ÖZGEÇM!" VE ESERLER L!STES!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇM!" VE ESERLER L!STES!"

Transkript

1 ÖZGEÇM!" VE ESERLER L!STES! ÖZGEÇM!" Adı Soyadı: Ahmet Salih Bıçakcı Do#um : 02 A!ustos 1972 Ö#renim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Marmara Üniversitesi 1994 Y. Lisans Genel Türk Marmara Üniversitesi 1996 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Doç. / Prof. Orta Do!u ve Afrika Tel Aviv Üniversitesi 2004 Yüksek Lisans Tez Ba$lı#ı (özeti ekte) ve Tez Danı$man(lar)ı: Türkiye deki Özbek Göçmenlerin Kimlik Muhafazası ve Prof. Nadir Devlet Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalı$ması/Tıpta Uzmanlık Tezi Ba$lı#ı (özeti ekte) ve Danı$man(lar)ı: From Usûl-i Qadim to Usûl-i Jadid. Cultural Dimensions of Uzbek Modernization ( ) (Usûl-i Kadim den Usûl-i Cedid e: Özbek Modernle"mesinin Kültürel Boyutları, ) ve Prof. Moshe Gammer. Görevler: Görev Unvanı Ar. Gör. Ara"tırmacı Ö!retim Gör. Yar. Doç. Görev Yeri Türkiyat Ara"tırmaları Enstitüsü, Marmara Üniversitesi Orta Asya Fransız Ara"tırma Merkezi (IFEAC), Ta"kent, Özbekistan #ktisadi Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası #li"kiler Bölümü, Yarı Zamanlı, Marmara Üniversitesi #ktisadi ve #dari Bilimler Fakültesi, Uluslararası #li"kiler Bölümü, I"ık Üniversitesi Yıl Devam Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : Giritlioglu, Ilkim. The Rise of Hamas: Armed to Political Struggle ( ) (Hamas ın Yükseli"i: Silahlı Mücadeleden Politik Mücadeleye, ), I"ık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Orta Do!u Çalı"maları Programı, Balbaki, Merve. The Rise of Hezbollah and its Integration to the Lebanese Political System (Hizbullah ın Yükseli"i ve Lübnan Politik Sistemine Entegrasyonu). I"ık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Orta Do!u Çalı"maları Programı,

2 Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalı$maları: Projelerde Yaptı#ı Görevler: Islamic Reform and Revival among Muslim Intellectuals in Turkey (Türkiye de Müslüman Entelektüeller Arasında #slami Reform ve Canlanı"), Volga-Ural ve Orta Asya Rockefeller Vakfı Projesi, Proje Üyesi, Ismail Gaspirali, içerik indeksi Projesi, Tercüman Gazetesi, Proje Üyesi, Two Conflict Four Countries(#ki Çatı"ma Dört Ülke), Prof. Nükhet Sirman, Bo!aziçi Universitesi Sosyoloji Bölümü, Prof. Bü"ra Ersanlı, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler ve Uluslararası #li"kiler Bölümü koordinatörlüklerinde EU MEDA grup projesi, Proje Koordinatörü, #stanbul Ba" Hahamlık ar"ivleri içerik indeksi Dr. Yaron Harel gözetiminde, Ben Zvi Institute Vakfı, Kudüs, Proje Üyesi, Azerbaycan ve Türkiye'de Siyasi De!i"im ve Modernle"me Ba!lamında Siyasi Karikatür, SOBAG TÜB#TAK, Proje Yöneticisi, Uluslararası #li"kiler Perspektifinden Ulusal Bilgi Güvenli!i ve Siber Tehtitler, I"ık Üniversitesi Bilimsel Ara"tırma Projesi, Proje Yöneticisi, 2009!dari Görevler: 2005-Devam: I"ık Üniversitesi, Kütüphane Yönetim Kurulu Üyeli!i 2007-Devam: Bilgi #"lem Yönetim Kurulu Üyeli!i 2007-Devam: Teknoloji ve E!itim Komisyon Üyeli!i 2008-Devam: I"ık Üniversitesi, Yurtlar Yönetim ve Disiplin Kurulu Üyeli!i Bilimsel Kurulu$lara Üyelikler: International Studies Association (ISA), Middle Eastern Studies Association (MESA), Alternatives: Turkish Journal of International Relations (Winter ) Danı"ma Kurulu Ödüller: Burs, Tel Aviv Üniversitesi, Tarih Okulu Burs, Ben Gurion Üniversitesi, Chaim Herzog Center ve Orta Do!u Bölümü Kudüs #brani Üniversitesi, Harry S. Truman Research Institute for Peace Advancement, Yetenekli Doktora Ö#rencisi Bursu. 2

3 2002- Tel Aviv Üniversitesi, Orta Do!u ve Afrika Çalı"maları Bölümü, Doktora Bursu Ben Gurion Üniversitesi, Orta Do!u ve #slam Ara"tırmaları, Doktora Bursu Bergen Üniversitesi, Norveç, #nsan Bilimleri Bilgisayar Bölümü (Humanities Computing), Burs T.C Milli E!itim Bakanlı!ı nın kullanımına tahsis edilmi" #srail Dı"i"leri Bakanlı!ı Doktora Bursu Türk Petrol Vakfı Lisans Bursu Türk Petrol Vakfı Lisans Bursu Di#er Konferans Organizasyon Komitesi Üyesi. I. Orta Do!u Kongresi, Irak ın Gelece!i: Siyasal Sistem, Güvenlik ve Dı" Politika. I"ık Üniversitesi, #stanbul, 1-4 Kasım Konferans Organizasyon Komitesi Üyesi. II. Orta Do!u Kongresi, Yeni Dönemde #ran ın #ç ve Dı" Politikası. I"ık Üniversitesi, #stanbul 27 Aralık

4 Son iki yılda verdi#i lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmı"sa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir): Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Ö#renci Sayısı Diplomasi Diplomasi Diplomasi Ara"tırma Metotları ve Yazım Teknikleri 3 25 Orta Do!u da Halk ve Kültür (YL) Diplomasi Modern Orta Do!u Çatı"maları (YL) Mübarek ve Mukaddes Çatı"ması: Kudüs (YL) Diplomasi Orta Do!u da Halk ve Kültür (YL) Diplomasi Modern Orta Do!u Çatı"maları (YL) Yaz Siyaset Bilimine Giri" Diplomasi Orta Do!u da Halk ve Kültür Uluslararası Organizasyonlar 3 30 Diplomasi Orta Do!u da Siyaset ve Hükümetler 4

5 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Bıçakcı, Salih, Homeland and Nation on the Stage: A Review of Watan Concept in Abdalrauf Fıtrat and Namık Kemal, (Vatan ve Millet Sahnede: Abdalrauf Fıtrat ve Namık Kemal de Vatan Kavramının #ncelenmesi) Journal of Central Asian & Caucasian Studies, 1 (2), (2006). A2. Aras, Bülent & Bıçakcı, Salih, "Europe, Turkey and the Middle East: Is Harmonization Possible", (Avrupa, Türkiye ve Orta Do!u: Uyum Mümkün mü?) East European Quarterly, 40 (3), , (2006). A3. Bıçakcı, Salih, The Palestinian Parliamentary Legislative Elections 25 January 2006, (Filistin Meclis Seçimleri: 25 Ocak 2006) Journal of Balkans and Near Eastern Studies (eski Journal of Southern Europe and The Balkans), 9 (1), (2007). A4. Bıçakcı, Salih, Andijon da Nima Bo ldi? Özbekistan da Terör, Güvenlik ve Demokrasi, Journal of Central Asian & Caucasian Studies, 3 (6), 1-22 (2008). A5. Bıçakcı, Salih, Dancing at the Edge of Culture, (Kültürün Sınırında Dans Etmek) International Studies Review, 10 (1), (2008). B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler : B1. Bıçakcı, Salih, "From Dersaadet to Bukhara-ı Sherif: Brotherhood versus Rivalry" (Dersaadet den Buhara-i $erif e: Karde"lik mi Rekabet mi?) Middle Eastern Studies Association (MESA) 36. Senelik Toplantı, Washington D.C., B2. Bıçakcı, Salih, The Role of the UN and NATO in the Stabilization of Afghanistan, (UN ve NATO nun Afganistan ın Stabilizasyonundaki Rolü) 2. Uluslararası Güvenlik Konferansı: 21. Yüzyılda Barı" Operasyonlarının Kar"ıla"abilecekleri Zorluklar, NATO destekli, #zmir, B3. Bicakci, Salih, " Turkey s New Role: Being a European in the Middle East" (Türkiye nin Yeni Rolü: Orta Do!u da Avrupalı Olmak) International Studies Association 48. Yıllık Konferans, Chicago, B4. Bicakci, Salih, "The Regional Power in Imagined Regions: Iran in the Middle East Politics" (Hayali Bölgelerdeki Bölgesel Güç: Orta Do!u Siyasetinde #ran) International Studies Association's 49. Yıllık Konferans, San Francisco, B5. Bicakci, Salih, "Medinetü s-selam dan Yeni Ba!dat a: Yeni Düzende Öteki Olmak ve Güvenlik Kültürü" #slam Medeniyetlerinde Ba!dat, Uluslararası Sempozyum, #stanbul, C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : C1. Bıçakcı, Salih, Un Bref Apperçu Sur Les Relations Entre L Empire Ottoman et L Emirat de Boukhara, (Osmanlı #mparatorlu!u ve Buhara Emirli!i #li"kileri Üzerine Kısa bir Gözlem) La Turkie en Asia Centrale-La Conversion au Realism ( ), Institute 5

6 Française D Etudes Anatoliennes (Fransız Anadolu Ara"tırmaları Enstitüsü), #stanbul (2001). C2. Bıçakcı, Salih, "Buharan Madrassahs: Usul-i Qadim", (Buhara Medreseleri: Usul-i Kadim) Reform Movements and Revolutions in Turkistan: , editör Timur Kocao!lu, Haarlem, Hollanda (2001). C3. Bıçakcı, Salih, Sloganlar ve Milliyetçilik: Özbekistan Örne!i. Türkî Cumhuriyetler 10. Yıl Kutlamaları Konferansı, Haarlem, Hollanda (2002). D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Bıçakcı, Salih, Hive den Yankılanan MacGahan Seyahatnamesi, Toplumsal Tarih, 36, Aralık (1996). E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler: E1. Bıçakcı, Salih, Turkish Foreign Policy toward Central Asia after 1991, (Orta Asya da 1991 Sonrası Türk Dı" Politikası) Avrasya da Kararlılık ve Güvenli!im Gelece!i Konferansı, Michigan State University ve Koç Üniversitesi, #stanbul, E2. Bıçakcı, Salih, Vatansız Kimlik: Türkiye ye Göç Eden Özbekler, III. Kültür Ara"tırmaları Sempozyumu, kimlik ve kültür, Koç Üniversitesi, #stanbul, F. Di#er Yayınlar F1. Bıçakcı, Salih, Kitap #nceleme: Türkmenistan da Toplum ve Kültür, editörler Bü"ra Ersanlı ve Orazpolat Ekaev, Virgül, 19, Mayıs (1999). G. Atıflar G1. Aras Bülent, Polat Rabia Karakaya, From Conflict to Cooperation: Desecuritization of Turkey's Relations with Syria and Iran, Security Dialogue, 39 (5), (2008). (A2) G2. Landback, Alex Turkey & the European Union: Security Nightmare or Opportunity?, University of Florida International Review, Fall, (2007). (A2) G3. Becker, Seymour. Russia's Protectorates in Central Asia: Bukhara and Khiva, , Routhledge Curzon, NewYork (2004). (C2) G4. Dicle, Betül. Factors Driving Turkish Foreign Policy, a thesis submitted to the Graduate Faculty of Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in the department of Political Science, December (2008). (A2) 6

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

Adı Soyadı (Unvanı) rgozen@hotmail.com

Adı Soyadı (Unvanı) rgozen@hotmail.com Adı Soyadı (Unvanı) Ramazan Gözen (Prof. Dr.) Doktora Reading Üniversitesi, Siyaset Bölümü (Department of Politics), İngiltere, 1994 E-posta: (kurum/özel) Web sayfası ---- rgozen@hotmail.com Santral No

Detaylı

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: YAŞAR AYDIN UĞUR 2. Doğum Tarihi: 22.12.1951 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ekonomi Orta Doğu Üniversitesi 1976 Y. Lisans Siyasal Bilgiler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) Kenan OLGUN ( Doç. Dr) Doktora: İstanbul Üniversitesi E-posta: (kurum/özel) kolgun@ybu.edu.tr, kolgun61@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-324 15 55 Dahili No: Fax: 0312-324

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nazan Alioğlu Doğum Tarihi: 14 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Adı Soyadı: Erhan ÇANKAL Doğum Tarihi: 1..1966 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003 Adı ve Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi 11.09.1962 Unvanı Prof. Dr. Adres Behçet Kemal YEŞİLBURSA Bursa ÖZGEÇMİŞ Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer-BURSA.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi 1990

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi 1990 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: H. Vedat Akman Doğum Tarihi: 02.06.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi 1990 Y. Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi

Detaylı

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. Fakültesi. 2010- Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü ve Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. Fakültesi. 2010- Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü ve Yönetim Kurulu Üyesi ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cemal Demircioğlu Doğum Tarihi: 2 Kasım 1965 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Boğaziçi Üniv. 1996 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. 1997 Bilim Dalı. 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. 1997 Bilim Dalı. 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013 ÖZGEÇMİŞ VE ESER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Özlem ALİKILIÇ Doğum Tarihi: 6 Ekim 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl İletişim Fakültesi, Halkla Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. Yücel ACER. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Rektör KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM İŞ DENEYİMİ YABANCI DİL BİLGİSİ ARAŞTIRMA ALANLARI

Prof. Dr. Yücel ACER. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Rektör KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM İŞ DENEYİMİ YABANCI DİL BİLGİSİ ARAŞTIRMA ALANLARI Prof. Dr. Yücel ACER Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör KİŞİSEL BİLGİLER Adres : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi - ÇANAKKALE / Merkez Tel : +90 (286) 218 00 18 E- mail

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yıldız DEVECİ BOZKUŞ Doğum Tarihi: 1981 ŞANLIURFA Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Sonrası Department of Near University of California,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Barış BULUNMAZ Doğum Tarihi: 06 Mart 1980 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Marmara

Detaylı

01.01.2013. merdogan@hacettepe.edu.tr Tel: 0532 300 13 73

01.01.2013. merdogan@hacettepe.edu.tr Tel: 0532 300 13 73 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj CV klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı

Doç. Dr. Hüseyin CİNOĞLU Öğretim Üyesi Özgeçmiş ve Eserler Listesi

Doç. Dr. Hüseyin CİNOĞLU Öğretim Üyesi Özgeçmiş ve Eserler Listesi Doç. Dr. Hüseyin CİNOĞLU Öğretim Üyesi Özgeçmiş ve Eserler Listesi İrtibat Bilgileri : Karabük Üniversitesi, Demirçelik Kampusu, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cenk Güray Doğum Tarihi: 30.03.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maden Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1995 Mühendisliği/Maden

Detaylı

Mail : Mustafa.Kibaroglu@mef.edu.tr & Mkibaroglu62@gmail.com

Mail : Mustafa.Kibaroglu@mef.edu.tr & Mkibaroglu62@gmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : MUSTAFA KİBAROĞLU İletişim Bilgileri Mail : Mustafa.Kibaroglu@mef.edu.tr & Mkibaroglu62@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 30 Eylül 1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ömer Tuğsal Doruk 2. Unvanı: Öğr.Gör. 3. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme (İngilizce) Girne Amerikan Üniversitesi 2009 Uzmanlık Alanı: Yönetim Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU Doğum Tarihi: 28 07 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Jeodezi ve Fotogrametri İstanbul Teknik

Detaylı