Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü"

Transkript

1 EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 3 Sayı: 4 Ekm 03 ss Çok Krterl Karar Verme Teknkleryle Lostk Frmalarında Performans Ölçümü Performance Measurement of Logstcs Frms wth Mult-Crtera Decson Makng Methods Süleyman ÇAKIR, Selçuk PERÇİN ÖZET Günümüz yoğun rekabet ortamında kaynaklarını optmal şeklde kullanmak zorunda olan şletmeler belrledkler hedeflere ulaşma derecelern göreblmek çn düzenl olarak performans ölçümü yapmalıdır. Stratek br performans ölçümü se aynı endüstr dalında faalyet gösteren şletmelern brbrleryle karşılaştırılmasını gerektrr. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, lteratürde yaygın olarak kullanılan Çok Krterl Karar Verme (ÇKKV) teknkler yardımıyla 0 yılı çn FORTUNE Türkye dergsnn açıkladığı lk 500 frma lstesnde yer alan 0 lostk frmasının performans ölçümünü gerçekleştrmektr. Üç aşamada gerçekleştrlen uygulamanın lk aşamasında lteratür ve ver elverşllğ dkkate alınarak belrlenen değerlendrme krterlernn önem ağırlıkları obektf br ÇKKV teknğ olan CRITIC (Crtera Importance Through Intercrtera Correlaton) yöntemyle hesaplanmıştır. Elde edlen ağırlıklar yardımıyla knc aşamada SAW (Smple Addtve Weghtng), TOPSIS (The Technque for Order Preference by Smlarty to Ideal Soluton) ve VIKOR (VlseKrterumska Optmzaca I Kompromsno Resene) yöntemler kullanılarak frmalar performanslarına göre sıralanmıştır. Üçüncü aşamada se br ver brleştrme (data fuson) teknğ olan Borda Sayım (Borda Count) yöntemyle söz konusu üç yöntemle elde edlen sıralamalardan yararlanılarak bütünleşk tek br sıralama elde edlmştr. Uygulama sonucunda çalışmada kullanılan bütünleşk modeln performans ölçümü amacıyla kullanılablecek uygun br yöntem olduğu ve uygulayıcılara tatmnkâr sonuçlar verdğ ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada kullanılan bütünleşk yöntemle lgl lteratürde başka br çalışmaya rastlanmamıştır. Anahtar Kelmeler: Performans ölçümü, ÇKKV teknkler, lostk sektörü ABSTRACT In today s compettve envronment frms that have to use ther resources optmally, should regularly carry out performance measurement n order to see the degree of achevng ther goals. A strategc performance measurement necesstates nter-comparson of the frms operatng n the same ndustry. Accordngly, the am of ths study s to conduct the performance measurement of 0 logstcs frms takng place among the best 500 frms the Journal of FORTUNE Turkey explaned for the year 0 va Mult-Crtera Decson Makng (MCDM) technques. In the frst stage of the three-stage study, the weghts of the crtera that were determned consderng the lterature and data avalablty calculated usng the CRITIC (Crtera Importance Through Intercrtera Correlaton) method, an obectve MCDM technque. In the second stage, by performng SAW (Smple Addtve Weghtng), TOPSIS (The Technque for Order Preference by Smlarty to Ideal Soluton) and VIKOR (VlseKrterumska Optmzaca I Kompromsno Resene) methods wth the help of the weghts obtaned, frms are ranked wth respect to ther performances. In the thrd stage, a combned rankng s obtaned by utlzng the three rankngs of the mentoned methods va the Borda Count method, a data fuson technque. As a result of the applcaton, t s revealed that the combned method used n the study s a convenent method for performance measurement and yelds satsfactory results. Another study applyng the ntegrated method used n ths study s not met n the lterature. Keywords: Performance measurement, MCDM technques, logstcs sector. GİRİŞ Günümüz yoğun rekabet ortamında varlığını sürdürmek steyen frmalar tüm enerlern müşter memnunyet, düşük malyet ve süreçlern yleştrlmesne yöneltmek durumundadır. Bu süreçte her frma kends çn standartlar ve hedefler oluşturmalı ve bunlara ulaşma derecelern de düzenl olarak belrlemeldr.ayrıca her şletmenn yönetcler, ortaklar, hssedarlar, kred kuruluşları, tedarkçler, müşterler ve yatırımcılar gb paydaşlardan oluşan ve lgl şletmenn sektöründek görecel konumunu blmek steyen çıkar grupları bulunmaktadır. Br frmanın hedeflern ne kadar başarabldğn ve sektördek görecel konumunu öğreneblmenn en sağlıklı yöntem performans ölçümüdür. Performans ölçümü, frmaların mevcut durumlarını görmenn yanında rekabet avantaı sağlama ve farklılaşma amacına hzmet eden oldukça öneml br araçtır (Alfaro vd. 007:64). Stratek br performans değerlendrme çn endüstrdek dğer frmalarla karşılaştırma yapılmalıdır.bu sayede lgl frmanın dğer frmalara göre güçlü ve zayıf yönlern göreblmes mümkün olacaktır. Arş.Gör., Recep Tayyp Erdoğan Ünverstes, İktsad ve İdar Blmler Fakültes, İşletme Bölümü, Doç.Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İktsad ve İdar Blmler Fakültes, İşletme Bölümü, 449

2 Süleyman ÇAKIR, Selçuk PERÇİN Lteratürde performans ölçümünde genellkle blançolardak fnansal rasyolara dayalı oran analznn veya regresyon analznn kullanıldığı görülmektedr. İk fnansal değşken arasındak lşky gösteren oran analzlernn, kolay hesaplanablmes le sektörel karşılaştırma yapılablmes gb avantalarına rağmen, tek boyutlu olmaları ve frmalar arası karşılaştırmalarda sadece grup ortalamasını dkkate alması gb kısıtları bulunmaktadır. Regresyon analz gb parametrk yöntemlerde se bağımlı değşken olarak tek br çıktı değşken kullanılabldğnden analzde yer alan çıktı faktörlernn tek br değere ndrgenme zorunluluğu bulunmaktadır.belrtlen kısıtlar nedenyle söz konusu yöntemler günümüz dnamk ş çevresnde artık uygun teknkler olarak kabul edlmemektedr (Deng, 000:964). Oran analzlernn ve parametrk yöntemlern yukarıda bahsedlen kısıtları nedenyle son yıllarda performans ölçümünde parametrk olmayan teknklern kullanıldığı çalışma sayısının hızla arttığı görülmektedr. Parametrk olmayan yöntemler arasında en çok terch edlen analz yöntem se Charnes vd. (978) tarafından gelştrlen br etknlk ölçüm teknğ olan Ver Zarflama Analz (VZA) dr. Parametrk yöntemlern aksne çok grdl-çok çıktılı üretm yapan frmalarda performans kıyaslamasına olanak tanıyan VZA günümüzde neredeyse tüm malat ve hzmet endüstrlernde uygulama alanı bulmaktadır.bununla brlkte VZA nn temel uygulanma amacı şletmeler performanslarına göre sıralamaktan daha çok lgl şletmelern etkn olup olmadıklarını belrleyerek, etknszlk durumunda bunun nedenlern saptamaktır (Stewart, 996). Performans ölçümünde kullanılan dğer br alternatf yöntem se Çok Krterl Karar Verme (ÇKKV) teknklerdr. Performans ölçümünde genellkle brbryle çelşen subektf ve obektf çok sayıda değerlendrme krter kullanıldığından son yıllarda ÇKKV teknklernn kullanıldığı çalışma sayısında artış görülmektedr.çkkv yöntemler karar verclern yargılarını dkkate alması bakımından subektf, matematksel algortmaya dayalı olmaları bakımından obektf analz yöntemler olarak değerlendrlmektedr.günümüz modern şletmelernn çok boyutlu olmaları nedenyle frmalar arası performans kıyaslamasında ÇKKV teknklernn kullanılmasının uygulamada bast ve etkl olacağı düşünülmektedr. ÇKKV teknklernn uygulandığı karar verme ve performans ölçüm problemlernde karşılaşılan en öneml zorluklardan brs değerlendrme krterlernn ağırlıklandırılmasıdır. Lteratürde krter ağırlıklandırma amacıyla gelştrlen yöntemler subektf, obektf ve bütünleşk olmak üzere üç kategorye ayrılmaktadır (Wang ve Luo, 00:). Subektf yöntemlerde karar verclern terch ve yargılarına dayalı olarak değerlendrme krterler ağırlıklandırılmaktadır. Bu yöntemlere örnek olarak Delph (Hwang ve Ln, 987), Analtk Hyerarş Proses (AHP) (Saaty, 980), Ağırlıklandırılmış En Küçük Kareler (Chu vd., 979) ve LINMAP (Lnear Programmng Technques for Multdmensonal Analyss of Preferences) (Srnvasan ve Shocker, 973) yöntemler verleblr. Uygulamada tecrübe gerektrmes ve analz sonuçlarını doğrudan etklemes nedenyle karar vercler ve uygulayıcılar krterler kolaylıkla ağırlıklandıramamaktadır. Ayrıca elde edlen ağırlıkların ekonomk br anlamı bulunmamakta, sadece karar verme problemn modellemeye yardımcı olmaktadır (OprcovcveTzeng, 007:58). Subektf ağırlıklandırmanın etklern mnmze etmek amacıyla araştırmacılar tarafından lteratürde bazı obektf ağırlıklandırma teknkler gelştrlmştr. Bu yöntemlere örnek olarak Shannon un Entrop Ağırlıklandırma Yöntem (Shannon, 948), CRITIC Yöntem (Dakoulak vd. 995) ve Çok Hedefl Programlama (Choo ve Wedley,985) verleblr. Bu yöntemlern ortak noktası karar verclern subektf yargılarına başvurmadan sadece eldek very kullanarak ve matematksel programlama teknklernden yararlanarak krterlern ağırlıklandırılmasıdır. Lteratürde yer alan dğer ağırlıklandırma yaklaşımı olan bütünleşk (ntegrated) modellerde se hem karar verclern yargıları hem de karar matrsnn sayısal verler bütünleşk br bçmde kullanılarak ağırlıklandırma yapılmaktadır. Bu yöntemlere örnek olarak, Ma vd. (999) nn gelştrdğ subektf ve obektf bütünleşk yaklaşım, Fan vd. (00) tarafından gelştrlen bütünleşk yaklaşım le Wang ve Parkan (006) ın bütünleşk model verleblr. ÇKKV teknklernn performans ölçümü amacıyla kullanıldığı alanlardan br de lostk sektörüdür.lostk frmalarının performans ölçümü le lgl lteratür ncelendğnde yapılmış çalışmaların büyük çoğunluğunun üçüncü part lostk (3PL) hzmet sağlayıcı seçmn konu edndğ görülmektedr. Bu çalışmalarda belrlenen değerlendrme (performans) krterlerne göre ÇKKV teknkler kullanılarak alternatf frmalar arasından en uygunu seçlmektedr. Lteratürde 3PL frmalarında sadece performans ölçümünü amaçlayan çalışmaların se nspeten az sayıda olduğu görülmektedr. Bu çalışmaların büyük çoğunluğunda analz yöntem olarak VZA kullanılmıştır. Söz konusu çalışmalara örnek olarak, Mn ve Joo (006), Hamdan ve Rogers (007), Wang vd. (007), Zhou vd. (008), Mn ve Joo (009) le Wanke (009) ın çalışmaları verleblr. 450

3 Çok Krterl Karar Verme Teknkleryle Lostk Frmalarında Performans Ölçümü Bu çalışmada se lteratürde yer alan boşluk dkkate alınarak lostk frmalarının performans ölçümü br ÇKKV problem olarak ele alınmıştır. Uygulamada, FORTUNE Türkye dergsnn 0 yılı çn açıkladığı lk 500 frma arasında yer alan 0 lostk frmasının performans ölçümü gerçekleştrlmştr.üç aşamada gerçekleştrlen uygulamanın lk aşamasında lteratür ve ver elverşllğ dkkate alınarak belrlenen değerlendrme krterlernn önem ağırlıkları obektf br ÇKKV teknğ olan CRITIC (Crtera Importance Through Intercrtera Correlaton) yöntemyle belrlenmştr. İknc aşamada, lk aşamada elde edlen ağırlıklar yardımıyla SAW (Smple Addtve Weghtng), TOPSIS (The Technque for Order Preference by Smlarty to Ideal Soluton) ve VIKOR (VlseKrterumska Optmzaca I Kompromsno Resene) yöntemler kullanılarak frmalar performanslarına göre sıralanmıştır. Üçüncü aşamada se br ver brleştrme (data fuson) teknğ olan Borda Sayım yöntemyle söz konusu üç yöntemle elde edlen sıralamalar kullanılarak bütünleşk tek br sıralama elde edlmştr. Uygulama sonucunda çalışmada kullanılan bütünleşk modeln performans ölçümünde kullanılablecek br yöntem olduğu ve uygulayıcılara tatmnkâr sonuçlar verdğ ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada kullanılan bütünleşk yöntemle lgl lteratürde başka br çalışmaya rastlanılmamıştır. Çalışmanın gerye kalan bölümler aşağıdak gb organze edlmştr. Çalışmanın knc bölümünde metodolo başlığı altında kullanılan teknkler tanıtılmıştır. Üçüncü bölümde çalışmada yapılan uygulamaya yer verlmştr. Dördüncü bölümde se çalışmayla lgl genel br değerlendrme yapılmıştır..metodoloji Bu bölümde çalışmada kullanılan CRITIC, SAW, TOPSIS, VIKOR ve Borda Sayım yöntemlerne lşkn blg verlmştr... CRITIC Yöntem Dakoulak vd. (995), sekz adet Yunan eczacılık frmasının performansını ölçtükler çalışmada kullandıkları üç değerlendrme krtern ağırlıklandırmak amacıyla CRITIC, Standart Sapma (SD) ve Ortalama Ağırlıklar (MW) yöntemlern gelştrmştr. CRITIC yöntemnde, karar matrs analtk olarak ncelenerek değerlendrme krterlernde bulunan blgnn çıkarılması amaçlanmaktadır. Lteratürde CRITIC yöntemnn kullanıldığı az sayıda çalışma bulunmaktadır. Deng vd. (000), Çn tekstl endüstrsnde faalyet gösteren yed frmanın performansını ölçtükler çalışmada CRITIC, Entrop Ağırlık, SD ve MW yöntemleryle değerlendrme krterlern ağırlıklandırdıktan sonra frmaları TOPSIS yöntemyle performanslarına göre sıralamıştır. Br dğer çalışmada se Wang ve Luo (00) Çn dek 6 beledyey beş ekonomk göstergeye dayalı olarak karşılaştırmak amacıyla yaptıkları çalışmada değerlendrme krterlern CRITIC ve dğer bazı ÇKKV teknkleryle ağırlıklandırarak elde ettkler sonuçları karşılaştırmıştır.critic Yöntem nn algortması aşağıda gösterldğ gbdr (Dakoulak vd. 995; Jahan vd., 0). Adım : Karar Matrsnn Normalze Edlmes İlk aşamada, m sayıda alternatf ve n sayıda değerlendrme krternden oluşan karar matrs aşağıdak formüller kullanılarak normalze edlr. x -x r = =,...,m; =,...,n mn max mn x -x max x -x max mn x -x r = =,...,m; =,...,n fayda krter çn malyet krter çn Adım : Korelâsyon Katsayı Matrsnn Oluşturulması Değerlendrme krterler arasındak lşknn derecesn ölçmek üzere doğrusal korelâsyon katsayılarından ( ρ k ) oluşan R = ( ρ k ) mxm matrs oluşturulur. ρ k = m = ( r r ) ( r r ) k k m m ( r r ) ( rk rk ) = = () () (, k =,,n) (3) Bu aşamada alternatf sayısının nspeten yetersz olduğu durumlarda parametrk olmayan Spearman sıralama korelâsyon katsayıları terch edleblr. Adım 3: C değerlernn hesaplanması CRITIC Yöntem ÇKKV problemlerndek blgy değerlendrme krterlernde bulunan zıtlık yoğunluğu (contrast ntensty) ve çelşklerden (conflcts) elde etmey amaçlamaktadır. Bu bağlamda, her k özellğ brleştren ve. krterde bulunan toplam blgy fade eden C değerler aşağıdak formülle hesaplanır. n C = σ ( ρ ) =,.,n (4) k k = Yukarıdak formülde yer alan σ,. değerlendrme krternn standart sapmasını göstermektedr. 4.Adım: Krter ağırlıklarının hesaplanması Değerlendrme krterlernn ağırlıkları aşağıda Eştlk (5) le gösterlen normalzasyon şlemyle hesaplanır. n w = c / ( c ) =,.,n (5) k k = 45

4 Süleyman ÇAKIR, Selçuk PERÇİN.. SAW (Bast Toplamlı Ağırlıklandırma)Yöntem Churchman ve Ackoff (954) tarafından portföy seçm problemne uygulanılarak lteratüre kazandırılan SAW Yöntem, lteratürde Ağırlıklı Toplam Model (Weghted Sum Model) olarak da blnmektedr. Matematksel bastlğ nedenyle ÇKKV lteratüründe en fazla kullanılan teknklerden br olan SAW Yöntemnn algortması aşağıdak gbdr (Fshburn, 967; Yeh, 003;Tzeng ve Huang, 0). Adım : Karar Matrsnn Normalze Edlmes SAW Yöntemnde lk aşamada m sayıda alternatf ve n sayıda değerlendrme krternden oluşan karar matrs aşağıdak eştlk yardımıyla normalze edlr. x =,...,m; =,...,n fayda krter çn max x r = mn x =,...,m; =,...,n malyet krter çn x (6) Adım : Alternatflern Terch Değerlernn Hesaplanması Her br alternatfn toplam terch değerler aşağıdak denklem yardımıyla hesaplanır. V n = wr = =,..., m Buradak ( w ) notasyonu krterne verlen önem ağırlığını göstermektedr. Daha yüksek ( V ) değer ( A ) alternatfnn daha fazla terch edleceğ anlamına gelmektedr. SAW yöntemnde tüm krterlern karşılaştırılablr (aynı ölçüm brmnde) sayısal verlerden oluşmasına dkkat edlmeldr..3.borda Sayım Yöntem Sosyal seçm teorsndek oylama yöntemlernden br olan Borda Sayım yöntem Jean-Charles de Borda (784) tarafından gelştrlmştr. Modern seçm sstemlernn gelşmnde öneml payı olan Borda Sayım yöntem adayları (alternatfler) seçmenlern (karar verclern) breysel terchlernn toplamına göre sıralamayı amaçlayan br teknktr (Lamboray, 007). Buna ek olarak Borda Sayım yöntem, k veya daha fazla sıralama bçmn daha rasyonel tek br sıralamaya ndrgeyen ver brleştrme teknklernden brdr (Nuray ve Can, 006: 598). Bu yöntemde seçmenlern en az terch ettğ alternatfe genelde sıfır puan, br sonrakne puan ve en çok terch edlen alternatfe de (n-) puan (n alternatf sayısını göstermek üzere) atanmaktadır. Daha sonra alternatfler elde ettkler Borda skorlarına göre sıralanmaktadır. B k, k. sınıflayıcı (seçmen) tarafından belrlenen. sınıfın sırasını göstermek üzere sınıfının Borda skoru aşağıdak formülle hesaplanmaktadır. (7) K B () = Bk (8) k = Burada kullanılan sınıflayıcı fades karar verclern yanında herhang br nesne ya da yöntem de (bu çalışmada olduğu gb) kapsamaktadır..4.topsis Yöntem TOPSIS Yöntem uzlaşık çözüm kavramına dayalı olarak en y alternatf seçmek amacıyla Hwang ve Yoon (98) tarafından gelştrlen br ÇKKV teknğdr. TOPSIS Yöntemnn temel lkes, uygulama sonucu seçlen alternatfn poztf deal çözümden en kısa Ökld mesafesnde, negatf deal çözümden se en uzak Ökldmesafesnde olmasıdır (Oprcovc vetzeng, 004: 448).Poztf deal çözüm, ele alınan problemle lgl toplam faydayı maksmze ederken aynı zamanda toplam malyet mnmze eden çözümdür. Tersne olarak, negatf deal çözüm faydayı mnmze ederken toplam malyet maksmze eden çözümdür (Yousef ve Had-Vencheh, 00: 8546). TOPSIS yöntem rasyonellğ ve kolay kavranablrlğ, hesaplamadak bastlğ ve değerlendrme krterlernn ağırlıklandırılmasına mkan vermes nedenyle lteratürde en çok kullanılan teknklerden brdr (Deng vd. 000: 965).TOPSIS Yöntemnn uygulama adımları aşağıdak gbdr (Jahanshahloo vd. 006; Chamodrakas vd. 0). Adım : Karar matrsnn normalze edlmes ÇKKV problemnde m sayıda alternatf, n sayıda krterden oluşan karar matrs aşağıdak eştlkler yardımıyla normalze edlr. Lteratürde farklı normalzasyon teknkler de önerlmektedr. r = m x = ( x ) ( =,...,m; =,...,n) x r = - ( =,...,m; =,...,n) m (x ) = R (r ) C... C... C x... x... x n x... x... x x... x... x = mxn n m m mn n fayda krter çn malyet krter çn (9) (0) () Adım : Ağırlıklandırılmış normalze matrsn düzenlenmes Her br değerlendrme krternn önem ağırlığı ( w ) le krterlern normalze karar matrsndek değerlernn ( r ) çarpılmasıyla elde edlen ağırlıklandırılmış normalze matrse (V) at notasyon aşağıdak gbdr. 45

5 Çok Krterl Karar Verme Teknkleryle Lostk Frmalarında Performans Ölçümü V = (=,..., m;=,..., n) () v v mxn = r. w (3) Adım 3: Poztf ve negatf deal çözüm noktalarının hesaplanması Poztf deal çözüm noktası olan A +, ağırlıklandırılmış normalze matrstek en y performans skorlarını gösterrken, negatf deal referans noktası olan A, aynı matrstek en kötü performans skorlarını fade etmektedr. = (,,..., ) (4) A v v v n {(, ) } v + = mak v N =,..., m (5) A v v v n = (,,..., ) (6) {( mn, ),..., } v + = v N = m (7) Adım 4: Poztf ve negatf deal çözüm noktalarına olan uzaklıkların hesaplanması Alternatflern poztf deal çözüm noktalarına olan Ökld mesafelern gösteren D değerler ve negatf deal çözüm noktalarına olan uzaklıklarını belr- ten değerler aşağıdak gb hesaplanır. D + D = (v - v ), =,...,m; =,...,n (8) - - D = (v - v ), =,...,m; =,...,n (9) Adım 5: İdeal çözüm noktasına olan görel yakınlığın hesaplanması Yakınlık katsayısı C, alternatfnn poztf deal çözüm noktasına olan yakınlığını göstermekte olup aşağıdak denklem kullanılarak hesaplanır. d C = C [ 0, ] =,...,m (0) + d + d Adım 6: Alternatflern sıralanması Beşnc adımda elde edlen yakınlık katsayıları her br alternatfn terch sıralamasını göstermektedr. Buna göre en yüksek C değerne sahp alternatf en çok terch edlen ya da en y performansı gösteren alternatf olarak değerlendrlr..5. VIKOR Yöntem Yu (973) ve Zeleny (98) tarafından temeller atılan uzlaşık çözüm (compromse soluton), brbryle çelşen krterlern yer aldığı br karar verme problemnde ortak br konsensüs le anlaşmaya varmak anlamına gelmekte ve deale en yakın uygun çözümü vermektedr (Oprcovc ve Tzeng, 004: 447). ÇKKV lteratüründek uzlaşık çözüm teknklernden br olan VIKOR yöntem Oprcovc (998) tarafından önerlmş olup ÇKKV lteratüründe lk kez Oprcovc ve Tzeng n (004) çalışmasında kullanılmıştır. VIKOR Yöntemyle elde edlen uzlaşık çözüm mn S le gösterlen çoğunluğun maksmum grup faydasını ve mn R le fade edlen, karşıt görüşteklern mnmum breysel pşmanlığını sağladığından karar vercler açısından tatmn edc br çözüm olmaktadır (Oprcovc ve Tzeng, 003). VIKOR yöntemnn algortması aşağıdak gbdr (Oprcovcve Tzeng, 007). Adım : Krterlern en y ( değerlernn hesaplanması f f f ) ve en kötü ( f ) = mak f, f = mn f =,,n fayda krter çn () = mn f, f = mak f =,.,n malyet krter çn () R (=,,J) değerlernn hesap- Adım : lanması S ve n = ( )/( ) = n = ( )/( ) = S w f f f f (3) S w f f f f (4) w notasyonu karar verc- Eştlk (3) te yer alan ler tarafından belrlenen krterlern önem ağırlıklarını fade etmektedr. Adım 3: Q (=,.,J) değerlernn hesaplanması Q = vs ( S)/( S S) + ( v)( R R)/( R R) (5) Yukarıdak formülde yer alan S = mn S, S = mak S ; R = mn R, R = mak R fade etmektedr. Aynı denklemdek v se maksmum grup faydasını verecek strateye verlen ağırlığı fade ederken (-v) değer de breysel pşmanlığın ağırlığını göstermektedr. Uygulamada genellkle (v = 0,5) olarak terch edlmektedr. Adım 4: Uzlaşık Çözüm çn Alternatflern Sıralanması S, R ve Q değerlernn azalan şeklde sıralanmasıyla alternatfler çn üç ayrı sıralama elde ed- lr. VIKOR Yöntemnde alternatflern önem sıralaması çn Q değerler esas alınmaktadır. En küçük Q değerne sahp alternatf en y seçenek olarak kabul edlr. Adım 5: Uzlaşık çözümün (en y alternatfn) bulunması Mnmum Q değerne sahp alternatf eğer aşağıdak k koşulu sağlıyorsa uzlaşık çözüm olarak öne- rlr. Koşul (C): Kabul edleblr avanta QA ( ) QA ( ) DQ (6) DQ = (/J-) (7) 453

6 Süleyman ÇAKIR, Selçuk PERÇİN Yukarıdak notasyonda yer alan A, en küçük knc Q değerne sahp olan alternatf, J se alternatf sayısını göstermektedr. Koşul (C): Karar vermede kabul edleblr stkrar Önerlen uzlaşık çözüm ( A ) S ve/veya R değerlerne göre yapılan sıralamalardan en az brnde en y değere sahp olmalıdır. Yukarıda açıklanan k koşuldan brnn sağlanamaması halnde aşağıda belrtlen uzlaşık çözüm set önerlmektedr. A alternatfler Koşul sağlanamazsa A ve A alternatfler Koşul sağlanamazsa A, A,..., M AM alternatf maksmum M çn aşağıdak lşknn sağlanması sonucu elde edlr. QA ( ) QA ( ) < DQ (8) M Bu eştlkte alternatflern pozsyonu yakınlık krterne göredr. Q değerlerne göre yapılan uzlaşık sıralamaya göre en y alternatf, mnmum Q değerne sahp alternatflerden brdr. 3.UYGULAMA Bu çalışmada ÇKKV teknkler kullanılarak lostk frmalarının performansını ölçmek amaçlanmıştır. Günümüz modern şletmeler sürdürüleblr rekabet avantaı çn hayat önemde olan lostk faalyetlernn etknlğn sürekl olarak artırmak durumundadır. Bu amaçla frmalar kend temel yeteneklerne odaklanmakta ve lostk faalyetlern dış kaynak kullanımı (outsourcng) olarak fade edlen üçüncü part lostk (3PL) sağlayıcılarına yaptırmaktadırlar (Lu ve Lyons, 0:547). Dış kaynak kullanımı frmalara öneml malyet avantaları sunmanın yanında talep yönetm, naklye/dağıtım yönetm, stok yönetm, gümrükleme ve müşter hzmetler gb krtk alanlarda rekabet üstünlüğü sağlayablmektedr (Ellnger vd. 008:353). Lostk frmalarının kıyaslama amaçlı performans ölçümünün k boyutlu fayda sağlaması beklenmektedr. İlk olarak, lgl frmaların hedeflerne ulaşablme derecelern ve sektördek rekabet gücünü görmey sağlayacaktır.iknc olarak lostk faalyetlern dış kaynak kullanma yoluyla yürüten frmalara seçm yapablmek amacıyla karşılaştırma mkânı verecektr. Bu çalışmada FORTUNE Türkye dergsnn geleneksel olarak her yıl hazırladığı ve Türkye de malat, tcaret, hzmet ve nşaat sektörlern kapsayan FOR- TUNE Türkye 500 sıralamasına göre lk 500 frma arasında yer alan lostk şletmelernde performans ölçümü yapılmıştır. 3..Ver ve Örneklem FORTUNE dergsnn lk 500 frmayı belrlemede temel aldığı ölçüt lgl frmaların net satış rakamlarıdır. Çalışmada kullanılan verler FORTUNE dergsnn nternet stesnden (http://www.fortuneturkey.com/ fortune500-0/) derlenen kncl verlerdr.çalışmanın yapıldığı tarh tbaryle le dergnn en son 0 yılı çn yaptığı sıralama esas alınmıştır.bu sıralamaya göre depolama, taşımacılık ve lostk hzmetler alt sektöründe 0 adet frma yer almaktadır.kullanılan performans değerleme krterler Tablo de verlmektedr. Tablo : Performans Değerlendrme Krterler Krterler Açıklama Brm Özkaynaklar İlgl frmanın 0 yılında sahp olduğu Özkaynakların toplam değer TL Aktfler İlgl frmanın 0 yılında sahp olduğu Aktflern toplam değer TL Kaldıraç Oranı İlgl frmanın 0 yılında toplam borçlarının toplam aktflerne oranı (%) Çalışan Sayısı İlgl frmanın 0 yılındak toplam çalışan sayısı Adet Net Satışlar İlgl frmanın 0 yılında elde ettğ net satışların (brüt satışlar-satıştan ndrmler) toplam tutarı TL Esas Faalyet Kâr Marı İlgl frma çn 0 yılı (Esas Faalyet Kârı 00)/(Net Satışlar) oranı (%) Sözkonusu performans değerlendrme krterlernn belrlenmesnde lteratürde yer alan çalışmalar dkkate alınmakla beraber ver elverşllğ en öneml belrleyc olmuştur.uygulamada kullanılan verler Tablo de görülmektedr. 454

7 Çok Krterl Karar Verme Teknkleryle Lostk Frmalarında Performans Ölçümü Tablo : Uygulamada Kullanılan Verler Kod Frma Adı Özkaynaklar Aktfler Kaldıraç oranı F Netlog Lostk Hzm. A.Ş. Çalışan Sayısı Net Satışlar EFKM , ,498 F Omsan Lostk A.Ş , ,789 F3 Horoz Lostk Kargo Hz.Tc. AŞ , ,74 F4 Ekol Lostk A.Ş , ,7 F5 F6 F7 F8 F9 F0 Borusan Lostk Dağ. Taş. ve T. AŞ MarsLostkUlus.Taş.T c.aş Reysaş Taşım. ve Lo.Tc. A.Ş. Taha Kargo Dış Tc. Ltd. Şt. Alşan Uluslararası Taş. ve Tc. A.Ş. Sürat Kargo Lo. ve Dağ.Hzm. A.Ş. 3..CRITIC Yöntemyle Krter Ağırlıklarının Hesaplanması Uygulamanın lk aşaması performans değerlendrme krterlernn ağırlıklarının belrlenmesdr. Bu , , , , , , , , , , , ,50 Tablo 3: Değerlendrme Krterlernn Ağırlıkları amaçla obektf br ağırlık belrleme teknğ olan CRITIC Yöntem kullanılmıştır.uygulama sonucu elde edlen ağırlık değerler Tablo 3 te gösterldğ gbdr. Krterler Özkaynaklar Aktfler Kaldıraç Oranı Çalışan Sayısı Net satışlar EFKM Ağırlık SAW, TOPSIS ve VIKOR Yöntemleryle Performans Ölçümü Uygulamanın knc aşamasında CRITIC Yöntemyle elde edlen ağırlıklar kullanılarak SAW, TOPSIS ve VIKOR yöntemleryle frmaların performansı ölçülmüştür SAW Uygulaması SAW Yöntemyle yapılan uygulamada lk olarak eştlk (6) yardımıyla krterler normalze edlmştr. Normalzasyon şlemnde net satışlar ve EFKM fayda krter olarak, dğer dört krter se malyet krter olarak değerlendrlmştr.daha sonra se eştlk (7) kullanılarak alternatflern performans değerler hesaplanmıştır. Elde edlen sonuçlar Tablo 5 te sunulmaktadır TOPSIS Uygulaması TOPSIS Yöntemyle yapılan analzde değerlendrme krterler eştlk (9-0) kullanılarak normalze edldkten sonra dğer aşamalar zlenerek frmalar deal çözüm noktasına olan görel yakınlıklarına göre sıralanmaktadır. Elde edlen yakınlık skorları ve frmaların performans sıralamaları Tablo 5 te görülmektedr VIKOR Uygulaması VIKOR Yöntem uygulamasında krterlern en y ( f ) ve en kötü ( f ) değerlernn belrlenmesnden sonra her br alternatf çn S, R ve Q skorları hesaplanmıştır. S ve R skorlarının hesaplanmasında ağırlık değerler olarak CRITIC Yöntemyle elde edlen skorlar kullanılırken, Q değerlernn hesaplanmasında lteratürdek genel uygulama benmsenerek (v = 0,5) olarak alınmıştır. İlgl skorlar Tablo 4 te görülmektedr. Tablo 4: Uzlaşık Çözüm İçn Sıralama Skorları S R Q Değer Sıralama Değer Sıralama Değer Sıralama F F F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F0 0, , ,50 6 0,847 0,093 0,05 0, , , , , , ,69 0,095 0,0074 0, , ,46 5 0, , , , ,5 9 0, , , , ,78 0 0,64 0,

8 Süleyman ÇAKIR, Selçuk PERÇİN Uzlaşık çözümün belrleneblmes çn Q skorlarına göre yapılan sıralamanın kabul edleblr avanta ve karar vermede kabul edleblr stkrar koşullarını aynı anda karşılaması gerekmektedr. Mnmum Q değerne sahp F5 çn; =0,05 0,0074 < 0.(/0-) olduğundan brnc koşul olan kabul edleblr avanta kuralı karşılanmamaktadır.iknc koşula göre F5 frmasının S ve R skorlarına göre sıralamalarından herhang brnde en y skora sahp olması gerekmektedr.tablo 4 e göre F5 en küçük S skoruna (0,69) sahp olduğundan karar vermede stkrar koşulunu sağlamaktadır. Bu durumda sadece brnc koşul sağlanamadığından uzlaşık çözüm olarak Eştlk (8) le gösterlen lşky sağlayan alternatfler araştırılmalıdır. Buna göre QA ( ) QA ( ) = 0,0079 < 0, QA ( ) QA ( ) = 0,3490 > 0, 3 olduğundan uzlaşık çözüm olarak {F5, F} alternatfler önerlmeldr. 3.4.Borda Sayım Uygulaması Uygulamanın üçüncü ve son aşamasında Borda Sayım algortması kullanılarak br öncek aşamada elde edlen üç sıralama lstesnden bütünleşk tek br performans sıralaması oluşturulmuştur.buna göre, sıralamada en son sırada yer alan frmaya sıfır, lk sıradakne dokuz puan verlerek her br frma çn yenden üçer kez puanlama yapılmıştır.daha sonra frmaların her üç yönteme göre elde ettğ puanlar toplanarak en yüksek puana sahp frma brnc sırada olmak üzere tüm frmalar toplam puanlarına göre sıralanmıştır. Elde edlen skorlar ve frmaların sıralaması Tablo 5 te görüldüğü gbdr. Tablo 5: SAW, TOPSIS ve VIKOR Analz Sonuçları ve Frma Sıralamaları Yöntem F F F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F0 SAW Skor 0,4 0,645 0,333 0,500 0,69 0,5 0,649 0,99 0,35 0,48 Sıralama TOPSIS Skor 0,487 0,58 0,43 0,59 0,605 0,40 0,577 0,46 0,3 0,368 Sıralama VIKOR Skor 0,5 0,05 0,630 0,356 0,007 0,46 0,397 0,888 0,758,000 Sıralama Borda Sayım Skor Sıralama Tabloya göre F5 frması TOPSIS ve VIKOR Yöntemlerne göre en y performansı gösteren frma olurken SAW yöntemne göre üçüncü sırada yer almıştır. F frması se her üç yönteme göre knc en y performans gösteren frma olmuştur. Genel olarak, her üç yöntemn brbrnden farklı sıralamalar verdğ söyleneblr.borda Sayım Yöntemne göre yapılan bütünleşk sıralamaya göre se F5 frması en yüksek Borda sayısına (5) sahp olduğu çn en y performansı gösteren frma olurken onu F ve F7 frmaları takp etmektedr.borda Sayım sıralamasında F8 ve F0 frmalarının aynı skora sahp olduğu görülmektedr. Bu gb durumlarda beraberlğ bozan (te-breakng) strateler uygulanmaktadır. Burada son sırada en az yer alan adayın seçlmes strates (O Nell, 004) zlenmş olup F8 frması F0 frmasına nazaran daha az sayıda (br kez) son sırada yer aldığından daha başarılı bulunmuştur. 4. SONUÇ Günümüz koşullarında frmalar rekabet avantaı sağlayablmek çn kalte, malyet, hız ve esneklk gb rekabet öncelklernde rakplernn önünde yer almak zorundadırlar. Bu bağlamda kıyaslama (benchmarkng), endüstrdek en y uygulamalardan öğrenerek frmanın performansını artırmak amacına hzmet eden br katalzör şlev görmektedr.bu çalışmada FORTUNE 500 frmaları arasında yer alan 0 adet lostk frmasında kıyaslama yoluyla performans ölçümü yapılmıştır. Performans ölçüm problemnn brbryle çelşen çok krterl yapısı dkkate alınarak uygulamada ÇKKV teknklernn kullanılması uygun görülmüştür. Çalışmada kullanılan bütünleşk yöntemn aşağıda belrtlen avantalara sahp olduğu düşünülmektedr. - Uygulanan melez modeln performans ölçümünde kullanılablecek br yöntem olduğu ve uygulayıcılara tatmn edc sonuçlar verdğ ortaya çıkmıştır. - Uygulamada kullanılan teknkler kavramsal bastlk ve hesaplamadak kolaylık avantaları nedenyle performans ölçümü çn terch edleblecek rasyonel yöntemlerdr. 3- Krter ağırlıklarının obektf br ağırlık belrleme yöntem olan CRITIC yöntemyle hesaplanmasıyla karar verclern önyargılarını çeren sübektflkten kaçınılmıştır. 4- Uygulamada brden fazla ÇKKV yöntem kullanılarak her br yöntemn avantalı yönlernden yararlanılmış ve sıralama sonuçlarını karşılaştırma mkânı elde edlmştr. 456

9 Çok Krterl Karar Verme Teknkleryle Lostk Frmalarında Performans Ölçümü 5- Borda Sayım teknğ le üç sıralama lstes bütünleştrlerek daha rasyonel tek br sıralama elde edlmştr. 6- Kullanılan bütünleşk model performans ölçümü yanında karar verme problemlernn çözümünde de kullanılablecek deal br modeldr. Yukarıda bahsedlen avantalı yönlernn yanında bu çalışmanın bazı kısıtları da mevcuttur. Öncelkle, kullanılan performans krterlernn belrlenmesnde ver elverşszlğ nedenyle yalnızca fnansal krterler dkkate alınmış, performans ölçümünde fnansal olmayan krterlere (frmanın ünü, marka değer vb.) yer verlmemştr. Bu nedenle çalışma sonuçları lgl frmaların performansını tam olarak yansıtmamaktadır. Ayrıca brçok endüstrde, krter ağırlıklarının belrlenmes aşamasında karar verclern subektf yargıları da dkkate alınablmektedr. Dolayısıyla performans ölçümünde obektf ve subektf krterlern brlkte değerlendrlmes gerekr. İlerk çalışmalarda bahsedlen kısıtlar dkkate alınarak farklı değerlendrme krterleryle lgl frmaların performansı ölçüleblr. Bu amaçla karar verclern subektf yargılarını dkkate alan bulanık ÇKKV modeller kullanılarak performans ölçümü gerçekleştrleblr. 457

10 Süleyman ÇAKIR, Selçuk PERÇİN KAYNAKLAR Alfaro, J., Ortz, A. ve Poler, R. (007) Performance Measurement System for Busness Processes Producton Plannng Control, 8(8): Borda, J.C. (784)Memore Sur Les Electons Au Scrutn. Pars, Hstore de I Academe Royaledes Scences. Chamodrakas, I.,Leftherots, I. ve Martakos, D. (0) In-Depth Analyss and Smulaton Study of an Innovat ve Fuzzy Approach for Rankng Alternatves n Multple Attrbute Decson Makng Problems Based on TOPSIS Appled Soft Computng, (): Charnes, A., Cooper, W.W. ve Rhodes, E. (978) Measurng the Effcency of Decson Makng Unts European Journal of Operatonal Research, : Choo, E.U. ve Wedley, W.C. (985) Optmal CrteronWeghts n Repettve Multcrtera Decson- Makng Journal of Operatonal Research Socety, 36 (): Chu, A.W., Kalaba, R.E. ve Spngarn, K. (979) A Comparson of Two Methodsfor Determnng The Weghts of Belongng to Fuzzy Sets Journal of Optmzaton Theoryand Applcatons, 7(4): Churchman, C.W. ve Ackoff, R.L. (954) An Approxmate Measure of Value Journal of Operatons Research Socety of Amerca, ():7-87. Deng, H., Yeh, C.H. ve Wlls, R.J.(000) Inter- Company Comparson Usng Modfed TOPSIS wth Obectve Weghts Computers & Operatons Research 7: Dakoulak D., Mavrotas G. ve Papayannaks, L. (995) Determnng Obectve Weghts n Multple Crtera Problems: The Crtc Method Computers& Operatons Research, : IN Ellnger, A.E., Ketchen, D.J., Hult, G.M., Elmadağ, A.B. ve Rchey, R.G. (008) Market Orentaton, Employee Development Practces, and Performance n Logstcs Servce Provder Frms Industral Marketng Management, 37: Fan, Z.P., Ma, J. ve Zhang, Q. (00) An Approachto Multple Attrbute Decson Makng Based on FuzzyPreference Informaton on Alternatves Fuzzy Sets and Systems, 3:0-06. Fshburn, P.C. (967) Addtve Utltes wth Incomplete Product Set: Applcatons to Prortes and Assgnments, Baltmore, MD ORSA Publcaton. Hamdan, A. ve Rogers, K.J. (007) Evaluatng the Effcency of 3PL Logstcs Operatons Internatonal Journal of Producton Economcs, 3(): Hwang, C.L. ve Yoon, K. (98)Multple Attrbute Decson Makng: Methodsand Applcatons, A State-of-the- Art Survey, New York, Sprnger-Verlag. Hwang, C.L., ve Ln, M.J. (987) Group Decson Makng Under Multple Crtera: Methods and Applcaton, New York, Sprnger-Verlag. Jahan, A., Mustapha, F., Sapuan, S.M., Ismal, Y. ve Bahramnasab, M. (0) A Framework ForWeghtng of Crtera n Rankng Stage of Materal Selecton Process Internatonal Journal of Advanced ManufacturngTechnology, 58:4-40. Jahanshahloo, G.R., Lotf, F.H. ve Izadkhah, M.(006) An Algorthmc Method to Extend TOPSIS for Decson-Makng Problems wth Interval Data Appled Mathematcs and Computaton, 75(): Lamboray, C. (007) A Comparson Between the Prudent Order and the Rankng Obtaned wth Borda s, Copeland s, Slater sand Kemeny s Rules Mathematcal Socal Scences, 54():-6. Lu, C.H. ve Lyons, A.C.(0) An Analyss of Thrd-Party Logstcs Performance and Servce Provson Transportaton Research Part E, 47: Ma, J., Fan, Z.P. ve Huang, L.H. (999) A Subectve And Obectve Integrated Approach to Determne Attrbute Weghts, European Journal of Operatonal Research,: Nuray, R. ve Can F. (006) Automatc Rankng of Informaton Retreval Systems Usng Data Fuson Informaton Processngand Management: an Internatonal Journal, 4(3): Mn, H. ve Joo, S.J. (006) Benchmarkng the Operatonal Effcency of Thrd Party Logstcs Provders Usng Data Envelopment Analyss Supply Chan Management: An Internatonal Journal, (3): Mn, H. ve Joo, S.J. (009) Benchmarkng Thrd- PartyLogstcs Provders Usng Data Envelopment Analyss: An Update Benchmarkng: An Internatonal Journal, 6(5): O Nell, J.C. (004) Te-Breakng wth the Sngle Transferable Vote Votng Matters, 8(4):4-7. Oprcovc, S. (998) Multcrtera Optmzaton of Cvl Engneerng Systems, Belgrade, Faculty of Cvl Engneerng. Oprcovc, S. ve Tzeng, G.H. (003) Defuzzfcaton wth n a Multcrtera Decson Model Internatonal Journal of Uncertanty, Fuzzness and Knowledge-Based Systems, (5):

11 Çok Krterl Karar Verme Teknkleryle Lostk Frmalarında Performans Ölçümü Oprcovc, S. ve Tzeng, G.H. (004) Compromse Soluton by MCDM Methods: A Comparatve Analyss of VIKOR and TOPSIS European Journal of Operatonal Research, 56(): Oprcovc, S. ve Tzeng, G.H. (007) Extended VIKOR Method n Comparson wth Outrankng Methods European Journal of Operatonal Research, 78: Saaty, T.L. (980)The Analytc Herarchy Process, New York, McGraw-Hll. Sherman, D.H.(984) Hosptal Effcency Measurementand Evaluaton: Emprcal Test of New Technque Medcal Care, (0): Shannon, C.E.(948) A Mathematcal Theory of Communcaton Bell Systems and Technology Journal, 7: Srnvasan, V. ve Shocker, A.D. (973) A Composte Crteron Usng Parwse Judgments Psychometrka, 38(4): Stewart, TJ. (996) Relatonshps Between Data Envelopment Analyss and Mult-crtera Decson Analyss Journal of Operatonal Research Socety, 47(5): Tzeng, G.H. ve Huang, J.J. (0) Multple Attrbute Decson Makng: Methods and Applcatons, CRC Press, Taylor & Francs Group, A Chapman&Hall. Wang, Y.M. ve Parkan, C. (006) A General Multple Attrbute Decson-Makng Approach For Integratng Subectve Preferences and Obectve Informaton Fuzzy Sets and Systems, 57: Wang, Y.M. ve Luo, Y. (00) Integraton of Correlatons wth Standard Devatonsfor Determnng Attrbute Weghts n Multple Attrbute Decson Makng Mathematcal and Computer Modelng, 5(- ):-. Wanke, P.F. (009) Determnants of Scale Effcencyn the Brazlan 3PL Industry: A 0-Year Analyss Internatonal Journal of Producton Research,50(9):0. Yeh, C.H. (003) The Selecton of Mult-attrbute Decson Makng Methods for Scholarshp Student Selecton Internatonal Journal of Selecton and Assessment, (4): Yousef, A. ve Had-Vencheh, A. (00) An Integrated Group Decson Makng Model and Its Evaluaton by DEA for Automoble Industry Expert Systems wth Applcatons, 37: Yu, P.L. (973) A Class of Solutons for Group Decson Problems Management Scence 9(8): Zeleny, M.(98) Multple Crtera Decson Makng, New York,Mc Graw-Hll. Zhou, G., Mn H., Xu, C. ve Cao, Z. (008) Evaluatng the Comparatve Effcency of Chnese Thrd-Party Logstcs Provders Usng Data Envelopment Analyss Internatonal Journal of Physcal Dstrbuton & Logstcs Management, 38(4):

12

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE HİZMET SAĞLAYICI SEÇİMİ Öz Aşır ÖZBEK a Tamer EREN b Hzmet sağlayıcılar ya da üçüncü part lojstk (3PL) frmalar, şletmenn ana faalyetler dışında kalan, geleneksel

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ DoçDr Nur ÖMÜRBEK Süleyman Demrel Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü Nazlı DEMİRCİ Süleyman Demrel Ünverstes, SBE, İşletme ABD, YL Pınar AKALİN

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Marmara Ünverstes Ġ.Ġ.B.F. Dergs YIL 008, CĠLT XX, AYI NAKLĠYE FĠRMAI EÇĠMĠNDE BULANIK AHP E BULANIK TOPI YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMAI Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK * Yrd. Doç. Dr. Ġrfan ERTUĞRUL ** ArĢ. Grv.

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 80 94 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ ÇOK

Detaylı

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SNL MĞZLRIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Süleyman DÜNDR (*) Fath EER (**) Şuayb ÖZDEMİR (***) Özet: Bu çalışmanın amacı, fuzzy TOPSİS yöntemn kullanarak sanal mağazaların

Detaylı

15 th ISEOS PROCEEDINGS BOOK

15 th ISEOS PROCEEDINGS BOOK 15 th ISEOS PROEEDINGS BOOK 15 th Internatonal Symposum on Econometrcs, Operatons Research and Statstcs 22-25 May 2014 Suleyman Demrel Unversty 15th Internatonal Symposum on Econometrcs, Operatons Research

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ ALİ RIZA AKTAŞ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. SELİM

Detaylı

BİLDİRİ TAM METİNLERİ e KİTABI

BİLDİRİ TAM METİNLERİ e KİTABI VII. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU 8 30 Hazran 00 Orta Doğu Teknk Ünverstes Ġstatstk Bölümü BİLDİRİ TAM METİNLERİ e KİTABI Edtörler H. Öztaş AYHAN Ceylan TALU YOZGATLIGİL Yayın: Ankara, Mart 0 VII. ĠSTATĠSTĠK

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK BĐR ÇALIŞMA

ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK BĐR ÇALIŞMA Ekonometr ve Đstatstk Sayı:10 2009 29-47 ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSAT FAKÜLTESĐ EKONOMETRĐ VE ĐSTATĐSTĐK DERGĐSĐ ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ 96 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya Uyarlanablr Snrsel Bulanık Çıkarım

Detaylı

OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇ (OYA) SİSTEMLERİ VE DEPO BAKIMINDA ROTALAMA PROBLEMİ

OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇ (OYA) SİSTEMLERİ VE DEPO BAKIMINDA ROTALAMA PROBLEMİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 2 : 269-277

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

PORTFÖY ANALZNDE BULANIK MANTIK YAKLAIMI VE UYGULAMA ÖRNE

PORTFÖY ANALZNDE BULANIK MANTIK YAKLAIMI VE UYGULAMA ÖRNE PORTFÖY ANALZNDE BULANIK MANTIK YAKLAIMI VE UYGULAMA ÖRNE Dlek PELTL Temmuz 2007 DENZL PORTFÖY ANALZNDE BULANIK MANTIK YAKLAIMI VE UYGULAMA ÖRNE Pamukkale Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Yüksek Lsans

Detaylı

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ Emrullah ACAR YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM

THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM Osmangaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XVII, S., 004 Eng.&Arch.Fac.Osmangaz Unversty, Vol.XVII, No :, 004 THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM Recep BAKIŞ,

Detaylı

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE ALINARAK EN HIZLI GÜZERGÂHIN BELİRLENMESİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engneerng and Archtecture of Gaz Unversty Clt 27, No 2, 385-395, 2012 Vol 27, No 2, 385-395, 2012 AĞIR ARAÇLAR İÇİN YOL EĞİMİ VE VİRAJ YARIÇAPI DİKKATE

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM Ekm 26 Clt:14 No:2 Kastamonu Eğtm Dergs 545-556 MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ Özet Aybaba HANÇERLİOĞULLARI Kastamonu Ünverstes, Fen-Edebyat Fakültes, Fzk Bölümü, Kastamonu. Monte Carlo

Detaylı

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM 5 Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 09), 3-5 Mayıs 2009, Karabük, Türkye ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMİNDE OPTİMAL YAKIT MALİYETİNİN BENZETİM TAVLAMA (BT) ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ DETERMINATION

Detaylı

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme I 131 Yolsuzluğun Belrleycler ve Büyüme le İlşkler Assoc. Prof. Dr. Mne Gern (Marmara Unversty, Turkey) Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk Unversty, Turkey) Ph.D. Canddate

Detaylı