME MAKÝNESÝ HONDA HHB25 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 2 1. Emniyet kurallarý... 4 2. Emniyet çýkartmalarý ve yerleri... 9 3. Parçalarýn tanýtýmý... 14 4. Kumandalar... 16 5. Çalýþtýrma

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ SÜSPANSÝYON GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ... R-1 ÖN TEKERLEK DÜZENÝ AYARI... R-2 ÖN SÜSPANSÝYON... R-3 ARAÇ YÜKSEKLÝÐÝ AYARI... R-3 ÖN AMORTÝSÖR SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI...

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.9.1.2 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Doðru ve Güvenli Kullaným için - Genel Uyarýlar - Garanti - Özel Uyarýlar - Taþýma ve Montaj

Detaylı

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó I 13 FORM NO. 769-05609D jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 13 23 33 43 53 64 72 81 90 99 109 121 130 140 149 158 168 177 186 195 204 215 225 237 247 258 268 277 Ýþletme kýlavuzu

Detaylı

MOTORLU ÇAPA MAKÝNESÝ F510 / F560 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...8 Kullaným - Kontroller...10 Bakým...24 Nakliye - Depolama...32 Arýza bulma...33

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu 9238694 1. Baský 2005 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel:

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel: BD ProbeTec ET Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý 2003/07 Becton, Dickinson and Company Belge Numarasý: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tel: 800.638.8663 BENEX Limited Bay

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU 1 Maddenin ya da preparatýn özdeþliði ve tedarikçi Ürün Adý: METHANOL Bilgi Formu Numarasý: 661934 4. 0. 0 Madde/Preparat Kullanýmý: Temizleme maddesi, /, Reaktif Ürün Parça Numarasý: 661934 GÜVENLÝK BÝLGÝ

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Bu ürün profesyonel kullanim için tasarlanmamistir. 559722-01 TR (04/05) GT20 GT25

Bu ürün profesyonel kullanim için tasarlanmamistir. 559722-01 TR (04/05) GT20 GT25 Bu ürün profesyonel kullanim için tasarlanmamistir. 559722-01 TR (04/05) GT20 GT25 2 3 4 Çit Budama ve Kesme Makinesi Kullanma Kýlavuzu Tebrikler! Black&Decker ürününü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz.

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

BENZÝNLÝ MOTOR GX120 GX160 GX200 GX240 GX270 GX340 GX390 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...6 Kullaným - Kontroller...7 Bakým...19 Depolama...32

Detaylı

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl F 01.03 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i 2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ

Detaylı

MOTORLU TIRPAN HONDA UMR435T KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ 2 1. Emniyet kurallarý 4 2. Emniyet etiketleri ve yerleri 12 3. Parçalarýn tanýtýmý 15 4. Çalýþtýrma öncesi kontrollar 21 5. Motorun

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

MOTOR (G6) B1-1 HSA SÖKÜLMESÝ VE TAKILMASI... B1-10 HSA ARIZA BULMA... B1-12 TAHRÝK KAYIÞI... B1-1 TAHRÝK KAYIÞI KONTROLÜ

MOTOR (G6) B1-1 HSA SÖKÜLMESÝ VE TAKILMASI... B1-10 HSA ARIZA BULMA... B1-12 TAHRÝK KAYIÞI... B1-1 TAHRÝK KAYIÞI KONTROLÜ MOTOR (G6) TAHRÝK KAYIÞI... B1-1 TAHRÝK KAYIÞI KONTROLÜ... B1-1 TAHRÝK KAYIÞI AYARI... B1-2 KOMPRES YON KONTROLÜ... B1-2 ZAMANLAMA ZÝNCÝRÝ... B1-3 ZAMANLAMA ZÝNCÝRÝ SÖKÜLMESÝ VE TAKILMASI... B1-3 SÝLÝNDÝR

Detaylı

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri C 11.01 TR.00 CKA H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristiklerini

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 7 9206941/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-34W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-34W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur Kod No: B.1.2.6 Kitap Baský Tarihi:060110 Revizyon No: 060110 FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu .. ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri

Detaylı

ELIMINATOR VAKUM POMPALARI TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

ELIMINATOR VAKUM POMPALARI TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU ELIMINATOR VAKUM POMPALARI TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU MODEL : DV- 3E-250EU DV- 4E-250EU DV -6E-250EU İMALATÇI FİRMA : JB INDUSTRIES PO Box 1180 Aurora, IL 60507-1180, USA TEL. +1-630-851-9444 FAKS. +1-630-851-9448

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: 630384 2. 0. 1 Madde/Preparat Kullanýmý: Polimer onarým sistemi Ürün Parça Numarasý: 630384, Leak Stop I, 50 x 1200 mm 606006, Leak Stop II, 50 x 3600

Detaylı