Yýl:24 Sayý: 38 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2006

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.sivilsavunmakktc.com Yýl:24 Sayý: 38 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2006"

Transkript

1 Yýl:24 Sayý: 38 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2006

2 ÝÇÝNDEKÝLER DERGÝ HAKKINDA 16 Sivil Savunma web sitesi yenilendi DERGÝ YAYIN KOMÝTESÝ Mehmet GÜNEÞ (Komite Baþkaný) Yusuf SELKAN Yusuf ÇELÝK Neray BAYSAL Suzan TAVUKÇU Savaþ BAÞSIN 2 Yarýþmalar yapýldý Sancak taþý Erenköy Direniþi KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý 6 Arama-kurtarma faaliyetleri 20 Yeþilýrmak Þehitliði P.K Lefkoþa Tel: (0392) Fax: (0392) Lübnan a yardým Sivil Savunma Dergisi, 13 Nisan 1994 tarih ve 179 sayýlý Sivil Savunma Teþkilat, Donatým ve Tedbirler Tüzüðü nün 36 (1) maddesi uyarýnca yayýmlanmaktadýr. 10 Hizmetiçi eðitimler Hiç unutmadýklarým 20 Temmuz Barýþ ve Özgürlük Bayramý kutlandý Dergideki yazýlarýn içerdiði fikirler yazarlara ait olup, bu yazýlarýn resmi bir yönü yoktur. 11 Badminton turnuvasý yapýldý Ýsteyenler dergide yayýmlanmak üzere, ücret talep etmemek kaydýyla, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý na yazý veya çeviri gönderebilirler. 26 Balalan Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, yayýmlanmak üzere gönderilen yazýlarda, yazýnýn ana fikrini deðiþtirmeden, gerekli gördüðü düzeltmeleri yapabilir. Gönderilen yazýlar yayýmlansýn veya yayýmlanmasýn iade edilmez. Dergideki yazýlar, kaynak gösterilerek yayýmlanabilir. Sivil Savunma Dergisi, yýlda üç kez yayýmlanýr KKTC ekibi UMKE kampýna katýldý Halk Örgütü Hizmet Belgeleri verildi Bölge ve Semt Amirleri bir arada Yeni hizmet binalarýnýn temelleri atýldý Yakýn Doðu Üniversitesi Saðlýklý yaþamda sporun önemi Kolesterol Ziyaretler

3 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ SÝVÝL SAVUNMA BÝLGÝ, ÞÝÝR, KOMPOZÝSYON VE RESÝM YARIÞMALARI ÝLE KÜLTÜR GEZÝSÝ YAPILDI Yusuf ÇELÝK (Sivil Savunma Harekat ve Eðitim Þube Müdürlüðü) Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, Milli sonucunda ortaokullarda birinci Doðu Akdeniz Eðitim ve Kültür Bakanlýðý ile koordineli Koleji'nden Mustafa Zaim AÐAOÐLU, ikinci olarak, sivil savunma bilincinin Anafartalar Lisesinden Lütfiye ÖZHAN, üçüncü geleceðimizin teminatý genç nesiller arasýnda ise Atleks Sanverler Ortaokulundan Nida ÜK; yaygýnlaþtýrýlmasýný saðlamak, eðitimlerine ve Liselerde ise birinci Bekirpaþa Lisesinden yetiþmelerine katkýda bulunmak amacýyla bilgi, Berna YALÇINDAÐ, ikinci Güzelyurt Türk þiir, kompozisyon ve resim yarýþmalarý Maarif Kolejinden Sahil KOCADAL, üçüncü ise düzenlemektedir. Türk Maarif Kolejinden Yaðmur ESEMEN eðitim ve öðretim yýlý olmuþtur. içerisinde ortaokul ve liselerde VIII. Bilgi RESÝM YARIÞMASI Yarýþmasý, XVII. Þiir ve Kompozisyon Ýlkokullar arasýnda 5-8 ve 9-11 yaþ Yarýþmalarý ile ilkokullarda yine XVII. Resim gruplarýnda düzenlenen resim yarýþmasýna Yarýþmasý düzenlenmiþtir. Bu yarýþmalarda toplam 1844 eser katýlmýþtýr. 5-8 yaþ grubunda seçici kurulda Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý birinci Alayköy Ýlkokulundan Hasret SARI, ile Sivil Savunma personeli görev almýþtýr. ikinci Güzelyurt Barýþ Ýlkokulundan Doðuþ TÜRKBAYOÐLU ve üçüncü Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulundan Ýlayda SEBATLI olmuþtur yaþ grubunda ise birinci Yakýn Doðu Ýlkokulundan Mert ÝNANLI ikinci yine ayný okuldan Mustafa ÖGE üçüncü, The Future American Ýlkokulundan Tanye SALÝH olmuþtur. Ayrýca her iki kategori içerisinden ayrý ayrý ikiþer mansiyon ve altýþar da sergiye deðer eser seçilmiþtir. BÝLGÝ YARIÞMASI Ortaokul ve lise kategorilerinde 27 Nisan 2006 tarihinde Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti genelinde beþ ilçede gerçekleþtirilmiþ ve bölgesel bilgi yarýþmasý sonucunda final yarýþmasýna katýlmaya hak kazanan okullar belirlenmiþtir. Final yarýþmasý ise 4 Mayýs 2006 tarihinde Yakýn Doðu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde yapýlmýþtýr. Final yarýþmalarý sonucu ortaokullarda birinci Lapta Yavuzlar Lisesi Orta Bölümü, ikinci Anafartalar Lisesi Orta Bölümü, üçüncü ise Gazimaðusa Türk Maarif Koleji; liselerde ise birinci Yakýn Doðu Koleji, ikinci Deðirmenlik Lisesi, üçüncü ise Doðu Akdeniz Koleji olmuþtur. ÞÝÝR YARIÞMASI Bu yýlki ortaokul ve lise kategorilerinde düzenlenen þiir yarýþmalarýna 17 ortaokul ve 9 liseden toplam 102 eser katýlmýþtýr. Yarýþmalar KOMPOZÝSYON YARIÞMASI Ortaokul ve lise kategorilerinde düzenlenen kompozisyon yarýþmalarýna 20 ortaokul ve 17 liseden toplam 133 eser katýlmýþtýr. Yarýþmalar sonucunda ortaokullarda birinci Doðu Akdeniz Koleji nden Gökçe GÜÇVEREN, ikinci Lefke Gazi Lisesinden Tülin CANDAÐ, üçüncü ise Gazimaðusa Türk Maarif Kolejinden Merve ZEDEN olmuþtur. Liselerde ise birinci Türk

4 3 Maarif Kolejinden Ayþe TERALI, ikinci Girne Amerikan Kolejinden Evren ÞAHÝN, üçüncü ise Lefke Gazi Lisesinden Necla GENÇLER olmuþtur. ÖDÜL TÖRENÝ Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý ile Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý'nýn iþbirliði içerisinde düzenlediði bilgi, þiir, kompozisyon ve resim yarýþmalarý ödülleri, bu yýl, 6 Haziran 2006 tarihinde Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý'nda düzenlenen törenle verimiþtir. ve Kültür Bakaný Sn.Canan ÖZTOPRAK, her yýl geleneksel haline getirilen ve okullarda tatlý bir rekabet havasý estiren yarýþmalardan dolayý Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý'na teþekkür etti. ÖZTOPRAK, öðrencilere en kaliteli eðitimi verebilmek için daha hýzlý, daha kolay bilgiye Törene, Kurucu Cumhurbaþkaný Sn.Rauf Raif DENKTAÞ, Milli Eðitim ve Kültür Bakaný Sn.Canan ÖZTOPRAK, Baþbakanlýk Müsteþarý Sn.Doðan ÞAHALÝ, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliði Müsteþarý Sn.Mehmet POROY, Kamu Hizmeti Komisyonu Baþkaný Sn.Ahmet ÇAÐMAN, bazý üst düzey yetkililer, dereceye giren öðrenci ve alileleri katýlmýþtýr. ulaþmanýn ve edinilen bilgiyi paylaþmanýn yollarýnýn bulunmasý gerektiðini vurguladý. Yarýþmalarýn eðitim sistemine katkýsýnýn yadsýnamayacaðýný da ifade eden ÖZTOPRAK, eðitimin yanýnda öðretime de inandýklarýný ve okullarda birçok etkinliðe yer vermeye çalýþtýklarýný kaydetti. Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Sn.Zekai AKSAKALLI da yaptýðý konuþmada, eðitime olanaklarý ölçüsünde destek saðladýklarýný dile getirdi ve eðitime yapýlan yatýrýmlarla elde edilen verimin maddiyatla ölçülemeyecek kadar deðerli olduðunu söyledi. Bilgi çaðýnda bilgiyi üreten ve üretilen bilgiyi üretimde kullanabilen nitelikli insanlara ihtiyaç duyulduðunu belirten AKSAKALLI, içinde bulunulan dönemin ve geleceðin büyük zihinsel esneklik getirdiðini vurguladý. AKSAKALLI, bu yeteneði saðlamanýn yolunun da düþünme ve yeteneklerini doðru yöntemlerle serbest þekilde kullanmak olduðunu vurguladý. Öðretmenlere de seslenen AKSAKALLI, Hayatýmýzýn unutulmaz varlýklarý ve eðitimin temel unsuru sizlersiniz. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý ile baþlayan tören, Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Sn.Zekai AKSAKALLI ile Milli Eðitim ve Kültür Bakaný Sn. Canan ÖZTOPRAK'ýn konuþmalarýnýn ardýndan ödüllerin daðýtýmý, dereceye giren öðrencilerin eserlerinden oluþan serginin gezilmesi ve davetliler onuruna verilen kokteylle sona ermiþtir. Törende bir konuþma yapan Milli Eðitim

5 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Eðitimin baþarýsý büyük ölçüde sizlerin doðru hedefler seçme ve doðru yaklaþýmlarý uygulamanýza baðlýdýr dedi. TÜRKÝYE KÜLTÜR GEZÝSÝ Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý ile Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý'nýn müþterek olarak her yýl ortaokul ve liseler arasýnda düzenlediði bilgi, þiir, kompozisyon yarýþmalarýnda baþarýlý olan öðrencilerle bu öðrencileri yarýþmalara hazýrlayan öðretmen ve okul müdürleri, Sivil Savunma kadrolu personeli ile bu yýl ilk defa Halk Örgütü personelinin de katýldýðý Türkiye Kültür Gezisi 4-11 Temmuz 2006 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilmiþtir. Gezi, Sivil Savunma Teþkilatý Baþkan Yardýmcýsý Sn. Recep Ýlhan BÝROL'un kafile baþkanlýðýnda Ankara-Ýstanbul- Çanakkale ve Ýzmir'i kapsayacak þekilde düzenlenmiþtir. Geziye katýlan kafile, 4 Temmuz günü Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý'nda toplanmýþ, Milli Eðitim ve Kültür Bakaný Sn. Canan ÖZTOPRAK, Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Sn. Zekai AKSAKALLI ve öðrenci velileri tarafýndan uðurlanmýþtýr. Kafile, Ankara'ya ulaþmasýný müteakip, ayný gün sýrasýyla eski Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluþ Savaþý Müzesi, ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak kullanýlan Cumhuriyet Müzesi ve Anadolu Medeniyetleri

6 5 Müzesini gezmiþtir. Ýkinci gün kafile yine Ankara'da KKTC Büyükelçiliði Eðitim ve Kültür Ataþesinin de katýldýðý kortejle Anýtkabir'i, Kurtuluþ Þavaþý Müzesi'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Atatürk Orman Çiftliði'ni, Atatürk Köþkü'nü ve Atakule'yi ziyaret etmiþtir. Atakule ziyaretinde kafileye KKTC Ankara Büyükelçisi Tamer GAZÝOÐLU da eþlik etmiþtir. Ardýndan trenle Ýstanbul'a ulaþan kafile üçüncü gün Hipodrom'u, Sultanahmet Camii'ni, Ayasofya Müzesi'ni, Topkapý Sarayý'ný ve Harbiye Askeri Müzesi'ni ziyaret etmiþtir. Dördüncü gün, Dolmabahçe Sarayý gezilmiþ, tekneyle boðaz turu yapýlmýþ ve Miniatürk gezildikten sonra otobüslerle Gelibolu'ya hareket edilmiþtir. Beþinci gün Türkiye'nin en önemli yerlerinden biri olan Gelibolu Tarihi Milli Parkýnda yapýlan gezide, Kilitbahir Kalesi, Tabyalar, Seyit Onbaþý, Çanakkale Þehitler Abidesi ve Müzesi, Seddülbahir Kalesi, Yahya Çavuþ Anýtý, Kabatepe Müzesi, Mehmetçiðe Saygý Anýtý, Lone Pine Mezarlýðý, 57. Alay Þehitliði, Conkbayýr, Anafartalar Ovasý ve Siperler ziyaret edilmiþ; ardýndan Çanakkale'ye geçilerek Çimenlik Kalesi, Nusret Mayýn Gemisi ve Deniz Müzesi gezilmiþtir. Altýncý gün Truva Antik Kenti, Assos Behram Kale ve Akçay gezilmiþtir. Yedinci gün Ayvalýk, Cunda Adasý ve Þeytan Sofrasý gezilmiþ, sekizinci ve son gün Ýzmir Fuar Alaný gezildikten sonra Ýzmir Adnan Menderes Hava Limanýndan Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Ercan Hava Limanýna ulaþýlmýþtýr. Burada öðrenciler kendilerini karþýlamaya gelen ailelerine teslim edilmiþtir. Sonuç olarak belirlenen programa uygun olarak gerçekleþtirilen bu geziyle kafile, Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini gezerek mevcut bilgilerini görsel olarak da pekiþtirme fýrsatý bulmuþtur.

7 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ SÝVÝL SAVUNMA ARAMA-KURTARMA FAALÝYETLERÝ Varol KALKANEL (Sivil Savunma Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü) Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Arama-Kurtarma ekipleri; yangýnlarda, su baskýnlarýnda ve kurtarma olaylarýnda daima halkýmýzýn yanýnda olmuþtur. de 5 Temmuz 2006 tarihinde Lefkoþa'da meydana gelmiþ ve aþýrý yaðýþlar Lefkoþa'nýn merkezindeki bazý ev ve iþ yerlerinin su altýnda kalmasýna neden olmuþtur. Olayýn gerçekleþmesinin ardýndan Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü'nden yardým talebinde bulunulmasý üzerine saat 13.30'da Arama- Kurtarma Þube Müdürlüðü personeli 2 ekiple su tahliye çalýþmalarýna baþlamýþtýr. 1 arazöz, 2 motopomp ve 1 dalgýç motoru ile yapýlan su tahliye çalýþmalarý neticesinde iki iþ yerindeki sular kýsa sürede tahliye edilerek vatandaþýn maðduriyeti giderilmiþtir. KORUÇAM YANGINI 18 Haziran 2006 tarihinde saat civarýnda yine yürekleri hoplatan bir orman yangýný ihbarý üzerine Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü'nden 2 ekip ve Sivil Savunma Girne Bölge Müdürlüðünden de 1 ekip yangýn söndürme ve soðutma çalýþmalarýna katýlmýþtýr. 16 personel, 1 itfaiye aracý, 2 kurtarma aracý, 1 personel aracý ve 2 motopompla saat civarýnda olay yerine ulaþan ekiplerimiz; çam, zeytin ve harup aðaçlarýnýn bulunduðu bir alanda baþlayan yangýnda Ýtfaiye Müdürlüðü, Orman Dairesi ve askeri birliklerle koordineli bir þekilde yangýn söndürme ve soðutma çalýþmalarý yapmýþtýr. Yangýnýn sýk çam ormanlarýnýn bulunduðu alana sýçramasýný engellemek için tüm ekipler büyük bir çaba sarf ederek, yangýnýn tehlikeli boyutlara gelmesini engellemiþtir. Yapýlan soðutma çalýþmalarýnýn ardýndan bölgenin emniyeti saðlanmýþtýr. Yaklaþýk 710 dönümlük bir alanýn zarar görmesiyle sonuçlanan yangýn, arkasýnda kara bir örtü býrakarak yeþil adamýzýn güzelliklerinden bir þeyler daha götürmüþtür. LEFKOÞA'DA SU BASKINI Az görülmekle birlikte bazen afetlere neden olan saðanak yaz yaðmurlarýndan biri SELVÝLÝTEPE YANGINI 11 Temmuz'u 12 Temmuz'a baðlayan gece saat 01.00'da Selvilitepe'nin kuzey kýsmýnda bir orman yangýný meydana gelmiþ ve Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü'nden yardým talebinde bulunulmuþtur. Hemen hareket eden ekibimiz en kýsa sürede yangýn bölgesine intikal etmiþtir. Olay yerine giden Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü ekibi, Sivil Savunma Lefkoþa Bölge Müdürlüðü ve Sivil Savunma Girne Bölge Müdürlüðü personeli, Ýtfaiye Müdürlüðü ve Orman Dairesi ekipleriyle koordinede bulunarak hareket tarzý belirlenmiþ, yapýlan durum deðerlendirmesi neticesinde bölgenin kayalýk olmasý nedeniyle bölgeye itfaiye aracý giremediðinden insan gücü ile söndürülmesi gerektiði kararlaþtýrýlmýþtýr. Bölgenin kayalýk, aðaçlarýn küçük ve havanýn basýk olmasý yangýnýn yayýlmasýný engellemiþ ve yangýnýn kontrol altýna alýnmasý

