2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Ocak - Nisan BU SAYIDA. Çýkarken...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Ocak - Nisan BU SAYIDA. Çýkarken..."

Transkript

1 19 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Fizik Bölümü Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarý Prof. Dr. Ahmet Ýnce / Haber Merkezi Ayýn Konularý Ýçte Ayýn Konusu, Tanýtým Gezileri / Haber Merkezi Fuarlara Katýldýk / Haber Merkezi Dýþta Ayýn Konusu, Yeni Para Birimi Yeni Türk Lirasý (YTL), Prof. Dr. Vural Savaþ / Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ayrýntýlý Haber Avrupa Hukuku Sanal Mahkeme Yarýþmasý Üniversitemizde Güneþ Arabasý Projesi / Haber Merkezi Öðretim Birimlerimizi Tanýtýyoruz Yabancý Diller Yüksekokulu ile Yabancý Diller Bölümü Prof. Dr. Nedret Kuran Burçoðlu - Koordinatör, Ahmet Güneþer Ýçimizden Biri Naim Öztürk / Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Doktorumuzdan Estetik Cerrahi Doç. Dr. Cihat Nazmi Baran / Haber Merkezi Sosyal Tesislerimiz (XI) Ulaþým Turgut Kavukçu / Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Öðrenci Faaliyetleri Haber Merkezi YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ADINA Sahibi Prof. Dr. Ahmet Serpil Genel Yayýn Yönetmeni Prof. Dr. Aysel Aziz Yazý Ýþleri Müdürü Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Haber Merkezi Araþ. Gör. Ceylan Pakkan, Araþ. Gör. Deniz Özalpman, Hülya Alper, Deniz Kadirioðlu, Ayþem Cavcav, Gabriela Olaru Tasarým - Uygulama Öðr. Gör. Sevil Çörekçi Fotoðraflar Bayram Dalay, Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Arka kapak fotoðrafý Öðr. Gör. Ruhcan Akil Baský Mor Ajans Yeditepe Üniversitesi, 26 Aðustos Yerleþimi Kayýþdaðý Cad Kadýköy / Ýstanbul (0216) / (0216) Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Ocak - Nisan Çýkarken sayýmýzla 2005 in ilk sayýsýný çýkarýyoruz. Gene üç ayýmýz dopdolu geçti. Üniversitemizde 2. yarýyýl derslerine baþladýk; bir çok akademik ve sosyal faaliyet yapýldý. Tüm bu aktivitelere yetiþmeye çalýþtýk. Bu sayýmýza da Haber Turu muzda 35 haberimiz var. Ayrýntýlý iki haberimiz ile akademik ve öðrenci kulüpleri haberleri bunlarýn dýþýnda. Haber turu nu, Mezunlarýmýzdan haberler izliyor. Akademik faaliyetler de ise elimize ulaþan haberleri sizlere duyuruyoruz. Atamalar bölümümüzde, Üniversitemize katýlan ve akademik yükseltmeleri tamamlanan öðretim elemanlarýmýza yer veriyoruz. Laboratuvarlarýmýz, atölyelerimiz, stüdyolarýmýz da, Aralýk ayýnda açýlan Fizik Bölümünün Metroloji ve Kalibrasyon laboratuvarlarýný tanýtýyoruz. Ýçte ve dýþta ayýn konularý olarak yine iki önemli olayý aldýk. Ýçte ayýn olayý olarak Üniversitemizin tanýtým gezilerini ele aldýk. Dýþta ayýn olayý ise, 1 Ocak 2005 tarihinde yeni Türk Lirasýna geçimizle ile ilgili deðerlendirmeyi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Vural Savaþ deðerlendirdi. Ayrýntýlý haber in ilki Avrupa hukuku sanal mahkeme yarýþmasý. Ýkincisini ise Üniversitemizin araþtýrma projelerinden Güneþ Arabasý Projesi ne ayýrdýk. Birimlerimizi tanýtýyoruz da, bu kez Üniversitemizin tek Yüksekokulu, Yabancý Diller Yüksekokulunu tanýtýyoruz. Yeni yapýlanmasý ile tek bölümü Mütercim -Tercümanlýk olan Yabancý Diller Yüksekokulunu, Okul Müdürü Prof. Dr. Nedret Kuran Burçoðlu tanýtýyor. Bu sayýmýzda Yabancý Dillerle ilgili Rektörlüðe baðlý bir Bölümümüzü: Yabancý Diller Bölümünü de tanýtýyoruz. Yapýsal farklýlýk olmasýna raðmen, her ikisi de yabancý Dillerle ilgili olduðu için bu bölümün de tanýtýlmasýnda yarar olduðu kanýsýndayýz. Ýçimizden biri nde, ne akademisyeni, ne de bir öðrenciyi tanýtýyoruz: Bu kez bir Yeditepe çalýþanýný, Naim Öztürk ü sizlere tanýtýyoruz. Kim olduðunu iç sayfalarýmýzda okuyacaksýnýz. Doktorumuzdan sayfalarýmýzda bu kez Estetik Cerrahi konusunda Týp Fakültemiz öðretim üyelerinden Doç. Dr. Cihat Nazmi Baran ile bir söyleþimiz var. Ýlgi ile okuyacaðýnýza eminiz. Sosyal tesislerimiz de bu kez ulaþým konusunu ele aldýk. Ulaþým hizmetlerini yapan ÝSTEK Servis A.Þ Ýþletme Müdürü Turgut Kavukçu YEDÝTEPEHABER in sorularýný yanýtladý. Öðrenci kulüpleri ilgili haberlerimiz ise Dergimizin son haberleri... Esen kalýn... Prof. Dr. Aysel Aziz

2 Haber Turu Prof. Dr. Kai Hailbronner Üniversitemizde konferans verdi Alman Hükümeti Yabancýlar Hukuku Danýþmaný ve Konstanz Üniversitesi Hukuk Fakültesi öðretim üyesi Prof. Dr. Kai Hailbronner, 16 Þubat 2005 tarihinde Üniversitemizde Almanya'ya göçün idaresi ve sýnýrlandýrýlmasý ile Avrupa Birliði vatandaþlarýnýn ve yabancýlarýn Almanya'da ikametlerine ve entegrasyonuna iliþkin yasa konusunda bir konferans verdi. 2 Temmuz 2004'te Almanya Federal Meclisi'nde kabul edilen ve 1 Ocak 2005 tarihinde yürürlüðe giren, Almanca Zuwanderungsgesetz adý verilen yasa hakkýnda açýklamalarda bulundu. Prof. Hailbronner konferansýnda þu hususlara deðindi:...göç Yasasý ile özellikle Yabancýlar Hukukunda / Ausländerrecht geniþ kapsamlý yeni düzenlemelere gidilmiþtir. Bu baðlamda, halen yürürlükte olan Yabancýlar Yasasý'nýn yerini tarihinden itibaren Yabancýlarýn Almanya Federal Cumhuriyeti'nde ikameti, çalýþmasý ve entegrasyonuna iliþkin yasa / Aufenthaltsgesetz alacaktýr... Profesör Hailbronner e göre...ýkamet Yasasýnýn amacý, özellikle çalýþma amaçlý göçü kolaylaþtýrmak, iþlemleri basitleþtirmek ve yabancýlarýn Almanya'daki yaþama daha çabuk alýþmasýný saðlamak... Ýkamet Yasasý, ikamet hakký saðlayan sadece üç baðýmsýz izin þekli içermektedir: 1-Vize, 2-Oturma Ýzni ve 3-Yerleþim Ýzni. Vize, esas olarak, transit geçiþlerde kýsa süreli ikametler için geçerlidir... Çifte Vatandaþlýk konusuna da deðinen Prof. Hailbronner, yürürlükte olan Alman Vatandaþlýk Yasasýna göre, Alman vatandaþý olduktan sonra yeniden Türk vatandaþlýðýný alarak çifte vatandaþlýk kazananlarýn (ki yaklaþýk olarak 50 bin kiþi olduðu sanýlmaktadýr), yasal olarak Alman vatandaþlýðýný kaybetmiþ olduklarýný da söyledi. Prof. Dr. Kai Hailbronner... Ekonomik rekabet ve istihbarat konferansý Yeditepe Üniversitesi, Ekonomik rekabet ve istihbarat konulu yeni bir çalýþma birimi kurarak, çalýþmalarýný 4-5 Aralýk 2004 tarihinde düzenlenen uluslararasý bir toplantýyla baþlattý. Toplantýya, Uluslararasý alanda konularýnda tanýnmýþ iki Amerikalý; Ira Winkler, Mark Chussil ve bir Ýngiliz Arthur Weiss ile Türkiye de söz konusu alanda önemli isimler olan Prof. Dr. Mahir Kaynak ve Dr. Kemal Erol konuþmacý olarak katýldýlar. Konuþmalarda, gerek Türkiye ekonomisinde gerekse dünya ekonomisinde firmalar arasý ekonomik rekabetin hýzla yoðunlaþtýðý; bu nedenle firmalarýn rekabet güçlerini ve kabiliyetlerini artýrmalarý, en azýndan mevcudu muhafaza etmelerinin hayati önem taþýdýðý hususu üzerinde duruldu. Dolayýsýyla, ekonomik rekabet ve istihbarat çalýþmalarýnýn önem kazanmasý yanýnda bu gibi çalýþmalarý yapan firmalarýn sektörde, kamuda veya diðer ilgili mercilerde lobi faaliyetlerini yürütmelerinin de mümkün olduðu, hatta kolaylaþtýðý hususlarýna da deðinildi. Yeni araþtýrma biriminin çalýþmalarý; farklý sektörel ve rekabet analiz metodolojileri, bu metodolojilerin zayýf ve güçlü yanlarý, analitik istihbarata farklý yaklaþýmlarý, þirket espiyonajý ve farklý korunma yöntemlerini, Internet üzerinden endüstriyel espiyonaj ve korunma yöntemlerini, iþ simulasyon modellerini, örnek bir sektörel simulasyon çalýþmasýný, rakipler hakkýnda bilgi toplamak için Internetin yaratýcý kullanýmý, uluslararasý alanda rekabet adýna istihbarat savaþlarýný, firmanýn propaganda metotlarýný, bilgi edinme hakkýnýn yasal sýnýrlarý ile birlikte, yasal hak ve yükümlülükleri ve rekabet hukukunun temellerini kapsýyor. Yeditepe Üniversitesi Ekonomik Rekabet ve Ýstihbarat Araþtýrma Birimi çalýþmalarýný SESAR (Siyasi, Ekonomik, Sosyal Araþtýrmalar ve Strateji Geliþtirme Merkezi) ile iþbirliði yaparak yürütecek. Konferans boyunca yapýlan konuþmalar, Üniversitemiz tarafýndan bir kitap haline getirilerek yayýnlanacak. 1

3 Haber Turu KKTC Cumhurbaþkaný Denktaþ, Son Geliþmeler Iþýðýnda Kýbrýs toplantýsýnda 2 KKTC Cumhurbaþkaný Rauf Raif Denktaþ ýn onur konuðu olarak katýldýðý Son geliþmeler ýþýðýnda Kýbrýs konferansý, 26 Þubat 2005 tarihinde Bahçeþehir Üniversitesi Beþiktaþ kampüsünde yapýldý.üniversitemiz ve Ýstanbul Barosu iþbirliði ile düzenlenen konferansý Hukuk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu yönetti. Üniversitemiz ÝÝBF Kamu Yönetimi Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Hasan Köni, Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öðretim üyesi Prof. Dr. Sevin Toluner, Bahçeþehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süheyl Batum ile Ýstanbul Barosu Baþkan Vekili ve Hukuk Fakültesi öðretim görevlisi Av. Filiz Saraç katýldý. Konuþmacýlardan biri olan Üniversitemiz Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Haluk Ülman ise rahatsýzlýðý nedeni ile toplantýya katýlamadý. Diþ Hekimliði Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalý Avrupa Birliði nde Avrupa Periodontoloji Fedarasyonu Eðitim Komisyonu tarafýndan verilen ve Avrupa nýn önde gelen üniversitelerinin doktora sonrasý programlarý ile denkliðini saðlayacak olan akreditasyonun alýnmasý için Þubat 2004 tarihleri arasýnda, Postgraduate Eðitim Komisyonu Baþkaný Prof. Dr. Ubela Van der Velden (ACTA, Holland) ve komisyon üyesi Prof. Dr. Jan Wennström (Göteborg Institute, Sweden) Üniversitemiz Diþ Hekimliði Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalýna yaptýklarý ziyarette, verilen postgraduate eðitim programýnýn akreditasyon þartlarýna uyduðunu belirtmiþlerdi. Eðitim Komisyonu Baþkaný Prof. Dr. Velden, Ekim 2005 tarihleri arasýnda Diþ Hekimliði Fakültemizde programý tamamlayan postgraduate öðrencilerine yapacaklarý sýnav sonunda baþarýlý olanlara, Avrupa Periodontoloji Federasyonu diplomasýný verecek. Böylece, Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi, Amsterdam- Hollanda (1998), Bern - Ýsviçre (1998), Nijmegen - Hollanda (1999), Göteborg - Ýsveç (2000), Jököping - Ýsveç (2000), Eastman - Ýngiltere (2000), Leuven - Belçika (2001), Madrid - Ýspanya (2002) ve Jeruselam - Ýsrail (2003) üniversitelerinden sonra bu diplomayý veren 10. üniversite olacak. Üniversitemiz Diþ Hekimliði Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalýndan mezun olacak postgaduate öðrencileri, Avrupa Birliði ülkelerinde ayný eðitimi almýþ öðrencilerle ayný ünvan ve haklara sahip olacaklardýr. Toplantýnýn açýþ konuþmasýný Av. Filiz Saraç yaptý. KKTC Cumhurbaþkaný Rauf Raif Denktaþ yaptýðý konuþmasýnda, Kýbrýs sorununun içinde bulunduðu durumu ayrýntýlarý ile anlatarak, Yunanlýlarýn 1980 den itibaren uyguladýklarý taktiklerini ve terörist baþý Öcalan ýn Yunan Elçiliðinde yakalanmasý durumunda dahi ustaca bir politika uygulayýp deprem diplomasisi göz boyamasý ile olaylarý unutturmayý baþardýðýný ve mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Konuþmacýlardan Prof. Dr. Sevin Toluner ise Kýbrýs konusundaki hukuki geliþmeleri ele alarak, Annan Planý kabul edilmesi durumunda Kýbrýs Türkleri ve Türkiye nin anlaþmalarla korunan haklarýnýn nasýl ortadan kaldýracaðýný, örnekleriyle belirtti. Sokrates Programý Ýrtibat Semineri Socrates Programlarýna uyumla ilgili toplantý, yeni katýlan ülkelerden biri olan Ülkemizde Þubat 2005 tarihlerinde Avusturya, Belçika (Flemenk) ve Portekiz üniversitelerinin katýlýmý ile yapýldý. Erasmus programý kapsamýnda yüksek öðretim kurumlarýmýza olan ilgi ve ikili iþbirliði için irtibat kurma taleplerini bir ölçüde karþýlamak maksadýyla geçen yýl Nisan ayýnda Norveç üniversiteleri ile yapýlan Ýrtibat Seminerlerinin benzeri olan seminer Boðaziçi Üniversitesinde yapýldý. Toplantýnýn ilk günü Üniversitemize ayrýlan standda tanýtým malzemeleri daðýtýldý ve konuk ülkelerden gelen akademisyenler ile olumlu iliþkiler kuruldu. 2. gününde ise, toplantýya katýlan konuklarýn bir kýsmý Üniversitemizi ziyaret ettiler; Eðitim, Hukuk, Mühendislik, Ýletiþim, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler ile Ticari Bilimler Fakültesi yönetici ve öðretim üyeleri ile görüþtüler. Üniversitemize hayran kalan konuk üniversite temsilcileri, Yeditepe Sofrasýnda öðle yemeði yedikten sonra Üniversitemizden ayrýldýlar. Bu görüþmelerin sonucunda, bugüne kadar yapýlan bir çok Erasmus anlaþmasýna ek olarak yeni yapýlacak projeler için ortam hazýrlandý.

4 Haber Turu Hastane hazýrlýklarý son aþamada Kendisini saðlýk sektöründe kanýtlayarak bir dünya markasý olmayý hedefleyen Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ile ilgili çalýþmalar son aþamaya geldi. Yaklaþýk 2 yýldan beri süre gelen Hastane ile ilgili çalýþmalar hakkýnda edinilen bilgiye göre, m 2 alana kurulu hastane, 200 yataklý ve her türlü teknolojik altyapýsý düþünülerek hiç aksamadan 24 saat hizmet verebilecek bir teknolojiye sahip. Hastanede 7 si normal yataklý katý, 2 VIP yataklý katý ve bir devlet büyükleri ve üst düzey hastalarýn tedavi edileceði 500 m2 büyüklüðünde özel bir kat bulunmaktadýr. Hastanede Acil Bölümünde 1 adet, Kadýn Doðum Bölümünde 2 adet ve genel amaçlý 7 adet olmak üzere toplam 10 adet ameliyathane var. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi nin Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi olduðunu her þartta göstermek amacýyla ameliyathanelerden hem Yeditepe Üniversitesi ne hem de Hastanedeki konferans salonuna Týp Fakültesi ndeki öðrencilerinin ameliyatlarý izleyebilmelerine imkan tanýyan bir altyapý da oluþturuldu. Hastanede en fazla dikkat çeken bölümlerden biri de Görüntüleme Merkezi. Bu bölümde yer alan Multislice CT (Çok Kesitli Bilgisayarlý Tomografi) ve 3 Tesla MR cihazý Türkiye de kullanýlacak olan en yüksek teknolojiyi içeren cihazlara sahip. Hastane servislerinde bulunan karyola ve þiltelerin tamamýnýn yýkanabilir özellikte ve Hastane içerisinde hiç pencerenin yer almadýðý düþünüldüðünde sterilizasyona ne kadar da önem verildiði görülüyor. Servis katlarýnda yatan hastalarýn saðlýklarýnýn yaný sýra konforlarý için de her yatan hastaya özel LCD Ekran Otel TV Sistemi yer alýyor. Yeditepe Üniversitesi Hastanesinin hizmet politikalarýnýn baþýnda hasta memnuniyeti geldiði için, çeþitli hastanelerde, hastalarýn çektikleri sýkýntýlarý sýfýra indirmek amacýyla HIS (Hospital Information System) yazýlýmý sayesinde, hastalarýn tahlillerinin, filmlerinin vb. gibi her türlü sonucu bünyesinde barýndýrarak hastalarýn elinde gereksiz belgeler verilmesi önlenerek bürokrasinin sýfýra indirilmesi planlanýyor. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi þimdiden, sahip olduðu özellikleri ile alanýnda en modern hastane olmaya aday. 3

5 Haber Turu Öðrencilerimiz Deðiþim Programý ile Yabancý Üniversitelerde ABD ve Avrupa da pek çok üniversite ile yapýlmýþ olan deðiþim programlarý çerçevesinde öðrencilerimizi yurt dýþýndaki anlaþmalý üniversitelerdeki programlara göndermeye baþladýk Yaz, Güz ve 2005 Bahar dönemlerinde toplam 45 öðrencimiz yurt dýþýnda öðrenim gördü, bir kýsmý ise öðrenimlerin sürdürüyor. Deðiþim programlarý çerçevesinde ençok öðrenci ABD ne gitti. ABD de 13 öðrenci Sunny State University sine (New York), 11 öðrenci Indiana Purdue University, 11 öðreci Montana State University e; Avrupa da ise Agder University (Norveç), Bergen University (Norveç), Groningen University (Hollanda), Heidelberg University (Almanya), Osnabrück University de (Almanya) ise toplam 9 öðrenci deðiþim programý çerçevesinde bu üniversitelerde öðrenim gördüler; bir kýsmý bu öðrenimlerine halen devam ediyor. Deðiþim programlarý çerçevesinde yurt dýþýna giden öðrencilerimiz, bölümleri ve gittikleri üniversiteler þöyle: 4 g Sunny (State University of New York) (ABD) Ýþletme Bölümünden M. Gökhan Bitmiþ, Hilmi Altýn, Atakan Sadýkoðlu, Koçak Özcan, Nazlý Çaðlar, Özlem Seçkiner, Zeynep Esra Kaya, Gökay Gündoðdu, Seda Parmaksýz, Bilay Kýrýþ; Ýktisat Bölümünden Fulya Tiryakioðlu ve Zeynep Öztürk; g Indiana Purdue University (ABD) Bilgisayar Mühendisliði Bölümünden Fatih Ozkentli, Hamdi Dibeklioðlu ve Zeynep Saliha Gönenç; Sistem Mühendisliði Bölümünden Oðulcan Arslan, Ilknur Okyay, Serkan Saydar ve Ahmet Cüneyt Özen; Elektrik ve Elektronik Mühendisliði Bölümünden Didem Demirkýlýnç, Murat Baylav ve Mubin Fakioðlu; Kimya Mühendisliði Bölümünden Tuðçe Çýð; g Montana State University (ABD) Ýþletme Bölümünden Sema Ersan ve Ceren Ekebaþ; Ýktisat Bölümünden Feyza Külekçi, Ýlknur Aksoy ve Zeynep Yüksel; Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler Bölümünden Ayþegül Binalý ve Ahmet Sungur; Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik Bölümünden Evrim Karagöz; Tarih Bölümünden Çaðrý Alagözlü; Kimya Mühendisliði Bölümünden Sevi Gülteþ; Sistem Mühendisliði Bölümünden Burçin Fýrat; g Agder University (Norveç) Ýþletme Bölümünden Ayþe Nur Tomar; g Bergen University (Norveç) Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler Bölümünden Beyza Özoðul; Groningen University (Hollanda) Fizik Bölümünden Ersin Hüseyinoðlu; g Heidelberg University (Almanya) Hukuk Fakültesinden Tuðçe Uðurlu ve Dilara Altaylý; g Osnabrück University (Almanya) Almanca Ýþletme Bölümünden Seçil Erenoðlu, Aysu Çelik, Yaprak Köktürk ve Denis M. Acar. Kütüphanemiz, e-t.c. Resmi Gazete veritabanýný kullanýma açtý. Veritabanýna eriþmek için adresindeki duyurulardan Kütüphane Online Veritabanlarý ný týklayýnýz. YEDÝTEPEHABER

6 Haber Turu Yeditepe Üniversitesi Uygulama Eczanesi açýldý Üniversitemiz Eczacýlýk Fakültesi bünyesinde, Mediko Sosyal de bir Uygulama Eczanesi açýldý. 5 9 Mart 2005 tarihinde yapýlan törene, Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan, Rektör Prof. Dr. Ahmet Serpil, Rektör Yardýmcýlarýmýz, Fakülte Dekanlarý, öðretim elemanlarý ve öðrenciler katýldý. Bedrettin Dalan yaptýðý konuþmada Üniversitemizde verilmekte olan saðlýk hizmetlerine artýk bir yenisi daha eklenmiþtir, Uygulama Eczanesi de üniversitemizin ihtiyaç duyduðu bölümlerden biriydi. Bu saðlýk hizmetinin de eklenmesiyle Üniversitemiz artýk yurtlarýyla, lokantasýyla, fýrýnýyla tam bir þehir görüntüsüne kavuþmuþ oldu dedi. Eczacýlýk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Dilek Erol, Uygulama Eczanesinin, öðrencilerin staj derslerinin yapýlmasý amacýyla kurulduðunu, esas hedefinin ise eczacý adaylarýný gerçek bir eczane ile buluþturarak onlarýn ileride kendi eczanelerine hazýr ve donanýmlý gitmelerini saðlamak olduðunu belirtti. Prof. Dr. Dilek Erol, Prof. Dr. Ahmet Serpil ve Bedrettin Dalan açýlýþ sýrasýnda... Uzun uðraþlardan sonra açýlan uygulama eczanesi, Mediko Sosyal Merkezinde muayene olan öðrencilerin reçetelerini karþýlayarak öðrencilere deneyim kazandýrmayý amaçlamaktadýr. Böylece öðrenci, hasta ile iletiþime ve hizmet sunumuna hazýrlanýyor. Konuklar, açýlýþ için özel yapýlan eczacýlýk amblemli pastayý kesmeye hazýrlanýyor...

7 Haber Turu 3. Uluslararasý Etkileþimli Ortam Sempozyumu Sempozyumdan bir görüntü... Üniversitemiz Ýletiþim Fakültesi Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümünün düzenlediði 3. Uluslararasý Etkileþimli Ortam Tasarýmý Sempozyumu, 5-7 Ocak 2005 tarihleri arasýnda Rektörlük binasýnda gerçekleþtirildi. Sempozyumda, etkileþimli medya tasarýmý alanýndaki teknolojik geliþmeler, bilgisayar grafiði uygulama ve teknikleri ile elektronik kültür ve görsel iletiþim tasarýmýnýn araç ve teorileri gündeme getirilerek uluslararasý bir platform oluþturuldu. Etkileþimli tasarým ve çoklu ortam konularýnda uzmanlaþmýþ yurtiçi ve yurtdýþýndan katýlýmcýlar, sempozyumda sunduklarý bildiriler ve gerçekleþtirdikleri çeþitli atölye çalýþmalarýyla konuyu teknik ve kültürel çerçevede farklý bakýþ açýlarýyla ele aldýlar. Görsel Ýletiþim Tasarýmý ve Galeri Artist in sergilerinin açýlýþý ile baþlayan ve üç gün süren sempozyum boyunca seminerler verildi ve atölye çalýþmalarý gerçekleþtirildi. Görsel Ýletiþim Tasarýmý sergisinde aðýrlýklý olarak bilgisayar aracýlýðýyla üretilmiþ animasyon, kýsa film, görüntü ve etkileþimli tasarým ile Sanat ve teknoloji kapsamýnda çaðdaþ tasarým proje örnekleri sunuldu. 6 Uluslararasý deniz sigorta hukuku semineri Hukuk Fakültesi, Türk Deniz Hukuku Derneði (Maritime Law Association of Turkey) ve deniz hukuku alanýnda dünyada ön sýrada yer alan Southampton Üniversitesi Deniz Hukuku Ensitüsü (The University of Southampton The Institute of Maritime Law) iþbirliði ile Þubat 2005 tarihlerinde Uluslararasý deniz taþýmacýlýðý sektöründe uygulanan reasürans sözleþmelerinin hukuki analizi ve P&I kulüplerin akdi sorumluluk halleri konulu bir seminer düzenledi. Hukuk Fakültesi Deniz Ticaret Hukuku ve Sigorta Hukuku Anabilim Dalý Baþkaný ve Türk Deniz Hukuku Derneði Baþkaný Prof. Dr. Rayegan Kender in baþkanlýðýnda yürütülen seminer, Lloyd s Law Reports ýn editörlüðünü yapan deniz sigorta hukuku uzmaný Prof. Dr. Rob Merkin tarafýndan verildi. Seminerde, Deniz reasürans sözleþmeleri ile bu sözleþmelerden doðan hukuki uyuþmazlýklar ve bu uyuþmazlýklarýn çözüm yollarý ve Ýngiliz P&I kulüplerinin üyelik sözleþmesi çerçevesinde üyelere karþý yüklendiði zarar ve ziyana karþý koruma, tazmin etme sorumluluðu ayrýntýlý olarak ele alýndý. Bazý önemli Ýngiliz sigorta ve reasürans davalarýnýn incelenmesiyle hem uluslararasý deniz sigorta hukuku uygulamalarý hem de Ýngiliz deniz sigorta hukuku uygulamalarý ortaya konuldu. Katýlýmcýlar Prof. Dr. Merkin ile tartýþabilme olanaðý da buldular.

8 Haber Turu Aydýn Doðan Vakfý ndan Ýletiþim Fakültemize Ödül Aydýn Doðan Vakfý nýn, nitelikli medya çalýþaný ve yöneticisi yetiþtirilmesine katký saðlamak amacýyla, iletiþim fakülteleri arasýnda düzenlediði Genç Ýletiþimciler Yarýþmasý nýn 16. sý sonuçlandý. 22 Ýletiþim Fakültesinden 727 lisans öðrencisinin katýldýðý yarýþmada Fakültemiz, üç ayrý alanda toplam yedi ödülün sahibi oldu. Yarýþmada, Üniversitemiz, en çok ödül kazanan Ankara, Anadolu, Marmara ve Ege üniversiteleri arasýnda yer aldý. Yarýþmanýn ödül töreni, 1 Mart 2005 te Doðan TV Center da yapýldý. Yarýþmada, Gazetecilik Bölümü nden En iyi röportaj dalýnda Feryade Tokan 75 yaþýnda bir dev: Cengiz Aytmatov baþlýklý yazýsýyla birinci, En iyi spor haberi dalýnda ise Burak Gümüþova ve Togan Noyan Fenerbahçe nasýl kurtulur? baþlýklý haberi ile üçüncü oldu. Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Bölümü öðrencilerinden Ayça Gürkol En iyi reklam senaryosu dalýnda birincilik, Damla Bayrak ve Ayþe Nil Aksoy En iyi pazarlama iletiþimi dalýnda ikincilik, Mey Reyyan Giray ve Baþak Öðdem En anlamlý toplumsal sorumluluk projesi dalýnda ve Selcan Yeþilyurt ve Tamer Ayanoðlu nun En iyi Internete uyarlanmýþ proje dalýnda üçüncülük ödülü kazandýlar. Yarýþmanýn Görsel/Televizyon Ýletiþim Dalýnda ise, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öðrencilerinden Deniz Tüysüz, En iyi televizyon programý dalýnda Yörelerimiz, ezgilerimiz adlý çalýþmasýyla üçüncülük ödülü aldý. Hürriyet Gazetesi nin Diþ Hekimliði Fakültesini ziyareti Soldan saða; Diþ Hekimliði Fakültesi Koordinatörü Hülya Alper, Yazý Ýþleri Müdürü Doðan Satmýþ, Genel Yayýn Koordinatörü Fikret Ercan, Nuran Çakmakçý, Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan, Yazý Ýþleri Müdürü Tufan Türenç, Prof. Dr. Ahmet Serpil ve Prof. Dr. Türker Sandallý... Hürriyet Gazetesi yöneticilerinden Genel Yayýn Koordinatörü Fikret Ercan, Yazý Ýþleri Müdürleri Tufan Türenç ve Doðan Satmýþ ile gazetenin yazarlarýndan Nuran Çakmakçý, 21 Aralýk 2004 tarihinde Diþ Hekimliði fakültemizi ziyaret ettiler. Diþ Hekimliði Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Türker Sandallý nýn daveti ile gerçekleþen programa, Mütevelli Heyeti Baþkanýmýz Bedrettin Dalan ve Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Serpil de katýldýlar. ÝSTEK Sosyal Göztepe Tesislerinde yenilen akþam yemeði sonrasýnda Prof. Dr. Türker Sandallý, konuklara Diþ Hekimliði Hastanesini gezdirerek yapýlan çalýþmalarla ilgili bilgiler verdi. Özellikle Pedodonti Anabilim Dalý Baþkanlýðý tarafýndan Türkiye genelinde baþlatýlan Her çocuða bir diþ fýrçasý kampanyasýnýn çok önemli bir çalýþma olduðunu ve Hürriyet Gazetesi olarak bu konu ve yapýlan diðer çalýþmalarla ilgili olarak yapacaklarý haberlerle kampanyamýza destek vereceklerini söylediler. Diþ Hekimliði Hastanemizi ilk defa ziyaret eden Hürriyet Gazetesi Yöneticileri, böylesi bir donanýma sahip hastanenin var olmasýnýn ülkemiz adýna gurur verici olduðunu söylediler.

9 Haber Turu MGV Stratejik ve Sosyal Araþtýrmalar Vakfý nýn Suriye ziyareti 8 Prof. Dr. Nedret Kuran-Burçoðlu (saðdan 3.), Ertuðrul Kumcuoðlu (soldan 5.) ve Suriye Cumhurbaþkaný Beþar Esad ve heyet ile Þam da Cumhurbaþkanlýðý Köþkü ziyaretinde... Üniversitemiz Yabancý Diller Yüksekokulu Müdürü ve Fen- Edebiyat Fakültesi öðretim üyelerinden Prof. Dr. Nedret Kuran- Burçoðlu (MGV Akademik Konsey Baþkaný) ve Ýktisadi Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim görevlisi Ertuðrul Kumcuoðlu nun içinde bulunduðu Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araþtýrmalar Vakfý, 20 yýldýr görevini sürdüren ve Birleþmiþ Milletler Ekonomi ve Sosyal Komisyonu nda Danýþmanlýk Statüsü nde temsil edilen bir Sivil Toplum Örgütü olan Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araþtýrmalar Vakfý nýn temsilcileri, Sabah Gazetesi nden Yavuz Donat ve Hürriyet Gazetesi nden Tufan Türenç ve 2 si AKP, 1 i CHP den üç Milletvekili ile beraber, Þubat 2005 tarihleri arasýnda Þam Üniversitesi Stratejik Araþtýrmalar Merkezi nin davetlisi olarak Suriye ye gitti. Heyet, Þam Üniversitesi nin Stratejik Araþtýrmalar Merkezi nde Türkiye-Suriye Ýliþkilerinin Ýyileþtirilmesini ve Ortadoðu Sorunlarýný konu alan birbuçuk günlük bir Çalýþtay gerçekleþtirdi. Çalýþtay ýn Ortadoðu da Ekonomik Ýliþkiler Oturumunda E. Büyükelçi ve milletvekili Ertuðrul Kumcuoðlu, Türkiye deneyiminden örnekler vererek, Suriye yi Serbest Ekonomi ye Geçiþ sürecinde bekleyen zorluklarý anlattý ve bunlarý aþmak için önerilerde bulundu. Prof. Dr. Nedret Kuran-Burçoðlu da Kültürel açýdan iki ülke arasýnda gerçekleþtirilebilecek iþbirliði kapsamýnda, dört yýldýr yürütmekte olduðu UNESCO nun da desteklediði Çok kültürlü diyalog ve karþýlýklý güvene dayalý yeni bir Akdeniz kültür projesi nde Suriye nin de temsil edilebileceðini dile getirdi. Türk Heyeti bu Çalýþtay da ayrýca Türkiye nin tüm dünya ve komþularý ile iyi iliþkiler içersinde olmaya özen gösterdiði, hiçbir ülkeye ayrým yapmamakta kararlý olduðu mesajýný da verdi Heyet Cumhurbaþkanlýðý Köþkü nde Suriye Cumhurbaþkaný Beþar Esad tarafýndan kabul edildi, Yönetmen Tolga Örnek Üniversitemizde Gelibolu belgeseliyle adýndan çokça söz edilen genç yönetmen Tolga Örnek 21 Mart tarihinde Üniversitemizde bir konuþma yaptý. Tarih Bölümü Konferanslarý çerçevesinde düzenlenen konuþma Rektörlük binasý Ýnan Kýraç salonunda gerçekleþti. Çanakkale Savaþý nýn 90. yýlý olan 18 Mart ta vizyona giren belgeseli, dünya sinemasýnýn iki ünlü ismi Jeremy Irons ve Sam Neill seslendirdi.

10 Haber Turu Dünyaca ünlü diþ hekimi Dr. Didier Dietschi konferans verdi Dr. Didier Dietschi, onuruna verilen yemekte... Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi, Estetik Diþ Hekimliði Akademisi Derneði (EDAD) iþbirliði ile Þubat 2005 tarihleri arasýnda dünyanýn Estetik Diþ Hekimliði dalýndaki en iyi ismi olan, Ýsviçre li Dr. Didier Dietschi nin konuþmacý olarak katýldýðý Günümüz estetik diþ hekimliðindeki yenilikler konulu bir konferans verdi ve uygulamalý bir kurs düzenledi. Dr. Didier Dietschi nin çalýþmalarýnda ve kurslarýnda tercih ettiði ve günümüzde en önemli estetik materyallerden biri olan Miris materyali Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Diþ Hastalýklarý ve Tedavisi ile Estetik Diþ Hekimliði Anabilim Dallarýnda yapýlan estetik çalýþmalarda 4 yýldan beri baþarý ile kullanýlmakta. Konferansýn açýlýþ konuþmasýný yapan Diþ Hekimliði Fakültesi, Diþ Hastalýklarý ve Tedavisi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Mübin Soyman yaptýðý konuþmasýnda; Dr. Dietshi nin estetik diþ hekimliði konusunda þu anda dünyanýn önde gelen 3 otoritesinden biri olduðunu belirterek, günümüzde kiþilerin sosyal yaþantýlarýnda fizyonominin büyük önem kazanmasý ile estetik diþ hekimliðinin öneminin arttýðýný ve bu tür iletiþimlerin meslektaþlarýmýza önemli kazanýmlar saðlayacaðýný belirtti. Dr. Didier Dietschi katýlýmcý diþ hekimlerine, detaylý diþ analiz yöntemleri konularýnda bilgiler vererek günümüzdeki ýþýk ile sertleþtirilen kompozitlerin diþ sert dokusu ile tam bir uyum saðlayabilmesi için yapýlan geliþmeleri anlattýðý konferansýnda, yapýlan renk çalýþmalarý sonucunda daha doðal ve estetik restorasyonlarýn yapýlabildiðini de gösterdi. Dr. Didier Dietschi, iki gün süren konferansýnda Diþ Hekimliði Fakültesi Fantom Laboratuvarýnda robot hastalar üzerinde, Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi öðretim üyeleri, öðrencileri ile konferansa dýþarýdan katýlan diþ hekimleri olmak üzere, toplam 325 kiþiye uygulamalý kurs verdi. Ayrýca konferansa katýlanlar, iki gün boyunca, Dr. Dietschi ile birlikte yeni estetik uygulamalar yapma olanaðýný da buldular. Eczacýlýk ve Tiyatro öðrencileri bir ilk de buluþtu Eczacýlýk Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü iþbirliði ile 5 Mart 2005 tarihinde Tiyatro Bölümü Uygulama Tiyatrosunda, Eczanelerde yaþanabilecek sorunlar sahne ortamýnda interaktif olarak ortaya konuldu. Geleceðin eczacýsýný yetiþtirmek üzere, eðitimin gerçek yaþamla eþdeðerde olmasýný saðlamak amacýyla düzenlenen aktivitede, Eczanesine tiner koklamýþ bir gencin girmesi, Eczanesinde olabilecek bir hýrsýzlýk vakasýnda ve Herhangi bir nedenle geliþebilecek bir münakaþada, hatta olabilecek bir kavgada öðrencilerin nasýl davranacaklarý, neler yapacaklarý bizzat kendileri tarafýndan o anda doðaçlama olarak canlandýrýldý. Gerçek hayatýn tam anlamýyla canlandýrýlacaðý bu olayda müþteri veya sorun yaratanlarý Tiyatro Bölümü öðrencileri, eczane sahibi eczacýlarý da Eczacýlýk Fakültesi öðrencileri canlandýrdý. 9

11 Haber Turu Radyo Yeditepe tanýtým günleri... Üniversitemiz Ýletiþim Fakültesi Radyo 10 Televizyon ve Sinema Bölümünün uygulamalý çalýþmalarý için yayýnda bulunan Radyo Yeditepe, ve 24 Þubat 2005 tarihinde Üniversitemiz sosyal tesislerinde bir tanýtým kampanyasý düzenledi. 2 yýldan beri 91.6 FM frekansýndan yerel karasal yayýn; ayrýca Internet üzerinden programlý yayýnlarýný sürdüren Radyo Yeditepe, 24 saat kesintisiz yayýn yapýyor. Bu yayýnlarýn yaklaþýk yüzde 70 i canlý yayýn. Radyo Yeditepe nin, Üniversitemiz öðrenci ve öðretim elemanlarýna daha yakýndan tanýtýlmasý; çalýþmak isteyenlere fýrsat tanýmak amacýyla düzenlenen kampanyada, bu amaçla kurulan standta Radyo Yeditepe yayýný dinletildi ve Radyo Yeditepe çýkartmalarý daðýtýldý. Ayrýca, Bizimle çalýþmak ister misiniz? sloganýyla da Radyomuzda çalýþmak isteyen öðrenci ve öðretim elemanlarýmýzýn baþvuru formu doldurmalarý saðlandý. Radyo Yeditepe standý... Radyo Yeditepe sorumlusu Baþar Hatýrnaz, Kampanyanýn hem tanýtým hem de Radyomuzda çalýþmak isteyen öðrencilere fýrsat tanýnmasý açýsýndan çok verimli geçtiðini söyledi. Bu kampanya ile 200 civarýnda baþvuru alýndý. Yapýlan baþvurular birebir görüþmelerle deðerlendirildi. Hatýrnaz, çalýþmak isteyen öðrenci ve öðretim elemanlarýnýn kampanya dýþýnda da istedikleri zaman Radyo Yeditepe ye baþvurabileceklerini söyledi. Baþvurular için adresine mektup gönderebilir; 1069 no lu dahili telefondan bilgi alabilir ya da Güzel Sanatlar ve Ýletiþim Fakültesi nin bulunduðu binanýn giriþ katýnda bulunan Radyo Yeditepe ye giderek ilgili kiþilerle yüzyüze görüþebilirsiniz. Abbas Güçlü yle Genç Bakýþ programý Üniversitemizde Yeditepe Üniversitesi, Kanal D televizyon kanalýnda Çarþamba akþamlarý canlý olarak yayýnlanan Abbas Güçlü yle Genç Bakýþ programýnýn ikisine daha ev sahipliði yaptý. Rektörlük Ýnan Kýraç Salonunda yapýlan programýn ilki 9 Þubat 2005 tarihinde, ünlü þovmen ve oyuncu Mehmet Ali Erbil in katýldýðý program idi. 2 Mart 2005 de yapýlan ikinci programda ise konuk DYP Genel Baþkaný Mehmet Aðar idi. Her iki programda da geniþ bir öðrenci topluluðu geç saatlere kadar programa izleyici olarak katýldý. CargoTurk öðrencilerimizle buluþtu Taþýmacýlýk sektörünün geniþleyen hizmet aðý, hizmet kalitesi ve sürati ile öne çýkan ve hýzla büyüyen firmalarýndan biri olan CargoTurk, 11 Mart tarihinde Üniversitemiz Ticari Bilimler Fakültesi Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk Bölümü öðrencileri ile Rektörlük binasý Yeþil Salon da buluþarak sektördeki yenilikler hakkýnda sohbet etti. CargoTurk firmasý Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý M. Erkan Pekuysal ve Genel Müdürü Levent Gül öðrencilerle Türkiye de taþýmacýlýk sektöründeki geliþmeleri, deðiþen müþteri ihtiyaçlarýný ve pazarlama tekniklerini tartýþtý. Öðrencilerin yoðun ilgisi ve sorularýyla renklenen toplantýda Pekuysal, pazarýn deðiþen koþullarýný anlatýrken müþteri beklentilerini ve hizmet kalitesinin bireysel ve kurumsal anlamda nasýl arttýrýlacaðý üzerinde de durdu. Güncel konulardan örneklerle ilerleyen sohbet toplantýsý, öðrencilere yeni vizyon kapýsý açarak taþýmacýlýk sektörüne deðiþik açýlardan bakmalarýna yardýmcý oldu. CargoTurk firmasý Türkiye de ilk defa Yeditepe Üniversitesi nde Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk Bölümünün kurulmasýndan mutlu olduklarýný ve pazara eðitimli kiþilerin katýlacak olmasýnýn umut verici olduðunu söylediler.

12 Haber Turu Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bölümü öðrencilerinin sektör ziyaretleri Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bölümü öðrencileri, yapacaklarý teknolojik araþtýrmalara temel teþkil etmek üzere sektör ziyaretleri yapýyor. Bölüm öðretim görevlisi Emre Günal eþliðinde, 26 Ekim de Cam Elyaf Sanayii A.Þ., 9 Kasým tarihinde Cam Ocaðý Vakfý ve 30 Kasým tarihinde Camiþ Ambalaj Sanayii A.Þ. yi ziyaret eden öðrenciler, fabrikalarda ve üretim tesislerinde bulunan uzman kiþiler tarafýndan gezdirildi, malzemelerin yapýsý, iþletmelerdeki iþ akýþý ve ürün tasarýmlarýnda tasarýmcýlarýn sorumluluðu ve iþletmenin beklentileri hakkýnda teorik ve pratik olarak bilgilendiler. Yine ayný kapsamda 28 Þubat 2005 tarihinde Çetinkaya Sac Pano Tabla ve Plastik A.Þ. yi ziyaret eden öðrenciler, plastik/polimer malzemelerin yapýsý, üretimde kullanýlan makine parký, ürün tasarýmlarýnda tasarýmcýlarýn sorumluluðu ve iþletmenin beklentileri hakkýnda teorik ve pratik bilgi edindiler. Ýþletme Doktora Programý Konferanslarý Öðrenciler Cam Ocaðý Vakfý nda... Mario Levi ile söyleþi Ýletiþim Fakültesi Halkla Ýliþkiler Bölümü öðretim görevlisi Mario Levi, 17 Mart tarihinde öðrencilerimizle bir söyleþi yaptý ve Lunapark Kapandý adlý son kitabýný imzaladý. Bir Þehre Gidememek adlý ilk hikaye kitabý ile 1990 yýlýnda Haldun Taner Öykü Ödülü nü alan Levi, Ýstanbul Bir Masaldý adlý romaný ile de 2000 yýlýnda Yunus Nadi Roman Ödülü nü kazandý. Ýþletme Doktora Programý konferanslarýna, 8 Ocak tarihindeki Digifiter Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Ralf Arditti nin Özel bankacýlýk merkezi olarak Ýstanbul konulu konferans ile devam edildi. Arditti, gýda perakendeciliðine hitap eden Satýþ Noktasý dergisinde, sektörü irdeleyen yazýlar kaleme alýyor. Daha önce yine ekonomi alanýnda köþe yazarlýðý ve gazete editörlüðü olan Arditti, Açýl Ufkum Açýl adlý ilk kitabýnda, giriþimci ve finans meraklýsý olarak Japonya dan A.B.D. ye, Ýngiltere den Ýspanya ya, gezdiði ve incelediði piyasalarý okurlarýyla paylaþtý. Öðr. Gör. Mario Levi söyleþi sýrasýnda... 11

13 Haber Turu Japon kaligrafi ustasý Seido Taoka Üniversitemizde Japon Kaligrafi ustasý Seido Taoka, 25 ve 28 Mart 2005 tarihlerinde Güzel Sanatlar Üniversitemiz Rektörlük Binasý Sergi Salonunda öðrencilerin katýlýmý ile Shodou adý verilen Japon kaligrafi sanatý ile ilgili bir atölye çalýþmasý gerçekleþtirdi yýl önce Çin de doðmuþ ve yýl önce Japonya ya geçmiþ olan Shodou, çok popüler bir kaligrafi sanatýdýr. Halen 15 Milyon Japon un uðraþtýðý bu sanatta, fýrça ve bir tür kömürden oluþan koyu bir mürekkep kullanýlarak, Kanji adý verilen Çin karakterleri ve Kana denilen ve Kanji ye oranla daha basit olan Japon harflerini kaðýt üzerinde ifade edilmektedir. Shodou, çeþitli ekollere mensup ustalar tarafýndan, usta-çýrak sistemiyle öðretilmektedir. Japonya nýn önemli kaligrafi hocalarýndan biri olan Seido Taoka, kaligrafiyi yaygýnlaþtýrmak, sanat tekniðini geliþtirmek ve kaligrafi aracýlýðý ile uluslararasý iliþkilere katkýda bulunmak amacý ile halen baþkanlýðýný da yürüttüðü, Oyuu Kaligrafi Derneði ni kurdu. Ayrýca Japonya nýn önde gelen gazetelerinden Mainchi Gazetesine baðlý Manichi Kaligrafi Derneði Seçici Kurul Üyesi olan Taoka nýn liderliðindeki dernek üyeleri, Mainchi ve Sougen Kaligrafi Sergisi baþta olmak üzere, Japonya daki birçok sergiye eserleriyle katýlarak ödüller kazandý. Topkapý Sarayýn da Aðustos 1994 de bir sergi açan Taoka, 1999 yýlýnda Vaçkan Cumhuriyeti nde, 2000 yýlýnda ise Almanya da sergiler açtý yýlýnda yine Üniversitemizde daha kapsamlý benzer bir çalýþma gerçekleþtiren Taoka, öðrencilerin katýlýmýndan ve Üniversitemizden gördüðü ilgiden çok etkilendiðini ve ikinci defa böyle bir etkinliði bizlerle paylaþmaktan çok memnun olduðunu ve bunun Türk-Japon iliþkilerine önemli katkýlar saðlayacaðýný söyledi. Yazar Ongun ve Aral Çay keyfi nde Üniversitemiz Rektörlük Halkla Ýliþkiler Birimi tarafýndan Çay Keyfi adý altýnda bir etkinlik baþlatýldý. Çay Keyfinin ilk konuklarý günümüz çaðdaþ yazarlarýndan Ýnci Aral ve Ýpek Ongun idi. Aral ve Ongun, söyleþi yapmak ve son kitaplarýný imzalamak üzere Þubat ayýnda Üniversitemize geldiler. Ýnci Aral, 16 Þubat tarihinde son kitabý Taþ ve Ten i, Ýpek Ongun ise 2 Mart tarihinde kitaplarýný imzalayarak öðrenci ve öðretim elemanlarý ile sohbet ettiler. Orhan Kemal Roman Ödülünü Mor adlý eseriyle geçen yýl kazanan Aral, 1992 yýlýnda da Ölü erkek kuþlar adlý eseriyle Yunus Nadi Roman Ödülünü kazanmýþtý. Yazý yaþamýna 1980 de baþlayan Ongun, Bir pýrýltýdýr yaþamak, Bu hayat sizin ve Lütfen beni anla adlý üç kitap yayýnlayarak gençlere yaþama kültürü ve kiþisel geliþim gibi konularda yardýmcý olmayý amaçladý. Bu kitaplarýn ilki 1991 yýlýnda TÜYAP'ta Altýn Kitap Ödülü nü aldý. Ongun a gençler için yaptýðý bu çalýþmalar nedeniyle, yýlýnda Rotary Kulübü tarafýndan Meslek Hizmetleri Ödülü verilmiþti Halkla Ýliþkiler Birimi tarafýndan bu tür faaliyetler önümüzdeki aylarda da sürdürülecek. Seido Taoka ve Araþ. Gör. Gülveli Kaya... TÜBA da Erdoðan Þuhubi anlatýldý Üniversitemiz ve ÝTÜ tarafýndan düzenlenen Erdoðan S. Þuhubi konulu Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Toplantýsý, 27 aralýk 2004 tarihinde ÝTÜ eski Maden Fakültesi Yabancý Diller Yüksekokulunda gerçekleþti. Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü öðretim üyelerinden Prof. Dr. Erdoðan Þuhubi nin yaþamý ve çalýþmalarýnýn anlatýldýðý toplantýda, TÜBA Baþkaný Engin Bermek bir açýlýþ konuþmasý yaptý. Toplantýda Boðaziçi Üniversitesi öðretim üyesi Prof. Dr. Gülay Altay, ÝTÜ öðretim üyesi ve TÜBA üyesi Prof. Dr. M. Cengiz Dökmeci Erdoðan S. Þuhubi: Cumhuriyetimizin yetiþtirdiði uluslararasý bir bilim insaný ve yine TÜBA üyesi ÝTÜ öðretim üyesi Prof. Dr. A. M. Celal Þengör Erdoðan S. Þuhubi: Anlamak ve anlatmak tutkunu bir öðretmen konulu bildirilerini sundular.

14 Haber Turu Ressam Hocalarýmýzýn Sergileri Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölüm Baþkaný Prof. Dr. M. Zahit Büyükiþliyen üç, Grafik Sanatlarý Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Ýsmail Ýlhan ise bir sergi ile çalýþmalarýný sanatseverlere sundular. Prof. Dr. M. Zahit Büyükiþliyen, 8-12 Aralýk 2004 tarihleri arasýnda Lütfi Kýrdar Kongre ve Sergi Sarayý nda gerçekleþtirilen 3. Artistanbul Uluslararasý Çaðdaþ Sanat Buluþmasý na katýldý. Üniversitemizin deðiþik fakülte öðrencilerinin de görev aldýklarý sanat buluþmasýnýn danýþma kurulu üyesi olan Büyükiþleyen in eserleri de Galeri Binyýl da sergilendi. Art Ýstanbul un personel sorumlusu ise üç yýldýr bu organizasyonda önemli görevlerde bulunan Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öðrencilerinden Cafer Sarýkaya idi. Prof. Dr. Büyükiþliyen in ikinci sergisi Kiplas Sanat Galerisi nde 15 Ocak 2005 tarihinde açýldý. Zahit Büyükiþleyen in 40 adet tablosunun yer aldýðý Sergide yer alan eserler için hazýrlanan katalog, ayný zamanda 2005 Yýlý Sanat Takvimi olarak ilgililere daðýtýldý. Büyükiþliyen in Niþantaþý ndaki Vinci Sanat Galerisindeki sergisinde ise Kiplas da sergilenen eserlerden farklý eserler sergilendi. 16 Martta açýlan sergi 8 Nisana kadar devam etti. Soldan saða; Plastik Sanatlar Bölümünden Simay Bilgin, Sema Kocameþe, Selin Göksel, Handan Korkmaz, Prof. Dr. Zahit Büyükiþliyen, Tarih Bölümünden Cafer Sarýkaya, Plastik Sanatlar Bölümünden Ýlke Haspalamutgil, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler Bölümünden Mediha Rende ve Plastik Sanatlar Bölümünden Melda Tangün Uluslararasý Çaðdaþ Sanat Buluþmasý sergisinde... Teksin Sanat Galerisi nde Ýsmail Ýlhan Sergisi Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Ýsmail Ýlhan, Göztepe deki Teksin Sanat Galerisi nde bir resim sergisi açtý. 11 Þubat - 20 Mart tarihlerinde açýk olan sergide Yrd. Doç. Dr. Ýlhan ýn ünlü Türk Denizcisi Piri Reisin haritalarýndan esinlenerek akrilik ve yaðlýboya teknikleriyle hazýrladýðý 30 adet eseri izleyiciler tarafýndan beðeni ile izlendi. Tasarým eðitiminde bir ilk... Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bölümü, son sýnýf öðrencilerini mezuniyet sonrasýna hazýrlamak amacýyla seminer dersi vermektedir. Bölüm öðretim görevlisi Ebru Çerezci tarafýndan verilen derste asýl hedef, tasarým yönetimi ile ilgili Design Management Institute (DMI) tarafýndan önerilen yayýnlar genel hatlarý ile takip edilmekle birlikte mesleðin önde gelen isimlerini derslere konuk etmektir. Hemen her ders bir konuk aðýrlayan Bölüm, her sektörden tasarýmcýlarý ve üreticileri misafir etmektedir. Bu güne kadar aralarýnda Derin Sarýyer (Atelye Derin), Güran Gökyay (Nurus), Ahmet Kaleli, Paþabahçe Tasarým Grubu, Soldan saða; Fuat Özgül, Teksin Özgül, Yrd. Doç. Dr. Ýsmail Ýlhan, Prof. Dr. Cemil Ata, Prof. Dr. Zahit Büyükiþliyen, Araþ. Gör. Gülveli Kaya Teksin sanat galerisinde... Yaman Erturan (Mozaik), Artema Tasarým Grubu, Erhan Ýþözen (Kent Mobilyalarý - Þiþli Belediyesi), Engin Baþoðlu (Baþoðlu Karavan), Ali Gürevin (Zebra Design), Bora Bükülmez (Beko Tasarým Direktörü), Erkin Saygý (Paþabahçe Maðazalarý), Arçelik Mutfak Grubu, Þanal Plastik Üretim Grubu, Dara Kýrmýzýtoprak, Meldað Göknel (Tepe Grubu Animasyon direktörü), Budun Design, Rýza Tansu (tekne tasarýmý) ve Ümit Altun gibi tasarým sektörünün çok önemli isimleri konuk edildi ve öðrencilerle tecrübe ve bilgilerini paylaþma fýrsatý yaratýldý. Bu anlamda Üniversitemiz tasarým eðitimi alanýnda bir ilke imza attý. 13

15 Haber Turu Kaybettiklerimiz yýlýnýn Ocak ve Þubat aylarýnda Üniversitemizin 3 deðerli çalýþanýný kaybettik. Mühendislik - Mimarlýk Fakültesi eski dekan yardýmcýlarýndan Makine Mühendisliði Bölümü öðretim üyelerinden Prof. Dr. Osman Türkay ý 9 Ocak tarihinde kaybettik. Prof. Dr. Türkay ýn cenazesi Üniversitemizden de çok sayýda akademisyen ve çalýþanýn katýldýðý kalabalýk bir topluluk tarafýndan Fenerbahçe Camii nden kaldýrýldý. Prof. Dr. Osman Türkay Ýkinci kaybettiðimiz akademisyenimiz Ticari Bilimler Fakültesi Biliþim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü yarý zamanlý öðretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Gürkan Sanlý idi. Yrd. Doç. Dr. Sanlý ný cenazesi 11 Ocak 2005 tarihinde kadrolu olarak çalýþtýðý Marmara Üniversitesi Niþantaþý Kampüsünde yapýlan tören sonrasý Fatih Camiinde öðle namazýnýn kýlýnmasýndan sonra topraða verildi. Þubat ayýndaki ikinci kaybýmýz Ýnþ.Yük. Müh. Nuri Eðin idi. ÝSTEK Ýnþaat ve Tic. A.Þ. Genel Müdürü olan ve 26 Aðustos Yerleþiminin ilk günlerinden bugüne gelmesinde büyük emeði olan ve Yapý Ýþleri ve Teknik Ýþler Müdürü olarak uzun yýllar çalýþan Yük. Müh. Eðin in, bir süredir çektiði hastalýða yenik düþtü. Cenazesi 9 Þubat 2005 Ýcadiye Mahallesi Kuruçeþme Camiisinde Üniversitemizden akademisyen, yönetsel personelin katýldýðý bir törenle kaldýrýldý. 14 Ýnþ. Yük. Müh. Nuri Eðin Yoga ve dans dersleri veriliyor Aramýzdan ayrýlarak ebediye göçenlere Tanrý dan rahmet, kederli ailelerine ve Üniversitemiz camiasýna baþsaðlýðý dileriz. Bir kitap da benden kampanyasý baþladý Üniversitemiz Öðrenci Dekanlýðý Spor Koordinatörlüðünü tarafýndan yoga ve dans dersleri düzenlenmektedir. Kurslar, hem öðrencilere hem de üniversite çalýþanlarýna açýktýr. Yoga kurslarý, Pazartesi 19:00 20:00, Cuma 16:00-17:00 saatlerinde iki ayrý grup olarak düzenlenmektedir. Kursu, yoga eðitimi sertifikasýný Hindistanda alan Ece Atalar veriyor. Yoga derslerinin amacý, rahatlamaya ve vücudun esnekliðine yönelik bir çalýþma olup yaþam kalitesinin artmasýna yardýmcý olmaktadýr. Ayrýca kuvvet ve denge merkezli bir çalýþmadýr. Üniversitemizde aerobik dans derslerinin verilmesi de planlanmaktadýr. Gün ve saatleri gelen talepler doðrultusunda belirlenecektir. Aerobik dersleri, vücut yað oranýný düþürmeyi, kassal dayanýklýlýðý arttýrmayý, kardüyovasküler sistemi geliþtirip kondüsyon ve esneklikði arttýrýcý bir çalýþmadýr. Üniversitemiz Halkla Ýliþkiler Birimi ve Öðrenci Dekanlýðý Kulüpler Birliði tarafýndan Bir kitap da benden adý altýnda 1 Mart 2005 tarihinde kitap baðýþ kampanyasý düzenlendi. Doðu ve Güneydoðu Anadolu daki ilköðretim ve liselerin kitap ihtiyaclarýný karþýlamak amacýyla düzenlenen kampanyada 10 gün gibi kýsa bir sürede 3000 den fazla kitap ve ansiklopedi toplandý. Ýstanbul da ikamet eden ve kitaplarýný baðýþlamak isteyenlerden randevu alýnarak kitaplar adreslerinden teslim alýndý. Öðrencilerimiz ise Yerleþimin çeþitli yerlerinde bulunan bilgi sepetlerine (kutulara) kitaplarýný býrakabiliyorlar. Kampanya afiþi

16 Haber Turu Türk Müziði konserleri Þef Mithat Özyýlmazel yönetimindeki Ahenk Musiki Topluluðu sahnede... Geçen yýllarda olduðu gibi, bu yýl da Üniversitemiz Ýnan Kýraç Salonunda üç Türk Müziði konseri verildi. Neva Musiki Topluluðu Konseri Her ikisi de Ocak ayýnda verilen bu konserlerden ilki Neva Musiki Topluluðu tarafýndan verildi. 13 Ocak 2005 tarihinde verilen konseri Ýnci Yaman yönetti. Konserin konuk sanatçýsý ise Kültür ve Turizm Bakanlýðý sanatçýlarýndan Nursal Ünsal Birtek idi. Konserde Nihavent ve Hicaz makamlarýnda toplam 32 eser yer aldý. Konser sonunda Neva Musiki Topluluðu üyeleri, Mütevelli Heyeti Baþkanýmýz Bedrettin Dalan a bir teþekkür plaketi verdi. Plaketi Bedrettin Dalan adýna Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Atilla Dicle aldý. Ahenk Musiki Topluluðu nun Konseri Ýkinci Türk Müziði konseri Ahenk Musiki Topluluðu tarafýndan düzenlendi. Þef Mithat Yýlmazel yönetimindeki Saadettin Kaynak ý anma konseri, 16 Ocak Pazar günü Üniversitemiz Ýnan Kýraç Salonunda yapýldý. Mütevelli Heyeti Baþkanýmýz Bedrettin Dalan ýn da hazýr bulunduðu konsere sanat camiasý da yoðun ilgi gösterdi. Prof. Dr. Alaattin Yavaþça, Prof. Dr. Selahattin Ýçli, Prof. Dr. Nevzat Atlý, Prof. Dr. Fikret Deðerli, Sabahattin Ergin ve Amir Ateþ gibi ünlü bestekarlarýmýzýn yaný sýra, Ýnci Çayýrlý, Munip Utandý, Adnan Mungan, Faruk Salgar gibi Ýstanbul Radyosu Türk Sanat Müziði ses sanatçýlarý ile Bülent Ersoy ve Neco gibi popüler sanatçýlarýmýz da katýldý. Yaklaþýk 1300 kiþinin dinlediði konser 4 saat sürdü. Ýki bölümden oluþan konserde nihavend, hüzzam, hicazkar makamý ve diðer makamlardan 26 þarký seslendirildi. Çeþitli meslek gruplarýna mensup kiþiler tarafýndan oluþturulan Ahenk Musiki Topluluðu, bu yýl yedinci senesini doldurdu. Üyeleri arasýnda 15 Sosyal Bilimler Enstitüsü öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Çetin Kaya ve Üniversitemiz Mali Ýþler Müdürü Sevim Baloðlu nun da yer almasý, geceye ayrý bir renk kattý. Konserin sonunda Tahir Perek in sözlerini yazdýðý ve Amir Ateþ in bestelediði Yeditepe Marþý ný Þef Mithat Yýlmazel in okumasý da davetlilere duygulu anlar yaþattý. Dostlar Musiki Topluluðu, 6 Þubat 2005 tarihinde þef Adnan Mungan yönetiminde Rektörlük binasý Ýnan Kýraç Salonunda bir konser verdi.

17 Haber Turu 2005 neþe ile karþýlandý Güzel Sanatlar Fakültesi Maskeli Balosu na katýlanlardan bir grup yýlýna girerken, Üniversitemizde çeþitli kutlama etkinlikleri düzenlendi. Hatta bölümlerde yeni yýl kutlamalarý yapýldý. Ýlk etkinlik Rektörlük tarafýndan 23 Aralýk 2004 de tüm Üniversite çalýþanlarýna açýk olarak yapýldý. Sosyal Tesisler binamýzdaki Yeditepe Sofrasýnda yapýlan bu kutlamaya Mütevelli Heyet Baþkaný Bedrettin Dalan ve Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Serpil baþta olmak üzere, rektör yardýmcýlarý, dekanlar, bölüm baþkanlarý ve çok sayýda öðretim üyesi ve elemanlarý katýldýlar. Yönetimde bulunanlarýn kýsa yeni yýl mesajlarý ile açýlan yeni yýl partisi canlý müzik eþliðinde neþe ile geçti. Yýlbaþý kutlamalarýna Enstitü, Fakülte ve Bölüm olarak da devam edildi. Her fakültenin kendi binalarýnda veya sosyal tesisler binasýnda yapýlan bu kutlamalarda genelde o fakülte elemanlarý ile davetli olan yöneticiler katýldý. 16 Diþ Hekimliði yeni yýl partisiden bir grup... Yeni yýl partisinde yaþanan bir baþka güzel olay da, öðretim döneminde mezun olan Diþ Hekimliði Fakültesi öðrencilerimize diplomalarýnýn verilmesi oldu. 29 Aralýk 2004 tarihinde Diþ Hekimliði Fakültesinin konferans salonunda düzenlenen törende diplomalarýný alan öðrencilerimiz, törenden sonra katýldýklarý Fakültenin yýlbaþý kokteylinde, yeni yýl pastasýný Dekan Prof. Dr. Türker Sandallý ile birlikte keserek bizlerle birlikte yeni yýla merhaba dediler. Diþ Hekimliði diploma töreninde öðrenciler ve öðretim üyeleri... Yýlbaþý kutlamalarý içerisinde yapýlan ve giderek gelenekselleþen bir baþka önemli aktivite ise Güzel Sanatlar Fakültemizin yapmýþ olduðu yýl sonu maskeli balo su idi. Her yýl yapýlan, bu yýl da 7 Ocak 2005 tarihinde yapýlan maskeli balonunun en eðlenceli kýsmý ise hiç kuþku yok ki baloya katýlanlarýn giydiði farklý kostüm ve taktýklarý maskelerdi. Hayaletten cadýya, 18. yüzyýl Venedik tacirinden azraile, kovboydan çingeneye, 16. yüzyýl aristokratýndan palyaçoya, her tür tiplemenin yer aldýðý baloda, En iyi maske yarýþmasýný Moda ve Tekstil Tasarýmý Bölüm Baþkaný Öðr. Gör. Müþerref Zeytinoðlu cadý maskesi ile kazandý. Dekan Prof. Dr. Cemil Ata nýn maskeli bürokrat kostümü de oldukça ilgi çekiciydi. Yeditepe sofrasýnda canlý müzik eþliðinde yapýlan baloda Güzel Sanatlar Fakültesinin tüm öðretim elemanlarý bir dönemin, hatta iki dönemin yorgunluðunu üzerlerinden atarak, yeni yýla daha enerjik olarak girdiler. Genel Sekreter Mine Çakaloz, Döner Sermaye Müdürü Zeynep Yaylagül bir grup idari personel ile Rektörlük binasýndaki yýlbaþý partisinde...

18 Haber Turu KISA... KISA... Soldan saða; Neþe Aktan, Prof. Dr. Ülkü Dicle, Prof. Dr. Suat Anar, Filiz Çermen, Prof. Dr. Atilla Dicle ve Prof. Dr. Aysel Aziz Ýletiþim Fakültesi partisinde... g Üniversitemiz Felsefe Bölümünün üç yýldýr yayýnladýðý Yeditepe de Felsefe adlý dergi, Eylül 2004 te alýnan bir kararla uluslararasý felsefe endeksine girdi. Böylece Yeditepe Üniversitesi tarafýndan yapýlan bir yayýn ilk defa uluslararasý endekse girme baþarýsýný gösterdi. Daha önce Boðaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü tarafýndan yayýnlanan Felsefe Tartýþmalarý ve Ýstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü öðretim üyelerinin çabalarýyla yayýnlanan Kutadgubilig den sonra, Türkiye de üçüncü bir felsefe dergisi Yeditepe de Felsefe uluslararasý endekse girme ve uluslararasý boyuttaki niteliðini kanýtlama baþarýsýný göstermiþ oldu. g Fen-Edebiyat Fakültesi Ýngiliz Dili ve Edebiyatý öðretim üyelerinden Prof. Dr. Nedret Kuran-Burçoðlu, 29 Aralýk 2004 günü Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araþtýrmalar Vakfý Akademik Konsey Baþkanlýðý'na getirildi. Daha önce bu görevde Üniversitemiz Rektör Yardýmcýlarýndan Prof. Dr. Sedefhan Oðuz bulunuyordu. Öðrenci Ýþleri personelinden bir grup Rektörlük yeni yýl kutlamasýnda... g Mühendislik ve Mimarlýk Fakültesi Makine Mühendisliði Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Nilüfer Eðrican, Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araþtýrmalar Vakfý Akademik Konsey Baþkanlýk Divaný üyesi olarak seçildi. g Kütüphanedeki Bilgisayarlar yenilendi. Elektronik ortamda araþtýrma yapan öðrenci ve öðretim elemanlarýnýn yararlandýðý bilgisayarlar düz (flat) ekranlarla donatýldý. Rektörlükteki partiden bir grup... g Nisan 2004 tarihleri arasýnda Ýstanbul da düzenlenen Shaping the Future of Communication Research in Europe temalý, Baþkanlýðýný Ýletiþim Fakültesi Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Ayseli Usluata nýn yaptýðý ECA konferansý, kurumun yayýnladýðý Güz 2004 bülteni ile tüm Avrupa da yanký buluyor. Bültende ECA 2004 Konferansýyla ilgili bilgilerin yaný sýra oturumlardan ve Yeditepe Üniversitesi Sosyal Tesislerindeki akþam yemeðinden görüntüler yer alýyor. ECA yla ve konferansla ilgili bilgiyi adresinde bulabilirsiniz. g Tekfen Flarmoni Orkestrasý, Halkla Ýliþkiler Birimi organizasyonuyla 1 Nisan tarihinde bir konser verdi. g Sosyal Bilimler Enstitüsü araþtýrma görevlilerinden müzisyen Melih Görgün, Fen Edebiyat Fakültesi Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Bölümü öðrencilerinden müzisyen Sarp Genco ile birlikte 24 Þubat tarihinde Ýnan Kýraç Salonunda bir konser verdi. 17 Bilgi Ýþlem Koordinatörlüðü elemanlarý Rektörlük partisinde...

19 Haber Turu Kar tatili Bu kýþ tüm yurtta aðýr geçti: Ýstanbul da bu aðýr geçen kýþýn olumsuz hava koþullarýndan olumsuz etkilendi. Bu olumsuz etkilenmenin en belirgin olduðu yerler ise, hiç kuþku yok ki eðitim-öðretim kurumlarý oldu. Tüm ilk ve orta öðretim kurumlarý ve üniversiteler eðitimlerine ara verdiler. Üniversitemizde de 7-11 Þubat 2005 tarihlerinde zorunlu kar tatili oldu. Bu tatilde eðitime ara verildi ancak, yönetim çalýþtý. Kar tatili nedeni ile yapýlamayan dersler ve sýnavlarla ilgili yeni düzenlemeler yapýldý. Akademik takvimin Bahar yarýyýlý yeniden belirlendi. Yoðun kar yaðýþý Ünivernsitemizde güzel görüntüler de yarattý. Çam aðaçlarý ve çeþitli bitkilerin yer aldýðý Üniversitemizde çalýþanlar ise bu güzelliðin keyfini çýkardýlar. Üniversite içi ulaþým, kar temizleme araçlarý ile saðlandý ve iç ulaþýmda bir aksama yaþanmadý. Yurtlarda kalan öðrenciler de kardan adam yaparak, kartopu oynayarak ve tabii ki dinlenerek kar tatilinini zevkini çýkardýlar. Mezunlarýmýzdan haberler... 18köþemizi, yeni gelen mezun haberlerimizle sürdürüyoruz. Bu Geçen sayýmýzda baþladýðýmýz mezunlarýmýzdan haberler sayýmýzda sizlere dört mezunumuzdan haberlerimiz var. Bu mezunlarýmýzdan üçü þu anda kendi alanlarýnda çalýþýyor. Diðer mezunumuz ise Üniversitemizde görevli... Sizler de lütfen YEDÝTEPEHABER e mektup, telefon, faks ya da e-posta gibi yollarla, mezunlarýmýzdan haberler ulaþtýrýn... g Gabriela Oana Olaru Fen - Edebiyat Fakültesi Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 2004 mezunlarýndan Gabriela Oana Olaru, lisans eðitimi sýrasýnda iki yýl süreyle Unigroup Organizasyon þirketinde halkla iliþkiler koordinatörü olarak çalýþtý. Kasým 2004 tarihinden itibaren Üniversitemiz Halkla Ýliþkiler Bölümünde uzman olarak çalýþýyor ve bu dönem Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým yüksek lisansýna baþladý. g Uygar Kurt Mühendislik Mimarlýk Fakültesi Sistem Mühendisliði Bölümü Endüstri Mühendisliði opsiyonu 2002 yýlý mezunlarýmýzdan Uygar Kurt, mezuniyet sonrasýnda askerlik görevini tamamladý. Bir yýl süre ile Ekol Lojistik firmasýnda çalýþan Kurt, Mart 2005 itibariyle önemli lojistik firmalarýndan olan Ýngiliz Yurt Ýçi Tibbett & Britten Logistics firmasýnda lojistik çözüm yetkilisi olarak çalýþýyor. g Hande Yýlmaz Mühendislik Mimarlýk Fakültesi Sistem Mühendisliði Bölümü Endüstri Mühendisliði opsiyonu 2004 yýlý mezunlarýndan Hande Yýlmaz, Kocaeli deki TST Tamsan Motor Makine Ýmalat ve Ticaret Ltd. Þirketinde planlama mühendisi olarak çalýþýyor. g Aylin Helvacý Kerem Ý.Ý.B.F. Ýþletme Bölümü 2001 mezunu olan Aylin Helvacý Kerem, mezun olduktan sonra Sosyal Bilimler Enstitüsünde araþtýrma görevlisi olarak iþe baþladý. Ýþletme yüksek lisansý yaptý. Üniversitemizin Pazarlama Doktora programýnýn da ilk öðrencilerinden olan Aylin þu anda boya hammaddesi ve boya ölçüm cihazlarý distribütörlüðü yapan Tara Kimya A.Þ de Müþteri Ýliþkileri Yöneticisi olarak çalýþýyor.

20 Akademik Faaliyetler Geçen sayýlarýmýzda olduðu gibi, bu sayýmýzda da Ocak, Þubat ve Mart aylarýnda çeþitli fakültelerimiz ve bölümleri tarafýndan yapýlan akademik faaliyetleri veriyoruz. Bazý Bölümlerimizin akademik faaliyetleri elimize yeni ulaþtýðýndan geçmiþ aylara ait olmasýna raðmen onlarý da sizlere aktarýyoruz. DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝ u Periodontoloji Anabilim Dalý Baþkanlýðýnýn, mezuniyet sonrasý eðitime katký amacý ile diþ hekimlerine yönelik olarak düzenlediði eðitim seminerleri devam ediyor. Aðýz Diþ Çene Hastalýklarý ve Cerrahisi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Kemal Þençift, 31 Ocak 2005 tarihinde Diþ Hekimliði Fakültesi Konferans Salonunda, Cerrahinin baþarýsýnda rol oynayan faktörler ve temel cerrahi yaklaþýmlar konulu bir konferans verdi. Prof. Dr. Þençift konferansýnda, Diþ Hekimliði Cerrahisi ile ilgili temel prensipleri, örnek olay sunumlarý yaparak anlattý ve bu alanda sýklýkla karþýlaþýlan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini operasyon görüntüleri eþliðinde ayrýntýlý olarak katýlýmcý diþ hekimi meslektaþlarýna sundu. Prof. Dr. Kemal Þençift, Diþ Hekimliði Fakültesi öðretim üyeleri, asistanlarý ve öðrencileri ile çok sayýda diþ hekiminin de katýldýðý konferansýný, meslektaþlarýnýn konu ile ilgili sorularýný cevaplayarak tamamladý. u Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi Prof. Dr. Koray Oral, Bursa Diþ Hekimleri Cemiyeti tarafýndan Aralýk 2004 tarihlerinde Uludað da düzenlenen Çene eklemi rahatsýzlýklarýnýn konservativ tedavisi konulu kongresine katýldý. Diþ hekimleri ile kulak burun ve neroloji mütehassýslarýnýn katýldýklarý Kongrede, çene ve yüzde meydana gelen aðrýlarýn tanýmý ve tedavisi ile ilgili konular tartýþýldý. Prof. Dr. Oral, 21 Þubat 2005 tarihinde ise Diþ Hekimliði Fakültesi Konferans Salonunda Periodontal tedavide okluzyonun yeri konulu bir konferans verdi. u Diþ Hekimliði Fakültesi Endodonti Anabilim Dalý Baþkanlýðý 17 Þubat 2005 tarihinde Micro Mega firmasý ile birlikte Hero kursu düzenledi. Endodonti Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Gündüz Bayýrlý nýn, Mikro Mega firmasýnýn geliþtirdiði yeni kanal aletlerinin özelliklerini öðrencilere uygulamalý olarak anlattýðý seminerde, Yrd. Doç. Dr. Baybora Kayhan, Dr. Hakký Sunay ve Dr. Meriç Karapýnar da bu aletlerle, kanal þekillendirmesinin nasýl yapýldýðýný yine uygulamalý olarak anlattýlar. u Protetik Diþ Tedavisi Anabili Dalý öðretim üyesi Prof. Dr. Ender Kazazoðlu, 28 Þubat 2005 tarihinde Diþ Hekimliði Fakültesi Konferans Salonunda Klinikte protetik okluzal uyumlamalar konulu bir konferans verdi. Prof. Dr. Kazazoðlu konferansýnda, krom ve köprülerle restore edilen alt ve üst çene diþlerinin iliþkilerinin nasýl olmasý gerektiðini, bu iþlem sýrasýnda hangi aletlerin nasýl kullanýlacaklarý konularýný uygulamalý olarak anlattý. u Ortodonti Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Tülin Arun, 3 Mart 2005 tarihinde Haydarpaþa GATA da Ortodonti ve Cerrani Ýþbirliði konulu bir konferans verdi. ECZACILIK FAKÜLTESÝ u Farmakoekonomik ve Farmakoepidemiyolojik Araþtýrma ve Uygulama Merkezi tarafýndan 18 Mart tarihinde, konuþmacý olarak T.C. Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç Eczacýlýk Genel Müdürlüðü Kalite Kontrol Daire Baþkaný Dr. Seyfullah Daðýstanlý nýn katýldýðý Türkiyede farmakovijilans (ilaçlarýn etkililik ve güvenliliði ile ilgili olarak yapýlan faaliyetler) uygulamalarý ve uygulayýcýlarýn sorumluluklarý konulu bir konferans düzenlendi. 19

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 96-117). 47 2003 2003 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu 17 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Özden Uslu / Ceylan Pakkan Sosyal Tesislerimiz (IX) Mediko-Sosyal

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı

2013 YGS-LYS larý Üniversite Adý - Bölüm Adý - Türü ABANT ÝZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Diþ Hekimliði Fakültesi (MF-3) 47 448,934 17.600 Bilgisayar ve Öðretim Tek. Öðr. (YGS-1) 52 298,213 248.000 Fen Bilgisi

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI 08 11 ARALIK 011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI Firma ana sponsorluk sözleþmesini imzaladýktan sonra; Logosu Ana Sponsor olarak tanýtým çalýþmalarý ve fuar süresince belirlenmiþ her türlü yazýlý,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

YEDÝTEPEHABER. 2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Kasým - Aralýk

YEDÝTEPEHABER. 2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Kasým - Aralýk YEDÝTEPEHABER 18 2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Kasým - Aralýk TÝCARÝ BÝLÝMLER FAKÜLTESÝ LÝSELERÝMÝZÝ AÐIRLADIK ATAMIZI ANDIK FAKÜLTELER ARASI 1. CUMHURÝYET KUPASI ÝÇÝMÝZDEN BÝRÝ PROF. DR. CEVAT

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 165.105 10101 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði SAY 183.716 10102 1013043 Fen Bilgisi Öðr.

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

2006 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aralýk 05 - Þubat 06 BU SAYIDA. Çýkarken...

2006 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aralýk 05 - Þubat 06 BU SAYIDA. Çýkarken... 22 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Kimya Mühendisliði

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

1 14 16 Atamalar. 17 Yeni Birimlerimiz Eðitim Fakültesi, Prof.Dr.Ömür Akyüz / Haber Merkezi

1 14 16 Atamalar. 17 Yeni Birimlerimiz Eðitim Fakültesi, Prof.Dr.Ömür Akyüz / Haber Merkezi 16 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Füsun Akatlý / Deniz Tüysüz Sosyal Tesislerimiz (VIII) ÝSTEK Restoranlarý,

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 75 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Mayýs - Aðustos BU SAYIDA. Çýkarken...

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Mayýs - Aðustos BU SAYIDA. Çýkarken... 20 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Ýletiþim Fakültesi,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi 21 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Makina Mühendisliði

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 333.488 1011053 Okul Öncesi Öðretmenliði EA 1011106 Biyoloji (Ýngilizce) SAY 356.354

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ 27-29 Mart 2015 Düzenleme Komitesi: Prof. Dr. N. Oğuzhan Altay Doç. Dr. Umut Halaç Arş. Gör.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI AMAÇ? 2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI Ýstanbul Deri ve Deri Mamulleri Ýhracatçýlarý Birliði (ÝDMÝB), Türk deri sektörünün yaratýcý gücünün yükselmesi, özgün tasarýmlarýný yaratma ve satma isteklerinin

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Tarih ve Sayı: 22/09/2016-338991 T.C. Sayı :88469847-051.01- Konu :I. Engellilik Araştırmaları Kongresi FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi :22/09/2016 tarihli, 337312 sayılı yazı İstanbul Üniversitesi

Detaylı

EK 1 MSGSÜ ADEK ÇALIŞMA GRUPLARI

EK 1 MSGSÜ ADEK ÇALIŞMA GRUPLARI EK 1 MSGSÜ ADEK ÇALIŞMA GRUPLARI Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Stratejik Planı hazırlıkları üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Çalışma gruplarının hazırlamış olduğu öz

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Bilecik Üniversitesi 29 Mayıs 2007 de kurulan ve Aralık 2007 de eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış olan bir devlet üniversitesidir.üniversitenin merkez yerleşkesi, Marmara bölgesinde

Detaylı