Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelii, Resmi Gazete nin Pazartesi tarih ve Sayısında yayınlanmıtır

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelii, Resmi Gazete nin 14.03.2005 Pazartesi tarih ve 25755 Sayısında yayınlanmıtır"

Transkript

1 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelii, Resmi Gazete nin Pazartesi tarih ve Sayısında yayınlanmıtır Çevre ve Orman Bakanlıından: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelii BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, lkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliin amacı, tehlikeli atıkların, üretiminden nihai bertarafına kadar; a) nsan salıına ve çevreye zarar verecek ekilde dorudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, b) Üretiminin ve taınmasının kontrolünün salanmasına, c) thalinin yasaklanmasına ve ihracatının kontrolüne, d) Yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların salanmasına, e) Üretiminin kaynaında en aza indirilmesine, f) Üretiminin kaçınılmaz olduu durumlarda, üretildii yere en yakın mesafede bertaraf edilmesine, g) Yeterli bertaraf tesisi kurulması ve bu tesislerin çevresel bakımdan salıklı bir ekilde kontrolüne, h) Çevreyle uyumlu yönetiminin salanmasına, yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi için hukuki ve teknik esasları kapsar. Kapsam Madde 2 - Bu Yönetmelik, (EK 7) de tehlikeli atık olarak sınıflandırılan, (EK 5) te listelenmi olan ve tehlikeli kabul edilen özelliklerinden birini veya birden fazlasını gösteren ve bu H3 ten H8 e kadar olan keza H10 ve H 11 bakımından ise (Ek 6) daki eik konsantrasyonlarının üzerinde bir deere sahip atıkların üretimi, toplanması, geçici olarak depolanması, ara depolanması, taınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, ithali ve ihracatına ilikin yasak, sınırlama ve yükümlülükleri, alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri, tabi olunacak hukuki ve teknik sorumlulukları kapsar. Yerli ve yabancı bayraklı gemilerin ve dier deniz araçlarının normal faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların liman kabul tesislerine veya atık toplayıcı gemilere boaltılması bu Yönetmelik kapsamı dıında olup, bu atıklar için 24/6/1990 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüe giren Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesi Hakkında Uluslararası Sözleme (MARPOL 73/78) hükümleri uygulanır. Dayanak Madde 3 - Bu Yönetmelik 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8, 11 ve 12 nci maddesi ile 15/5/1994 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Sınırlar Ötesi Taınımının ve Bertarafının Kontrolüne likin Basel Sözlemesinin 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıtır.

2 Tanımlar Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen terimlerden; Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlıını, Kanun: 2872 sayılı Çevre Kanununu, Tehlikeli Atık: Bu Yönetmelikte tehlikeli atık, atık olarak ifade edilecektir. (EK 7) de (A) iareti ile gösterilmi atıkların herhangi tehlikeli atık konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girerken, aynı listede (M) iareti ile gösterilmi atıklar (EK 6) da verilen tehlikeli atıkların eik konsantrasyonu üzerinde bir deere sahipse tehlikeli atıktır. Ayrıca doal karakterleri yada olumalarına neden olan aktiviteye balı olarak (EK 3-A) da bulunan veya (EK 3-B) de bulunup (EK 4) de verilen maddeleri içeren atıkların, (EK 5) teki özelliklerden bir veya birkaçına sahip olmaları ve (EK 6) da verilen tehlikeli özellikleri göstermeleri durumunda tehlikeli atık olarak sınıflandırılan atıkları, Bertaraf: (Ek 2) de yer alan ilemlerden herhangi birini veya birkaçını, Bertaraf Tesisi: (Ek 2) de yer alan ilemlerden bir veya birkaçını yapmak üzere kurulmu tesisi, Atık Yönetimi: Atıın kaynaında azaltılması, özelliine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taınması, bertarafı ve bertaraf ilemleri sonrası kontrolü ve benzeri ilemleri, Tehlikeli Atık Yönetim Planı: Atıkların çevreyle uyumlu bir ekilde yönetimini salamak üzere hazırlanan kısa ve uzun vadeli program ve politikaları, Acil Durum Planı: Tesiste ve taıma ilemleri esnasında olabilecek kazayı sonuçlarıyla birlikte deerlendirerek kaza oluumunda tesiste ve civarında yapılacak ilemleri ayrıntılı olarak belirleyen planı, Üretici: (Ek 7) de yer alan faaliyetler sırasında tehlikeli atık üreten gerçek ve tüzel kiiler, atıı üretenin bilinmemesi durumunda ise bu atıkları zilyetliinde veya mülkiyetinde bulunduran gerçek ve tüzel kiileri, Bertaraf Eden: Atıkların bertaraf ilemini yapan veya yaptıran gerçek ve tüzel kiileri, hracatçı: hracatçı devletin yetkisi altında atıkların ihracatını yürüten gerçek ve tüzel kiileri, thalatçı: thalatçı devletin yetkisi altında atıkların ithalatını yürüten gerçek ve tüzel kiileri, Transit Devlet: Atıkların sınırlar ötesi hareketi sırasında transit geçtii veya geçmesini planlandıı devleti, Yasadıı Trafik: Atıkların 47 nci maddede belirtildii ekilde sınırlar ötesi hareketini, Taıyıcı: Yurtiçi ve yurt dıında atıkların taınması ileminin tümünü veya bir bölümünü gerçekletiren gerçek ve tüzel kiileri, Atıkların Sınırlar Ötesi Hareketi: hracatçı, ithalatçı ve transit devletlerden en az birinde tehlikeli olarak görülen atıkların bir devletten baka bir devlete sevk edilmesini, Bildirim: Atıkların sınırlar ötesi hareketinde, Ek 10 da yer alan bilgi, beyan ve formu kullanarak yapılan bavuruyu, Atık Taıma Formu: Üretici ve taıyıcı tarafından ortak doldurulacak, üretim noktasından atık bertaraf tesisine kadar kayıt ve beyanları içeren, (Ek 9 A-B) de yer alan formları, Atık Beyan Formu: (Ek 8) de yer alan formu, Kompresibilite (Dpr): Mineral sızdırmazlık tabakasında ince taneli zemin sıklıını, Ön Lisans: Bu Yönetmelik gereince, atık bertaraf tesisi kurmak isteyen gerçek ve tüzel kiilerin bakanlıktan almaları gereken kuracakları tesisle ilgili her türlü plan, proje, rapor, teknik veri, açıklamalar ve dier dokümanlara ilikin tesisin projelendirilmesine ilikin izni,

3 Geçici Çalıma zni: Atık bertaraf tesisi iletmecisinin lisans bavurusu yaptıında iletme esnasında bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak çalıtıını belgelemesi için Bakanlıkça belirlenecek bir süre için tesise verilen izni, Lisans: Bu Yönetmelik gereince atık taımacılıı yapmak isteyenlerin valilikten, atık bertaraf tesisi ve ara depolama tesisi kurmak isteyenlerin, konu ile ilgili yeterli uzman ve teknolojik imkanlara sahip olduunu belirten belgeyi, nert Atık: Fiziksel, kimyasal veya biyolojik olarak önemli derecede herhangi bir deiime uramayan, çözünmeyen, yanmayan, fiziksel veya kimyasal olarak reaksiyona girmeyen, biyolojik bozulmaya uramayan veya temas ettii maddeleri çevreye veya insan hayatına zarar verecek ekilde etkilemeyen ve toplam sızıntı kabiliyeti ve ekotoksisitesi önemsiz miktarda olan, özellikle yüzey ve yeraltı suyu kirlilii tehlikesi yaratmayan maddeleri, Ara Depolama: Atıkların geri kazanım ve nihai bertaraf tesislerine ulatırılmadan önce atık miktarı yeterli kapasiteye ulaıncaya kadar güvenli bir ekilde depolanmasını, Geçici Depolama: Atıkların ara depolama, geri kazanım ve nihai bertaraf tesislerine ulatırılmadan yada tesiste tekrar kullanmadan önce, atık üreticisi tarafından tesis içinde, tesis içinde uygun yer bulunmaması durumunda üreticiye ait uygun bir alanda güvenli bir ekilde depolanmasını, Meskun Mahal: Üst ölçek planlarına uygun olarak imar planı ile belirlenmi ve iskan edilmi alanı, ifade eder. lkeler Madde 5 - Atıkların yönetimine ilikin ilkeler unlardır; a) Her türlü atıın ithali, bu Yönetmeliin 41 inci maddesinde belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla yasaktır, b) Atıkların kaynaında en aza indirilmesi esastır, c) Atık yönetiminin her safhasında sorumlu kiiler, çevre ve insan salıına zarar vermeyecek tedbirleri alırlar, d) Atıkların yarattıı çevresel kirlenme ve bozulmadan doan zararlardan dolayı atık üreticileri, taıyıcıları, bertaraf edicileri kusur artı aranmaksızın sorumludurlar. Adı geçen sorumluların, meydana gelen zararlardan ötürü genel hükümlere göre de tazminat sorumluluu saklıdır. e) Atıkların yönetiminden kaynaklanan her türlü çevresel zararın giderilmesi için yapılan harcamalar kirleten öder prensibine göre atıkların yönetiminden sorumlu olan gerçek ve tüzel kiiler tarafından karılanır. Atıkların yönetiminden sorumlu kiilerin çevresel zararı durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemleri almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca dorudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kurulularınca yapılan gerekli harcamalar 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre atıkların yönetiminden sorumlu olanlardan tahsil edilir, f) Atıkların, Bakanlıktan lisans almı bertaraf tesisleri dıında üçüncü kiiler tarafından ticari amaçlar ile toplanması, satıı ve bertaraf edilmesi, dier yakıtlara karıtırılarak yakılması yasaktır, g)atıklar fiziksel, biyolojik ve kimyasal ön ilemler haricinde kesinlikle dorudan baka bir madde veya atıkla karıtırılamaz ve seyreltilemez, h) Bertaraf tesislerine tehlikeli atıkla karıık atık gelmesi durumunda öncelikle ayrıtırılmalıdır. Ayrıtırmanın mümkün olmadıı durumda atıın tamamı tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir. ı) Atıkların geçici depolanması ileminin atıı üreten tesis içinde yapılması esastır. Ancak tesis içinde uygun yer bulunamaması durumunda üreticiye ait, gerekli koullara sahip uygun bir alanda geçici depolama yapılması mümkündür.

4 KNC BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar Bakanlıın görev ve yetkileri Madde 6 - Bakanlık; a) Kanun gereince atıkların çevreyle uyumlu bir ekilde yönetimini salayan program ve politikaları saptamak, bu Yönetmeliin uygulanmasına yönelik ibirlii ve koordinasyonu salamak, valiliklerden bölgesel yıllık rapor, izin, tesis kapatma onayı gibi her türlü bildirimi almak ve deerlendirmekle ve gerekli denetimleri yapmakla, b) Bölgesel boyutta atık yönetim planı yapmak ve halkın bilgilenmesini salamakla, c) Atıkların sınırlar ötesi taınımı ve bertarafına ilikin uluslararası çalımaları yürütmek, ilgili bildirim ve taımacılık belgelerini deerlendirmek, atık ihracatına ilikin faaliyetleri onaylamak, uluslararası bilgi deiimini salamak, herhangi bir kaza durumunda dier ülkeleri haberdar etmekle, d) (EK 3) de ve/veya (EK 7) de (M) iareti ile yer alan, ancak tehlikeli atık olmadıı iddia edilen atıkların tehlikeli özelliklerden bir yada bir kaçını içerip içermediinin akredite laboratuvarlar ve/veya uluslar arası kabul görmü kurulularca yapılan analizlerle üretici tarafından tespitini salatmakla, e)bertaraf tesisleri yer seçimini onaylamak, bu tesislere ön lisans ve lisans vermek, bu faaliyetleri periyodik olarak denetlemek, bu tesislerde tutulan rapor ve edinilen bilgilere dayanarak ilgili yönetmeliklere aykırılık halinde gerekli cezanın uygulanmasını salamak ve lisansı iptal etmekle, f)bertaraf tesisine ilave tesislerin planlanması halinde, bertaraf tesisini denetlemek ve izin vermekle, g) Atık bertaraf tesisleri için acil önlem planlarının hazırlanmasında genel ilke ve prensipleri belirlemekle, h) Kapatılan bertaraf tesislerinin yirmi yıl boyunca denetlenmesini salamakla, ı) Atıkların çevreyle uyumlu bir ekilde yönetimine ilikin teknoloji ve yönetim sistemlerinin kurulmasında ulusal ve uluslararası koordinasyonu salamakla, yükümlüdür. Mülkü Amirlerce Alınacak Tedbirler Madde 7 Mahallin en büyük mülki amiri; a) l sınırlarında atık yönetim planlarının mahalli çevre kurullarınca uygulanmasını salamakla, b) Kurulacak bertaraf tesislerinin yer seçimiyle ilgili bavuruları mahalli çevre kurulunun görüünü alarak Bakanlıa iletmekle, c) Ayda bin kilogramdan fazla atık üreten Atık üreticisinin atıklarını nihai bertarafa kadar kendi alanlarında gerekli önlemleri alarak altı ayı geçmemek üzere geçici depolamasına izin vermekle ve bu faaliyetleri denetlemekle, d) Atık taıma formları ile ilgili olarak bu Yönetmelikle belirlenen ilemleri yerine getirmekle, e) l sınırları içinde faaliyette bulunan ve bu Yönetmelik kapsamına giren tesisleri tespit ederek Bakanlıa bildirmekle ve periyodik olarak denetlemekle, f) l sınırları içinde atık taınması ile ilgili faaliyet gösteren firmalara ve araçlara taıma lisansı vermek, bu lisansı kontrol etmek, iptal etmek veya yenilemekle, g) l sınırları içinde atık taıması sırasında meydana gelebilecek kazalarda her türlü acil önlemi almak ve gerekli koordinasyonu salamak ve kaza raporlarını yıllık olarak deerlendirerek Bakanlıa bildirmekle,

5 h) l sınırları içinde bulunan atık ara depolama, geri kazanım tesisi ve/veya bertaraf tesislerinin Bakanlıkça verilen iletme lisansı belgelerindeki koullar dorultusunda iletilmelerini salamak, bu amaçla gerekli denetimleri yapmak, tesislerin iletme bilgi, belge ve teknik raporlarını düzenli olarak kontrol etmek, deerlendirmek ve Bakanlıa rapor etmek, tesisin lisans koullarına uygun çalımadıının tespiti halinde gerekli yasal ilemleri yapmak ve Bakanlıa bilgi vermekle, ı) Tehlikeli atık bertaraf tesisi kurulması için belirlenen yer mücavir alan dıında ise, bu yerin imar planına ilenmesini salamakla, j) Atık üreticisinin tesisinden kaynaklanan atıklara ilikin hazırlamı olduu atık yönetim planlarını onaylamakla, k) Üreticilerin göndermekle yükümlü olduu bir önceki yılın bilgilerini içeren atık beyan formunu deerlendirerek, ilde oluan atık miktarı ve bilançosunu belirleyerek her yılın nisan ayında Bakanlıa göndermekle, l) Atık üreticisinin ve belediyenin atık yönetim planlarını esas alan üç yıllık il tehlikeli atık yönetim planını hazırlayarak Bakanlıa rapor halinde sunmakla, ilgili hususlarda gerekli tedbirleri alır. Mahalli darelerce Alınacak Tedbirler Madde 8 - Belediyeler, Büyükehirlerde ise Büyükehir Belediyeleri; a) Evlerden kaynaklanan tehlikeli atıkların yönetimine ilikin plan ve programlarını bu yönetmeliin yürürlüe giri tarihinden itibaren altı ay içinde hazırlamakla ve kurulacak sistemi öneri halinde mahalli çevre kuruluna sunmakla, b) Atık üreticileri ve bertarafçıları ile beraber veya istemesi durumunda ayrı olarak atık bertaraf tesislerini kurmak veya kurdurmakla, c) Atıkların bertarafına ilikin tesisler ile ilgili plan ve projeler hakkında valiliin uygun görüü ile birlikte Bakanlıın onayını almakla, d) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde faaliyette bulunan atık bertaraf tesislerinin inası ve iletilmesinde bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülük çerçevesinde gerekli önlemleri almak veya aldırmakla, e) Atıkların taınması ve bertarafı konusunda izin almı kii ve kurulular ile yapacakları sözlemelerde bulunduu ilin valiliinin uygun görüünü almak, yapılan faaliyetin söz konusu sözlemelere uygunluunu denetlemek ve bu konuda Bakanlıa bilgi vermek üzere balı olduu valilie rapor vermekle, f) Tehlikeli atık bertaraf tesisi kurulması için belirlenen yer mücavir alan içinde ise, bu yerin imar planına ilenmesini salamakla, g) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde faaliyette bulunan ve tehlikeli atık üreten tüm tesislere inaat ve iletme ruhsatı verilmesi aamasında, tehlikeli atıkların bertarafının bu Yönetmelik hükümleri dorultusunda salandıının tesis sahibi tarafından belgelenmesini salamakla, h) Gerçek ve tüzel kiilerce kurulacak ortak atık bertaraf tesislerinin planlanması, inaatı ve iletilmesi aamalarında yapılacak çalımaları desteklemekle, ilgili tedbirlerin alınmasını salar. Atık üreticisinin yükümlülükleri Madde 9 - Atık üreticisi; a) Atık üretimini en az düzeye indirecek ekilde gerekli tedbirleri almakla,

6 b) Atıkların insan salıı ve çevreye yönelik zararlı etkisini, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak en aza düürecek ekilde atık yönetimini salamakla, üç yıllık atık yönetim planını bu Yönetmeliin yürürlüe giri tarihinden itibaren altı ay içinde hazırlayarak valilikten onay almakla, c) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, atıklarını tesislerinde geçici olarak depolaması durumunda valilikten izin almakla, d) Ürettii atıklarla ilgili kayıt tutmakla, atıını gönderecei lisanslı geri kazanım yada bertaraf tesisinin istemi olduu uluslararası kabul görmü standartlara uygun ambalajlama ve etiketleme yapmakla, e) (Ek 3) ve/veya (EK 7) de (M) iareti ile yer alıp (Ek 6) da belirtilen özellikleri içermedii öne sürülen atıklar için bu atıkların tehlikeli olmadıını akredite laboratuvarlar ve/veya uluslar arası kabul görmü kurulularca yapılan analizlerle Bakanlıa belgelemekle, f) Atıın niteliinin belirlenmesi için yapılan harcamaları karılamakla, g) (Ek 8) de yer alan atık beyan formunu her yıl ocak ayında bir önceki yıla ait bilgileri doldurmak, iki ay içinde valilie göndermek ve (EK 7) de yer alan atık tanımlama kodunu kullanmakla ve bir yıl boyunca bir nüshasını saklamakla, h) Atık depolanması veya bertarafının tesis dıında yapılması durumunda; (Ek 9 A-B) deki bilgileri içeren taıma formunu doldurmak ve öngörülen prosedüre uymakla, ı) Atık taımacılıında mevcut uluslararası standartlara uymakla, j) Atıı bertaraf tesisinin kabul etmemesi durumunda taıyıcıyı baka bir tesise göndermekle veya taıyıcının atıı geri getirmesini ve bertarafını salamakla, k) Bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak atıkların bertaraf edilmesi amacıyla belediyelerle ya da gerçek ve tüzel kiilerle ortak atık bertaraf tesisleri kurmak ve gerekli harcamalara katkıda bulunmakla, l) Atıklarını bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak kendi imkanları ile veya kurulmu atık bertaraf tesisinde gerekli harcamaları karılayarak veya belediyelerle yada gerçek ve tüzel kiilerle kurulacak ortak atık bertaraf tesislerinde bertaraf etmek veya ettirmekle, m) Atıkların fabrika sınırları içinde tesis ve binalardan uzakta beton saha üzerine yerletirilmi salam, sızdırmaz, emniyetli ve uluslararası kabul görmü standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak muhafaza etmekle, konteynırların üzerinde tehlikeli atık ibaresine yer vermekle, depolanan maddenin miktarını ve depolama tarihini konteynırlar üzerinde belirtmekle, konteynırların hasar görmesi durumunda atıkları, aynı özellikleri taıyan baka bir konteynıra aktarmakla, konteynırların devamlı kapalı kalmasını salamakla, atıklarını kimyasal reaksiyona girmeyecek ekilde geçici depolamakla, n) Ayda bin kilograma kadar atık üreten üretici biriktirilen atık miktarı altı bin kilogramı geçmemek kaydı ile valilikten izin almaksızın atıklarını arazisinde en fazla yüz seksen gün geçici depolayabilir. Bu durumda herhangi bir tehlike halinde arazide önlem alabilmek için en az bir kiiyi görevlendirmekle ve bu kiinin, adını, telefonunu valilie bildirmekle, o) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak bertaraf tesislerine gönderilmeden önce kendi atıklarını gerekli önlemleri alarak fiziksel, kimyasal veya biyolojik ilemlerle zararsız hale getirmek, bakiye atık oluuyor ise uygun ekilde bertaraf tesisine götürmekle veya gönderilmesini salamakla, p) Tesis içinde atıkların toplanması taınması ve geçici depolanması gibi ilemlerden sorumlu olan çalıanların salıı ve emniyeti ile ilgili her türlü tedbiri almakla, r) Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve bunun gibi olaylar sunucu meydana gelen kirliliin önlenmesi amacıyla, atıın türüne balı olarak olayın vuku bulduu andan itibaren en geç bir ay içinde olay yerinin eski haline getirilmesi ve tüm harcamaların karılanmasıyla,

7 s) Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve bunun gibi olaylar vuku bulduunda valilii bilgilendirmek ve kaza tarihi, kaza yeri, atıın tipi ve miktarı, kaza sebebi, atık bertaraf ilemi ve kaza yerinin rehabilitasyonuna ilikin bilgileri içeren raporu valilie sunmakla, t) Faaliyetlerine yönelik inaat ve iletme ruhsatı alınması aamasında, tehlikeli atıklarının bu Yönetmelik hükümleri dorultusunda bertarafının salandıını belgelemekle, yükümlüdür. Bertaraf edenin yükümlülükleri Madde 10 - Bertaraf eden; a) Bertaraf tesislerini bu Yönetmelikte belirlenen standartlara uygun olarak tekil etmekle ve proje halinde iken ön lisans almakla, b) Projeye uygun olarak kurulan tesisi iletmek ve kapandıktan sonra kontrollerini yapmak için lisans almakla, c) Bakanlıın plan deiiklii talep etmesi yada artlı izin vermesi durumunda bu artlara uymakla, d) Personel eitimini yapmak, acil önlem planlarını hazırlamak, atık yönetimi ile ilgili iletme kayıtlarını tutmak ve bu kayıtları be yıl süre ile tesiste bulundurmakla, e) letme planını her yıl Bakanlıa sunmakla, f) Atıın tesise giriinde bertaraf ileminden önce atıın fiziksel ve kimyasal analizini yapmakla, atıın taıma formunda belirtilen atık tanımına uygunluunu tespit etmekle, g) Tesisin iletilmesi ile ilgili her bölümün iletme planını yaparak uygulamakla, h) Tesisin risk taıyan bölümlerinde çalıan personelin her türlü güvenliini salamak, altı ayda bir salık kontrollerini yaptırmak ve bu bölümlere izinsiz olarak ve yetkili kiilerin dıında girileri önlemekle, ı) Acil önlemlerle ilgili eitimli personel bulundurmak ve acil durum söz konusu olduu zaman Bakanlıa bilgi vermekle, j) Kabul ettii atıın taıma formunu imzalamak ve otuz gün içinde üreticiye göndermekle, k) Atık taıma formu ile ilgili olarak üretici ile arasında uyumazlık çıkması halinde, bu uyumazlık giderilemezse on be gün içinde, uyumazlıı Bakanlıa bildirmekle, l) Taıma formu olmaksızın atık kabul etmesi halinde Bakanlıa bilgi vermekle, m) Tesisin iletilmesi ile ilgili Bakanlıın öngördüü ileri yapmakla, n)tesisin kapatılması için kapatma planı yaparak yüz seksen gün önceden Bakanlıa bildirmekle, o) Tesisin kapatılmasından sonra 37 ve 40 ıncı maddelerde öngörülen ileri yapmakla, p) Atık üreticisi tarafından bertaraf tesislerine ödenecek atık bedelini, atık kategorileri ve bertaraf yöntemlerine göre, bertaraf tesisinin bulunduu bölgede yer alan illerin sanayi odaları temsilcileri, sanayi odalarının bulunmadıı illerde ticaret ve sanayi odaları temsilcileri ile birlikte belirlemekle, r) Faaliyetleri hakkında atıın tesise kabul tarihi, atıın kaynaı, miktarı, taınım türü ve bertaraf/geri kazanım yöntemi gibi bilgileri içeren yıllık raporlarını valilie göndermek ve 5 yıl boyunca saklamakla, yükümlüdür. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Taıma le lgili Hükümler Atıkların taınması Madde 11 - Atıkların taınması bu i için lisans almı kii ve kurulularca taınan atıın özelliine uygun araçlarla yapılır. Aynı araçta aynı kap içinde taınacak atıın kod numarası aynı olmak zorundadır.

8 Araçlarda taıma formu bulundurma zorunluluu Madde 12 - Taıma ilemi yapılacak araçlarda atık taıma formu bulundurulması zorunludur. Taıma Formları atık üreticisi tarafından ilgili valilikten temin edilir. (Ek 9-A) ve (Ek 9-B) de yer alan atık taıma formlarından (A) formu mavi, (B) formu pembe, (C) formu beyaz, (D) formu yeil, (E) formu sarı renktedir. Atık üreticisi ve taıyıcı tarafından ülke içi taımada (Ek 9-A) da yer alan (A), (B), (C), (D) formları, uluslararası taımada ise (Ek 9-B) de yer alan (A), (B), (C), (D), (E) formları doldurulur ve valilie bavurulur. (A), (C) ve (E) formları iki nüsha olmalıdır. Bu formlardan; a) (D) formu taıma balamadan önce, atık üreticisinde kalır, üretici tarafından valilie gönderilir, b) (A), (B), (C), (E) formları taıma esnasında bulundurulmak kaydı ile taıyıcıya verilir, c) (E) formu uluslararası taımada, taıyıcı tarafından gümrük çıkıında Bakanlıa bir nüshası gönderilmek üzere gümrük memuruna teslim edilir, d) (A), (B) ve (C) formu taıyıcı tarafından atık bertaraf tesisi sorumlusuna imzalatılarak, (A) ve (B) formları atıkla birlikte teslim edilir. (C) formu ise taıyıcıda kalır, bir nüshası üreticiye teslim edilir, e) (A) ve (B) formu atık bertarafından sorumlu kii veya kurulu tarafından imzalanarak alınır. (A) formunun bir nüshası bertarafçı tarafından net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form üzerine doldurulduktan sonra Bakanlıa gönderilir, f) (B) formu net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form üzerine doldurulduktan sonra bertaraf eden tarafından üreticiye gönderilir. Gönderilen ve alınan tüm taıma formları üç yıl süre ile saklanmak ve denetimlerde yetkili idarelerce istendiinde hazır bulundurulmak zorundadır. Atık taıyıcılarının lisans alma zorunluluu Madde 13 - Atık taımak isteyen gerçek ve tüzel kiiler tehlikeli atık taıma lisansı almak üzere (EK 18) de yer alan bilgi ve belgelerle, valilie bavurmak zorundadır. Lisans, bavuran firmaya ve araca verilir. Lisans alan firma 11/7/1993 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliinin (Ek 4) de yer alan tehlikeli atık iaretlerini araçlarında kullanmak zorundadır. Bu hükümler sadece kara taıtları için geçerlidir. Deniz, hava ve demiryolu taımacılıı için bu amaçla uygulanan ulusal ve uluslar arası kabul görmü taımacılık kuralları uygulanır. Taımanın karayolu ile yapılması halinde, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taıma Kanununda tehlikeli maddelerin karayoluyla taınmasına ilikin hususlar dorultusunda, ilgili valilikten alınacak taıma lisansının yanı sıra, ehirler arası taıma faaliyetlerinde bulunacak gerçek ve tüzel kiilerin Karayolu Taıma Kanunu uyarınca Ulatırma Bakanlıından yetki belgesi almak zorundadır. Lisans üç yıl için geçerlidir ve bu süre sonunda yenilenmesi gerekir. Lisans alan ancak taımacılıkta öngörülen standartlara uymayan firmaların lisansları valilikçe iptal edilir. Lisanslı araçla taıma muafiyeti Madde 14- Kullanılmı lastikler ile (Ek 7) de Fotoraf Endüstrisi Atıkları balıı altında yer alan gümü içeren sabitletirme banyolarının ve bu Yönetmelik kapsamında olan ancak toplamı elli kilogramı geçmeyen atıkların taınmasında bu Yönetmeliin 11, 12, ve 13 üncü madde hükümleri uygulanmaz. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

9 Atıkların Geri Kazanımı ve Bertarafına likin Hükümler Genel esaslar Madde 15 - Atıkların geri kazanılması ve tekrar kullanılması esastır. Atıkların alternatif hammadde olarak kullanılmalarına ilikin teknik ve idari hususlar Bakanlık tarafından çıkarılacak tebli ile belirlenir. Atıkların geri kazanılmasının ve tekrar kullanılmasının mümkün olmadıı durumlarda atıklar, çevre ve insan salıına zarar vermeden bertaraf edilir. Bertaraf sistemleri (Ek 5) deki tehlikeli kabul edilen atıkların özelliklerine ve uygun teknolojilere göre seçilir. (Ek 2) de verilen tüm bertaraf ve geri kazanım ilemlerini gerçekletirmek isteyen gerçek ve tüzel kiiler Bakanlıktan ön lisans ve lisans almakla yükümlüdür. Bu Yönetmelik hükümlerine uygun ekilde kurulmu nihai bertaraf tesisleri kurulduu zaman meskun mahal dıında ise ve meskun mahale mesafesi bin metreden fazla ise, valilik/ belediye tarafından imar planlarında deiiklik yaparken meskun mahale olan mesafeyi dikkate almakla yükümlüdür. Ancak ömrü dolmu tesisler için bu sınır geçerli deildir. Geri kazanım Madde 16- Atıkların ekonomiye katkı salamak ve nihai bertarafsa gidecek atık miktarının azaltılması amacıyla geri kazanılması esastır. Atıkların geri kazanımında (Ek 2-B) de verilen ilemlerden herhangi biri uygulanır. Tehlikeli atık geri kazanım ileminden sonra elde edilen ikincil hammaddenin ürün niteliinde olduunun akredite laboratuvarlar ve/veya uluslar arası kabul görmü kurulularca yapılan analizlerle belgelenmesi zorunludur.geri kazanım ilemi sonucunda bakiye atık oluuyor ise, bu Yönetmelik hükümlerine uygun ekilde bertarafı salanmalıdır. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik ön ilemler Madde 17 - Atıklar, deerlendirilmesi, düzenli depolanabilmesi veya çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi için fiziksel, kimyasal veya biyolojik ilemlere tabi tutulurlar. Tehlikeli atıın bu ilemler sonucunda inert hale getirildiinin veya (EK 5) te verilen tehlikeli kabul edilen atıkların özelliklerini taımadıının veya (Ek 11-A) ya göre tehlikesiz atık olarak depolanabilirliinin belgelenmesi zorunludur. Bu ilemler sonucunda bakiye atık oluuyor ise, bu Yönetmelik hükümlerine uygun ekilde bertarafı salanmalıdır. Derine enjeksiyon Madde 18 Pompalanabilir nitelikteki sıvı atıklar jeolojik ve hidrojeolojik açıdan uygun olan kuyulara, tuz kayaçlarına veya doal olarak bulunan boluklara enjeksiyon ilemi ile bertaraf edilebilir. Bu yöntem ile atıı bertaraf etmek isteyen gerçek ve/veya tüzel kiiler alanın uygunluunun belirlenmesi veya tespiti amacıyla fizibilite raporu hazırlatıp Bakanlıa sunmak ve izin almakla yükümlüdür. Derine enjeksiyon ilemine ilikin hususlar Bakanlıkça çıkarılacak tebli ile belirlenir. Sürekli depolama Madde 19- Terkedilmi kapalı maden ocaklarında atıkların konteynırlar içinde depolanması mümkündür. Bu yöntem ile atıı bertaraf etmek isteyen gerçek ve/veya tüzel kiiler ocaın uygunluunun belirlenmesi veya tespiti amacıyla üniversite, kurum/ kurulua fizibilite raporu hazırlatıp Bakanlıa sunmak ve izin almakla yükümlüdür. Sürekli depolama ilemine ilikin hususlar Bakanlıkça çıkarılacak tebli ile belirlenir.

10 Yakma Madde 20 (EK 7) de yer alan tehlikeli atıkların yakılması sırasında uyulması gereken esaslar ve limit deerler: a) Tesislerde yanma odasına balı bir son yanma bölümünün bulunması, yakma fırınındaki ilk bölme sıcaklıının en az 900 C de tutulması, sıcaklıın sürekli kaydedilerek kontrol edilmesi, son yanma bölümünde ek bir brülörün bulunması, sıcaklık alt sınırın altına düünce brülörün otomatik olarak devreye girmesi, bu bölümde en düük yakma sıcaklıının 850 C, %1 den fazla halojenli organik içeren maddelerde ise 1100 C ve alıkoyma süresinin en az iki saniye olması zorunludur. Bu brülörler, yakıcının çalımaya balatılması veya durdurulması sırasında yakıcı sıcaklıının dümesinin neden olacaı tam olmayan yanmayı önlemek amacıyla kullanılır. Yakma tesisinde; 1) Sistemin iletmeye alınmasında gerekli minimum yakıcı odası sıcaklıına eriinceye kadar, 2) stenen minimum yakıcı sıcaklıı elde edilinceye kadar, 3) Yakıcıdan çıkan emisyonların, emisyon limit deerleri altında tutulması için kullanılan ekipmanlarda bir arıza meydana geldii zaman, tehlikeli atık beslemesini durdurmak için bir sistemin olması zorunludur. Tehlikeli atıkların yakıldıı tesisler, mümkün olduunca tam yanmanın salanabilecei ekilde iletilmelidir. Bunu salamak için bazen uygun tekniklerle atık ön ilemlerinin uygulanması gerekebilir. Yakma tesislerinden oluan ısı mümkün olduunca geri kazanılmalıdır. b) Yakma tesisinde iletme sırasında yanma gazındaki Karbon monoksit (CO) için aaıda verilen limit deerler aılmaz. 1) Yanma gazında günlük ortalama deer olarak; 50 mg/m 3, 2) Yanma gazında 10 dakikalık ortalama deerler olarak alınan tüm ölçümlerin en az % 95'inde; 150 mg/m 3, 3) Yanma gazında herhangi bir 24 saat zaman aralıı içinde yarım saatlik ortalama deerler olarak alınan tüm ölçümlerde; 100 mg/m 3. c)yakma tesisleri, baca gazlarında aaıdaki emisyon limitlerini geçmeyecek ekilde tasarlanır, donatılır ve iletilir. Yanma gazları kontrollü bir ekilde baca yardımıyla atmosfere atılır. Tesisin baca yükseklii, 7/10/2004 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliinin Kontrolü Yönetmelii göre tasarlanır ve uygulanır. Yakma tesisleri baca gazlarında aaıdaki emisyon limit deerleri aılmaz. 1) Günlük ortalama deerler: Toplam toz 10 mg/m 3 Toplam organik karbonla ifade edilen gaz ve buharlı organik maddeler 10 mg/m 3 Hidrojen Klorür (HCl) 10 mg/m 3 Hidrojen Florür (HF) 1 mg/m 3 Kükürt dioksit (SO 2 ) 50 mg/m 3 Azot monoksit ve azot dioksit (NO 2 ) olarak 200 mg/m 3 2) Yarım saatlik ortalama deerler: Toplam toz 30 mg/m 3 Toplam organik karbonla ifade edilen

11 gaz ve buhar halinde organik maddeler 20 mg/m 3 Hidrojen Klorür (HCI) 60 mg/m 3 Hidrojen Florür (HF) 4 mg/m 3 Kükürt dioksit SO mg/m 3 Azot monoksit ve azot dioksit (NO 2 olarak) 400 mg/m 3 3) Minimum yarım saatlik ve maksimum sekiz saatlik bir örnekleme sürecinde tüm ortalama deerler: Kadmiyum ve bileikleri (Cd olarak) Talyum ve bileikleri (TI olarak) Toplam 0.05 mg/nm 3 Cıva ve bileikleri (Hg olarak) Toplam 0.05 mg/m 3 Antimon ve bileikleri (Sb olarak) Arsenik ve bileikleri (As olarak) Kurun ve bileikleri (Pb olarak) Krom ve bileikleri (Cr olarak) Kobalt ve bileikleri (Co olarak) Toplam 0.5 mg/ m 3 Bakır ve bileikleri (Cu olarak) Mangan ve bileikleri (Mn olarak) Nikel ve bileikleri (Ni olarak) Vanadyum ve bileikleri (V olarak) Kalay ve bileikleri (Sn olarak) Aaıdaki emisyonların sürekli ölçümleri yapılacaktır: Toplam toz Karbon monoksit (CO) Hidrojen Florür (HF) Hidrojen Klorür (HCL) Oksijen, basınç ve sıcaklık Bu ortalama deerler, ilgili aır metal emisyonlarının gaz ve buhar eklinde olanlarıyla beraber metal bileiklerini de kapsamaktadır. Ölçümlerle ilgili teknikler (EK 15) de verilmektedir. d) Dioksin ve furan emisyonları en ileri tekniklerle azaltılır. Minimum altı saat ve maksimum sekiz saatlik örnekleme süresinde ölçülen tüm ortalama deerler 0.1 ng/m 3 limit deerini amamalıdır. Bu limit deer dioksin ve furan izomerleri konsantrasyonlarının toplamı olarak tarif edilir ve bu toplam (EK 16) da belirtildii ekilde hesaplanır. Baca gazı ölçümlerinin (b), (c) ve (d) bentlerindeki emisyon limit deerlerine uygunluunu karılatırmak için ölçüm sonuçları; sıcaklık 273 K, basınç 101,3 kpa, % 11 oksijen ve kuru gaza göre standartlatırılır. Deneme yakması

12 Madde 21 - Bir atık yakma tesisinin ileticisi lisans almadan önce, tesiste yakılacak atıı analiz etmek ve atık besleme hızına balı olarak ortaya çıkacak emisyonların ve atık suların ilgili standartları saladıını ispat etmek amacıyla deneme yakması yapmakla yükümlüdür. Tesis ileticisi deneme yakmasına balamadan önce, deneme yakması planını hazırlar ve Bakanlık onayına sunar. Deneme yakması, deneme yakması planı Bakanlıkça onaylanmadan balatılamaz. Bakanlıkça onaylanan deneme yakması planı dorultusunda ilgili yönetmeliklerde yer alan standartlar ve esaslara uyulduunun ispatı amacıyla Bakanlık temsilcilerinin katılımı ile deneme yakması gerçekletirilir. Yapılan deneme yakması sonunda bir rapor hazırlanarak onaylanmak üzere Bakanlıa gönderilir. Farklı özelliklerdeki atıkların bertarafının yapılacaı ticari yakma tesisleri için deneme yakmasında, yüksek klor bileeni, yüksek kül bileeni, en düük yanma ısısı gibi en olumsuz koullar esas alınır. Deneme yakması planı ve raporu Bakanlıkça oluturulacak teknik komisyon tarafından deerlendirilir.ancak Bakanlık tarafından uygun kriterlere sahip olduu tespit edilen atıkların, ticari atık yakma tesisleri dıında, gereken yakma sıcaklıına haiz tesislerde, ek yakıt yada alternatif yakıt olarak kullanılmasının talep edilmesi durumunda, bu tesisler için hazırlanacak deneme yakması planları ve raporları Bakanlık tarafından deerlendirilir. Bu tesislerde atıkların alternatif veya ek yakıt olarak kullanılmalarına ilikin teknik ve idari hususlar Bakanlık tarafından çıkarılacak tebli ile belirlenir. Yakma tesislerinde kapasite artırılması veya izin alınan atıkların haricinde atık yakılması söz konusu olduunda yeni bir deneme yakması yapılması ve deneme yakması raporunun hazırlanarak Bakanlık onayına sunulması zorunludur. Düzenli depo tesisleri Madde 22 - Depolama ilemi sırasında alınan önlemlerin yeterli olduu veya atıın özellii sebebi ile depolama ileminde çevrenin olumsuz yönde etkilenmeyeceinin ispat edilmesi hallerinde, atıklar depolanabilir veya bu amaçla depo tesisi kurulmasına izin verilebilir. Bu durumda da (Ek 11-A) da belirtilen sınır deerler aılamaz. (Ek 11-A) da belirtilen çeitli parametrelerin sınır deerlerinin salanmaması halinde atıklar, fiziksel, kimyasal veya biyolojik ilemlere tabi tutulduktan ve (Ek 11-A) da belirtilen deerler salandıktan sonra düzenli depo tesisinde depolanır. Depo tesisine gidecek olan atıkların % 65'den fazla su içermesi yasaktır. Tehlikeli atıklar evsel katı atıklardan ayrı olarak ileme tabi tutulur ve depolanır. Tek tür atık depo tesisleri Madde 23 - Ön ileme ramen (Ek 11-A) da belirtilen depolanabilme kriterlerini salamayan tek bir atık türü veya birbirine yakın özellikteki atıklar özel depo tesisinde depolanabilir. Bu durumda, atıın çeidine balı olarak, Bakanlık, depo tesisleri için istenen asgari artların yanında baka artlar istemeye yetkilidir. BENC BÖLÜM Ara Depolama ve Arıtım Tesisleri ile lgili Hükümler Ara depolama tesisleri Madde 24 Nihai bertaraf veya geri kazanım için uygun yer bulunamaması durumunda ya da bertaraf / geri kazanım tesislerine ulatırılmadan önce atık miktarının yeterli kapasiteye ulaması amacıyla

13 atıklar ara depolarda depolanabilir. Bu depolarda bekleme süresi bir yılı aamaz. Ancak bu süre zorunlu hallerde Bakanlık izni ile uzatılabilir. Ara depolama tesisleri için Bakanlıktan ön lisans ve lisans alınması zorunludur. Ara depolama tesisi kurmak isteyen gerçek ve tüzel kiiler, ( Ek 13) de yer alan bilgi,belgeler ve dier dokümanlarla birlikte Bakanlıa bavurur. Ara depolama ve ileme tesislerinde; a) Giri, depolama ve çalıma kısımları, b) Yangın söndürme sistemleri, c) Boruların, hazne ve kapların temizlenmesi için temizleme sistemleri, d) Taan ve dökülen atıkların toplanması için yeterli absorban, nötralizan, bulunur. Herhangi bir kaza halinde derhal müdahale edilebilmesi için atık taıyan borular ile depolama konteynırlarının yer üstüne tesisi zorunludur. Kirli su kaçaının mümkün olduu tesis bölgelerinde, kirli suyun yer altına sızmaması ve etrafındaki toprakları kirletmemesi için gerekli sızdırmazlık tedbirleri alınır. Bölgeden atılan yıkama ve benzeri atık sular ayrı olarak toplanır ve 31/12/2004 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Su Kirlilii Kontrolü Yönetmeliinde yer alan sınır deerlere uygun ekilde arıtılır. Bu tür arıtma tesislerinde üretilen arıtma katıları ve çamurları bu Yönetmelik kapsamında bertaraf edilir. Ara depolama tesisi dizaynına ilikin hususlar Bakanlıkça çıkarılacak tebli ile belirlenir. Atıkların tesis içinde taınması Madde 25 - Katı veya sıvı haldeki atıklar için atıın ve iletmenin özelliine göre uygun konteynır ve taıma ekilleri iletmeler tarafından belirlenir. Kapların üzerine atıın çeidi, kaynaı, miktarı ve depolama tarihi ile ilgili bilgiler açık olarak yazılır. Tesis içinde alınacak güvenlik önlemleri Madde 26 - leme tabi tutulacak veya geçici olarak depolanacak atıklar, özel yerlerde kap veya hazneler içinde; uygulanacak fiziksel, kimyasal, biyolojik ilemler ve yakma ilemlerine göre ayrı ayrı ve birbiri ile kimyasal reaksiyona girmeyecek ekilde atık kod numarasına göre depolanır. Ara depo veya ileme tesislerinin bekletme haznelerinin çürümelere ve aınmalara dayanıklı olması ve gerekli emniyet ve kontrol sistemlerini ihtiva etmesi zorunludur. ALTINCI BÖLÜM Bertaraf Tesislerine Lisans Verilmesi ile lgili Hükümler Bertaraf tesislerine ön lisans verilmesi Madde 27 - Atık bertaraf tesisi kurmak isteyen gerçek ve tüzel kiiler, kuracakları tesisle ilgili her türlü plan, proje, rapor, teknik veri, açıklamalar ve dier dokümanlarla birlikte Bakanlıa bavurur. Bu bavurularda; a) Çevresel etki deerlendirmesi olumlu belgesi veya çevresel etki deerlendirmesi gerekli deildir kararının,

14 b) Tesisin kanun, yönetmelik ve dier hukuki ve teknik düzenlemelerde istenen artları yerine getirebileceini gösterir fizibilite raporunun, c) Planlanan tesise ait uygulama ölçeinde her türlü mühendislik proje ve raporlarının, d) (Ek 13) de belirtilen bilgi ve belgelerin, bulunması zorunludur. Bakanlık projeleri inceler, uygun gördüü takdirde ön lisans verir. Ancak, ön lisans projeye verildiinden, ön lisans ile faaliyete balanamaz ve hiçbir ekilde atık alımı yapılamaz. Bertaraf tesislerine geçici izin ve lisans verilmesi Madde 28 - Atık bertaraf tesisi kurmak, iletmek ve kontrolünü yapmak isteyen gerçek ve tüzel kiiler Bakanlıktan lisans almak zorundadır. Atık bertaraf tesislerine lisans verilmesi aamasında (Ek 14) de verilen bilgi ve belgeler talep edilir. Bertaraf tesisinde, birden fazla ünitenin olması halinde, farklı birimler için ayrı ayrı lisans alınır. Birbirini tamamlayan ve benzer teknoloji kullanan kompleks tesis üniteleri, lisans alma açısından tek ünite sayılır. Atık bertaraf tesisi iletmecisi Bakanlıa lisans bavurusu yaptıında iletme esnasında bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak çalıtıını belgelemek amacıyla Bakanlıkça belirlenecek bir süre için tesise geçici çalıma izni verilir. Tesis bu izin süresince Bakanlıın denetimi altında faaliyet gösterir. Bu izin bir yılı geçmeyecek ekilde uygulanır. Tesisin geçici çalıma izni süresince ön lisansta belirtilen iletme artlarını salayamaması durumunda, durum düzeltilinceye kadar tesisin faaliyeti durdurulur. Ön lisans verilen tesisin, projesi ve artnamesine uygun olarak yapıldıının Bakanlık koordinasyonunda oluturulacak komisyonca yerinde tespit edilmesi, iletme planının deerlendirilip uygunluunun tespit edilmesi ve geçici çalıma izni süresinde tesisin iletme koullarını salayabildiine karar verilmesi halinde Bakanlıkça tesise iletme lisansı verilir. Bu lisans üç yıl süre ile geçerlidir, gerekli durumlarda uzatılabilir veya artlı verilir. Lisans devredilecek ise, Bakanlıa bavurulur ve idari izinler yenilenir. Geçici çalıma izni veya iletme lisansı almı olan bertaraf tesisleri iletmecileri tesisin iletme koulları, tesisle ilgili ölçümler ve mevzuata uygun çalıtıına ilikin bilgi ve belgeleri içeren raporları Bakanlıın belirleyecei periyotlarda Bakanlıa sunmakla yükümlüdür. Lisans iptali Madde 29 - Bakanlıkça yapılan denetimlerde, tesisin lisansa uygun olarak çalıtırılmadıının, mevzuatta istenen artların salanmadıının, tesisle ilgili ölçümlerin düzenli olarak yapılmadıının veya kaydedilmediinin tespit edilmesi halinde, iletmeciye, tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesi için aksaklıın önemine ve kaynaına göre bir ay ile bir yıl arasında süre verilir. Bu süre sonunda yapılan kontrollerde aksaklıın devam ettii tespit edilirse tesisin faaliyeti geçici olarak durdurulur veya lisansı iptal edilir. Bertaraf tesislerine inaat ruhsatı verilmesi Madde 30- Atık bertaraf tesislerine inaat ruhsatı vermeye; a) Belediye hudutları ve mücavir alan sınırları dıında kalan yerlerde mahallin en büyük mülki amiri, b) Belediye hudutları ve mücavir alan sınırları içindeki yerlerde belediyeler, Büyükehir belediyesi olan yerlerde Büyükehir belediyeleri, yetkilidir. Bertaraf tesisine iletme ruhsatı verilmesi için Bakanlıın uygun görüünün alınması zorunludur.

15 YEDNC BÖLÜM Düzenli Depolama Tesisleri naatı ve letilmesi Yer seçimi Madde 31 - Düzenli depolama tesisleri, karstik bölgelerde, içme, kullanma ve sulama suyu temin edilen veya edilecek olan yeraltı suları koruma bölgelerinde, takın riskinin yüksek olduu bölgelerde, birinci sınıf tarım arazileri, özel çevre koruma alanları ve milli parklarda kurulmaz, kurulmasına ve iletilmesine izin verilmez. Depolama tesislerinin yer seçiminde, seçilecek yerin jeolojik, hidrolojik, jeoteknik özellikleri, yeraltı su seviyesi ve yeraltı suyu akı yönleri, mevcut ve planlanan meskun mahal ile dier yapılamalar, akaryakıt, gaz ve içme-kullanma suyu naklinde kullanılan boru hatları, deprem kuakları ve tektonik koruma bölgeleri ile dier zemin hareketleri, toprak özellikleri ve kullanım durumu, hakim rüzgar yönü, trafik durumu dikkate alınır. Depolama alanında gerilim hatları bulunamaz. Depolama tesislerinin en yakın meskun mahale mesafesi bin metreden az olamaz. Depolama tesisi yeri seçiminde yer altı suyu akı yönü dikkate alınır. Depo zemini Madde 32 - Depolama tesisinin oturacaı zemin doal olarak sıkımı ve kalınlıı en az üç metre ve kompresibilitesi (Dpr) % 95'den büyük olmak zorundadır ve maksimum yeraltı su seviyesine mesafesi be metreden az olamaz. Uzun süreli çevre emniyeti Madde 33 - Depolama tesislerinin bulunduu alanlar depo hizmet süresini doldurduktan sonra yirmi yıl süre ile denetlenir ve en az elli yıl süre ile iskana açılamaz. Depo tabanının tekili Madde 34- Depo tabanı, sızıntı suyunun yeraltı suyuna karımasını önleyecek ekilde düzenlenir. Bunun için mineral sızdırmazlık tabakası (kil) ile plastik geçirimsizlik tabakası birlikte kullanılır. Bu malzemelerle eit düzeyde geçirimsizlii salayacak dier malzemeler de bu amaçla kullanılabilir. Bu tabanı oluturulurken geçirimlilik katsayısı (permeabilitesi) k1x10-9 m/sn. ve kalınlıı en az 5 metre olan kil e edeer geçirimlilik salanması gerekmektedir. Mineral sızdırmazlık tabakası ile kullanılacak dier yapay geçirimsizlik malzemelerinin yeterli teknik kriterlere ve spesifikasyonlara haiz olduunun ulusal ve uluslar arası standartlara (CE, ISO; DIN,TSE ve benzeri) göre uygun olduunun ön lisans sürecinde Bakanlıa belgelenmesi zorunludur. Tekil edilecek taban için örnek olarak (Ek 12-A) da ematik kesit verilmitir. Bu örnee göre tabii zemin üzerine yerletirilen malzeme kil ise sızdırmazlık tabakasının kalınlıı en az 0.90 metredir. Bu tabaka en fazla 0.30 metre üç tabaka halinde sıkıtırılarak döenir. Bu tabakanın üstüne serilen plastik geçirimsizlik tabaka kalınlıı (HDPE) en az 0.25 cm.dir. Plastik tabakanın korunması ince kum ve benzeri bir malzeme ile salanır. Bu koruyucu kalınlıı en az 0.10 metredir. Depo tabanına balık sırtı eklinde bir form verilir ve tabanın boyuna eimi % 3'den, enine eimi de % 1'den küçük olamaz. Dren sistemi tekili Madde 35 - Atık deposunda oluan sızıntı suları, geçirimsiz tabaka üzerine döenen drenaj sistemi ile uzaklatırılır. Nihai geçirimlilik katsayısı k= m/s'den küçük olamaz. Depo tabanında yeteri kadar dren borusu, ana toplayıcılar ve bacalar bulunmalıdır.

16 Toplanan sızıntı suyu, 31/12/2004 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Su Kirlilii Kontrol Yönetmeliinde öngörülen dearj limitlerini salayacak ekilde arıtılır. Depo tesislerine dolgu yapılması Madde 36 - Depo gövdesinde depolanacak atıkların ve çıkan sızıntı sularının birbiri ile çevreye ve ortama zarar verecek reaksiyon meydana getirmemesi ve dolguların bunu temin edecek ekilde yapılması esastır. Bunun için bazik ve asidik reaksiyon gösteren atıkların ayrı hücrelere depolanması ve sızıntı sularının ayrı ayrı toplanması zorunludur. Atık hücrelerinin üzeri bir örtü malzemesi ile kaplanır, dolgu süresince girebilecek yamur suyu miktarını azaltacak önlemler alınır ve depo sahasının yamur suyu ile dolması önlenir. Hücre, atık ile ilk seferde dolmaz ise, ara örtü olarak kil ve plastik örtü ile örtülerek, benzer türden atıklarla depolanacak ekilde hazırlanır. Dolgu çalımaları sırasında, ev stabilitesini ve araçlarla makinelerin kolayca manevra yapabilmelerini salamak için atıın oluturduu eim 1/3 olacak ekilde yapılır. Atıı getiren araçların geçileri drenaj sistemine zarar vermeyecek ekilde planlanır. Koku ve toz çıkaran atıkların çevreyi olumsuz yönde etkilemesini önleyecek ekilde önlemler alınır. Depo tesisi iletmecileri, depo tabanının ilevini yapıp yapmadıını, yüzey ve sızıntı suyunun miktar ve özelliklerindeki deiimleri, depo gövdesi içindeki sıcaklık deiimlerini ve gövdedeki oturmayı devamlı olarak ölçer. Bu konuda hangi kriterlerin hangi aralıkla ölçülecei ve ölçüm yöntemleri belirlenerek, iletme planı ile birlikte Bakanlıa lisans bavurusu sırasında sunulur. Bakanlık lisans deerlendirmesi sırasında projede bu yönde deiiklik yapabilir, kabul edebilir veya kısmen kaldırabilir. Yıllık iletme raporlarında bu ölçümler ayrıntılı olarak bulunmak ve istendiinde iletmeciler tarafından Bakanlıa sunulmak zorundadır. Depo tesisi üst örtüsünün tekili Madde 37- Depo tesisine dolgu ilemi tamamlandıktan sonra, dolgu üst depo gövdesi yüzeysel su girmeyecek ekilde sızdırmaz hale getirilir. (Ek 12-B) de yer alan tabakaların özellikleri aaıda belirtilmitir; a) Atık üstündeki ilk örtü tabakası homojen ve kohezyonsuz zeminden tekil edilir ve tabaka kalınlıı 0.5 metre den az olamaz, b) Depo gövdesinden gaz çıkıı söz konusu ise gaz dren sistemleri yerletirilir, c) Sızdırmazlık temini için mineral sızdırmazlık tabakası (kil) ile plastik geçirimsizlik tabakası birlikte kullanılır. Bu malzemelerle eit düzeyde geçirimsizlii salayacak dier malzemeler de bu amaçla kullanılabilir. Bu tabanın geçirimlilik katsayısı (permeabilitesi) k1x10-9 m/s'den büyük olamaz. Mineral sızdırmazlık tabakası ile kullanılacak dier yapay geçirimsizlik malzemelerinin yeterli teknik kriterlere ve spesifikasyonlara haiz olduunun ulusal ve uluslar arası standartlara (CE, ISO; DIN,TSE ve benzeri) göre uygun olduunun ön lisans sürecinde Bakanlıa belgelenmesi zorunludur. d) Drenaj tabakası geçirimlilik katsayısı k=1x10-4 m/s'den küçük olamaz, e) Depo üst yüzeyinin nihai eiminin en az % 5 ve eer plastik tabaka üzerinde sürtünmeyi artırıcı ilave özellikte maddeler yoksa en fazla % 15 olması zorunludur, f) Sızdırmaz tabaka üstüne serilen tarım topraı bitki çeidine balı olarak deimekle birlikte, kalınlıı bir metreden az olamaz, g) Tarım topraında erozyonu önlemek için gerekli önlemler alınır, h) Kapatılan sahanın civarında yeterli sayıda açılan izleme kuyuları ile gaz ve sızıntı suyu ölçümleri aylık periyotlarla yapılır. Kayıtlar muhafaza edilir.

17 Atık kabulü Madde 38- Depo tesisinde uygun bir kayıt tutma, laboratuvar, veri toplama, iletme ünitesi bulunur. Sahaya atık getiren bütün araçların taıma formları ve atıklarının analiz sertifikaları, gerektiinde yeniden analiz yapılarak atık kod numaralarına göre kontrol edilir. Hangi atıın hangi hücreye depolanacaı atık taıma formlarının üzerine yazılır. Kayıt belgelerine atık nitelii de ilenir. Düzenli depo tesislerinin iletilmesi Madde 39- Depo tesislerine gelen atıkların kontrolünde; a) Atıkların depo tesislerinde depolanabilmesi için (Ek 11-A) da belirtilen depolanabilme artları aranır. Bu sınır deerleri aan atıklar ön ileme tabi tutulduktan sonra depolanır. Ön ileme ramen bu deerleri salayamayan atıklar tek tür atık depo tesisinde depolanır. Bu atıkların analizi (Ek 11-B) de yer alan TS, DIN ve ISO standartlarına göre yapılır. Depolama tesisinin iletmesi, bertarafçı tarafından hazırlanan iletme planına göre yürütülür. Atık bertarafçısı, tesisteki her bir ünite için ilgili iletme planını, tesisin iletmeye geçebilmesi için Bakanlıa sunar ve uygun görüldüü takdirde lisans verilir. letme planında önerilen bir deiiklik uygulanmadan önce Bakanlıın onayına sunulur. b) letme planında aaıdaki hususlar yer alır; 1) Tesiste iletme planının uygulanmasından sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, unvanı, 2) Tesise kabul edilecek atıkların türü ve bertaraf kapasitesi, 3) Atıklara uygulanacak ön ilemler ve bertaraf metotları, 4) Atık taıyan araçların park edilecei, yüklenecei ve boaltılacaı sahalar ile ilgili bilgiler, 5) Acil durum planları, ilgili sorumlu personel, 6) Tesisin çalıma saatleri. c) Atık depo alanında aaıdaki hususlara uyulur; 1) Çalıanlar baret ve tabanı takviyeli ayakkabı giyer, 2) Tesis çalıırken her ay, kapandıktan sonra altı ayda bir izleme kuyularından ölçüm yapılır, 3) Depo sahasındaki araçların tekerlekleri, yıkama banyosundan geçirilir. Bertaraf tesisinin kapatılması Madde 40 - Bertaraf eden, tesisin kapatılmasından en az yüz seksen gün önce; a) Tesisinin kapatılması ile ilgili fizibilite etüdünü, b) Atıkların, sızıntı sularının yamur sularına ve yeraltı sularına ve/veya atmosfere olası karıımını kontrol eden ölçüm izleme sistemine ilikin planını, c) Tesiste yer alan ünitelerin her birinin ne ekilde kapanacaı ile ilgili planını, d) Tesisin aktif olduu süre boyunca saha içinde bulunan atıkların envanterini, e) Tesiste kalan atıkların, analiz, taıma ve bertaraflarına ilikin tüm metotların ve kapatmada kullanılacak yöntemlerin ayrıntılı tanımı ve uygulanabilir planlarını, f) Araç ve malzemenin temizlenmesi, topraktan alınan numuneler ve test metotlarına ilikin raporları, g) Atıklarla kirlenmi malzemelerin bertaraflarına yönelik planları, Bakanlıa sunar. Bertaraf eden, Bakanlıktan kapatma planı onayı almadan ve kapatma sonrası gereken çevre koruma ilemlerini gerçekletireceine dair taahhütname vermeden tesisi kapatamaz. Kapatma ileminden sonra bertaraf edenin sorumluluu devam eder, ölçüm izlemeye ilikin raporlarını yirmi yıl süreyle her yıl sonunda Bakanlıa iletir.

18 SEKZNC BÖLÜM Atıkların Sınırlar ötesi Taınımı Atıkların ithali Madde 41- Atıkların, serbest bölgeler dahil Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girii yasaktır. Ancak, sektör itibari ile ekonomik deere haiz atıkların ithal izinleri yayımlanacak tebliler dorultusunda verilir. Serbest bölgelerdeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan atıkların geri kazanılması ve/veya bertarafı amacıyla bölgede uygun tesis bulunmaması durumunda atık üreticisi firmanın talebi üzerine serbest bölge müdürlüü bakanlıında valilik, gümrük, gümrük muhafaza müdürlüü iletici veya bölge kurucu ve ileticisi ve atık üreticisi firma temsilcilerinden oluan bir komisyonun uygun görüünü müteakip serbest bölge müdürlüünce Bakanlıktan alınacak onaya istinaden bu atıklar bölgeden çıkarılır. Komisyona aaıda belirtilen bilgi ve belgeler sunulacaktır. a) Atıkların serbest bölge içindeki bir üretim ve/veya tüketim faaliyeti sonucu ortaya çıktıına ilikin belge, b) Atıı oluturan faaliyetin türü, atık tür ve miktarı, c) Atıkların geri kazanımı veya bertarafı amacıyla gönderilecek olan tesisten alınacak valilik onaylı atık kabul yazısı, d) Bakanlık gerekli gördüü takdirde ilave teknik bilgi ve belgeler isteyebilir. Kullanılmı lastiklerin karkas niteliinde olanları Dahilde leme Rejimi kapsamında sadece Bakanlıktan lisans almı iletmeler tarafından geri kazanımı amacıyla ülkemize giriinde bu madde hükümleri uygulanmaz. Atıkların ihracı Madde 42 - Atıklar; a) Ülkemizde atıkların bertarafı için gerekli teknik kapasiteye sahip tesislerin bulunmaması halinde, b) Söz konusu atıkları ithalatçı devletin yetkili otoritesinin kabul etmesi durumunda, ihraç edilebilir. Bu durumda, atıkların sınırlar ötesi taınımına izin verilmeden önce transit devletlerin ve atıı ithal edecek devletin yazılı onayları Bakanlıkça alınır. Bilgi verme yükümlülüü Madde 43 - hraç edilecek atıklar için (Ek 10) da yer alan bildirim formu iki nüsha halinde ihracatçı firma tarafından doldurularak Bakanlıa iletilir. Bakanlıkça, bildirim formunun ithalatçı devletin ve transit devletlerin yetkili makamlarına gönderildii tarihten itibaren altmı gün içinde yazılı onay verilmezse ihracat ilemi balatılamaz. Transit devlete bildirim yükümlülüü Madde 44- Ülkemizin transit devlet olması halinde, Bakanlıa (Ek 10) da belirtilen ekilde taımanın planlandıı tarihten en az altmı gün önce bildirimde bulunulması zorunludur. Bakanlık söz konusu transit taıma ilemine artlı veya artsız izin verebilir, izin vermeyi reddedebilir veya en geç altmı gün içinde bildirimde bulunan taraftan bilgi isteyerek yazılı cevabını bildirir.

19 Bakanlıın izni alınmadan transit geçi yapılmaz, ulusal yetki alanımız içinde atık yükü limbo yapılamaz ve aktarılamaz. Atıkların uluslararası taınımında uygulanacak usul ve esaslar Madde 45- Atıkların uluslararası taınımında uygulanacak usul ve esaslar unlardır; a) Taıyıcı, (EK 9-B) de belirtildii gibi doldurulan taıma belgesini, atıkların taınımına baladıı andan itibaren nihai bertaraf yerine kadar, taıma süresince yanında bulundurmak ve bu belgeyi istendiinde güvenlik ve taıma ile ilgili makamların incelemesine sunmak zorundadır, b) Atıkların sınırlar ötesi taınımından sorumlu olan ahıslar, söz konusu atıkların teslim edilmesi veya teslim alınması sırasında taıma belgesini imzalamakla yükümlüdür, c) Bertaraf eden, söz konusu atıkları teslim almı olduunu ve ilemin bildirimde belirtildii ekilde tamamlandıını gösteren belgeyi ihracatçıya ve Bakanlıa iletmekle yükümlüdür. hracatçı bu belgeyi alamadıı takdirde Bakanlık kanalıyla bu durumu ithalatçı devlete bildirir, d) Atıkların sınırlar ötesi taınımında uluslararası paketleme, etiketleme ve taıma standartlarına uyulur, e) Atıkların sınırlar ötesi taınımının bu Yönetmelie göre tamamlanamadıı durumlarda, ihracatçı devlet, ithalatçı devletin bilgi verdii tarihten itibaren doksan gün içinde veya ilgili devletlerin mutabık kalacakları baka bir süre içinde geri almayı temin eder. Genel bildirim Madde 46 - hracatçının bir yıllık süre için genel bir bildirimde bulunmasına izin verilebilmesi için; a) Sevk edilecek atıkların cinsi, kesin miktarı veya periyodik listesi gibi Bakanlıın isteyecei bilgilerin bulunması, b) Atıkların aynı fiziksel ve kimyasal özellikleri taıması, c) hracatçı devletin aynı gümrük giri-çıkı kapısını kullanması, d) Atıkların aynı bertaraf tesisine sevk edilmesi, zorunludur. Yasadıı trafik Madde 47- Atıkların taınmasında; a)bu Yönetmelik gereince yapılması gereken bildirimlerde bulunulmaması, b) Yetkili otoritenin bu Yönetmelik ile belirtilen izninin bulunmaması, c) Yetkili otoritenin izninin hileli veya yalan beyan sonucu elde edilmesi, d) Belgelerin içeriine tümüyle veya kısmen uymadan ülke yetki alanına girilmesi, e) Uluslararası sözlemelere ve bu Yönetmelie aykırı olarak atıkların bertaraf, boaltım ve/veya nakil aracıyla birlikte terk edilmesi, durumlarında atıkların taınımı yasadıı trafiktir.

20 hracatçı, kendisine yasadıı trafik hakkında bilgi verildii tarihten itibaren otuz gün içinde veya ilgili devletlerin mutabık kalacaı baka bir süre içinde, atıkların ihracatçı veya üretici ya da ihracatçı devletin kendisi tarafından ülkesine iadesini temin edecektir. DOKUZUNCU BÖLÜM Dier Hükümler Özel atıklar Madde 48- Bu Yönetmeliin (Ek 7) de, (01) balıı altında yer alan maden atıkları, (13) balıı altında yer alan ya ve sıvı yakıt atıkları, (16 06) balıı altında yer alan kullanılmı pil ve aküler, (18) balıı altında yer alan insan ve hayvan salıı ve/veya bu konulardaki aratırmalardan kaynaklanan atıklar ile kullanılmı lastiklerin toplanması,taınması, ilenmesi ve bertarafına ilikin esaslar Bakanlıkça belirlenir. Cezai hükümler Madde 49 - Bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık halinde 2872 sayılı Çevre Kanununun 15 ve 16 ncı maddelerinde belirtilen merciler tarafından gerekli ilemler yapılır ve 26 ncı maddedeki yaptırım uygulanır. Kanunun 24 ncü maddesindeki merciler tarafından 20, 21 ve 23 üncü nitelikteki cezalar verilir.. maddelerinde belirtilen idari Yürürlükten kaldırılan mevzuat Madde 50-27/08/1995 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelii yürürlükten kaldırılmıtır. Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliin yürürlüe girmesinden önce yürürlükte bulunan yönetmelie göre hazırlanmı olan tebli ve genelgelerin bu Yönetmelie aykırı olmayan hükümleri çıkarılacak olan yeni tebli ve genelgelere kadar geçerlidir. Geçici Madde 2- Yönetmeliin yayınlandıı tarihten önce Bakanlıktan geri kazanım konusunda lisans almı tesislerin ve valilikten taıma lisansı almı firma ve araçların bu Yönetmeliin yürürlüe girmesini müteakip, bir yıl içinde geri kazanım konusunda Bakanlıa ve taıma konusunda ise valiliklere tekrar müracaat ederek lisanslarını yenilemeleri zorunludur. Geçici Madde 3- Valilikler bu Yönetmelik yürürlüe girdii tarihten itibaren sekiz ay içinde il tehlikeli atık yönetim planını hazırlayarak Bakanlıa sunar. Yürürlük Madde 51- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüe girer.

T hl h i l k i eli l i A tık ı la l rın ı n K on o t n rol o ü l Y n ö e n tme m li i i 1. 4 03 0. 3 20 2 0 0 5 0 S y a ı y : : 25 2 7 5 5 7 5

T hl h i l k i eli l i A tık ı la l rın ı n K on o t n rol o ü l Y n ö e n tme m li i i 1. 4 03 0. 3 20 2 0 0 5 0 S y a ı y : : 25 2 7 5 5 7 5 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 14.03.2005 Sayı: 25755 Yönetmeliğin Amacı; -Tehlikeli atıkların üretiminin kaynağında en aza indirilmesi, -Tehlikeli atık üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda,

Detaylı

YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 Mart 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27537 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 14/3/2005 tarihli ve 25755

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atıkların Yönetimi Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atık Nedir Genel tanımı: İnsan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek, tutuşabilen ve enfeksiyon yapıcı gibi özelliklerle, tahriş edici, zararlı,

Detaylı

14 Mart 2005 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 25755 YÖNETMELİK

14 Mart 2005 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 25755 YÖNETMELİK 14 Mart 2005 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 25755 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (04.09.2009 TARİH VE 27339 SAYILI RESMİ GAZETEDEKİ DEĞİŞİKLİK İLE BİRLİKTE)

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 14/03/2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR 1) Kullanılmış lastikler 2) I ve II nci kategori atık yağlar 3) Boya çamurları 4) Solventler 5) Plastik atıklar 6) Çevre ve Orman Bakanlığı

Detaylı

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi / Sayısı 14.03.2005 / 25755

Detaylı

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. RESMİ GAZETE TARİHİ 14 Mart 2005 SAYISI 25755 DEĞİŞİKLİK TARİHİ 4 Eylül 2009 SAYISI 27339 30 Mart 2010 27537

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. RESMİ GAZETE TARİHİ 14 Mart 2005 SAYISI 25755 DEĞİŞİKLİK TARİHİ 4 Eylül 2009 SAYISI 27339 30 Mart 2010 27537 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE TARİHİ 14 Mart 2005 SAYISI 25755 DEĞİŞİKLİK TARİHİ 4 Eylül 2009 SAYISI 27339 30 Mart 2010 27537 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

Detaylı

14 Mart 2005 Resmî Gazete Sayı : 26952 (Değişiklikler işlenmiştir.) YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

14 Mart 2005 Resmî Gazete Sayı : 26952 (Değişiklikler işlenmiştir.) YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 14 Mart 2005 Resmî Gazete Sayı : 26952 (Değişiklikler işlenmiştir.) YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği R.G. 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığından: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli atıkların, üretiminden nihai bertarafına kadar; a) İnsan

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 14 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25755 Çevre ve Orman Bakanlığından: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli atıkların, üretiminden nihai

Detaylı

: TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 14.03.2005. Resmi Gazete Sayısı : 25755 1/92

: TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 14.03.2005. Resmi Gazete Sayısı : 25755 1/92 İlgili Bakanlık Yönetmelik Adı : Çevre ve Orman Bakanlığı : TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı : 25755 1/92 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan

LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan Betül DOĞRU Tehlikeli Atıklar Şube Müdürü Çevre Mühendisi Ġçerik - Katı Atık Mevzuatı - Hedeflenen Politika - Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği -

Detaylı

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci Ayşegül KILINÇ MENEKŞE Zonguldak 2014 06.10.2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Çevre ve Orman Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 14/03/2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 -

Detaylı

TEHLİKESİZ ATIKLARIN YÖNETİMİ

TEHLİKESİZ ATIKLARIN YÖNETİMİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Maden Atıkları ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü TEHLİKESİZ ATIKLARIN YÖNETİMİ Suat HACIHASANOĞLU

Detaylı

14 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

14 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler 14 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25755 Çevre ve Orman Bakanlığından: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 14 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25755 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25755

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25755 Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25755

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25755 Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 14 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25755 Çevre ve Orman Bakanlığından: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 14 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25755 Çevre ve Orman Bakanlığından: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli

Detaylı

- Ara Depolama ve Arıtma Tesisleri ile İlgili Hükümler. - Bertaraf Tesislerine Lisans Verilmesi ile İlgili Hükümler

- Ara Depolama ve Arıtma Tesisleri ile İlgili Hükümler. - Bertaraf Tesislerine Lisans Verilmesi ile İlgili Hükümler TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 27 Ağustos 1995 tarih ve 22387 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, İlkeler - Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Detaylı

06 10 2013 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7557&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=tehlikeli atıkların

06 10 2013 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7557&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=tehlikeli atıkların ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: tehlikeli atıkların

Detaylı

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik, 27 Ağustos 1995 tarih ve 22387 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1

Detaylı

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları Betül DOĞRU Çevre ve Orman Bakanlığı Atık Yönetimi Daire Başkanlığı

Detaylı

TEHLİKESİZ VE İNERT ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

TEHLİKESİZ VE İNERT ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler 12 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27579 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ TEHLİKESİZ VE İNERT ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bir faaliyet sonucunda

Detaylı

TEBLİĞ. b) Madenlerin aranması, çıkarılması, işletilmesi, fiziki ve kimyasal işleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıkları,

TEBLİĞ. b) Madenlerin aranması, çıkarılması, işletilmesi, fiziki ve kimyasal işleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıkları, 12 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27579 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ TEHLİKESİZ VE İNERT ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bir faaliyet sonucunda

Detaylı

YÖNETMELİK ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 23 Mart 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30016 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25755

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25755 Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 TEHLĠKELĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Ġlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3)

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) Amaç MADDE 1? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 05/07/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26927 BİRİNCİ BÖLÜM:

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3)

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3) Amaç MADDE 1? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 12 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27579 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: TEHLİKESİZ VE İNERT ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bir faaliyet sonucunda

Detaylı

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Nedir Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği Çevre Bakanlığından : Yayımlanacak Metin: Çevre Denetimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 6 EKİM 2010 TARİH 27721 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜGE GİRMİSTİR

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK Atık Nedir? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/48360 24.11.2014 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği HALİL KAYIKCI ATIK GERİ KAZANIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KOZLUK MAH. 1 NOLU CAD. NO:3 ERENLER/SAKARYA İlgi: 02.10.2014

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3)

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) Ekonomi Bakanlığından: Amaç ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) MADDE 1? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BAZI TEHLĠKESĠZ ATIKLARIN GERĠ KAZANIMI TEBLĠĞĠ UYGULAMALARI

BAZI TEHLĠKESĠZ ATIKLARIN GERĠ KAZANIMI TEBLĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü BAZI TEHLĠKESĠZ ATIKLARIN GERĠ KAZANIMI TEBLĠĞĠ UYGULAMALARI 14 ġubat 2012 BAZI TEHLİKESİZ VE İNERT ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ 12.05.2010 tarih

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1757 31/01/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi HALİL KAYIKÇI KOZLUK MAH. 1 NOLU VAD. NO:3 ERENLER / SAKARYA İlgi: (a) 04/01/2013 tarihli ve 25276 sayılı e-başvurunuz.

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 24631 sayı (mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Denetime Tabi Kuruluş ve İşletmeler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çevre Denetiminin

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK NEDİR? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

BazI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ UYGULAMALARI

BazI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ UYGULAMALARI BazI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ UYGULAMALARI JALE SEZEN ZİRAAT YÜK. MÜHENDİSİ ATIK BİRİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMİ ŞUBESİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2 0. 1 2. 2 0 1 2 T E K İ R

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-155.01/188 06/03/2012 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi GÜLCAN METAL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Veliköy Sanayi Bölgesi, Osman Uzun Cad. ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ İlgi: (a) 10/03/2011

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1595 25/11/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EFE ALÜMİNYUM SAN VE TİC LTD ŞTİ KIRKLARELİ ŞUBESİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 6.CAD NO:8 KIRKLARELİ MERKEZ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/745 06/08/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi PLASKO PLASTİK SAN.VE TİC. A.Ş. LÜLEBURGAZ ŞUBESİ TURGUTBEY KÖYÜ YOLU KULİŞ MEVKİİ LÜLEBURGAZ / KIRKLARELİ İlgi: (a) 23/07/2014 tarihli

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Genelge No: 2005/11 ÖZETİ: Tehlikeli Atık Taşınımı Tarih : GENELGE NO. ------------- (2005/11) Bakanlığımızca Avrupa Birliği müktesebatına uyum

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

! " ,. $ $$ $. , 0 0 1 #! #01 , $! $ $ #. 2# $ %,. $ $ $... $ $ , 3!!. $ , + $ $... ,4$. $ 5# $... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!.. ,. 374 8 4, , 02 -$... 2$!

!  ,. $ $$ $. , 0 0 1 #! #01 , $! $ $ #. 2# $ %,. $ $ $... $ $ , 3!!. $ , + $ $... ,4$. $ 5# $... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!.. ,. 374 8 4, , 02 -$... 2$! !! ## $%! # # $ $ &&'#( ## )% %&'()'(*** $ * ##+%!+, -$../.,-$ -$,. $ $$ $., 0 0 1 #! #01, $! $ $ #. 2# $ 2,01 $$ (,..!$ %,. $ $ $... $ $, %&'()'(***, 3!!. $, + $ $...,4$. $ 5# $.... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!..,.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/348 13/03/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EKOR KURŞUN METAL PLASTİK SAN VE TİC LTD ŞTİ KÜÇÜK SAN SİT D BÖL 42 CAD 4 ŞEHİTKAMİL ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP İlgi: (a) 12/02/2014

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri ile satı sonrası montaj,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/498 17/11/2012 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ENGİN GERİ KAZANIM TESİSLERİ PETROL ÜRN. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. GÖKÇE YURT MAHALLESİ SAMSUN DEVLET YOLU NO:364 Mamak /

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 29/06/2012 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TÜRKİYE DE PCB YÖNETİMİ. ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 24-26 Nisan 2012

TÜRKİYE DE PCB YÖNETİMİ. ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 24-26 Nisan 2012 TÜRKİYE DE PCB YÖNETİMİ ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 24-26 Nisan 2012 PCB MEVZUATININ GELİŞİMİ STOCKHOLM SÖZLEŞMESİ UNEP tarafından 2001 yılında kabul edilen ve 2004 te yürürlüğe giren Stockholm Sözleşmesi,

Detaylı

Prof.Dr. Nuri Azbar Atıklar Komisyonu Başkanı

Prof.Dr. Nuri Azbar Atıklar Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Nuri Azbar Atıklar Komisyonu Başkanı Amaç ve Kapsam Yasal Dayanak ve Sorumluluklar Görev ve Yükümlülükler Tehlikeli Atığın Tespiti ve Bertaraf Politikası Tehlikeli Atığın Tanımlanması Tehlikeli

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAYVAN VE ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2011-28145 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/382 30/03/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi SANN MADENİ YAĞ GERİ DÖNÜŞÜM TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ TARSUS OSB CUMHURİYET BULVARI NO:5 AKDENİZ / MERSİN İlgi: (a) 16/04/2014

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894 KABUKLU SU ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİĞİ SULARA İLİŞKİN KALİTE STANDARDLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2008-29) Resmi Gazete Tarihi: 02.06.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26894 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ATIK PİL P L VE AKÜMÜLAT LATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik Yayımlanma tarihi :31.08.2004 Yürürlük tarihi :01.01.2005 Değişiklik tarihi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/1748 25/10/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi BAYTEM GERİ DÖNÜŞÜM MADENİ YAĞLAR METAL HURDA PLASTİK İNŞ. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BADIRGA KÖYÜ DERİCİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Taşınması ve Uzaktan Takip Sistemleri- MoTAT

Tehlikeli Atıkların Taşınması ve Uzaktan Takip Sistemleri- MoTAT Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Tehlikeli Atıkların Taşınması ve Uzaktan Takip Sistemleri- MoTAT Ahmet VARIR Mühendis Görev ve sorumluluklar Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü görevleri

Detaylı

ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 22/07/2006 Tarih 26236 Sayılı Resmi Gazete Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti

Detaylı

"GDO Yönetmeliði" tamam:gdo'suza GDO'suz demek yasak!.

GDO Yönetmeliði tamam:gdo'suza GDO'suz demek yasak!. "GDO Yönetmeliði" tamam:gdo'suza GDO'suz demek yasak!. GDO Yönetmeliði Resmi Gazete de yayýnlandý. Üreticileri ve tüketicileri büyük tehdit altýna sokacak yönetmenliði yayýnlýyoruz. Tarým ve Köyiþleri

Detaylı

Gülen Danışmanlık Çevre Bilimleri

Gülen Danışmanlık Çevre Bilimleri Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE TARİHİ 14 Mart 2005 SAYISI 25755 DEĞİŞİKLİK 4 Eylül 2009 27339 TARİHİ 30 Mart 2010 SAYISI

Detaylı

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil 18 Nisan 2014 İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil durum planları, MGBF ler Çevre görevlisi

Detaylı

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ÇEVRE LİSANSI L ALMA AŞAMASINDA; A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SLERİNCE SUNULMASI GEREKEN BİLGB

Detaylı

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ; Rüzgâr ve Güneş enerjisine

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/196 21/01/2015 Konu: Çevre İzin Belgesi OTO TRİM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DENİZLİ KÖYÜ ATATÜRK CAD. NO:172 GEBZE/KOCAELİ GEBZE / KOCAELİ İlgi: (a) 16/01/2014 tarihli

Detaylı

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve Uygulamaları Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 30 Temmuz 2004 tarih 25538 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe giren Ambalaj

Detaylı

Çevreyi Tehdit Eden Tehlike: Atıklar

Çevreyi Tehdit Eden Tehlike: Atıklar Çevreyi Tehdit Eden Tehlike: Atıklar Hande UZUNOĞLU Ortaya çıkan bu atıklar; Dünyada ve ülkemizde özellikle nüfus ve sanayinin yoğun olduğu büyük yerleşim yerleri önemli çevre sorunları ile karşı karşıya

Detaylı

Çevre Bakanlığı 2872/m.8,11,12. Basel Sözleşmesi/m.3. R.G.: 27.08.1995 Sayı: 22387

Çevre Bakanlığı 2872/m.8,11,12. Basel Sözleşmesi/m.3. R.G.: 27.08.1995 Sayı: 22387 Çevre Bakanlığı 2872/m.8,11,12 Basel Sözleşmesi/m.3 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ R.G.: 27.08.1995 Sayı: 22387 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR, İLKELER AMAÇ MADDE 1 - Bu

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1298 16/08/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EKMEKÇİOĞULLARI METAL VE KİMYA SAN.TİC.A.Ş. O.S.B. 6. CADDE NO : 20 ÇORUM MERKEZ / ÇORUM İlgi: (a) 06/08/2012 tarihli

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/51306 12.05.2015 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği CAN VARİL SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. ŞEKERPINAR MAH.MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER SİTESİ AYÇİÇEK SK.NO:40-42 ÇAYIROVA / KOCAELİ ÇAYIROVA/KOCAELİ

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 24631 sayı (mükerrer)

ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 24631 sayı (mükerrer) ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 2461 sayı (mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM Denetime Tabi Kuruluş ve İşletmeler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çevre Denetiminin

Detaylı

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri,

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri, 14 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28142 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/55307 10.08.2015 Konu: Çevre İzin Konu Çıkarma/Kabul İRFAN ÇAPAN - ÇAPANOĞLU VARİL TİCARET ŞEKERPINAR MAH. BESTE SOK. NO:11 238 ADA 5 PARSEL ÇAYIROVA GEBZE/KOCAELİ İlgi: (a) 22.12.2011

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/683 18/01/2013 Konu: Çevre İzin Belgesi PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş (Bakır Madeni ve Zenginleştirme Tesisi) Madenköy/Siirt MADENKÖY/ŞİRVAN ŞİRVAN

Detaylı

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 22.05.2012 tarihli ve 28300 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/77 22/09/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi RAL GERİ DÖNÜŞÜM ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. -2 ORGANİZE SAN BÖL. ATATÜRK CADDESİ No: 25 TOPRAKKALE TOPRAKKALE / OSMANİYE İlgi: (a) 29/07/2013

Detaylı

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER 2011 ATIK PİLLER Bu sunum; Atık Piller Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamı

Detaylı

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 5 Ocak 2002 - Sayı: 24631 (1. Mükerrer)

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 5 Ocak 2002 - Sayı: 24631 (1. Mükerrer) Çevre Bakanlığından: ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2872-9.8.1983 / Khk/443 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 5 Ocak 2002 - Sayı: 24631 (1. Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. -2002- Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa No : Amaç 2 Kapsam 2 İKİNCİ BÖLÜM Katı Atıkların Depolanması,

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNDA İDARİ YAPTIRIMLAR VE ATIK YÖNETİMİ

ÇEVRE KANUNUNDA İDARİ YAPTIRIMLAR VE ATIK YÖNETİMİ ANTALYA ÇEVRE KANUNUNDA İDARİ YAPTIRIMLAR VE ATIK YÖNETİMİ Cemil TUNÇYÜREK Çevre Mühendisi. 27 Haziran 2014.- C. TUNÇYÜREK 1 ÇEVRE; Doğada canlı ve cansız varlıkların bulunduğu ve karşılıklı ilişkilerin

Detaylı

KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HAFRİYAT ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BELEDİYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Hukuki Dayanak 18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı

Detaylı