Kullaným Talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullaným Talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler"

Transkript

1 Kullaným Talimatlarý OCAKLI FIRIN Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum, 2-5 Makinenin Yerleþtirilmesi ve Seviye Ayarý Elektrik Baðlantýsý Gaz Baðlantýsý Farklý Gaz Çeþitlerine Uyum Saðlanmasý Bek ve Boru Aðzý Özellikleri Tablosu Özellikler Tablosu Cihazýn Tanýtýmý, 6 Genel Bakýþ Kontrol Paneli Gösterge Baþlangýç ve Kullaným, 7-11 Ocaðýn Kullanýlmasý Fýrýnýn Kullanýlmasý Piþirme Programlarý Pratik Piþirme Önerileri Fýrýnda Piþirme Öneri Tablosu Uyarý ve Öneriler, 12 Genel Güvenlik Elden Çýkarma Çevreye Saygý ve Çevreyi Koruma Temizlik ve Bakým, 1 Cihazýn Kapatýlmasý Cihazýn Temizlenmesi Fýrýn Lambasýnýn Deðiþtirilmesi Gaz Vanasý Bakýmý Yardým, 1

2 Kurulum! Yeni cihazýnýzý kullanmadan önce bu talimat kitapçýðýný dikkatlice okuyunuz. Kitapçýk cihazýn güvenli kurulumu ve kullanýmý hakkýnda önemli bilgiler içermektedir.! Lütfen bu talimatlarý ileride referans almak için saklý tutunuz. Eðer cihaz satýldý, taþýndý veya verildi ise talimatlarýn cihazla birlikte olduðundan emin olunuz. Yanma Dumanýnýn Tahliye Edilmesi Yanma sonucu oluþan dumanýn tahliyesi bir davlumbaz aracýlýðý ile bacaya aktarýlmayý veya cihaz her çalýþtýðýnda otomatik olarak çalýþan bir fan kullanýlmalýdýr (bkz. Þekil).! Cihaz yetkili servis tarafýndan verilen talimatlara uygun olarak monte edilmelidir.! Herhangi bir deðiþiklik veya bakým fýrýnýn elektrik baðlantýsý kesildikten sonra yapýlmalýdýr. Oda Havalandýrmasý Geçerli ulusal kanunlara göre cihaz sadece devamlý havalandýrýlmýþ odalara monte edilebilir. Cihazýn monte edildiði odada normal gaz yanmasý sürecinin ihtiyacý kadar hava çevrimi saðlanmýþ olmalýdýr (Hava akýþý, 1 kw güç için saatte 2 metreküpten az olmamalýdýr). Mazgallar ile korunan hava giriþlerinin iç çapý en az 100 cm² olmalýdýr ve önlerinde kýsmi bir engel dahi bulunmamalýdýr (bkz. Þekil A). Bu giriþler ocaðýn üzerinde yanma arýzasý güvenlik cihazý yoksa %100 oranýnda (en az 200cm²) arttýrýlmalýdýr. Komþu odalarla olan hava akýþýnýn dolaylý yollarla saðlandýðý durumlarda (bkz. Þekil B), ki bunlarýn binanýn ortak kullaným alanlarý olmamasýna dikkat edin, giriþlerin yukarýda anlatýldýðý gibi dýþarýya açýlan havalandýrma borularýna. baðlanmasý gerekir Dumanlar direkt olarak Dýþarý yönlendiriliyor Dumanlar direkt olarak bacaya veya baca boþluðuna yönlendiriliyor (Ocaklar için özel ayrýlan)! Sývýlaþtýrýlmýþ petrol gazlarý havadan aðýrdýr ve yerde toplanýr, yani içerisinde LPG tüpü bulunan her odanýn dýþarýya açýlabilmesi gerekir ki sýzan herhangi bir gaz rahatça dýþarý çýkabilsin. Yani LPG tüpleri yer seviyesinin altýndaki odalara kurulmamalý ya da depolanmamalýdýr (kiler vb.). Sadece kullanýlan tüp odada muhafaza edilebilir; tüp ýsý kaynaklarýndan özellikle uzak tutulmalýdýr (ocaklar, bacalar, kazanlar), bu tüpün 50 C sýcaklýktan daha fazla ýsýnmasýna yol açabilir. Havalandýrma deliði Kapý altýnda hava boþluðu Yerleþtirme ve Seviye Ayarý! Cihazý, ocak seviyesini geçmeyen dolaplarýn yanýna kurmak mümkündür.! Cihazýn arkasýnda bulunan duvarýn ýsýya dayanýklý yanmaz malzemeden yapýldýðýndan emin olun (T 90 C 0 ).! Cihazý uzun süre kullandýktan sonra bir pencere açýlmasý veya kullanýlan fanýn hýzýnýn arttýrýlmasý tavsiye edilir. Cihazý doðru yerleþtirebilmek için: Mutfaða, yemek odasýna veya oturma odasýna yerleþtirin, banyoya yerleþtirmeyin. Eðer ocak yüzeyi dolaplardan yukarýda ise dolaplardan en azýndan 600mm uzaða yerleþtirilmelidir. 2

3 DAVLUMBAZ Eðer cihaz duvar dolaplarýnýn altýna yerleþtirildiyse, dolap ile ocaðýn üzeri arasýnda en azýndan 20 mm mesafe olmalýdýr. Bu mesafe eðer dolaplar yanýcý malzemeden yapýlmýþsa 700mm olmalýdýr (bkz. Þekil). Soketin cihazýn bilgi plakasýnda belirtilen miktarda güce dayanýklý olup olmadýðýndan Voltajýn bilgi plakasýnda belirtilen aralýkta olup olmadýðýndan Soketin cihazýn fiþi ile uyumlu olup olmadýðýndan. Eðer fiþ priz ile uyumlu deðilse yetkili servisten deðiþtirmesini isteyin. Uzatma kablosu ve çoklu priz kullanmayýn! Cihaz kurulduktan sonra elektrik kablosu ve fiþi kolay ulaþýlabilir bir yerde olmalýdýr. Ocaðýn arkasýna ya da kenarlarýndan en az 200mm yakýna stor perde koymayýnýz. Kurulacak olan herhangi bir davlumbaz ilgili iþleyiþ kýlavuzundaki talimatlara göre kurulmalýdýr.! Kablo bükülmemeli ve ezilmemelidir.! Kablo düzenli olarak kontrol edilmeli ve sadece yetkili servis tarafýndan deðiþtirilmelidir. Seviye Ayarý Eðer cihaza seviye ayarý yapmak gerekiyorsa ayarlanabilir ayaðý cihazýn köþelerine vidalayýnýz (bkz. Þekil). Bacaklar* fýrýnýn altýndaki yuvalara uymaktadýr.! Üretici bu uyarýlar dikkate alýnmadýðý taktirde hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Gaz Baðlantýsý Cihazýn gaz aðýna veya tüpe mevcut kanuna ve cihazýn gaz tipine uygun olduðundan sonra baðlantý esnek plastik veya çelik hortum ile yapýlabilir (Kapaktaki yapýþtýrmaya bakýnýz: Eðer durum böyle deðilse aþaðý bakýnýz). Tüp kullanýrken mevcut yönetmeliðe uygun bir basýnç regülatörü kullanýnýz. Baðlantýyý kolaylaþtýrmak için tüp yan çevrilebilir* : baðlantý hortumunun baþlýk ile birlikte yönü deðiþtiriniz ve cihaz ile birlikte gelen contayý çýkarýnýz. Elektrik Baðlantýsý Cihazýn bilgi plakasýnda yazan miktara uygun standart bir fiþ takýn (bkz.teknik Bilgi Tablosu). Cihaz en az mm kontak açýklýðý bulunan çok kutuplu bir þalter kullanýlarak ana þebekeye baðlanmalýdýr. Þalter belirtilen akýma ve geçerli elektrik yönetmeliðine uygun olmalýdýr (topraklama kablosu þalter ile kesilmemelidir). Baðlantý kablosu 50 C sýcaklýkta bulunmayacak þekilde yerleþtirilmelidir. Cihazýn Elektrik baðlantýsýný yapmadan önce emin olun: Cihazýn topraklandýðýndan ve yasa ile uyumlu olduðundan! Gaz basýncýnýn bek ve boru aðzý özellikleri ile uygun olup olmadýðýný kontrol ediniz (bkz. Tablo). Bu durum cihazýnýzýn güvenli ve daha uzun süre çalýþmasýný saðlarken ayný zamanda enerji tasarrufu yapmanýzý saðlayacak. Esnek Lastik Boru ile Gaz Baðlantýsý Borunun geçerli yönetmeliðe uygun olduðundan emin olun. Borunun iç çapý: sývý gazlar için 8mm, metan için 1 mm olmalýdýr. Baðlantý yapýldýktan sonra borunun: 50 C den yüksek sýcaklýktaki parçalarla temas etmediðinden Herhangi bir çekme veya basma kuvvetine maruz kalmadýðýndan, eðilmediðinden ve bükülmediðinden

4 Býçaklar, keskin köþeler ve hareketli parçalarla temas etmediðinden ve ezilmediðinden Tüm uzunluðu boyunca kontrol etmek kolaydýr böylece durumu denetlenebilir 1500mm den uzun olmadýðýndan Yerine, mevcut yönetmeliðe uygun kýskaçlar ile tutturulan borunun saðlam þekilde baðlandýðýndan emin olun.! Eðer bu kriterlerden herhangi biri ya da birkaçý saðlanamýyorsa fýrýn sýnýf 2 altsýnýf 1 cihazlar ( iki dolap arasýna montaj) durumuna göre kurulmalýdýr, lastik boru yerine esnek çelik boru kullanýlýr (bkz. Aþaðýsý). Belirtilen Baðlantýya Esnek, Paslanmaz Çelik, Yekpare Borunun Baðlanmasý Borunun ve contalarýn mevcut yönetmeliðe uyduðundan emin olunuz. Boruyu kullanmaya baþlamak için cihazýn üzerindeki boru tutucuyu kaldýrýn (Cihaz üzerindeki gaz giriþ yeri silindir þeklinde 1/2 erkek baðlantý noktasýdýr).! Baðlantýyý borunun boyunun 2 metreyi geçmeyeceði, sýkýþtýrýlmayacaðý ve hareketli parçalar ile temas halinde olmayacaðý þekilde yapýnýz. Baðlantýn Sýkýlýðýn Kontrolü Kurulum bittiðinde boru giriþlerini sabunlu bir solüsyon kullanarak kontrol ediniz. Asla ateþ kullanmayýnýz. Farklý Gazlara Uyum Saðlanmasý Cihazýn varsayýlanýn dýþýndaki gaz çeþitlerine de uyum saðlamasý mümkündür (Bu kapaktaki derecelendirme etiketinde belirtilmiþtir) Hortumun Uydurulmasý Bekler için boru aðýzlarýnýn yerlerinin deðiþtirilmesi: 1. Ocak ýzgaralarýný çýkartýn ve bekleri bulunduklarý yerlerden çýkartýn 2. Hortum aðýzlarýný 7mm soket anahtarý ile çýkartýn (bkz. Þekil) ve yerine yeni gaz ile uyumlu olanlarýný yerleþtirin (bkz bek ve boru aðzý özellikleri tablosu)..yukarýda talimatlarý tersine uygulayarak bütün parçalarý yerlerine yerleþtirin. Beklerin minimum ayarýnýn yapýlmasý: 1.Vanayý minimum konumuna getirin 2.Düðmeyi yerinden çýkartýn ve vana piminin içine veya yanýna yerleþtirilmiþ ayar vidasýný ateþ küçük fakat sürekli olacak þekilde ayarlayýn! Eðer sývý gaz kullanýlýyorsa ayar vidasý sýkýlabildiði kadar fazla sýkýlmalýdýr.. Bek yanarken düðmeyi maksimum ve minimumu arasýnda hýzlýca birkaç kez çevirin ve alevin sönüp sönmediðini kontrol edin! Bekler öncelikli olarak hava ayarýna ihtiyaç duymazlar.! Cihazý ayarladýktan sonra artýk yeni bir gaz türü ile kullanýlabilir, eski derecelendirme etiketini yeni gaza uyumlu olanýyla deðiþtiriniz (Bu etiketler Yetkili Serviste mevcuttur).! Gaz basýncý istenilenden farklý (azda olsa deðiþken) olacaðýndan, Yönlendirilmiþ gazlar için Regülatörler ile ilgili mevcut yönetmeliðe uygun bir gaz regülatörü kullanýlmalýdýr.

5 Bek ve Boru Aðzý Tablosu Tablo Sývý Gaz Normal Gaz Bek Çap (mm) Termal Güç Kapasite* g/h Üçlü yüzük Hýzlý (büyük) (R) Yarý hýzlý (orta boy)(s) Yardýmcý (Küçük) (A) Basýnç kw (p.c.s.*) Nominal Düþük Nominal (mbar) Minimal (mbar) En yüksek (mbar) * 15 C de ve 101m barda kuru gaz ** Propan P.C.S. = 50.7 MJ/kg *** Bütan P.C.S. = 9.7 MJ/kg Nötral P.C.S. = 7.78 MJ/kg Geçit 1/100 (mm) Aðýz 1/100 (mm) Aðýz 1/100 (mm) Kapasite l/h TEKNÝK VERÝ Fýrýn Ölçüleri (Y x G x D) Hacim Fýrýn içi ile ilgili Yararlý ölçümler Bekler Voltaj ve frekans Enerji etiketi Geniþlik 2 cm Derinlik cm Yükseklik 8.5 cm Bilgi plakasýnda belirtilen tüm gazlara uyumlu hale getirilebilir Bilgi plakasýna bakýnýz Elektrikli fýrýnlar üzerindeki 2002/0/EC direktifi. EN 500 standardý. Fanlý konveksiyon ýsýtma programýnda enerji tüketimi: Graten EC direktifleri: 19/02/7 tarihli 7/2/ EEC (Düþük voltaj) ve ilgili düzeltmeler -0/05/89 tarhili 89/96/EEC (Elektromanyetik uygunluk) ve ilgili düzeltmeler - 29/06/90 tarihlli 90/69/EEC (Gaz) ve ilgili düzeltmeler - 22/07/9 tarihli 9/68/EEC ve ilgili düzeltmeler /96/EC 5

6 Cihazýn Tanýtýmý Genel Bakýþ Cam kapak* Bek Ocak ýzgarasý Kontrol paneli IZGARA tepsisi DAMLAMA tepsisi Ayarlanabilir Ayak Taþmalara karþý dayanýklý yüzey KILAVUZ RAYLARI (tepsiler için) Pozisyon 5 Pozisyon Pozisyon Pozisyon 2 Pozisyon 1 Ayarlanabilir Ayak Kontrol Paneli TERMOSTAT düðmesi GÖSTERGE SEÇME düðmesi HIZLI TEMÝZLEME düðmesi KRONOMEE düðmesi* ZAMAN AYARI düðmesi BEK kontrol düðmeleri Gösterge Ön ýsýtma göstergesi OTOMATÝK PÝÞÝRME MODU ikonlarý Tavsiye edilen tepsi pozisyonu ikonu SICAKLIK ve ZAMAN göstergeleri DURDURMA ikonu SAAT ikonu KAPI KÝLÝDÝ göstergesi PÝÞÝRME SONU ikonu KRONOMEE ikonu SÜRE ikonu * Sadece bazý modellerde 6

7 Baþlangýç ve Kullaným Ocaðýn kullanýlmasý Beklerin yakýlmasý Her bek düðmesi için ilgili bekin alev gücünü gösteren bir tam halka bulunur. Bir beki yakmak için: 1.Bir alev veya gaz yakýcýyý beke yakýn tutunuz 2.En yüksek alev ayarýna gelecek þekilde bekin düðmesine basýnýz ve saat yönünün tersine çeviriniz..alevin þiddetini bek düðmesini saat yönünün tersine çevirerek istenen seviyeye getiriniz. Bu en düþük seviyede, en yüksek seviyede veya ikisinin arasýda bir seviyede olacak þekilde ayarlanabilir. Eðer cihazýn elektronik ateþleme cihazý varsa (bkz. Þekil) Bek düðmesine basýnýz bek yanana kadar ve saat yönünün tersine çeviriniz, düþük alev ayarýna doðru. Düðme býrakýldýðýnda alev sönebilir. Eðer bu olursa ayný iþlemi tekrarlayýnýz fakat bu sefer düðmeye daha uzun süre basýlý tutunuz.! Eðer kazara alev sönerse beki kapatýn ve tekrar yakamadan önce 1 dakika bekleyin Eðer cihaz yanma arýzasý güvenlik cihazý* ile donatýlmýþsa cihazý çalýþtýrmak ve alevi canlý tutmak için bek düðmesine 2 - saniye basýlý tutun. Beki kapatmak için düðmeyi durma gelene kadar çevirin. pozisyonuna Beklerin Kullanýmýnda Pratik Tavsiyeler Beklerin efektif çalýþmasý ve yanan gaz miktarýnýn en aza indirilmesi için düz yüzeyli ve kapaklý tencereler ve tavalar kullanýnýz. Bunlar ayrýca bekin boyutuna uygun olmalýdýr: Hýzlý (R) Bek Yarý Hýzlý (S) Yardýmcý (A) Üçlü Taç (TC) Tencere-Tava çapý Bekin tipini belirlemek için lütfen Bek ve Hortum aðzý özellikleri nde belirtilen diyagramlardan yararlanýnýz.! Azaltýcý ýzgaraya sahip modeller için sonraki 12cm den küçük çaplý tencere-tava kullanýldýðýnda sadece yardýmcý bek için kullanýlmalýdýr. Saatin Ayarlanmasý! Saat cihaz kapalýyken yada piþirme programýnýn bitim zamaný ayarlanmadýðý zaman herhangi bir zamana ayarlanabilir. 1. butonuna ikonu ve göstergenin ilk iki basamaðý yanýp sönmeye baþlayýncaya kadar birkaç kez basýnýz 2.Zamanlama düðmesini + ve - yönlerde döndürerek istenilen saat deðerini ayarlayýnýz.. butonuna diðer iki basamak yanýp sönmeye baþlayana kadar basýnýz..zamanlama düðmesini + ve - yönlerde döndürerek istenilen dakika deðerini ayarlayýnýz. 5. butonuna tekrar basarak onaylayýnýz. Kronometrenin Ayarlanmasý! Bu fonksiyon piþirmeyi bölmez yada fýrýný etkilemez; basit olarak ayarlanan zaman bittiðinde zilin çalmasýný saðlar. 1. butonuna ikonu ve basamak yanýp sönmeye baþlayýncaya kadar basýnýz. 2.Kronometre düðmesini + ve - çevirerek dakika deðerini ayarlayýnýz.. butonun tekrar basarak onaylayýnýz. Gösterge bundan sonra ayarlanan zamaný geri doðru sayacak ve süre bittiðinde zil çalacaktýr. Fýrýnýn Kullanýlmasý! Cihazý ilk kez kullanýrken, kapýsý kapalý bir þekilde en yüksek sýcaklýkta en az yarým saat boyunca çalýþtýrýn. Fýrýný kapatýrken ve kapaðýný açmadan önce odanýn iyice havalandýrýldýðýndan emin olun. Cihaz yapým sýrasýnda kullanýlan koruyucu maddelerin yanmasýndan dolayý kötü bir koku çýkartabilir. 1.Seçme düðmesini çevirerek istediðiniz piþirme programýný ayarlayýn. * Sadece bazý modellerde 7

8 2. Cihaz ön ýsýtma iþlemine baþlayacaktýr ve ön ýsýtma uyarýcý ýþýklarý yanacaktýr. Sýcaklýk Termostat düðmesi çevrilerek deðiþtirilebilir.. Ön ýsýtma uyarýcý ýþýðý söndüðünde ön ýsýtma iþleminin bittiðini haber veren bir zil çalacak: Þimdi fýrýna yiyecekleri koyabilirsiniz.. Gösterge tepsinin hangi pozisyona getirilmesinin önerildiði ikonunu gösterecektir. 5. Piþirme sýrasýnda her zaman: - Seçme düðmesini çevirerek piþirme programýný deðiþtirmek - Termostat düðmesini çevirerek sýcaklýðý deðiþtirmek - Piþirme süresini ve piþirme sonu zamanýný ayarlamak - Seçme düðmesini 0'a getirerek piþirmeyi durdurmak mümkündür. 6. Fýrýn 2 saat açýk kaldýktan sonra kendi kendini kapatacaktýr bu belirlenmiþ zaman bütün piþirme modlarý için güvenlik nedeniyle mevcuttur (bkz. Piþirme modlarý) 7. Eðer piþirme sýrasýnda herhangi bir kesinti yaþanýrsa cihazýn içerisindeki bir sistem eðer fýrýn içi sýcaklýðý belli bir seviyenin altýna düþmemiþse fýrýnýn otomatik olarak kaldýðý yerden devam etmesini saðlar. Tekrar baþlamayan piþirme programlarý tekrar ayarlanmalýdýr.! Barbekü için ön ýsýtma safhasý yoktur.! Hiçbir zaman herhangi bir objeyi fýrýnýn direkt olarak tabanýna koymayýn; bu emaye kaplamaya zarar verecektir.! Yemekleri her zaman verilen tepsilere yerleþtiriniz. Soðutma Havalandýrmasý Fýrýnýn dýþ sýcaklýðýný düþürmek için gösterge ile fýrýn kapýsý arasýndaki bir fan sürekli hava üfler. Hýzlý Temiz modunun baþýnda fan düþük hýzda çalýþýr.! Piþirme bittikten sonra da fýrýn gerekli sýcaklýða gelinceye kadar fan çalýþmaya devam eder. Fýrýn Iþýðý Fýrýn çalýþmadýðý zamanlarda fýrýn ýþýðý fýrýnýn kapaðý açýlarak yakýlabilir. 8

9 Elle Piþirme Programlarý! Bütün aþaðýdakiler haricindeki bütün piþirme modlarý için 0 C ile 250 C arasýnda sýcaklýk seçmek mümkündür. Barbekü modunda gerekli güç % olarak göstergede görülecektir ve oda elle ayarlanabilir. Çoklu Piþirme Programý Bütün ýsýtma elemanlarý (Yukarý, aþaðý ve dairesel) ve fan çalýþýr. Isý fýrýnýn içerisinde sabit kaldýðýndan hava yemeði muntazaman kýzartýr ve piþirir. Ayný anda en fazla 2 tepsi kullanýlabilir. Otomatik Piþirme Modlarý! Sýcaklýk ve Piþirme zamaný önceden ayarlanmýþ ve mükemmel sonucu her seferinde garanti eder. Bu deðerler deðiþtirilemez ve C.O.P. (Programmed optimal Cooking) sistemini kullanýr. Piþirme programý otomatik olarak durur ve fýrýn yemeðin piþtiði haber verir. Fýrýn ön ýsýtma iþlemine tabi tutulmadan piþirmeye baþlayabilirsiniz. Tepsinin pozisyonuna karar verirken ýþýðýnýn gösterdiði seviyeyi tercih etmenizi tavsiye ediyoruz.! Piþirme seviyesine gelindiðinde fýrýn zili çalar.! Piþirme zamanýný ve sýcaklýðýný etkileyeceðinden kapýyý açmayýnýz. Barbekü Programý Yukarý ýsýtma elemaný çalýþýr. Termostat düðmesi çevrilerek göstergedeki güç ayarý deðiþtirilebilir; %5 ile %100 aralýðýnda ayarlanabilir. Yüksek ve direkt bir ýsý yüksek yüzey sýcaklýðý gerektiren yiyecekler için tavsiye edilir. Bu programý kullanýrken her zaman fýrýnýn kapaðýný kapalý tutunuz. Graten Programý Yukarý ýsýtma elemaný, ve fan çalýþmaya baþlar. Programýn bir kýsmýnda dairesel ýsýtma elemaný da çalýþýr. Bu özelliklerin kombine edilmesi tek yönlü termal radyasyonun havanýn fýrýn içerisindeki sirkülasyonu ile daha efektif olmaktadýr. Bu yiyeceðin dýþýnýn yanmasýnýn önlenmesini ve ýsýnýn direkt olarak yiyeceðin içine nüfuz etmesini saðlamaktadýr. Bu programý kullanýrken her zaman fýrýnýn kapaðýný kapalý tutunuz. Düþük Sýcaklýk Programý Bu türdeki bir program çözdürme, yoðurt yapma veya yiyecekleri istenilen hýzda ýsýtmak gibi iþler için kullanýlabilir. Sýcaklýk seçenekleri: 0, 65, 90 C Kýzartma Programý Bu programý kuzu, sýðýr ve domuz eti için kullanýnýz. Eti fýrýnýn içerisini soðukken koyunuz. Yiyecek ayný zamanda ön ýsýtma iþlemi yapýlmýþ fýrýnýn içerisine konulabilir. Pizza Programý Bu programý pizza yapmak için kullanýnýz. Tarif ve detaylý bilgi için sonraki konuya bakýnýz. Ekmek Programý Bu programý ekmek yapmak için kullanýnýz. Tarif ve detaylý bilgi için sonraki konuya bakýnýz Kek Programý Bu program doðal maya, kabartma tozu ve mayasýz tatlýlar için idealdir. Yiyeceði fýrýnýn içerisini soðukken koyunuz. Yiyecek ayný zamanda ön ýsýtma iþlemi yapýlmýþ fýrýnýn içerisine konulabilir. Pizza Programý En iyi sonuçlarý elde edebilmek için aþaðýdaki talimatlarý uygulamanýzý tavsiye ediyoruz: Tarifi kullanýnýz Hamur aðýrlýðý 500 ile 700 gram arasýnda olmalýdýr Damlama tavasýný biraz yaðlayýn 9

10 Pizza Tarifi Aþaðý rafa bir damlama tavasý, sýcak veya soðuk fýrýnda yaklaþýk 550gramlýk pizza tarifi: 1000g un, 500 ml su, 20g tuz, 20g þeker, 100ml zeytinyaðý, 20g taze maya (veya 2 paket toz maya) 1 saat kadar oda sýcaklýðýnda bekletin Sýcak veya soðuk fýrýna yerleþtirin Pizza programýný baþlatýn Ekmek Programý En iyi sonuçlarý almak için aþaðýdaki talimatlarý takip etmenizi öneriyoruz: Tarifi uygulayýn Damlama tavasýnýn maksimum aðýrlýðýný geçmeyin Pozisyon 5'teki piþirme tepsinse 100ml su dökmeyi unutmayýn Hamur oda sýcaklýðýnda saat (oda sýcaklýðýna göre) yada hamur 2 katýna çýkýncaya kadar kabarmasý için býrakýlmalýdýr. Ekmek Tarifi Maksimum 1000g aðýrlýðýnda, en aþaðýya yerleþtirilmiþ 1 damlama tavasý Maksimum 1000g aðýrlýðýnda orta veya aþaðýsýna yerleþtirilmiþ 2 damlama tavasý 1000g hamur için tarif: 600g un, 60g su, 11g tuz, 25g taze maya (veya 2 paket toz maya) Yöntem: Büyük bir kasede tuz ve unu karýþtýrýn Mayayý ýlýk suda sulandýrýn (yaklaþýk 5 derece) Unun içerisine küçük bir oyuk açýn Su ve maya karýþýmýný içerisine dökün Hamuru yaklaþýk 10 dakika, hamur sabit bir kývama gelinceye ve yapýþkanlýðý gidinceye kadar yoðurun, katlayýn ve avuç içinizle bastýrýn. Hamuru top haline getirin ve plastik film ile kaplayýnýz ve oda sýcaklýðýnda 1-1,5 saat kadar bekleyiniz (büyüklüðü 2 katýna çýkana kadar) Hamuru eþit büyüklükteki bezelere bölünüz Damlama tavasýnýn içerisine, fýrýn kaðýdý koyarak üzerine bezeleri yerleþtiriniz Bezelerin üzerine un serpiniz Bezelerin üzerine yarýklar açýnýz Fýrýnýn en altýna 100 ml kadar saf soðuk su dökünüz. Temizleme durumu göz önünde bulundurarak biz sirke yada su tavsiye ediyoruz. Bezeleri fýrýnýn içerisine halen soðukken yerleþtiriniz Ekmek Piþirme programýný baþlatýnýz. Piþtikten sonra bezeleri fýrýndan çýkartýnýz ve soðumasýný bekleyiniz. Piþirme Programlama! Programlama yapýlmadan önce bir piþirme programý seçilmiþ olmalýdýr. Piþirme Zamanýnýn Programlanmasý 1. butonuna ikonu ve göstergenin üç basamaðý yanýp sönmeye baþlayana kadar birkaç kez basýnýz. 2. Kronometre düðmesini + ve yönlerde döndürerek süreyi ayarlayýnýz.. butonuna onaylamak için tekrar basýnýz..ayarlanan süre bittiðinde göstergede END (SON) yazýsý belirecektir. Fýrýn piþirmeyi durduracak ve zil çalacaktýr Örneðin: Saat þu an sabah saat 9.00 ve 1 saat 15 dakikalýk piþirme programý çalýþtýrýldý. Saat 10.15'te program otomatik olarak duracaktýr Bir program için bitiþ zamaný ayarlamak! Bir piþirme programý bitiþ zamaný ayarlayabilmek için önce bir piþirme süresi belirlemek gerekir. 1. Süreyi ayarlamak için yukarýdaki adýmlarý 1'den 'e kadar dikkatlice takip edin 2.Sonra butonuna ikonu ve göstergenin iki basamaðý yanýp sönmeye baþlayana kadar birkaç kez basýn..kronometre düðmesini + ve yönlerde çevirerek saat deðerini ayarlayýn..diðer iki basamak yanýp sönmeye baþlayýncaya kadar birkaç kez daha butonuna basýnýz. 5.Kronometre düðmesini + ve yönlerde çevirerek dakika deðerini ayarlayýn. 6. butonuna onaylamak için tekrar basýnýz. 7.Ayarlanan süre bittiðinde göstergede END (SON) yazýsý belirecektir. Fýrýn piþirmeyi durduracak ve zil çalacaktýr Örneðin: Saat þu an sabah saat 9.00 ve 1 saat 15 dakikalýk piþirme programý ayarlandý ve bitiþ zamaný 12:0 olarak ayarlandý. Program saat 11.15'te otomatik olarak baþlayacaktýr. ve ýþýklarý yandýðý zaman programlama yapýlmýþ demektir. Gösterge piþirme zamanýný ve bitiþ zamanýný deðiþtirerek gösterir. Programý durdurmak içi seçme düðmesini 0 konumuna getiriniz. Pratik Piþirme Önerileri! Fanlý piþirme sýrasýnda tepsileri 1. veya 5. raflara yerleþtirmeyin. Isýya hassas yiyecekler fazla ýsýdan dolayý yanabilir.

11 Multi Piþirme 2. ve. raflarý kullanýn. Daha fazla ýsý isteyen yiyecekler için 2. rafý tercih edin. Damlama tepsisini fýrýnýn en aþaðýsýna, tepsiyi de yukarýya koyunuz. Barbekü Programý Izgarayý veya. seviyeye yerleþtirin ve yiyeceðin ýzgaranýn ortasýnda olmasýna dikkat edin. Güç seviyesinin en yükseðe ayarlanmasýný öneriyoruz. Yukarý ýsýtma elemaný bir termostat tarafýndan dengelenmektedir ve her zaman sabit çalýþmayabilir Pizza Programý Hafif alüminyum pizza tepsisi kullanýn. Verilen ýzgaranýn üzerine yerleþtirin. Çýtýr çýtýr bir pizza için damlatma tepsisini kullanmayýn çünkü bu parça ýsýyý etkileyip, piþirme süresini uzatacaðý için pizzanýzýn kýzarmasýný olmasýný engelleyecektir. Pizzanýn çok malzemesi varsa piþirmenin ortasýnda üzerine mozarella peyniri eklemenizi tavsiye ederiz. Fýrýnda Piþirme Tavsiye Tablosu Piþirme Programlarý Yiyecekler Çoklu Seviye* Pizza (2 tepside) Kekler (2 tepside) Sünger kek (2 tepside) (damlama tavasýnda) Kýzarmýþ patates ve tavuk Kuzu eti Uskumru Lazanya Kremalý sigara böreði (2 tepside) Bisküviler (2 tepside) Peynirli sigara böreði (2 tepside) Lezzetli kurabiyeler Barbekü Uskumru Dil balýðý ve mürekkep balýðý Karides kebabý Morina filetosu Izgara sebze Dana bifteði Sosis Hamburger Tost Tavuk þiþ Kuzu þiþ Gratin* Izgara tavuk Mürekkep balýðý Tavuk þiþ Kuzu þiþ Sýðýr veya dana kýzartmasý Kuzu eti Düþük Çözdürme sýcaklýk Proving Yemek ýsýtma Pastörize etme Otomatik Pizza (tarife bakýnýz) pizza Focaccia (ekmek hamuru) Otomatik Ekmek (tarife bakýnýz) ekmek Otomatik Mayalý hamur kullanýlan kekler piþirilmiþ kekler Otomatik Kýzartmalar. kýzartma Aðýrlýk (kg) veya 5 veya Tepsi pozisyonu Standart kýlavuz raylarý 2 ve 2 ve 2 ve 1 ve 2/ 2 1 veya ve 2 ve 2 ve veya veya 2 veya 2 veya 2 veya 2 veya 2 veya Sürgülü kýlavuz raylarý veya - - Ön ýsýtma süresi (dakika) Tavsiye edilen sýcaklýk Piþirme süresi (dakika) 11

12 Uyarýlar ve öneriler! Bu cihaz uluslar arasý güvenlik standartlarýna uygun olarak tasarlanmýþ ve üretilmiþtir. Aþaðýdaki uyarýlar güvenlik içindir ve dikkatlice okunmalýdýr. Genel Güvenlik Cihaz ev kullanýmý için üretilmiþtir. Ticari ya da endüstriyel amaçlarla kullanýlmamalýdýr. Cihazýn elektrik baðlantýsýný kesmeden temizlik veya bakým yapmayýnýz. Hiçbir koþulda cihaz bozulduðunda kendiniz tamir etmeye çalýþmayýnýz. Tecrübesiz ellerce yapýlacak tamiratlar yaralanmalara ya da cihazda daha ileri noksanlýklara sebep olabilir. Yardým isteyiniz. Açýk fýrýn kapaðý üzerine aðýr objeler koymayýnýz. Cihazý dýþarýda, hatta çatý ile kaplanmýþ bölümlere dahi yerleþtirmeyiniz: cihazý, yaðmura ve fýrtýnalara maruz býrakmak çok tehlikelidir. Cihaza, ýslak el ve ayakla veya yalýnayak dokunmayýnýz. Cihaz yetiþkinler tarafýndan bu kitapçýktaki öneriler doðrultusunda sadece yemek piþirme amacý ile kullanýlmalýdýr. Bu kitapçýk sýnýf 1'e veya sýnýf 2'ye (ayrýlmýþ) 1'in altsýnýfý (2 dolap arasýna yerleþtirilen)eþlik etmektedir. Cihaz çalýþýrken ýsýtma elemanlarýna veya kapýnýn belirli bölümlerine dokunmayýnýz; bu parçalar oldukça sýcaktýr. Çocuklarý cihazdan uzak tutunuz. Elektrik kablosunun yada bir elektrikli aletin cihazýn sýcak kýsýmlarý ile temas etmemesine dikkat edin. Isý yayýlýmýný ve havalandýrmayý saðlayan açýklýklar asla kapanmamalýdýr. Yemek piþirme aletlerini fýrýna koyarken ya da fýrýndan alýrken her zaman fýrýn eldiveni kullanýnýz. Cihazý kullanýrken yanýnda yanýcý maddeler (Alkol, petrol vb.) Kullanmayýnýz. Fýrýnýn iç yüzeyleri sýcak olabilir. Cihaz kullanýlmadýðý zaman düðmelerin hepsinin pozisyonunda olduðundan emin olun. Cihazý fiþten çekerken soketten tutarak çekiniz kabloyu çekmeyiniz. Cihazýn Elden Çýkarýlmasý Paketleme malzemesini elden çýkartýrken: mevcut yönetmeliði kontrol ediniz, paketleme malzemesi tekrar kullanýlabilir. 2002/96/EC sayýlý Avrupa Birliði Elektrikli ve Elektronik Eþyalar Çevre yönetmeliðine göre elektrikli ev aletleri normal atýklar gibi atýlmamalýdýr. Eski cihazlar yeniden kullanýlacak parçalarýnýn deðerlendirilebilmesi ve insan saðlýðýna zararlý etkilerinin azaltýlmasý için ayrý bir yerde toplanmalýdýr. Cihazýnýzýn üzerindeki çarpýlý iþaret size bunu hatýrlatacaktýr. Kullanýcýlar cihazlarý elden çýkarýrken cihazýn doðru tanzimi için yerel yetkililer ya da satýcýlarla baðlantý kurmalýdýr. Çevreye Saygý ve Koruma Cihazýnýzý geç öðleden sonra veya sabah erken kullanarak elektrik saðlayýcýnýzýn en çok enerji saðlamasý gereken saatlerdeki yükünü hafifletebilirsiniz. Barbekü ve graten programlarýný kullanýrken fýrýn kapaðýný her zaman kapalý tutunuz: Bu tutum enerji tasarrufuna büyük katkýda bulunacaktýr (yaklaþýk %10) Kapý contalarýný düzenli olarak kontrol ederek ve temizleyerek zarar görmelerini engelleyiniz böylece ýsý yayýlýmý engellenmiþ olur. 12

13 Temizlik ve Bakým Cihazýn Kapatýlmasý Cihaz üzerinde herhangi bir iþ yapmandan önce elektrik baðlantýsýný kesiniz. Cihazýn Temizlenmesi! Buhar veya basýnç temizleyicileri kullanmayýnýz. Fýrýn Contalarýnýn Denetlenmesi Kapý contalarýný sürekli kontrol ediniz ve eðer zarar görmüþlerse en yakýn yetkili servise deðiþtirmesi için baþvurunuz. Fýrýnýn contalara deðiþene kadar kullanýlmamasýný tavsiye ediyoruz. Fýrýn Iþýðýnýn Deðiþtirilmesi Cihazýnýzýn dýþ ve kauçuk bölümlerini temizlemek için ýlýk suya bastýrýlmýþ bir bez kullanýnýz. Ýnatçý kirlerin temizlenmesi için özel ürünleri tercih ediniz. Çözücü veya aþýndýrýcý temizlik maddeleri kullanmayýnýz. Ocak ýzgaralarý, bek baþlýklarý, alev daðýtýcý halkalarý ve bekler çýkartýlarak temizlik daha kolay hale getirilebilir; sýcak su altýnda aþýndýrýcý olmayan deterjan ile yýkayýnýz, kurulamadan önce bütün yanma artýklarýnýn temizlendiðinden emin olunuz. Yanma arýzasý güvenlik cihazýnýn* önemli parçalarýný sýklýkla temizleyiniz. Ýdeal olarak fýrýnýn içi her kullanýmdan sonra hala ýlýkken temizlenmelidir. Sýcak su ve deterjan kullanarak yýkayýnýz sonra iyice durulayýnýz ve ardýndan yumuþak bir bez parçasý ile kurulayýnýz. Fýrýn kapaðýnýn cam kýsmýný sünger ve aþýndýrýcý olmayan bir ürün kullanarak temizleyiniz ve ardýndan yumuþak bir bez ile kurulayýnýz. Aþýndýrýcý materyal ya da tel sünger kullanmayýnýz, bunlar yüzeyi çizerek camýn çatlamasýna neden olabilir. Aksesuarlar günlük bulaþýklar gibi yýkanabildiði gibi bulaþýk makinesine konabilir. Koruyucuyu bekler yanarken veya hala sýcakken kapatmayýnýz. 1.Cihazý fiþten çektikten sonra lambayý koruyan kapaðý çýkartýnýz (bkz. Þekil). 2.Lambayý çýkartýn ve yerine yenisini takýn: Voltaj 20V, Voltaj 25 W, kapak E 1 Cam koruyucuyu tekrar yerine takýnýz ve contalarýn doðru yerleþtirildiðinden emin olunuz (bkz. þekil) Gaz Vanasý Bakýmý Zamanla vanalar bozulabilir veya dönmesi zor hale gelebilir. Böyle bir durumda vanalar deðiþtirilmelidir.! Bu iþlemler üretici tarafýndan yetki verilmiþ bir teknik eleman tarafýndan yerine getirilmelidir. * Sadece bazý modellerde 1

14 Yardým! Asla yetkili olmayan bir teknisyenin yardýmýný istemeyin. Lütfen aþaðýdaki bilgileri el altýnda bulundurun: Karþýlaþýlan problemin türü. Cihazýn Modeli (Mod.). Seri numarasýný (S/N). Son iki bilgi cihaz üzerindeki bilgi plakasýndan edinilebilir. Cihazýn ömrü 10 yýldýr. 1

15 15

16 08/ XEROX BUSINESS SERVICES 16

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli Kullaným Talimatlarý FIRIN Türkçe, FZ 96 C. FZ 96 C. IX FZ 96 C. FZ 96 C. IX Ýçindekiler Montaj, Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý Cihazýn tanýtýmý, Genel görünüm Kontrol paneli Baþlangýç

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Hotpoint Ariston. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu FZ 102 P.1 IX/HA

Hotpoint Ariston. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu FZ 102 P.1 IX/HA Hotpoint Ariston FZ 102 P.1 IX/HA Fırın Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Montaj! Cihazýnýzý kullanmaya baþlamadan önce lütfen aþaðýdaki kullaným talimatlarýný dikkatlice okuyunuz. Bu talimatlar cihazýn

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT CX640SZ5 http://tr.yourpdfguides.com/dref/5005972

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT CX640SZ5 http://tr.yourpdfguides.com/dref/5005972 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI IRIN. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý OCAKLI IRIN. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý OCAKLI IRIN Türkçe, 1 CX64ST T/HA CX64ST6 T/HA Ýçindekiler Montaj, 25 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý arklý gaz tiplerine uyum saðlanmasý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý GOURMET 9040 FIRIN Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN

WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler DİKKAT, 2

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler DİKKAT, 2 Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN Türkçe, 1 I6GTAG/T Ýçindekiler DİKKAT, 2 Montaj, 6 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý gaz tiplerine uyum saðlanmasý

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

Hotpoint Ariston PH 941MSTB GH (IX)/HA PH 941MSTV (IX)/HA. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston PH 941MSTB GH (IX)/HA PH 941MSTV (IX)/HA. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston PH 941MSTB GH (IX)/HA PH 941MSTV (IX)/HA Fırın Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz.

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60.

MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60. MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60.2 4G AI ES/60.2 4G AI AL ES/60.2 3G 1P AI AL ES/60.2 3G 1P AI ES/60.2

Detaylı

A2RW-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın

A2RW-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın A2RW-6 KUZİNE OPERA (PİROLİTİK)- ŞARAP KIRMIZISI ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN) EAN13: 8017709108953 Cihaz Ölçüsü (y x e x d) mm: 895+55 x 1000 x 600 78 litre toplam hacim, Analog

Detaylı

TR4110BL. Victoria. 110cm "Victoria" Çift fuel 4 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Siyah. Energy sinifi AA

TR4110BL. Victoria. 110cm Victoria Çift fuel 4 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Siyah. Energy sinifi AA TR4110BL 110cm "" Çift fuel 4 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Siyah. Energy sinifi AA EAN13: 8017709166670 OCAK: 7 gözlü gazli ocak Ön sag: 1.80kW Arka orta: 1.80kW Ön orta: 3.00kW Arka orta: 1.00kW Ön sol:

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

CS20-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın KUZİNE OPERA - ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN)

CS20-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın KUZİNE OPERA - ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN) CS20-6 KUZİNE OPERA - ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN) EAN13: 8017709108656 Cihaz Ölçüsü (y x e x d) mm: 895+55 x 1000 x 600 78 litre toplam hacim, Analog LED elektronik

Detaylı

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU GARANTÝ BELGESÝ Bu garanti belgesinin kullanýmýna; 4077 sayýlý kanun ile bu kanuna dayanýlarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayýlý tebliði uyarýnca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketici ve Rekabetin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli Buzdolabý K 1801 Vi, K 1811 Vi K 1901 Vi, K 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

TR93P. Victoria. 90cm "Victoria" Çift fuel 3 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Krem. Enerji Sinifi B

TR93P. Victoria. 90cm Victoria Çift fuel 3 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Krem. Enerji Sinifi B TR93P 90cm "" Çift fuel 3 kaviteli kuzine Gaz ocakli, Krem. Enerji Sinifi B EAN13: 8017709181703 OCAK: 6 gözlü ocak Ön sag: 1.8 kw Arka sag: 2.9 kw Ön orta: 1.0 kw Arka orta: 1.8 kw Arka sol: 1.0 kw Ön

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZOB562XL http://tr.yourpdfguides.com/dref/954611

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZOB562XL http://tr.yourpdfguides.com/dref/954611 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu PerfectFresh-Bölmeli, Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi, ve NoFrost-Sistemi KFN 14827 SDE ed/cs (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

A2PY-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın KUZİNE OPERA (PİROLİTİK)- ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN)

A2PY-6. Fonksiyon. Seçenekler. Ana fırın. Küçük fırın KUZİNE OPERA (PİROLİTİK)- ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN) A2PY-6 KUZİNE OPERA (PİROLİTİK)- ÇELİK ENERJİ SINIFI A (ANA FIRIN) ENERJİ SINIFI A (KÜÇÜK FIRIN) EAN13: 8017709108960 Cihaz Ölçüsü (y x e x d) mm: 895+55 x 1000 x 600 78 litre toplam hacim, PİROLİTİK TEMİZLEME

Detaylı

BO243EA Touch Serisi!

BO243EA Touch Serisi! MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1 # Ankastre Fırın Kullanma Kılavuzu BO243EA Touch Serisi Bompani italia koleksiyonundan bir fırın seçtiginiz için tesekkür ederiz. Yenilik ve teknolojiyi bulusturan bu fırın,

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 9552 id (-1) K 9752 id (-1) tr-tr Soðutucuyu kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka kullanma kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LKF 710 EU/HA.R http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761941

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LKF 710 EU/HA.R http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761941 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý PerfectFresh-Bölmeli ve Dynacool Sistemli Soðutucu K 9457 id (-1) K 9557 id (-1) K 9757 id (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanım kılavuzu MWE 22 EGL MWE 22 EGR

Kullanım kılavuzu MWE 22 EGL MWE 22 EGR Kullanım kılavuzu TR MWE 22 EGL MWE 22 EGR Fırınınızın açıklaması 6 1 2 3 4 5 1. Kilit mangalları 4. Seramik taban 2. Kapı pencere camı 5. Kontrol paneli 3. Açılır ızgara 6. Raf 1. Start/Stop düğmesi 5.

Detaylı

SMART- Oda Termostatý

SMART- Oda Termostatý SMART- Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu . Kitap Rev. Tarihi: 070104 Kitap Baský Tarihi: 080104 Kitap Rev. No: 00 Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Ýçindekiler GÝRÝÞ 3 - Özelklikleri

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ ELEKTRÝKLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ ELEKTRÝKLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ LKTRÝKLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212)

Detaylı

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU LÜTFEN KILAVUZU OKUYUNUZ... Kahraman Ýthalat, Ýhraca t, Taahhüt ve Ticaret Lt d. Þ ti. Kazým Karabekir Caddes i No :95/36 Ýskitle r - ANKARA

Detaylı

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070706 Kitap Baský Tarihi: 070706 Revizyon No: 4 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel Özellikler

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14943 SD KFN 14943 SD ed/cs KFN 14842 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Batarya Paketi >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜRÜN MODELLERÝ 2. ÜRÜNÜN BÖLÜMLERÝ 3. TEKNÝK ÖZELLÝKLER 4. GÜVENLÝK TALÝMATLARI 5. KURULUM 6. KULLANIM 7.

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜRÜN MODELLERÝ 2. ÜRÜNÜN BÖLÜMLERÝ 3. TEKNÝK ÖZELLÝKLER 4. GÜVENLÝK TALÝMATLARI 5. KURULUM 6. KULLANIM 7. x Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr. Kullanma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT E4DG AA X MTZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437392

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT E4DG AA X MTZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437392 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Serena. Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Serena. Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LG li Kombi Serena Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 26 26 30 31 32 32 Giriþ Garanti ve Servis Güvenlik Kurallarý Cihaz Tanýmý Uyarýlar

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

sebep olabilir. 4. Haznesinden gaz sızıntısı olursa elektrik fişini takmayın veya çekmeyin. Kıvılcım ve yangın çıkmasına sebep olabilir.

sebep olabilir. 4. Haznesinden gaz sızıntısı olursa elektrik fişini takmayın veya çekmeyin. Kıvılcım ve yangın çıkmasına sebep olabilir. Genel Bu tip buzdolabı genelde otel, ofis, öğrenci yurdu ve ev gibi yerlerde kullanılır. Çoğunlukla meyve ve sebze gibi yiyecekleri soğutmak ve saklamak için uygundur. Küçük boyutunun, hafifliğinin, düşük

Detaylı

SCP112N-8. Fonksiyon. Seçenekler. Versiyonlar. linea FIRIN LINEA (PİROLİTİK) - SİYAH CAM

SCP112N-8. Fonksiyon. Seçenekler. Versiyonlar. linea FIRIN LINEA (PİROLİTİK) - SİYAH CAM FIRIN LINEA (PİROLİTİK) - SİYAH CAM EAN13: 8017709130060 Cihaz Ölçüsü (y x e x d) mm: 592 x 597 x 570 Fırın kapasitesi: 68 litre 9 farklı yemek programı + 3 hafıza Pirolitik temizleme (500 C de yoğun temizleme)

Detaylı

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85 Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 AQXL 85 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalaj malzemesinin kaldýrýlmasý ve makinenin seviye ayarýnýn yapýlmasý Elektrik ve su baðlantýlarý Teknik bilgiler Çamaþýr

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX S80318KG68 http://tr.yourpdfguides.com/dref/810566

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX S80318KG68 http://tr.yourpdfguides.com/dref/810566 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000 Kullanım Talimatı Ozonizatör S 500 / S 1000 Giriş Sander'in bu üstün kaliteli ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız ve bu cihazdan memnun kalacağınızdan eminiz. Akvaryum teknolojisine ilişkin ürünlerin

Detaylı

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 Šekil 1 Tip 39-2 1. Yapïsï ve çalïšma prensibi Basïnç düšürücü tek oturtmalï bir vana gövdesi, klape mili ve klape, dengeleme körüÿü ve diyaframlï bir tahrik ünitesinden

Detaylı

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAĞI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AGO 890 1 İÇİNDEKİLER I- Gazlı Ocakların Kullanım Alanı 3 II- Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 4 III- Teknik Özellikler

Detaylı

Kullanım kılavuzu. testo 810

Kullanım kılavuzu. testo 810 Kullanım kılavuzu testo 810 2 Ürünün kullanılması testo kısa kullanım kılavuzu 810 1. Koruma kapağı: Durma pozisyonu 2. Kızılötesi sensör 3. Hava/sıcaklık sensörü 4. Ekran 5. Kontrol tuşları 6. Batarya

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDF 12314 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDF 12314 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 13 Ýçindekiler Montaj, 14-15 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

! Ankastre Fırın Kullanma Kılavuzu!

! Ankastre Fırın Kullanma Kılavuzu! MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# Ankastre Fırın Kullanma Kılavuzu BO243CB Bompani italia koleksiyonundan bir fırın seçtiginiz için tesekkür ederiz. Yenilik ve teknolojiyi bulusturan bu fırın, yemek tariflerinizi

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKİNESİ / BULAŞIK MAKİNESİ KURUTMA MAKİNESİ BUZDOLABI

ÇAMAŞIR MAKİNESİ / BULAŞIK MAKİNESİ KURUTMA MAKİNESİ BUZDOLABI Su giriş bağlantıları Tahliye bağlantısı Gerektiği durumlarda uzun su giriş hortumu / uzun tahliye hortumu (İlk 30 gün içerisinde) ÇAMAŞIR MAKİNESİ / BULAŞIK MAKİNESİ Musluk temini ve montajı Temiz su

Detaylı

ALL-5 AC - Basýnç þalterli tip ALL-5 AC - By-Pass tipi ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

ALL-5 AC - Basýnç þalterli tip ALL-5 AC - By-Pass tipi ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 ALL-5 AC - Basýnç þalterli tip ALL-5 AC - By-Pass tipi ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda

Detaylı

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ 1. BÜTÜN NOTLARI DİKKATLE OKUYUN. 2. SICAK METAL YÜZEYE DOKUNMAYIN. SAPINDAN TUTMALISINIZ. 3. ELEKTRİK ÇARPMASINI ÖNLEMEK İÇİN,

Detaylı

Önemli Bilgiler Kullanmadan Önce Okuyunuz Bu Rehberi Saklayýnýz

Önemli Bilgiler Kullanmadan Önce Okuyunuz Bu Rehberi Saklayýnýz Mealstream 401 Kullanma Rehberi Starbucks Fýrýnlarýnada geçerlidir Önemli Bilgiler Kullanmadan Önce Okuyunuz Bu Rehberi Saklayýnýz 1 ÝÇÝNDEKÝLER Güvenlikle Ýlgili Bilgiler... 3 Önceden Alýnacak Tedbirler...

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC - DC Standart ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI FRİTÖZ (GAZLI) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli bilgiler

Detaylı

3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý

3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý 3. DONANIM Daha öncede belirtildiði gibi gazaltý kaynak yöntemi yarý otomatik veya otomatik olarak kullanýlabilir. Her iki halde de yöntemin temel elemanlarý aþaðýdaki gibidir : a) Kaynak torcu (hava veya

Detaylı

! Ankastre Fırın Kullanma Kılavuzu!

! Ankastre Fırın Kullanma Kılavuzu! MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. 1. Ankastre Fırın Kullanma Kılavuzu BO243SF Bompani italia koleksiyonundan bir fırın seçtiginiz için tesekkür ederiz. Yenilik ve teknolojiyi bulusturan bu fırın, yemek tariflerinizi

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu 9239254 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-36W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 150 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

Temizlik ve Bakým Cozumleri

Temizlik ve Bakým Cozumleri Temizlik ve Bakým Cozumleri KÜF TEMÝZLEYÝCÝ HÝJYENÝK EV KULLANIMI anýnda etki beyazlatýr aktif klor etkisi KÜF TEMÝZLEYÝCÝ Güçlü ve kalýcý bir þekilde her çeþit küfün giderilmesinde kullanýlýr. Kalýcý

Detaylı

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Detaylı

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 www.koltukfircasi.com Lütfen önce bu kýlavuzu okuyunuz! Deðerli müþterimiz, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru

Detaylı

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT , 7x7 DIN Boyut EAOM-3 Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol cihazlarý Kontak Anahtarlý, EAOM-3-ALT Kontak Anahtarlý ve Jeneratör Voltajýndan Aþýrý Hýz Algýlama, EAOM-3-MAG Kontak Anahtarlý ve Manyetik

Detaylı

LBX-0601. www.loobex.com

LBX-0601. www.loobex.com LBX-0601 www.loobex.com İÇERİK Giriş.2 Kullanma Talimatları 2 Temizleme Talimatları 4 Kireç Temizleme Talimatları..4 Cihaz Parçaları.5 Sorun Giderme 6 BUHARLI STERİLİZATÖR KURUTUCU - BEBEK MAMASI ISITICISI

Detaylı

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.#

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# A. Mikrodalganızı Tanıyın Ankastre Mikrodalga Kullanma Kılavuzu Mod. MW7880 Digital Gösterge Mikrodalga/ Izgara/Kombo Defrost / Çözme Timer / Saat Durdurma Başlatma Yuvarlak

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER AÇIKLAMALAR ÖZELLÝKLER. MODELLER - 4 ve 6 Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - 24VAC Transformatörle birlikte

ÝÇÝNDEKÝLER AÇIKLAMALAR ÖZELLÝKLER. MODELLER - 4 ve 6 Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - 24VAC Transformatörle birlikte ÝÇÝNDEKÝLER MINI IRRIGATION CONTROLLER MODELLER - ve Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - VAC Transformatörle birlikte ÖZELLÝKLER... AÇIKLAMALAR... TALÝMATLARI Giriþ... Diðer Fonksiyonlar... Programlama

Detaylı

TMMOB MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI UYARIYOR! SOBA - ÞOFBEN - BACA KAZALARINA KARÞI GEREKLÝ BÝLGÝ ve ÖNLEMLER Bilgisizlik ve ihmal yüzünden ülkemizde her yýl yüzlerce insanýmýz sobalar, þofbenler ve kombilerden

Detaylı

ALL-1 AÐIR HÝZMET TÝPÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

ALL-1 AÐIR HÝZMET TÝPÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 ALL1 AÐIR HÝZMET TÝPÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý için, hareketli

Detaylı

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve makineyi meydana gelebilecek

Detaylı

6 Açık Ateşli Gazlı Kuzineler

6 Açık Ateşli Gazlı Kuzineler 700XP 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý

Detaylı

4 Açık Ateşli Gazlı Kuzineler

4 Açık Ateşli Gazlı Kuzineler serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik, konstrüksiyon

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Fark Sýcaklýk Kontol Cihazý DC-1000 Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Kollektör, return ve tank sýcaklýðý için 3 sýcaklýk sensör giriþi Fark sýcaklýðý, kollektör, return

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı