YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI"

Transkript

1 Otopsi Cengiz Özak nc 9 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiye nin Suçsuzlu unu Kan tlayan Belgeler 1942 de Filistin de branice Yay mlanm fl lk Struma Kitab : Meghilat Strumah S Struma Facias konusunda dünyada ve Türkiye de pek çok kitap yay mland. Bunlardan ilki, Leib Kupferstein adl Musevi yazar n, 1942 y l nda, faciadan sa kurtulup Filistin e ulaflan David ile görüfltükten sonra yazd ve yine 1942 de, Stoliar Filistin de iken branice olarak yay mlanan Meghilat Strumah (Türkçesi: rinli Yara: Struma) adl kitab d r. 71 y l önce Tel Aviv de yay mlanan bu müzeyadelik kitab internet üzerinden sat fl yapan uluslararas sahaflarda bulup ald m. Kitab n branice den çevirtti im 13. bölümü özetle flöyle: "Tek kurtulan David Stoliar n Anlat s : Bir gün umut parlad. Gemi, aniden Marmara Denizi ne do ru aç ld. Motoru denemek istiyorlard. Birkaç saat sonra geri dönen Struma, k y ya yak n 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez 65

2 Leib Kupferstein in 1942 y l nda Filistin de, Tel Aviv de, branice olarak yay mlanan Meghilat Strumah ( rinli Yara, Struma) adl kitab n n kapa. durup beklemeyi sürdürdü. Derken, o ac gün geldi çatt,.. Ertesi sabah, bir romörk bize yanaflt... Saat 13 te polisler gemiye ç kt, Struma n n halat n çözmeye davrand lar. Bize, gemiyi dezenfekte etmek için yak n bir yere götürmek istediklerini söylediler. Polislerden biri, Karadeniz e geri yollanaca m z, Burgaz a ya da Köstence ye götürülece imizi a z ndan kaç rd... Polis amirleriyle kaptan aras ndaki f s ldaflmalar bizi daha da kuflkuland rd,.. Geminin halat n n çözülmesine karfl ç kt k. Polislerin say s azd, gittiler. Bir süre sonra Struma n n çevresini kuflatan botlarda seksen kadar polis geldi. Yolcular yar m saat kadar polislerin gemiye ç kmas na engel oldu. Sonunda, polisler zorla girip halat çözdüler; gemiyi romörke ba lad lar; yolcular zorla güverte alt na soktular ve geldikleri gibi botlar yla gittiler. Saat 16:00-17:00 aras, Struma romörke ba lanm fl olarak denize aç ld. Kaptan direnmedi, toplarland, yola koyulmak üzere haz rland. stemimiz üzerine, bizi srail e götürece ine dair bir taahhütname imzalad. Saat 22:00 sular nda gemi Karadeniz e varm flt, k y dan 5 kilometre aç ktayd. Romörk bizi oraya b rak rken Burgaz a gidiyorsunuz! diye ba rd lar. Gemide yiyecek yetersizdi; yak t da bir kaç günden fazla yetmezdi. O gece hiç birimizi uyku tutmad. Bütün gece öylece sessiz oturduk... K y dan 5 kilometre uza a b rak lm fl olan gemi, bu arada 3 kilometre daha ilerlemiflti. Motor sabitleniyordu. Üzücü fleyler söylemekten kaç - nan Kaptan, Türk karasular nda oldu- umuzu ve motor çal flt r l nca gemiyi Türk sahiline götürece ini söyledi.. Sabah 09:00 sular nda, büyük bir patlama duyuldu. Gemi bir kaç dakika içinde batt. * Sa kurtulan David Stoliar n faciadan alt yedi ay kadar sonra Filistin de 66

3 Leib Kupferstein in 1942 y l nda Filistin de, Tel Aviv de, branice olarak yay mlanan Meghilat Strumah ( rinli Yara, Struma) adl kitab nda; faciadan kurtulan David Stoliar n aç klamalar n n yer ald sayfalar. gazeteci yazar Leib Kupferstein a anlatt klar ; Karadeniz e b rak ld nda bir kaç günlük yiyecek ve yak t bulunan Struma n n motorunun da sa lam ve çal flt r lmaya haz r oldu unu; geminin gece 22:00 sular nda b rak ld noktada durmayarak, bir kaç saat içerisinde, 3 kilometre daha ileriye gitti ini; Kaptan n Struma y bir Türk liman na götürmekte oldu- unu ortaya koymaktad r. Gece Yön Burnu aç klar na b rak lan Struma, 14 mil do uya do ru ilerlemifl; ve sabah, fiile ye 5-6 mil kala, bir Sovyet denizaltıs nca vurulup bat r lm flt r. Nitekim, Lordlar Kamaras üyesi ve ngiltere nin Avrupa Parlamentosu temsilcisi Sir Nicholas Bethell de 21 Eylül 1979 da yay mlanan The Palestine Triangle (Filistin Üçgeni) adl kitab nda; ngiliz devlet arflivi belgelerine dayanarak, Struma n n Türk yetkililerce Karadeniz e b rak ld ktan sonra kendi motoruyla ilerlemekteyken bir patlama sonucu batt n yazm flt r.[[i]] Bütün bu gerçeklere karfl n, Türkiye Cumhuriyeti ni suçlayan yay nlarda: Türk yetkililer, Struma y motorsuz, yiyeceksiz ve yak ts z olarak Karadeniz e ç kartt lar; bu da yolcular ölüme terketmektir. denilmektedir. Oysa faciadan sa kurtulan Stoliar n 67

4 David Stoliar n Meghilat Strumah adl kitapta yer alan; gemide motor, yiyecek ve yak t bulundu una dair aç klamalar ; faciadan 70 y l sonra Türkiye Cumhuriyeti ne yöneltilen motorsuz, yak ts z, yiyeceksiz vs. suçlamalar n n iftiradan ibaret oldu unu göstermektedir. gerek 3 May s 1942 günü Filistin de ngiliz polisine verdi i ve önceki say - m zda t pk bas m tam metin olarak yay mlad m z ifadesi; gerekse Filistin de Musevi gazeteci yazar Leib Kupferstein a yapt, 1942 de yay mlanan Meghilat Strumah adl kitapta yer alan; gemide motor, yiyecek ve yak t bulundu una dair aç klamalar ; faciadan 70 y l sonra Türkiye Cumhuriyeti ne yöneltilen motorsuz, yak ts z, yiyeceksiz vs. suçlamalar n n iftiradan ibaret oldu unu göstermektedir. * Türkiye Cumhuriyeti nin 1942 deki yöneticilerini Struma Facias n n Katilleri olarak suçlayan yay nlarda; bir yurttafl m z: Ben çocukken babamla birlikte Struma ya çuvallarla ekmek tafl d m diyor. 68 Bu ekmekleri o gemiye kimin verdi i, 15 Ocak 1942 günlü Cumhuriyet gazetesinde yaz l d r. Me er Struma ya tafl nan o ekmekler, bugün Struma n n Katili olarak damgalan- Cumhuriyet gazetesi 15 Ocak Struma gemisi stanbul Liman nda bulundu u s rada, Türkiye de ekmek karneye ba lanm fl ve vapurlarda bulunanlara da ekmek da tmak üzere beflinci flubede bir heyet teflekkül etmifltir. Bunlara da ekmek tevzi edilmifltir.

5 Struma gemisine günlük yard mlar gösteren K z lay belgeleri. ( srail'de bulunan "Central Zionist Archives"in 201/7 say l dosyas ndan aktaran; R fat N. Bali, "Musa'n n Evlatlar Cumhuriyet'in Yurttafllar ", letiflim y. 4. bask, 2005, sayfa 206.) maya çal fl lan 1940 lar n Türkiye Cumhuriyeti yöneticileri taraf ndan verilmifl; Struma daki yolcular n yaln z ekme i de il, di er gereksinimleri de K z - lay Cemiyeti nce Türkiye Cumhuriyeti taraf ndan karfl lanm flt. Ben çocukken, babamla birlikte her gün Struma ya çuvallarla ekmek tafl d m diyen yurttafl m za, bu belgeler fl nda soruyorum: Siz, kimin ekme ini kime tafl - d n z? Türkiye Cumhuriyeti ni Struma Facias üzerinden Yahudi Soyk r m ile suçlayanlara, bu belgeler fl nda soruyorum: Struma daki yolcular n yaln z ekme i de il, di er gereksinimleri de K z lay Cemiyeti nce Türkiye Cumhuriyeti taraf ndan karfl lanm flt. Siz, Struma gemisi, Türkiye taraf ndan, motorsuz, yak ts z, yiyeceksiz ölüme terkedildi demeye utanm yor musunuz?.. [[i]] All we know is that on February 24th, 1942, shortly after the Turkish tugboat left her and she was moving under her own steam about five miles from the entrance to the Bosphorus,.. (age., sf. 117) 69

T Ü R K Y E DE GAYR M Ü S L M L E R : K A I T ÜZER NDE VATANDAfiLAR! AYHAN AKTAR*

T Ü R K Y E DE GAYR M Ü S L M L E R : K A I T ÜZER NDE VATANDAfiLAR! AYHAN AKTAR* T Ü R K Y E DE GAYR M Ü S L M L E R : K A I T ÜZER NDE VATANDAfiLAR! AYHAN AKTAR* Varl k Vergisi mükelleflerinden Ni de kökenli un tüccar Yorgo Hac dimitriyadis, Erzurum-Aflkale de kald toplam befl ay

Detaylı

Otopsi Cengiz Özak nc

Otopsi Cengiz Özak nc Otopsi Cengiz Özak nc 1915 Çanakkale Savafl An tlar na Kaz nan "Conilerle Mehmetçikler Aras nda Fark Yoktur" Sözleri Atatürk e Ait De il Atatürk'ün Anzaklarla ilgili gerçek sözleri, Çanakkale Deniz Zaferi'nin

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

Kur an Do ru Anlamak. OTOPS Cengiz Özak nc

Kur an Do ru Anlamak. OTOPS Cengiz Özak nc The New York Times n bu haberi, ertesi gün Türkiye de 26.03.2007 tarihli Vatan gazetesinde yank land : Kur an kad n dövmeye izin verir mi? New York Times, slam dünyas n sayfalar na tafl d. ranl araflt

Detaylı

Yeni Hilafet Tuza. Otopsi. Müslüman. olmak baflka. Siyasal slamc. Cengiz Özak nc

Yeni Hilafet Tuza. Otopsi. Müslüman. olmak baflka. Siyasal slamc. Cengiz Özak nc Müslüman olmak baflka, Siyasal slamc olmak baflka Otopsi Cengiz Özak nc Yeni Hilafet Tuza S iyasal slamc l k, siyasi örgüt ya da parti kurup, öteki örgüt ya da partileri Müslümanl k karfl t olarak göstererek

Detaylı

ARTIK YETER! Söz savunman n. Prof. Dr. Mehmet Haberal n Sh:14 Silivri Cezaevi ne Sevki Tepki Yaratt. BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI

ARTIK YETER! Söz savunman n. Prof. Dr. Mehmet Haberal n Sh:14 Silivri Cezaevi ne Sevki Tepki Yaratt. BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI S p9 BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI 192297 SAYI: 2011 / 04 F YATI: 4 TL Prof. Dr. Mehmet Haberal 7 Y l Önce Yazd : Cumhuriyet Eserlerle Yaflar Sh:8 Söz savunman n Emin Çölaflan: Haberal Silivri de

Detaylı

kendimle mi Zavos, un baflar olas l da öteki uzmanlara

kendimle mi Zavos, un baflar olas l da öteki uzmanlara Kas m ay n n son günlerinde klonlanm fl ilk insan embriyolar n n yarat ld haberi, insan klonlama tart flmalar n yeniden alevlendirdi. Klonlama üzerinde çal flan pek çok araflt rmac, hem kullan lan yöntemin

Detaylı

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Çal flan Kad nlar n Bilmesi Gereken En Önemli Kural Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Gail Evans Çeviren Ekin Duru ISBN 975-6225-08-4 She Wins You Win Gotham Books

Detaylı

Türkiye'de "Amerika'n n Kürt Kart "dan flimdiye kadar çokça söz edildi. ABD'nin Kuzey Irak'taki Kürt hareketini destekleyerek Ortado u'da bir Kürt

Türkiye'de Amerika'n n Kürt Kart dan flimdiye kadar çokça söz edildi. ABD'nin Kuzey Irak'taki Kürt hareketini destekleyerek Ortado u'da bir Kürt Türkiye'de "Amerika'n n Kürt Kart "dan flimdiye kadar çokça söz edildi. ABD'nin Kuzey Irak'taki Kürt hareketini destekleyerek Ortado u'da bir Kürt Devleti kurdurmak isteyip istemedi i sorusu üzerinde ateflli

Detaylı

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i Dr. Yeflim Toduk Akifl fiu Ç lg n Türk ler lik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i lik, yönetimin oldu u her dönemde, askeriyede, siyasette bin y ld r tart fl lan, üzerine pek çok araflt rma yap lan, hakk

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

OKUL ÖNCES Ö RETMEN ADAYLARININ MATEMAT K Ö RETMEYE NE KADAR HAZIR OLDUKLARINA L fik N BAZI PUÇLARI*

OKUL ÖNCES Ö RETMEN ADAYLARININ MATEMAT K Ö RETMEYE NE KADAR HAZIR OLDUKLARINA L fik N BAZI PUÇLARI* Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi 25 : 194-203 [2003] OKUL ÖNCES Ö RETMEN ADAYLARININ MATEMAT K Ö RETMEYE NE KADAR HAZIR OLDUKLARINA L fik N BAZI PUÇLARI* SOME CLUES ON HOW MUCH PRESCHOOL

Detaylı

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i *

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i * Türk Aile Hek Derg 2004; 8(3): 132-137 Editöre Mektup Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i * Say n Editör, "Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak", rahmetli U ur Mumcu

Detaylı

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Genel Koordinatör: Gülçin Orkut Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Çi dem yhan flletme

Detaylı

TURK SH BANK DEB T KARTLARI HAZ RAN AYINDA P YASADA

TURK SH BANK DEB T KARTLARI HAZ RAN AYINDA P YASADA TURK SH BANK DEB T KARTLARI HAZ RAN AYINDA P YASADA Turkish Bank Yönetim Müdürü Bob Long ile Bölge Müdürü Reflat Bilgin ile yapt m z röportaj sayfa 6 da 23Mart / Adar 2010 Sal /Séflem Say /Hejmar: 206

Detaylı

KAZANMAK ST YORSANIZ

KAZANMAK ST YORSANIZ KAZANMAK ST YORSANIZ Jack Welch Suzy Welch KAZANMAK ST YORSANIZ Çeviren Ahmet Kardam Yay ma Haz rlayan Zülfü Dicleli ISBN 978-975-6225-47-9 Winning 2005, Jack Welch bzd Yay n ve letiflim Hizmetleri Türkçe

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI,

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, ÖNEM VE ULUSLARARASI HRACI Prof. Dr. Sabahattin AYDIN stanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Say n Ba kan m, de erli kat l mc arkada lar, sektörümüzün emekçileri

Detaylı

"Siyasal Yaflam mdaki Konuflmalar m. ve Baz Önemli Olaylar"

Siyasal Yaflam mdaki Konuflmalar m. ve Baz Önemli Olaylar Prof. Dr. Ali Bozer in son kitab : "Siyasal Yaflam mdaki Konuflmalar m ve Baz Önemli Olaylar." Yazan: DEMİR AYTAÇ Avrupa Birli i nin o zaman genifllemesinden sorumlu Say n Komiser Bangemann San r m hiçbir

Detaylı

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü Dr. Yeflim Toduk Akifl Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü iflbir ile reklam ve iletiflim sektörünün türkiye deki

Detaylı

De erli Gönüldafl m z,

De erli Gönüldafl m z, insani De erli Gönüldafl m z, 27 Aral k günü bafllayan ve 22 gün süren Gazze sald r s ndan bu yana sadece birkaç ay geçti. Karadan, denizden ve havadan bir sald r harekât n n; apachi helikopterlerinin,

Detaylı

Yeni komutanlardan eski inciler...

Yeni komutanlardan eski inciler... Say : 25 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 5-18 Eylül 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Bir de yetkisi olsa... Genelkurmay n komuta kademesinin

Detaylı

L g rdadz [Sürtük] Dzov [Deniz] Angudi Siraharner [Meteliksiz Âfl klar] M rçünneru Verçaluys [Kar ncalar n Günbat m ]

L g rdadz [Sürtük] Dzov [Deniz] Angudi Siraharner [Meteliksiz Âfl klar] M rçünneru Verçaluys [Kar ncalar n Günbat m ] Zaven Biberyan n Eserleri L g rdadz [Sürtük] Roman, Ermenice, 1959, stanbul Türkçe çevirisi: Yaln zlar Öncü Kitabevi, Nisan 1966, stanbul Payel Yay nlar, Nisan 1966, stanbul Aras Yay nc l k, fiubat 2014

Detaylı

Ekibi yar na tafl yan Liderler

Ekibi yar na tafl yan Liderler Dr. Yeflim Toduk Akifl Ekibi yar na tafl yan ler lik en yal n anlam yla, peflinden kiflileri sürüklemektir. Kuthan Erginbilgiç, Türk ifl dünyas nda gerçeklefltirdi i pazarlama baflar lar yla liderli ini

Detaylı

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE?

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? PANEL NOTLARI 25 Mart 2008 Orhan Apayd n Konferans Salonu 2008 stanbul Barosu Yay nlar stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd

Detaylı

B L RK fi L KTE YAfiANILAN BAZI ANILAR

B L RK fi L KTE YAfiANILAN BAZI ANILAR B L RK fi L KTE YAfiANILAN BAZI ANILAR Prof. Dr. Selahaddin ANIK Yap lan her iflte bir hata pay mevcuttur. Fakat amaç hatay en aza indirmek ve kabul edilir s n rlar aras nda tutmakt r. flte bunun sonucunda

Detaylı

Baflkanlar hesap verdi

Baflkanlar hesap verdi SAYFA 01 N SAN 2010 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlu olsun 10 Kr Baflkanlar hesap verdi Birinci hizmet y l n dolduran zmir in belediye baflkanlar yapt klar n anlatt. Muhalefetin gündeminde

Detaylı

örgütsüzdür ve hiçbir yürüyü lerle seslerini duyuran eydir! i çilere, patronlar Ya as n i çilerin birli i! tahammül edemiyorlar.

örgütsüzdür ve hiçbir yürüyü lerle seslerini duyuran eydir! i çilere, patronlar Ya as n i çilerin birli i! tahammül edemiyorlar. Ya as n çilerin Uluslararas Mücadele Birli i i çi dayan mas Uluslararas çi Dayan mas Derne i Bülteni www.uidder.org A ustos 2008 No:5 Örgütlenmeyi, Mücadeleyi ve Dayan may Büyütelim! Dünyan n birçok kö

Detaylı

atatürk ün dine bak fl

atatürk ün dine bak fl CUMHUR YET TAR H amerikan büyükelçisi charles h. sherr ll in raporu atatürk ün dine bak fl r fat n. bali Sherrill Atatürk ile yapt mülakat n bir k sm na kitab nda yer vermemifl, bunu da Din konusundaki

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı