ÖĞRETMENLERİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ARAŞTIRMA VE MODEL ÖNERİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRETMENLERİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ARAŞTIRMA VE MODEL ÖNERİSİ"

Transkript

1 i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖĞRETMENLERİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ARAŞTIRMA VE MODEL ÖNERİSİ Emir Ayşe UYSAL TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI ISPARTA/2011

2 ii T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE SAVUNMA VE SÖZLÜ SINAV TUTANAĞI İLGİ: Enstitü Yönetim Kurulu'nun.../ Tarih ve... /... Sayılı Kararı.... Anabilim Dalında ders dönemine ait Eğitim-Öğretim programını başarı ile tamamlayan...numaralı 'in hazırladığı başlıklı TESZİS YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ ile ilgili PROJE SAVUNMASI ve SÖZLÜ SINAVI Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği'nin... md. si uyarınca... / günü saat... 'da yapılmış; sorulan sorular ve alınan cevaplar sonunda adayın proje savunmasının KABULÜNE / REDDİNE / DÜZELTME SÜRESİ VERİLMESİNE, OYBİRLİĞİYLE / OYÇOKLUĞUYLA karar verilmiştir. SINAV JÜRİSİ BAŞKAN ÜYE ÜYE

3 i ÖNSÖZ Tezsiz Yüksek Lisans bitirme projesi çalışmam süresince yardımlarını ve desteğini esirgemeyen danışman hocam Yrd. Doç. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI ya sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. Ayrıca, bu süre içerisinde manevi anlamda her zaman yanımda olan, desteğini benden hiç esirgemeyen değerli eşim Ali Tarık ve henüz iki buçuk yaşında sabır göstererek bana destek olan sevgili oğlum Abdullah Eren e göstermiş oldukları sabır ve anlayışları için sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

4 ii ÖZET ÖĞRETMENLERİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ARAŞTIRMA VE MODEL ÖNERİSİ Emir Ayşe UYSAL Süleyman Demirel Üniversitesi, İşletme Bölümü Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi, 100 sayfa, Ocak 2011 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI Performans değerlendirme insan kaynakları yönetiminin, çalışanın etkinliğini ve başarı seviyesini belirlemeye yönelik çalışmaların en önemli fonksiyonlardan birisidir. Çalışmamızda performans değerlendirme ile ilgili literatür incelenmiş, öğretmenlerin mevcut performans değerlendirme sistemi ve eksiklikler doğrultusunda öğretmenlerin performanslarını daha etkin değerlendirilebileceğini düşündüğümüz bir model ortaya konulmuştur. Model kapsamında öğretmenlerin performanslarını objektif olarak değerlendirebilecek yöneticiler, diğer öğretmenler, öğrenciler ve velilerden oluşacak değerlendirici gruplar teşkil edilecektir. Her bir değerlendirici grup için gruba özgü bilgisayar ortamında Likert Ölçeği ile oluşturulmuş Çok Kötü, Kötü, Orta, İyi, Çok İyi şeklinde cevap verecekleri örnek sorular hazırlanmıştır. Gruplar, öğretmeni iki kategoride değerlendirecektir. Öğretmenler birinci bölümde Eğitim Öğretim ve Mesleki Ehliyetleri açısından, ikinci bölümde Sosyal İlişkiler açısından değerlendirilecektir. Grupların verdikleri cevaplar bilgisayar ortamından puanlamaya dönüşecektir. Çıkan puanlamanın tamamı değerlendirmeye alınmayacaktır. Her bir grup için tespit edilmiş olan % lik pay kadar puanlama değerlendirmeye alınacaktır. Buna göre yöneticilerin %40, öğrencilerin %30, diğer öğretmenlerin %20 ve velilerin %10 puanlama hakkı vardır. Sonuçta, eğitim-öğretim ve mesleki ehliyetleri açısından verilen puanların toplamının %60 ı ve sosyal ilişkiler açısından verilen puanlarının toplamının %40 alınarak toplamda öğretmenin performansını değerlendirme formu ortaya çıkmaktadır. Bu öneri hakkında Milli Eğitim Müdürlüklerinde çalışan üst yöneticiler, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerden oluşan 30 kişi ile öğretmenin performansını değerlendirme formu hakkında görüşme yöntemiyle bilgi edinilmiştir. Yapılan mülakatlar neticesinde modelimize bazı eleştiriler getirilmekle birlikte genellikle öğretmenlerin performanslarının daha adil bir şekilde değerlendirilmesi gerekliliği ve modelimizin uygulanabilirliği kabul edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Performans Değerlendirme, Öğretmen, Sicil Raporu,

5 iii ABSTRACT PERFORMANCE APPRAISAL FOR TEACHERS: A RESEARCH and MODEL RECOMMENDATION Emir Ayşe UYSAL Süleyman Demirel University, Business Department The Completion Project for the Master Program, 100 pages, January 2011 Adviser: Assistant Professor Dr. Kürşat ÖZDAŞLI Performance appraisal is one of the most important functions of human resources management and related studies which are used to assess effectiveness of the employees and their performance levels. In our study, the literature on performance appraisal is investigated and we form a new model where the current appraisal systems for teachers and their problems are studied and a better approach that can assess a teacher s performance effectively is recommended. Within the extent of the model, evaluation groups which are composed of managers, the other teachers, students and parents who can evaluate teachers performance objectively will be organized. For each unique evaluation group, the sample questions which are unique to each group and answers using a Likert scale in the forms of awful, bad, medium, good and excellent are prepared in a computer environment. Groups will evaluate teachers in two categories. In the first part, teachers will be evaluated in terms of Education Teaching and occupational competence and in the second part, they will be evaluated in terms of social and interpersonal skills. The answers are converted into scores in a computer environment. Some of the scores will not be taken in evaluation. Grading as percentage portion confirmed for each group will be taken in evaluation. According to this; performance scores from the managers will constitute 40% of total score used for the appraisal. This number will be 30% for students, 20% for other teachers and 10 % for the parents. In conclusion, by taking in 60% of the total points given in terms of Education Teaching and occupational competence and 40% of the total points given in terms of social intercourse, teacher s performance evaluation form comes into existence. Information is acquired from the thirty people who are senior executives working at the Ministry of Education, school managers, teachers, students and parents thorough personal interviews. As a result of the interviews, although the model is criticized in certain aspects, in general, model is considered as a practical model and necessity for a just performance appraisal is acknowledged. Key words: Performance Appraisal, Teacher, Register Report

6 iv İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... i ÖZET... ii ABSTRACT... iii İÇİNDEKİLER...iv KISALTMALAR DİZİNİ...vii ÇİZELGELER DİZİNİ...viii BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1.1. Çalışmanın Konusu Çalışmanın Amacı Çalışmanın Önemi Çalışmanın Sınırlılıkları... 2 İKİNCİ BÖLÜM PERFORMANS DEĞERLENDİRME 2.1. Performans Kavramı Performans Değerlendirmenin Tanımı, Önemi ve Kullanım Alanları Tanımı Önemi ve Kullanım Alanları Performans Değerlendirmenin Amaçları ve Yararları Performans Değerlendirmenin Amaçları Performans Değerlendirmenin Yararları Performans Değerlendirme Süreci Değerleme Kriterlerinin Belirlenmesi Değerleme Standartlarının Belirlenmesi Değerleyicilerin Belirlenmesi İşgörenin İlk Amiri Tarafından Değerlenmesi Öz Değerleme İş Arkadaşları Tarafından Değerleme Astlarca Değerleme Danışmanlar ve Uzmanlar Tarafından Değerleme... 20

7 v Sayfa Müşterilerce Değerleme Karma Değerleme Performans Değerlendirmede Görev ve Sorumluluğun Paylaşılması Performans Değerlendirme Yöntemleri Klasik Performans Değerleme Yöntemleri Kişilerarası Karşılaştırmaya Dayalı Yaklaşım Grafik Değerlendirme Yöntemi: Davranışsal Değerlendirme Tekniği Kontrol Listesi Yöntemi: Kritik Olay Tekniği: Modern Performans Değerlendirme Yöntemleri Amaçlara ve Sonuçları Göre Değerleme Yöntemi (ASGDY) Derece Geri Bildirim Yöntemi Performans Karnesi (Balanced Scorecard) Yöntemi Klasik ve Çağdaş Performans Değerleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması Performans Değerlendirmede Karşılaşılan Sorunlar Fazla Hoşgörü ve Hoşgörü Eksikliği Kişisel Önyargılar ve Objektif Olamama Kontrast Hataları Tek Yönlü Ölçüm Taraflı Ölçüm Standart Ölçüm Araç Hatası Hale ve Boynuz Etkisi (Hale Etkisi - Baskın Özellik) Merkezi Eğilim Değerlendirmede Nesnel Davranma Yakın Zaman Etkisi İşler Arasındaki Bağımlılığın Dikkate Alınmaması Bilgilendirme Yetersizliği Sendikaların Tepkisi Performans Değerlendirme Sonuçlarının Kullanılması... 44

8 vi Sayfa ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖĞRETMENLERİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ARAŞTIRMA V EMODEL ÖNERİSİ 3.1. Öğretmen ve Öğretmenlik Mesleği Öğretmenin Görev ve Sorumlulukları Öğretmenlik Kariyer Basamakları Öğretmen Yeterlilikleri Öğretmenin Performansının Değerlendirilmesinde Mevcut Durum Sicil ve Sicilin Önemi Sicil Raporu Doldurma Sicil Raporlarının Doldurulma Zamanı Öğretmenlerin Sicil Amirleri Öğretmenin Değerlendirilmesi Ne Gibi Yararlar Sağlar? Öğretmenlerin Performansının Değerlendirilmesinde Bir Model Önerisi Yöneticiler Öğrenciler İş Arkadaşları Veliler Öğretmenlerin Performanslarının Değerlendirilmesinde Mevcut Sistem ile Model Önerisinin Karşılaştırılması DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÖĞRETMENLERİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ: MODEL ÖNERİSİ HAKKINDA YAPILAN ARAŞTIRMA 4.1. Araştırmanın Önemi ve Amacı: Araştırmanın Kapsamı Araştırmanın Metodu: Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi Üst Yöneticilerin Görüşleri Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Görüşü Öğrenciler ve Velilerin Görüşleri SONUÇ VE ÖNERİLER ÖZGEÇMİŞ

9 vii KISALTMALAR DİZİNİ a.g.e.: v.d. : Dr. Prof. a.g.e. adı geçen eser ve diğerleri Doktor Profesör Adı Geçen Eser s. Sayfa İK BSC ASGDY Ar-Ge İnsan Kaynakları Balanced Scorecard Yaklaşımı Amaçlara ve Sonuçları Göre Değerleme Yöntemi Araştırma - Geliştirme

10 viii ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge 2.1. Performans Değerlemenin Diğer Fonksiyonlarla ilişkisi Çizelge 2.2. Performans Değerlendirme Süreci Çizelge 2.3. Performans Değerlendirmede Sorumluluğun Paylaşılması... i Çizelge 2.4. Personelin Değerlendirme Ölçütlerine Göre Sıralanması Çizelge 2.5. İkili Karşılaştırma Tablosu Çizelge 3.1. Devlet Memurları Sicil Raporu (Dış Yüz) Çizelge 3.2. Devlet Memurları Sicil Raporu (İç Yüz) Çizelge 3.3. Anaokulu ve İlköğretim Okulu Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı ve Öğretmenlerin Sicil Amirleri Çizelge 3.4. Okul ve Merkezlerde görevli; Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı, Öğretmen ve Diğer Personelin Sicil Amirleri Çizelge 3.5. Yöneticinin Öğretmeni Değerlendirme Formu Çizelge 3.6. Öğrencinin Öğretmeni Değerlendirme Formu Çizelge 3.7. Öğretmenin Öğretmeni Değerlendirme Formu Çizelge 3.8. Velinin Öğretmeni Değerlendirme Formu Çizelge 3.9. Velinin Öğretmeni Değerlendirme Formu (devamı) Çizelge Öğretmen Performans Değerlendirme Formu... 78

11 1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1.1. Çalışmanın Konusu Çalışmanın konusunu, öğretmenlerin performanslarının daha etkin değerlendirilmesi bağlamında mevcut performans değerleme sistemini analiz edilmesi ve yeni bir değerleme sistemi önerilmesidir Çalışmanın Amacı Çalışmanın amacı; performans değerlendirmenin çalışanlar üzerindeki etkilerini ve sonuçta geri bildirimlerini olumlu veya olumlusuz yönleriyle değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda, performans değerlendirmenin teorik yönden incelenmesi, mevcut performans değerlendirme sisteminin analizi, niteliksel bir araştırma ve güncel bir teknik önerisi gerçekleştirilecektir Çalışmanın Önemi Performans değerleme örgütler açısından ücretlendirme, iş dağılımı, eğitim açığının tespiti ve kariyer yönetimi gibi önemli alanlarda çıktıları olan bir insan kaynakları uygulamasıdır. Örgütlerde insan faktörünü daha verimli, etkili çalıştırabilmesinde adaletli bir performans değerlendirmenin önemi çoktur. Okullarımız da diğer örgütler gibi performans değerleme çalışmalarından bir çok faydalar elde edeceklerdir. Günümüzde okullarımızda performans değerleme mutlaka gerçekleştirilmektedir. Ancak, değerlendirme sürecinin daha adaletli ve etkin işletilmesi için mevcut sistemin sorgulanması ve sistemin içerisindeki bireylerin görüşlerinin alınması da önemlidir. Çalışmamızın çerçevesi bu öneme binaen çizilmiştir.

12 Çalışmanın Sınırlılıkları Çalışmamız her şeyden önce performans değerleme ile ilgili literatür ile sınırlıdır. Ayrıca, yapmış olduğumuz araştırma ise zaman ve maliyet değişkenleri kapsamında Isparta ili ile sınırlandırılmıştır. Ortaya koyacağımız model gerçekleştirilebilirliği ve eksiklikleri bağlamında başka araştırmacılar ve eğitim camiası tarafından sorgulanmaya muhtaçtır.

13 3 İKİNCİ BÖLÜM PERFORMANS DEĞERLENDİRME 2.1. Performans Kavramı Günümüzde örgütlerde karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, çalışanlara verilen görevlerin ne ölçüde gerçekleştirildiğinin ya da onların iş görme yeteneklerinin ne olduğunun belirlenmesidir. Bu sorun, örgütlerde özellikle performans kavramının hızla önem kazanmasına yol açmıştır. Performans, örgütlerde yöneticiler açısından önemli bir konudur ve işgörenin çalışma davranışının bir sonucudur. Performans, bir işgörenin veya grubun, ilgili oldukları birimin ve örgütün amaçlarına, niteliksel ve nicelikse katkılarının toplam ölçüsü olarak tanımlanabilir. Bu nedenle, bireysel iş performansı, örgüt açısından önemlidir. Bireysel anlamda işgörenlerin performanslarının güçlü ya da zayıf olmasından örgüt de etkilenecektir. Örgütün performansını yükseltmek yöneticinin görevi olduğuna göre, işgörenlerin performansını da yükseltmek yöneticinin sorumluluğundadır. 1 Organizasyonlarda çalışanların performanslarının sistematik ve biçimsel olarak değerlendirilmesinin ilk örnekleri 1900 lu yılların baslarında A.B.D. de kamu hizmeti veren kurumlarda görülmektedir. Aynı yıllarda Taylor un; öncülük ettiği, iş ölçümleri, hareket, metot ve zaman etütlerinin uzantısı olarak is değerleme çalışmaları ile çalışanların verimliliklerini ölçümlemesi sonucu, performans değerleme kavramı organizasyonlarda bilimsel olarak kullanılmaya başlanmıştır. 2 Performans ya da başarı, işletmede çalışan kişilerin görev ve sorumluluklarını etkili ve verimli bir şekilde yerine getirmelerini ifade eder. İşgören örgütsel amaçları gerçekleştirmek için var olduğuna göre, başarılı işgören, işletme amaçlarına ulaşmaya yeterli ölçüde katkıda bulunan kişidir. 3 Kişi, işine bir takım özelliklerini taşır. Kişi, bu özelliklerini kullanarak, kendisine verilen görevleri maksimim düzeyde yerine getirmeye çalışır. Kişi, işinde 1 Levent Bayram, Sayıştaş Dergisi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitisü, Sayı:62, s Müjgan Sağır Özdemir, Bir İşletmede Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanılarak Performans Değerleme Sistemi Tasarımı, Osmangazi Üni. Müh. Mimarlık Fak. Endüst. Müh. Bölümü, s.2. 3 İsmet Mucuk, Modern İşletmecilik, Türkmen Kitabevi, İstanbul 2005, s.333.

14 4 iyi bir performans gösterdiği takdirde, ekonomik ve sosyal yönden fırsatlar elde eder. İlerler, terfi yoluyla yükselir. Bir örgütün tüm üyeleri, maksimum düzeyde görevlerini yerine getirdiğinde veya üstün performans gösterdiğinde de firmanın stratejik hedeflerine ulaşma şansı artar. 4 Performans, amacın gerçekleştirilme derecesidir. Bir işi yapan bireyin, grubun ya da örgütün o iş aracılığıyla, hedefe göre nereye ulaşabildiğini gösterir. Dolayısıyla performans, işgörenin görevinde ne yapması gerektiğine ilişkin beklentilerle, gerçekte ne yaptığı arasındaki ilişkinin bir fonksiyonudur. İşgörenin görevini gerçekleştirmek için yaptığı her işlem ve eylem bir performans davranışıdır. Yapılan tanımlar ışığında performans kavramının tanımını; belirlenen koşullara göre bir işin yerine getirilme düzeyi, ya da bir işgörenin belirli zaman kesiti içerisinde kendine verilen görevi yerine getirmek suretiyle elde ettiği sonuçlar şeklinde özetlememiz mümkün olabilecektir Performans Değerlendirmenin Tanımı, Önemi ve Kullanım Alanları Performans değerlendirme kavramını tanımı, önemi ve kullanım alanları olmak üzere iki alt başlık altında açıklayacağız Tanımı İnsan Kaynakları Yönetiminin en önemli işlevleri arasında olan ve diğer insan Kaynakları işlevlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinde önemli rolü olan performans değerlendirme, kişinin herhangi bir noktadaki etkinliğini ve performans düzeyini ölçmeye yönelik çalışmaları içerir. Performansı ölçmek amacıyla geliştirilmiş yönetim aracı olan performans değerlendirme, kişilikleri, katkıları ve grup üyelerinin erkini değerlendirmek maksadıyla örgütlerde kullanılan tüm biçimsel sistemlerle ilgilidir. 6 Günümüzde performans değerlendirme, neredeyse bütün örgütler tarafından tüm dünyada kullanılmaktadır. İşletmelerin, performans değerlendirmede kullandıkları araçlar ve saptadıkları hedefler birbirlerinden farklı olabilmektedir. 4 Dursun Bingöl, İnsan Kaynakları Yönetimi, 6.Bası, Arıkan, İstanbul, Eylül 2006, s Bayram, a.g.e, s Bingöl, a.g.e., s.322.

15 5 Ancak, sonuçta performans değerlendirme, örgütlerde belli bir zaman dilimi içerisinde işgören davranışların ve başarılarının, ölçüm ve değerlendirmelerinin yapıldığı bir süreç olarak uygulanmaktadır. 7 Performans değerlendirme ile ilgili olarak literatürde pek çok tanım bulunmaktadır. Bu tanımlar, biçim yönünden farklılıklar göstermekle birlikte amaç ve içerik yönünden benzerlikler taşımaktadır. Performans değerlendirme, çalışanların mevcut performans düzeyini, önceden belirlenmiş performans standartları ile karşılaştırıp, onların tutum, davranış ve çıktılarını ölçme, değerlendirme ve etkileme süreci olarak ifade edilebilir. 8 Performans değerlendirme; gerçek anlamda ortak bir çalışmaya, bilgi alışverişine, gerek hatalar ve gerekse başarılar açısından sorumluluğun paylaşılmasına ve eğitim-gelişmeye olanak sağlayan dinamik bir sistemdir. Performans değerlendirme bir başka açıdan, bireyin görevindeki başarısını, isteki tutum ve davranışlarını, ahlak durumunu ve özelliklerini bütünleyen ve çalışanın organizasyonun başarısına olan katkılarını değerlendiren planlı bir araç olarak da tanımlanmaktadır. 9 Performans değerlendirmesi, personelle yöneticilerin birlikte amaçlar saptaması, iletişimde bulunması, çabaların birleştirilmesi ve alınan sonuçların değerlendirilmesidir. 10 İşgören değerlemesi, birey yeteneklerinin işin nitelik ve gereklerine ne ölçüde uyup uymadığını araştıran ya da işteki başarısını saptamaya çalışan objektif analizler ve sentezler olarak tanımlanabilir. 11 Performans değerlendirme, bir örgütteki personelin belirli bir dönem içinde çalışmalarının veya yeteneklerinin önceden belirlenmiş bir ölçüte göre birçok yönden sistemli olarak ölçülmesi ve onların gelecekteki gizil güçlerinin (gelişme potansiyelinin) ortaya çıkarılmasını sağlar. Performans değerlendirme, kısaca, 7 Sibel Gök, XXI. Yüzyılda İnsan Kaynakları Yönetimi, 1.Bası, Beta, İstanbul, Ocak 2006, s Mucuk, a.g.e., s İsmet Barutçugil, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, 1.Baskı, İstanbul, Mart 2004, s Demet Gürüz ve Gaye Özdemir Yaylacı, İletişimci Gözüyle İnsan Kaynakları Yönetimi, MediaCat Kitapları, İstanbul, Mart 2009, s Zeyyat Sabuncuoğlu, İnsan Kaynakları Yönetimi, 1.Baskı, Ezgi Kitabevi, Bursa, Eylül 2000, s.160

16 6 işgörenlerin görevlerini ne ölçüde iyi yaptıklarını, eksiklerini ve gelişme potansiyellerini saptamaya ilişkin çabaların tümü olarak tanımlanmaktadır Önemi ve Kullanım Alanları Bir işgören işe kabul edilip yerleştirildikten sonra ve belirli bir iş için eğitildikten sonra; iş başarımının beklenen ölçünlerine nasıl ulaşacağını bilmek hakkına sahip olur. İşgörenin ilk amiri, ona bu konuda bilgi vermekle sorumludur. İlerleme umudu, çoğu işgören için önemlidir. Onlar başarılarını iyileştirmek ve kendilerini daha iyi işlere hazırlamak için neler yapabileceklerini bilmek isterler. İşte, bu, başarı değerlemesi gereğini ortaya koymaktadır. 13 Her kurumun yapısı, her görevin niteliği, görevde başarı için gerekli kriterler, standartlar farklı bir performans değerlendirme sistemini gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla performans değerlendirmesi standart olmaktan çok, uygulandığı durumun özgül koşulları, kurumun yapısı, üretilen ürün ve/veya hizmetin yapısı, personelin nitelikleri, organizasyonel yapı ve kurum kültürü dikkate alınarak yapıldığında çok daha etkili ve verimli olabilir. 14 Performans değerlendirme, insan kaynakları yönetim sürecinin önemli bir aşamasıdır. Çünkü bir anlamda performans değerlendirme süreci personelin istihdamı, eğitimi, kariyer basamaklarındaki yeri, verimliliği vb. birçok değişken üzerinde geribildirim sağlamaktadır. 15 Performans değerlendirme, çalışan açısından da büyük önem taşır. Çalışanlar, özellikle başarılı olanlar, çalışmalarının karşılığını görmek isterler. Bütün iyi niyetini ve çalışma gücünü ortaya koyan bir kişi, düşük performanslı ve işe karşı ilgisiz bir kişiyle aynı şekilde değerlendiğini gördüğünde, moral bozukluğu yaşayacak ve giderek çalışma isteğini yitirecektir. Ayrıca, yapılan değerleme sonucu eksikliklerini görme fırsatı bulan bir çalışan bunları giderme ve yetenekleri geliştirme olanağı kazanacaktır. Performans değerlendirme, bu nedenle, çalışanın işe yöneltilmesini, 12 Bingöl, s Dursun Bingöl, Personel Yönetimi ve Beşeri İlişkiler, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 1990, s Gürüz ve Özdemir Yaylacı, a.g.e, s Bayram, a.g.e., s.49.

17 7 özendirilmesini ve organizasyona duyduğu güvenin arttırılmasını sağlayan bir araç olarak da görülmelidir. 16 Performans değerlemeye ilişkin bir araştırmada performansı belirli aralıklarla değerlendirilen bir grup çalışan ile değerlendirilmeyen bir grup karşılaştırılmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre performansı hakkında düzenli bilgi alan gruptaki çalışanların daha yüksek düzeyde başarı gösterdikleri tespit edilmiştir. İnsanlara çalışmaları ile ilgili verilen bilgilerin mutlaka olumlu olması gerekli değildir. Bu bilgiler olumsuz da olabilir. Diğer bir ifade ile kişinin kendi çalışmaları hakkında hiç bilgilendirilmemesi ile yeri geldiğinde olumsuz bile olsa bilgilendirilmesi karşılaştırıldığında bilgilendirmek hem kişi hem kurum bakımından daha olumlu sonuçlar vermektedir. 17 Performans değerlendirmelerinin istenen sonuçları elde edebilmesi için yönetici-çalışan işbirliği ve iletişiminin yüksek olması gerekir. Kurum içi iletişimin zayıf kaldığı ve iyi organize edilemediği, çalışanların sürece dahil edilmediği hiyerarşik ve katı organizasyon yapılarında performans değerlendirme sisteminin oturtulmasında güçlüklerle karşılaşıldığı gözlemlenmektedir. 18 Performans değerlendirme eş zamanlı pek çok amaca hizmet etmekte ve geniş kullanım alanı bulmaktadır. Bu kullanım alanları Clevaland tarafından dört grupta toplanmaktadır. 19 Ücret yönetimi, terfi, duraklama, işine son verme, geçici olarak işten çıkarma v.b. gibi konulara ilişkin kararların alınmasında, bireylerin performanslarının göz önünde bulundurularak yönetimsel kararların verildiği kişiler arasındaki (betwen person) değerlendirmeler. Kişilerin güçlü ve zayıf oldukları konulara ilişkin bilgilerin elde edildiği, performans geri bildirimlerine göre eğitim gereksinimlerinin saptandığı, atama ve transferlerinin belirlendiği kişilerin kendilerinin (with person) değerlendirilmesi. 16 Barutçugil, a.g.e, s İlhami Fındıkçı, İnsan Kaynakları Yönetimi, 5.Baskı, Alfa, Nisan 2003, s Gürüz ve Özdemir Yaylacı, a.g.e, s Gök, a.g.e., s.42.

18 8 Örgütsel eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, başarı hedeflerinin değerlendirilmesi, örgütsel gelişme gereksinimlerinin saptanması, personel sisteminin değerlendirilmesi, örgütsel yapının güçlendirilmesi gibi konularda örgütsel hedeflerin belirlendiği muhafaza amaçlı değerlendirme. Performans değerlendirme araçları hakkında yapılan araştırmaların geçerli kılınmasının ve personel kararlarının belgelenmesinin hukuki gereklilik olarak yapıldığı belgeleme (documentation) amaçlı değerlendirme. Performans değerlendirmenin en yaygın kullanımı; çalışanların yükseltilmesi, görevlerinin yeniden tanımlanması, üst görevlere hazırlanması, ücretlendirilmesi veya işten çıkarılması gibi yönetsel kararların alınması ile ilgili olmaktadır. Performans değerlendirmelerden elde edilen bilgiler, bireysel ve kurumsal düzeyde eğitim ve geliştirme ihtiyaçları konusuna da ışık tutmaktadır. Performans değerlendirme, bir çalışanın güçlü ve zayıf olduğu yönlerini ortaya çıkarması nedeniyle o çalışanın eğitim ve gelişme açıklarının belirlenmesinde ve buradan yola çıkarak, organizasyonun genel anlamda eğitim ve geliştirme politikalarının saptanmasında kullanılabilir. Performans değerlendirmelerinde elde edilen bilgilerin kullanıldığı diğer iki önemli alan da eleman seçme ve işe alma yöntemlerinin geçerliliğinin test edilmesi ve insan kaynakları planlamasının yapılmasıdır. Performans değerlendirme, bu kullanım amaçları için de yararlı veriler sağlamaktadır Performans Değerlendirmenin Amaçları ve Yararları Performans Değerlendirmenin amaçlarını ve yararlarını iki alt başlık altında inceleyeceğiz Performans Değerlendirmenin Amaçları Performans değerlendirme, işletme yöneticisinin insan kaynaklarını başarılı bir şekilde yönetmesinde çok önemli bir araçtır. Performans değerlendirmenin amaçları iki genel grup olarak ele alınabilir. Bunların ilki, işgöreni değerlendirme amacı olup, ücret artışı, terfi, işten çıkarma gibi konularda onun hakkında karar 20 Barutçugil, a.g.e., s. 427,428.

19 9 verebilmek için kullanılır. İkinci genel amaç personeli geliştirmeye yöneliktir. Değerlendiren yönetici (üst) ile değerlendirilen (ast) arasında iyi bir iletişim ile, işgören kendi hata ve eksiklerini görebilecek; sağlanan geri bilgi akışı ile kendini geliştirme imkanı bulacaktır. 21 Başarı değerlendirmesi çalışmalarının aşağıda verilen ve örgüt için stratejik öneme sahip amaçlara hizmet ettiği söylenebilir Başarı değerlendirmesi personelin örgüte yaptığı göreli katkıyı belirlemektir, 2. Başarı değerlendirmesi sürekli başarı yönünde personeli isteklendirir; personelin daha etkili ve üretken olması için eksik yönlerini tamamlamasını sağlar, 3. Başarı değerlendirmesi sonuçları, personelin başarısına paralel bir ücret ve ödül almasını sağlar, 4. Başarı değerlendirmesi ile daha fazla sorumluluk içeren işler için gerekli personeli belirlemede ve personeli o iş için hazırlamada yardımcı olur, 5. Başarı değerlendirmesi, personelin gerçek başarısı yanında kendisinden ne beklendiğini de anlamasını sağlar; personele yaptıkları işteki başarıları hakkında geri bildirimde bulunarak onların başarı motivasyonunu artırır, 6. Başarı değerlendirmesi ile mevcut insan gücü kaynakları incelendiğinden, elde edilen sonuçlar ya da veriler insan gücü planlamasında kullanılabilir, 7. Başarı değerlendirmesi ile üst ve ast arasındaki etkileşim pekişir; bireysel amaç ve ilgilerin taraflarca bilinmesini sağlar. Bu süreç aynı zamanda değerleyici ve değerlenen arasındaki güvenin artmasına da yol açar. Performans değerlendirme organizasyonlarda mevcut performansın güçlü ve zayıf olduğu noktaları belirler ve mevcut performansı kesin bir biçimde ölçer. Performans değerlendirme sonucunda işgörenlerin aldıkları geri besleme performanslarını geliştirmeleri için onları teşvik ederken yöneticileri de, işgörenlerin eğitim ve geliştirme programları yoluyla desteklemesi gerektiği konusunda uyarır Mucuk, a.g.e., s Halil Can ve Şahin Kavuncubaşı, Kamu ve Özel Kesimde İnsan Kaynakları Yönetimi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2005, s Serkan Bayraktaroğlu, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sakarya Yayıncılık, Üçüncü Baskı, Sakarya, Ekim 2008, s.104.

20 10 Performans değerlendirmenin amacını; örgütte çalışanların iyiden kötüye doğru sıralanması değil, örgütsel amaçların astlar tarafından öncelikle anlaşılma ve benimsenme derecesinin ortaya çıkarılması, amaçların herkes tarafından asgari seviyede yerine getirilmesinin temin edilmesi ve herkesin mutlu olduğu dinamik çalışma ortamının sürekli muhafaza edilmesi şeklinde de ifade etmek mümkündür. 24 Kısaca, personel konularında yükselme, ücretleme, eğitim, uyarı, eleştiri, transfer, işten çıkarma gibi alınacak kararların temel ilkelere oturtulması ve özellikle bu kararların uyumlu ve objektif olmasına özen gösterilmesi amaçlanır Performans Değerlendirmenin Yararları Çalışanların işlerindeki başarıları ya da başarısızlıkları hakkında bilgilendirilmeye, geri besleme almaya ihtiyaçları vardır. Performans değerlendirilme kişi düzeyinde bir ihtiyaç olduğu gibi organizasyon için de çok önemli bir ihtiyaçtır. Çünkü performans değerlendirme, organizasyonun çalışanlarının mevcut performanslarını görmesi için çok önemli olduğu gibi çalışanların daha verimli çalışmaları bakamından da gereklidir. 26 Performans değerlendirme ile örgüt içerisinde yer alan tüm bireyler etkinliklerini, yeterliliklerini, fazlalıklarını, yetersizliklerini gözden geçirme fırsatı bulacaklar ve sonrasında çalışan, eksiklikleri ve yetersizlikleri ortaya çıktığında bunları giderme ve yeteneklerini geliştirme imkânı kazanacaktır. 27 İyi planlanmış bir performans değerlendirmenin yöneticiye, çalışana ve genel anlamda organizasyona sağlayacağı yararlar bulunmaktadır. Organizasyonları böyle bir değerlemeye yönelten nedenler ya da değerlemeden beklenen yararlar özet olarak şu şekilde belirtilebilir: Performans değerlendirmesi, yapılan iş ve o işi yapan kişiler hakkında yöneticiye değerli bilgiler verir. İşi ve kişiyi gerçekten anlamasını sağlar. 24 Bayram, a.g.e., s Sabuncuoğlu, a.g.e., s Bayraktaroğlu, a.g.e., s Bayram, a.g.e., s Barutçugil, a.g.e., s.428.

İ Ç İ N D E K İ L E R İNGİLİZCE ÖZET İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER VE ŞEKİLLER LİSTESİ BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1

İ Ç İ N D E K İ L E R İNGİLİZCE ÖZET İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER VE ŞEKİLLER LİSTESİ BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1 TEZ ÖZETi Performans değerlendirmesi insan kaynakları yönetimi çemberi içerisindeki işlevlerden birisidir. Çalışanlara; yatırım yapılan değerli kaynaklar olarak bakarken, işgörenlerin başarı durumu ve

Detaylı

ÖRGÜTSEL ETKİLİLİK AÇISINDAN PERFORMANS DEĞERLENDİRME-İŞ VE EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SÜRECİ

ÖRGÜTSEL ETKİLİLİK AÇISINDAN PERFORMANS DEĞERLENDİRME-İŞ VE EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SÜRECİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2007, Volume: 2, Number: 1 Article Number: C0002 SOCIAL SCIENCES TURKISH (Abstract: ENGLISH) Received: September 2006 Accepted: January 2007 2007

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

Konaklama İşletmelerinde Uygulanan Performans Değerleme Sistemleri ve Uygulama Alanları (Muğla İli Örneği)

Konaklama İşletmelerinde Uygulanan Performans Değerleme Sistemleri ve Uygulama Alanları (Muğla İli Örneği) YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Konaklama İşletmelerinde Uygulanan Performans Değerleme Sistemleri ve Uygulama Alanları (Muğla İli Örneği) Prof. Dr.

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Afet Acil Müdahale Dönemleri İçin İnsangücü Planlaması Yapmak Ahmet DOĞAN Ankara, 2007 TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

ABSTRACT A Fieldwork To Determine The Factors Which Affect The Effectiveness Of Performance Appraisial

ABSTRACT A Fieldwork To Determine The Factors Which Affect The Effectiveness Of Performance Appraisial 44 PERFORMANS DEĞERLEMESİNİN ETKİNLİĞİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN TESPİTİNE YÖNELİK ALAN ARAŞTIRMASI Araş. Gör. Dr. Sedat YUMUŞAK ÖZET İnsan kaynakları yönetiminin önemli işlevlerinden biri olan performans

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI SERAP ESEN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI BİREYSEL KARİYER PLANLAMADA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER ve ÜNİVERSİTELERİN ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS

PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS YÜKSEK LİSANS TEZİ İşletme Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Sedat

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ PAKİZE PAŞAOĞLU 0930229249 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Tez Danışmanı:

Detaylı

T.C. A.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI PERSONELİN MOTİVASYONU ÜZERİNDE LİDER YÖNETİCİNİN ROLÜ Dönem Projesi Hazırlayan AREFE KARAALİ 03914510

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRMENİN 360 DERECE GERİ BESLEME YÖNTEMİNDEKİ İŞLEVSELLİĞİ

ÖZ DEĞERLENDİRMENİN 360 DERECE GERİ BESLEME YÖNTEMİNDEKİ İŞLEVSELLİĞİ Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl 5, Sayı 1, Haziran 2012 (51-65) ÖZ DEĞERLENDİRMENİN 360 DERECE GERİ BESLEME YÖNTEMİNDEKİ İŞLEVSELLİĞİ Gözde KUBAT* Öz Günümüzde, insan faktörünün

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI i T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI KARİYER YÖNETİMİNİN ÇALIŞANIN KURUMA BAĞLILIĞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Sevtap KABADAYI

Detaylı

KISITLAR TEORİSİNE GÖRE SANAYİ İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU VE İŞLETME BAŞARISINA ETKİSİ: PVC ÜRETİM İŞLETMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

KISITLAR TEORİSİNE GÖRE SANAYİ İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU VE İŞLETME BAŞARISINA ETKİSİ: PVC ÜRETİM İŞLETMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KISITLAR TEORİSİNE GÖRE SANAYİ İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU VE İŞLETME BAŞARISINA ETKİSİ: PVC ÜRETİM İŞLETMESİ ÜZERİNE

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı

GENEL OLARAK HİZMET İÇİ EĞİTİM: ÜLKER ŞİRKETLER TOPLULUĞU HİZMET İÇİ EĞİTİM SÜRECİ VE UYGULAMALARI

GENEL OLARAK HİZMET İÇİ EĞİTİM: ÜLKER ŞİRKETLER TOPLULUĞU HİZMET İÇİ EĞİTİM SÜRECİ VE UYGULAMALARI Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59, 2010/2, s. 217 270. GENEL OLARAK HİZMET İÇİ EĞİTİM: ÜLKER ŞİRKETLER TOPLULUĞU HİZMET İÇİ EĞİTİM SÜRECİ VE UYGULAMALARI Dr. Levent ŞAHİN Fırat Coşkun GÜÇLÜ ÖZET Nasıl

Detaylı

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERİSTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI DOKTORA TEZİ Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE Tez Danışmanı: Prof.

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS 5 11 27 43 57 79 96 111 132 151 167 178 196 YÖNETİMDEN YÖNETİŞİME: KAVRAMSAL BİR BAKIŞ A CONCEPTUAL LOOK FROM MANAGEMENT TO GOVERNANCE Doç.Dr. Yahya FİDAN İNSAN KAYNAKLARI DENETİMİ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN

Detaylı

T.C ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERDE YÖNETİCİLERİN KARAR VERME SÜRECİ VE BU SÜREÇTE BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KULLANIMI : ANKARA

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA:TEKİRDAĞ ÖRNEĞİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA:TEKİRDAĞ ÖRNEĞİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:7 Sayı:13 Bahar 2008 s.239-263 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA:TEKİRDAĞ ÖRNEĞİ Asım Saldamlı

Detaylı

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ MİDİR? NEDEN? Nermin ÇAKMAK ve Emre OCAKLI

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ MİDİR? NEDEN? Nermin ÇAKMAK ve Emre OCAKLI PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ MİDİR? NEDEN? Nermin ÇAKMAK ve Emre OCAKLI ÖZ Gerek üretim sektörü, gerek hizmet sektörü olsun kuruluşların amacı, toplumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri üretmektir.

Detaylı

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA **

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** FİRMALARDA ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEĞERLEME YAKLAŞIMLARI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE Multi-Dimensional Performance Measurement Approaches in Firms: A Conceptual Framework Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** ÖZET

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU ANKARA - 2002 1 ÖNSÖZ Bakanlığımız merkez teşkilatında Toplam

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı

TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

Detaylı

İŞLETMELERDE İŞGÖREN BULMA VE SEÇME AŞAMALARI

İŞLETMELERDE İŞGÖREN BULMA VE SEÇME AŞAMALARI Journal of Naval Science and Engineering 2010, Vol. 6, No.1, pp. 79-93 İŞLETMELERDE İŞGÖREN BULMA VE SEÇME AŞAMALARI Hava ÇAVDAR Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Umuttepe, Kocaeli, Türkiye

Detaylı

PERFORMANS ÖLÇÜMÜ, YÖNETİMİ VE İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

PERFORMANS ÖLÇÜMÜ, YÖNETİMİ VE İSTATİSTİKSEL ANALİZİ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ, YÖNETİMİ VE İSTATİSTİKSEL ANALİZİ Doç. Dr. Erkan IŞIĞIÇOK Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonometri Bölümü İstatistik Anabilim Dalı eris@uludag.edu.tr ÖZET Bu çalışmada, öncelikle performans

Detaylı