REALİZMİN GÜVENLİK ANLAYIŞI VE SOĞUK SAVAŞ SONRASI KARADENİZ İN GÜVENLİĞİ. Tolga Çikrıkci *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REALİZMİN GÜVENLİK ANLAYIŞI VE SOĞUK SAVAŞ SONRASI KARADENİZ İN GÜVENLİĞİ. Tolga Çikrıkci *"

Transkript

1 REALİZMİN GÜVENLİK ANLAYIŞI VE SOĞUK SAVAŞ SONRASI KARADENİZ İN GÜVENLİĞİ Tolga Çikrıkci * Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından uluslararası sistemde büyük bir dönüşüm başlamış ve bu dönüşüm 11 Eylül terör saldırıları ile büyük bir ivme kazanmıştır. Tehdit algılarının değişmesi ile bölgesel ve ulusal güvenlik anlayışı da dönüşüme uğramış ve Karadeniz'in güvenlik unsurları da farklılaşmıştır. Önemi temelde jeopolitik konumundan kaynaklanan Karadeniz Havzası, enerji kaynaklarına yakınlığı dolayısıyla uluslararası toplumun ve devletlerin gündeminde yer almaktadır. Uluslararası ilişkileri anarşi ve çatışma ortamı olarak betimleyen realist teori, güvenlik kavramını da bu temel anlayış üzerinden şekillendirmiştir. Bu anlayış içerisinde devletlerin güvenliği, askeri güç ve ulusal çıkarlar ekseninde sıkıştırılmış ve Soğuk Savaş sonrası dönemin güvenlik unsurları bağlamında realist teorinin güvenlik anlayışı büyük ölçüde eleştirilir hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı realizmin güvenlik kavramına yaklaşımını ortaya koymak ve bu doğrultuda Soğuk Savaş sonrası evrimleşen güvenlik algısını Karadeniz örneği üzerinden açıklamaktır. Çalışmada tarihsel ve betimsel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Anahtar Kavramlar: Realizm, Karadeniz'in Güvenliği, Klasik Güvenlik Yaklaşımı, Yeni Dünya Düzeni, Jeopolitik 1. Giriş Günümüzde, uluslararası alanda, üzerinde en çok tartışma bulunana kavramlardan birisi de güvenliktir. Kavram üzerinde tam bir uzlaşının olmamasının asıl nedeni, uluslararası ilişkilerin doğası gereği yerleşik bir uluslararası sistemin bulunmamasıdır. Diğer bir deyişle uluslararası sistemin olaylar neticesinde değişime uğraması, tehdit algısı ile şekillenen güvenlik anlayışının değişmesine ve bu bağlamda güvenlik kavramının sınırlarının da değişime uğramasına sebep olmaktadır. İki kutuplu bir yapıya dayanan Soğuk Savaş ın sona ermesi, yapay sınırları ortadan kaldırarak uluslararası ilişkilere farklı bir boyut kazandırmıştır. Daha geçirgen, çok yönlü ve daha dinamik olan bu yeni boyut, yukarıda değinildiği gibi güvenlik * Giresun Üniversitesi, İ.İ.B.F., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Doktora Öğrencisi. 526

2 kavramının nasıl algılanması gerektiği konusunda da tartışmaları gündeme getirmiştir. Bunun sebebi, güvenliğin kimin güvenliği olduğu, hangi boyutta güvenlik olduğu, güvenliğin tanımlanmasında esas unsur olan tehdidin ne olduğu gibi soruların, meselelere taraf olanlar tarafından farklı cevaplandırılabilecek olmasıdır. Ancak bir sonuca ulaşabilmek için, güvenliğin anlam ifade etmesi ve bu anlamın hassas olarak tanımlanması gerekmektedir. 1 Uluslararası ilişkilerin üç temel paradigmasından Realizm güvenlik kavramını düşünce sisteminin doğası gereği askeri güvenlikle ilişkilendirerek açıklamaktadır. Güvenlik kavramının dönüşüme uğraması neticesinde uluslararası sistemi düzenleme konusunda temel olarak güç ve güç dengesi kavramları üzerinden hareket eden Realizm, Soğuk Savaş ın bitimiyle yaşanan değişimi öngörme ve inceleme konusunda eleştirilere maruz kalmıştır. Realizm etrafında toplanan bir kısım yazar, teorinin temel aldığı güç dengesinin ancak savaşlar yoluyla değişebileceğini belirtmektedir. Ne var ki Sovyetler Birliği nin savaş olmadan çözülmesi bu paradigmaya yöneltilen eleştirileri daha da artırmıştır. İki kutuplu sistemin ardından değişen jeopolitik ve jeoekonomik unsurlar neticesinde bölgelerin değeri ve önemi de değişime uğramıştır. Karadeniz Bölgesi de Soğuk Savaş sonrası dönemin güvenlik konusunda en çok adı geçen bölgelerinden birisi haline gelmiştir. Bu anlamda Realizmin güvenliğe bakışı ile nispeten yeni bir mücadele alanı olan Karadeniz in güvenliği arasında bir bağlantı oluşmuştur. Karadeniz hem doğal kaynaklar (petrol, doğalgaz) hem de bu kaynakların nakliyatı için çok önemli bir merkez konumunda bulunmaktadır. Bölge, Orta Asya ve Hazar Havzası nda bulunan enerji kaynaklarının 2 Avrupa ya aktarılmasında yeni boru hatlarının bölgeden geçmesi nedeniyle daha da önemli bir duruma gelmiştir. Bu bağlamda 21. yüzyıl uluslararası çekişmelerinde Karadeniz in önemi açıkça görülmektedir. Zira bu çekişmelerin odak noktalarından biri de enerji ve bu anlamda enerji kaynaklarının kontrolü ve enerji güvenliğidir. 1 Patrick Morgan, Regional Security Complexes and Regional Orders, Regional Orders: Building Security in a New World, (Eds.) David A. Lake and Patrcik M. Morgan, Pennsylvania, The Pennsylvania State University Press, 1997,s Hazar Denizi petrol rezervleri, İran Körfezi ile aynı düzeyde olmasa da, 21. Yüzyıl için kayda değer bir enerji kaynağı olması bakımından oldukça önemlidir. Ortadoğu ve Hazar Havzası 2012 yılı verilerine göre Dünya petrol rezervinin %55.9 una ve doğalgaz rezervinin ise %74.4 üne sahiptir. BP Statistical Review of World Energy, June 2012, al_energy_review_2011/staging/local_assets/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2 012.pdf. (Erişim Tarihi: 03/06/2013) 527

3 Bu çalışmada Soğuk Savaş ın sona ermesinin ardından değişen güvenlik algısı ekseninde uluslararası ilişkilerin temel paradigmalarından realizmin güvenlik anlayışı ve bu bağlamda Karadeniz in güvenliği ele alınmaktadır. Çalışmanın temel amacı Karadeniz in Güvenliği konusu üzerinden realist teorinin güvenlik anlayışının günümüz güvenlik algısı ile karşılaştırmasını yapmaktır. 2. Realist Teori ve Güvenlik Uluslararası ilişkilerin kuramsal tartışmaları temelde üç paradigma yani, realizm, idealizm ve rasyonalizm etrafında seyretmektedir. Değişen uluslararası sistem, bu paradigmaların bakış açılarına eklemlenen eleştiriler neticesinde yeni kuramların doğmasına yol açar. Söz konusu üç temel paradigma sırasıyla klasik felsefenin Hobbesçu, Kantçı ve Grotiusçu geleneklerine dayanır 3. Bu üç gelenek birbirini şekillendirmektedir. Yani esasen Realist düşüncenin karşısında olan görüş İdealizm ekolünü oluşturmuş; bunların bazı yönlerini olumlayan ve bazı yönlerine de karşı çıkan bir görüş olarak da Rasyonalizm şekillenmiştir denilebilir. Ancak Soğuk Savaş döneminin hakim ekolü realizm, sistemin değişme uğraması neticesinde en çok eleştiriye maruz kalan kuramlar bütünü olmuştur. Realizmde devlet, uluslararası ilişkilerin tek ve hakim aktörüdür. Bu aktör, Hobbes un görüşlerinden esinlenen Morgenthau nun da vurguladığı üzere yalnız çıkarları doğrultusunda hareket eder 4. Bunun yanında uluslararası ilişkiler ya da uluslararası sistem bir anarşi hali olarak görülmektedir. Buradaki anarşi, bir üst otoritenin yokluğunu ifade ederken aynı zamanda egemen devletlerarasındaki çatışma ortamına da işaret etmektedir. Bu anlamda uluslararası ilişkiler tam bir doğal savaş halidir. Böylesi bir ortamda düzenden, işbirliğinden ya da uluslararası toplumdan bahsetmek neredeyse imkansızdır. Bu haliyle uluslararası ilişkiler Hobbes un belirttiği gibi bir doğa halini yansıtmaktadır. Doğa hali kavramı, Hobbes un toplum ya da devletin oluşumunu açıklamak için oluşturduğu bir kavramdır. Kavram, bu noktada insanların toplum halinde devlet benzeri bir oluşuma itaat etmeye başlamadan önce yaşadıkları varsayılan durumu göstermektedir. Bu yaşam şeklinde yapı gereği, hukuk ve adalet 3 Çalışmanın iki temel ayağından birini oluşturan realist teori, Hobbesçu geleneği ifade etmektedir. Bu yüzden bazı noktalarda realist teori, realizm ya da Hobbesçu gelenek kavramları birbirlerinin yerine kullanılmıştır. 4 Atila Eralp, Uluslararası İlişkiler Disiplininin Oluşumu: İdealizm-Realizm Tartışması, Devlet Sistem ve Kimlik, Uluslararası İlişkilerde Temel Yaklaşımlar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004, s

4 yer almamakta dolayısıyla hakim durum savaş ve çatışma olmaktadır 5. Bu noktada devletlerin içerisinde bulundukları ortam güvenliksiz bir ortamdır. Güvenlik ulusal güvenliğe işaret etmektedir ve ancak devletin kendi bekasını sağlama konusunda gücünü artırmasıyla sağlanabilecektir. Görüldüğü gibi realizm güvenliği doğal olarak güç ile ifade etmektedir. Diğer devletlere göre daha baskın yeterli bir güce sahip olan devlet daha güvenli olacaktır. Bu düşünceye göre askeri kaynaklar güvenliğin sağlanmasında esas çözüm yoludur. 6 Soğuk Savaşı genel hatlarıyla şekillendiren düşünce de budur. Realist yaklaşımla Soğuk Savaş döneminde ekonomik faktörlerin çözümlenmesi göz ardı edilmiş ve siyasi/güvenlik konularının incelenmesine askeri güç ekseninde ağırlık verilmiştir. Bu noktada belirtmek gerekir ki Realist geleneğin içerisinde farklı yaklaşımlar da söz konusudur. Örneğin E.H. Carr dan gelen ekonomik faktörlerin uluslararası ilişkilerdeki önemine vurgu yapan realist bir bakış açısı da mevcuttur 7. Hobbesçular, içinde yaşadığımız şiddete eğilimli dünyanın ötesine geçmenin mümkün olmadığına inanır 8. Milletler Cemiyeti nin başarısızlığı realizmin bu düşüncesini yükselten en büyük örnek olmuştu. Bu bağlamda Soğuk Savaş Dönemi boyunca temel düşünce ekolü olan Realizm ekseninde dönemin birçok yazarı da, savaşı devletlerarası ilişkilerin yapı özelliği olarak değerlendirmiştir. Ancak Soğuk Savaş ın bitişi ile dengeler tamamen değişmiş ve Kantçı bakış açısını olumlar nitelikte bir uluslararası ortam doğmuştu. Baylis in belirttiği gibi bu Yeni İdealizm barışçıl bir küresel toplumun gelişmesine yönelik daha iyimser görüşleri yansıtmaktaydı 9. Bu ortam içersinde realizme yöneltilen eleştiriler daha da şiddetlenmiştir. Öyle ki realizmin Soğuk Savaş la birlikte tarihe gömüldüğünü ileri sürenler bile olmuştur 10. Günümüzde ulaştığımız düzeyde ülkelerin iç dinamiklerini devletlerarası ilişkiler söz konusuyken de göz ardı edemeyeceğimiz açıktır. İç ve dış faktörleri birbirinden net bir şekilde ayıran realist bakış açısı, günümüzde en çok bu noktada eleştiri almaktadır. 5 A. Nuri Yurdusev, Uluslararası İlişkiler Öncesi, Devlet Sistem ve Kimlik, Uluslararası İlişkilerde Temel Yaklaşımlar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004, s Barry Buzan, People, States and Fear, Great Britain, London, 1991, s.1-3 (Aktaran: Akın Alkan, 21. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Karadeniz Güvenliği, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006, s.4.) 7 Eralp, a.g.m. s John Baylis, Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kavram, Uluslararası İlişkilerde Çatışmadan Güvenliğe, Der: Mustafa Aydın, Hans Günter Brauch, Mitat Çelikpala, Ursula Oswald Spring, Necati Polat, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 398, Siyaset Bilimi 44, Ekim 2012, s Baylis, a.g.m., s Eralp, a.g.m., s

5 Uluslararası sistemin sürekli değişim göstermesi gibi uluslararası ilişkilerin temel paradigmalarının güvenlik konusuna farklı yaklaşmaları, güvenlik konusunda birçok yazar ve akademisyenin de konu ile ilgili farklı görüşlere sahip olmasını beraberinde getirmektedir. Zira uluslararası sistemin şartları değiştikçe güvenlik kavramı içerisinde öncelik verilen hususların sırası değişmekte, güvenliği etkileyecek yeni tehditler ortaya çıkmaktadır. Yeni Dünya düzeninde tehdit algısının artık birçok boyutu vardır öncesi tehdit güçlü ordulardan, bu ordulara sahip devletlerden kaynaklanmakta iken, bugün ulaştığımız noktada insan kaçakçılığından terörizme, saldırgan milliyetçilikten kökten dinciliğe kadar çok boyutlu bir hale gelmiştir. Bunun bir sonucu olarak, devletlerarasında yatay olarak yeni ilişkiler oluşmakta, bölgesel ve alt-bölgesel işbirliği girişimleri çoğalmakta, devlet dışı faktörler, yerel makamlar, sivil toplum ve özel sektör ön plana çıkmaktadır. Bu durum Soğuk Savaş döneminin parlak realist bakışını yalnızca askeri boyuta önem vermesi bakımından oldukça eksik bırakmaktadır. Soğuk Savaş ın sona ermesinin ardından jeopolitiği en çok etkilenen bölgelerden birisi de Karadeniz Bölgesi dir. Bu anlamda güvenliğe yeni eklenen girdileriyle Karadeniz in güvenliği konusu Eski Realizm in güvenliğe yaklaşımı bağlamında incelenebilecek örnek bölgelerden birisini teşkil etmektedir. 3. Değişen Güvenlik Anlayışı ve Karadeniz in Güvenliği Değişen güvenlik anlayışı ifadesinin temel dayanak noktası, iki kutuplu sistemin yani Soğuk Savaş döneminin sona ermesi ile birlikte ortaya çıkan yeni uluslararası sistemdir. Bilindiği gibi ortaya çıkan bu yeni uluslar arası sisteme Yeni Dünya Düzeni 11 adı verilmektedir. Bu yeni yani günümüz uluslararası sisteminin temel özellikleri; çok merkezlilik ve Amerika Birleşik Devletleri nin başat güç olarak konumlandırılmasıdır Tayyar Arı, Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, Alfa Basım Yayım, İstanbul, 1999, s Uluslararası ilişkiler alanındaki akademik çalışmaların büyük çoğunluğunda Amerika Birleşik Devletleri süper güç olarak nitelendirilmektedir. Süper güç kavramı sarsılmaz bir askeri güce, ekonomik ve teknolojik önderliğe işaret etmektedir. Oysa Amerika Birleşik Devletleri nin bugün içinde bulunduğu durum buna örnek teşkil etmemektedir. Örneğin bu yeni dönemde Çin, Japonya, Hindistan, Brezilya ve Almanya gibi önemli güç merkezleri karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Çin in 21. yüzyılın ortaları itibarıyla ABD nin bu konumu sarsabilecek şekilde yükselmekte olduğu açıktır. Yakın bir zaman diliminde yeni bir süper gücün ortaya çıkabileceği öngörülen bir durumda ABD yi süper güç olarak konumlandırmak anlam karmaşasına neden olmaktadır. Bu yüzden ABD için başat güç nitelendirmesi daha uygun olacaktır. 530

6 Mackinder in Kalpgah teorisi 13, Mahan ın Deniz Hakimiyet Teorisi, Spykman ın Kenar Kuşak Teorisi de özlerinde Karadeniz Bölgesi yer almaktadır ve buraya hakim olan güç, Dünya Adasına hakim olacaktır düşüncesini barındırmaktadır. Bu bağlamda jeopolitik teoriler ekseninde, Karadeniz in bugün sahip olduğu konum uluslararası ilişkiler açısında büyük stratejik önem arz ettiği açıktır. Karadeniz in siyasi tarihine baktığımızda 19. yüzyılın başlarına kadar Türk ve Rus hakimiyetinde kaldığını; daha sonra I. ve II. Dünya savaşları sırasında İngiliz ve Alman nüfuzuna maruz kaldığını görmekteyiz. Günümüzde ise bölge, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa Birliği (AB) ve NATO nun etki alanı halindedir. Tarihi süreçlerde Karadeniz Bölgesi, bu süreçlerin güvenlik anlayışları ekseninde farklı farklı nitelendirilmiştir. Başka bir ifadeyle Karadeniz Bölgesi nin devletlerin algısındaki stratejik konumu çeşitli aşamalardan geçmiştir. Özetle bu aşamalar şu şekildedir 14 : 1) Soğuk Savaş Öncesi Dönem: Geçiş Bölgesi 2) İki Kutuplu Dönem (Soğuk Savaş Dönemi): Çevre Alan 3) Soğuk Savaş Sonrası Dönem (Günümüz): Merkez Bölge Soğuk Savaş dönemi sonrasındaki Yeni Dünya Düzeni nde uluslararası ilişkilerde ideolojik etmenlerin öneminde nispeten bir azalma olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Bunun yanında jeopolitik 15 etmenlerin öneminde ise ideolojik etmenlere nazaran bir artış olduğu göze çarpmaktadır Bkz. Halford John Mackinder, The Geographical Pivot of History, Democratic Ideals and Reality, National Defence University Press, Washington, DC, 1996, pp Sertif Demir, Karadeniz in Güvenliğini Yeniden Düşünmek, Karadeniz Araştırmaları, Sayı:35, Güz 2012, s Jeopolitik, insanlığı mekan faktörüyle karşılıklı ilişkisi içerisinde inceleyen bir disiplindir. Politik düzeyde bugün ve gelecekteki güç ve amaç ilişkisini fiziki ve siyasi coğrafyayı esas alarak inceler.( Suat İlhan, Jeopolitikten Taktiğe, Harp Akademileri Yayını, İstanbul, 1971, s. 61.) Jeopolitik; dünya coğrafyasını, coğrafi yapı ve evrensel değerleri inceleyerek dünya, bölge ve ülke çapında güç ve politik düzeyde hareket tarzı araştırması yapar. Bugünkü ve gelecekteki politik güç ve hedef ilişkisini coğrafi gücü esas alarak inceler, hedefleri ve hedeflere ulaşma koşul ve aşamalarını belirler. Jeopolitik; coğrafya, tarih, teknoloji ve siyaset verilerini zamanın ruhuna uygun olarak analiz ederek milli güç unsurlarının en etkin bir şekilde geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlayacak milli politikaların belirlenmesi ve uluslararası siyasi faaliyetlerin yürütülmesi sanatı ve bilimidir.( Atilla Sandıklı, Jeopolitik ve Türkiye, Riskler ve Fırsatlar, BİLGESAM, Rapor No:27, Ocak 2011, s.1-2.) Jeopolitik konum, coğrafi konumun değeri ile birlikte dünya ve bölge güç merkezlerine göre, yani dünyanın politik yapısına göre ülkenin ya da analiz biriminin bulunduğu yeri açıklamaktadır. Soğuk Savaş sonrası yaşanan gelişmelerle birlikte ülkelerin fiziki coğrafyalarında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Kısaca coğrafi konumda bir değişiklik olmamıştır. Değişen, coğrafyayı aktifleştiren ülke güçleri, uluslararası birlikler ve anlaşmalardır. Yani evrensel değerdeki güç odakları ile bölge güçlerinin etkinliği değişmiştir. Global ve bölgesel güç merkezlerinde meydana gelebilecek bu türde değişiklikler söz konusu ülkenin ya da bölgenin jeopolitik konumunu ve bu konumun uluslararası ilişkilerde ifade ettiği stratejik değeri değiştirebilmektedir.( İsmail Hakkı İşcan, Uluslararası 531

7 Karadeniz in en önemli coğrafi karakteristiği Akdeniz, Kafkaslar, Balkanlar ve Ortadoğu gibi birçok komşu alana büyük ölçüde açılmasıdır. Bu alanlardan Balkanlar ve Kafkaslar Avrupa nın art alanında en çok sorunlu olan alt bölgesel alanlardır. 17 Ortadoğu ise şiddet saçan kürsel bölgenin merkezidir ve dünya enerji kaynaklarının büyük bir kısmına sahiptir 18. Karadeniz Bölgesi sınırları üzerinde en çok farklı görüşü barındıran bölgelerden birisidir. Karadeniz Bölgesi ni sınırlandırırken Karadeniz-Hazar Havzası (Black- Caspian Seas Region), Karadeniz-Akdeniz Bölgesi (Black-Mediterranean Seas Region), Tuna-Karadeniz Bölgesi, Büyük Karadeniz (Greater BlackSea), Geniş Karadeniz (Wider Black Sea) ve NATO nun genişleme dalgası ile anılır olan Baltık- Karadeniz Güvenlik Alanı (Baltic-Black Sea Zone of Security); ifadelerinin kullanılır olması bölgeyi sınırlandırmanın zorluğundan ileri gelmektedir. 19 Karadeniz Bölgesi nin güvenliği, bölgenin taşıdığı özellikler bakımından günümüzde uluslararası sistemin başat güçlerinin politik çıkarlarını yakından ilgilendirmektedir. ABD için Karadeniz ve çevresi, küresel politikasının Avrasya bölümünün önemli bir halkasını oluşturmaktadır. ABD için Karadeniz in önemi bölgenin tekrardan RF nin kontrolü altına girmemesi ve Ortadoğu ile Orta Asya nın kontrolü ve geleceği açısından önem taşımaktadır. AB için ise Karadeniz ve çevresi, küresel bir aktör olma yolunda önemli bir geçiş coğrafyası ve gelecekte yüzleşmek zorunda kalacağı sorunları bugünden çözümlemesi gereken bir alandır. Avrupalıların geçen yüzyılda Yakın Doğu olarak nitelendirdikleri bölgeler artık Avrupa nın içerisindedir deki son genişlemenin ardından, Romanya ve Bulgaristan ın AB üyesi olması ile birlikte AB Karadeniz e kıyıdaş bir aktör olmuştur. Hatta daha AB Karadeniz e kıyıdaş olmadan evvel hem Avrupalı hem de Amerikalı araştırmacı ve politikacılar Orta Doğu ve Orta Asya ile Avrupa yı birbirine bağlayan bir kuşak bölgenin varlığından söz etmeye başlamış ve burası Karadeniz Bölgesi ya da Geniş Karadeniz Bölgesi olarak anılmaya başlamıştır. İlişkilerde Klasik Jeopolitik Teoriler ve Çağdaş Yansımaları, Uluslararası İlişkiler, Cilt 1, Sayı 2, (Yaz 2004), s.50.) 16 Faruk Sönmezoğlu, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2000, s Duygu Bazoğlu Sezer, The Changing Strategic Situation in the Black Sea Region, s.1. (Erişim Tarihi: ) 18 Zbigniew Brzezinski, Büyük Satranç Tahtası, Çev. Ertuğrul Dikbaş, Ergun Kocabıyık, Sabah Yayınları, İstanbul, 1998, s.51.( Aktaran: Alkan, 2006, s.17.) 19 Alkan, a.g.e., s

8 Bu kapsamda Karadeniz ülkeleri Avrupa nın doğuya kara yolu ile açılmasında yegane coğrafyayı kaplamaktadırlar. Karadeniz de etkili olmayan bir Avrupa nın uzun vadede Orta Asya ve Ortadoğu da etkili olmasının pek mümkün olmayacağı değerlendirilmektedir. Diğer yandan Doğu nun ekonomik olarak yükselişi AB yi bu coğrafyaya kesintisiz ve ekonomik yoldan yakın olmaya zorlamaktadır. Bu coğrafyayı AB için önemli kılan bir diğer nenden ise bu coğrafyanın enerji merkezlerine ulaşımında bir geçiş koridoru olmasıdır. AB nin enerjiye bağımlılığı her geçen gün artmakla beraber bugün Avrupa dünyanın en büyük gaz ve petrol ithalatçısıdır. Bugünkü enerji tüketiminin %50 sini ithal etmektedir ve 2020 yılında bu rakam %70 lere kadar yükselecektir. AB de artan bu enerji ihtiyacını Rusya, Körfez ve Kuzey Afrika dan karşılayacak, Avrupa nın başkentleri RF nin ve Suudi Arabistan ın baskısını daha çok hissedecektir. Bu bakımdan güvenli bir Karadeniz sistemi enerji tedarik problemine ciddi bir alternatif oluşturması açısından önemlidir. 20 Aynı zamanda Karadeniz in kuzey ve kuzeydoğu sahilleri boyunca devam eden donmuş çatışma alanları ve Kuzey Kafkasya, silah, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı için bir merkez oluşturmaktadır. Bu merkezler bir taraftan ülkelerin reformlarını sekteye uğratırken diğer taraftan bölgeyi ve AB yi yasadışı trafik ile tehdit etmektedir. Görüldüğü gibi sene önce uluslararası arenada çok az gündeme gelen Karadeniz son yıllarda büyük güçlerin öncelikli ilgi alanlarından birisi olmuştur. Daha somutlaştıracak olursak, Karadeniz in dünya gündeminde bu kadar yer almasını sağlayan başlıca nedenler şu şekilde sıralanabilir; Sovyetler Birliği nin ve Varşova Paktı nın dağılması, bu dağılma sonrası batıdan doğuya doğru genişlemeye devam eden AB ve NATO nun Karadeniz e kadar genişlemeyi tamamlamış olması ve Karadeniz i kapsayacak şekilde Güney Kafkasya yı da ( Dublin den Bakü ye ) içine alarak genişlemeyi tamamlamak istemesi, Karadeniz ülkelerinin, RF nin orta vadede ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda toparlanması sonrası tekrar eski nüfuz alanına dönmek isteyebileceği ihtimalinin olması nedeniyle, NATO ve AB üyeliğini kendilerinin gelecekteki siyasi, ekonomik ve askeri güvenliğinin en önemli güvencesi olarak görmeleri, 20 Ronald Asmus & Bruce Jackson, The Black Sea and the Frontiers of Freedom, Policy review No (Erişim Tarihi: 04/05/2013) 533

9 11 Eylül 2001 saldırısı sonrası ABD nin terör merkezlerini yok etmeye yönelik başlattığı askeri harekat içinde Karadeniz in bulunduğu özel konum, ABD nin olası bir İran harekatı ve Avrupa-Atlantik dünyası dışında kalan Beyaz Rusya ile RF nin askeri hareketlerini kontrol altında tutmak için, Karadeniz i askeri üs, radar istasyonları ve casus uçakları ile izleme merkezi olarak değerlendirmek istemesi, 11 Eylül saldırısı sonrası, gittikçe istikrarsızlaşan Orta Doğu ya alternatif olabilecek enerji kaynakları arayışı, RF-Ukrayna doğalgaz krizinin ardından, enerji güvenliğinin dünyada hayli önem kazanması yılı Nisan ayında NATO nun yeni iki üyesi konumuna gelen ve 1 Ocak 2007 den itibaren de AB üyesi olan Bulgaristan ve Romanya ise kendi güvenliğini bölgesel olmakta ziyade Avrupa-Atlantik eksenine oturmuşlardır. Bu iki ülke gerek RF nin etkisinden bir an önce tamamıyla kurtulmak, gerek Karadeniz de RF karşısında etkin bir güç olabilmek ve gerekse Karadeniz ve çevresinde bulunan sorunların çözümünde RF baskısını azaltmak için ABD, AB gibi güç aktörlerini bölgeye çekme çabası içerisine girmiştir. Söz konusu nedenler, Karadeniz i ister istemez giderek Batı ile Doğu arasındaki nüfuz mücadelesinin merkezi durumuna getirmektedir. 21 Karadeniz Bölgesi nin güvenlik unsurları açısından bakıldığında, realizmin askeri güvenliği öne alan güvenlik anlayışının bugün kısmen geçerli olduğunu söylemek mümkündür. Zira Karadeniz Soğuk Savaş sonrası dönemin önemli bir mücadele alanı haline gelmiş ve bölgenin güvenliği tüm kıyıdaş devletlerin güvenliği konusunda hayati bir önem taşımaya başlamıştır. Karadeniz in kuzey ve kuzeydoğu sahilleri donmuş çatışma alanları ile meşgul olur iken Kuzey Kafkasya silah, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı için bir merkez haline gelmiştir. Mevcut güç boşluğundan yararlanmak isteyen odaklar bir taraftan ülkelerin reformlarını sekteye uğratırken diğer taraftan bölgeyi ve AB yi uyuşturucu trafiği gibi yasadışı işler ile tehdit etmekte, sahip oldukları teknoloji ve silahları ABD düşmanlarına satma niyetleri ABD için bir tehlike oluşturmaktadır. Bir iddiaya göre 21 Hasan Kanbolat, Karadeniz in Değişen Jeopolitiği, ( Erişim Tarihi: ) 534

10 de Londra sokaklarında satılan uyuşturucunun % 80 i Karadeniz üzerinden gelmektedir. 22 Bu yönden bakıldığında realizmin güvenlik anlayışının Karadeniz in güvenliği örneğinde eksik kaldığı görülmektedir. Çünkü günümüz uluslararası ilişkilerinde, yukarıda da belirtildiği gibi, tehditler çeşitlenmiş ve güvenlik yalnızca askeri kapasitenin yükseltilmesi neticesinde sağlanabilecek bir olgu olmaktan çıkmıştır. Sınıraşan suçlar ekseninde tehditler küresel bir hal almış ve devletlerarası işbirliği tehditlerin giderilmesinde elzem bir yöntem haline gelmiştir. Bu noktada realizme yöneltilen eleştiriler haklı bir zemine oturmaktadır denilebilir. 4. Sonuç Yerine Güvenlik algısının dönüşümü, yaşanılan olaylar neticesinde ortaya çıkan doğal süreçtir. Ancak kendiliğinden gelişmeyen; stratejik analiz ekseninde ilerleyebilecek olan süreç, devletlerin ya da güvenliğin derinleşmesi neticesinde buna eklenen diğer aktörlerin uyumlaşma ve uyumlaştırma kabiliyetleridir. Bu kabiliyeti belirleyen ölçütler, bahsi geçen analiz biriminin gücü ile doğru orantılıdır. Teknolojik kapasite, jeopolitik konum, istihbarat, askeri kapasite, ekonomik büyüklük, homojenlik vb. unsurlar ise bu gücü belirleyen öğelerdir. Soğuk Savaşın sona ermesiyle Avrasya, sınırsal ve politik olarak değişikliklere uğramıştır. Doğu-Batı ayrımı üyeleri birbiri üzerine bindirmeli birçok coğrafi alana ayırmaktadır. Bunun bir sonucu olarak da Karadeniz Bölgesi Doğu-Batı arasında stratejik öneme sahip bir koridor haline gelmiştir. Jeopolitik konumu en fazla değişen bölgelerden birisi Karadeniz olup, bölge Soğuk Savaş sonrasında jeopolitik olarak güçlenme ve aynı zamanda tehdit altında olma çelişkileri yaşamaya başlamıştır. Diğer bir deyişle 19. yüzyılda oynanan Büyük Oyun un hayat alanının bir bölümü olan Karadeniz Bölgesi, 20. yüzyılın sonunda bir kez daha dikkatleri üzerine çekmiş ve bölgenin tarihinde yeni bir sayfa açılmıştır. Karadeniz in hem jeostratejik hem de jeoekonomik öneme sahip bir coğrafyada yer alması, bölge dışı aktörlerin bu coğrafyaya olan ilgisinin artmasına sebep olmuş, bu durum da bölgede jeopolitik bir rekabeti başlatmıştır. Bölge devletlerinin birçoğunun zayıf devlet olması ise, bu jeopolitik rekabetin devletlerin güvenliği üzerinde daha çok hissedilmesine sebep olmuştur. Bu kapsamda mevcut çatışma alanları, ülkelerin 22 Oğuz Karaman, Karadeniz de Güvenlik Sorunu, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Kocaeli Üniversitesi, 2006, s

11 yönetim değişikliklerinin yaşandığı süreçler, enerji nakil hatlarının seçimi bu rekabetin en yoğun hissedildiği kritik konular olmuşlardır. Mackinder in jeopolitik kalpgahında merkezi bir yerde bulunan, aynı zamanda Huntington ın medeniyetlerin ayrıştığı hat diye ifade ettiği Karadeniz, birçok etnik ve politik sorunuyla beraber Avrupa tarihinin ve Türk-Rus ilişkilerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. 23 Bugün için Karadeniz yerel stratejik önemi olan bir bölgeden ziyade yükselen bir jeopolitik ekseni ifade etmektedir. Bu jeopolitik eksen bölge dışı aktörler ve bölge ülkeleri tarafından farklı derecelerde farklı önemlerde olmakla birlikte; ABD ve AB nin bölgeye yönelik çıkarlarının büyük oranda uyuştuğu değerlendirilmektedir. Soğuk Savaş dönemin sağladığı güvenlik yapısı içerisinde bir barış denizi olarak kalmayı başarmış Karadeniz, özelikle 11 Eylül saldırıları sonrası büyük güç odaklarının dikkatini çekmeye başlamıştır. Günümüzde, başta Rusya Federasyonun yakın çevre politikasına engel olmak ve Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) nin gerçekleşmesine katkıda bulunak maksadıyla, Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki anti demokratik yönetimleri değiştirmek, enerji nakil hatlarını kontrol etmek, ülkelerin ekonomik gelişmelerine katkıda bulunmak, Kitle İmha Silahları (KİS) yayılımı ve yasadışı faaliyetleri önlemek gerekçelerine dayanarak Karadeniz de bir şekilde varlık göstermeyi hedeflemiştir. Yapılan inceleme göstermiştir ki, yakın tarih içerisinde bir barış denizi olarak kalan, Soğuk Savaş dönemi dahil herhangi bir çatışmaya sahne olmayan Karadeniz in güvenliğinin yine Karadeniz e kıyıdaş ülkelerce sağlanması bölgedeki huzur ve dengelerin devamı için en uygun şartları sağlayacaktır. Kıyıdaş olmayan güçlerin Karadeniz e girişi özellikle RF faktörü dikkate alındığında mevcut barışı bozabilecektir. Ayrıca, kıyıdaşlar haricinde Karadeniz e girecek diğer deniz unsurlarının temelde tonaj ve kalış sürelerini kısıtlayan Montreux Sözleşmesi nin bu kapsamda aşındırılmaya çalışılması, diğer Karadeniz e kıyıdaş ülkeler güvenlik çıkarlarına büyük darbe indirecektir. 24 Bu nedenle anılan sözleşmenin değiştirilmesine yönelik hiçbir şart kabul edilmemelidir. 23 Mustafa Aydın, Europe s Next Shore: The Black Sea Region After EU Enlargement ISS Occasional Paper, June, No:53, Paris, Haziran s Tolga Çikrıkci, Türk Boğazlarının Hukuki Rejimi ve Karadeniz in Güvenliği, III. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu Karadeniz Yararlanıcıları Sempozyum Bildirileri Kitabı, Giresun Üniversitesi, Yayın No:8, Giresun, 2010, ss

12 Realizm uluslararası sitemi devletlerin kendi güvenliklerini komşuları pahasına sağlamaya çalıştığı katı bir alan olarak değerlendirmektedir. Buna bağlı olarak devletlerararası ilişkiler, devletlerin sürekli olarak birbirinden faydalanmaya çalıştığı bir güç mücadelesi olarak görülmektedir. Karadeniz in yukarı da sayılan özellikleri neticesinde, realizmin güvenlik konusundaki yaklaşımlarını olumlar nitelikte bazı unsurlar göze çarpmaktadır. Zira askeri güvenlik Karadeniz Bölgesi nin güvenliği için halen birinci basamakta yer almaktadır. Ancak genel resme bakıldığında Karadeniz Bölgesi nin küresel tehdit unsurlarından etkilenen bir bölge olduğu açıktır. Realist teorinin güvenlik anlayışında bu unsurları göz ardı etmesi ve temel aktör olarak yalnızca devletleri kabul etmesi, onun zayıf karnını oluşturmaktadır. Zira bölgede oluşturulan, KEİT, Blacksea Harmony gibi işbirliği unsurları teorinin bu zayıf yönünü somutlaştıran örnekleri teşkil etmektedirler. KAYNAKÇA ALKAN Akın, 21. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Karadeniz Güvenliği, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006 ARI Tayyar, Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, Alfa Basım Yayım, İstanbul, 1999, ASMUS Ronald; Bruce Jackson, The Black Sea and the Frontiers of Freedom, Policy Review, No:125, June/July 2004, (Erişim Tarihi: 04/05/2013) AYDIN Mustafa, Europe s Next Shore: The Black Sea Region after EU Enlargement, IIS Occcasional Papers, No. 53, Paris, Haziran BAYLIS John, Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kavram, Uluslararası İlişkilerde Çatışmadan Güvenliğe, Der: Mustafa Aydın, Hans Günter Brauch, Mitat Çelikpala, Ursula Oswald Spring, Necati Polat, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 398, Siyaset Bilimi 44, Ekim 2012, s BP Statistical Review of World Energy, June 2012, blications/statistical_energy_review_2011/staging/local_assets/pdf/statistical_revi ew_of_world_energy_full_report_2012.pdf. (Erişim Tarihi: 03/06/2013) BRZEZİNSKİ Zbigniew, Büyük Satranç Tahtası, Çev. Ertuğrul Dikbaş, Ergun Kocabıyık, Sabah Yayınları, İstanbul,

13 BUZAN Barry, People, States and Fear, Great Britain, London, 1991 ÇİKRIKCİ Tolga, Türk Boğazlarının Hukuki Rejimi ve Karadeniz in Güvenliği, III. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu Karadeniz Yararlanıcıları Sempozyum Bildirileri Kitabı, Giresun Üniversitesi, Yayın No:8, Giresun, 2010, ss ÇÖRTEN Burcu, Güncel Karadeniz Jeopolitiği, Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Giresun Üiversitesi Yayınları, Giresun, DEMİR Sertif, Karadeniz in Güvenliğini Yeniden Düşünmek, Karadeniz Araştırmaları, Sayı:35, Güz 2012, ss Atila Eralp, Uluslararası İlişkiler Disiplininin Oluşumu: İdealizm-Realizm Tartışması, Devlet Sistem ve Kimlik, Uluslararası İlişkilerde Temel Yaklaşımlar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004, ss İLHAN Suat, Jeopolitikten Taktiğe, Harp Akademileri Yayını, İstanbul, İŞCAN İsmail Hakkı, Uluslararası İlişkilerde Klasik Jeopolitik Teoriler ve Çağdaş Yansımaları, Uluslararası İlişkiler, Cilt 1, Sayı 2, (Yaz 2004), ss KANBOLAT Hasan, Karadeniz in Değişen Jeopolitiği, ( Erişim Tarihi: ) KARABULUT Bilal, Küreselleşme Sürecinde Güvenlik Alanında Değişimler: Karadeniz in Güvenliğini Yeniden Düşünmek, Karadeniz Araştırmaları, Cilt: 6, Sayı: 23, Güz 2009, ss KARAMAN Oğuz, Karadeniz de Güvenlik Sorunu, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Kocaeli Üniversitesi, MACKINDER Halford John, The Geographical Pivot of History, Democratic Ideals and Reality, National Defence University Press, Washington, DC, 1996, pp MORGAN Patrick, Regional Security Complexes and Regional Orders, Regional Orders: Building Security in a New World, (Eds.) David A. Lake and Patrcik M. Morgan, Pennsylvania, The Pennsylvania State University Press, SANDIKLI Atilla, Jeopolitik ve Türkiye, Riskler ve Fırsatlar, BİLGESAM, Rapor No:27, Ocak SEZER Duygu Bazoğlu, The Changing Strategic Situation in the Black Sea Region, (Erişim Tarihi: ) 538

14 SÖNMEZOĞLU Faruk, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, Filiz Kitabevi, İstanbul, YURDUSEV A. Nuri, Uluslararası İlişkiler Öncesi, Devlet Sistem ve Kimlik, Uluslararası İlişkilerde Temel Yaklaşımlar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004,

HUKUKU NDA. Editör ORSAM

HUKUKU NDA. Editör ORSAM HUKUKU NDA Editör ORSAM ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU NDA KIYI DEVLETİNİN GEMİLERE EL KOYMA YETKİSİNİN SINIRLARI SEMPOZYUMU SYMPOSIUM ON THE LIMITS OF POWER IN DISTRAINING ON SHIPS BY A COAST STATE ON THE

Detaylı

GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ SEMİNERİ-I ( TÜRKİYE PAKİSTAN ) (09 ARALIK 2009)

GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ SEMİNERİ-I ( TÜRKİYE PAKİSTAN ) (09 ARALIK 2009) T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YENİLEVENT/İSTANBUL GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ SEMİNERİ-I ( TÜRKİYE PAKİSTAN ) (09 ARALIK 2009) Harp Akademileri

Detaylı

UNCHANGINGˮ SECURITY PARADOX IN TURKEY-GREECE RELATIONS IN THE CONTEXT OF THE CHANGINGˮ INTERNATIONAL SECURITY PERCEPTIONS

UNCHANGINGˮ SECURITY PARADOX IN TURKEY-GREECE RELATIONS IN THE CONTEXT OF THE CHANGINGˮ INTERNATIONAL SECURITY PERCEPTIONS Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 1, Temmuz/July 2014, ss. 103-135. DEĞİŞENˮ ULUSLARARASI GÜVENLİK ALGILAMALARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE-YUNANİSTAN İLİŞKİLERİNDE DEĞİŞMEYENˮ GÜVENLİK

Detaylı

THE IMPACT OF TURKEY S BALKAN POLICY ON TURKEY-EUROPEAN UNION RELATIONS IN THE CHANGING INTERNATIONAL SYSTEM

THE IMPACT OF TURKEY S BALKAN POLICY ON TURKEY-EUROPEAN UNION RELATIONS IN THE CHANGING INTERNATIONAL SYSTEM MARMARA AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt 21 Sayı: 2 2013 99 DEĞİŞEN ULUSLARARASI SİSTEMDE TÜRKİYE'NİN BALKAN POLİTİKASININ TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNE ETKİSİ Emirhan GÖRAL * Özet Bu makalenin

Detaylı

İKİLİ VE BÖLGESEL GÜVENLİK UNSURLARI VE TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİNE YANSIMALARI

İKİLİ VE BÖLGESEL GÜVENLİK UNSURLARI VE TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİNE YANSIMALARI İKİLİ VE BÖLGESEL GÜVENLİK UNSURLARI VE TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİNE YANSIMALARI (Yüksek Lisans Tezi) İlknur CİHANGİR 2010 TC. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Detaylı

Moğolistan ın Jeopolitiği, Ekonomisi ve Dış Politika Stratejisi

Moğolistan ın Jeopolitiği, Ekonomisi ve Dış Politika Stratejisi Bilge Strateji, Cilt 5, Sayı 9, Güz 2013, ss.105-123 Moğolistan ın Jeopolitiği, Ekonomisi ve Dış Politika Stratejisi Mongolia s Geopolitics, Economy and Foreign Policy Strategy Ömer Faruk TÜRK* Öz Moğolistan,

Detaylı

Ahmet Sapmaz. Rusya nın Transkafkasya Politikası ve Türkiye ye Etkileri

Ahmet Sapmaz. Rusya nın Transkafkasya Politikası ve Türkiye ye Etkileri Ahmet Sapmaz Rusya nın Transkafkasya Politikası ve Türkiye ye Etkileri İÇİNDEKİLER Kısaltmalar... 9 Önsöz... 11 Giriş... 13 BİRİNCİ BÖLÜM TRANSKAFKASYA NıN BÖLGESEL VE ULUSLAR ARASı SİSTEM AÇıSıNDAN ÖNEMİ

Detaylı

11 EYLÜL OLAYLARININ ULUSLARARASI SĐVĐL HAVACILIK GÜVENLĐĞĐNE ETKĐLERĐ

11 EYLÜL OLAYLARININ ULUSLARARASI SĐVĐL HAVACILIK GÜVENLĐĞĐNE ETKĐLERĐ T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ULUSLARASI ĐLĐŞKĐLER ANA BĐLĐM DALI ULUSLARARASI ĐLĐŞKĐLER BĐLĐM DALI 11 EYLÜL OLAYLARININ ULUSLARARASI SĐVĐL HAVACILIK GÜVENLĐĞĐNE ETKĐLERĐ YÜKSEK LĐSANS

Detaylı

Orta Asya ve Kafkaslar da Enerjinin Politik Ekonomisi

Orta Asya ve Kafkaslar da Enerjinin Politik Ekonomisi Enerji, Piyasa ve Düzenleme (Cilt:1, Sayı:1, 2010, Sayfa 76-100) Orta Asya ve Kafkaslar da Enerjinin Politik Ekonomisi Tamer Çetin * Özet Dünya, enerji ile ilgili ikiz bir tehditle karşı karşıyadır. Bir

Detaylı

GÜVENLĐK STRATEJĐLERĐ DERGĐSĐ THE JOURNAL OF SECURITY STRATEGIES

GÜVENLĐK STRATEJĐLERĐ DERGĐSĐ THE JOURNAL OF SECURITY STRATEGIES GÜVENLĐK STRATEJĐLERĐ DERGĐSĐ THE JOURNAL OF SECURITY STRATEGIES STRATEJĐK ARAŞTIRMALAR ENSTĐTÜSÜ GÜVENLĐK STRATEJĐLERĐ DERGĐSĐ ULUSAL HAKEMLĐ DERGĐ Aralık 2008 Yıl 4 Sayı 8 ISSN : 1305-4740 GENEL YAYIN

Detaylı

BÜYÜK SATRANÇ TAHTASI (Kitap Özeti)

BÜYÜK SATRANÇ TAHTASI (Kitap Özeti) Zbıgnıew BRZEZINSKI Baykent Bilgisayar & Danışmanlık BÜYÜK SATRANÇ TAHTASI (Kitap Özeti) Yayınlayan: Türk Dünyasında Demokrasiyi Geliştirme Vakfı Düzenleyen: Dr.Tuğrul BAYKENT w.ekitapozeti.com BÜYÜK SATRANÇ

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE ÖZET 1 1. JEOPOLİTİK BOYUT 4 2. EKONOMİK BOYUT

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA ÇİN HALK CUMHURİYETİ İLE İŞBİRLİĞİ OLANAKLARININ ANALİZİ UYGAR MUSTAFA SERTEL

Detaylı

AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN-TÜRKİYE Bölgesel İşbirliğinin Başarı Örneği

AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN-TÜRKİYE Bölgesel İşbirliğinin Başarı Örneği March 2015 03 AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN-TÜRKİYE Bölgesel İşbirliğinin Başarı Örneği Kafkasya, Sovyetler Birliği nin çöküşü sonrasında uluslararası politikanın gündeminde sürekli olarak çatışma ve rekabetle

Detaylı

DEĞİŞEN DENGELER IŞIĞINDA ORTA ASYA DAKİ KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇ ODAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

DEĞİŞEN DENGELER IŞIĞINDA ORTA ASYA DAKİ KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇ ODAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME 858 DEĞİŞEN DENGELER IŞIĞINDA ORTA ASYA DAKİ KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇ ODAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Sibel Turan * Sovyetler Birliği nin 1991 de kendini fesh etmesiyle, Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar da

Detaylı

BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU

BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU BİLGE ADAMLAR KURULU RAPORU RAPOR NO: 58 HAZİRAN 2013 BİLGESAM YAYINLARI RAPOR NO: 58 Kütüphane Katalog Bilgileri: Yayın Adı: Türk-Rus İlişkileri Yazar: Doç. Dr. Fatih ÖZBAY ISBN: Sayfa Sayısı: 43 Yayına

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE STRATEJİK KÜLTÜR

TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE STRATEJİK KÜLTÜR TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE STRATEJİK KÜLTÜR Ramazan Erdağ *, Tuncay Kardaş ** * Yrd. Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü. ** Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, İİBF,

Detaylı

Avrupa Birliği ve Güney Kafkasya

Avrupa Birliği ve Güney Kafkasya YENİ KÜRESEL SİSTEMDE Avrupa Birliği ve Güney Kafkasya Genişleme ve Komşuluk Politikası Ekseninde Dr. Rövşen Şahbazov Genişleme ve Komşuluk Politikası Ekseninde EkoAvrasya Yayın No: 2015/1 ISBN: 978-605-84882-1-2

Detaylı

Türkiye Orta Doğu İlişkileri

Türkiye Orta Doğu İlişkileri Aralık 2014 Yıl: 1 Sayı: 2 Hem Seviyeli Hem Keyifli Türkiye Orta Doğu İlişkileri Orta Doğu'nun Bölgesel Gücü: Türkiye Suriyeli Mülteciler: Türkiye nin Müstakbel Vatandaşları Ortadoğu Şehrinin Altın Anahtarı:

Detaylı

Anahtar kelimeler: Türkiye ve güvenlik, Güvenlik Strateji Belgesi, hedef, risk, tehdit, güvenlik aktörleri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

Anahtar kelimeler: Türkiye ve güvenlik, Güvenlik Strateji Belgesi, hedef, risk, tehdit, güvenlik aktörleri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği TÜRKİYE NİN GÜVENLİK STRATEJİ BELGESİ NASIL HAZIRLANMALIDIR? Öz Ahmet KÜÇÜKŞAHİN * E. Önder UYAR, Erçin TAHMİNCİLER, Duygu DİNÇER Bu çalışmanın amacı, Türkiye nin Ulusal Güvenlik Strateji Belgesinin nasıl

Detaylı

SOĞUK SAVAŞ SONRASINDA YENİ DÜNYA DÜZENİ (THE NEW WORLD ORDER IN THE POST-COLD WAR ERA)

SOĞUK SAVAŞ SONRASINDA YENİ DÜNYA DÜZENİ (THE NEW WORLD ORDER IN THE POST-COLD WAR ERA) AKADEMİK BAKIŞ, SAYI 17 TEMMUZ-AĞUSTOS- EYLÜL, 2009 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694-528X, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız- Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Detaylı

YENİ BÜYÜK OYUN, GÜNEY KAFKASYA VE NATO Yrd. Doç. Dr. Filiz Katman, İstanbul Aydın Üniversitesi, Enerji Politikaları ve Piyasaları Araştırma Merkezi

YENİ BÜYÜK OYUN, GÜNEY KAFKASYA VE NATO Yrd. Doç. Dr. Filiz Katman, İstanbul Aydın Üniversitesi, Enerji Politikaları ve Piyasaları Araştırma Merkezi YENİ BÜYÜK OYUN, GÜNEY KAFKASYA VE NATO Yrd. Doç. Dr. Filiz Katman, İstanbul Aydın Üniversitesi, Enerji Politikaları ve Piyasaları Araştırma Merkezi Direktörü İnsan ihtiyaçları zaman içinde değişir ama

Detaylı

Türk Rus İlişkilerinin Değerlendirilmesi: Güvenlik Sorunsalından Çok Boyutlu Derinliğe Geçiş

Türk Rus İlişkilerinin Değerlendirilmesi: Güvenlik Sorunsalından Çok Boyutlu Derinliğe Geçiş Türk Rus İlişkilerinin Değerlendirilmesi: Güvenlik Sorunsalından Çok Boyutlu Derinliğe Geçiş Erhan BÜYÜKAKINCI İki ülke ilişkilerini daha da geliştirmek için Türk-Rus evliliklerinin sayısını artırmak önemli

Detaylı

BÖLÜM I 6 Giriş: 6 Bugünkü Rusya nın Temelleri: 7 Gorbaçov Dönemi: 9 SSCB Sonrası Yaşanan Politik Gruplaşmalar: 11

BÖLÜM I 6 Giriş: 6 Bugünkü Rusya nın Temelleri: 7 Gorbaçov Dönemi: 9 SSCB Sonrası Yaşanan Politik Gruplaşmalar: 11 1 2 BÖLÜM I 6 Giriş: 6 Bugünkü Rusya nın Temelleri: 7 Gorbaçov Dönemi: 9 SSCB Sonrası Yaşanan Politik Gruplaşmalar: 11 Atlantikçiler (Batıcılar): 11 Avrasyacılar ve Ulusal Kimlik: 12 BDT ve 1990 lı Yıllar:

Detaylı

Çok Kutuplu Yeni Uluslar arası Sistemde Güvenlik Algısı

Çok Kutuplu Yeni Uluslar arası Sistemde Güvenlik Algısı Çok Kutuplu Yeni Uluslar arası Sistemde Güvenlik Algısı Seval GÖKBAŞ Güvenlik genellikle toplum yaşamında yasal düzenlemelerin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmeleri, güven içinde

Detaylı

GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN

GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN Dr. R. KUTAY KARACA GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN (Soğuk Savaş Sonrası Türkiye-Çin İlişkileri) Özet Çalışması Yazar: Dr. R. Kutay Karaca IQ Kültür Sanat Yayıncı Çinli yetkililer bu açıklamadan hemen sonra bu

Detaylı

ABD nin Afganistan Politikasının Açmazları: Bölgesel Bir Analiz

ABD nin Afganistan Politikasının Açmazları: Bölgesel Bir Analiz Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 6, Sayı: 23 ss.43-71, 2010 ABD nin Afganistan Politikasının Açmazları: Bölgesel Bir Analiz Hilal ÖNAL GĐRĐŞ Özet Bilindiği gibi, 11 Eylül saldırıları sonucunda ABD nin

Detaylı

Türk Dış Politikası Açısından Kafkasya ve Orta Asya

Türk Dış Politikası Açısından Kafkasya ve Orta Asya Türk Dış Politikası Açısından Kafkasya ve Orta Asya Prof. Dr. Mesut Hakkı CAŞIN Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim üyesi Amerika Birleşik Devletleri nin Avrasya nın tümü için bütünleşmiş

Detaylı

Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com

Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com KİTAP İNCELEMESİ Mustafa AYDIN (ed.), Güvenlik Çalışmaları Serisi 1-10 Fulya GÖKCAN HİSARLIOĞLU

Detaylı

KÜRESELLEŞME DÖNEMİNİN TEHDİTLERİYLE MÜCADELE

KÜRESELLEŞME DÖNEMİNİN TEHDİTLERİYLE MÜCADELE 1/15 KÜRESELLEŞME DÖNEMİNİN TEHDİTLERİYLE MÜCADELE Doç. Dr. Çağrı ERHAN Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Kabuk Değiştiren Uluslararası Ortam İçeriği ve kapsamı

Detaylı