MEVZUAT KOMİSYONU RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEVZUAT KOMİSYONU RAPORU"

Transkript

1 MEVZUAT KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004

2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. MEVCUT MEVZUATIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 İmar Mevzuatı 1.2 Afet Mevzuatı 1.3 Diğer İlgili Yasalar 2. YENİ BİR MEVZUAT SİSTEMİ ÖNERİSİ 3. İMAR KANUNU 3.1 Mikro-bölgeleme 3.2 Sakınım Planı 3.3 Kentsel Dönüşüm Eylem Planı 4. YAPI KANUNU 5.1 Bina Yönetmeliği 5.2 Bina Olmayan Yapılar İçin Yönetmelik 5.3 Deprem Yönetmeliği 5.4 Zemin-Temel Etütleri Yönetmeliği 5.5 Yapı Denetimi Yönetmeliği 5. AFET KANUNU 6. MEVZUAT İŞLEYİŞ KURGUSU EK-1: İMAR MEVZUATI ALT KOMİSYON RAPORU EK-2: DEPREM MEVZUATI ALT KOMİSYON RAPORU EK-3: ZEMİN MEVZUATI ALT KOMİSYON RAPORU 1

3 1. GİRİŞ Deprem Şurası Mevzuat Komisyonu, çalışmalarını üç alt komisyonda paralel olarak yürütmüştür. Her alt komisyon bağımsız olarak kendi raporlarını hazırlamışlardır. Alt komisyonların çalışma alanları birbirinden ayrılmış olmakla birlikte (imar, deprem, zemin) kapsamlarında örtüşen alanlar olması kaçınılmazdır. Mevzuat Komisyonu çalışmalarının sonunda üç alt komisyon raporunu olabildiğince bütünleyen bir çerçeve rapor oluşturmuştur. İzleyen bölümlerde sunulan çerçeve raporda, alt komisyon raporlarında yapılan mevzuat önerileri yeni bir mevzuat sistematiği formunda kurgulanmıştır. Çerçeve raporun arkasından her alt komisyon raporu ayrı ayrı sunulmuştur. Deprem ve daha genel olarak afetlere ilişkin mevzuat hükümleri pek çok yasa ve yönetmeliklerin içerisine dağılmış durumdadır. Önerilen sistemin amacı bir yandan bu dağınıklığı azaltmak, diğer yandan kendi aralarında ortak bir anlayışı, uyum ve eşgüdümü hâkim kılmaktır. Afetlere ve Türkiye özelinde deprem olgusuna duyarlı, kolay anlaşılabilir ve uygulanabilir bir mevzuat sistemi depremlere hazırlanmada ve deprem zararlarının azaltılmasında bir toplumun en güçlü aracıdır. Türkiye nin böylesi güçlü bir aracın tasarımını acilen geliştirmesi gereklidir. Deprem konusu, hem geniş bir yelpazede çok sayıda önlem kümelerinin eşgüdüm içinde geliştirilmesini gerektirmekte, hem de bunların her birinin kalıcı olmasını zorlamaktadır. Birincisi çok taraflı düzenlemeleri, ikincisi ise yönetmelikler kadar kanunlarda yeni düzenlemeler yapılmasını getirmektedir. Bu açıdan, başarılı girişimlerin tek Bakanlık çerçevesini aşması kaçınılmaz olmaktadır. Öte yandan, Türkiye de uzun süredir beklenen köklü bir atılım yapılması fırsatı ancak bu dönemde yakalanabilmiştir. Bu ortamda deprem konusunda gerçek bir reformun yapılabilmesi olanağı varken, küçük iyileştirmeler peşine düşmekle yetinilmesi, stratejik ve tarihi bir yanlış olacaktır. 2. MEVCUT MEVZUATIN DEĞERLENDİRİLMESİ Depremlerin insan toplulukları üzerindeki olumsuz etkileri yapılanmış çevrenin oluşturduğu risklerden kaynaklanır. Ülkemizde yürürlükte bulunan mevzuat doğrudan bu riskleri tanımlamaya ve depremde oluşturacakları zararları azaltmaya yönelik olarak geliştirilmiş değildir. Ancak mevcut durumda bu olguları dolaylı olarak da olsa içeren iki temel mevzuat bulunmaktadır. Bunlar imar ve afet mevzuatlarıdır. Son yıllarda meydana gelen önemli depremler sonrası 2

4 mevcut mevzuattaki eksikleri gidermek amacıyla Doğal Afet Sigortası Kurumu kararnamesi yürürlüğe konmuş, 2001 de 4708 sayılı Yapı Denetimi Yasası çıkarılmıştır İmar Mevzuatı 1985 tarihinde kabul edilen 3194 sayılı İmar Kanunu halen yürürlüktedir, ancak 2004 yılında İmar ve Şehirleşme Kanun Tasarısı hazırlanmıştır ve henüz son taslak halini almamıştır sayılı yasada deprem ve doğal afetlere karşı afet öncesi hazırlık önlemleri yer almazken yasa tasarısında afet haritaları tanımı getirilmiş, afete hazırlık olgusu planlama aşamalarına bir ölçüde yansıtılmıştır. Yapım ölçeğinde ise yapısal risklerin azaltılması için fenni mesul tanımı yerine yapı denetimi kuruluşları tanımı getirilerek denetim kavramı genişletilmiştir. Ayrıca tehlikeli ve sakıncalı yapılar tanımına deprem etkileri altında tehlike riski taşıyacak yapılar eklenmiştir. Ancak bu yapıların tanımı mevcut teknik mevzuata göre oldukça güçtür. Diğer yandan tehlikenin giderilmesi sadece tekil yapı bazında ele alınmıştır. Hâlbuki günümüzde tehlikeli yapıların oluşturduğu alanlara kentsel yenileme/dönüşüm ilkeleri doğrultusunda çözümler üretmek daha fazla geçerlilik kazanmaktadır. İmar Kanunu ve tasarısında planlama ve yapı ile ilgili hükümler birlikte ele alınmaktadır. Burada yapı ile ilgili hükümler, ruhsat süreci tanımı dışında bir yapının tasarımı, yapımı ve denetiminin süreçlerini tanımlamakta oldukça yetersiz kalmaktadır. Zira yapı türleri ve teknik konuları günümüzde çok çeşitlenmiştir. Bu yetersizlik Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından çıkarılan çeşitli yönetmelik ve şartnamelerle giderilmeye çalışılmış, böylece yapı alanında bir mevzuat karmaşası ortaya çıkmıştır. Mevcut imar mevzuatı ve imarla ilişkili diğer mevzuatın deprem ve afetler açısından daha kapsamlı bir değerlendirmesi EK-1 in ilgili bölümlerinde yer almaktadır Afet Mevzuatı Afet mevzuatının temel çerçevesi, 1959 tarihinde yayınlanan ve 1968 de 1051 sayılı kanunla bazı maddeleri değiştirilirken 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile bu kanunun uygulamalarını genişleten 1995 tarihli 4123 ve 4133 sayılı kanunlardan oluşmaktadır. Afet mevzuatı, daha ziyade kırsal bölgelerde meydana gelen doğal afetlerde afet sonrası acil müdahale, yardım, geçici barınma ve kalıcı konut sorunlarını çözmek üzere son derece ayrıntıcı bir yaklaşımla 3

5 tasarlanmıştır. Deprem öncesinde, depreme hazırlanmak anlamında risklerin azaltılmasına yönelik hükümleri içermemektedir. Dolayısıyla tamamen deprem sonrası yara sarma stratejisini ayrıntılı biçimde planlayan bir yasadır. Diğer yandan afet sonrası müdahale yetkisi tamamen merkezi hükümet tarafından üstlenilmekte, yerel idarelerin rolü sadece merkezi organlara lojistik destek sağlama ile sınırlı kalmaktadır. Artık nüfusunun üçte ikiden fazlası kentlerde barınan Türkiye nin kentlerinde son yıllarda meydana gelen depremlerde, Afet Mevzuatının zararların azaltılması konusunda son derece yetersiz kaldığı tüm kesimlerce anlaşılmıştır. Yerel depremlerde (Erzincan, Dinar, Adana- Ceyhan, Sultandağı, Bingöl) afet mevzuatı siyasetçilerin bölgelerine olağan koşullarda sağlayamadıkları yardımları ve yatırımları sağlamaları için bir araç olmuş, ancak daha büyük ölçekli Marmara depreminde sistem bütünüyle çalışmaz hale gelmiştir. Afet sonrası afet bölgesinde yaşamı normale döndürmeyi amaçlayan, iyi niyetli, ancak afetin (depremin) zararlarının nasıl azaltılacağını hiç hesaba katmayan, risk kavramını tümüyle göz ardı eden afet mevzuatı, gittikçe artan kentsel deprem zararları karşısında kaynak yaratma sıkıntısına düşmüş, Türkiye 1992 Erzincan depreminden sonra afet mevzuatını ayakta tutabilmek için borçlanmaya başlamıştır sayılı Afet Kanunu ve ilişkin kanunlar, yönetmelikler ve çeşitli kararnamelerden oluşan afet mevzuatının revize edilmesi mümkün değildir. Afet ve özellikle deprem zararlarının azaltılmasını öngören, tehlike ve risk kavramlarını içeren bir anlayışla topyekun yeni baştan düzenlenmelidir. Yeni afet yasası, imar ve yapı mevzuatının teknik altyapısını oluşturan ve bu iki mevzuatla dil ve kavramlarda uyum ve anlayış birliği sağlayan bir yapıya kavuşturulmalıdır Diğer İlgili Yasalar Son yıllarda meydana gelen deprem zararlarının büyük ölçüde denetimsiz yapılan binaların risklerinden kaynaklandığının anlaşılması üzerine yapı denetim sisteminin kurulmasına karar verilmiş, çeşitli kararname ve yasa denemelerinden sonra 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu 2001 yılında yürürlüğe konmuştur. Bu yasada temel olarak İmar Kanunundaki fenni mesullerin yerine yapı denetim kuruluşları getirilmiştir. Ancak yapı denetiminin aynı zamanda mevcut İmar Kanununda ve yeni kanun tasarısında yer alması yasal bir çelişki doğurmaktadır. Diğer yandan çağdaş yapı denetimi sisteminin ayrılmaz unsurları olan mesleki sorumluluk sigortası ve denetim sorumluluğunu 4

6 imza yetkisi ile üstlenen mühendislerin sertifikasyonunun kanundan dışlanması denetim sisteminin etkinliğini zedelemektedir. Marmara depremi sonrasında Afet Kanunu nun deprem zararlarını karşılamada yeterli kaynakları üretememesi karşısında zararların tazmininin sigorta yoluyla karşılanması seçeneği gündeme gelmiş ve 1999 yılında 587 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Deprem sigortası tesis edilmiştir. Bu kararname ile belediye sınırlarındaki yapılar Afet kanunu (karşılıksız, devlet sigortası) korumasından çıkarılmıştır. Ancak 2000 ve sonrası depremlerde bu yöntemin etkisi olamadığı görülmüştür. Sigortalanma oranı halen yüzde 15 ler dolayındadır ve 2000 sonrası depremlerde siyasi tercihlerle Kamu tarafından Deprem Sigortası Kararnamesine sadık kalınmamış, Sultandağı, Çay ve Bingöl de Afet Kanunu işletilerek kalıcı konutlar yapılmaya devam edilmiştir. 3. YENİ BİR MEVZUAT SİSTEMİ ÖNERİSİ Deprem Şurası, yürürlükteki mevzuatın ve kurumsal yapının deprem zararlarını azaltmadaki etkisizliğinin anlaşılmasından yola çıkan bir sorgulama ve çözüm üretme platformu olarak tanımlanabilir. Bu anlamda yeni bir mevzuat kurgusuna gerek olduğu açıktır. Mevzuat Komisyonu ortak bir anlayışla yeni ve olabildiğince basit bir mevzuat sistemi önerisi oluşturmuştur. Bu öneri, afet mevzuatının iki temel yasasından İmar Kanunu nun ikiye bölünerek İmar Kanunu ve Yapı Kanunu adıyla iki yeni yasanın üretilmesi ve Afet Kanunu nun yeni bir anlayışla (afet zararlarının azaltılması) tümden yeni baştan düzenlenmesi üzerine kurulmuştur. Önerilen sistemde imar süreçleri bir bütün olarak ele alınmakta, makro ölçekten yapı ölçeğine kadar birbirleri ile ilişkileri kurulmakta ve yasal dayanakları tanımlanmaktadır. Sistemin işleyişi ve önerilen yasalarla ilişkisi izleyen akış şemasında tanımlanmıştır. Yeni mevzuat sistemini oluşturan üç temel yasa sadece yasal işleyiş süreçlerini tanımlamakla sınırlı olmamalıdır. Afet sonrası müdahale ve geçici iskân ile afet öncesi mevcut kentsel risklerin belirlenmesi Afet Kanunu kapsamında, kentleşmiş bölgelerdeki risklerin yönetimi İmar Kanunu kapsamında, yapıların türlerine göre tasarım ilkeleri ise Yapı Kanunu kapsamında ele alınmalıdır. Önerilen yasaların içerik çerçeveleri izleyen bölümlerde tanımlanmaktadır. Bu üç yasaya ek olarak yapıların projelendirilmesinden ve denetiminden sorumlu inşaat mühendisleri ile imar planlama ve yapı parseline esas jeolojik, jeofizik 5

7 ve geoteknik etüdleri yapacak mühendislerin sertifikasyonunu düzenleyen bir yasa tasarısı da önerilmektedir. Diğer taraftan yapı denetiminin Yapı Kanunu içine, doğal afet sigortasının ise Afet Kanunu içine alınması mevzuattaki dağınıklığı önleyecektir. HALİHAZIR HARİTA İMAR MAKRO BÖLGELEME (Jeolojik Etüdler) İMAR/AFET İMAR PLANI Mikrobölgeleme Sakınım Planı İMAR/AFET/BELEDİYE PLAN DENETİMİ Kentsel Dönüşüm Eylem Planı Zemin Etüdleri İMAR YAPI/İMAR YAPI PROJESİ RUHSAT YAPIM (İNŞAAT) Yapı Denetimi İMAR/YAPI/BELEDİYE İMAR/(MÜTEAHHİTLİK) KULLANIM Afet Sigortası İzleme İMAR/BELEDİYE 6

8 4. İMAR KANUNU Yapı ile ilgili teknik hususların İmar Kanunu içerisinden çıkarılması ve Yapı Kanunu nda yer alması önerilmektedir. İmar Kanunu nda ruhsat sürecinin ve işlemlerinin tanımlanması yeterlidir. Yapı uygulama projelerinin ve yapı parselinde yapılacak zemin-temel etüdlerinin tanımları ve teknik ayrıntıları Yapı Kanunu na bırakılmalıdır. Aynı şekilde yapı denetimi ile ilgili tüm teknik hususlar Yapı Kanunu nda yer almalıdır. Deprem tehlikesine karşı kentsel yerleşimlerde güvenlik sağlamak amacıyla İmar Kanunu na üç yeni kavramın girmesi ve bunlarla ilgili yönetmeliklerin düzenlenmesi önerilmektedir. Bu kavramlar Mikrobölgeleme çalışmaları, sakınım planları ve kentsel dönüşümyenileme eylem planları olarak aşağıda tanımlanmaktadır Mikro-bölgeleme Yerleşme yeri bütünü için deprem tehlikesinin kaynak (aktif faylar) ve yerbilimsel veriler göz önüne alınarak haritalanmasıdır. Deprem riskinin yüksek olduğu yerleşim yerlerinde belediyeler tarafından ilgili merkezi kurumlar desteği ile hazırlatılmalıdır. Mikrobölgeleme ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler EK-1 ve EK-3 de yer almaktadır Sakınım Planı Kentsel tehlike ve risklerin analizi ve toplam risk yönetimi yoluyla zararların azaltılmasını amaçlayan planlama türüdür. Yerleşmiş alanlarda oluşmuş ve deprem zararlarını arttırıcı etkisi olan farklı risklerin ve alanlarının belirlenmesini ve bu risklerin azaltılmasına yönelik olarak uygulanacak önlemleri, etkinlikleri kapsamaktadır. İmar planlarının hazırlanması ve uygulanmasında deprem zararlarının azaltılmasını sağlayan, yol gösterici, belirleyici bir role sahiptir. Belediyeler tarafından uygulanması gerekli bir plan biçimidir. Sakınım planı EK-1 de ayrıntılı biçimde açıklanmıştır Kentsel Dönüşüm Eylem Planı Sakınım planı kapsamında belirlenen, ivedi müdahale gerektiren yüksek risk alanlarının ve kamu yararı açısından zorunluluk gösteren alanların topyekün fiziki düzenlemesi ve sosyal kalkınmasını amaçlayan özel planlama türüdür. Yapı güçlendirme, boşaltma, birleştirme, yeniden paylaştırma, yenileme projelerinde ortaklık oluşturma, hızlı kamulaştırma, gayrimenkul aktarım hakları gibi araçları kullanır. 7

9 5. YAPI KANUNU Yapı ile ilgili mevzuat son derece dağınık durumdadır. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından farklı amaçlarla yayınlanmış Genel Teknik Şartname, yönetmelikler, teknik şartnameler, ihale kanunları ve yönetmelikleri, malzeme standartları, tebliğler ve genelgeler bulunmaktadır. İmar Kanunu nun yapı ile ilgili hükümleri de kısmen bu karmaşık mevzuatın içinde yer almaktadır. Bunlara Yapı Denetimi Kanunu da eklenebilir. Ancak yapı mevzuatını teknik ve mesleki yönüyle ağırlıklı olarak belirleyen, yapının özgün biçimde ele alındığı bir kanun yoktur. Mevcut dağınık mevzuat içerisinden Yapı Kanunu na girmesi önerilenler şöyle sıralanabilir. Tip İmar Yönetmeliği (yapılarla ilgili teknik hükümler) Sığınaklarla ilgili Ek Yönetmelik Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği (yapılarla ilgili teknik hükümler) Büyükşehir Belediyesi Yüksek Binalar Yönetmeliği Büyükşehir Belediyesi Tesisat Yönetmeliği Isı Yalıtımı Yönetmeliği Zemin ve Temel Etüdü Raporu Hazırlanmasına İlişkin Esaslar Mühendislik ve Mimarlık Proje Düzenleme Esasları Deprem Yönetmeliği Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Asansör Yönetmeliği Yangın Yönetmeliği Yapı Denetimi Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği Genel Teknik Şartname Mimarlık ve Mühendislik İşleri Şartnamesi Yukarıda sıralanan mevzuatın bir kısmı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından kendi ihtiyaçları için yürürlüğe konmuş, ancak tüm yapı sektöründe temel olarak benimsenmiştir. Zira yerine geçecek başkaca mevzuat yoktur. Bakanlık tarafından yayınlanmayan, ancak belediyeler tarafından gereksinimi duyulan diğer yönetmelikler ise belediyelerce yayınlanmıştır. 8

10 Yürürlükte olan yapı ile ilgili tüm teknik ve mesleki mevzuatın bir bütünleyici kanun içinde yer alması ile yapı sektöründe ciddi bir rahatlama ve basitlik sağlanabilecektir. İnşaat müteahhitlerinin tanımı, görev ve sorumlulukları, koşulları ve sınıflaması da Yapı Kanunu içinde yer alabilir. Yapı Kanunu nun başlıca uygulama yönetmelikleri burada irdelenmektedir Bina Yönetmeliği Bina türü tüm yapıların projelendirme ve yapımı ile ilgili tüm teknik koşulları ve bilgileri ve esasları sağlar. Binalar için geçerli olan tesisat, ısı ve su yalıtımı, yangın, deprem, zemin ve temel etütleri ile ilgili hükümler bu yönetmeliğin parçaları olmalıdır. Dolayısı ile binalar için geçerli olan ve TSE tarafından yayınlanmış, Bakanlık tarafından uyulması zorunlu olarak kabul edilen tüm yapı yönetmelikleri bu yönetmelik kapsamına alınmalıdır. Bir örnek olarak, ABD de yürürlükte olan Uniform Building Code (UBC), üç büyük ciltten oluşan devasa bir külliyattır ve 1927 yılından beri yürürlüktedir. Türkiye de böyle bir yönetmelik olması Türkiye de mühendislik-mimarlık eğitimini de son derece olumlu etkileyecektir Bina Olmayan Yapılar İçin Yönetmelik Karayolu köprüleri, kıyı ve liman tesisleri, altyapı tesisleri ve depolama tesislerinin deprem dışındaki etkiler altında tasarımını düzenleyen yönetmelikler ülkemizde mevcut değildir. Sadece ilgili idarelerin (TCK, DLH, TCDD, TEDAŞ, BOTAŞ, vb.) uyguladıkları teknik şartnameler vardır. Halbuki bu tür yapılar artık bu ilgili idareler dışında belediyeler, sanayi kuruluşları ve diğer özel sektör kuruluşları tarafından da yaptırılmaktadır. Bina dışı özel yapıları düzenleyen bir yönetmeliğe veya yönetmeliklere ihtiyaç vardır Deprem Yönetmeliği Yürürlükte olan deprem yönetmeliği binalar içindir. Bina ve bina olmayan tüm yapıları kapsayacak biçimde genişletilmelidir. Bunun için öncelikle 5.1 ve 5.2 de tanımlanan yönetmeliklerin hazırlanması gereklidir. Yürürlükte olan Binalar için Deprem Yönetmeliği de dâhil olmak üzere gereksinim duyulan tüm özel deprem yönetmeliklerinin hazırlanması, geliştirilmesi, güncellenmesi ve sürdürülebilir olması için tercihen özel statülü bir Deprem Mühendisliği Uzmanlar Kurulu oluşturulması önerilmektedir. Bu kurul aynı zamanda 4.1 de tanımlanan 9

11 Mikrobölgeleme Yönetmeliği ve ileriki bölümde tanımlanacak olan Kentsel Deprem Risklerinin Belirlenmesi Yönetmeliği hazırlıklarını da üstlenebilecektir Temel Zemin Etütleri Yönetmeliği Yapı alanında yapılacak zemin ve temel etütleri, sondajlar, deney metotları ve değerlendirmelerini içeren ve bu çalışmaların kimler tarafından yürütüleceğini ve raporlanacağını belirten yönetmeliktir. Bu yönetmeliğin kapsamı ayrıntılı olarak EK-3 de yer almaktadır Yapı Denetimi Yönetmeliği Mevcut Yapı Denetimi Kanunu, Yapı Kanunu nun bir uygulama Yönetmeliği olmalıdır. Ancak mevcut durumdaki iki temel eksiklik giderilmeli, yapı denetim kuruluşlarının mesleki sorumluluk sigortası kapsamına alınması ve imza yetkisi olan mühendislerin mesleki sertifikasyon sahibi olması sağlanmalıdır (Yetkin mühendislik). 6. AFET KANUNU Afet Kanunu afet öncesi hazırlık çalışmaları ile afet sonrası müdahale, yardım ve geçici iskân çalışmalarını düzenler. Afet sonrası müdahale, acil yardım ve geçici iskân çalışmaları Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü nün görev alanını belirler. Afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma çalışmaları ise Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Belediyelerin görev ve sorumluluk alanlarını belirler. Afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma kapsamında Afet Kanunu nda tanımlanması gerekli çalışmalar aşağıda belirtilmiştir. Her çalışma türü için ayrı bir yönetmelik düzenlenmesi işleyişi sağlıklı kılacaktır. Afet bölgelerinin tespiti (tehlike haritaları hazırlanması) Afet bilgi sistemlerinin kurulması, işletilmesi, genişletilmesi (yerel ve ulusal ağlar) Kentsel deprem tehlikelerinin belirlenmesi Deprem sigortası Birinci ve ikinci maddeler kapsamındaki irdeleme ve değerlendirmeler Afet Bilgi Sistemi Komisyonu, üçüncü madde kapsamındaki değerlendirme ve tanımlar ise Mevcut Yapıların İncelenmesi Komisyonu, dördüncü madde kapsamındaki değerlendirmeler Kaynak Temini Sigorta Komisyonu tarafından yapılmıştır. 10

12 7. MEVZUAT İŞLEYİŞ KURGUSU Önerilen mevzuat sisteminin şematik kurgusu alttaki şekilde ve tablolarda özetlenmektedir. DEPREM MEVZUATI İMAR KANUNU YAPI KANUNU AFET KANUNU AFET KANUNU İşlem Uygulamacı Kuruluş Süreç Acil Müdahale-yardım TAY Geçici barınma TAY Afet Sonrası Afet bilgi sistemi Afet İşleri Tehlike haritaları Afet İşleri Kentsel deprem riskleri Belediyeler Afet Öncesi Deprem sigortası DASK İMAR KANUNU İşlem Mikrobölgeleme Sakınım planı İmar planı Kentsel dönüşüm eylem planı Plan denetimi Yapı ruhsatı Yapı kullanımı-izleme Uygulamacı Kuruluş Belediyeler/Afet İşleri Belediyeler/TAU Belediyeler/TAU Belediyeler/TAU TAU Belediyeler Belediyeler/DASK YAPI KANUNU İşlem Zemin-temel etüdleri Mimari-mühendislik projeleri Yapım (inşaat) Yapı denetimi Uygulamacı Kuruluş Yetkin firmalar/yetkin mühendisler Yetkin firmalar/yetkin mimar-mühendisler Ehil müteahhitler/şantiye şefi Yapı denetimi kuruluşları/yetkin mühendisler 11

13 EK-1 MEVZUAT KOMİSYONU IMAR MEVZUATI ALTKOMİSYONU RAPORU İÇİNDEKİLER Giriş Mevcut Raporların İncelenmesi Komisyona İletilen Görüşler Komisyon Üyelerinin Sunuşları Yasa Taslak ve Tasarılarına İlişkin Görüş ve Öneriler İmar Mevzuatını İlgilendiren Diğer Mevzuata İlişkin Görüş ve Öneriler İmar Mevzuatına İlişkin Görüş ve Öneriler Sonuçlar GİRİŞ Türkiye coğrafyasının yaklaşık %93 ü aktif deprem kuşağı üzerinde bulunmakta, nüfusun yaklaşık % 98 i deprem riski olan yerleşim birimlerinde yaşamaktadır. Öte yandan, son 60 yıllık hareketler sonucunda bugün ülke nüfusunun %75 i kentlerde toplanmıştır. Bu dönem boyunca afetler nedeniyle kaybedilen konut sayısındaki en büyük pay (%61) deprem nedenlidir. Geçen yüzyıl içinde karşılaşılan 135 ayrı depremde bu kaybın yarım milyon birime ulaştığı anlaşılmaktadır. Türkiye de depremler, can kaybı ve yaralanmalar açısından da önde gelen (%90) afet türüdür. Depremlerin verdiği doğrudan ekonomik kayıpların yaklaşık olarak %3 GSMH, dolaylı kayıplarla %7 lere eriştiği kestirilmektedir. Türkiye de yerleşim alanlarının çoğunluğunun doğal tehlikelere konu olduğu bilinmesine karşın, son 60 yıllık kentleşme ile bu yapı stoku birkaç kez katlanarak büyümüş, bu dönemde dünya deneyimleri karşısında en çarpıcı örnek olmuştur. Bu hızlı gelişmenin kentlerimize getirdiği büyüme baskılarının doğru değerlendirmesini ve yönlendirmesini sağlayacak kaynaklar ve araçlar geliştirilememiş, kaçak yapılaşma önlenememiş, asırların kültür mirası gereğince 12

14 korunamamış, büyümeden yararlanmada sosyal adalet tesis edilememiş, doğa talan edilmiş, kent planlaması yaptırımlı ve bilimsel bir kurum yapılmak yerine, işlemleri meşrulaştırma bürokrasisine dönüşmüştür. Daha da önemlisi, bu dönem içinde Türkiye de yapı üretiminde yeni bir teknolojiye geçilmiş, ancak bu teknolojinin gerektirdiği farklı uygulama disiplini kurulamamıştır. Aldatıcı bir kolaylık gösteren betonarme teknolojisi ülkede hızla yaygınlaşmış, kamu denetiminden uzak oluşturulan yapı stokunun doğal tehlikeler karşısındaki performansı ise yeni yeni sınanmaya başlamıştır. Kentsel alanlarda karşılaştığımız daha ilk ciddi sınamalarla, Türkiye nin bu alanlarda ne büyük risk havuzları oluşturmuş olduğu görülmüştür. Bu durum, Türkiye nin bir yüzleşme sürecini başlatmak ve ivedilikle afet yönetimi çalışmalarına ağırlık vermek zorunda olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ancak bu risk havuzu karşısında başvurulacak afet yönetimini yalnızca acil durum hazırlıkları gibi anlamak yine bir büyük yanlış olacaktır. Türkiye nin asıl ağırlık vermek zorunda olduğu konu, zarar azaltma işleridir. Bu nedenle yerleşme ve yapılaşma süreçlerinin düzenlenmesi, yani imar sisteminin risk yönetimini içerecek biçimde yenilenmesi gereği doğmaktadır. Bu büyük risk havuzunun küçültülmesi, ancak çok yönlü girişimlerle olanaklıdır. Kentsel alanların tamamında zemin ve doğal koşullara ilişkin tespitlerin yapılması ve bu işlemlerin kurumlaştırılması bir temel gereksinmedir. İmara yeni açılan yerlerin seçimi ve yeni yapılaşmanın denetiminde daha güvenli standartlar ve güçlü bir yaptırım yanında, mevcut kentsel alanların iyileştirilmesi, yüksek risk gösteren alanlarda topyekûn dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi, yanlış kararlarla oluşmuş, tehlikeler ve çeşitli riskler gösteren alanların ve dışsal tehlikeler karşısında yumuşak karın oluşturan kentsel özelliklerin bertaraf edilmesi için kısa ve uzun dönemli çok sayıda önlemin alınması işleri, risk yönetiminin kent planlamasında bir özel uzmanlık alanı olarak görülmesini ve uygulamada önemli yerleşmelerde imar planlamasından önce ve ayrıca hazırlatılması gereken bir özel planlama çalışmasına günümüzde artık yürürlük kazandırılmasını zorunlu kılmaktadır. Sakınım Planı tanımı ile anılan bu çalışmalar bütününün, farklı yerleşme büyüklük ve özelliklerine göre içeriği ve sürecinin yönetmelikle düzenlenerek imar mevzuatımız içinde yerini bulması zorunludur. Bu çalışmaların, imar planlaması hazırlık araştırmalarından, yani analitik 13

15 etüt lerden biri olmadığı, gerek kapsamının gerektirdiği uzmanlıklar, gerekse üst düzey bir kamu yararına dayandırıldığı; ayrıca kent yönetiminin bütününü, kamu ve özel kuruluşların bir araya getirilmelerini, ortaklıklarını ve taahhütlerini ilgilendirmesi nedeniyle farklı yönetsel yetki ve araçlar da gerektirdiği gözden kaçırılmamalıdır. Türkiye şehirlerinde, 60 yıl boyunca oluşan tehlike ve risk havuzlarını bir hamlede bertaraf etmek nasıl söz konusu değilse, bu konuda alınması gereken önlemlerin hepsinin imar sistemi kapsamında kalacağını düşünmek de gerçekçi değildir. İmar sistemi içinde bu amaçla yapılacak pek çok düzenlemenin başarı göstermesi de başka yasal düzenlemelerdeki tamamlayıcı önlemlerin alınmış olmasına bağlı olacaktır. Afet yasası kapsamında yer alması gereken hükümlere, ya da Zorunlu Deprem Sigortası için yapılacak düzenlemelere bu nedenle göndermeler yapılması gereği doğmuştur. Çalışmaları boyunca sekiz kez toplanan İmar Mevzuatı Komisyonu, konunun genişliğini göz önünde tutarak, Bakanlık aracılığıyla Türkiye genelinde görüş toplamış, üyelerinin yazılı görüşlerini ve açıklamalarını almış, yakın geçmişte konuyu ilgilendiren çalışmaları derlemiş, yürürlükteki mevzuatı ve gündemde bulunan taslakları değerlendirerek önerilerde bulunmuştur. Komisyon ayrıca diğer komisyon çalışmalarını da izlemek gereğini duymuş, bu amaçla mevzuat grubu toplantılara ve komisyonlar arası çalışmalara katılmış, ortak başkanı kendi oturumlarına davet etmiştir. Deprem Şurası çalışmalarında sıkça dile getirilen bir eğilim, komisyon raporlarında ağırlıklı olarak en kısa sürede uygulamaya sokulabilecek sonuçların hedeflenmesinin istenmesi olmuştur. Bu eğilim, yönetmelik değişiklikleri, hatta genelgelerle ivedi uyulabilecek önerilere büyük değer ve öncelik vermektedir. Bir Bakanlığın kendi yaptırım alanı kapsamında yararlı uygulamalara bir an önce geçmek istemesi anlaşılabilir bir durumdur. Ne var ki, deprem konusu, hem geniş bir yelpazede eşgüdümlü (entegre), yani birbirine göndermelerde bulunan çok sayıda önlem kümelerinin geliştirilmesini gerektirmekte (yaygınlık özelliği), hem de bunların her birinin kalıcı olmasını zorlamaktadır (sürdürülebilirlik özelliği). Birincisi çok taraflı düzenlemeleri, ikincisi ise yönetmelikler kadar kanunlarda yeni düzenlemeler yapılmasını getirmektedir. Bu açıdan, başarılı girişimlerin tek Bakanlık çerçevesini aşması kaçınılmaz olmaktadır. Öte yandan, Türkiye de uzun süredir beklenen köklü bir atılım yapılması fırsatı ancak bu dönemde yakalanabilmiştir. Bu tür bir 14

16 atılımı yapabilecek tek parçalı güçlü bir siyasi iktidar kurulabilmiştir. Bu ortamda deprem konusunda gerçek bir reformun yapılabilmesi olanağı varken, küçük iyileştirmeler peşine düşmekle yetinilmesi, stratejik ve tarihi bir yanlış olacaktır. Nitekim komisyon çalışmaları boyunca uygun görülen bir yaklaşım, İmar Kanunu ndan yapı ile ilgili bölümün çıkarılarak tüm yönetmelikleri ve denetim gibi diğer mevzuat ile bütünleştirilmiş bir ayrı kanun hazırlanması olmuştur. İmar Kanunu nda yalnızca ruhsat alımına ilişkin birkaç referans hüküm bırakarak, pek çok ülkede olduğu gibi, yapılarla ilgili ayrı bir külliyatın geliştirilmesi Türkiye de gerçek bir gereksinmedir. Bu geliştirmenin deprem güvenliği konusunda da ilerlemeler getireceği açıktır. Bunun gibi, Türkiye de kent bütünü için tehlike ve mikrobölgeleme haritalarının hazırlanması, Zorunlu Deprem Sigortası ile yerel yönetimlerin dayanışmalı çalışmalara girmeleri, kentsel risk yönetimini ilgilendiren tüm faaliyetin bir ortak şemsiye altında Sakınım Planı çalışmalarında toplanarak bütünlüğün sağlanması, yasalarımızda yeni ve çok yönlü düzenlemelere ihtiyaç gösteren, ancak şehirlerimizi daha yakından izlememizi ve doğru müdahaleleri zamanında yapabilmemizi sağlayacak girişimlerdir. Bu çapta rasyonel değişiklik girişimlerine genellikle iki tür endişe ve karşı çıkış söz konusu olacaktır. Birincisi, mevcut yönetsel birimlerin yetki ve güç kaybı endişeleri ile yeni yapılanmalara karşı durma eğilimleri, ikincisi ise mevcut yapı kapsamında çalışmalar yürüten profesyoneller, çeşitli mesleklere mensup kişi ve kuruluşlardır. Bu ikinci kesim için de yenilikler rahatsızlık verici, en azından yeni adetler çıkarılması nedeniyle iş kaybına uğrama olasılığı nedeniyle ürkütücüdür. Türkiye nin bu engelleri aşacak yönetsel dirayete, konulara geniş açıdan bakabilecek yöneticilere ve meslek adamlarına gereksinmesi her zamankinden daha fazladır. İmar mevzuatı Komisyonu nun karşılaştığı bir başka özel durum ise, çalışma alanının genişliği nedeniyle ayrıntılara girmek yerine büyük yapı taşlarının doğru biçimde yerine konulmasındaki önceliktir. Bunların ayrıntılarının tanımlanması özel çalışmalar gerektirecektir. Yeni bir genel yapılanma önerisi gerektirmeyen kimi komisyonlar, mevcut mevzuatta bazı ayrıntıları tanımlama fırsatını doğrudan Şura çalışmaları sırasında bulabileceklerdir. Bu durum imar mevzuatı açısından geçerli değildir. Kapsamlı görüş ve ufuk sahibi bir vizyona sahip olunmadan kaleme alınacak ayrıntılar, yakın gelecekte yaşamsal gelişmelere engeller 15

17 oluşturabilir. Bu nedenle akla gelen pek çok ayrıntıyı bu aşamada göz ardı etmek gereği doğmuştur. Bunun gibi, imar mevzuatı yalnız afet yönetimi konuları nedeniyle yetersizlikler göstermekle kalmayıp pek çok nedenle elden geçirilmek durumundadır. Bunlar arasında kent işletmeciliği, koruma, katılımlı süreçler, çağdaş teknolojiye uyum, sorumluluklar yapısının netleştirilip cezai koşulların ağırlaştırılması gibi pek çok gereksinme gösterilebilir. Şura çalışmaları kapsamında imar mevzuatının bütün bu gereksinmelerine eğilmek olanağı da yoktur. Komisyon toplantılarında kaçınılmaz olarak bu konular da gündeme gelmişse de, bunların elden geldiğince rapor dışında bırakılmasına çalışılmıştır. Türkiye nin asıl hedefinin doğal ve teknolojik tehlikelere karşı güvenli bir çevre ve toplum yaratılması olduğu göz önünde tutulursa, imar mevzuatı çalışmaları ile varılmak istenenin de, dar çerçeveli planlama anlayışları bırakılıp, yalnızca teknokratların anladığı ve yönetimlerin hazırlatıp uyguladıkları bir teknik önlemler paketine katkıda bulunmak değil, uygulamada toplumun tüm birey ve kesimlerini ilgilendiren, bilgilendiren, görevlendiren, sorumlu tutan ve katılmasını sağlayan etkinliklerle topyekûn dirençli toplum yaratılmasına yol açılmasıdır. MEVCUT RAPORLARIN İNCELENMESİ Afet yönetimi konusunda daha önce hazırlanmış kurumsal çalışmalar, bir işbölümü içinde komisyonumuzda değerlendirilerek, imar mevzuatını ilgilendiren yönleriyle özetlenmiştir. Bu çalışmalarda imar mevzuatı ile ilişkilendirilebilen görüş ve önerilere raporumuzda da yer verilmiştir. Türkiye Milli Planı ( ) Birleşmiş Milletler tarafından yılları için ilan edilen Doğal Afet Zararlarının Azaltılması İçin Uluslararası On Yılı çalışmaları kapsamında Afet İşleri Genel Müdürlüğü nün koordinasyonunda, DSİ, MTA, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, üniversiteler gibi kamu kurumlarının katılımıyla afetlere karşı bir strateji planı hazırlanmış ve Türkiye Milli Planı ( ) adıyla 1989 yılında yayımlanmıştır. Çalışma sürecinde, Depremler, Heyelan ve Kaya Düşmeleri, Su Baskınları, Yangınlar, Diğer Afetler (Çığ, fırtına, tsunami ve volkanlar) olmak üzere beş ayrı çalışma grubu oluşturulmuş ve her grup tarafından Tehlike ve Riskin Belirlenmesi, Gözlem, Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Kurulması, Kısa Vadeli Koruyucu Önlemler ve Önceden Hazırlık Çalışmaları ve Uzun Vadeli Önleyici Tedbirler başlıkları altında yapılacak çalışmaların 10 yıllık hedefleri ortaya konulmuştur. 16

18 Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu Raporu (1997) İstanbul sel felaketi, Senirkent sel ve heyelanı, Dinar depremi, İzmir de sel olaylarının felakete dönüşmesi üzerine Meclis tarafından kurulan araştırma komisyonu raporunda, her türlü kanun, tüzük, yönetmelik, standart gibi düzenlemeler olmasına karşın, doğal afet zararlarının azaltılamadığı belirtilmiştir. Hızlı nüfus artışına paralel olarak yaşanan kentleşme sorunlarının yanı sıra, her kademede yaşanan bilgi ve eğitim eksikliği, afet bölgelerinde alan kullanım planlamasının yapılamaması; yapı sigortası, meslek sigortası, sertifikalı mühendislik gibi çağdaş yöntemlerle yerleşme ve yapı denetim mekanizmalarının geliştirilememesi; merkezi yönetim - yerel yönetim- özel sektör - halk arasında görev ve sorumluluklar bağlamında rasyonel dengelerin oluşturulamaması gibi nedenlerle doğal afet risklerinin daha da arttığı belirlenmiştir. İmar mevzuatına ilişkin değerlendirmeler aşağıdakileri kapsamaktadır: Ana politikaları belirleyen bir afet yasasına gereksinim vardır; sayılı yasalar birleştirilerek yeni bir çerçeve yasa hazırlanmalıdır sayılı İmar Kanun u, afet girdisini kapsayacak biçimde yeniden düzenlenerek, cezai yaptırımlara yer verilmeli, imar affı niteliğinde düzenlemelerden kaçınılmalıdır. Yapıda denetim ve sorumlulukları belirleyen yeni bir yasa gereklidir. Yapı denetiminde yetkin mühendislik ile müşavirlik kavramlarını yerleştirecek düzenlemelere gidilmelidir. İmar mevzuatına aykırı yapılmış yapılara hak sahipliliği tanınmamalıdır. Nüfusu bir milyonu aşan şehirlerde afet planlaması ve yönetimi birimi oluşturulmalı, yerleşim yerlerinin belirlenmesi, yatırım alanları, altyapı tesisleri gibi konularda görüşleri esas alınmalıdır. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Doğal Afetler Özel İhtisas Komisyonu Raporu ( ) Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlıkları sürecinde ilk kez oluşturulan Doğal Afetler Özel İhtisas Komisyonu nca hazırlanan raporda, Milli Plan a atıfta bulunularak 8. Beş Yıllık Kalkınma Plan dönemine (

19 2005) yönelik olarak, Acil Durum ve Afet Müsteşarlığı gibi yeni bir kurumsal yapılanma, Ulusal Afet Bilgi Sistemi nin oluşturulması, Şehircilik ve Konut Bakanlığı nın kurulması, afet tehlikesi ve riskinin belirlenmesi ve afet zararlarının azaltılması konusundaki araştırmageliştirme faaliyetlerinin öncelikli konular arasına alınması, Afet Hekimliği ne ilişkin düzenlemeler yapılması önerilmiştir. Ulusal Deprem Konseyi, Deprem Zararlarını Azaltma Ulusal Strateji Raporu (2002) Türkiye de bir Ulusal Deprem Stratejisi geliştirilmesi amacıyla hazırlanan, yayınlanmış en geniş kapsamlı ve ayrıntılı raporda yapılması önerilen Kentsel Risk Analizleri şöyle tanımlanmaktadır: Kentsel ölçekte hazırlanan harita ve eki belgelerin, zemin ve sismik özelliklere ilişkin olarak yalnızca yüzeysel bölgelemeleri değil, üç boyutlu bir yeraltı modelini, olası heyelan ve sıvılaşma bölgelerini de göstermesi sağlanmalıdır. Bunlar dışında, su baskını, iklimsel istatistikler, vb. doğal tehlike verilerinin de eklenmesi ile bir kentsel doğal tehlikeler haritası elde edilebilir. Bu bilgi tabanının yanı sıra, bir dizi analiz yoluyla kentsel kusurlar ın tanımlanması ve bunların getirdiği risklerin ortaya konulması gereği vardır. Yerine göre farklılaşmakla birlikte bu analizler, Makroform, Kentsel Doku, Arazi ve Yapı Kullanımları, Tehlikeli Birimler ve Kullanım Biçimleri, Altyapı Sistem]eri, Yapı Stoku, Kilit Elemanlar ve Dağılımları, Açık Alan Varlığı konularını kapsaması, ayrıca Kentsel Yönetim Yetersizlikleri, Dış Etkenler, Kentsel Gelişmeler değerlendirmelerini yapması gereklidir. Kentsel sistemlerin performans yeterliliği, ayrı bir dizi değerlendirme konusu edilmelidir. Bunlar Afet Koşullarında Kentsel Donanım Performansı, Acil Hizmet Birimlerinin Yeterliği, Acil Durum Yönetim Yetkinliği analizleridir. Raporda yapılması önerilen Kentsel Sakınım Planı şöyle tanımlanmaktadır: Tehlike ve risk bilgilerinin derlenerek bunları önleme ve giderme kararlarının, Sakınım Planı adı verilen, harita ve eki raporlar ile oluşturulan bir temel kurumsal belgede toplanması sağlanmalı; burada gösterilen sektör, konu ve yerlerde hangi sorumluların, hangi görevleri, hangi sürelerde yerine getirecekleri belirlenmeli; bunların uygulama proje ve programları ile ilgili tarafları tanımlanarak bu belgenin öncelikli bir ortak protokol niteliğine kavuşturulması sağlanmalıdır. Sakınım Planı üzerinde, özel yaptırımların geçerli olacağı eylem planı uygulama alanları öncelikle gösterilmeli, ayrı güvenlik hedefleri tanımlanarak yönetilecek bu alanlarda kamu-özel kesim ortaklıkları ve işletme biçimlerini de kapsayan 18

20 iyileştirme projeleri geliştirilmesi programlanmalıdır. Üçüncü olarak, imar planlarının Sakınım Planı kararlarına uyumla değiştirilmesi sağlanmalıdır. İmar Kanunu tarafından görmezden gelinen deprem zararlarının azaltılması hedefine yaklaşabilmek için, bu yasaya işlevsel ve daha etkili bir içerik kazandırılması ve yerel yönetimlere özel yaptırım ve araçlar kazandırılması gerekmektedir. Ancak, bu çok yönlü bir konudur. Öncelikle Deprem Görebilir Yerleşme, Deprem Tehlikesi, Risk, Deprem Riskli Alan, Kentsel Mikro-Bölgeler, Kentsel Kusurlar, Özel Proje Alanları, Eylem Programı ve Projeleri, Sakınım Planlaması, 'Deprem Sigortası gibi yeni kavramların doğrudan yasada tanımlanması gerekmektedir. Yasada, Eylem Planlama Alanları için Eylem Proje ve Program paketleri hazırlanmasına; koruma, güçlendirme, kat indirimi, yıkma, kullanım kısıtlama vb uygulama yöntemlerine başvurabilmek üzere özel yaptırımlara yer verilmesi gerekmektedir. Yerel yönetimlere bu alanlarda, taşınmazların yeniden fiziki düzenlenmelerine ilişkin (geliştirilmiş 18. madde türünde) özel yetkiler tanınmalı, özel kesimle ortaklıklar kurma, imar haklarını aktarma, değişken vergileme, sigorta, gibi araçlar getirilmelidir. Kaynak geliştirme yöntemlerinin uygulanması yanı sıra, Doğal Afet Sigortaları Kurumu payı gibi fiziki ve parasal güç ve olanakların birlikte kullanılması yoluyla bu alanlarda etkin dönüşümler için gerçek kapasiteler sağlanabilmelidir. Dördüncü İzmir İktisat Kongresi, Afet Yönetimi Çalışma Grubu Raporu (2004) Türkiye İktisat Kongresi nde Afet Yönetimi Çalışma Grubu tarafından hazırlanmış olan raporda İmar Sisteminde İyileştirmeler başlığı altında, Şehirlerimizin fiziki düzenlemesinde afet güvenliği, zarar azaltma ve risk yönetimini ilgilendiren standart ve yöntemleri tanımlayan ilkelerin İmar Kanunu ve yönetmeliklerine yerleştirilmesi büyük önem ve öncelik taşımaktadır. Bu alanda ilkesel olarak, yerine getirilmesi gereken başlıca düzenlemeler şunları kapsar: Mikro bölgeleme harita ve belgelerinin hazırlanması, Planlamada Risk Yönetimi yaklaşımının sistemle bütünleştirilmesi, Sakınım Planı hazırlanmasının zorunlu tutulması, Yapılaşma ve kullanım süreçlerinde farklı güvenlik standartlarının ve programların kullanılmasının olanaklı kılınması, 19

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA 2. HAFTA 1 ÇEVRE DÜZENİ PLANI : Çevre Düzeni Planları, Bölge Planlarına uygun olarak, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırlarını kapsayan planlardır. Bu planlar

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

3. YERLEŞİM YERLERİNDE DEPREM GÜVENLİĞİ SAĞLANMASI

3. YERLEŞİM YERLERİNDE DEPREM GÜVENLİĞİ SAĞLANMASI 3. YERLEŞİM YERLERİNDE DEPREM GÜVENLİĞİ SAĞLANMASI 3.1. Gerekçe ve Güncel Durum Türkiye de 1940 lı yıllarda başlayarak yaşanan hızlı nüfus yığılmaları, kentlerin gelişigüzel büyümesine, doğanın ve tarihsel

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

ALANSAL UYGULAMALAR. 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ALANSAL UYGULAMALAR. 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ALTYAPI ve KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALANSAL UYGULAMALAR 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İsmail TÜZGEN Şehir Plancısı 6306

Detaylı

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Oğuz Gündoğdu ACİL DURUMLAR PANELİ KalDer Bursa Şubesi Çevre ve İş Güvenliği Kalite Uzmanlık Grubu 27 Mayıs 2015 Ülkemizde çağdaş anlamda Afet Yönetimi

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 13/11/2009 Kabul Sayısı: 555 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 08/12/2009

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İMAR HUKUKU SAYFA I - İMAR MEVZUATININ GELİŞİMİ 13 II - 3194 SAYILI İMAR KANUNİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER 17 III - BELEDİYE

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İMAR HUKUKU SAYFA I - İMAR MEVZUATININ GELİŞİMİ 13 II - 3194 SAYILI İMAR KANUNİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER 17 III - BELEDİYE İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İMAR HUKUKU SAYFA I - İMAR MEVZUATININ GELİŞİMİ 13 II - 3194 SAYILI İMAR KANUNİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER 17 III - BELEDİYE TEŞKİLATI VE BELEDİYE SINIRLARI 25 İKİNCİ BÖLÜM İMAR

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANINDA ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR RLİĞİ

KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANINDA ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR RLİĞİ DPT MÜSTEŞARLIĞI KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANINDA ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR KAMU-ÖZEL İŞBİRL RLİĞİ 26 Aralık 2006 1 YATIRIMLARIN GSMH İÇİNDEKİ PAYI (%) YÜZDE 30 25 21,6 20 12,8 15 10 5 8,8 24,2 22,8

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 17. ESRI KULLANICILARI TOPLANTISI ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI Kıvanç ÇALIŞKAN Harita Mühendisi 25 Mayıs 2012 - ANKARA SUNUM İÇERİĞİ GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM MATERYAL,

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Afet Sonrası İyileştirme Planı

Afet Sonrası İyileştirme Planı Afet Sonrası İyileştirme Planı 13 Ocak 2015 Türkiye'nin Afet Risk Yönetimi 17. Yuvarlak Masa Toplantısı ODTÜ hasan.coban@kalkinma.gov.tr 1 2 Rapor Edilen Afetlerin Sayısı Dünyada 1900-2011 yılları arasında

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU

Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER... ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ... 1

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat SEKTÖREL DEPREM GERÇEĞĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat SEKTÖREL DEPREM GERÇEĞĠ DEPREM GERÇEĞĠ Övgü PINAR Nurel KILIÇ Dünyada ve ülkemizde sık sık meydana gelen deprem, heyelan, çığ, sel baskını vb. olaylar sonucunda can ve mal kaybında büyük artışlar gözlenmekte olup ülkemizde son

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

IV. ARAZİ YÖNETİMİ ÇALIŞTAYI

IV. ARAZİ YÖNETİMİ ÇALIŞTAYI IV. ARAZİ YÖNETİMİ ÇALIŞTAYI Arazi Yönetiminde Afet Tehlike Haritaları: Politikalar, Planlama ve Mevzuat Arş. Gör. S. Sefa BİLGİLİOĞLU Doç. Dr. Selçuk REİS Problem Tanımı Doğal Afet Tehlike bölgeleri ve

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız,

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız, 9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538 Değerli meslektaşımız, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva (Çayağzı) Köyü, Beylik Mandıra Mevkii 1-5 pafta 2942 parsel sayılı tapuda tarla

Detaylı

HABER BÜLTENİ DOSYA. JEOLOJİ VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORU VE EKLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR'a göre yapılması genelgede

HABER BÜLTENİ DOSYA. JEOLOJİ VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORU VE EKLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR'a göre yapılması genelgede aykırı düzenlemeler içermesi nedeniyle, o günkü muhalefet par tileri tarafından Anayasa Mahkemesine götürülmesi sonucu yasa maddelerinin bir çoğu kısmen veya tamamen iptal edilmiştir. Yasa maddelerinin

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA KONUNUN ÖZÜ: Esenler Menderes Mahallesinde 15 metrelik yol açılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. TEKLİF: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 2. Dönem 2015 Senesi Mayıs

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 03.01.2011 Sayı: 2011/004 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nce 08.11.2010 onaylanarak 03.12.2010

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİNDE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ NİN YASAL GÖREVLERİNE DAİR TEMEL HÜKÜMLER...

KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİNDE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ NİN YASAL GÖREVLERİNE DAİR TEMEL HÜKÜMLER... KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİNDE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ NİN YASAL GÖREVLERİNE DAİR TEMEL HÜKÜMLER... Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU, İTÜ Son zamanlarda ülkemizde başlatılan kentsel dönüşüm projelerinin başarılı

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

İMAR PLANLARININ ONAYLANMASI PLAN YAPIM VE ONAYI BM VEYA İGM ONAYI İTİRAZLARI DEĞERLENDİRME YÜRÜRLÜK KESİN KARAR İLAN- ASKI UYGULAMA

İMAR PLANLARININ ONAYLANMASI PLAN YAPIM VE ONAYI BM VEYA İGM ONAYI İTİRAZLARI DEĞERLENDİRME YÜRÜRLÜK KESİN KARAR İLAN- ASKI UYGULAMA İMAR PLANLARININ ONAYLANMASI 1 PLAN YAPIM VE ONAYI BM VEYA İGM ONAYI İTİRAZLARI DEĞERLENDİRME YÜRÜRLÜK İLAN- ASKI KESİN KARAR UYGULAMA 2 1 PLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK Yönetmelik hükümleri

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM MEVZUATININ GELİŞİMİ. Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK

KENTSEL DÖNÜŞÜM MEVZUATININ GELİŞİMİ. Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK KENTSEL DÖNÜŞÜM MEVZUATININ GELİŞİMİ Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK KENT KAVRAMI KENT KAVRAMI Kent kelimesi, farklı dillerden Türkçeye geçmiş olan bir kelimedir. Orta Asya da Türklerle birlikte yaşayan bir

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM 1950 li yıllarda Sanayileşme ve kentlere GÖÇ Tepki: 1) 1966 yılında «Gecekondu

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından: KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ İL YATIRIM PLANLAMA REHBERİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ İL YATIRIM PLANLAMA REHBERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ İL YATIRIM PLANLAMA REHBERİ Bu rehberin amacı, yatırım planlamaları yapılırken uyulması gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (AFKOM) ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (AFKOM) ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluklar ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Antalya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ne bağlı olarak görev yapacak olan Antalya

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından:

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 1 GENEL GEREKÇE Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro

Detaylı

( tarihinde güncellenmiştir.) İMAR VE PLANLAMADAN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ:

( tarihinde güncellenmiştir.) İMAR VE PLANLAMADAN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ: (01.07.2014 tarihinde güncellenmiştir.) İMAR VE PLANLAMADAN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ: 1) Bakanlığın kentsel ve mekânsal gelişme konularında belirlediği politika ve stratejilerin uygulanmasını

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Davacı: TMMOB Şehir Plancıları Odası Adres: Emirhan Caddesi Bayındır Çıkmazı Sokak No:1/1

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

Afet Yönetimi ve. Sel Risk Değerlendirmesi

Afet Yönetimi ve. Sel Risk Değerlendirmesi Afet Yönetimi ve Sel Risk Değerlendirmesi KAPSAM - Afetlerin Genel Durumu - Kriz Yönetiminden Risk Yönetimine Geçiş - Risk Kavramı ve Risk Değerlendirmesi Risk Nedir? Nasıl Belirlenir? Nasıl Yönetilir?

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi İdari Dava Daireleri Kararları Bu durumda, İdare Mahkemesince, uyuşmazlığa konu kentsel dönüşüm alanına yönelik olarak proje hazırlanıp hazırlanmadığı, plan değişikliği yapılıp yapılmadığı araştırıldıktan

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

SANAYİDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ. Arş. Gör. Dr. Nuri İLGÜREL Prof. Dr. Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ

SANAYİDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ. Arş. Gör. Dr. Nuri İLGÜREL Prof. Dr. Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ SANAYİDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ Arş. Gör. Dr. Nuri İLGÜREL Prof. Dr. Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ SANAYİ YAPILARININ TASARIMINDA GÜRÜLTÜ ETKENİ Sanayi Yapılarının Organize Sanayi Bölgelerinde Planlanması Sanayi birimlerinin

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠDARĠ BĠRĠMLERĠNE AĠT TEġKĠLAT YÖNETMELĠKLERĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠDARĠ BĠRĠMLERĠNE AĠT TEġKĠLAT YÖNETMELĠKLERĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠDARĠ BĠRĠMLERĠNE AĠT TEġKĠLAT YÖNETMELĠKLERĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Madde 1- (1) Büyükşehir Belediye Meclisinin 21/10/2014 tarihli ve 623 sayılı kararı

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Teşkilat MADDE-4- Müdürlüğün Görevleri MADDE-5-

İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Teşkilat MADDE-4- Müdürlüğün Görevleri MADDE-5- T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DEPREM RİSK YÖNETİM VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Kent ve Ulaşım. Ulaşım Planlaması. Yeni Büyükşehirler. Yeni Yasanın Getirdiği Sorunlar. Olası Çözüm Yaklaşımları

Kent ve Ulaşım. Ulaşım Planlaması. Yeni Büyükşehirler. Yeni Yasanın Getirdiği Sorunlar. Olası Çözüm Yaklaşımları Kent ve Ulaşım Ulaşım Planlaması Yeni Büyükşehirler Yeni Yasanın Getirdiği Sorunlar Olası Çözüm Yaklaşımları Merkeze odaklanan Tekrarlarlanan İşgünleri Hafta sonu Mevsimlik değişim Çevre Talep Kapasite

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI DEPREM ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRGESİ. 1 Ekim 2004

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI DEPREM ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRGESİ. 1 Ekim 2004 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI DEPREM ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRGESİ 1 Ekim 2004 Doğal afetlerin ve özellikle depremlerin tehdidi altında olan ülkemizde, şehirleşme ve yapılaşma süreçleri için güvenirlilik unsuru

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ön koşul kavramsal uzlaşı niçin planlama? toplumsal-ekonomikhukuksal gerekçe plan kapsam çerçevesi plan yapımında yetkiler planın ilkesel doğrultuları ve somut koşulları plan

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgi Güvenliği Derneği II. Başkan 1 Neden İhtiyaç Duyuldu Diğer Ülke Örnekleri

Detaylı

TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ. Binalarda Enerji Verimliliği

TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ. Binalarda Enerji Verimliliği TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ Binalarda Enerji Verimliliği Ebru ACUNER İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü İTÜ Elektrik Mühendisliği Kulübü, SDKM, 07 Mart 2013 BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ NEDEN?? Ülkemizde;

Detaylı

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğümüzün Genel Yapısı 1 1 1 1 1 ŞUBE MÜDÜRÜ İNŞAAT MÜHENDİSİ ŞEHİR PLANCISI HARİTA TEKNİKERİ SU ÜRÜNLERİ TEKNİKERİ ADİL BARTU GÜRDAL KOKUCU

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı yılı 2014 Senesi OCAK ayı Meclis

Detaylı

AFET YÖNETĠMĠNDE ÖĞRETMENLERĠN KONUMU (Geçmiş Afetlerden Çıkarılan Dersler)

AFET YÖNETĠMĠNDE ÖĞRETMENLERĠN KONUMU (Geçmiş Afetlerden Çıkarılan Dersler) MEB-JICA OKUL TABANLI AFET EĞĠTĠMĠ PROJESĠ FORMATÖR ÖĞRETMEN EĞĠTĠM PROGRAMI AFET YÖNETĠMĠNDE ÖĞRETMENLERĠN KONUMU (Geçmiş Afetlerden Çıkarılan Dersler) Gülgün Tezgider ACĠL DESTEK VAKFI Eylül 2011 Sunum

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı Kurulumu Projesi (KYM-75) 1 inci Kurumsal İrtibat Toplantısı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı Kurulumu Projesi (KYM-75) 1 inci Kurumsal İrtibat Toplantısı Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı Kurulumu Projesi (KYM-75) 1 inci Kurumsal İrtibat Toplantısı Dr. Hayati Taştan Türksat Coğrafi Bilgi Teknolojileri Direktörü Konular: q Yüklenicinin Yükümlülükleri

Detaylı

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI ETKİ DEĞERLENDİRMESİ KENTSEL TEKNİK ALTYAPI ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Kentsel Dönüşümde Altyapının Önemi 04-09 Kasım 2012 ANTALYA Mehmet GÜRBÜZ İller Bankası A.Ş. Şehircilik Dairesi Başkanlığı mgurbuz@ilbank.gov.tr SUNU İÇERİĞİ

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi 17 Ağustos 1999, Mw=7.4 büyüklüğündeki Kocaeli depremi, Marmara Denizi içine uzanan Kuzey Anadolu Fayı nın

Detaylı

ORGANİZASYON VE SÜREÇ PERFORMANS YÖNETİMİ 4. HAFTA GRUP ÇALIŞMASI

ORGANİZASYON VE SÜREÇ PERFORMANS YÖNETİMİ 4. HAFTA GRUP ÇALIŞMASI 1 KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ ORGANİZASYON VE SÜREÇ PERFORMANS YÖNETİMİ 4. HAFTA GRUP ÇALIŞMASI 03 ŞUBAT 2011 2 SUNUM İÇERİĞİ 1 2 3 TÜRKİYE DE MEVCUT ÇOK YILLI BÜTÇELEME

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul Taşkınların Sebepleri, Ülkemizde Yaşanmış Taşkınlar ve Zararları, CBS Tabanlı Çalışmalar Taşkın Tehlike Haritaları Çalışmaları Sel ve Taşkın Strateji

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ Sıra No TS Standartları veya Diğer Dış Kaynaklı Dokümanlar 1 TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2 SAYILI BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİV İ YÖNETMELİĞİ Yürürlük/Kabul Tarihi Aralık 2008 2010 Takip Eden

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

TÜRKĠYE DE KENTSEL GELĠġME STRATEJĠSĠ: KENTGES. Tuğba PEMBEGÜL (Yüksek Mimar / Uzman) T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI tugba.pembegul@fka.org.

TÜRKĠYE DE KENTSEL GELĠġME STRATEJĠSĠ: KENTGES. Tuğba PEMBEGÜL (Yüksek Mimar / Uzman) T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI tugba.pembegul@fka.org. TÜRKĠYE DE KENTSEL GELĠġME STRATEJĠSĠ: KENTGES Tuğba PEMBEGÜL (Yüksek Mimar / Uzman) T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI tugba.pembegul@fka.org.tr ÖZET Kısa adı KENTGES olan Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi

Detaylı

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır.

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Tüm altyapı çalışmalarının ilk adımı olan harita mühendislik hizmetlerinin ülke kalkınmasındaki

Detaylı

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm MSGSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PLN 703 KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm 2014-2015 GÜZ YARIYILI Prof.Dr. Fatma ÜNSAL unsal.fatma@gmail.com TÜRKİYE NİN KENTLEŞME DİNAMİKLERİ Cumhuriyet öncesi Cumhuriyet

Detaylı

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Dairesi Başkanı CBSGM Faaliyetleri Adres Arazi Örtüsü Bina Hidrografya İdari Birim Jeodezik

Detaylı

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği Çalıştayı Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği Dr. Yurdakul SAÇLI Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, organize sanayi bölgelerinin yer seçimi esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Kalite

Detaylı

ELER Programı İle Dinamik Çalışan Web Tabanlı Afet Koordinasyon Sistemi

ELER Programı İle Dinamik Çalışan Web Tabanlı Afet Koordinasyon Sistemi ELER Programı İle Dinamik Çalışan Web Tabanlı Afet Koordinasyon Sistemi Bu doküman, İstanbul Kalkınma Ajansı nın desteklediği Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı kapsamında hazırlanmıştır. Projenin

Detaylı