Mersin, Türkiye Ekim ncü TARÝH ÝÇÝNDE MERSÝN KOLOKYUMU Mersin Akdeniz Dünyasý ve Yirminci Yüzyýl - Kesiþen Yollar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mersin, Türkiye 16-17 Ekim 2008. 3.ncü TARÝH ÝÇÝNDE MERSÝN KOLOKYUMU Mersin Akdeniz Dünyasý ve Yirminci Yüzyýl - Kesiþen Yollar"

Transkript

1 T.C. Mersin Üniversitesi Yayýnlarý, No:20 / Akdeniz Kent Araþtýrmalarý Merkezi Yayýnlarý, No: 03 Mersin, Türkiye Ekim ncü TARÝH ÝÇÝNDE MERSÝN KOLOKYUMU Mersin Akdeniz Dünyasý ve Yirminci Yüzyýl - Kesiþen Yollar Mersin, Turkey October 2008 MERSIN IN HISTORY COLLOQUIUM 3 rd Mersin, the Mediterranean World, and the Twentieth Century - Intersecting Trajectories I

2 3. TARÝH ÝÇÝNDE MERSÝN KOLOKYUMU Mersin Akdeniz Dünyasý ve Yirminci Yüzyýl - Kesiþen Yollar Mersin Üniversitesi AKDENÝZ KENT ARAÞTIRMALARI MERKEZÝ ISBN? MERSÝN, Ekim 2009 MERSIN IN HISTORY COLLOQUIUM 3 Mersin, the Mediterranean World, and the Twentieth Century - Intersecting Trajectories Mersin University CENTER for URBAN STUDIES Yayýna Hazýrlayan: Tülin Selvi Ünlü ve Melike Kara Kapak Fotografý: Tülin - Tolga Ünlü Arþivi Gündüz Artan Fotografý: Necdet Canaran Sayfa ve Kapak Tasarýmý: Oðuzhan Cengiz Kolokyuma Katký Saðlayanlar Acknowledges the contribution of ~Mersin II III

3 Bilim Kurulu/ Scientific Committee Tamer GÖK, Mersin Üniversitesi, Mersin University Þerife YORULMAZ, Mersin Üniversitesi, Mersin University Filiz YENÝÞEHÝRLÝOÐLU, Baþkent Üniversitesi, Baþkent University Eyüp ÖZVEREN, Ortadoðu Teknik Üniversitesi, Middle East Technical University Düzenleme Kurulu/ Organising Committee Tülin Selvi Ünlü, Mersin Üniversitesi, Mersin University Melike Kara, Mersin Üniversitesi, Mersin University Burak Beyhan, Mersin Üniversitesi Yayýna Hazýrlayan/Compiled By Tülin Selvi Ünlü, Mersin Üniversitesi, Mersin University Melike Kara, Mersin Üniversitesi, Mersin University Bant Çözümleri/Tape Decipher Sýrma Hasgül, Mersin Üniversitesi, Mersin University IV V

4 ÖNSÖZ FOREWORD Yaþadýðýmýz þehirler de týpký bizim gibi canlý organizmalardýr. Nefes alýrlar, sirkülasyonu saðlayan damarlarý vardýr, beyni, hafýzasý ve benzeri birçok yaþam karakteristikleri vardýr. Sanat, kültür, mimari güzellik ve zenginlik bakýmýndan birikimli þehirler þanslý þehirlerdir. Bir de yöneticileri bu tarihi mirasý koruyup deðerlendiriyor ve gelecek kuþaklara aktarýyorsa daha da þanslýdýrlar. Kentlerimiz ardý ardýna, üst üste konmuþ binalar ve yapýlarý birbirine baðlayan yollar yýðýnýndan ibaret deðildir. Her bir þehrin moda deyimiyle kent kimliði denen bir karakteri vardýr. Geçmiþten gelen bu deðerleri muhafaza ederek kimliði ortaya çýkarýyorsak farklýlýk ve yaþam zenginliði saðlýyoruz demektir. Ýþte Üniversitemizin Kent Araþtýrmalarý Merkezi þehrimizin saðlýklý, konforlu ve mutlu olmasý ve gelecek için sürdürülebilirliðin saðlanmasý için gerekli bilimsel ve mesleki çalýþmalarý yapmayý kendine ilke ve hedef seçmiþtir. Günümüzü ve geleceði pozitif kýlmak, mevcudun yöntemine uygun biçimde analizine ve geçmiþten bize miras kalan taþýnýr, taþýnmaz ve kültürel deðerlerin tespitine faydalý þekilde kullanýlmasýna baðlýdýr. Diðer araþtýrma, toplantý ve yayýnlarýn yanýsýra, üçüncüsünü gerçekleþtirdiðimiz Tarih Kolokyumu hedeflenen gayelere eriþmek yolunda baþarýlý bir çizgi izlemektedir: a) Mersin'in de bir parçasý olduðu, Doðu Akdeniz Dünyasý üzerine çalýþan uluslararasý bilim adamý, uzmaný ve akademisyenleri bir araya getirerek þehrimiz ve bölgemiz için bilgi ve görüþ üretilmektedir. b) Üniversitemiz mensuplarý, bölge hakkýnda metodik araþtýrma ve yayýnlar yapmaktadýr. c) Toplum üyeleri veya sivil inisiyatif; yerel tarih, sözlü tarih ve kent araþtýrmalarý konusunda amatör ve fakat gayet bilinçli çalýþmalar yapmaktadýr. Bu süreçte önemli bir mertebe kent belleðini ve belgeliðini oluþturmaktýr. Popüler adýyla Mersin Kent Müzesinin kurulmasýnýn saðlanmasýdýr. Kolokyum bu hususta da faydalý olacak sunumlar ve görüþler geliþtirmiþtir. Dileðimiz ve beklentimiz, Mersindeki belediye yönetimlerinin üzerlerine düþen görevleri yaparak kültür mirasýnýn korunmasý, kent kimliðinin layýkýyla tanýmlanmasý yönünde somut adýmlar atmalarýdýr. Tamer Gök The cities we live in are living organisms just like us. They breathe, they have veins providing circulation, they have brains, memories and other features that are observed in living organisms. The cities with a stock of art, architecture and culture are the lucky ones; they are the luckiest if their administrators protect their historical heritage and pass it on to the following generations. The cities are not merely the sum of the rows of buildings and the streets connecting them. Each city has certain characteristics which is nowadays called a city's identity. We can maintain cultural differences and a plurality of lifestyles only if we can preserve the historical values that exist in our cities and manage to uncover their identities. The Center for Urban Studies at Mersin University conducts scientific and professional investigations towards contributing to the sustainability of urban culture in our city. In order to maintain a positive approach toward building a better future for our city, it is necessary to analyze the particular ways to manage the specific aspects of our region through the documentation and the preservation of the cultural heritage. In addition to other research projects, scientific meetings and publications, the History Colloquium, the third of which has recently been organized, was an important event in our efforts towards the objectives mentioned above: a) The Colloquium has brought together a group of international scholars working on the Eastern Mediterranean World, which served to the production of knowledge regarding our city and region. b) Our faculty conducts research and produce publications regarding the region. c) Members of the urban community pursue amateur -yet conscious- efforts in local history, oral history and urban studies. Within this context, a major task is to create a city archive, which would serve as the city's collective memory. The institution to contain this archive shall be the Mersin City Museum. The colloquium was a stage for valuable discussions and presentations, which will surely be helpful in this regard. We hope and expect that the local administrations in Mersin will take on their duties towards the preservation of the cultural heritage and exercise concrete measures for the development of our city's identity. Tamer Gök VI VII

5 GÝRÝÞ Bazý kentler vardýr içine kapalý ve sessizdir, bazýlarý gürültülü, baðýran, kendini ön plana çýkarmak isteyen kentlerdir. Kimileri duraðan gibi gözükür ama içlerinde hýzlý bir dinamizm, dýþa abartalý bir biçimde taþmayan dinginlikleri ve koþullara göre uyum saðladýklarý üretkenlikleri vardýr. Bu kentler güçlüdür, kendine güvenli, kentlisine sevgisi ve saygýsý olan yerlerdir. Günlük yaþamý, olaylarý, yaþam biçimlerini, insan iliþkilerini, hikayeleri, fotoðraflarý, görülen ve görülmüþ olan imgeleri saklar, depolar, arzu duyulduðunda onlarý tekrar ortaya çýkarýr. O kentten olanlar bu zenginliðin farkýndadýrlar; geçmiþ onlar için bir yük deðil onlara deðiþik katmanlarda destek saðlayan, yaþamý zevkli kýlan bir güvencedir. Bu güvenceyi geleceðe de býrakmak isterler. Araþtýrýr, gösterir,anlatýr, belgeler ve bildiklerini diðer hemþerileri ile paylaþmak isterler. Mersin tarihi ve gündelik yaþamý üzerine çalýþanlar uzun yýllar akademisyenler deðil, Mersin'lilerin kendileri olmuþtur. Bir kentin tarihinin yazýlmasýnda kentlilerin bu kadar ön planda olduðu bir yerleþim az olsa gerek. On dokuzuncu yüzyýl ortalarýnda, Tanzimat Fermanýn'dan sonra ve yenileþme hareketlerinin ýþýðýnda geliþen bu kenti kuranlar, geliþtirenler, zenginleþtirenler insan kalitesini de önemsemiþlerdir. Zaman içerisinde oluþan kentsoylu kesim Cumhuriyet Dönemiyle sanat, edebiyat ve kültürü de ön plana alan bir insan dokusu geliþtirmiþtir. Mersin'deki kozmopolit yaþam biçimleri, ticaret iliþkilerinin yoðunluðu, Akdeniz'de bir liman kenti olmasý bu renkliliði ve zenginliði besleyen olgulardýr. Araþtýrmacýsý, tarihcisi, edebiyatçýsý, müzisyeni, þairi, mimarý, taþ ustasý, mühendisi, tüccarý ile yaþadýklarý yeri irdeleyen bu kentsoylular Mersin'in ana dokusunu oluþturmaktadýr. Mersin Üniversitesi tarafýndan üçüncüsü düzenlenen uluslar arasý Mersin sempozyumu da ayný anlayýþa baðlý olarak devam etmektedir. Mersin için araþtýrmalara destek vermek, bunlarýn sayýsýný arttýrtmak, Mersin tarihini, insanýný, yapýsýný, içerisinde bulunduðu coðrafi bölge ve çevresi ile iliþkilerini, ekonomik ve sosyal yaþamýmý ortaya çýkatmak sempozyumlarýn ana hedefleri arasýnda yer almýþtýr. Sempozyumlarýn sayýsý arttýkça Mersin'li araþtýrmacýlarýnýn sayýsýnýn da artmýþ olmasý heyecan verici bir geliþmedir. Üçüncü sempozyumda da bu baðlamda yurt içi ve yurt dýþýndan gelen Mersin'le ilgili araþtýrmacýlarýn ele aldýðý deðiþik konular bildiri olarak sunulmuþ, yukarýda sözü edilen bilgi birikimini somutlaþtýrabilmek için Kent Müzesi oluþturma sorunsalý ele alýnmýþ, Yerel Sesler Bölümünde Mersin tarihi araþtýrmalarýný baþlatan ünlü Mersin'liler yeni araþtýrmalarýný sunmuþ, Kent Belleði bölümünde de Mersin hayatýna katkýda bulunmuþ Mersin'lilerin anýlarý dinlenmiþtir. Akdeniz ve Akdeniz Dünyasý kendi içerisinde efsaneler yaratmýþ bir bölge olarak insanlarýn hayal dünyasýný her dönemde beslemiþtir. Akdeniz dünyasý Fransýz bilim adamlarýnýn oluþturduðu Les Annales okulu söylemleri ve Fernard Braudel'in yapýtlarýyla adeta somut bir kiþilik kazanmýþtýr. Ýþte elinizdeki bu sempozyum kitabýnýn yazýlarý da ona göre düzenlenmiþtir. Alisa Ginio'nun, Nahum Slouschz'un 1948 tarihli kitabýnda tartýþtýðý Akdeniz Dünyasý anlatýmlarý ve tanýmmýþ yazar Uður Kökden'in Akdeniz Dünyasýna Selçuklu Türklerinin katkýlarýný edebi bir dille anlatan çalýþmalarý bu açýdan farklý bakýþ açýlarý sunmaktadýr. Mersin'inin yeni bir kent olarak kurulmasýnda ve geliþmesinde göçler ve nüfus hareketliliði önem taþýmaktadýr. Bu nedenle Modern Dönemde Bölgeler Arasý Baðlantýlar bölümünde göç ve mübadele konularý ele alýnmýþtýr. 19.yy da Mersin ve Akdeniz Dünyasý baþlýklý ilk sempozyumda, Evengelia Balta Atina'daki Küçük Asys Araþtýrmalarý Enstitüsünde mübadele ile gidenlerin anlattýklarýnýda deðerlendirerek Mersin'deki Rumlarý Adana sancaðý ve tarihsel koþullar içerisinde anlatmýþtý. Bu kez Herkül Milas ayný Enstitüde yer alan anlatýlardan Mübadele ile Mersin'den Yunanistan'a giden Rumlarýn kimi anýlarýný deðerlendirmektedir. Katilena P. Stathaku,Girit'ten Anadolu'ya gelen göçmenlerin hikayesinde kendilerine geldikleri yerlerde uygulanan þiddetin rolünü vurgulamakta, Fahriye Emgili ve Melika Kara, Girit'ten Mersin'e gelenler hakkýnda bilgi vermekte; Ýrem Dizdar- Ýlknur Akýner, Mersin'e gelen göçmenler için hazýrlanan Ýhsaniye Mahallesindeki fiziki dokuyu incelemektedirler. Osmanlý Dönemin'de Girit göçmenleri önemli bir sorun oluþturmaktaydý. Padiþahýn himayesi altýnda olan bu göçmenler için özel kararlar alýnmýþ ve Anadolu kentlerine yerleþmeleri için bir çok kentte yeni mahalleler oluþturulmuþtur.cumhuriyet Döneminin baþýnda da devlet gelecek olan göçmenler için örnek mahalleler ve/veya köy planlarý hazýrlatýlmýþtýr. Üçüncü sempozyumun konularýný belirlerken Mersin'in yirminci yüzyýlýn ilk yarýsýnda yaþadýklarýný ele almanýn önemi üzerinde durulmuþtu. Bu nedenle iki büyük dünya savaþlarý arasýndaki dönemde Doðu Akdeniz Kentleri ve bunlarýn sosyal ekonomik yapýlarý ile yaþamlarý ile ilgili araþtýrmalar üzerinde durulmasýnda yarar görülmüþtü. Bu kapsamda yeni bir çok araþtýrma bu kitapta yer almaktadýr: Tolga Ünlü ve Tülin Selvi Ünlü yazýlarýnda uzun zamandýr ayrýntýlý olarak üzerinde araþtýrma yapmakta olduklarý, þehircilik ve ekonomik tarih açýsýndan inceledikleri Uray caddesi ve Mersin ticareti üzerinde durmaktalar. Þerife Yorulmaz ve Çiðdem Duman, Fransýz belgeleri ile de geliþtirilmesi gereken bir konuya, Fransýz Manda Yönetiminde Ýskederun'a deðinmekteler. Benzer bir çalýþmanýn Mersin üzerine de ileriki yýllarda yapýlacaðýndan eminiz. Türkiye tarihinde yeterince incelenmemiþ bir alan, iþgal altýndaki topraklarýn yönetimi ve sosyal yaþamýdýr. Bu tür bilgileri içeren arþiv belgeleri için deðiþik ülkelerin askeri arþivlerinde çalýþmalar yapmak gerekmektedir. Bu belgelerden bir çoðuda bulunduðu ülkelerde henüz kategorize edilmediði için ulaþýlmasý oldukça zordur. Ayrýca konu duygusal olarak hassasiyetini de korumaktadýr. Dolayýsýyla bu alan ihmal edilmiþ bir konu olmaya devam etmektedir. Halis Akder Çukurova'da ve Ege'de Pamuk Toplamak yazýsýyla, Türkiye'nin pamuk üretimi açýsýndan en önemli iki bölgesini Osmanlý döneminden itibaren karþýlaþtýrmalý olarak incelemekte ve buradan da günümüz ekonomik yaþamýna kadar gelen kimi önemli ve politik yansýmalarý olabilecek olgular üzerinde durmaktadýr. Antalya ve Mersin kentleri arasýndaki karþýlaþtýrmayý ise Ýhsan Ercan Sadi ve Necati Çelik'in makalesinden takip edilebilir. Ýskenderiye Akdeniz Araþtýrmalarý merkezinden Yasser Aref Kavalalý Mehmet Ali Paþa zamanýnda büyük geliþim gösteren bu kentte günümüzde yapýlacak olan mega- mimari projelerden söz ederek, ondokuzuncu yüzyýl kent dokusunu günümüze kadar devam ettirmiþ olan Osmanlý kentlerinin nasýl uluslararasý sermaye ile yeni dönüþümlere uðrayacaklarýný göstermektedir. Savaþtan sonra Beyrut örneði bu tür deðiþimler için örnek oluþturmuþ,küreselleþme politikalarý ise Dubai gibi kentler de etkin olarak bu tür mega mimari projeleri olmayan kentlere modeller üretmiþtir.. VIII IX

6 Yirminci yüzyýlýn ilk yarýsý sadece insanlarýn deðil ama kurumlarýn da savaþlar veya yeni düzenlemeler nedeniyle bir yerden bir yere taþýndýðý bir dönemdi. Mehmet Doðan ve Ýsmail Sözener ikinci dünya savaþý sýrasýnda Mersin'e taþýnan Deniz Harp Okulunu,Burak Beyhan ise sosyal bir mekan olarak otelleri anlatmaktadýr. Eski fotoðraflar bu kapsamda her iki yazý için de anýlarýn canlý görünümlerini oluþturmaktadýr. Kent müzelerinin kurulmasý ülkemizde giderek geliþmektedir. Büyük kent belediyeleri tarafýndan öncülüðü yapýlan kimi çalýþmalar içerisinde Bursa, Ýzmir ve hazýrlýk çalýþmalarý ne yazýk ki þimdilik ertelenen Antalya birbrinden farklý ama deðiþik örnekler oluþturmaktadýr. Oktay Gökdemir bu kapsamda Ahmet Priþtina Kent Belgeliliði tanýtmakta, Orhan Silier ise Antalya kent müzesini kurabilmek için kentlilerinde gönüllüolarak katýldýðý bir uygulama ile oluþturduðu sistemi anlatmaktadýr.ne yazýk ki bu çok önemli proje mali sýkýntýlar nedeniyle yakýn zamanda askýya alýnmýþtýr. Gündüz Artan, Þinasi Tekeli, Semihi Vural Mersin üzerine yaptýklarý araþtýrmalarý ile tanýnan ve hepimizi çalýþmalarý ve çok deðerli yayýnlarý ile bu kent hakkýnda bilgilendiren kiþilerdir. Onlarýn anlatýlarý her zaman bir vakanüvis titizliði ile Mersin'inde ki olaylarý aktaran çalýþmalardýr. Nihat Taner,Osman Mörel,Uður Ersoy, Marise Levante ise anýlarýnda yaþayan bilgileri günlük yaþamýn ayrýntýlarý ile birleþtirerek Mersin tarihine katkýda bulunmaktadýrlar. Mersin, Akdeniz Dünyasý ve Yirminci Yüzyýl Kesiþen Yollar konulu üçüncü uluslararasý sempozyumu düzenleyen Mersin Üniversitesi Kent Araþtýrmalarý Merkezi araþtýrmacýlarýna ve Prof. Dr. Tamer Gök 'e sempozyum geleneðini devam ettirdikleri ve her seferinde bildirileri kitap haline getirdikleri için teþekkür eder, bundan sonra yapýlacak araþtýrmalarýn, zamanýnda sivil giriþimcilikle kurulmuþ olan Mersin kenti tarihini daha da zenginleþtireceðine gönülden inanmaktayým. Filiz Yeniþehirlioðlu X XI

7 INTRODUCTION Some cities are introvert and are soundless places, some are loud and noisy; they cry out and are presumptuous, trying to show and assert themselves among others. Some seem to be static but they have a subtle dynamism, a certain serenity that endows an ability to adapt to different conditions resulting in a sustainable development. These later are powerful entities, they have self-confidence, and they have esteem and love for their citizens. Details of every day life, activities, life styles, encounters, human relations, stories, photographs, visible and veiled images are preserved and conserved and restored again when asked for.their citizens are conscience of this rich surrounding environment that they live in: the past for them is not a burden but a strong hold and a joy that support them at various levels of every day life. They would like to transmit this traditional wisdom to the future generations: they investigate, they explain, they document, they narrate and they share their knowledge and memories with their fellow citizens. Those who have worked for many years on the history of Mersin have not been scientific researchers and professional historians but the citizens of Mersin itself. It is rare to find such an accumulation of knowledge coming from its inhabitants in other cities of Turkey.Mersin was founded after the Tanzimat regulations during the Ottoman period in the nineteenth century. The founders who have developed and enriched the city have also valued intellectual quality of its citizens. The formation of middle and high middle classes during the years cultivated the formation of a society where art, literature and cultural activities together with national and international commerce created the quality of the city. The cosmopolitan life style of the city, its commercial activities as a Mediterranean port-city encouraged the existence of a lively, colorful and rich population. Thus researchers, popular historians, architects, musicians, poets, novelists, engineers, masons, merchants all together formed during the Republican era the enlightened public of Mersin. The organization of a third international symposium on Mersin show the continuation of such an understanding.the main aim of these symposia is to investigate the history of the city in its regional Mediterranean context, explore with its citizens its social,economic and cultural life, its architectural history. It is exciting to see the increase in the number of young scholars working on Mersin as the number of symposia augments. Different topics were thus presented at this third meeting by scholars coming from Turkey and abroad; the necessity to form a city museum was initiated; eminent personalities of Mersin presented their studies and narrated their memories. The Mediterranean region as a source for mythologies has always nourished the imagination of its peoples. The studies of Fernard Braudel and the writings of the members of the group Les Annales have almost endowed a physical personality to the region. The papers in this book have been thus organized accordingly and starts with Alisa Ginio's study on Nahum Slouschz work of 1948 on the Mediterranean and Uður Kökden's paper on the role of the Anatolian Seljuk dynasty to this same region.both studies have introduced news ways of looking at this well known but rich and intense topic. The immigration of populations to Mersin from Beirut, Syria, Cyprus,Central Anatolia was crucial to the formation of the city in the mid- nineteenth century.thus, the mobility of populations and the results of the forced exchange between Greece and Turkey in formed the basis of the papers presented under the section on Regional Relations in Modern Times. In the first symposium on Mersin entitled Mersin in the 19th century and the Mediterranean World, Evangelia Balta had presented a paper on the Greeks of Mersin after the archives of the Asia Minor Institute in Athens. She had placed the subject on a historical understanding of the Sancak of Adana. This time Herkül Milas focused on memories of a small number of these immigrants. Katilena P. Stathaku presented her interviews among the emigrants coming from Crete to Adana and Mersin and illustrated the hardship they had to encounter. Fahriye Emgili and Melika Kara's paper gives a general summary of emigrants living in Mersin and Ýrem Dizdar- Ýlknur Akýner study the physical urban texture of the neighborhood prepared specially for these emigrants. The high number of emigrants from Crete was a social problem since the late Ottoman century. Being under the moral patronage of the Sultan himself, special measures were taken for them among which the construction of a new neighborhood in already existing cities. During the early days of the Republican era, similar attention was given to the emigrants and exemplary villages and/or neighborhoods were formed for them. While preparing this third meeting, the twentieth century was considered to be an important period for Mersin. It was intended to have papers on the social and economic structure of the Eastern Mediterranean cities in between the two world wars. Innovative studies enriched this section of the meeting. Tolga Ünlü and Tülin Selvi 's article summarizes the in depth studies they have been conducting on the commercial activities of the Uray Street in Mersin that grouped the main import-export activities related to the port. Þerife Yorulmaz and Çiðdem Duman, using the Turkish sources explain Ýskenderun during the French Mandate period. Such a study is also needed for Mersin. In fact, research on the cities of Turkey during the occupation period after the treaty of Sèvres that divided Turkey into various regions under the control of the French, English, Italian and Greek is quiet restrained. The necessity to work in different archives of relevant countries and the fact that those archives in most cases have not yet been categorized scientifically limit research on this topic. On the other hand, emotionally it might still be considered a delicate topic. The development of Mersin was highly related to the cotton production of Çukurova. Halis Akder's article analyses an important issue for the Adana region and compares the cotton production in Çukurova and in the Aegean region during the Ottoman period and points out the facts that have been influential to the formation of the social and economic organization of both regions during the Republican era. Another comparative study, this time between Antalya and Mersin is the theme of Ýhsan Ercan and Necati Çelik's paper. Yasser Araf representing the Mediterranean Research Centre of Alexandria in Egypt, presents the mega architectural projects to be implemented in this modest city that had developed in the 19th century, during the reign of Mehmet Ali Pasha, the Khedive of Egypt. The reconstruction of Beirut after the last civil war introduced the ways of transformation to the urban texture of 19th century Ottoman cities.globalization effects in economy had in its turn innovated new mega models such as the ones in Dubai which seems to become the new trend to be later used in other cities of the Eastern Mediterranean region. The formation of city museum is a recent development in Turkey. Financially supported by municipalities, Bursa and Ýzmir museums have been pioneers even though very different from each other in their concepts of origin. Oktay Gökdemir explains the content of the Ýzmir Ahmet Priþtina City Documentation Centre. Orhan Silier on the other hand has been working on a new organizational system for forming a city museum in Antalya. XII XIII

8 INTRODUCTION He writes about his experiences and how he has initiated the volunteer participation if its citizens in the formation of the city museum. Unfortunately the project has been recently suspended due to financial problems. Well known and eminent personalities of Mersin Gündüz Artan, Þinasi Tekeli and Semihi Vural have all educated us with their precious and detailed studies on Mersin ; Nihat Taner,Osman Mörel,Uður Ersoy, Marise Levante on the other hand contribute their memories of everyday life to the history of Mersin. I would like to thank to the young scholars of Mersin University Urban Research Center and to Prof. Dr. Tamer Gök in organizing this third symposium and publishing the papers on Mersin, the Mediterranean World, Crossroads in the Twentieth Century and I believe that new research will continue in the future to enrich the studies on the History of Mersin, a city founded by its peoples with civil initiative. Filiz Yeniþehirlioðlu XIV XV

9 ÝÇÝNDEKÝLER Akdeniz Dünyasýna Yaklaþýmlar Alisa Ginio (Tel Aviv Ü., Tarih Bölümü) Nahu ò m Slouschz'un ( ) 1948 tarihli 'Denizin Kitabý' isimli Çalýþmasýnda Tartýþýldýðý Þekliyle Akdeniz Dünyasý Uður Kökden (Yazar) "Bizim (Doðu) Akdeniz Yakýndan" Yasser Aref (Ýskenderiye ve Akdeniz Araþtýrmalarý Merkezi) "Ýskenderiye; Görkemli Geçmiþ, Sorunlu Bugün ve Ümit Veren Gelecek" Hareket Halindeki Ýnsanlar ve Kurumlar Mehmet Doðan-Ýsmail Sözener (Mersin Ü., Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi Bölümü/ Deniz Kuvvetleri Komutanlýðý) "Mersin Deniz Harp Okulu ( )" Modern Dönemde Bölgeler Arasý Baðlantýlar Katilena P. Stathakou (Girit Ü., Arkeoloji ve Tarih Bölümü) Maðdur Edenler ya da Edilenler? 19. Yüzyýlýn Sonunda Giritli Müslümanlarýn Gönüllü Göç Ediþinde, Hýristiyanlarýn Uyguladýðý Þiddetin Önemi Herkul Millas (Atina Ü., Türk ve Modern Asya Araþtýrmalarý Bölümü) "20. Yüzyýl Baþýnda Mersin ve Rumlarýn Geçmise Bakýþý" Fahriye Emgili Melike Kara (Ankara Ü., Tarih Bölümü / Mersin Ü., Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi Araþtýrma ve Uygulama Merkezi) "Girit'ten Mersin'e; Kurulan Yeni Yaþamlar" Burak Beyhan (Mersin Ü., Þehir ve Bölge Planlama Bölümü) "Mersin Otelleri: Kronolojik ve Mekansal Bir Ýrdeleme" PANEL I - Kent Müzesi Oktay Gökdemir (Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Ahmet Piriþtina Kent Arþivi ve Müzesi) Ýzmir Kent Müzesi Deneyimleri Orhan Silier (Antalya Kent Müzesi) "Antalya Kent Müzesi Deneyimleri" PANEL II - Yerel Sesler-Özel Oturum Ýrem Dizdar-Ýlknur Akýner (Mersin Ü., Mimarlýk Bölümü) "Girit Göçmen Konutlarýnýn Yorumlanmasýnda Bir Örnek: Ýhsaniye Mahallesi" Ýki Savaþ Arasý Dönemde Doðu Akdeniz Kentleri Gündüz Artan - Mersin'nin Ekonomik Özelliðine Atatürk'ün Verdiði Önem ve Deðer Þinasi Develi - Mersin Tüccar Kulübü Semihi Vural - Mersin Halk Evi Nihat Taner - Muhtar Berker Tolga Ünlü-Tülin Selvi Ünlü (Mersin Ü., Þehir ve Bölge Planlama Bölümü/ Mersin Ü., Akdeniz Kent Araþtýrmalarý Merkezi) "20. Yüzyýl Baþýnda Mersin'de Ticaretin Geliþimi: Ticaretin Ana Omurgasý Olarak Uray Caddesi" Selçuk Durak "1929 Dünya Ekonomik Buhraný ve Mersin Limaný" PANEL III - Kent Belleði Osman Mörel Uður Ersoy Marise Levante Þerife Yorulmaz-Çiðdem Duman (Mersin Ü., Tarih Bölümü/ Mersin Ü., Tarsus Meslek Yüksek Okulu) "Fransýz Manda Yönetiminde Ýskenderun" Mersin ve Hinterlandýna Karþýlaþtýrmalý Yaklaþýmlar Deðerlendirme Alisa Ginio (Tel Aviv Ü., Tarih Bölümü) Eyüp Özveren (ODTÜ, Ekonomi Bölümü) Halis Akder (ODTÜ, Ekonomi Bölümü) Çukurova'da ve Ege'de Pamuk Toplamak Ýhsan Ercan Sadi-Necati Çelik (New York Ü., Sosyoloji Bölümü/ ODTÜ, Ekonomi Bölümü) Antalya ve Mersin: Çok-Boyutlu Karþýlaþtýrmalý Bir Yaklaþým XVI XVII

10 INDEX Approaches to Mediterrenean World Alisa Ginio (Department of History, Tel Aviv University) "The Mediterranean World Discussed by Nahu ò m Slouschz ( ) in His Work The Book of The Sea (1948)" Uður Kökden (Author) "Our (Eastern) Mediterranean" Interregional Linkages During the Modern Era Katilena P. Stathakou (Department of History and Archeology University of Crete) "Victimisers or Victimised? The significance of Christian violence on the voluntary emigration of Cretan Muslims, in the end of the 19th Century" Herkul Millas (Department of Turkish and Modern Asian Studies, University of Athens) "Mersin at the beginning of 20th Century, and A Retrospect of Greeks" Fahriye Emgili-Melike Kara (Department of History, Ankara University-The Center for Study of Atatürk's Principles and Reforms, Mersin University) "From Crete to Mersin; New Lives Formed" Ýrem Dizdar-Ýlknur Akýner (Faculty of Architecture, Mersin University/ Faculty of Architecture, Mersin University) Evaluation of Cretan Immigrants Housing: Ihsaniye Neighbourhood Case" Eastern Mediterranean Cities During the Interwar Period Tolga Ünlü-Tülin Selvi Ünlü (Department of City and Regional Planning, Mersin University/ Center for Urban Studies, Mersin University) "Commercial Development in Mersin at the Beginning of Twentieth Century: Uray Street as the Spine of Commerce" Selçuk Durak "The World Economic Depression in 1929 and The Mersin Port" Þerife Yorulmaz - Çiðdem Duman (Department of History, Mersin University/Department of History, Mersin University) "Ýskenderun During the Mandate Government" Comparative Perspectives on Mersin and its Hinterland Ýhsan Ercan Sadi-Necati Çelik (Department of Sociology, New York University, Department of Economics, Middle East Technical University) "Antalya and Mersin: Multi-Dimensional Comparative Approach" Yasser Aref (The Alexandria and Mediterranean Research Center) "Alexandria: A Glorious Past, Troubled Present and Promising Future" Peoples and Institutions on the Move Mehmet Doðan-Ýsmail Sözener (Mersin University, Turkish Naval Forces) "Naval Schools in Mersin ( )" Burak Beyhan (Department of City and Regional Planning, Mersin University) "Mersin Hotels: A Chronological and Spatial Inquiry" PANEL I - City Museum Oktay Gökdemir (Ýzmir Metropolitan Municipality City Museum) "Ýzmir City Museum" Orhan Silier (Historian) "Antalya City Museum" PANEL II - Local Voices-Special Session Gündüz Artan - The Value and Importance Attached by Atatürk to the Economical Characteristics of Mersin Þinasi Develi - Mersin Merchant's Club Semihi Vural - Mersin People' s Hous Nihat Taner - Muhtar Berker PANEL III - Urban Memory Uður Ersoy Osman Mörel Marise Levante Concluding Remarks Alisa Ginio (Department of History, Tel Aviv University) Eyüp Özveren (METU-Department of Economics) Halis Akder (Department of Economics, Middle East Technical University) "Cotton Picking in Cilicia and Aegean" XVIII XIX

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli...

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli... HAKKIMIZDA Zaman her zamankinden daha değerli... Asya Kent Saatleri, sürekli değişen kentsel dinamiklere karşı, kültürel ve tarihsel bir bağ, bir diyalog kurmaktadır. Saatler sadece zamanı göstermez, mekanın

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages)

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı umit.koc@bayar.edu.tr, kocumit1971@gmail.com

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

The role of TNUM to stregthen the morphological research

The role of TNUM to stregthen the morphological research The role of TNUM to stregthen the morphological research Tolga Ünlü Mersin University Department of City and Regional Planning & Centre for Mediterranean Urban Studies Urban Morphology and Design, ISUF

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler History of Venice History of Venice Venice is one of the most beautiful cities of the world.it lies on over a hundred islands in a lagoon in the northern part of the Adriatic Sea.Venice is a cultural and

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION by İlke Deniz B.S. Geodesy and Photogrametry Engineering, in Yıldız Technical University, 2004 Submitted

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2011 31 Ekim - 04 Kasım 2011, Antalya BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU Eylem Kaya 1, M. Erkan

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ)

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap (Türkmen) KAVAS 2. Doğum Tarihi: 12.01.1981 3. Unvanı: Yard.Doç 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Fatih Üniversitesi 2002 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities January February March 2013 IYLA Trainings and Activities In the months of January February March 2013, various local trainings on 5 different subjects were conducted. In total, our trainers conducted

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN

ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN KENT ve ENGELLER CITY and DISABILITIES ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN 05 Aralık 2013, Perşembe / 05 December 2013, Thursday Selçuk Yaşar Kampüsü, Konferans Salonu / Selçuk

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

CURRICULUM VITAE. DERYA AYDIN OKUR (PhD)

CURRICULUM VITAE. DERYA AYDIN OKUR (PhD) CURRICULUM VITAE DERYA AYDIN OKUR (PhD) Date of Birth: 21.06.1978 Address: TC Istanbul Kultur University, Faculty of Law International Law Dept., Sirinevler Campus, Bahcelievler, 34191 Istanbul, Turkey

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006)

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) Country : Turkey Province : KÜTAHYA Name Of The Organisation : TAMDER Tüm Aktif Memurlar Derneği (The Association of Active Officers) Address

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School

Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr)

Detaylı

PROF.DR. TÜZİN BAYCAN RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI

PROF.DR. TÜZİN BAYCAN RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI PROF.DR. TÜZİN BAYCAN RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÜYELİKLERİ 2015- Regional Science Association International

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ ve YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA ALANI GÜNCEL DURUM

MİKROBİYOLOJİ ve YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA ALANI GÜNCEL DURUM MİKROBİYOLOJİ ve YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA ALANI GÜNCEL DURUM Doç. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/2 Sayý 99 www.hkmo.org.tr Türkiye de Kentsel Teknik Altyapý Tesisleri Uygulamalarýnda Koordinasyonun Önemi ve Altyapý Koordinasyon Merkezleri

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2 1.SINIF GÜZ DERS KODU FEL131 Felsefeye Giriş Philosophy ZORUNLU SEÇMELİ TEORİ/UYG./LAB (SAAT) 3 İNG103 Temel İngilizce I Basic English I 2 2 PSİ123 Genel Psikoloji General Pshicology 3 SBKY101 Siyaset

Detaylı

ORTA ÇAĞ DA ANADOLU DA KÜLTÜREL KARŞILAŞMALAR: YÜZYILLARDA ANADOLU DA İTALYANLAR 13 Mayıs 2016, Cuma PROGRAM

ORTA ÇAĞ DA ANADOLU DA KÜLTÜREL KARŞILAŞMALAR: YÜZYILLARDA ANADOLU DA İTALYANLAR 13 Mayıs 2016, Cuma PROGRAM ORTA ÇAĞ DA ANADOLU DA KÜLTÜREL KARŞILAŞMALAR: 12.-15. YÜZYILLARDA ANADOLU DA İTALYANLAR 13 Mayıs 2016, Cuma PROGRAM 10:00-10:30 Açılış Konuşması Prof. Filiz Yenişehirlioğlu, Koç Üniversitesi 10:30-11:15

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar feke cd. zübeyde hanm cd turgut özal bul. bosna sk. K A L İ T E L İ B İ R Y A Ş A M otogar Q U A L I T Y O F L I F E adana Tufanpaşa Mah. Şıhefendi bulvarı Halimhoca Apt. No:5/(kozan lisesi karsısı) 0355

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring

MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring Term Gr.1 ZEYTİNBURNU ODAKLI MİMARİ / KENTSEL YENİLEME

Detaylı

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone Ahmet ALABALIK *1 Özet Bilindiği üzere re y tefsiri makbul ve merdut olmak üzere iki kısma ayrılır. Bu makalede makbul olan re y tefsirlerindeki farklı yönelişleri ele aldık. Nitekim re y tefsiri denildiğinde

Detaylı

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vision and Values Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Code of Teamwork and Leadership 1 Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vizyon ve değerlerimiz, Henkel çatısı altındaki davranışlarımızın ve hareketlerimizin

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2- Apak, S., Türkiye de Bankacılık Sistemi, Gelişimi ve Sorunları Mufad Dergisi, Sayı:9, Ocak (2001).

ÖZGEÇMİŞ. 2- Apak, S., Türkiye de Bankacılık Sistemi, Gelişimi ve Sorunları Mufad Dergisi, Sayı:9, Ocak (2001). ÖZGEÇMİŞ ADI-SOYADI ÜNVANI BÖLÜMÜ : SUDİ APAK : PROF.DR. : İşletme ANABİLİM DALI : Muhasebe ve Finansman ADRES : Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 22030 EDİRNE TEL

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

TÜRKIYE DE İSLAM İKTISADINA DAİR YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALAR ACADEMIC WORKS ON ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE IN TURKEY

TÜRKIYE DE İSLAM İKTISADINA DAİR YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALAR ACADEMIC WORKS ON ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE IN TURKEY TÜRKIYE DE İSLAM İKTISADINA DAİR YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALAR ACADEMIC WORKS ON ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE IN TURKEY İSMAIL CEBECI (MARMARA ÜNIVERSITESI, İLAHIYAT FAKÜLTESI / MARMARA UNIVERSITY, FACULTY

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI: ULUSLARARASI METROPOLIS KONGRESİ 2017'DE BİNİ AŞKIN UZMANLA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE YAPILACAK Göç ve

Detaylı

Beylikdüzü'nün en yeni mahallesi The newest neighborhood in Beylikduzu

Beylikdüzü'nün en yeni mahallesi The newest neighborhood in Beylikduzu Beylikdüzü'nün en yeni mahallesi The newest neighborhood in Beylikduzu Bizim mahallede mutluluktan daha fazlası vardır. There is more than just happiness in our neighborhood. Mahalle dediğin sadece sokaklar

Detaylı

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi)

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI-UYGULAMALARI Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) Eskişehir, Ağustos 2011 OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI- UYGULAMALARI Kamuran Özlem

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

YAKLASIMLAR VE YÖNTEMLER

YAKLASIMLAR VE YÖNTEMLER TÜRKIYE'DE TOPLUMSAL BILIM ARASTIRMALARINDA YAKLASIMLAR VE YÖNTEMLER SEMINERI Orta Dogu Teknik Üniversitesi 17-19 Aralik 1976, Ankara Seminerde Sunulan Bildiriler ve Ingilizce Özetleri Derleyenler Dr.

Detaylı

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız!

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız! Monthly Magnetic Bulletin March 2014 z BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeofizik/default.htm Magnetic Results

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

HIGH SCHOOL BASKETBALL

HIGH SCHOOL BASKETBALL SCHOOLS Bulletin No: 7 (08 December 21 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL MIDDLESCHOOL STREETBALL 8B has won the match that it played against 8C and got 3rd place with a a score of 10-9. 8D became the champion

Detaylı

It aims "to help young people and educational staff better understand the range of European cultures, languages and values".

It aims to help young people and educational staff better understand the range of European cultures, languages and values. The Comenius programme is a European Union educational project. It concerns schoollevel education, and is part of the EU's Lifelong Learning Programme 2007 2013. It aims "to help young people and educational

Detaylı

READY-STUDY-GO-AHEAD (http://www.rsgo.eu)

READY-STUDY-GO-AHEAD (http://www.rsgo.eu) READY-STUDY-GO-AHEAD (http://www.rsgo.eu) READY-STUDY-GO-AHEAD (2009-2011) Summary READY-STUDY-GO-AHEAD (2009-2011) will continue and transfer the innovation of the earlier Leonardo Language project for

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi nde iktisat yüksek lisans eğitimi tezli ve

Detaylı

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET BİLGİLERİ VE İLETİŞİM COMPANY İNFORMATİON AND COMMUNİCATİON NİTRO TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ. ADRES: ADİL YAŞAR CAD. ZİLAN AP. NO: 2A YENİMAHALLE / SİİRT

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year CURRICULUM VITAE 1. Name Surname: Figen Yeşilada 2. Date of birth: 24.02.1970 3. Academic Level: Assistant Professor Dr. 4. Educational Background: Level Program University Year Undergraduate Faculty of

Detaylı

1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989

1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989 BUBİ He was born in İstanbul. He studied psychology. 1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989 1989 He established Lâmi Art Gallery together with Hüsamettin

Detaylı

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET TÜRKIYE Beşiktaş Belediyesi Kadıköy Belediyesi INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi

Detaylı

Degree Subject University Year

Degree Subject University Year CURRICULUM VITAE 1. Name, Surname : Nağme Ebru Aydeniz E-mail : ebru.aydeniz@yasar.edu.tr 2. Date of birth : 3. Academic Title : Assist.Prof.Dr. 4. Education : Ph.D. Degree Subject University Year Bachelor

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

New Perspectives on Cultural Interactions Between Romania and Turkey Workshop, 26 Ekim 2010/ 26 October 2010 Cluj/ROMANIA

New Perspectives on Cultural Interactions Between Romania and Turkey Workshop, 26 Ekim 2010/ 26 October 2010 Cluj/ROMANIA New Perspectives on Cultural Interactions Between Romania and Turkey Workshop, 26 Ekim 2010/ 26 October 2010 Cluj/ROMANIA Prof. Dr. Osman HORATA Atatürk Kültür Merkezi Başkanı /President, Atatürk Cultural

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

ÖZET 208 NUMARALI URFA ŞER İYYE SİCİLİ NİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1296-1299/M.1879-1882)

ÖZET 208 NUMARALI URFA ŞER İYYE SİCİLİ NİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1296-1299/M.1879-1882) TÜRKÇE ÖRNEK-1 ÖZET 208 NUMARALI URFA ŞER İYYE SİCİLİ NİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1296-1299/M.1879-1882) Bu çalışma ile 208 Numaralı Urfa Şer iyye Sicili nin (1879-1882) transkripsiyonu ve

Detaylı

Programa katılım ücreti 2470$ olup, süreç şu şekilde işlemektedir :

Programa katılım ücreti 2470$ olup, süreç şu şekilde işlemektedir : Bu yaz Amerika da Staj yapmak için bu fırsatı kaçırmayın! Amerika da Staj programına katılarak, bir Amerikan şirketinin bünyesinde eğitim aldığınız alanla ilgili staj yaparak kariyerinize bir yurtdışı

Detaylı

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks TRAKSÝYONER AKÜ GRUPLARI TRACTION BATTERY GROUPS E N E N E N U Z U N Ö M Ü R the Longest Life Y Ü K S E K P E R F O R M A N S the Highest Performance E K O N O M Ý K Ç Ö Z Ü M L E R Ý Ç Ý N the Most Economical

Detaylı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.Sınıf/1.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDİ101 YDF101 YDA101 2 ATA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce)

Detaylı

Dersin Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ]

Dersin Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ] Programın Adı (Program Name) Kodu (Course Code) CS 102 Molecüler Biyoloji ve Genetik (Molecular Biology and Genetics) Adı (Course Name) Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ]

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Civil-Military Relations and Coup Risk in the 21st Century: A Comparative Analysis of Turkey and Thailand's Bumpy Roads to Democracy

Civil-Military Relations and Coup Risk in the 21st Century: A Comparative Analysis of Turkey and Thailand's Bumpy Roads to Democracy See discussions, stats, and author profiles for this publication at: http://www.researchgate.net/publication/279948007 Civil-Military Relations and Coup Risk in the 21st Century: A Comparative Analysis

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI I. YIL YBD101 Z Foreign Language-I Foreign Language-I 3+0-3 12 TİO103 Z Turizm Tourism 2+0-2 2 TBHM105 Z Statistics Statistics 2+0-2 3 TBHM107 Z Economics Economics 3+0-3 2 I ENF101 Z Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester)

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester) 1. Yıl / I. Dönem (First Year First Semester) TDE101 Osmanlı Türkçesi I (Ottoman Turkish I) 4 1 7 Tr AZ TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 5 Tr AZ TDE157 Türk Edebiyatı:

Detaylı

MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS

MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS KİMLİK- LENDİRME PROJELERİ Kurumsal kimlik, hedef kitleye kendini doğrudan anlatmayı, yüzünü görünür kılmayı

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı