Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model Seriest I/C. Form No TR Revision: C. Türkçe

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 106200. 750 Seriest I/C. Form No. 381264TR Revision: C. Türkçe"

Transkript

1 tr Kullanma Kýlavuz Model I/ Intekt Pro 750 Seriest 750 Seriest 750 Seriest opyright riggs & Stratton orporation, Milwaukee, WI, US. ll rights reserved. riggs & Stratton is a registered trademark of riggs & Stratton orporation. Form No TR Revision: Türkçe tr

2 1 L I I L G H M F K J F L F RIGGSandSTRTTON.OM

3 F

4 12 13 H F G G F 14 4 RIGGSandSTRTTON.OM

5 Genel ilgi u el kitabý motorlarýn yaratabileceði riskler ve tehlikeler ile bu tehlikelerden kaçýnmak için yapmanýz gerekenler hakkýnda sizi bilinçlendirmek amacýyla güvenlik bilgileri içermektedir. l kitabý ayný zamanda motorun doðru kullanýmý ve motor bakýmý hakkýnda bilgi de içermektedir. riggs & Stratton Þirketi bu motorun hangi cihazda kullanýlacaðýný bilmediðinden, hem bu talimatlarý hem de cihazýn talimatlarýný okumanýz önemlidir. Gelecekte referans olarak kullanmak üzere bu özgün talimatlarý saklayýn. Yedek parçalar veya teknik destek için, motor modelini, tipini ve kod numaralarýný, satýn alma tarihiyle birlikte aþaðýya yazýn. u numaralar motorunuzda mevcuttur. (Özellikler ve Kumandalar sayfasýna bakýn). Satýn lma Tarihi: Motor modeli: Model: MM//YYYY Tip: Kodu: Güç eðerleri: Her benzin motorlu modelin beygirgücü deðeri, S nin (Society of utomotive ngineers) J1940 no lu Küçük Motor Gücü & Tork Oraný Prosedürü maddesine göre brüt güç deðeri bilgisiyle etiketlendirilmiþ ve güç deðer performansý S J1995 e uygun þekilde derecelendirilmiþtir. Net tork deðerleri etiketinde rpm olan bu motorlar için 2600 dev/dak da, tüm diðerleri için 3060 dev/dak da ölçülmüþtür, beygirgücü deðerleri 3600 dev/dak da ölçülmüþtür. rüt güç deðeri eðrilerine adresinden bakýlabilinir. Net güç deðerleri egzoz ve hava filtreleri takýlýyken alýnmýþtýr, brüt beygirgücü deðerleri ise bu parçalar olmadan alýnmýþtýr. Gerçek brüt motor gücü deðerleri daha yüksek olacaktýr ve bu güç deðerleri diðer faktörlerin yanýnda, dýþ ortam koþullarý ve motordan motora deðiþimlerden etkilenir. Motorlarýn kullanýldýðý cihaz yelpazesinin geniþliðini ve cihaza etkiyen çevresel faktörlerin çeþitliliðini göz önüne alýnca, benzin motoru nominal brüt gücünü herhangi bir güç cihazýnda üretemeyebilir. u fark sayýlacak sebeplerle sýnýrlý olmamak kaydýyla, çeþitli motor bileþenlerine (hava temizleyicisi, egzoz, þarj, soðutma, karbüratör, yakýt pompasý vs.), uygulama sýnýrlamalarýna, dýþ ortam koþullarýna (sýcaklýk, nem, yükseklik) ve motordan motora deðiþimlere baðlýdýr. Üretim ve kapasite kýsýtlarýna baðlý olarak, bu Motor Serisi için, mevcudu riggs & Stratton daha yüksek nominal güce sahip bir motorla deðiþtirebilir. Kullanýcý Güvenliði Yangýn Hýzlý Jikle Tehlikeli Kimyasal GÜVNLÝK V KUMN SMOLLRÝ Hareketli Parçalar Stop On Off (çma Kapatma) Kýlavuzu Okuyun Yað Patlama Yakýt urdurma Sýcak Yüzey Zehirli Gazlar arbe Geri Tepme Yavaþ Soðuk þoku Yakýt Koruyucu Gözlük Takýn Güvenlik ikaz sembolü yaralanmalara sebep olabilecek tehlikelerle ilgili güvenlik bilgilerini tanýmlamak için kullanýlýr. Ýkaz kelimesiyle (THLÝK,, veya ÝKKT) birlikte kullanýlan ikaz sembolü yaralanma olasýlýðýný ve olasý yaralanmanýn ciddiyetini gösterir. una ilaveten, tehlike risk sembolü riskin tipini göstermek için kullanýlabilir. THLÝK, eðer önlenmezse, ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanacak tehlikeyi gösterir., eðer önlenmezse, ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek tehlikeyi gösterir. ÝKKT eðer önlenmezse, hafif veya orta derecede yaralanmayla sonuçlanabilecek tehlikeyi gösterir. u üründeki parçalardan bazýlarý ve ilgili aksesuarlar Kaliforniya yaletince kanser, doðum sorunlarý veya diðer üreme organý sorunlarýna yol açtýðý bilinen kimyasal maddeler içerir. Kullanýmdan sonra ellerinizi temizleyin. u ürünün motor egzoz gazlarý, Kaliforniya yaletince kanser, doðum anomalileri, ve diðer üreme bozukluklarýna yol açtýðý bilinen kimyasallar içerir. riggs & Stratton Motorlarý þu araçlara güç vermek için tasarlanmamýþtýr ve bu amaçla kullanýlamaz: fun-kart; go-kart; çocuklara yönelik eðlence veya sportif amaçlý arazi araçlarý (TV ler); motosikletler; hovercraft; uçan araçlar; veya riggs & Stratton tarafýndan onaylanmamýþ yarýþma amaçlý araçlar. Yarýþma amaçlý ürünler hakkýnda daha fazla bilgi için, adresine bakýnýz. inek ve yolculu TV ler için lütfen riggs & Stratton Motor Uygulama Merkezine baþvurun, telefon: Motorun hatalý kullanýmý ciddi yaralanmalara veya ölümlere neden olabilir. ÝKKT: riggs & Stratton tarafýndan imal edilen bu motora yað konulmamýþtýr. Motoru çalýþtýrmadan önce, bu kýlavuzda yer alan talimatlara uygun yað koyduðunuzdan emin olun. Motoru yað olmadan çalýþtýrýrsanýz, motor onarýlamayacak derecede arýzalanacak ve garantiniz geçersiz olacaktýr. ÝKKT ürüne hasar verebilecek bir durumu gösterir. tr 5

6 Yakýtýn oldurulmasý Motoru kapatýn ve yakýt kapaðýný açmadan önce motorun en az 2 dakika soðumasýný bekleyin. Yakýt deposunu açýk havada veya iyi havalandýrýlmýþ alanda doldurun. Yakýt deposuna aþýrý yakýt doldurmayýn. Yakýtýn genleþmesine imkan vermek için, yakýt deposu boðazýnýn dip seviyesinin üzerinde doldurmayýn. Yakýt kývýlcýmlardan, açýk alevlerden, pilot alevlerinden, ýsýdan ve diðer ateþleme kaynaklarýndan uzak tutun. Yakýt borularýnda, deposunda, kapaðýnda ve baðlantý birimlerinde çatlak veya sýzýntý olup olmadýðýný kontrol edin. Gerekirse parçayý deðiþtirin. ðer yakýt dökülürse, motoru çalýþtýrmadan önce dökülen yakýtýn buharlaþmasýný bekleyin. Motorun Çalýþtýrýlmasý ujinin, egzozun, yakýt depo kapaðýnýn ve hava filtresinin (eðer varsa) yerinde ve saðlam olduðundan emin olun. uji sökülmüþken motoru krankla hareket ettirmeyin. Motor boðulursa, jikleyi (eðer varsa) OPN/RUN (çýk/çalýþtýrma) konumuna getirin, gaz kelebeðini (eðer varsa) FST (hýzlý) konumuna getirin ve motor çalýþana kadar krankla hareket ettirin. ihazýn Kullanýmý ihazý veya motoru yakýt dökülmesine yol açacak þekilde yana yatýrmayýn. Motoru durdurmak için karbüratörü boðmayýn. Motoru hava temizleme donanýmý (eðer mevcutsa) veya hava filtresi (eðer mevcutsa) olmadan asla çalýþtýrmayýn veya kullanmayýn. Yað eðiþtirirken Yaðý en üst yað hazne borusundan boþaltýrsanýz, yakýt deposu boþ olmalýdýr, aksi takdirde yakýt sýzabilir ve yangýn veya patlamaya yol açabilir. Üniteyi akým için Yatýrýrken Ünitenin yatýrýlmasýný gerektiren bir bakým iþlemi yapýlýrken, yakýt deposu boþ olmalýdýr, aksi takdirde yakýt sýzabilir ve yangýn veya patlamaya yol açabilir. ihazýn Taþýnmasý Sýrasýnda Yapýlacaklar Taþýma iþlemini benzin deposu MPTY (OÞKN) iken veya yakýt durdurma valfi OFF konumundayken yapýn. Yakýtýn Veya ihazýn olu epoyla Saklanmasý Fýrýnlarýn, ocaklarýn, su ýsýtýcýlarýnýn veya pilot alevi olan diðer cihazlarýn veya yakýt buharýnýn ateþlemesine sebep olabilecek diðer ateþleme kaynaklarýndan uzakta saklayýn. Motorun çalýþtýrýlmasý kývýlcýma yol açar. Kývýlcým yakýndaki yanýcý gazlarý ateþleyebilir. Patlama olabilir veya yangýn çýkabilir. ðer çevrede doðalgaz veya tüpgaz sýzýntýsý varsa motoru çalýþtýrmayýn. uharlarý yanýcý olduðundan basýnçlý ilk çalýþtýrma sývýlarý kullanmayýn. ZHÝRLÝ GZ THLÝKSÝ. Motordan çýkan egzozda insaný dakikalar içinde öldürebilecek bir gaz olan karbon monoksit bulunur. unu görmek, kokusunu veya tadýný almak ÝMKÂNSIZIR. gzoz dumanýnýn kokusunu almasanýz bile karbon monoksit gazýna maruz kalabilirsiniz. u ürünü kullanýrken kendinizi hasta hisseder, baþ dönmesi veya halsizlik görürseniz hemen durdurun ve RHL açýk havaya çýkýn. ir doktora görünün. Karbon monoksit nedeniyle zehirlenmiþ olabilirsiniz. u ürünü S pencerelerden, kapýlardan ve havalandýrma giriþlerinden uzakta kullanarak kapalý iç mekânlara doðru karbon monoksit gazýnýn ulaþma ve buralarda birikme riskini azaltýnýz. Üreticinin talimatlarýna uygun olarak, pille çalýþan karbon monoksit alarmlarýndan veya þebekeden çalýþýp pille yedeklenmiþ karbon monoksit alarmlarýndan takýnýz. uman alarmlarý karbon monoksit gazýný algýlayamaz. u ürünü evlerin içinde, garajlarda, bodrumlarda, kalabalýk alanlarda, barakalarda ve diðer yarý kapalý alanlarda, vantilatörle havalandýrsa ya da pencere veya kapýlarý açýk olsa dahi KULLNMYINIZ. Karbon monoksit bu alanlarý çok kýsa sürede kaplayarak bu ürün kapatýldýktan sonra bile saatlerce etkisini sürdürebilir. u ürünü HR ZMN rüzgâr yönünde kullanýnýz ve egzozu insanlarýn olduðu mekânlardan uzaða doðrultunuz. Marþ ipinin hýzla geri çekilmesi (geri tepme) elinizi ve kolunuzu motora doðru uyum saðlayamayacaðýnýz bir süratte çekecektir. Kemiðiniz kýrýlabilir, çatlayabilir, yaralanma veya burkulmalar meydana gelebilir. Motoru çalýþtýrýrken, marþ ipini direnci hissedene kadar çekin, sonra geri tepmeye mani olmak için hýzla çekin. Motoru çalýþtýrmadan önce harici tüm motor yüklerini/donanýmý kaldýrýn. ýçaklar, rotorlar, makaralar, zincir diþlileri içeren, ancak bu sayýlanlarla sýnýrlý olmayan doðrudan baðlanmýþ donaným emniyetli bir biçimde baðlanmýþ olmalýdýr. önen parçalar el, ayak, saç, giysi veya aksesuarlara temas edebilir veya bunlara dolanabilir. Uzuv kesilmesine veya ciddi kesiklere sebep olabilir. ihazý kullanýrken muhafazalarýn yerinde olduðundan emin olun. l ve ayaklarýnýzý dönen parçalardan uzakta tutun. Saçýnýz uzunsa toplayýn ve takýlarýnýzý çýkartýn. ol giysi, sarkan kumaþlar veya motora dolanabilecek diðer kýyafetleri giymeyin. Kazayla kývýlcým oluþmasý yangýn veya elektrik çarpmasýna yol açabilir. Motorun kazara çalýþtýrýlmasý boðulma, uzuv kaybý veya uzuvlarýn kesilmesine yol açabilir. Yangýn tehlikesi Çalýþan motor ýsý yayar. Motor parçalarý, özellikle de egzoz aþýrý ýsýnýr. okunma sonucu ciddi yanýklar meydana gelebilir. Yaprak, çim, çalý vs. gibi yanabilir atýklar, alev alabilir. okunmadan önce egzozun, motor silindirinin ve kanatçýklarýn soðumasýný bekleyin. iriken kirleri egzoz ve silindir alanýndan uzaklaþtýrýn. Motorun egzoz sisteminde düzenli bakým ve kontrolu yapýlan kývýlcým durdurucu yoksa, bu motoru herhangi bir ormanlýk alanda, çalý veya çimlerin olduðu bir arazide kullanmak Kaliforniya Kamu Kaynaklarý Kanunu nun 4442 sayýlý yasasýna aykýrýdýr. iðer eyaletler ve federal bölgeler benzeri yasalara sahip olabilir. u motorun egzoz sistemi için tasarlanmýþ bir kývýlcým durdurucu almak için orijinal cihaz üreticisine, perakendeciye veya bayiye baþvurun. yar veya onarým yapmadan önce: uji kablosunu sökün ve bujiden uzakta tutun. küyü negatif kutuptan sökün (sadece elektrikli marþý olan motorlarda). Sadece doðru aletleri kullanýn. Motor hýzýný arttýrmak için regülatör yayýna, baðlantýlara veya diðer parçalara dokunmayýn. Yedek parçalar orijinal parçalarla ayný tasarýmda olmalý ve ayný konumlara yerleþtirilmelidir. Farklý parçalar orijinal parçalarla ayný iþlevi görmeyebilir ve yaralanmalara sebep olabilir. Volana çekiçle veya sert bir cisimle vurmayýn, aksi takdirde motor çalýþýrken volan parçalanabilir. Kývýlcým testi yaparken: Onaylanmýþ buji ölçme aleti kullanýn. uji sökülmüþken kývýlcým kontrolü yapmayýn. 6 RIGGSandSTRTTON.OM

7 Makinenin Özellikleri ve Kumandalarý Motorun özelliklerini ve kumandalarýn yerini öðrenmek için çizimi 1 motorunuzla karþýlaþtýrýn.. Motor Kimliði Modeli Tipi Kodu. uji. Hava Filtresi. Jikle. Marþ Ýpinin Kulpu F. Parmak Muhafazasý G. Gaz Kelebeðinin Kumandasý (isteðe baðlý) H. urdurma üðmesi (isteðe baðlý) I. Yakýt eposu ve Kapaðý (isteðe baðlý) J. Yað oþaltma Tapasý K. Yað oldurma L. gzoz gzoz Muhafazasý Kývýlcým urdurucu (isteðe baðlý) gzoz eflektörü (isteðe baðlý) M. Yakýt urdurma Kullanma Yað kapasitesi (bakýnýz Özellikler bölümü) Yað Tavsiyeleri n iyi performans için riggs & Stratton Garantisi tarafýndan Sertifikalandýrýlmýþ yaðlarýn kullanýlmasýný tavsiye ediyoruz. SF, SG, SH, SJ veya daha yüksek sýnýftaki diðer madeni yaðlar da uygundur. Özel katký maddeleri kullanmayýn. ýþ ortam sýcaklýðý motor için uygun yað viskozitesini belirler. eklenen dýþ ortam sýcaklýk aralýðýna en uygun viskoziteyi tespit etmek için aþaðýdaki çizelgeyi kullanýn. F S 30 10W-30 * S 30 un 40 F (4 ) nin altýnda kullanýmý motorun çalýþmasýnda zorlanmaya yol açar. ** 10W-30 un 80 F (27 ) in üzerinde kullanýmý yað tüketiminde artýþa yol açabilir. Yað seviyesini daha sýk kontrol edin. Sentetik 5W-30 tr 5W-30 Yað Seviyesinin Kontrolu/Yað Koyma - Þekil 2 Yaðý kontrol etmeden veya yað koymadan önce Motoru yatay olarak yerleþtirin. Yað doldurma alanýný tamamen temizleyin. 1. Yað çubuðunu () çýkartýn ve temiz bir bezle silin. 2. Yað çubuðunu takýn. öndürmeyin ve de sýkmayýn. 3. Yað çubuðunu çýkartýn ve yað seviyesini kontrol edin. Seviye yað çubuðu üzerindeki dolu göstergesinin () tepesinde olmalýdýr. 4. Yað koymak için, yaðý yavaþça motorun yað haznesine () boþaltýn. Taþma noktasina kadar doldurun. 5. Yað çubuðunu yerine koyun ve sýkýn. üþük Yað Seviyesi Koruma Sistemi (varsa) azý motorlarda düþük yað seviyesi sensörü bulunmaktadýr. Yað seviyesi düþükse, sensör uyarý lambasýný yakar veya motoru durdurur. Motoru durdurun ve tekrar çalýþtýrmadan önce þu adýmlarý izleyin. Motorun düz olduðundan emin olun. Yað seviyesini kontrol edin Yað Kontrolü/Yað Koyma bölümüne bakýn. Yað seviyesi düþükse, uygun miktarda yað ekleyin.motoruçalýþtýrýnveuyarý lambasýnýn yanmadýðýndan (varsa) emin olun. Yað seviyesi düþük deðilse motoru çalýþtýrmayýn. Yað probleminin çözümü için Yetkili riggs & Stratton ayisine baþvurun. Yakýtla Ýlgili Tavsiyeler Yakýt bu þartlara uygun olmalýdýr: Temiz, taze, kurþunsuz benzin. Minimum 87 oktanlýk yakýt/87 KI (91 RON). Yüksek irtifada kullaným için, aþaðýya bakýn. n fazla %10 etanol (gazohol) katkýlý benzine izin verilir. ÝKKT: 15 ve 85 gibi onaylanmamýþ yakýtlarý kullanmayýn. Yakýta yað ilave etmeyin veya motorda alternatif yakýtlarla çalýþacak þekilde deðiþiklik yapmayýn. Uygun olmayan yakýtlarýn kullanýlmasý motor parçalarýnda garanti kapsamýna girmeyecek hasara neden olur. Yakýt sistemini çapak oluþumundan korumak için yakýta bir yakýt dengeleyici ilave edin. akýnýz Saklama. ütün yakýtlar ayný deðildir. ðer motorun çalýþmasýnda veya performansýnda sorunlar oluþursa, yakýt satýn aldýðýnýz þirketi veya yakýtýn markasýný deðiþirin. u motor benzinle çalýþmak üzere sertifikalandýrýlmýþtýr. u motor için emisyon kontrol sistemi M dir (Motor eðiþiklikleri). Yüksek Ýrtifa 5,000 fit (1524 metre) ve üzeri irtifalarda en az 85 oktanlý/85 KI (89 RON) benzin kullanýlabilir. Karbüratörlü motorlar için emisyonlarý sýnýrlar dahilinde tutmak açýsýndan yüksek rakým ayarlamasý gereklidir. u ayarlama yapýlmadan çalýþmasý daha düþük performansa, daha fazla yakýt tüketimine ve daha fazla emisyonlara neden olur. Yüksek rakým ayarlamasýyla ilgili bilgi için bir riggs & Stratton Yetkili Servis ayisine baþvurun. Motorun 2,500 fit (762 metre) ve daha düþük irtifalarda yüksek irtifa ayarlamasýyla çalýþtýrýlmasý tavsiye edilmemektedir. lektronik Yakýt njeksiyonlu (FI) motorlar için yüksek irtifa ayarlamasýna gerek yoktur. Yakýt oldurma - Þekil 3 Yakýtýn oldurulmasý Motoru kapatýn ve yakýt kapaðýný açmadan önce motorun en az 2 dakika soðumasýný bekleyin. Yakýt deposunu açýk havada veya iyi havalandýrýlmýþ alanda doldurun. Yakýt deposuna aþýrý yakýt doldurmayýn. Yakýtýn genleþmesine imkan vermek için, yakýt deposu boðazýnýn dip seviyesinin üzerinde doldurmayýn. Yakýt kývýlcýmlardan, açýk alevlerden, pilot alevlerinden, ýsýdan ve diðer ateþleme kaynaklarýndan uzak tutun. Yakýt borularýnda, deposunda, kapaðýnda ve baðlantý birimlerinde çatlak veya sýzýntý olup olmadýðýný kontrol edin. Gerekirse parçayý deðiþtirin. ðer yakýt dökülürse, motoru çalýþtýrmadan önce dökülen yakýtýn buharlaþmasýný bekleyin. 1. Yakýt kapaðý bölgesini kir ve atýklardan temizleyin. Yakýt kapaðýný () sökün (Þekil 3). 2. Yakýt deposuna () yakýt doldurun. Yakýtýn genleþmesine imkan vermek için, yakýt deposu boðazýnýn dip seviyesinin üzerinde doldurmayýn (). 3. Yakýt deposu kapaðýný yerine takýn. Motorun Çalýþtýrýlmasý - Þekil 4 Marþ ipinin hýzla geri çekilmesi (geri tepme) elinizi ve kolunuzu motora doðru uyum saðlayamayacaðýnýz bir süratte çekecektir. Kemiðiniz kýrýlabilir, çatlayabilir, yaralanma veya burkulmalar meydana gelebilir. Motoru çalýþtýrýrken, marþ ipini direnci hissedene kadar çekin, sonra geri tepmeye mani olmak için hýzla çekin. 7

8 Motorun Çalýþtýrýlmasý ujinin, egzozun, yakýt depo kapaðýnýn ve hava filtresinin (eðer varsa) yerinde ve saðlam olduðundan emin olun. uji sökülmüþken motoru krankla hareket ettirmeyin. Motor boðulursa, jikleyi (eðer varsa) OPN/RUN (çýk/çalýþtýrma) konumuna getirin, gaz kelebeðini (eðer varsa) FST (hýzlý) konumuna getirin ve motor çalýþana kadar krankla hareket ettirin. ZHÝRLÝ GZ THLÝKSÝ. Motordan çýkan egzozda insaný dakikalar içinde öldürebilecek bir gaz olan karbon monoksit bulunur. unu görmek, kokusunu veya tadýný almak ÝMKÂNSIZIR. gzoz dumanýnýn kokusunu almasanýz bile karbon monoksit gazýna maruz kalabilirsiniz. u ürünü kullanýrken kendinizi hasta hisseder, baþ dönmesi veya halsizlik görürseniz hemen durdurun ve RHL açýk havaya çýkýn. ir doktora görünün. Karbon monoksit nedeniyle zehirlenmiþ olabilirsiniz. u ürünü S pencerelerden, kapýlardan ve havalandýrma giriþlerinden uzakta kullanarak kapalý iç mekânlara doðru karbon monoksit gazýnýn ulaþma ve buralarda birikme riskini azaltýnýz. Üreticinin talimatlarýna uygun olarak, pille çalýþan karbon monoksit alarmlarýndan veya þebekeden çalýþýp pille yedeklenmiþ karbon monoksit alarmlarýndan takýnýz. uman alarmlarý karbon monoksit gazýný algýlayamaz. u ürünü evlerin içinde, garajlarda, bodrumlarda, kalabalýk alanlarda, barakalarda ve diðer yarý kapalý alanlarda, vantilatörle havalandýrsa ya da pencere veya kapýlarý açýk olsa dahi KULLNMYINIZ. Karbon monoksit bu alanlarý çok kýsa sürede kaplayarak bu ürün kapatýldýktan sonra bile saatlerce etkisini sürdürebilir. u ürünü HR ZMN rüzgâr yönünde kullanýnýz ve egzozu insanlarýn olduðu mekânlardan uzaða doðrultunuz. ÝKKT: riggs & Stratton tarafýndan imal edilen bu motora yað konulmamýþtýr. Motoru çalýþtýrmadan önce, bu kýlavuzda yer alan talimatlara uygun yað koyduðunuzdan emin olun. Motoru yað olmadan çalýþtýrýrsanýz, motor onarýlamayacak derecede arýzalanacak ve garantiniz geçersiz olacaktýr. Not: ihazýn uzaktan kumandasý olabilir. Uzaktan kumandanýn yeri ve kullanýmý ile ilgili bilgi için cihaz kýlavuzuna bakýn. akým Motor ve motor parçalarýyla ilgili tüm bakým ve onarým hizmetleri için riggs & Stratton Yetkili servislerine baþvurmanýzý tavsiye ediyoruz. ÝKKT: Motorun doðru çalýþmasý için bu motorun yapýmýnda kullanýlan tüm parçalar yerlerinde olmalýdýr. 1. Yað seviyesini kontrol edin Yað Kontrolu/Yað Koyma bölümüne bakýn. 2. ihaz tahrik kumandalarýnýn, eðer varsa, kullanýlmadýðýndan emin olun. 3. Yakýt durdurmayý () on (açýk) konumuna getirin. 4. Jikle kumanda kolunu () jikle konumuna getirin. konumu (Þekil 4). Not: Sýcak bir motoru yeniden çalýþtýrýrken genellikle jikle gerekmez. 5. ðer varsa, gaz kumanda kolunu (), hýzlý konumuna getirin. Motoru gaz kumanda kolu hýzlý konumundayken çalýþtýrýn. 6. urdurma anahtarý () olan motorlarda, anahtarý açýk konumuna getirin. 7. Marþ ipinin kulpunu () sýkýca tutun. Marþ ipinin kulpunu direnci hissedene kadar yavaþça çekin, sonra hýzla çekin. Not: efalarca denedikten sonra motor çalýþmazsa, yerel bayinize baþvurun veya RIGGSandSTRTTON.OM web sitesine gidin veya telefonla arayýn ( de). : Marþ ipinin hýzla geri dönmesi (geri tepme) elinizi ve kolunuzu sizin reaksiyon verme hýzýnýzdan daha hýzlý olarak motora doðru çekebilir. Kýrýk oluþumu, yaralanma veya burkulmalar olabilir. Motoru çalýþtýrýrken direnci hissedene kadar ipi yavaþça çekin ve ardýndan geri tepmeden korunmak için ipi hýzla çekin. 8. Motor ýsýndýkça, jikle kumandasýný () kullanma konumuna getirin. Motorun urdurulmasý - Þekil 4 Motoru durdurmak için karbüratörü boðmayýn. 1. Stop anahtarýný () stop konumuna getirin. or Gaz kelebeði kumanda levyesi () olan modellerde, gaz kelebeði kumanda levyesini yavaþ konumuna getirin ardýndan durdurma konumuna getirin. 2. Yakýt durdurmayý () off (kapalý) konumuna getirin. Kazayla kývýlcým oluþmasý yangýn veya elektrik çarpmasýna yol açabilir. Motorun kazara çalýþtýrýlmasý boðulma, uzuv kaybý veya uzuvlarýn kesilmesine yol açabilir. Yangýn tehlikesi misyon Kontrolu misyon kontrol cihazlarýnýn ve sistemlerinin bakýmý, deðiþtirilmesi veya onarýmý yollarda kullanýlmayan motorlarý tamir eden herhangi bir kiþi veya kurum tarafýndan yapýlabilir. ununla birlikte ücretsiz emisyon kontrol servisi için, bu iþlemin fabrika onaylý bayiler tarafýndan yapýlmasý gerekir. misyon Garantisi bölümüne bakýn. yar veya onarým yapmadan önce: uji kablosunu sökün ve bujiden uzakta tutun. küyü negatif kutuptan sökün (sadece elektrikli marþý olan motorlarda). Sadece doðru aletleri kullanýn. Motor hýzýný arttýrmak için regülatör yayýna, baðlantýlara veya diðer parçalara dokunmayýn. Yedek parçalar orijinal parçalarla ayný tasarýmda olmalý ve ayný konumlara yerleþtirilmelidir. Farklý parçalar orijinal parçalarla ayný iþlevi görmeyebilir ve yaralanmalara sebep olabilir. Volana çekiçle veya sert bir cisimle vurmayýn, aksi takdirde motor çalýþýrken volan parçalanabilir. Kývýlcým testi yaparken: Onaylanmýþ buji ölçme aleti kullanýn. uji sökülmüþken kývýlcým kontrolü yapmayýn. 8 RIGGSandSTRTTON.OM

9 akým Çizelgesi Ýlk5Saat Yaðý deðiþtirin Her 8 saatlik çalýþmada veya günde bir kez Motor yað seviyesini kontrol edin. gzoz ve kumanda çevresindeki alaný temizleyin. Parmak muhafazasýný temizleyin Her 25 Saatte veya Senede ir Hava filtresini temizleyin * Ön temizleyiciyi temizleyin, (eðer varsa) * Her 50 Saatte veya Senede ir Motor yaðýný deðiþtirin gzoz ve kývýlcým durdurucuyu kontrol edin Senede bir Hava filtresini deðiþtirin Ön temizleyiciyi deðiþtirin (eðer varsa) ujiyi deðiþtirin Hava soðutma sistemini temizleyin * * Tozlu koþullarda veya havada parçacýklar varsa, daha sýk temizleyin. Karbüratör ve Motor Hýz yarý Karbüratör ve motor hýzý üzerinde hiçbir ayarlama yapmayýnýz. Karbüratör birçok koþulda verimli çalýþacak þekilde fabrikada ayarlanmýþtýr. Motor hýzýný deðiþtirmek için kumanda yayý, baðlantý tertibatý veya diðer parçalarý kurcalamayýnýz. Herhangi bir þekilde ayar gerektiðinde riggs & Stratton Yetkili Servis Merkezine baþvurunuz. : kipman üreticisi ekipman üzerindeki motor için azami hýzý belirlemiþtir. u hýzý aþmayýnýz. kipmanýn azami hýzý veya fabrikada ayarlanan hýz konusunda þüpheniz varsa, destek için riggs & Stratton Yetkili Servis Merkezine baþvurunuz. kipmanýn güvenli ve doðru kullanýmý açýsýndan motor hýzý sadece kalifiye bir servis teknisyeni tarafýndan ayarlanmalýdýr. ujinin eðiþtirilmesi - Þekil 5 Kablolu ölçüm cihazýyla () buji týrnak aralýðýný () kontrol edin, Þekil 5. Gerekirse, aralýðý yeniden ayarlayýn. ujiyi monte edin ve tavsiye edilen torka sýkýn. ralýk ayarý veya tork deðeri için Özellikler bölümüne bakýn. Note: azý bölgelerde, yerel kanun ateþleme sinyallerini bastýrmasý için rezistör buji kullanýlmasýný gerektirir. ðer motorun orijinalinde rezistörlü buji varsa, parça deðiþikliðinde ayný tip buji kullanýn. gzoz ve Kývýlcým urdurucuyu Kontrol din - Þekil 6 Çalýþan motor ýsý yayar. Motor parçalarý, özellikle de egzoz aþýrý ýsýnýr. okunma sonucu ciddi yanýklar meydana gelebilir. Yaprak, çim, çalý vs. gibi yanabilir atýklar, alev alabilir. okunmadan önce egzozun, motor silindirinin ve kanatçýklarýn soðumasýný bekleyin. iriken kirleri egzoz ve silindir alanýndan uzaklaþtýrýn. Motorun egzoz sisteminde düzenli bakým ve kontrolu yapýlan kývýlcým durdurucu yoksa, bu motoru herhangi bir ormanlýk alanda, çalý veya çimlerin olduðu bir arazide kullanmak Kaliforniya Kamu Kaynaklarý Kanunu nun 4442 sayýlý yasasýna aykýrýdýr. iðer eyaletler ve federal bölgeler benzeri yasalara sahip olabilir. u motorun egzoz sistemi için tasarlanmýþ bir kývýlcým durdurucu almak için orijinal cihaz üreticisine, perakendeciye veya bayiye baþvurun. gzos ve silindir alanlarýnda biriken kiri çýkartýn. gzosda (, Þekil 6) çatlak, aþýnma, veya baþka hasar olup olmadýðýný kontrol edin. Kývýlcým durdurucu () varsa sökün ve hasar veya karbon týkanmasý olup olmadýðýný kontrol edin. Hasar varsa, çalýþtýrmadan önce yedek parçalarý monte edin. : Yedek parçalar orijinal parçalarla ayný tasarýmda olmalý ve ayný konumlara yerleþtirilmelidir. Farklý parçalar orijinal parçalarla ayný iþlevi görmeyebilir ve yaralanmalara sebep olabilir. tr Yaðýn eðiþtirilmesi - Þekil 8 9 Kullanýlmýþ yað tehlikeli bir atýk maddedir ve uygun bir þekilde atýlmalýdýr. vsel atýðýnýzla birlikte çöpe atmayýn. Geri dönüþüm/güvenli atýk merkezleri için yerel yetkililere, servis merkezine, veya bayilere baþvurun. Yaðýn oþaltýlmasý 1. Motoru durdurduktan sonra, motor hala ýlýk iken, buji kablosunu () sökün ve bujiden uzak tutun (Þekil 8). 2. Yað boþaltma tapasýný (, Þekil 9) sökün. Yaðý bu iþlem için onaylý bir kaba boþaltýn. 3. Yað boþaldýktan sonra, yað boþaltma tapasýný monte edin ve sýkýn. Yað koyun Motoru yatay olarak yerleþtirin. Yað doldurma alanýný tamamen temizleyin. Yað kapasitesi için Özellikler bölümüne bakýn. 1. Yað çubuðunu (, Þekil 9) çýkartýn ve temiz bir bezle silin. 2. Yaðý motor yað haznesine () yavaþça boþaltýn. Taþma noktasýna kadar doldurun. 3. Yað çubuðunu takýn. öndürmeyin ve de sýkmayýn. 4. Yað çubuðunu çýkartýn ve yað seviyesini kontrol edin. Seviye yað çubuðu üzerindeki dolu göstergesinin (F) tepesinde olmalýdýr. 5. Yað çubuðunu yerleþtirin ve sýkýn. Hava Filtresinin akýmý - Þekil Motoru asla hava temizleme donanýmý veya hava filtresi olmadan çalýþtýrmayýn ve kullanmayýn. ÝKKT: Filtreyi temizlemek için basýnçlý hava veya solvent kullanmayýn. asýnçlý hava filtreye hasar verebilir ve solventler filtreyi eritir. Hava filtre sisteminde düz, yuvarlak veya oval kartuþlu hava filtresi kullanýlýr. azý modellerde yýkanabilen ve yeniden kullanýlabilen ön-temizleyici mevcuttur. üz Hava Filtresi - Þekil Kapaðý tutan () baðlantý elemanýný () gevþetin. 2. Kapaðý açýn ve filtreyi () çýkartýn. 3. Köpük elemanýný sývý deterjan ve suyla temizleyin. Köpük elemanýný temiz bir bezle sýkarak kurutun. 4. Köpük elemanýna doygunluða eriþene kadar yað emdirin. Motor yaðýnýn fazlasýný atmak için, köpük elemanýný temiz bir bez içinde sýkýn. 5. Filtreyi () yerleþtirin. 6. Hava filtresi kapaðý yerleþtirin ve baðlantý elemanlarýyla sýkýn. üz Hava Filtresi - Þekil Kapaðý tutan () baðlantý elemanýný () gevþetin. 2. Kapaðý açýn. Tutucuyu () ve filtreyi () sökün. 3. Köpük elemanýný sývý deterjan ve suyla temizleyin. Köpük elemanýný temiz bir bezle sýkarak kurutun. 4. Köpük elemanýna doygunluða eriþene kadar yað emdirin. Motor yaðýnýn fazlasýný atmak için, köpük elemanýný temiz bir bez içinde sýkýn. 5. Filtreyi () ve tutucuyu () takýn. 6. Hava filtresi kapaðý yerleþtirin ve baðlantý elemanlarýyla sýkýn. Yuvarlak Hava Filtresi - Þekil 12 Standart hava filtresi temizlenebilen ve yeniden kullanýlabilen bir köpük elemaný içerir. 1. Kapaðý tutan () baðlantý elemanýný () gevþetin. Kapaðý çýkartýn. 2. aðlantý elemanýný (), pulu (), ve köpük elemanýný () çýkartýn. 3. estek kovanýný (F) köpük elemanýndan çýkartýn. 4. Köpük elemanýný sývý deterjan ve suyla temizleyin. Köpük elemanýný temiz bir bezle sýkarak kurutun. 5. Köpük elemanýna doygunluða eriþene kadar yað emdirin. Motor yaðýnýn fazlasýný atmak için, köpük elemanýný temiz bir bez içinde sýkýn. 9

10 6. estek kovanýný köpük elemana yerleþtirin. 7. Köpük elemaný yuvaya (G) ve çubuðun (H) üzerine yerleþtirin. Köpük elemanýn yuva içinde doðru þekilde durduðundan ve pul ile baðlantý elemaný sayesinde sabitlenmiþ olduðundan emin olun. 8. Hava filtresi kapaðý yerleþtirin ve baðlantý elemanlarýyla sýkýn. aðlantý elemannýn sýký olduðundan emin olun. Saklama Oval Hava Filtresi - Þekil 13 Hava temizleme sisteminde, seçime baðlý ön temizleyici kullanýlabilen, pilili bir filtre vardýr. Ön temizleyici yýkanabilir ve yeniden kullanýlabilir. 1. aðlantý elemanýný () ve kapaðý () sökün. 2. aðlantý elemanýný () ve filtreyi () sökün. 3. ðer varsa, ön temizleyiciyi () filtreden sökün. Kiri gevþetmek için, filtreyi sert bir zemin üzerine hafifçe vurun. ðer filtre aþýrý kirliyse, yeni filtre takýn. 4. Ön temizleyiciyi sývý deterjan ve suyla temizleyin. rdýndan havayla tamamen kurumasýna zaman tanýyýn. Ön temizleyiciyi yaðlamayýn. 5. Kuru ön temizleyiciyi hava filtresine takýn. 6. Filtreyi ve ön temizleyiciyi tabana (F) ve saplamaya (G) yerleþtirin. Filtrenin tabana saðlamca oturduðundan emin olun. Filtreyi baðlantý elemanýyla ().sýkýn. 7. Kapaðý yerleþtirin ve baðlantý elemanýyla () sýkýn. aðlantý elemanýnýn sýký olduðundan emin olun. Kir Süzgeci Nasýl Temizlenir/eðiþtirilir - Þekil 7 Yakýt kývýlcýmlardan, açýk alevlerden, pilot alevlerinden, ýsýdan ve diðer ateþleme kaynaklarýndan uzak tutun. Yakýt borularýnda, deposunda, kapaðýnda ve baðlantý birimlerinde çatlak veya sýzýntý olup olmadýðýný kontrol edin. Gerekirse parçayý deðiþtirin. Yedek parçalar orijinal parçalarla ayný olmalý ve orijinal parçalarla ayný konumda monte edilmelidir. ðer yakýt dökülürse, motoru çalýþtýrmadan önce dökülen yakýtýn buharlaþmasýný bekleyin. 1. Yakýt doldurma kapaðýný çýkartýn (, Þekil 7). 2. Kir süzgecini çýkartýn (). 3. Süzgeç kirlenmiþse temizleyin veya deðiþtirin. Süzgeci deðiþtirecekseniz orijinal süzgeç kullandýðýnýzdan emin olun. Hava Soðutma Sisteminin Temizlenmesi - Þekil 14 Çalýþan motor ýsý yayar. Motor parçalarý, özellikle de egzoz aþýrý ýsýnýr. okunma sonucu ciddi yanýklar meydana gelebilir. Yaprak, çim, çalý vs. gibi yanabilir atýklar, alev alabilir. okunmadan önce egzozun, motor silindirinin ve kanatçýklarýn soðumasýný bekleyin. iriken kirleri egzoz ve silindir alanýndan uzaklaþtýrýn. ÝKKT: Motoru temizlerken su kullanmayýn. Su yakýt sistemini kirletebilir. Motoru temizlemek için fýrça veya kuru bir bez kullanýn. u hava soðutmalý bir motordur. Kir veya atýklar hava akýmýný kýsýtlayabilir, motorun aþýrý ýsýnmasýna ve bunun sonucunda performans düþüklüðüne ve motor ömrünün azalmasýna sebep olur. Parmak muhafazasýndan () (Þekil 14) kiri çýkarmak için fýrça veya kuru bir bez kullanýn. aðlantýlarý, yaylarý ve kumandalarý () temiz tutun. gzozun etrafýndaki ve arkasýndaki () alaný yanýcý kirlerden temizleyin. Yakýtýn Veya ihazýn olu epoyla Saklanmasý Fýrýnlarýn, ocaklarýn, su ýsýtýcýlarýnýn veya pilot alevi olan diðer cihazlarýn veya yakýt buharýnýn ateþlemesine sebep olabilecek diðer ateþleme kaynaklarýndan uzakta saklayýn. Yakýt Sistemi 30 günün üzerinde saklanýrsa, yakýt bayatlayabilir. ayat yakýt, yakýt sisteminde veya temel karbüratör parçalarýnda asitli ve yapýþkan birikimlere sebep olur. Yakýtý taze tutmak için riggs & Stratton orijinal servis parçalarýnýn satýldýðý maðazalardan bulabileceðiniz riggs & Stratton Geliþmiþ Formüllü Yakýt Ýyileþtirme & engeleyici yi kullanýn. ðer talimatlara göre bir yakýt dengeleyicisi ilave edilirse yakýtý motordan boþaltmaya gerek yoktur. Saklamadan önce yakýt dengeleyicisini yakýt sisteminde dolaþtýrmak için motoru 2 dakika çalýþtýrýn. ðer motordaki benzine bir yakýt dengeleyicisi ilave edilmezse, benzin boþaltma iþlemine onaylý bir kaba boþaltýlmalýdýr. Motoru yakýt yokluðundan durana kadar çalýþtýrýn. Tazeliðini korumak için saklama kabýndaki yakýta yakýt dengeleyici ilave edilmesi tavsiye edilir. Motor Yaðý Motor hala sýcakken, motor yaðýný deðiþtirin. rýza Tespit Yardýma mý ihtiyacýnýz var? RIGGSandSTRTTON.OM websitesine gidin veya telefonla arayýn ( de). Ürün özellikleri Motorun Özellikleri Model Volümetrik Silindir Çapý 9,95 ci (163 cc) 2,677 in (68 mm) 10 RIGGSandSTRTTON.OM Strok 1,77 in (45 mm) Motor Yað Kapasitesi oz (0, ,59 L) yar Özellikleri * Model uji Týrnak ralýðý uji Torku rmatür Hava ralýðý miþ Valf çýklýðý gzoz Valf çýklýðý 0,030 in (0,76 mm) 180 lb-in (20 Nm) 0,010-0,014 in (0,25-0,35 mm) 0,004-0,006 in (0,10-0,15 mm) 0,006-0,008 in (0,15-0,20 mm) * Motor gücü deniz yüzeyinin üzerindeki her 1000 fit (300 metre) için %3,5 ve 77 F(25 ) nin üzerindeki her 10 F(5.6 ) için %1 azalýr. Motor 15 ye kadar olan açýlarda tatmin edici bir þekilde çalýþýr. Yokuþlarda güvenli kullaným sýnýrlarý için cihazýn kullanma kýlavuzuna bakýn. Sýk Kullanýlan Onarým Parçalarý n akým Parçasý Hava Filtresi, Yuvarlak Hava Filtresi, Oval Hava Filtresi Ön Temizleyicisi, Oval Hava Filtresi, üz (bkz. Resim 10) Hava Filtresi, üz (bkz. Resim 11) Geliþtirilmiþ Formüllü Yakýt Katkýsý & Stabilizör uji uji nahtarý uji Test ihazý Parça Numarasý , n Motor ve motor parçalarýnda tüm bakým ve onarým hizmetleri için riggs & Stratton Yetkili ayilerine baþvurmanýzý tavsiye ediyoruz.

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 110000. Model 140000. Model 120000. 950/1000 Seriest. 775/800 Seriest.

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 110000. Model 140000. Model 120000. 950/1000 Seriest. 775/800 Seriest. tr Kullanma Kýlavuz Model 110000 Professional Seriest Model 120000 Professional Seriest 775/800 Seriest 850/875 Seriest Model 140000 Professional Seriest 950/1000 Seriest opyright E 2012 riggs & Stratton

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

ÇAPALAMA MAKÝNESÝ HONDA FG201 HONDA FG205 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ 2 Emniyet kurallarý 4 Genel tanýtým 6 Ön hazýrlýklar ve kontroller 12 Motorun çalýþtýrýlmasý 18 Kullanma ve tavsiyeler

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

Kullaným. ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi 3A0048C TUR

Kullaným. ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi 3A0048C TUR Kullaným ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi US Patent No. D619,625 S 3A0048C TUR - Termoplastik trafik iþaretleme bileþen malzemelerinin profesyonel uygulamasý için (þaplamayla ayný anda uygulanan

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU. Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com.

KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU. Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com. KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com.tr Önsöz Bir SUBARU arac n seçti iniz için tebrikler. Bu Kullanma K

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

Buzdolabý. Derin Dondurucu Altta. AMANA MODELLERi

Buzdolabý. Derin Dondurucu Altta. AMANA MODELLERi Derin Dondurucu Altta Buzdolabý Önemli Güvenlik Talimatlarý... 265-266 Montaj... 267-271 Sýcaklýk Kumanda Elemanlarý... 272 Taze Gýda Özellikleri... 273-275 Derin Dondurucu Özellikleri... 276 Yiyecek Saklama

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

CHRYSLER PT CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 57 ARACIN

Detaylı

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR CORPORATION 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA AICHI JAPAN Tel : (81) 338 179 730 Fax : (81) 338 179 038 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi, E-5 Yan Yol

Detaylı

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Silindir RD 27-100 RD 27-120. 0171754tr 003 1209

Kullanım Kılavuzu. Silindir RD 27-100 RD 27-120. 0171754tr 003 1209 Kullanım Kılavuzu Silindir RD 27-100 RD 27-120 0171754tr 003 1209 0 1 7 1 7 5 4 T R RD 27 Önsöz Önsöz Bu kýlavuzun ilgili olduðu makineler Makine Dokümantasyonu Bu kýlavuzdaki bilgilere yönelik beklentiler

Detaylı

Bu buzdolabýný satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz! Ýçindekiler. Yedek Parça ve Servislerimize Nasýl Ulaþabilirsiniz?

Bu buzdolabýný satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz! Ýçindekiler. Yedek Parça ve Servislerimize Nasýl Ulaþabilirsiniz? Bu buzdolabýný satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz Lütfen bu Kullanýcý Elkitabýný dikkatle okuyun. Bu elkitabýnda doðru bakým bilgileri verilmektedir. Garanti hizmeti yetkili bir servis tarafýndan yerine

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A02T

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A02T ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA OTOMOTÝV SANAYÝ TÜRKÝYE A.Þ. P.K. 161 ADAPAZARI NEHÝRKENT, 54000 SAKARYA-TÜRKÝYE Tel : (90) 264 295 02 95 Fax : (0264) 276 38 36 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60 Güvenlik Bilgileri....1 Bu Kılavuzu Okuyun Bu kılavuz Güvenlik Talimatları, Kullanma Talimatları ve Arıza Arama ipuçları v.s. bölümlerini içerir. Bulaşık

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı