Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelii, Resmi Gazete nin Pazartesi tarih ve Sayısında yayınlanmıtır

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelii, Resmi Gazete nin 14.03.2005 Pazartesi tarih ve 25755 Sayısında yayınlanmıtır"

Transkript

1 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelii, Resmi Gazete nin Pazartesi tarih ve Sayısında yayınlanmıtır Çevre ve Orman Bakanlıından: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelii BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, lkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliin amacı, tehlikeli atıkların, üretiminden nihai bertarafına kadar; a) nsan salıına ve çevreye zarar verecek ekilde dorudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, b) Üretiminin ve taınmasının kontrolünün salanmasına, c) thalinin yasaklanmasına ve ihracatının kontrolüne, d) Yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların salanmasına, e) Üretiminin kaynaında en aza indirilmesine, f) Üretiminin kaçınılmaz olduu durumlarda, üretildii yere en yakın mesafede bertaraf edilmesine, g) Yeterli bertaraf tesisi kurulması ve bu tesislerin çevresel bakımdan salıklı bir ekilde kontrolüne, h) Çevreyle uyumlu yönetiminin salanmasına, yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi için hukuki ve teknik esasları kapsar. Kapsam Madde 2 - Bu Yönetmelik, (EK 7) de tehlikeli atık olarak sınıflandırılan, (EK 5) te listelenmi olan ve tehlikeli kabul edilen özelliklerinden birini veya birden fazlasını gösteren ve bu H3 ten H8 e kadar olan keza H10 ve H 11 bakımından ise (Ek 6) daki eik konsantrasyonlarının üzerinde bir deere sahip atıkların üretimi, toplanması, geçici olarak depolanması, ara depolanması, taınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, ithali ve ihracatına ilikin yasak, sınırlama ve yükümlülükleri, alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri, tabi olunacak hukuki ve teknik sorumlulukları kapsar. Yerli ve yabancı bayraklı gemilerin ve dier deniz araçlarının normal faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların liman kabul tesislerine veya atık toplayıcı gemilere boaltılması bu Yönetmelik kapsamı dıında olup, bu atıklar için 24/6/1990 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüe giren Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesi Hakkında Uluslararası Sözleme (MARPOL 73/78) hükümleri uygulanır. Dayanak Madde 3 - Bu Yönetmelik 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8, 11 ve 12 nci maddesi ile 15/5/1994 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Sınırlar Ötesi Taınımının ve Bertarafının Kontrolüne likin Basel Sözlemesinin 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıtır.

2 Tanımlar Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen terimlerden; Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlıını, Kanun: 2872 sayılı Çevre Kanununu, Tehlikeli Atık: Bu Yönetmelikte tehlikeli atık, atık olarak ifade edilecektir. (EK 7) de (A) iareti ile gösterilmi atıkların herhangi tehlikeli atık konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girerken, aynı listede (M) iareti ile gösterilmi atıklar (EK 6) da verilen tehlikeli atıkların eik konsantrasyonu üzerinde bir deere sahipse tehlikeli atıktır. Ayrıca doal karakterleri yada olumalarına neden olan aktiviteye balı olarak (EK 3-A) da bulunan veya (EK 3-B) de bulunup (EK 4) de verilen maddeleri içeren atıkların, (EK 5) teki özelliklerden bir veya birkaçına sahip olmaları ve (EK 6) da verilen tehlikeli özellikleri göstermeleri durumunda tehlikeli atık olarak sınıflandırılan atıkları, Bertaraf: (Ek 2) de yer alan ilemlerden herhangi birini veya birkaçını, Bertaraf Tesisi: (Ek 2) de yer alan ilemlerden bir veya birkaçını yapmak üzere kurulmu tesisi, Atık Yönetimi: Atıın kaynaında azaltılması, özelliine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taınması, bertarafı ve bertaraf ilemleri sonrası kontrolü ve benzeri ilemleri, Tehlikeli Atık Yönetim Planı: Atıkların çevreyle uyumlu bir ekilde yönetimini salamak üzere hazırlanan kısa ve uzun vadeli program ve politikaları, Acil Durum Planı: Tesiste ve taıma ilemleri esnasında olabilecek kazayı sonuçlarıyla birlikte deerlendirerek kaza oluumunda tesiste ve civarında yapılacak ilemleri ayrıntılı olarak belirleyen planı, Üretici: (Ek 7) de yer alan faaliyetler sırasında tehlikeli atık üreten gerçek ve tüzel kiiler, atıı üretenin bilinmemesi durumunda ise bu atıkları zilyetliinde veya mülkiyetinde bulunduran gerçek ve tüzel kiileri, Bertaraf Eden: Atıkların bertaraf ilemini yapan veya yaptıran gerçek ve tüzel kiileri, hracatçı: hracatçı devletin yetkisi altında atıkların ihracatını yürüten gerçek ve tüzel kiileri, thalatçı: thalatçı devletin yetkisi altında atıkların ithalatını yürüten gerçek ve tüzel kiileri, Transit Devlet: Atıkların sınırlar ötesi hareketi sırasında transit geçtii veya geçmesini planlandıı devleti, Yasadıı Trafik: Atıkların 47 nci maddede belirtildii ekilde sınırlar ötesi hareketini, Taıyıcı: Yurtiçi ve yurt dıında atıkların taınması ileminin tümünü veya bir bölümünü gerçekletiren gerçek ve tüzel kiileri, Atıkların Sınırlar Ötesi Hareketi: hracatçı, ithalatçı ve transit devletlerden en az birinde tehlikeli olarak görülen atıkların bir devletten baka bir devlete sevk edilmesini, Bildirim: Atıkların sınırlar ötesi hareketinde, Ek 10 da yer alan bilgi, beyan ve formu kullanarak yapılan bavuruyu, Atık Taıma Formu: Üretici ve taıyıcı tarafından ortak doldurulacak, üretim noktasından atık bertaraf tesisine kadar kayıt ve beyanları içeren, (Ek 9 A-B) de yer alan formları, Atık Beyan Formu: (Ek 8) de yer alan formu, Kompresibilite (Dpr): Mineral sızdırmazlık tabakasında ince taneli zemin sıklıını, Ön Lisans: Bu Yönetmelik gereince, atık bertaraf tesisi kurmak isteyen gerçek ve tüzel kiilerin bakanlıktan almaları gereken kuracakları tesisle ilgili her türlü plan, proje, rapor, teknik veri, açıklamalar ve dier dokümanlara ilikin tesisin projelendirilmesine ilikin izni,

3 Geçici Çalıma zni: Atık bertaraf tesisi iletmecisinin lisans bavurusu yaptıında iletme esnasında bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak çalıtıını belgelemesi için Bakanlıkça belirlenecek bir süre için tesise verilen izni, Lisans: Bu Yönetmelik gereince atık taımacılıı yapmak isteyenlerin valilikten, atık bertaraf tesisi ve ara depolama tesisi kurmak isteyenlerin, konu ile ilgili yeterli uzman ve teknolojik imkanlara sahip olduunu belirten belgeyi, nert Atık: Fiziksel, kimyasal veya biyolojik olarak önemli derecede herhangi bir deiime uramayan, çözünmeyen, yanmayan, fiziksel veya kimyasal olarak reaksiyona girmeyen, biyolojik bozulmaya uramayan veya temas ettii maddeleri çevreye veya insan hayatına zarar verecek ekilde etkilemeyen ve toplam sızıntı kabiliyeti ve ekotoksisitesi önemsiz miktarda olan, özellikle yüzey ve yeraltı suyu kirlilii tehlikesi yaratmayan maddeleri, Ara Depolama: Atıkların geri kazanım ve nihai bertaraf tesislerine ulatırılmadan önce atık miktarı yeterli kapasiteye ulaıncaya kadar güvenli bir ekilde depolanmasını, Geçici Depolama: Atıkların ara depolama, geri kazanım ve nihai bertaraf tesislerine ulatırılmadan yada tesiste tekrar kullanmadan önce, atık üreticisi tarafından tesis içinde, tesis içinde uygun yer bulunmaması durumunda üreticiye ait uygun bir alanda güvenli bir ekilde depolanmasını, Meskun Mahal: Üst ölçek planlarına uygun olarak imar planı ile belirlenmi ve iskan edilmi alanı, ifade eder. lkeler Madde 5 - Atıkların yönetimine ilikin ilkeler unlardır; a) Her türlü atıın ithali, bu Yönetmeliin 41 inci maddesinde belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla yasaktır, b) Atıkların kaynaında en aza indirilmesi esastır, c) Atık yönetiminin her safhasında sorumlu kiiler, çevre ve insan salıına zarar vermeyecek tedbirleri alırlar, d) Atıkların yarattıı çevresel kirlenme ve bozulmadan doan zararlardan dolayı atık üreticileri, taıyıcıları, bertaraf edicileri kusur artı aranmaksızın sorumludurlar. Adı geçen sorumluların, meydana gelen zararlardan ötürü genel hükümlere göre de tazminat sorumluluu saklıdır. e) Atıkların yönetiminden kaynaklanan her türlü çevresel zararın giderilmesi için yapılan harcamalar kirleten öder prensibine göre atıkların yönetiminden sorumlu olan gerçek ve tüzel kiiler tarafından karılanır. Atıkların yönetiminden sorumlu kiilerin çevresel zararı durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemleri almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca dorudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kurulularınca yapılan gerekli harcamalar 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre atıkların yönetiminden sorumlu olanlardan tahsil edilir, f) Atıkların, Bakanlıktan lisans almı bertaraf tesisleri dıında üçüncü kiiler tarafından ticari amaçlar ile toplanması, satıı ve bertaraf edilmesi, dier yakıtlara karıtırılarak yakılması yasaktır, g)atıklar fiziksel, biyolojik ve kimyasal ön ilemler haricinde kesinlikle dorudan baka bir madde veya atıkla karıtırılamaz ve seyreltilemez, h) Bertaraf tesislerine tehlikeli atıkla karıık atık gelmesi durumunda öncelikle ayrıtırılmalıdır. Ayrıtırmanın mümkün olmadıı durumda atıın tamamı tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir. ı) Atıkların geçici depolanması ileminin atıı üreten tesis içinde yapılması esastır. Ancak tesis içinde uygun yer bulunamaması durumunda üreticiye ait, gerekli koullara sahip uygun bir alanda geçici depolama yapılması mümkündür.

4 KNC BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar Bakanlıın görev ve yetkileri Madde 6 - Bakanlık; a) Kanun gereince atıkların çevreyle uyumlu bir ekilde yönetimini salayan program ve politikaları saptamak, bu Yönetmeliin uygulanmasına yönelik ibirlii ve koordinasyonu salamak, valiliklerden bölgesel yıllık rapor, izin, tesis kapatma onayı gibi her türlü bildirimi almak ve deerlendirmekle ve gerekli denetimleri yapmakla, b) Bölgesel boyutta atık yönetim planı yapmak ve halkın bilgilenmesini salamakla, c) Atıkların sınırlar ötesi taınımı ve bertarafına ilikin uluslararası çalımaları yürütmek, ilgili bildirim ve taımacılık belgelerini deerlendirmek, atık ihracatına ilikin faaliyetleri onaylamak, uluslararası bilgi deiimini salamak, herhangi bir kaza durumunda dier ülkeleri haberdar etmekle, d) (EK 3) de ve/veya (EK 7) de (M) iareti ile yer alan, ancak tehlikeli atık olmadıı iddia edilen atıkların tehlikeli özelliklerden bir yada bir kaçını içerip içermediinin akredite laboratuvarlar ve/veya uluslar arası kabul görmü kurulularca yapılan analizlerle üretici tarafından tespitini salatmakla, e)bertaraf tesisleri yer seçimini onaylamak, bu tesislere ön lisans ve lisans vermek, bu faaliyetleri periyodik olarak denetlemek, bu tesislerde tutulan rapor ve edinilen bilgilere dayanarak ilgili yönetmeliklere aykırılık halinde gerekli cezanın uygulanmasını salamak ve lisansı iptal etmekle, f)bertaraf tesisine ilave tesislerin planlanması halinde, bertaraf tesisini denetlemek ve izin vermekle, g) Atık bertaraf tesisleri için acil önlem planlarının hazırlanmasında genel ilke ve prensipleri belirlemekle, h) Kapatılan bertaraf tesislerinin yirmi yıl boyunca denetlenmesini salamakla, ı) Atıkların çevreyle uyumlu bir ekilde yönetimine ilikin teknoloji ve yönetim sistemlerinin kurulmasında ulusal ve uluslararası koordinasyonu salamakla, yükümlüdür. Mülkü Amirlerce Alınacak Tedbirler Madde 7 Mahallin en büyük mülki amiri; a) l sınırlarında atık yönetim planlarının mahalli çevre kurullarınca uygulanmasını salamakla, b) Kurulacak bertaraf tesislerinin yer seçimiyle ilgili bavuruları mahalli çevre kurulunun görüünü alarak Bakanlıa iletmekle, c) Ayda bin kilogramdan fazla atık üreten Atık üreticisinin atıklarını nihai bertarafa kadar kendi alanlarında gerekli önlemleri alarak altı ayı geçmemek üzere geçici depolamasına izin vermekle ve bu faaliyetleri denetlemekle, d) Atık taıma formları ile ilgili olarak bu Yönetmelikle belirlenen ilemleri yerine getirmekle, e) l sınırları içinde faaliyette bulunan ve bu Yönetmelik kapsamına giren tesisleri tespit ederek Bakanlıa bildirmekle ve periyodik olarak denetlemekle, f) l sınırları içinde atık taınması ile ilgili faaliyet gösteren firmalara ve araçlara taıma lisansı vermek, bu lisansı kontrol etmek, iptal etmek veya yenilemekle, g) l sınırları içinde atık taıması sırasında meydana gelebilecek kazalarda her türlü acil önlemi almak ve gerekli koordinasyonu salamak ve kaza raporlarını yıllık olarak deerlendirerek Bakanlıa bildirmekle,

5 h) l sınırları içinde bulunan atık ara depolama, geri kazanım tesisi ve/veya bertaraf tesislerinin Bakanlıkça verilen iletme lisansı belgelerindeki koullar dorultusunda iletilmelerini salamak, bu amaçla gerekli denetimleri yapmak, tesislerin iletme bilgi, belge ve teknik raporlarını düzenli olarak kontrol etmek, deerlendirmek ve Bakanlıa rapor etmek, tesisin lisans koullarına uygun çalımadıının tespiti halinde gerekli yasal ilemleri yapmak ve Bakanlıa bilgi vermekle, ı) Tehlikeli atık bertaraf tesisi kurulması için belirlenen yer mücavir alan dıında ise, bu yerin imar planına ilenmesini salamakla, j) Atık üreticisinin tesisinden kaynaklanan atıklara ilikin hazırlamı olduu atık yönetim planlarını onaylamakla, k) Üreticilerin göndermekle yükümlü olduu bir önceki yılın bilgilerini içeren atık beyan formunu deerlendirerek, ilde oluan atık miktarı ve bilançosunu belirleyerek her yılın nisan ayında Bakanlıa göndermekle, l) Atık üreticisinin ve belediyenin atık yönetim planlarını esas alan üç yıllık il tehlikeli atık yönetim planını hazırlayarak Bakanlıa rapor halinde sunmakla, ilgili hususlarda gerekli tedbirleri alır. Mahalli darelerce Alınacak Tedbirler Madde 8 - Belediyeler, Büyükehirlerde ise Büyükehir Belediyeleri; a) Evlerden kaynaklanan tehlikeli atıkların yönetimine ilikin plan ve programlarını bu yönetmeliin yürürlüe giri tarihinden itibaren altı ay içinde hazırlamakla ve kurulacak sistemi öneri halinde mahalli çevre kuruluna sunmakla, b) Atık üreticileri ve bertarafçıları ile beraber veya istemesi durumunda ayrı olarak atık bertaraf tesislerini kurmak veya kurdurmakla, c) Atıkların bertarafına ilikin tesisler ile ilgili plan ve projeler hakkında valiliin uygun görüü ile birlikte Bakanlıın onayını almakla, d) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde faaliyette bulunan atık bertaraf tesislerinin inası ve iletilmesinde bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülük çerçevesinde gerekli önlemleri almak veya aldırmakla, e) Atıkların taınması ve bertarafı konusunda izin almı kii ve kurulular ile yapacakları sözlemelerde bulunduu ilin valiliinin uygun görüünü almak, yapılan faaliyetin söz konusu sözlemelere uygunluunu denetlemek ve bu konuda Bakanlıa bilgi vermek üzere balı olduu valilie rapor vermekle, f) Tehlikeli atık bertaraf tesisi kurulması için belirlenen yer mücavir alan içinde ise, bu yerin imar planına ilenmesini salamakla, g) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde faaliyette bulunan ve tehlikeli atık üreten tüm tesislere inaat ve iletme ruhsatı verilmesi aamasında, tehlikeli atıkların bertarafının bu Yönetmelik hükümleri dorultusunda salandıının tesis sahibi tarafından belgelenmesini salamakla, h) Gerçek ve tüzel kiilerce kurulacak ortak atık bertaraf tesislerinin planlanması, inaatı ve iletilmesi aamalarında yapılacak çalımaları desteklemekle, ilgili tedbirlerin alınmasını salar. Atık üreticisinin yükümlülükleri Madde 9 - Atık üreticisi; a) Atık üretimini en az düzeye indirecek ekilde gerekli tedbirleri almakla,

6 b) Atıkların insan salıı ve çevreye yönelik zararlı etkisini, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak en aza düürecek ekilde atık yönetimini salamakla, üç yıllık atık yönetim planını bu Yönetmeliin yürürlüe giri tarihinden itibaren altı ay içinde hazırlayarak valilikten onay almakla, c) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, atıklarını tesislerinde geçici olarak depolaması durumunda valilikten izin almakla, d) Ürettii atıklarla ilgili kayıt tutmakla, atıını gönderecei lisanslı geri kazanım yada bertaraf tesisinin istemi olduu uluslararası kabul görmü standartlara uygun ambalajlama ve etiketleme yapmakla, e) (Ek 3) ve/veya (EK 7) de (M) iareti ile yer alıp (Ek 6) da belirtilen özellikleri içermedii öne sürülen atıklar için bu atıkların tehlikeli olmadıını akredite laboratuvarlar ve/veya uluslar arası kabul görmü kurulularca yapılan analizlerle Bakanlıa belgelemekle, f) Atıın niteliinin belirlenmesi için yapılan harcamaları karılamakla, g) (Ek 8) de yer alan atık beyan formunu her yıl ocak ayında bir önceki yıla ait bilgileri doldurmak, iki ay içinde valilie göndermek ve (EK 7) de yer alan atık tanımlama kodunu kullanmakla ve bir yıl boyunca bir nüshasını saklamakla, h) Atık depolanması veya bertarafının tesis dıında yapılması durumunda; (Ek 9 A-B) deki bilgileri içeren taıma formunu doldurmak ve öngörülen prosedüre uymakla, ı) Atık taımacılıında mevcut uluslararası standartlara uymakla, j) Atıı bertaraf tesisinin kabul etmemesi durumunda taıyıcıyı baka bir tesise göndermekle veya taıyıcının atıı geri getirmesini ve bertarafını salamakla, k) Bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak atıkların bertaraf edilmesi amacıyla belediyelerle ya da gerçek ve tüzel kiilerle ortak atık bertaraf tesisleri kurmak ve gerekli harcamalara katkıda bulunmakla, l) Atıklarını bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak kendi imkanları ile veya kurulmu atık bertaraf tesisinde gerekli harcamaları karılayarak veya belediyelerle yada gerçek ve tüzel kiilerle kurulacak ortak atık bertaraf tesislerinde bertaraf etmek veya ettirmekle, m) Atıkların fabrika sınırları içinde tesis ve binalardan uzakta beton saha üzerine yerletirilmi salam, sızdırmaz, emniyetli ve uluslararası kabul görmü standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak muhafaza etmekle, konteynırların üzerinde tehlikeli atık ibaresine yer vermekle, depolanan maddenin miktarını ve depolama tarihini konteynırlar üzerinde belirtmekle, konteynırların hasar görmesi durumunda atıkları, aynı özellikleri taıyan baka bir konteynıra aktarmakla, konteynırların devamlı kapalı kalmasını salamakla, atıklarını kimyasal reaksiyona girmeyecek ekilde geçici depolamakla, n) Ayda bin kilograma kadar atık üreten üretici biriktirilen atık miktarı altı bin kilogramı geçmemek kaydı ile valilikten izin almaksızın atıklarını arazisinde en fazla yüz seksen gün geçici depolayabilir. Bu durumda herhangi bir tehlike halinde arazide önlem alabilmek için en az bir kiiyi görevlendirmekle ve bu kiinin, adını, telefonunu valilie bildirmekle, o) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak bertaraf tesislerine gönderilmeden önce kendi atıklarını gerekli önlemleri alarak fiziksel, kimyasal veya biyolojik ilemlerle zararsız hale getirmek, bakiye atık oluuyor ise uygun ekilde bertaraf tesisine götürmekle veya gönderilmesini salamakla, p) Tesis içinde atıkların toplanması taınması ve geçici depolanması gibi ilemlerden sorumlu olan çalıanların salıı ve emniyeti ile ilgili her türlü tedbiri almakla, r) Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve bunun gibi olaylar sunucu meydana gelen kirliliin önlenmesi amacıyla, atıın türüne balı olarak olayın vuku bulduu andan itibaren en geç bir ay içinde olay yerinin eski haline getirilmesi ve tüm harcamaların karılanmasıyla,

7 s) Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve bunun gibi olaylar vuku bulduunda valilii bilgilendirmek ve kaza tarihi, kaza yeri, atıın tipi ve miktarı, kaza sebebi, atık bertaraf ilemi ve kaza yerinin rehabilitasyonuna ilikin bilgileri içeren raporu valilie sunmakla, t) Faaliyetlerine yönelik inaat ve iletme ruhsatı alınması aamasında, tehlikeli atıklarının bu Yönetmelik hükümleri dorultusunda bertarafının salandıını belgelemekle, yükümlüdür. Bertaraf edenin yükümlülükleri Madde 10 - Bertaraf eden; a) Bertaraf tesislerini bu Yönetmelikte belirlenen standartlara uygun olarak tekil etmekle ve proje halinde iken ön lisans almakla, b) Projeye uygun olarak kurulan tesisi iletmek ve kapandıktan sonra kontrollerini yapmak için lisans almakla, c) Bakanlıın plan deiiklii talep etmesi yada artlı izin vermesi durumunda bu artlara uymakla, d) Personel eitimini yapmak, acil önlem planlarını hazırlamak, atık yönetimi ile ilgili iletme kayıtlarını tutmak ve bu kayıtları be yıl süre ile tesiste bulundurmakla, e) letme planını her yıl Bakanlıa sunmakla, f) Atıın tesise giriinde bertaraf ileminden önce atıın fiziksel ve kimyasal analizini yapmakla, atıın taıma formunda belirtilen atık tanımına uygunluunu tespit etmekle, g) Tesisin iletilmesi ile ilgili her bölümün iletme planını yaparak uygulamakla, h) Tesisin risk taıyan bölümlerinde çalıan personelin her türlü güvenliini salamak, altı ayda bir salık kontrollerini yaptırmak ve bu bölümlere izinsiz olarak ve yetkili kiilerin dıında girileri önlemekle, ı) Acil önlemlerle ilgili eitimli personel bulundurmak ve acil durum söz konusu olduu zaman Bakanlıa bilgi vermekle, j) Kabul ettii atıın taıma formunu imzalamak ve otuz gün içinde üreticiye göndermekle, k) Atık taıma formu ile ilgili olarak üretici ile arasında uyumazlık çıkması halinde, bu uyumazlık giderilemezse on be gün içinde, uyumazlıı Bakanlıa bildirmekle, l) Taıma formu olmaksızın atık kabul etmesi halinde Bakanlıa bilgi vermekle, m) Tesisin iletilmesi ile ilgili Bakanlıın öngördüü ileri yapmakla, n)tesisin kapatılması için kapatma planı yaparak yüz seksen gün önceden Bakanlıa bildirmekle, o) Tesisin kapatılmasından sonra 37 ve 40 ıncı maddelerde öngörülen ileri yapmakla, p) Atık üreticisi tarafından bertaraf tesislerine ödenecek atık bedelini, atık kategorileri ve bertaraf yöntemlerine göre, bertaraf tesisinin bulunduu bölgede yer alan illerin sanayi odaları temsilcileri, sanayi odalarının bulunmadıı illerde ticaret ve sanayi odaları temsilcileri ile birlikte belirlemekle, r) Faaliyetleri hakkında atıın tesise kabul tarihi, atıın kaynaı, miktarı, taınım türü ve bertaraf/geri kazanım yöntemi gibi bilgileri içeren yıllık raporlarını valilie göndermek ve 5 yıl boyunca saklamakla, yükümlüdür. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Taıma le lgili Hükümler Atıkların taınması Madde 11 - Atıkların taınması bu i için lisans almı kii ve kurulularca taınan atıın özelliine uygun araçlarla yapılır. Aynı araçta aynı kap içinde taınacak atıın kod numarası aynı olmak zorundadır.

8 Araçlarda taıma formu bulundurma zorunluluu Madde 12 - Taıma ilemi yapılacak araçlarda atık taıma formu bulundurulması zorunludur. Taıma Formları atık üreticisi tarafından ilgili valilikten temin edilir. (Ek 9-A) ve (Ek 9-B) de yer alan atık taıma formlarından (A) formu mavi, (B) formu pembe, (C) formu beyaz, (D) formu yeil, (E) formu sarı renktedir. Atık üreticisi ve taıyıcı tarafından ülke içi taımada (Ek 9-A) da yer alan (A), (B), (C), (D) formları, uluslararası taımada ise (Ek 9-B) de yer alan (A), (B), (C), (D), (E) formları doldurulur ve valilie bavurulur. (A), (C) ve (E) formları iki nüsha olmalıdır. Bu formlardan; a) (D) formu taıma balamadan önce, atık üreticisinde kalır, üretici tarafından valilie gönderilir, b) (A), (B), (C), (E) formları taıma esnasında bulundurulmak kaydı ile taıyıcıya verilir, c) (E) formu uluslararası taımada, taıyıcı tarafından gümrük çıkıında Bakanlıa bir nüshası gönderilmek üzere gümrük memuruna teslim edilir, d) (A), (B) ve (C) formu taıyıcı tarafından atık bertaraf tesisi sorumlusuna imzalatılarak, (A) ve (B) formları atıkla birlikte teslim edilir. (C) formu ise taıyıcıda kalır, bir nüshası üreticiye teslim edilir, e) (A) ve (B) formu atık bertarafından sorumlu kii veya kurulu tarafından imzalanarak alınır. (A) formunun bir nüshası bertarafçı tarafından net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form üzerine doldurulduktan sonra Bakanlıa gönderilir, f) (B) formu net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form üzerine doldurulduktan sonra bertaraf eden tarafından üreticiye gönderilir. Gönderilen ve alınan tüm taıma formları üç yıl süre ile saklanmak ve denetimlerde yetkili idarelerce istendiinde hazır bulundurulmak zorundadır. Atık taıyıcılarının lisans alma zorunluluu Madde 13 - Atık taımak isteyen gerçek ve tüzel kiiler tehlikeli atık taıma lisansı almak üzere (EK 18) de yer alan bilgi ve belgelerle, valilie bavurmak zorundadır. Lisans, bavuran firmaya ve araca verilir. Lisans alan firma 11/7/1993 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliinin (Ek 4) de yer alan tehlikeli atık iaretlerini araçlarında kullanmak zorundadır. Bu hükümler sadece kara taıtları için geçerlidir. Deniz, hava ve demiryolu taımacılıı için bu amaçla uygulanan ulusal ve uluslar arası kabul görmü taımacılık kuralları uygulanır. Taımanın karayolu ile yapılması halinde, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taıma Kanununda tehlikeli maddelerin karayoluyla taınmasına ilikin hususlar dorultusunda, ilgili valilikten alınacak taıma lisansının yanı sıra, ehirler arası taıma faaliyetlerinde bulunacak gerçek ve tüzel kiilerin Karayolu Taıma Kanunu uyarınca Ulatırma Bakanlıından yetki belgesi almak zorundadır. Lisans üç yıl için geçerlidir ve bu süre sonunda yenilenmesi gerekir. Lisans alan ancak taımacılıkta öngörülen standartlara uymayan firmaların lisansları valilikçe iptal edilir. Lisanslı araçla taıma muafiyeti Madde 14- Kullanılmı lastikler ile (Ek 7) de Fotoraf Endüstrisi Atıkları balıı altında yer alan gümü içeren sabitletirme banyolarının ve bu Yönetmelik kapsamında olan ancak toplamı elli kilogramı geçmeyen atıkların taınmasında bu Yönetmeliin 11, 12, ve 13 üncü madde hükümleri uygulanmaz. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

9 Atıkların Geri Kazanımı ve Bertarafına likin Hükümler Genel esaslar Madde 15 - Atıkların geri kazanılması ve tekrar kullanılması esastır. Atıkların alternatif hammadde olarak kullanılmalarına ilikin teknik ve idari hususlar Bakanlık tarafından çıkarılacak tebli ile belirlenir. Atıkların geri kazanılmasının ve tekrar kullanılmasının mümkün olmadıı durumlarda atıklar, çevre ve insan salıına zarar vermeden bertaraf edilir. Bertaraf sistemleri (Ek 5) deki tehlikeli kabul edilen atıkların özelliklerine ve uygun teknolojilere göre seçilir. (Ek 2) de verilen tüm bertaraf ve geri kazanım ilemlerini gerçekletirmek isteyen gerçek ve tüzel kiiler Bakanlıktan ön lisans ve lisans almakla yükümlüdür. Bu Yönetmelik hükümlerine uygun ekilde kurulmu nihai bertaraf tesisleri kurulduu zaman meskun mahal dıında ise ve meskun mahale mesafesi bin metreden fazla ise, valilik/ belediye tarafından imar planlarında deiiklik yaparken meskun mahale olan mesafeyi dikkate almakla yükümlüdür. Ancak ömrü dolmu tesisler için bu sınır geçerli deildir. Geri kazanım Madde 16- Atıkların ekonomiye katkı salamak ve nihai bertarafsa gidecek atık miktarının azaltılması amacıyla geri kazanılması esastır. Atıkların geri kazanımında (Ek 2-B) de verilen ilemlerden herhangi biri uygulanır. Tehlikeli atık geri kazanım ileminden sonra elde edilen ikincil hammaddenin ürün niteliinde olduunun akredite laboratuvarlar ve/veya uluslar arası kabul görmü kurulularca yapılan analizlerle belgelenmesi zorunludur.geri kazanım ilemi sonucunda bakiye atık oluuyor ise, bu Yönetmelik hükümlerine uygun ekilde bertarafı salanmalıdır. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik ön ilemler Madde 17 - Atıklar, deerlendirilmesi, düzenli depolanabilmesi veya çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi için fiziksel, kimyasal veya biyolojik ilemlere tabi tutulurlar. Tehlikeli atıın bu ilemler sonucunda inert hale getirildiinin veya (EK 5) te verilen tehlikeli kabul edilen atıkların özelliklerini taımadıının veya (Ek 11-A) ya göre tehlikesiz atık olarak depolanabilirliinin belgelenmesi zorunludur. Bu ilemler sonucunda bakiye atık oluuyor ise, bu Yönetmelik hükümlerine uygun ekilde bertarafı salanmalıdır. Derine enjeksiyon Madde 18 Pompalanabilir nitelikteki sıvı atıklar jeolojik ve hidrojeolojik açıdan uygun olan kuyulara, tuz kayaçlarına veya doal olarak bulunan boluklara enjeksiyon ilemi ile bertaraf edilebilir. Bu yöntem ile atıı bertaraf etmek isteyen gerçek ve/veya tüzel kiiler alanın uygunluunun belirlenmesi veya tespiti amacıyla fizibilite raporu hazırlatıp Bakanlıa sunmak ve izin almakla yükümlüdür. Derine enjeksiyon ilemine ilikin hususlar Bakanlıkça çıkarılacak tebli ile belirlenir. Sürekli depolama Madde 19- Terkedilmi kapalı maden ocaklarında atıkların konteynırlar içinde depolanması mümkündür. Bu yöntem ile atıı bertaraf etmek isteyen gerçek ve/veya tüzel kiiler ocaın uygunluunun belirlenmesi veya tespiti amacıyla üniversite, kurum/ kurulua fizibilite raporu hazırlatıp Bakanlıa sunmak ve izin almakla yükümlüdür. Sürekli depolama ilemine ilikin hususlar Bakanlıkça çıkarılacak tebli ile belirlenir.

10 Yakma Madde 20 (EK 7) de yer alan tehlikeli atıkların yakılması sırasında uyulması gereken esaslar ve limit deerler: a) Tesislerde yanma odasına balı bir son yanma bölümünün bulunması, yakma fırınındaki ilk bölme sıcaklıının en az 900 C de tutulması, sıcaklıın sürekli kaydedilerek kontrol edilmesi, son yanma bölümünde ek bir brülörün bulunması, sıcaklık alt sınırın altına düünce brülörün otomatik olarak devreye girmesi, bu bölümde en düük yakma sıcaklıının 850 C, %1 den fazla halojenli organik içeren maddelerde ise 1100 C ve alıkoyma süresinin en az iki saniye olması zorunludur. Bu brülörler, yakıcının çalımaya balatılması veya durdurulması sırasında yakıcı sıcaklıının dümesinin neden olacaı tam olmayan yanmayı önlemek amacıyla kullanılır. Yakma tesisinde; 1) Sistemin iletmeye alınmasında gerekli minimum yakıcı odası sıcaklıına eriinceye kadar, 2) stenen minimum yakıcı sıcaklıı elde edilinceye kadar, 3) Yakıcıdan çıkan emisyonların, emisyon limit deerleri altında tutulması için kullanılan ekipmanlarda bir arıza meydana geldii zaman, tehlikeli atık beslemesini durdurmak için bir sistemin olması zorunludur. Tehlikeli atıkların yakıldıı tesisler, mümkün olduunca tam yanmanın salanabilecei ekilde iletilmelidir. Bunu salamak için bazen uygun tekniklerle atık ön ilemlerinin uygulanması gerekebilir. Yakma tesislerinden oluan ısı mümkün olduunca geri kazanılmalıdır. b) Yakma tesisinde iletme sırasında yanma gazındaki Karbon monoksit (CO) için aaıda verilen limit deerler aılmaz. 1) Yanma gazında günlük ortalama deer olarak; 50 mg/m 3, 2) Yanma gazında 10 dakikalık ortalama deerler olarak alınan tüm ölçümlerin en az % 95'inde; 150 mg/m 3, 3) Yanma gazında herhangi bir 24 saat zaman aralıı içinde yarım saatlik ortalama deerler olarak alınan tüm ölçümlerde; 100 mg/m 3. c)yakma tesisleri, baca gazlarında aaıdaki emisyon limitlerini geçmeyecek ekilde tasarlanır, donatılır ve iletilir. Yanma gazları kontrollü bir ekilde baca yardımıyla atmosfere atılır. Tesisin baca yükseklii, 7/10/2004 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliinin Kontrolü Yönetmelii göre tasarlanır ve uygulanır. Yakma tesisleri baca gazlarında aaıdaki emisyon limit deerleri aılmaz. 1) Günlük ortalama deerler: Toplam toz 10 mg/m 3 Toplam organik karbonla ifade edilen gaz ve buharlı organik maddeler 10 mg/m 3 Hidrojen Klorür (HCl) 10 mg/m 3 Hidrojen Florür (HF) 1 mg/m 3 Kükürt dioksit (SO 2 ) 50 mg/m 3 Azot monoksit ve azot dioksit (NO 2 ) olarak 200 mg/m 3 2) Yarım saatlik ortalama deerler: Toplam toz 30 mg/m 3 Toplam organik karbonla ifade edilen

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 14 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25755 Çevre ve Orman Bakanlığından: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli atıkların, üretiminden nihai

Detaylı

Tehlikeli Atiklarin Kontrolü Yönetmeligi

Tehlikeli Atiklarin Kontrolü Yönetmeligi 14 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayi: 25755 Çevre ve Orman Bakanligindan: Tehlikeli Atiklarin Kontrolü Yönetmeligi BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanimlar, Ilkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeligin

Detaylı

14 Mart 2005 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 25755 YÖNETMELİK

14 Mart 2005 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 25755 YÖNETMELİK 14 Mart 2005 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 25755 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (04.09.2009 TARİH VE 27339 SAYILI RESMİ GAZETEDEKİ DEĞİŞİKLİK İLE BİRLİKTE)

Detaylı

- Ara Depolama ve Arıtma Tesisleri ile İlgili Hükümler. - Bertaraf Tesislerine Lisans Verilmesi ile İlgili Hükümler

- Ara Depolama ve Arıtma Tesisleri ile İlgili Hükümler. - Bertaraf Tesislerine Lisans Verilmesi ile İlgili Hükümler TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 27 Ağustos 1995 tarih ve 22387 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, İlkeler - Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Detaylı

Çevre Bakanlığı 2872/m.8,11,12. Basel Sözleşmesi/m.3. R.G.: 27.08.1995 Sayı: 22387

Çevre Bakanlığı 2872/m.8,11,12. Basel Sözleşmesi/m.3. R.G.: 27.08.1995 Sayı: 22387 Çevre Bakanlığı 2872/m.8,11,12 Basel Sözleşmesi/m.3 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ R.G.: 27.08.1995 Sayı: 22387 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR, İLKELER AMAÇ MADDE 1 - Bu

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 2 -> 40 15.02.2011 15:37 Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli

Detaylı

TEHLĠKELĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Ġlkeler

TEHLĠKELĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Ġlkeler Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 TEHLĠKELĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Ġlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 Resmi Gazete Tarihi: 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755 TEHLĠKELĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Ġlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 2 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına,

YÖNETMELİK. a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına, 2 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar

Detaylı

Kuruluş : 7 Ekim 1920 21 Ocak 2004 ÇARŞAMBA Sayı : 25353 Yönetmelikler Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, İlkeler

Detaylı

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden bertarafına kadar; a) Çevreye ve insan sağlığına zarar

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 19.04.2005 tarih ve 25791 sayı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bitkisel atık

Detaylı

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bitkisel atık yağların üretiminden bertarafına kadar, çevreye

Detaylı

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Resmi Gazate Tarihi 19.04.2005 Resmi Gazete Sayısı:25791 Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bitkisel

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK 26 Mart 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27533 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

1/44 : KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 14.03.1991. Resmi Gazete Sayısı : 20814

1/44 : KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 14.03.1991. Resmi Gazete Sayısı : 20814 İlgili Bakanlık Yönetmelik Adı : Çevre ve Orman Bakanlığı : KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı : 20814 14.3.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU İÇERİK 1 SANAYİDE TÜRK ÇEVRE MEVZUATI UYGULAMALARI...6 1.1. Katı Atıkların Yönetimi...6 1.2. Sanayide Ambalaj Atıkları Yönetimi...7 1.2.1. Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri...8

Detaylı