M U Ğ LA T İC A R E T ODASI BAŞKANLIĞINA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M U Ğ LA T İC A R E T ODASI BAŞKANLIĞINA"

Transkript

1 HİZM ETE Ö ZEL T.C. D EN İZ KUVVETLER İ KOM UTANLIĞI AKSAZ BAKIM ONARIM V E ISTİHKAM KOM UTANLIĞI MARMARİS/MUĞLA İK Haziran 2014 KONU : İhale İlanı M U Ğ LA T İC A R E T ODASI BAŞKANLIĞINA İLGİ: (a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (b) Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği 1. ISI PAY Ö LÇ E R TAKILM ASI P R O JE HAZIRLANMASI 1 KLM H İZM ET A L IM I' işi 01 TEM M UZ 2014 tarihinde Doğrudan Tem in ihale usulü ile gerçekleştirilecektir. 2.' İHALE İLAN FO R M U tarafınızdan internet adresinizde yayınlanması maksadıyla EK -A 'da gönderilmiştir. 3. ihale ilanı İle ilgili teknik dokümanlara internet adresi 'Dz.K.K. Yurtiçi İhaleleri linkinden ulaşılabilecektir İkmal Kısım Amiri Vekili EKİ EK-A (1 Ad. İhale İlan Formu) HİZM ETE ÖZEL 100 T S SI H A H\'0'KM9 2VSSV 99ÎOIZIf2SÎO X>J M 'YZ

2 DENİZ KUVVFTI.F.Rİ KOM UTANLIĞI A K S A Z BAKIM ONARIM V E İSTİHKAM K.LIOI 1. AKSAZ BAKIM ONARIM V E İSTİHKAM K.LI& N C A ihtiyaç duyulan aşağıda cins ve miktan yazılı malzemeler/hürmetler 4734 Sayılı Kanunun 22 nci maddesi (d) bendi Kapsamında D O Ğ R UDAN TEM İN yöntemiyle satın alınacaktır. 2. Satın atımıyla ilgili yapılacak sözleşme ve diğer belgelet için noter tasdiki aranmayacak, teminat alınmayacaktır. 3. ödeme, malın/hizmetin teslimini takiben ve kabulü halinde en kısa sûrede ve bir kerede A K S A Z BAKIM ONARIM VE İSTİH K AM K.U Ğ rn ın düzenlediği ödeme evrakları ile A K S A Z D EN İZ FİL O L A R I saymanlığı tarafından yapılacaktır. Fatura bedeli üzerinden % ( Binde 9.48 Damga vergisi, Binde 5,69 Karar damga vergisi, orijinal garanti belgesi olmaması durumunda: Binde 9,48 Garanti damga vergisi) kesilecektir 4. ihtiyaç duyulan malzemelerin tümüm* teklif verilecektir. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. Komutanlığımız belirtilen matzemo/malzemeleri/hizmetien hangi flrma/armaiardan alacağı konusunda serbesttir. 5. Yüklenici teslim ettiği malı, imalat hatalarına karfi 2 (iki) yıl süre ile garanti etmiş sayılacak ve evsafını kaybetmesi halinde 20 gün süre ile evsafını kaybeden malın yenisi ile değiştirme garantisi vermiş kabul edilecektir 6. Malzemeler. AKSAZ BAKIM ONARIM V E İSTİHKAM K.U Ğ I ınca siparişin verilmesini müteakip 30 (O TU Z) takvim günü içinde, bu sürenin resmi tatile uğraması halinde takip eden ilk is gönü saat 16:00'a kadar taahhüt edildiği «eklide A K S A Z BAKIM ONARIM V E İSTİHKAM K.U Ğ I ONARIM M AL SAYM AN LIĞ IN A teslim edilecektir 7. KDV hariç tum masraflar (vergi, harç, nakiye. sigorta, her türlü yükleme/boşaltma v.b.) yükleniciye aittir. 8. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde KDV HARİÇ NİHAİ TÜ R K LİRASI (T L ) teklifinizi 01/07/2014 $ 3 3 t 14:00 a kadar, faks yada kapalı zarf içinde A K S A Z BAKIM ONARIM V E İSTİH KAM K.LICI'na teslim etmenizi rica ederim a) Malzamelerin/HIzmetlerin fiziki muayeneleri yapılacak. İstenilen özellikleri taşıyıp taşımadığını araştırmak için yüklenici tarafından karşılanmak üzere teknik üniversitelerden birino idare tarafından gönderilebilecektir. b) Ürün/Ürünlere yönelik kalite bolgosi olan mallar tercih edilecektir. c) Firmalar malzemelorin evsaf bilgilerini dikkate alarak teklif verecektir. Yüklenici firmanın evsafa uygun malzeme getirmemesi durumunda oluşacak zarardan kurum sorumlu değildir. ONAY-161 FİRMA İMZA/KAŞE İMZA : b ç v ş RYİÖ İT ARAŞTIRM A GÖREVLİSİ N O T 1: Anılan Özellikler haricinde ürünler İçin teklif verilmemesi rica olunur. Aksi teklifler değerlendirilmeyecektir. N O T 2: Teklif mektubu üzerindo okslk bilgi olması, kanlam a, çizik vs. yapılması durumunda değerlendirmeye alınmayacaktır. N O T 3: A K S A Z BAKIM ONARIM V E İSTİHKAM K.U Ğ I tarafından Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılacak malzemelere ait doğrudan temin duyurulanna ve sonuçlarına odresindon ulaşabilirsiniz. z o o V S S I 3A HM0 KH8 ZVSHV 9 9 Z 0 TZ m Z 0 \VJ t-z: T H O Z 90/tZ

3 ONAY-161 TE K L İF M EKTU BUDUR A K S A Z BAKIM ONARIM V E İSTİHKAM K.U Ğ IN A Ödeme, malın/hizmetin teslimini takiben ve kabuio halinde en kısa sürede ve bir kerede A K S A Z BAKIM ONARIM V E İSTİHKAM K.U Ö r nın düzenlediği ödeme evrakları ile A K S A Z D EN İZ F İLO LA R I saymanlıöı tarafından yapılacaktır Fatura bedeli üzerinden % ( Binde 9.49 Damga vergisi, Binde 5.69 Karar damga vergisi, orijinal garanti belgesi olmaması durumunda; Binde 9,46 Garanti damga vergisi) kesilecektir. 1. Tarafımızdan yukarıda bahse konu tum hususlar incelenmiş, okunmuş ve herhangi o»r aynm ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kebul edilmiştir. 2. Alım konusu iş için teklif birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğimiz toplam bedel KOV henç... rakam... yazı ile olup, toplam bedelin ayrıntısı teklif mektubumuzun ekindeki fiyat cetvel indedir 1. İR T İB A T N U: O 'DEN 252^-2613 S ER D AR CEM AL O C A K 2. FA K S N U: / TE K.B İLO İİÇ İN? D EN KISM S. Nu 1 MalzemenlıVHlzmedn Cinsi ve Özellikleri (Markası Belirtilecektir) ISI PAYÖLÇER TAKILMASI PROJE HAZIRLANMASI (HİZMET ALIMI) BİRİM H V A T TE K U F CETVELİ D/e Miktar AD 1 Teklif Edilen Birim Fiyat (TL) KDV (%> Tutar (TU TOPLAM (K.O.V. Hariç) TE K L İF TARİHİ TEKLİFİN G EÇERLİLİK SÜRESİ FİRMA ADI, ADRESİ. T E L E F O N VE FAKS NUM ARASI VERGİNUMARASI. BANKA ADI, HESAP,N O, IBAN HESAP NO (ZO R U N LU). ŞU B E ADI. Ş U B E KO DU TEKLİFİ VEREN YETKİLİNİN ADI. SOYADI. İMZASI VE FİRMA KAŞESİ CO O 0 T a S I HA UJİO KHa ZVSHV 99;oım szo yvd sı-n n o z oo \z

4 TEKNİK ŞARTNAME H İZ M E T A LIM İŞİNİN ADI D A LA M A N D E N İZ H A V A Ü S K O M U TA N LIĞ I LO JM A N LA R IN A : ISI P A Y Ö L Ç E R TA K ILM A S I H İZ M E T P R O JE S İ YAPIMI Y ER İ Dalaman - M U Ğ LA 1. İŞİN KAPSAM I Bu iş kapsamında hazırlanacak olan hizmet projeleri aşağıdaki veriler dâhilinde hazırlanacaktır 1.1. EK -A'da blok, daire ve ısı merkezi projeleri verilen Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı Lojmanlanna ısı pay ölçer takılması, termostatik radyatör vana6i takılması, kazan dairelerindeki pompaların frekans kontrollü olması, pislik ve tortu tutucuların takılması gibi değişiklik yapılması gereken tüm hususlara ait yapım işine esas hesaplamalar, projeler, teknik şartname ve yaklaşık maliyet hazırlanacaktır. 2. İŞ K A P S A M IN D A H A Z IR L A N A C A K P R O JE L E R 2.1. Mekanik Dalaman Deniz Hava Ü s Komutanlığı Lojmanlarının, kazan dairesinin ısıtma tesisatı plan ve kolon mevcut durum projeleri EK -A'da verilmiştir. Projeler üzerindeki tüm veriler yerinde teyit edilerek yeni projeler hazırlanacaktır Binalarda 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Gereği değişiklik yapılması gereken tüm hususlara (ısı pay ölçer takılması, termostatik radyatör vanası takılması, kolon hatlarına balans vanası takılması, kazan dairelerindeki pompaların frekans kontrollü olması, pislik ve tortu tutucuların takılması gibi) alt tüm mekanik uygulama projeleri ile hesap raporu hazırlanacaktır Elektrik EK -A'da blok ve daire adetleri verilen Dalaman Deniz Hava Ü s Komutanlığı Lojmanları ve kazan dairesine ait mekanik olarak yapılacak değişikliklere uygun gerekli yerlerde elektrik uygulama projeleri çizilecektir. 3. G E N E L H U S U S L A R 3.1. Projeler için ilgili Birlik Komutanlığının (Dalaman Deniz Hava Ü s Komutanlığı), koordine imzası alınacaktır Müellif firmaca, proje safhalarının koordinasyonu sırasında geçecek sürelerde göz önünde bulundurularak iş programı tanzim edilecektir Hazırlanacak uygulama projelerinde yeni yapılacak imalat ve tarifleri belirtilecektir. Mevcut proje ve uygulama projesi yan yana olacaktır Her paftada Kullanıcı Birlik adına Dalaman Deniz Hava Ü s Komutanlığı imzası bulunacaktır Yaklaşık maliyete ilişkin tüm belgeler kapalı ve imzalı zarf içerisinde teslim edilecek ve yaklaşık maliyetin nasıl hesaplandığını ima eden hiçbir belge ya da bilgi, hazırlayan kişiler dışında hiç kimseye ve hiçbir suretle verilmeyecektir 3.5. Projelerin üzerinde yüklenicinin adı soyadı, imzası, adresi ile proje müellifinin {yapan, çizen ve kontrol) adı soyadı, unvanı, imzası bulunacaktır. Hazırlanacak projeler mutlaka tescilli mühendislik bürolarına hazırlattırılacaktır. V M ' S I H A H N O 'KMti Z V S H V 99Z'HZI'Z*Zm XVd m u? $9/f$

5 3.6. Proje ozalitlerinin katlanmış durumdaki boyuttan (30x21) cm. olacaktır. Projelerin hesap raporları sayfa ekleme veya çıkartmaya imkân tanımayacak şekilde sıcak ciltli olarak hazırlanacaktır. Hesap raporlarının kapak sayfasında proje müellifinin ismi/firma ismi ile hazırlayan personelin adı-soyadı. İmzası bulunacaktır Uygulama ve detay projeleri, hesap raporları, detaylı teknik şartname, yaklaşık maliyet, mahal listelen ve analizleri eksiksiz olarak hazırlanacaktır. Her bir imalat cinsi detaylı olarak proje özerinde tarif edilecek, ölçüleri verilecektir. Hazırlanacak projeler uygun ölçekte olacaktır Birim fiyat tanflerinde yer almayan tüm özel imalatlarla ilgili üretici firmalar araştırılacak, imalatlara ilişkin en az 3 (üç) adet üretici firma katalogu, imalat ve montaj detayları, teknik şartnamesi, imalatın tümüne ilişkin işçilik, montaj ve müteahhit karı dâhil, KDV dâhil fiyat teklifleri (proforma fatura) temin edilecektir Proje möelliflnce hazırlanan, tüm projeler 5 takım, tüm proje ve hesap raporlarının son halini içeren CD' de (yoğun disk) 3 Adet teslim edilecektir lstenilen proje ve dokümanların hazırlanması için verilecek fiyat teklifleri işin yapılacağı yer görülerek verilecektir Söz konusu işin kapsamında uygulamaya yönelik seçilecek malzemeler yürürlükte olan kanun, yönetmelik ve MSB'lığı standartlanna uygun olacaktır Bu husus hem proje üzerinde hem de teknik şartnamede belirtilecektir. Hazırlanacak tüm dokümanlar TSK'ne hiçbir ekstra maddi ve hukuki yükümlülük getirmeyecek şekilde olacaktır Proje müellifi bu teknik şartnamede yazılı proje ve dokümanlar dışında, işin yapılması için gerekli göreceği başka proje ve dokümanları da hazırlayacaktır Söz konusu projelerin hazırlanması aşamasında varsa gerekli kurum, kuruluşlar tarafından gerekli izin ve koordinelerin alınması sağlanacaktır Uygulamada karşılaşılacak ve projeden kaynaklanan problemlerden yapım müteahhidi ve proje müellifi sorumlu olacaktır. N O T ; A U T O -C A D RESİM LERİ İÇİN Svl.Me. Serdar Cemal O CAK İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ. 2 S 0 0 T U SI H A HM0 KMfl Z V S H V U I ZtZiZO X V J S Z LT t T O Z 90 IZ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ÇEDAŞ ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GSM HİZMET ALIM İŞİ İHALE İLANI

ÇEDAŞ ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GSM HİZMET ALIM İŞİ İHALE İLANI ÇEDAŞ ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GSM HİZMET ALIM İŞİ İHALE İLANI 1. İhale Konusu İşlere İlişkin Bilgiler İhale konusu hizmet işinin ihale kayıt numarası, işin adı ve kapsamı aşağıda verilmiştir. 1.

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014 20132014 1 1. İHALE KONUSU İhale konusu Bursaspor Özlüce Tesislerinde Özel Güvenlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 1 yıllık süre için satın alınması

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ İHALESİ

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ İHALESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/27 MUHTELİF ASFALT

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde 1 - Türk Kızılayı Altıntepe Tıp Merkezi binasının Yapısal Güçlendirme inşaat

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İSTANBUL İLİ, BEYLİKDÜZÜ İLÇESİNDE BULUNAN SEVAL- SUAT SÜRMEN AŞEVİNDE TADİLAT VE ONARIM YAPTIRILACAKTIR 1- İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 3 TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 1- Karabük ili, Merkez ilçesi, Zobran köyü, Hamzalar mevkii, î 13 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

c - Döner Sermaye İşlemleri :

c - Döner Sermaye İşlemleri : T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B.10.0.THG.0.73.00.01 / KONU : Genel Uygulamalar 20.02.2002 tarih ve 3724 sayılı GENELGE 2002 / 24 Modern tıp anlayışına göre sağlık hizmetlerinin

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI

YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI UEDAŞ ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ, YG (OG) DAĞITIM HATLARI YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI 1. İhale Konusu İşlere İlişkin Bilgiler İhale konusu 1 adet yapım işinin ihale

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2012 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DAHA İLERİYE EN İYİYE SATINALMA SÜREÇLERİ Temmuz 2012 SATINALMA SÜREÇLERİNİN BAŞLANGIÇ AŞAMASI: I-TALEP FORMLARININ DÜZENLENMESİ (Hastane İçin) Talep Formlarının Düzenlenmesinde

Detaylı

1 ADET ARAZÖZ DAR ALAN YANGIN MÜDAHALE ARACI 100,- TL / VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73. demetsenemcam@tulomsas.com.

1 ADET ARAZÖZ DAR ALAN YANGIN MÜDAHALE ARACI 100,- TL / VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73. demetsenemcam@tulomsas.com. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 27.01.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28895 SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

TÜRKKIZILAYI )868. 2- Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3 ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

TÜRKKIZILAYI )868. 2- Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3 ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. TÜRKKIZILAYI )868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ANKARA İLİ, ETİMESGUT İLÇESİ, TÜRK KIZILAYI CADDESİ, N 0:1 ADRESİNDE KAYITLI TÜRK KIZILAYI ETİMESGUT YERLEŞKESİNDE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI İLE B

Detaylı

HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ

HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/11 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR...

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır.

Detaylı

Page 1 of 13. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 13. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 13 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eskişehir Özel İdaresi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi Güvenlik Ve Savunmaya Yönelik Makine Teçhizat Satın Alınacaktır

Detaylı

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADYUMU YAPIM VE TADİLAT İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADYUMU YAPIM VE TADİLAT İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ GAZİANTEP KAMİL OCAK STADYUMU YAPIM VE TADİLAT İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ İşbu Özel İdari Şartname ile Türkiye Futbol Federasyonu, (bundan böyle TFF olarak anılacaktır.) kullanım hakkı Gaziantep Spor

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 3 KALEM AKARYAKIT ÜRÜNÜ ALIMI İŞİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME İHALE DOSYA NUMARASI: 12/ TARİH :.../.../2012 SAAT :...:00

Detaylı

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası)

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası) AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Denizli Defterdarlığı Hizmet Binasının 2012 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alım İşi HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Detaylı

İhale Bilgileri 1.123 TAKIM YAZLIK İŞÇİ ELBİSESİ VE KEPİ MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOSYA NUMARASI 85.02/152030 İHALE TARİHİ VE SAATİ 11/03/2015 14:00

İhale Bilgileri 1.123 TAKIM YAZLIK İŞÇİ ELBİSESİ VE KEPİ MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOSYA NUMARASI 85.02/152030 İHALE TARİHİ VE SAATİ 11/03/2015 14:00 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen CENAZE ARACI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Açık ihale usulü ile ihale edilen CENAZE ARACI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İHALESİ YAPILACAK İŞİN ADI : CENAZE ARACI ALIMI İKN. : 2010/ 543822 YERİ :Bandırma Belediyesi TARİHİ :23/11/2010 SAATI:14.00 İHALE Y. :Bandırma Belediyesi Encümen salonu DİZİ PUSULASI a)idari Şartname,

Detaylı