BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR"

Transkript

1 Newsletter BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR. THIS FAIR IS HELD UPON THE AUTHORIZATION OF THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF TURKEY, IN ACCORDANCE WITH LAW NUMBER 5174.

2 ETK NL K PROGRAMI / ACTIVITIES ORTA ASYA ÜLKELER NDEN ALIM HEYET PROGRAMI / FAO WORKSHOP Konu / Topic : Orta Asya Ülkeleri Akuakültür ve Bal kç l Ticaret ve Yat r m F rsatlar Central Asian Aquaculture and Fisheries: Opportunities on Trade and Investment Yer / Venue : Toplant Salonu 1 / Meeting Room 1 Tarih / Date : Saat / Time : 13:30-17:30 FAO ve Avrasya Fuarc l k iflbirli i ile, kültür bal kç l nda henüz geliflmekte olan Orta Asya ülkelerinden al m heyeti program düzenlenmektedir. Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, K rg zistan ve Kazakistan'dan çiftlik sahipleri ve bu ülkelerin Tar m Bakanl 'ndan bir yetkili Future Fish Eurasia 2010 Fuar 'nda a rlanacakt r. FAO'nun organize etti i bu etkinli in amac, Orta Asya'da geliflen kültür bal kç l sektörüne fl k tutarak, Türkiye'den dan flmanl k ve teknolojinin ak fl n sa lamakt r. Fuar s ras nda düzenlenecek olan workshop'ta, her bir ülkenin kültür bal kç l ndaki mevcut durumu, ihtiyaçlar ve bu ülkelere ihracat flartlar detayl bir flekilde ele al nacakt r. Heyete fuar sonras bal k çiftli i, yem fabrikas ve iflleme tesisi gezdirilecektir. Orta Asya ülkelerinden al m heyeti program ve workshop'una sponsorlar al nacakt r. Bu etkinli e sponsor olan tedarikçilerimize özel tan t m imkanlar sunulacakt r. Sponsorluk flartlar hakk nda bilgi almak için lütfen Avrasya Fuarc l k ile temasa geçiniz. FAO and Eurasia Trade Fairs are cooperating in organizing a delegation of fish farmers from the developing countries of Central Asia. Delegates from Azerbaijan, Uzbekistan, Tajikistan, Kirghizistan and Kazakhistan together with a governmental authority from each country will be hosted at the Future Fish Eurasia 2010 Exhibition. The aim of the project is to guide the developing aquaculture & fisheries sector of these Central Asian countries by exposing the delegates to the full range of technology and know-how that Turkey has to offer. During the workshop, each country will portray the current situation, future needs and export procedures/opportunities in their country. Following the exhibition, the delegation will visit an offshore fish farm, a fish feed plant and a processing plant in the Aegean region. Sponsorship opportunities are available for the Central Asian aquaculture & fisheries workshop. Suppliers sponsoring the event will have a special opportunity to promote their products to the delegation. For further information please contact Eurasia Trade Fairs. EUROFISH WORKSHOP Konu / Topic : Kapal Devre Sistemleri / Recirculation Aquaculture Yer / Venue : Toplant Salonu 1 / Meeting Room 1 Tarih / Date : Saat / Time : 10:00-13:00 Genel amaç Türkiye'deki akuakültürün çevresel ve ekonomik aç dan sürdürülebilirli ini sa lamakt r. Workshop'un ana temas kapal devre akuakültür sistemlerinde çevre dostu ve ekonomik aç dan karl akuakültür teknolojileri, ifl idaresi becerilerini gelifltirme ve kapal devre kültür bal n n pazar imkanlar n gelifltirme olacakt r. PROGRAM Girifl- Bölgedeki geliflmeler Türk akuakültür sektörünün gelece i Kapal devre akuakültürü Günlük üretimde kapal devre akuakültürü Kapal devre kültür bal n n pazar imkanlar The overall objective is to ensure the sustainable development of the aquaculture industry in Turkey from an environmental and economic point of view. The main outputs of the workshop will be the introduction of environmentally friendly and economically viable aquaculture technologies, the improvement of business management skills and the development of market opportunities for fish from recirculation aquaculture. PROGRAMME Introduction-Developments in the Region The future of the Turkish aquaculture industry Introduction to Recirculation Aquaculture Recirculation Aquaculture in the daily production Market opportunities for fish from recirculation aquaculture AKVA GROUP WORKSHOP Konu / Topic : Türkiye'deki akuakültür sektörüne Norveç'li ekipman ve hizmetler için cazip finansman f rsatlar Attractive opportunity for Financing of Norwegian equipment and services for the aquaculture sector in Turkey Yer / Venue : Toplant Salonu 2 / Meeting Room 2 Tarih / Date : Saat / Time : 14:00-15:30 PROGRAM Girifl Eksportfinans kimdir Neler Finanse edilebilir ve kimler baflvurabilir? Örnekler Nas l baflvurulur Soru / Cevap PROGRAMME Introduction AKVA Group Who is Eksportfinans What can be financed, and who can apply Example How to apply Questions & answers Detayl bilgi için AKVA Group ile temasa geçiniz. / For more info please contact AKVA Group EUROFISH WORKSHOP Konu / Topic : Modifiye Atmosfer Paketleme / Modified Atmosphere Packing (MAP) Yer / Venue : Toplant Salonu 1 / Meeting Room 1 Tarih / Date : Saat / Time : 14:30-17:30 Workshop'ta modifiye atmosfer paketlenmifl ürünlerdeki kalite fark ve raf ömrünü belirleme yöntemleri ifllenecektir. Workshop, üst düzey pazarlarda modifiye atmosfer paketlenmifl ürünlerin pazarlamas nda aktar lmas gereken önemli unsurlar n anlat m ve soru / cevap seans yla son bulacakt r. PROGRAM Girifl flleme sanayinde MAP ve vakum paketleme Türk iflleme sanayinde güncel geliflmeler Su ürünlerinde MAP - Kalite, raf ömrü ve gida güvenli inin belirlenmesi Kalite control - MAP'ta kalite temini yöntemleri Üst düzey pazarlarda pazarlama unsuru olarak hikaye anlat m The workshop will cover quality aspects of MAP products as well as methods to predict their shelf life. The workshop will end with a short input on how to use the information available for story-telling to high-value market segments and a session of questions and answers. PROGRAMME Introduction Vacuum and MAP in seafood processing Recent developments of the Turkish processing industry MAP of seafood products - determination and prediction of quality, shelf-life and safety Quality Control - Quality Assurance methods for MAP Story-telling as a marketing tool for high value market segments Detayl bilgi için / More information at 02

3 A.VET SU ÜRÜNLER LTD. fit. STAND NO: 329 AGROMEY GIDA VE YEM SAN. T C. A.fi. STAND NO: y l nda kaliteli bal k yemi ihtiyac n karfl lamak amac yla kurulan Agromey, baflar yla entegre etti i hammadde, bal k yemi ve bal k üretimi sayesinde Türkiye ve Avrupa'daki en iyi modernize olmufl bal k üreticileri aras na girmifltir. Sahip oldu u kalite ve rekabetçi fiyat avantaj sayesinde hem yerel hem de uluslar aras pazarlara en iyi hizmeti sunabilmektedir. In 2002, Agromey was established to supply the need of qualified fish feed. In time the Company could enable itself to form one of the best modernly equipped facility in fish production of Turkey and Europe by the help of successfully integration of raw material, fish feed, and fish production. Agromey gives the best serves to the local and international markets with the presence of quality and competitive prices. fiirketimiz bal k sa l konusunda ilgili bayilikleriyle Türkiye bal kç l k sektörüne hizmet vermektedir. Our company serves the Turkish fisheries sectors through its distribution activities in the field of fish health. AGRONet - A SAN A.fi. STAND NO: 228 AGRONet ve A SAN A.fi olarak 1978 y l ndan bu yana sektöre hizmet vermekteyiz. Firma olarak ülkemizde her zaman ilklere imza atmay hedef haline getirdik. Ülke içindeki özsermayenin ithalat ile yurtd fl na ç kmas na karfl olarak ''müflteri odakl özel üretimlerimiz ve uygun fiyat'' seçenekleri sunuyoruz. Müflterilerimizin iste ini önce anlay p daha sonra kendilerine en uygun ürünü sunuyoruz. A larda önemli olan tüm de erleri sabitleyebilmek elimizdedir. fieffaf bir üretim yelpazesi sunup hizmet vermekteyiz. Tüm de er ve oranlar sabitlemek kendi elimizde olup müflterilerimize Dünya kalitesinde ürünler sunabiliriz. Rekabet edilemez tekliflerle hizmetinizdeyiz. AKUADAN SU ÜRÜNLER LTD. fit. STAND NO: y l nda kurulmufl olan Akuadan Ltd., oluflturdu u deneyimli kadrosuyla, güvenilir ve kal c çözümler sunmak amac ile geliflen akuakültür sektörüne hizmet vermeye devam etmektedir. Faaliyet Alanlar m z Su ürünleri yat r mlar n n projelendirilmesi Bilimsel ve teknolojik dan flmanl k hizmetleri Bal k afl lar ve immunostimulantlar (Novartis Animal Vaccines Ltd. Temsilcisi) Bal k sa l, afl ve ilaç uygulamalar ile ilgili tüm veterinerlik hizmetleri) Her türlü makine ve ekipman temini (Catvis BV Temsilcisi) Yem ve yem katk lar n n temini Kafes ve kafes ünitelerinin üretimi ve kurulumu Lojistik hizmetler Akuadan Ltd. which was established in 1994, has been giving service with its experienced staff, with the aim of providing reliable and sustainable solutions for the developing Aquaculture sector. Our areas of activity Construction of Aquaculture investments, Scientific and technological consultancy, Fish vaccines and immunostimulants (Representative of Novartis Animal Vaccines Ltd.), Veterinary services including all fish health, vaccine and medicine applications, Supply all kinds of machinery and equipment (Representative of Catvis B.V.), Feed and feed additives, Production and installation of cage and cage units, Logistic services. AKUAKARE SU ÜRÜNLER LTD. fit. STAND NO: 235 Akuakare Su Ürünleri olarak yeni kurulmufl firma olmam za ra men, 15 y l aflk n tecrübe ve bilgi birikimine sahip ekibimizle, yurtiçi ve yurtd fl na hizmet vermekteyiz. Temel ürün ve hizmetlerimiz; HDPE yüzer kafesler, kafes a lar, mooring sistem ekipmanlar, anahtar teslimi bal k çiftli i kurulumu, mooring sistem kurulumlar, HDPE tekneler, HDPE - Polyester hasat ve nakil tanklar d r. Although we are newly founded we activate within Türkiye and abroad with our stuff and workers who have fifteen years of experience and know-how. We manifacture floating Cages at different diameter, nets for cages. We provide mooring equipments and installation, have capacity to install complete fish farms. We deliver HDPE Boats, HDPE harvesting and transportation Tanks. AKUAMAKS SU ÜRÜNLER STAND NO: 310 Partner firmalar m z n iflbirli i ile sundu umuz; üstün kaliteli bal k yemleri, kuluçkahane, kapal devre, kafes yetifltiricilik sistemleri&ekipmanlar, Wedeco Ozon ve UV sterilizasyon sistemleri, AB ruhsatl ilaç, vitamin; üretimini gerçeklefltirdi imiz tambur - torba - otomatik - biyolojik filtre ve hassas filtrasyon sistemleri, PS, havaland r c lar, diffüserler, özel tasar m ekipman ve sistemlerleri kapsayan 400 kalemi aflk n ürün ve teknik hizmet ile ülkemizde ve dünyada sizlere hizmet veriyoruz. Bizimle güvendesiniz. In cooperation with our partner companies we offer you; high quality of feeds, hatchery, resirculating and offshore cage farming systems&equipments, Wedeco Ozone and UV Sterilization systems, EU licensed medicines, vitamins, and our own made products; drum -bag - automatic - biological filters and fine filtration systems, PS, aerators, oxygen diffusers, custom-designed equipments&systems - over 400 items and technical service, in our country and abroad. With us, your company in good hands. AKUVATUR SU ÜRÜNLER A.fi. STAND NO: 201 Deniz kökenli yafl hammadde ve besin maddeleriyle zenginlefltirilmifl özel yemlerle yetiflen Akuvatur markal Sinarit, Sargoz, Antenli mercan, Karagöz, Mercan, Trança, Premium Çipura ve Premium Levrek'ler daima ilk günkü lezzeti ve kalitesiyle taba n za ulafl r. Common dentex, White seabream, Bluespotted Seabream, Sharp-snout Seabream, Common Pandora, Pink Dentex, Premium Seabass and Premium Seabream branded Akuvatur are grown up by using the special feeds enriched with the nutriments and sea originated wet raw materials so you will experience the taste of the first day each time you eat. AKVA GROUP AKVA Group, Türkiye'nin ve Dünya'n n akuakültür endüstrisi için yemleme sistemleri, kameralar, sensörler, kafesler, yaz l m ve dubalar vs. tedarik eden, en büyük tedarikçisidir. H zl ve güvenilir servis ve yedek parça ile profesyonel ürünlerimiz, sertifikasyonlar m z, kiralama (bal k say c lar ve VICASS) yat r mlar ve Eksport Finans (stand m zda da buluflabilirsiniz) üzerinden finansman imkan ile, AKVA group, müflterilerine karl bir yat r m için eflsiz olanaklar sunar. Dahas, yüzey ve sualt kamera sistemlerimiz, hat r say l r miktarda yem tasarrufu ile, profesyonel ve ekonomik yetifltiricilik sa lar. Son olarak, gözlem kameralar m z, dubalar ve kafesleri uzaktan ve kablosuz olarak kontrol edebilir. Stand m za gelin, konuflal m ve daha iyi bir profesyonel ve ekonomik yetifltiricilik için size yard m edelim. STAND NO:

4 AKVANET SU ÜRÜNLER BALIK A LARI LTD. fit. STAND NO: 329 Firmam z 2008 y l nda Do u bölgesinde ilk ve tek tedarikçi olarak ELAZI 'da faaliyetine bafllam flt r. Bu bölgede büyümekte olan alabal k tesislerinin her türlü malzeme - ekipman (a kafes, tamir, bak m, mooring sistem kurulumu, vs.) ve dan flmanl k ihtiyaçlar na en yak n mesafe ve en k sa sürede cevap vermekteyiz. Amac m z, bu bölgedeki kapasitemizi üreticimizle birlikte büyütmektir. ARMADA BALIK VE BALIK A LARI LTD. fit. STAND NO: 329 Our company has started its activities in 2008 in the Eastern Areas, namely in the city of ELAZIG as the first and only supplier of that area. We are now able to satisfy, in the shortest distance and time period, any needs of material-equipment (net cages, repair, maintainance, mooring systems construction etc.) and consulting of trout farms developing in that area. Our target is to increase our capacity in this area together with growth of our producers. AKVAPLAST PLAST K VE DEN ZC L K LTD. fit. AKVAPLAST, Güner Marine Plastik firmas n n kardefl kuruluflu olarak 2000 y l ndan bu yana denizde kullan lan malzemelerin imalat nda uzmanlaflm flt r. 12m çapl çift s ra yüzdürücülü kafesten 50m çapl 3 s ra yüzdürücülü ve 60m çapl 2 s ra yüzdürücülü kafeslere kadar her çapta dairesel kafesler firmam zca üretilmektedir.17 farkl dizayn ve modelde 32 adet braket kal b m zla ve 4 ayr kurulum ekibimizle müflterilerimizin ihtiyaçlar na k sa sürede cevap verebilmekteyiz. STAND NO: 106 Firmam z geliflen su ürünleri sektörüne kaliteli hizmet verebilmek amac ile 2007 y l nda Mu la/milas'ta faaliyetine bafllam flt r. Saha tecrübesine sahip deneyimli kadrosuyla, her türlü çap ve ebatta kafes a lar n n imalat, tamir, bak m ve boyanmas, off-shore kafes yap m, mooring malzeme ve ekipman temini ve anahtar teslim çiftlik kurulumu ile üreticinin ihtiyac na cevap vermekteyiz. Our company started its activities in 2007 at Milas/MUGLA, in order to give quality services to the developing fisheries sector. Thanks to our qualified staff, with intensive field experience, we are now fully able to satisfy any needs of producers including manufacture, repair, maintenance dyeing of any diameter and size cage nets, construction of off-shore cages, supply of mooring material and equipment as well as establishment of key turn farms. ARMAPLAST KOMPOZ T VE PLAST K STAND NO: 136 Established as a brother company of Güner Marine Plastik, AKVAPLAST is a leading manufacturer and constructor of aquaculture farms in Turkey. We can produce cages from 12m diameter with double pipes up to 50m with triple pipes and 60m diameter cages with double pipes. With our 17 different designs and 32 different models of brakets, together with our 4 montage teams, we can satisfy the needs of our customers in very short time. ALKIN KOMPRESÖR LTD. fit. ALKIN KOMPRESÖRLER ayn dizayn alt nda 30 y ld r baflta ABD olmak üzere 5 k tada 40'tan fazla ülkede binlerce Fabrikada, Petrokimya Tesislerinde, Havaalanlar nda, Çimento Tesislerinde, Benzin stasyonlar ve Tamirhanelerde, Dal fl Okullar nda, arama kurtarma birliklerinde, tfaiye Departmanlar nda, Barajlarda ve sair kurulufllarda hizmet vermektedir. fiimdi ve ilerde, size de bu hizmetleri vermekten gurur duyaca z. ÜRÜN GRUPLARI DÜfiÜK BASINÇ KOMPRESÖRLER ORTA BASINÇ KOMPRESÖRLER YÜKSEK BASINÇ KOMPRESÖRLER DOLUM KASALARI BOOSTER KOMPRESÖRLER F LTRE S STEMLER STAND NO: 425 ARMAPLAST Camelyaf takviyeli, fiberglass kompozit tank, boru, panel, profil, zgara ve müflteri projelerine uygun tasar m, üretim ve uygulama firmas d r. Aquaculture sektörüne tank ve ekipmanlar üretimi yan nda korozyona dayan kl yap sal ürünler üretmektedir. ISO 9001 Kalite belgesine sahip olan ARMAPLAST 1986 y l nda kurulmufltur. stanbul'a 40 km. mesafede bulunan GEBZE'de m 2 üretim sahas nda uzman personeli ile çal flma yürütmektedir. Since 1986, ARMAPLAST designs, manufactures and erects glass reinforced fiberglass composite tanks, pipes, panels, pultruded profiles and gratings for contract projects. ARMAPLAST is serving in several industries with approved ISO 9001 quality certificate, m 2 production facility in GEBZE which is 40km from Istanbul and with its qualified workers. Apart from the products for Aquaculture industry, such as tanks and equipments, ARMAPLAST is also manufacturing several corossion resistant constructive products. ART - AKUA VE YEM KATKI MADDELER LTD. fit. STAND NO: 523 ALLTECH TÜRK YE STAND NO: 132 Ürünler / Hizmetler: Alltech, yem endüstrisine ve üreticilere yönelik do al yem katk maddeleri gelifltirme üzerine uzmanlaflm fl, global bir biyoteknoloji firmas d r y l nda kurulan ve merkezi Lexington'da (Kentucky, ABD) bulunan Alltech, bugün dünyan n 120 ülkesinde, 2000'i aflk n çal flan yla faaliyet göstermektedir. Uzmanl k alanlar maya & fermentasyon teknolojileri, flelatlama ve enzimlerdir. Markalar: Markalar: Sel-Plex, Bioplex, Bio-Mos, Mycosorb, NuPro, Allzyme SSF, De-Odorase Products / Services: Alltech is a global biotechnology company specialised on developing natural solutions for the feed industry since With its headquarters located in Lexington (Kentucky, USA) Alltech now operates in more than 120 countries with over 2000 employees. Brands: Sel-Plex, Bioplex, Bio-Mos, Mycosorb, NuPro, Allzyme SSF, De-Odorase Art-Akua kuluçkahane sektörünün ihtiyaçlar do rultusunda 2008 y l nda kuruldu. Bal k larvas n n hayata bafllad safhadaki en büyük ihtiyac olan kuru Artemia yumurtas ve kuru alg getiren flirketimiz K-Nikom (Rusya) ve SBAE (Belçika) Türkiye distribütörüdür. Konusunda uzman kiflilerle çal fl r, sat fl sonras destek ve her türlü teknik yard m taahhüdü verilir. Bunun yan nda larva üretimi ve yeni türler konusunda teknik dan flmanl k, kuluçkahane kurulumu ve proje haz rlanmas Art-Akua'n n çal flma konular aras ndad r. Art-Akua has established in 2008 and sells good quality Russian Artemia cyst and dry algae which are the most important food for baby fish larvae. Our company is distributor of K-Nikom (Russia) and SBAE (Belgium) in Turkey. Art-Akua Works with expert team, it gives after sales support and help to the customer technically with expert knowledge of larvae production. Beside this Art Akua gives technical consultant about larvae production and new species, turn-key hatchery projects and supplies technical equipment to both domestic and overseas market. 04

5 AS P HALAT SAN. ve T C. A.fi. STAND NO: 205 As p Halat San ve Tic A.fi., 1991 y l ndan beri son teknoloji yat r mlar ile verimlili ini ve üretimindeki kalitesini en yüksek noktaya ç kar p, yurtiçi ve yurtd fl KÜLTÜR BALIKÇILI I müflterilerine ürünlerini AS P HALAT MARINE markas ile sunmaktad r. Kullan m yerlerine göre Polipropilen, Polyester, Poliamid hammaddeden mamul 3 KOL BÜKÜMLÜ ve ÖRME halatlar deniz flartlar na dayan kl UV stabilizatörleri ile desteklenmifl olarak üretilmektedir. ATERSAN YAPI S STEMLER A.fi. AS P HALAT SAN VE T C A.fi. was founded in 1991 and has been serving both domestic and international AQUACULTURE customers with its MARINE brand ropes manufactured using latest available high technology machineries. Depending where it is used Polypropylene, Polyester and Polyamide materials are processed to manufacture 3 STRAND TWISTED and BRAIDED ropes that are UV stabilized to stand still against marine weather. STAND NO: 301 ATERSAN YAPI S STEMLER A.fi. çat, cephe, so uk depo uygulamalar nda ALUFORM sandwich panelleri kullanmaktad r y l nda Goldstar Avrupa kalite ödülünü, 2004, 2006 ve 2008 y l nda Quality Crown kalite ödülünü ülkemize kazand ran ALUFORM Pekintafl A.fi. çat, cephe, so uk depo kaplama ürünlerini, ülkemizde faaliyet gösteren di er firmalar n ürünlerine göre çok önemli baz farklar bulunmaktad r. fiirketimiz, deneyimli teknik kadrosuyla müflterilerine kusursuz çözümler sunmaktad r. Müflterilerimizin ödeyecekleri para karfl l nda, en iyi ve en kaliteli ürünü, uzun y llar kullan m garantisini ve emsallerine göre yüksek tafl ma gücü kapasitesi, s yal t m ve yang n yal t m gibi birçok teknik spesifikasyon ile fark yaratan bir markay uygulamas n n da hakl gururunu tafl maktad r. B SOL ENDÜSTR YEL ÇÖZÜMLER LTD. fit. De iflen ve geliflen G da Üretim sistemleri do rultusunda öne ç kan Hijyen konusunda hizmet veren B SOL ENDÜSTR YEL ÇÖZÜMLER, sektöre kimyasal, termal ve mekanik dayan ml, eksiz, antimikrobiyal zemin kaplama ve duvar kaplama sistemleri ile hizmet vermektedir. Hijyenik ve mekanik dayan ml zemin kaplamalar olan FLOWCRETE ve DURALIMEN ürünleri ile çal flan iflletmelerde, ifli durdurmadan da uygulanabilen, %100 antimikrobiyal, kimyasal ve mekanik dayan ml uzun vadeli kullan ma yönelik zemin kaplama üretimi yapmaktad r. STAND NO: 332 B SOL, ayn zaman su ürünleri sektöründe ürünlerin raf ömründe, renk, parlakl k ve nem oran n korumada etkili olan ALTESA g da katk maddeleri ile hizmet vermektedir. Daha kaliteli ve daha karl ürün elde etmek istiyorsan z bize ulafl n. ÇA ATAY YEM SAN. LTD. fit. STAND NO: 120 ECOBIO ve AQUAMAR markalar ile 200 mikrondan 20 mm'e kadar yavru, büyütme ve anaç - dam zl k olmak üzere Levrek, Çipura, Alabal k, Mercan, Fangri, Sinarit, Mersinbal, Sazan, Somon, Ton Bal, Karides akuakültür yemleri üretilmektedir y l nda ekstruder teknolojisini Türkiye'de ilk defa komple sistem olarak hayata geçiren Ça atay Yem Sanayii yüksek kalitede bal k yemi üretmektedir. Hedefimiz, uluslararas standarttaki ürünlerimizle ihracat art rmak ve kaliteden ödün vermeden hizmetin süreklili ini sa lamakt r. With the brands of ECOBIO and AQUAMAR; starter, grow-out and broodstock fish feeds that have pellet size range from 200 microns to 20 mm, for the species Seabream, Seabass, Trout, Red Sea Bream (pagrus species), Sturgeon, Carp, Salmon, Tuna, Shrimp are produced. Ça atay Yem Sanayii has been producing high quality fish feed since 1998; and is the first company to introduce extruder technology in Turkey as a complete facility. Our goal is enhancing the outward trade of our international standard products and to support our customers consistently. ÇAKIR BALIKÇILIK LTD. fit. ÇAMLI YEM BES C L K A.fi. DELTA ELEKTRON K LTD. fit. DER N SU ÜRÜNLER LTD. fit. STAND NO: 121 Çaml Yem Besicilik, Bioaqua markas ile alabal k, çipura ve levrek yemleri üretmekte, Türkiye'nin yavru bal k yemi ihtiyac n n büyük k sm n karfl lamaktad r. Sektörde ilk karides yemi üretimi ve ihracat n Çaml gerçeklefltirmifltir. fiirket, tailor made yani bal k çiftliklerine özel yem üretimi ve kuluçkahanelere yönelik yeni yemlerle Bioaqua markal ürün gam n zenginlefltirmektedir Under Bioaqua brand, Çaml produces trout, seabass and seabream feeds and meets majority of the fry feed need of the industry. First shrimp feed production and export was initiated by Çaml. The Company expands its Bioaqua product range by means of new products such as tailormade feeds and hatchery feeds. STAND NO: 402 Delta Elektronik; 1998 y l nda elektronik tart aletleri ve sistemlerinin üretim, sat fl ve sat fl sonras hizmetlerini sunmak amac yla kurulmufltur. Ürün portföyünde; - say c teraziler, - hassas tart m terazileri, - fiyat hesaplamal teraziler, - su korumal teraziler, - basküller, - a r hizmet yer baskülleri ve - etiketleme makineleri bulunmaktad r. STAND NO: 219 Sektörümüze kuruldu u günden beri en yeni teknoloji ürünlerle ve üstün hizmet anlay fl yla hizmet veren firmam z ÇAKIR BALIKÇILIK LTD. bir önceki sene oldu u gibi bu sene de dünyan n en güçlü ipli i Dyneema ile üretilmifl Badinotti marka dü ümsüz a sat fl na artan miktarlarda devam etmifltir. hracat çal flmalar n da sürdüren firmam z Azerbaycan'da ve Rusya'da anahtar teslimi Mersin ve Alabal k çiftlik Projeleri, flu anda talya, spanya, Fransa, Danimarka ve Tunus için nylon ve Dyneema kafes a, yap yoruz. Türkiye'nin ve avrupa'n n en büyük lojistik merkezi olan fabrikam z, fuardan önce aç l fl yap lacakt r. CAKIR FISHING EQUIPMENTS LTD. has been providing the industry with the latest technology & superior service since the day of establishment, increasing sales every year of Badinotti nets made of Dyneema, the worlds strongest fiber. Persuing the export market, we have completed turn-key projects in Azerbeijan & Russia (sturgeon & trout farms). We have ongoing production of nylon & Dyneema net cages for Italy, Spain, France, Denmark and Tunusia. Our new factory (The biggest logistic centre of Turkey & Europe) will have its official opening before the exhibition. Delta Elektronik established in 1998 for the manufacture, sales and after sale service of electronic weighing equipment. Product range covers weighing and counting scales, precision balances, platform scales and heavy duty floor scales. Activities in Delta Elektronik are certified under ISO 9001: All products and services meet international and national standards for weighing equipment. STAND NO: 320 Kuruluflundan bu yana k sa süre içinde sektörün öncü firmalar aras na girmeyi baflarm fl olan Derin Su Ürünleri, distribütörlü ünü yapm fl oldu u Norveç orijinli Morenot ve NetKem firmalar n n kalite güvencesiyle, teknik bilgi ve tecrübesini de birlefltirerek, A dikimi, A Boyama, A Y kama ve A Bak m hizmetleri alan nda öncü olma misyonunu baflar ile sürdürmektedir. Soon after its establishment Derin Su Urunleri has found a place among the leading companies of the sector. thanks to the tecnical knowledge and experience combined with the quality that comes through its distributorship with Norwegian-origin companies Morenot and NetKem,his mission of leadership in the services of Net sewing, Net dying,net washing and Net maintenance will be continuing with succes 05

6 D F M MAK NE LTD. fit. D M-KA HALAT LTD. fit. STAND NO: 431 Kurulma amac yatç l k sektörüne teknik halat üretmek olan D M-KA Halat, geliflen teknolojiyle birlikte ihtiyaç duyulan her kesime hitap etmek için da c l k, askeri çad r ba lama ipleri, t rmanma halatlar, nakliyede kullan lan branda halatlar, F-16 uçaklar n n frenleme halatlar yla ürün yelpazesi geniflletilmifl ve sektörün lider kuruluflu haline gelmifltir. Yurt içindeki halat ihtiyac n n büyük bölümünü karfl layan D M-KA Halat, ayn zamanda yurt d fl nda srail, ABD, K br s, Yunanistan, Moldova, Danimarka, Norveç gibi ülkelere de ihracat yapmaktad r. fiu an m 2 lik alan üzerine faaliyet gösteren D M-KA Halat ayl k 200 ton üretim kapasitesine sahiptir. At the beginning the company was established aiming to supply ropes for yachting sector, in the course of time began to diversify its product range serving the other demanding sectors such as mountain climbing ropes, military tent ropes, hammock ropes, canvas ropes for transportation sector, brake ropes of f16 planes and became the leader manufacturer of the sector. DSM BES N MADDELER LTD. fit. STAND NO: 411 Su Ürünleri Yetifltirme Makineleri: Alabal k, Levrek, Somon v.b. bal klar için Otomatik Afl lama, Sayma ve Boylama Makineleri. Su Ürünleri flleme Makineleri: - Otomatik Tart m, Boylama ve Gruplama Sistemleri - Alabal k, Levrek, Çipura, Uskumru, Somon v.b. bal klar için Kesim, ç Alma & Fileto Makineleri - Bal k Fümeleme, Piflirme ve Kurutma F r nlar - MDM Seperatör Makineleri - Hamburger, Fish Finger, Kroket v.b. ürünler için; Formlama Makineleri Kaplama Makineleri K zartma Makineleri Piflirme F r nlar - Spiral Freezer Sistemleri - IQF Tünel Freezer Sistemleri - IQF Sarsakl Tünel Freezer Sistemleri Temsilcilik; ciddi bir ifltir. Biz, iflimizi ciddi yap yoruz. STAND NO: 124 EKOL GIDA TARIM HAYVANCILIK A.fi. STAND NO: 427 Ürünler / Hizmetler: Uzun y llar yem katk lar sektörüne hizmet vermifl çal flanlar taraf ndan kurulan Ekol, tüm premiksler ile yem katk maddelerini üretip pazarlamaktad r. Dünyan n önde gelen markalar yla iflbirli i yapan Ekol, afla da ad geçen genifl ürün yelpazesini akuakültür yem sektörüne sunmaktad r. Vitaminler, izmineraller (Organik ve inorganik) ve premiksleri Aminoasitler Toksin ba lay c lar Bitki özlü do al performans art r c lar Antioksidanlar Antibakteriyaller Products / Services: Ekol was established by the partners who served for feed industry in many years, producing and marketing the whole premixes and feed additives. Ekol has been cooperating with the premier world brands in the world, presenting the following large product range for the aquaculture feed industry. Vitamins, trace minerals (Organic, inorganic) and premixes Aminoacids Toxin binders Plant essential natural performance enhancers Antioxidants Antibacterials EMEL BALIK VE BALIK A I LTD. fit. STAND NO: 200 Firmam z 1992 y l nda ilk A kafes dikimini gerçeklefltirerek Türkiye'de bafll bafl na bir sektör yaratm flt r. Uzman ve e itimli kadrosu ile Tüm Su Ürünleri sektöründe hizmet vermeye devam etmektedir. Dünyaca kalitesi tescillenmifl Norveç Egersund Firmas n n a lar n n ve Antifouling a boyas n n ithalatç s d r. Firmam z Bal k çiftli i projelendirilmesi, A kafes dikimi, Antifouling A Boyama, A y kama, A tamiri, Kufl koruma a, Sualt hizmetleri, fiamand ralar, Çakarlar, Halatlar ve di er yard mc materyaller ile su ürünleri yetifltiricili inin hizmetindedir. Original The Emel Fishing company had started in 1992 making the first construction of the netting would be named as the initiator of sector. With the educated workforce, Emel Fish continous to serve aquaculture industry since then. Emel Fish is the world wide know Egersund Company's net system and antifouling paint importer. The area of activities are; net sewing, antifouling paint application, net wash, net repair, bird-protection net, underwater appliances, buoys, ropes and supply of side materials. DSM, Yaflambilim Ürünleri, Performans Materyalleri ve Endüstriyel Kimya Ürünleri alanlar nda dünya çap nda faaliyet göstermektedir. Ürünleri insan ve hayvan beslenmesi ve sa l, kozmetik, ilaç, otomotiv ve nakliye, kaplama, inflaat, elektrik ve elektronik gibi çok say da nihai pazarda kullan lmaktad r. FEYZ A.fi. STAND NO: 128 G da teknolojisinde dünyan n lider kurulufllar n n temsilcisi olman n hakl gururunu tafl yan Feyzi A.fi. di er g da sektörlerinin yan s ra su ürünleri ve aquaculture sektöründe de konusunda yar m yüzy ldan fazla bir süredir ileri teknoloji ile müflterilerinin hizmetindedir. Kuruluflumuz projelendirme, dan flmanl k, teknik servis ve sat fl konular nda anahtar teslim çözümler gelifltirmektedir. ERTU BALIK A.fi. STAND NO: 409 AKG Group, which entered the fish industry by collaborating with Mordo an Su Ürünleri A.fi in 2002, has also incorporated Ertu Fish Production A.fi thus taking big step in aquaculture industry. These two companies which have production amounts of respectively 250 tons in Mordo an and 1000 tons in Çandarl, have incorporated under the name in Ertu A.fi since All the applications have been made in order to increase production capacity of applications have been made in order to increase the production capacity to tons/year and we are aimin to continue our activities on this production capacity starting from Feyzi Inc. has represented world leaders in printing-packaging machinery and equipment manufacturers for over 60 years. A teamwork approach that consists of machinery and equipment, and state-of-theart technology produced by meticulously selected high-end firms that we represent; and a portfolio of clients willing to invest in quality, is Feyzi Inc.'s formula for success. 06

7 FJORD MAR N A.fi. STAND NO: 422 Fjord Marin Türkiye çipura ve levrek üretimi yapmaktad r ton üretim kapasiteli 6 adet bal k çiftli i, ton üretim kapasiteli 1 adet iflleme ve paketleme fabrikas ve 1 adet lojistik destek ve sat fl üniteleri ile yap lanmaktad r. ISO 9001 ve Çevre Yönetim Sistemleri sayesinde, ürünlerinin kalitesi, tazelik ve izlenebilirlikleri, süratli teslimatlar ile Fjord Marin Türkiye sektördeki en de erli tedarikçi firmalardand r. Fjord Marin is an integrated aquaculture company with its tons production and tons packing and processing capacity. Fjord Marin is one of the leader company of this sector with quality assurance policy, freshness of the products, prompt and traceable deliveries with the help of certificates ISO 9001 and EMS. GÜMÜfiDO A SU ÜRÜNLER A.fi. STAND NO: 105 Gümüfldo a Su Ürünleri A.fi y l nda Say n Halil Gümüflel taraf ndan Milas - Mu la' da kurulmufltur. Gümüfldo a A.fi. Mu la'da 7 çiftlikte 8000 ton/y l kapasite ile çipura ve levrek; Mu la, Kütahya ve Burdur'da 6 çiftlikte ise 4000 ton/y l kapasite ile alabal k üretimi yapmaktad r. Grup flirketlerinden Hakan Yem fabrikas nda kuruluflundan bu yana kendi yemini üreten Gümüfldo a A.fi y l Aral k ay ndan itibaren, yeni kurulan extruder yem fabrikas nda mevcut son teknolojiyi kullanarak üretim kapasitesini 10 ton/sa'e ç kartm flt r. Her geçen gün büyümekte ve geliflmekte olan Gümüfldo a A.fi. kalitenin simgesi olan yemlerini sektörün hizmetine sunarak çal flmalar na devam etmeyi amaçlamaktad r. Gümüfldo a Su Ürünleri A.fi was established in 1997 in Milas-Mu la by Mr.Halil Gümüflel. Company is recently producing 8000 tons of bass and bream in 7 seven sea farms and 4000 tons of rainbow trout in 6 lake and river farms yearly. Company has been producing extruder fish feed in a newly built factory with 10ton/hour capacity since December Gümüfldo a is now aiming to produce best quality fish feed with the highest standards for all aquaculture producers. FORM ATILIM MAK NE LTD. Canl bal k için hayati önemdeki oksijen ölçüm ve kontrolü konusunda uzmanlaflan firmam z, OxyGuard sistemlerinin Türkiye tek yetkilisidir. Oksijen ölçümünün canl bal k için hayati önemde oldu u Kafes bal kç l Kuluçkahaneler Kara havuz sistemleri Canl bal k nakil kamyonlar Dahil tüm canl bal k uygulamalar nda Oksijen S cakl k ph Karbondioksit ölçüm ve kontrol çözümlerini oluflturmakta, kurulum ve teknik deste ini sa lamaktad r. STAND NO: 316 HAMD KÜÇÜK ÇEL K MAK NA A.fi. STAND NO: y l ndan beri de iflik sektörlerde hizmet veren HAMD KÜÇÜK ÇEL K MAK NA T C. VE SAN. A.fi kültür bal kç l ve tekne bal kç l nda artan talep ve ihtiyaca istinaden be sektörde de uzun zamandan beri, konusunda uzman olan Türkiye'nin seçkin firmalar na hizmet vermeye devam etmektedir. Ürün portföyünde; Bal k A lar a- Trol A lar b- G rg r A lar c- Kufl Koruma A lar Trol Halat ve Ekipmanlar G rg r Halat ve Ekipmanlar Polyester, Polipropilen ve pek Halatlar Kafes Sistem Ekipmanlar flletme Tesisleri Sarf Malzemeleri Can ve fl Güvenli i Ekipmanlar Firma elemanlar teknik destek ve çözümler konusunda deneyimli olup tüm gerekli yedek parçalar stokta bulundurulmaktad r. IDC SAVUNMA SANAY T C. A.fi. STAND NO: 435 FPT GIDA fileme TEKNOLOJ LER LTD. fit STAND NO: 213 FPT G da flleme Teknolojileri fuarda HAMS, SARDALYA, T RS vb. bal klara yönelik kafa kesim, iç organ temizleme ve kelebek fileto makinas sergileyecektir. Bu türler için teknede kullan lmak üzere saatte 600ton kapasiteye varan bal k pompas ve boylama makinas seçenekleri de sunacakt r. Bunun yan s ra, ALABALIK için pompa, boylama ve iç organ temizleme makinalar, SOMON dilimleme makinas, Ç PURA, LEVREK ve ALABALIK için kafa kesme & fileto makinas ve paketleme makinalar sergileyecektir. Günümüzde önemli ihtiyaç haline gelen IQF spiral, tünel veya plate floklama ünitelerimiz hakk nda da sunumlar yap lacakt r. Anahtar teslim projelendirme ve/veya makina ve ekipman ihtiyaçlar n z için tecrübeli ekibimiz sizleri FPT stand na bekliyor. IDC SAVUNMA SANAY T C. A.fi. olarak Otomatik Tan mlama Sistemleri (OTS/AIS) cihazlar n tekne sahiplerine sunuyoruz. IDC AIS Class A ve IDC AIS Class B-CS sivil denizcilik için tasarlanm flt r, uluslararas ve ulusal bütün standartlara uymaktad r. Denizcilik Müsteflarl 'nca yay nlanan tebli e göre teknelere AIS Class B-CS cihaz n n tak lmas zorunlu k l nan cihaz m z ve di er sistemlerimizi tan tmak için sizi stand m za davet ediyoruz. As IDC DEFENCE INDUSTRY we are presenting Automatic Identification Systems to vessel/ship owners. IDC AIS Class A and IDC AIS Class B-CS is designed for civilian maritime business, these systems fulfils all required standards internationally and nationally. We are asking for you to visit our stand to get information about our systems and Class B-CS system which is necessitated for vessels according to the official statement of Undersecretariat of Maritime Affairs. INDUKERN STANBUL K MYA SAN. T C. LTD. fit. STAND NO: 305 INDUKERN Grup; 1962 y l nda Barselona / spanya'da kurulmufl olan dünya çap nda faaliyet gösteren bir firmad r. Grubun Veteriner ilaç firmas olan Laboratorios Calier 1969'da kurulmufltur. Laboratorios Calier, spanya'n n ihracaat lideri konumunda olup, ürünleri baflta A.B.D. ve birçok Avrupa ülkesi olmak üzere 70 ülkeye ihraç edilmektedir. May s 2008 tarihinde kurulan Indukern stanbul Hayvan Sa l Bölümü Mart 2009'da hizmete bafllam flt r. fiu anda firmam zda veteriner ilaç ruhsatl 15 adet hayvan sa l ürünümüz mevcudur. Bunun 4'ü Calier'den ithal edilmekte olup 11'i ise Indukern Istanbul lisans yla yerli olarak üretilmektedir. Indukern hayvanc l k sektöründeki 30 y l aflk n tecrübesini zmir kurulu olan AVICHEM firmas ile birlefltirerek bal kç l k sektöründe Türkiye'de 1 Numara olmay hedeflemektedir. 07

8 INVE EURASIA A.fi. STAND NO: 207 INVE Grubu Akuakültür ve Agrikültür sektöründe Beslenme ve Sa l k alanlar nda yenilikçi ürünler sunan çok uluslu dinamik bir flirkettir. Ürünlerimiz tatl ve deniz suyu bal klar ve karides kültürü üzerinde yo unlaflmaktad r. INVE Aquaculture, komple ürün gam n n gelifltirilmesinde, üretiminde ve ticaretinde dünya çap nda lider konumdad r. Bünyesinde bar nd rd ürün grubu s ras yla; Artemia yumurtas, Rotifer ve Artemia zenginlefltirme ürünleri olan Selco grubu, Bafllang ç ve Anaç bal yemleri, larva ve büyüme dönemlerinde optimal sa l k yönetimi sunan Sa l k ürünleri. The INVE group is a dynamic multinational company that provides innovative products in Nutrition and Health for the Aquaculture and Agriculture industry.our products are focused mainly on the marine / freshwater fish and shrimp culture. INVE Aquaculture is the worldwide leader in the development, production and commercialisation of a complete range of high quality products, comprising: Artemia cysts; a Selco line of enrichment products for Rotifers and Artemia; an extensive range of compound starter and brood stock diets and a Health line with specific products for optimal health management during larval and on-growing production. KILIÇ DEN Z ÜRÜNLER A.fi. STAND NO: 109 LKNAK SU ÜRÜNLER A.fi. STAND NO: 319 lknak A.fi.'nin tesisleri zmir'in 100 km kuzeyinde Dikili'de bulunmaktad r. lknak' n ana faaliyet alan, yavru ve sofral k bal k üretimi ile birlikte iç piyasa ve yurtd fl na pazarlay p da t m n yapmakt r. Y ll k üretim kapasitesi, 20 milyon yavru bal k ve ton sofral k levrek ve çipura bal na ulaflm flt r. Ilknak A.S. is located in the area of Dikili, 100km. North of Izmir. The main activities of Ilknak as of today are juveniles and market size fish production, along with the marketing and distribution both in Turkey and abroad. The yearly production capacity reaches 20 million juveniles and tn of market size sea bream and sea bass. MGE SO UTMA LTD. fit. STAND NO: y l ndan günümüze, sektörde so utma sistemlerinin montaj, projelendirme, taahhüt, sat fl, sat fl sonras servis ve bak m hizmetleri konular nda sürekli geliflerek kesintisiz olarak hizmet vermekteyiz. Faaliyet alanlar m z; Split ve Endüstriyel So uk Hava Depolar, fioklama Odalar, Atmosfer Kontrollü Odalar H zl So utma Üniteleri, Nem Kontrol Üniteleri, Sarartma Sistemleri, Merkezi Sistem So utma Gruplar Since 1994, we are pursuing our activities by improving continuously in the sector on cooling systems by means of their assembling, project design, undertaking, sales, post sale services and maintenance. Split and Industrial Cold Storage Depots, Shock-Freezing Rooms, Atmosphere Controlled Rooms, Quick Cooling Units, Humidity Control Units, Citrus Fruits and Banana Ripening Rooms, Center System Cooling Groups MERSU AMBALAJ VE SU ÜRÜNLER LTD. fit. STAND NO: 338 Mersu Ambalaj; bal kç l k sektörünün öncü kurulufllar ndan Çobanlar Grup bünyesinde 2008 y l nda kurulmufltur. Kuruldu u y ldan bu yana zmir KOSB Bölgesi'nde EPS'den mamül ambalaj ve s yal t m malzemeleri konusunda faaliyetine devam etmektedir. Firmam z mersu- pack markas ile bal k ve di er g da kutular (künefe, mantar) mermer kutular, ''mersu - board'' markas ile d fl cephe s yal t m levhalar mersu - por markas ile de EPS blok imalat yapmaktad r. Firmam z her geçen gün üretim kapasitesini ve kalitesini art rarak ''üstün yal t m, güvenli ambalaj slogan yla üretime devam edecektir. K l ç Deniz Ürünleri, kuluçkahaneleri, yem fabrikalar, bal k çiftlikleri, iflleme paketleme tesisleri ve bal k marketleri ile Avrupan n ve dünyan n önde gelen entegre akvakültür grubudur. Müflteri memnuniyeti ilkesi ile çal flan grubun ürünleri, yavru bal k, bal k yemi, EPS kutu ile taze so utulmufl, dondurulmufl, fileto, füme ve müflterinin iste ine göre ifllenmifl, çipura, levrek ve alabal kt r. K l ç seafood is the leading integrated company of Europe and the world, operating in aquaculture industry with hatcheries, feed factories, fish shops and fish farms. The group is working with the customer satisfaction manner with the products of, juveniles, fish feed, EPS package,and fresh& chilled, frozen, filet, smoked and prosessed seabass, seabream and trout in accordance with the customer needs. MARTEK ENDÜSTR MALZEMELER LTD. fit. Martek 1994 y l nda zmir'de kurulmufl olup; malatlar ; can yelekleri, yüzdürme yard mc lar, can simitleri, nal simitleri, flamand ralar, usturmaçalar, kat yap l can sallar, dubalar, yüzer iskeleler, canl bal k tafl ma tanklar, hasat tanklar, kafes braketleri v.b'leridir. Her sene ürün yelpazesine yeni ürünler ekleyen firmam z, yurt içi ve yurt d fl müflteri portföyünü de sürekli gelifltirerek, ihtiyaçlara yüksek kaliteyle cevap verme ilkesi ile deniz malzemeleri konusundaki projelerine devam etmektedir. Bugün zmir Kemalpafla'daki 6000m 2 aç k 3250m 2 kapal alana sahip fabrikas nda üretimine devam etmektedir. STAND NO: 325 Martek has been founded in 1994 in Izmir. Our main products are life jackets, life buoys, mooring buoys, fenders, rescue apparatus, pontoons, cage brackets, floating clamps etc. With our growing product range and customer portfolio, Martek have been carrying on its new projects in order to cover needs of marine market with high quality. As a result of giving the utmost importance to the research and development departments, our role in the market becomes bigger. Our high quality and wide range of products opens new market opportunities and our development leads us to the international markets. MED CAVET LTD. fit. STAND NO: 309 Medicavet laç, ürün gam ; veteriner afl lar, ilaç ve yem katk lar n n oluflturdu u Türkiye'nin h zl büyüyen firmalar ndand r. 2003'ten beri, deneyimli ve profesyonel kadrosu, kalitesi, güçlü teknik deste i ile Türkiye'nin en iyi veteriner firmalar ndan birisi olmufltur. ISO- 9001:2008 Toplam Kalite Yönetimi felsefesine uygun flekilde, bilimsel kural ve flartlara uygun ürettirerek, kaliteyi ve müflteri memnuniyeti ön planda tutmaktad r. Medicavet, one of the fastest growing companies in Turkey, accredited with ISO-9001:2008, sells and markets veterinarian vaccines, medicines, feed additives. Serving since 2003, it's experienced and professional team, increasing product range, technical backups, placed her among best veterinarian companies in Turkey. Ürünler / Products: Seabit, Florfish, Diatri-Aqua, Oksifish, Ertruth, Mediquinol, Medox, Medsultan, Medicamox,Micro-Aid, Zist-Aqua, Phytocee-Aqua, Klormid 08

9 NEKTAR YEM VE YEM KATKI MADDELER LTD. fit y l ndan beri Bernaqua N.V.'nin Türkiye distribütörlü ünü yürüten Nektar Yem, Türkiye'deki tüm deniz bal ve alabal k kuluçkahanelerine iyi kalite larva yemi temin etmektedir. Çipura, levrek ve yeni türlere yönelik, larva yemi ve canl yem zenginlefltiricilerimiz art k kuluçkahanelerin vazgeçilmezleri aras na girdi sezonu yeni gelifltirilen ürünlerimizi de katarak, sat fl sonras destek ve teknik dan flmanl k hizmetlerimizle birlikte yol arkadafllar m za sunmay hedefliyoruz. ONAY AMBALAJ STAND NO: 519 Nektar Yem distributor of BernAqua N.V. in Turkey since 2001 and it supplies best quality larvae feed to marine and trout hatcheries. Our products which are sea bass, sea bream and new species larvae feed and live food enrichments now indispensable for hatcheries. This season new products which are new attend our product range, we will get the quality and after sales support with technical consultancy to our friends again. PINAR DEN Z ÜRÜNLER PINAR DEN Z ÜRÜNLER üretim tesisi Yaflar Holding bünyesinde kültür bal kç l tesisi olarak 1985 y l nda kurulmufltur. Türkiye'de modern ve entegre üretimin öncüsüdür. Türkiye'de bir ilk olarak ürünlerini P nar Bal k markas ile etiketlendirmifltir. P nar çipura, levrek ve sivriburun karagöz ürünlerinin üretimini, zincir ma aza ve ihracat kanallar nda sat fl n gerçeklefltirmektedir. POLER FIBERGLASS SAN. ve T C. LTD. fit. STAND NO: 511 Firmam z, ambalaj sektöründe kaliteli ve do aya dost ürünleri üretmek ilkesi ve sosyal sorumluluk bilinci ile 2009 y l bafl nda güllük ve çevresinde ihtiyaç duyulan strafor bal k kutusu ifli ile hizmet vermektedir. Misyonumuz; Onay Ambalaj olarak, faaliyet gösterdi imiz her alanda, kaliteyi sadece üretti imiz ürünlerde de il, çal flan ndan tedarikçilerine, ürünlerimizin müflterilerimize ulafl ncaya kadar geçen her alanda, sürekli geliflerek müflterilerimizin beklentilerinin üzerindeki kaliteyi yakalamak, her zaman dürüstlü ün, kalitenin ve devaml l n sembolü konumunda olmakt r. STAND NO: 225 Akuakültür Teknolojileri ve Ekipmanlar üretimi gerçeklefltiren firmam z, 25 y ll k polyester ürün üretim tecrübesiyle, ifl becerileri ve gerçeklefltirdi i projeleriyle, uygun kalite ve fiyat avantajlar yla her zaman Türk ve Dünya su ürünleri üreticilerinin hizmetindedir. Ürünler; Weaning (Rearing) Tank, Raceway Tank, Sörvaj Tank, nkübasyon Tank, Bal k Afl lama ve Boylama Masas, Protein Skimmer Bal k Transfer Tank STAND NO: 121 Pinar Deniz has been established as a first aquaculture facility in 1985 within Yasar Holding. It is the pioneer of modern and integrated fish farming in Turkey and produced the first labeled fish with the brand P nar Bal k. P nar Sea Bream, Sea Bass and Sharp-Snout Bream are sold in K/A and export markets. POLER FIBERGLASS with 25 year polyester product manufacture experiments, work skills and projects is always ready to serve the Turkish and World aquaculture producers with appropriate quality and best price. ROT FER SU ÜRÜNLER LTD. fit. STAND NO: y l nda, Prof.Dr. Atilla ALPBAZ taraf ndan kurulan Rotifer Su Ürünleri, Amerika Great Salt Lake Artemia (GSLA), San Fransisco Bay Brand Artemia (SFBB), Biomarine Aquafauna artemia ve rotifer zenginlefltiricileri (Algamac), New Life Spectrum ve Dainichi Akvaryum Bal klar yemlerinin Türkiye Distribütörlü ünü yapmaktad r. Rotifer Su Urunleri is established in 2007 for importing and distributing Artemia Cyst to the hatcheries. Rotifer is distributor of Great Salt Lake Artemia (GSLA), San Fransisco Bay Brand Artemia (SFBB), Biomarine Aquafauna (Algamac), New Life Spectrum and Dainichi aquarium fish foods in Turkey. SKRETTING YEM ÜRET M T C. A.fi. fiah N BUZ MAK NALARI Profesyonellerin Tercihi fiahin Buz Makinalar, YAPRAK BUZ MAK NALARI konusunda yurt içinde ve yurtd fl nda birçok baflar l proje gerçeklefltirmifltir. Firmam z, belli bir alanda uzmanlaflarak en iyi ürünü üretebilmek prensibiyle sadece Yaprak Buz Makinas na odaklanm fl ve sadece Yaprak Buz Makinas üretmektedir. Buz yap c silindiri dahil kendi imalat m z olup, yurt içinde ve yurt d fl nda birçok müflterimiz y llard r memnuniyetle kullanmaktad r. Makinalar m z tamamen paslanmaz çelikten imal edilmektedir. malat m z olan yaprak buz makinalar, deniz suyundan da buz yapmaya uygun materyalden üretilmektedir. Bu sebeple, fiahin Buz makinalar, yurt içinde birçok sayg n bal kc l k firmas na ilaveten, yurtd fl ndaki bal kç teknelerinde de y llard r memnuniyetle kullan lmaktad r. TAMAY SAN. VE T C. KOLL. fit y l nda zmir'de kurulan firmam z anahtar teslim projeler ve endüstriyel ekipmanlar yapmaktad r. Ürünlerimizin tamam Paslanmaz Çelik Malzemelerden üretilmektedir. Kullan c ya profesyonel çözümler sunan firmam z hijyen, fonksiyonellik, estetik ve mukavemet yap s gözetilerek üretti i ürünler ile, inflaat, g da ve sanayi sektöründe her türlü ihtiyaca k sa sürede cevap verebilir. Our firm which established in zmir in 1946, is producing TURN KEY PROJECTS and INDUSTRIAL EQUIPMENTS for food and construction industries. All our products are made of high strength stainless steel metals. We can provide proffesional sollutions and various functional, aesthetic, hygienic and long lasting products. STAND NO: 317 Türkiye'de ithalat yoluyla sat fl faaliyetine 2000 y l nda bafllayan flirket, ba l bulundu u Nutreco Holding bünyesindeki 20. bal k yemi fabrikas n n Güllük'te 2009 y l Eylül ay nda iflletmeye al nmas yla üretime bafllad. Skretting, müflteri odakl sat fl ve pazarlama anlay fl sonucu kaliteden taviz vermeden üretmifl oldugu bal k yemlerini uygun fiyatlardan ve zaman nda bal k üreticilerine tedarik etmektedir. Ayni anlay fl n sonucu olarak, üreticilerin sorun ve ihtiyaçlar n de erlendirerek uygun ürünler ve yöntemler öneren yerli ve yabanc uzmanlardan oluflan teknik destek ekibi Skretting müflterilerinin önemli bir ayr cal olmaya devam edecektir. Skretting; dünya çap nda AR-GE'ye ay rd dev bütçeler sayesinde üretti i kuluçkahane, içsu ve deniz bal klar n n farkl dönemlerdeki yem ihtiyaçlar na cevap verecek genifl ürün yelpazesiyle bölge kültür bal kç l n n hizmetindedir. STAND NO: y l aflk n mühendislik tecrübemiz ve bu 20 y l boyunca dünyan n birçok ülkesinde bulunarak teknolojik geliflimleri takip etmemiz; amac m za ulaflarak müflterilerimize daha iyi ürünler sunmam z, daha kaliteli servis vermemizi sa lam flt r. S n rs z müflteri memnuniyetini kendine ilke edinen firmam z bugüne kadar gerçeklefltirdi i projelerden alm fl oldu u olumlu tepkilerle hedeflerine ulaflman n mutlulu unu yaflamaktad r. STAND NO:

10 fiekermaksan MAK NA TARIM SAN. LTD. fit. STAND NO: 539 TROUTLODGE INC. STAND NO: 348 Troutlodge, Inc. gökkufla alabal k yumurta üretimi ve sat fl nda dünya lideridir. ABD ve Avrupa (Isle of Man) tesislerimizden y l n her haftas 58 ülkeye ihracat yapmaktay z. Tüm yumurtalar m z sertifikal, hastal ks z ve etkin bir genetik seçme program ile üretilmektedir. Troutlodge, Inc. is the world's leading supplier of eyed Rainbow trout eggs, exporting eggs every week of the year from our facilities in the USA and Europe (Isle of Man) to customers in 58 different countries. All of our eggs are certified disease-free and are produced through a comprehensive genetic selection program. BALIK SINIFLANDIRMA MAK NALARI / FISH GRADERS MACHINE Teknik Özellikler / Technical Specifications Yüksek hassasiyetle s n fland rma./ Hight accuracy grading Kolay ayarlanabilir s n fland rma özelli i./ Easy grade adjustment Sa lam paslanmaz çelik/alüminyum gövde. Reliable robust stanless steel/aliminium frame and body Hafif ve kolay tafl nabilme./ Light&handling by a single operator Kullan c dostu./ User-friendly. Az bak m gerektirir. / Robust and low on maintenance. Boylama büyüklü ü kolay ayarlanabilir. / Easy grade adjustment. Sa lam, hafif ve kolay tafl nabilir. / Compact, light & easy handling. Tek kifli taraf ndan kullan labilir. / Simple to operate by a single operator ton/saat yüksek boylama kapasitesi. / High capacity up to ton/hour. Çal flma aral +7 C ile +40 C. / Temperature Range +7 C to +40 C (+45 F to 104 F). 3 gramdan 350 gr büyüklü e kadar yüksek hassasiyetle s n fland rma. Accurate grading of fish from 5 gram to/350 gram TARIMSAN MOTORLU ARAÇLAR A.fi. TERMOD ZAYN SO UTMA S STEMLER BUZ MAK NALARI So uk Zincirin En Sa lam Halkas, STAND NO: 525 Mazeret yerine Maharet üretimi prensibi sayesinde 1968 y l ndan beri Otomotiv ve Traktör yedek parça sektöründe Istanbul'da faaliyette olan Tar msan Motorlu Araçlar firmas, 2009 y l nda Band rma'da 25 y ld r tah l ve yem hammaddesi alan nda faaliyet gösteren Çömez Ticaret firmas ile ortak AGROYEM markas yla GDO'suz, yüksek proteinli ve pelet ba lama gibi birçok özelli ine sahip Guar Korma Bitki Küspesi getirmektedir. Ürünümüz ülkemizin önde gelen Tavuk Entegre ve Bal k Yem tesislerinde be eni ile kullan lmaktad r Tar msan Motorlu Araçlar company has been working in the Car & Tractor Spare Parts marketing in Istanbul since We are exporting & importing spare part. We cooperated with Comez Ticaret which has been working Seed & Feed Addtive marketing in Bandirma for 25 years to import Guar Korma Meal under our AGROYEM trade mark. Guar Korma Meal is 100% without GMO, High Protein and very good binding. Guar Korma Meal has been requiring from respectable poultry integrated plants and fish feed manufatures too. STAND NO: 300 Termodizayn, ülkemizde ve uluslararas arenada, Buz makinalar n n ve So uk Oda sistemlerinin imalat, özel so utma proseslerinin kurulmas ve gerekli koflullar sa lamas yla bilinen, sektörünün profesyonel firmalar ndan biridir. Panel Tip So uk Hava Depolar, Paket So utma Cihazlar, Buz Makinalar, -40 C fioklama Üniteleri, Tafl nabilir Konteyner tip depolar TERMODIZAYN COOLING SYSTEMS FLAKE ICE MACHINES The Strongest Link Of The Cold Chain, TERMOD ZAYN is noted a manufacturer of cold storage, flake ice machines, shock units equipments, refrigeration systems and conditioners for the air and also constructor of prefabricated rooms. The firm is located in Turkiye. Prefabricated Cold Storage Rooms, Refrigerating Systems, Flake Ice Machinery, Containerized Cold Storages Special For Shock Units (-40 C Blast Freezing System), ÜSSAN SO UTMA SAN. T C. LTD. fit. ÜSSAN -40 C floklama ve -60 C/- 80 C derin dondurucu sistemlerimiz; Karides, kalamar, ton bal ve ahtapot gibi deniz ürünlerinin k sa süre içinde floklanmas nda ve derin muhafazas nda kullan lmaktad r. Bu sistemlere özellikle bal kç teknelerinde ve limanlar nda ihtiyaç duyulur. ÜSSAN Buz makinelerimiz; Hipermarketlerde, Bal k Çiftliklerinde, Bal kç Gemilerinde, Et fllemede, Tavukçulukta, Bal k Sat fl Ma azalar nda, So uk Odada Bal k Muhafazas nda, Bal k Nakliyat nda kullan lmaktad r. V MAR GIDA TARIM HAYVANCILIK A.fi. STAND NO: 313 Vimar, 1995 y l nda stanbul Tuzla'da kurulmufltur m 2 'lik kapal alanda premiks ünitesi, s kontrollü likit vitamin ve esansiyel ya üretim ve veteriner ilaçlar üretim ünitelerini bulundurmakta olup, günlük premiks üretim kapasitesi 40 tondur. Vimar, kuruldu u günden bugüne Türkiye ve Dünya Kanatl Sektörüne altm fltan fazla ürün portföyüyle hizmet etmektedir. Üretim ve yönetim sistemleri Bureau Veritas taraf ndan denetlenip onaylanmaktad r. Son teknoloji ile üretilmifl ürünlerimizle flimdi ve gelecekte müflterilerimizin hizmetindeyiz. YUNUSLAR SU ÜRÜNLER ve A SAN.T C. A.fi. Türkiye'nin her taraf ndaki yayg n bayi a, genifl üretim yelpazesi ve sektöre getirdi i yeniliklerle Yunuslar A.fi.,1.000 tonluk y ll k üretime sahip lider konumundad r. Ürünlerimiz: Bal k çiftlikleri için dü ümsüz kafes a lar, G rg r, troll, galsama, dalyan, r p a lar, Spor tesisi a lar, Kargo ve güvenlik a lar, Kufl göçü takip a lar ve her türlü endüstriyel amaçl a lar. STAND NO: 229 Üssan Buz makinas, buzu yaprak buz fleklinde üretti inden, buz bal k üzerine ve alt na kolayl kla da t l r, uzun ömürlüdür çabuk erimez. A r olmad ndan bal zedelemez. So uk transferi mükemmeldir. ÜSSAN, deniz suyu veya tatl su kullan m na uygun olarak müflterinin iste ine uygun buz makinesi üretimi yapmaktad r. Vimar has been founded in 1995 in Tuzla - Istanbul. Vimar has a premix unit, heat controlled liquide vitamins and essential oils production facility, and a production line for veterinary pharmaceuticals. Daily premix production capacity is 40 metric tons. Vimar do a service to both Turkish and World Poultry Industry with more than sixty special products. Producing and management system has approved and certified by Bureau Veritas. Products designed with the latest technology are in the service of our customers now and in the future. STAND NO: 122 With many distributors in everywhere of Turkey, wide range of products and invention of newness in sector Yunuslar A.S. which has tons of fishing net capacity, is the leader fishing net manufacturer company in Turkey. Our products: Knotless nets for fish farming; purse seine, trawl, gill net, set net, draw net, cast net for fishing; tennis, football, golf nets for sport; cargo, safety, construction safety and protect net for industrial reason and bird protective, bird migration research and agriculture nets. 10

11

12 FUTURE FISH EURASIA / 09 / 2010 Stand No Firma / Company A.VET SU ÜRÜNLER LTD. fit. AGROMEY GIDA VE YEM SAN. A.fi. AGRONET A SAN A.fi. AKUADAN SU ÜRÜNLER - NOVARTIS ANIMAL VACCINES - EU - RICH SA - Greece - CATVIS BV - The Netherlands AKUAKARE SU ÜRÜNLER AKUAMAKS SU ÜRÜNLER - DANA FEED A/S - Denmark - TIMEX TÜRK YE - WEDECO - Germany AKUVATUR SU ÜRÜNLER AKVA GROUP - AKVASMART - Norway - FISH TALK - Norway - WAVEMASTER - Ireland - POLARCIRKEL - Norway AKVANET SU ÜRÜNLER LTD. fit. AKVAPLAST PLAST K LTD. fit. - GUNER MARIN ALKIN KOMPRESÖR LTD. fit. ALLTECH TÜRK YE AQUABIOTECH GROUP - Malta ARMADA BALIK A LARI LTD. fit. ARMAPLAST KOMPOZ T VE PLAST K ART AKUA YEM KATKI MADDELER LTD. fit. AS P HALAT A.fi. ATERSAN YAPI S STEMLER A.fi. B SOL ENDÜSTR YEL ÇÖZÜMLER LTD. fit. - BUDENHEIM ALTESA - Spain - DURALIMEN - Spain - FLOWCRETE - UK ÇA ATAY YEM SAN. LTD. fit. ÇAKIR BALIKÇILIK LTD. fit. - BADINOTTI SPA - Italy - SAEPLAST - Iceland - LIND HORSENS A/S - Denmark - POLARCIRKEL - Norway - GIASCO - Italy - FLEXABAR - USA - CARAMANIS - Greece - D. KORONAKIS SA - Greece - GAREWARE WALL ROPES - India - HAROLD MOORE - UK - SEALITE - Australia ÇAMLI YEM BES C L K A.fi. ÇANAKKALE ÜN VERS TES DELTA ELEKTRON K - SNOWREX INTERNATIONAL CO., LTD - Taiwan - AND COMPANY LIMITED - Japan DEMAR ELEKTRON K LTD. fit. DER N SU ÜRÜNLER LTD. fit itibariyle KATILIMCI L STES EXHIBITORS LIST As of Stand No Firma / Company D F M MAK NE LTD. fit. - BRUCKS KLOCKNER GMBH - Germany - DSI A/S - Denmark - FISHTECHNIK GMBH - Germany - GUNTER MASCHINENBAU GMBH - Germany - ICS B.V. - The Netherlands - K.M. FISH MACHINERY A/S - Denmark - KROMA A/S - Denmark - NIEROS METAL D.O.O. - Slovenia - NORDIC SUPPLY A/S - Norway - OMAR S.R.L. - Italy - PENTAVAC S.R.L. - Italy - REICH KLIMA - Germany - SAMITECH S.R.L. - Italy - SCANIMA A/S - Denmark - TECNOVAC S.R.L. - Italy - VACUUM BOSS KG - Germany - VENDEE CONCEPT S.A. - France - VISSE KRAMER - Italy D M-KA HALAT LTD. fit. DSM BES N MADDELER LTD. fit. EKOL GIDA TARIM HAYVANCILIK A.fi. EMEL BALIK VE BALIK A I LTD.fiT. - EGERSUND - Norway ERTU BALIK ÜRET M A.fi. EUROFISH - Denmark FAO FEYZ A.fi. - AGK KRONAWITTER - Germany - ATM - The Netherlands - AQUA - TECH - Australia - DP&S - The Netherlands - FRANKEN - The Netherlands - HEINEN - Germany - KERRES - Germany - KONETEOLLISUUS OY - Finland - KONSERVAL PHARMACON - Germany - MAREL GROUP MAREL - Iceland CARNITECH - Denmark CP FOOD MACHINERY - Denmark GEBA - Denmark DANTECH - Denmark POLS - Iceland Stand No Firma / Company - OPTIMAR - Australia - PREWA - Germany - ROSER - Spain - PF MAX COMPANY - Japan - SEALPAC - Germany - STORK TITAN - The Netherlands - SUNWELL - Canada FJORD MAR N A.fi. FORM ATILIM MAK NE LTD. - OXYGUARD - Denmark FPT GIDA fileme TEKNOLOJ LER - CRETEL NV. - Belgium - FOODCO - Sweden - MORA OF SWEDEN - Sweden - IRAS - Denmark - PISCES FISH MACHINERY - USA - SALMCO TECHNIK - Germany - TRIO FTC SWEDEN - Sweden - REX-POL - Poland - JACKSTONE FREEZING SYSTEMS - UK - SKAGINN HF - ICELAND GAL PO LU SU ÜRÜNLER GÜMÜfiDO A SU ÜRÜNLER A.fi. HAMD KÜÇÜK A.fi. IDC SAVUNMA SAN. T C. A.fi. INDUKERN ISTANBUL KIMYA SAN. LTD. fit. INVE EURASIA A.fi. BS ISITMA SO UTMA LKNAK SU ÜRÜNLER A.fi. MGE SO UTMA LTD. fit. KILIÇ DEN Z ÜRÜNLER A.fi. - BAFA SU ÜRÜNLER MARTEK LTD. fit. MED CAVET LTD. fit. MERSU AMBALAJ LTD. fit. NEKTAR YEM LTD. fit. NESNE ARGE DANIfiMANLIK ONAY AMBALAJ PINAR DEN Z ÜRÜNLER POLER F BERGLASS LTD. fit. POYRAZDAN SU ÜRÜNLER ROT FER SU ÜRÜNLER LTD. fit. SKRETTING YEM TURK YE SU DÜNYASI DERG S fiah N BUZ MAK NALARI fiekermaksan MAK NE LTD. fit. TAMAY ENDÜSTR YEL ÜRÜNLER TARIM TÜRK DERG S TARIMSAN MOTORLU ARAÇLAR A.fi. TERMOD ZAYN TERM K C HAZLAR TROUTLODGE - USA TURBOTSAN ÜSSAN SO UTMA LTD. fit. V MAR A.fi. YUNUSLAR BALIK A I * Yayınlanmakta olan katılımcı listesi tarihi itibari ile katılımı kesinleflmifl firmalardan oluflmaktadır. Listeye her gün yeni katılımcılar eklenmektedir. Belirtilen tarihten sonra eklenen katılımcıların da yer aldı ı güncel listeyi Avrasya Fuarcılık tan temin edebilirsiniz. Genel Bilgiler / General Info Organizatör / Organizer: Fuar Alan / Exhibition Venue Uluslararas zmir Fuar Alan, Salon 2 International zmir Expo Centre, Hall 2 Kültürpark - zmir / Turkey Ziyaret Saatleri/ Visiting Hours * Uluslararası htisas Fuarı'dır. Sektör profesyonelleri kartvizit ya da davetiye ibraz ederek ücretsiz olarak ziyaret edebilirler. Avrasya Fuarc l k/eurasia Trade Fairs tel: fax: web: DESTEKLEYEN KURULUfiLAR / SUPPORTED BY

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr ALISTONE OUR COMPANY Our Company ALISTONE Marble Company has founded by Mr. Ali and Mehmet Başarır in 2005 with a long business life experience started with turning machine manufacturing and respectively

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

www. durucam grup.com

www. durucam grup.com www. durucam grup.com Uzun y llard r cam sektöründe edindi imiz bilgi, beceri birikim ve tecrübenin sonucunda oluflan bir markad r DURU CAM LAVABO. Son derece hassas ve titizlikle üretti imiz ürünlerimizde

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

TRAVERTINE COLLECTION

TRAVERTINE COLLECTION TRAVERTINE COLLECTION a trademark of ALISTONE COMPOSITE MARBLE COLLECTION 2015 FİRMA PROFİLİ 1965 de Sayın Ali BAŞARIR ın torna makinesinde başlayan girişimcilik hayatı sırasıyla tarım makineleri, mermer

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

m a k i n e s a n a y i

m a k i n e s a n a y i GIDA MAKİNELERİ Taneli Dolum Makinesi Granular Filling Machine Z Elevatör Z Elevator Tamburlu Yıkama Makinesi Tumbler Washing Machine GIDA MAKİNELERİ Kasa Yıkama Makinesi Box Washing Machine Kavanoz Yıkama

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi About Company Re - Sizing A success story of PAK Tarım Ürünleri LTD. ŞTİ. starting in the year 1986 in Malatya where the best quality apricots grown region in Turkey in order to process, pack and export

Detaylı

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY The Regional Workshop The World Trade Organisation (WTO) and Fisheries St. Petersburg, 29 31 October 2013 Binnur CEYLAN (MSc) Erdal USTUNDAG (PhD) Department of Aquaculture

Detaylı

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TUNNEL SEGMENT FITTING & CONNECTION ELEMENTS 33. YILLIK DENEYİM YEAR PROUDLY WITH YOU HAKKIMIZDA About Us GURBETÇİLER PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. uluslararası faaliyet gösteren

Detaylı

Hakkımızda About Us 1976 Yılında ESKİŞEHİR de ilk olarak Baksan Sanayi Sitesinde faaliyetine başlamıştır.firmamız, daha sonra 2005 Yılında Organize Sanayi Bölgesi 14. cadde de yeni kurduğumuz fabrikaya

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri SHELF SYSTEMS AND ARCHİTECTURAL SERVİCES Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri Liderlik Yolunda Başarı Kalite ve Yeniliğe Bağlıdır. Hakkımızda Avrupa raf sistemleri sektöründe ekonomik, kaliteli, profesyonel

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US /

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / 1 2 2 www.lukas.com.tr 3 4 4 HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / Firmamız 2002 yılında Konya da kurulmuştur. Süt sistemleri ve tarım makineleri üretimi yapmaktayız. Üretmiş olduğumuz ürünleri Avrupa başta

Detaylı

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Firma Profili Sardoğan Endüstri ve Ticaret üretim faaliyetlerine 1979 yılında bir çok Türkiye'li sanayiciye ev sahipliği yapan Karaköy'de başlamıştır. Firmamız çalışmalarını

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

Kılıç Genel Bakış. Türkiye ve Avrupanın Lider Aquakültür firması 2. Tam entegre üretim yapısı. Sektörün uluslararası en önemli oyuncusu 3

Kılıç Genel Bakış. Türkiye ve Avrupanın Lider Aquakültür firması 2. Tam entegre üretim yapısı. Sektörün uluslararası en önemli oyuncusu 3 Kılıç Sunum Bodrum Kılıç Genel Bakış 1 Türkiye ve Avrupanın Lider Aquakültür firması 2 Tam entegre üretim yapısı 8 Sektörün uluslararası en önemli oyuncusu 3 Geniş ürün yelpazesi 7 Sürekli ve uygulanabilir

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir.

1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir. 1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir. Modern tesisleri ile çağdaş teknolojiyi yakalayıp, Alman DIN normuna göre üretim yapılmaktadır.

Detaylı

Natural Stone Collection

Natural Stone Collection Natural Stone Collection The Place Where Your Projects Come True... MYM Natural Stone is a manufacturer and exporter company in marble industry with its experienced staff since 2006. Located in Afyonkarahisar

Detaylı

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE FİRMA PROFİLİ Üretime Buzdolabı Buzlukları imalatıyla başlayan AZAK Soğutma 1979 yılında Konya da kurulmuştur. 1983 yılında Sanayi Tipi

Detaylı

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel:

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel: www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYKO 65 AYKO 600 TEK KADEMELİ KOMPRESÖRLER SINGLE STAGE RECIPROCATING AIR COMPRESSORS AZİZ AYDIN KOMPRESÖR Aziz Aydın kompresör

Detaylı

7. Uluslararas Su Ürünleri hracat ve flleme, Akuakültür ve Bal kç l k Teknolojileri Fuar

7. Uluslararas Su Ürünleri hracat ve flleme, Akuakültür ve Bal kç l k Teknolojileri Fuar 7. Uluslararas Su Ürünleri hracat ve flleme, Akuakültür ve Bal kç l k Teknolojileri Fuar KATILIMCI PROF L Aç k deniz kafes sistemleri Havuzlar, tanklar Tekneler A boyalar Kafes a lar Afl ve laç sanayi

Detaylı

Akua Pet Preform Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Akua Pet Preform Packing and Cap Company.

Akua Pet Preform Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Akua Pet Preform Packing and Cap Company. Akua Pet Preform Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Akua Pet Preform Packing and Cap Company www.akua-pet.com QUALITY KALİTE HAKKIMIZDA Akua Pet Preform A.Ş. Gaziantep. Organize Sanayi Bölgesinde 011 yılının ilk

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

Product Code / Ürün Kodu : DT0500 DL0500 Diameter / Çap (mm) 108.9 114.0 Flush Volume / Silme Dolum (cc) 675 - Fill Volume / Seviye Dolum (cc) 500 - Height / Yükseklik (mm) 81.5 - Weight / A rl k 23,0

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com 335 TRAKTÖR KOLTUKLARI ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE www.gurexseat.com Certificate Sertifikalarımız Sertifikalarımız Marka Tescil ISO 9001 : 00 HAKKIMIZDA ABOUT US Certificate Marka Tescil Şirket 197

Detaylı

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr ESKORT MAKİNA A.Ş. Eskort Makina bisküvi makineleri konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. Komple anahtar teslimi bisküvi hatları, paketleme makineleri,bisküvi ve gıda ile siparişe özel makinelerin tasarım

Detaylı

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti.

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San.Tic.Ltd. Şti. 1979 Yılında kurulan EREN MAKİNA ; Bu gün asansör sektörüne 3500 m2 kapalı alanda, en son teknolojiye sahip 30

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse www.hidirusta.com İŞİMİZDE UZMANIZ We are professional in our business Geniş ürün gamı ve tecrübeli satış kadromuzla hizmetinizdeyiz. We are ready to serve

Detaylı

HAKKIMIZDA MİSYONUMUZ

HAKKIMIZDA MİSYONUMUZ HAKKIMIZDA İç ve dış piyasa ihtiyaçlarından olan hidrolik fren merkezleri konusundaki 1985 yılından süre gelen tecrübe ve deneyimlerimizi 2009 yılı itibarıyla FRENMARK tescilli markamız ile tek çatı altında

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri geridönüşüm faaliyetlerini sürdürmektedir. Tanrıkulu Plastik

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS

ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS AYÇİÇEK YAĞLARI SUNFLOWER OILS MISIR YAĞLARI CORN OILS KANOLA YAĞLARI CANOLA OILS BİTKİSEL YAĞLAR VEGETABLE OILS www.soyyigit.com.tr / www.kentboringer.com.tr

Detaylı

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue ürün katalogu product catalogue 2011 FİRMA PROFİL Türkiye nin lider cam kuruluşlarından olan Okandan Cam 1954 yılında kurulmuştur. Sektörde yaptığı yatırımlar sayesinde gelişen ve büyüyen firma, 1968 yılında

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE ALDORA FURNITURE FACTORY Since its foundation in 2001, Aldora Furniture maintains on its steady growth on 40.000m2 covered factory area in the Industrial Zone of Kayseri

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTİMA ASANSÖR SİSTEMLERİ Optima Asansör firması 1993 yılında teknolojinin merkezi İstanbul da kurulmuştur. Firmamız çok güçlü

Detaylı

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company.

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the

Detaylı

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir.

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir. Kurumsal Türkiye nin önde gelen firmalarının yurtiçi ve yurtdışı projelerinde edinilen deneyimler ile 17. 04. 2006 tarihinde Mas Endüstriyel Proje Danışmanlık Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, www.sibaltd.com Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

( ) GİMDES CERT NO : 1495-453

( ) GİMDES CERT NO : 1495-453 . HANAFI ( ) SHAFI ( ) GİMDES CERT NO : 1495-453 Company Profile Firmamız 2002 yılında Zeyko Tarım Gıda Sanayi İthalat ve İhracat Ltd. Şti. olarak kuruldu. Yaklaşık 19-20 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

Detaylı

Meriç Süt ürünleri... Meric Dairy Products

Meriç Süt ürünleri... Meric Dairy Products Meriç Süt ürünleri... 1998 yılında,200m² kapalı alanı,8 personeli ve 2.000 litrelik günlük süt işleme kapasitesi ile üretime başlayan Meriç İşletmeleri, kısa sürede tesislerini genişleterek kapalı alanını

Detaylı

ABOUT US HAKKIMIZDA VISION VİZYON MİSYON MISION

ABOUT US HAKKIMIZDA VISION VİZYON MİSYON MISION ABOUT US Our company, who has begun its services in machining sector in OSTIM in 1987, has been operating as a sub-contractor for defence industry. Production for spare parts for Defence Industry, Aviation

Detaylı

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles Catalogue 2008 Plastic and Wooden Picture Frame Profiles DÖRTDİVAN artık BAŞARAN DORTDIVAN is BASARAN Aus DORTDIVAN wird BASARAN DORTDIVAN agora é BASARAN ДОРТДИВАН СТАНОБИТСЯ БАСАРАН DORTDIVAN est le

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır.

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır. 20 yıllık sektörel deneyimle müşterisini merkeze konumlandıran, zamanında istenilen miktarda, en iyi kalitede, doğru fiyatlı ürün üretme idealini kurumsal kültür olarak benimseyerek kurulmuştur. Müşterilerini

Detaylı

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET BİLGİLERİ VE İLETİŞİM COMPANY İNFORMATİON AND COMMUNİCATİON NİTRO TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ. ADRES: ADİL YAŞAR CAD. ZİLAN AP. NO: 2A YENİMAHALLE / SİİRT

Detaylı

C o l l e c t i o n2012

C o l l e c t i o n2012 C o l l e c t i o n2012 Plastik Çerçeveler Plastic and Wooden Picture Frame Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Plastic Frames Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50

Detaylı

MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS

MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS BISCUIT CHEESE SUNFLOWER OIL Makarna Özenle seçilmiş, mükemmel

Detaylı

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions.

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We offer you cost and competing advantages with our professional staff and the experience gained through

Detaylı

HURSAN HURSAN. What we will not recycle is our word. Geri dönüfltürmeyece imiz tek fley sözümüzdür. Kurucumuz Fahrettin Dilek i sevgiyle an yoruz...

HURSAN HURSAN. What we will not recycle is our word. Geri dönüfltürmeyece imiz tek fley sözümüzdür. Kurucumuz Fahrettin Dilek i sevgiyle an yoruz... What we will not recycle is our word. Geri dönüfltürmeyece imiz tek fley sözümüzdür. YEARS HURSAN STAINLESS STEEL SCRAP PROCESSING PASLANMAZ ÇEL K GER DÖNÜfiÜM TES SLER YEARS HURSAN STAINLESS STEEL SCRAP

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİ MONTAJ SİSTEMLERİ

GÜNEŞ ENERJİ MONTAJ SİSTEMLERİ GÜNEŞ ENERJİ MONTAJ SİSTEMLERİ MOUNTING SYSTEMS FOR SOLAR ENERGY PLANTS Kalite Zahit Alimünyum San. ve Tic. A.Ş., toplam kalite yönetim sistemini benimseyerek uluslararası kalite standartlarında üretim

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR CROSS RECESSED RAISED CHEESE HEAD SCREWS DIN 7985 ISO 7049 BOY MIN MAX 3 2.8 3.2 4 3,76 4,24 5 4,76 5,24 6 5,76 6,24 8 7,71 8,29 10 9,71 10,29 12 11,65

Detaylı

Resimler %50 küçültülmüştür

Resimler %50 küçültülmüştür C o l l e c t i o n2012 Decorative Profiles Decorative Furniture Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50 from the

Detaylı

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

Technical Catalogue / Teknik Katalog

Technical Catalogue / Teknik Katalog Technical Catalogue / Teknik Katalog Architectural Systems / Mimari Sistemleri Important Notes / Önemli Notlar: - Weights of profiles in this catalogue are theoretically calculated / Katalogta yer alan

Detaylı

Ürün Kodu : 3511 Net Adet Ağırlığı (gr) : 1000 Kolideki Adet : 12 Ürün Kodu : 3510 Net Adet Ağırlığı (gr) : 3000

Ürün Kodu : 3511 Net Adet Ağırlığı (gr) : 1000 Kolideki Adet : 12 Ürün Kodu : 3510 Net Adet Ağırlığı (gr) : 3000 Ürün Kodu : 3507 Ürün Kodu : 3508 Net Adet Ağırlığı (gr) : 750 Ürün Kodu : 3511 Ürün Kodu : 3510 Ürün Kodu : 3512 Ürün Kodu : 3506 Ürün Kodu : 3509 Net Adet Ağırlığı (gr) : 600 Ürün Kodu : 3514 Net Adet

Detaylı

ULUDAĞ SOĞUK HAVA TESİSİ

ULUDAĞ SOĞUK HAVA TESİSİ ULUDAĞ SOĞUK HAVA TESİSİ ŞİRKET PROFİLİ Firmamız 1983 yılında meyve,sebze ile et ve tavuk ürünlerinin şoklanması ve depolanması ile faaliyetlerine Bursa Yenice de başlamıştır.daha sonra faaliyetlerine

Detaylı

Otomotiv yedek parça ürünlerinde, Türkiye ve Dünya nın lider şirketlerinden olmaktır.

Otomotiv yedek parça ürünlerinde, Türkiye ve Dünya nın lider şirketlerinden olmaktır. ÖNSÖZ İKİMİZ OTO YED.PAR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 1988 yılında çeşitli otomobillere ait yedek parçaların Türkiye genelinde satışını yapmak üzere kurulmuştur. Firmamız 2006 yılından itibaren kendi ürünlerini de

Detaylı

SRM 3000 SRM 3000. Yan Duvarlar Arka Duvar Aksesuar. Side Walls Rear Wall Accesories Ceiling Floor

SRM 3000 SRM 3000. Yan Duvarlar Arka Duvar Aksesuar. Side Walls Rear Wall Accesories Ceiling Floor ASANSÖR Faaliyetlerine 1995 yılında başlayan Serimas Asansör, kurulduğu günden itibaren kaliteyi ve kalıcılığı kendine ilke edinmiş ve müşteri memnuniyetini hep ön planda tutulmuştur. Serimas Asansör bugün,

Detaylı

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK Temizlik Ürünleri AKOPAK Temizlik ve Hijyen Ürünleri; deterjan ve kozmetik ürünlerinde endüstriyel ve evsel ürün üretiminde faaliyet gösteren bir firmadır. Konya da 1500 m² kapalı, 2000 m² açık alan üzerine

Detaylı

YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK.

YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK. YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK www.koctank.com KOÇ TANK KİM 1990 yılından bu güne otomotiv sektöründe tüm OEM ve AFTERMARKET Yerli ve

Detaylı

SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ METAL WORKING TECNOLOGIES

SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ METAL WORKING TECNOLOGIES SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ METAL WORKING TECNOLOGIES 2013 yılında kurulan M-Bend Makine ile yirmi yıllık metallere şekil verme tecrübelerimizi makine sektöründe sizlerle paylaşmaktayız. M-Bend Makine 3000

Detaylı

ATEM. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız.

ATEM. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız. A U S T R I A ATEM www.eurocnc.com info@eurocnc.com MAKİNE OTOMASYON SAN. VE T İC. LT D. ŞTİ. Arı Sanayi Sitesi 1364. (Eski 585.) Sokak No:

Detaylı

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ HAKKIMIZDA HAS-ER MAK NA geçmiflten günümüze gelen tecrübesi ve birikimleri ile 1991 y l nda, meyve sular meflrubat ve g da sanayi sektörlerinde faaliyet göstermek üzere makine ve yedek parça imalat na

Detaylı

Replica EMEA - Mission

Replica EMEA - Mission Replica EMEA Replica EMEA is a joint venture established between the European leading provider of WMS applications Replica Sistemi and Obase, major Turkish company specializing in IT solutions for Retail

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİ MONTAJ SİSTEMLERİ

GÜNEŞ ENERJİ MONTAJ SİSTEMLERİ GÜNEŞ ENERJİ MONTAJ SİSTEMLERİ MOUNTING SYSTEMS FOR SOLAR ENERGY PLANTS Kalite Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş., toplam kalite yönetim sistemini benimseyerek uluslararası kalite standartlarında üretim

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

sunkapaper.com info@sunkapaper.com www.sunkapaper.com Samsun Asfaltı 3. km. Sungurlu ÇORUM / TURKEY T. +90 (364) 311 02 24 (PBX)

sunkapaper.com info@sunkapaper.com www.sunkapaper.com Samsun Asfaltı 3. km. Sungurlu ÇORUM / TURKEY T. +90 (364) 311 02 24 (PBX) Samsun Asfaltı 3. km. Sungurlu ÇORUM / TURKEY T. +90 (364) 311 02 24 (PBX) F. +90 (364) 311 02 27 info@sunkapaper.com.sunkapaper.com.com.tr Hitit Kursu / Hittite Course sunkapaper.com Bir Ton Kullanılmış

Detaylı

2013 Collection Polikarbonat kýrýlmaz bardaklar Unbreakable polycarbonate drinkware Metplas Ltd. Þti. 1990 yýlýnda, mühendislik plastikleri iþleme konusunda faaliyetlerine baþlamýþ olup, ilk yýllarýnda

Detaylı

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak FİRMAMIZ ; Mobilya İmalat&Satış taki 30 yıllık tecrübemizle, MKS MOBİLYA DEKORASYON SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. adı altında uzun yıllardır müşterilerimize hizmet

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal

Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal www.yuratek.com Hakk m zda About Us Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal sektöründe hizmet vermekteyiz. Yurtiçinde hastane, poliklinik ve özel muayenehaneler ile yurt dışında çeşitli firmalara hizmet

Detaylı