12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI"

Transkript

1 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu na göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Odalarının organlarını belirtiniz SORU-2: Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliği ne göre, Denetleme Kurulu nun görevlerini belirtiniz SORU-3: 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu na göre meslek hastalığını sadece tanımlayınız SORU-4: İş Kanunu na göre, belirsiz süreli iş sözleşmesini sadece tanımlayınız SORU-5: Gelir Vergisi Kanunu na göre ücreti tanımlayınız SORU-6: Katma Değer Vergisi Kanunu na göre, matraha dahil olan unsurları belirtiniz SORU-7: Vergi Usul Kanunu na göre, kanuni merkezi tanımlayınız SORU-8: İşletmesi nin üretim dönemine ilişkin olarak X direkt ilk madde ve malzemesi hareketleri şu şekildedir: Miktar Birim Maliyet Tutar Dönem Başı Mevcudu TL TL 5 Ekim Üretime Sevk Ekim Alış TL TL 15 Ekim Üretime Sevk Ekim Alış TL TL 25 Ekim Üretime Sevk 800 İlk Giren İlk Çıkar yöntemine göre üretime sevkedilen direkt ilk madde ve malzemenin maliyetini hesaplayınız

2 SORU-9: Onuncu sorudaki dönem başı bilançosundan yararlanarak işletmenin likidite durumunu oran analizi yöntemini kullanarak yorumlayınız SORU-10: X Ticaret İşletmesi nin dönem başı bilançosu şu şekildedir: AKTİF X Ticaret İşletmesi Dönem Başı Bilançosu - TL PASİF I-Dönen Varlıklar I-Kısa Va Yab Kay Kasa Satıcılar Bankalar Borç senetleri Alıcılar Diğer Çeşitli Borçlar Alacak Senetleri II-Uzun Va Yab Kay - Ticari Mallar III-Özkaynaklar II-Duran Varlıklar Sermaye Binalar Demirbaşlar Birikmiş Amortismanlar (210000) Aktif Toplamı Pasif Toplamı İşletme, dönem içerisinde aşağıdaki işlemleri yapmıştır: a- İşletme, peşin bedelle TL + KDV tutarında kırtasiye malzemesi satın almıştır Bu işlem yapılma anında bir gider hesabında muhasebeleştirilmiştir b- İşletme, alış maliyeti TL olan malı, TL ye satmıştır Alıcı işletme, mal bedelinin TLsini ve KDV yi peşin, TLsini bankaya verdiği virman emri ile, TLsini senetle ve geriye kalanı da borçlanarak karşılamıştır İşletme, malların taşınması için nakliye şirketine TL + KDV tutarında borçlanmıştır c- İşletme, banka aracılığıyla nominal değeri 100 TL, alış fiyatı 80 TL olan hisse senetlerinden adet satın almıştır Alışla ilgili olarak ödenen komisyon gideri TLdir d- İşletmeye, sözleşme koşullarına uymayan TL + KDV tutarındaki mal iade edilmiştir İlgili tutar, açık hesaptan indirilmiştir İade edilen malın alış maliyeti TLdir e- İşletme, banka aracılığıyla 500 adet hisse senedini adedi 110 TL den satmıştır Satışla ilgili olarak ödenen komisyon gideri TLdir f- İşletme, TLsi ve KDVsi peşin, TLsi keşide edilen bir çekle ve geriye kalanı da kredili olmak üzere TLlik mal satın almıştır Ayrıca işletme, satıcı işletme adına TL + KDV tutarında taşıma giderini peşin olarak ödenmiştir g- İşletme, sözleşme koşullarına uygun olmayan TL + KDV tutarındaki malı satıcı işletmeye iade etmiştir

3 X Ticaret İşletmesi nin dönem sonu işlemleri şu şekildedir: T Ü R K İ Y E a- Yapılan sayımda mal mevcudunun TL olduğu saptanmıştır b- Yıllık amortisman gideri TL olarak hesaplanmıştır c- Banka, mevduat hesabına TLlik faiz tahakkuk ettirildiğini bir dekontla işletmeye bildirmiştir Vergi kesintileri toplamı %10 dur d- Kırtasiye malzemesinin TLlik kısmının kullanılmadığı saptanmıştır İstenilenler: X Ticaret İşletmesi nin dönem içi ve dönem sonu işlemlerine ilişkin günlük defter kayıtlarını Tekdüzen Muhasebe Sistemi ne göre ve 7/A seçeneğini kullanarak yapınız (Gerekli görülen büyük defter hesapları açılmalıdır) (KDV oranı %10 olarak uygulanacaktır)

4 CEVAPLAR CEVAP 1: Odaların Organları: Odaların organları aşağıda gösterilmiştir a Genel Kurul, b Yönetim Kurulu, c Disiplin Kurulu, T Ü R K İ Y E d Denetleme Kurulu (3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Madde: 17) CEVAP 2: Denetleme Kurulunun Görevleri: Denetleme Kurulu Birliğin işlem ve hesaplarını denetler ve bu hususta Genel Kurul a rapor verir (Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliği Madde: 40) CEVAP 3: Meslek Hastalığı: Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde :14) CEVAP 4: Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi: İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır (İş Kanunu Madde: 11) CEVAP 5: Ücret: Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir (Gelir Vergisi Kanunu Madde: 61) CEVAP 6: Matraha Dahil Olan Unsurlar: Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahildir: a Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri, b Ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurlar, c Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler (Katma Değer Vergisi Kanunu Madde: 24)

5 CEVAP 7: Kanuni Merkez: Kanuni merkez: vergiye tabi kurumların kuruluş kanunlarında, tüzüklerinde, ana statülerinde veya sözleşmelerinde gösterilen merkezdir (Kurumlar Vergisi Kanunu Madde: 3) CEVAP 8: 5 Ekim 300 x 20 TL 6000 TL 15 Ekim 200 x 20 TL 400 x 25 TL 4000 TL TL 25 Ekim 400 x 25 TL 400 x 30 TL TL TL TOPLAM TL CEVAP 9: Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar = / = 1,78 Likidite Oranı = (Dönen Varlıklar Stoklar) / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar = / = 1,13 Nakit Oran = (Dönen Varlıklar Stoklar - Alacaklar) / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar = / = 0,8 Likidite oranları, işletmelerin kısa vadeli borçlarını zamanında ödeyebilme gücünü göstermek için geliştirilmiş oranlardır Analizi yapanın beklentilerine göre çok sayıda likidite oranı hesaplanabilir Sık kullanılan başlıca likidite oranları cari oran, likidite oranı ve nakit oranıdır Cari oran, bir dönem içinde elde edilecek nakitlerin bir dönem içinde ödenecek borçların kaç katı olduğunu gösterir Cari oranın 1,5 ile 2 arasında olması yeterli kabul edilir Asit test oranı olarak da bilinen likidite oranı, işletmenin likiditesini cari orana göre daha hassas biçimde ölçer İşletmenin stoklarını satamaması durumunda bir dönem içinde nakde dönüşebilecek diğer varlıkların kısa vadeli borçları ne ölçüde karşılayabileceğini gösterir Likidite oranının 1 olması yeterli kabul edilir Nakit oranı, işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücünü likidite oranına göre daha hassas olarak ölçen bir orandır İşletmenin stoklarını satamaması ve alacaklarını da tahsil edememesi durumunda bir dönem içinde nakde dönüşebilecek diğer varlıklarla kısa vadeli borçlarını ne ölçüde karşılayabileceğini gösterir Genel olarak nakit oranın 0,2 olması yeterli kabul edilir

6 CEVAP 10: 100-KASA BANKALAR ALICILAR ALACAK SENETLERİ TİCARİ MALLAR BİNALAR DEMİRBAŞLAR BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR SATICILAR BORÇ SENETLERİ DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR SERMAYE a) 770-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ İNDİRİLECEK KDV KASA b) 100-KASA BANKALAR ALICILAR ALACAK SENETLERİ YURTİÇİ SATIŞLAR HESAPLANAN KDV SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ TİCARİ MALLAR c) 110-HİSSE SENETLERİ KOMİSYON GİDERLERİ BANKALAR d) 610-SATIŞTAN İADELER İNDİRİLECEK KDV ALICILAR TİCARİ MALLAR SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ e) 102-BANKALAR KOMİSYON GİDERLERİ HİSSE SENETLERİ MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI f) 153-TİCARİ MALLAR İNDİRİLECEK KDV KASA 64000

7 103-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ SATICILAR SATICILAR KASA g) 320-SATICILAR TİCARİ MALLAR HESAPLANAN KDV 2500 a) 153-TİCARİ MALLAR SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI b) 770-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR c) 102-BANKALAR PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR FAİZ GELİRLERİ 1500 d) 180-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 2000 * 631-PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YAN 771-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA 771-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ DÖNEM KARI VEYA ZARARI SATIŞTAN İADELER SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ KOMİSYON GİDERLERİ YURTİÇİ SATIŞLAR FAİZ GELİRLERİ MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI DÖNEM KARI VEYA ZARARI

20 HAZİRAN 2009. SORU-1: 3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanunu na göre, Oda Genel Kurulu nun teşekkülünü anlatınız.(5 puan) Cevap

20 HAZİRAN 2009. SORU-1: 3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanunu na göre, Oda Genel Kurulu nun teşekkülünü anlatınız.(5 puan) Cevap B GRUBU 20 HAZİRAN 2009 SORU-1: 3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanunu na göre, Oda Genel Kurulu nun teşekkülünü anlatınız.(5 puan) Genel kurul, Odanın en yüksek organı olup odaya kayıtlı bütün meslek mensuplarının

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri;

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri; 15 STOKLAR Stoklar işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, yan ürün, artık ve hurda gibi varlıklardan oluşur. Bu grup

Detaylı

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2)

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) FİNANSAL 1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) Gelir ve Gider Hesaplarının kalanları bilançoya aktarılır. Gelir ve Gider Hesapları sonuç

Detaylı

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MUHASEBE SÜRECİ ENVANTER DEFTERİ AÇILIŞ ENVANTERİ- AÇILIŞ BİLANÇOSU DÖNEMSONU BİLANÇOSU GELİR

Detaylı

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Muhasebe ve Finansal Raporlamada Tahakkuk Esası ne demektir? Kısaca açıklayınız.

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORULAR TANIR Ticaret A.Ş. nin 31.12.2013 tarihli genel geçici mizanı ve 31.12.2013 tarihinde

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ARALIK-2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER MUHASEBE USUL VE ESASLARI... 1

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TİCARİ DEFTERLER

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TİCARİ DEFTERLER T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TİCARİ DEFTERLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

: MUHASEBE I : İşçi Ücret Hesaplaması 1) HESAPLAMADA KULLANILAN ORAN VE TUTARLAR 2) HESAPLAMA ŞEKLİ VE SIRASI 1/32. a. GV Oranları

: MUHASEBE I : İşçi Ücret Hesaplaması 1) HESAPLAMADA KULLANILAN ORAN VE TUTARLAR 2) HESAPLAMA ŞEKLİ VE SIRASI 1/32. a. GV Oranları HÜSEYİN AVNİ SİPAHİ TİCARET MESLEK LİSESİ 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE DALI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ TELAFİ PROGRAMI DERS NOTLARI DERS : MUHASEBE I : İşçi Ücret Hesaplaması 1)

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,-

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,- VAKA D Selim ATAKOL (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2014 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki

Detaylı

2- Gayrimenkuller 18,150,000 Milyon TL'sına sigorta edilmiştir. ( 31 Mart 2003: 143,264,250 Milyon TL)

2- Gayrimenkuller 18,150,000 Milyon TL'sına sigorta edilmiştir. ( 31 Mart 2003: 143,264,250 Milyon TL) BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 6,893 Milyon TL'sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 1,176,199,738 Milyon TL'sı, İştirakler Hesabının 0 Milyon TL'sı, Gayrimenkuller Hesabının 0 Milyon TL'sı,

Detaylı

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 1) İşletme sahibi, işletmeye tahsis etmediği bir taşıtını aylığı 2.000 Türk Lirasına kiraya vermiş ve kiracı kira bedelini işletme adına keşide ettiği

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yönetim Kurulu ve Hissedarlara Vakko

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. No: 2011/6 Tarih: 20.01.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar

Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar ESKİŞEHİR SMMM ODASI Chamber of Certified Public Accountants of Eskişehir Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir MUSTAFA UÇKAÇ Serbest Muhasebeci

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V.

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V. FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE: Mali nitelikteki olayları ve işlemleri para ile ifade edilmiş şekilde kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor etme ve sonuçları yorumlama bilim ve sanatıdır. TEK DÜZEN HESAP

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI. SMMM Dr.Murat DEMET

FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI. SMMM Dr.Murat DEMET FİNANSAL MUHASEBE 1 FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI SMMM Dr.Murat DEMET FİNANSAL MUHASEBE 2 MUHASEBENİN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Muhasebenin temel amacı bir işletmede ortaya çıkan ve

Detaylı

NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR

NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR 2013 MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:29 SORU 1: I. Parayla ölçülme II. Maliyet esası A) Kişilik B) Özün önceliği III. Tutarlılık

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 Mayıs 2013 Bu rapor 66 sayfa

Detaylı

ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. 31/03/2008 tarihi itibariyle Ayrıntılı Solo Bilanço VARLIKLAR

ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. 31/03/2008 tarihi itibariyle Ayrıntılı Solo Bilanço VARLIKLAR ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. 31/03/2008 tarihi itibariyle Ayrıntılı Solo Bilanço VARLIKLAR I- Cari Varlıklar (31/03/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 11.193.227,88 1- Kasa 1.879,46 3-

Detaylı

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Sayfa No: 1 AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi nin (Şirket) 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle

Detaylı

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİSEM İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ 2010 - Muhasebenin Temel Kavramları - Mali Tablo İlkeleri - Güncellenmiş Tek Düzen Hesap

Detaylı