8 7 açýsýndan büyük bir avantaj olmuþtur. Kontrol altýna alýnan yangýnýn ardýndan tüm ekipler yangýn söndürme ve soðutma çalýþmalarýný ertesi sabah saat 10.00'a kadar sürdürmüþtür. KARAKUM'DA KUYUYA DÜÞEN KÝÞÝLERE MÜDAHALE 3 Aðustos 2006 tarihinde saat 10.00'da Sivil Savunma Girne Bölge Müdürlüðü tarafýndan Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü'ne Karakum'da bulunan Courtyard Inn Restaurant and Bar'da çalýþan 4 kiþinin kuyuya düþtüðü ihbarý gelmiþ ve yardým talebinde bulunulmuþtur. Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü'ne gelen yardým talebi üzerine 8 kiþilik bir ekip gerekli hazýrlýklarý yaparak, olay yerine intikal etmiþtir. Olay yerine varýldýðýnda kuyuya düþen 4 kiþiden biri Sivil Savunma Girne Bölge Müdürlüðü personeli ile Ýtfaiye Müdürlüðü personeli tarafýndan cansýz olarak çýkarýlmýþ ancak kuyuda 3 kiþinin daha bulunduðu öðrenilmiþtir. Olay mahallinde yapýlan deðerlendirme neticesinde kuyu derinliðinin 20 metre civarýnda ve kuyudaki oksijen oranýnýn yetersiz olduðu saptanmýþtýr. Bu saptama ýþýðýnda kuyuya ilk inen kiþinin çýkmamasý ve ikinci kiþinin de onu çýkarmak için hiçbir tedbir almadan kuyuya inmesi, ardýndan da diðer iki kiþinin ayný þekilde kuyuya inmeleri bu kötü sonucu ortaya çýkarmýþtýr. Ekibimiz her zaman olduðu gibi bu olayda da gerekli tedbirleri almýþ ve meydana gelebilecek daha büyük bir facianýn önüne geçmiþtir. Kuyuya Kapalý Devre Solunum Cihazý ve dalgýç kýyafeti ile indirilen kurtarma personeli bir kazazedenin daha cansýz bedenini kuyudan çýkartmýþtýr. Kuyuda yapýlan kurtarmanýn ardýndan diðer iki cesedin kuyuda bulunan 7.5 metre derinliðindeki sulu kýsmýn dibine çöktüðü, bu kýsýmda kuyunun dar oluþu ve kuyu içerisinde bulunan merdiven, su borusu, su hortumu ve kablo gibi malzemelerin rahat çalýþmaya imkan vermediði tespit edilmiþtir. Yapýlan durum deðerlendirmesinde kurtarma personelinin güvenliði açýsýndan kuyudaki suyun vidanjörle boþaltýlmasý kararlaþtýrýlmýþ, ancak kuyunun fazla derin oluþu vidanjörün kullanýlmasýna olanak saðlamamýþ ve Girne Belediyesi nden temin edilen dalgýç motoru ile suyun bir miktarý boþaltýlmýþtýr. Suyun azaltýlmasýnýn ardýndan kurtarma personeli tekrar kuyuya indirilerek kuyu dibine çöken diðer iki cesedi de kuyudan çýkartmýþtýr. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý envanterinde mevcut uygun ekipmanlarla yapýlan bu arama-kurtarma faaliyeti, vatandaþlarýn bilinçsizce kuyuya inmesini durdurmuþ ve daha fazla ölümlerin önüne geçmiþtir. Bu olay, bilgisizliðin 4 genç insanýn canýna mal olduðunu tüm çýplaklýðý ile gözler önüne sermiþtir. Kuyu diplerindeki oksijen oranýnýn çok düþük olduðu, hatta hiç olmadýðý göz önüne alýnarak, bilinçsizce kuyuya inmenin hayati önem taþýdýðý bir kez daha acý bir þekilde hafýzalarda yer etmiþtir. ALAYKÖY YANGINI 28 Aðustos 2006 tarihinde Alayköy'de Birleþmiþ Milletlerin kontrolünde bulunan ara bölgede çýkan arazi yangýnýna Ýtfaiye Müdürlüðü'nden saat 23.50'de gelen yardým talebi üzerine, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðümüz de iki ekip halinde katýlmýþtýr. Bölgenin düz ve kuru, otlarýn çok olmasý nedeniyle yangýn geniþ bir alana yayýlmýþtýr. Yangýn, Sivil Savunma Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü Ekibi ve Ýtfaiye Müdürlüðü Ekibi ile koordineli bir çalýþma sonucunda kýsa sürede kontrol altýna alýnarak söndürülmüþtür. Yangýnýn tamamen söndürülmesinin ardýndan saat 02.45'de ekipler bölgeden ayrýlmýþtýr.

9 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ LÜBNAN'A YARDIM Kamil AÐCABAY (Sivil Savunma Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü) Dünyanýn her zaman kanayan yarasý durumunda olan Ortadoðu'da yýllardýr devam eden Ýsrail-Lübnan çatýþmalarýna 12 Temmuz 2006 tarihinde, bir yenisi daha eklenmiþtir. Ýsrail'in iki askerini kaçýran Hizbullah militanlarý, çýkan çatýþmalarda yedi Ýsrail askerini öldürmüþ, Ýsrail Devleti bunu 'savaþ eylemi' olarak niteleyerek Lübnan'a karþý saldýrýya geçmiþtir. Ýsrail'in Lübnan'a savaþ açmasýyla birlikte acý, gözyaþý, yýkým ve felaketler yaþanmýþtýr. Ýsrail'in Lübnan'da yapmýþ olduðu hava saldýrýlarý ile aðýr topçu ateþi, çok sayýda sivilin can kaybýna ve yaralanmasýna neden olmuþtur. Öyle ki savunmasýz ölenlerin arasýnda özellikle çocuklarýn çok olmasý tüm dünyada derin etki yaratmýþtýr. Ýsrail'in ateþkese yanaþmamasý ve sivil kayýplarýn çoðalmasý, Lübnan'da vatandaþlarý bulunan ülkeleri harekete geçirmiþ ve bu ülkeler vatandaþlarýný tahliye etmek için acil giriþimler baþlatmýþlardýr. Ýngiltere, Fransa, Norveç ve Ýtalya hem kendi hem de diðer ülkelerin vatandaþlarýný Beyrut Havalimaný bombalandýðý için komþu ülke Suriye üzerinden uçak, gemi ve helikopter yollayarak tahliye etmiþlerdir. Avustralya, Ýsveç ve Kanada ise vatandaþlarýný tahliye etmek için Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nden yardým talebinde bulunarak Ak-Fer Denizyolu Taþýmacýlýk Þirketi ile anlaþmýþtýr. Bu þirkete ait deniz otobüsleri Mersin Limanýndan boþ olarak hareket edip, Gazimaðusa Limanýna gelerek yakýt ikmali yaptýktan sonra, ateþ altýndaki Lübnan'ýn Beyrut Limanýna gitmiþ, buradan ilgili ülkelerin vatandaþlarýný alarak yaklaþýk beþ saatlik bir yolculuktan sonra tekrar Gazimaðusa

10 9 Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti halký, geçmiþte yaþadýðý acýlarý yaþayan, Lübnan halkýna, maddi ve manevi her türlü yardýmý yapmýþ, yapmaya da devam etmektedir. Bu çerçevede, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti genelinde zor durumda olan Lübnan halký için bir yardým kampanyasý baþlatýlmýþtýr. Baþbakanlýðýn organizasyonunda, Saðlýk Bakanlýðý, Baþbakan Yardýmcýlýðý ve Dýþiþleri Bakanlýðý, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, Kuzey Kýbrýs Türk Kýzýlay Derneði ve Din Ýþleri Dairesi iþbirliðinde düzenlenen kampanya Limanýna dönmüþtür. Yolcular burada yaklaþýk iki saat mola vererek istirahat etmiþlerdir. Yolculuk sýrasýnda saðlýk problemleri olanlara Gazimaðusa Limanýnda Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Saðlýk Bakanlýðý ve Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý personeli tarafýndan saðlýk ve bazý temel ihtiyaçlarý karþýlayýcý hizmet verilmiþtir. Gazimaðusa Limanýnda, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýnca; ihtiyaç halinde kullanýlmak üzere sürekli olarak sedye ve battaniye bulundurulmuþ; su, meyve suyu, kek ve poðaça türü yiyecek-içecek ikram edilmiþ, çocuk, yaþlý ve hastalarýn tahliyesine ve dini ibadet yapmak isteyenlere yardýmcý olunmuþtur. Bu faaliyetlerimiz dört gün dört gece sürerken, ülkemize Temmuz 2006 tarihleri arasýnda 17 deniz otobüsü seferi ile toplam 4297 kiþi konuk olmuþtur. Gemi ile yolculuk yapmalarýnda sakýnca görülen 8 hasta ile 10 refakatçi Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyetinde kalmýþ; daha sonra bu kiþiler Ercan Devlet Havalimanýndan Ýstanbul'a gönderilmiþtir. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Devleti, tüm yetkili birimleri ile hiçbir fedakarlýðý esirgemeden, savaþ felaketlerinden kaçan bu insanlara kucak açmýþtýr. sonucunda, Lübnan'a parasal deðeri yaklaþýk 135 bin YTL olan 50 ton gýda ile 300 kilo ilaç ve týbbi malzeme ile çocuk bezi, mama ve su yardýmý yapýlmýþtýr. Bu yardýmlar Lübnan'ýn yaptýðý uluslararasý çaðrý sýrasýnda belirlediði ihtiyaç listesine göre hazýrlanmýþtýr. Saðlýk Bakanlýðý, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, Kuzey Kýbrýs Türk Kýzýlay Derneði ile vatandaþlarýn ve firmalarýn da katkýlarýyla toplanan yardýmlar, 26 Aðustos 2006 tarihinde Gazimaðusa Limanýndan Lübnan'a ulaþtýrýlmak üzere gemiye yüklenmiþ ve 29 Aðustos 2006 tarihinde Kuzey Kýbrýs Türk Kýzýlay Derneði yetkilisi Tarkan TOMBAK tarafýndan Lübnanlý yetkililere teslim edilmiþtir.

11 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ RADYO MÜDÜRLÜÐÜ HÝZMET ÝÇÝ EÐÝTÝMLERÝ VE TRT KURUMU'YLA ÝÞBÝRLÝÐÝ Sevgi KIRMIZI (Sivil Savunma Radyo Müdürlüðü) Hizmet içi eðitim kiþinin uzman olduðu branþta görevini sürdürdüðü sýrada ve bu iþi profesyonel olarak yerine getirirken dahi mesleðindeki yenilikleri takip etmek ve görevini daha baþarýlý ve faydalý þekilde yapmak için mutlaka almasý gereken bir eðitimdir. Bu anlamda tüm meslek dallarýnda olduðu gibi radyoculuk mesleðinde de iletiþim alanýnda bir üniversite eðitimi alalým ya da almayalým yýlda en az bir defa konularýnda uzmanlaþmýþ kiþilerin bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak gerekmektedir. Kuzeyin Sesi Radyo Vatan, kuruluþundan itibaren, hemen hemen her yýl, Radyo Müdürlüðünde görev yapan idareci ve yayýncý personelin mesleki bilgilerini artýrmak, eksikliklerini tamamlamak ve yenilikleri takip etmek için çeþitli hizmet içi eðitimler planlayýp, uygulamaktadýr. Bu doðrultuda özellikle yayýncý personele diksiyon eðitimi ile haber ve program hazýrlanmasýnda ve sunulmasýnda dikkat edilecek hususlar üzerinde belli aralýklarla ve farklý eðitimcilerden kurs verilmesi saðlanmýþtýr. Radyo Müdürlüðünün planlý eðitimlerinden olan hizmet içi eðitimler önceleri Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde konularýnda uzmanlaþmýþ eðitimcilerle saðlanmýþtýr. Ancak daha sonralarý Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile yapýlan iþbirliði sayesinde TRT Kurumunun düzenlediði hizmet içi kurslara Radyo Müdürlüðü personelinin de gruplar halinde katýlmasý saðlanmýþtýr. Kurslar, TRT Kurumu'nun Oran'daki Genel Müdürlük binasý ile Sýhhiye'deki TRT Kurumu Ankara Radyosu'nda gerçekleþtirilmiþtir. Gerçekleþtirilen kurslar sayesinde radyo yayýnlarýnda çeþitlilik kazandýrýlmýþ olup, personelin düzgün konuþma ve kaliteli program yapma yetenekleri geliþtirilmiþtir. TRT Kurumu radyo ve televizyon yayýnlarýnda kullandýðý gerek ileri teknoloji ve gerekse kalifiye yayýncý personeli ile Türkiye'de bu alanda görev yapan tüm yayýncý kuruluþlar için bir örnek teþkil etmektedir. Planlý eðitimler çerçevesinde TRT Ýzmir Radyosu Baþ Spikeri Sn. Zafer AKÇAY ve Ýstanbul Radyosu spikerlerinden Sn.Handan DEMÝRALP, Kuzey Kýbrýs Türk Cumuriyeti'ne gelerek, Kuzeyin Sesi Radyo Vatan spikerlerine 5-9 ve Haziran 2006 tarihlerini kapsayan birer haftalýk diksiyon eðitimi vermiþtir. TRT Kurumundan gelen misafirlerimiz Adamýz da bulunduklarý süre içerisinde, diksiyon eðitimi ve program yapma incelikleri konusundaki bilgi ve deneyimlerini personelimize aktarmanýn yanýnda KKTC'nin eþsiz doða ve tarihi zenginliklerini de ziyaret etme imkaný bulmuþlardýr. TRT Kurumuyla iþbirliði halinde gerçekleþen kurslar sayesinde Kuzeyin Sesi Radyo Vatan personelinin, gerek TRT'nin Ankara'daki stüdyolarýnda gerekse Kuzeyin Sesi Radyo Vatan stüdyolarýnda aldýðý eðitimler yayýncýlýk açýsýndan çok faydalý olmaktadýr. Bu nedenle gerek yayýncý personelin eksiklerini gidermesi, yenilikleri takip etmesi, gerekse programcýlýk ve sunuculuk yeteneklerinin geliþtirilmesi, ayrýca teknik teçhizat ve donaným yönünden de yaþanan sýkýntýlarý gidermedeki katkýlarýndan dolayý TRT Kurumu Müdürlüðü'ne teþekkürlerimizi iletiriz. Ýlkeli yayýncýlýðý kendine hedef seçmiþ olan Kuzeyin Sesi Radyo Vatan 87.5 ve FM ile 89.8 ve FM Radyo Vatan Nihavent frekanslarýndan dinleyicisiyle buluþmaya devam edecektir. Yaþamýn Her Anýnda Sizin Yanýnýzda

12 11 SÝVÝL SAVUNMA TEÞKÝLAT BAÞKANLIÐI'NIN SPONSORLUÐUNDA BADMÝNTON TURNUVASI YAPILDI Suzan TAVUKÇU (Sivil Savunma Harekat ve Eðitim Þube Müdürlüðü) Kýbrýs Türk Badminton Federasyonu tarafýndan Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý sponsorluðunda 20 Temmuz kutlama etkinlikleri çerçevesinde bir turnuva düzenlenmiþtir. Badminton, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti nde giderek yaygýnlaþan bir spor dalýdýr yýlýnda kurulan Badminton Federasyonu faaliyetlerini, Lefkoþa da Baþaran Spor Salonunda sürdürmektedir. Lefkoþa yanýnda Gazimaðusa, Girne ve Erenköy de faaliyetlerine devam eden Federasyon, oyuncu potansiyelini geliþtirme yanýnda teknik eleman ihtiyacýný karþýlamak Bakanlýðý Müsteþarý Ali VOLKAN, Sivil için sürekli olarak Türkiye den hakem ve Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI antrenör getirerek kurslar açmakta ve ve Badminton Federasyonu Baþkaný Hüseyin ülkemize çok deðerli sporcular yetiþtirmektedir. Özün YAMAÇ vermiþtir. KKTC genelinde, Lefkoþa Badminton Kulübü, Hedef Badminton Kulübü ve Yakýn Doðu Spor TURNUVADA BAÞARILI OLUP ÖDÜL Kulübü gibi kulüpler yer almaktadýr. Bunun ALMAYA HAK KAZANAN SPORCULAR: yanýnda bu spor dalý giderek okullara da 11 YAÞ ALTI: yayýlmaktadýr. Tek erkeklerde Barýþ DURSUN, tek Temmuz tarihlerinde gerçekleþen bayanlarda Rabia ABDÜLAZÝZ, çift turnuvada sporcular, 11 yaþ altý ve 19 yaþ altý erkeklerde Arda ATAMTÜRK-Ayer ZEKAÝ, olmak üzere iki yaþ grubunda toplam 54 çift bayanlarda Rabia ABDÜLAZÝZ-Zekiye sporcunun katýlýmý ile tek erkekler, çift erkekler, BORA, karýþýk çiftlerde Rabia ABDÜLAZÝZ ve tek bayanlar, çift bayanlar ve karýþýk çiftler Daðhan DAÐHANLI ikilisi birinci olmuþtur. olmak üzere 5 kategoride mücadele etmiþtir. 19 YAÞ ALTI : Turnuvada baþarýlý olan sporculara Tek erkeklerde Savaþ DURSUN, tek ödülleri Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý bayanlarda Mine ÖZÇÝMEN, çift erkeklerde Sosyal Tesislerinde 11 Aðustos 2006 akþamý Þahin SEVÝMLÝ-Þahin MAZHAR, karýþýk düzenlenen törenle verilmiþtir. Baþarýlý çiftlerde Savaþ DURSUN ve Mine ÖZÇÝMEN öðrencilere ödüllerini Gençlik ve Spor ikilisi birinci olmuþtur.

13 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ KKTC ULUSAL MEDÝKAL KURTARMA EKÝBÝ, TÜRKÝYE DE DÜZENLENEN II. ULUSAL EÐÝTÝM VE TATBÝKAT KAMPI NA KATILDI Sadrettin TAVUKÇU (Sivil Savunma Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü) TC Saðlýk Bakanlýðýnca, Marmara Bölgesinde 17 Aðustos 1999 tarihinde yaþanan depremin 7. yýlý nedeniyle Kayseri Erciyes Daðý'nýn Tekir Yaylasý'nda, Aðustos 2006 tarihleri arasýnda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) II. Ulusal Eðitim ve Tatbikat Kampý düzenlenmiþtir. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin afetlere yönelik hazýrlýklarýný görmek, afetler açýsýndan riskli olan bölgede Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin her zaman göreve hazýr olmasýný, ulusal koordinasyonunu, UMKE personelinin kaynaþmasýný ve kamuoyunda afetlere yönelik hazýrlýklý olma bilincinin canlý tutulmasýný saðlamak amacýyla düzenlenen kampa, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ni temsilen Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðünden beþ ve Saðlýk Bakanlýðý'na baðlý Kuzey Kýbrýs Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinden (KUMKE) beþ kiþi olmak üzere toplam on kiþilik bir ekip katýlmýþtýr. UMKE Eðitim ve Tatbikat Kampý, 15 Aðustos 2006 Salý günü baþlamýþ ve ayný gün katýlýmcýlarýn kampa yerleþmesi saðlanmýþtýr. Kamp, medikal aðýrlýklý olup, enkazda çalýþma, yangýn söndürme, zirve týrmanýþý ve konferans içerikli olmuþtur. 16 Aðustos Çarþamba günü, açýlýþ töreni düzenlenerek tatbikat provalarý ile tanýtýmlar yapýlmýþ, Afetlerde Organizasyon konulu konferans düzenlenmiþtir. 17 Aðustos Perþembe günü saat 02.00'da baþlayan Erciyes Daðý zirve týrmanýþýna KKTC Arama- Kurtarma Ekibinden bir temsilci katýlmýþ, zirveye ulaþtýktan sonra da uydu telefonunu kullanarak ekiple irtibata geçmiþtir. Öðle saatlerinde icra edilen tatbikata, KKTC ekibi de fiilen iþtirak edip, 19 Aðustos 2006 Cumartesi günü Ada ya dönmüþtür. Sonuç olarak düzenlenen bu tür organizasyonlarla olasý bir doðal afette, arama-kurtarma ekipleriyle saðlýk (UMKE) personelinin hareket kabiliyetlerini artýracaðý, müþterek çalýþmalarýn faydalý olacaðý, diðer kurum ve kuruluþlarla iþbirliðinin geliþtirilmesi ile birlikte afetlerde, planlý, ortak ve hýzlý hareket edilmesinin saðlanabileceði görüþü ortaya çýkmýþtýr.

14 13 SÝVÝL SAVUNMA HALK ÖRGÜTÜ HÝZMET BELGELERÝ VERÝLDÝ Yusuf SELKAN (Sivil Savunma Harekat ve Eðitim Þube Müdürlüðü) Sivil Savunma Mahalli Teþkilleri (Halk Örgütleri) bünyesinde Sivil Savunma Yasasý gereði görev yapan ve 60 yaþýný doldurduðu için ayný yasa gereði hizmet süreleri sona eren mükellef personele Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Sosyal Tesislerinde (Lefkoþa) düzenlenen törenlerle hizmet belgesi verildi. Hizmet belgesi daðýtým törenleri 6 Eylül 2006 günü Gazimaðusa ve Ýskele, 13 Eylül 2006 günü Girne ve Güzelyurt, 21 Eylül 2006 günü ise Lefkoþa Sivil Savunma Bölge Müdürlüðünde görev yapanlar için düzenlendi. Törenler hizmet süreleri dolanlar adýna bölge temsilcilerinin konuþmalarý, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanýnýn konuþmasý, hizmet belgelerinin takdimi ve kokteyl ile devam etmiþtir. Hizmet süreleri dolanlar adýna, Gazimaðusa ve Ýskele Bölgesini temsilen Mehmetali ÖNGÖREN, Girne ve Güzelyurt Bölgesini temsilen Ferhat SORAL, Lefkoþa Bölgesini temsilen de Özben AKSOY konuþmuþlardýr. Törenlerde konuþan Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI, dünyadaki ekolojik dengelerin hýzla bozulmakta, kriz ve çatýþma ortamlarýnýn geniþlemekte olduðunu, bunun da insanlýk alemini doðal afetler, salgýn hastalýklar, kriz ve savaþ ortamýnýn olumsuz koþullarýyla karþý karþýya býraktýðýný belirterek, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti olarak bulunduðumuz coðrafyada, bu gibi olumsuzluklardan etkilenmekte, etkilenmeye devam edeceði beklenmektedir. Böyle bir ortamda sivil savunma faaliyetlerinin önemi her geçen gün daha da artmaktadýr. Biz de dünyadaki bu geliþmelere paralel olarak sizlerden aldýðýmýz güç ve destekle sürekli kendimizi geliþtirme çabasý içerisindeyiz dedi. Son bir yýl içerisinde uluslar arasý alanda da önemli açýlýmlar yaratýldýðýný belirterek, Pakistan depremi nedeniyle bu ülkede 12 gün süreyle icra edilen arama, kurtarma ve insani yardým faaliyetlerimiz BM tarafýndan takdirle karþýlanmýþtýr diyen AKSAKALLI, 4 kýtadan 20 ülkenin katýlýmýyla, dünyanýn bu alanda en kapsamlý tatbikatýnýn ilk defa gece þartlarýnda icra edildiðini, 26 Aðustos 2006 tarihinde Lübnan halkýna ulaþtýrýlmak üzere 50 ton yardým malzemesinin ilgili kurum ve kuruluþlarla koordineli olarak gemi ile Lübnan'a gönderildiðini belirtti. AKSAKALLI Ulusal ve uluslar arasý alanda arama, kurtarma ve yardým faaliyetleri devam ederken Teþkilat olarak alt yapý çalýþmalarýnýn da devam ettiðini belirterek, bu baðlamda KKTC'nin idari taksimatýna göre Teþkilatýn yeniden yapýlandýrýldýðýný, yeni oluþuma göre inþa edilecek yeni Ýskele, Gazimaðusa ve Güzelyurt Bölge Müdürlüðü hizmet binalarýnýn Ocak 2007'de faaliyete geçeceðini söyledi. Gazimaðusa'da inþaatý devam eden hastahane yapýmýný baþlatmak için Sýðýnak Fonundan gerekli tahsisat yapýlarak projenin hayata geçirildiðini, yine finansmaný Sýðýnak Fonundan Lefkoþa'da Devlet hastanesi yanýnda dünya standartlarýnda Kalp ve Göðüs Hastalýklarý Taný ve Tedavi Merkezi yapýmýna Eylül ayýnda baþlanacaðýný açýklayan AKSAKALLI, Bütün faaliyetlerimizde her türlü desteðini ve katkýyý esirgemeyen sizlerin bundan sonra da ayný þevk ve heyecanla bizleri desteklemeye devam edeceðinize inancým tamdýr. Bugün sizlere takdim edeceðimiz hizmet belgeleri, bizimle birlikte hareket eden sizlerin þevk ve heyecanýnýn bir belgesi olacaktýr. Bu belgeler, hiçbir zaman sizin Sivil Savunma ailesinden ayrýldýðýnýz anlamýna gelmeyecektir. Bizler, sizleri her zaman aramýzda görmekten ve engin tecrübelerinizden yararlanmaktan da mutluluk duyacaðýz diyerek, Halk Örgütü personeline hizmetlerinden dolayý teþekkürlerini sunmuþtur.

www.sivilsavunmakktc.com

www.sivilsavunmakktc.com Yýl:24 Sayý: 39 Eylül-Ekim-Kasým-Aralýk 2006 www.sivilsavunmakktc.com Felaket baþa gelmeden önce, onu önleme ve ondan korunma çarelerini bulmak gerekir... www.sivilsavunmakktc.com K.ATATÜRK ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

SÝVÝL SAVUNMA SÝZÝNLE GÜÇLÜDÜR

SÝVÝL SAVUNMA SÝZÝNLE GÜÇLÜDÜR Yýl:25 Sayý:40 Ocak-Þubat-Mart-Nisan 2007 SÝVÝL SAVUNMA SÝZÝNLE GÜÇLÜDÜR ÝÇÝNDEKÝLER Sivil Savunma Dergisi 2 Eðitim faaliyetleri ve kurtarma çalýþmalarý 24 Dünya Tiyatrolar Günü Sahibi: KKTC Sivil Savunma

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Sivil Savunma Dergisi. Sahibi: Yayýn Kurulu: Yusuf SELKAN Elçin KARABULUT Neray OYKAN Yýlmaz ÖZATA. Adres: Sivil Savunma Faaliyetleri

ÝÇÝNDEKÝLER. Sivil Savunma Dergisi. Sahibi: Yayýn Kurulu: Yusuf SELKAN Elçin KARABULUT Neray OYKAN Yýlmaz ÖZATA. Adres: Sivil Savunma Faaliyetleri ÝÇÝNDEKÝLER Sivil Savunma Dergisi Sahibi: KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý 2 Sivil Savunma Faaliyetleri Yayýn Kurulu: Yusuf SELKAN Elçin KARABULUT Neray OYKAN Yýlmaz ÖZATA Adres: KKTC Sivil Savunma

Detaylı

Yýl:30 Sayý:56 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2012

Yýl:30 Sayý:56 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2012 Yýl:30 Sayý:56 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2012 Ýçindekiler Sivil Savunma Dergisi Sahibi: KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý 2 Sivil Savunma Faaliyetleri Yayýn Kurulu: Ali ORÇAN Cankat Çeribaþý PÝLTER

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

TSO'da bol polemikli meclis toplantýsý

TSO'da bol polemikli meclis toplantýsý Duygulandýran madalya töreni 18 Mart Þehitler Gününde 5 þehit ailesine Devlet Övünç Madalyasý verildi.cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan gönderilen madalya ve beratlar, Vali Sabri Baþköy tarafýndan

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. SAYFA 3 TE Ýnaltekin, THY'nin Merzifon'dan uçuþlarýný

Detaylı

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ HYGD'den provakasyon uyarýsý! Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, provokasyonlara karþý uyarýda bulundu. Açýklamada, "Demokratik tepkileri amacýndan saptýracak provokasyonlara dikkat" denildi.

Detaylı

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu KOSGEB'ten 1.800 iþletmeye 18.874 milyon destek yapýldý ADALET ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon

Detaylı

fütursuzca harcadýlar'

fütursuzca harcadýlar' Osmancýk'a 100 bin TL yardým AK Parti Milletvekili Salim Uslu geçtiðimiz günlerde Osmancýk'ta saðnak yaðýþ sonrasýnda gerçekleþen sel felaketiyle ilgili 'Baþbakanýn talimatýyla Osmancýk'ta çalýþmalar devam

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Yeni hastanede hýzlý çalýþma Çorum'da 800 yatak kapasiteli Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin inþaatý tüm hýzýyla devam ediyor.

Yeni hastanede hýzlý çalýþma Çorum'da 800 yatak kapasiteli Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin inþaatý tüm hýzýyla devam ediyor. Belediye nin faaliyet raporu onaylandý Adaletle hizmet ediyoruz * HABERÝ 7 DE Madenlerin Çorum a katkýsý yýlda 100 milyon TL yi aþýyor Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Yurdanur Özzehinli, Çorum daki madenlerin

Detaylı

Huzur Pikniði'nde buluþtular

Huzur Pikniði'nde buluþtular Trafik tedbirleri meyvelerini veriyor Çorum Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yapýlan trafik denetimleri ve alýnan tedbirler meyvelerini veriyor. *HABERÝ 9 DA Huzur Pikniði'nde buluþtular Çorum Emniyet Müdürlüðü

Detaylı

"Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr"

Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr Ses dalgalarý teknolojisi cerrahi müdaheleyi azalttý Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi yaygýnlaþmasýyla açýk Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde cerrahi yönteminin üreter taþlarýnýn tedavisinde ses

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

yer alýyor. Yatýrýmýn maliyeti 5 milyar lira. * HABERÝ 3 DE

yer alýyor. Yatýrýmýn maliyeti 5 milyar lira. * HABERÝ 3 DE Ýþte demiryolumuzun maliyeti Katýlým Bankacýlýðýnda Yeni Ufuklar konulu panel Çorum da düzenlendi. Faizsiz bankacýlýðýn nabzýný tuttular * HABERÝ 8 DE Türkiye'nin dört bir yanýna yeni hýzlý trenler geliyor.

Detaylı

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý.

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý. Belediye araç parkýný güçlendirdi Çorum Belediyesi tarafýndan alýnan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

SMMMO sandýk baþýna gidecek

SMMMO sandýk baþýna gidecek SMMMO sandýk baþýna gidecek KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Muzaffer Yýldýrým Murat Metin Ali Can Doðan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn 21. Olaðan Genel Kurulu bugün ve yarýn yapýlacak.

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim

Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim (Ç.HAK:313) 317 proje ile dördüncüyüz 14 KASIM 2013 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Ýsmail Daðdelen Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim Yaðmaksan Makine Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna Köye dönüþte arsa maðduriyeti MÜSÝAD orum Þubesi bugün hizmete girecek MÜSÝAD orum Þubesi 40. þube olarak bugün düzenlenecek törenle açýlacak. 19 ARALIK 2013 PERÞEMBE * HABERÝ 2 DE Günlük Siyasi Gazete

Detaylı

Özel Fen Lisesi kuruluyor

Özel Fen Lisesi kuruluyor Domuz gribi uyarýsý Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü, dünyada paniðe neden olan domuz gribi ile ilgili olarak vatandaþlarý uyardý. * HABERÝ 2 DE Dr. Cengiz Bozkurt Nisan yaðmuru bereket getirdi Selahattin Biçer:

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı