IV - KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IV - KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU"

Transkript

1 IV - KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU Atlantis Yatırım Ortaklıı A.. nin Kurumsal Yönetimin Ana Hatları aaıdaki yer almaktadır. irketimizin yönetimi için ana çerçeveyi oluturmaktadır. 01. KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Atlantis Yatırım Ortaklıı A.. yönetimi ve hissedarları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim lkelerinde yer alan prensiplerin, gerek pay sahiplerinin haklarının korunması, gerek çalıanlar ve müteriler ile ilikiler bakımından irketin uzun vadeli çıkarlarının gözetilmesini salayacaının bilinciyle, irket yönetiminde uygulamaya alınması konusunda tam irade beyan etmilerdir. Kurumsal Yönetim lkelerinde yer alan prensiplerin önemli bir kısmı 2004 yılı itibariyle uygulanmaya balanmıtır. irketimiz, Kurumsal Yönetim lkelerinin uygulamaya alınması ile ilgili önemli oranda mesafe kaydetmi olmakla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim lkelerinde yer alan prensiplerin düzenlenmesi ve uygulanması aamalarının ciddi anlamda bir teknik altyapı, insan kaynaı, konusunda bilgili danıma ekibi ve günlük faaliyet dıında ek çalıma süreci gerektirmesi nedeniyle henüz ilkelere tam uyum seviyesine ulaılamamıtır. irket yönetiminin Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum konusunda tamamlanması gereken eksikliklerin en kısa süreçte yapılması konusundaki kararlılıı sürmektedir. BÖLÜM I PAY SAHPLER 02. Pay Sahipleri le likiler Birimi irketimizde pay sahipleri ile ilikiler, yatırımcıların taleplerine ve istenilen bilgilere ulaılması konusu Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Devrim Yılmaz tarafından yürütülmektedir. Pay sahiplii haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözlemeye ve dier irket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını salayacak her türlü önlem alınmaktadır. 03. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmamaktadır. Dönem içerisinde pay sahiplerinin irketten yazılı olarak bilgi talebi olmamıtır. Sözlü ve mail ortamında gelen bilgi taleplerine ilikin istenilen bilgiler doru olarak kendilerine aktarılmı olup, irketle ilgili önemli bilgiler özel durum açıklaması olarak aynı gün içerisinde en seri haberleme yolu ile duyurulmaktadır. irket portföyündeki varlıkların ayrıntılı dökümü ve portföy deeri haftalık dönemler itibariyle MKB na iletilmekte ve MKB Günlük Bülteninde yayınlanmaktadır. Ayrıca portföy yapısı ile deeri irket merkezinde ortakların incelemesine sunulmaktadır. irket ana sözlemesinde özel denetçi atanması talebi bireysel hak olarak düzenlenmemi olup, dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıtır. 04. Genel Kurul Bilgileri Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir ekilde, açık ve anlaılabilir bir yöntemle aktarılmakta; pay sahiplerine eit artlar altında düüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmekte ve salıklı bir tartıma ortamı yaratılmaktadır.

2 Dönem içerisinde bir kez Olaan Genel Kurul Toplantısı yapılmıtır tarihinde yapılan Olaan Genel Kurul toplantısında YTL lık ödenmi sermayeye tekabül eden adet hisseden; YTL lık sermayeye karılık adet pay asaleten, YTL lık sermayeye karılık adet pay vekaleten olmak üzere toplam YTL lık sermayeye karılık adet pay toplantıda temsil edilmi, böylece genel kurul asgari toplantı nisabı olan adet hissenin üzerinde katılım gerçeklemitir. Toplantıya menfaat sahipleri ile medyanın katılımı olmamıtır. Genel Kurul toplantı daveti; toplantı yeri, günü ve saati ile gündemi ihtiva edecek ekilde MKB Borsa Bülteninde, Türk Ticaret Sicil Gazetesi nde ve irket merkezinin bulunduu yerde çıkan iki gazetede yayınlanarak, nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresinde yapılmıtır. Yapılan Genel Kurul Toplantılarında pay sahipleri tarafından öneri verilmemi ve soru sorma hakları kullanılmamıtır. Genel Kurul tutanakları ve istenilen tüm bilgi ve belgeler irket merkezinde ve internet sitesinde sürekli olarak pay sahiplerine açık tutulmaktadır. 05. Oy Hakları ve Azınlık Hakları irketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlatırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun ekilde kullanma fırsatı salanmaktadır. irketimizde sadece yönetim kurulu üye seçiminde adet oy hakkına sahip adet toplam 100 YTL nominal deerinde 1.Tertip A grubu pay bulunmaktadır. Dier tüm konularda her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. irketimizde oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecek ekilde bir düzenleme bulunmamaktadır. Esas sözlememizde pay sahibi olmayan kii veya kurumun temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır. irketimiz sermayesinde karılıklı itirak ilikisi bulunmamaktadır. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Esas sözlememizde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir. Bu yöntemin avantaj ve dezavantajları mevzuattaki gelimeler çerçevesinde deerlendirilmektedir. 06. Kar Daıtım Politikası ve Kar Daıtım Zamanı irketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur. Kar daıtım politikamız Sermaye Piyasası Mevzuatı ile esas sözlememiz çerçevesinde belirlenmektedir. irket ana sözlemesinin 33. maddesine göre; irketin karı, portföydeki varlıkları alım satımından doan kar, gerçekleen faiz, temettü v.b. gelirlerin toplamından, amortisman ve genel yönetim giderleri gibi giderlerin düülmesinden sonra bulunan tutardır. Gerçekleme deyimi faiz, temettü v.b. gelirlerin vadesinde, duyuru tarihinde ya da satı anında tahsil edilebilir hale geldii durumu ifade eder. Dönem karının hesabında portföydeki kıymetlerin tahakkuk etmi deer artıları dikkate alınmaz. Bu suretle meydana gelecek kardan %5 kanuni yedek akçe ve dier kanuni yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalandan pay sahiplerine, Sermaye Piyasası Kurulu nca tespit edilen oranda birinci temettü verilmesine yetecek miktarda ayrılır.

3 Geri kalan kısım üzerinden Genel Kurulun tespit edecei ekil ve surette tasarruf olunur. irket Yönetim Kurulu tarihli kararında irketin 2007 ve izleyen yıllara ilikin kar daıtım politikasının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak her yıl oluması halinde daıtılabilir net karın en az %20 oranındaki kısmının nakit temettü veya bedelsiz sermaye artırımı yoluyla ortaklara daıtılması ve bu politikanın mevzuata ulusal ve uluslararası ekonomik artlara ve finansal piyasaların durumuna göre pay sahipleri ve irket menfaatlerini olumsuz yönde etkilemeyecek ekilde Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilmesi olarak belirlenmesine ve bu politikanın genel kurulun bilgisine sunulmasına oy birlii ile karar vermitir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükmüyle ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile esas sözlemede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü ayrılmadıkça, baka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve içilere kardan pay daıtılmasına karar verilemez. kinci temettü hissesi olarak hissedarlara daıtılması kararlatırılan ve kara itirak eden kimselere daıtılan kısımdan Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi gereince %10 kesilerek kanuni yedek akçeye eklenir. Kar Daıtım Zamanı Madde 34 - Kar daıtımında Sermaye Piyasası Kanunu nun 15 inci maddesi ve Kurul teblilerine uyulur. Kar daıtımında kıstelyevm esası uygulanmaksızın mevcut payların tamamı eit ekilde kar payından yararlanır. irket esas sözlemesinde temettü avansı daıtımına ilikin bir madde bulunmamaktadır. 07. Payların Devri Esas sözlememizde pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlatırıcı herhangi bir hükme yer verilmemektedir. BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE EFFAFLIK 08. irket Bilgilendirme Politikası irket Bilgilendirme Politikası, irket esas sözlemesinde yer alan ekilde aaıdaki gibidir. Madde 31- irket, kamuyu aydınlatma amacıyla gereken önlemleri alır. Bu çerçevede; a) Portföyündeki varlıkların ayrıntılı bir dökümünü ve portföy deerini haftalık dönemler itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu na iletir. Portföy yapısı ile deerini irket merkezi ile ubelerinde ortakların incelemesine sunar. b) Mali tablo ve raporlara ilikin olarak muhasebe standartları ve baımsız denetlemeye yönelik SPK düzenlemelerine uyulur ve bu düzenlemeler çerçevesinde portföydeki menkul kıymetlerin türleri itibariyle maliyet ve rayiç bedelleriyle gösterildii portföy deeri tablosu ve baımsız denetim öngörülen mali tablolar baımsız denetim raporu ile birlikte, SPK nun ilgili teblileri çerçevesinde kamuya açıklanır ve Kurul a gönderilir. c) Yönetim Kurulu nca hazırlanan kar daıtım önerisini ve kar daıtım tarihi öngörüsünü ilgili mevzuatta belirtilen süreler içinde Sermaye Piyasası Kurulu na ve stanbul Menkul Kıymetler Borsası na bildirir.

4 d) Sermaye Piyasası Kurulu nca irket in denetimi, gözetimi ve izlenmesine yönelik olarak istenen her türlü bilgi ve belgeyi, söz konusu bilgi ve/veya belgelerin istenmesini takip eden 6 igünü içerisinde Kurul a gönderir. Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticiler ve sermayenin dorudan ya da dolaylı olarak %5 ine sahip olan pay sahipleri, irketin sermaye piyasası araçları üzerinde yapmı oldukları ilemleri Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak kamuya açıklamaktadırlar yılı mali tablo ve dipnotlarımız Sermaye Piyasası Kurulunun Seri XI No 25 sayılı tebliine göre hazırlanmı baımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanmıtır. 09. Özel Durum Açıklamaları Kamuya yaptıımız açıklamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatına, SPK ve Borsa düzenlemelerine ve ilkelerine uyulmaktadır 2007 yılı içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 6 adet özel durum açıklaması yapılmı olup, bu açıklamalara ilikin SPK ve MKB tarafından ek açıklama istenmemitir. irkete ilikin özel durum açıklamaları zamanında yapılmı, SPK tarafından özel durum açıklamalarının zamanında yapılmamasına ilikin uygulanan herhangi bir yaptırım olmamıtır. 10. irket nternet Sitesi ve çerii irketin internet sitesi adresi dur. nternet sitesinde ana sayfada bir link ile ulaılabilen SPK Kurumsal Yönetim lkeleri II. Bölüm madde te sayılan bilgilere yer verilmektedir. Web sitemizin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalımalarımız ise sürekli olarak devam edecektir. 11. Gerçek Kii Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması irketin gerçek kii nihai hakim pay sahiplerinin sahip oldukları oy oranları bir tablo halinde aaıda verilmektedir: Pay Tutar Adı - Soyadı/Unvanı ( % ) ( YTL ) Ulus Menkul Deerler A.. 23,38% Mustafa Yılmaz 8,43% Anıl Erk Yılmaz 3,81% Fatma Karagözlü 4,58% Özgür Devrim Yılmaz 0,03% Dier Ortaklar 59,77% TOPLAM 100,00% çeriden Örenebilecek Durumda Olan Kiilerin Kamuya Duyurulması

5 çeriden örenebilecek durumda olan kiilerin listesi kamuya duyurulmu olup, ticari sır niteliindeki bilgilere ulaabilecek kiilerin ad ve soyadları ile görevleri aaıda verilmektedir. Adı Soyadı Ünvanı. Anıl Erk Yılmaz Yönetim Kurulu Bakanı Fatma Karagözlü Yönetim Kurulu Bakan Vekili MustafaYılmaz Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Devrim Yılmaz Yönetim Kurulu Üyesi Alpay Altay Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ali Demirkaya Muhasebe ve Raporlama Sorumlusu BÖLÜM III MENFAAT SAHPLER irketimiz bir portföy yönetim irketi olması nedeniyle, pay sahipleri ve yatırımcılar en önemli menfaat sahipleridir. Pay Sahipleri ve Yatırımcılar ile ilikilerimizin tutarlı ve üst seviyede yönetilmesini salamak önceliklerimizdendir. 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi irket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda özel durum açıklaması eklinde anında kamuya duyuruların yanı sıra, istedikleri takdirde irket merkezi arayarak yetkili kiilerden ve internet sitesinden bilgi alabilmektedirler. Pay Sahipleri ve Yatırımcıların bilgilendirilmesi Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenlemeleri ve lkeleri dorultusunda belirlenen araçlar vasıtası ile yapılmaktadır. 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda herhangi bir model oluturulmamıtır. Ancak menfaat sahiplerinden bize ulaan bildirim ve tavsiyeler, üst yönetimin deerlendirmesine sunularak çözüm önerileri ve politikalar gelitirilmektedir. 15. nsan Kaynakları Politikası irket, gerek çalıan personel sayısının az olması, gerekse teknik olarak uygulanmasının zor olacaı sebebiyle insan kaynakları politikası oluturmamı ve çalıanlar ile ilikileri yürütmek amacıyla bir temsilci atanmamıtır. 16. Müteri ve Tedarikçilerle likiler Hakkında Bilgiler irketimiz bir portföy yönetim irketi olduundan dolayı, mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satıında müteri memnuniyetini salamaya yönelik bir çalıma gerekmediinden bu hususlara ilikin çalımamız bulunmamaktadır. Ancak, irketimizin portföy yönetimine ilikin konularda ortaklarımızın her türlü bilgi taleplerine ayrıntılı ekilde yardımcı olunmaktadır. 17. Sosyal Sorumluluk irketimizin çevreye, bulunulan bölgeye ve genel olarak kamuya yönelik faaliyetleri (desteklenen/öncülük edilen sosyal çalımalar, bölge insanlarına yönelik çalımalar vb.) bulunmamaktadır.

6 BÖLÜM IV YÖNETM KURULU 18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluumu ve Baımsız Üyeler Yönetim Kurulunun oluumu ve seçimi ilkelere uygun olarak gerçekletirilmekte olup buna ilikin esaslar ana sözlememizde yer almaktadır. irketin ileri ve yönetimi, genel kurul tarafından üç yıl için seçilen be üyeden oluacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu aaıdaki gibidir. Yönetim Kurulu Bakanı : Anıl Erk Yılmaz Yönetim Kurulu Üyesi ve Bakan Vekili : Fatma Karagözlü Yönetim Kurulu Üyesi : Mustafa Yılmaz Yönetim Kurulu Üyesi : Özgür Devrim Yılmaz Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür : Alpay Altay irket faaliyetlerinin yapısı gerei Yönetim Kurulunda baımsız üye bulunmamakta olup, Yönetim Kurulu üyelerinin irket dıında baka görevler alması da belli kurallara balanmamı ve sınırlandırılmamıtır. 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri irket ana sözlemesinin 17. maddesi Yönetim Kurulu üyelerinin çounluunun T.C. vatandaı olmaları ve Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen artları taıması gerekir. eklindedir. Bu maddeden hareketle tüm Yönetim Kurulu Üyeleri SPK Kurumsal Yönetim lkelerinin IV.bölümünde yer alan niteliklerle örtümekte, ayrıca Yatırım Ortaklıklarına ilikin Esaslar Tebliinin 22. maddesinde aranan artları da salamaktadır. irket Yönetim Kurulu Üyeleri faaliyet alanına ilikin ilem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiye sahip irket yönetimi hakkında yetimi ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yetenei bulunan yüksek örenim görmü kiilerden olumaktadır. 20. irketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri irketimizin internet sitesinde de belirtildii üzere, irketimizin Yatırım Amacı/Stratejisi: yatırım riskini en aza indirmek ve getiriyi en yüksek düzeyde tutmak amacıyla portföy çeitlendirmesini hedeflemek, yatırım araçları arasında hisse senedini tercih ederek sermayesini uzun vadede deerlendirmeyi amaçlamaktır. Hisse seçimlerimizde de portföy riski sektörlere daıtılarak azaltılmakta ve sektöründe en yüksek getiriyi en az risk ile getirecek senetler seçilmektedir. Ayrıca sabit getirili menkul kıymetler ile hisse senedi oranları piyasa beklentilerine göre ekillendirilmektedir. Yönetim Kurulu, yöneticiler tarafından oluturulan stratejik hedefleri irket menfaatleri dorultusunda belirleyip, karara balayarak sonuçlandırmaktadır. irketin faaliyetleri haftalık, aylık, üçer aylık ve yıllık periyotlarda yönetim kurulu tarafından incelenerek gözden geçirilmektedir. 21. Risk Yönetim ve ç Kontrol Mekanizması Yönetim Kurulunca belirlenen ve ana sözlemenin 12. maddesinde de yer aldıı ekilde risk yönetim esasları vardır. Ayrıca iç kontrol mekanizması da yönetim kurulunca etkin bir ekilde yürütülmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu nun tarihli ilke kararı çerçevesinde tarihinde toplanan Yönetim Kurulu ;

7 * irket Portföyünün yönetimi sürecindeki karar alma mekanizmasının düzenlenmesine ilikin olarak hazırlanan Portföy Yönetimi ve Portföy Yönetimine ilikin Prosedür ün yürürlüe konulmasına ve kararlara dayanak tekil edecek bilgi ve belgelerin irket bünyesinde muhafaza edilmesine, * irketimizin Portföyünün Yönetiminden Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Alpay Altay ın sorumlu olmasına ve Portföy Yönetimi ve Portföy Yönetimine ilikin Prosedür çerçevesinde ilem yapmak üzere yetkilendirilmesine, * Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Devrim Yılmaz ın Hisse Senetleri ve Pay sahipleriyle likiler Temsilcisi olarak görevlendirilmesine, * Ali Demirkaya nın Takas, Operasyon, Hazine ve Muhasebe Sorumlusu olarak görevlendirilmesine, * Hosrof Ölçer in operasyonel faaliyetlerle ilgili hizmetli ve ofis hizmetlisi olarak görevlendirilmesine, oy birlii ile karar vermitir. Yönetim Kurulumuz ayrıca aaıda yer alan Faaliyet ve ç Kontrol Yönetmeliini (Personel Görev Tanımları-Yetki ve Sorumlulukları-Portföy Yönetim Süreci) oy birlii ile onaylamı ve ç Kontrol Sorumlusu olarak aynı zamanda irket Denetleme Komitesi Üyesi olan Fatma Karagözlü nün seçilmesine oy birlii ile karar vermitir. BÖLÜM 1 : GENEL HÜKÜMLER 1- Amaç 2- Kapsam 3- Yürütme ATLANTS YATIRIM ORTAKLII A.. FAALYET VE Ç KONTROL YÖNETMEL ( PERSONEL GÖREV TANIMLARI ) ( YETK VE SORUMLULUKLARI ) ( PORTFÖY YÖNETM SÜREC ) TEMMUZ 2007 PERSONEL GÖREV TANIMLARI VE SORUMLULUKLARI BÖLÜM 2 : PERSONEL GÖREV, YETK VE SORUMLULUKLARI 1-Personel Görev ve Yetkileri a) Genel Müdür b) Portföy Yönetimi ve Portföy Yönetimine likin Prosedür c) Takas Operasyon ve Muhasebe d) Hisse Senetleri ve Pay Sahipleri ile likiler 2-Personelin Görev Tanımı 3-Personelin Nitelikleri 4-Personelin Sorumlulukları BÖLÜM 3 : YÜRÜRLÜK BÖLÜM 1 : GENEL HÜKÜMLER 1- Amaç Bu yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu nun Seri:VI No:4 sayılı Tebli i uyarınca, ATLANTS YATIRIM ORTAKLII A.. nin (Bundan sonra irket olarak anılacaktır.) tüm i ve ilemlerinin düzenli ve etkin yürütülmesi, mevzuata uygunluu, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti,

8 muhasebe kayıtlarının doru ve eksiksiz olması, üretilecek raporların ve mali bilgilerin doru ve güvenilir olarak zamanında hazırlanmasına ilikin esasları düzenler. 2- Kapsam irket te çalıan tüm personel bu yönetmelikte belirtilen kurallara titizlikle uymaktan ve uyulmasını salamaktan sorumludur. 3- Yürütme Yönetmeliin uygulanmasından Genel Müdür ve ilgili tüm birim personeli, gözetiminden ise Yönetim Kurulu sorumludur. BÖLÜM 2: PERSONEL GÖREV, YETK VE SORUMLULUKLARI 1- Personel Görev ve Yetkileri a) Genel Müdür Genel Müdür; Yönetim Kurulu adına, idari ve operasyonel konuların koordinasyonundan, üçüncü kii ve kurumlara karı irketin temsil edilmesinden sorumludur. ç kontrole yönelik yazılı kurallar çerçevesinde tüm i ve ilemlerin düzenli ve etkin uygulanmasının kontrolünden, uygulanan i ve ilem yöntemlerini iyiletirmek ve gereken teknolojik ve dier yeniliklerin uygulanabilirlii konusunda aratırmalar yaptırarak, irket karının optimizasyonunu gerçekletirmekten sorumludur. irket risklerini minimize etmek üzere, iç kontrol sisteminin etkin çalımasına nezaret eder. Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili tebli, yönetmelik ve irketin iç yönetmelikleri çerçevesinde birimler arasında i akıının koordineli ve düzenli olarak sürdürülmesini salar, irketin standart form, belge, saklama ve kayıt düzeninin düzenli ve mevzuata uygunluunu salar, Sermaye Piyasası Kurulu, MKB, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluu ve dier kurum ve kurululardan gelen yazıları takip eder, ilgili departmanları bilgilendirir ve cevaplandırılması gereken yazıların hazırlanmasını koordine eder, irket muhasebesini, takas operasyon ve hazine ilemlerini kontrol ve koordine eder, Yönetim kurulu kararları ile genel kurul toplantıları için hazırlıkları, ilgili bölümlerle koordineli olarak yapar, alınan kararların uygulanmasını salar, irket bütçesinin hazırlanmasının takibini ve kontrolünü salar, irket stratejisi ve vizyonu dorultusunda yönetim raporlaması yapar ve gerektiinde yönetime yatırım önerilerinde bulunur, irketin sermaye piyasaları nezdinde gerçekletirdii tüm ilemlerin mevzuata, kanunlara ve irket prosedürlerine uygunluunu tefti bölümüyle koordineli olarak denetler ve gözetir. b) Portföy Yönetimi ve Portföy Yönetimine likin Prosedür: Portföy Yöneticisi irket Portföyünü yönetme yetkisine sahiptir. Portföy Yöneticisinin balıca görevleri; Ortaklık portföyünü oluturmak, yönetmek ve gerektiinde portföyde deiiklikler yapmak, Portföy çeitlendirmesiyle yatırım riskine, faaliyet alanlarına ve ortaklıkların durumlarına göre en aza indirecek bir biçimde daıtmak, Menkul kıymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilikin gelimeleri sürekli izlemek ve portföy yönetimi ile ilgili olarak gerekli önlemleri almak,

9 Portföyün deerini korumaya ve artırmaya yönelik incelemeleri ve aratırmaları yürütmek ve yapılan aratırma ve gelimeleri takip etmektir. irket portföyünün yönetiminde Yönetim Kurulu Bakanı murahhas olarak alım - satım kararlarında yetkilidir. irket portföyü, birden fazla portföy yöneticisi olması durumunda yöneticiler arasında bölünerek yönetilebilir. Bu durumda, irket yönetim kurulu periyodik olarak performans deerlemesi yapar. c) Takas - Operasyon, Hazine ve Muhasebe Takas Operasyon, Hazine ve Muhasebe sorumlusu; irket in günlük nakit akıını salamak, takas - operasyon ve hazine ilemleri, her türlü muhasebe kayıt, kontrol ve raporların hazırlanması ve ilgili kamu kurum ve kurulularına yükümlülüklerin yerine getirilmesinden, periyodik raporların hazırlanmasından ve gönderilmesinden sorumludur. Günlük olarak Takasbank tan artı/eksi raporunu, hazine raporunu ve dier raporları alır, gerekli kontrol ve mutabakatları yapar ve gerekli tabloların hazırlanmasını salar. irketin muhasebe kayıtlarının düzgün tutulması ve belge düzeninin mevzuata uygun olarak tutulmasını salar. Nakit ve menkul varlıkları ile ilgili günlük kasa, banka ve dier kurum ve kurulu mutabakatlarının yapıldıını kontrol eder. Vergi Dairesi, SSK ve dier kamu kurum ve kurulularına karı olan yükümlülüklerin ve raporlamaların takibini yapar. Günlük olarak hazırlanan irket ileri ile ilgili borç/alacak ve ödeme raporlarının takibini yapar. Sermaye Piyasası Kurulu, IMKB, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluu ve/veya dier kamu kurum ve kurulularına gönderilecek olan mali tablolar ve dier yasal rapor ve tabloların hazırlanmasını, kontrolünü ve takibini yürütür. Yönetim Kurulu, Olaan ve Olaanüstü Genel Kurul toplantıları için gerekli hazırlıkları yapar. Sermaye artırımları ve temettü ödemeleri ile ilgili ilem kayıtlarının kontrolünü yapar. d) Hisse Senetleri ve Pay Sahipleri ile likiler Hisse senetleri ve pay sahipleriyle ilikilerden sorumludur. Balıca görevleri; Pay sahiplerine ilikin kayıtların salıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını salamak, irket ile ilgili kamuya açıklanmamı, gizli ve ticari sır niteliindeki bilgiler hariç olmak üzere pay sahiplerinin irket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözlemeye ve dier irket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını salamak,

10 Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabilecei dökümanları hazırlamak, Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını salamak, mevzuat ve irketin bilgilendirme politikası dahil, kamuoyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve ilgilenmek, olarak belirlenmitir. 2- Personelin Görev Tanımı Yönetici; Yönetim Kurulu Bakanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve irket bünyesinde bulunan birimlerin yönetiminden sorumlu olan kiileri, ihtisas personeli ise; irket bünyesinde bulunan birimlerin yönetiminden sorumlu kiilere balı olarak çalıan Takas operasyon, hazine ve muhasebe sorumlusu, Hisse senetleri ve pay sahipleri ile ilikiler sorumlusu ile yaptıkları i itibariyle benzer sorumluluu taıyan dier kiileri ifade eder. 3- Personelin Nitelikleri Yürütülecek faaliyetlere göre mevzuatta farklı eitim ve mesleki tecrübe artları öngörülmedii takdirde (Yönetim Kurulu Üyeleri için SPK mevzuatında öngörülen yükümlülüklere uyulur) yöneticilerin ve ihtisas personelinin yaptıkları i ve görevler itibarıyla gerekli olan Sermaye Piyasası Kurulu nun verdii Lisans veya Lisanslara sahip olmaları ve en az 4 yıllık lisans eitimi veren kurumlardan mezun olmaları ve mesleki yeterlilie sahip olmaları gerekmektedir. 4- Personelin Sorumlulukları Tüm personelin sorumluluu, görevlerinden doan yetkileri ile orantılıdır. Görevlerin yerine getirilmesinde, irket yönetmeliklerine, çalıma esaslarına, gizlilik ilkelerine ve Sermaye Piyasası Mevzuat ına aykırı hareket ve kararları ile kasıt, hata ve ihmallerden meydana gelen olumsuz sonuçlardan ilgili personel ve yöneticisi sorumludur. Hiçbir personel her ne ekilde olursa olsun, ii dolayısıyla örendii hiçbir irket sırrını, irket içinde ve/veya irket dıında açıklayamaz. Kendileri ve/veya üçüncü ahısların menfaatine kullanamazlar. Ortakların hak ve yararlarını zedeleyici, iyi niyet kurallarına aykırı hareket ve ilemlerde bulunamazlar. Sermaye piyasalarında yapay fiyat veya pazar oluumuna yol açacak veya müterilerin yatırım kararlarını etkileyecek veya genelde mali piyasalarda fiyatların artıp eksilmesine neden olacak tarzda asılsız, yanlı, yanıltıcı, yetersiz beyan, açıklama ve öngörülerde bulunamazlar. i ile ilgili kanuni ve mevzuatta düzenlenmi zorunlu eitim programlarına katılmak zorundadır ve kendisini mesleki yönden sürekli olarak gelitirir. irket yönetici ve ihtisas personeli ve dier personeldeki meydana gelen deiiklikler ile mevzuatta öngörülen genel ve özel artlarla ilgili olarak merkez dıı örgütleri dahil tekilatlarında organizasyon, mekan, teknik donanım, belge ve kayıt sistemindeki deiiklikleri meydana geldikleri tarihten itibaren kanuni süreleri içinde ilgili kurum ve kurululara bildirir. Amirleri tarafından verilecek dier görevleri yerine getirir.

11 BÖLÜM 3 : YÜRÜRLÜK bu yönetmelik, ATLANTS YATIRIM ORTAKLII A.. Yönetim Kurulu nun onayını müteakip yürürlüe girmitir. 22. Yönetim Kurulu Üyeleri le Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları Yönetim Kurulunun yetki ve sorumlulukları, fonksiyonları ile tutarlı genel kurula tanınan yetki ve sorumluluklardan açıkça ayrılabilir ve tanımlanabilir biçimde ana sözlemede yer almaktadır. irket ana sözlemesinin 20. maddesinde yazıldıı gibi; irket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile Genel Kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder. irket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözlemelerin geçerli olabilmesi için bunların irketin unvan altına konmu ve irketi ilzama yetkili kiilerin imzasını taıması gereklidir. Kimlerin irketi ilzama yetkili olacaı Yönetim Kurulunca tespit edilir. Madde 21- Yönetim Kurulunca, irket ilerinin yürütülmesi için bir Genel Müdür ve yeterli sayıda müdür atanır. Genel Müdürün yüksek örenim görmü, iletme, finansman, mali analiz, sermaye piyasası ve borsa mevzuatı konusunda yeterli mesleki bilgi ve tecrübeye sahip olması ve gerekli ahlaki nitelikleri taıması arttır. Genel Müdür, Yönetim Kurulu Kararları dorultusunda ve Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre irketi yönetmekle yükümlüdür. Genel Müdür, Yönetim Kurulu üyelii sıfatını taımamakla birlikte, Yönetim Kurulu toplantılarına katılır; ancak oy hakkı yoktur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresini aan süreler için Genel Müdür atanabilir. 23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları irket ana sözlemesinin 18. maddesinde de belirtildii üzere; Yönetim kurulu irket ileri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Bakanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde deiiklik yapılabilir. Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı istei üzerine Bakan Yönetim Kurulunu toplantıya çaırmazsa, üyeler de re sen çarı yetkisine haiz olurlar. Toplantı yeri irket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak artı ile, baka bir yerde de toplanabilir. Yönetim kurulu üye tamsayısının yarıdan fazlası çounlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çounluuyla alır. Oylarda eitlik olması halinde teklif reddedilmi sayılır.

12 Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanmazlar. Yönetim kurulu 2007 yılı içerisinde 16 kez yönetim kurulu toplantısı yaparak bu toplantıları karara balamıtır. Toplantılara üye katılımı % 80 oranında gerçeklemi olup alınan kararlar mevcudun oybirlii ile alınmı, alınan kararlara muhalif kalan Yönetim Kurulu Üyesi olmamıtır. 24. irketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasaı irket ana sözlemesinin 22. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ve Müdürler, Genel Kuruldan izin almaksızın kendileri veya bakaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak irketle herhangi bir ilem yapamazlar yılında yapılan Olaan Genel Kurul Toplantımızda Genel Kurul, Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muamelelerin (i yapma ve rekabet etme yetkiki) ifası için mezuniyet yetkisi verilmesine oybirliiyle karar vermitir. 25. Etik Kurallar Yönetim Kurulu tarafından irket ve çalıanları için etik kurallar oluturulmutur ve bilgilendirme politikası çerçevesinde irket internet sitesinde yayınlanacaktır. irkete uygulanan ilgili mevzuat, yasa ve düzenlemeler uyarınca Atlantis Yatırım Ortaklıı A.. aaıdaki etik kuralları kabul etmitir. Bu etik kurallar caydırıcı etkiye sahip olmak ve üst düzey yöneticilerin ve çalıanların benimsemesi ve savunması beklenen ilkeler koymak amacına yöneliktir. irketin belirledii/belirleyecei dier uygun politikaları, genelgeleri, davranı kuralları vs. tamamlayıcı nitelik taımaktadır. Atlantis Yatırım Ortaklıı A.. nin en önemli amacı, hissedarlarının yatırımlarını en iyi ekilde deerlendirmek maksadıyla mevcut piyasa koulları içerisinde portföyünün getirisini en yüksek seviyeye ulatırmak için çalımaktır. Halka açık bir irket olarak faaliyetlerini SPK tarafından yayımlanan ilgili teblile uyumlu olarak yönlendirir. Mesleki faaliyetlerini haksız rekabete yol açmayacak ekilde meslek adabını dikkate alarak yürütür. Hissedarlarına ve ilikide bulunulan dier kiilere karı herhangi bir suistimal söz konusu olamaz. Mali durum, mevcut irket yapısı ve deiiklikleri, ticari faaliyetler ve performans açık ve periyodik bir ekilde güncellenerek hissedarlara aktarılır. irket, çalıanları ve ortaklarıyla faaliyetlerinin yürütülmesinde dürüstlük, saydamlık ve adil davranma ilkeleri dorultusunda hareket eder. irket, ülkenin hukuk kurallarına ve faaliyetleri itibariyle balantılı olduu her türlü hukuki sınırlamaya uyar. Çalıanların ve ilikide bulunulan dier kiilerin haklarına saygılıdır. irket, sektörde kendisiyle aynı faaliyet dalında olan firmalarla ilikilerinde her zaman, dürüst davranmayı ve adil rekabet ilkelerine uymayı görev bilir. irket, çalıanlarının her birinin ayrı ayrı kiilik onurunu ve yasalarla tanınmı olan her türlü hakkını korumayı borç bilir. Güvenli ve salıklı bir ortamda çalımalarını salar. Ayrımcılıın ya da tacizin hiçbir türüne müsamaha etmez.

13 yeri politikasını çalıanlarıyla sürekli iletiim içerisinde, onların isteklerini de göz önünde bulundurarak belirler. Çalıanlardan hissedarlarla ve ilikide bulunulan herkesle açık ve dürüst iletiim kurmaları beklenir. irketin adını ve saygınlıını benimsemeleri ve korumaları beklenir. Çalıanlar faaliyet itibariyle kurulan her ilikide seviye ve mesafelerini korurlar. Yasal olmayan herhangi bir tutum ve davranı içerisinde olamayacakları gibi kendilerine menfaat temini tekliflerini anında yönetime iletmekle yükümlüdürler. irket yönetimi ve çalıanları olarak, bu etik kuralların tümüne uygun hareket etmeyi temin eder ve tüm faaliyetlerinde yasalara, mevzuata ve irket politikalarına uygunluun temelini oluturacaı bir i kültürünü oluturmaya gayret edeceklerini beyan eder. 26. Yönetim Kurulunda Oluturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Baımsızlıı irketimizde denetimden sorumlu komite üyesi bulunmakla birlikte henüz kurumsal yönetim komitesi oluturulmamıtır. 27. Yönetim Kuruluna Salanan Mali Haklar irket ana sözlemesinin 8. maddesinde yazılı olduu gibi; irket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdii ödemeler dıında mal varlıından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kiilere herhangi bir menfaat salayamaz. Yönetim Kurulu Üyelerine 2007 yılında herhangi bir ödeme yapılmamıtır. irketimiz, herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemi ve kredi kullandırmamı ve kefalet gibi teminat vermemitir.

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

1.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 1.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Avrasya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.yönetimi halka açık kurumların uymaları tavsiye edilen ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

IV - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

IV - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI IV - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Ata Yatırım Ortaklığı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerini, pay sahiplerini şefafflık,

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

DA stanbul Döeme Sanayii A.. YÖNETM KURULU TOPLANTI TUTANAI

DA stanbul Döeme Sanayii A.. YÖNETM KURULU TOPLANTI TUTANAI TOPLANTI TARH : 08/04/2005 TOPLANTI NO : 583 TOPLANTI SAAT : 10:30 NECDET NARN A. SERVET BERKÖZ 1. 2004 Aralık dönemi denetim sonrası mali raporların müzakere edilmesi 2. 2005 ubat dönemi mali raporların

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyum sağlanması yönündeki çalışmalar 2010 yılında da sürdürülmüş olup, Rhea Girişim

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin Yönetim Kurulumuzun 27.10.2010 tarih 2010/21 sayılı toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin - Şirketin

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

Bilgilendirme Politikası:

Bilgilendirme Politikası: Bilgilendirme Politikası: AMAÇ Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş. (Dentaş), sektörünün önde gelen saygın kuruluşlarından biri olarak ilgili kanunlara uyumlu olmak kaydıyla eşitlik, doğruluk, tarafsızlık,

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1- Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Kurumsal yönetimin; Şirket in başarıya ulaşması, bu başarının devamı ve Şirketimizin pay sahiplerine ekonomik değer sağlanması açısından önemli olduğuna inanmaktayız.

Detaylı

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu RAPORUN DÖNEMĐ : 01 OCAK 2012-31MART 2012 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERĐ : XI NO: 29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU A-Giriş 1-Raporlama Dönemi:

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ 2014 zc KRM-Y-04/19.06.2014/Rev.00 Madde 1/Amaç ve Kapsam Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI Tekstil Bankası Anonim irketi nin 2009 yılına ait Olaan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart 2010 tarihinde,

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

!! "#$ %&'%( ')*# +,!(!! -././.0$12 (, 3-3 3 % & ' %( $ 444. -. 5.

!! #$ %&'%( ')*# +,!(!! -././.0$12 (, 3-3 3 % & ' %( $ 444. -. 5. ! " "# $%#!! "#$ %&'%( ')*# +,!(!! -//0$12 (, 3-3 3 % & ' %( $ 444-5 / 00 6007 5 5 8 0 / $ 00$ 64447 +9: 5#999, 999, 9;, < 0' -% = -0 >3! 5!! 33-5 -? 8 0? 3 5? 2 5 5 00 -!! 5? - 8 0 %? 8 0 5! '@

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

İMKB ve hisselerin işlem gördüğü uluslararası borsalara iletilen özel durum açıklamaları

İMKB ve hisselerin işlem gördüğü uluslararası borsalara iletilen özel durum açıklamaları İHEVA BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç: İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. (İheva), ilgili kanunlar ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, hissedarların eş zamanlı eksiksiz, şeffaf ve doğru

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. Bilgilendirme Politikası 1-Amaç Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. bilgilendirme politikasında amaç, Ortaklığın hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim kurarak Ortaklığa ilişkin

Detaylı

Kurucunun Adı ve Soyadı

Kurucunun Adı ve Soyadı BORSA DII MENKUL KIYMETLER PYASASI A.. ANA SÖZLEMES (TASLAK) KURULU Madde 1- Aaıda ad ve soyadları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı kurucular tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYĐ ve TĐCARET A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI

BAK AMBALAJ SANAYĐ ve TĐCARET A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI BAK AMBALAJ SANAYĐ ve TĐCARET A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI AMAÇ Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve ilgili kanunlara uygun bir şekilde pay ve menfaat sahiplerinin ve

Detaylı

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2010 30.09.2010 DÖNEMİ SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2010 30.09.2010 DÖNEMİ SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2010 30.09.2010 DÖNEMİ SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2010 30.09.2010 2. Ortaklığın

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç ve Kapsam Asya Katılım Bankası A.Ş., başta Bankacılık Kanunu ve söz konusu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler olmak üzere, Sermaye Piyasası Mevzuatı,

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI A - AMAÇ Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. (Şirket) nin kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansının ve gelecek beklentilerinin,

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1 AMAÇ VE KAPSAM: Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş bilgilendirme politikasının amacı Sermaye piyasası Mevzuatı, ilke kararları ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2016 30.06.2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (01.01.2016 30.06.2016) I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2016 30.06.2016 2. Ortaklığın Ünvanı: Tacirler Yatırım

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ REVİZE NO 2 YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ 03.05.2012 REVİZYON TARİHİ -1 30.06.2014 REVİZYON TARİHİ -2 31.07.2017 1. KURULUŞ

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' !  #!  $ ! #$!!%&  %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&!  % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

Şirketimizde oluşturulan pay sahipleri ile ilişkilerden sorumlu olarak belirlenen kişiler ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Şirketimizde oluşturulan pay sahipleri ile ilişkilerden sorumlu olarak belirlenen kişiler ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyum sağlanması yönündeki çalışmalar 2009 yılında da sürdürülmüş olup, Vakıf Menkul

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Halka açık bir sermaye piyasası kurumu olan İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. saydamlık, eşitlik, sorumluluk ve hesap

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı

Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı Sayfa No: 1 Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 2008 yılına ait Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

%! & ' ( " ) $ $ * ! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 ! " # $ % &' $ (* +, -.

%! & ' (  ) $ $ * !  # $ % &' $ ()*+, -. % /  / &' 0!  # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 !  # $ % &' $ (* +, -. ! " # $ %! & ' ( " ) $ $ * +,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' $/ 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 +.,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ (* +, -. % &' $ / 0

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 I-GİRİŞ 1-Raporun Dönemi : 01.01.2008-31.03.2008 2-Ortaklığın Unvanı : Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3-Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 31.03.2008 tarihi itibariyle aktif olarak

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun 21/03/2012 tarih ve 103/184 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME

SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME SELÇUK ECZA DEPOSU TCARET VE SANAY ANONM RKET ESAS SÖZLEME Kurulu : Madde 1 Aaıda adları veikametgahları yazılı kurucular tarafından, yürürlükte bulunan kanunlar ve bu esas mukavelename hükümlerine göre

Detaylı

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELER VE ÇALIŞMA ESASLARI 1- AMAÇ Bu düzenlemenin amacı Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ 1. Raporun dönemi: 01/01/2008-30/06/2008 2. Ortaklığın ünvanı: Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

Kurucunun Adı ve Soyadı

Kurucunun Adı ve Soyadı GELEN LETMELER BORSASI A.. ANA SÖZLEMES (TASLAK) KURULU Madde 1- Aaıda ad ve soyadları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı kurucular tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8)

SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8) Hazine Müsteşarlığı ndan: 27/04/2011 SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8) Bir şirketin yönetim kurulu, yöneticileri, ortakları

Detaylı

Dönem içinde 50 civarı pay sahibi ile telefon ile görüşülmüş ve gelen sorular cevaplandırılmıştır.

Dönem içinde 50 civarı pay sahibi ile telefon ile görüşülmüş ve gelen sorular cevaplandırılmıştır. 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (Bundan böyle Şirket diye anılacaktır) 01 Nisan 2011 31 Mart 2012 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan "Kurumsal

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 4 BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 5 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Detaylı

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU EK(1) ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2012 Sayfa 1 1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal yönetim uygulamalarının

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul. : Hayır

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul. : Hayır Özel Durum Açıklaması (Genel) Tarih: 11/03/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul Telefon ve Faks No. E-posta adresi : : 0 216

Detaylı

Telefon: Fax: /

Telefon: Fax: / 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirket kurumsal yönetim ilkelerinin takipçisi ve uygulayıcısıdır. Şirket, kanunen öngörülen kurumsal yönetim

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONU : KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ İÇ TÜZÜKLERİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONU : KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ İÇ TÜZÜKLERİ 1/5 1. KURULUŞ KARARI Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) yürürlükte bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca oluşturulan bu Komite, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nun tarihli ve 838 sayılı kararı

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 4 BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 5 2.

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TÜZÜĞÜ

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TÜZÜĞÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TÜZÜĞÜ KOD NO REVİZE NO 2014/1 YÜRÜRLÜK TARİHİ 03.08.2012 REVİZYON TARİHİ 30.06.2014

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı.

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Özel Durum Açıklaması Tarih : 04 Nisan 2008 Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 4 Nisan 2008

Detaylı

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. 01.01.2011 31.12.2011 YILLIK FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2011 31.12.2011 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : Borova Yapı Endüstrisi A.Ş. YÖNETİM KURULU VE DENETİM KOMİTESİ: Şirketimizin

Detaylı

1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL. Akfen Holding Anonim irketi nden

1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL. Akfen Holding Anonim irketi nden 1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL Akfen Holding Anonim irketi nden Ortaklıımızın çıkarılmı sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 28.486.110.-TL ve mevcut

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 31 MART 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU 1.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Bagfas Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (Şirket) 01.01.2009-31.12.2009 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 04.07.2003

Detaylı

- Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,

- Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar, SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI AMAÇ Bilgilendirme politikasında amaç, şirket stratejileri ve performansını da dikkate alarak, Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin

Detaylı

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. Amaç Şirketimiz bilgilendirme politikasının ana prensibi;

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ 2) Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 3) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2010-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2011-31.03.2011 2- Ortaklığın Ünvanı : Euro B Tipi Menkul

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 27.05.2015 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2014 yılına ilişkin

Detaylı

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi: Bu rapor, Sardis Menkul Değerler A.Ş. nin 1 Ocak 2010 30 Haziran 2010 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklığın Unvanı: Sardis Menkul Değerler A.Ş. 3. Dönem İçinde Görev

Detaylı

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ ŞİRKETİN UNVANI Madde 2: Şirketin Ticaret Ünvanı VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ 1- AMAÇ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini düzenlendiği Seri :IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile Seri: IV, No:57 sayılı değişiklik

Detaylı

MARBAŞ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

MARBAŞ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI MARBAŞ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç: Marbaş B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansının

Detaylı

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama LEM KURALLARI BLDRM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasasında gerçekletireceiniz hisse senedi ilemleri sonucunda kâr edebileceiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, ilem yapmaya karar vermeden

Detaylı

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan, Şirketimizin 2014 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2 Nisan 2015 Perşembe günü

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI AMAÇ Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. ( Bak Ambalaj veya Şirket ) Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ), Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) ve ilgili

Detaylı

İstanbul, Ticaret Sicil No: / 46239

İstanbul, Ticaret Sicil No: / 46239 İstanbul, Ticaret Sicil No: 100324 / 46239 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 31.03.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2015 yılı çalışmalarını

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Yönergesi 1. AMAÇ

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Yönergesi 1. AMAÇ ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Yönergesi 1. AMAÇ Bu Yönerge nin amacı, Denetimden Sorumlu Komite nin görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarının belirlenmesidir.

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı