Yabancı Kökenli Ticari İşletmelerin Türkiye de Şube Kuruluşu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yabancı Kökenli Ticari İşletmelerin Türkiye de Şube Kuruluşu"

Transkript

1 TEMMUZ 2014 HUKUK BÜLTENİ Bilgi Notları: Yabancı Kökenli Ticari İşletmelerin Türkiye de Şube Kuruluşu Şubenin Türk Hukukuna Göre Genel Tanımı Türk Hukuku uyarınca, şubenin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda ( TTK ) yer alan genel bir tanımı bulunmamaktadır. Ancak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu nun (5174 sayılı Kanun) 9. Maddesinin 2. Fıkrası; Bir merkeze bağlı olduğu halde, ister merkezin bulunduğu odanın, ister başka odanın çalışma alanı içinde olan müstakil sermayesi ve müstakil muhasebesi bulunan ve/veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi bulunmadığı halde kendi başına sınaî faaliyet ve ticarî muamele yapan yerler in şube olarak dikkate alınacağını şart koşmuştur. Bu nedenle, şube ile ilgili esaslı unsurları şu şekilde saymak mümkündür; (i) ana şirket ile bağlantılı olmak (ii) bağımsız olmak, (iii) ana şirketin bulunduğu yerden başka bir yerde faaliyet göstermek (iv) ana şirketten ayrı bir muhasebeye sahip olmak. Türk Ticaret Kanunu, ticari teşebbüslerin şubeleri ile ilgili olarak belirli yükümlülükler düzenlemektedir. Öncelikle şubelerin, TTK nin 40. Maddesinin 3. Fıkrası ve 5174 s. kanun çerçevesinde, Ticaret Sicil ine kaydolmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda, ticari işletmelerin şubeleri Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösterdikleri yer ticaret siciline kaydolmaları gerekir. Yabancı kökenli ticari işletmelerin şubeleri, aynı maddenin 4. Fıkrası tarafından düzenlemekte olup şu şekildedir; Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye deki şubeleri, kendi ülkelerinin kanunlarının ticaret unvanına ilişkin hükümleri saklı kalmak şartıyla, yerli ticari işletmeler gibi tescil olunur. Bu itibarla tescil olunan şubeler için bir ticari temsilci tam yetki ile tayin edilmelidir. Ayrıca, 5274 sayılı kanunun 9. Maddesi uyarınca şubelerin, bulundukları yerde bulunan odalara da ayrıca kaydolmaları gerekmektedir. Şubenin Ana Şirket ile İlişkileri Şube, her ne kadar ilgili Ticaret Sicili ne kayıtlı olduğundan dolayı ayrı bir tüzel kişilik olsa da kendi ana şirketinden tamamen bağımsız değildir. Şubeler iç ilişkilerinde ana şirkete bağlı olsalar da dış ilişkilerinde, kendi hesaplarına ve bağımsız olarak hareket edebilirler. Diğer bir deyişle, şubeler, üçüncü kişilerle olan ticari ilişkilerinde bağımsız hareket edebilseler dahi, üçüncü kişilerle olan ilişkilerinden doğan hak ve yükümlülüklerinden ana şirket sorumlu olacaktır. Şubeler, iç yönetim açısından ana şirket ile ilişkili olmalarına rağmen, otonom sermayeye ve üçüncü kişilerle ticari ilişkileri yürütmek için muhasebeye sahiptir. Dolayısıyla; şube

2 ofislerinin haklarını, borçlarını, kar ve zararlarını ana şirket karşılayacaktır. Ayrıca, bir şubenin yükümlülükleri şubenin sermayesi ile sınırlı olmayıp ana şirketin malvarlığıyla sınırlıdır. Bir şube yalnızca, kendi ana şirketinin faaliyetlerinde bulunabilmektedir. Şube, ana şirketin ana sözleşmesinde belirlenmemiş olan mal ve hizmetlerin sağlanması veya ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi hususunda faaliyet gösteremez. Diğer bir ifadeyle, şube faaliyetleri, ana şirket faaliyetleriyle aynı veya benzer nitelikte olmalıdır. Bu nedenle, şubenin faaliyet alanı kurucusunun faaliyet alanı ile sınırlıdır. Sonuç olarak Türkiye de faaliyet gösteren bir şube, yapılan işi ana şirket nam ve hesabına yapmaktadır sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun 14. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca şubelerin bulunduğu yer mahkemesinde, şirket merkezine karşı dava açılabileceği öngörülmüştür. Ancak her halükarda böyle bir dava açma olasılığı, şube faaliyetleri ile sınırlı olacaktır. 30 Kasım 1914 tarihli Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasim Şirketlerce Ecnebi Sigorta Şirketleri Hakkında Kanunu hükümleri gereği, Yabancı Sermayeli Şirketlerin Türkiye de şube açmaları için gerekli olan izinler ilgili kamu kuruluşlarından alınacaktır. Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ve Elektronik Tebligat Kayıtlı elektronik posta (KEP); gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğin değiştirilemediği, uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği olan güvenli elektronik posta hizmetidir. KEP; elektronik ortamda yapılan her türlü bildirim; ihtar, ihbar, başvuru, dilekçe, ticari taraflar arasında yapılan yazışmalar, ihale, teklif, sözleşme evraklarının paylaşımı, şirketlerin beyannameleri, fatura, ekstre, talimat gibi gönderileri, anonim şirketlerin toplantı çağırıları gibi bir çok farklı içerikli iletiyi, güvenli ve hızlı biçimde karşı tarafa ulaştırır. Taraflar arasındaki KEP yolu ile yapılan elektronik yazışmanın taraflar arasında uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliğinin olabilmesi ve hukuki açıdan delil teşkil edebilmesi için elektronik imza ve zaman damgası kullanılarak oluşturulması gerekmektedir tarihinde Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği nin 7. Maddesinde; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılmasının zorunlu olacağı belirtilmiştir. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler ise elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanacaktır. Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan muhatapların, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur. Kendilerine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken muhataplara, elektronik tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, 7201 sayılı Tebligat Kanunu nda belirtilen

3 diğer usullerle tebligat yapılır. Bu tebligatta ayrıca, müteakip tebligatların elektronik ortamda yapılacağı bildirilir s. Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri ile uygulama alanı bulması sağlanan kayıtlı elektronik posta sistemi madde 18 de düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılabilmektedir. Türk Ticaret Kanunu nun Maddesinde ise; kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esasların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir. Buna göre, tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik tarihinde yürürlüğe girmiştir s. TTK nın Maddesi ise elektronik imzanın kullanılabileceği ve kullanılamayacağı işlemleri düzenlemiştir. Bu maddeye göre; o Poliçe, bono, çek, makbuz senedi, varant ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler güvenli elektronik imza ile düzenlenemez. Bu senetlere ilişkin kabul, aval ve ciro gibi senet üzerinde gerçekleştirilen işlemler güvenli elektronik imza ile yapılamaz. o Konşimentonun, taşıma senedinin ve sigorta poliçesinin imzası elle, faksimile baskı, zımba, ıstampa, sembol şeklinde mekanik veya elektronik herhangi bir araçla da atılabilir. Düzenlendikleri ülke kanunlarının izin verdiği ölçüde bu senetlerde yer alacak kayıtlar el yazısı, telgraf, teleks, faks ve elektronik diğer araçlarla yazılabilir, oluşturulabilir, gönderilebilir. o Ticaret şirketleri ile gerçek ve tüzel kişi diğer tacirlere ilişkin olarak, bu Kanunun zorunlu tuttuğu bütün işlemler elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile de yapılabilir. Bu işlemlerin dayanağı olan belgeler de aynı usulle elektronik ortamda düzenlenebilir. Zaman unsurunun belirlenmesi gereken ve "Yönetmelikte" düzenlenen hâllerde güvenli elektronik imzaya eklenen zaman damgasının tarihi, diğer hâllerde merkezî veri tabanı sistemindeki tarih esas alınır. o Şirket adına imza yetkisini haiz kişiler şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imzayla imza atabilirler. Bu durumda, kullanılacak nitelikli elektronik sertifikalarda sertifika sahibi alanı içerisine, sertifika sahibinin ismiyle birlikte temsil ettiği tüzel kişinin de ismi yazılır. Bu husus tescil ve ilan edilir. Kayıtlı elektronik posta (KEP) almak isteyen şirketler, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarına(kephs) başvurmalıdır. Hizmet sağlayıcılar günümüz itibariyle 3 kurumdan ibaret olup bunlar; Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, TNB Kayıtlı Elektronik Posta ve Hizmet Sağlayıcılığı ve Tic. A.Ş. ve TÜRKKEP Kayıtlı Elektronik Posta ve Hizmet Sağlayıcılığı ve Tic. A.Ş. dir.

4 KEP hesabı almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler KEPHS ye başvuruda bulunur. KEPHS başvuru sahibinin kimliğini aşağıdaki şekilde tespit eder: a) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmî belgelerle veya güvenli elektronik imza ile, b) Tüzel kişiler tarafından sunulan bilgi ve belgeler için MERSİS vasıtasıyla MERSİS No ile. Tüzel kişiler, işlem yetkilisi olarak belirledikleri kişilerin kimlik bilgilerini ve yetkili olduklarını gösteren bilgi ve belgeleri başvuru sırasında KEPHS ye bildirir. KEPHS gerekli kontrollerden geçen KEP hesabı başvurusunu kabul eder ve KEP hesabını oluşturur. KEPHS, oluşturulan KEP hesabına ilişkin bilgileri başvuru sahibine güvenli bir şekilde teslim eder. KEPHS, başvuru sahibi ile sözleşme veya taahhütname imzalar. KEPHS, başvuru sahibinin; a) Gerçek kişi olduğu durumda, başvuru sahibinin onayını, b) Tüzel kişi olduğu durumda, KEPHS başvuru formunda belirtilen işlem yetkilisinin onayını, güvenli elektronik imza ile aldıktan sonra ilgili KEP hesabını kullanıma açar tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 88. Maddesiyle değişik 5549 s. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Hakkında Kanun un 13. Maddesine göre; Bu Kanunun 9/A maddesi gereğince getirilen elektronik tebligata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen kişi, kurum veya kuruluşlara Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından her bir tespit için on bin Türk Lirası idari para cezası uygulanacaktır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının toplam tutarı iki yüz elli bin Türk Lirasını geçemeyecek. Ayrıca belirtmek gerekir ki; Türk Ticaret Kanunu, Elektronik Tebligat Yönetmeliği, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ, Tebligat Kanunu, Tebligat Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ ; elektronik posta kullanımı ile ilgili düzenlemeler içermektedir.

5 Öne Çıkan Hukuki Gelişmeler: Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ), tarihinde Resmi Gazete de yayınlanmış olup, aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ in 1. ve2. Maddelerinde ve 4. Maddenin d bendinde yer alan kuruluş ibaresi ilgili maddelerden çıkarılmıştır. Yurt dışı fuarların desteklenmesine ilişkin düzenlenen 5. Maddede yapılan değişiklikler ile katılım bedelinin %50 sinin destek kapsamında katılımcıya ödeneceği hükmüne sınırlama getirilmiştir. Ayrıca yurt dışı fuar organizasyonlarında, katılımcıların stantlarında görevlendireceği 50 m2 lik alana kadar (50 m2 dahil) en fazla iki temsilcinin, 50 m2 üzerindeki alanlar için ise en fazla üç temsilcinin ekonomi sınıf gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla katılımcı tarafından organizatöre ödenen fatura tutarının %50 sinin destek kapsamında katılımcıya ödeneceği şeklinde düzenleme yapılmıştır. Aynı maddenin 3. fıkrasında yer alan; doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektöründe faaliyet gösteren katılımcılar, ürünleri sergileyen katılımcılar olarak yeniden düzenleme alanı bulmuştur. 5. maddesinin 4. Fıkrası ile katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda destek tutarları, stantta görevlendirilen 50 m2 lik alana kadar (50 m2 dahil) en fazla iki temsilcinin, 50 m2 üzerinde ise en fazla üç temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş dönüş ulaşım masrafları ile sınırlandırılmıştır. Aynı maddenin 5. fıkrasında sayılı gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nanoteknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım, bilişim ve elektronik alanlarında üretim yapanlar için katılım bedelinin ödeneceği hükmü getirilen değişiklik ile, bu alanlarda ürün sergileyenler açısından ele alınmıştır. Ayrıca getirilen değişiklik ile destek tutarları, (7. Madde kapsamında yapılan desteklere ilişkin değişiklikler de dahil olmak üzere) 50 m2 lik alana kadar (50 m2 dahil stantta görevlendirilen en fazla iki temsilcinin, 50 m2 üzerinde ise en fazla üç temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafı ve katılım bedeli de katılımcıya ödenir. 4 Haziran 2014 tarihli sayılı resmi gazeteyle düzeltildiği şekilde, tebliğin 9. maddesinde yer alan temsilci sayısı getirilen değişiklik ile 5 e çıkarılmış ve ödenecek katılım bedelleri için belirlenen sınır yılda 2 defaya mahsus olmak üzere yurt dışı fuar organizasyonuna katılma hali esas alınarak yeniden düzenlenmiştir. Tebliğin 9.

6 maddesinin 2. fıkrasında yer alan bu hükümden yararlandırılan katılımcılara bu Tebliğin diğer maddelerinde belirtilen % 50 den daha yüksek destek oranları uygulanmaz tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ ile stant alanlarının sınırlandırılması ve bu sınır üzerinden yapılan desteklerle ilgili olan aynı Tebliğin 15. maddesi ise yürürlükten kaldırılmıştır. Garanti Belgesi Yönetmeliği tarihinde Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Garanti Belgesi Yönetmeliği nin (Yönetmelik) amacı, garanti belgesi ile satılmak zorunda olan malları belirlemek ve garanti belgesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Yönetmelik, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 56. ve 84. maddelerine dayanılarak hazırlanmış olup, garanti belgesi ile satılmak zorunda olan Ek-1 de yer alan malları kapsamaktadır. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi itibariyle, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği (Yönetmelik), tarihinde Resmi Gazete de yayınlanmış olup, aynı tarihte yürürlüğe girmiştir sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 58. ve 84. maddelerine dayanılarak hazırlanan bu yönetmeliğin amacı, Ek-2 de yer alan malların kullanım ömürleri, azami tamir süreleri ile satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Yönetmelik, üretici veya ithalatçıların satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini vermek zorunda oldukları, Ek-2 de yer alan mallar ile herhangi bir üretici veya ithalatçıya bağlı olmaksızın faaliyette bulunan servis istasyonları tarafından yürütülen hizmetleri kapsar. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayınlanan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Yönetmeliğin yayını tarihinden önce onaylanan satış sonrası hizmet yeterlilik belgeleri onay tarihinden itibaren iki yıl geçerli olacaktır. Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Tanıtma ve Kullanım Kılavuzu Yönetmeliği (Yönetmelik), tüketicinin kullanımına sunulan malların tanıtım, kullanım,

7 kurulum, bakım ve basit onarımına yönelik hazırlanan tanıtma ve kullanma kılavuzuna ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 55. ve 84. maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmelik, 6. maddede belirtilen mallar hariç olmak üzere tüketicinin kullanımına sunulan tüm malları kapsar. 6. Maddede belirtilen mallar aşağıda yer almaktadır; a) Her çeşit metal, PVC, polietilen ve benzeri plastik boru ve bağlantı parçaları ile cıvata, kelepçe, vida, saplama, somun, çivi, pim ve benzeri bağlama elemanları, b) Kağıt, kalem, silgi ve benzeri kırtasiye malzemeleri, c) Kürek, bel, kazma, tırmık, el arabası ve benzeri tarım aletleri, ç) Pense, tornavida, çekiç, keski, testere, makas ve benzeri mekanik el aletleri, d) Mendil, kemer, pantolon askısı, düğme, fermuar ve benzeri giyim aksesuarları, e) Tuğla, kiremit, briket gibi inşaat malzemeleri ile dökme olarak satılan çimento, kireç, kum, çakıl, kömür ve benzeri mineral ve ürünler, f) Çatal, kaşık, kepçe, bıçak, tabak, bardak ve benzeri mutfak eşyaları ile makas, vazo ve saksı gibi ev eşyaları, g) El sanatları, kuyumculuk ve benzeri diğer sanatsal ürünler, ğ) Şerit metre, kumpas, gönye ve benzeri mekanik ölçü aletleri, h) Servis istasyonlarınca değiştirilen yedek parçalar, ı) Malın özelliğine ve tüketiciye sunuluş şekline göre ambalaj içerisinde satılan ve ambalajında özellikleri ve kullanım şekli belirtilen; 1. Makine yağı, antifriz, hidrolik yağı, kibrit, gübre, tiner, vernik, boya incelticileri, kozmetik ve diğer kimyevi ürünler, 2. Boya, çimento, kireç ve benzeri ürünler, 3. Yiyecek ve içecek gıda maddeleri, 4. Temizlik maddeleri, 5. Kömür ve benzeri yakacak maddeleri. Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği nin 5. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan malın kullanıcı ara yüzünde yer alan yazılı, sesli ve görüntülü ifadelerin Türkçe olması zorunluluğu, tarihinde, diğer hükümleri ise, yayını tarihin olan tarihinde yürürlüğe girer. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayınlanan Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik tarihinde Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik, tüketici ile kurulan sözleşmelerde yer alan haksız şartların tespitine ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlamaktadır sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 5. ve 84. maddelerine dayanılarak hazırlanan Yönetmelik, tüketici ile kurulan sözleşmelerde yer alan her türlü haksız şartı kapsar. Faaliyetlerini, kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen

8 izinle yürütmekte olan kişi veya kuruluşların hazırladıkları sözleşmelere de niteliklerine bakılmaksızın Yönetmelik hükümleri uygulanır tarihi itibariyle yürürlüğe giren Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik ile birlikte, tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayınlanan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Önlisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgar ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Ön lisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgar ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ (Tebliğ) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğin amacı, tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayınlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında yapılacak rüzgar ve güneş ölçümlerinin yapılmasına ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Tebliğ ile düzenlenen başlıklar şu şekilde sıralanabilir; (a) Başvuru sırasında yapılacak işlemler, (b) Kontrol yapacak personelin görevlendirilmesi, (c) Ölçüm istasyonunun kontrolü, (d) Ölçüm verilerinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü ne iletilmesi ve eksik verilerin tamamlanması, (e) Rüzgar verilerinin kontrolü ve değerlendirilmesi, (f) Güneş verilerinin kontrolü ve değerlendirilmesi. Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tarihinde kabul edilen 6545 sayılı kanun, Cumhurbaşkanının onaylaması ile tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yargı paketi olarak kabul edilen bu kanunun onaylanması ile Bölge İdare Mahkemeleri, ivedi yargılama usulleri, Danıştay ın temyiz kararları ve Türk Ceza Kanununda yer alan bazı suçlar ile ilgili yeni düzenlemeler uygulama alanı bulmuştur. Onaylanan bu kanun ile 5237 sayılı kanun hükümleri değişikliğe uğrayarak cinsel suçlarda ceza alt ve üst sınırları arttırılmış ve suçu işleyen kişiler ve suçun oluşumu kavramları genişletilmiştir. Getirilen değişiklikler ile cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişiye mağdurun şikâyeti üzerine, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilecektir. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde verilecek ceza 2 yıl ile 5 yıl arasında olacaktır. Suçun, vücuda organ ya da bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda verilecek ceza, 12 yıldan az olmayacaktır. Bu suçun eşe karşı işlenmesi halinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması, mağdurun şikâyetine bağlı olacaktır. Suçun beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey anne, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından, silahla veya birden fazla kişi

9 tarafından birlikte, insanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi halinde bu cezalar yarı oranında artırılacaktır. Çocuğun cinsel istismarı suçu da getirilen bu yeni düzenleme ile değişikliğe uğramıştır. Buna göre; Çocuğu, cinsel yönden istismar eden kişi, 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde 3 yıl ile 8 yıl arasında ceza verilecektir. Cinsel istismarın vücuda organ ya da bir cisim sokularak gerçekleştirilmesi durumunda verilecek ceza, 16 yıldan az olmayacaktır. Suçun birden fazla kişi tarafından birlikte, insanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, üçüncü derece dahil, kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım ya da gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından ve kamu görevinin ya da hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılacaktır. Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanacaktır. Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunacağı hüküm altına alınmıştır. Kanunun onaylanması ile birlikte yürürlüğe giren değişikliklerden biri de ensest ilişkilerde şikâyet aranmaksızın 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası uygulanmasıdır. Buna göre belirtilen hapis cezası cinsel istismar suçunun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi halinde uygulanacaktır. Yürürlüğe giren yeni değişiklikler ile esrar üretim amacıyla kenevir ekimi yapan kişilere verilen ceza sınırları arttırılmış, ceza oranı 4 yıldan 12 yıla çıkarılmıştır. Kullanım amacıyla yapılan ekimlerde ise ceza sınırları 1 yıldan 3 yıla kadar belirlenmiştir. Kanun, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi için verilen "10 yıldan az olmamak üzere hapis" cezasını, "20 yıldan 30 yıla kadar" artırıyor. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme suçunun 2 yıldan 5 yıla kadar olan hapis cezası, 5 yıldan 10 yıla kadar şeklinde arttırılmıştır. Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden, bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullananlar, 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılacaktır sayılı kanunun onaylanması ile birlikte, Manisa nın Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasında mağdur olanlara, yapılan düzenlemeler ile birlikte yeni haklar getirildi. Kazanın meydana geldiği Eynez Maden Ocağı işletmesinde 13 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla sigortalı olanlara veya bunların hak sahiplerine son aylık net ücretleri esas alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nca belirlenen sürede İşsizlik Fonu ndan aylık ödeme yapılacaktır. Bu ödemelerde herhangi bir vergi ve kesinti olmayacaktır. Ayrıca Soma Holding'e ait Eynez, Atabacası ve Işıklar maden ocağı işletmelerinde 13 Mayıs 2014 itibarıyla sigortalı olanlara işyerinin kapalı olduğu dönemle sınırlı olmak

10 suretiyle işveren tarafından ödenmeyen ücretleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenen süreyle aylık olarak İşsizlik Fonu'ndan ödenecek ve yapılan bu ödemeler yasal faiziyle işverenden tahsil edilecektir sayılı kanunun onaylanması ile birlikte 2576 s. kanun maddelerinde yapılan değişiklikler ile Bölge İdare Mahkemeleri kuruluş ve görevleri hakkında yeni düzenlemeler getirilmiştir. Getirilen değişiklikler; bölge idare mahkemelerinin, başkanlık, başkanlar kurulu, daireler, bölge idare mahkemesi adalet komisyonu ve müdürlüklerden oluşmasını öngörmektedir. Bölge idare mahkemelerinde, biri idare dairesi ve diğeri de vergi dairesi olmak üzere en az 2 daire yer alacaktır. Gerekli hallerde dairelerin sayısı, artırılıp azaltılabilecektir. Değişiklik yapan kanun ile bölge idare mahkemelerinin ve bölge idare mahkemesi dairelerinin görevleri açıkça sayılmıştır. Adalet Bakanlığı, 6545 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde bölge idare mahkemelerini kuracaktır. Mevcut bölge idare mahkemeleri, resmi gazetede ilan tarihine kadar faaliyetlerine devam edecektir. İlan tarihi itibarıyla, mevcut bölge idare mahkemelerinde bulunan dosyalar; yargı çevreleri dikkate alınarak kurulan bölge idare mahkemelerine devredilecektir tarihinde yürürlüğe giren bu kanun hükümlerine göre; ivedi yargılama usulü getiriliyor. İhaleden yasaklama kararları hariç ihale işlemleri, acele kamulaştırma işlemleri, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları, Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca yapılan satış, tahsis ve kiralama işlemleri, Çevre Kanunu uyarınca, idari yaptırım kararları hariç çevresel etki değerlendirmesi sonucu alınan kararlar, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çerçevesinde alınan Bakanlar Kurulu kararlarından doğan uyuşmazlıklar hakkında ivedi yargılama usulü uygulanacaktır. İvedi yargılama usulünde, dava açma süresi 30 gün olacaktır. 7 gün içinde ilk inceleme yapılacak, dava dilekçesiyle ekleri tebliğe çıkarılacaktır. Ayrıca ivedi yargılama usulüne giren konularla ilgili yürütmeyi durdurma taleplerine ilişkin olarak verilecek kararlara itiraz edilemeyecektir. Yürütmeyi durdurma talebine ivedi yargılama usulüne tabi olan davalarda istinaf yoluna başvurulamayacaktır. Danıştay dava dairelerinin nihai kararları ile bölge idare mahkemelerinin; düzenleyici işlemlere karşı açılan iptal davaları, konusu yüz bin lirayı aşan vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemler hakkında açılan davalar, belli bir meslekten, kamu görevinden veya öğrencilik statüsünden çıkarılma sonucunu doğuran işlemlere karşı açılan iptal davaları, belli bir ticari faaliyetin icrasını süresiz veya 30 veya daha uzun süreyle engelleyen işlemlere karşı açılan iptal davaları, müşterek kararnameyle yapılan atama, naklen atama ve görevden alma işlemleri ile daire başkanı ve daha üst düzey kamu görevlilerinin atama, naklen atama ve görevden alma işlemleri hakkında açılan iptal davaları ile imar planları, parselasyon işlemlerinden kaynaklanan davalar ile Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu ve Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nca itiraz üzerine verilen kararlar ile Boğaziçi Kanunu'nun uygulanmasından doğan davalarda verilen kararlar, Danıştay'da, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde temyiz edilebilecektir. Getirilen değişikliklerin en önemlilerinden birisi ise, Sulh Ceza Mahkemelerinin kaldırılması hakkındadır. Getirilen değişikliklere göre; Sulh Ceza Mahkemeleri

11 kaldırılacak, bu mahkemelerin görevi Asliye Ceza Mahkemesine devredilecek. Soruşturma aşamasında hakim tarafından verilmesi gereken kararları almak, işleri yapmak ve bunlara karşı yapılan itirazları incelemek amacıyla Sulh Ceza Hakimliği kurulacaktır. Ayrıca Cumhuriyet savcısının kovuşturmaya yer olmadığına dair verdiği kararlara karşı da Sulh Ceza Hâkimliğine itiraz edilebilecektir. Sulh Ceza Mahkemelerinin kaldırıldığına ilişkin düzenlenen geçici 6. Maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 20 gün içerisinde Sulh Ceza Hakimlikleri kurulacaktır s. kanunla, nitelikli hırsızlık suçunun 2 yıldan 5 yıla kadar olan cezası da 3 yıldan 7 yıla çıkarılıyor. Haksız yere bir yerin kilitlenmesini engellemek eylemi de nitelikli hırsızlık suçu kapsamında sayılacaktır. Adli para cezasının ödenmemesi halinde uygulanacak yaptırımlarda da bir takım yenilikler olacaktır. Getirilen yeniliklerden en önemlisi kamuya yararlı işte çalıştırılma kavramıdır. Hükümlünün, belli sürede adli para cezasını ödememesi halinde Cumhuriyet savcısının kararıyla, ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarı hapis cezasına çevrilecektir. Hükümlünün 2 saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verilecektir. Günlük çalışma süresi en az 2 en fazla 8 saat olacaktır. Hükümlü, hazırlanan programa ve denetimli serbestlik görevlilerinin uyarı ve önerilerine uymazsa, çalıştığı günler hapis cezasından mahsup edilerek, kalan kısmın tamamı açık ceza infaz kurumunda yerine getirilecektir. Hükümlü, hapis yattığı veya kamuya yararlı işte çalıştığı günlerin dışındaki günlere karşılık gelen parayı öderse, hapisten çıkartılacak veya kamuya yararlı işte çalıştırılması sona erecektir. Portföy Yönetim Şirketlerine İlişkin Tebliğler Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği nde (III sayılı Tebliğ) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-55.1a sayılı Tebliğ) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Anılan Tebliğ, III-55.1 sayılı Tebliğ ile aynı şekilde, tarihinde yürürlüğe girecektir. Değişiklik Tebliği ile Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliği ni (Seri:V, No:130) yürürlükten kaldıran III-55.2 sayılı Tebliğ aynı tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış olup anılan Tebliğ in yürürlüğü ise olarak belirlenmiştir. III-55.1a Tebliği ile (a) Sermaye Piyasası Kurulu nun (Kurul) mali durumları açısından gerekli görülmesi halinde portföy yönetim şirketleri tarafından yatırılacak olan teminatların türüne, değerlenmesine, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından izlenmesine, serbest bırakılmasına, faaliyet izni iptal edilen şirketlerin teminatlarının serbest bırakılmasına ilişkin esaslar belirlenmiştir. (b) Münhasıran payları yurt dışında yerleşik kişilere pazarlanacak yabancı kolektif yatırım kuruluşu kurmak ve yönetmek, yurt dışında yerleşik kişilere portföy hizmeti vermek ve III.55.1 sayılı Tebliğ kapsamındaki yan hizmetleri sunmak üzere kurulan şirketlerin yapabileceği faaliyetler açığa kavuşturulmuş ve bu

YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ 13 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29029 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Azami tamir süresi: Bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan her mal grubu için tespit edilen süreleri,

YÖNETMELİK. a) Azami tamir süresi: Bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan her mal grubu için tespit edilen süreleri, 13 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29029 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ 13 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29029 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ Sayfa 1 / 16 13.6.14 13 Haziran 14 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29029 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri, azami tamir süreleri ile

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, garanti belgesi ile satılmak zorunda olan ekli listede yer alan malları kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, garanti belgesi ile satılmak zorunda olan ekli listede yer alan malları kapsar. 13 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29029 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 13 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29029 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik GARANTİ BELGESİ UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik GARANTİ BELGESİ UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 4077 Sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'la ilgili olarak Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik GARANTİ BELGESİ UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: GARANTİ BELGESİ UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: GARANTİ BELGESİ UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 24 Nisan 2011 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27914 YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: GARANTİ BELGESİ UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 14/06/2003

Detaylı

SANAYİ MALLARININ SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

SANAYİ MALLARININ SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK SANAYİ MALLAININ SATIŞ SONASI HİZMETLEİ HAKKINDA YÖNETMELİK esmi Gazete Tarihi: 14.06.2003 Sayısı: 25138 Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri ile satış sonrası

Detaylı

Resmi Gazete 14.06.2003 Cumartesi Sayı: 25138 (Asıl)

Resmi Gazete 14.06.2003 Cumartesi Sayı: 25138 (Asıl) Resmi Gazete 14.06.2003 Cumartesi Sayı: 25138 (Asıl) Yönetmelikler Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, ekli

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, ekli listede yer

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, ekli listede yer Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri ile satış sonrası montaj,

Detaylı

19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28918 KANUN

19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28918 KANUN 19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28918 KANUN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Çeşitli Vergi Düzenlemeleri İçeren 6518 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2014/14

Çeşitli Vergi Düzenlemeleri İçeren 6518 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2014/14 İstanbul, 21.02.2014 Çeşitli Vergi Düzenlemeleri İçeren 6518 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2014/14 06.02.2014 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan ve içerisinde

Detaylı

KANUN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE

KANUN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE 19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28918 KANUN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

KANUN. Aile ve sosyal politikalar bakanlığının teşkilat ve görevleri. Hakkında kanun hükmünde kararname ile bazı kanun ve

KANUN. Aile ve sosyal politikalar bakanlığının teşkilat ve görevleri. Hakkında kanun hükmünde kararname ile bazı kanun ve 19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28918 Aile ve sosyal politikalar bakanlığının teşkilat ve görevleri KANUN Hakkında kanun hükmünde kararname ile bazı kanun ve Kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik

Detaylı

19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28918 KANUN

19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28918 KANUN 19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28918 KANUN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Konu: 6518 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında

Konu: 6518 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında Sayı: Rehber.2014/008 Ankara,01.03.2014 Konu: 6518 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında 6518 Sayılı AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

Tüketici Yasası Çıktı... 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. Kabul Tarihi:6.3.2003

Tüketici Yasası Çıktı... 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. Kabul Tarihi:6.3.2003 Tüketici Yasası Çıktı... 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi:6.3.2003 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu yararına

Detaylı

Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin

Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin BİRİNCİ KISIM Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli,

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2015/64 23 /Temmuz/2015 İçindekiler: * Adalet Bakanlığı UYAP ta elektronik tebligat uygulamasına geçti. ADALET BAKANLIĞI UYAP TA ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASINA GEÇTİ: Adalet Bakanlığı nın

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

MADDE 1-18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 295/A maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

MADDE 1-18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 295/A maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. KAMU HİZMETLERİNİN HIZLANDIRILMASI AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1-18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16 Eylül 06 Ekim 2008 Yayımlandığı Tarih 07 Ekim 2008 Sayı 383 İÇİNDEKİLER - - - - - - - Suç Gelirlerinin

Detaylı

SİRKÜLER SİRKÜLER TARİH : 13.09.2014 SİRKÜLER NO : 2014/34

SİRKÜLER SİRKÜLER TARİH : 13.09.2014 SİRKÜLER NO : 2014/34 SİRKÜLER SİRKÜLER TARİH : 13.09.2014 SİRKÜLER NO : 2014/34 KONU: İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun

Detaylı

Kanun Numarası : 6493 Kabul Tarihi : 20/6/2013 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 27/6/2013 Sayı : 28690 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 53

Kanun Numarası : 6493 Kabul Tarihi : 20/6/2013 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 27/6/2013 Sayı : 28690 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 53 12117 ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6493 Kabul Tarihi : 20/6/2013 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 27/6/2013

Detaylı

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (18.04.2013 T. 28622 R.G.) Kanun No. 6456 Kabul Tarihi:

Detaylı