Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 22000

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Resmi Gazete Tarihi: 24.07.1994 Resmi Gazete Sayısı: 22000"

Transkript

1 Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERĠ MUAYENE YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, 3516 Sayılı "Ölçüler ve Ayar Kanunu" nun 9 uncu maddesinde gösterilen ilk, periyodik ve ani muayenelerle Ģikayet ve stok muayenelerinin usul ve esaslarının tespiti ve bunların kimler tarafından, ne Ģekilde ve ne suretle yapılacaklarını ve muayeneye tabi ölçü ve ölçü aletleri sahiplerinin veya bunları kullananların görev ve sorumlulukları ile tabi olacakları yükümlülükleri belirlemektir. Kapsam Madde 2 - Bu yönetmelik, uzunluk, alan, hacim, kütle (ağırlık) ölçüleri, yoğunluk ölçerler (areometreler), hububat muayene aletleri, elektrik, su, hava gazı, doğal gaz, akar yakıt sayaçları, taksimetrelere, naklimetreler, akım ve gerilim ölçü transformatörleri, demir yolu yük ve sarnıçlı vagonlar ile kanun kapsamına girecek ölçü ve ölçü aletlerinin muayenesi, ayarlanması ve damgalanması esaslarını kapsar. Dayanak Madde 3 - Bu yönetmelik 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun 9 uncu maddesi gereğince hazırlanmıģtır. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Genel Muayene ÇeĢitleri Madde 4 - Ölçü ve ölçü aletleri aģağıdaki muayenelere tabi tutulurlar 1- Ġlk Muayene, 2- Periyodik Muayene, 3- Ani Muayene, 4- ġikayet Muayenesi, 5- Stok Muayenesi. Ġlk Muayene MADDE 5 (DeğiĢik:RG-31/12/ Mükerrer) 3516 sayılı Kanununun 2 nci maddesinde belirtilen ölçü aletleri için ilk muayene; yeni yapılan veya parçaların birleģtirilmesi suretiyle meydana getirilen ölçü ve ölçü aletlerinin satıģa veya kullanılmaya baģlanmalarından önce veya ithal edilen ölçü ve ölçü aletlerinin yurda sokulmaları sırasında veya periyodik, ani, Ģikayet ve stok muayeneleri sonunda damgaları iptal olunan ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayarlanmalarından sonra veya ayarları bağlı bulundukları yere göre ayarlanmıģ olan ölçü ve ölçü aletlerinin ise her yer değiģtirmeleri halinde yapılan muayenedir. Ölçü ve ölçü aletlerinin; a) Piyasaya arzındaki ilk muayenesi; tip onayına esas teģkil eden teknik düzenlemesinde belirtildiği Ģekilde, teknik düzenlemesinde belirtilmeyen durumlarda Bakanlık Ölçüler ve Ayar TeĢkilatınca veya Bakanlıkça yetkilendirilenler tarafından, b) Piyasaya arz edilmiģ veya kullanımda olanların periyodik, ani, Ģikayet veya stok muayeneleri sonunda tamire sevk edilenler ile tamir ettirilenlerden tip onayı değiģikliğine sebep vermeyecek tamir ve ayar iģlemlerinden sonra veya ayarları bağlı bulundukları yere göre ayarlanmıģ olan ölçü ve ölçü aletlerinin ise her yer değiģtirmeleri halindeki ilk muayeneleri Bakanlık Ölçüler ve Ayar TeĢkilatı tarafından yapılır. Tamir ettirilenlerden tip onayı değiģikliğine sebep olanlar için ikinci fıkranın (a) bendine göre iģlem yapılır. Periyodik muayenelerin ilanı, müracaat zamanı ve sorumluluklar MADDE 6 (BaĢlığıyla birlikte değiģik:rg-31/12/ Mükerrer) Bakanlık, periyodik muayene müracaatlarının her yıl Ocak ayı baģından ġubat ayının son gününe kadar, ölçü ve ölçü aletlerinin cins ve özelliklerine göre hangi mercilere yapılacağını, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu kanalıyla radyo ve televizyondan hükümet bildirisi olarak belli aralıklarla ilan eder.

2 Damga süresini doldurmuģ ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için ilgililerce, sürenin dolduğu yılı izleyen Ocak ayının baģından ġubat ayının son gününe kadar, Bakanlık Ölçüler ve Ayar TeĢkilatı veya Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına müracaat edilmesi gerekir. ġubat ayının son gününün tatile rastlaması halinde müracaat, sonraki ilk iģ gününün mesai bitimine kadar yapılabilir. Periyodik muayene için zamanında müracaat etmeyenler hakkında, daha sonra müracaat etmiģ olsalar dahi, damga süresi dolmuģ ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı, 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai iģlem uygulanır. Periyodik muayenelerin yaptırılması sorumluluğu gaz, elektrik ve su sayaçlarında; bu sayaçları dağıtım ağında kullanan dağıtım Ģirketine veya dağıtımdan sorumlu iģletmeye, dağıtım ağı dıģında kullanılanlar ile diğer ölçü ve ölçü aletlerinde ise, 3516 sayılı Kanun kapsamında ölçü ve ölçü aletinden sorumlu kullanıcıya aittir. Periyodik Muayene Müracaat ġekli Madde 7 Periyodik, muayeneler için bağlı bulundukları Ölçüler ve Ayar TeĢkilatı ile Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına bir müracaat dilekçesi ile baģvurulur. Bu dilekçede ölçü ve ölçü aletinin cinsi, markası, numarası, kapasite vs. gibi bilgiler bulunacaktır. Periyodik Muayenenin Kimler Tarafından Yapılacağı ve Süresi MADDE 8 (DeğiĢik:RG-31/12/ Mükerrer) Periyodik muayeneler, Bakanlık Ölçüler ve Ayar TeĢkilatı ile Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarınca, 9 uncu ve 11 inci maddelerde belirtilen sürelerde yapılır. Periyodik Muayene MADDE 9 (DeğiĢik:RG-31/12/ Mükerrer) Ölçü ve ölçü aletlerinden; a) Hassas kütle ölçüleri, 5 kg' dan yukarı kütle ölçüleri, hassas mekanik tartı aletleri, okuma, çıktı verebilme veya baģka elektronik cihazlarla bağımlı çalıģabilme özelliğine sahip elektronik tartı aletleri, maksimum kapasitesi 2000 kg'dan fazla olan tartı aletleri, hububat muayene aletleri, demir yolu yük ve sarnıçlı vagonları, taksimetre, naklimetre, akaryakıt ölçek ve sayaçları ile likit petrol gazı (LPG) sayaçlarının periyodik muayenelerinin iki yılda bir, b) Elektrik, su ve gaz sayaçlarının periyodik muayenelerinin on yılda bir yaptırılması zorunludur. Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri ilgililerin müracaatı üzerine Bakanlık Ölçüler ve Ayar TeĢkilatı tarafından yapılır. Bu ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene süreleri, damgalandıkları yıldan baģlanarak hesaplanır. Ayar Ġstasyonları Muayeneleri MADDE 10 (DeğiĢik:RG-31/12/ Mükerrer) Elektrik, su ve gaz sayaçları tamir ve ayar istasyonlarının ilk ve periyodik muayeneleri Bakanlık tarafından yapılır. Elektrik, su ve gaz sayaçları tamir ve ayar istasyonları, muayene edildikleri yıldan baģlanarak hesaplanmak üzere üç yılda bir periyodik muayeneye tabi tutulur. Belediye'ye Ait Muayeneler MADDE 11 (DeğiĢik:RG-31/12/ Mükerrer) Ölçü ve ölçü aletlerinden; a) Uzunluk ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler), b) Akıcı maddeler için hacim ölçüleri, c) Kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri, d) 5 kg'a kadar (5 kg dahil) hassas olmayan kütle ölçüleri, e) Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan maksimum kapasitesi 2000 kg'a kadar (2000 kg dahil) mekanik tartı aletlerinden; 1) Masa terazileri, 2) Asma teraziler, 3) Tek kollu kantarlar, 4) Ġbreli teraziler, f) Maksimum kapasitesi 2000 kg'a kadar (2000 kg dahil) elektronik tartı aletlerinin periyodik muayenelerinin iki yılda bir yaptırılması zorunludur. Bu ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri ilgililerin müracaatı üzerine Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarınca yapılır. Bu ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene süreleri, damgalandıkları yıldan baģlanarak hesaplanır. 2

3 Periyodik Muayene Uygulamaları Madde 12 - Ġlk Muayeneleri yapılmamıģ ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri yapılmaz. Periyodik Muayene istisnaları Madde 13 - Ġlk muayenesi yapılan camdan mamul ölçü aletleri ile kırma ve çelik Ģerit metreler periyodik muayeneye tabi tutulmazlar. Periyodik Muayenede Resmi ĠĢyerleri Madde 14 - Diğer taraftan Türkiye ġeker Fabrikaları Anonim ġirketi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde bulunan bütün ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri yukarıda anılan kurumlar ve iģletmelerin Müdürlük veya Bölge Müdürlüklerinin bağlı oldukları "Bakanlık Ölçüler ve Ayar TaĢra TeĢkilatı" tarafından yapılır. Belediye Ölçü ve Ayar Memurlarının Görevleri Madde 15 - Belediye Ölçüler ve Ayar Memurları, Grup Merkezinde periyodik muayene için yapılan müracaatları müracaat sırasına göre deftere kaydederler ve muayene gününü belirleyen bir belge verirler. Bu iģlemin gruba bağlı belediyelerde de yapılmasını temin ederler. Merkezdeki muayenelerin tamamlanmasını müteakip gruba bağlı belediyeler için bir gezi programı düzenleyerek bu programı bağlı bulunduğu Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlüğü Ölçüler ve Ayar TeĢkilatına 31 Mart'a kadar gönderip tasdik ettirdikten sonra programa göre muayeneye baģlanarak aynı yıl içerisinde muayenelerin aksatılmadan yerine getirilmesini sağlarlar. Yerinde Muayene Giderleri Madde 16 - Periyodik Muayene için 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre tahakkuk ettirilecek yolluklar ile muayenelerde gerekli olan araç ve malzemenin taģıma ücretleri, periyodik muayene yapılmak üzere gidilen yerdeki ölçü ve ölçü aletleri sahiplerince ödenir. (Bunlar belediye, kiģi veya kuruluģlardır) Ani Muayene Madde 17 - Bakanlık Merkez, TaĢra Ölçüler ve Ayar kuruluģları memurlarının görecekleri lüzum veya ihbar üzerine ölçü ve ölçü aletlerinin bulundukları yerlerde habersizce yapılan muayenedir. Ani Muayene ticaret iģlerini aksatmayacak tarzda ve Bakanlığın talimatı doğrultusunda yapılır. Merkez hudutları dıģında ansızın yapılacak muayeneler, TaĢra TeĢkilatınca ve Belediye ölçü ve ayar memurları tarafından yapılır. ġikayet Muayenesi Madde 18 - Ölçü ve ölçü aletlerinin doğru çalıģıp çalıģmadığının tespit edilmesi için, ölçü ve ölçü aleti sahibi veya diğer bir kiģi veya kuruluģun yazılı müracaatı üzerine yapılan muayenedir. ġikayet konusu olan ölçü aletinin durumunda hiçbir değiģiklik yapılmadan en kısa sürede muayenenin yapılması ve neticenin bir raporla müracaat eden kiģi veya ilgili kuruluģa bildirilmesi gerekir. Ancak, taģınamayacak olan bir Ģikayetli ölçü ve ölçü aletinin muayenesinin yerinde yapılması gerekir. Stok Muayenesi Madde 19 - Ġlk muayenede damgasını taģıdıkları halde satılmayıp depo atölye, imal ve satıģ yerlerinde veya kullanılmasına ihtiyaç duyulmayarak stok halinde bulundurulan ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene süreleri içinde tekrar tabi tutuldukları bir muayene Ģeklidir. Kontrol ve Denetim Madde 20 - "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Ölçüler ve Ayar TaĢra TeĢkilatı'nın görevli memurları ile Belediye ayar memurları vazife sınırları dahilindeki yerlerde ölçüler mevzuatı hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek için resmi ve özel kuruluģların kullandıkları ölçü aletlerini ve bunlara ait evrak ve kayıtları tetkik ve kontrole yetkilidirler. Muayene Yerleri Madde 21 - Ġlk ve periyodik muayeneler, muayene yerinde yapılır. Ancak, a) Gümrüklere gelen ölçü ve ölçü aletleri, b) Nakledilmesi güç veya masraflı olan ölçü ve ölçü aletleri, 3

4 c) Ölçü ve ölçü aleti yapan kuruluģların talebi halinde miktarı fazla olan ölçü ve ölçü aletleri, Gümrüklerde veya bulundukları yerlerde muayene edilebilirler. Hatalı Ölçü Aletleri MADDE 22 (DeğiĢik:RG-31/12/ Mükerrer) Ani muayeneler sonucunda hatalı çalıģtığı veya ayarının bozuk olduğu tespit edilen ölçü ve ölçü aletlerinin damgaları iptal edilerek; ayarları yapılıncaya kadar kullanılmamaları Ģartıyla bir telle bağlanıp tamir müsaade fiģi ile yetki belgesine sahip tamircilere sevk edilirler. Ayrıca bu ölçü aletleri için ölçü aleti baģına uygulanmak üzere, ayarı doğru olmayan ölçü aleti kullanmak fiilinden dolayı 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai iģlem uygulanır. Tamir ve ayar iģlemi için sevk edilen ölçü ve ölçü aletlerinden, tamir ve ayarı yapıldıktan sonra geçici damgası yapılan ve 160 ıncı maddede belirtilen ölçü aletlerinin geçici damga süresi on beģ gündür. Bu Ģekilde geçici damgalanan ölçü ve ölçü aletlerinin damga süresi dolmuģ kabul edilir. Geçici damga süresi içinde ölçü aleti kullanıcıları tarafından Bakanlık Ölçüler ve Ayar TeĢkilatına muayene ve damgalama için müracaat edilmesi zorunludur. Bu süre içerisinde müracaat etmeyen kullanıcılara damga süresi dolmuģ ölçü aletini kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Kanuna göre idari ve cezai iģlemler uygulanır. Avrupa Birliği mevzuatından uyumlaģtırılan yönetmelikler MADDE 22/A (Ek:RG-31/12/ Mükerrer) Avrupa Birliği mevzuatından uyumlaģtırılan yönetmelikler kapsamındaki ölçü ve ölçü aletleri için ilgili teknik düzenlemesinde belirtilmeyen hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. ĠKĠNCĠ KISIM Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Muayeneleri, Tamir ve Ayar Ġstasyonları ile Ġlgili Esaslar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Su Sayaçlarının Muayenesi, Tamir ve Ayar Ġstasyonları Ġle Ġlgili Esaslar kapsar. Su Sayaçlarının Muayeneleri Madde 23 - Bu yönetmelik, su sayaçlarının muayene ve ayarı ile bu hususta uygulanacak idari hükümleri Teknik Hükümler Madde 24 - Su sayaçları beģ yönden muayene edilir : a) Tertibat muayenesi b) Ġmalat muayenesi, c) Dayanıklılık muayenesi, d) Doğruluk muayenesi, e) Harekete geçme muayenesi. Tertibat Muayenesi Madde 25 - Tertibat muayenesinde aģağıdaki hükümler uygulanır : a)sayaç, ayar damgası bozulmadan, iç mekanizmaya ve sayma tertibatına el sürülemeyecek Ģekilde yapılmalıdır. b) Sayacın kadranı üzerinde : 1) Markası, 2) Ölçme doğruluğu (Hata sınıfı), 3) Anma debisi Q n =...m 3 /h, 4) Maksimum debi Q max =...m 3 /h, 5) Basınç kaybı P =... Pa (Pascal), 6) Ġmalat yılı. c) Kapağı üzerinde : 1) Ġmalatçının ticari unvanı ve amblemi, 2) ÇalıĢma sıcaklığı sınırları, 4

5 3) Standard numarası, 4) Tipi, 5) Seri numarası. d) Gövdesi üzerinde : Su akıģ yönünü gösteren bir ok iģareti gibi bilgiler okunaklı bir Ģekilde belirtilmiģ olacaktır. e) Küçük kuru tip sayaçlarda dondan korunma tertibatı bulunmalıdır. YaĢ tip ve sıcak su sayaçları ile su giriģ kanalı çapı 40 mm ve daha büyük sayaçlar bu hükmün dıģındadır. f) Sayaçlarda suyun pisliklerini tutmaya yarayan ve tasdik edilmiģ tipe göre yerleģtirilmiģ bir süzgeç bulunması lazımdır. 40 mm giriģ çapından büyük sayaçlarla davullu ve voltman sistemi sayaçlarda süzgeç bulunmasına lüzum yoktur. g) Sayacın sayma düzeni ibreli, döner rakamlı veya dijital göstergeli olabileceği gibi, bu sistemlerin birleģiminden oluģan bir tertibat olabilir. Bu tertibat, sayaç muhafazası içinde bulunabileceği gibi sayaçla sıkıca bağlantılı ayrı bir muhafaza içinde de olabilir. Kadran plakaları, yüz çizgi ile bölünmüģ olanlarda, çizgi aralıkları en az 1 mm; on çizgi ile bölünmüģ olanlarda ise en az 3 mm olmalıdır. Sayacın kadranı, metreküp (m 3 ) veya litre (l) birimlerine göre düzenlenmeli ve metreküpü gösteren ibre veya döner rakamlar siyah- beyaz, litreyi gösterenler ise kırmızı renklerle belirtilmiģ olmalıdır. Bütün göstergeleri, yalnız "metreküp" veya " litre" olarak düzenlenmiģ kadranlarda renk farkı aranmaz. Ġmalat Muayenesi Madde 26 - Sayaçların gövde ve iç mekanizmasını teģkil eden bütün parçaların yapımında korozyona sebep olmayacak ve sayacın fonksiyonunu bozmayacak özellikte metal veya alaģımlar ile sentetik ve benzeri maddelerden de faydalanılabilir. Ancak, bu sentetik maddelerin; suyun basınç, korozyon, kimyasal ve mekanik etkilerine dayanıklı olmalıdır. Sudan etkilenebilecek, ancak kullanılması zorunlu malzemeden yapılan parçaların ayrıca koruyucu bir madde ile kaplanmıģ olması lazımdır. Dayanıklılık Muayenesi Madde 27 - Bu muayenede yer alan sızdırmazlık ve sağlamlık deneyleri, ilk ve yıllık muayeneye tabi sayaçların her partisinden alınacak en az birer numuneye veya gövdesi büyük ölçüde tamire tabi tutulan sayaçlara uygulanır. Bu deneylerin yapılacağı oda sıcaklığı 18 C ± 2 C olmalıdır. (Sentetik malzeme için 23 C ± 2 C) Deney esnasında filtre yerine takılmıģ olmalı ve deneyler standard deney tertibatında yapılmalıdır. a) Sızdırmazlık Deneyi Bu deney, sayaçlara 15 dakika süre ile 1600 KPa veya 1,6 MPa değerinde basınçlı su uygulamak suretiyle yapılır. Deney sonucunda sayacın gövde vb. bir yerinde su sızıntısı ve terleme görülmemelidir. b) Sağlamlık Deneyi Bu deney, sayaçlara 1 dakika süre ile 2 MPa değerinde basınçlı su uygulamak suretiyle yapılır. Deney sonucunda sayaçta kalıcı deformasyon olmamalı ve sayaç düzgün olarak çalıģabilmelidir. 1) Ön Kontrol Sayaç tertibatına bağlandıktan sonra, sayaçtan anma kapasitesine (yüküne) eģit akıģla 20 litre - 30 litre su geçirilerek sayaç ve borulardaki hava boģaltılır. Bunun için öne cıvalı manometre musluğu açılır. Diyafram Ünitesi uygun konuma getirildikten sonra ayar musluğu açılmak suretiyle akıģ sağlanır. Sayaç gösteresi, muayene için baģlangıç noktasına getirilerek akıģ durdurulduğunda manometrelerin ve rezervuar musluğunun açık iken su düzey göstergesinin sıfırda olması lazımdır. Aksi halde taksimatlı cetveller aģağı veya yukarı kaydırılmak suretiyle sıfır düzeyi düzenlenmelidir. Manometrelerin ve rezervuar sıfır düzeylerinin okunmasında, yatay; sayaç göstergesinin okunmasında ise, düģey olarak bakılmalıdır. 5

6 Muayene süresince cıvalı veya seviye taksimatlı manometrelerin, düzenlendikleri düzeyi koruyup korumadıkları sık sık gözden geçirilmeli ve muayeneler sırasında, sayaç bağlama parçalarının ayar ve sayaç muslukları ile rezervuar musluğunun su sızdırmamasına özellikle dikkat edilmelidir. 2) Kapasite Muayenesi Bu muayene, yalnız yeni sayaçlar için uygulanır. Her tip ve büyüklükteki sayaçlardan, anma debisinin en az % 5 i oranında kapasitesinden az su geçirmemesi lazımdır. Kapasite muayenesi, her sayaç için ayrı ayrı uygulanır Pa (10000 mm SS) değerinde basınç altında yapılacak debi muayenelerinde, sayaçların geçirecekleri su çizelge 1'de gösterilen miktarlardan az olmamalıdır. Su GiriĢi anma çapı ÇĠZELGE 1 - Kapasiteler (Debi) Süratli Sayaçlarda Hacimli (Volümetrik) Sayaçlarda FlanĢlı (Voltman) Sayaçlarda mm m 3 /h m 3 /h m 3 /h Yukarıda gösterilen miktarlardan daha büyük kapasitedeki sayaçların geçirecekleri en az su miktarı Bakanlıkça tespit olunur. BirleĢik (biri büyük, diğeri küçük iki sayaçtan ibaret) sayaçların anma kapasiteleri, büyük sayacınkinden % 20 az olabilir. Pistonlu sayaçların anma kapasiteleri ise, aynı hacim büyüklüğündeki sayaçlar için tespit edilen miktarın yarısından az olamaz. Kapasite muayenesi için sayaç, usulüne göre deney tertibatına sıkıcı bağlandıktan sonra diyafram ünitesi (1) konumuna getirilerek sayaç ve borulardaki hava boģaltılır ve sırasıyle : getirilir. 1) Diferansiyel manometrenin civa çanağı yanındaki üç yönlü musluğun kolu hava boģaltma durumuna (2) 2) Bu manometrenin üstünde bulunan ve rezervuara su akıtan ince borunun musluğu açılır. 3) Sayacın giriģ ve çıkıģ yerlerinde bulunan ve diferansiyel manometrenin (+) ve ( ) iģaretli rekorlarına bağlı iki musluk aynı zamanda ve itina ile açılır. 6

7 4) Manometrenin üstündeki musluktan rezervuara akan suda hava kabarcıkları kalmayıncaya kadar su geçirilir ve önce sayacın giriģ ve çıkıģ yerlerindeki musluklar aynı anda ondan sonra da manometrenin üzerindeki ve ayar musluğu kapatılıp manometrenin üç yönlü musluğu çalıģma vaziyetine (3) getirilmek suretiyle deney tertibatı muayeneye hazır hale getirilir. Muayene için ayar musluğu açılarak sayacın anma debisine yakın bir akıģ verildikten sonra sayacın her iki ucundaki musluklar aynı zamanda, itina ile açılarak diferansiyel manometrede cıva düzeyi Pa'ı gösterinceye kadar su akıģı, ayar musluğu ile ayarlanır. Bu sırada, diyafram ünitesi göstergesi ile cıvalı manometrede elde edilen değerin çarpımı, sayacın litre olarak debisini verir. Bu miktar anma debisinden az olamaz. 5) Tam ( % 100) akıģ muayenesi Bu muayene için gerekli akıģ miktarının tespitinde, sayacın anma debisi litre /h olarak göz önünde bulundurulur ve su giriģ anma çapı 40 mm'ye kadar (dahil) olanlarda en az 100 litre su geçirilerek yapılır. Sayaç deney tertibatına bağlanıp diyafram ünitesi uygun konuma getirildikten sonra yukarıda belirtilen Ģekilde hava boģaltması yapılarak ayar musluğu kapatılır. Kısa bir süre rezervuardaki suyun boģalması ve su düzeyinin sıfıra inmesi beklenir.sonra rezervuar musluğu kumanda manivelası indirilerek musluk kapatılır ve sayaç göstergesinin durumu tespit edilip ayar musluğu açılmak suretiyle manometredeki cıva istenilen düzeye çıkarılır. Bu düzey, litre birimine göre sayacın anma debisini, diyafram ünitesinde düzenlemiģ pozisyona bölünmesi suretiyle önceden tespit olunur. Böylece, sayaçtan 100 litre su geçirilerek, ayar musluğu kapatılmak suretiyle akıģ durdurulur ve rezervuarda biriken miktarı ıskaladan okunur. Ancak, bütün muayenelerde, muayene süresinin 2 dakikadan kısa sürmemesi gerektiğinden, 5 m 3 /h ve daha büyük debili sayaçlarda, rezervuar hacmi de dikkate alınmak suretiyle 200 litre veya daha fazla su geçirilmesi lazımdır. Sayacın hatası aģağıdaki 1 Numaralı formül yardımı ile bulunur : Formül 1 : %F X 100 Bu formülde ; F = Yüzde hata oranı, V = Sayacın kaydettiği su miktarı, Vo = Rezervuarda toplanan su miktarıdır. 6) Normal akıģ ( % 5 - % 100 debi) muayenesi Bu muayene, sayaçların anma debilerinin % 5 - % 100 debileri arasındaki akıģlarda yapılır. Bu muayenelerde genellikle aģağıdaki akıģlar uygulanır : 1. % 50 akıģ (1/2 Debi) 2. % 20 akıģ (1/5 Debi) 3. % 5 akıģ (1/20 Debi) Yukarıdaki akıģ sınırları içinde yapılacak muayenelerde civalı veya sulu manometrenin hangi düzeye göre düzenlenmesi gerektiği ise, aģağıdaki 2 Numaralı formül yardımı ile bulunur : Formül 2 : H= Bu formülde; H = Cıvalı veya sulu manometrenin düzenleneceği seviye, K = Sayacın anma debisinin litre cinsinden değerini, n = Sayaca uygulanacak debi yüzdesini, s = Diyafram ünitesi konumunu gösterir. Küçük değerlerde cıvalı manometre yerine sulu manometreden faydalanılır 7

8 Normal akıģ muayenesinde sayaçlar birer birer muayene edilebileceği gibi, Ģebeke basıncının yeterli olduğu ve deney tertibatı basınç kaybının, istenilen akıģın uygulanmasını engellemediği hallerde seri olarak da muayene edilebilirler. Bu takdirde, sayaç ve borulardaki havanın boģaltılması için deney tertibatı uygun olmalı ve seri bağlı sayaç oranında fazla su geçirilmesi gereklidir. Sonra, rezervuar musluğu kapatılarak diyafram ünitesi uygun konuma getirildikten ve hangi manometre kullanılacaksa ona ait musluk açıldıktan ve sonuncu sayaçtan baģlanmak üzere hepsinin birer birer düzenlenen göstergeleri sıra ile not edildikten sonra ayar musluğu açılmak ve manometre istenilen düzeye ayarlanmak suretiyle gerekli akıģ uygulanır. Sayaçların birer birer yapılan muayenelerinde akıģ, sayaç göstergesine göre durdurulduğu halde seri muayenelerde bu iģlem rezervuardaki su düzeyine göre yapılır. Bilahare sayaçların not edilen göstergeleri ile rezervuardaki su miktarı (1) numaralı formüle uygulanma suretiyle her sayacın yüzde debi alanı tespit edilir. Normal akıģ sınırları içindeki muayenelerin her birinde de süre 2 dakikadan az olamayacağından, geçirilmesi gereken en az su miktarı buna göre tespit edilir. Ancak, % 5 akıģla yapılan muayenelerde genellikle anma debisi 2 m 3 /h (dahil) e kadar sayaçlarda en az 20, 20m 3 /h'e kadar sayaçlarda ise 50 litre su geçirilmelidir. 7) Doğru Göstermeye BaĢlama Muayenesi Doğru göstermeye baģlama muayenesi, 20 m 3 /h (dahil)'e kadar süratli sayaçlarda, anma debisinin % 1,5 - % 5 (dahil) ; hacimli sayaçlarda ise % 1 - % 5 (dahil) akıģlar arasında yapılır. Daha büyük debili sayaçlarda bu muayene % 1- % 5 akıģlar arasında ve sayaçtan en az 20 litre su geçirilerek yapılır. 8) Ters AkıĢ Muayenesi Bu muayenedeki hata payları, düz akıģ muayenesindeki hata payları ile aynı olmalıdır. Harekete Geçme Muayenesi Madde 28 - Harekete geçme muayenesi, sayacın çalıģmaya baģlayabilmesi için gerekli en az su debisi (akıģı) ile yapılır. Bu miktar, yeni sayaçlar için, sayacın sistemine ve büyüklüğüne göre aģağıdaki çizelgede verilen değerlere uygun olmalıdır. ÇĠZELGE 2 - Basınç Kaybı ve En az Debi Pa basınç kaybı altında Sayaç kapasitesi ÇalıĢmaya baģlama için gerekli en az debi litre/h m3 /h Süratli Sayaçlar Hacimli Sayaçlar Harekete geçme muayenesi yalnız yeni sayaçlara uygulanır. Çizelge 2'de verilen debileri gösterilmeyen sayaçlar için sonraki değerler dikkate alınır. Sıcak su sayaçlarının harekete geçme muayenesinde dikkate alınacak debi, aynı debideki soğuk su sayaçları için kabul edilen miktarın iki katıdır. FlanĢlı sayaçlarda harekete geçme muayenesi yapılmaz. 8

9 Hata Payları Madde 29 - Sayaçların hata payları (izin verilen sapmaları) çizelge 3'de verilen değerlere uygun olmalıdır: ÇĠZELGE 3- Sayaçlarda Hata Payları (1) (2) Sayaçların Anma Debisi 20 m3/h'e Anma Debisi 20 m3/h'den büyük Ölçme kadar olan sayaçlar olan sayaçlar Hata Hata Sistemleri Debi Oranı Payı Debi Oranı Payı Sür'atli % 1,5 5 (Dahil) ± % 5 % 1 5 (Dahil) ± % 5 sayaçlar % (Dahil) ± % 2 % (Dahil) ± % 2 Hacimli % 1 5 (Dahil) ± % 5 % 1 5 (Dahil) ± % 5 sayaçlar % (Dahil) ± % 2 % (Dahil) ± % 2 Sıcak Su % 3-5 (Dahil) ± % 5 % 2-5 (Dahil) ± % 5 Sayaçlar (*) % (Dahil ± % 2 % (Dahil) ± % 2 Pistonlu, atlayarak % 5'e kadar ± % 10 gösteren sayaçlar % kadar ± % 5 FlanĢlı (voltman) AĢağıda belirtilen debi sınırları içinde... ± % 5 ve birleģik Bu sınırların üstündeki akıģlarda... ± % 2 sayaçlar (*) 20 C' den yüksek sıcaklıktaki sular için. Hata Payının % 5 olarak alınacağı akıģın Su giriģi anma çapı BaĢlangıcı Bitimi mm m 3 /h m 3 /h 50 1, , , Bu çizelgede giriģ anma çapları verilmeyen sayaçlar için bir sonraki değerler dikkate alınır. BirleĢik (Kombine) sayaçlarda, tercihen her bir sayaç ayrı ayrı muayeneye tabi tutulmalıdır. Bu takdirde, her sayaç için hata payı yukarıdaki çizelgedeki karģılıklarına göre dikkate alınır. Sayaçların ayrı ayrı muayenelerinin mümkün olmadığı hallerde ise baģlangıç ve bitimi aģağıdaki çizelgede gösterilen debi sınırları içinde hata payı ± % 5, bunun üzerindeki debiler için ise ± % 2'dir. ÇĠZELGE 4- Besleme Çapları Hata Payının (Ġzin verilen sapmanın) ± % 5 olarak alınacağı akıģın Su giriģi anma çapı BaĢlangıcı Bitimi mm m 3 /h m 3 /h 50 0, , , , , , , ,9 400 Yıllık Muayeneler Madde 30- Damga süreleri sonunda sayaçların, yerlerinden sökülerek ayar istasyonlarında tekrar muayeneye tabi tutulmaları gerekir. Ancak, uzun süre su içinde çalıģmıģ olmaları sebebiyle sayaçların damgalarının koparılması, açılarak temizlenmesi, yağlanması, eskimiģ veya bozulmuģ parçalarının değiģtirilmesi gerekli bulunduğundan, bu muayenelerde ilk muayene kuralları uygulanır. 9

10 Yıllık muayeneler, kartoteks, sayaç sicil defteri veya bilgisayardan faydalanılarak, damga sürelerini doldurmuģ bulunan sayaçları göstermek üzere su iģletmelerince düzenlenip, bağlı bulunduğu Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlüğüne verilen beyannamelerle takip olunur. Damgalama Madde 31- Muayeneleri sonunda doğru çalıģtıkları tespit edilen sayaçlar, damgası bozulmadan iç tertibatına dokunulması, ayarının değiģtirilmesi mümkün olmayacak Ģekilde, gerekli yerlerinden geçirilmiģ bulunan tele takılan mühür, kurģunu sıkılmak suretiyle damgalanır. Mühür telinin, rutubete ve dolayısıyla paslanmaya karģı dayanıklı cinsten olması lazımdır. Aynı maksat için sağlam ve yeter kalınlıkta naylon ip de kullanabilir. ġikayet üzerine Yapılacak Muayene Madde 32- Sayaçların doğru çalıģmadığı veya çalıģmasından Ģüphe edildiği hallerde, yapılacak yazılı müracaat üzerine sayaçlar yerlerinden söktürülerek Ölçüler ve Ayar TeĢkilatı tarafından, aģağıda açıklandığı Ģekilde, ayar istasyonunda Ģikayet muayenesine tabi tutulur: a) Sayaç, damgası gözden geçirildikten sonra ve hiçbir müdahale yapılmadığı kanaatine de varıldıktan ve nitelikleri ile endeksinin tespitinden sonra deney tertibatına bağlanır. b) Muayeneler aģağıdaki sıra ile ve anma debisinin, % 5'ine tekabül eden debiyle en az % 20'ine tekabül eden debiyle en az % 50'ine tekabül eden debiyle en az % 100'ine tekabül eden debiyle en az su geçirilmek suretiyle yapılır ve her debide bulunan hata (sapma) tespit edilir. Her muayenede geçirilmesi gereken su miktarı, muayene süresinin 2 dakikadan az olmamasına göre tayin edilir. ġikayetli sayaçlarda hata payı (sapma miktarı), ilk muayene hata payının iki katı olarak dikkate alınır. c) Ayar muayenesinden sonra sayaç açılarak, sarfiyatı yanlıģ kaydetmesine sebep olabilecek bir teknik arıza, kadran diģlerinde numaratör tamburlarında boģa dönme bulunmadığı araģtırılır. Ayrıca Ģikayetin, endeksin yanlıģ okunmasından meydana gelip gelmediğini tespit için o sayaca ait son bir yıllık endeks seyrinin, tahakkuk kayıtlarından mutlaka karģılaģtırılması lazımdır. d) Muayene sonuçları bir raporla müracaat sahibine ve ilgili su iģletmesine bildirilir. Sayaç Ayar Memurları Madde 33- Sayaçların tamir ve ayar iģleriyle uğraģacak kiģilerin yetki belgesine sahip bulunmaları lazımdır. Elinde yetki belgesi bulunmayanlar ancak, yetkili ayar memurunun nezaret ve sorumluluğu altında çalıģtırılabilir. Ayar Ġstasyonları Madde 34- Su sayaçları, ancak Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca iģletmeye açılmasına izin verilen ayar istasyonlarında tamir ve ayar edilebilirler. Bu yerler, mevsime göre havalandırılması veya ısıtılması kolay ve aydınlık olmalı, muayenenin gerektirdiği iģler dıģında depo, atölye gibi maksatlarla kullanılmamalıdır. Su Sayaçları Tamir ve Ayar Ġstasyonları Madde 35 - Su sayaçlarının tamir, ayar ve muayeneleri maksadıyla belediyeler, kurumlar tüzel veya özel kiģiler tarafından kurulacak ayar istasyonları muayeneye tabi tutulurlar. Ġstasyonların Tesisi Madde 36- Su sayaçları tamir ve ayar istasyonlarının iģletmeye açılmaları ve faaliyetlerinin devamı, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereğince Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak yeterlik muayenesinden olumlu sonuç alınması ve ayar istasyonu görevlilerinin bu yönetmelik hükümlerine uymaları Ģartına bağlıdır. Ġstasyonların Onayı Madde 37- Ayar istasyonu tesisinden önce, ayar masası, rezervuar ve teferruatına ait Ģema, aydınlatıcı dokümanlar, teknik resim veya fotoğrafların Sanayi ve Ticaret Bakanlığına onaylattırılmıģ bulunması lazımdır. Ancak, daha önce kurulmuģ ve iģletmeye açılmalarına izin verilmiģ bulunan ayar istasyonlarından, tip ve konstrüksiyon itibariyle farklılık arz etmeyenler için bu husus aranmaz. 10

11 Uluslararası Yasal Metroloji KuruluĢu (OIML) veya Avrupa Topluluğu tarafında n onaylandığı belgelenen ayar istasyonlarına ait dokümanlar doğrudan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçüler ve Standardlar Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi halinde, yapılacak inceleme sonunda onaylanır. Ġstasyonların Büyüklükleri Madde 38- Su sayaçları ayar istasyonları 0-40 ve m su giriģ çapındaki sayaçların ayarına mahsus olmak üzere iki boyda yapılır. Bunlardan birinci boydaki ayar istasyonlarının 3m3/h ve daha büyük kapasitedeki 10 sayacın birden seri halde muayenesine elveriģli ölçüde yapılmaları mümkündür. Ġkinci boydaki ayar istasyonlarında ise seri muayene yapılamaz.giriģ çapı 100 mm den büyük sayaçları ayarlamak üzere tesis olunacak istasyonlar için önceden 3 üncü maddede belirtilen belgelerin ibrazı suretiyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması lazımdır. Ayar Ġstasyonu Kısımları Madde 39- Ayar istasyonları aģağıdaki esas ve yardımcı kısımlardan teģekkül eder: a- Esas Kısımlar 1) Beslenme kaynağı, 2) Ayar masası ve teferruatı, 3) Dik boru ve akıģ düzenleme sistemi, 4) Cıvalı ve sulu manometreler, 5) Rezervuar ve teferruatı. b- Yardımcı Kısımlar 1) Madeni manometre, 2) Dayanıklılık muayene cihazı, 3) ÇeĢitli bağlama rakorları ve avadanlıklar. Beslenme Kaynağı Madde 40- Ayar istasyonu Ģehir Ģebekesinden, özel bir kaynak veya depodan yahut bunlardan her üçü ile gerek direkt olarak gerekse bir elektropomptan faydalanılmak suretiyle beslenecek Ģekilde tesis olunabilir. Ancak, bu beslenme kaynakları, verimlerinin en düģük olduğu esnada dahi basınç kaybını asgariye indiren bir irtibat borusu yardımı ile ve en çok akıģla yapılacak yeterlik muayenelerinde gerekli suyun en az % 80 nini sağlayabilecek kapasitede olmalıdır mm'lik sayaç ayar istasyonlarını besleyen borular 40 mm; mm'lik sayaç ayar istasyonlarında ise 100 mm iç çapından dar olamaz. Ayrıca, bunlar üzerine yerleģtirilmiģ genel ve serbest akıģ vanalarının da aynı geniģlikte ve en az basınç, kaybı meydana getirecek biçimde yapılmıģ olmaları Ģarttır. Bir pompa sistemi ile beslenen masalarda, su basıncında darbeli etki yapmayan tipteki pompaların kullanılması lazımdır. Ayar Masası ve Teferruatı Madde 41- Zeminden m yükseklikte ve yatay olarak kurulması gereken ayar masaları zemine iyice tespit edilmiģ ve beslenme sistemi üzerindeki serbest akıģ vanası, ayar masasındaki çalıģmalar sırasında kolayca kumanda edilebilecek Ģekilde masa giriģine yerleģtirilmiģ olmalıdır. Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen seri muayene masalarında sayaçların bağlanabilmesi için bir çift ray üzerinde ve masanın uzunluğunca hareket edebilen ve gerektiğinde kolayca çıkartılıp takılabilen ayaklar bulunmalıdır. Ayrıca masaların, sayaçların sökülüģü sırasında zayi olacak suyu toplamaya mahsus bir küveti bulunmalı ve bu küvet su birikintisine meydan vermeyecek Ģekilde akıtma kanalı yönünde hafifçe eğik olmalıdır. Küvetin altına rakor, anahtar ve sair avadanlıkları koymak üzere bir raf yapılabilir mm su giriģ çapındaki sayaçların ayarlanması için kurulacak ayar istasyonlarında masa yerine dökme veya dövme derimden mamul, hem üzerine oturtulduğu, kanal uzunluğunca kaydırılabilen ve hem de yüksekliği istenilen duruma göre ayarlanabilen bir sehpa bulunmalıdır. Buradaki kanalda su birikmesini önlemek amacıyla yukarıda belirtilen nitelikte olmalıdır. Ayar masaları, sayaçların özelliğine göre impuls sayarak test yapma imanı sağlayacak Ģekilde teçhiz edilebilir. 11

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : 24 Temmuz 1994 Tarih 22.000 Sayılı Resmi Gazete Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar ĠÇĠNDEKĠLER Ġçindekiler DeğiĢiklik Çizelgesi Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

Detaylı

EGZOZ GAZI EMĠSYON ÖLÇME CĠHAZLARI MUAYENE YÖNETMELĠĞĠ

EGZOZ GAZI EMĠSYON ÖLÇME CĠHAZLARI MUAYENE YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28712 EGZOZ GAZI EMĠSYON ÖLÇME CĠHAZLARI MUAYENE YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2012 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci bir enerji kaynağının kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaşıyor olması, insanımız ve ülkemiz için sevindirici

Detaylı

BAġKENTGAZ BAġKENTDOĞALGAZ DAĞITIM A.ġ.

BAġKENTGAZ BAġKENTDOĞALGAZ DAĞITIM A.ġ. BAġKENTGAZ BAġKENTDOĞALGAZ DAĞITIM A.ġ. BĠNALAR ĠÇĠN DOĞALGAZ TESĠSATI TEKNĠK ESASLARI 1 BAġKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.ġ. KASIM 2009 Tüm yayın hakkı BAġKENTDOĞALGAZ a aittir. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar

Detaylı

PALGAZ DOĞALGAZ ĠÇ TESĠSAT TEKNĠK ġartnamesġ (BĠNALAR ĠÇĠN) (2015)

PALGAZ DOĞALGAZ ĠÇ TESĠSAT TEKNĠK ġartnamesġ (BĠNALAR ĠÇĠN) (2015) PALGAZ DOĞALGAZ ĠÇ TESĠSAT TEKNĠK ġartnamesġ (BĠNALAR ĠÇĠN) (2015) 0 İçindekiler Tablosu 1 AMAÇ,KAPSAM,DAYANAK,AÇIKLAMA... 4 1.1 Amaç... 4 1.2 Kapsam... 4 1.3 Dayanak... 4 1.4 Açıklama... 4 2 ATIF YAPILAN

Detaylı

Madde 3 - Bu yönetmelik 3516 Say l Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun 9 uncu maddesi gere ince haz rlanm t r.

Madde 3 - Bu yönetmelik 3516 Say l Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun 9 uncu maddesi gere ince haz rlanm t r. ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLER MUAYENE YÖNETMEL Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeli i Resmi Gazete Tarihi: 24/07/1994 Resmi Gazete Say s : 22000 Sanayi ve Ticaret Bakanl ndan : B R NC KISIM : Genel Hükümler

Detaylı

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ 4 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28755 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

(2) Bu Yönetmelik iģ makineleri, tarım ve orman traktörleri, motosikletler ve mopedleri kapsamaz.

(2) Bu Yönetmelik iģ makineleri, tarım ve orman traktörleri, motosikletler ve mopedleri kapsamaz. EGZOZ GAZI EMĠSYONU KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, trafikte seyreden motorlu kara taģıtlarından kaynaklanan egzoz gazlarının

Detaylı

T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, 13.03.2014 Tarih ve 2014/6072

Detaylı

Madde 1 : Amaç ve Kapsam 2. Madde 2 : Yasal Dayanak...2. Madde 3 : Tanımlar 2. Madde 4 : Yükümlülükler ve Ġlkeler..4

Madde 1 : Amaç ve Kapsam 2. Madde 2 : Yasal Dayanak...2. Madde 3 : Tanımlar 2. Madde 4 : Yükümlülükler ve Ġlkeler..4 İÇİNDEKİLER Madde 1 : Amaç ve Kapsam 2 Madde 2 : Yasal Dayanak....2 Madde 3 : Tanımlar 2 Madde 4 : Yükümlülükler ve Ġlkeler..4 Madde 5 : Atıksu Altyapı Tesislerinden Yararlanma KoĢulları..4 Madde 6 : Atıksu

Detaylı

BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ

BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ YÖNETMELİK Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığından: BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ

Detaylı

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ YANGIN TESĠSATI KONTROLÜ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 01.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25657 DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Resmi Gazete Tarihi: 01.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25657 DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 01.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25657 DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

f) Kurul: Doğal mineralli suları incelemek üzere her ilde sağlık müdürünün teklifi ve Valiliğin onayı ile oluģturulan inceleme kurulunu,

f) Kurul: Doğal mineralli suları incelemek üzere her ilde sağlık müdürünün teklifi ve Valiliğin onayı ile oluģturulan inceleme kurulunu, 1.2. DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ( Doğal Mineralli Sular Hakkındaki Yönetmelik) Resmi Gazete Tarihi : 01/12/2004 -Sayısı: 25657 DeğiĢiklik: 31/07/2009-27305 S.R.G, 29/11/20-27770 S.R.G. BĠRĠNCĠ BÖLÜM: Amaç,

Detaylı

ĠZGAZ A.ġ. ENDÜSTRĠYEL VE BÜYÜK TÜKETĠMLĠ TESĠSLERDE DOĞALGAZA DÖNÜġÜM TEKNĠK ESASLARI

ĠZGAZ A.ġ. ENDÜSTRĠYEL VE BÜYÜK TÜKETĠMLĠ TESĠSLERDE DOĞALGAZA DÖNÜġÜM TEKNĠK ESASLARI ĠZGAZ A.ġ. ENDÜSTRĠYEL VE BÜYÜK TÜKETĠMLĠ TESĠSLERDE DOĞALGAZA DÖNÜġÜM TEKNĠK ESASLARI ĠZMĠT GAZ DAĞITIM SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ DD.75.39 YAYIN TARĠHĠ 20.06.2008 REVĠZYON (2) 1/70 ÖNSÖZ Doğalgaz

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 13.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25699

Resmi Gazete Tarihi: 13.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25699 Resmi Gazete Tarihi: 13.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25699 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R TS 2510 (Nisan 1977) TS 11386 (Nisan 1994) Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları III- MAKİNE TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 Kapsam

Detaylı

Ek I ĠMALAT, TEST, MONTAJ VE MUAYENE GEREKLĠLĠKLERĠ

Ek I ĠMALAT, TEST, MONTAJ VE MUAYENE GEREKLĠLĠKLERĠ BÖLÜM 1. TANIMLAR Ek I ĠMALAT, TEST, MONTAJ VE MUAYENE GEREKLĠLĠKLERĠ Bu Ekte aģağıdaki tarifler ve tanımlar geçerlidir: 1.1. Takograf cihazı Karayolu araçlarının hareketinin ve sürücülerinin belli çalıģma

Detaylı

GOSB ALTYAPI HĠZMET SÖZLEġMESĠ

GOSB ALTYAPI HĠZMET SÖZLEġMESĠ GOSB ALTYAPI HĠZMET SÖZLEġMESĠ (ELEKTRĠK, SU, ATIK SU, DOĞAL GAZ, HABERLEġME VB.) GENEL ġartlar ĠÇĠNDEKĠLER GENEL ġartlar BÖLÜM I ORTAK ġartlar Madde 1. Tanımlar 5 Madde 2. Ortak ġartların Kapsamı 6 Madde

Detaylı

NUMUNE ALMA KILAVUZU

NUMUNE ALMA KILAVUZU NUMUNE ALMA KILAVUZU A. AMAÇ Bu kılavuz muayene ve analiz için gümrük laboratuvarlarına gönderilmek üzere tır, tank, varil, konteyner, bidon, kutu, çuval vb. çeģitli taģımacılık araçlarından katı, sıvı

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05 ġubat 2008/26778 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı

Detaylı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası PERİYODİKKONTROLMÜHENDİSELKİTABI-II. Basınçlı Kaplar

TMMOB Makina Mühendisleri Odası PERİYODİKKONTROLMÜHENDİSELKİTABI-II. Basınçlı Kaplar TMMOB Makina Mühendisleri Odası PERİYODİKKONTROLMÜHENDİSELKİTABI-II Basınçlı Kaplar Kasım 2001 Yayın No: MMO/2001/272-2 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI I Sümer Sok. 36/1-A 06440 Demirtepe / ANKARA Tel:

Detaylı

BĠRĠNCĠ KISIM. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler

BĠRĠNCĠ KISIM. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç; Kapsam; Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı kamu görevi yapan Devlet, il, belediye ve köyler ile gerçek ve tüzel kiģiler tarafından elektrik enerjisi

Detaylı

ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU

ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU Dünyamızın son yıllarda karģı karģıya kaldığı enerji krizi, araģtırmacıları bir yandan yeni enerji kaynaklarına yöneltirken diğer yandan daha verimli sistemlerin

Detaylı

A. GÜL A. ġener M. A. ġahġn B. ATALAY DıĢiĢleri Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.

A. GÜL A. ġener M. A. ġahġn B. ATALAY DıĢiĢleri Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. 18 Ocak 2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazete Karar Sayısı : 2006/11545 Ekli TaĢınır Mal Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 21/11/2006 tarihli ve 19423 sayılı yazısı üzerine,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.11.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18565

Resmi Gazete Tarihi: 04.11.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18565 ELEKTRĠK ĠÇ TESĠSLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 04.11.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18565 I.YÖNETMELĠĞĠN KAPSAMI KAPSAM Madde 1 Bu Yönetmelik elektrik iç tesislerinin kurulmasına ve iģletilmesine dair

Detaylı

ORMANLARIN KANUN DIġI MÜDAHALELERDEN KORUNMASI ESASLARI

ORMANLARIN KANUN DIġI MÜDAHALELERDEN KORUNMASI ESASLARI . ORMANLARIN KANUN DIġI MÜDAHALELERDEN KORUNMASI ESASLARI TEBLĠĞ NO: 293 ORMAN ZARARLILARIYLA MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 0 T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla

Detaylı

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ASANSÖR YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taģınmasında kullanılan asansörler ve bunlara

Detaylı

TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı