IV - KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IV - KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU"

Transkript

1 IV - KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU Atlantis Yatırım Ortaklıı A.. nin Kurumsal Yönetimin Ana Hatları aaıdaki yer almaktadır. irketimizin yönetimi için ana çerçeveyi oluturmaktadır. 01. KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Atlantis Yatırım Ortaklıı A.. yönetimi ve hissedarları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim lkelerinde yer alan prensiplerin, gerek pay sahiplerinin haklarının korunması, gerek çalıanlar ve müteriler ile ilikiler bakımından irketin uzun vadeli çıkarlarının gözetilmesini salayacaının bilinciyle, irket yönetiminde uygulamaya alınması konusunda tam irade beyan etmilerdir. Kurumsal Yönetim lkelerinde yer alan prensiplerin önemli bir kısmı 2004 yılı itibariyle uygulanmaya balanmıtır. irketimiz, Kurumsal Yönetim lkelerinin uygulamaya alınması ile ilgili önemli oranda mesafe kaydetmi olmakla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim lkelerinde yer alan prensiplerin düzenlenmesi ve uygulanması aamalarının ciddi anlamda bir teknik altyapı, insan kaynaı, konusunda bilgili danıma ekibi ve günlük faaliyet dıında ek çalıma süreci gerektirmesi nedeniyle henüz ilkelere tam uyum seviyesine ulaılamamıtır. irket yönetiminin Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum konusunda tamamlanması gereken eksikliklerin en kısa süreçte yapılması konusundaki kararlılıı sürmektedir. BÖLÜM I PAY SAHPLER 02. Pay Sahipleri le likiler Birimi irketimizde pay sahipleri ile ilikiler, yatırımcıların taleplerine ve istenilen bilgilere ulaılması konusu Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Devrim Yılmaz tarafından yürütülmektedir. Pay sahiplii haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözlemeye ve dier irket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını salayacak her türlü önlem alınmaktadır. 03. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmamaktadır. Dönem içerisinde pay sahiplerinin irketten yazılı olarak bilgi talebi olmamıtır. Sözlü ve mail ortamında gelen bilgi taleplerine ilikin istenilen bilgiler doru olarak kendilerine aktarılmı olup, irketle ilgili önemli bilgiler özel durum açıklaması olarak aynı gün içerisinde en seri haberleme yolu ile duyurulmaktadır. irket portföyündeki varlıkların ayrıntılı dökümü ve portföy deeri haftalık dönemler itibariyle MKB na iletilmekte ve MKB Günlük Bülteninde yayınlanmaktadır. Ayrıca portföy yapısı ile deeri irket merkezinde ortakların incelemesine sunulmaktadır. irket ana sözlemesinde özel denetçi atanması talebi bireysel hak olarak düzenlenmemi olup, dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıtır. 04. Genel Kurul Bilgileri Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir ekilde, açık ve anlaılabilir bir yöntemle aktarılmakta; pay sahiplerine eit artlar altında düüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmekte ve salıklı bir tartıma ortamı yaratılmaktadır.

2 Dönem içerisinde bir kez Olaan Genel Kurul Toplantısı yapılmıtır tarihinde yapılan Olaan Genel Kurul toplantısında YTL lık ödenmi sermayeye tekabül eden adet hisseden; YTL lık sermayeye karılık adet pay asaleten, YTL lık sermayeye karılık adet pay vekaleten olmak üzere toplam YTL lık sermayeye karılık adet pay toplantıda temsil edilmi, böylece genel kurul asgari toplantı nisabı olan adet hissenin üzerinde katılım gerçeklemitir. Toplantıya menfaat sahipleri ile medyanın katılımı olmamıtır. Genel Kurul toplantı daveti; toplantı yeri, günü ve saati ile gündemi ihtiva edecek ekilde MKB Borsa Bülteninde, Türk Ticaret Sicil Gazetesi nde ve irket merkezinin bulunduu yerde çıkan iki gazetede yayınlanarak, nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresinde yapılmıtır. Yapılan Genel Kurul Toplantılarında pay sahipleri tarafından öneri verilmemi ve soru sorma hakları kullanılmamıtır. Genel Kurul tutanakları ve istenilen tüm bilgi ve belgeler irket merkezinde ve internet sitesinde sürekli olarak pay sahiplerine açık tutulmaktadır. 05. Oy Hakları ve Azınlık Hakları irketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlatırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun ekilde kullanma fırsatı salanmaktadır. irketimizde sadece yönetim kurulu üye seçiminde adet oy hakkına sahip adet toplam 100 YTL nominal deerinde 1.Tertip A grubu pay bulunmaktadır. Dier tüm konularda her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. irketimizde oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecek ekilde bir düzenleme bulunmamaktadır. Esas sözlememizde pay sahibi olmayan kii veya kurumun temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır. irketimiz sermayesinde karılıklı itirak ilikisi bulunmamaktadır. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Esas sözlememizde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir. Bu yöntemin avantaj ve dezavantajları mevzuattaki gelimeler çerçevesinde deerlendirilmektedir. 06. Kar Daıtım Politikası ve Kar Daıtım Zamanı irketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur. Kar daıtım politikamız Sermaye Piyasası Mevzuatı ile esas sözlememiz çerçevesinde belirlenmektedir. irket ana sözlemesinin 33. maddesine göre; irketin karı, portföydeki varlıkları alım satımından doan kar, gerçekleen faiz, temettü v.b. gelirlerin toplamından, amortisman ve genel yönetim giderleri gibi giderlerin düülmesinden sonra bulunan tutardır. Gerçekleme deyimi faiz, temettü v.b. gelirlerin vadesinde, duyuru tarihinde ya da satı anında tahsil edilebilir hale geldii durumu ifade eder. Dönem karının hesabında portföydeki kıymetlerin tahakkuk etmi deer artıları dikkate alınmaz. Bu suretle meydana gelecek kardan %5 kanuni yedek akçe ve dier kanuni yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalandan pay sahiplerine, Sermaye Piyasası Kurulu nca tespit edilen oranda birinci temettü verilmesine yetecek miktarda ayrılır.

3 Geri kalan kısım üzerinden Genel Kurulun tespit edecei ekil ve surette tasarruf olunur. irket Yönetim Kurulu tarihli kararında irketin 2007 ve izleyen yıllara ilikin kar daıtım politikasının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak her yıl oluması halinde daıtılabilir net karın en az %20 oranındaki kısmının nakit temettü veya bedelsiz sermaye artırımı yoluyla ortaklara daıtılması ve bu politikanın mevzuata ulusal ve uluslararası ekonomik artlara ve finansal piyasaların durumuna göre pay sahipleri ve irket menfaatlerini olumsuz yönde etkilemeyecek ekilde Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilmesi olarak belirlenmesine ve bu politikanın genel kurulun bilgisine sunulmasına oy birlii ile karar vermitir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükmüyle ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile esas sözlemede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü ayrılmadıkça, baka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve içilere kardan pay daıtılmasına karar verilemez. kinci temettü hissesi olarak hissedarlara daıtılması kararlatırılan ve kara itirak eden kimselere daıtılan kısımdan Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi gereince %10 kesilerek kanuni yedek akçeye eklenir. Kar Daıtım Zamanı Madde 34 - Kar daıtımında Sermaye Piyasası Kanunu nun 15 inci maddesi ve Kurul teblilerine uyulur. Kar daıtımında kıstelyevm esası uygulanmaksızın mevcut payların tamamı eit ekilde kar payından yararlanır. irket esas sözlemesinde temettü avansı daıtımına ilikin bir madde bulunmamaktadır. 07. Payların Devri Esas sözlememizde pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlatırıcı herhangi bir hükme yer verilmemektedir. BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE EFFAFLIK 08. irket Bilgilendirme Politikası irket Bilgilendirme Politikası, irket esas sözlemesinde yer alan ekilde aaıdaki gibidir. Madde 31- irket, kamuyu aydınlatma amacıyla gereken önlemleri alır. Bu çerçevede; a) Portföyündeki varlıkların ayrıntılı bir dökümünü ve portföy deerini haftalık dönemler itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu na iletir. Portföy yapısı ile deerini irket merkezi ile ubelerinde ortakların incelemesine sunar. b) Mali tablo ve raporlara ilikin olarak muhasebe standartları ve baımsız denetlemeye yönelik SPK düzenlemelerine uyulur ve bu düzenlemeler çerçevesinde portföydeki menkul kıymetlerin türleri itibariyle maliyet ve rayiç bedelleriyle gösterildii portföy deeri tablosu ve baımsız denetim öngörülen mali tablolar baımsız denetim raporu ile birlikte, SPK nun ilgili teblileri çerçevesinde kamuya açıklanır ve Kurul a gönderilir. c) Yönetim Kurulu nca hazırlanan kar daıtım önerisini ve kar daıtım tarihi öngörüsünü ilgili mevzuatta belirtilen süreler içinde Sermaye Piyasası Kurulu na ve stanbul Menkul Kıymetler Borsası na bildirir.

4 d) Sermaye Piyasası Kurulu nca irket in denetimi, gözetimi ve izlenmesine yönelik olarak istenen her türlü bilgi ve belgeyi, söz konusu bilgi ve/veya belgelerin istenmesini takip eden 6 igünü içerisinde Kurul a gönderir. Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticiler ve sermayenin dorudan ya da dolaylı olarak %5 ine sahip olan pay sahipleri, irketin sermaye piyasası araçları üzerinde yapmı oldukları ilemleri Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak kamuya açıklamaktadırlar yılı mali tablo ve dipnotlarımız Sermaye Piyasası Kurulunun Seri XI No 25 sayılı tebliine göre hazırlanmı baımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanmıtır. 09. Özel Durum Açıklamaları Kamuya yaptıımız açıklamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatına, SPK ve Borsa düzenlemelerine ve ilkelerine uyulmaktadır 2007 yılı içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 6 adet özel durum açıklaması yapılmı olup, bu açıklamalara ilikin SPK ve MKB tarafından ek açıklama istenmemitir. irkete ilikin özel durum açıklamaları zamanında yapılmı, SPK tarafından özel durum açıklamalarının zamanında yapılmamasına ilikin uygulanan herhangi bir yaptırım olmamıtır. 10. irket nternet Sitesi ve çerii irketin internet sitesi adresi dur. nternet sitesinde ana sayfada bir link ile ulaılabilen SPK Kurumsal Yönetim lkeleri II. Bölüm madde te sayılan bilgilere yer verilmektedir. Web sitemizin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalımalarımız ise sürekli olarak devam edecektir. 11. Gerçek Kii Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması irketin gerçek kii nihai hakim pay sahiplerinin sahip oldukları oy oranları bir tablo halinde aaıda verilmektedir: Pay Tutar Adı - Soyadı/Unvanı ( % ) ( YTL ) Ulus Menkul Deerler A.. 23,38% Mustafa Yılmaz 8,43% Anıl Erk Yılmaz 3,81% Fatma Karagözlü 4,58% Özgür Devrim Yılmaz 0,03% Dier Ortaklar 59,77% TOPLAM 100,00% çeriden Örenebilecek Durumda Olan Kiilerin Kamuya Duyurulması

5 çeriden örenebilecek durumda olan kiilerin listesi kamuya duyurulmu olup, ticari sır niteliindeki bilgilere ulaabilecek kiilerin ad ve soyadları ile görevleri aaıda verilmektedir. Adı Soyadı Ünvanı. Anıl Erk Yılmaz Yönetim Kurulu Bakanı Fatma Karagözlü Yönetim Kurulu Bakan Vekili MustafaYılmaz Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Devrim Yılmaz Yönetim Kurulu Üyesi Alpay Altay Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ali Demirkaya Muhasebe ve Raporlama Sorumlusu BÖLÜM III MENFAAT SAHPLER irketimiz bir portföy yönetim irketi olması nedeniyle, pay sahipleri ve yatırımcılar en önemli menfaat sahipleridir. Pay Sahipleri ve Yatırımcılar ile ilikilerimizin tutarlı ve üst seviyede yönetilmesini salamak önceliklerimizdendir. 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi irket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda özel durum açıklaması eklinde anında kamuya duyuruların yanı sıra, istedikleri takdirde irket merkezi arayarak yetkili kiilerden ve internet sitesinden bilgi alabilmektedirler. Pay Sahipleri ve Yatırımcıların bilgilendirilmesi Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenlemeleri ve lkeleri dorultusunda belirlenen araçlar vasıtası ile yapılmaktadır. 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda herhangi bir model oluturulmamıtır. Ancak menfaat sahiplerinden bize ulaan bildirim ve tavsiyeler, üst yönetimin deerlendirmesine sunularak çözüm önerileri ve politikalar gelitirilmektedir. 15. nsan Kaynakları Politikası irket, gerek çalıan personel sayısının az olması, gerekse teknik olarak uygulanmasının zor olacaı sebebiyle insan kaynakları politikası oluturmamı ve çalıanlar ile ilikileri yürütmek amacıyla bir temsilci atanmamıtır. 16. Müteri ve Tedarikçilerle likiler Hakkında Bilgiler irketimiz bir portföy yönetim irketi olduundan dolayı, mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satıında müteri memnuniyetini salamaya yönelik bir çalıma gerekmediinden bu hususlara ilikin çalımamız bulunmamaktadır. Ancak, irketimizin portföy yönetimine ilikin konularda ortaklarımızın her türlü bilgi taleplerine ayrıntılı ekilde yardımcı olunmaktadır. 17. Sosyal Sorumluluk irketimizin çevreye, bulunulan bölgeye ve genel olarak kamuya yönelik faaliyetleri (desteklenen/öncülük edilen sosyal çalımalar, bölge insanlarına yönelik çalımalar vb.) bulunmamaktadır.

6 BÖLÜM IV YÖNETM KURULU 18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluumu ve Baımsız Üyeler Yönetim Kurulunun oluumu ve seçimi ilkelere uygun olarak gerçekletirilmekte olup buna ilikin esaslar ana sözlememizde yer almaktadır. irketin ileri ve yönetimi, genel kurul tarafından üç yıl için seçilen be üyeden oluacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu aaıdaki gibidir. Yönetim Kurulu Bakanı : Anıl Erk Yılmaz Yönetim Kurulu Üyesi ve Bakan Vekili : Fatma Karagözlü Yönetim Kurulu Üyesi : Mustafa Yılmaz Yönetim Kurulu Üyesi : Özgür Devrim Yılmaz Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür : Alpay Altay irket faaliyetlerinin yapısı gerei Yönetim Kurulunda baımsız üye bulunmamakta olup, Yönetim Kurulu üyelerinin irket dıında baka görevler alması da belli kurallara balanmamı ve sınırlandırılmamıtır. 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri irket ana sözlemesinin 17. maddesi Yönetim Kurulu üyelerinin çounluunun T.C. vatandaı olmaları ve Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen artları taıması gerekir. eklindedir. Bu maddeden hareketle tüm Yönetim Kurulu Üyeleri SPK Kurumsal Yönetim lkelerinin IV.bölümünde yer alan niteliklerle örtümekte, ayrıca Yatırım Ortaklıklarına ilikin Esaslar Tebliinin 22. maddesinde aranan artları da salamaktadır. irket Yönetim Kurulu Üyeleri faaliyet alanına ilikin ilem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiye sahip irket yönetimi hakkında yetimi ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yetenei bulunan yüksek örenim görmü kiilerden olumaktadır. 20. irketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri irketimizin internet sitesinde de belirtildii üzere, irketimizin Yatırım Amacı/Stratejisi: yatırım riskini en aza indirmek ve getiriyi en yüksek düzeyde tutmak amacıyla portföy çeitlendirmesini hedeflemek, yatırım araçları arasında hisse senedini tercih ederek sermayesini uzun vadede deerlendirmeyi amaçlamaktır. Hisse seçimlerimizde de portföy riski sektörlere daıtılarak azaltılmakta ve sektöründe en yüksek getiriyi en az risk ile getirecek senetler seçilmektedir. Ayrıca sabit getirili menkul kıymetler ile hisse senedi oranları piyasa beklentilerine göre ekillendirilmektedir. Yönetim Kurulu, yöneticiler tarafından oluturulan stratejik hedefleri irket menfaatleri dorultusunda belirleyip, karara balayarak sonuçlandırmaktadır. irketin faaliyetleri haftalık, aylık, üçer aylık ve yıllık periyotlarda yönetim kurulu tarafından incelenerek gözden geçirilmektedir. 21. Risk Yönetim ve ç Kontrol Mekanizması Yönetim Kurulunca belirlenen ve ana sözlemenin 12. maddesinde de yer aldıı ekilde risk yönetim esasları vardır. Ayrıca iç kontrol mekanizması da yönetim kurulunca etkin bir ekilde yürütülmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu nun tarihli ilke kararı çerçevesinde tarihinde toplanan Yönetim Kurulu ;

7 * irket Portföyünün yönetimi sürecindeki karar alma mekanizmasının düzenlenmesine ilikin olarak hazırlanan Portföy Yönetimi ve Portföy Yönetimine ilikin Prosedür ün yürürlüe konulmasına ve kararlara dayanak tekil edecek bilgi ve belgelerin irket bünyesinde muhafaza edilmesine, * irketimizin Portföyünün Yönetiminden Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Alpay Altay ın sorumlu olmasına ve Portföy Yönetimi ve Portföy Yönetimine ilikin Prosedür çerçevesinde ilem yapmak üzere yetkilendirilmesine, * Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Devrim Yılmaz ın Hisse Senetleri ve Pay sahipleriyle likiler Temsilcisi olarak görevlendirilmesine, * Ali Demirkaya nın Takas, Operasyon, Hazine ve Muhasebe Sorumlusu olarak görevlendirilmesine, * Hosrof Ölçer in operasyonel faaliyetlerle ilgili hizmetli ve ofis hizmetlisi olarak görevlendirilmesine, oy birlii ile karar vermitir. Yönetim Kurulumuz ayrıca aaıda yer alan Faaliyet ve ç Kontrol Yönetmeliini (Personel Görev Tanımları-Yetki ve Sorumlulukları-Portföy Yönetim Süreci) oy birlii ile onaylamı ve ç Kontrol Sorumlusu olarak aynı zamanda irket Denetleme Komitesi Üyesi olan Fatma Karagözlü nün seçilmesine oy birlii ile karar vermitir. BÖLÜM 1 : GENEL HÜKÜMLER 1- Amaç 2- Kapsam 3- Yürütme ATLANTS YATIRIM ORTAKLII A.. FAALYET VE Ç KONTROL YÖNETMEL ( PERSONEL GÖREV TANIMLARI ) ( YETK VE SORUMLULUKLARI ) ( PORTFÖY YÖNETM SÜREC ) TEMMUZ 2007 PERSONEL GÖREV TANIMLARI VE SORUMLULUKLARI BÖLÜM 2 : PERSONEL GÖREV, YETK VE SORUMLULUKLARI 1-Personel Görev ve Yetkileri a) Genel Müdür b) Portföy Yönetimi ve Portföy Yönetimine likin Prosedür c) Takas Operasyon ve Muhasebe d) Hisse Senetleri ve Pay Sahipleri ile likiler 2-Personelin Görev Tanımı 3-Personelin Nitelikleri 4-Personelin Sorumlulukları BÖLÜM 3 : YÜRÜRLÜK BÖLÜM 1 : GENEL HÜKÜMLER 1- Amaç Bu yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu nun Seri:VI No:4 sayılı Tebli i uyarınca, ATLANTS YATIRIM ORTAKLII A.. nin (Bundan sonra irket olarak anılacaktır.) tüm i ve ilemlerinin düzenli ve etkin yürütülmesi, mevzuata uygunluu, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti,

8 muhasebe kayıtlarının doru ve eksiksiz olması, üretilecek raporların ve mali bilgilerin doru ve güvenilir olarak zamanında hazırlanmasına ilikin esasları düzenler. 2- Kapsam irket te çalıan tüm personel bu yönetmelikte belirtilen kurallara titizlikle uymaktan ve uyulmasını salamaktan sorumludur. 3- Yürütme Yönetmeliin uygulanmasından Genel Müdür ve ilgili tüm birim personeli, gözetiminden ise Yönetim Kurulu sorumludur. BÖLÜM 2: PERSONEL GÖREV, YETK VE SORUMLULUKLARI 1- Personel Görev ve Yetkileri a) Genel Müdür Genel Müdür; Yönetim Kurulu adına, idari ve operasyonel konuların koordinasyonundan, üçüncü kii ve kurumlara karı irketin temsil edilmesinden sorumludur. ç kontrole yönelik yazılı kurallar çerçevesinde tüm i ve ilemlerin düzenli ve etkin uygulanmasının kontrolünden, uygulanan i ve ilem yöntemlerini iyiletirmek ve gereken teknolojik ve dier yeniliklerin uygulanabilirlii konusunda aratırmalar yaptırarak, irket karının optimizasyonunu gerçekletirmekten sorumludur. irket risklerini minimize etmek üzere, iç kontrol sisteminin etkin çalımasına nezaret eder. Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili tebli, yönetmelik ve irketin iç yönetmelikleri çerçevesinde birimler arasında i akıının koordineli ve düzenli olarak sürdürülmesini salar, irketin standart form, belge, saklama ve kayıt düzeninin düzenli ve mevzuata uygunluunu salar, Sermaye Piyasası Kurulu, MKB, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluu ve dier kurum ve kurululardan gelen yazıları takip eder, ilgili departmanları bilgilendirir ve cevaplandırılması gereken yazıların hazırlanmasını koordine eder, irket muhasebesini, takas operasyon ve hazine ilemlerini kontrol ve koordine eder, Yönetim kurulu kararları ile genel kurul toplantıları için hazırlıkları, ilgili bölümlerle koordineli olarak yapar, alınan kararların uygulanmasını salar, irket bütçesinin hazırlanmasının takibini ve kontrolünü salar, irket stratejisi ve vizyonu dorultusunda yönetim raporlaması yapar ve gerektiinde yönetime yatırım önerilerinde bulunur, irketin sermaye piyasaları nezdinde gerçekletirdii tüm ilemlerin mevzuata, kanunlara ve irket prosedürlerine uygunluunu tefti bölümüyle koordineli olarak denetler ve gözetir. b) Portföy Yönetimi ve Portföy Yönetimine likin Prosedür: Portföy Yöneticisi irket Portföyünü yönetme yetkisine sahiptir. Portföy Yöneticisinin balıca görevleri; Ortaklık portföyünü oluturmak, yönetmek ve gerektiinde portföyde deiiklikler yapmak, Portföy çeitlendirmesiyle yatırım riskine, faaliyet alanlarına ve ortaklıkların durumlarına göre en aza indirecek bir biçimde daıtmak, Menkul kıymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilikin gelimeleri sürekli izlemek ve portföy yönetimi ile ilgili olarak gerekli önlemleri almak,

9 Portföyün deerini korumaya ve artırmaya yönelik incelemeleri ve aratırmaları yürütmek ve yapılan aratırma ve gelimeleri takip etmektir. irket portföyünün yönetiminde Yönetim Kurulu Bakanı murahhas olarak alım - satım kararlarında yetkilidir. irket portföyü, birden fazla portföy yöneticisi olması durumunda yöneticiler arasında bölünerek yönetilebilir. Bu durumda, irket yönetim kurulu periyodik olarak performans deerlemesi yapar. c) Takas - Operasyon, Hazine ve Muhasebe Takas Operasyon, Hazine ve Muhasebe sorumlusu; irket in günlük nakit akıını salamak, takas - operasyon ve hazine ilemleri, her türlü muhasebe kayıt, kontrol ve raporların hazırlanması ve ilgili kamu kurum ve kurulularına yükümlülüklerin yerine getirilmesinden, periyodik raporların hazırlanmasından ve gönderilmesinden sorumludur. Günlük olarak Takasbank tan artı/eksi raporunu, hazine raporunu ve dier raporları alır, gerekli kontrol ve mutabakatları yapar ve gerekli tabloların hazırlanmasını salar. irketin muhasebe kayıtlarının düzgün tutulması ve belge düzeninin mevzuata uygun olarak tutulmasını salar. Nakit ve menkul varlıkları ile ilgili günlük kasa, banka ve dier kurum ve kurulu mutabakatlarının yapıldıını kontrol eder. Vergi Dairesi, SSK ve dier kamu kurum ve kurulularına karı olan yükümlülüklerin ve raporlamaların takibini yapar. Günlük olarak hazırlanan irket ileri ile ilgili borç/alacak ve ödeme raporlarının takibini yapar. Sermaye Piyasası Kurulu, IMKB, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluu ve/veya dier kamu kurum ve kurulularına gönderilecek olan mali tablolar ve dier yasal rapor ve tabloların hazırlanmasını, kontrolünü ve takibini yürütür. Yönetim Kurulu, Olaan ve Olaanüstü Genel Kurul toplantıları için gerekli hazırlıkları yapar. Sermaye artırımları ve temettü ödemeleri ile ilgili ilem kayıtlarının kontrolünü yapar. d) Hisse Senetleri ve Pay Sahipleri ile likiler Hisse senetleri ve pay sahipleriyle ilikilerden sorumludur. Balıca görevleri; Pay sahiplerine ilikin kayıtların salıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını salamak, irket ile ilgili kamuya açıklanmamı, gizli ve ticari sır niteliindeki bilgiler hariç olmak üzere pay sahiplerinin irket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözlemeye ve dier irket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını salamak,

10 Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabilecei dökümanları hazırlamak, Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını salamak, mevzuat ve irketin bilgilendirme politikası dahil, kamuoyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve ilgilenmek, olarak belirlenmitir. 2- Personelin Görev Tanımı Yönetici; Yönetim Kurulu Bakanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve irket bünyesinde bulunan birimlerin yönetiminden sorumlu olan kiileri, ihtisas personeli ise; irket bünyesinde bulunan birimlerin yönetiminden sorumlu kiilere balı olarak çalıan Takas operasyon, hazine ve muhasebe sorumlusu, Hisse senetleri ve pay sahipleri ile ilikiler sorumlusu ile yaptıkları i itibariyle benzer sorumluluu taıyan dier kiileri ifade eder. 3- Personelin Nitelikleri Yürütülecek faaliyetlere göre mevzuatta farklı eitim ve mesleki tecrübe artları öngörülmedii takdirde (Yönetim Kurulu Üyeleri için SPK mevzuatında öngörülen yükümlülüklere uyulur) yöneticilerin ve ihtisas personelinin yaptıkları i ve görevler itibarıyla gerekli olan Sermaye Piyasası Kurulu nun verdii Lisans veya Lisanslara sahip olmaları ve en az 4 yıllık lisans eitimi veren kurumlardan mezun olmaları ve mesleki yeterlilie sahip olmaları gerekmektedir. 4- Personelin Sorumlulukları Tüm personelin sorumluluu, görevlerinden doan yetkileri ile orantılıdır. Görevlerin yerine getirilmesinde, irket yönetmeliklerine, çalıma esaslarına, gizlilik ilkelerine ve Sermaye Piyasası Mevzuat ına aykırı hareket ve kararları ile kasıt, hata ve ihmallerden meydana gelen olumsuz sonuçlardan ilgili personel ve yöneticisi sorumludur. Hiçbir personel her ne ekilde olursa olsun, ii dolayısıyla örendii hiçbir irket sırrını, irket içinde ve/veya irket dıında açıklayamaz. Kendileri ve/veya üçüncü ahısların menfaatine kullanamazlar. Ortakların hak ve yararlarını zedeleyici, iyi niyet kurallarına aykırı hareket ve ilemlerde bulunamazlar. Sermaye piyasalarında yapay fiyat veya pazar oluumuna yol açacak veya müterilerin yatırım kararlarını etkileyecek veya genelde mali piyasalarda fiyatların artıp eksilmesine neden olacak tarzda asılsız, yanlı, yanıltıcı, yetersiz beyan, açıklama ve öngörülerde bulunamazlar. i ile ilgili kanuni ve mevzuatta düzenlenmi zorunlu eitim programlarına katılmak zorundadır ve kendisini mesleki yönden sürekli olarak gelitirir. irket yönetici ve ihtisas personeli ve dier personeldeki meydana gelen deiiklikler ile mevzuatta öngörülen genel ve özel artlarla ilgili olarak merkez dıı örgütleri dahil tekilatlarında organizasyon, mekan, teknik donanım, belge ve kayıt sistemindeki deiiklikleri meydana geldikleri tarihten itibaren kanuni süreleri içinde ilgili kurum ve kurululara bildirir. Amirleri tarafından verilecek dier görevleri yerine getirir.

11 BÖLÜM 3 : YÜRÜRLÜK bu yönetmelik, ATLANTS YATIRIM ORTAKLII A.. Yönetim Kurulu nun onayını müteakip yürürlüe girmitir. 22. Yönetim Kurulu Üyeleri le Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları Yönetim Kurulunun yetki ve sorumlulukları, fonksiyonları ile tutarlı genel kurula tanınan yetki ve sorumluluklardan açıkça ayrılabilir ve tanımlanabilir biçimde ana sözlemede yer almaktadır. irket ana sözlemesinin 20. maddesinde yazıldıı gibi; irket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile Genel Kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder. irket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözlemelerin geçerli olabilmesi için bunların irketin unvan altına konmu ve irketi ilzama yetkili kiilerin imzasını taıması gereklidir. Kimlerin irketi ilzama yetkili olacaı Yönetim Kurulunca tespit edilir. Madde 21- Yönetim Kurulunca, irket ilerinin yürütülmesi için bir Genel Müdür ve yeterli sayıda müdür atanır. Genel Müdürün yüksek örenim görmü, iletme, finansman, mali analiz, sermaye piyasası ve borsa mevzuatı konusunda yeterli mesleki bilgi ve tecrübeye sahip olması ve gerekli ahlaki nitelikleri taıması arttır. Genel Müdür, Yönetim Kurulu Kararları dorultusunda ve Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre irketi yönetmekle yükümlüdür. Genel Müdür, Yönetim Kurulu üyelii sıfatını taımamakla birlikte, Yönetim Kurulu toplantılarına katılır; ancak oy hakkı yoktur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresini aan süreler için Genel Müdür atanabilir. 23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları irket ana sözlemesinin 18. maddesinde de belirtildii üzere; Yönetim kurulu irket ileri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Bakanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde deiiklik yapılabilir. Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı istei üzerine Bakan Yönetim Kurulunu toplantıya çaırmazsa, üyeler de re sen çarı yetkisine haiz olurlar. Toplantı yeri irket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak artı ile, baka bir yerde de toplanabilir. Yönetim kurulu üye tamsayısının yarıdan fazlası çounlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çounluuyla alır. Oylarda eitlik olması halinde teklif reddedilmi sayılır.

12 Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanmazlar. Yönetim kurulu 2007 yılı içerisinde 16 kez yönetim kurulu toplantısı yaparak bu toplantıları karara balamıtır. Toplantılara üye katılımı % 80 oranında gerçeklemi olup alınan kararlar mevcudun oybirlii ile alınmı, alınan kararlara muhalif kalan Yönetim Kurulu Üyesi olmamıtır. 24. irketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasaı irket ana sözlemesinin 22. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ve Müdürler, Genel Kuruldan izin almaksızın kendileri veya bakaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak irketle herhangi bir ilem yapamazlar yılında yapılan Olaan Genel Kurul Toplantımızda Genel Kurul, Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muamelelerin (i yapma ve rekabet etme yetkiki) ifası için mezuniyet yetkisi verilmesine oybirliiyle karar vermitir. 25. Etik Kurallar Yönetim Kurulu tarafından irket ve çalıanları için etik kurallar oluturulmutur ve bilgilendirme politikası çerçevesinde irket internet sitesinde yayınlanacaktır. irkete uygulanan ilgili mevzuat, yasa ve düzenlemeler uyarınca Atlantis Yatırım Ortaklıı A.. aaıdaki etik kuralları kabul etmitir. Bu etik kurallar caydırıcı etkiye sahip olmak ve üst düzey yöneticilerin ve çalıanların benimsemesi ve savunması beklenen ilkeler koymak amacına yöneliktir. irketin belirledii/belirleyecei dier uygun politikaları, genelgeleri, davranı kuralları vs. tamamlayıcı nitelik taımaktadır. Atlantis Yatırım Ortaklıı A.. nin en önemli amacı, hissedarlarının yatırımlarını en iyi ekilde deerlendirmek maksadıyla mevcut piyasa koulları içerisinde portföyünün getirisini en yüksek seviyeye ulatırmak için çalımaktır. Halka açık bir irket olarak faaliyetlerini SPK tarafından yayımlanan ilgili teblile uyumlu olarak yönlendirir. Mesleki faaliyetlerini haksız rekabete yol açmayacak ekilde meslek adabını dikkate alarak yürütür. Hissedarlarına ve ilikide bulunulan dier kiilere karı herhangi bir suistimal söz konusu olamaz. Mali durum, mevcut irket yapısı ve deiiklikleri, ticari faaliyetler ve performans açık ve periyodik bir ekilde güncellenerek hissedarlara aktarılır. irket, çalıanları ve ortaklarıyla faaliyetlerinin yürütülmesinde dürüstlük, saydamlık ve adil davranma ilkeleri dorultusunda hareket eder. irket, ülkenin hukuk kurallarına ve faaliyetleri itibariyle balantılı olduu her türlü hukuki sınırlamaya uyar. Çalıanların ve ilikide bulunulan dier kiilerin haklarına saygılıdır. irket, sektörde kendisiyle aynı faaliyet dalında olan firmalarla ilikilerinde her zaman, dürüst davranmayı ve adil rekabet ilkelerine uymayı görev bilir. irket, çalıanlarının her birinin ayrı ayrı kiilik onurunu ve yasalarla tanınmı olan her türlü hakkını korumayı borç bilir. Güvenli ve salıklı bir ortamda çalımalarını salar. Ayrımcılıın ya da tacizin hiçbir türüne müsamaha etmez.

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2010-30.09.2010 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2010 30.09.2010 2- Ortaklığın Ünvanı : EuroTrend Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2011-30.09.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2011 30.09.2011 2- Ortaklığın Ünvanı : EuroTrend Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.12.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2- Ortaklığın Ünvanı : Euro B Tipi Menkul

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2010-31.12.2010 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2010 31.12.2010 2- Ortaklığın Ünvanı : EuroTrend Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2012-31.12.2012 2- Ortaklığın Ünvanı : Euro B Tipi Menkul

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 11.03.2011-30.06.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 11.03.2011 30.06.2011 2- Ortaklığın Ünvanı : Euro Kapital Yatırım Ortaklığı

Detaylı

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2010 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2010 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU I GİRİŞ METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2010 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1 Raporun Dönemi : 01.01.2010 31.12.2010 2 Ortaklığın Ünvanı : Metro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3 Dönem

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELER

KURUMSAL YÖNETM LKELER KURUMSAL YÖNETM LKELER nternet sitemizde Kurumsal Yönetim lkeleri gerei gerekli deiiklikler yapılmı, hissedarlarımıza ve irketimizle ilikili tüm taraflara irketimize ve faaliyetlerimize ilikin bilgilendirme

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A..

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.., 01 Ocak 2009 31 Aralık 2009 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELER

KURUMSAL YÖNETM LKELER KURUMSAL YÖNETM LKELER nternet sitemizde Kurumsal Yönetim lkeleri gerei gerekli deiiklikler yapılmı, hissedarlarımıza ve irketimizle ilikili tüm taraflara irketimize ve faaliyetlerimize ilikin bilgilendirme

Detaylı

DEN ZBANK ANON M RKET YÖNET M KURULU BA KANLI I NDAN OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DEN ZBANK ANON M RKET YÖNET M KURULU BA KANLI I NDAN OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DENZBANK ANONM RKET YÖNETM KURULU BAKANLII NDAN OLAANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 290,000,000,000,000.- (ikiyüzdoksantrilyon)tl sından 316,100,000,000,000.-

Detaylı

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri AVIVA SGORTA A.. FAALYET RAPORU 2005 ÇNDEKLER Gündem Genel Müdürün Mesajı Kurumsal Yönetim Beyanı Kurumsal Yönetim lkeleri Genel Kurulların Fonksiyonu, Pay Sahiplerinin Sahip Olduu Haklar Ve Bu Hakların

Detaylı

Kurucunun Adı ve Soyadı

Kurucunun Adı ve Soyadı GELEN LETMELER BORSASI A.. ANA SÖZLEMES (TASLAK) KURULU Madde 1- Aaıda ad ve soyadları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı kurucular tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde

Detaylı

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU (01.01.2007 31.12.2007) TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TARİH : 27.03.2008 SAAT : 14:00 TOPLANTI

Detaylı

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 3 BÖLÜM II- PAY SAHİPLERİ 4 2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Detaylı

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 4 BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 5 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 4 BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 5 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME ( 31.12.2009 Tarihi İtibariyle Birleştirilmiş Tek Metin Halinde)

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME ( 31.12.2009 Tarihi İtibariyle Birleştirilmiş Tek Metin Halinde) Ek 1 Esas Sözleşme TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME ( 31.12.2009 Tarihi İtibariyle Birleştirilmiş Tek Metin Halinde) KURULUŞ MADDE 1- Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani

Detaylı

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. SERİ :XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. SERİ :XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. SERİ :XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU a. Raporun Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 Ortaklığın Ünvanı : Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.06.2013 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2013.30.06.2013 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II-14.1 SAYILI FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II-14.1 SAYILI FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II-14.1 SAYILI FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK-31 ARALIK 2014 www.taraf.com.tr Sayfa 2 TARAF GAZETECİLİK

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU TEPEÖREN MAHALLESİ ESKİ ANKARA ASFALTI CADDESİ NO.210 TUZLA/İSTANBUL Tel: 0216 581 62 00 Fax: 0216 304 18 69 1 Mevzuat uyarınca Kurumsal Yönetim Uyum Raporu düzenleme

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2011-31/03/2011 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU GALATA YATIRIM A.Ş. 31.12.2012 FAALİYET RAPORU Yönetim kurulu olarak Genel Kurula sunduğumuz faaliyet raporumuzda belirtilen hususlar kapsamında, ara dönemi ilgilendiren önemli olaylar ile bunların finansal

Detaylı

01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU. Etiler / İSTANBUL

01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU. Etiler / İSTANBUL FAALİYET RAPORU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU ŞİRKET ÜNVANI GENEL MERKEZ ADRESİ :FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. :Nispetiye Cad. Akmerkez B kulesi Kat/7 Etiler / İSTANBUL TELEFON

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.06.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.06.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro Kapital Yatırım Ortaklığı

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.09.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro B

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

AK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ AK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE 1 - Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri

Detaylı

YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ

YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ MADDE 1 - FONUN KURULU AMACI 1.1. Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı