AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ NE TANISAL YAKLAŞIM DIAGNOSTIC APROACH TO FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ NE TANISAL YAKLAŞIM DIAGNOSTIC APROACH TO FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER"

Transkript

1 AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ NE TANISAL YAKLAŞIM DIAGNOSTIC APROACH TO FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER Celalettin KOŞAN Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Kliniği, Erzurum Özet Ailevi Akdeniz ateşi, otozomal resesif olarak geçen ve başlıca Yahudi, Ermeni, Arap ve Türk kökenlilerde görülen kalıtsal bir hastalıktır. Peryodik ateş ve karında, göğüste, eklemlerde, skrotum ve ciltte ağrılı belirtilerle seyreder. Hastalığın tanısı esas itibari ile klinik bulgulara dayanır bu nedenle bir çok vakada tanısal zorluklar yaşanır. Bu yazıda hastalığın tanısı için bazı ipuçlarına dikkat çekilip ayırıcı tanısı üzerinde duruldu. Anahtar kelimeler: Ailevi Akdeniz ateşi, AAA, Familial Mediterranean fever, FMF, Tanı kriterleri Summary Familial Mediterranean fever (FMF) is an autosomal recessively inherited disease, affecting mainly people of Jewish, Arabic, Turkish and Armenian ancestry. Its hallmark is attacks of fever and painful manifestations in the abdomen, joints, chest, scrotum and skin. The diagnosis of FMF remains essentially clinical. In this article some clues are presented to help in the diagnosis and differential diagnosis of FMF Key words: Familial Mediterranean fever, FMF, Diagnostic criteria AÜTD 2003; MJAU 2003;

2 2 AÜTD 2003 Giriş Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA), (familial Mediterranean fever; FMF), ateşin eşlik ettiği, seröz zarların ağrılı, non-infeksiyöz enflamasyon nöbetleri ve zamanla amiloidoz gelişimi ile karakterize bir hastalıktır. Hastalık otozomal resesif kalıtımla geçer ve özellikle belirli toplumlarda sık görülür (1). Yahudiler, Ermeniler ve Arapların yanı sıra Türkler hastalıktan en çok etkilenen etnik gruplardır (2-5). Ülkemiz için de bir sağlık sorunu olan hastalığın erken tanısını sağlayacak özelliklerin vurgulanması yararlı olacaktır. FMF Ataklarının Ortak Özellikleri FMF in klasik klinik tablosu öylesine özeldir ki, çoğu vakalarda tanı için laboratuar ve genetik desteğe ihtiyaç yoktur (6). Hastalık başlıca, karın, göğüs ve eklemleri tutan ağrılı, ateşli nöbetlerle karakterizedir. Nöbet esnasında hastalar soluk ve ağır hasta görünümündedirler (7). Hastaların çoğunda, nöbet esnasında veya nöbetten çok kısa bir süre sonra akut faz reaktanları belirgin şekilde artar. Akut epizotlar arasında hastalar genellikle asemptomatiktir ve rutin laboratuar testleri esas itibariyle normaldir. Etkilenen bölgeye bakılmaksızın atakların genel özellikleri çok benzerdir; semptomların hızla oluşması, kısa süresi (6 saat-4 gün), yüksek ateş (>38 0 C), dayanılmaz ağrı, spontan remisyon ve tam düzelme olması karakteristiktir (6). Ataklar düzensiz aralıklarla ortaya çıkar. Vakaların çoğunda atak sıklığı, 2 haftada 2 epizotla, 2 ayda bir epizot arasında değişir (7). Akut atağın süresi hastaların çoğunda 2-3 gün dür. Bu süre aynı hastada ataktan atağa değişebilir. Genel olarak atakları başlatan spesifik bir sebep bulunamazken, bazı hastalarda menstruasyon, emosyonel stres, yoğun fiziksel aktivite tetikleyici faktörlerdir (8). FMF de tipik lokal özellikleri olan yedi tip nöbet vardır (Tablo 1) (6). Nöbetlere genellikle ateş eşlik eder. Ateş Hastalığın en tipik bulgularından biridir. Hemen bütün hastalarda nöbetlerinin bir döneminde ateş vardır. Ancak ateşsiz nöbet tanımlayan az sayıda hasta da vardır. Olguların % unda ısı artışından önce üşüme görülür (9). Ateşin şiddeti, hafiften 40 0 C ye kadar değişebilir. Birkaç saatten 4 güne kadar yüksek kalabilir, fakat genellikle 24 saatte düşer (7). Kolşisin alan hastalarda nöbetlerin ateş boyutu yaşanmayabilir (9). Abdominal Ataklar Karın ağrısı, FMF de en sık rastlanan (%90) nöbet tipidir (7). Genellikle aniden ortaya çıkan, bir kadranda başlayıp bütün batına yayılan ağrı şeklindedir. Ağrının şiddeti, hafif bir sancıdan akut karın tablosuna kadar değişen düzeylerde olabilir. Karın ağrısı ateşten önce görülür ve ateş normale döndükten sonra 1-2 gün süreyle devam eder. Lokalize olabilir ve apandisit veya kolesistit i taklit edebilir (9). Tipik vakalarda, abdominal ağrı yaygındır. Defans ve rebound tenderness vardır. Karın ağrısının şiddeti, aynı hastada nöbetten nöbete değişebileceği gibi, hastadan hastaya da değişir (7). Fiziksel bulgular peritonite benzer. Akut atak esnasında çekilen ayakta boş batın grafilerinde, ileusa benzer şekilde ince bağırsaklarda distansiyon ve sıvı seviyeleri görülebilir. Abdominal ataklar, inkomplet abdominal ataklar şeklinde ortaya çıkabilir (10). Bu atakların özellikleri şöyle sıralanabilir; normal ateş, akut faz reaktanlarında değişiklik olmaması veya minimal derecede olması, nöbetin daha kısa veya daha uzun sürmesi, tam bir peritonitin olmaması, ve nöbetlerin bir abdominal bölgeye lokalizasyonu. Tablo 1. FMF Ataklarının Tipi ve Prevalansı tip ana özellik en sık lokalizasyon prevalans (%) abdominal peritonitis generalize 95 eklem mono artrit alt eksremitede büyük eklemler 75 göğüs plörit tek taraflı 40 perikardit <1 scrotal vaginalitis tek taraflı <5 adale miyalji bir veya bir kaç kas gurubu <1 cild erizipeloid baldır ve incik <5 tek başına ateş 25

3 AÜTD 2003 Tablo 2. FMF Ataklarının Ayırıcı Tanısına Giren Hastalıklar 3 Ateşli Karın Ağrısı Atakları piyelonefrit idrar yolu iltihabı (piyelonefrit dışı) pelvik enflamatuar hastalık pankreatitis behçet hastalığı inflamatuar barsak hastalığı hiperimmunoglobulinemi d ailesel irlandalı ateşi (fhf) kronik divertikülit/apandisit Ateşsiz Karın Ağrısı Atakları nefrolityaz kolelityaz peptik ulkus ovülasyon veya menstrüasyon hemoliz orak hücreli anemi abdominal epilepsi sifilitik nöropati porfiria Febril Ataklar Göğüs Atakları Skrotal Ataklar pfapa infeksiyöz plöröperikarditis testis torsiyonu hıds otoimmun plöröperikarditis epididimit chron hastalığı rekürren benign perikarditis orşit allerjik reaksiyon plöropnömoni behçet hastalığı siklik nötropeni rekürren pulmoner emboli hodgkin ve non- hodgkin lenfoma malarya suni ateş PFAPA: Periodik Ateş, Aftöz Stomatit, Farenjit, Adenopati Sendromu, HIDS: Hiper Ig D Sendromu Eklem Atakları Eklem atakları, FMF in önemli bir özelliğidir ve sık (%75) görülür (1). Klasik olarak, gezici olmayan, eklemde tahribat yapmayan, eklemleri asimetrik olarak tutan mono veya oligoartiküler artrit tarzında ortaya çıkar. Kural olarak büyük eklemler tutulur. En sık tutulan eklemler alt ekstremite eklemleridir. Fakat hemen hemen her eklem tutulabilir (7). FMF in eklem atakları iki şekilde gelişebilir; akut veya kronik form. Akut form da, başlangıç anidir, ateş C arasında değişir. Tutulan eklem, şiş, hassas, hareketleri kısıtlı ve şiddetli ağrılıdır. Kızarıklık ve lokal ısı artışı böylesine akut bir tablodan beklenenden daha azdır. Belirti ve bulgular 1-2 günde pik seviyesine ulaşır ve sekel bırakmadan yavaş yavaş düzelir. Akut eklem ataklarının rezolüsyonu 2-3 günde olabileceği gibi, genellikle bir haftayı bazen de bir ayı bulur. Ataklar, küçük travmalar, uzun yürüyüş gibi olaylarla provake edilebilir. Sıklıkla sinovyal effüzyon gelişir. Sinovyal sıvı sterildir ve görünümü sinovitin şiddetine bağlı olarak hafif bulanıklıktan pürülana kadar değişir (11-13). Hastaların yaklaşık % 5 inde, bir aydan daha fazla süren uzamış eklem atakları görülür. Genellikle kalça ve diz eklemleri tutulur, fakat ayak bileği, temporomandibüler, sternoklaviküler gibi eklemlerde de uzamış bir seyir görülebilir. Kronik monoartrit veya nadiren kronik oligoartrit tablosu ile eklem, uzun süre belirgin şekilde şiş ve ağrılı kalır. Bir kaç hafta veya ay, bazen de bir yıl veya daha uzun süre sonra ağrı kendiliğinden geçer. Böyle uzamış bir eklem atağı esnasında, diğer eklemleri tutan kısa ataklar, karın ve göğüs atakları olabilir. Uzamış vakaların bazılarında eklem hasarı oluşur ve kalıcı deformiteye sebep olur (11-13). İnkomplet eklem atakları da zaman zaman görülebilir (6). Üst eksremite eklemlerinin tutulumu, düşük dereceli ateş, daha kısa veya daha uzun süreli ataklar, İnkomplet eklem atakları diye nitelenir. Göğüs Atakları Göğüs atakları, genellikle tek taraflıdır. Hızlı ve yüzeysel solunuma sebep olan şiddetli bir ağrı vardır. Fiziksel bulgular genellikle azdır. Bazen, frotman veya perküsyonla dolgunluk alınabilir. En sık görülen radyografik bulgu kosto frenik açıda küntleşmedir. Nadiren büyük effüzyon ve hatta atelektazi görülebilir (6,7). Göğüs atağı geçiren bir hastada tanısal zorluklardan biri perikardiyal bir atak olup olmadığını teşhis etmektir. Perikardiyal atak nadiren görülür ve genellikle spesifik bir belirti yoktur veya çok azdır (14). Cilt Atakları Erizipel benzeri eritem, FMF için tipik olan yegane döküntüdür. Hemen her zaman alt ekstremitelerde dizin alt kısmında lokalize olur. Ayak sırtında veya ayak bileğinde yer alır. Sıklıkla tek taraflıdır. Genellikle geniş bir sahayı etkileyen keskin sınırlı, kızarık, sıcak

4 4 AÜTD 2003 Tablo 3. Livneh ve Arkadaşlarının FMF Tanı Kriterleri a Major kriterler Minor kriterler 1-4 deki tipik ataklar b Aşağıdakilerin inkomplet atakları 1-Peritonit (genaralize) 1- Göğüs 2-Plevrit (tek taraflı) veya perikardit 2- Eklem 3-Monoartrit (kalça, diz, ayak bileği) 3- Egzersize bağlı bacak ağrısı 4-Tek başına ateş 4- Kolşisine iyi cevap 5- İnkomplet c abdominal ataklar a FMF tanısı için gerekenler: 1 major veya 2 minor kriter b Tipik ataklar: Tekrarlayıcı (aynı yerde 3 den çok), Ateşli (rektal, 38 0 C veya daha yüksek), Kısa süreli (12 saat - 3 gün) nöbetler C İnkomplet ataklar: Aşağıda belirtilen özelliklerden birisi veya ikisi bakımından tipik ataklardan farklı, ağrılı ve tekrarlayıcı ataklardır; 1- Normal veya 38 0 C den düşük ateş 2- Klasik nöbetler den daha uzun veya daha kısa nöbetler (fakat 6 saatten kısa veya 1 haftadan uzun değil) 3- Abdominal ataklar esnasında peritonit bulgularının olmaması. 4- Lokalize abdominal ataklar 5- Spesifik yerlerden başka yerleri tutan artrit ve hassas bir cilt bölgesi olarak ortaya çıkar. Eritem 2-3 gün içinde kendiliğinden geçer (6,7). Erizipel benzeri eritemli hastaların cilt spesimenlerinde ödem ve hücresel infiltrasyon görülür. FMF de bildirilen akut epizodik cilt lezyonlarından biri, nodüler lezyonlardır. Bu lezyonlar genellikle 1 cm den küçüktür. Üstünü örten deri kızarıktır ve kısmen hassastır. Eritema nodozum benzeri erupsiyon olarak adlandırılır (6,15). Skrotal Atakları Akut skrotum 20 yaşından sonra nadiren görülür. Çocuklarda ve genç erişkinlerde daha sıktır. Ataklar genellikle tek taraflıdır ve şişlik, kızarıklık, hassasiyet ile kendini belli eder. Tunica vaginalisin enflamasyonundan ileri gelir. Anatomik bir sekel bırakmadan saat sonra kendiliğinden geçer. Akut skrotum tek başına veya abdominal atakla birlikte olabilir (16). Adale Atakları FMF de çeşitli sebeplere bağlı olarak adale tutulumu ortaya çıkabilir. Kısa veya uzamış febril adale atakları, egzersize bağlı baldır ağrısı, fibromyalji, kolşisin mitopatisi başlıca sebeplerdir (11). Klasik FMF miyaljisinde, uzamış febril miyalji den farklı olarak ağrı hassasiyet ve fonksiyon kaybı daha az şiddetlidir. FMF li hastaların %30 unda bacaklarda egzersize bağlı ağrı oluşur. Bu ağrı genellikle baldır ve incik adalelerini etkiler. Ateş bulunmaz hastanın subjektif şikayetlerini destekleyecek fiziksel veya laboratuar bulgusu yoktur (6). Tek Başına Ateş Atakları Tekrarlayan tek başına ateş epizotları veya konstitüsyonel semptomlarla birlikte ateş, seyrek olarak FMF de görülür. FMF için karakteristik fakat spesifik değildir. Peryodik ateş sendromları adıyla anılan hastalıklarda ve başka bazı hastalık durumlarında da görülebilir (6,10). FMF ataklarının ayırıcı tanısına giren durumlar Tablo 2 de gösterildi (6) FMF de Klinik Tanı ve Tanısal Kriterler Bugün için, FMF tanısı esas itibariyle kliniğe dayanır. Vakaların çoğunda klinik tablo tipiktir ve tanı kolaydır. FMF de tanı kriterleri bazı hastalarda tanıyı kolaylaştırabilir. Yıllar boyunca kişisel veya kurumsal tecrübeye dayanan bir çok kriter setleri geliştirilmiştir (17,18). Fakat bunlar vaka-kontrol değerlendirmelerine veya istatistik metodlarına dayanmaz. Livneh ve arkadaşları geliştirdikleri kriterlerin %99 sensitivite %99 spesifitesi olduğunu, başka bazı setlerin sensitivitesinin %60 kadar düşük olduğunu iddia etmektedirler (6) (Tablo 3). Kolşisinle Tedavi Denemesi Kolşisine cevap, FMF tanısını destekleyen bir test olabilir (10). Hastaların yaklaşık %5 inin cevapsız veya

5 AÜTD zayıf cevaplı olması nedeniyle kolşisine cevapsızlık FMF tanısını ekarte ettirmez. Keza, kolşisine cevap da major bir kriter sağlamaz. Çünkü ayırıcı tanıda yer alan gut, Behçet hastalığı gibi hastalıklarda bu tedaviden fayda görür. Tedavi denemesi atipik belirtilerle baş vuran belirsiz hastalara saklanmalıdır (6). Mutasyon Analizi Bu günkü durum moleküler tanı açısından fazla tatminkar değildir. Çünkü klinik olarak kesin FMF olan hastaların FMF geni (MEFV) mutasyonları bakımından sadece %70 i homozigot veya compound hetorozigot dur. Geri kalanı heterozigot dur veya teşhis edilebilir bir mutasyon yoktur. Öte yandan bazı etkilenmemiş bireylerde iki mutasyon vardır (6). Öyleyse mutasyon analizi sadece, klinik tanıya yardım eden bir araçtır. Laboratuvar Çalışmaları FMF e özgü laboratuvar testi yoktur. FMF atakları esnasında nonspesifik bir akut faz yanıtı olur ve CRP, fibrinojen, serum amiloid A, α 2- globulin, β-globulin düzeyleri ve eritrosit sedimantasyon hızı artar, lökositoz olur. Bu testlerin tümü genel olarak nöbetler arasında normaldir. Bazı hastalardaki akut faz yanıtı daha silik olarak ataklar arasında da sürebilir. Akut ataklar esnasında çeşitli mediatörlerin serum seviyeleri artar. Solübül intersellüler adezyon molekülü 1 (sicam-1), solübül tümör nekroz faktör reseptörleri; p55 ve p75, İnterlökin-8, İnterlökin-6, İnterlökin-1, seviyeleri artmıştır. Buna karşılık; interferon aktivitesi ve seröz sıvılarda, C5a inhibitör aktivitesi azalmıştır (1,7,9). Metaraminol yükleme testi ve dopamin beta hidroksilaz ın ölçümü gibi testler ya tehlikelidir yada tanıya katkı sağlamaz (8). Tanı Açısından Vurgulanması Gereken Önemli Noktalar Karın, göğüs, eklemler, cilt ve skrotumda ağrılı belirtiler ve ateş nöbetleri ile gelen hataların ayırıcı tanısında FMF düşünülmelidir. FMF tanısı esas itibariyle kliniğe dayanır. Akut atak esnasında hastanın muayenesi tanı açısından son derece önemlidir. FMF de genetik tanı halen tatminkar değildir. FMF tanısı için spesifik bir klinik veya laboratuar testi mevcut değildir. Ayırıcı Tanı FMF in ayırıcı tanısı geniş bir hastalıklar grubunu kapsamaktadır. Bunlar peryodik ateş sendromları ve FMF e benzer semptomları olan diğer hastalıklardır. Bu gün için FMF e benzeyen ateşli epizotlarla seyreden başlıca dört hastalık antitesi vardır (Peryodik ateş sendromları); 1. Hiper Ig D Sendromu (HIDS): Ateş ve karın ağrısı, artrit ve cilt döküntüsü ile kendini gösterir. Bu hastalığın tanısı; klinik tablo, yüksek serum Ig D seviyesine ve idrarda artmış mevalonik asit seviyelerine dayanır. Ancak, şurası belirtilmelidir ki FMF hastalarının % 10 u ve bazı sağlıklı bireyler yüksek serum Ig D seviyelerine sahiptir. Dolayısıyla atipik vakalarda tek başına yüksek Ig D seviyeleri HIDS tanısı için yeterli değildir. Peritonit olmaması, servikal lenf nodlarının tutulması, simetrik oligo-artritis, ve genaralize makülopapüler döküntü başlıca ayırıcı özellikleridir (19). 2. Familial Hibernian Fever (FHF): Etnik köken ve atakların özellikleri FMF den ayırımını sağlar. Kaslar, cilt ve karın etkilenir. Tutulan kasta şiddetli ağrı ve sertliğin eşlik ettiği, genellikle bir haftadan uzun süren ataklar, gezici erizipel benzeri eritem, konjonktivit ve periorbital eritem FHF yi FMF den ayıran başlıca özelliklerdir (20). 3. Periodik Ateş, Aftöz Stomatit, Farenjit, Adenopati Sendromu (PFAPA): Muayenede kızarık farenks, büyümüş şiş tonsiller ve ağızda ülserler görülür. Ateşli nöbetler saat devam eder ve kendiliğinden geçer mg prednizolon verilmesi, 2-4 saat içinde remisyona yol açar ve tanı testi olarak kullanılabilir. Bu hastalığın FMF den ayırımı, karakteristik bulguların hastanın boğazında tekrarlayıcı tarzda görülmesi, kolşisine cevapsızlık ve prednizolona dramatik cevap vermesine dayanır (21). 4. Behçet Hastalığı (BH): Artrit, karın ağrısı ve epididimit ile birlikte epizodik ateşli bir hastalık seyri gösterebilir. FMF, BH ayırımı şunlara dayanır: a- BH için karakteristik, tekrarlayan oral ve genital ülserler, uveit, püstüloz ve eritema nodozum gibi bulguların olması b-ataklar arasındaki ince farklar; daha uzun süre, oligo artrit mevcudiyeti ve belirsiz karın ağrısı (22) Kaynaklar 1. Sohar E, Gafni J, Pras M, Heller H. Familial Mediterranean fever. A survey of 470 cases and review of the literature. Am J Med. 1967;43: Yazıcı H, Özdoğan H. Familial Mediterranean fever in Turkey. In: Sohar E, Gami J, Pras M, eds. Proceedings of the Ist International Conference on FMF (Jerusalem, 1997). Tel Aviv: Freund, 1997: Ozer FL, Kaplaman E, Zileli S. Familial Mediterranean fever in Turkey. A report of twenty cases. Am J Med. 1971;50: Schwabe AD, Peters RS. Familial Mediterranean fever in Armenians. Analysis of 100 cases. Medicine (Baltimore). 1974;53: Barakat MH, Karnik AM, Majeed HW, el-sobki NI, Fenech FF. Familial Mediterranean fever (recurrent hereditary polyserositis) in

6 6 AÜTD 2003 Arabs-a study of 175 patients and review of the literature. Q J Med. 1986;60: Livneh A, Langevitz P. Diagnostic and treatment concerns in familial Mediterranean fever. Baillieres Best Pract Res Clin Rheumatol. 2000;14: Gedalia A, Adar A, Gorodischer R. Familial Mediterranean fever in children. J Rheumatol Suppl. 1992; 35: Samuels J, Aksentijevich I, Torosyan Y, Centola M, Deng Z, Sood R, Kastner DL. Familial Mediterranean fever at the millennium. Clinical spectrum, ancient mutations, and a survey of 100 American referrals to the National Institutes of Health. Medicine (Baltimore). 1998;77: Ben-Chetrit E, Levy M. Familial Mediterranean fever. Lancet ;351: Livneh A, Langevitz P, Zemer D, Zaks N, Kees S, Lidar T, Migdal A, Padeh S, Pras M. Criteria for the diagnosis of familial Mediterranean fever. Arthritis Rheum. 1997;40: Livneh A, Langevitz P, Zemer D, Padeh S, Migdal A, Sohar E, Pras M. The changing face of familial Mediterranean fever. Semin Arthritis Rheum. 1996;26: Majeed HA, Rawashdeh M. The clinical patterns of arthritis in children with familial Mediterranean fever. QJM. 1997;90: Heller H, Gafni J, Michaeli D, Shahin N, Sohar E, Ehrlich G, Karten I, Sokoloff L. The arthritis of familial Mediterranean fever (FMF). Arthritis Rheum. 1966;9: Kees S, Langevitz P, Zemer D, Padeh S, Pras M, Livneh A. Attacks of pericarditis as a manifestation of familial Mediterranean fever (FMF). QJM. 1997;90: Majeed HA, Quabazard Z, Hijazi Z, Farwana S, Harshani F. The cutaneous manifestations in children with familial Mediterranean fever (recurrent hereditary polyserositis). A six-year study. Q J Med. 1990;75: Eshel G, Zemer D, Bar-Yochai A. Acute orchitis in familial Mediterranean fever. Ann Intern Med. 1988;109: Livneh A, Langevitz P, Zemer D, Zaks N, Kees S, Lidar T, Migdal A, Padeh S, Pras M. Establishment of a new set of criteria for the classification of familial Mediterranean fever (FMF). In: Sohar E, Gami J, Pras M, eds. Proceedings of the Ist International Conference on FMF (Jerusalem, 1997). Tel Aviv: Freund, 1997: Dilşen N, Koniçe M, Aral O, Öcal L, İnanç M, Gül A. Our diagnostic criteria for familial Mediterranean fever. In: Sohar E, Gami J, Pras M. eds. Proceedings of the Ist International Conference on FMF (Jerusalem,1997). Tel Aviv: Freund, 1997: Drenth JP, Haagsma CJ, van der Meer JW. Hyperimmunoglobulinemia D and periodic fever syndrome. The clinical spectrum in a series of 50 patients. International Hyper-IgD Study Group. Medicine (Baltimore). 1994;73: McDermott EM, Smillie DM, Powell RJ. Clinical spectrum of familial Hibernian fever: a 14-year follow-up study of the index case and extended family. Mayo Clin Proc. 1997;72: Padeh S, Brezniak N, Zemer D, Pras E, Livneh A, Langevitz P, Migdal A, Pras M, Passwell JH. Periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis, and adenopathy syndrome: clinical characteristics and outcome. J Pediatr. 1999;135: Chajek T, Fainaru M. Behcet's disease. Report of 41 cases and a review of the literature. Medicine (Baltimore). 1975;54: Yazışma adresi: Yrd. Doç. Dr. Celalettin KOŞAN Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Kliniği, Erzurum Telefon: / 1544 (iş) (cep) Faks: (Hastane)

Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri Etkileyebilir.

Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri Etkileyebilir. Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin www.romatizmaveyasam.org YIL: 4 SAYI: 9 MAYIS / HAZİRAN / TEMMUZ / AĞUSTOS 2014 Prof. Dr. Hayriye Sayarlıoğlu: Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri

Detaylı

Akut Romatizmal Ateş. I. Etyoloji ve Patogenez. Nurşen DÜZGÜN

Akut Romatizmal Ateş. I. Etyoloji ve Patogenez. Nurşen DÜZGÜN 314 Akut Romatizmal Ateş Nurşen DÜZGÜN Akut Romatizmal Ateş (ARA), A grubu beta hemolitik streptokokların neden olduğu akut faringeal infeksiyona gecikmiş bir tepki sonucu gelişen; kalp, eklemler,santral

Detaylı

BEHÇET HASTALIĞINDA KLİNİK VE DEMOGRAFİK BULGULAR

BEHÇET HASTALIĞINDA KLİNİK VE DEMOGRAFİK BULGULAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI KLİNİĞİ BEHÇET HASTALIĞINDA KLİNİK VE DEMOGRAFİK BULGULAR Dr. Yalçın BAŞ UZMANLIK TEZİ Tez Danışmanı Doç. Dr. Emine

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ANKİLOZAN SPONDİLİT VE BEHÇET HASTALIĞINDA GÖZÜN ÖN VE ARKA SEGMENT YAPILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ DR. SEYFULLAH ÖZDEMİR

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ Dr. Bilal AYGÜN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Macit Ümran

Detaylı

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 3. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Klinik Şefi: Dr. Refik Demirtunç ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME Dr. Semiha Ayaydın Kaplan

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

T. C PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI

T. C PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI T. C PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI AKUT ROMATĠZMAL ATEġ KLĠNĠĞĠNĠN MEFV GENĠ 2. VE 10. EKZON MUTASYONLARI ĠLE ĠLĠġKĠSĠ UZMANLIK TEZĠ DR. METĠN TAN DANIġMAN

Detaylı

Çocuklarda ekstrapulmoner tüberküloz hastalığının tanı ve tedavisi

Çocuklarda ekstrapulmoner tüberküloz hastalığının tanı ve tedavisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014; 57: 109-122 Derleme Çocuklarda ekstrapulmoner tüberküloz hastalığının tanı ve tedavisi Semra Şen 1,*, Zümrüt Şahbudak Bal 1, Fadıl Vardar 2 Ege Üniversitesi

Detaylı

KLİNİK ÖZELLİKLER TANI VE AYRICI TANI. Dr. Ergin AYAŞLIOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

KLİNİK ÖZELLİKLER TANI VE AYRICI TANI. Dr. Ergin AYAŞLIOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi LYME HASTALIĞI KLİNİK ÖZELLİKLER TANI VE AYRICI TANI Dr. Ergin AYAŞLIOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Lyme Hastalığı 1972-1977 yılları arasında

Detaylı

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji -Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU ARAŞTIRILAN ÇOCUKLARDA TÜBERKÜLİN CİLT TESTİ VE QUANTİFERON-TB GOLD IN TUBE TESTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU ARAŞTIRILAN ÇOCUKLARDA TÜBERKÜLİN CİLT TESTİ VE QUANTİFERON-TB GOLD IN TUBE TESTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI KLİNİĞİ Klinik Şefi: Uz. Dr. Sami Hatipoğlu TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU ARAŞTIRILAN ÇOCUKLARDA TÜBERKÜLİN

Detaylı

Poliarteritis Nodoza (Pan)'lı Bir Olgu Sunumu

Poliarteritis Nodoza (Pan)'lı Bir Olgu Sunumu Poliarteritis Nodoza (Pan)'lı Bir Olgu Sunumu Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi A Patient With Polyarteritis Nodosa (Pan) A Case Report, Sermin ALTINDİŞ *, Füsun GÜLTEKİN**, Esin YILDIZ***, Arzu BOZ****

Detaylı

Bülten YIL: 14 SAYI: 39 NİSAN 2009

Bülten YIL: 14 SAYI: 39 NİSAN 2009 ULUSLARARASI KALİTE GÜVENCESİ www.duzen.com.tr LABORATUVARLAR GRUBU GÜVENİNİZLE TAMAMLANAN 3 2 Y I L Bülten YIL: 14 SAYI: 39 NİSAN 2009 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun! A tatürk

Detaylı

www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS

www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS Nedir? Sistemik lupus eritamatozus (SLE) deri, eklemler, kan ve böbrekler gibi vücudun farklı organlarını tutabilen kronik, otoimmün bir

Detaylı

Birinci Basamakta Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları: Akut Streptokoksik Tonsillofarenjit ve Romatizmal Ateş

Birinci Basamakta Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları: Akut Streptokoksik Tonsillofarenjit ve Romatizmal Ateş REVIEW / DERLEME 2013 Birinci Basamakta Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları: Akut Streptokoksik Tonsillofarenjit ve Romatizmal Ateş Upper Respiratory Tract Infections In Primary Care: Acute Streptococcal Tonsillopharyngitis

Detaylı

Poststreptokokal Reaktif Artrit Akut Romatizmal Ateşin Bir Varyantı mı Yoksa Farklı Bir Antite mi?

Poststreptokokal Reaktif Artrit Akut Romatizmal Ateşin Bir Varyantı mı Yoksa Farklı Bir Antite mi? ARŞİV 2003; 12: 1 Poststreptokokal Reaktif Artrit Akut Romatizmal Ateşin Bir Varyantı mı Yoksa Farklı Bir Antite mi? Arş.Gör.Dr. Fatih ERBEY* Yrd.DoÇ.Dr. Osman KÜÇÜKOSMANOĞLU** Prof.Dr. Nazan OZBARLAS**

Detaylı

Akut Skrotum; Şefik Çaman, İnanç Cici, Ahmet Koray Pelin, Ayşenur Cerrah Celayir. Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Akut Skrotum; Şefik Çaman, İnanç Cici, Ahmet Koray Pelin, Ayşenur Cerrah Celayir. Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul ZKTB CİLT: 45 YIL: 2014 SAYI: 1 DERLEME Akut Skrotum; Çocuk Üroloji si ni n Önemli Bi r Aci l Durumu Şefik Çaman, İnanç Cici, Ahmet Koray Pelin, Ayşenur Cerrah Celayir Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları

Detaylı

Bel a r lar. Moderatör: Yeflim Gökçe Kutsal 1 Panelistler : Fatma nan c 1, Kader Karl O uz 2, Ahmet Alanay 3, Selçuk Palao lu 4

Bel a r lar. Moderatör: Yeflim Gökçe Kutsal 1 Panelistler : Fatma nan c 1, Kader Karl O uz 2, Ahmet Alanay 3, Selçuk Palao lu 4 PANEL Hacettepe T p Dergisi 2008; 39:180-193 Bel a r lar Moderatör: Yeflim Gökçe Kutsal 1 Panelistler : Fatma nan c 1, Kader Karl O uz 2, Ahmet Alanay 3, Selçuk Palao lu 4 1 Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Aliye Fügen ÇULLU ÇOKUĞRAŞ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Aliye Fügen ÇULLU ÇOKUĞRAŞ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Editörden Editorial YAYIN KURULU Editör Aliye Fügen ÇULLU ÇOKUĞRAŞ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye Sevgili meslektaşlarımız, Ömer Faruk BEŞER Sağlık Bakanlığı Okmeydanı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2013 Derleyenler Dr. Ömer ENGİN Hem. Fadime KAÇAR Hem. Gülçiçek METE Hem. Zozan DOĞAN

Detaylı

İleri Yaşta Artrit: Romatoid Artrit ve Ayırıcı Tanısı

İleri Yaşta Artrit: Romatoid Artrit ve Ayırıcı Tanısı Derleme / Review DO I: 10.4274/tftr.09475 Türk Fiz T p Re hab Derg 2013;59:242-9 Turk J Phys Med Re hab 2013;59:242-9 İleri Yaşta Artrit: Romatoid Artrit ve Ayırıcı Tanısı Arthritis at Advanced Age: Rheumatoid

Detaylı

VİRAL DERİ HASTALIKLARI

VİRAL DERİ HASTALIKLARI VİRAL DERİ HASTALIKLARI Viruslar zorunlu hücre içi parazitlerdir. Viruslar deriyi, direkt inokülasyon, sistemik enfeksiyon veya iç odaktan lokal yayılım olmak üzere 3 şekilde atake edeler. Dermatolojik

Detaylı

DERMATOLOG OLMAYANLAR İÇİN DERMATOLOJİ

DERMATOLOG OLMAYANLAR İÇİN DERMATOLOJİ İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 76 DERMATOLOG OLMAYANLAR İÇİN DERMATOLOJİ Editörler Prof. Dr. Yalçın TÜZÜN - Doç. Dr. Burhan ENGİN 8 Yazar Katılımıyla

Detaylı

Churg Strauss Sendromu ve Ay r c Tan s : ki Olgu Sunumu

Churg Strauss Sendromu ve Ay r c Tan s : ki Olgu Sunumu ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI OLGU SUNUMU / CASE REPORT International Journal of Hematology and Oncology Churg Strauss Sendromu ve Ay r c Tan s : ki Olgu Sunumu Abdullah ALTINTAŞ 1, Timuçin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 0 İÇİNDEKİLER Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Bcr-abl geni nasıl oluşur?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sebepler ve Risk Faktörleri... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ

DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Talip ASİL DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ (Uzmanlık Tezi)

Detaylı

Kemoterapi Ajanlarının Kutan Etkileri

Kemoterapi Ajanlarının Kutan Etkileri Kemoterapi Ajanlarının Kutan Etkileri Uzm. Dr. Nilgün BAHÇETEPE, Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY 2, Doç. Dr. Burhan ENGİN 2, Prof. Dr. Yalçın TÜZÜN 2 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları

Detaylı

Göz Tutulumu Yapan Dermatolojik Hastalıklar

Göz Tutulumu Yapan Dermatolojik Hastalıklar Göz Tutulumu Yapan Dermatolojik Hastalıklar Prof. Dr. Ümit TÜRSEN 1, Uzm. Dr. Belma TÜRSEN 2 1 Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye 2 Mersin Devlet

Detaylı