ISI PAYLAfiIM S STEMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISI PAYLAfiIM S STEMLER"

Transkript

1 ISI PAYLAfiIM S STEMLER DOPRIMO3 Payölçer SENSONICII Kalorimetre MEMONIC3 DOMAQUA So uk-s cak Su Sayaçlar

2 Is Payölçer Is Gider Paylafl m Sistemini Kullan m Zorunlulu u Is Payölçer Sistemi 2 May s 2007 tarihinde yay nlanan Enerji Verimlili i Kanunu (EN-VER / 5627) ve bu kanuna istinaden 14 Nisan 2008 tarihli resmi gazetede yay nlanan yönetmelik ile Avrupa da oldu u gibi Türkiye de s paylafl m sistemi kullan m zorunlu hale getirilmifltir. Merkezi s tma sistemine sahip binalarda, mekezi veya lokal s veya s cakl k kontrol cihazlar ile s nma maliyetlerinin s kullan m miktar na ba l olarak paylafl m n sa layan sistemler kullan l r. Buna ayk r olarak haz rlanan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz. Madde 5 - (2) Is tma ve s hhi s cak su tüketimlerini ölçmek için mahaller ölçü ekipmanlar ile donalt l r. (5) Tüketilen enerji s n rland rabilmek için merkezi s tma sistemi kullan lan binalarda TS EN 215 e uygun termostatik radyatör vanas kullan l r. Madde 6 - (1) Is tükketimini ölçmek için ilgili standartlar sa layan s sayaçlar veya s ölçerler kullan l r. (2) S hhi s cak su tüketimini ölçmek üzere, ilgili standartlara ve ölçüler ve ayar kanununa uygun, s cak su sayaçlar veya di er ekipmanlar kullan l r. (3) Is ve s hhi s cak su tüketiminin ölçülmesinde kullan lacak ekipmanlar n muayene ve kalibrasyonlar, ölçüler ve ayar kanunu hükümlerine göre yetkili kurum veya kurulufllarca yap l r. Ölçüm ekipmanlar n n muayene ve kalibrasyonlar n n düzenli bir flekilde yap lmas n n kontrolünden bina sahibi, bina yöneticisi veya bina yönetim kurulu veya enerji yöneticisi sorumludur. Is payölçer sistemi ba ms z bölümlerde kullan lan herbir radyatör grubuna 2 adet ürün kullan m ndan ( s payölçer ve termostatik vana) oluflur ve merkezi sistemle s t lan konutlara herhangi bir tadilat gerektirmeden h zl bir flekilde montaj gerçeklefltirilebilir. Okuma sistemi dairelere girilmeden GPRS modüllü olarak flirket merkezinden okunur ve her dairenin tüketimi ayr nt l olarak haz rlan r ve yönetime teslim edilir. Merkezi s tma sistemlerinde toplam s tma giderlerinde %70 i ba ms z bölümlerin ölçülen s tüketimine göre paylaflt r l r. Toplam s tma giderlerinin %30 u ortak kullan m mahalleri, sistem kay plar, asgari s nma ve iflletme giderlerinden kaynakl s giderleri olarak ba ms z bölümlerin kullan m alanlar na göre paylaflt r l r. Sistemin Avantajlar Ödemede adalet Enerji tasarrufu Yönetim kolayl Kullan m kolayl Is nma konforu Aile bütçesine katk Milli ekonomiye katk Sosyal bar fl

3 Is Payölçer Baymak Doprimo3 - Is Payölçer Çok Kolonlu Sistem (Mevcuttaki Eski Binalar) Çok kolonlu merkezi s tma sistemi ile s t lan konutlarda her radyatöre monte edilerek bireysel bazda tüketim de erlerini kaydeden s pay ölçerlerdir. flletime al nan s payölçerler tüketim de erlerini okuyucuya RF sistemi sayesinde iletildi. Is payölçer cihazlar harici bir güç ünitesine veya elektrik flebekesine ihtiyaç duymadan, içerisinde bulunan uzun ömürlü bir pil ile çal fl r. Merkezi sistem kazan Baymak Doprimo3 üzerinde bulunan iki s sensörü yard m yla radyatörün d fl yüzeyini ve odan n içindeki havan n s cakl n ölçebilen elektronik bir pay ölçerdir. Aradaki s fark na üst s cakl k denilmektedir ve s tüketimi için bir ölçüdür. Radyatör olan bütün s tma sistemlerinde kullan l r. Özellikleri ki sensör tekni i ile genifl kullanma yelpazesi Büyük haf za kapasitesi Günlük veri kaydetme özelli i y l süreli pil ile ekonomik kullan m Her türlü radyatör tipine kolayca montaj Çift yönlü veri transferi GSM modüllü merkezden okumaya uygun Yüksek hesaplama güvenli i ve elektronik okuma ile hesaplama kalitesi Entegre manipülasyon sensörü Çok katl binalarda sorunsuz veri transferi Teknolojideki son ürün Günlük tüketim kaydetmesi sonucu gerekti inde daha do ru karfl laflt rma

4 Is Sayac Baymak SensonicII - Elektromekanik Is Sayac (Kalorimetre) Tek Kolonlu Sistem (Yeni Binalar) Tek kolonlu merkezi s tma sistemi ile s t lan konutlarda her daire için ayr bir s sayac (Kalorimetre) monte edilerek bireysel bazda tüketim de erlerini kaydeden sayaçlard r. Merkezden GSM ile okumaya veya otomasyona (m-bus) elverifllidir. Is tma ve so utma hatlar nda kullan lan her debi ve boru çap na uygun s sayaçlar yla farkl çözümler sunulur. Merkezi sistem kazan Baymak SensonicII Konutlarda s ölçümü için tasarlanm fl bir s sayac d r. kollektörlü (mobil) merkezi sistem ile s t lan konutlarda tüketilen s miktar n, girifl s cakl n, dönüfl s cakl n ve debiyi mekanik pervane/çark arac l yla ölçebilen cihazlard r. Baymak SensonicII s sayac kompakt ve modüler olarak iki modelden oluflmaktad r. Baymak SensonicII elektronik ölçme tekni iyle donat lm fl olan çok ak fll, çarkl sayaç ile ifllem yapar. Pervanenin dönüflü, ak fl yönünün tan nmas n sa layan temass z ve m knat ss z bir sensör sistemi ile kaydedilir. Is tüketimi tam elektronik olarak hesaplan rken ak flkan n s cakl kla olan de iflimi dikkate al n r. LC ekran üzerinde 5 hanele göstergede tüm veriler görülebilmektedir. Özellikleri Yenilikçi yüksek düzeyde bütünleflik mikroçip teknolojisi (ASIC) stameter (EAS) prensibi ile sorunsuz bir flekilde de ifltirilebilirlik Özellikle güçlü pil Son derece güvenli ve uzun ömürlü kullan m Afl nmaya ve korozyona karfl dayan kl l k Yüksek kaliteye sahip malzeme ve üretim yöntemleri Yüksek s zd rmazl k özelli i ile toza ve s z nt lara karfl güvenli koruma Entegre sensör tuflu Küçük ölçekli yeni ve cazip tasar m Kuflku götürmeyen rahat okuma Modüler yap s sayesinde m-bus dan Rf e (kablosuz) dönüflüm Tüm boru çaplar ve farkl debiler için kompakt modeller Okuma kolayl için tamamen dönebilen gövde

5 Is Sayac Baymak ultegoiii - Ultrasonik Is Sayac (Kalorimetre) Is sayaçlar debimetre ölçüm prensibine göre ikiye ayr l rlar. Debiyi pervane arac l yla ölçen s sayaçlar mekanik tip olup, debiyi ultrasonik prensiple ölçen s sayaçlar ultrasonik tiptedir. Baymak ultegoiii debi sensörü statik debiyi ölçen bir debi ölçer cihaz d r. Ayn zamanda ultrasonik ses dalgalar yla debiyi ölçtü ü için herhangi bir hareketli parça bar nd rmamaktad r. Vidal ba lant yla sayaç yatay ve dikey borulara monte edilebilmektedir. Özellikleri Düflük debilerde hassas ölçüm Suyun içerisindeki maddeler ve kompozisyondan etkilenmeme Çok düflük enerji tüketimi Düflük bas nç kayb Uzun ömürlü metal yap s Yatay ve düfley montaj imkan GSM ile merkezden okumaya ve otomasyona uygunluk

6 Su Sayac Baymak domaqua m - Su Sayac (s cak - so uk) Baymak domaqua m (burada m modüler anlam na gelmektedir) tüm teknolojik kurulum ve uygulamalara uyumlu single jet, pervaneli bir su sayac d r. Hem so uk su tüketimi hem de s cak su tüketiminin ölçülmesi için modelleri mevcuttur. 0,6 m 3 /h, 1,5 m 3 /h ile 2,5 m 3 /h nominal debide de iflik montaj boylar ve çaplar nda mevcuttur. Özellikleri Yüksek düzeydeki çeflitlili i nedeniyle genifl kullan m yelpazesi Modern teknoloji ile güvenilebilir ve uzun ömürlü bir çal flma singlejet pervaneli sistem Esnek yap s sayesinde genifl bir kullanma alan Yatay ve dikey montaj imkan Uzun kullan m ömrü Konut ve endüstri alanlar nda CE iflaretli elektronik uyumluluk garantisi Rf (GSM), m bus ve puls modülleri ile entegre edilebilirlik Modüler yap s nedeniyle gelece e dönük teknoloji

7 RF Okuma Sistemi Baymak memoniciii - GSM ile merkezden okuma sistemi Baymak memoniciii binan zda kullan lan tüm Baymak sta s pay ölçerlerin, s ve su sayaçlar n n tüm verileri telsiz iletiflim sistemi ile tafl narak tek bir bünyede toplar ve tüketim verilerini sta serverlar na gönderir. Ödüllü veri transfer teknolojisi ve GSM modülü ile veriler flirket merkezinden okunur. Okuma testi s ras nda her modül tek tek kontrol edilir ve sa lamas yap l r. Tüm modüllerin veri sinyal h zlar ve kapsama alan tek tek kontrol edilir, do ru veri iletilmesini sa lar. Baymak memoniciii cihazlardan sa lad tam elektronik veri transferi sayesinde fatura oluflturma h z n ve kalitesini art rmaktad r. Verilerin transferi ifllemi esnas nda sta teknolojisi sayesinde manipülasyonlara karfl güvenlik garanti edilmektedir. memonic 3 radio net optosonic 3 radio net doprimo 3 radio net GPRS sensonic II domaqua radio 3 net Baymak MemonicIII GSM Okuma sistemi Baymak s sayaçlar, su sayaçlar ve s payölçerler tüketim verilerini ça dafl teknoloji gere i 868 mhz frekans nda ve çift yönlü iletiflimli olarak en yak n ürün üzerinden Baymak memoniciii e gönderilmektedir. Bu sayede okuma ifllemi uzaktan rahats z etmeden h zl ve güvenilir bir flekilde yap lmaktad r. Ulaflt m z en son teknoloji ile merkezden okumalar m z GPRS sistemi ile otomatik olarak istenilen tarihte herhangi bir görevlinin PDA (El terminali) cihaz yla dolaflmas na gerek kalmadan h zl bir flekilde yap lmaktad r. Bu son teknoloji sayesinde sta ülke çap ndaki yayg n portföyüne kolayl kla hizmet verebilmektedir. Tamamen otomatik olarak gerçekleflen okuma sistemi sonras nda yasalar n ön gördü ü flekilde s, su ve su tüketimine ba l olarak her ba ms z birimin ayr ayr haz rlanan ayr nt l s ve su gider bildirimleri teslim edilir.

8 Termostatik Radyatör Vanalar Baymak Termostatik Radyatör Vanalar, radyatörleri kontrol alt nda tutar. Her odan n ayr s cakl a ayarlanmas n sa lar. Oda istenen s cakl a geldi inde radyatöre giren s cak su miktar n k sar. Böylelikle istedi imiz oda s cakl n geçmez, afl r s nmas n engeller. Fazla s tmad m z için daha az enerji harcam fl olup hem hava kirlili i yönünden çevremize, hem de bütçemize faydas olur. Etkin çal flma için Baymak termostatik radyatör vanalar n n üstü perde veya mobilya ile kapat lmamal, hava ak fl serbest olmal d r. Baymak termostatik radyatör vanalar üzerindeki hava kanallar s nan havay hissedip, s ya duyarl sensörün genleflmesi prensibiyle çal flmaktad r. Baymak Termostatik Radyatör Vanalar n n Avantajlar ; Is nma için kulland m z, do algaz, LPG, kömür, fuel oil, vs. yak t tüketim miktar nda tasarruf sa lar. Termostatik radyatör vanalar, klasik vanalara göre mekanizmas daha estetik bir uyum ve görüntü sa lamaktad r. Termostatik radyatör vanalar, kolay kullan m ve bak m gerektirmeyecek flekilde tasarlanm flt r. 28 C 24 C 22 C 20 C 18 C 16 C 14 C 12 C Baymak termostatik vana n n üzerinde yer alan rakamlar n karfl l k geldi i s cakl k de erleri yandaki tabloda gösterilmifltir. 7 C Baymak Termostatik Radyatör Vanalar n n Özellikleri; 5627 say l Enerji Verimlili i Kanununa uygundur. Fabrika ç k fll olarak C aras nda ayarlanm flt r. Ayr ca bir ayar gerektirmez. TS-EN 215 sertifikal d r. Koruma kapa vas tas ile de debi ayar ve açma - kapama yapabilme özelli ine sahiptir. Gövde ve salmastra grubu tamamen pirinçten imal edilmifltir. Maksimum 120 C tesisat suyu s cakl na uygundur. fi k tasar m yla kullan m alanlar na estetik bir uyum ve görünüm sa lar. tedavide uzman *Dr. Teknik Servis stanbul, Ankara ve Gebze ve zmir de faaliyettedir. BAYMAK MAK NA SANAY VE T C. A.fi. ORHANLI BELDES, ORTA MAHALLE AKDEN Z SOKAK NO:8 TUZLA / STANBUL Tel.: (0216) Fax: (0216) Rev. No.00

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Is Payölçer, Is ve Su Sayaçlar Radyo Frekans (RF) Sistemi ile Tüketim De erlerinin Uzaktan Okunarak Gider Paylafl m Hizmetinin Verilmesi Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Alarko - Techem

Detaylı

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2977 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1931 ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S Yazarlar Fatih ÖNER (Ünite 1, 2) Serkan ÜREN (Ünite 2-5, 7) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 EYLÜL 2009 YIL 3 SAYI 18 Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 Profibus DP Gateway Katalog Tanıtım Özel Bölümü Sayfa : 30-34 Sinyal Dönü türücüler Safety PLC Active GPRS I/O adresinde 28817 giriniz. adresinde

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz. adresinde 22038 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2008 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya bafllad m z flu günlerde, birçok firma

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz. adresinde 24357 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say s nda birçok farkl sektörden yeni ürün ve teknoloji haberlerini sizlere düzenli olarak ulaflt ran Endüstri Dünyas dergisinin

Detaylı

S RKÜLATÖRLER: Performans Aral

S RKÜLATÖRLER: Performans Aral POMPA ÜRÜN KATALO U S RKÜLATÖRLER: Performans Aral TEKL T P Monofaze Trifaze K Z T P Monofaze Trifaze * idrolik de erler tek pompan n maksimum h zda çal flt durum için belirtilmifltir. Teknik bilgilerde

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

S v Yak tl Kat Kaloriferi

S v Yak tl Kat Kaloriferi S v Yak tl Kat Kaloriferi YI GARANT 03 Yeni Seri AARKO SIVI YAKITI KAT KAOR FER Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.fi. yar m yüzy la yaklaflan geçmifliyle Türkiye de s sanayisinin deneyimli ve güvenilir

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 adresinde 28820 giriniz. adresinde 30670 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Prof. Dr. Mehmet Çal flkan Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Erkan fiahmal Levent Tosun Editör: Prof. Dr. Mehmet Çal

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Servet Seden Çak ro lu Özteker; Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Dergimizin bu say s nda genel olarak mekanik tesisat sistemlerinin devreye

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER 5.1. BORULAR Temiz su tesisat nda kullan lan borular kullan m amac na uygun su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayan kl malzemeden yap lmal d r.

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Rüknettin Küçükçal ; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Binalarda enerji ekonomisi kavram y llar içinde geliflmifltir. Yönetmeliklerde konunun ele al nmas da buna

Detaylı

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE 31 HC Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

Temiz Oda Tasar m Kriterleri ve Testleri

Temiz Oda Tasar m Kriterleri ve Testleri Temiz Oda Tasar m Kriterleri ve Testleri Mustafa Bilge;Dr., Mak.Yük. Müh. TTMD Üyesi Dürriye Bilge;Doç. Dr., Mak. Yük. Müh. ÖZET Bu çal flmada öncelikle temiz oda terminolojisi ve tasar m kriterleri hakk

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Yeni kombinizin, Siz de erli tüketicimizin tüm s nma ve s cak

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı