Mersin, Türkiye Ekim ncü TARÝH ÝÇÝNDE MERSÝN KOLOKYUMU Mersin Akdeniz Dünyasý ve Yirminci Yüzyýl - Kesiþen Yollar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mersin, Türkiye 16-17 Ekim 2008. 3.ncü TARÝH ÝÇÝNDE MERSÝN KOLOKYUMU Mersin Akdeniz Dünyasý ve Yirminci Yüzyýl - Kesiþen Yollar"

Transkript

1 T.C. Mersin Üniversitesi Yayýnlarý, No:20 / Akdeniz Kent Araþtýrmalarý Merkezi Yayýnlarý, No: 03 Mersin, Türkiye Ekim ncü TARÝH ÝÇÝNDE MERSÝN KOLOKYUMU Mersin Akdeniz Dünyasý ve Yirminci Yüzyýl - Kesiþen Yollar Mersin, Turkey October 2008 MERSIN IN HISTORY COLLOQUIUM 3 rd Mersin, the Mediterranean World, and the Twentieth Century - Intersecting Trajectories I

2 3. TARÝH ÝÇÝNDE MERSÝN KOLOKYUMU Mersin Akdeniz Dünyasý ve Yirminci Yüzyýl - Kesiþen Yollar Mersin Üniversitesi AKDENÝZ KENT ARAÞTIRMALARI MERKEZÝ ISBN? MERSÝN, Ekim 2009 MERSIN IN HISTORY COLLOQUIUM 3 Mersin, the Mediterranean World, and the Twentieth Century - Intersecting Trajectories Mersin University CENTER for URBAN STUDIES Yayýna Hazýrlayan: Tülin Selvi Ünlü ve Melike Kara Kapak Fotografý: Tülin - Tolga Ünlü Arþivi Gündüz Artan Fotografý: Necdet Canaran Sayfa ve Kapak Tasarýmý: Oðuzhan Cengiz Kolokyuma Katký Saðlayanlar Acknowledges the contribution of ~Mersin II III

3 Bilim Kurulu/ Scientific Committee Tamer GÖK, Mersin Üniversitesi, Mersin University Þerife YORULMAZ, Mersin Üniversitesi, Mersin University Filiz YENÝÞEHÝRLÝOÐLU, Baþkent Üniversitesi, Baþkent University Eyüp ÖZVEREN, Ortadoðu Teknik Üniversitesi, Middle East Technical University Düzenleme Kurulu/ Organising Committee Tülin Selvi Ünlü, Mersin Üniversitesi, Mersin University Melike Kara, Mersin Üniversitesi, Mersin University Burak Beyhan, Mersin Üniversitesi Yayýna Hazýrlayan/Compiled By Tülin Selvi Ünlü, Mersin Üniversitesi, Mersin University Melike Kara, Mersin Üniversitesi, Mersin University Bant Çözümleri/Tape Decipher Sýrma Hasgül, Mersin Üniversitesi, Mersin University IV V

4 ÖNSÖZ FOREWORD Yaþadýðýmýz þehirler de týpký bizim gibi canlý organizmalardýr. Nefes alýrlar, sirkülasyonu saðlayan damarlarý vardýr, beyni, hafýzasý ve benzeri birçok yaþam karakteristikleri vardýr. Sanat, kültür, mimari güzellik ve zenginlik bakýmýndan birikimli þehirler þanslý þehirlerdir. Bir de yöneticileri bu tarihi mirasý koruyup deðerlendiriyor ve gelecek kuþaklara aktarýyorsa daha da þanslýdýrlar. Kentlerimiz ardý ardýna, üst üste konmuþ binalar ve yapýlarý birbirine baðlayan yollar yýðýnýndan ibaret deðildir. Her bir þehrin moda deyimiyle kent kimliði denen bir karakteri vardýr. Geçmiþten gelen bu deðerleri muhafaza ederek kimliði ortaya çýkarýyorsak farklýlýk ve yaþam zenginliði saðlýyoruz demektir. Ýþte Üniversitemizin Kent Araþtýrmalarý Merkezi þehrimizin saðlýklý, konforlu ve mutlu olmasý ve gelecek için sürdürülebilirliðin saðlanmasý için gerekli bilimsel ve mesleki çalýþmalarý yapmayý kendine ilke ve hedef seçmiþtir. Günümüzü ve geleceði pozitif kýlmak, mevcudun yöntemine uygun biçimde analizine ve geçmiþten bize miras kalan taþýnýr, taþýnmaz ve kültürel deðerlerin tespitine faydalý þekilde kullanýlmasýna baðlýdýr. Diðer araþtýrma, toplantý ve yayýnlarýn yanýsýra, üçüncüsünü gerçekleþtirdiðimiz Tarih Kolokyumu hedeflenen gayelere eriþmek yolunda baþarýlý bir çizgi izlemektedir: a) Mersin'in de bir parçasý olduðu, Doðu Akdeniz Dünyasý üzerine çalýþan uluslararasý bilim adamý, uzmaný ve akademisyenleri bir araya getirerek þehrimiz ve bölgemiz için bilgi ve görüþ üretilmektedir. b) Üniversitemiz mensuplarý, bölge hakkýnda metodik araþtýrma ve yayýnlar yapmaktadýr. c) Toplum üyeleri veya sivil inisiyatif; yerel tarih, sözlü tarih ve kent araþtýrmalarý konusunda amatör ve fakat gayet bilinçli çalýþmalar yapmaktadýr. Bu süreçte önemli bir mertebe kent belleðini ve belgeliðini oluþturmaktýr. Popüler adýyla Mersin Kent Müzesinin kurulmasýnýn saðlanmasýdýr. Kolokyum bu hususta da faydalý olacak sunumlar ve görüþler geliþtirmiþtir. Dileðimiz ve beklentimiz, Mersindeki belediye yönetimlerinin üzerlerine düþen görevleri yaparak kültür mirasýnýn korunmasý, kent kimliðinin layýkýyla tanýmlanmasý yönünde somut adýmlar atmalarýdýr. Tamer Gök The cities we live in are living organisms just like us. They breathe, they have veins providing circulation, they have brains, memories and other features that are observed in living organisms. The cities with a stock of art, architecture and culture are the lucky ones; they are the luckiest if their administrators protect their historical heritage and pass it on to the following generations. The cities are not merely the sum of the rows of buildings and the streets connecting them. Each city has certain characteristics which is nowadays called a city's identity. We can maintain cultural differences and a plurality of lifestyles only if we can preserve the historical values that exist in our cities and manage to uncover their identities. The Center for Urban Studies at Mersin University conducts scientific and professional investigations towards contributing to the sustainability of urban culture in our city. In order to maintain a positive approach toward building a better future for our city, it is necessary to analyze the particular ways to manage the specific aspects of our region through the documentation and the preservation of the cultural heritage. In addition to other research projects, scientific meetings and publications, the History Colloquium, the third of which has recently been organized, was an important event in our efforts towards the objectives mentioned above: a) The Colloquium has brought together a group of international scholars working on the Eastern Mediterranean World, which served to the production of knowledge regarding our city and region. b) Our faculty conducts research and produce publications regarding the region. c) Members of the urban community pursue amateur -yet conscious- efforts in local history, oral history and urban studies. Within this context, a major task is to create a city archive, which would serve as the city's collective memory. The institution to contain this archive shall be the Mersin City Museum. The colloquium was a stage for valuable discussions and presentations, which will surely be helpful in this regard. We hope and expect that the local administrations in Mersin will take on their duties towards the preservation of the cultural heritage and exercise concrete measures for the development of our city's identity. Tamer Gök VI VII

5 GÝRÝÞ Bazý kentler vardýr içine kapalý ve sessizdir, bazýlarý gürültülü, baðýran, kendini ön plana çýkarmak isteyen kentlerdir. Kimileri duraðan gibi gözükür ama içlerinde hýzlý bir dinamizm, dýþa abartalý bir biçimde taþmayan dinginlikleri ve koþullara göre uyum saðladýklarý üretkenlikleri vardýr. Bu kentler güçlüdür, kendine güvenli, kentlisine sevgisi ve saygýsý olan yerlerdir. Günlük yaþamý, olaylarý, yaþam biçimlerini, insan iliþkilerini, hikayeleri, fotoðraflarý, görülen ve görülmüþ olan imgeleri saklar, depolar, arzu duyulduðunda onlarý tekrar ortaya çýkarýr. O kentten olanlar bu zenginliðin farkýndadýrlar; geçmiþ onlar için bir yük deðil onlara deðiþik katmanlarda destek saðlayan, yaþamý zevkli kýlan bir güvencedir. Bu güvenceyi geleceðe de býrakmak isterler. Araþtýrýr, gösterir,anlatýr, belgeler ve bildiklerini diðer hemþerileri ile paylaþmak isterler. Mersin tarihi ve gündelik yaþamý üzerine çalýþanlar uzun yýllar akademisyenler deðil, Mersin'lilerin kendileri olmuþtur. Bir kentin tarihinin yazýlmasýnda kentlilerin bu kadar ön planda olduðu bir yerleþim az olsa gerek. On dokuzuncu yüzyýl ortalarýnda, Tanzimat Fermanýn'dan sonra ve yenileþme hareketlerinin ýþýðýnda geliþen bu kenti kuranlar, geliþtirenler, zenginleþtirenler insan kalitesini de önemsemiþlerdir. Zaman içerisinde oluþan kentsoylu kesim Cumhuriyet Dönemiyle sanat, edebiyat ve kültürü de ön plana alan bir insan dokusu geliþtirmiþtir. Mersin'deki kozmopolit yaþam biçimleri, ticaret iliþkilerinin yoðunluðu, Akdeniz'de bir liman kenti olmasý bu renkliliði ve zenginliði besleyen olgulardýr. Araþtýrmacýsý, tarihcisi, edebiyatçýsý, müzisyeni, þairi, mimarý, taþ ustasý, mühendisi, tüccarý ile yaþadýklarý yeri irdeleyen bu kentsoylular Mersin'in ana dokusunu oluþturmaktadýr. Mersin Üniversitesi tarafýndan üçüncüsü düzenlenen uluslar arasý Mersin sempozyumu da ayný anlayýþa baðlý olarak devam etmektedir. Mersin için araþtýrmalara destek vermek, bunlarýn sayýsýný arttýrtmak, Mersin tarihini, insanýný, yapýsýný, içerisinde bulunduðu coðrafi bölge ve çevresi ile iliþkilerini, ekonomik ve sosyal yaþamýmý ortaya çýkatmak sempozyumlarýn ana hedefleri arasýnda yer almýþtýr. Sempozyumlarýn sayýsý arttýkça Mersin'li araþtýrmacýlarýnýn sayýsýnýn da artmýþ olmasý heyecan verici bir geliþmedir. Üçüncü sempozyumda da bu baðlamda yurt içi ve yurt dýþýndan gelen Mersin'le ilgili araþtýrmacýlarýn ele aldýðý deðiþik konular bildiri olarak sunulmuþ, yukarýda sözü edilen bilgi birikimini somutlaþtýrabilmek için Kent Müzesi oluþturma sorunsalý ele alýnmýþ, Yerel Sesler Bölümünde Mersin tarihi araþtýrmalarýný baþlatan ünlü Mersin'liler yeni araþtýrmalarýný sunmuþ, Kent Belleði bölümünde de Mersin hayatýna katkýda bulunmuþ Mersin'lilerin anýlarý dinlenmiþtir. Akdeniz ve Akdeniz Dünyasý kendi içerisinde efsaneler yaratmýþ bir bölge olarak insanlarýn hayal dünyasýný her dönemde beslemiþtir. Akdeniz dünyasý Fransýz bilim adamlarýnýn oluþturduðu Les Annales okulu söylemleri ve Fernard Braudel'in yapýtlarýyla adeta somut bir kiþilik kazanmýþtýr. Ýþte elinizdeki bu sempozyum kitabýnýn yazýlarý da ona göre düzenlenmiþtir. Alisa Ginio'nun, Nahum Slouschz'un 1948 tarihli kitabýnda tartýþtýðý Akdeniz Dünyasý anlatýmlarý ve tanýmmýþ yazar Uður Kökden'in Akdeniz Dünyasýna Selçuklu Türklerinin katkýlarýný edebi bir dille anlatan çalýþmalarý bu açýdan farklý bakýþ açýlarý sunmaktadýr. Mersin'inin yeni bir kent olarak kurulmasýnda ve geliþmesinde göçler ve nüfus hareketliliði önem taþýmaktadýr. Bu nedenle Modern Dönemde Bölgeler Arasý Baðlantýlar bölümünde göç ve mübadele konularý ele alýnmýþtýr. 19.yy da Mersin ve Akdeniz Dünyasý baþlýklý ilk sempozyumda, Evengelia Balta Atina'daki Küçük Asys Araþtýrmalarý Enstitüsünde mübadele ile gidenlerin anlattýklarýnýda deðerlendirerek Mersin'deki Rumlarý Adana sancaðý ve tarihsel koþullar içerisinde anlatmýþtý. Bu kez Herkül Milas ayný Enstitüde yer alan anlatýlardan Mübadele ile Mersin'den Yunanistan'a giden Rumlarýn kimi anýlarýný deðerlendirmektedir. Katilena P. Stathaku,Girit'ten Anadolu'ya gelen göçmenlerin hikayesinde kendilerine geldikleri yerlerde uygulanan þiddetin rolünü vurgulamakta, Fahriye Emgili ve Melika Kara, Girit'ten Mersin'e gelenler hakkýnda bilgi vermekte; Ýrem Dizdar- Ýlknur Akýner, Mersin'e gelen göçmenler için hazýrlanan Ýhsaniye Mahallesindeki fiziki dokuyu incelemektedirler. Osmanlý Dönemin'de Girit göçmenleri önemli bir sorun oluþturmaktaydý. Padiþahýn himayesi altýnda olan bu göçmenler için özel kararlar alýnmýþ ve Anadolu kentlerine yerleþmeleri için bir çok kentte yeni mahalleler oluþturulmuþtur.cumhuriyet Döneminin baþýnda da devlet gelecek olan göçmenler için örnek mahalleler ve/veya köy planlarý hazýrlatýlmýþtýr. Üçüncü sempozyumun konularýný belirlerken Mersin'in yirminci yüzyýlýn ilk yarýsýnda yaþadýklarýný ele almanýn önemi üzerinde durulmuþtu. Bu nedenle iki büyük dünya savaþlarý arasýndaki dönemde Doðu Akdeniz Kentleri ve bunlarýn sosyal ekonomik yapýlarý ile yaþamlarý ile ilgili araþtýrmalar üzerinde durulmasýnda yarar görülmüþtü. Bu kapsamda yeni bir çok araþtýrma bu kitapta yer almaktadýr: Tolga Ünlü ve Tülin Selvi Ünlü yazýlarýnda uzun zamandýr ayrýntýlý olarak üzerinde araþtýrma yapmakta olduklarý, þehircilik ve ekonomik tarih açýsýndan inceledikleri Uray caddesi ve Mersin ticareti üzerinde durmaktalar. Þerife Yorulmaz ve Çiðdem Duman, Fransýz belgeleri ile de geliþtirilmesi gereken bir konuya, Fransýz Manda Yönetiminde Ýskederun'a deðinmekteler. Benzer bir çalýþmanýn Mersin üzerine de ileriki yýllarda yapýlacaðýndan eminiz. Türkiye tarihinde yeterince incelenmemiþ bir alan, iþgal altýndaki topraklarýn yönetimi ve sosyal yaþamýdýr. Bu tür bilgileri içeren arþiv belgeleri için deðiþik ülkelerin askeri arþivlerinde çalýþmalar yapmak gerekmektedir. Bu belgelerden bir çoðuda bulunduðu ülkelerde henüz kategorize edilmediði için ulaþýlmasý oldukça zordur. Ayrýca konu duygusal olarak hassasiyetini de korumaktadýr. Dolayýsýyla bu alan ihmal edilmiþ bir konu olmaya devam etmektedir. Halis Akder Çukurova'da ve Ege'de Pamuk Toplamak yazýsýyla, Türkiye'nin pamuk üretimi açýsýndan en önemli iki bölgesini Osmanlý döneminden itibaren karþýlaþtýrmalý olarak incelemekte ve buradan da günümüz ekonomik yaþamýna kadar gelen kimi önemli ve politik yansýmalarý olabilecek olgular üzerinde durmaktadýr. Antalya ve Mersin kentleri arasýndaki karþýlaþtýrmayý ise Ýhsan Ercan Sadi ve Necati Çelik'in makalesinden takip edilebilir. Ýskenderiye Akdeniz Araþtýrmalarý merkezinden Yasser Aref Kavalalý Mehmet Ali Paþa zamanýnda büyük geliþim gösteren bu kentte günümüzde yapýlacak olan mega- mimari projelerden söz ederek, ondokuzuncu yüzyýl kent dokusunu günümüze kadar devam ettirmiþ olan Osmanlý kentlerinin nasýl uluslararasý sermaye ile yeni dönüþümlere uðrayacaklarýný göstermektedir. Savaþtan sonra Beyrut örneði bu tür deðiþimler için örnek oluþturmuþ,küreselleþme politikalarý ise Dubai gibi kentler de etkin olarak bu tür mega mimari projeleri olmayan kentlere modeller üretmiþtir.. VIII IX

6 Yirminci yüzyýlýn ilk yarýsý sadece insanlarýn deðil ama kurumlarýn da savaþlar veya yeni düzenlemeler nedeniyle bir yerden bir yere taþýndýðý bir dönemdi. Mehmet Doðan ve Ýsmail Sözener ikinci dünya savaþý sýrasýnda Mersin'e taþýnan Deniz Harp Okulunu,Burak Beyhan ise sosyal bir mekan olarak otelleri anlatmaktadýr. Eski fotoðraflar bu kapsamda her iki yazý için de anýlarýn canlý görünümlerini oluþturmaktadýr. Kent müzelerinin kurulmasý ülkemizde giderek geliþmektedir. Büyük kent belediyeleri tarafýndan öncülüðü yapýlan kimi çalýþmalar içerisinde Bursa, Ýzmir ve hazýrlýk çalýþmalarý ne yazýk ki þimdilik ertelenen Antalya birbrinden farklý ama deðiþik örnekler oluþturmaktadýr. Oktay Gökdemir bu kapsamda Ahmet Priþtina Kent Belgeliliði tanýtmakta, Orhan Silier ise Antalya kent müzesini kurabilmek için kentlilerinde gönüllüolarak katýldýðý bir uygulama ile oluþturduðu sistemi anlatmaktadýr.ne yazýk ki bu çok önemli proje mali sýkýntýlar nedeniyle yakýn zamanda askýya alýnmýþtýr. Gündüz Artan, Þinasi Tekeli, Semihi Vural Mersin üzerine yaptýklarý araþtýrmalarý ile tanýnan ve hepimizi çalýþmalarý ve çok deðerli yayýnlarý ile bu kent hakkýnda bilgilendiren kiþilerdir. Onlarýn anlatýlarý her zaman bir vakanüvis titizliði ile Mersin'inde ki olaylarý aktaran çalýþmalardýr. Nihat Taner,Osman Mörel,Uður Ersoy, Marise Levante ise anýlarýnda yaþayan bilgileri günlük yaþamýn ayrýntýlarý ile birleþtirerek Mersin tarihine katkýda bulunmaktadýrlar. Mersin, Akdeniz Dünyasý ve Yirminci Yüzyýl Kesiþen Yollar konulu üçüncü uluslararasý sempozyumu düzenleyen Mersin Üniversitesi Kent Araþtýrmalarý Merkezi araþtýrmacýlarýna ve Prof. Dr. Tamer Gök 'e sempozyum geleneðini devam ettirdikleri ve her seferinde bildirileri kitap haline getirdikleri için teþekkür eder, bundan sonra yapýlacak araþtýrmalarýn, zamanýnda sivil giriþimcilikle kurulmuþ olan Mersin kenti tarihini daha da zenginleþtireceðine gönülden inanmaktayým. Filiz Yeniþehirlioðlu X XI

7 INTRODUCTION Some cities are introvert and are soundless places, some are loud and noisy; they cry out and are presumptuous, trying to show and assert themselves among others. Some seem to be static but they have a subtle dynamism, a certain serenity that endows an ability to adapt to different conditions resulting in a sustainable development. These later are powerful entities, they have self-confidence, and they have esteem and love for their citizens. Details of every day life, activities, life styles, encounters, human relations, stories, photographs, visible and veiled images are preserved and conserved and restored again when asked for.their citizens are conscience of this rich surrounding environment that they live in: the past for them is not a burden but a strong hold and a joy that support them at various levels of every day life. They would like to transmit this traditional wisdom to the future generations: they investigate, they explain, they document, they narrate and they share their knowledge and memories with their fellow citizens. Those who have worked for many years on the history of Mersin have not been scientific researchers and professional historians but the citizens of Mersin itself. It is rare to find such an accumulation of knowledge coming from its inhabitants in other cities of Turkey.Mersin was founded after the Tanzimat regulations during the Ottoman period in the nineteenth century. The founders who have developed and enriched the city have also valued intellectual quality of its citizens. The formation of middle and high middle classes during the years cultivated the formation of a society where art, literature and cultural activities together with national and international commerce created the quality of the city. The cosmopolitan life style of the city, its commercial activities as a Mediterranean port-city encouraged the existence of a lively, colorful and rich population. Thus researchers, popular historians, architects, musicians, poets, novelists, engineers, masons, merchants all together formed during the Republican era the enlightened public of Mersin. The organization of a third international symposium on Mersin show the continuation of such an understanding.the main aim of these symposia is to investigate the history of the city in its regional Mediterranean context, explore with its citizens its social,economic and cultural life, its architectural history. It is exciting to see the increase in the number of young scholars working on Mersin as the number of symposia augments. Different topics were thus presented at this third meeting by scholars coming from Turkey and abroad; the necessity to form a city museum was initiated; eminent personalities of Mersin presented their studies and narrated their memories. The Mediterranean region as a source for mythologies has always nourished the imagination of its peoples. The studies of Fernard Braudel and the writings of the members of the group Les Annales have almost endowed a physical personality to the region. The papers in this book have been thus organized accordingly and starts with Alisa Ginio's study on Nahum Slouschz work of 1948 on the Mediterranean and Uður Kökden's paper on the role of the Anatolian Seljuk dynasty to this same region.both studies have introduced news ways of looking at this well known but rich and intense topic. The immigration of populations to Mersin from Beirut, Syria, Cyprus,Central Anatolia was crucial to the formation of the city in the mid- nineteenth century.thus, the mobility of populations and the results of the forced exchange between Greece and Turkey in formed the basis of the papers presented under the section on Regional Relations in Modern Times. In the first symposium on Mersin entitled Mersin in the 19th century and the Mediterranean World, Evangelia Balta had presented a paper on the Greeks of Mersin after the archives of the Asia Minor Institute in Athens. She had placed the subject on a historical understanding of the Sancak of Adana. This time Herkül Milas focused on memories of a small number of these immigrants. Katilena P. Stathaku presented her interviews among the emigrants coming from Crete to Adana and Mersin and illustrated the hardship they had to encounter. Fahriye Emgili and Melika Kara's paper gives a general summary of emigrants living in Mersin and Ýrem Dizdar- Ýlknur Akýner study the physical urban texture of the neighborhood prepared specially for these emigrants. The high number of emigrants from Crete was a social problem since the late Ottoman century. Being under the moral patronage of the Sultan himself, special measures were taken for them among which the construction of a new neighborhood in already existing cities. During the early days of the Republican era, similar attention was given to the emigrants and exemplary villages and/or neighborhoods were formed for them. While preparing this third meeting, the twentieth century was considered to be an important period for Mersin. It was intended to have papers on the social and economic structure of the Eastern Mediterranean cities in between the two world wars. Innovative studies enriched this section of the meeting. Tolga Ünlü and Tülin Selvi 's article summarizes the in depth studies they have been conducting on the commercial activities of the Uray Street in Mersin that grouped the main import-export activities related to the port. Þerife Yorulmaz and Çiðdem Duman, using the Turkish sources explain Ýskenderun during the French Mandate period. Such a study is also needed for Mersin. In fact, research on the cities of Turkey during the occupation period after the treaty of Sèvres that divided Turkey into various regions under the control of the French, English, Italian and Greek is quiet restrained. The necessity to work in different archives of relevant countries and the fact that those archives in most cases have not yet been categorized scientifically limit research on this topic. On the other hand, emotionally it might still be considered a delicate topic. The development of Mersin was highly related to the cotton production of Çukurova. Halis Akder's article analyses an important issue for the Adana region and compares the cotton production in Çukurova and in the Aegean region during the Ottoman period and points out the facts that have been influential to the formation of the social and economic organization of both regions during the Republican era. Another comparative study, this time between Antalya and Mersin is the theme of Ýhsan Ercan and Necati Çelik's paper. Yasser Araf representing the Mediterranean Research Centre of Alexandria in Egypt, presents the mega architectural projects to be implemented in this modest city that had developed in the 19th century, during the reign of Mehmet Ali Pasha, the Khedive of Egypt. The reconstruction of Beirut after the last civil war introduced the ways of transformation to the urban texture of 19th century Ottoman cities.globalization effects in economy had in its turn innovated new mega models such as the ones in Dubai which seems to become the new trend to be later used in other cities of the Eastern Mediterranean region. The formation of city museum is a recent development in Turkey. Financially supported by municipalities, Bursa and Ýzmir museums have been pioneers even though very different from each other in their concepts of origin. Oktay Gökdemir explains the content of the Ýzmir Ahmet Priþtina City Documentation Centre. Orhan Silier on the other hand has been working on a new organizational system for forming a city museum in Antalya. XII XIII

8 INTRODUCTION He writes about his experiences and how he has initiated the volunteer participation if its citizens in the formation of the city museum. Unfortunately the project has been recently suspended due to financial problems. Well known and eminent personalities of Mersin Gündüz Artan, Þinasi Tekeli and Semihi Vural have all educated us with their precious and detailed studies on Mersin ; Nihat Taner,Osman Mörel,Uður Ersoy, Marise Levante on the other hand contribute their memories of everyday life to the history of Mersin. I would like to thank to the young scholars of Mersin University Urban Research Center and to Prof. Dr. Tamer Gök in organizing this third symposium and publishing the papers on Mersin, the Mediterranean World, Crossroads in the Twentieth Century and I believe that new research will continue in the future to enrich the studies on the History of Mersin, a city founded by its peoples with civil initiative. Filiz Yeniþehirlioðlu XIV XV

9 ÝÇÝNDEKÝLER Akdeniz Dünyasýna Yaklaþýmlar Alisa Ginio (Tel Aviv Ü., Tarih Bölümü) Nahu ò m Slouschz'un ( ) 1948 tarihli 'Denizin Kitabý' isimli Çalýþmasýnda Tartýþýldýðý Þekliyle Akdeniz Dünyasý Uður Kökden (Yazar) "Bizim (Doðu) Akdeniz Yakýndan" Yasser Aref (Ýskenderiye ve Akdeniz Araþtýrmalarý Merkezi) "Ýskenderiye; Görkemli Geçmiþ, Sorunlu Bugün ve Ümit Veren Gelecek" Hareket Halindeki Ýnsanlar ve Kurumlar Mehmet Doðan-Ýsmail Sözener (Mersin Ü., Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi Bölümü/ Deniz Kuvvetleri Komutanlýðý) "Mersin Deniz Harp Okulu ( )" Modern Dönemde Bölgeler Arasý Baðlantýlar Katilena P. Stathakou (Girit Ü., Arkeoloji ve Tarih Bölümü) Maðdur Edenler ya da Edilenler? 19. Yüzyýlýn Sonunda Giritli Müslümanlarýn Gönüllü Göç Ediþinde, Hýristiyanlarýn Uyguladýðý Þiddetin Önemi Herkul Millas (Atina Ü., Türk ve Modern Asya Araþtýrmalarý Bölümü) "20. Yüzyýl Baþýnda Mersin ve Rumlarýn Geçmise Bakýþý" Fahriye Emgili Melike Kara (Ankara Ü., Tarih Bölümü / Mersin Ü., Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi Araþtýrma ve Uygulama Merkezi) "Girit'ten Mersin'e; Kurulan Yeni Yaþamlar" Burak Beyhan (Mersin Ü., Þehir ve Bölge Planlama Bölümü) "Mersin Otelleri: Kronolojik ve Mekansal Bir Ýrdeleme" PANEL I - Kent Müzesi Oktay Gökdemir (Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Ahmet Piriþtina Kent Arþivi ve Müzesi) Ýzmir Kent Müzesi Deneyimleri Orhan Silier (Antalya Kent Müzesi) "Antalya Kent Müzesi Deneyimleri" PANEL II - Yerel Sesler-Özel Oturum Ýrem Dizdar-Ýlknur Akýner (Mersin Ü., Mimarlýk Bölümü) "Girit Göçmen Konutlarýnýn Yorumlanmasýnda Bir Örnek: Ýhsaniye Mahallesi" Ýki Savaþ Arasý Dönemde Doðu Akdeniz Kentleri Gündüz Artan - Mersin'nin Ekonomik Özelliðine Atatürk'ün Verdiði Önem ve Deðer Þinasi Develi - Mersin Tüccar Kulübü Semihi Vural - Mersin Halk Evi Nihat Taner - Muhtar Berker Tolga Ünlü-Tülin Selvi Ünlü (Mersin Ü., Þehir ve Bölge Planlama Bölümü/ Mersin Ü., Akdeniz Kent Araþtýrmalarý Merkezi) "20. Yüzyýl Baþýnda Mersin'de Ticaretin Geliþimi: Ticaretin Ana Omurgasý Olarak Uray Caddesi" Selçuk Durak "1929 Dünya Ekonomik Buhraný ve Mersin Limaný" PANEL III - Kent Belleði Osman Mörel Uður Ersoy Marise Levante Þerife Yorulmaz-Çiðdem Duman (Mersin Ü., Tarih Bölümü/ Mersin Ü., Tarsus Meslek Yüksek Okulu) "Fransýz Manda Yönetiminde Ýskenderun" Mersin ve Hinterlandýna Karþýlaþtýrmalý Yaklaþýmlar Deðerlendirme Alisa Ginio (Tel Aviv Ü., Tarih Bölümü) Eyüp Özveren (ODTÜ, Ekonomi Bölümü) Halis Akder (ODTÜ, Ekonomi Bölümü) Çukurova'da ve Ege'de Pamuk Toplamak Ýhsan Ercan Sadi-Necati Çelik (New York Ü., Sosyoloji Bölümü/ ODTÜ, Ekonomi Bölümü) Antalya ve Mersin: Çok-Boyutlu Karþýlaþtýrmalý Bir Yaklaþým XVI XVII

10 INDEX Approaches to Mediterrenean World Alisa Ginio (Department of History, Tel Aviv University) "The Mediterranean World Discussed by Nahu ò m Slouschz ( ) in His Work The Book of The Sea (1948)" Uður Kökden (Author) "Our (Eastern) Mediterranean" Interregional Linkages During the Modern Era Katilena P. Stathakou (Department of History and Archeology University of Crete) "Victimisers or Victimised? The significance of Christian violence on the voluntary emigration of Cretan Muslims, in the end of the 19th Century" Herkul Millas (Department of Turkish and Modern Asian Studies, University of Athens) "Mersin at the beginning of 20th Century, and A Retrospect of Greeks" Fahriye Emgili-Melike Kara (Department of History, Ankara University-The Center for Study of Atatürk's Principles and Reforms, Mersin University) "From Crete to Mersin; New Lives Formed" Ýrem Dizdar-Ýlknur Akýner (Faculty of Architecture, Mersin University/ Faculty of Architecture, Mersin University) Evaluation of Cretan Immigrants Housing: Ihsaniye Neighbourhood Case" Eastern Mediterranean Cities During the Interwar Period Tolga Ünlü-Tülin Selvi Ünlü (Department of City and Regional Planning, Mersin University/ Center for Urban Studies, Mersin University) "Commercial Development in Mersin at the Beginning of Twentieth Century: Uray Street as the Spine of Commerce" Selçuk Durak "The World Economic Depression in 1929 and The Mersin Port" Þerife Yorulmaz - Çiðdem Duman (Department of History, Mersin University/Department of History, Mersin University) "Ýskenderun During the Mandate Government" Comparative Perspectives on Mersin and its Hinterland Ýhsan Ercan Sadi-Necati Çelik (Department of Sociology, New York University, Department of Economics, Middle East Technical University) "Antalya and Mersin: Multi-Dimensional Comparative Approach" Yasser Aref (The Alexandria and Mediterranean Research Center) "Alexandria: A Glorious Past, Troubled Present and Promising Future" Peoples and Institutions on the Move Mehmet Doðan-Ýsmail Sözener (Mersin University, Turkish Naval Forces) "Naval Schools in Mersin ( )" Burak Beyhan (Department of City and Regional Planning, Mersin University) "Mersin Hotels: A Chronological and Spatial Inquiry" PANEL I - City Museum Oktay Gökdemir (Ýzmir Metropolitan Municipality City Museum) "Ýzmir City Museum" Orhan Silier (Historian) "Antalya City Museum" PANEL II - Local Voices-Special Session Gündüz Artan - The Value and Importance Attached by Atatürk to the Economical Characteristics of Mersin Þinasi Develi - Mersin Merchant's Club Semihi Vural - Mersin People' s Hous Nihat Taner - Muhtar Berker PANEL III - Urban Memory Uður Ersoy Osman Mörel Marise Levante Concluding Remarks Alisa Ginio (Department of History, Tel Aviv University) Eyüp Özveren (METU-Department of Economics) Halis Akder (Department of Economics, Middle East Technical University) "Cotton Picking in Cilicia and Aegean" XVIII XIX

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli...

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli... HAKKIMIZDA Zaman her zamankinden daha değerli... Asya Kent Saatleri, sürekli değişen kentsel dinamiklere karşı, kültürel ve tarihsel bir bağ, bir diyalog kurmaktadır. Saatler sadece zamanı göstermez, mekanın

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI)

BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI) T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM ANABİLİM DALI BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI)

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82114 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Anasanat Dalı Danışman: Doç. Rıdvan COŞKUN Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Haziran

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages)

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı umit.koc@bayar.edu.tr, kocumit1971@gmail.com

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

27 NİSAN PERŞEMBE / 27 APRIL THURSDAY

27 NİSAN PERŞEMBE / 27 APRIL THURSDAY 27 NİSAN PERŞEMBE / 27 APRIL THURSDAY 09.00 09.30 Kayıt / Registration 09.30 10.30 Açılış Töreni ve Konuşmalar Opening Ceremony and Speeches 10.30 10.45 Kısa Film Gösterimi Short Film Demonstration AÇILIŞ

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği-

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- Lütfiye HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

The role of TNUM to stregthen the morphological research

The role of TNUM to stregthen the morphological research The role of TNUM to stregthen the morphological research Tolga Ünlü Mersin University Department of City and Regional Planning & Centre for Mediterranean Urban Studies Urban Morphology and Design, ISUF

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

Kültür, Kimlik, Politika: Mardin'de Kültürlerarasılık

Kültür, Kimlik, Politika: Mardin'de Kültürlerarasılık T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON SİNEMA ANABİLİM DALI Kültür, Kimlik, Politika: Mardin'de Kültürlerarasılık Doktora Tezi Engin SARI Tez Danışmanı: Prof. Dr. Asker KARTARI

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

Kötüler dünyada ne yapar?

Kötüler dünyada ne yapar? Kötüler dünyada ne yapar? Kötüler Daima kendi çıkarlarını düşünenler Gözlerini güç, para ve iktidar hırsı bürümüş olanlar İstediklerini elde edebilmek için diğer insanları tehlikeye atmaktan sakınmayanlar

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler History of Venice History of Venice Venice is one of the most beautiful cities of the world.it lies on over a hundred islands in a lagoon in the northern part of the Adriatic Sea.Venice is a cultural and

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eskişehir RESİMSEL

Detaylı

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION by İlke Deniz B.S. Geodesy and Photogrametry Engineering, in Yıldız Technical University, 2004 Submitted

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1.

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1. PRELIMINARY REPORT 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1 www.deprem.gov.tr www.afad.gov.tr REPUBLIC OF TUKEY MANAGEMENT PRESIDENCY An earthquake with magnitude Ml=5.1 occurred

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2011 31 Ekim - 04 Kasım 2011, Antalya BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU Eylem Kaya 1, M. Erkan

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities January February March 2013 IYLA Trainings and Activities In the months of January February March 2013, various local trainings on 5 different subjects were conducted. In total, our trainers conducted

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** YDİ Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English))

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

KALEIDOSCOPES N.1. Solo Piano. Mehmet Okonşar

KALEIDOSCOPES N.1. Solo Piano. Mehmet Okonşar KALEIDOSCOPES N.1 Solo Piano Mehmet Okonşar Kaleidoscopes, bir temel ses dizisi üzerine kurulmuş ve bunların dönüşümlerini işleyen bir dizi yapıttan oluşmaktadır. Kullanılan bu temel ses dizisi, Alban

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN

ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN KENT ve ENGELLER CITY and DISABILITIES ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN 05 Aralık 2013, Perşembe / 05 December 2013, Thursday Selçuk Yaşar Kampüsü, Konferans Salonu / Selçuk

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ)

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap (Türkmen) KAVAS 2. Doğum Tarihi: 12.01.1981 3. Unvanı: Yard.Doç 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Fatih Üniversitesi 2002 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM ENG111 2016-2017 ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM Exam Type Date / Classes / Time Written Thursday, September 22 nd, 2016 Classes & Time to be announced on September 20th.

Detaylı

CURRICULUM VITAE. DERYA AYDIN OKUR (PhD)

CURRICULUM VITAE. DERYA AYDIN OKUR (PhD) CURRICULUM VITAE DERYA AYDIN OKUR (PhD) Date of Birth: 21.06.1978 Address: TC Istanbul Kultur University, Faculty of Law International Law Dept., Sirinevler Campus, Bahcelievler, 34191 Istanbul, Turkey

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT I EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2012-BİL-032 AKDENİZ VE KARADENİZ DE EAF (EKOSİSTEM YAKLAŞIMLI BALIKÇILIK) UYGULAMASINI

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School

Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr)

Detaylı

PROF.DR. TÜZİN BAYCAN RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI

PROF.DR. TÜZİN BAYCAN RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI PROF.DR. TÜZİN BAYCAN RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÜYELİKLERİ 2015- Regional Science Association International

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-DOKTORA PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82206 01.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS 02.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS Seçmeli

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006)

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) Country : Turkey Province : KÜTAHYA Name Of The Organisation : TAMDER Tüm Aktif Memurlar Derneği (The Association of Active Officers) Address

Detaylı

Department of Public relations and Publicity (TR)

Department of Public relations and Publicity (TR) ASST. PROF. DR. GÜLSELİ AYGÜL ERNEK ALAN Department of Public Relations and Publicity (Turkish) Contact: aygulalan@maltepe.edu.tr +90216 626 10 50 2726 Communication Faculty B 402 Education: Degree Department

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ ve YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA ALANI GÜNCEL DURUM

MİKROBİYOLOJİ ve YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA ALANI GÜNCEL DURUM MİKROBİYOLOJİ ve YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA ALANI GÜNCEL DURUM Doç. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar)

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 161-167 Derleme Review 1Bagcılık Araştırma Enstitusu

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI

ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI Zekiye Berrin HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler:

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler: finansal se krizler, idir. Sinyal yakl olarak kabul edilebilir. temi Anahtar Kelimeler: 63 THE PREDICTABILITY OF CRISES: THE CASE OF THE CRISIS OF 2008 ABSTRACT The economic crises in the World, especially

Detaylı

ORTA ÇAĞ DA ANADOLU DA KÜLTÜREL KARŞILAŞMALAR: YÜZYILLARDA ANADOLU DA İTALYANLAR 13 Mayıs 2016, Cuma PROGRAM

ORTA ÇAĞ DA ANADOLU DA KÜLTÜREL KARŞILAŞMALAR: YÜZYILLARDA ANADOLU DA İTALYANLAR 13 Mayıs 2016, Cuma PROGRAM ORTA ÇAĞ DA ANADOLU DA KÜLTÜREL KARŞILAŞMALAR: 12.-15. YÜZYILLARDA ANADOLU DA İTALYANLAR 13 Mayıs 2016, Cuma PROGRAM 10:00-10:30 Açılış Konuşması Prof. Filiz Yenişehirlioğlu, Koç Üniversitesi 10:30-11:15

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2 1.SINIF GÜZ DERS KODU FEL131 Felsefeye Giriş Philosophy ZORUNLU SEÇMELİ TEORİ/UYG./LAB (SAAT) 3 İNG103 Temel İngilizce I Basic English I 2 2 PSİ123 Genel Psikoloji General Pshicology 3 SBKY101 Siyaset

Detaylı

Teşekkür. BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

Teşekkür. BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin October 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone Ahmet ALABALIK *1 Özet Bilindiği üzere re y tefsiri makbul ve merdut olmak üzere iki kısma ayrılır. Bu makalede makbul olan re y tefsirlerindeki farklı yönelişleri ele aldık. Nitekim re y tefsiri denildiğinde

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/2 Sayý 99 www.hkmo.org.tr Türkiye de Kentsel Teknik Altyapý Tesisleri Uygulamalarýnda Koordinasyonun Önemi ve Altyapý Koordinasyon Merkezleri

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

Şu anda İstanbul un eşsiz tarihi dokusunun, Akdeniz mutfağının en seçkin örnekleri ile harmanlandığı çok özel bir mekândasınız. Nola, tarih ve kültür

Şu anda İstanbul un eşsiz tarihi dokusunun, Akdeniz mutfağının en seçkin örnekleri ile harmanlandığı çok özel bir mekândasınız. Nola, tarih ve kültür Şu anda İstanbul un eşsiz tarihi dokusunun, Akdeniz mutfağının en seçkin örnekleri ile harmanlandığı çok özel bir mekândasınız. Nola, tarih ve kültür başkenti olarak kabul edilen İstanbul da yaklaşık 1200

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

National Hydrologic Information Network

National Hydrologic Information Network Seminar on Water Information Systems of Turkey & EMWIS 15 December 2005 General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Ankara / TURKIYE National Hydrologic Information Network Hamza ÖZGÜLER Person

Detaylı

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar feke cd. zübeyde hanm cd turgut özal bul. bosna sk. K A L İ T E L İ B İ R Y A Ş A M otogar Q U A L I T Y O F L I F E adana Tufanpaşa Mah. Şıhefendi bulvarı Halimhoca Apt. No:5/(kozan lisesi karsısı) 0355

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ (saat) SHB101 Sosyal e Giriş Introduction to Social Work Z 3/0 5 SHB103

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı