Yýl:24 Sayý: 38 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.sivilsavunmakktc.com Yýl:24 Sayý: 38 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2006"

Transkript

1 Yýl:24 Sayý: 38 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2006

2 ÝÇÝNDEKÝLER DERGÝ HAKKINDA 16 Sivil Savunma web sitesi yenilendi DERGÝ YAYIN KOMÝTESÝ Mehmet GÜNEÞ (Komite Baþkaný) Yusuf SELKAN Yusuf ÇELÝK Neray BAYSAL Suzan TAVUKÇU Savaþ BAÞSIN 2 Yarýþmalar yapýldý Sancak taþý Erenköy Direniþi KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý 6 Arama-kurtarma faaliyetleri 20 Yeþilýrmak Þehitliði P.K Lefkoþa Tel: (0392) Fax: (0392) Lübnan a yardým Sivil Savunma Dergisi, 13 Nisan 1994 tarih ve 179 sayýlý Sivil Savunma Teþkilat, Donatým ve Tedbirler Tüzüðü nün 36 (1) maddesi uyarýnca yayýmlanmaktadýr. 10 Hizmetiçi eðitimler Hiç unutmadýklarým 20 Temmuz Barýþ ve Özgürlük Bayramý kutlandý Dergideki yazýlarýn içerdiði fikirler yazarlara ait olup, bu yazýlarýn resmi bir yönü yoktur. 11 Badminton turnuvasý yapýldý Ýsteyenler dergide yayýmlanmak üzere, ücret talep etmemek kaydýyla, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý na yazý veya çeviri gönderebilirler. 26 Balalan Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, yayýmlanmak üzere gönderilen yazýlarda, yazýnýn ana fikrini deðiþtirmeden, gerekli gördüðü düzeltmeleri yapabilir. Gönderilen yazýlar yayýmlansýn veya yayýmlanmasýn iade edilmez. Dergideki yazýlar, kaynak gösterilerek yayýmlanabilir. Sivil Savunma Dergisi, yýlda üç kez yayýmlanýr KKTC ekibi UMKE kampýna katýldý Halk Örgütü Hizmet Belgeleri verildi Bölge ve Semt Amirleri bir arada Yeni hizmet binalarýnýn temelleri atýldý Yakýn Doðu Üniversitesi Saðlýklý yaþamda sporun önemi Kolesterol Ziyaretler

3 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ SÝVÝL SAVUNMA BÝLGÝ, ÞÝÝR, KOMPOZÝSYON VE RESÝM YARIÞMALARI ÝLE KÜLTÜR GEZÝSÝ YAPILDI Yusuf ÇELÝK (Sivil Savunma Harekat ve Eðitim Þube Müdürlüðü) Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, Milli sonucunda ortaokullarda birinci Doðu Akdeniz Eðitim ve Kültür Bakanlýðý ile koordineli Koleji'nden Mustafa Zaim AÐAOÐLU, ikinci olarak, sivil savunma bilincinin Anafartalar Lisesinden Lütfiye ÖZHAN, üçüncü geleceðimizin teminatý genç nesiller arasýnda ise Atleks Sanverler Ortaokulundan Nida ÜK; yaygýnlaþtýrýlmasýný saðlamak, eðitimlerine ve Liselerde ise birinci Bekirpaþa Lisesinden yetiþmelerine katkýda bulunmak amacýyla bilgi, Berna YALÇINDAÐ, ikinci Güzelyurt Türk þiir, kompozisyon ve resim yarýþmalarý Maarif Kolejinden Sahil KOCADAL, üçüncü ise düzenlemektedir. Türk Maarif Kolejinden Yaðmur ESEMEN eðitim ve öðretim yýlý olmuþtur. içerisinde ortaokul ve liselerde VIII. Bilgi RESÝM YARIÞMASI Yarýþmasý, XVII. Þiir ve Kompozisyon Ýlkokullar arasýnda 5-8 ve 9-11 yaþ Yarýþmalarý ile ilkokullarda yine XVII. Resim gruplarýnda düzenlenen resim yarýþmasýna Yarýþmasý düzenlenmiþtir. Bu yarýþmalarda toplam 1844 eser katýlmýþtýr. 5-8 yaþ grubunda seçici kurulda Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý birinci Alayköy Ýlkokulundan Hasret SARI, ile Sivil Savunma personeli görev almýþtýr. ikinci Güzelyurt Barýþ Ýlkokulundan Doðuþ TÜRKBAYOÐLU ve üçüncü Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulundan Ýlayda SEBATLI olmuþtur yaþ grubunda ise birinci Yakýn Doðu Ýlkokulundan Mert ÝNANLI ikinci yine ayný okuldan Mustafa ÖGE üçüncü, The Future American Ýlkokulundan Tanye SALÝH olmuþtur. Ayrýca her iki kategori içerisinden ayrý ayrý ikiþer mansiyon ve altýþar da sergiye deðer eser seçilmiþtir. BÝLGÝ YARIÞMASI Ortaokul ve lise kategorilerinde 27 Nisan 2006 tarihinde Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti genelinde beþ ilçede gerçekleþtirilmiþ ve bölgesel bilgi yarýþmasý sonucunda final yarýþmasýna katýlmaya hak kazanan okullar belirlenmiþtir. Final yarýþmasý ise 4 Mayýs 2006 tarihinde Yakýn Doðu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde yapýlmýþtýr. Final yarýþmalarý sonucu ortaokullarda birinci Lapta Yavuzlar Lisesi Orta Bölümü, ikinci Anafartalar Lisesi Orta Bölümü, üçüncü ise Gazimaðusa Türk Maarif Koleji; liselerde ise birinci Yakýn Doðu Koleji, ikinci Deðirmenlik Lisesi, üçüncü ise Doðu Akdeniz Koleji olmuþtur. ÞÝÝR YARIÞMASI Bu yýlki ortaokul ve lise kategorilerinde düzenlenen þiir yarýþmalarýna 17 ortaokul ve 9 liseden toplam 102 eser katýlmýþtýr. Yarýþmalar KOMPOZÝSYON YARIÞMASI Ortaokul ve lise kategorilerinde düzenlenen kompozisyon yarýþmalarýna 20 ortaokul ve 17 liseden toplam 133 eser katýlmýþtýr. Yarýþmalar sonucunda ortaokullarda birinci Doðu Akdeniz Koleji nden Gökçe GÜÇVEREN, ikinci Lefke Gazi Lisesinden Tülin CANDAÐ, üçüncü ise Gazimaðusa Türk Maarif Kolejinden Merve ZEDEN olmuþtur. Liselerde ise birinci Türk

4 3 Maarif Kolejinden Ayþe TERALI, ikinci Girne Amerikan Kolejinden Evren ÞAHÝN, üçüncü ise Lefke Gazi Lisesinden Necla GENÇLER olmuþtur. ÖDÜL TÖRENÝ Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý ile Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý'nýn iþbirliði içerisinde düzenlediði bilgi, þiir, kompozisyon ve resim yarýþmalarý ödülleri, bu yýl, 6 Haziran 2006 tarihinde Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý'nda düzenlenen törenle verimiþtir. ve Kültür Bakaný Sn.Canan ÖZTOPRAK, her yýl geleneksel haline getirilen ve okullarda tatlý bir rekabet havasý estiren yarýþmalardan dolayý Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý'na teþekkür etti. ÖZTOPRAK, öðrencilere en kaliteli eðitimi verebilmek için daha hýzlý, daha kolay bilgiye Törene, Kurucu Cumhurbaþkaný Sn.Rauf Raif DENKTAÞ, Milli Eðitim ve Kültür Bakaný Sn.Canan ÖZTOPRAK, Baþbakanlýk Müsteþarý Sn.Doðan ÞAHALÝ, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliði Müsteþarý Sn.Mehmet POROY, Kamu Hizmeti Komisyonu Baþkaný Sn.Ahmet ÇAÐMAN, bazý üst düzey yetkililer, dereceye giren öðrenci ve alileleri katýlmýþtýr. ulaþmanýn ve edinilen bilgiyi paylaþmanýn yollarýnýn bulunmasý gerektiðini vurguladý. Yarýþmalarýn eðitim sistemine katkýsýnýn yadsýnamayacaðýný da ifade eden ÖZTOPRAK, eðitimin yanýnda öðretime de inandýklarýný ve okullarda birçok etkinliðe yer vermeye çalýþtýklarýný kaydetti. Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Sn.Zekai AKSAKALLI da yaptýðý konuþmada, eðitime olanaklarý ölçüsünde destek saðladýklarýný dile getirdi ve eðitime yapýlan yatýrýmlarla elde edilen verimin maddiyatla ölçülemeyecek kadar deðerli olduðunu söyledi. Bilgi çaðýnda bilgiyi üreten ve üretilen bilgiyi üretimde kullanabilen nitelikli insanlara ihtiyaç duyulduðunu belirten AKSAKALLI, içinde bulunulan dönemin ve geleceðin büyük zihinsel esneklik getirdiðini vurguladý. AKSAKALLI, bu yeteneði saðlamanýn yolunun da düþünme ve yeteneklerini doðru yöntemlerle serbest þekilde kullanmak olduðunu vurguladý. Öðretmenlere de seslenen AKSAKALLI, Hayatýmýzýn unutulmaz varlýklarý ve eðitimin temel unsuru sizlersiniz. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý ile baþlayan tören, Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Sn.Zekai AKSAKALLI ile Milli Eðitim ve Kültür Bakaný Sn. Canan ÖZTOPRAK'ýn konuþmalarýnýn ardýndan ödüllerin daðýtýmý, dereceye giren öðrencilerin eserlerinden oluþan serginin gezilmesi ve davetliler onuruna verilen kokteylle sona ermiþtir. Törende bir konuþma yapan Milli Eðitim

5 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Eðitimin baþarýsý büyük ölçüde sizlerin doðru hedefler seçme ve doðru yaklaþýmlarý uygulamanýza baðlýdýr dedi. TÜRKÝYE KÜLTÜR GEZÝSÝ Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý ile Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý'nýn müþterek olarak her yýl ortaokul ve liseler arasýnda düzenlediði bilgi, þiir, kompozisyon yarýþmalarýnda baþarýlý olan öðrencilerle bu öðrencileri yarýþmalara hazýrlayan öðretmen ve okul müdürleri, Sivil Savunma kadrolu personeli ile bu yýl ilk defa Halk Örgütü personelinin de katýldýðý Türkiye Kültür Gezisi 4-11 Temmuz 2006 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilmiþtir. Gezi, Sivil Savunma Teþkilatý Baþkan Yardýmcýsý Sn. Recep Ýlhan BÝROL'un kafile baþkanlýðýnda Ankara-Ýstanbul- Çanakkale ve Ýzmir'i kapsayacak þekilde düzenlenmiþtir. Geziye katýlan kafile, 4 Temmuz günü Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý'nda toplanmýþ, Milli Eðitim ve Kültür Bakaný Sn. Canan ÖZTOPRAK, Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Sn. Zekai AKSAKALLI ve öðrenci velileri tarafýndan uðurlanmýþtýr. Kafile, Ankara'ya ulaþmasýný müteakip, ayný gün sýrasýyla eski Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluþ Savaþý Müzesi, ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak kullanýlan Cumhuriyet Müzesi ve Anadolu Medeniyetleri

6 5 Müzesini gezmiþtir. Ýkinci gün kafile yine Ankara'da KKTC Büyükelçiliði Eðitim ve Kültür Ataþesinin de katýldýðý kortejle Anýtkabir'i, Kurtuluþ Þavaþý Müzesi'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Atatürk Orman Çiftliði'ni, Atatürk Köþkü'nü ve Atakule'yi ziyaret etmiþtir. Atakule ziyaretinde kafileye KKTC Ankara Büyükelçisi Tamer GAZÝOÐLU da eþlik etmiþtir. Ardýndan trenle Ýstanbul'a ulaþan kafile üçüncü gün Hipodrom'u, Sultanahmet Camii'ni, Ayasofya Müzesi'ni, Topkapý Sarayý'ný ve Harbiye Askeri Müzesi'ni ziyaret etmiþtir. Dördüncü gün, Dolmabahçe Sarayý gezilmiþ, tekneyle boðaz turu yapýlmýþ ve Miniatürk gezildikten sonra otobüslerle Gelibolu'ya hareket edilmiþtir. Beþinci gün Türkiye'nin en önemli yerlerinden biri olan Gelibolu Tarihi Milli Parkýnda yapýlan gezide, Kilitbahir Kalesi, Tabyalar, Seyit Onbaþý, Çanakkale Þehitler Abidesi ve Müzesi, Seddülbahir Kalesi, Yahya Çavuþ Anýtý, Kabatepe Müzesi, Mehmetçiðe Saygý Anýtý, Lone Pine Mezarlýðý, 57. Alay Þehitliði, Conkbayýr, Anafartalar Ovasý ve Siperler ziyaret edilmiþ; ardýndan Çanakkale'ye geçilerek Çimenlik Kalesi, Nusret Mayýn Gemisi ve Deniz Müzesi gezilmiþtir. Altýncý gün Truva Antik Kenti, Assos Behram Kale ve Akçay gezilmiþtir. Yedinci gün Ayvalýk, Cunda Adasý ve Þeytan Sofrasý gezilmiþ, sekizinci ve son gün Ýzmir Fuar Alaný gezildikten sonra Ýzmir Adnan Menderes Hava Limanýndan Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Ercan Hava Limanýna ulaþýlmýþtýr. Burada öðrenciler kendilerini karþýlamaya gelen ailelerine teslim edilmiþtir. Sonuç olarak belirlenen programa uygun olarak gerçekleþtirilen bu geziyle kafile, Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini gezerek mevcut bilgilerini görsel olarak da pekiþtirme fýrsatý bulmuþtur.

7 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ SÝVÝL SAVUNMA ARAMA-KURTARMA FAALÝYETLERÝ Varol KALKANEL (Sivil Savunma Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü) Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Arama-Kurtarma ekipleri; yangýnlarda, su baskýnlarýnda ve kurtarma olaylarýnda daima halkýmýzýn yanýnda olmuþtur. de 5 Temmuz 2006 tarihinde Lefkoþa'da meydana gelmiþ ve aþýrý yaðýþlar Lefkoþa'nýn merkezindeki bazý ev ve iþ yerlerinin su altýnda kalmasýna neden olmuþtur. Olayýn gerçekleþmesinin ardýndan Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü'nden yardým talebinde bulunulmasý üzerine saat 13.30'da Arama- Kurtarma Þube Müdürlüðü personeli 2 ekiple su tahliye çalýþmalarýna baþlamýþtýr. 1 arazöz, 2 motopomp ve 1 dalgýç motoru ile yapýlan su tahliye çalýþmalarý neticesinde iki iþ yerindeki sular kýsa sürede tahliye edilerek vatandaþýn maðduriyeti giderilmiþtir. KORUÇAM YANGINI 18 Haziran 2006 tarihinde saat civarýnda yine yürekleri hoplatan bir orman yangýný ihbarý üzerine Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü'nden 2 ekip ve Sivil Savunma Girne Bölge Müdürlüðünden de 1 ekip yangýn söndürme ve soðutma çalýþmalarýna katýlmýþtýr. 16 personel, 1 itfaiye aracý, 2 kurtarma aracý, 1 personel aracý ve 2 motopompla saat civarýnda olay yerine ulaþan ekiplerimiz; çam, zeytin ve harup aðaçlarýnýn bulunduðu bir alanda baþlayan yangýnda Ýtfaiye Müdürlüðü, Orman Dairesi ve askeri birliklerle koordineli bir þekilde yangýn söndürme ve soðutma çalýþmalarý yapmýþtýr. Yangýnýn sýk çam ormanlarýnýn bulunduðu alana sýçramasýný engellemek için tüm ekipler büyük bir çaba sarf ederek, yangýnýn tehlikeli boyutlara gelmesini engellemiþtir. Yapýlan soðutma çalýþmalarýnýn ardýndan bölgenin emniyeti saðlanmýþtýr. Yaklaþýk 710 dönümlük bir alanýn zarar görmesiyle sonuçlanan yangýn, arkasýnda kara bir örtü býrakarak yeþil adamýzýn güzelliklerinden bir þeyler daha götürmüþtür. LEFKOÞA'DA SU BASKINI Az görülmekle birlikte bazen afetlere neden olan saðanak yaz yaðmurlarýndan biri SELVÝLÝTEPE YANGINI 11 Temmuz'u 12 Temmuz'a baðlayan gece saat 01.00'da Selvilitepe'nin kuzey kýsmýnda bir orman yangýný meydana gelmiþ ve Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü'nden yardým talebinde bulunulmuþtur. Hemen hareket eden ekibimiz en kýsa sürede yangýn bölgesine intikal etmiþtir. Olay yerine giden Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü ekibi, Sivil Savunma Lefkoþa Bölge Müdürlüðü ve Sivil Savunma Girne Bölge Müdürlüðü personeli, Ýtfaiye Müdürlüðü ve Orman Dairesi ekipleriyle koordinede bulunarak hareket tarzý belirlenmiþ, yapýlan durum deðerlendirmesi neticesinde bölgenin kayalýk olmasý nedeniyle bölgeye itfaiye aracý giremediðinden insan gücü ile söndürülmesi gerektiði kararlaþtýrýlmýþtýr. Bölgenin kayalýk, aðaçlarýn küçük ve havanýn basýk olmasý yangýnýn yayýlmasýný engellemiþ ve yangýnýn kontrol altýna alýnmasý

8 7 açýsýndan büyük bir avantaj olmuþtur. Kontrol altýna alýnan yangýnýn ardýndan tüm ekipler yangýn söndürme ve soðutma çalýþmalarýný ertesi sabah saat 10.00'a kadar sürdürmüþtür. KARAKUM'DA KUYUYA DÜÞEN KÝÞÝLERE MÜDAHALE 3 Aðustos 2006 tarihinde saat 10.00'da Sivil Savunma Girne Bölge Müdürlüðü tarafýndan Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü'ne Karakum'da bulunan Courtyard Inn Restaurant and Bar'da çalýþan 4 kiþinin kuyuya düþtüðü ihbarý gelmiþ ve yardým talebinde bulunulmuþtur. Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü'ne gelen yardým talebi üzerine 8 kiþilik bir ekip gerekli hazýrlýklarý yaparak, olay yerine intikal etmiþtir. Olay yerine varýldýðýnda kuyuya düþen 4 kiþiden biri Sivil Savunma Girne Bölge Müdürlüðü personeli ile Ýtfaiye Müdürlüðü personeli tarafýndan cansýz olarak çýkarýlmýþ ancak kuyuda 3 kiþinin daha bulunduðu öðrenilmiþtir. Olay mahallinde yapýlan deðerlendirme neticesinde kuyu derinliðinin 20 metre civarýnda ve kuyudaki oksijen oranýnýn yetersiz olduðu saptanmýþtýr. Bu saptama ýþýðýnda kuyuya ilk inen kiþinin çýkmamasý ve ikinci kiþinin de onu çýkarmak için hiçbir tedbir almadan kuyuya inmesi, ardýndan da diðer iki kiþinin ayný þekilde kuyuya inmeleri bu kötü sonucu ortaya çýkarmýþtýr. Ekibimiz her zaman olduðu gibi bu olayda da gerekli tedbirleri almýþ ve meydana gelebilecek daha büyük bir facianýn önüne geçmiþtir. Kuyuya Kapalý Devre Solunum Cihazý ve dalgýç kýyafeti ile indirilen kurtarma personeli bir kazazedenin daha cansýz bedenini kuyudan çýkartmýþtýr. Kuyuda yapýlan kurtarmanýn ardýndan diðer iki cesedin kuyuda bulunan 7.5 metre derinliðindeki sulu kýsmýn dibine çöktüðü, bu kýsýmda kuyunun dar oluþu ve kuyu içerisinde bulunan merdiven, su borusu, su hortumu ve kablo gibi malzemelerin rahat çalýþmaya imkan vermediði tespit edilmiþtir. Yapýlan durum deðerlendirmesinde kurtarma personelinin güvenliði açýsýndan kuyudaki suyun vidanjörle boþaltýlmasý kararlaþtýrýlmýþ, ancak kuyunun fazla derin oluþu vidanjörün kullanýlmasýna olanak saðlamamýþ ve Girne Belediyesi nden temin edilen dalgýç motoru ile suyun bir miktarý boþaltýlmýþtýr. Suyun azaltýlmasýnýn ardýndan kurtarma personeli tekrar kuyuya indirilerek kuyu dibine çöken diðer iki cesedi de kuyudan çýkartmýþtýr. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý envanterinde mevcut uygun ekipmanlarla yapýlan bu arama-kurtarma faaliyeti, vatandaþlarýn bilinçsizce kuyuya inmesini durdurmuþ ve daha fazla ölümlerin önüne geçmiþtir. Bu olay, bilgisizliðin 4 genç insanýn canýna mal olduðunu tüm çýplaklýðý ile gözler önüne sermiþtir. Kuyu diplerindeki oksijen oranýnýn çok düþük olduðu, hatta hiç olmadýðý göz önüne alýnarak, bilinçsizce kuyuya inmenin hayati önem taþýdýðý bir kez daha acý bir þekilde hafýzalarda yer etmiþtir. ALAYKÖY YANGINI 28 Aðustos 2006 tarihinde Alayköy'de Birleþmiþ Milletlerin kontrolünde bulunan ara bölgede çýkan arazi yangýnýna Ýtfaiye Müdürlüðü'nden saat 23.50'de gelen yardým talebi üzerine, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðümüz de iki ekip halinde katýlmýþtýr. Bölgenin düz ve kuru, otlarýn çok olmasý nedeniyle yangýn geniþ bir alana yayýlmýþtýr. Yangýn, Sivil Savunma Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü Ekibi ve Ýtfaiye Müdürlüðü Ekibi ile koordineli bir çalýþma sonucunda kýsa sürede kontrol altýna alýnarak söndürülmüþtür. Yangýnýn tamamen söndürülmesinin ardýndan saat 02.45'de ekipler bölgeden ayrýlmýþtýr.

9 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ LÜBNAN'A YARDIM Kamil AÐCABAY (Sivil Savunma Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü) Dünyanýn her zaman kanayan yarasý durumunda olan Ortadoðu'da yýllardýr devam eden Ýsrail-Lübnan çatýþmalarýna 12 Temmuz 2006 tarihinde, bir yenisi daha eklenmiþtir. Ýsrail'in iki askerini kaçýran Hizbullah militanlarý, çýkan çatýþmalarda yedi Ýsrail askerini öldürmüþ, Ýsrail Devleti bunu 'savaþ eylemi' olarak niteleyerek Lübnan'a karþý saldýrýya geçmiþtir. Ýsrail'in Lübnan'a savaþ açmasýyla birlikte acý, gözyaþý, yýkým ve felaketler yaþanmýþtýr. Ýsrail'in Lübnan'da yapmýþ olduðu hava saldýrýlarý ile aðýr topçu ateþi, çok sayýda sivilin can kaybýna ve yaralanmasýna neden olmuþtur. Öyle ki savunmasýz ölenlerin arasýnda özellikle çocuklarýn çok olmasý tüm dünyada derin etki yaratmýþtýr. Ýsrail'in ateþkese yanaþmamasý ve sivil kayýplarýn çoðalmasý, Lübnan'da vatandaþlarý bulunan ülkeleri harekete geçirmiþ ve bu ülkeler vatandaþlarýný tahliye etmek için acil giriþimler baþlatmýþlardýr. Ýngiltere, Fransa, Norveç ve Ýtalya hem kendi hem de diðer ülkelerin vatandaþlarýný Beyrut Havalimaný bombalandýðý için komþu ülke Suriye üzerinden uçak, gemi ve helikopter yollayarak tahliye etmiþlerdir. Avustralya, Ýsveç ve Kanada ise vatandaþlarýný tahliye etmek için Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nden yardým talebinde bulunarak Ak-Fer Denizyolu Taþýmacýlýk Þirketi ile anlaþmýþtýr. Bu þirkete ait deniz otobüsleri Mersin Limanýndan boþ olarak hareket edip, Gazimaðusa Limanýna gelerek yakýt ikmali yaptýktan sonra, ateþ altýndaki Lübnan'ýn Beyrut Limanýna gitmiþ, buradan ilgili ülkelerin vatandaþlarýný alarak yaklaþýk beþ saatlik bir yolculuktan sonra tekrar Gazimaðusa

10 9 Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti halký, geçmiþte yaþadýðý acýlarý yaþayan, Lübnan halkýna, maddi ve manevi her türlü yardýmý yapmýþ, yapmaya da devam etmektedir. Bu çerçevede, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti genelinde zor durumda olan Lübnan halký için bir yardým kampanyasý baþlatýlmýþtýr. Baþbakanlýðýn organizasyonunda, Saðlýk Bakanlýðý, Baþbakan Yardýmcýlýðý ve Dýþiþleri Bakanlýðý, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, Kuzey Kýbrýs Türk Kýzýlay Derneði ve Din Ýþleri Dairesi iþbirliðinde düzenlenen kampanya Limanýna dönmüþtür. Yolcular burada yaklaþýk iki saat mola vererek istirahat etmiþlerdir. Yolculuk sýrasýnda saðlýk problemleri olanlara Gazimaðusa Limanýnda Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Saðlýk Bakanlýðý ve Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý personeli tarafýndan saðlýk ve bazý temel ihtiyaçlarý karþýlayýcý hizmet verilmiþtir. Gazimaðusa Limanýnda, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýnca; ihtiyaç halinde kullanýlmak üzere sürekli olarak sedye ve battaniye bulundurulmuþ; su, meyve suyu, kek ve poðaça türü yiyecek-içecek ikram edilmiþ, çocuk, yaþlý ve hastalarýn tahliyesine ve dini ibadet yapmak isteyenlere yardýmcý olunmuþtur. Bu faaliyetlerimiz dört gün dört gece sürerken, ülkemize Temmuz 2006 tarihleri arasýnda 17 deniz otobüsü seferi ile toplam 4297 kiþi konuk olmuþtur. Gemi ile yolculuk yapmalarýnda sakýnca görülen 8 hasta ile 10 refakatçi Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyetinde kalmýþ; daha sonra bu kiþiler Ercan Devlet Havalimanýndan Ýstanbul'a gönderilmiþtir. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Devleti, tüm yetkili birimleri ile hiçbir fedakarlýðý esirgemeden, savaþ felaketlerinden kaçan bu insanlara kucak açmýþtýr. sonucunda, Lübnan'a parasal deðeri yaklaþýk 135 bin YTL olan 50 ton gýda ile 300 kilo ilaç ve týbbi malzeme ile çocuk bezi, mama ve su yardýmý yapýlmýþtýr. Bu yardýmlar Lübnan'ýn yaptýðý uluslararasý çaðrý sýrasýnda belirlediði ihtiyaç listesine göre hazýrlanmýþtýr. Saðlýk Bakanlýðý, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, Kuzey Kýbrýs Türk Kýzýlay Derneði ile vatandaþlarýn ve firmalarýn da katkýlarýyla toplanan yardýmlar, 26 Aðustos 2006 tarihinde Gazimaðusa Limanýndan Lübnan'a ulaþtýrýlmak üzere gemiye yüklenmiþ ve 29 Aðustos 2006 tarihinde Kuzey Kýbrýs Türk Kýzýlay Derneði yetkilisi Tarkan TOMBAK tarafýndan Lübnanlý yetkililere teslim edilmiþtir.

11 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ RADYO MÜDÜRLÜÐÜ HÝZMET ÝÇÝ EÐÝTÝMLERÝ VE TRT KURUMU'YLA ÝÞBÝRLÝÐÝ Sevgi KIRMIZI (Sivil Savunma Radyo Müdürlüðü) Hizmet içi eðitim kiþinin uzman olduðu branþta görevini sürdürdüðü sýrada ve bu iþi profesyonel olarak yerine getirirken dahi mesleðindeki yenilikleri takip etmek ve görevini daha baþarýlý ve faydalý þekilde yapmak için mutlaka almasý gereken bir eðitimdir. Bu anlamda tüm meslek dallarýnda olduðu gibi radyoculuk mesleðinde de iletiþim alanýnda bir üniversite eðitimi alalým ya da almayalým yýlda en az bir defa konularýnda uzmanlaþmýþ kiþilerin bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak gerekmektedir. Kuzeyin Sesi Radyo Vatan, kuruluþundan itibaren, hemen hemen her yýl, Radyo Müdürlüðünde görev yapan idareci ve yayýncý personelin mesleki bilgilerini artýrmak, eksikliklerini tamamlamak ve yenilikleri takip etmek için çeþitli hizmet içi eðitimler planlayýp, uygulamaktadýr. Bu doðrultuda özellikle yayýncý personele diksiyon eðitimi ile haber ve program hazýrlanmasýnda ve sunulmasýnda dikkat edilecek hususlar üzerinde belli aralýklarla ve farklý eðitimcilerden kurs verilmesi saðlanmýþtýr. Radyo Müdürlüðünün planlý eðitimlerinden olan hizmet içi eðitimler önceleri Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde konularýnda uzmanlaþmýþ eðitimcilerle saðlanmýþtýr. Ancak daha sonralarý Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile yapýlan iþbirliði sayesinde TRT Kurumunun düzenlediði hizmet içi kurslara Radyo Müdürlüðü personelinin de gruplar halinde katýlmasý saðlanmýþtýr. Kurslar, TRT Kurumu'nun Oran'daki Genel Müdürlük binasý ile Sýhhiye'deki TRT Kurumu Ankara Radyosu'nda gerçekleþtirilmiþtir. Gerçekleþtirilen kurslar sayesinde radyo yayýnlarýnda çeþitlilik kazandýrýlmýþ olup, personelin düzgün konuþma ve kaliteli program yapma yetenekleri geliþtirilmiþtir. TRT Kurumu radyo ve televizyon yayýnlarýnda kullandýðý gerek ileri teknoloji ve gerekse kalifiye yayýncý personeli ile Türkiye'de bu alanda görev yapan tüm yayýncý kuruluþlar için bir örnek teþkil etmektedir. Planlý eðitimler çerçevesinde TRT Ýzmir Radyosu Baþ Spikeri Sn. Zafer AKÇAY ve Ýstanbul Radyosu spikerlerinden Sn.Handan DEMÝRALP, Kuzey Kýbrýs Türk Cumuriyeti'ne gelerek, Kuzeyin Sesi Radyo Vatan spikerlerine 5-9 ve Haziran 2006 tarihlerini kapsayan birer haftalýk diksiyon eðitimi vermiþtir. TRT Kurumundan gelen misafirlerimiz Adamýz da bulunduklarý süre içerisinde, diksiyon eðitimi ve program yapma incelikleri konusundaki bilgi ve deneyimlerini personelimize aktarmanýn yanýnda KKTC'nin eþsiz doða ve tarihi zenginliklerini de ziyaret etme imkaný bulmuþlardýr. TRT Kurumuyla iþbirliði halinde gerçekleþen kurslar sayesinde Kuzeyin Sesi Radyo Vatan personelinin, gerek TRT'nin Ankara'daki stüdyolarýnda gerekse Kuzeyin Sesi Radyo Vatan stüdyolarýnda aldýðý eðitimler yayýncýlýk açýsýndan çok faydalý olmaktadýr. Bu nedenle gerek yayýncý personelin eksiklerini gidermesi, yenilikleri takip etmesi, gerekse programcýlýk ve sunuculuk yeteneklerinin geliþtirilmesi, ayrýca teknik teçhizat ve donaným yönünden de yaþanan sýkýntýlarý gidermedeki katkýlarýndan dolayý TRT Kurumu Müdürlüðü'ne teþekkürlerimizi iletiriz. Ýlkeli yayýncýlýðý kendine hedef seçmiþ olan Kuzeyin Sesi Radyo Vatan 87.5 ve FM ile 89.8 ve FM Radyo Vatan Nihavent frekanslarýndan dinleyicisiyle buluþmaya devam edecektir. Yaþamýn Her Anýnda Sizin Yanýnýzda

12 11 SÝVÝL SAVUNMA TEÞKÝLAT BAÞKANLIÐI'NIN SPONSORLUÐUNDA BADMÝNTON TURNUVASI YAPILDI Suzan TAVUKÇU (Sivil Savunma Harekat ve Eðitim Þube Müdürlüðü) Kýbrýs Türk Badminton Federasyonu tarafýndan Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý sponsorluðunda 20 Temmuz kutlama etkinlikleri çerçevesinde bir turnuva düzenlenmiþtir. Badminton, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti nde giderek yaygýnlaþan bir spor dalýdýr yýlýnda kurulan Badminton Federasyonu faaliyetlerini, Lefkoþa da Baþaran Spor Salonunda sürdürmektedir. Lefkoþa yanýnda Gazimaðusa, Girne ve Erenköy de faaliyetlerine devam eden Federasyon, oyuncu potansiyelini geliþtirme yanýnda teknik eleman ihtiyacýný karþýlamak Bakanlýðý Müsteþarý Ali VOLKAN, Sivil için sürekli olarak Türkiye den hakem ve Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI antrenör getirerek kurslar açmakta ve ve Badminton Federasyonu Baþkaný Hüseyin ülkemize çok deðerli sporcular yetiþtirmektedir. Özün YAMAÇ vermiþtir. KKTC genelinde, Lefkoþa Badminton Kulübü, Hedef Badminton Kulübü ve Yakýn Doðu Spor TURNUVADA BAÞARILI OLUP ÖDÜL Kulübü gibi kulüpler yer almaktadýr. Bunun ALMAYA HAK KAZANAN SPORCULAR: yanýnda bu spor dalý giderek okullara da 11 YAÞ ALTI: yayýlmaktadýr. Tek erkeklerde Barýþ DURSUN, tek Temmuz tarihlerinde gerçekleþen bayanlarda Rabia ABDÜLAZÝZ, çift turnuvada sporcular, 11 yaþ altý ve 19 yaþ altý erkeklerde Arda ATAMTÜRK-Ayer ZEKAÝ, olmak üzere iki yaþ grubunda toplam 54 çift bayanlarda Rabia ABDÜLAZÝZ-Zekiye sporcunun katýlýmý ile tek erkekler, çift erkekler, BORA, karýþýk çiftlerde Rabia ABDÜLAZÝZ ve tek bayanlar, çift bayanlar ve karýþýk çiftler Daðhan DAÐHANLI ikilisi birinci olmuþtur. olmak üzere 5 kategoride mücadele etmiþtir. 19 YAÞ ALTI : Turnuvada baþarýlý olan sporculara Tek erkeklerde Savaþ DURSUN, tek ödülleri Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý bayanlarda Mine ÖZÇÝMEN, çift erkeklerde Sosyal Tesislerinde 11 Aðustos 2006 akþamý Þahin SEVÝMLÝ-Þahin MAZHAR, karýþýk düzenlenen törenle verilmiþtir. Baþarýlý çiftlerde Savaþ DURSUN ve Mine ÖZÇÝMEN öðrencilere ödüllerini Gençlik ve Spor ikilisi birinci olmuþtur.

13 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ KKTC ULUSAL MEDÝKAL KURTARMA EKÝBÝ, TÜRKÝYE DE DÜZENLENEN II. ULUSAL EÐÝTÝM VE TATBÝKAT KAMPI NA KATILDI Sadrettin TAVUKÇU (Sivil Savunma Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü) TC Saðlýk Bakanlýðýnca, Marmara Bölgesinde 17 Aðustos 1999 tarihinde yaþanan depremin 7. yýlý nedeniyle Kayseri Erciyes Daðý'nýn Tekir Yaylasý'nda, Aðustos 2006 tarihleri arasýnda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) II. Ulusal Eðitim ve Tatbikat Kampý düzenlenmiþtir. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin afetlere yönelik hazýrlýklarýný görmek, afetler açýsýndan riskli olan bölgede Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin her zaman göreve hazýr olmasýný, ulusal koordinasyonunu, UMKE personelinin kaynaþmasýný ve kamuoyunda afetlere yönelik hazýrlýklý olma bilincinin canlý tutulmasýný saðlamak amacýyla düzenlenen kampa, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ni temsilen Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðünden beþ ve Saðlýk Bakanlýðý'na baðlý Kuzey Kýbrýs Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinden (KUMKE) beþ kiþi olmak üzere toplam on kiþilik bir ekip katýlmýþtýr. UMKE Eðitim ve Tatbikat Kampý, 15 Aðustos 2006 Salý günü baþlamýþ ve ayný gün katýlýmcýlarýn kampa yerleþmesi saðlanmýþtýr. Kamp, medikal aðýrlýklý olup, enkazda çalýþma, yangýn söndürme, zirve týrmanýþý ve konferans içerikli olmuþtur. 16 Aðustos Çarþamba günü, açýlýþ töreni düzenlenerek tatbikat provalarý ile tanýtýmlar yapýlmýþ, Afetlerde Organizasyon konulu konferans düzenlenmiþtir. 17 Aðustos Perþembe günü saat 02.00'da baþlayan Erciyes Daðý zirve týrmanýþýna KKTC Arama- Kurtarma Ekibinden bir temsilci katýlmýþ, zirveye ulaþtýktan sonra da uydu telefonunu kullanarak ekiple irtibata geçmiþtir. Öðle saatlerinde icra edilen tatbikata, KKTC ekibi de fiilen iþtirak edip, 19 Aðustos 2006 Cumartesi günü Ada ya dönmüþtür. Sonuç olarak düzenlenen bu tür organizasyonlarla olasý bir doðal afette, arama-kurtarma ekipleriyle saðlýk (UMKE) personelinin hareket kabiliyetlerini artýracaðý, müþterek çalýþmalarýn faydalý olacaðý, diðer kurum ve kuruluþlarla iþbirliðinin geliþtirilmesi ile birlikte afetlerde, planlý, ortak ve hýzlý hareket edilmesinin saðlanabileceði görüþü ortaya çýkmýþtýr.

14 13 SÝVÝL SAVUNMA HALK ÖRGÜTÜ HÝZMET BELGELERÝ VERÝLDÝ Yusuf SELKAN (Sivil Savunma Harekat ve Eðitim Þube Müdürlüðü) Sivil Savunma Mahalli Teþkilleri (Halk Örgütleri) bünyesinde Sivil Savunma Yasasý gereði görev yapan ve 60 yaþýný doldurduðu için ayný yasa gereði hizmet süreleri sona eren mükellef personele Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Sosyal Tesislerinde (Lefkoþa) düzenlenen törenlerle hizmet belgesi verildi. Hizmet belgesi daðýtým törenleri 6 Eylül 2006 günü Gazimaðusa ve Ýskele, 13 Eylül 2006 günü Girne ve Güzelyurt, 21 Eylül 2006 günü ise Lefkoþa Sivil Savunma Bölge Müdürlüðünde görev yapanlar için düzenlendi. Törenler hizmet süreleri dolanlar adýna bölge temsilcilerinin konuþmalarý, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanýnýn konuþmasý, hizmet belgelerinin takdimi ve kokteyl ile devam etmiþtir. Hizmet süreleri dolanlar adýna, Gazimaðusa ve Ýskele Bölgesini temsilen Mehmetali ÖNGÖREN, Girne ve Güzelyurt Bölgesini temsilen Ferhat SORAL, Lefkoþa Bölgesini temsilen de Özben AKSOY konuþmuþlardýr. Törenlerde konuþan Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI, dünyadaki ekolojik dengelerin hýzla bozulmakta, kriz ve çatýþma ortamlarýnýn geniþlemekte olduðunu, bunun da insanlýk alemini doðal afetler, salgýn hastalýklar, kriz ve savaþ ortamýnýn olumsuz koþullarýyla karþý karþýya býraktýðýný belirterek, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti olarak bulunduðumuz coðrafyada, bu gibi olumsuzluklardan etkilenmekte, etkilenmeye devam edeceði beklenmektedir. Böyle bir ortamda sivil savunma faaliyetlerinin önemi her geçen gün daha da artmaktadýr. Biz de dünyadaki bu geliþmelere paralel olarak sizlerden aldýðýmýz güç ve destekle sürekli kendimizi geliþtirme çabasý içerisindeyiz dedi. Son bir yýl içerisinde uluslar arasý alanda da önemli açýlýmlar yaratýldýðýný belirterek, Pakistan depremi nedeniyle bu ülkede 12 gün süreyle icra edilen arama, kurtarma ve insani yardým faaliyetlerimiz BM tarafýndan takdirle karþýlanmýþtýr diyen AKSAKALLI, 4 kýtadan 20 ülkenin katýlýmýyla, dünyanýn bu alanda en kapsamlý tatbikatýnýn ilk defa gece þartlarýnda icra edildiðini, 26 Aðustos 2006 tarihinde Lübnan halkýna ulaþtýrýlmak üzere 50 ton yardým malzemesinin ilgili kurum ve kuruluþlarla koordineli olarak gemi ile Lübnan'a gönderildiðini belirtti. AKSAKALLI Ulusal ve uluslar arasý alanda arama, kurtarma ve yardým faaliyetleri devam ederken Teþkilat olarak alt yapý çalýþmalarýnýn da devam ettiðini belirterek, bu baðlamda KKTC'nin idari taksimatýna göre Teþkilatýn yeniden yapýlandýrýldýðýný, yeni oluþuma göre inþa edilecek yeni Ýskele, Gazimaðusa ve Güzelyurt Bölge Müdürlüðü hizmet binalarýnýn Ocak 2007'de faaliyete geçeceðini söyledi. Gazimaðusa'da inþaatý devam eden hastahane yapýmýný baþlatmak için Sýðýnak Fonundan gerekli tahsisat yapýlarak projenin hayata geçirildiðini, yine finansmaný Sýðýnak Fonundan Lefkoþa'da Devlet hastanesi yanýnda dünya standartlarýnda Kalp ve Göðüs Hastalýklarý Taný ve Tedavi Merkezi yapýmýna Eylül ayýnda baþlanacaðýný açýklayan AKSAKALLI, Bütün faaliyetlerimizde her türlü desteðini ve katkýyý esirgemeyen sizlerin bundan sonra da ayný þevk ve heyecanla bizleri desteklemeye devam edeceðinize inancým tamdýr. Bugün sizlere takdim edeceðimiz hizmet belgeleri, bizimle birlikte hareket eden sizlerin þevk ve heyecanýnýn bir belgesi olacaktýr. Bu belgeler, hiçbir zaman sizin Sivil Savunma ailesinden ayrýldýðýnýz anlamýna gelmeyecektir. Bizler, sizleri her zaman aramýzda görmekten ve engin tecrübelerinizden yararlanmaktan da mutluluk duyacaðýz diyerek, Halk Örgütü personeline hizmetlerinden dolayý teþekkürlerini sunmuþtur.

15 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ SÝVÝL SAVUNMA GAZÝMAÐUSA VE ÝSKELE BÖLGE / SEMT AMÝRLERÝ YENÝDEN YAPILANMA SONRASI BÝR ARAYA GELDÝLER Sivil Savunma Ýskele Bölge Müdürlüðü Sorumluluk Alaný Sivil Savunma Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü Sorumluluk Alaný Yusuf SELKAN (Sivil Savunma Harekat ve Eðitim Þube Müdürlüðü) Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Bölge Yeniden düzenlenen Sivil Savunma Halk Müdürlüklerinin isimleri ve sorumluluk Örgütü kadrolarýnda Bölge ve Semt Amiri alanlarý, diðer kurum ve kuruluþlar ile olarak görev yapan mükellef personel ile Sivil daha etkin bir iþbirliði ve koordinasyon Savunma Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü saðlanmasý amacýyla gerekli yasal personelinin tanýþma yemeði 28 Aðustos 2006 düzenlemeler tamamlanarak Kuzey Kýbrýs Türk günü, Sivil Savunma Ýskele Bölge Müdürlüðü Cumhuriyeti ilçe isimleri ve sýnýrlarý ile paralel personelinin tanýþma yemeði ise 31 Aðustos hale getirilmiþtir günü yapýlmýþtýr. Bu kapsamda; daha önce Sivil Savunma Söz konusu tanýþma yemeklerine Sivil Lefke Bölge Müdürlüðü olarak anýlan bölge Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI, Müdürlüðünün adý Sivil Savunma Güzelyurt Baþkan Yardýmcýsý, Uzman, Koordinatör, Þube Bölge Müdürlüðü olarak deðiþtirilmiþtir. Müdürleri ile Bölge Müdürleri katýlmýþtýr. Gazimaðusa ilçe sýnýrlarý içerisinde faaliyet gösteren Sivil Savunma Geçitkale Bölge Müdürlüðü tadil edilerek Sivil Savunma Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü sorumluluk alanýna dahil edilmiþtir. Yeni düzenleme ile daha önce Sivil Savunma Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü sorumluluk alanýnda bulunan Ýskele ilçesinde ise yeni Sivil Savunma Ýskele Bölge Müdürlüðü kurulmuþtur. Yapýlan bu düzenlemeler içerisinde sorumluluk bölgeleri deðiþen Sivil Savunma Mahalli Teþkillerinde (Halk Örgütü) görev yapan Bölge ve Semt Amirleri ile ilgili Bölge Müdürlüðü personelini bir araya getirmek amacýyla tanýþma yemekleri düzenlenmiþtir.

16 15 SÝVÝL SAVUNMA BÖLGE MÜDÜRLÜKLERÝ YENÝ HÝZMET BÝNALARINA KAVUÞUYOR Tankut RIFKI (Sivil Savunma Hizmet ve Destek Þube Müdürlüðü) Günümüzde dünya ülkeleri, her Yapýlmasý uygun görülen Bölge alanda hýzla ilerleyen ve geliþen Müdürlük binalarý, içerisinde modern eðitim bilim ve teknolojiyi takip edebilmek salonu, personel ofisleri, garaj ve depo için ve bu bilim ve teknolojik geliþmeleri binalarý ile jeneratör odasý olmak üzere kendi halklarý ile buluþturabilmek amacýyla tasarlanmýþ; Sivil Savunma Teþkilat büyük yatýrým ve altyapý hazýrlýklarý Baþkanlýðý bünyesindeki Mimar ve yapmaktadýrlar. Mühendis personel tarafýndan, mimari ve Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, mühendislik programlarý ile destekli 1976 kuruluþ tarihinden itibaren günümüze bilgisayar ortamýnda projelendirilmiþtir. kadar geçen süreçte, bünyesinde mevcut Bu baþarýlý tasarýmýn ardýndan ihale tüm birimleri ile dünyamýzda hýzla geliþen sürecine girilip, ihalesi tamamlanmýþ olan teknolojiyi büyük bir çalýþma hýrsý, özveri, Gazimaðusa, Ýskele ve Güzelyurt Bölge disiplin ve kararlýlýkla takip edip deðiþimleri Müdürlük binalarýnýn yapýmýna baþlanarak ve geliþmeleri çok rahat kendine projenin dört ay gibi kýsa bir sürede 2007 uyarlayabilmektedir. Ocak ayýnda tamamlanmasý hedeflenmiþtir. Bu baðlamda Sivil Savunma Teþkilatý Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý KKTC nin idari taksimatýna göre yeniden tarafýndan hizmete girecek olan yeni, yapýlandýrýlmýþtýr. Bu yeni yapýlanmaya göre modern ve çaðdaþ Bölge Müdürlük binalarý de halkýmýza daha verimli hizmet vermek ile Gazimaðusa, Ýskele ve Güzelyurt maksadýyla alt yapý çalýþmalarýna bölgelerindeki halkýmýza daha etkin ve daha giriþilmiþtir. Bu kapsamda Sivil Savunma çaðdaþ, Sivil Savunma hizmetleri sunulmasý Gazimaðusa, Ýskele ve Güzelyurt Bölge amaçlanmaktadýr. Müdürlük binalarýnýn modern, çaðdaþ ve en Gazimaðusa, Ýskele ve Güzelyurt Bölge yeni iletiþim sistemleri ile donatýlarak Müdürlük binalarýnýn ardýndan Girne Bölge yeniden yapýmý için Sivil Savunma Teþkilat Müdürlüðü binasýnýn yenilenme çalýþmasýna Baþkanlýðý bünyesinde gerekli çalýþmalar baþlanacaktýr. baþlatýlmýþtýr.

17 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ SÝVÝL SAVUNMA TEÞKÝLAT BAÞKANLIÐI WEB SÝTESÝ YENÝLENDÝ Ahmet YILMABAÞAR (Sivil Savunma ObÝ Kýsým Amirliði) Günümüzde tüm dünyada olduðu gibi çaðýmýzýn gereði olan internet üzerinden iletiþim ülkemizde de tüm alanlarda kendini göstermektedir. Globalleþen dünyada internet vasýtasýyla ulaþýlamayan neredeyse hiçbir þey kalmamýþtýr. Dünya ülkeleri, resmi ve özel kurum-kuruluþlar ve þahýslar kendi amaçlarýna uygun olarak interneti kullanmaktadýrlar. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý da yürütmekte olduðu faaliyetleri daha geniþ kitlelere duyurmak maksadýyla daha önce kurmuþ olduðu web sitesini yenileyerek kullanýcýlarýn hizmetine sunmuþtur. Bu yeni tasarýmla, sitenin kullanýmý kolaylaþtýrýlarak faaliyetlerin güncel olarak yer almasý amaçlanmýþtýr. Sivil Savunma web sitesinde, mevcut konulara ilaveten Sivil Savunma faaliyetleri ile ilgili son dakika haberleri, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Arama- Kurtarma Þube Müdürlüðü ekiplerinin yurt içi ve yurt dýþýnda yapmýþ olduklarý arama - kurtarma faaliyetleri, Uluslararasý Sivil Savunma 2006 Tatbikatý, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý bünyesinde faaliyet gösteren Kuzeyin Sesi Radyo Vatan ve Radyo Vatan Nihavent tüm dünyaya güncellediðimiz web sitemiz üzerinden 24 saat kesintisiz yayýn yapmaya baþlanmýþtýr. Bunun yanýnda, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti ndeki acil telefon numaralarý, resmi daireler, üniversiteler ve uluslararasý Sivil Savunma Örgütlerinin web adreslerine Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý web sitesinden ulaþýlabilmektedir.

18 TARÝH 17 SANCAK TAÞI NASIL MARÝYA'NIN TAPINAÐI OLDU Kemal LATÝF (Geçitkale Ýlkokulu Müdürü) Yunanistan'da kurulan Etniki Eteriya Cemiyetinin yayýlýmcý politikasýnýn bir örneði olan bu olayý, yýllar önce Ergazi muhtarý Teyfik Efendi den dinledim. Osmanlý Ýmparatorluðu 1571 yýlýnda Kýbrýs'ý fethettiðinde yerli halka dini baský yapmamýþtý. Bunu fýrsat bilen Hristiyanlar kendi ideolojileri doðrultusunda ciddi çalýþmalar yapmýþlardý. Osmanlý Ýmparatorluðu ordularý ilkbaharýn geliþi ile ordugahtan çýkar ve belli yerlere çadýr kurarlardý. Çadýr kurulan yerlere sancaðý dikmek için yuvarlak beyaz bir taþýn tepesine (bu taþý 5 kiþi yerinden oynatamazdý) cm çapýnda ve cm derinliðinde bir delik kazarlardý. Bu taþýn adý SANCAK TAÞI olarak bilinmekteydi. Söylentiye göre bir papaz kýzý olan Mariya bu bölgede hayvan otlatýrken bu taþýn deliðinde biriken sudan içmiþ ve uzun zamandýr midesinde hissettiði sancý geçmiþti. Mariya bunu herkese duyurmuþ ve Sancak Taþýnýn adý o günden sonra SANCI TAÞI olarak deðiþtirilmiþti. Sancak Taþý, Sancý, Taþýna dönüþtürüldükten sonra Osmanlý Ýmparatorluðu (Türk) çaðrýþýmý (Hatýrlatmasý) da kaldýrýlmýþtý. Daha sonralarý Mariya Ýngiltere ye çalýþmaya gitmiþ, orada maddi durumu iyileþince rüyasýnda o taþýn olduðu yere bir ibadet yeri yapmasý için emir almýþ ve Sancý Taþýnýn olduðu yere taþý örtecek büyüklükte bir ibadethane yaptýrmýþtý. Sancý Taþý önce örtülmüþ daha sonra da imha edilmiþti. Böylelikle Sancý Taþý sessiz sedasýz Mariya'nýn Tapýnaðý haline dönüþmüþ ve Kýbrýslý Rumlarýn yýlýn belli gününde toplanýp mum yakýp ibadet ettikleri bir yer haline gelmiþti. Bu Hristiyan dünyasýnýn Kýbrýs'da Türklere uyguladýklarý Hristiyanlaþtýrma çalýþmalarýnýn yalnýzca bir tanesidir. Osmanlý iparatorluðunun, ordugah kurduðu Akýncýlar ve Karpaz gibi bölgelere, (bunlarýn çoðu Evkaf'a ait arazilerdir) Türkler, Efendiler bölgesi veya Efendi Çiftliði derken, Kýbrýslý Rumlar Ehendirga ismini vererek ayný ideolojiye katký koymuþlardý. Rumlarýn, Efendiler yerine Ehendirga, Sancak Taþý yerine Sancý Taþý, Yusuflarý, Josef yazarak yurtdýþýna göndermeleri Kýbrýs'da Osmanlý Türk çaðrýþýmýný kaldýrýp Hristiyanlaþtýrma yolunda yaptýklarý oyunlardýr. Günümüzde bu tapýnak Tuzluca kavþaðýnýn yaklaþýk 700 metre doðusunda ve yolun 30 metre kuzey tarafýnda olup hiçbir sanatsal deðeri yoktur.

19 TARÝH ERENKÖY DÝRENÝÞÝ Kemal Miralay ÖZBALIKÇI (Bereketçi, Yenierenköy) Kýbrýs'ta 1974 ve öncesinde Milli zamanki gibi Erenköy'den Anamur'a gitmek Mücadelede emeðini hiç esirgememiþ, için tüm hazýrlýklarýmýzý yaptýk ve havanýn caný pahasýna da olsa herþeyi göze kararmasýný bekledik. Hava iyice karardýktan alarak Türkiye'den Kýbrýs ýn o dönemlerde sonra yukarýda isimleri yazýlý olan üç ihtiyacý olan malzemelerin sevkiyatýný yapan arkadaþýmla birlikte saat civarýnda yola ve Bereketci diye anýlan Mukavemetçilerden çýktýk. Yaklaþýk yarým saat kýyýdan uzaklaþana Kemal Miralay ÖZBALIKÇI þu anda kadar motorun sesi duyulmasýn diye kürek Yenierenköy'de ikamet etmektedir. Kendisi 64 çektik. Daha sonra motoru çalýþtýrarak yola yaþýnda, 4 erkek ve 2 kýz olmak üzere 6 çocuk devam ettik. Türkiye'ye giderken Anamur'a sahibi, oldukça mütevazi bir kiþiliðe sahiptir. varmak için rotamýzý her zamanki gibi kutup 1964 Mart ayý içerisinde görevli ikinci yýldýzýný sol omuzumuza gelecek þekilde dönem bereketçileri, Kemal Miralay ayarlamýþtýk. Güneþ doðduðunda ise güneþi ÖZBALIKÇI, Nevzat NASIR, Vehbi sað omuzumuza alarak yönümüzü buluyorduk. MAHMUTOÐLU ve Ahmet CEMAL idi. Bu Kýbrýs'a gelirken yönümüzü, Kýbrýs'ýn Trodos bereketçiler, Anamur'dan Erenköy'e malzeme daðlarýnda bulunan bol ýþýklý Gökalo Otelini sevkiyatý yapýyorlardý. Yapýlan bu malzeme kendimize yön belirleyici olarak kullanýyorduk. sevkiyatý seferlerinin ayrý ayrý risk ve tehlikeleri Yaklaþýk 2 saat ilerledikten sonra dalgalar vardý. Kemal Miralay ÖZBALIKÇI sevkiyat çoðalmaya, büyümeye baþladý. Doðu rüzgarý sýrasýnda yaþadýðý bir anýsýný bize þöyle gittikçe þiddetlenmeye ve bizi batýya doðru anlatýyor: sürüklemeye baþladý. Dalgalar üzerimizden Ýlk seferimizdi. Türk Mukavemet Teþkilatý aþýyor, teknemiz adeta batýp çýkýyordu. Hava ruhu içerisinde almýþ olduðumuz görevin çok soðuktu ve hepimiz soðuktan donmuþ hassasiyetini, ciddiyetini çok gizli ve onurlu bir gibiydik. 16 saat gibi bir zamanda kýyýya görev olduðunu biliyor ve ona göre yaklaþtýk. Fakat bizi doðu rüzgarý ve dalgalar çalýþýyorduk. Toplam 4 deniz seferi yaptýðýmýz batýya, Anamur'a 35 kilometre gibi bir uzaklýða Anamur Erenköy seferlerinin birinde her Galadýran köyüne sürüklemiþti. Yorgun ve

20 19 bitkin düþmüþtük. Köye yaklaþýnca atletlerimizi salladýk ve köylüler yardým istediðimizi anlamýþlardý. Teknemiz normal bir tekne olsa belki batabilirdik de! Ancak teknemiz TMT'nin özel hazýrlamýþ olduðu 21 ayak, 12 at gücünde, çift piston, dizel, 7 mil saatte normal tekneler gibi hýz yapan, motorun gizli bir çentiði vardý. Çentiði açýldýðýnda hýzý saatte 14 mile ulaþan bir tekne idi. Böyle tehlikeli ve yorucu yolculuktan sonra Galadýran köylülerinin de yardýmýyla saat 13.00'da kýyýya çýktýk. 50 / 60 kiþi civarýnda köylüye kendimizi balýkçý diye tanýtmýþtýk. Onlar da öyle zannettiler zaten. götürdü. Telefon, telsiz vs. haberleþme aracýmýz olmadýðýndan köyden hergün saat 12'de bir otobüs geçiyordu ve Nevzat NASIR bize bu otobüsle Anamur'da olduðu ve iyi olduðu mesajýný göndererek haberleþmeyi saðlýyorduk. Baþçavuþ bizi Galadýran köylülerine emanet ettiði için köylüler bizi çok iyi aðýrlýyordu. Gizlilik belli olmasýn diye emniyete aldýðýmýz teknemizin yanýna bile gitmiyorduk. 15'inci gün Ankara'dan 2 adet malzeme dolu araç ve Nevzat NASIR geldi. Malzemeyi tekneye civarýnda teknenin kapasitesine göre yükledik. Hazýrlýklarýmýzý tamamladýktan sonra oradan hareket ettik. Aðaçlýk ve yeþillik bir köydü. Köylüler bize hemen büyük bir ýlgýn aðacý yaktýlar. Onlar uzaktan ýsýnýrken biz ateþe 5 / 6 metreye kadar yaklaþýyorduk çünkü dalgalardan ýslanmýþ ve çok üþümüþtük. Köylülerin sorularýna þivesi daha düzgün olduðundan Nevzat NASIR cevap veriyordu. Bizim konuþmalarýmýz onlara çok garip geliyordu. Üzerimizi kurutmuþtuk. Jandarmaya haber vermiþ olsalar gerek çünkü daha sonra bir jandarma baþçavuþu geldi. Nevzat Hoca, Baþçavuþa özel konuþalým dedi. Köy kahvehanesine gittik. Kahvenin arkasýnda baþçavuþa Kýbrýs'tan geldiðimizi ve malzeme sevkiyatý yapacaðýmýzý, dalgalardan dolayý buralara sürüklendiðimizi ve bir arkadaþýmýzý Anamur'a ulaþtýrmasýný söyledik. Baþçavuþ, Nevzat NASIR'ý kendi imkanlarýyla Anamur'a Yaklaþýk 2 saat gibi bir süre Kýbrýs'a doðru giderken batý rüzgarýna tutulduðumuzdan dalgalar kabarmaya baþladý. Nevzat NASIR gidemeyeceðimizi, Anamur'a geri dönmemiz gerektiðini söyledi. Anamur'a doðru döndük. Anamur'a yaklaþýrken rüzgar kesildi ve Kýbrýs'taki durumun vahim olduðundan hiç zaman kaybetmeden tekrar Kýbrýs'a yöneldik. Hava sakinleþtiðinden rahat bir þekilde Kýbrýs'a yaklaþtýk ve hava kararana kadar denizde bekledik. Hava kararýnca Trodos daðlarýndaki Gokalo otelin ýþýklarýný kendimize yön bulmak için kullanýp malzemeyi bizi bekleyen ve þu anda Yenierenköy de ikamet etmekte olan Oðuz SERBAÞ hocanýn da bulunduðu kara sevkiyatýný yapan Mücahitlere teslim ettik. Bereketçilerin her geri dönüþü adeta hayata yeniden dönüþleriydi.

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

SÝVÝL SAVUNMA SÝZÝNLE GÜÇLÜDÜR

SÝVÝL SAVUNMA SÝZÝNLE GÜÇLÜDÜR Yýl:25 Sayý:40 Ocak-Þubat-Mart-Nisan 2007 SÝVÝL SAVUNMA SÝZÝNLE GÜÇLÜDÜR ÝÇÝNDEKÝLER Sivil Savunma Dergisi 2 Eðitim faaliyetleri ve kurtarma çalýþmalarý 24 Dünya Tiyatrolar Günü Sahibi: KKTC Sivil Savunma

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

www.sivilsavunmakktc.com

www.sivilsavunmakktc.com Yýl:24 Sayý: 39 Eylül-Ekim-Kasým-Aralýk 2006 www.sivilsavunmakktc.com Felaket baþa gelmeden önce, onu önleme ve ondan korunma çarelerini bulmak gerekir... www.sivilsavunmakktc.com K.ATATÜRK ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

Yýl:25 Sayý:42 Eylül-Ekim-Kasým-Aralýk 2007

Yýl:25 Sayý:42 Eylül-Ekim-Kasým-Aralýk 2007 Yýl:25 Sayý:42 Eylül-Ekim-Kasým-Aralýk 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Sivil Savunma Dergisi Sahibi: KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý 2 Faaliyetlerimiz 24 Yurdumuzu Tanýyalým: Yeþilýrmak Yayýn Kurulu: Yusuf SELKAN

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Beijing 2008 Olympic Games

Beijing 2008 Olympic Games Beijing 2008 Olympic Games Onaylayan msakgun Cumartesi, 09 Aðustos 2008 Beijing 2008 Olympic Games Rakamlarla 2008 Pekin Olimpiyatlarý: 16 gün sürecek oyunlarda 302 müsabaka düzenlenecek. çinin evsahipliðinde,

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Savunma. Sivil. Yýl: 30 Sayý: 55 Ocak-Þubat-Mart-Nisan 2012

Savunma. Sivil. Yýl: 30 Sayý: 55 Ocak-Þubat-Mart-Nisan 2012 Savunma Sivil Yýl: 30 Sayý: 55 Ocak-Þubat-Mart-Nisan 2012 Uluslararasý Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi Kuruldu Yeþil görmeyen gözler, renk zevkinden yoksundur. Burasýný öyle bir aðaçlandýrýn ki, kör

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı