Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü"

Transkript

1 EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 3 Sayı: 4 Ekm 03 ss Çok Krterl Karar Verme Teknkleryle Lostk Frmalarında Performans Ölçümü Performance Measurement of Logstcs Frms wth Mult-Crtera Decson Makng Methods Süleyman ÇAKIR, Selçuk PERÇİN ÖZET Günümüz yoğun rekabet ortamında kaynaklarını optmal şeklde kullanmak zorunda olan şletmeler belrledkler hedeflere ulaşma derecelern göreblmek çn düzenl olarak performans ölçümü yapmalıdır. Stratek br performans ölçümü se aynı endüstr dalında faalyet gösteren şletmelern brbrleryle karşılaştırılmasını gerektrr. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, lteratürde yaygın olarak kullanılan Çok Krterl Karar Verme (ÇKKV) teknkler yardımıyla 0 yılı çn FORTUNE Türkye dergsnn açıkladığı lk 500 frma lstesnde yer alan 0 lostk frmasının performans ölçümünü gerçekleştrmektr. Üç aşamada gerçekleştrlen uygulamanın lk aşamasında lteratür ve ver elverşllğ dkkate alınarak belrlenen değerlendrme krterlernn önem ağırlıkları obektf br ÇKKV teknğ olan CRITIC (Crtera Importance Through Intercrtera Correlaton) yöntemyle hesaplanmıştır. Elde edlen ağırlıklar yardımıyla knc aşamada SAW (Smple Addtve Weghtng), TOPSIS (The Technque for Order Preference by Smlarty to Ideal Soluton) ve VIKOR (VlseKrterumska Optmzaca I Kompromsno Resene) yöntemler kullanılarak frmalar performanslarına göre sıralanmıştır. Üçüncü aşamada se br ver brleştrme (data fuson) teknğ olan Borda Sayım (Borda Count) yöntemyle söz konusu üç yöntemle elde edlen sıralamalardan yararlanılarak bütünleşk tek br sıralama elde edlmştr. Uygulama sonucunda çalışmada kullanılan bütünleşk modeln performans ölçümü amacıyla kullanılablecek uygun br yöntem olduğu ve uygulayıcılara tatmnkâr sonuçlar verdğ ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada kullanılan bütünleşk yöntemle lgl lteratürde başka br çalışmaya rastlanmamıştır. Anahtar Kelmeler: Performans ölçümü, ÇKKV teknkler, lostk sektörü ABSTRACT In today s compettve envronment frms that have to use ther resources optmally, should regularly carry out performance measurement n order to see the degree of achevng ther goals. A strategc performance measurement necesstates nter-comparson of the frms operatng n the same ndustry. Accordngly, the am of ths study s to conduct the performance measurement of 0 logstcs frms takng place among the best 500 frms the Journal of FORTUNE Turkey explaned for the year 0 va Mult-Crtera Decson Makng (MCDM) technques. In the frst stage of the three-stage study, the weghts of the crtera that were determned consderng the lterature and data avalablty calculated usng the CRITIC (Crtera Importance Through Intercrtera Correlaton) method, an obectve MCDM technque. In the second stage, by performng SAW (Smple Addtve Weghtng), TOPSIS (The Technque for Order Preference by Smlarty to Ideal Soluton) and VIKOR (VlseKrterumska Optmzaca I Kompromsno Resene) methods wth the help of the weghts obtaned, frms are ranked wth respect to ther performances. In the thrd stage, a combned rankng s obtaned by utlzng the three rankngs of the mentoned methods va the Borda Count method, a data fuson technque. As a result of the applcaton, t s revealed that the combned method used n the study s a convenent method for performance measurement and yelds satsfactory results. Another study applyng the ntegrated method used n ths study s not met n the lterature. Keywords: Performance measurement, MCDM technques, logstcs sector. GİRİŞ Günümüz yoğun rekabet ortamında varlığını sürdürmek steyen frmalar tüm enerlern müşter memnunyet, düşük malyet ve süreçlern yleştrlmesne yöneltmek durumundadır. Bu süreçte her frma kends çn standartlar ve hedefler oluşturmalı ve bunlara ulaşma derecelern de düzenl olarak belrlemeldr.ayrıca her şletmenn yönetcler, ortaklar, hssedarlar, kred kuruluşları, tedarkçler, müşterler ve yatırımcılar gb paydaşlardan oluşan ve lgl şletmenn sektöründek görecel konumunu blmek steyen çıkar grupları bulunmaktadır. Br frmanın hedeflern ne kadar başarabldğn ve sektördek görecel konumunu öğreneblmenn en sağlıklı yöntem performans ölçümüdür. Performans ölçümü, frmaların mevcut durumlarını görmenn yanında rekabet avantaı sağlama ve farklılaşma amacına hzmet eden oldukça öneml br araçtır (Alfaro vd. 007:64). Stratek br performans değerlendrme çn endüstrdek dğer frmalarla karşılaştırma yapılmalıdır.bu sayede lgl frmanın dğer frmalara göre güçlü ve zayıf yönlern göreblmes mümkün olacaktır. Arş.Gör., Recep Tayyp Erdoğan Ünverstes, İktsad ve İdar Blmler Fakültes, İşletme Bölümü, Doç.Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İktsad ve İdar Blmler Fakültes, İşletme Bölümü, 449

2 Süleyman ÇAKIR, Selçuk PERÇİN Lteratürde performans ölçümünde genellkle blançolardak fnansal rasyolara dayalı oran analznn veya regresyon analznn kullanıldığı görülmektedr. İk fnansal değşken arasındak lşky gösteren oran analzlernn, kolay hesaplanablmes le sektörel karşılaştırma yapılablmes gb avantalarına rağmen, tek boyutlu olmaları ve frmalar arası karşılaştırmalarda sadece grup ortalamasını dkkate alması gb kısıtları bulunmaktadır. Regresyon analz gb parametrk yöntemlerde se bağımlı değşken olarak tek br çıktı değşken kullanılabldğnden analzde yer alan çıktı faktörlernn tek br değere ndrgenme zorunluluğu bulunmaktadır.belrtlen kısıtlar nedenyle söz konusu yöntemler günümüz dnamk ş çevresnde artık uygun teknkler olarak kabul edlmemektedr (Deng, 000:964). Oran analzlernn ve parametrk yöntemlern yukarıda bahsedlen kısıtları nedenyle son yıllarda performans ölçümünde parametrk olmayan teknklern kullanıldığı çalışma sayısının hızla arttığı görülmektedr. Parametrk olmayan yöntemler arasında en çok terch edlen analz yöntem se Charnes vd. (978) tarafından gelştrlen br etknlk ölçüm teknğ olan Ver Zarflama Analz (VZA) dr. Parametrk yöntemlern aksne çok grdl-çok çıktılı üretm yapan frmalarda performans kıyaslamasına olanak tanıyan VZA günümüzde neredeyse tüm malat ve hzmet endüstrlernde uygulama alanı bulmaktadır.bununla brlkte VZA nn temel uygulanma amacı şletmeler performanslarına göre sıralamaktan daha çok lgl şletmelern etkn olup olmadıklarını belrleyerek, etknszlk durumunda bunun nedenlern saptamaktır (Stewart, 996). Performans ölçümünde kullanılan dğer br alternatf yöntem se Çok Krterl Karar Verme (ÇKKV) teknklerdr. Performans ölçümünde genellkle brbryle çelşen subektf ve obektf çok sayıda değerlendrme krter kullanıldığından son yıllarda ÇKKV teknklernn kullanıldığı çalışma sayısında artış görülmektedr.çkkv yöntemler karar verclern yargılarını dkkate alması bakımından subektf, matematksel algortmaya dayalı olmaları bakımından obektf analz yöntemler olarak değerlendrlmektedr.günümüz modern şletmelernn çok boyutlu olmaları nedenyle frmalar arası performans kıyaslamasında ÇKKV teknklernn kullanılmasının uygulamada bast ve etkl olacağı düşünülmektedr. ÇKKV teknklernn uygulandığı karar verme ve performans ölçüm problemlernde karşılaşılan en öneml zorluklardan brs değerlendrme krterlernn ağırlıklandırılmasıdır. Lteratürde krter ağırlıklandırma amacıyla gelştrlen yöntemler subektf, obektf ve bütünleşk olmak üzere üç kategorye ayrılmaktadır (Wang ve Luo, 00:). Subektf yöntemlerde karar verclern terch ve yargılarına dayalı olarak değerlendrme krterler ağırlıklandırılmaktadır. Bu yöntemlere örnek olarak Delph (Hwang ve Ln, 987), Analtk Hyerarş Proses (AHP) (Saaty, 980), Ağırlıklandırılmış En Küçük Kareler (Chu vd., 979) ve LINMAP (Lnear Programmng Technques for Multdmensonal Analyss of Preferences) (Srnvasan ve Shocker, 973) yöntemler verleblr. Uygulamada tecrübe gerektrmes ve analz sonuçlarını doğrudan etklemes nedenyle karar vercler ve uygulayıcılar krterler kolaylıkla ağırlıklandıramamaktadır. Ayrıca elde edlen ağırlıkların ekonomk br anlamı bulunmamakta, sadece karar verme problemn modellemeye yardımcı olmaktadır (OprcovcveTzeng, 007:58). Subektf ağırlıklandırmanın etklern mnmze etmek amacıyla araştırmacılar tarafından lteratürde bazı obektf ağırlıklandırma teknkler gelştrlmştr. Bu yöntemlere örnek olarak Shannon un Entrop Ağırlıklandırma Yöntem (Shannon, 948), CRITIC Yöntem (Dakoulak vd. 995) ve Çok Hedefl Programlama (Choo ve Wedley,985) verleblr. Bu yöntemlern ortak noktası karar verclern subektf yargılarına başvurmadan sadece eldek very kullanarak ve matematksel programlama teknklernden yararlanarak krterlern ağırlıklandırılmasıdır. Lteratürde yer alan dğer ağırlıklandırma yaklaşımı olan bütünleşk (ntegrated) modellerde se hem karar verclern yargıları hem de karar matrsnn sayısal verler bütünleşk br bçmde kullanılarak ağırlıklandırma yapılmaktadır. Bu yöntemlere örnek olarak, Ma vd. (999) nn gelştrdğ subektf ve obektf bütünleşk yaklaşım, Fan vd. (00) tarafından gelştrlen bütünleşk yaklaşım le Wang ve Parkan (006) ın bütünleşk model verleblr. ÇKKV teknklernn performans ölçümü amacıyla kullanıldığı alanlardan br de lostk sektörüdür.lostk frmalarının performans ölçümü le lgl lteratür ncelendğnde yapılmış çalışmaların büyük çoğunluğunun üçüncü part lostk (3PL) hzmet sağlayıcı seçmn konu edndğ görülmektedr. Bu çalışmalarda belrlenen değerlendrme (performans) krterlerne göre ÇKKV teknkler kullanılarak alternatf frmalar arasından en uygunu seçlmektedr. Lteratürde 3PL frmalarında sadece performans ölçümünü amaçlayan çalışmaların se nspeten az sayıda olduğu görülmektedr. Bu çalışmaların büyük çoğunluğunda analz yöntem olarak VZA kullanılmıştır. Söz konusu çalışmalara örnek olarak, Mn ve Joo (006), Hamdan ve Rogers (007), Wang vd. (007), Zhou vd. (008), Mn ve Joo (009) le Wanke (009) ın çalışmaları verleblr. 450

3 Çok Krterl Karar Verme Teknkleryle Lostk Frmalarında Performans Ölçümü Bu çalışmada se lteratürde yer alan boşluk dkkate alınarak lostk frmalarının performans ölçümü br ÇKKV problem olarak ele alınmıştır. Uygulamada, FORTUNE Türkye dergsnn 0 yılı çn açıkladığı lk 500 frma arasında yer alan 0 lostk frmasının performans ölçümü gerçekleştrlmştr.üç aşamada gerçekleştrlen uygulamanın lk aşamasında lteratür ve ver elverşllğ dkkate alınarak belrlenen değerlendrme krterlernn önem ağırlıkları obektf br ÇKKV teknğ olan CRITIC (Crtera Importance Through Intercrtera Correlaton) yöntemyle belrlenmştr. İknc aşamada, lk aşamada elde edlen ağırlıklar yardımıyla SAW (Smple Addtve Weghtng), TOPSIS (The Technque for Order Preference by Smlarty to Ideal Soluton) ve VIKOR (VlseKrterumska Optmzaca I Kompromsno Resene) yöntemler kullanılarak frmalar performanslarına göre sıralanmıştır. Üçüncü aşamada se br ver brleştrme (data fuson) teknğ olan Borda Sayım yöntemyle söz konusu üç yöntemle elde edlen sıralamalar kullanılarak bütünleşk tek br sıralama elde edlmştr. Uygulama sonucunda çalışmada kullanılan bütünleşk modeln performans ölçümünde kullanılablecek br yöntem olduğu ve uygulayıcılara tatmnkâr sonuçlar verdğ ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada kullanılan bütünleşk yöntemle lgl lteratürde başka br çalışmaya rastlanılmamıştır. Çalışmanın gerye kalan bölümler aşağıdak gb organze edlmştr. Çalışmanın knc bölümünde metodolo başlığı altında kullanılan teknkler tanıtılmıştır. Üçüncü bölümde çalışmada yapılan uygulamaya yer verlmştr. Dördüncü bölümde se çalışmayla lgl genel br değerlendrme yapılmıştır..metodoloji Bu bölümde çalışmada kullanılan CRITIC, SAW, TOPSIS, VIKOR ve Borda Sayım yöntemlerne lşkn blg verlmştr... CRITIC Yöntem Dakoulak vd. (995), sekz adet Yunan eczacılık frmasının performansını ölçtükler çalışmada kullandıkları üç değerlendrme krtern ağırlıklandırmak amacıyla CRITIC, Standart Sapma (SD) ve Ortalama Ağırlıklar (MW) yöntemlern gelştrmştr. CRITIC yöntemnde, karar matrs analtk olarak ncelenerek değerlendrme krterlernde bulunan blgnn çıkarılması amaçlanmaktadır. Lteratürde CRITIC yöntemnn kullanıldığı az sayıda çalışma bulunmaktadır. Deng vd. (000), Çn tekstl endüstrsnde faalyet gösteren yed frmanın performansını ölçtükler çalışmada CRITIC, Entrop Ağırlık, SD ve MW yöntemleryle değerlendrme krterlern ağırlıklandırdıktan sonra frmaları TOPSIS yöntemyle performanslarına göre sıralamıştır. Br dğer çalışmada se Wang ve Luo (00) Çn dek 6 beledyey beş ekonomk göstergeye dayalı olarak karşılaştırmak amacıyla yaptıkları çalışmada değerlendrme krterlern CRITIC ve dğer bazı ÇKKV teknkleryle ağırlıklandırarak elde ettkler sonuçları karşılaştırmıştır.critic Yöntem nn algortması aşağıda gösterldğ gbdr (Dakoulak vd. 995; Jahan vd., 0). Adım : Karar Matrsnn Normalze Edlmes İlk aşamada, m sayıda alternatf ve n sayıda değerlendrme krternden oluşan karar matrs aşağıdak formüller kullanılarak normalze edlr. x -x r = =,...,m; =,...,n mn max mn x -x max x -x max mn x -x r = =,...,m; =,...,n fayda krter çn malyet krter çn Adım : Korelâsyon Katsayı Matrsnn Oluşturulması Değerlendrme krterler arasındak lşknn derecesn ölçmek üzere doğrusal korelâsyon katsayılarından ( ρ k ) oluşan R = ( ρ k ) mxm matrs oluşturulur. ρ k = m = ( r r ) ( r r ) k k m m ( r r ) ( rk rk ) = = () () (, k =,,n) (3) Bu aşamada alternatf sayısının nspeten yetersz olduğu durumlarda parametrk olmayan Spearman sıralama korelâsyon katsayıları terch edleblr. Adım 3: C değerlernn hesaplanması CRITIC Yöntem ÇKKV problemlerndek blgy değerlendrme krterlernde bulunan zıtlık yoğunluğu (contrast ntensty) ve çelşklerden (conflcts) elde etmey amaçlamaktadır. Bu bağlamda, her k özellğ brleştren ve. krterde bulunan toplam blgy fade eden C değerler aşağıdak formülle hesaplanır. n C = σ ( ρ ) =,.,n (4) k k = Yukarıdak formülde yer alan σ,. değerlendrme krternn standart sapmasını göstermektedr. 4.Adım: Krter ağırlıklarının hesaplanması Değerlendrme krterlernn ağırlıkları aşağıda Eştlk (5) le gösterlen normalzasyon şlemyle hesaplanır. n w = c / ( c ) =,.,n (5) k k = 45

4 Süleyman ÇAKIR, Selçuk PERÇİN.. SAW (Bast Toplamlı Ağırlıklandırma)Yöntem Churchman ve Ackoff (954) tarafından portföy seçm problemne uygulanılarak lteratüre kazandırılan SAW Yöntem, lteratürde Ağırlıklı Toplam Model (Weghted Sum Model) olarak da blnmektedr. Matematksel bastlğ nedenyle ÇKKV lteratüründe en fazla kullanılan teknklerden br olan SAW Yöntemnn algortması aşağıdak gbdr (Fshburn, 967; Yeh, 003;Tzeng ve Huang, 0). Adım : Karar Matrsnn Normalze Edlmes SAW Yöntemnde lk aşamada m sayıda alternatf ve n sayıda değerlendrme krternden oluşan karar matrs aşağıdak eştlk yardımıyla normalze edlr. x =,...,m; =,...,n fayda krter çn max x r = mn x =,...,m; =,...,n malyet krter çn x (6) Adım : Alternatflern Terch Değerlernn Hesaplanması Her br alternatfn toplam terch değerler aşağıdak denklem yardımıyla hesaplanır. V n = wr = =,..., m Buradak ( w ) notasyonu krterne verlen önem ağırlığını göstermektedr. Daha yüksek ( V ) değer ( A ) alternatfnn daha fazla terch edleceğ anlamına gelmektedr. SAW yöntemnde tüm krterlern karşılaştırılablr (aynı ölçüm brmnde) sayısal verlerden oluşmasına dkkat edlmeldr..3.borda Sayım Yöntem Sosyal seçm teorsndek oylama yöntemlernden br olan Borda Sayım yöntem Jean-Charles de Borda (784) tarafından gelştrlmştr. Modern seçm sstemlernn gelşmnde öneml payı olan Borda Sayım yöntem adayları (alternatfler) seçmenlern (karar verclern) breysel terchlernn toplamına göre sıralamayı amaçlayan br teknktr (Lamboray, 007). Buna ek olarak Borda Sayım yöntem, k veya daha fazla sıralama bçmn daha rasyonel tek br sıralamaya ndrgeyen ver brleştrme teknklernden brdr (Nuray ve Can, 006: 598). Bu yöntemde seçmenlern en az terch ettğ alternatfe genelde sıfır puan, br sonrakne puan ve en çok terch edlen alternatfe de (n-) puan (n alternatf sayısını göstermek üzere) atanmaktadır. Daha sonra alternatfler elde ettkler Borda skorlarına göre sıralanmaktadır. B k, k. sınıflayıcı (seçmen) tarafından belrlenen. sınıfın sırasını göstermek üzere sınıfının Borda skoru aşağıdak formülle hesaplanmaktadır. (7) K B () = Bk (8) k = Burada kullanılan sınıflayıcı fades karar verclern yanında herhang br nesne ya da yöntem de (bu çalışmada olduğu gb) kapsamaktadır..4.topsis Yöntem TOPSIS Yöntem uzlaşık çözüm kavramına dayalı olarak en y alternatf seçmek amacıyla Hwang ve Yoon (98) tarafından gelştrlen br ÇKKV teknğdr. TOPSIS Yöntemnn temel lkes, uygulama sonucu seçlen alternatfn poztf deal çözümden en kısa Ökld mesafesnde, negatf deal çözümden se en uzak Ökldmesafesnde olmasıdır (Oprcovc vetzeng, 004: 448).Poztf deal çözüm, ele alınan problemle lgl toplam faydayı maksmze ederken aynı zamanda toplam malyet mnmze eden çözümdür. Tersne olarak, negatf deal çözüm faydayı mnmze ederken toplam malyet maksmze eden çözümdür (Yousef ve Had-Vencheh, 00: 8546). TOPSIS yöntem rasyonellğ ve kolay kavranablrlğ, hesaplamadak bastlğ ve değerlendrme krterlernn ağırlıklandırılmasına mkan vermes nedenyle lteratürde en çok kullanılan teknklerden brdr (Deng vd. 000: 965).TOPSIS Yöntemnn uygulama adımları aşağıdak gbdr (Jahanshahloo vd. 006; Chamodrakas vd. 0). Adım : Karar matrsnn normalze edlmes ÇKKV problemnde m sayıda alternatf, n sayıda krterden oluşan karar matrs aşağıdak eştlkler yardımıyla normalze edlr. Lteratürde farklı normalzasyon teknkler de önerlmektedr. r = m x = ( x ) ( =,...,m; =,...,n) x r = - ( =,...,m; =,...,n) m (x ) = R (r ) C... C... C x... x... x n x... x... x x... x... x = mxn n m m mn n fayda krter çn malyet krter çn (9) (0) () Adım : Ağırlıklandırılmış normalze matrsn düzenlenmes Her br değerlendrme krternn önem ağırlığı ( w ) le krterlern normalze karar matrsndek değerlernn ( r ) çarpılmasıyla elde edlen ağırlıklandırılmış normalze matrse (V) at notasyon aşağıdak gbdr. 45

5 Çok Krterl Karar Verme Teknkleryle Lostk Frmalarında Performans Ölçümü V = (=,..., m;=,..., n) () v v mxn = r. w (3) Adım 3: Poztf ve negatf deal çözüm noktalarının hesaplanması Poztf deal çözüm noktası olan A +, ağırlıklandırılmış normalze matrstek en y performans skorlarını gösterrken, negatf deal referans noktası olan A, aynı matrstek en kötü performans skorlarını fade etmektedr. = (,,..., ) (4) A v v v n {(, ) } v + = mak v N =,..., m (5) A v v v n = (,,..., ) (6) {( mn, ),..., } v + = v N = m (7) Adım 4: Poztf ve negatf deal çözüm noktalarına olan uzaklıkların hesaplanması Alternatflern poztf deal çözüm noktalarına olan Ökld mesafelern gösteren D değerler ve negatf deal çözüm noktalarına olan uzaklıklarını belr- ten değerler aşağıdak gb hesaplanır. D + D = (v - v ), =,...,m; =,...,n (8) - - D = (v - v ), =,...,m; =,...,n (9) Adım 5: İdeal çözüm noktasına olan görel yakınlığın hesaplanması Yakınlık katsayısı C, alternatfnn poztf deal çözüm noktasına olan yakınlığını göstermekte olup aşağıdak denklem kullanılarak hesaplanır. d C = C [ 0, ] =,...,m (0) + d + d Adım 6: Alternatflern sıralanması Beşnc adımda elde edlen yakınlık katsayıları her br alternatfn terch sıralamasını göstermektedr. Buna göre en yüksek C değerne sahp alternatf en çok terch edlen ya da en y performansı gösteren alternatf olarak değerlendrlr..5. VIKOR Yöntem Yu (973) ve Zeleny (98) tarafından temeller atılan uzlaşık çözüm (compromse soluton), brbryle çelşen krterlern yer aldığı br karar verme problemnde ortak br konsensüs le anlaşmaya varmak anlamına gelmekte ve deale en yakın uygun çözümü vermektedr (Oprcovc ve Tzeng, 004: 447). ÇKKV lteratüründek uzlaşık çözüm teknklernden br olan VIKOR yöntem Oprcovc (998) tarafından önerlmş olup ÇKKV lteratüründe lk kez Oprcovc ve Tzeng n (004) çalışmasında kullanılmıştır. VIKOR Yöntemyle elde edlen uzlaşık çözüm mn S le gösterlen çoğunluğun maksmum grup faydasını ve mn R le fade edlen, karşıt görüşteklern mnmum breysel pşmanlığını sağladığından karar vercler açısından tatmn edc br çözüm olmaktadır (Oprcovc ve Tzeng, 003). VIKOR yöntemnn algortması aşağıdak gbdr (Oprcovcve Tzeng, 007). Adım : Krterlern en y ( değerlernn hesaplanması f f f ) ve en kötü ( f ) = mak f, f = mn f =,,n fayda krter çn () = mn f, f = mak f =,.,n malyet krter çn () R (=,,J) değerlernn hesap- Adım : lanması S ve n = ( )/( ) = n = ( )/( ) = S w f f f f (3) S w f f f f (4) w notasyonu karar verc- Eştlk (3) te yer alan ler tarafından belrlenen krterlern önem ağırlıklarını fade etmektedr. Adım 3: Q (=,.,J) değerlernn hesaplanması Q = vs ( S)/( S S) + ( v)( R R)/( R R) (5) Yukarıdak formülde yer alan S = mn S, S = mak S ; R = mn R, R = mak R fade etmektedr. Aynı denklemdek v se maksmum grup faydasını verecek strateye verlen ağırlığı fade ederken (-v) değer de breysel pşmanlığın ağırlığını göstermektedr. Uygulamada genellkle (v = 0,5) olarak terch edlmektedr. Adım 4: Uzlaşık Çözüm çn Alternatflern Sıralanması S, R ve Q değerlernn azalan şeklde sıralanmasıyla alternatfler çn üç ayrı sıralama elde ed- lr. VIKOR Yöntemnde alternatflern önem sıralaması çn Q değerler esas alınmaktadır. En küçük Q değerne sahp alternatf en y seçenek olarak kabul edlr. Adım 5: Uzlaşık çözümün (en y alternatfn) bulunması Mnmum Q değerne sahp alternatf eğer aşağıdak k koşulu sağlıyorsa uzlaşık çözüm olarak öne- rlr. Koşul (C): Kabul edleblr avanta QA ( ) QA ( ) DQ (6) DQ = (/J-) (7) 453

6 Süleyman ÇAKIR, Selçuk PERÇİN Yukarıdak notasyonda yer alan A, en küçük knc Q değerne sahp olan alternatf, J se alternatf sayısını göstermektedr. Koşul (C): Karar vermede kabul edleblr stkrar Önerlen uzlaşık çözüm ( A ) S ve/veya R değerlerne göre yapılan sıralamalardan en az brnde en y değere sahp olmalıdır. Yukarıda açıklanan k koşuldan brnn sağlanamaması halnde aşağıda belrtlen uzlaşık çözüm set önerlmektedr. A alternatfler Koşul sağlanamazsa A ve A alternatfler Koşul sağlanamazsa A, A,..., M AM alternatf maksmum M çn aşağıdak lşknn sağlanması sonucu elde edlr. QA ( ) QA ( ) < DQ (8) M Bu eştlkte alternatflern pozsyonu yakınlık krterne göredr. Q değerlerne göre yapılan uzlaşık sıralamaya göre en y alternatf, mnmum Q değerne sahp alternatflerden brdr. 3.UYGULAMA Bu çalışmada ÇKKV teknkler kullanılarak lostk frmalarının performansını ölçmek amaçlanmıştır. Günümüz modern şletmeler sürdürüleblr rekabet avantaı çn hayat önemde olan lostk faalyetlernn etknlğn sürekl olarak artırmak durumundadır. Bu amaçla frmalar kend temel yeteneklerne odaklanmakta ve lostk faalyetlern dış kaynak kullanımı (outsourcng) olarak fade edlen üçüncü part lostk (3PL) sağlayıcılarına yaptırmaktadırlar (Lu ve Lyons, 0:547). Dış kaynak kullanımı frmalara öneml malyet avantaları sunmanın yanında talep yönetm, naklye/dağıtım yönetm, stok yönetm, gümrükleme ve müşter hzmetler gb krtk alanlarda rekabet üstünlüğü sağlayablmektedr (Ellnger vd. 008:353). Lostk frmalarının kıyaslama amaçlı performans ölçümünün k boyutlu fayda sağlaması beklenmektedr. İlk olarak, lgl frmaların hedeflerne ulaşablme derecelern ve sektördek rekabet gücünü görmey sağlayacaktır.iknc olarak lostk faalyetlern dış kaynak kullanma yoluyla yürüten frmalara seçm yapablmek amacıyla karşılaştırma mkânı verecektr. Bu çalışmada FORTUNE Türkye dergsnn geleneksel olarak her yıl hazırladığı ve Türkye de malat, tcaret, hzmet ve nşaat sektörlern kapsayan FOR- TUNE Türkye 500 sıralamasına göre lk 500 frma arasında yer alan lostk şletmelernde performans ölçümü yapılmıştır. 3..Ver ve Örneklem FORTUNE dergsnn lk 500 frmayı belrlemede temel aldığı ölçüt lgl frmaların net satış rakamlarıdır. Çalışmada kullanılan verler FORTUNE dergsnn nternet stesnden (http://www.fortuneturkey.com/ fortune500-0/) derlenen kncl verlerdr.çalışmanın yapıldığı tarh tbaryle le dergnn en son 0 yılı çn yaptığı sıralama esas alınmıştır.bu sıralamaya göre depolama, taşımacılık ve lostk hzmetler alt sektöründe 0 adet frma yer almaktadır.kullanılan performans değerleme krterler Tablo de verlmektedr. Tablo : Performans Değerlendrme Krterler Krterler Açıklama Brm Özkaynaklar İlgl frmanın 0 yılında sahp olduğu Özkaynakların toplam değer TL Aktfler İlgl frmanın 0 yılında sahp olduğu Aktflern toplam değer TL Kaldıraç Oranı İlgl frmanın 0 yılında toplam borçlarının toplam aktflerne oranı (%) Çalışan Sayısı İlgl frmanın 0 yılındak toplam çalışan sayısı Adet Net Satışlar İlgl frmanın 0 yılında elde ettğ net satışların (brüt satışlar-satıştan ndrmler) toplam tutarı TL Esas Faalyet Kâr Marı İlgl frma çn 0 yılı (Esas Faalyet Kârı 00)/(Net Satışlar) oranı (%) Sözkonusu performans değerlendrme krterlernn belrlenmesnde lteratürde yer alan çalışmalar dkkate alınmakla beraber ver elverşllğ en öneml belrleyc olmuştur.uygulamada kullanılan verler Tablo de görülmektedr. 454

7 Çok Krterl Karar Verme Teknkleryle Lostk Frmalarında Performans Ölçümü Tablo : Uygulamada Kullanılan Verler Kod Frma Adı Özkaynaklar Aktfler Kaldıraç oranı F Netlog Lostk Hzm. A.Ş. Çalışan Sayısı Net Satışlar EFKM , ,498 F Omsan Lostk A.Ş , ,789 F3 Horoz Lostk Kargo Hz.Tc. AŞ , ,74 F4 Ekol Lostk A.Ş , ,7 F5 F6 F7 F8 F9 F0 Borusan Lostk Dağ. Taş. ve T. AŞ MarsLostkUlus.Taş.T c.aş Reysaş Taşım. ve Lo.Tc. A.Ş. Taha Kargo Dış Tc. Ltd. Şt. Alşan Uluslararası Taş. ve Tc. A.Ş. Sürat Kargo Lo. ve Dağ.Hzm. A.Ş. 3..CRITIC Yöntemyle Krter Ağırlıklarının Hesaplanması Uygulamanın lk aşaması performans değerlendrme krterlernn ağırlıklarının belrlenmesdr. Bu , , , , , , , , , , , ,50 Tablo 3: Değerlendrme Krterlernn Ağırlıkları amaçla obektf br ağırlık belrleme teknğ olan CRITIC Yöntem kullanılmıştır.uygulama sonucu elde edlen ağırlık değerler Tablo 3 te gösterldğ gbdr. Krterler Özkaynaklar Aktfler Kaldıraç Oranı Çalışan Sayısı Net satışlar EFKM Ağırlık SAW, TOPSIS ve VIKOR Yöntemleryle Performans Ölçümü Uygulamanın knc aşamasında CRITIC Yöntemyle elde edlen ağırlıklar kullanılarak SAW, TOPSIS ve VIKOR yöntemleryle frmaların performansı ölçülmüştür SAW Uygulaması SAW Yöntemyle yapılan uygulamada lk olarak eştlk (6) yardımıyla krterler normalze edlmştr. Normalzasyon şlemnde net satışlar ve EFKM fayda krter olarak, dğer dört krter se malyet krter olarak değerlendrlmştr.daha sonra se eştlk (7) kullanılarak alternatflern performans değerler hesaplanmıştır. Elde edlen sonuçlar Tablo 5 te sunulmaktadır TOPSIS Uygulaması TOPSIS Yöntemyle yapılan analzde değerlendrme krterler eştlk (9-0) kullanılarak normalze edldkten sonra dğer aşamalar zlenerek frmalar deal çözüm noktasına olan görel yakınlıklarına göre sıralanmaktadır. Elde edlen yakınlık skorları ve frmaların performans sıralamaları Tablo 5 te görülmektedr VIKOR Uygulaması VIKOR Yöntem uygulamasında krterlern en y ( f ) ve en kötü ( f ) değerlernn belrlenmesnden sonra her br alternatf çn S, R ve Q skorları hesaplanmıştır. S ve R skorlarının hesaplanmasında ağırlık değerler olarak CRITIC Yöntemyle elde edlen skorlar kullanılırken, Q değerlernn hesaplanmasında lteratürdek genel uygulama benmsenerek (v = 0,5) olarak alınmıştır. İlgl skorlar Tablo 4 te görülmektedr. Tablo 4: Uzlaşık Çözüm İçn Sıralama Skorları S R Q Değer Sıralama Değer Sıralama Değer Sıralama F F F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F0 0, , ,50 6 0,847 0,093 0,05 0, , , , , , ,69 0,095 0,0074 0, , ,46 5 0, , , , ,5 9 0, , , , ,78 0 0,64 0,

8 Süleyman ÇAKIR, Selçuk PERÇİN Uzlaşık çözümün belrleneblmes çn Q skorlarına göre yapılan sıralamanın kabul edleblr avanta ve karar vermede kabul edleblr stkrar koşullarını aynı anda karşılaması gerekmektedr. Mnmum Q değerne sahp F5 çn; =0,05 0,0074 < 0.(/0-) olduğundan brnc koşul olan kabul edleblr avanta kuralı karşılanmamaktadır.iknc koşula göre F5 frmasının S ve R skorlarına göre sıralamalarından herhang brnde en y skora sahp olması gerekmektedr.tablo 4 e göre F5 en küçük S skoruna (0,69) sahp olduğundan karar vermede stkrar koşulunu sağlamaktadır. Bu durumda sadece brnc koşul sağlanamadığından uzlaşık çözüm olarak Eştlk (8) le gösterlen lşky sağlayan alternatfler araştırılmalıdır. Buna göre QA ( ) QA ( ) = 0,0079 < 0, QA ( ) QA ( ) = 0,3490 > 0, 3 olduğundan uzlaşık çözüm olarak {F5, F} alternatfler önerlmeldr. 3.4.Borda Sayım Uygulaması Uygulamanın üçüncü ve son aşamasında Borda Sayım algortması kullanılarak br öncek aşamada elde edlen üç sıralama lstesnden bütünleşk tek br performans sıralaması oluşturulmuştur.buna göre, sıralamada en son sırada yer alan frmaya sıfır, lk sıradakne dokuz puan verlerek her br frma çn yenden üçer kez puanlama yapılmıştır.daha sonra frmaların her üç yönteme göre elde ettğ puanlar toplanarak en yüksek puana sahp frma brnc sırada olmak üzere tüm frmalar toplam puanlarına göre sıralanmıştır. Elde edlen skorlar ve frmaların sıralaması Tablo 5 te görüldüğü gbdr. Tablo 5: SAW, TOPSIS ve VIKOR Analz Sonuçları ve Frma Sıralamaları Yöntem F F F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F0 SAW Skor 0,4 0,645 0,333 0,500 0,69 0,5 0,649 0,99 0,35 0,48 Sıralama TOPSIS Skor 0,487 0,58 0,43 0,59 0,605 0,40 0,577 0,46 0,3 0,368 Sıralama VIKOR Skor 0,5 0,05 0,630 0,356 0,007 0,46 0,397 0,888 0,758,000 Sıralama Borda Sayım Skor Sıralama Tabloya göre F5 frması TOPSIS ve VIKOR Yöntemlerne göre en y performansı gösteren frma olurken SAW yöntemne göre üçüncü sırada yer almıştır. F frması se her üç yönteme göre knc en y performans gösteren frma olmuştur. Genel olarak, her üç yöntemn brbrnden farklı sıralamalar verdğ söyleneblr.borda Sayım Yöntemne göre yapılan bütünleşk sıralamaya göre se F5 frması en yüksek Borda sayısına (5) sahp olduğu çn en y performansı gösteren frma olurken onu F ve F7 frmaları takp etmektedr.borda Sayım sıralamasında F8 ve F0 frmalarının aynı skora sahp olduğu görülmektedr. Bu gb durumlarda beraberlğ bozan (te-breakng) strateler uygulanmaktadır. Burada son sırada en az yer alan adayın seçlmes strates (O Nell, 004) zlenmş olup F8 frması F0 frmasına nazaran daha az sayıda (br kez) son sırada yer aldığından daha başarılı bulunmuştur. 4. SONUÇ Günümüz koşullarında frmalar rekabet avantaı sağlayablmek çn kalte, malyet, hız ve esneklk gb rekabet öncelklernde rakplernn önünde yer almak zorundadırlar. Bu bağlamda kıyaslama (benchmarkng), endüstrdek en y uygulamalardan öğrenerek frmanın performansını artırmak amacına hzmet eden br katalzör şlev görmektedr.bu çalışmada FORTUNE 500 frmaları arasında yer alan 0 adet lostk frmasında kıyaslama yoluyla performans ölçümü yapılmıştır. Performans ölçüm problemnn brbryle çelşen çok krterl yapısı dkkate alınarak uygulamada ÇKKV teknklernn kullanılması uygun görülmüştür. Çalışmada kullanılan bütünleşk yöntemn aşağıda belrtlen avantalara sahp olduğu düşünülmektedr. - Uygulanan melez modeln performans ölçümünde kullanılablecek br yöntem olduğu ve uygulayıcılara tatmn edc sonuçlar verdğ ortaya çıkmıştır. - Uygulamada kullanılan teknkler kavramsal bastlk ve hesaplamadak kolaylık avantaları nedenyle performans ölçümü çn terch edleblecek rasyonel yöntemlerdr. 3- Krter ağırlıklarının obektf br ağırlık belrleme yöntem olan CRITIC yöntemyle hesaplanmasıyla karar verclern önyargılarını çeren sübektflkten kaçınılmıştır. 4- Uygulamada brden fazla ÇKKV yöntem kullanılarak her br yöntemn avantalı yönlernden yararlanılmış ve sıralama sonuçlarını karşılaştırma mkânı elde edlmştr. 456

9 Çok Krterl Karar Verme Teknkleryle Lostk Frmalarında Performans Ölçümü 5- Borda Sayım teknğ le üç sıralama lstes bütünleştrlerek daha rasyonel tek br sıralama elde edlmştr. 6- Kullanılan bütünleşk model performans ölçümü yanında karar verme problemlernn çözümünde de kullanılablecek deal br modeldr. Yukarıda bahsedlen avantalı yönlernn yanında bu çalışmanın bazı kısıtları da mevcuttur. Öncelkle, kullanılan performans krterlernn belrlenmesnde ver elverşszlğ nedenyle yalnızca fnansal krterler dkkate alınmış, performans ölçümünde fnansal olmayan krterlere (frmanın ünü, marka değer vb.) yer verlmemştr. Bu nedenle çalışma sonuçları lgl frmaların performansını tam olarak yansıtmamaktadır. Ayrıca brçok endüstrde, krter ağırlıklarının belrlenmes aşamasında karar verclern subektf yargıları da dkkate alınablmektedr. Dolayısıyla performans ölçümünde obektf ve subektf krterlern brlkte değerlendrlmes gerekr. İlerk çalışmalarda bahsedlen kısıtlar dkkate alınarak farklı değerlendrme krterleryle lgl frmaların performansı ölçüleblr. Bu amaçla karar verclern subektf yargılarını dkkate alan bulanık ÇKKV modeller kullanılarak performans ölçümü gerçekleştrleblr. 457

10 Süleyman ÇAKIR, Selçuk PERÇİN KAYNAKLAR Alfaro, J., Ortz, A. ve Poler, R. (007) Performance Measurement System for Busness Processes Producton Plannng Control, 8(8): Borda, J.C. (784)Memore Sur Les Electons Au Scrutn. Pars, Hstore de I Academe Royaledes Scences. Chamodrakas, I.,Leftherots, I. ve Martakos, D. (0) In-Depth Analyss and Smulaton Study of an Innovat ve Fuzzy Approach for Rankng Alternatves n Multple Attrbute Decson Makng Problems Based on TOPSIS Appled Soft Computng, (): Charnes, A., Cooper, W.W. ve Rhodes, E. (978) Measurng the Effcency of Decson Makng Unts European Journal of Operatonal Research, : Choo, E.U. ve Wedley, W.C. (985) Optmal CrteronWeghts n Repettve Multcrtera Decson- Makng Journal of Operatonal Research Socety, 36 (): Chu, A.W., Kalaba, R.E. ve Spngarn, K. (979) A Comparson of Two Methodsfor Determnng The Weghts of Belongng to Fuzzy Sets Journal of Optmzaton Theoryand Applcatons, 7(4): Churchman, C.W. ve Ackoff, R.L. (954) An Approxmate Measure of Value Journal of Operatons Research Socety of Amerca, ():7-87. Deng, H., Yeh, C.H. ve Wlls, R.J.(000) Inter- Company Comparson Usng Modfed TOPSIS wth Obectve Weghts Computers & Operatons Research 7: Dakoulak D., Mavrotas G. ve Papayannaks, L. (995) Determnng Obectve Weghts n Multple Crtera Problems: The Crtc Method Computers& Operatons Research, : IN Ellnger, A.E., Ketchen, D.J., Hult, G.M., Elmadağ, A.B. ve Rchey, R.G. (008) Market Orentaton, Employee Development Practces, and Performance n Logstcs Servce Provder Frms Industral Marketng Management, 37: Fan, Z.P., Ma, J. ve Zhang, Q. (00) An Approachto Multple Attrbute Decson Makng Based on FuzzyPreference Informaton on Alternatves Fuzzy Sets and Systems, 3:0-06. Fshburn, P.C. (967) Addtve Utltes wth Incomplete Product Set: Applcatons to Prortes and Assgnments, Baltmore, MD ORSA Publcaton. Hamdan, A. ve Rogers, K.J. (007) Evaluatng the Effcency of 3PL Logstcs Operatons Internatonal Journal of Producton Economcs, 3(): Hwang, C.L. ve Yoon, K. (98)Multple Attrbute Decson Makng: Methodsand Applcatons, A State-of-the- Art Survey, New York, Sprnger-Verlag. Hwang, C.L., ve Ln, M.J. (987) Group Decson Makng Under Multple Crtera: Methods and Applcaton, New York, Sprnger-Verlag. Jahan, A., Mustapha, F., Sapuan, S.M., Ismal, Y. ve Bahramnasab, M. (0) A Framework ForWeghtng of Crtera n Rankng Stage of Materal Selecton Process Internatonal Journal of Advanced ManufacturngTechnology, 58:4-40. Jahanshahloo, G.R., Lotf, F.H. ve Izadkhah, M.(006) An Algorthmc Method to Extend TOPSIS for Decson-Makng Problems wth Interval Data Appled Mathematcs and Computaton, 75(): Lamboray, C. (007) A Comparson Between the Prudent Order and the Rankng Obtaned wth Borda s, Copeland s, Slater sand Kemeny s Rules Mathematcal Socal Scences, 54():-6. Lu, C.H. ve Lyons, A.C.(0) An Analyss of Thrd-Party Logstcs Performance and Servce Provson Transportaton Research Part E, 47: Ma, J., Fan, Z.P. ve Huang, L.H. (999) A Subectve And Obectve Integrated Approach to Determne Attrbute Weghts, European Journal of Operatonal Research,: Nuray, R. ve Can F. (006) Automatc Rankng of Informaton Retreval Systems Usng Data Fuson Informaton Processngand Management: an Internatonal Journal, 4(3): Mn, H. ve Joo, S.J. (006) Benchmarkng the Operatonal Effcency of Thrd Party Logstcs Provders Usng Data Envelopment Analyss Supply Chan Management: An Internatonal Journal, (3): Mn, H. ve Joo, S.J. (009) Benchmarkng Thrd- PartyLogstcs Provders Usng Data Envelopment Analyss: An Update Benchmarkng: An Internatonal Journal, 6(5): O Nell, J.C. (004) Te-Breakng wth the Sngle Transferable Vote Votng Matters, 8(4):4-7. Oprcovc, S. (998) Multcrtera Optmzaton of Cvl Engneerng Systems, Belgrade, Faculty of Cvl Engneerng. Oprcovc, S. ve Tzeng, G.H. (003) Defuzzfcaton wth n a Multcrtera Decson Model Internatonal Journal of Uncertanty, Fuzzness and Knowledge-Based Systems, (5):

11 Çok Krterl Karar Verme Teknkleryle Lostk Frmalarında Performans Ölçümü Oprcovc, S. ve Tzeng, G.H. (004) Compromse Soluton by MCDM Methods: A Comparatve Analyss of VIKOR and TOPSIS European Journal of Operatonal Research, 56(): Oprcovc, S. ve Tzeng, G.H. (007) Extended VIKOR Method n Comparson wth Outrankng Methods European Journal of Operatonal Research, 78: Saaty, T.L. (980)The Analytc Herarchy Process, New York, McGraw-Hll. Sherman, D.H.(984) Hosptal Effcency Measurementand Evaluaton: Emprcal Test of New Technque Medcal Care, (0): Shannon, C.E.(948) A Mathematcal Theory of Communcaton Bell Systems and Technology Journal, 7: Srnvasan, V. ve Shocker, A.D. (973) A Composte Crteron Usng Parwse Judgments Psychometrka, 38(4): Stewart, TJ. (996) Relatonshps Between Data Envelopment Analyss and Mult-crtera Decson Analyss Journal of Operatonal Research Socety, 47(5): Tzeng, G.H. ve Huang, J.J. (0) Multple Attrbute Decson Makng: Methods and Applcatons, CRC Press, Taylor & Francs Group, A Chapman&Hall. Wang, Y.M. ve Parkan, C. (006) A General Multple Attrbute Decson-Makng Approach For Integratng Subectve Preferences and Obectve Informaton Fuzzy Sets and Systems, 57: Wang, Y.M. ve Luo, Y. (00) Integraton of Correlatons wth Standard Devatonsfor Determnng Attrbute Weghts n Multple Attrbute Decson Makng Mathematcal and Computer Modelng, 5(- ):-. Wanke, P.F. (009) Determnants of Scale Effcencyn the Brazlan 3PL Industry: A 0-Year Analyss Internatonal Journal of Producton Research,50(9):0. Yeh, C.H. (003) The Selecton of Mult-attrbute Decson Makng Methods for Scholarshp Student Selecton Internatonal Journal of Selecton and Assessment, (4): Yousef, A. ve Had-Vencheh, A. (00) An Integrated Group Decson Makng Model and Its Evaluaton by DEA for Automoble Industry Expert Systems wth Applcatons, 37: Yu, P.L. (973) A Class of Solutons for Group Decson Problems Management Scence 9(8): Zeleny, M.(98) Multple Crtera Decson Makng, New York,Mc Graw-Hll. Zhou, G., Mn H., Xu, C. ve Cao, Z. (008) Evaluatng the Comparatve Effcency of Chnese Thrd-Party Logstcs Provders Usng Data Envelopment Analyss Internatonal Journal of Physcal Dstrbuton & Logstcs Management, 38(4):

12

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 14 Sayı: 3 Temmuz 2014 ss. 463-479 Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleryle Alışverş Merkez Kuruluş Yer Seçm ve Br Uygulama Selecton of Shoppng Center

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and atural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 9, -4, 0 Research Artcle / Araştırma Makales FUZZY TOPSIS METHODS I GROUP DECISIO MAKIG AD A APPLICATIO FOR BAK BRACH LOCATIO

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 29, 244-260, 2011 Research Artcle / Araştırma Makales PERFORMANCE EVALUATION USING AHP - VIKOR AND AHP - TOPSIS APPROACHES: THE

Detaylı

AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT

AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT Journal of Management, Marketng and Logstcs (JMML), ISSN: 48-6670 Year: 04 Volume: Issue: AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT Kemal

Detaylı

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ.

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ Özkan BALİ ÖZET Personel seçm organzasyonların başarısını etkleyen en öneml problemlerden brdr. Bu seçm, belrszlk çeren

Detaylı

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü Sosyal Blmler 8/1 (010) s 19516 SOSYAL BİLİMLER Yıl : 010 Clt :8 Sayı :1 Celal Bayar Ünverstes S.B.E. Bulanık Analtk Hyerarş Sürec ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemler le Tekstl Sektöründe

Detaylı

Depo operatörü lojistik firmasının seçimi için bulanık VIKOR ve bulanık TOPSIS yöntemlerinin uygulanması

Depo operatörü lojistik firmasının seçimi için bulanık VIKOR ve bulanık TOPSIS yöntemlerinin uygulanması İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Clt/Vol:42, /No:2, 2013, 198-218 ISSN: 1303-1732 wwwfdergsorg 2013 Depo operatörü lostk frmasının seçm çn bulanık

Detaylı

KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ

KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. Journal of thefaculty of Engneerngand Archtecture of Gaz Unversty Clt 30, No 1, 71-85, 2015 Vol 30, No 1, 71-85, 2015 KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA

Detaylı

AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI *

AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI * Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 1 22 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ AHP-TOPSIS

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 31, 203-213, 2013 Research Artcle / Araştırma Makales ANALYTIC NETWORK PROCESS AND TOPSIS METHODS WITH SELECTION OF OPTIMAL INVESTMENT

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ DoçDr Nur ÖMÜRBEK Süleyman Demrel Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü Nazlı DEMİRCİ Süleyman Demrel Ünverstes, SBE, İşletme ABD, YL Pınar AKALİN

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ Burak KARAHAN Burak PEKEL Neşet BEDİR Cavt CAN Kırıkkale -2014-

Detaylı

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama 346 Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarkç seçm: elektronk sektöründe br uygulama Murat ARIKAN 1, Berat GÖKBEK 1 1 Endüstr Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Gaz Ünverstes, Maltepe-Ankara

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi:

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi: Yayın Gelş Tarh: 22.10.2014 Dokuz Eylül Ünverstes Yayına Kabul Tarh: 19.04.2016 Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Onlne Yayın Tarh: 12.07.2016 Clt: 18, Sayı: 2, Yıl: 2016, Sayfa: 255-272 http://dx.do.org/10.16953/deusbed.78956

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

TRANSPORTATION MODE SELECTION THROUGH LOGISTICS MANAGEMENT: AN APPLICATION IN THE TEXTILE INDUSTRY

TRANSPORTATION MODE SELECTION THROUGH LOGISTICS MANAGEMENT: AN APPLICATION IN THE TEXTILE INDUSTRY DA Kerem Toker da, uygun alternat - d mod sonucunda, karayolu - denzyolu - Anahtar Kelmeler: TRANSPORTATION MODE SELECTION THROUGH LOGISTICS MANAGEMENT: AN APPLICATION IN THE TEXTILE INDUSTRY ABSTRACT

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI * Yrd. Doç. Dr. Gonca DAVRAS ** ÖZ Otel şletmelernde,

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

2nd International Symposium on Accounting and Finance ISAF 2014

2nd International Symposium on Accounting and Finance ISAF 2014 2nd Internatonal Symposum on Accountng and Fnance MUHASEBE PAKET PROGRAMI SEÇİM PROBLEMİNE BULANIK VIKOR YÖNTEMİ İLE BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ ÖZET Hasan UYGURTÜRK Turhan KORKMAZ Dnamk br çevrede faalyet gösteren

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI Fath ÇİL GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk Mmarlık Fakültes Endüstr Mühendslğ Bölümü 4. Sınıf

Detaylı

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences İNOVASYON PERFORMANSI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE AHS VE GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI: SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2015/1, Sayı:21 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal Scences Year: 2015/1, Number:21 AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE

Detaylı

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Marmara Ünverstes Ġ.Ġ.B.F. Dergs YIL 008, CĠLT XX, AYI NAKLĠYE FĠRMAI EÇĠMĠNDE BULANIK AHP E BULANIK TOPI YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMAI Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK * Yrd. Doç. Dr. Ġrfan ERTUĞRUL ** ArĢ. Grv.

Detaylı

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE HİZMET SAĞLAYICI SEÇİMİ Öz Aşır ÖZBEK a Tamer EREN b Hzmet sağlayıcılar ya da üçüncü part lojstk (3PL) frmalar, şletmenn ana faalyetler dışında kalan, geleneksel

Detaylı

TOPSIS Metodu Kullanılarak Kesici Takım Malzemesi Seçimi

TOPSIS Metodu Kullanılarak Kesici Takım Malzemesi Seçimi Makne Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 9, No: 3, 2012 (35-42) Electronc Journal of Machne Technologes Vol: 9, No: 3, 2012 (35-42) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn:1304-4141 Makale

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi:

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi: Yayın Gelş Tarh: 01.02.2016 Dokuz Eylül Ünverstes Yayına Kabul Tarh: 01.08.2016 Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Onlne Yayın Tarh: 07.07.2017 Clt: 19, Sayı: 1, Yıl: 2017, Sayfa: 63-81 http://dx.do.org/10.16953/deusbed.09673

Detaylı

Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Altı Sigma Projeleri Seçiminde Uygulanması*

Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Altı Sigma Projeleri Seçiminde Uygulanması* Busness and Economcs Research Journal Volume 7 Number 2 2016 pp. 167-201 ISSN: 1309-2448 DOI Number: 10.20409/berj.2016217536 Bulanık Çok Krterl Karar Verme Yöntemlernn Altı Sgma Projeler Seçmnde Uygulanması*

Detaylı

İKİ AŞAMALI STRATEJİK TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

İKİ AŞAMALI STRATEJİK TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİ İLE ANALİZİ İKİ AŞAMALI STRATEJİK TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİ İLE ANALİZİ Yrd. Doç. Dr. Al İhsan ÖZDEMİR * Arş. Gör. Neşe Yalçın SEÇME ** ÖZET İşletmeler açısından tedarkç seçmnn uzun sürel şbrlğ çnde

Detaylı

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems Avalable onlne at www.alphanumercournal.com alphanumerc ournal The Journal of Operatons Research, Statstcs, Econometrcs and Management Informaton Systems Receved: January 25, 2017 Accepted: June 22, 2017

Detaylı

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı: 2, 2011 151 KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Nhan ÖZGÜVEN (*) Özet: Perakendeclk

Detaylı

BULUT TEKNOLOJ S F RMALARININ BULANIK AHP MOORA YÖNTEM KULLANILARAK SIRALANMASI

BULUT TEKNOLOJ S F RMALARININ BULANIK AHP MOORA YÖNTEM KULLANILARAK SIRALANMASI BULUT TEKNOLOJ S F RMALARININ BULANIK AHP MOORA YÖNTEM KULLANILARAK SIRALANMASI Bahad r Fath YILDIRIM.Ü. letme Fakültes Say sal Yöntemler ABD. Onur ÖNAY.Ü. letme Fakültes Say sal Yöntemler ABD. ÖZET Bulut

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Abant İzzet Baysal Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs The Internatonal Journal of Economc and Socal Research ISSN: 1306-2174 http://www.bfderg.bu.edu.tr Clt/Volume:

Detaylı

SİMÜLASYON İLE BÜTÜNLEŞİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME: BİR HASTANE ACİL DEPARTMANI İÇİN SENARYO SEÇİMİ UYGULAMASI

SİMÜLASYON İLE BÜTÜNLEŞİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME: BİR HASTANE ACİL DEPARTMANI İÇİN SENARYO SEÇİMİ UYGULAMASI İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 11 Sayı: 22 Güz 2012 s. 1-18 SİMÜLASYON İLE BÜTÜNLEŞİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME: BİR HASTANE ACİL DEPARTMANI İÇİN SENARYO SEÇİMİ UYGULAMASI Muhammet GÜL

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 28, 224-234, 2010 PhD Research Artcle / Doktora Çalışması Araştırma Makales APPLICATION OF ADAPTIVE NEURO FUZZY INFERENCE SYSTEM

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ LAPTOP SELECTION: A COMPARATIVE ANALYSIS WITH DEA, TOPSIS AND VIKOR

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ LAPTOP SELECTION: A COMPARATIVE ANALYSIS WITH DEA, TOPSIS AND VIKOR Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Bahar 2014, Clt:10, Yıl:10, Sayı:1, 157-178 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Mehmet PEKKAYA 1 Mesut AKTOGAN 2 LAPTOP

Detaylı

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI Mehmet Aktan Atatürk Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 25240, Erzurum. Özet: Dövz kurlarındak değşmler,

Detaylı

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 13, pp

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 13, pp Internatonal Journal of Academc Value Studes (Javstudes) ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 13, pp. 206-216 www.javstudes.com Javstudes@gmal.com Dscplnes: Busness Admnstraton, Economy, Econometrcs, Fnance,

Detaylı

HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNDE BULANIK AHP VE BULANIK VIKOR YÖNTEMLERİ İLE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNDE BULANIK AHP VE BULANIK VIKOR YÖNTEMLERİ İLE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNDE BULANIK AHP VE BULANIK VIKOR YÖNTEMLERİ İLE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ RISK EVALUATING BY FUZZY AHP AND FUZZY VIKOR METHODS IN FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS ve VIKOR ile KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS ve VIKOR ile KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Clt 10, Yıl 10, Sayı 1, 2014 The Internatonal Journal of Economc and Socal Research, Vol. 10, Year 10, No. 1, 2014 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS ve VIKOR

Detaylı

YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ

YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 5 Bahar 009/ s. 3-6 YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ A. Çağrı TOLGA, Cengz KAHRAMAN

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME PROBLEMLERİNDE ARAS YÖNTEMİ

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME PROBLEMLERİNDE ARAS YÖNTEMİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME PROBLEMLERİNDE ARAS YÖNTEMİ Makale Sunum Tarh : 02.03.2015 Yayına Kabul Tarh : 27.03.2015 Bahadır Fath YILDIRIM Araştırma Görevls Kafkas Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü, Sayısal

Detaylı

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 11, pp

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 11, pp Internatonal Journal of Academc Value Studes (Javstudes) ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 11, pp. 159-170 www.javstudes.com Javstudes@gmal.com Dscplnes: Busness Admnstraton, Economy, Econometrcs, Fnance,

Detaylı

Türk Sigortacılık Sektöründe Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri (ÇKKV) ile Performans Ölçümü: BİST Uygulaması

Türk Sigortacılık Sektöründe Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri (ÇKKV) ile Performans Ölçümü: BİST Uygulaması Çukurova Ünverstes İİBF Dergs Clt:20. Sayı:1. Hazran 2016 ss.127-147 Türk Sgortacılık Sektöründe Çok Krterl Karar Verme Teknkler (ÇKKV) le Perormans Ölçümü: BİST ygulaması Perormance Measurement n Turksh

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

Afet Sonrası Hizmet Verecek Ekiplerin Konuşlanma Yerlerinin Belirlenmesi

Afet Sonrası Hizmet Verecek Ekiplerin Konuşlanma Yerlerinin Belirlenmesi 2016 Publshed n 4th Internatonal Symposum on Innovatve Technologes n Engneerng and Sccene 3-5 November 2016 (ISITES2016 Alanya/Antalya - Turkey) Afet Sonrası Hzmet Verecek Ekplern Konuşlanma Yerlernn Belrlenmes

Detaylı

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SNL MĞZLRIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Süleyman DÜNDR (*) Fath EER (**) Şuayb ÖZDEMİR (***) Özet: Bu çalışmanın amacı, fuzzy TOPSİS yöntemn kullanarak sanal mağazaların

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

MALZEME TAŞIMA SİSTEMİ ALTERNATİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK-PROMETHEE YAKLAŞIMI

MALZEME TAŞIMA SİSTEMİ ALTERNATİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK-PROMETHEE YAKLAŞIMI Doğuş Ünverstes Dergs 12 (1) 2011 144-155 MALZEME TAŞIMA SİSTEMİ ALTERNATİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK-ROMETHEE YAKLAŞIMI EVALUATING MATERIAL HANDLING SYSTEM ALTERNATIVES USING FUZZY-ROMETHEE

Detaylı

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 0.0.00 Clt:, Sayı: 4, Yıl: 00, Sayfa: -74 Yayına Kabul Tarh: 7.0.0 ISSN: 0-84 ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE

Detaylı

Çok noktadan bağlı tanker-şamandıra bağlama sistemi seçiminde bulanık çok ölçütlü karar verme

Çok noktadan bağlı tanker-şamandıra bağlama sistemi seçiminde bulanık çok ölçütlü karar verme tüdergs/d mühendslk Clt:10, Sayı:1, 68-80 Şubat 011 Çok noktadan bağlı tanker-şamandıra bağlama sstem seçmnde bulanık çok ölçütlü karar verme Ayhan MENTEġ *, Ġsmal Hakkı HELACIOĞLU İTÜ Fen Blmler Ensttüsü,

Detaylı

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008 FİNANSAL KRİZ ÖRNEĞİ

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008 FİNANSAL KRİZ ÖRNEĞİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:11 2010 61 89 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008

Detaylı

Abstract FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM ARACI OLARAK NAKİT AKIM ODAKLI FİNANSAL ANALİZ: İNŞAAT VE BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Abstract FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM ARACI OLARAK NAKİT AKIM ODAKLI FİNANSAL ANALİZ: İNŞAAT VE BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA BJSS Balkan Journal o Socal Scences / Balkan Sosyal Blmler Dergs Internatonal Congress o Management Economy And Polcy, 2016 Aralık CASH FLOW-FOCUSED FINANCIAL ANALYSIS AS A MEASURING TOOL OF FINANCIAL

Detaylı

BALİ-GENCER AHP, BULANIK AHP VE BULANIK MANTIK LA KARA HARP OKULUNA ÖĞRETİM ELEMANI SEÇİMİ. Özkan BALİ 1 Cevriye GENCER 2 ÖZET

BALİ-GENCER AHP, BULANIK AHP VE BULANIK MANTIK LA KARA HARP OKULUNA ÖĞRETİM ELEMANI SEÇİMİ. Özkan BALİ 1 Cevriye GENCER 2 ÖZET AHP, BULANIK AHP VE BULANIK MANTIK LA KARA HARP OKULUNA ÖĞRETİM ELEMANI SEÇİMİ Özkan BALİ Cevrye GENCER ÖZET Çalışmada, br karar problem olarak Kara Harp OkuluKHO) na öğretm elemanı seçm ele alınmış ve

Detaylı

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gaz Unv. Clt 22, No 4, 855-862, 2007 Vol 22, No 4, 855-862, 2007 BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA İzzettn TEMİZ ve

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Vatansever

Yrd. Doç. Dr. Kemal Vatansever Anadolu Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversty Journal of Socal Scences Tedarkç Seçm Kararlarında Bulanık TOPSIS Yöntemnn Kullanımı ve Br Uygulama Use of Fuzzy TOPSIS Method n Suppler Selecton

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Mehmet ARDIÇLIOĞLU *, Galp Seçkn ** ve Özgür Öztürk * * Ercyes Ünverstes, Mühendslk Fakültes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Kayser

Detaylı

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, 2007, ss. 109 125. TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4,2013 110 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 28, 24-223, 200 PhD Research Artcle / Doktora Çalışması Araştırma Makales FUZZY CHOQUET INTEGRAL APPROACH FOR MULTI CRITERIA

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

SERMAYE KISITLARI ALTINDA HEDEF PROGRAMLAMA VE BULANIK HEDEF PROGRAMLAMANIN EN İYİ FİYAT BELİRLEME SÜREÇLERİNDE KULLANILMASI VE BİR UYGULAMA

SERMAYE KISITLARI ALTINDA HEDEF PROGRAMLAMA VE BULANIK HEDEF PROGRAMLAMANIN EN İYİ FİYAT BELİRLEME SÜREÇLERİNDE KULLANILMASI VE BİR UYGULAMA SERMAYE KISITLARI ALTINDA HEDEF PROGRAMLAMA VE BULANIK HEDEF PROGRAMLAMANIN EN İYİ FİYAT BELLEME SÜREÇLERİNDE KULLANILMASI VE B UYGULAMA Melke Güngör Dokuz Eylül Ünverstes Ekonometr ABD Y.Lsans melkegungorr@gmal.com

Detaylı

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ M.Ensar YEŞİLYURT (*) Flz YEŞİLYURT (**) Özet: Özellkle uzak verlere sahp ver setlernn analz edlmesnde en küçük kareler tahmnclernn kullanılması sapmalı

Detaylı

BULANIK ÇOK AMAÇLI HÜCRESELTASARIM PROBLEMİNİN İKİ AŞAMALI BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ

BULANIK ÇOK AMAÇLI HÜCRESELTASARIM PROBLEMİNİN İKİ AŞAMALI BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 25-27 Kasım 25 BULANIK ÇOK AMAÇLI HÜCRESELTASARIM PROBLEMİNİN İKİ AŞAMALI BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ Feyzan ARIKAN Gaz

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

ÜLKE KAYNAKLARININ VERĠMLĠ KULLANIMI: 4x4 ARAMA VE KURTARMA ARACI SEÇĠMĠNDE AHS VE TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN UYGULAMASI

ÜLKE KAYNAKLARININ VERĠMLĠ KULLANIMI: 4x4 ARAMA VE KURTARMA ARACI SEÇĠMĠNDE AHS VE TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN UYGULAMASI Süleyman Demrel Ünverstes Vzyoner Dergs ÜLKE KAYNAKLARININ VERĠMLĠ KULLANIMI: 44 ARAMA VE KURTARMA ARACI SEÇĠMĠNDE AHS VE TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN UYGULAMASI Yük End Müh Yusuf ŞAHİN Arş Gör Hasan AKYER ÖZET

Detaylı

İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Admnstraton Clt/Vol:39, Sayı/No:2,, 310-334 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Stokastk envanter model kullanılarak

Detaylı

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültes Dergs Internatonal Journal of Alanya Faulty of Busness Yıl:2014, C:6, S:2, s. 45-54 Year:2014, Vol:6, No:2, s. 45-54 Kayser dek Özel Hastanelerde Malyet Etknlğnn Ver

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 2(1) (2006) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 2(1) (2006) Available online at www.e-lse.org Electronc Letters on Scence & Engneerng ) 6) Avalable onlne at www.e-lse.org An Approxmaton to Multsource Suppler Selecton Problem usng Extended Fuzzy AHP and GA Bars Yuce, Ibrahm Dokuzer Sakarya Unversty,

Detaylı

KOLLUK KUVVETLERİNİN HİZMET ÜRETİM ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ: BÜTÜNLEŞİK ARAÇ ATAMA MODELİ

KOLLUK KUVVETLERİNİN HİZMET ÜRETİM ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ: BÜTÜNLEŞİK ARAÇ ATAMA MODELİ The Journal of Academc Socal Scence Studes Internatonal Journal of Socal Scence Do number:http://dx.do.org/10.9761/jasss3111 Number: 40, p. 463-483, Wnter I 2015 Yayın Sürec Yayın Gelş Tarh Yayınlanma

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analz Kongres 11-12 Kasım 21- Balıkesr GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ Esra YILMAZ*, Ferhat GÜNGÖR** *ylmazesraa@gmal.com

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI Abdullah Oktay DÜNDAR * Muammer ZERENLER ** ÖZET İşletmeler günümüz rekabet ortamının çalkantılı doğasında faalyetlern sürdürürken, sahp oldukları kıt kaynakları

Detaylı

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir 20. ULUSL PZRLM KONGRESİ nadolu Ünverstes - Eskşehr Sgorta Ürün Planlarına İlşkn Ürün Cazplklernn Değerlendrlmes Evaluaton of Product ttractveness of Insurance Product Plans Habbe Yelda Şener 1 - Merve

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 80 94 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ ÇOK

Detaylı

TÜRK KAMU İHALE KANUNUNDA FİYAT İLE BİRLİKTE FİYAT DIŞI UNSURLARIN DA DİKKATE ALINDIĞI İHALE VE KAZANAN TEKLİF

TÜRK KAMU İHALE KANUNUNDA FİYAT İLE BİRLİKTE FİYAT DIŞI UNSURLARIN DA DİKKATE ALINDIĞI İHALE VE KAZANAN TEKLİF TÜRK KAMU İHALE KANUNUNDA FİYAT İLE BİRLİKTE FİYAT DIŞI UNSURLARIN DA DİKKATE ALINDIĞI İHALE VE KAZANAN TEKLİF Necdet ÖZÇAKAR, 1 Istanbul Ünverstes İşletme Fakültes, Üretm Yönetm Ana Blm Dalı Halm YURDAKUL

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

PROJE PLANLAMASINDA BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI. Müh. Ramadan VATANSEVER

PROJE PLANLAMASINDA BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI. Müh. Ramadan VATANSEVER İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE PLANLAMASINDA BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Ramadan VATANSEVER Anablm Dalı: İşletme Mühendslğ Programı: İşletme

Detaylı

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 2, Sayı 4, 2006, ss. 123 145. DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde Ünverstes

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması

Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2016, Clt 6, Sayı 1, ss.1-16 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2016, Volume 6, Issue

Detaylı

TESİS YERİ SEÇİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: BULANIK ANALİTİK SERİM SÜRECİ

TESİS YERİ SEÇİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: BULANIK ANALİTİK SERİM SÜRECİ TESİS YERİ SEÇİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: BULANIK ANALİTİK SERİM SÜRECİ Aşkın ÖZDAĞOĞLU (*) Özet: Kuruluş yer seçm br frma çn en öneml kararlardan brdr. Yönetm kademesndek kşler seçm yaparken ster stemez

Detaylı

Kuruluş Yeri Seçiminde Bulanık TOPSIS Yöntemi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama

Kuruluş Yeri Seçiminde Bulanık TOPSIS Yöntemi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama KMÜ Sosyal ve Ekoomk Araştırmalar Dergs (8): 37-45, 00 ISSN: 309-93, wwwkmuedutr Kuruluş Yer Seçmde Bulaık TOPSIS Yötem ve Bakacılık Sektörüde Br Uygulama Nha Tırmıkçıoğlu Çıar Yıldız Tekk Üverstes, Kmya-Metalür

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerini Kullanarak Serbest Bölge Yer Seçimi: Doğu Anadolu Bölgesi Örneği

Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerini Kullanarak Serbest Bölge Yer Seçimi: Doğu Anadolu Bölgesi Örneği Yayın Gelş Tarh: 22.11.2014 Dokuz Eylül Ünverstes Yayın Kabul Tarh: 05.01.2015 İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Onlne Yayın Tarh: 30.06.2015 Clt:30, Sayı:1, Yıl:2015, ss. 79-113 Çok Krterl Karar Verme

Detaylı