KIRKLAR]ELI in 6ZNN INANNSI rngrilati, qali$ma connv nolurvru vn ynrri yoxnncnsi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIRKLAR]ELI in 6ZNN INANNSI rngrilati, qali$ma connv nolurvru vn ynrri yoxnncnsi"

Transkript

1 KIRKLAR]ELI in 6ZNN INANNSI rngrilati, qali$ma connv nolurvru vn ynrri yoxnncnsi SASLARIT l.genel Hiikiirnler 2. Yetkd ve Sorumluluklar 3. Tegliilat ve Cliirevliler 4. Qalupma Esarslan ve Giirev Biitiimii - Genel Sekr,eter - Genel Sekr,eter Yardrmcrlarr - Hukuk MiiEavirli[i - Y az,,t i gleri IWii dii rlii gi *Evrak llayrt Servisi *Yazr igleri Servisi targiv Servisi - Bilgi iqlem Miidiirliigi - Mali Hizme,tler Miidiirliigi 'tmuhase,be Servisi 'rgelir Servisi 'rayniyat Servisi. - Insan Kayrraklan ve Efitim Miidiirliigi 'kpersonel Servisi 'FElitim ',re Sosyal iqler Servisi 'FSivil Savunma Uzmanhlr - Strateji Gelligtirme Miidiirliigi * Biitge iservisi * Proje liervisi * ig Kontrol Birimi - EmLlak ve istimlak Miidiirliigi - Yollve Ulagrm Hizmetleri Mtidiirliigii - im:rr ve Kentsel iyilegtirme Miidiirliigi {'imar Servisi {'Adres Kayrt Sistemi Servisi *'KUDEE Servisi *'imar Plamr ve Kcly Geligme Alam - Rulhsat ve Denetim Miidiirliigi *'Ruhsat liervisi *'DenetirnL Servisi - igletme Miidiirliigi * Atdlye lhizmetleri * Ambar, satrn alma ve ikmal hizmetleri * Makine kiralama, igletme ve arazikontrol hizmetleri - Su'ye Kana,l Hizmetleri Miidiirliigi - Plarn Proje'Yatrrrm ve ingaat Miidiirliigii *Ettit Proje $efligi xyatrnm ve ingaat Servisi *Yapr Kontrol Servisi - Destek Hiznnetleri Miidiirliigi - ilge Ozel id,are Miidiirliikleri 5. Son Bitiliim

2 sirir{ci nolum cenetl nuruulnn Amag Madde 1- Bu Ydnergenin amacr; 5302 Sayrh il Ozel idaresi Kanunu'n gere[inr;e, Krrklareli il Ozel idaresi'nde olugturulan birimlerin g6rev, sorumlurluklannm belirlenmesine iligkin usul ve esaslarr diizenlemektir. 35. maddesi, gahgma ve Kapsann Madde 2- Bu YiSnerge Krrklareli il Ozel idaresini kapsar. Tanrmlar Madde 3- Bu Y0nergede gegen; Ytinerge: Krrklrareli il Ozel idaresi Tegkilatr Qahgma Esaslarr Grirev 86l Ycinergi:sini, mii Ve it Ozet,idaresi: Krrklareli il Ozel idaresini. Vali: Krrklareli'Valisini, Vali Yardrmcrcl: il Ozel idaresinden Sorumlu Vali Yardrmgrsrnl. Kaymalkam: ilg,e Kaymakamlannr, Genel Sekreter: Krrklareli il Ozel idaresi Genel Sekreterini. Birim: l(rklareliil Ozel idaresinde Hukuk Mi.igavirligi ve diger Miidtirliikleri, Birim A.miri: Birimlerin en iist dtizeyde yetkili ve sorumlu Mtidiirlerini ifade YETKi VE SOITUMLULUK Birimlerrin Baflrrhk Yetki ve Sorumluluklan: irinci sdluni Itladde 4l- Birim Amirleri, birimlerinde kanun, tiiztik ve yrinetmel gcirevleri zamantnda ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptrrmaktan, mahiyeti yetiptirrnekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten soruml memurlarmm igbirlili iginde gahqmalan esastr. Bu amagla Birim Amirleri; kle belirlenerr i personel.i urlar. Devlet

3 l- Birimlerin ig ve iglemlerini siirekli glzetim ve yakrn denetim alt hizmetlerin verimli bir gekilde yiirtittilmesini sa[lar. Her birim amiri 5302 S madder;i geregince biriminin harcama yetkilisidir, 2 -Hizmetlerin nirtttilme s inde kar g r I ag r I an ve kendi srah arnirlerine yazrh veya sdzlii olarak intikalini saplar, a bulundurari* rh Yasanrn 46. konulalrr 3-Gdrev tarumlamasrnda koordine ve konularda gcirel, alacak personeli belirler, gereken mtigterek gahgma 4- Hizmetre ilgili olarak mtidrirliile bagvuran kigilerin merci ve muha 5- Birimdeki ig ve iglemlerin mevzuata ve ig akrgrna uygun olarak gtivenli yiiri.ittilrnesini saglamakla grirevli ve sorumludur, 6- Birimdeki personelin ddi.illendirilmesi ve tecziyesi hakkrnda iist am ve iglenl yaprlmasmr sallar, ere bilsi sunar 7- Birimde yiirtitiilmesi gerekli igbdliimiinti yapar; igbirlili sallar, da[rhmr ve deligiklik tekliflerini Genel Sekretere bildirir. l8- Birimiinde ytiriittlen gahgmalarr tist amirlerinin denetimine hazrr bul 19- Miath evrak ve igleri zamanrndatakip ederek, genel argive gonderil hale getirerek, i.ist amirinin imzaveyaonayma sunar, 10- Personele ydnelik kigisel ig planlannrhazrlar, teblig eder ve buna yonelik gahgma ve ig programlannr hazrlar, 11- Stratejik plan ve bu planrn olgrilmesine yonelik performans pl sonuglan bir sonraki ayrn ilk haftasr sonuna kadar ilgili birime sunar, urur, izere hazv yah birimlere ayhk yapar, It2- Standart Dosya Plam uygulamasmr ve argive gcinderilecek It3- Birimler arasr koordine gerektiren konularda ilgili birimlerle koordi l[4- Genel Sekreter veya Genel Sekreter Yardrmcrlannrn g<irmesi ve ya^ve rjilekgeler hakkrnda gerekli bilgileri zamamnda verir. sa[lar, ilmesi sereken llirimlerde giirevli personelin sorumluluklan: 1l- Birimde gahgan tiim gdrevliler, bagta Devlet Memurlan Kanunu olmak tizere diler kanunlarda kabul edilmig yasaklayrcr ve disiplin cezasr ilgili hiiiktimlerden ayr, olarak, kendilerine verilen igleri genel iq sis aksatmayacak bigimde hrzh, verimli ve etkin olarak yapmaktan hiyerargik kargr sorumludurlar, ile is Kanunu ktiren fiillerl: minin akrgrnr 2i,- Birim gcirevlileri birim gahqmalanyla dnerilerini Birim Amirlerine intikal ettirir, olarak karqrlagrl sorunlan ve

4 3- Birim gcirevlileri yapilan ydnetmelikte belirlenmig usul ve esaslara 4-Birim gdrevlileri gahgmalannda kullandrklan devlete ait her ttirlti kullamrnrnda birinci derecede sorumludur, 5- Birim gdrevlileri performans cilgiimtine esas olmak itzere materyerll erini doldurarak b irim amirine zarnantnda te sl im ederl er, t6- Birim memurlarr ve diger esaslan ve amirleri tarafindan verilen ve dofru yiirtitiilmesinden amirlerine kargr sorumludurlar. ig ve iglemlerde resmi yazrlma uymak durumundadr, gdrevliler kanun, tiiziik ve yonetmeli gdrevleri yerine getirmekle ytktimlti ve kurallarma a.it ve e$yanln verilen cilgtirn erde belirtilen lerinin i1,i 'Yazrgma Kurallan ve Kanallan: luadde 5-1- il Ozel idaresi'nin yazr$ma usul ve esaslan tarihli Resmi lsazetede yayrnlanan "Resmi Yazrgmalarda uygulanacak Esas ve U Ytinetmelik" htikiimlerine uygun olarak ytiriitiiliir. 21, -ldar e y azrqmalan nda, yukarr daki yci netme I i I e uygun olarak hazrl 6zel idaresi imza Yetkileri Ycinergesi'ne ve e-igigleri ortamrnda Standart uwlur sayrh il Ozel idaresi Kanunu'nun 66. maddesi gerelince kuruluglarryla do!rudan y azlqma yaprlabilir sayrlh ler Hakkrnda Krrklareli il ya Plarunia u kurum Ilvrak Havale ve Dafrtrmr: l- il Ozel idaresine gelen her ttirlti posta evrakr ile Krrklareli valili gelen her ttirlti evrak, Yazr Igleri Miidtirli.ilti genel evrak gorevlileri tarafindan Sekreter veya ilgili Genel Sekreter Yardrmcrlarma sunulacak ve kayda gegiri 2- Gizli, kigiye rizel vb. evrak agrlmadan direkt olarak Genel sekretere 3- $ikdyet ve ihbar mahiyeti tagryan dilekgeler dogrudan Genel ilgili biriimlere havale edilecektir. 'nden havaleli marak, Genel ktir. nulacaktrr. tarafindarr 4' ilgili birimler tarafindan yazian ttim yazrqmalar yazr iql btinyesindeki genel evrak biriminde kayrt iqlemlerine tabi tutularak posta iglem i MridituliiEri yaprlacaktrr. 5- Tiim birimlere dagrtrlan evraklar ile drg yansmalann kademelere mutlak surette zimmet defteri kullanrlacaktrr. re tesliminde: 6- Birimler, ig kayrt sistemine g6re gelen evrak defteri tutacaktrr. 4

5 Evrakrn Ahnmasr: 1- Genel evrak btirosuna gelen her ttirlti evrak, evrak brirosu gcir tasnif edilir. Bakanhklardan ve valilik Makamrndan gelen yazlar Genel yanlu ilgili Genel Sekreter Yardrmcrlanmn havalesine sunulur. Evrakrn hav kaydr yaprlarak zimmetle ilgili birimlere dalrtrlrr. 2- Havale edilen evraklar igerisinde vali'nin gcirmesi gereken evrak "(T)" takdim igareti konularak s6z konusu evrakm makama sunulmasr saela ileri tarafindzur kreter'e, di[ror lesini mtiteakiip olmasr halindle,3- Ewaklann kayrt ve havalesine iligkin kage evrakrn rin yiizrinde bu yeterli olmamasr halinde kage ve havale, evrakm arka ytiztine yaprlrr. nur, {in yiiziin '{- Evrak btirosu tarafindan birimlere gcinderilecek havaleli evraklar. sistemine iglenir. e-igigleri kayrt ll- Ust y<ineticiler tarafindan ilgili birimlere havale edilen e Amirleri tarafindan incelenir, evraka esas olacak iglem yaprlr, evrakla ilgili ihtiyag duydugu durumlarda tist amirine konuyu intikal ettirir ve ahnacak s( iglemi gergeklegtirir. 3i- Evraklar ile ilgili haznlanacak olan yazrgmalar, Resmi Esas ve Usuller hakkrnda ycinetmelise uygun olarak e-i igigleri birlikte :ietkili srrah amirlerin imzasrna sunulur. YazrS sisteminde y igerigi Birinn ve bilgisin,e uygun olaral< Uygulanacal< lrr. ekleri ile 4- Yetkililerin bulunmadrpr ya da izinlj oldu[u hallerde Bilahare yetkiliye yaprlan i9 ve iglemlerle ilgili bilgi verilir. tmza kullanrr. Arrgiv Qahgmalan: l\iadde 6-1- Her birim kendi arpivini oluqturur. Kurum arq sorumlululunda olugturulur. Yazr Igleri iidiirliieri'niin 2- Argiv hizmetlerinin istenilen dtizeyde gergekl igerisindr: yararlamlabilmesi igin hizmet binalannda yeterli hanrlanar ak birim igeri sinden argiv sorumlula' belirlenir. 3- Iglemler Devlet Argiv Hizmetleri Hakkrnda y ytirtitriliir. rilebilmesi ve im ve nitelikte htiktiml ivden zamarr iv mekdnlarr gergevesinde 4-' Saklama stiresi tamamlanmrg olan evraklar Komisyo nunca de[erlendirilir. kayrtlardan gl larak Argiv

6 Sorumluluklar: Madde 7- l- Bu Y0nerge ile verilen yetkilerin tam teslim edilen evrak v e y azrlarrn muhafazasmdan ve dofiru olarak kullamlmasr Birim Amirleri sorumludur. kendilerine gdzetimi ludurlar. UCUncU not uf 'TE$KiLAT VE GOREVLiInn 'leqkilat l\'r Kanunun Y<inetmel 'de eosterildiei qeki fduo.o ilke vj S 5302 Sayrllr arrna iligkin ooruuncu sorurvr ()ALI$MA ESASLARI VE GOREV BOLUMU GENEL SEKRETER l\tladde 9- Genel Sekreter, il Ozel idaresi hizmetlerini 5302 Sayrh Kanunu'nun 35. maddesi gerelince vali adma ve orlun emirleri y6n htikiimlerine, il Genel Meclisi ve il Enciimeni kararla.rra, il ozel id politikalarrna, stratejik plan ve yrlhk gahgma progrulmlna g6re dtizenler ve yii I Ozel idaresii, mevzuall 'nin amag ver Bu amagla il 6zel idaresi kurulugla'na gereken emirleri veri uygulanrnasmr gozetir ve saflar. Genel Sekreter, yukanda belirtile ytirtittilmlesinden Val i' ye kargr sorumludur. ve bunlann hizmetlerin Genel Sekreter, 5302 Sayrh Kanunda belirtilen yetkiler ile diler kanu idaresini alakadar eden ve miinhasrran Vali'nin imzaveonayrm gerektirmeyen iglemleri yapar ve valiye bilgi verir. (ornek 3213 sayil Kanuna gd,re veri imzalanmasr, iptali, atamasr yaprlan scizlegmeli persongl ile kurum imzalanrnasr v.b.) arda il Ozel tiirlfl ig ve ruhsatlann na s<izlegme

7 5302 Sayrtr il yaprlan gd,revler ile Vali 6zel id,aresi Kanununun 30. maddesinde belirtilen tarafindan verilen diger gdrevleri yerine getirir. ve yetki devri GENEL SEKRETER YARDIMCILARI lmadde l0- Tegkilat yaprsrnda belirtilen, teknik ve Sekreter: Yardrmcrlan tarafindan; birimlerin r oldulu Genel l[- Genel Sekreter tarafindan verilen gcirevleri yapmak, birim amirli koordinasyonu saplamak, arasmdakj 2]- Genel Sekreter adrna trim ig ve iglemlerin dtizenli yardrmcr olmak, gekilde ytinittilmesine 3'' 3r tarih ve sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Kam Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara itigtin yonetmelik hiiki.imleri cerce ffi;;#j;:; tanrmlarrr ve standartlarr ile ilgili gahgm alan yapmakve Genel Sekreterlipin on 4- il Ozel idaresinin bir birimi olarak Genel Sekreterligin harcamalan hakedig, <ideme ve benzeri is ve iglemleri inceleyerek uygun gdnigle Genel 5- il ozel idaresini taahhtit altma sokan her ttirhi benzeri i:g ve iglemleri Genel Sekreter adma inceleyerek sunmak, ahm, satrm. ki uygun gdnigle Hizmetlerinin inde il Ozet i hizmerl na sunmak. ve her trirlti sunmak, a, rampa ve Sekretere 6- Biitge hazrranrp Meclise sunulmasrna kadar gegen suregte Mahalli ve Muhasebe Yrinetmeligi gergevesinde biitgeyi incelemek, ycinetmeli[e a, oldugu takdirde bunu srah amirlere bildirmek ve gereken cinlemleri almak. Btitge rrr bir husus 7- Bir <inceki ayda 5302,3194,3213 sayrh Kanunlar ile diger Kanu idaresine verilen yetki gergevesinde kesilen cezalarrntahsilat miktarlan ile ora bir rapor hazrlayank(her ayrn l0'una kadar) Genel Sekreterlile sunmak, larda Il 6zel lan hakkrnda 8- Vali ve Genel Sekreterin verdifi, yapmak. mevzuatm gerektirdigi diler iq ve iglemleri HTJKUK Uugaviru,iGi M:rdde 1l- Krrklareli il Ozel idaresi,nin ve balh kurum ile ilgili tiim davalann takibinden sorumludur. yapar. birimlerinin hukuki Genel Sekretere baeh rsr ve arak gdrev l- 6zel idare ve diler mtidtirltiklere ait her ttirlii huku k ve ceza iglemlerini ait oldulu yargr organr ve dairelerde ikame ve takip etmek, j

8 2- idare ve balh birimlerin ihale kanunlan ve ihale scizlesme inceleme yapmak ve gdriig bildirmek, 3- Her trirlti yargr idaresi'ne izafeten Il 6zel yerine getirmek, organl, hakim ve icra daireleri ile noterler idaresi Tiizel Kigili[i'ne yaprlan tebligatlan indan il Oz,el ul ile gere[ini 4- Sendika ile toplu ig sdzlegmeleri goriigmelerine katrlmak, 5- Ozel idare ve vermek, diger Miidtirli.ikler tarafindan iletilen hususl hukuki gdrtig 6- Gerektipinde Ozel idare ve diler mtidtirliiklerin Kamu ihale Kanu sdzlegme tasanlan iizerinde inceleme yapmak ve gcirtig bildirmek, tinsdriilen 7- Kurumun gahgmalanna iligkin Genel Sekreter, Genel Sekreter diger Birim Mi.idtirlerinin soraca[r hukuki konular ile hukuki, mali, cezai son iglemler hakkrnda g<irtig bildirmek, ardrmcrsr vev'a lar doguracak i8-kurumun menfaatlerini koruyucu, zamantrda almak, anlagma ve sdzlegmelerin olmak. anlagmazhklarr bu esasa uygun dnleyici olarak yaprl ki tedbirleri rna yardrmcr 19- Vali'nin verece[i vekdletname gergevesinde idaresi aleyhine agrlan dava ve icra takiplerini Kurum bu dava ve icra takiplerinde Kurumu temsil etmek, Il Ozel Idaresi tarafi adrna takip etmek, veya il Ozel landrrmak ve l0-kurumun amaglannr daha iyi gergeklegtirmek, tnevzuata, plan ve galtgmasrnr temin etmek amacryla gerekli hukuki teklifleri hazrrlamak ve sunmak,.11- Vali ve Genel Sekreterin verdi[i, mevzuatrn gerektirdigi diger yapmak. a uygun nel Sekretere ve iqlemler:i 'Y AZr i$lnni nnununlugu IVIadde 12- idare igi ve drgr yazrgmalann dagrtrrn ve koordinas idareninl ti.im ig ve iglemleri ile ilgili gelen-giden evraklarrn e-igigleri si tutmak, posta ig ve iglemlerini yapmak, il Genel Meclisi ve il Encrimeni i takip eclerek, alman kararlann yazrm1 dalrtrmr, iade edilen meclis kararl meclis lerarlanrun ilgililere tebli[ini yapmak, 4982 Sayh Bilgi Edinme ve BIMER vasrtasryla yaprlan bagvurularr delerlendirip cevaplandrrmak, olugturnnak ve birim argivlerinin olugmasrnr koordine etmekle grirevlidir. unu yapmak, nde kayrtlannlr ilgili iqlemleri ile kesinlegen u gergevesinde un argivinii

9 JBa[h alt birimler: l.evrak Kayrt Servisi 2,Yanigleri Servisi a-meclis Kararlan ig ve iglemleri b-enciimen Kararlan ig ve iglemleri c-yazrgma, Koordinasyon ve BIMER iglemleri 3. Kurum Argivi Servisi 1. Evrak Kavrt Servisi : l1-gelen ve giden evraklann, e-igigleri projesi kapsamrnda el kayrtlarrm ve ilgili birimlere havale iglemlerini yurutmek. ortamda ll-posta, i9 ve drg zimmet defterlerini tutmak ve takip etmek. ii-amirlerin verdili ve mevzuatrn gerektirdili diser ig ve iglemleri 2. Yazr isleri Servisi : A- il Genel Meclisi iq ve iglemleri: It- Il Genel Meclisinin toplanmasr ile ilgili ilan ve duyurularrn siiresi ulagmasmr sallamak, l!-toplantrlaraait gtindem ve eklerinin diizenli bir gekilde sunulmasrnr ii-meclis Bagkanh[rnca komisyonlara havale edilen tekliflerin seyrini 4-Komisyonlarca di.izenlenen raporlann ve eklerinin golaltrlmasr iiyeleri,re il gililere zarnanrnda dalrtrlmasrm sallamak, amak, kip etmek, Meclis ii-meclis oturumlanrun ses veya g<irtintii kayrt cihazlarr gegirilrnlesini saglamak, kaydrnrn aprlarak zapta G-Zabfilara, uygun olarak Meclis kararlanrun yazrlmasr, kontrolii, katip iiyele re imzalattlmasmr saflamak, l/-meclis kararlanmn Valili[e stiresi igerisinde sunulmasmr sallamak v {f-meclis kararlannrn usuliine uygun olarak ilan edilmesi ve duyurulmasmr saplamak, lis Bagkanr v,e takip etmek, lis tiyelerine

10 !)-Meclis ilyelerinin kathma iligkin yoklama tutanaklanmn futulmasrnr sa[lamak, i bir gekilde l0-amirlerin verdigi ve mevzuatrn gerektirdi[i di[er ig ve iglemleri y Ii-il Enciimeni ig ve iglemleri: l- il Enciimeni Bagkam'run emir ve gdzetimi do!rultusunda enctimen emrrun hazrrlanmasr ve hazrlanan gtindemin enctimen iiyelerine dalrtrlmasmr sa! 2-Enctimene gcirtigi.ilmek tizere gdnderilen, ancak usul ve esas ycinii belgeleril gerekgeleriyle birlikte ilgili birimlere geri gdndermek, eksik olan 3-Tamam olan evraklann, Enctimen giindemine ahnrnak izerekaydrm 4-Enctimen toplantrlarr konusunda ilgilileri haberdar ederek toplantr bulundumak, nt haztt S-Enctimende ahnan kararlan varsa muhalefet qerhleriyle beraber Defterint: kaydetmek ve tiyelere imzalattrrmak, 6-Enci.imende verilen kararlann raportrirliik gdrevini yapmak, 7-Enciimen karan olarak iglemi tamamlanan dosyalan ilgili birimlere gri 8-il Encrimeninin aynr zamanda 2886 Sayrh yasaya g6re ihale komi dolayr, itrale komisyonu sekre tary a hizmetlerini yiinitmek, rmek, u olmasmdan 9-Amirlerin verdi[i ve mevzuatrn gerektirdili diler ip ve iglemleri C-Y'azrgma, Koordinasyon ve niunn iqlemleri: l-birimi ilgilendiren mevzuatm takibi ve uygulanmasrnr sallamak, 2'rdare igi ve drgr yazrgmalann dalrtrm ve koordinasyonunu yapmak, 3-Dosya Tasnif ve Saklama planlarr'nr haztrlamak, gtincellemek ve sallamak, ulanmasmr 4-Il 6zel idaresi btinyesinde kullanrlan evraklar, formlar ve dosya konusundla standardizasyon gahgmalan yapmak, teknikleri S-ldareye ait teftig, inceleme, aragtrrma ve sorugturmalarlailgili igleri y Sayrh Bilgi Edinme Kanunu ve Bilgi Edinme ile i ycinetmelilpinde agrklanan ig ve iglemleri, yasa kapsamrnda yaprlan mtiracaat takvim ddhilinde herhangi bir gecikmeye yer vermeden sonuglandrrmak, uygulama belirlenen 7-lBiMER ile ilgili ig ve iglemleri ytiriitmek, 8.{mirlerin verdigi ve mevzuatrn gerektirdigi diger ig ve iglemleri yapm 10

11 3. Kurum Arsivi Servisi: gdre ytinitmek, l-ar iv Hizmetlerini "Devlet Argiv Hizmetleri Hakkrnda y6netmel " huktimlerine 2-Yrlhk Argiv Qahgmasr gergevesinde; a-ayrklama ve imha iglemlerini yapmak. b-malzemenin tespit ve aynmmr yapmak. c-argivlik malzemenin tespit edilerek envanterivle teslimini sallamak vlet Argivir:Le d-kurum Argivi ile Birim argivleri arasmda koordinevi.3-argivin gtivenlilini ve gizliligini sallamak, 4-Amirlerin verdigi ve mevzuatrn gerektirdigi diger ig ve iglemleri nir,ci igmu nnuounr,ugu lf{adde-13 l-e-igigleri Projesi kapsamrnda olan, yi.iriitmek, e-posta ve e-randevu 2l-idarenin web sayfasmm dtizenlenmesi idaremiz birimlerince yayrnlanmasr istenen ihale duy'urular vs. yayrnlamak. ve gtincellenmesini ilanlan, meclis kararl ayrrca yrinetmelik, 3-idaremiz birimlerinden gelen talepler do!rultusunda yeni yazfim v temini ile daha dnceden temin edilmig olan yazilmlann gtincellenmesi yaptlmasit ve teknolojik geligmelere paralel olarak bilgi iletigim sisteminin saslamali, 4-Brifing dosyalan ve il Koordinasyon Ku lu toplantr dosyalarrnrn bi koordinasyonunu saglayarak sunum hazrrlamak. programlanrl bakrmlanmnl ligtirilmesini ler itibari ile S-idarenin birimlerinde ihtiyag duyulan bilgisayar donammlarmm, sistem gtivenligini sallamak ve bunlara ait teknik gartname ile s<izlegmelerini hr 6-Bilgisayar, santral, fotokopi, ozalit, plotter ve bilgisayar programlar bakrmlarrlnr yapmak veya yaptrrmak, arna tespitlerini yaparak onarrmlarmr Destek Hizmetleri Mtidtirltigti ile koordineli olarak saelamak. programlann rlamak. n periyodik yaprlmasrnr t1

12 7-Tiim birimlerde aflza yapan bilgisayarla.n bakrm onanm yaprlabilmesi igin gerekli olan marzemenin temininde Destek Hizmetl gartnarne ve srizlegmelerin haztlanmasrnda teknik ycinden destek saglamak. 8-E-imza projesiyle ilgili i9 ve iqlemlerin proje dogrultusunda ytirtitiil 9-E-igigleri projesi kapsamrnda uygulanmaya baglanan yerel y6net uygulanmasrnda birimlerde orlaya grkacak problemlerin goziimi.i ve iglem gekilde yiiri.ittilebilmesi igin igigleri Bakanhlr Bilgi iglem Dairesi Ba masaslyla koordinasyonu sa[lamak. ve tamirlerinlin i Mtidtirltigtine i saglamak. Modiillerinin n sa$rkh trir rlt yardrm l0-birim faaliyet raporlanm hazrlanak 1l-Birim personeline ait her tiirlti mesai puantajlarrmhazrlayaruk Egitim Mtidtirltiltine iletmek. l2-birim personeli ile ilgili vukua gelebilecek is kazalan ile ilgili ge zarnan gegirmeden yasal stiresi iginde Sosyal Grivenlik Kurumuna bildi KaynakJarr ve Egitim Mi.idtirliiEi.ine iletmek ve personelin i9 giivenligini Kaynaklan rre li tutanaklarr i.izere insa,n k. l3-birimin istatistiki bilgilerinin tutulmasr argivlenmesi ve birleqtiril l4-birimi ilgilendiren mevzuatrn takibi ve uygulamasmr sallamak, gergevesinde amirlerin vereceli diler gcirevleri yapmak. un ve mevzuttt ]viali HiZMETLER MUDURTUGU lvladde 14- Giderleri hak sahiplerine ifade edilebilen delerler ile emanetleri teslim diger ttim mali iglemlerin kayrtlannr yapmak, llalh alt birimler: 1. Muhasebe Servisi: l.muhasebe Servisi 2.Gelir Servisi 3.Ayniyat Servisi <idemek, gelirleri tahsil etmek, almak, saklamak, ilgililere verm raporlannr hazrlamakla gdrevli r. ve parayla k, giindermeli:, l-gtinltik rideme emirleri ve muhasebe iglem figlerinin sisteme kaydrnr pmak, 2-Muhtasar beyanname hazrrlamak ve rjdemek, 3-KDV beyannamesini hazrrlamak ve 6demek, 4-D amga vergisi beyannamesini hazrrlamak ve <j demek, t2

13 S-Muhtar ve Memur maaglannr, iqgi ve scizlegmeli personelin iic Meclisi, il Enciimeni ve ihtisas Komisyonlan Uyelerinin odeneklerini hazrrl lerini, il Gerrel ve 6demek, 6- KBS sistemine gerekli bilgi giriglerini yapmak, 7 -icr a takiplerini yapmak, 8-Emekli keseneklerini her ay rutin olarak yatrrmak ve ddemek, 9-Sosyal Giivenlik Kurumu ile ilgili ayhk bildirgeleri hazrrlamak ve p mleri 6demek. 1 O-Elektrik, Telefon, Su ve dopalgaz giderlerini cidemek, ll-4734 sayrh kanunun 22-d maddesi gerelince dogrudan temin ahm, yaprm ve onanmlarda Kamu ihale Kurumuna her ay bildirimleri yapm ) lii yaprlan l2-sosyal Gi.ivenlik Kurumuna (Devredilen Emekli Sandrprna) yatrmek. kanuni paylan sayrh Kanun gere[ince kagak akaryakrt ile ilgili kanuni <jde l4-teminat Mektuplan ve nakit teminatlanm teslim almak ve iade leri yapmak, k, ls-ihaleli iglere ait hak ediglerin kontroli.i ve <tdemesini yapmak, 16-Muhasebe defter kayrtlan ve dciktimlerini yapmak, l7-ilge Ozel idarelerine nakit gdnderme ig ve iglemlerini yapmak, l8-vilayetler Hizmet Birligi, Trakya Kalkrnma Birlifi, Trakya Kal CPMR Paylannrn cidenmesine iligkin iq ve iglemleri yapmak, l9-il Ozel idaresinin bankalar nezdindeki vadeli-vadesiz hesap ip Ozel idaresinin finansal varhklamnrn en uygun gekilde de[erlendirilmesi i yapmak, nma Ajansr v'e iglemleri ile [l ilgili iglemlerri ll0-kdylere, Birlik ve Derneklere yaprlan hukukil ik yrintinden denetlemek, yardrmlarr uygunluk ve jll-avans verilmesine iligkin ig ve iglemler ile mahsup iglemlerini yap l22-taqnmaz Kiiltiir Varhklarrmn korunmasma katkr paylnm harcamerlanna iligkin ig ve iglemleri ytirtitmek, 213-Icra, sorgu, ilam ve layihalarrn takibini yapmak, 2 4-Btitge Servisi ile mtigterek yaprlacak gahgma ile kesin hesabr grk S ayr gtay sorgul an ve il amlarla ilgi I i savunmalar t hanrlamak. hazrlarrlak, 2;6-Birimin faaliyet alam ile ilgili yrlhk programlarr, stratejik plan do!rultusunda 13

14 27-Sosyal Gtivenlik Kurumu prim ve idari para cezasr borglannr mahsubu, ddenmesi ve iligiksiz belgesinin aranmasl hakkrnda y6 gere[ince hak edig <idemelerinde ve teminat iadelerinde yrinetmelik hrikilml hak ediglerden lik htikiiml:ri ni uygulamak, 28- Her ttirlii hak edig ve ddemelerde bildirirnler ile ytiktimli.iltikleri yerine getirmek, ve slgorta mevzua nrn getirdili 29-Misafirhane ve sosyal tesisleri igletmek; yemek, yemekhane, ga hizmetleri ile ilgili ig ve iglemlerini yiiriitmek, 30- Amirlerin verdili ve mevzuatrn gerektirdigi diger iq ve iglemleri y ocaklan, kamp mak. 2. Gelir Servisi: l'5302 Sayrh il Ozel idaresi Kanunu'ndan do[an her tiirlti tahsilinli yapmak, ve 5216 Sayrh Kanunlara g<ire mricavir alan drgrnda bulunan, Kanunu kapsamrnda kagak ingaatlardan dolayr tahakkuk etmig imar para tahsilini yapmak, n tahakkuk rre 194 Sayrh imar mn takibi ve Sayrh il Ozel idaresi Kanunu par a cezalan mn tahsi latrnr yapmak, gerepince Il Enctimeni tarafi n verilen 4-rl Ozel idaresi'nin igtirak ve ortakhklan ile ilgili i9 ve iglemleri takip Sayrlr Kanuna g<ire devamsrz rifrencilerin cezalannr tahsil 6-Su iiri.inleri kira bedellerinin tahsilini yapmak, saplamak, 7-Yer altr sulan ile kaynak sulanrun kiraya verilmesinden dolan irlerin l8-ayhk gelir tablolanm olugturarak ilgili makamlara sunmak, Sayrh Jeotermal Kaynaklar ve Dopal Mineralli Sular Kanunun baglrklr maddesine grire ruhsat sahiplerinden, idaremize yatrrlmasr gereken Ozel idrlre pay tutarlannrn tahsili sa[lamak, ' Sayrh Maden Kanununa istinaden tahakkuk eden Devlet H idare paryrrun ve verilen para cezalarrnrntahsilini saglamak, l0-e idare Pavr I oranrndald r tutan ile Ozel Sayrh Kanun gere[ince kagak akaryakrt yiinitmek, It2-Amirlerin verdigi ve mevzuatrn gerektirdi[i di[er ig ve iglemleri 1.4

15 3. Avniiyat Servisi: sayrh Kanunun 44. maddesine g6re Tagrnrr Mar ydnetim ve dtizenle:mek ve ilgili mercilere grindermek, Hesaburr i2-tagrmrlann kayrt, kontrol ve konsolide iglemlerini ytinitmek, :r'237 sayrh Tagrt Kanunu gerelince Makam ve Hizmet aracr sa i glemlerini yiirtitmek, n alma ig ve 4-Birimlerin muhtelif ihtiyaglanm almak, li-trafik Sicilinde il ozer idaresi adrna kayrth makam ve ir kullanrlrur ar aglarrn bakrm ve onanmlna i I i pkin hizmetl eri yi.initmek, hizmetlerindrs 6i-Temsil, alrlama, tciren ve tarutma ile ilgili hizmetleri yiiriitmek,?'-amirlerin verdili ve mevzuatrn gerektirdili di[er ig ve iglemleri y i,xs,q.n KA'NAKLART ve ngirirvr vruutinlucu Nladde 15- Krrklareli il ozel idaresi,nin insan kaynaklarrna iligki planlanrnasr, yiiriitiilmesi koordine edilmesi ve denetrenmesi iglemlerir gdrevlidir. gdrevlerinin yiinitmekle f- il Ozel idaresi hizmetlerinin daha etkin ve verimri kaynaklarrmn krsa ve uzun vadeli olarak pranlamasrnr yapmak, ytinittilebil 2- insan kaynalrndan daha etkin ve verimli bir gekilde yararlamlabi gah gmalann yaprlmasrnr sallamak, i igin gerekli 3-6zel idare hizmetlerindeki degigme ve geligmelerin rgrgrnda gahgmalarrmn stirekliligini saglamak, norrn kadro 4'il 6zel idaresinin iggiictine iligkin ihtiyag duyulan personel almlannr pmak, 5- Memur, iggi ve diler personelin cizliik iglemlerini ileili rlglll mevzuata uyg n bir gekilde ytirtitmek. 6- Personel hukukuna iligkin yeniliklerin ve uygulanmasmr sa$lamak, mev zuat degi gikliklerinin p edilerek 7- Toplu ig sdzlegmesi dcinemlerinde gergeklegtirmek, yasal hazrlanmasr ve takibini 8- ozel idare personeli ile ilgili bilgilerin veri tabanr haline getirilmesini 9- ll Ozel idaresinin ig ve iglemleriyle ilgili yasal mevzuat ve planlar hizmet politikasrnrn belirlenmesi, bu hizmetlerin geligtirilmesi, etkinlik ve ergevesinde verimliligin 15

16 artrnlrnasr, ortaya grkacak aksakhklann giderilmesi hususlarmda sere araqtrrrnalarr yapmak veya yaptrrmak, i gahgma 10- Amirlerin verdigi ve mevzuatrn gerektirdi[i diler iq ve iglemleri Balh Alt Birimleri: 1- Personel Servisi 2- Elitim ve Sosyal igler Servisi 3- Sivil Savunma UzmanhEr 1- Personel Servisi: l- Personelin (Memur-ig9i-gegici iggi-srizlegmeli) dzltik iglemlerine tutmak. ligkin kayrtlarn ',1- Atamave nakil ile ilgili igleri ytirtitmek, i]- Personelin derece ve kademe terfilerini yapmak, zl- Memur ve iggi personelin emeklilik ig ve iglemlerini yapmak, ii- Memurlann gcirevde ytikselme ve unvan degigikligi srnavlanrun personellin unvan ve pozisyon degigikligi smavlanm gergeklegtirmek, (i- Personelin vekalet, grirevlendirme, izin, hastahk izni onaylal ve ilgili hiz:metleri ytirtitmek,?'- Personelin, 5510 Sayrh Kanun gere[i, Sosyal Giivenlik Kurumu i Qrkrg iglemlerini sonuglandrrmak, iglemler ill :iq ve igten 8i- Memur ve iggi personelin Disiplin ile ilgili iglemlerini yiiriitmek, ft i$qi statiisiindeki gahganlarrn ige almmasr ve <izltik iglemlerinin dosyalannr diizenlemek, ve sicil 10- Sendikalar ile iligkileri ve toplu ig s<izlegmelerine iligkin iglemleri 1 I -insan kaynaklarr bilgi bankasr olugturmak, 12- Personel hareketlerinin belirli periyotlar halinde istatistiki bilgilerini 1,3- Ozel idare birimlerinde, ilgili mevzuat gereli staj gahgmalarr ile yiirtitmek, iizenlemek. lgili iqlemleri l,4-gegici i99i i9 ve iglemlerini yiirtitmek, 15- Norm Kadro ilke ve standartlanrun uygulamasmr yapmak, 1.6

17 takip etmek, 16- sdzlegmeli personel ve gegici iggilerin, her trirlii sdzlegme ve Sayrh Terdrle Mi.icadeleden Dogan zararlarrn Kargrl Kanunu gerefi ig ve iglemleri yapmak, Hakkrnda 18' 4201 Sayrh Tiittin urtinlerinin zwarlartntn Onlenmesi ve K ti Kanurru gerelinlce gerekli ig ve iglemleri sonuglandrrarak ilgili Birimlere rapor halinde ildirmek, 19' 3628 Sayrh Kanun gereli mal bildirim beyannameleri ile ilgili yapmali, ig ve iglemleri sayrh Kamu Mali ycinetimi Kontrol Kanunu ile u Idarelerince Hazrlanacak Faaliyet Raporlan Hakkrnda Ycinetmelik Hi.iktimlerine g6re biri faaliyet raporu hazrrlamak, gergeklegtirme gdrevlisi ig ve iglemlerini yiiriitme1 21- Amirlerin verdili ve mevzuatrn gerektirdigi di[er ig ve iglemleri ile ilgili yrlhk f - il Ozel idaresi personelinin hizmet igi egitimle ;rni organize etmek, ',1- Il 6zel idaresi hizmetlerinde verimlilili arttrrmak, 3- Insan kaynaklarr yrinetimi alanrndaki son geliqmeleri perso gahganlilnn bilgi ve becerilerini geliqtirmek tizere hizmet igi egitim, seminer, konferarrs v.b. etkinlikleri yapmak veya yaptrrmak, bu ttir etkinliklere gdrevlendirmek, le aktarmak, tgtay, panejt, lgili personeli <1- il Ozel idaresine ait misafirhanenin bakrm ve temizligi, misafirlerin yerlegtirilmesi ig ve iglemleri yapmak, 5i- ilimiz Demirkriy ilgesi igneada bel agrk olar;alr ddnemleri ve katrhm iicretlerinin 6i- 4tnltt"nn verdiei ve mevzuatm gere 3- Sivil lsavunma UzmanhEr: l-sivil Savunma ile ilgili hanrlanrnasr gereken her ttirlti plam hanrlamak ve ilgil;i makamlara gdndermek, 2-Biiyiik yangrnlar, yrkrm, sel baskmr, ddneminde halka gcitiiriilen kurtarma, ilk yardr ve sosyal yardrm sa[lama hizmetlerini sa[lama 3-idareye ait btittin bina ve tesislerin korunmasr amacryla 8 er saatlik 3 Vardiya olarak ncjbetlerin ' tutulmasmr sa$lamak, 17

18 4-Il genelinde acil durumlarda ihtiyag duyulacak butrin altyapryr ku igler drrrumda tutmak, bu amagla gerekli teghizar, ekipman ve personeli hallerde planlar dahilinde ve ilgili kuruluglarla birlikte miidahale etmek. geligtirmek, in etmek, acil s-afet sonrasl gegici olarak banndrrma, yedirme, giydirme ve sosyal hizmetllerini ilgili kuruluglarla birlikte sallamak, rm sallama 6- Amirlerin verdili ve mevzuatrn gerektirdigi diger ig ve iglemleri y srrareji celi$rirme MUDT)RLUGU Madde-16 Ba[h alt birimleri * Biitge Servisi * Proje Servisi * ig Kontrol Birimi 1- Biitce Servisi: rl-il 6zel idaresi'nin Yrlhk Biitge hazrrhlrm yaparak, biitge neticele ndirmek, gerekti[inde Ek Btitge yapmak, tl,- Yrlhk Yatrrm ve Qahgma programmr hanrlamak, it-btitge igi aktarmalanm mevzuat do!rultusunda yapmak, ll-ilge 6zeI idarelerinin yrlhk biitgelerini yaparuk ridenek aktanmlanm yapmak ve hesaplanrun kontrollerini sa[lamak,, <idenel< 5i- Ilge tegkilatrnca di.izenlenen evraklarr inceleyerek Sayrgtay'a gci hesap cetvellerini grkarmak, ve ayhl< 6i-Ay sonu merkez 6deme emirlerini vermek,?'-ilge K<iylere Hizmet Grittirme Birliklerine grinderilen ridenekleri 8i-Kurumlann Bakanhklardan gelen tahsisli ddeneklerinin Gelir ve G ilgili tertiplere kaydetmek, kayrtlarrnr 9-Muhtar maaglarmm ddeneklerinin biitgelegtirilmesini yapmak, I ()-Yaprlan her ttirlti harcamalarrn <ideneklerinin takibini yapmak, l_8

19 fl- il Enctimenine ve il Genel yapmak, Btitgedeki Odeneklerle lgili teklifleriini '2-Kurumlax arasr ve Bakan'k nezdinde gegitri yaztsmararyapmak, l3-kanunen ddenmesi gereken paylann takibini yapmak, 14-Her ttirhi Gider ve Gelir cetvellerini grkartarak takibini yapmak, 15-il Genel Meclisi ve il Enctimen Kararlannr uygulamak ve yapmal; yazrqmalan l6-il Ozel idaresi'nin orta vadeli (5 yrlhk) Stratejik plarum hanrram* '17-il Ozel idaresi'nin yrlhk performans programrnr yapmak, r1s_il gcindemrek, Planlama Koordinasyon Kurumuna yatrnmcr kurulus ru formlannlr 9-Devlet Planlama Tegkilatrndan ve TUIK, grindermek, ten gelen formlarr fizenlemek vr: 20-il Enctimeninden ve il Genel iglemleri yapmak, grkan kararlar do$rul gerekerr 2 1 -Yrlhk Faaliyet Raporlann r hanflamak. Z2-Yilhk ydnetim Ddnemi Hesabr ile Kesin gdnderihnesini sallamak, Hesabrnrn grkanlarak i gili 2.}-Krrklareli il ozel idare Biitgesinin Kdylere yardrm Tertibine K Daprtrm ve Harcama Esas ve usullerini Gcisterir ydnetmelik ka muhtarhl,la'ndan gelen yardrm taleplerine iligkin ig ve iglemleri ytirtitmek, Odene!in rnda k6y 24]-Yoksullara mikro kredi verilmesine iligkin ydnetmerik geresince yiinitmek, ve iglemleri 25-0dtil yrinergesi yrinetmeligine iligkin ig ve iglemleri ytinitmek, 26-Kamu yararrna Qahgan Dernek, Birlik, Kurum ve taleplerinin ig ve iglemlerini yurtitmek, Kuruluglara m yaprlmasr 27-Amirlerin verdigi ve mevzuatrn gerektirdigi diler ig ve ir 2- Proie Servisi: t-i.l Ozel idaresinin gcirev alamna giren konularda Avrupa Aj ansr iginl hibe destekli proj eleri hanrlamak. Trak Kalkrnma 19

20 l:5t:,i*ll, ve kurulupran, yerer ycinetimter, sivit toplum biinyererinde kurul b"r";* ;;;l;1ffii"1i":i.' gergeklegtirmek ve ortak projeler tiretmek, e ARGE merkezleri, tiniversiteller mda ipbirligi 3-ilgili kuruluglarca ilan edilen ulusal ederek, il Ozel idaresinin ilgili birimlerine gergeklegtirmek, ve uluslar arasr proje teklif duyurmak ve uygun konul lannr takip proje iiretirni 4-Di!er kamu kurum ve kurugla' ile AB projeleri kapsam kurumlannca iletilen ortak'k taleplerini def erlendirmek. di[er iilk.e lf -idarenin ig Kontrol Eylem Raporunun hazrranmasrndaki ig ve igleml 2l-Gdrev Envanteri Tablosu ve ig Hareketlilik Analizi Tablosunun ilgili ig ve i$lemleri yiiriitmek, r yiinitmek. ldurulmasr ilt: 3'organizasyonel ve ycinetsel Siireglerde performans Anarizi i yrirttmelk, iglemlerinii 4-Kayft, Dosyalama, Evrak ve Argiv Mevcut Durum Anarizi i ytinitmeli, iglemlerini S-Bilgi Sistemleri Kullanrcrlarrna ycinelik Mevcut Durum Anarizi y[iriitmek, iglemlerini 6-Qahqan Memnuniyeti Olgtimri ig ve iglemlerinin ytinitmek, 7-Drg paydag Anarizi Olgrimti ig ve iglemlerinin ytirtitmek. 8-.Etik Degerlendirme ig ve iglemlerinin ytinitmek, 9lVlevcut Durum performans Analizi ig ve iglemlerini yririitmek, 10-iyileqtirmeye Agrk Alanlar Listesi ig ve iglemlerini yiiriitmek, ll-.ig Kontrol Sistemi Hata / Olasr Hata iyilegti iglemleriniin yiiriitmek, lle$tlnne Formunun doldu masr ig ve l2-her yrlm sonunda risklerle Skoru ig ve iglemlerini yi.irtitmek, ilgili tamamlandrktan Risk iptahr 13-i9 Kontrol Gtivenilirlik ytinitmek, Degerlendirme Formu doldurulmasr is l4-luygulama Etkenlik Delerlendirme Formu doldurulmasr ig ve iglemleri l5-lusk Ycinetim Sistemi Etkililifinin Orgtimti ig ve igremlerini yrinitmek. 20

21 EMLAK VE ISTiMLAK nntiiunt,ugu Madde 17- f- il ozel idaresinin mtilkiyetinde bulunan gayrimenkullerin; en ve sicil kayrtla'm tutmak, tapula'm alarak muhafazasrm saflamak, bey.2-mtilkiyeti kamu kurum ve kuruluglan adrna veya gahrslar adr tagrnmazlann, il Genel Meclisi kararlarr do!rultusunda Ozel idare adrna tahsi ba!r; ig lemlerini ytirtitmek, lerini grkarmak erini vermek, kayrth olan ve devirleri ile :l- Mtilkiyeti il ozel idaresi adma kayrth tagrnmazlann tevhit, ifraz, edilmesi ile ilgili ig ve iglemleri il Enciimeni kararlan do!rultusunda neticele <l- il6zel idaresinin g6rev alanrna giren hizmetler ile ilgili tagrnmaz al trampa tldilmesine, tahsisine, tahsis geklinin de[igtirilmesine veya tahsisli bir haline getirilmesine dair il Genel Meclisinden gerekli kararlarm alnmasr alman k,rarlar dosrultusunda ig ve iglemleri sonuglandrrmak, ve yola ter,k irmek, lna, satlmlnar, nmazm akar sallamak vo 5i- Mtilkiyeti il Ozel idaresine ait olan arsa, ig merkezi, mustakil d resmi kurumlara hizmet binasr olarak kiraya verilebilecek nitelikteki tasr Sayrh Devlet ihale Kanunu'nun ilgili htiktimleri uyannca yaprlacak ihalesi verilmesi ile ilgili ig ve iglemleri yapmak, otopark ve lann, 288(i ucu kirayar 6-Mtilkiyeti il Ozel idaresine ait olan cizel ve tiizel kigilerin i tagnmazlar igin iggale ycinelik ecri misil uygulanmasmr sa!lamak, 7- Iggal edilen tagmmazrn,2886 Sayrh Devlet ihale Kanununun 75. tahliye edilmesi igin talepte bulunmak, gerektilinde meni mtidahale ve agrlmasrnr sallamak, inde bulunan i gerelince davalannm 8-Mtilkiyeti il ozel idaresine ait bulunan tagrnmazlamn yaplm, bakrm ve yaptrrlmasmr saplamak, onanmlanrun f-ihalesi yaprlarak kiraya verilen il Ozel idaresine ait saflamak, kirasmr cidemeyenlerin icra takibi iglemleri igin Hukuk olarak ig.re iglemleri ytiriitmek, mtilktin; k Mtipavirligi tahsilatrm le koordineli 21

22 l0- Kira artrglanm, scizlegmedeki kira kiracrnrn kira s<izlegmesine ve gartnamede b tahliye iglemleri igin Hukuk Mtigavirlili ile ko 11- il Ozel idaresinin gtirev alaruna giren durumlarda, imar planrna{ umu yaraflna aynlan. 6zel ve tiizel kigilere ait tagrnmazlarrn kamulagtrrlmasr igin alnac[t tamu yararl karannil iligkin ig ve iglemleri ytirtiterek, kamulagtrma iglemlerini yapmak. 12' IlOzel idaresinin gtirev alanma giren durumlarda, imar planlarfrnaa okul vey,a kamu hizmetleri alamnda kalmayan 6zel ve tlozel kullanrlmak iizerc kamulagtrnlmasr igin,gerekli yan$mzl ve anlagmalann yaprlmasrm, gerekirse ytirtitmek, izmetindle g<)riigme, iglemleri 13- Kamulagttnlmasr istenen tagrwraz tizerinde " tarihi eser " kaydr olmasr halinde Ktilttir ve Tabiat Varhklannt Koruma Kurulu'ndan izin ahnmasr ile ilgili iglemfleri yrirtitmek, 114' 5366 Sayrh " Ytpranan Tarihi ve Kiiltiirel Tagrnmaz Var klarin yenilenerelk Korunmast ve Yagatrlarak Kullamlmast Hakkrnda Kanun" ile 2863 sayrh Kiiltiir ve Tabia.t Varlrklarrnt Koruma Kanunun, 5225 ve 5227 sayh Kanunlarla de[igik hiiki]mleri uyanncia tagmma:z kiilttir varhklan ile ilgili iglemlerin yerine getirilmesini safilamak. vermek. l5- G<irev alanma giren konular ile ilgili istatistik gahgmalan yapmak, 16- Kigi ve kurumlar tarafindan talep edilen arsa ve arazi tahrir ile vprgi kayrtlalnr 17- Birim arqivinin "Devlet Argiv Hizmetleri Hakkrnda Y<inetmel[k,, htiktimleri gerelince dtizenlenmesi, argivlik malzemenin belirlenmesi, korunmaslnln temifri ile gereksiz, faydasrz, hukuki ve bilimsel krymeti bulunmaya malzemenin ayrklama ve imhf iglemleri igi' kurum arrgivine teslim edilmesini sallamak, 1S- il Ozel idaresi adtna yaprlan ingaatlann imar, ruhsat ve iskan iglerinin takibini yaparak, tamamlanan binalann kat irtifakr, kat mtilkiyeti, ipotek tahsisi vib. iglemlerini ytirutmel<, aytrca, idarenin gdrev alaruna giren hizmetlerin yaprlmasr igin tagrnm az mall;1-. tzerinde irtifak hakkr kurmak. 1!9- Mtilkiyeti il 6zel idaresine ait oturanlarm hizmet stirelerini takip etmek, loimanlarda

23 hazrrlamak. sunmali, 20- Birimin faaliyet alam ile ilsili 2l- Birimin hizmet alam ile ilsili yrlhk programlan, raporlannr haarlamak ve dogrultusunda makamlara 22-50lg sayrh Kanwrun 44. Maddesine g6re Tagrnmaz Mal r diizenlomek ve ilgili mercilere gcindermek, m Hesaburr,23- Amirlerin verdigi beruernitelikteki diler i9 ve iplemreri yapmak. 'rol, ve ulagrm HiZMETLBni vruuunrugu IWadde 18- Devret ve il yollarr a[r drgrnda kalan k<iyler ile belediye smrlan drgrnda kalan yerlegme birimlerinin ve bunlara balrr yerlegme birim yaplmml, onanmlnl, bakrmrnr gerektiginde asfaltlanmaslnl, sanat yaprlarrnr protokolllii igleri, Trafik Kanunu ile verilen gcirevleri yapmak veya yaptrmr gerekli teknik ve idari igleri nirtitmekle gcirevlidir. mticavir alarn nin yollanmn kcipriilerini, bu maksatla l-devlet ve il yollan alr drgrnda kalan kciylerin ve diler yerlegim biri nin ulagrmr sallayanl, kciy yollarr alrnda bulunan yollar ile kciy igi yollarrnrn tesviye, onan malzemeli, greyderli ve: bakrm, stabilize kaplama, asfalt kaplama ve gerektiginde beto kaplamalarrm -kilitli parke: yapmak veya yaptrmak, 2-Kciy yolla. alrnda bulunan ve kriy igi yollar dahir ttim yollann, kripriileriini yapmak veya yaptrrmak, yaprlanm ve 3-Asfaltr yaprlmrg olan kciy yollanrun asfalt yamalarrnr yapmak veya rmak, 4-Kar mricadele gahgmalarr, yapmak ve yaptrrmak, S-Tabii afetlerde felakete u$rayan insanlarm can ve enkaz kaldrrma gahgmalarrm, yapmak ve yaptrrmak, mal kaybrnrn 6-Kcly yollarr alrnda bulunan yollann, trafik igaret levhalannr yapmak veya yaptrrmak, giivenligini sallamak ryla, trafik 7-Kciy ve balh mahallelerin isim levhara'nr yapmak veya yaptrmak, 8-[l Ozel idaresi ve KoyopS programrndaki iglerin, kegif (yaklagrk kontrolliili, gegici kabul, kesin kabul ve idari igleri ytiriitmek ve kesin hesi veya yaptrmak, iyet), ihale, m yapmak 9Jlirimle ilgili protokollii igleri yapmak, I O-Yrlhk uygulama programla'nda yer alan proj elerin gergeklegtirilmesi sa$amak, 23

24 ljl-gegmig yrllarda yapilan artyapr, mevcut kciyyollarr ve di[er onanm vr: igletilmesini yapmak ve yaptrrmak, lerin bakrm, 1i!-Projelerin kesin hesaplannr yapmak ve yaptrrmak, 13t-Birimin hizmet alam ile ilgili ayhk faaliyetler raporlan hazrla makamla:ra sunmak, 14 -Birimin faaliyet alanr ile ilgili programlanrun yrh igerisinde tamam gerekli de:netim ve gahgmalan yapmak, ls-diger Kanunlarla verilecek gcirevleri yapmak ve yaptrrmak, 16-rl Ozel idaresi yol alrnda bulunan yollann 29lg Sayrh yasa gereli kenarmda yaprlacak ve agrlacak tesisler ile ilgili gegig yolu izinlerini vermek, Sosyal Sigortalar ve Genel Saghk Sigortasr Kanununun iligiksi aranmasl baghkh 90. maddesi gerelince ihale yoluyla yaptrnlan iglerde bunlarrn adreslerini yasal stiresi igerisinde Sosyal Grivenlik Kurumuna bildi l8-sosyal Giivenlik Kurumu prim ve idari para cezasr borglarrrun mahsubu, ddenmesi ve iligiksiz belgesinin aranmasl hakkrnda Yrjnetmel gerepince hakedig odemelerinde ve teminat iadelerinde ycinetmelik hiikiimlerini karayollarr ik belgesinin lenicileri ve ediglerden htikiimleri gulamak, 19-Amirlerin verdigi ve mevzuatrn gerektirdili diper ig ve iglemleri ya il,inn ve KENTSEL iyile$tirme vruttjnr,ucu M:rdde 19- Belediye smrlan ve miicavir alan smrrlan drqrnda; 3l Kanunu, 5i302 Sayrh il Ozel Idaresi Kanunu ve di[er kanunlardaki imar ile i Ulusal Adres veri Tabanr ig ve iglemlerinin takibi, KUDEB ig ve iglemleri, il Planlarr, K,6y Geligme Alanlan ile ilgili faaliyetleri ytiriittir. Sayrh imar ili iglemler, evre Dtizeni Ba$r Alt Birimler: l- imar Servisi 2- Adres kayrt Sistemi Servisi 3- KUDEB Servisi 4- Imar Planr ve Kdv Gelisme Aianr

25 1- Imar iservisi: l- Koy yerleqik alan srrur tespitlerini yapma, Il Genel Meclisinin onayufa sunmak, 2-Halihanrharita yaprmr, kontrolli.ik ve o iqlemlerini yapmak, 3- Belediye ve Mticavir Alan smrrlarr rndaki alanlarda imar uyg Tevhit, \'ola terk ve irtifak hakkr iqlemlerini il Enc ine sunmak, 4- Tapu Sicil Mtidiirliiklerinden gelen hissel satrq talepleri hakkrnda gd bildirmek, 5- Kamu Kurum ve Kuruluplan ile Adli ilerden gelecek imar ile i ili konularda g<iriiq bildirmek, 6- imar durumu vermek, 7- Temel ve Yapr Ruhsatr vermek, 8- Yapr Kullanma izin Belgesi vermek, 9- Kagak yaprlann cinlenmesi igin denetim rpmak, kurallara uygun olnlayanlara ceza kesmek ve yrkrmr gereken kagak yaprlar igin gerekl iglemleri yapmak, 10- Teklif edilen miicavir alanlarr deeerle irerek mevzuat uyarmca ge yiiriitmek, 1l- iskan i9 ve iglemleri ile ilgili dile deierlendlirmek, l2i,- Lisansh Harita Kadastro Biirolan i glemlerirre gdrtig bildirmek. hazrrlamak, 131- Birimin faaliyet alanr ile ilgili ve kuruluglardan (LIHKAB) gelen ci m, stratejik plan len talepleri Erultusunda 14- Birimin hizmet alam ile ilsili makamlala sunmak, baliyet raporlarrnr hanrl l5i- EPDK'yarbraz edilmek izere asgari m 'e tespit tutana[r Ianzim e Sayrh Kanunun I l. Maddesi uyan Il Ozel Idaresi tarafi ruhsatr ve; di[er ttim ruhsat veya ruhsat niteligi an iglemlere iligkin bilgi varsa bunlann verilmesine esas olan istihdama ili in bilgileri yasal si.iresi i Gtivenlik Kurumuna bildirmek, verilen yapr belgeler ile sinde Sosyal 17- Ruhsat verrneye yetkili mercilerce veril n ruhsatlarrn Sosyal Gtive k Kurumuna gdnderilmesi ile gegici iskan veya yapl kullanma izi belsesinin verilmesinde il iksiz belgesi aranmasl hakkrnda teblig hiiktimlerini uy gulamak, 18- Kciy iginde yaprlan ingaatlarrn projelerini incelemek ve onaylamak,

26 ltr Sayrh Kryr Kanunu ile ilgili denetim ne kontrol iglemlerini yii mek, 20- Amitlerin verdi[i ve mevzuatrn gerektirdi[i diper ig ve iqlemleri ya 2- Adres Kavrt Sistemi Servisi: l sayrh Niifus Hizmetleri Kanunu htiktimlerince "Adrese Dayal Sistemi" proj esi kapsamrnda ytiriitiilen faaliyetleri koordine etmek, 2- Il Ozel idaresi gorev alaruna giren yerlegim alanlanndaki numarataj kayrt i glemlerini yiirtitmek, 3- Bu konuda faaliyet gdsteren btirolann ve personelin gahgmalarmr koo 4- Amirlerin verdigi ve mevzuatrn gerektirdi[i diler ig ve iglemleri ya Niifus Kayrt adrese dayah ine etmek, ak. 3-KUDEB Servisi (Koruma Uysulama ve Denetim Biirosu): 1- KUDEB faaliyetleri ile ilgili gahgmalan koordine etmek, 2- il eenelinde bulunan Korunmasr Gerekli Tasmmaz Ki.ilttir ve Tabi tespit, tescil ve incelemesine yardrmcr olmak, kayrtlarrnr tutmak, Envan korunmalanna yonelik gahgmalan yiirtitmek, ilgili Kurumlarca ihtiyag du sa$amak, 3- Koruma Restorasyon Projeleri hazrrlamak, teknik ve taleplerinin hazr imkanlarla yaprlabileceklerin siiratle tamamlanmasrnr sa[lamak, uygulamasmr 5- Planlanan hizmetlerin ytiriittilmesi srrasrnda restore edilecek yaplya temin edilece[i tag ocaklannr tespit etmek, 6- Il genelinde 5226 sayrh kanunla degigik 2863 sayrh Kiiltiir ve Tabi Koruma Kanununun grirev verdigi kurumlar ile Sivil Toplum Orgiitleri, kuruluglar ve halkrmrzla ig birlilini sa[lamak ve geligtirmek, 7- Gerek Kamu Kurum ve Kuruluglannca gerekse sponsorlarca yapr destepi koordine etmek, 8- Toplumda bu konu ile ilgili ihtiyag duyulan koruyucu ve dnleyici hizmetleri planlamak amacryla uygulamak, 9- il Ozel idareleri btinyesinde ki.ilttir varhklannrn korunmasrna restittisyon ve restorasyon projeleri ile bunlan tamamlayan raporlart uygulayar:ak proj e biirolan olugturmak, hizmetlerin yaprl gerekli planl Varhklarrrun ini yapmak lan desteli asr, yerel lemek, ygun taglann t Varhklarrnr llti sponsor her ttirlfi na yonelik yapmak, nelik rol6ve, rrlayacak ve 26

27 ItD- $ahrslara ait cincelikli yapilard,a izl kredilenclirme vb. gibi segeneklerin sunul miilkiyetteki yaprlarrn korunma ve delerlendir lll- Kentsel Sit, Tarihi Sit, Arkeoloii yaprlacak denetimlere destek saflamak, denetlemek, ltl'- genelinde yiiriittilen tarihi eserleri koruma ve restorasyon ile illili gahgmalal lil- Kamu Kurum ve Kuruluglan ile goniillii kigi ve kuruluglann tarihi lserlerle ilgili faaliyetlerini koordine etmek, sa!lamak, l4l- Bu hizmetlerle ilgili sivil toplum kuruluglannrn tespit, d<iktim v{ koordinesini 15i- ilgelerde Ktilttir ve Sanat hizmetlerini en tist dtizeyde vermek tizerd Kiiltiir Sanat Evleri aqrtlmasmr sallamak, bunlann koordir asyonunu ve ihtiyaglannr kar$rlamak izere gerekli desteli vermek, 16,- Tagrnmaz kiilttir varhklannda yaprlacak olan tadilat ev tamirat uygulamalarr cincesinde yaplyl incelemek ve yaprlacak onanma iligkin kogullarrn belirtildigi lnanm on izin belgesini diizenlemek, l7- Taqrnmaz ktiltiir varhklan, bunlann koruma alanlan ve sit alanlandda. tadilat ve tamiratlartn; ozgin bigim ve malzemeye uygun olarak gergeklegtirilmesini denetfiemek, uygun bulunanlara onarlm uygunluk belgesi dtizenlemek, onanmrn tamamlanmasr sonrbsr.rda 6n izin belgesini, denetleme stirecinde hazrrlanmrg raporlan tagrnmazrn onanm oncesi ve sonraslna ait fotofraflan ve onarrm uygunluk belgesi ile diler belgelerin birer dme[ini bif ay igerisinde ilgili koruma bcilge kurulu miidiirliigiine iletmek, 18- Tadilat ve tamirat kapsamrnda baglanrlan onanmlarda saptanmasr durumunda onanml durdurarak konuyu belgeleriyle mi.idtirltf0ne iletmek, esaslr koruma m gereginin lge kurulu 19- Tagrnmaz kiiltrir varhlr parseline bitigik parsellerde ve koruma al nlannda yer alan ve ytirtirli.ikteki yasal dtizenlemelere gdre ruhsatr bulunan tescilsiz taq itadilat ve tamiral. uygulamalarlna, varsa koruma amagh imar planr kogullan da di ahnarak izin vermek vi: denetlemek. 20- Koruma bcilge kurullan tarafindan uygun goriilen koruma amagh imfr planlannrn plan htkiimleri gergevesinde uygulanmasmr denetlemek, 21- Koruma bcllge kurullarr tarafindan onaylanmrg r6l6ve, restitiisyon vp restorasyon projelerine iligkin uygulamalarr denetlemek, projesine uygun tamamlanan uyg{rlamalar igin kullanma izin belgesi dtizenlemek, 27

28 221- Tagrnmaz ktilttir varhklan ile bunlann koruma alanlannda Ko a Yiiksek Kurulunun ilke kararlan, koruma bolge kurulu karalarma aykln ve ruhsatslz inqaatlar ile koruma amagh imar planlannda, plana; sitlerde sit gartlann a ayk edilen yaprlar hakkrndaki imar mevzuatrna gdre gerekli iglemleri ya durdurarak konuyu belgeleriyle koruma bcilge kurulu mtidtirliigtine iletmek, 231- Tescilli kiiltiir varhklarmrn mail-i inhidam olmalan halinde can ve sallanmasr igin gerekli iglemleri yaparakdurumu koruma bdlge kurulu mgdtirl 24- Mahki bulundugu tagrnmaz durumda olan maliklere ilsili idarelerce gergeklegttirmek, ktilti.ir varhprnrn onanmlnl gerge yaprlacak mali yardrmlar ile ilgili larak yaprlan olarak inga uygulamayr grivenli[in ne iletmek, iremeyecek iizenlemeleri 25- Maliki bulundugu tagmmaz ktiltiir varhlrmn onanmrnr gergekl tiremeyecek durumda olan maliklere ilgili idarelerce yaprlacak teknik eleman yardrmrnda almak ya da bu gcirevi tistlenenleri denetlemek, 26-2l/ tarihli ve2863 Sayrh Ktiltrir ve Tabiat Varhklannr Korun{a Kanunu ile tarihli ve 3194 Sayrh imar Kanununa aykrn uygulamalann tespiti halinde ilgili idareye bildirimde bulunmak, 27- Koruma Brilge Koruma Mtidiirliikleri tarafindan talep edilmesi halifrde tagrnmaz kiilttir varhkl arrna i li gkin g ah gmal ara katr lmak, 28- Amirlerin verdifi ve mevzuatrn gerektirdili diger ig ve iglemleri yapnfak. 4- imar P'lanr ve Kiiv Gelisme Alanr: f- il Qevre Dtizeni Plam ile ilgili ig ve iglemleri yiiriitmek, 2- Belediye ve Mi.icavir Alan srrurlan drgrndaki alanlarda her dlgekteki irjrar planlannr yapmak, y'aptrrmak ve onaya sunmak, gdrev Sayrh K<iy Kanunu ve ek olarak hazvlanan 3367 Sayrh K6y Gellgme Alanlan ile ilgili li.anun hiiki.imleri gergevesinde, koylerde ilave yerlegim al nrna ihtiy{g duyuldugu takdirde gerekli gahgmalarr yiiriitmek. RT]HSAT VE DENBTiiU TUUOUNTUGU M:rdde Sayrh Il 6zel idaresi Kanunu ve 1593 Savrh Um Kanunu ile Igyeri Agma ve Qahgma Ruhsatlarrna iligkin Yiinetmelik htikri Belediye smrrlan ve mi.icavir alan smrlan drgrnda; igyeri Agma ve Qahgma verilmesi ve denetlenmesi, Belediye ve Miicavir alan srmrlan dahilinde sahalanna igyeri Agma ve Qahgma ruhsatr verilmesi, 3213 Sayrh Maden Kan Grubu (Kum, Qakrl, Ariyet Malzemesi) Maden Ruhsatlannrn verilmesi ve ruhsata aykrrr hareket eden kigi ve kuruluglara uygulanacak idari yaptrnm iq v yiiriitiilmesi ile gdrevlidir. Hrfzrssrhha lerine gore hsatlarrrun Ruhsat a gcire I (a) enetlenmesi, iglemlerinin 28

. *Ayniyat Servisi. KIRKLARETI in 0ZNNIOANOSi rngrir.,ati, qali$ma ESASLARI connv solunru vn ynrri yonnncnsi

. *Ayniyat Servisi. KIRKLARETI in 0ZNNIOANOSi rngrir.,ati, qali$ma ESASLARI connv solunru vn ynrri yonnncnsi KIRKLARETI in 0ZNNIOANOSi rngrir.,ati, qali$ma ESASLARI connv solunru vn ynrri yonnncnsi l.genel Hiikiimler 2. Yetki ve Sorumluluklar 3. Tegkilat ve Gdrevliler 4. Qahgma Esaslan ve Giirev Biiltimii - Genel

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

lo"t* YETKiLi : gef AOLUM : Personel Biirosu c0rf,wi : Yazr igleri Memuru BOLUM : Personel Biirosu corevli : Ewak Kayrt Memuru cdnrvr,rni:

lot* YETKiLi : gef AOLUM : Personel Biirosu c0rf,wi : Yazr igleri Memuru BOLUM : Personel Biirosu corevli : Ewak Kayrt Memuru cdnrvr,rni: ilahiyat FAKULTESi BURoLARINA AiT GOREV TANIMI PERSONEL BTIROSU 1. Fakiiltemizin akademik ve idari personelinin atama ve emeklilik gibi buna benzer cizliik ielemlerini kanun ti.iziik ve ydnetmelikler gergevesinde

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

BOLU ILI. BOLU BELEDiYES. remizlik i gr,nni uunirru,ucu. connv, yprxi ve soruml,ur-,uxr-,,rrr ir,n. qali$ma usur, ve ESASLARTNI r.lir.

BOLU ILI. BOLU BELEDiYES. remizlik i gr,nni uunirru,ucu. connv, yprxi ve soruml,ur-,uxr-,,rrr ir,n. qali$ma usur, ve ESASLARTNI r.lir. BOLU ILI BOLU BELEDiYES remizlik i gr,nni uunirru,ucu connv, yprxi ve soruml,ur-,uxr-,,rrr ir,n qali$ma usur, ve ESASLARTNI r.lir vonnrvrnr,ir -1,- GENELGETEKqE 5393 sayrh Belediye Kanunu' nun 15. Maddeqi

Detaylı

,lgahgma. i) Birim : Mtidtirli.ik btinyesinde Miidiir'e baeh olarak, servisler ile hizmetlerin ytiriitiilmesini sa[layan bdliimtin

,lgahgma. i) Birim : Mtidtirli.ik btinyesinde Miidiir'e baeh olarak, servisler ile hizmetlerin ytiriitiilmesini sa[layan bdliimtin NTALY,A. MURATPA$A BELEDiYE MECLiSiNiN 02.05.2012 TARII{ VE 147 SAYILI KARARI Giindemin 10. Maddesi Karar No. 147 Ozii: Karma Komisyon raporu dofirultusunda hazrrlanan Temizlik leleri Miidiirliifii Qahgma

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 3 : EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç 1: Bu Yönergenin amacı Kırklareli Belediyesi İnsan

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Gürsu Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri:

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri: 6245 sayrh Harcrrah Kanunu Yurtigi Gegici Gtirev Yollulu Hazrrlama Ktlavuzu 1.GiRi9 Bu krlavuz, 6245 sayrh Harcrrah Kanunu hukiimlerine gdre diizenlenen yurtigi ge9ici gdrev yolluf,u i$lemlerinin Kamu

Detaylı

OKULLARDA. cuvnnri onramrn sagranmasr. KoRUYUCU vn ONrnyici. rnnninrnnin ALTNMAsTNA. iri$rin. igninrici pnororor,u

OKULLARDA. cuvnnri onramrn sagranmasr. KoRUYUCU vn ONrnyici. rnnninrnnin ALTNMAsTNA. iri$rin. igninrici pnororor,u OKULLARDA cuvnnri onramrn sagranmasr KoRUYUCU vn ONrnyici rnnninrnnin ALTNMAsTNA iri$rin igninrici pnororor,u Haziran 2015 AMAC Madde 1. Bu protokoliin amacr; igiqleri Bakanhlr ve Milli Elitim Bakanltlt

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMLAK İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMLAK İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMLAK İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Belediye Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 : (1) Bu yönetmeliğin amacı Başiskele

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama OCAK Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a verilmesi (Muhasebe i ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar gereğince hesap dönemi başında verilecek bilgiler bildirilir.) (17.12.2011

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

nilci i$lnvr uuuunr,uguntrn c6nnvr,nri:

nilci i$lnvr uuuunr,uguntrn c6nnvr,nri: t--- t! T.C ALA$EHiR BELEDiVE nngxanligi sir,ci i$lnu ltuntinr,ucu GOREV ve qali$ma YONETMELiGI(ie Yiinetmelik) (l n0luu r GENEL TTUXU*TINN Amag, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanrmlar, Kuruluq AMAC: MADDE 1:

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ KARAR NO: 189 02.10.2015 K A R A R Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin hazırlanan yönetmelik ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

GEBZE PLASTiKCiLER ORGANiZE SANAYi BOLGESi. g.olagnx GENEL KURUL TOPLANTISI 2OI3 YILI. FAATiyET RAPoRU

GEBZE PLASTiKCiLER ORGANiZE SANAYi BOLGESi. g.olagnx GENEL KURUL TOPLANTISI 2OI3 YILI. FAATiyET RAPoRU GEBZE PLASTiKCiLER ORGANiZE SANAYi BOLGESi g.olagnx GENEL KURUL TOPLANTISI & 2OI3 YILI FAATiyET RAPoRU GEPOSB 2013 YILI FAALiYET RAPORU im.q.n niniui rn.q.liynt RAPoRU 1- Yapr ruhsatlarr 2013 yr[ igerisinde,

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

Tanrmlar. Madde 4- Bu yonetme. Miidiirltik b{.inyesinde gdrevli tiim memur. iggi, sdzlegmeli personel. r personeli. ifade eder.

Tanrmlar. Madde 4- Bu yonetme. Miidiirltik b{.inyesinde gdrevli tiim memur. iggi, sdzlegmeli personel. r personeli. ifade eder. Tanrmlar Madde 4- Bu yonetme Miidiirltik b{.inyesinde gdrevli tiim memur. iggi, sdzlegmeli personel r personeli. ifade eder. E) ilan ve Santral Birimi. Belediye iginde birimler ve bu birimlerde galrqan

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

sayrh "Belediye Kanunu"nun, l4la ve 15/b maddelerindeki htikiimlere dayanrlarak

sayrh Belediye Kanununun, l4la ve 15/b maddelerindeki htikiimlere dayanrlarak Dayanak Madde 3- Bu yrinetmelik, 1310712005 tarih ve 25874 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan 5393 sayrh "Belediye Kanunu"nun, l4la ve 15/b maddelerindeki htikiimlere dayanrlarak hazrrlanmrgtrr. Tanrmlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu yönetmelik Çorum Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını düzenler. MADDE 2 :Kapsam

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

rulrun ve sosyar, iglrn uuotjnlucu conrv vrrri SORUMLULUK VE qalr$ma vonnrvrur,igi

rulrun ve sosyar, iglrn uuotjnlucu conrv vrrri SORUMLULUK VE qalr$ma vonnrvrur,igi T.C. KUTAHYA BELEDiYEsi rulrun ve sosyar, iglrn uuotjnlucu conrv vrrri SORUMLULUK VE qalr$ma vonnrvrur,igi nininci n6lurvr Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanrmlar Kiilttir ve Sosyal igler yetki, sorumluluklarr

Detaylı

i$ninrigi PRo r or<or,t t yuxsnr OCnEXiwt KREDi vn YURTLAR KURUMU BA$BAKANLIK cenel rvrtinunrticu'ne nadr,r YURTLARDA DiYANET i$leri BASKANr,rcr

i$ninrigi PRo r or<or,t t yuxsnr OCnEXiwt KREDi vn YURTLAR KURUMU BA$BAKANLIK cenel rvrtinunrticu'ne nadr,r YURTLARDA DiYANET i$leri BASKANr,rcr BA$BAKANLIK DiYANET i$leri BASKANr,rcr n ciri M ldiizme rlnnt GBNEL tutiounructi ir-,n T.C. cenqlir vn spor BAKANT-,rcr yuxsnr OCnEXiwt KREDi vn YURTLAR KURUMU cenel rvrtinunrticu'ne nadr,r YURTLARDA KUR'AN

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ İLİ ÇERKEZKÖY İLÇESİ KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. TEKİRDAĞ İLİ ÇERKEZKÖY İLÇESİ KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. TEKİRDAĞ İLİ ÇERKEZKÖY İLÇESİ KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

'rs 2015. BARTIN va,lit igi 20rs yrt,r conrvnn vuxsnlme ve UNVAN onci$irligi sinav il,q.ni

'rs 2015. BARTIN va,lit igi 20rs yrt,r conrvnn vuxsnlme ve UNVAN onci$irligi sinav il,q.ni BARTIN va,lit igi 20rs yrt,r conrvnn vuxsnlme ve UNVAN onci$irligi sinav il,q.ni Bakanh[rmv merkez ve tagra tegkilatrnda bog bulunan unvanh kadrolar igin Bakanh[rmrz ile MEB arasrnda imzalanan protokol

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİY ÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİY ÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak : Amaç : T.C. MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİY ÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı Meram Belediyesi,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

i I { ) b) Bagkan : Alagehir Belediye Bagkamm, irinci BOLIIM Tegkilat nininci ndl0vr Arnag, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanrmlar

i I { ) b) Bagkan : Alagehir Belediye Bagkamm, irinci BOLIIM Tegkilat nininci ndl0vr Arnag, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanrmlar T.C ALA$EHIR BELEDiYE BA$KANLIGI SAGLTK i$leni nuntiru,ugu G6REV ve CALI$MA YoNnruuidi nininci ndl0vr Arnag, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanrmlar Amag MADDE 1 : (l ) Bu ydnetmeligin amacr SalIft igleri Miidtirltiftiniin

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Meclis Karar No: 134/2013 Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Fen

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008 5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayý : 27011 TEBLÝÐ Sosyal Güvenlik Kurumundan: 5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam: MADDE 1-(1) Bu yönetmelik Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, İlkeler ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, İlkeler ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 61 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 10/03/2010

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

:'b//fq *ffi " ( /,, / / 't\io"/''o' iglrnnlnni im ir,cili rariunr

:'b//fq *ffi  ( /,, / / 't\io/''o' iglrnnlnni im ir,cili rariunr SERTiTIKALARTN TANZIMi nncigrinilunsi vn vizn nnilnnnsi iglrnnlnni im ir,cili rariunr MADDE-I Tartmsal Yayrm ve Daruqmanhk Hizmetlerinin Diizenlenmesine Dair yonetmelik ve Tanmsal Yayrm ve Danrqmanlft

Detaylı

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ, GÖREV VE YETKİLERİNİ BELİRLEYEN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ, GÖREV VE YETKİLERİNİ BELİRLEYEN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ, GÖREV VE YETKİLERİNİ BELİRLEYEN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik 657 sayılı

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın 2015/8

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Meclis Karar Numarası : 2016/012 Meclis Karar Tarihi : 14.01.2016 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 21.01.2016 Amaç T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KAHRAMANMARA$ StiTCu in,a.u univnnsirnsi 2015 YL KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 5018 Sayrh Kamu Mali Y0netimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkrnma planlarr ve programlarda yer alan politika

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV,YETKĠ

Detaylı

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 17 : YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün organizasyon

Detaylı

T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Basın

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Özel Kalem Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç : MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik, Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nün,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler AMAÇ: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Kartepe Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

G{-.- Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs. Bu kapsamda, streg ydnetimi gah;malarr igin a9alrdaki gahqma program r lavizsiz uygulanacakttr.

G{-.- Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs. Bu kapsamda, streg ydnetimi gah;malarr igin a9alrdaki gahqma program r lavizsiz uygulanacakttr. {w irtntvi surec YONETiMi iq conu,crsi Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs ot/t0t20t2 Konu : Siireg Ydnetimi MUDURLUdUNE 2009/4 sayrlr Baqbakanlrk Genelgesir ile duyurulan Birlikte qahtabilirlik Esaslan

Detaylı