MEVZUAT KOMİSYONU RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEVZUAT KOMİSYONU RAPORU"

Transkript

1 MEVZUAT KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004

2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. MEVCUT MEVZUATIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 İmar Mevzuatı 1.2 Afet Mevzuatı 1.3 Diğer İlgili Yasalar 2. YENİ BİR MEVZUAT SİSTEMİ ÖNERİSİ 3. İMAR KANUNU 3.1 Mikro-bölgeleme 3.2 Sakınım Planı 3.3 Kentsel Dönüşüm Eylem Planı 4. YAPI KANUNU 5.1 Bina Yönetmeliği 5.2 Bina Olmayan Yapılar İçin Yönetmelik 5.3 Deprem Yönetmeliği 5.4 Zemin-Temel Etütleri Yönetmeliği 5.5 Yapı Denetimi Yönetmeliği 5. AFET KANUNU 6. MEVZUAT İŞLEYİŞ KURGUSU EK-1: İMAR MEVZUATI ALT KOMİSYON RAPORU EK-2: DEPREM MEVZUATI ALT KOMİSYON RAPORU EK-3: ZEMİN MEVZUATI ALT KOMİSYON RAPORU 1

3 1. GİRİŞ Deprem Şurası Mevzuat Komisyonu, çalışmalarını üç alt komisyonda paralel olarak yürütmüştür. Her alt komisyon bağımsız olarak kendi raporlarını hazırlamışlardır. Alt komisyonların çalışma alanları birbirinden ayrılmış olmakla birlikte (imar, deprem, zemin) kapsamlarında örtüşen alanlar olması kaçınılmazdır. Mevzuat Komisyonu çalışmalarının sonunda üç alt komisyon raporunu olabildiğince bütünleyen bir çerçeve rapor oluşturmuştur. İzleyen bölümlerde sunulan çerçeve raporda, alt komisyon raporlarında yapılan mevzuat önerileri yeni bir mevzuat sistematiği formunda kurgulanmıştır. Çerçeve raporun arkasından her alt komisyon raporu ayrı ayrı sunulmuştur. Deprem ve daha genel olarak afetlere ilişkin mevzuat hükümleri pek çok yasa ve yönetmeliklerin içerisine dağılmış durumdadır. Önerilen sistemin amacı bir yandan bu dağınıklığı azaltmak, diğer yandan kendi aralarında ortak bir anlayışı, uyum ve eşgüdümü hâkim kılmaktır. Afetlere ve Türkiye özelinde deprem olgusuna duyarlı, kolay anlaşılabilir ve uygulanabilir bir mevzuat sistemi depremlere hazırlanmada ve deprem zararlarının azaltılmasında bir toplumun en güçlü aracıdır. Türkiye nin böylesi güçlü bir aracın tasarımını acilen geliştirmesi gereklidir. Deprem konusu, hem geniş bir yelpazede çok sayıda önlem kümelerinin eşgüdüm içinde geliştirilmesini gerektirmekte, hem de bunların her birinin kalıcı olmasını zorlamaktadır. Birincisi çok taraflı düzenlemeleri, ikincisi ise yönetmelikler kadar kanunlarda yeni düzenlemeler yapılmasını getirmektedir. Bu açıdan, başarılı girişimlerin tek Bakanlık çerçevesini aşması kaçınılmaz olmaktadır. Öte yandan, Türkiye de uzun süredir beklenen köklü bir atılım yapılması fırsatı ancak bu dönemde yakalanabilmiştir. Bu ortamda deprem konusunda gerçek bir reformun yapılabilmesi olanağı varken, küçük iyileştirmeler peşine düşmekle yetinilmesi, stratejik ve tarihi bir yanlış olacaktır. 2. MEVCUT MEVZUATIN DEĞERLENDİRİLMESİ Depremlerin insan toplulukları üzerindeki olumsuz etkileri yapılanmış çevrenin oluşturduğu risklerden kaynaklanır. Ülkemizde yürürlükte bulunan mevzuat doğrudan bu riskleri tanımlamaya ve depremde oluşturacakları zararları azaltmaya yönelik olarak geliştirilmiş değildir. Ancak mevcut durumda bu olguları dolaylı olarak da olsa içeren iki temel mevzuat bulunmaktadır. Bunlar imar ve afet mevzuatlarıdır. Son yıllarda meydana gelen önemli depremler sonrası 2

4 mevcut mevzuattaki eksikleri gidermek amacıyla Doğal Afet Sigortası Kurumu kararnamesi yürürlüğe konmuş, 2001 de 4708 sayılı Yapı Denetimi Yasası çıkarılmıştır İmar Mevzuatı 1985 tarihinde kabul edilen 3194 sayılı İmar Kanunu halen yürürlüktedir, ancak 2004 yılında İmar ve Şehirleşme Kanun Tasarısı hazırlanmıştır ve henüz son taslak halini almamıştır sayılı yasada deprem ve doğal afetlere karşı afet öncesi hazırlık önlemleri yer almazken yasa tasarısında afet haritaları tanımı getirilmiş, afete hazırlık olgusu planlama aşamalarına bir ölçüde yansıtılmıştır. Yapım ölçeğinde ise yapısal risklerin azaltılması için fenni mesul tanımı yerine yapı denetimi kuruluşları tanımı getirilerek denetim kavramı genişletilmiştir. Ayrıca tehlikeli ve sakıncalı yapılar tanımına deprem etkileri altında tehlike riski taşıyacak yapılar eklenmiştir. Ancak bu yapıların tanımı mevcut teknik mevzuata göre oldukça güçtür. Diğer yandan tehlikenin giderilmesi sadece tekil yapı bazında ele alınmıştır. Hâlbuki günümüzde tehlikeli yapıların oluşturduğu alanlara kentsel yenileme/dönüşüm ilkeleri doğrultusunda çözümler üretmek daha fazla geçerlilik kazanmaktadır. İmar Kanunu ve tasarısında planlama ve yapı ile ilgili hükümler birlikte ele alınmaktadır. Burada yapı ile ilgili hükümler, ruhsat süreci tanımı dışında bir yapının tasarımı, yapımı ve denetiminin süreçlerini tanımlamakta oldukça yetersiz kalmaktadır. Zira yapı türleri ve teknik konuları günümüzde çok çeşitlenmiştir. Bu yetersizlik Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından çıkarılan çeşitli yönetmelik ve şartnamelerle giderilmeye çalışılmış, böylece yapı alanında bir mevzuat karmaşası ortaya çıkmıştır. Mevcut imar mevzuatı ve imarla ilişkili diğer mevzuatın deprem ve afetler açısından daha kapsamlı bir değerlendirmesi EK-1 in ilgili bölümlerinde yer almaktadır Afet Mevzuatı Afet mevzuatının temel çerçevesi, 1959 tarihinde yayınlanan ve 1968 de 1051 sayılı kanunla bazı maddeleri değiştirilirken 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile bu kanunun uygulamalarını genişleten 1995 tarihli 4123 ve 4133 sayılı kanunlardan oluşmaktadır. Afet mevzuatı, daha ziyade kırsal bölgelerde meydana gelen doğal afetlerde afet sonrası acil müdahale, yardım, geçici barınma ve kalıcı konut sorunlarını çözmek üzere son derece ayrıntıcı bir yaklaşımla 3

5 tasarlanmıştır. Deprem öncesinde, depreme hazırlanmak anlamında risklerin azaltılmasına yönelik hükümleri içermemektedir. Dolayısıyla tamamen deprem sonrası yara sarma stratejisini ayrıntılı biçimde planlayan bir yasadır. Diğer yandan afet sonrası müdahale yetkisi tamamen merkezi hükümet tarafından üstlenilmekte, yerel idarelerin rolü sadece merkezi organlara lojistik destek sağlama ile sınırlı kalmaktadır. Artık nüfusunun üçte ikiden fazlası kentlerde barınan Türkiye nin kentlerinde son yıllarda meydana gelen depremlerde, Afet Mevzuatının zararların azaltılması konusunda son derece yetersiz kaldığı tüm kesimlerce anlaşılmıştır. Yerel depremlerde (Erzincan, Dinar, Adana- Ceyhan, Sultandağı, Bingöl) afet mevzuatı siyasetçilerin bölgelerine olağan koşullarda sağlayamadıkları yardımları ve yatırımları sağlamaları için bir araç olmuş, ancak daha büyük ölçekli Marmara depreminde sistem bütünüyle çalışmaz hale gelmiştir. Afet sonrası afet bölgesinde yaşamı normale döndürmeyi amaçlayan, iyi niyetli, ancak afetin (depremin) zararlarının nasıl azaltılacağını hiç hesaba katmayan, risk kavramını tümüyle göz ardı eden afet mevzuatı, gittikçe artan kentsel deprem zararları karşısında kaynak yaratma sıkıntısına düşmüş, Türkiye 1992 Erzincan depreminden sonra afet mevzuatını ayakta tutabilmek için borçlanmaya başlamıştır sayılı Afet Kanunu ve ilişkin kanunlar, yönetmelikler ve çeşitli kararnamelerden oluşan afet mevzuatının revize edilmesi mümkün değildir. Afet ve özellikle deprem zararlarının azaltılmasını öngören, tehlike ve risk kavramlarını içeren bir anlayışla topyekun yeni baştan düzenlenmelidir. Yeni afet yasası, imar ve yapı mevzuatının teknik altyapısını oluşturan ve bu iki mevzuatla dil ve kavramlarda uyum ve anlayış birliği sağlayan bir yapıya kavuşturulmalıdır Diğer İlgili Yasalar Son yıllarda meydana gelen deprem zararlarının büyük ölçüde denetimsiz yapılan binaların risklerinden kaynaklandığının anlaşılması üzerine yapı denetim sisteminin kurulmasına karar verilmiş, çeşitli kararname ve yasa denemelerinden sonra 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu 2001 yılında yürürlüğe konmuştur. Bu yasada temel olarak İmar Kanunundaki fenni mesullerin yerine yapı denetim kuruluşları getirilmiştir. Ancak yapı denetiminin aynı zamanda mevcut İmar Kanununda ve yeni kanun tasarısında yer alması yasal bir çelişki doğurmaktadır. Diğer yandan çağdaş yapı denetimi sisteminin ayrılmaz unsurları olan mesleki sorumluluk sigortası ve denetim sorumluluğunu 4

6 imza yetkisi ile üstlenen mühendislerin sertifikasyonunun kanundan dışlanması denetim sisteminin etkinliğini zedelemektedir. Marmara depremi sonrasında Afet Kanunu nun deprem zararlarını karşılamada yeterli kaynakları üretememesi karşısında zararların tazmininin sigorta yoluyla karşılanması seçeneği gündeme gelmiş ve 1999 yılında 587 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Deprem sigortası tesis edilmiştir. Bu kararname ile belediye sınırlarındaki yapılar Afet kanunu (karşılıksız, devlet sigortası) korumasından çıkarılmıştır. Ancak 2000 ve sonrası depremlerde bu yöntemin etkisi olamadığı görülmüştür. Sigortalanma oranı halen yüzde 15 ler dolayındadır ve 2000 sonrası depremlerde siyasi tercihlerle Kamu tarafından Deprem Sigortası Kararnamesine sadık kalınmamış, Sultandağı, Çay ve Bingöl de Afet Kanunu işletilerek kalıcı konutlar yapılmaya devam edilmiştir. 3. YENİ BİR MEVZUAT SİSTEMİ ÖNERİSİ Deprem Şurası, yürürlükteki mevzuatın ve kurumsal yapının deprem zararlarını azaltmadaki etkisizliğinin anlaşılmasından yola çıkan bir sorgulama ve çözüm üretme platformu olarak tanımlanabilir. Bu anlamda yeni bir mevzuat kurgusuna gerek olduğu açıktır. Mevzuat Komisyonu ortak bir anlayışla yeni ve olabildiğince basit bir mevzuat sistemi önerisi oluşturmuştur. Bu öneri, afet mevzuatının iki temel yasasından İmar Kanunu nun ikiye bölünerek İmar Kanunu ve Yapı Kanunu adıyla iki yeni yasanın üretilmesi ve Afet Kanunu nun yeni bir anlayışla (afet zararlarının azaltılması) tümden yeni baştan düzenlenmesi üzerine kurulmuştur. Önerilen sistemde imar süreçleri bir bütün olarak ele alınmakta, makro ölçekten yapı ölçeğine kadar birbirleri ile ilişkileri kurulmakta ve yasal dayanakları tanımlanmaktadır. Sistemin işleyişi ve önerilen yasalarla ilişkisi izleyen akış şemasında tanımlanmıştır. Yeni mevzuat sistemini oluşturan üç temel yasa sadece yasal işleyiş süreçlerini tanımlamakla sınırlı olmamalıdır. Afet sonrası müdahale ve geçici iskân ile afet öncesi mevcut kentsel risklerin belirlenmesi Afet Kanunu kapsamında, kentleşmiş bölgelerdeki risklerin yönetimi İmar Kanunu kapsamında, yapıların türlerine göre tasarım ilkeleri ise Yapı Kanunu kapsamında ele alınmalıdır. Önerilen yasaların içerik çerçeveleri izleyen bölümlerde tanımlanmaktadır. Bu üç yasaya ek olarak yapıların projelendirilmesinden ve denetiminden sorumlu inşaat mühendisleri ile imar planlama ve yapı parseline esas jeolojik, jeofizik 5

7 ve geoteknik etüdleri yapacak mühendislerin sertifikasyonunu düzenleyen bir yasa tasarısı da önerilmektedir. Diğer taraftan yapı denetiminin Yapı Kanunu içine, doğal afet sigortasının ise Afet Kanunu içine alınması mevzuattaki dağınıklığı önleyecektir. HALİHAZIR HARİTA İMAR MAKRO BÖLGELEME (Jeolojik Etüdler) İMAR/AFET İMAR PLANI Mikrobölgeleme Sakınım Planı İMAR/AFET/BELEDİYE PLAN DENETİMİ Kentsel Dönüşüm Eylem Planı Zemin Etüdleri İMAR YAPI/İMAR YAPI PROJESİ RUHSAT YAPIM (İNŞAAT) Yapı Denetimi İMAR/YAPI/BELEDİYE İMAR/(MÜTEAHHİTLİK) KULLANIM Afet Sigortası İzleme İMAR/BELEDİYE 6

8 4. İMAR KANUNU Yapı ile ilgili teknik hususların İmar Kanunu içerisinden çıkarılması ve Yapı Kanunu nda yer alması önerilmektedir. İmar Kanunu nda ruhsat sürecinin ve işlemlerinin tanımlanması yeterlidir. Yapı uygulama projelerinin ve yapı parselinde yapılacak zemin-temel etüdlerinin tanımları ve teknik ayrıntıları Yapı Kanunu na bırakılmalıdır. Aynı şekilde yapı denetimi ile ilgili tüm teknik hususlar Yapı Kanunu nda yer almalıdır. Deprem tehlikesine karşı kentsel yerleşimlerde güvenlik sağlamak amacıyla İmar Kanunu na üç yeni kavramın girmesi ve bunlarla ilgili yönetmeliklerin düzenlenmesi önerilmektedir. Bu kavramlar Mikrobölgeleme çalışmaları, sakınım planları ve kentsel dönüşümyenileme eylem planları olarak aşağıda tanımlanmaktadır Mikro-bölgeleme Yerleşme yeri bütünü için deprem tehlikesinin kaynak (aktif faylar) ve yerbilimsel veriler göz önüne alınarak haritalanmasıdır. Deprem riskinin yüksek olduğu yerleşim yerlerinde belediyeler tarafından ilgili merkezi kurumlar desteği ile hazırlatılmalıdır. Mikrobölgeleme ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler EK-1 ve EK-3 de yer almaktadır Sakınım Planı Kentsel tehlike ve risklerin analizi ve toplam risk yönetimi yoluyla zararların azaltılmasını amaçlayan planlama türüdür. Yerleşmiş alanlarda oluşmuş ve deprem zararlarını arttırıcı etkisi olan farklı risklerin ve alanlarının belirlenmesini ve bu risklerin azaltılmasına yönelik olarak uygulanacak önlemleri, etkinlikleri kapsamaktadır. İmar planlarının hazırlanması ve uygulanmasında deprem zararlarının azaltılmasını sağlayan, yol gösterici, belirleyici bir role sahiptir. Belediyeler tarafından uygulanması gerekli bir plan biçimidir. Sakınım planı EK-1 de ayrıntılı biçimde açıklanmıştır Kentsel Dönüşüm Eylem Planı Sakınım planı kapsamında belirlenen, ivedi müdahale gerektiren yüksek risk alanlarının ve kamu yararı açısından zorunluluk gösteren alanların topyekün fiziki düzenlemesi ve sosyal kalkınmasını amaçlayan özel planlama türüdür. Yapı güçlendirme, boşaltma, birleştirme, yeniden paylaştırma, yenileme projelerinde ortaklık oluşturma, hızlı kamulaştırma, gayrimenkul aktarım hakları gibi araçları kullanır. 7

9 5. YAPI KANUNU Yapı ile ilgili mevzuat son derece dağınık durumdadır. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından farklı amaçlarla yayınlanmış Genel Teknik Şartname, yönetmelikler, teknik şartnameler, ihale kanunları ve yönetmelikleri, malzeme standartları, tebliğler ve genelgeler bulunmaktadır. İmar Kanunu nun yapı ile ilgili hükümleri de kısmen bu karmaşık mevzuatın içinde yer almaktadır. Bunlara Yapı Denetimi Kanunu da eklenebilir. Ancak yapı mevzuatını teknik ve mesleki yönüyle ağırlıklı olarak belirleyen, yapının özgün biçimde ele alındığı bir kanun yoktur. Mevcut dağınık mevzuat içerisinden Yapı Kanunu na girmesi önerilenler şöyle sıralanabilir. Tip İmar Yönetmeliği (yapılarla ilgili teknik hükümler) Sığınaklarla ilgili Ek Yönetmelik Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği (yapılarla ilgili teknik hükümler) Büyükşehir Belediyesi Yüksek Binalar Yönetmeliği Büyükşehir Belediyesi Tesisat Yönetmeliği Isı Yalıtımı Yönetmeliği Zemin ve Temel Etüdü Raporu Hazırlanmasına İlişkin Esaslar Mühendislik ve Mimarlık Proje Düzenleme Esasları Deprem Yönetmeliği Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Asansör Yönetmeliği Yangın Yönetmeliği Yapı Denetimi Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği Genel Teknik Şartname Mimarlık ve Mühendislik İşleri Şartnamesi Yukarıda sıralanan mevzuatın bir kısmı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından kendi ihtiyaçları için yürürlüğe konmuş, ancak tüm yapı sektöründe temel olarak benimsenmiştir. Zira yerine geçecek başkaca mevzuat yoktur. Bakanlık tarafından yayınlanmayan, ancak belediyeler tarafından gereksinimi duyulan diğer yönetmelikler ise belediyelerce yayınlanmıştır. 8

10 Yürürlükte olan yapı ile ilgili tüm teknik ve mesleki mevzuatın bir bütünleyici kanun içinde yer alması ile yapı sektöründe ciddi bir rahatlama ve basitlik sağlanabilecektir. İnşaat müteahhitlerinin tanımı, görev ve sorumlulukları, koşulları ve sınıflaması da Yapı Kanunu içinde yer alabilir. Yapı Kanunu nun başlıca uygulama yönetmelikleri burada irdelenmektedir Bina Yönetmeliği Bina türü tüm yapıların projelendirme ve yapımı ile ilgili tüm teknik koşulları ve bilgileri ve esasları sağlar. Binalar için geçerli olan tesisat, ısı ve su yalıtımı, yangın, deprem, zemin ve temel etütleri ile ilgili hükümler bu yönetmeliğin parçaları olmalıdır. Dolayısı ile binalar için geçerli olan ve TSE tarafından yayınlanmış, Bakanlık tarafından uyulması zorunlu olarak kabul edilen tüm yapı yönetmelikleri bu yönetmelik kapsamına alınmalıdır. Bir örnek olarak, ABD de yürürlükte olan Uniform Building Code (UBC), üç büyük ciltten oluşan devasa bir külliyattır ve 1927 yılından beri yürürlüktedir. Türkiye de böyle bir yönetmelik olması Türkiye de mühendislik-mimarlık eğitimini de son derece olumlu etkileyecektir Bina Olmayan Yapılar İçin Yönetmelik Karayolu köprüleri, kıyı ve liman tesisleri, altyapı tesisleri ve depolama tesislerinin deprem dışındaki etkiler altında tasarımını düzenleyen yönetmelikler ülkemizde mevcut değildir. Sadece ilgili idarelerin (TCK, DLH, TCDD, TEDAŞ, BOTAŞ, vb.) uyguladıkları teknik şartnameler vardır. Halbuki bu tür yapılar artık bu ilgili idareler dışında belediyeler, sanayi kuruluşları ve diğer özel sektör kuruluşları tarafından da yaptırılmaktadır. Bina dışı özel yapıları düzenleyen bir yönetmeliğe veya yönetmeliklere ihtiyaç vardır Deprem Yönetmeliği Yürürlükte olan deprem yönetmeliği binalar içindir. Bina ve bina olmayan tüm yapıları kapsayacak biçimde genişletilmelidir. Bunun için öncelikle 5.1 ve 5.2 de tanımlanan yönetmeliklerin hazırlanması gereklidir. Yürürlükte olan Binalar için Deprem Yönetmeliği de dâhil olmak üzere gereksinim duyulan tüm özel deprem yönetmeliklerinin hazırlanması, geliştirilmesi, güncellenmesi ve sürdürülebilir olması için tercihen özel statülü bir Deprem Mühendisliği Uzmanlar Kurulu oluşturulması önerilmektedir. Bu kurul aynı zamanda 4.1 de tanımlanan 9

11 Mikrobölgeleme Yönetmeliği ve ileriki bölümde tanımlanacak olan Kentsel Deprem Risklerinin Belirlenmesi Yönetmeliği hazırlıklarını da üstlenebilecektir Temel Zemin Etütleri Yönetmeliği Yapı alanında yapılacak zemin ve temel etütleri, sondajlar, deney metotları ve değerlendirmelerini içeren ve bu çalışmaların kimler tarafından yürütüleceğini ve raporlanacağını belirten yönetmeliktir. Bu yönetmeliğin kapsamı ayrıntılı olarak EK-3 de yer almaktadır Yapı Denetimi Yönetmeliği Mevcut Yapı Denetimi Kanunu, Yapı Kanunu nun bir uygulama Yönetmeliği olmalıdır. Ancak mevcut durumdaki iki temel eksiklik giderilmeli, yapı denetim kuruluşlarının mesleki sorumluluk sigortası kapsamına alınması ve imza yetkisi olan mühendislerin mesleki sertifikasyon sahibi olması sağlanmalıdır (Yetkin mühendislik). 6. AFET KANUNU Afet Kanunu afet öncesi hazırlık çalışmaları ile afet sonrası müdahale, yardım ve geçici iskân çalışmalarını düzenler. Afet sonrası müdahale, acil yardım ve geçici iskân çalışmaları Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü nün görev alanını belirler. Afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma çalışmaları ise Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Belediyelerin görev ve sorumluluk alanlarını belirler. Afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma kapsamında Afet Kanunu nda tanımlanması gerekli çalışmalar aşağıda belirtilmiştir. Her çalışma türü için ayrı bir yönetmelik düzenlenmesi işleyişi sağlıklı kılacaktır. Afet bölgelerinin tespiti (tehlike haritaları hazırlanması) Afet bilgi sistemlerinin kurulması, işletilmesi, genişletilmesi (yerel ve ulusal ağlar) Kentsel deprem tehlikelerinin belirlenmesi Deprem sigortası Birinci ve ikinci maddeler kapsamındaki irdeleme ve değerlendirmeler Afet Bilgi Sistemi Komisyonu, üçüncü madde kapsamındaki değerlendirme ve tanımlar ise Mevcut Yapıların İncelenmesi Komisyonu, dördüncü madde kapsamındaki değerlendirmeler Kaynak Temini Sigorta Komisyonu tarafından yapılmıştır. 10

12 7. MEVZUAT İŞLEYİŞ KURGUSU Önerilen mevzuat sisteminin şematik kurgusu alttaki şekilde ve tablolarda özetlenmektedir. DEPREM MEVZUATI İMAR KANUNU YAPI KANUNU AFET KANUNU AFET KANUNU İşlem Uygulamacı Kuruluş Süreç Acil Müdahale-yardım TAY Geçici barınma TAY Afet Sonrası Afet bilgi sistemi Afet İşleri Tehlike haritaları Afet İşleri Kentsel deprem riskleri Belediyeler Afet Öncesi Deprem sigortası DASK İMAR KANUNU İşlem Mikrobölgeleme Sakınım planı İmar planı Kentsel dönüşüm eylem planı Plan denetimi Yapı ruhsatı Yapı kullanımı-izleme Uygulamacı Kuruluş Belediyeler/Afet İşleri Belediyeler/TAU Belediyeler/TAU Belediyeler/TAU TAU Belediyeler Belediyeler/DASK YAPI KANUNU İşlem Zemin-temel etüdleri Mimari-mühendislik projeleri Yapım (inşaat) Yapı denetimi Uygulamacı Kuruluş Yetkin firmalar/yetkin mühendisler Yetkin firmalar/yetkin mimar-mühendisler Ehil müteahhitler/şantiye şefi Yapı denetimi kuruluşları/yetkin mühendisler 11

13 EK-1 MEVZUAT KOMİSYONU IMAR MEVZUATI ALTKOMİSYONU RAPORU İÇİNDEKİLER Giriş Mevcut Raporların İncelenmesi Komisyona İletilen Görüşler Komisyon Üyelerinin Sunuşları Yasa Taslak ve Tasarılarına İlişkin Görüş ve Öneriler İmar Mevzuatını İlgilendiren Diğer Mevzuata İlişkin Görüş ve Öneriler İmar Mevzuatına İlişkin Görüş ve Öneriler Sonuçlar GİRİŞ Türkiye coğrafyasının yaklaşık %93 ü aktif deprem kuşağı üzerinde bulunmakta, nüfusun yaklaşık % 98 i deprem riski olan yerleşim birimlerinde yaşamaktadır. Öte yandan, son 60 yıllık hareketler sonucunda bugün ülke nüfusunun %75 i kentlerde toplanmıştır. Bu dönem boyunca afetler nedeniyle kaybedilen konut sayısındaki en büyük pay (%61) deprem nedenlidir. Geçen yüzyıl içinde karşılaşılan 135 ayrı depremde bu kaybın yarım milyon birime ulaştığı anlaşılmaktadır. Türkiye de depremler, can kaybı ve yaralanmalar açısından da önde gelen (%90) afet türüdür. Depremlerin verdiği doğrudan ekonomik kayıpların yaklaşık olarak %3 GSMH, dolaylı kayıplarla %7 lere eriştiği kestirilmektedir. Türkiye de yerleşim alanlarının çoğunluğunun doğal tehlikelere konu olduğu bilinmesine karşın, son 60 yıllık kentleşme ile bu yapı stoku birkaç kez katlanarak büyümüş, bu dönemde dünya deneyimleri karşısında en çarpıcı örnek olmuştur. Bu hızlı gelişmenin kentlerimize getirdiği büyüme baskılarının doğru değerlendirmesini ve yönlendirmesini sağlayacak kaynaklar ve araçlar geliştirilememiş, kaçak yapılaşma önlenememiş, asırların kültür mirası gereğince 12

14 korunamamış, büyümeden yararlanmada sosyal adalet tesis edilememiş, doğa talan edilmiş, kent planlaması yaptırımlı ve bilimsel bir kurum yapılmak yerine, işlemleri meşrulaştırma bürokrasisine dönüşmüştür. Daha da önemlisi, bu dönem içinde Türkiye de yapı üretiminde yeni bir teknolojiye geçilmiş, ancak bu teknolojinin gerektirdiği farklı uygulama disiplini kurulamamıştır. Aldatıcı bir kolaylık gösteren betonarme teknolojisi ülkede hızla yaygınlaşmış, kamu denetiminden uzak oluşturulan yapı stokunun doğal tehlikeler karşısındaki performansı ise yeni yeni sınanmaya başlamıştır. Kentsel alanlarda karşılaştığımız daha ilk ciddi sınamalarla, Türkiye nin bu alanlarda ne büyük risk havuzları oluşturmuş olduğu görülmüştür. Bu durum, Türkiye nin bir yüzleşme sürecini başlatmak ve ivedilikle afet yönetimi çalışmalarına ağırlık vermek zorunda olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ancak bu risk havuzu karşısında başvurulacak afet yönetimini yalnızca acil durum hazırlıkları gibi anlamak yine bir büyük yanlış olacaktır. Türkiye nin asıl ağırlık vermek zorunda olduğu konu, zarar azaltma işleridir. Bu nedenle yerleşme ve yapılaşma süreçlerinin düzenlenmesi, yani imar sisteminin risk yönetimini içerecek biçimde yenilenmesi gereği doğmaktadır. Bu büyük risk havuzunun küçültülmesi, ancak çok yönlü girişimlerle olanaklıdır. Kentsel alanların tamamında zemin ve doğal koşullara ilişkin tespitlerin yapılması ve bu işlemlerin kurumlaştırılması bir temel gereksinmedir. İmara yeni açılan yerlerin seçimi ve yeni yapılaşmanın denetiminde daha güvenli standartlar ve güçlü bir yaptırım yanında, mevcut kentsel alanların iyileştirilmesi, yüksek risk gösteren alanlarda topyekûn dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi, yanlış kararlarla oluşmuş, tehlikeler ve çeşitli riskler gösteren alanların ve dışsal tehlikeler karşısında yumuşak karın oluşturan kentsel özelliklerin bertaraf edilmesi için kısa ve uzun dönemli çok sayıda önlemin alınması işleri, risk yönetiminin kent planlamasında bir özel uzmanlık alanı olarak görülmesini ve uygulamada önemli yerleşmelerde imar planlamasından önce ve ayrıca hazırlatılması gereken bir özel planlama çalışmasına günümüzde artık yürürlük kazandırılmasını zorunlu kılmaktadır. Sakınım Planı tanımı ile anılan bu çalışmalar bütününün, farklı yerleşme büyüklük ve özelliklerine göre içeriği ve sürecinin yönetmelikle düzenlenerek imar mevzuatımız içinde yerini bulması zorunludur. Bu çalışmaların, imar planlaması hazırlık araştırmalarından, yani analitik 13

15 etüt lerden biri olmadığı, gerek kapsamının gerektirdiği uzmanlıklar, gerekse üst düzey bir kamu yararına dayandırıldığı; ayrıca kent yönetiminin bütününü, kamu ve özel kuruluşların bir araya getirilmelerini, ortaklıklarını ve taahhütlerini ilgilendirmesi nedeniyle farklı yönetsel yetki ve araçlar da gerektirdiği gözden kaçırılmamalıdır. Türkiye şehirlerinde, 60 yıl boyunca oluşan tehlike ve risk havuzlarını bir hamlede bertaraf etmek nasıl söz konusu değilse, bu konuda alınması gereken önlemlerin hepsinin imar sistemi kapsamında kalacağını düşünmek de gerçekçi değildir. İmar sistemi içinde bu amaçla yapılacak pek çok düzenlemenin başarı göstermesi de başka yasal düzenlemelerdeki tamamlayıcı önlemlerin alınmış olmasına bağlı olacaktır. Afet yasası kapsamında yer alması gereken hükümlere, ya da Zorunlu Deprem Sigortası için yapılacak düzenlemelere bu nedenle göndermeler yapılması gereği doğmuştur. Çalışmaları boyunca sekiz kez toplanan İmar Mevzuatı Komisyonu, konunun genişliğini göz önünde tutarak, Bakanlık aracılığıyla Türkiye genelinde görüş toplamış, üyelerinin yazılı görüşlerini ve açıklamalarını almış, yakın geçmişte konuyu ilgilendiren çalışmaları derlemiş, yürürlükteki mevzuatı ve gündemde bulunan taslakları değerlendirerek önerilerde bulunmuştur. Komisyon ayrıca diğer komisyon çalışmalarını da izlemek gereğini duymuş, bu amaçla mevzuat grubu toplantılara ve komisyonlar arası çalışmalara katılmış, ortak başkanı kendi oturumlarına davet etmiştir. Deprem Şurası çalışmalarında sıkça dile getirilen bir eğilim, komisyon raporlarında ağırlıklı olarak en kısa sürede uygulamaya sokulabilecek sonuçların hedeflenmesinin istenmesi olmuştur. Bu eğilim, yönetmelik değişiklikleri, hatta genelgelerle ivedi uyulabilecek önerilere büyük değer ve öncelik vermektedir. Bir Bakanlığın kendi yaptırım alanı kapsamında yararlı uygulamalara bir an önce geçmek istemesi anlaşılabilir bir durumdur. Ne var ki, deprem konusu, hem geniş bir yelpazede eşgüdümlü (entegre), yani birbirine göndermelerde bulunan çok sayıda önlem kümelerinin geliştirilmesini gerektirmekte (yaygınlık özelliği), hem de bunların her birinin kalıcı olmasını zorlamaktadır (sürdürülebilirlik özelliği). Birincisi çok taraflı düzenlemeleri, ikincisi ise yönetmelikler kadar kanunlarda yeni düzenlemeler yapılmasını getirmektedir. Bu açıdan, başarılı girişimlerin tek Bakanlık çerçevesini aşması kaçınılmaz olmaktadır. Öte yandan, Türkiye de uzun süredir beklenen köklü bir atılım yapılması fırsatı ancak bu dönemde yakalanabilmiştir. Bu tür bir 14

16 atılımı yapabilecek tek parçalı güçlü bir siyasi iktidar kurulabilmiştir. Bu ortamda deprem konusunda gerçek bir reformun yapılabilmesi olanağı varken, küçük iyileştirmeler peşine düşmekle yetinilmesi, stratejik ve tarihi bir yanlış olacaktır. Nitekim komisyon çalışmaları boyunca uygun görülen bir yaklaşım, İmar Kanunu ndan yapı ile ilgili bölümün çıkarılarak tüm yönetmelikleri ve denetim gibi diğer mevzuat ile bütünleştirilmiş bir ayrı kanun hazırlanması olmuştur. İmar Kanunu nda yalnızca ruhsat alımına ilişkin birkaç referans hüküm bırakarak, pek çok ülkede olduğu gibi, yapılarla ilgili ayrı bir külliyatın geliştirilmesi Türkiye de gerçek bir gereksinmedir. Bu geliştirmenin deprem güvenliği konusunda da ilerlemeler getireceği açıktır. Bunun gibi, Türkiye de kent bütünü için tehlike ve mikrobölgeleme haritalarının hazırlanması, Zorunlu Deprem Sigortası ile yerel yönetimlerin dayanışmalı çalışmalara girmeleri, kentsel risk yönetimini ilgilendiren tüm faaliyetin bir ortak şemsiye altında Sakınım Planı çalışmalarında toplanarak bütünlüğün sağlanması, yasalarımızda yeni ve çok yönlü düzenlemelere ihtiyaç gösteren, ancak şehirlerimizi daha yakından izlememizi ve doğru müdahaleleri zamanında yapabilmemizi sağlayacak girişimlerdir. Bu çapta rasyonel değişiklik girişimlerine genellikle iki tür endişe ve karşı çıkış söz konusu olacaktır. Birincisi, mevcut yönetsel birimlerin yetki ve güç kaybı endişeleri ile yeni yapılanmalara karşı durma eğilimleri, ikincisi ise mevcut yapı kapsamında çalışmalar yürüten profesyoneller, çeşitli mesleklere mensup kişi ve kuruluşlardır. Bu ikinci kesim için de yenilikler rahatsızlık verici, en azından yeni adetler çıkarılması nedeniyle iş kaybına uğrama olasılığı nedeniyle ürkütücüdür. Türkiye nin bu engelleri aşacak yönetsel dirayete, konulara geniş açıdan bakabilecek yöneticilere ve meslek adamlarına gereksinmesi her zamankinden daha fazladır. İmar mevzuatı Komisyonu nun karşılaştığı bir başka özel durum ise, çalışma alanının genişliği nedeniyle ayrıntılara girmek yerine büyük yapı taşlarının doğru biçimde yerine konulmasındaki önceliktir. Bunların ayrıntılarının tanımlanması özel çalışmalar gerektirecektir. Yeni bir genel yapılanma önerisi gerektirmeyen kimi komisyonlar, mevcut mevzuatta bazı ayrıntıları tanımlama fırsatını doğrudan Şura çalışmaları sırasında bulabileceklerdir. Bu durum imar mevzuatı açısından geçerli değildir. Kapsamlı görüş ve ufuk sahibi bir vizyona sahip olunmadan kaleme alınacak ayrıntılar, yakın gelecekte yaşamsal gelişmelere engeller 15

17 oluşturabilir. Bu nedenle akla gelen pek çok ayrıntıyı bu aşamada göz ardı etmek gereği doğmuştur. Bunun gibi, imar mevzuatı yalnız afet yönetimi konuları nedeniyle yetersizlikler göstermekle kalmayıp pek çok nedenle elden geçirilmek durumundadır. Bunlar arasında kent işletmeciliği, koruma, katılımlı süreçler, çağdaş teknolojiye uyum, sorumluluklar yapısının netleştirilip cezai koşulların ağırlaştırılması gibi pek çok gereksinme gösterilebilir. Şura çalışmaları kapsamında imar mevzuatının bütün bu gereksinmelerine eğilmek olanağı da yoktur. Komisyon toplantılarında kaçınılmaz olarak bu konular da gündeme gelmişse de, bunların elden geldiğince rapor dışında bırakılmasına çalışılmıştır. Türkiye nin asıl hedefinin doğal ve teknolojik tehlikelere karşı güvenli bir çevre ve toplum yaratılması olduğu göz önünde tutulursa, imar mevzuatı çalışmaları ile varılmak istenenin de, dar çerçeveli planlama anlayışları bırakılıp, yalnızca teknokratların anladığı ve yönetimlerin hazırlatıp uyguladıkları bir teknik önlemler paketine katkıda bulunmak değil, uygulamada toplumun tüm birey ve kesimlerini ilgilendiren, bilgilendiren, görevlendiren, sorumlu tutan ve katılmasını sağlayan etkinliklerle topyekûn dirençli toplum yaratılmasına yol açılmasıdır. MEVCUT RAPORLARIN İNCELENMESİ Afet yönetimi konusunda daha önce hazırlanmış kurumsal çalışmalar, bir işbölümü içinde komisyonumuzda değerlendirilerek, imar mevzuatını ilgilendiren yönleriyle özetlenmiştir. Bu çalışmalarda imar mevzuatı ile ilişkilendirilebilen görüş ve önerilere raporumuzda da yer verilmiştir. Türkiye Milli Planı ( ) Birleşmiş Milletler tarafından yılları için ilan edilen Doğal Afet Zararlarının Azaltılması İçin Uluslararası On Yılı çalışmaları kapsamında Afet İşleri Genel Müdürlüğü nün koordinasyonunda, DSİ, MTA, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, üniversiteler gibi kamu kurumlarının katılımıyla afetlere karşı bir strateji planı hazırlanmış ve Türkiye Milli Planı ( ) adıyla 1989 yılında yayımlanmıştır. Çalışma sürecinde, Depremler, Heyelan ve Kaya Düşmeleri, Su Baskınları, Yangınlar, Diğer Afetler (Çığ, fırtına, tsunami ve volkanlar) olmak üzere beş ayrı çalışma grubu oluşturulmuş ve her grup tarafından Tehlike ve Riskin Belirlenmesi, Gözlem, Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Kurulması, Kısa Vadeli Koruyucu Önlemler ve Önceden Hazırlık Çalışmaları ve Uzun Vadeli Önleyici Tedbirler başlıkları altında yapılacak çalışmaların 10 yıllık hedefleri ortaya konulmuştur. 16

Giriş BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Giriş BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İstanbul'da deprem gerçeği dikkate alınarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile; Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirhği

Detaylı

Türkiye de 1999 sonrasında daha güvenilir

Türkiye de 1999 sonrasında daha güvenilir Deprem Konusunda Güncel Gelişmeler ve Beklentiler Türkiye de 1999 sonrasında daha güvenilir kentsel çevre ve yapılara kavuşma çabaları yoğunluk kazandı. Çok sayıda araştırma, depreme hazırlık yatırımları

Detaylı

7. DEPREM ZARARLARINI AZALTMADA YASAL DÜZENLEMELER

7. DEPREM ZARARLARINI AZALTMADA YASAL DÜZENLEMELER 7. DEPREM ZARARLARINI AZALTMADA YASAL DÜZENLEMELER 7.1. Gerekçe ve Güncel Durum Deprem zararlarının azaltılmasını hedefleyen çok sayıda yasal düzenleme söz konusu olabilir. Yerel toplumsal örgütlenmeyi

Detaylı

İmar Mevzuatımızda Planlama Kademeleri ve Üst Ölçek Planlama Sorunu 1

İmar Mevzuatımızda Planlama Kademeleri ve Üst Ölçek Planlama Sorunu 1 İmar Mevzuatımızda Planlama Kademeleri ve Üst Ölçek Planlama Sorunu 1 Melih Ersoy Bu bildiride, son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerin yol açtığı, üst ölçek planların tanımları, kapsam ve içerikleri

Detaylı

MEVCUT YAPILARIN İNCELENMESİ VE YAPI DENETİMİ KOMİSYONU RAPORU

MEVCUT YAPILARIN İNCELENMESİ VE YAPI DENETİMİ KOMİSYONU RAPORU MEVCUT YAPILARIN İNCELENMESİ VE YAPI DENETİMİ KOMİSYONU RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÖZET. 12 1. MEVCUT YAPILARIN ENVANTERİ VE İNCELENMESİ... 1.1 GİRİŞ... 14 1.2 MEVCUT DURUM. 15 1.2.1 İncelenecek Bina Sayısının

Detaylı

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ANA BİLİM DALI BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI

KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI 3 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres :

Detaylı

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSMEP REHBER KİTAPLAR Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSTANBUL UN ÇEŞMELERİ Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından

Detaylı

Kentsel Dönüşüm Rehberi

Kentsel Dönüşüm Rehberi Kentsel Dönüşüm Rehberi gelecek öngörenlere, doğru ve yararlı işler yapsınlar diye... İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BÖLÜM I GENEL OLARAK KENTSEL DÖNÜŞÜM... 5 A. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TARİHSEL GELİŞİMİ... 5 B. KENTSEL

Detaylı

Şehir Plancıları Odası

Şehir Plancıları Odası h a b e r b ü l t e n i 150 ISSN 1300-7300 ağustos 2004 www.spo.org.tr KORUMA KANUNU DEĞİŞTİ 3 KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİ TEŞVİK KANUNU ÇIKARILDI 3 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU YÜRÜRLÜKTE 4 BÜYÜKŞEHİR

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

EĞİTİM KOMİSYONU RAPORU

EĞİTİM KOMİSYONU RAPORU EĞİTİM KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 ÖZET Ülkemiz; coğrafi konumu, jeolojik ve topografik yapısı ve sahip olduğu iklim özellikleri ile büyük can ve mal kaybına yol açan doğal afetlerle sık sık karşılaşan

Detaylı

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 4 2. ÖZET DEĞERLENDİRME 5 2.1. Sismik Ağların Rehabilitasyonu ve Bütünleştirilmesi 5 2.2. Diri Fay - Neotektonik - Paleosismoloji

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

Kaçak Yapılaşma İle İlgili Süreçler, Sorunlar, Çözüm Önerileri Değerlendirme Raporu *

Kaçak Yapılaşma İle İlgili Süreçler, Sorunlar, Çözüm Önerileri Değerlendirme Raporu * Kaçak Yapılaşma İle İlgili Süreçler, Sorunlar, Çözüm Önerileri Değerlendirme Raporu * TMMOB KENTLEŞME ve YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMA GRUBU A. TANIMLAR, GENEL DEĞERLENDİRME VE TESPİTLER A.1. TANIMLAR Ülkemiz

Detaylı

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU Ankara, 2006 İÇİNDEKİLER KATILIMCILAR LİSTESİ... i GİRİŞ... 1 1.

Detaylı

DÖNÜŞÜM ALANLARI HAKKINDA KANUN TASARISI ÜZERİNE ODAMIZ GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLERİ İLGİLİ KURUMLARA GÖNDERİLDİ

DÖNÜŞÜM ALANLARI HAKKINDA KANUN TASARISI ÜZERİNE ODAMIZ GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLERİ İLGİLİ KURUMLARA GÖNDERİLDİ DÖNÜŞÜM ALANLARI HAKKINDA KANUN TASARISI ÜZERİNE ODAMIZ GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLERİ İLGİLİ KURUMLARA GÖNDERİLDİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 1/1225 Esas numarası ile Türkiye Büyük

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 2 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA - OCAK 2014 2 2014 Yılı Performans Programı Sunuş BAŞBAKAN YARDIMCISI SUNUŞU Doğa ve insan kaynaklı afetlerin

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç 14 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29030 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKĐYE ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI

TÜRKĐYE ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI TÜRKĐYE ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMALARI PROGRAMI (TUDAP) 2005 2014 Eylül 2005 ÖNSÖZ Ülkemiz topraklarının 2/3 si hasar yapıcı şiddette deprem tehtidi altındadır. Yapılan istatiksel analizler her 8 ayda bir

Detaylı

FATİH BELEDİYESİ 2009 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI

FATİH BELEDİYESİ 2009 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI FATİH BELEDİYESİ YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI 1 Üst Yöneticinin Sunuşu 2 3 Üst Yönetici Sunuşu mali yılından itibaren uygulanacak olan Fatih Belediyesi Yıllık Programı stratejik amaçlar doğrultusunda

Detaylı

Türkiye de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü 1

Türkiye de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü 1 YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2008 Cilt:15 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Türkiye de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü 1 Yrd. Doç. Dr. Fatma Neval GENÇ Adnan Menderes Üniversitesi,

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İçindekiler ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 4 I. GENEL BİLGİLER 6 A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 6 B- Teşkilat Yapısı

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

MAHALLİ İDARE YASA TASARILARI ÜZERİNE. 1. Giriş...2. 2. Genel Değerlendirme...3. 3. Belediye Kanun Tasarısı...16

MAHALLİ İDARE YASA TASARILARI ÜZERİNE. 1. Giriş...2. 2. Genel Değerlendirme...3. 3. Belediye Kanun Tasarısı...16 MAHALLİ İDARE YASA TASARILARI ÜZERİNE 1. Giriş...2 2. Genel Değerlendirme...3 3. Belediye Kanun Tasarısı...16 4. Büyükşehir Kanun Tasarısı Değerlendirmesi...43 5. İl Özel İdaresi Kanun Tasarısı Değerlendirmesi...49

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Stratejik Plan

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Stratejik Plan T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Plan 2010 2014 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3 BAKAN SUNUŞU... 4 GENEL MÜDÜR SUNUŞU... 6 GİRİŞ... 8 1) STRATEJİK PLANIN HAZIRLIK

Detaylı