Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı AnlaĢması Ġmzalanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı AnlaĢması Ġmzalanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"

Transkript

1 Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı AnlaĢması Ġmzalanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 26/06/2003 Resmi Gazete Sayısı: BĠRĠNCĠ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde halen piyasada faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kiģiler tarafından hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulması ve iģletilmesine iliģkin üretim, otoprodüktör, otoprodüktör grubu lisansları için DSĠ ve tüzel kiģiler arasında düzenlenecek Su Kullanım Hakkı AnlaĢması imzalanması iģlemlerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir. Kapsam Madde 2 - Bu Yönetmelik, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde halen piyasada faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kiģiler tarafından, hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulması ve iģletilmesine iliģkin üretim, otoprodüktör, otoprodüktör grubu lisansları için DSĠ ve tüzel kiģiler arasında imzalanacak Su Kullanım Hakkı AnlaĢmasında yer alması gereken hükümler, Su Kullanım Hakkı AnlaĢması'nın imzalanmasına, yenilenmesine, tadiline ve sona ermesine iliģkin usul ve esaslar ile Su Kullanım Hakkı AnlaĢması imzalayacak tüzel kiģilerin yükümlülüklerini kapsar. Hukuki Dayanak Madde 3 - Bu Yönetmelik; 6200 sayılı Devlet Su ĠĢleri Umum Müdürlüğü TeĢkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun, 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıģtır. Tanımlar Madde 4 - Bu Yönetmelik'te geçen;

2 a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, b) ÇED: Çevresel Etki Değerlendirmesini, c) (DeğiĢik bent: 12/08/ S.R.G. Yön/1.mad) TÜĠK: BaĢbakanlık Türkiye Ġstatistik Kurumunu, d) DSĠ: Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğünü, e) EĠE: Elektrik ĠĢleri Etüt Ġdaresi Genel Müdürlüğünü, f) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu, g) EÜAġ: Elektrik Üretim Anonim ġirketini, h) (DeğiĢik bent: 18/08/ S.R.G. Yön/1.mad) ÜFE: Türkiye Ġstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Üretici Fiyat Endeksini, i) Piyasa: Elektrik enerjisi piyasasını, j) Lisans: Bir tüzel kiģinin piyasada faaliyet gösterebilmesi için EPDK'dan almak zorunda olduğu yetki belgesini, k) Ortak Tesis: Enerji üretimi yanında sulama suyu, içme ve kullanma suyu temini ve taģkın koruma gibi birden fazla maksada hizmet eden tesisi, l) Su Kullanım Hakkı AnlaĢması: Hidroelektrik enerji üretim tesislerinin su kullanımına iliģkin iģletme esaslarını ve DSĠ'ye ödenecek bedellerin ödeme Ģeklini belirleyen yazılı hükümlere ve Ģartlara göre DSĠ ile Ģirket arasında akdedilen anlaģmayı, m) ġirket: Lisans almak üzere Su Kullanım Hakkı AnlaĢması yapmak için baģvuran anonim veya limited Ģirketi, n) (Ek bent: 12/08/ S.R.G. Yön/1.mad;DeğiĢik bent: 18/08/ S.R.G. Yön/1.mad) Komisyon: Çoklu baģvurularda seçim iģlemini yürütmek üzere DSĠ Genel Müdürünün onayıyla biri baģkan olmak üzere en az beģ asil dört yedek üyeden teģekkül eden seçim komisyonunu, ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM : Proje Listeleri, Müracaat Esasları ve Müracaatların Ġlanı

3 Proje Listelerinin Ġlanı Madde 5 - DSĠ ve EĠE tarafından geliģtirilen ve bu Yönetmelik kapsamında müracaat edilebilecek hidroelektrik enerji projelerine iliģkin listeler, proje safhalarına göre DSĠ'nin internet sayfasında sürekli olarak yayımlanır ve güncellenir. Söz konusu listeler DSĠ tarafından ilgili kurum ve kuruluģlara da gönderilebilir. Listelerde; projelerin durumları ve projelere iliģkin baģvuru, fizibilite teslimi, Su Kullanım Hakkı AnlaĢması hakkındaki bilgiler gibi iģlem safhaları yer alır. Müracaat Esasları Madde 6 - (DeğiĢik madde: 08/02/ S.R.G. Yön/1.mad) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamında yayımlanan DSĠ ve EĠE projelerinden, müracaat süresi sona eren projelerin dıģında kalanlar için Su Kullanım Hakkı AnlaĢması yapmak üzere DSĠ'ye müracaat edilir. (DeğiĢik fıkra: 18/08/ S.R.G. Yön/2.mad) Müracaatla birlikte istenen belgelere ilave olarak Ek-3A formatında hazırlanmıģ fizibilite raporu ile formatı ve her yıl tutarı DSĠ tarafından belirlenip ilan edilen, müracaat tarihinden itibaren en az bir yıl süreli geçici teminat mektubu verilir. Tüzel kiģiler tarafından geliģtirilecek projelerde de ilk baģvuru esnasında geçici teminat mektupları verilir. Gerekmesi halinde geçici teminat mektubunun süresinin uzatılması DSĠ tarafından istenebilir. Geçici teminat mektupları, bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde irat kaydedilir. Geçici teminat mektupları, 10 uncu madde uyarınca yapılacak olan Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı toplantısının tamamlanmasının ardından, en yüksek teklifi vermiģ olan Ģirket hariç diğer Ģirket yetkililerine tutanakla geri verilir. Tekli baģvurulara iliģkin geçici teminat mektupları ile birden fazla baģvurularda en yüksek teklif verene ait geçici teminat mektupları Devlet Su ĠĢleri ile su kullanım hakkı anlaģması imzalanmasını müteakip ilgililere tutanakla geri verilir. Alınan geçici teminat mektupları; Ģirketin baģvuru yaptığı projeye birden fazla baģvuru olması ve DSĠ tarafından uygun bulunması halinde, birden fazla baģvurularda yapılacak olan hidroelektrik kaynak katkı payı toplantısı için de geçerli olur. Enerji üretimini de ihtiva eden çok maksatlı veya enerji üretimini kapsamayan tek veya çok maksatlı olarak planlanmıģ projelere, proje kapsamında ortak tesisleri inģa halinde olan ve enerji tesisi ile ilgili kısımlarının DSĠ tarafından iki yıl içerisinde tamamlanması öngörülen projeler ile elektrik üretim tesisi yapılmasına engel teģkil etmeyen kısımları tamamlanmıģ projelere ve DSĠ tarafından uygun görülen projelere müracaat edilebilir. Bu durumda, ortak tesislere iliģkin yapılmıģ

4 harcamalar ile geriye kalan iģlerin bedeli toplamından ortaya çıkacak bedel üzerinden enerji payına isabet eden miktar hesaplanarak bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Herhangi bir sebeple ortak tesis inģaatının ġirketin enerji projesi ile eģ zamanlı olarak tamamlanamaması durumunda ġirket, DSĠ'den herhangi bir sebeple tazminat ve hak talebinde bulunamaz. DSĠ Genel Müdürlüğüne ödenecek olan enerji hissesi katılım payının hesabında esas alınacak ortak tesis bedeli, TEFE ile su kullanım anlaģmasının yapıldığı tarihe getirilmiģ olan ihaleye esas ilk keģif bedelinde artıģ olması durumunda, bu bedel ihaleye esas ilk keģif bedelinde en fazla % 30 artıģ yapılarak hesaplanır. Proje ile ilgili kamulaģtırmalar için yapılmıģ ve yapılacak olan ödemelerin TEFE ile su kullanım anlaģması tarihine getirilmiģ bedelinin enerji hissesine düģen miktarının tamamı Ģirket tarafından ödenir. Herhangi bir sebeple ortak tesis inģaatının ġirketin enerji projesi ile eģ zamanlı olarak tamamlanamaması durumunda ġirket DSĠ'den her hangi bir sebeple tazminat ve hak talebinde bulunamaz. DSĠ ve/veya EĠE tarafından kesin projesi veya planlaması hazırlanmıģ olan çok maksatlı olarak planlanmıģ mutasavver projeler kapsamında hidroelektrik enerji üretim tesisi kurulmasının talep edilmesi halinde ortak tesisin tamamı Ģirket tarafından DSĠ'nin teknik kontrollüğünde ve DSĠ ile Ģirket arasında yapılacak bir protokol çerçevesinde geliģtirilir ve inģa edilir. Bu durumda Ģirket, bu Yönetmelik kapsamındaki sürelerden, Ek-2 de belirtilen bedelden ve Ek-5 deki Taahhütname'den muaf tutulur ve DSĠ'den ortak tesis yatırımı ile ilgili katılım payı talep edemez. Bu Yönetmelik hükümleri ve bu hükümlere göre tanzim edilmiģ anlaģma ve taahhütlerin uygulanmasında DSĠ tarafından belirlenen ve ilan edilen hizmet maksatları esas alınır. ġirketin kuruluģu ile ilgili Ticaret Sicil Gazetesi, irtibat adresi, imza sirküleri ve yetki belgelerinin noter tasdikli örnekleri de müracaat dilekçesine eklenir. DSĠ tarafından geliģtirilerek iģletmeye alınmıģ enerji maksadı olmayan depolamalı veya depolamasız tesislerden yararlanarak enerji üretmek gayesiyle Su Kullanım Hakkı AnlaĢması yapmak üzere DSĠ'ye müracaat edilebilir. Tüzel kiģiler tarafından geliģtirilecek ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamında yer almamıģ projeler için de müracaat edilebilir. Ancak, bu projelerin DSĠ ve/veya EĠE tarafından üzerinde çalıģılan fakat rapora bağlanmamıģ projeler ile çakıģması durumunda DSĠ ve/veya EĠE çalıģmalarının tamamlanmasına kadar müracaat kabul edilmez. Müracaatların İlanı ve Taahhütname Alınması

5 Madde 7 - Su Kullanım Hakkı Anlaşması yapılmak üzere DSİ'ye müracaat eden şirket veya şirketler, Ek-2'de belirtilen ve DSİ ve/veya EİE'ye ödenmesi gereken hizmet bedellerinin ödendiğine iliģkin belgeleri, Ek-5'de yer alan taahhütname ile birlikte DSĠ'ye ibraz eder. Yapılan ilk müracaat DSĠ internet sayfasında yayımlanır ve otuz gün boyunca proje diğer müracaatlara da açık tutulur. Otuz gün sonunda kesinleģen müracaatlar ayrıca yayımlanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Fizibilite Raporu Fizibilite Raporlarının Hazırlanması ve Teslimi Madde 8 - (DeğiĢik madde: 08/02/ S.R.G. Yön/2.mad) DSĠ ve/veya EĠE tarafından geliģtirilen projelere müracaat olması halinde, Ģirketler Ek-3A da belirtilen esaslar dahilinde hazırlayacakları fizibilite raporlarını DSĠ'ye teslim ederler. Fizibilite ve/veya kesin projesi hazır olan projelerde; DSĠ tarafından gerekli görülmesi durumunda, fizibilite raporu istenir. Fizibilite raporları incelendikten sonra fizibilitesi uygun bulunanlar arasından Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı toplantısında Su Kullanım Hakkı AnlaĢması imzalamaya hak kazanan Ģirkete, Ek-3 te belirtilen format doğrultusunda detaylı/güncellenmiģ fizibilite raporu hazırlaması için doksan günü geçmeyecek bir süre için fizibilite raporu teslim tarihi verilir. ġirket, projenin bulunduğu havzada mevcut, inģa halinde ve mutasavver projeler ile havzadaki mevcut ve gelecekteki bütün ihtiyaçları, menba developmanı ve mansap su haklarını göz önünde bulundurarak son yılları da kapsayan hidrolojik verilere göre tadil çalıģmalarını yapar. ġirket tarafından hazırlanan fizibilite raporu EĠE projesi olması halinde sekiz nüsha, DSĠ projesi olması halinde ise beģ nüsha olarak hem yazılı hem de CD ortamında DSĠ'ye teslim edilir. Hazırlanan fizibilite raporunun ilk sayfasında Ek-7 de verilen formatta Yönetici Bilgilendirme Formu yer alır. DSĠ ve/veya EĠE projeleri dıģında geliģtirilen yeni projeler için Ģirket, Ek-4 de belirtilen format doğrultusunda bir ön rapor hazırlayarak DSĠ'ye müracaat eder. Hazırlanan ön raporun ilk sayfasında Ek-8 de verilen formatta Yönetici Bilgilendirme Formu yer alır. DSĠ, EĠE'nin de görüģünü alarak altmıģ gün içerisinde teklif edilen projenin mevcut, inģa halinde ve mutasavver projeler ile iliģkisi açısından değerlendirmesini yapar, müracaatın uygun görülmesi halinde durumu Ģirkete bildirir ve 7 nci maddede belirtilen iģlemlerin gerçekleģtirilmesinden sonra, Ģirketden/Ģirketlerden Ek-3'de belirtilen esaslar dahilinde fizibilite raporu hazırlanmasını ister. Projeye birden fazla müracaat olması halinde DSĠ tarafından doksan günü geçmemek üzere Ģirketlere aynı fizibilite raporu teslim tarihi verilir ve bütün fizibilite raporları aynı tarihte teslim alınır. ġirket veya Ģirketler, projenin bulunduğu havzada mevcut, inģa halinde ve mutasavver projeler ile havzadaki mevcut ve gelecekteki bütün

6 ihtiyaçlar, menba developmanı ve mansap su haklarını gözönünde bulundurularak son yılları da kapsayan hidrolojik verilere göre, belirtilen format doğrultusunda fizibilite raporunu hazırlar ve beģ nüsha olarak yazılı ve CD ortamında DSĠ'ye teslim eder. DSĠ ve/veya EĠE projeleri dıģında tüzel kiģiler tarafından geliģtirilen projeler için tüzel kiģiler tarafından DSĠ'ye müracaatı takiben doksan gün içerisinde fizibilite raporu teslim edilmediği takdirde veya teslim edilen fizibilite raporunun yeterli bulunmaması halinde Ģirket veya Ģirketlere durum gerekçeleri ile eģ zamanlı ve yazılı olarak bildirilir ve belirtilen süre sonunda proje diğer müracaatlara açılır. ġirket tarafından fizibilite raporu hazırlanma safhasında; havzada mevcut, inģa halinde ve mutasavver projeler ile mansap su haklarına iliģkin konular etüt edilir. Bu konularda DSĠ ve/veya EĠE'den bilgi talebinde bulunulması halinde, eldeki bilgiler DSĠ ve/veya EĠE tarafından Ģirkete temin edilir. Bu kapsamda havzanın özelliğine ve olabilecek geliģmesine bağlı olarak öngörülemeyen ancak ileride oluģabilecek ihtiyaçlar için meteorolojik Ģartlardan kaynaklanabilecek azalmalar dikkate alınmaksızın yıllık ortalama suyun DSĠ'ce belirlenecek oranı Ģirket tarafından fizibilitede dikkate alınır. ġirket veya Ģirketler yapılacak fizibilite revizyonu ve fizibilite çalıģmalarında, DSĠ ve/veya EĠE projesi formülasyonuna göre teknik, ekonomik ve çevresel açıdan üstünlüğünün ve yapılabilirliğinin ortaya konulması veya ilave hidrolojik değerler ile yapılan hesaplamalar çerçevesinde proje temel karakteristiklerinde değiģiklikler oluģması halinde farklı formülasyon teklifinde bulunabilir. Projelerinde revize yapılması talep edilen ve/veya DSĠ ve/veya EĠE projesi formülasyonuna göre farklı formülasyon teklifinde bulunan Ģirket veya Ģirketlerin teklifleri DSĠ ve/veya EĠE tarafından kabul edilebilir bulunmayan Ģirket veya Ģirketlere durum DSĠ tarafından gerekçeleri ile birlikte bildirilir. Bu tarihten itibaren Ģirket doksan gün içerisinde tadil edilmiģ fizibilite raporunu DSĠ'ye teslim eder. ġirketin ilave süre talep etmesi halinde, bu süre, DSĠ ve/veya EĠE tarafından proje ile ilgili gerekçelerin uygun bulunması durumunda uzatılabilir. Aksi takdirde bu Ģirket veya Ģirketlerin baģvurusu reddedilmiģ sayılır. DSĠ ve/veya EĠE projesi için farklı formülasyon teklifinde bulunulduğu halde kabul edilmeyen projelerde, bu Yönetmeliğin yayımına kadar tadil edilmiģ fizibilite raporunu teslim etmemiģ Ģirketler için tadil edilmiģ fizibilite raporunu teslim süresi bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren baģlamıģ sayılır. Fizibilite Raporlarının Değerlendirilmesi Madde 9 - Fizibilite raporunun değerlendirilmesi safhasında genel olarak; projenin DSĠ'nin mevcut, inşa halinde ve mutasavver projelerine olan etkisi ve ilişkisi, hidrolojisi, optimizasyonu, teknik ve ekonomik yönden yapılabilirliği incelenir. Ancak, şirket tarafından hazırlanan fizibilite raporu kapsamında olabilecek yetersiz etüt ve değerlendirmelerden dolayı ilerideki safhalarda hidrolojik, jeolojik, teknik, çevresel, sosyal ve ekonomik yönden oluşabilecek her türlü olumsuz sonuçtan yalnız şirket sorumludur.

7 Şirket tarafından DSİ'ye teslim edilen fizibilite raporu, DSĠ'ce en fazla doksan gün içerisinde değerlendirilerek DSĠ görüģü oluģturulur. Projenin EĠE projesi olması halinde fizibilite değerlendirme safhasında DSĠ tarafından EĠE'nin de görüģü alınır. (DeğiĢik fıkra: 08/02/ S.R.G. Yön/3.mad)Değerlendirme sonucunda fizibilite raporu kabul edilebilir bulunmayan Ģirket veya Ģirketlere durum gerekçeleri ile birlikte eģ zamanlı ve yazılı olarak bildirilir. Aynı projeye birden fazla Ģirketin baģvurması halinde, Ģirketlerin tamamının fizibilite raporlarının kabul edilmemesi veya projeye tek Ģirketin baģvurması ve fizibilite raporlarının kabul edilmemesi durumunda proje yeniden müracaata açılır. Ön rapor ve fizibilite hazırlanması ile müracaat ve fizibilite değerlendirilmesine iliģkin bütün süreler projenin özelliğine göre DSĠ tarafından en fazla bir katı kadar artırılabilir ve bu durum Ģirketlere eģ zamanlı ve yazılı olarak bildirilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : AnlaĢmanın Ġmzalanması Su Kullanım Hakkı AnlaĢması Ġmzalayabilmeye Hak Kazanıldığına Dair Belgenin Verilmesi Madde 10 - (DeğiĢik madde: 12/08/ S.R.G. Yön/2.mad) (Ek fıkra: 18/08/ S.R.G. Yön/3.mad)Fizibilite raporları kabul edilebilir bulunan Ģirketlere; varsa eksikliklerin tamamlanması kaydıyla, Su Kullanım Hakkı AnlaĢması imzalayabilmeye hak kazandıkları eģ zamanlı ve yazılı olarak bildirilir. Bu yazının bir kopyası EPDK ya da gönderilir. Bu Ģirketler on beģ iģ günü içerisinde EPDK ya lisans müracaatında bulunur. Bu süre içerisinde EPDK ya müracaat etmeyen Ģirketler hakkını kaybeder ve bu durum EPDK tarafından DSĠ ye yazı ile bildirilir. 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-ĠĢlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve ĠĢletilmesi ile Enerji SatıĢının Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesi gereğince aynı kaynak için DSĠ'ye sunulan birden fazla Ģirkete ait fizibilite raporlarının DSĠ tarafından kabul edilebilir bulunması halinde, su kullanım hakkı anlaģması imzalayacak Ģirket, aģağıdaki usul dairesinde belirlenir: a) Fizibilitesi, DSĠ tarafından kabul edilebilir bulunan Ģirketlere belirlenen gün ve saatte tekliflerini vermeleri için davet yazısı ile hidroelektrik kaynak katkı payı teklif formu (Ek-6) eģzamanlı gönderilir.

8 b) (DeğiĢik bent: 18/08/ S.R.G. Yön/3.mad) ġirketler tekliflerini kapalı zarf içerisinde belirtilen gün ve saatte DSĠ ce belirlenen adrese teslim ederler. Zarf içerisinde; Ģirket unvanı altına Ģirketi temsil ve ilzama yetkili kiģiler tarafından imzalanmıģ hidroelektrik kaynak katkı payı teklif formu bulunur. Zarflar teslim edildikten sonra Ģirketler tekliflerini değiģtiremezler. Zarflar komisyon tarafından Ģirket yetkililerinin huzurunda açılır. 6 ncı maddenin beģinci fıkrasında müracaat dilekçesine ekleneceği belirtilen belgelerden, Ģirketin kuruluģu ile ilgili ticaret sicil gazetesi, irtibat adresi, imza sirküleri ve yetki belgelerinin noter tasdikli örneklerinden herhangi birinin, ayrıca noter tasdikli yetki belgesi ve imza beyanının eksik ve/veya uygun olmadığının tespiti halinde, davet yazısında eksik veya uygun görülmeyen belgelerin en geç hidroelektrik kaynak katkı payı toplantısında tamamlanması istenir. Hidroelektrik kaynak katkı payı toplantısında tekliflerin açılmasına kadar eksik ya da uygun olmayan belgelerin tamamlanamaması halinde teklif geçersiz sayılır. Rakam ve yazı ile yapılan teklif miktarının farklı olması halinde, yazılı miktar esas alınır. Belgelerinde eksik bulunmayan Ģirketlerin teklifleri en yüksekten en düģüğe doğru sıralanır, en yüksek teklifi veren Ģirketin Su Kullanım Hakkı AnlaĢması imzalamaya hak kazandığı belirlenir. c) En yüksek teklifi eģit olarak birden fazla Ģirketin vermesi halinde, en yüksek eģit teklifi vermiģ olanlardan aynı oturumda kapalı zarf ile birinci tekliften daha az olmamak kaydı ile yeniden teklif alınır. Yeniden teklif alınması durumunda Ģirket yetkilisinin bulunmaması halinde, Ģirketçe herhangi bir hak ve yeni teklif verme talebinde bulunulamaz. d) Kapalı zarf ile teklif verme toplantısına, davet edilen Ģirketlerden sadece birinin katılması ve bu Ģirket temsilcisinin zarf içerisinde sunduğu yukarıda belirtilen belgelerin ve teminatın geçerli olduğunun tespiti halinde, söz konusu Ģirketin vermiģ olduğu teklifteki oran komisyonun önerisi üzerine DSĠ Genel Müdürünün onayı ile kabul edilebilir. e) Kapalı zarf usulü ile belirlenen en yüksek teklif sahibi ve diğer teklif sahibi Ģirketler bir tutanakla tespit edilir ve tutanakta; seçim iģlemine dayanak oluģturan komisyon kurulması oluruna, toplantı ve karar tutanaklarına, davet edilen Ģirketlere, kapalı teklif toplantısına evrak sunan Ģirketlere, en yüksek hidroelektrik kaynak katkı payı teklif eden Ģirkete, izlenen usule, komisyon tarafından ilave edilmesinde yarar görülen diğer hususlara iliģkin bilgilere yer verilir. f) (DeğiĢik bent: 18/08/ S.R.G. Yön/3.mad) En yüksek teklifi vermiģ olan Ģirket hariç diğer Ģirketlerin geçici teminat mektupları, kapalı zarf ile teklif verme toplantısının tamamlanmasının ardından Ģirket yetkililerinin temsilcilerine tutanakla geri verilir. En yüksek teklif veren Ģirkete ait geçici teminat mektubu, söz konusu proje için Ģirket ile Su Kullanım Hakkı AnlaĢması

9 yapılmasını müteakip iade edilir. Geçici teminat mektubu, bu Yönetmelikte belirlenen Ģartların yerine getirilmemesi halinde irat kaydedilir. DSĠ ve EĠE projelerinde, teklif verme toplantısının sonucu Ģirketten en geç doksan gün içerisinde Ek-3 formatında fizibilite raporunu DSĠ ye sunması istenir. Fizibilite raporunun incelenmesini müteakip durum; on beģ iģgünü içerisinde lisans baģvurusu yapması için Ģirkete ve EPDK ya bildirilir. g) (DeğiĢik bent: 18/08/ S.R.G. Yön/3.mad;Mülga bent: 14/11/ S.R.G.Yön/1.md.) h) Su kullanım hakkı anlaģması imzalamaya hak kazandığı DSĠ tarafından kendisine bildirilen Ģirket, onbeģ iģ günü içerisinde, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğine göre lisans almak üzere EPDK'ya müracaat eder. Yapılan müracaatla ilgili olarak alınan Kurul Kararları EPDK tarafından DSĠ'ye bildirilir. i) Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğine göre yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu lisans alması Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararıyla uygun bulunan Ģirket, Su Kullanım Hakkı AnlaĢması imzalanmak üzere EPDK tarafından DSĠ'ye bildirilir. ġirket, yapılan bildirim tarihinden itibaren onbeģ iģ günü içerisinde DSĠ'ye müracaat eder. DSĠ görüģünde fizibilite raporunda giderilmesi gereken herhangi bir eksiklik bulunmuyorsa, DSĠ ile Ģirket arasında müracaat tarihinden itibaren otuz gün içerisinde noter huzurunda Su Kullanım Hakkı AnlaĢması imzalanır. DSĠ görüģünde, fizibilite raporunda giderilmesi gereken eksikliklerin belirtilmiģ olması halinde, Ģirket DSĠ'ye müracaat tarihinden itibaren otuz gün içerisinde söz konusu eksiklikleri gidererek DSĠ'ye tadil edilmiģ fizibilite raporunu teslim eder. Tadil edilmiģ fizibilite raporunun DSĠ tarafından uygun görülmesini müteakip otuz gün içerisinde noter huzurunda Su Kullanım Hakkı AnlaĢması imzalanır ve konu hakkında DSĠ tarafından EPDK'ya bildirimde bulunulur. Su Kullanım Hakkı AnlaĢması imzalayan Ģirketin lisans baģvurusu Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği çerçevesinde sonuçlandırılır. j) (DeğiĢik bent: 14/11/ S.R.G.Yön/1.md.) En yüksek teklifi veren Ģirketin lisans baģvurusunda bulunmaması veya lisans baģvurusunun EPDK tarafından reddedilmesi halinde, baģvuruya konu hidroelektrik projesi DSĠ internet sayfasında yeniden yayınlanarak baģvuruya açılır. Teklif verme toplantısı sonrasında, kendine düģen yükümlülükleri yerine getirmeyen veya getiremeyen tüzel kiģiler, tekrar ilana çıkarıldığında aynı proje için baģvuruda bulunamaz. DSĠ'ye yapılan baģvurunun tek olması halinde, seçim yapılmasına iliģkin hususlar dıģında bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde iģlem yapılır.

10 Noter huzurunda Su Kullanım Hakkı AnlaĢması imzalanması için öngörülen süreler, DSĠ'nin ek süre talebinin EPDK tarafından uygun görülmesinin DSĠ'ye bildirildiği tarihten itibaren bir defaya mahsus olmak üzere uzatılır. (Ek fıkra: 18/08/ S.R.G. Yön/3.mad) EPDK ya Su Kullanım Hakkı AnlaĢması imzalayabilmeye hak kazanıldığı bildirilen veya Su Kullanım Hakkı AnlaĢması imzalanmıģ projeler için; Enerji Piyasası Denetleme Kurulu kararıyla bu proje kapsamındaki hak ve yükümlülüklerin Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği çerçevesinde baģka bir tüzel kiģiye devredilmesine onay verilmesi halinde, müracaatı üzerine onay verilen tüzel kiģi ile Su Kullanım Hakkı AnlaĢması imzalanır. Bu fıkra kapsamında Su Kullanım Hakkı AnlaĢması imzalanacak olan projenin, daha önce Su Kullanım Hakkı AnlaĢması imzalanmıģ olan proje olması halinde, ilk su kullanım hakkı anlaģmasının imzalandığı tarih, bu Yönetmeliğin EK-1 in 4 üncü maddesinin son fıkrasına eklenmek suretiyle Su Kullanım Hakkı AnlaĢması imzalanır. Su Kullanım Hakkı AnlaĢması Hakkındaki Hükümler Madde 11 - (DeğiĢik madde: 18/08/ S.R.G. Yön/4.mad) Ek-1 de verilen taslakta belirtilen hükümler çerçevesinde imzalanan anlaģmanın bir örneği yazı ile EPDK ya gönderilir. Ek-1 de yer alan Su Kullanım Hakkı AnlaĢmasına, projenin özelliğine bağlı olarak özel hükümler eklenebilir. BaĢvurulan projenin ortak tesis kullanımının bulunmaması, depolama tesisi olmaması ve kaynak katkı payı ihtiva etmemesi durumlarında, Ek-1 de yer alan Su Kullanım Hakkı AnlaĢması metninden ilgili hükümler DSĠ tarafından çıkarılır. Su Kullanım Hakkı AnlaĢması, lisans süresince ve lisansın yürürlükte olduğu sürece geçerli olur ve Lisansın yenilenmesi, sona ermesi, iptali halinde Su Kullanım Hakkı AnlaĢması hükümsüz kalır. Lisansın yenilenmesi halinde, mevcut Su Kullanım Hakkı AnlaĢması eski hak ve mükellefiyetleri ile yenilenir. Lisansın sona ermesi, iptali veya Su Kullanım Hakkı AnlaĢmasının feshi hallerinde mevcut tesislerin durumuna iliģkin hususlar DSĠ ve EPDK tarafından ayrıca düzenlenir. ÇED Raporu Madde 12 - ġirket tarafından inģa edilecek bütün tesislere iliģkin olarak ilgili mevzuat çerçevesinde ÇED, Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması ve Çevre ve

11 Orman Bakanlığı'ndan ÇED Olumlu Kararı veya ÇED Gerekli Değildir Kararı alınması, Ģirketin sorumluluğundadır. ġirket tarafından inģa edilecek tesislerle ve tesis yerleri ile ilgili olarak ve ayrıca ÇED veya Proje Tanıtım Dosyasında verilecek taahhütler ile ilgili muhtemel bir olumsuz durumun ortaya çıkması halinde bütün sorumluluk Ģirkete ait olacaktır. ġirket tarafından inģa edilecek tesisler ile ilgili Çevre ve Orman Bakanlığından "ÇED Olumsuz Kararı" verilmesi halinde Su Kullanım Hakkı AnlaĢması hükümsüz kalır. BEġĠNCĠ BÖLÜM : Geçici ve Son Hükümler Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince DSĠ internet sayfasında yayımlanması gereken proje listeleri ilk yıl için bu Yönetmeliğin yayımlanmasını müteakip 1 ay içerisinde yayımlanır. Yayımlanan proje listelerinin hangi adresten temin edileceği ve ne Ģekilde ilgili kurum ve kuruluģlara gönderileceği bir defaya mahsus olmak üzere Resmi Gazetede ilan edilir. Listelerin duyuru Ģeklinde değiģiklik olması halinde ise bu değiģiklik Resmi Gazetede ayrıca yayımlanır. Geçici Madde sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında tanımlanan mevcut sözleģmeler arasında yer alan ve iģletmede bulunan hidroelektrik üretim tesislerini iģleten tüzel kiģilerin, imzalamıģ oldukları mevcut Su Kullanım Hakkı AnlaĢmaları EPDK'dan lisans almaları Ģartıyla lisans süresince geçerlidir. Yap iģlet devret modeli kapsamında mevcut sözleģmesi bulunan ve iģletmede olanların mevcut su kullanım anlaģmaları çerçevesinde ticari iģletme tarihine getirilmiģ gelir-gider ve fon akıģ tablosunda ABD Doları olarak yer alan DSĠ enerji katılım payları, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce kesin hesabı çıkmamıģ projeler için DSĠ tarafından ortak tesisin kesin hesabının çıkartılmasını müteakip tadil edilerek DĠE tarafından belirlenen TEFE değerleri kullanılarak ödeme tarihine getirilir. Günlük hesaplamalarda ödeme tarihinden bir önceki ay gerçekleģen TEFE değeri esas alınarak hesaplama yapılır. Yap iģlet devret modeli kapsamında elektrik enerjisi üretimi faaliyeti gösteren Ģirketlerin ortak tesislere ait enerji payı yatırım bedeli geri ödemesi her iģletme yılının sonunda yapılır. Mevcut Su Kullanım Hakkı AnlaĢmasında belirtilen ödeme süresi aynı kalır. Ancak bakiye para miktarı için TEFE uygulanır. Otoprodüktör ve otoprodüktör grubu Ģirketlerin Mevcut Su Kullanım AnlaĢmalarındaki ortak tesislere ait enerji payı yatırım bedeli geri ödemesine iliģkin hükümler, Ģirketlerin talebi halinde, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde tadil edilir.

12 Yap iģlet devret ve iģletme hakkı devri modelleri kapsamında mevcut sözleģmeler arasında yer alan ve iģletmede bulunan hidroelektrik üretim tesislerini iģleten tüzel kiģilerin, EPDK tarafından mevcut sözleģmeleri için teklif edilen tadilatları kabul ederek sözleģmelerini tadil etmeleri halinde, mevcut Su Kullanım Hakkı AnlaĢmaları bu Yönetmelik çerçevesinde yenilenir. Bu durumdaki tüzel kiģilere, Su Kullanım Hakkı AnlaĢması için bu Yönetmeliğin Ek-2, Ek-3, Ek- 4 ve Ek-5 hükümleri uygulanmaz. Geçici Madde 3 - Yap iģlet devret modeli kapsamında mevcut sözleģmesi olan ve bu sözleģme kapsamındaki bütün iģlemleri tamamlanmamıģ tüzel kiģilerden mevcut sözleģmeleri kapsamındaki bütün haklarından feragat ettiğini ya da Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği uyarınca inceleme ve değerlendirme sonucu lisans alması Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararıyla uygun bulunduğu takdirde feragat edeceğini yazılı olarak Bakanlığa ve EPDK'ya bildiren tüzel kişiler ile bu Yönetmelik hükümlerine göre Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanır. İmzalanacak Su Kullanım Hakkı Anlaşması için bu Yönetmeliğin Ek-2, Ek-3, Ek-4 ve Ek-5 hükümleri uygulanmaz. Geçici Madde 4 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince yayımlanan projelere; 04/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamında yap işlet devret ve otoprodüktör modelinde daha önce Bakanlığa fizibilite raporu teslim edilerek başvuruda bulunulanlardan bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Su Kullanım Hakkı Anlaşmasını imzalamak için DSİ'ye yapılan müracaatlar ile 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde üretim, otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisansı almak üzere gereken Su Kullanım Hakkı Anlaşmasını imzalamak için DSİ'ye yapılan müracaatlar, bu Yönetmelikteki müracaat esaslarına uygun olması ve Yönetmelik hükümleri çerçevesindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde işleme konulur. Geçici Madde sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi çerçevesinde; DSİ tarafından inşa edilmiş, işletmeye alınmış ve işletmeye alınacak hidroelektrik üretim tesisleri için Su Kullanım Hakkı Anlaşmasına ilişkin hükümler bu tesislerin enerji üretimiyle ilgili kısımları ve bunların mütemmim cüzleri olan taşınmazların EÜAŞ'a devir işlemlerine ait usul ve esasları belirleyen devir yönetmeliği kapsamında düzenlenir. Bu kapsama girmeyen ve EÜAŞ tarafından işletilmekte olan üretim tesisleri için imzalanacak Su Kullanım Hakkı Anlaşmaları da bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen hükümlere göre imzalanır.

13 Geçici Madde 6 - (Ek madde: 12/08/ S.R.G. Yön/4.mad) EPDK tarafından lisans verilmesi Kurul Kararı ile uygun bulunmuģ ve DSĠ ile Su Kullanım Hakkı AnlaĢması imzalamıģ olup, uygun bulma kararındaki diğer yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle lisans baģvurusu reddedilmiģ ve DSĠ'ye iade edilmiģ projelerde, tüzel kiģilerin uygun bulma kararındaki diğer yükümlülüklerini bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra otuz gün içerisinde eksiksiz olarak tamamlayıp EPDK tarafından DSĠ'ye bildirilmesi ve söz konusu tüzel kiģilerin bu süre içerisinde DSĠ'ye müracaat etmeleri halinde, bu tüzel kiģilerle daha önce imzalanan Su Kullanım Hakkı AnlaĢmalarındaki hükümler korunarak, Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre ilana çıkılmaksızın DSĠ tarafından ve EPDK'ya gönderilir. Geçici Madde 7 - (Ek madde: 12/08/ S.R.G. Yön/4.mad) 1/7/2006 tarihli ve 5539 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce, DSĠ tarafından EPDK'ya su kullanım hakkı anlaģması yapmaya hak kazandığı bildirilen aynı kaynak için yapılmıģ birden fazla baģvurunun yapıldığı projeler için EPDK tarafından teklif verme toplantısı düzenlenmemiģ olanlar, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içerisinde EPDK tarafından DSĠ'ye iade edilir. Geçici Madde 8 - (Ek madde: 08/02/ S.R.G. Yön/11.mad) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde DSĠ tarafından fizibilite raporu teslimi için tebligat yapılmamıģ projelerde, Ģirketlerden Ek-3A formatında fizibilite raporu hazırlaması istenir ve otuz gün süre verilir. Yürürlük Madde 13 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 14 - (DeğiĢik madde: 18/08/ S.R.G. Yön/5.mad) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürü yürütür.

14 EK HĠDROELEKTRĠK ENERJĠ ÜRETĠM TESĠSĠNĠN SU KULLANIMI HAKKI VE ĠġLETME ESASLARINA ĠLĠġKĠN ANLAġMA (ÖRNEK) AnlaĢmanın konusu ve taraflar Madde 1 - "Elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düģük maliyetli ve çevreye uyumlu bir Ģekilde tüketicinin kullanımına sunulması için rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve Ģeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluģturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanması" amacını taģıyan 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde halen piyasada faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kiģiler tarafından hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulması ve iģletilmesine iliģkin üretim, otoprodüktör, otoprodüktör grubu lisanslarına yönelik düzenlenen iģbu Su Kullanım Hakkı AnlaĢması Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü ile...anonim/limited ġirketi arasında akdedilmiģtir. Tanımlar Madde 2 - AnlaĢmada adı geçen: 1. Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, 2. DSĠ: Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğünü, 3. EĠE: Elektrik ĠĢleri Etüt Ġdaresi Genel Müdürlüğünü, 4. EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu, 5. (DeğiĢik bent: 18/08/ S.R.G. Yön/6.mad) ÜFE: Türkiye Ġstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Üretici Fiyat Endeksini, 6. Piyasa: Elektrik enerjisi piyasasını, 7. Lisans: Bir tüzel kiģinin piyasada faaliyet gösterebilmesi için EPDK'dan almak zorunda olduğu yetki belgesini, 8. Ortak Tesis: Enerji üretimi yanında sulama suyu, içme ve kullanma suyu temini ve taģkın koruma gibi birden fazla maksada hizmet eden tesisi, 9. Su Kullanım Hakkı AnlaĢması: Hidroelektrik enerji üretim tesislerinin su kullanımına iliģkin iģletme esaslarını ve DSĠ'ye ödenecek bedellerin ödeme Ģeklini belirleyen yazılı hükümlere ve Ģartlara göre DSĠ ile Ģirket arasında akdedilen anlaģma, 10. ġirket: Lisans almak üzere Su Kullanım Hakkı AnlaĢması yapmak için müracaat eden anonim veya limited Ģirketi, ifade eder. Esaslar

15 Madde 3 - AĢağıdaki maddelerde belirtilen hususlar,... Ġli,...Ġlçesinde elektrik enerjisi üretimi amacıyla Ģirket tarafından inģa edilecek...x...=... MW kurulu gücündeki... hidroelektrik enerji üretim tesislerinin, lisansın geçerli olduğu süredeki su kullanımına iliģkin iģletme esasları ile ortak tesislerin yatırım, iģletme, bakım, onarım ve yenileme giderlerinin enerji hissesi oranındaki katılım bedelinin DSĠ'ye ödeme Ģekli ile ilgili esasları belirler. ġirketin Yükümlülükleri Madde 4 - Hidroelektrik enerji üretim tesislerinin bulunduğu bölgenin havza geliģimine paralel olarak DSĠ tarafından yürütülmekte olan çalıģmalar çerçevesinde, havzadaki mevcut, inģa halinde ve mutasavver projeler (kesin proje, planlama, master plan, ön inceleme ve ilk etüt) kapsamında içmekullanma, turizm ve endüstri suyu temini, sulama, taģkın koruma ve enerji maksatları ile bunların dıģında olabilecek baģka maksatlara yönelik olarak diğer kuruluģlara ve tüzel kiģilere tahsis edilecek suların miktar ve amanlamasını belirleyecek olan iģletme planları DSĠ tarafından yapılır ve Ģirkete bildirilir. ġirket bu planlara uymakla yükümlüdür. ġirket, dere yatağının su alma yeri mansabında doğal hayatın idamesini sağlayacak ve bu kesimde su haklarını karģılayacak miktardaki suyu yatağa bırakacaktır. Doğal hayat için dere yatağına bırakılacak suyun miktar ve zamanlaması, kurulacak hidroelektrik enerji üretim tesisleri ile ilgili Ģirket tarafından hazırlanarak Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan onay alınacak olan ÇED, Proje Tanıtım Dosyası 'nda belirlenecektir.(ek cümle: 18/08/ S.R.G. Yön/7.mad) Ancak, doğal hayatın devamı için mansaba bırakılacak su miktarı projeye esas alınan son on yıllık ortalama akımın en az %10 u olacaktır. ÇED sürecinde ekolojik ihtiyaçlar göz önüne alındığında bu miktarın yeterli olmayacağının belirlenmesi durumunda miktar artırılabilecektir. Belirlenen bu miktara mansaptaki diğer teessüs etmiģ su hakları ayrıca ilave edilecek ve kesin proje çalıģmaları belirlenen toplam bu miktar dikkate alınarak yapılacaktır. Nehirde son on yıllık ortalama akımın %10 undan daha az akım olması halinde suyun tamamı doğal hayatın devamı için mansaba bırakılacaktır. Ġlgili mevzuat çerçevesinde ÇED veya Proje Tanıtım Dosyası gerektirmeyen projelerde ise fizibilite raporunda belirlenen ve DSĠ tarafından uygun görülen miktardaki su, doğal hayatın idamesini sağlamak üzere Ģirket tarafından dere yatağına bırakılacaktır. (DeğiĢik fıkra: 18/08/ S.R.G. Yön/7.mad) ġirket tarafından inģa edilecek enerji üretim tesislerinin menba ve mansabında değiģen ve geliģen Ģartlar çerçevesinde, havzada ihtiyaçların önceliği, havzanın geliģim durumu ve

16 menba-mansap iliģkisi göz önünde bulundurularak, bu hidroelektrik santral projesi ile ilgili ilk Su Kullanım Hakkı AnlaĢmasının imzalandığı tarihten itibaren yirmi yıllık periyotlar sonunda, havzadaki hidrolojik veriler, mevcut ve mutasavver projelerdeki değiģiklikler ile ihtiyaçların güncelleģtirilmesi, yeni projelerin geliģtirilmesi ve buna bağlı olarak önceden tespit edilmiģ iģletme planında DSĠ tarafından geçici veya sürekli olarak değiģiklik yapma hakkı saklıdır. Hidroelektrik enerji üretim tesisinin bulunduğu havzada olabilecek içme ve kullanma suyu maksatlı taleplerin karģılanması amacıyla yirmi yıllık süre beklenmeden idarece uygun görülen talepler derhal karģılanır. DeğiĢiklik yapılması halinde DSĠ söz konusu değiģiklikleri Ģirkete bildirir. ġirket bu planlara uymak zorundadır. Bu durumda Ģirket, DSĠ den herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Madde 5 - Hidroelektrik enerji üretim tesisleri, DSĠ tarafından belirlenecek menba ve mansap projelerindeki su kullanımı paternine göre iģletilecektir. Ortak tesislerde Madde 23'de belirtilen usuller çerçevesinde yapılacak iģletme, bakım, onarım, yenileme ve ayrıca mücbir sebeplerden dolayı su verilememesi durumunda enerji üretiminde meydana gelebilecek azalma veya aksamalar sebebiyle Ģirket DSĠ'den herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Madde 6 - Mücbir sebepler, tabii afetler ve jeolojik sebeblerle meydana gelebilecek hasarlar sonucu bir üretim tesisinin üretim dıģı kalması halinde üretimde ve enerji üretimi maksatlı taģınmazlar ile bunların mütemmim cüzlerinde oluģacak her türlü zarar Ģirkete aittir. Madde 7 - DSĠ tarafından inģa edilmiģ projeler kapsamına Ģirket tarafından hidroelektrik üretim tesisi ilave edilmesi durumunda, DSĠ tarafından belirlenecek iģletme planına göre ortak tesislerin iģletmesi DSĠ'ce yapılır ve DSĠ ile Ģirket buna uyar. ġirketin bu planlara aykırı iģletme yapması halinde, bütün zararlardan Ģirket sorumludur.ortak tesis konumundaki depolamalarda düzenlenecek sulara ait ön tahmin hesapları DSĠ tarafından yapılır. Madde 8 - ġirket tarafından iģletilecek olan hidroelektrik üretim tesisinin iģletme dıģı kalması halinde hidroelektrik üretim tesisinin mansabında bulunan projelerin ve çevresel değerlerin su ihtiyaçlarının karģılanmasını sağlayacak tedbirler Ģirketçe alınır. Madde 9 - ġirket kuracağı hidroelektrik enerji üretim tesislerini mansap Ģartlarına uygun olarak iģletecektir. Üretim tesisinden bırakılan suyun DSĠ ve üçüncü Ģahıslara ait tesislere zarar vermesine yol açacak iģletme Ģekilleri tatbik edilemez. ġirkete ait üretim tesisinin iģletiminden kaynaklanacak her türlü hasar ve zararlardan üçüncü Ģahıslara karģı da Ģirket sorumlu olacaktır.

17 Madde 10 - Depolamalı hidroelektrik santrallarda su tutma safhasında, mansaptaki su hakları ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak DSĠ tarafından belirlenecek miktardaki su, Ģirket tarafından dere yatağına bırakılacaktır. Aksi uygulandığı halde bütün zararlardan Ģirket sorumludur. Madde 11 - ġirket, yalnızca enerji üretiminde kullanılmak üzere kendisine tahsis edilmiģ olan suyu, baģka maksatlarla kullanamaz, herhangi bir maksatla kullanılmak üzere üçüncü Ģahıslara devredemez ve satamaz. Depolamalı hidroelektrik santrallarda baraj gölünden su ürünleri, rekreasyon ve bunun gibi gayelere yönelik olarak yararlanılması, DSĠ'ye aittir. Madde 12 - ÇeĢitli sebeblerle santrala az su gelmesi halinde suyun az olduğu süre içerisinde üretim tesisinin çalıģtırılamaması veya öngörülenden az enerji üretilmesi durumuna ait bütün risk ve sorumluluklar Ģirkete aittir. ġirketin yatırım öncesi bu konuları incelediği ve projesini buna göre geliģtirdiği kabul edilecektir. Madde 13 - Hidroelektrik enerji üretim tesisleri ile ilgili inģaat çalıģmaları sırasında, DSĠ'ce inģa edilmiģ ve edilmekte olan tesislere ve ayrıca çevreye zarar verilmemesi için gerekli tedbirler Ģirketçe alınacak ve mevcut proje gayesine bağlı olarak suyun verilmesinde bir aksamaya sebeb olunmayacaktır.aynı Ģekilde DSĠ tarafından inģa edilecek tesis çalıģmalarında Ģirkete ait üretim tesisinin zarar görmemesi için gerekli tedbirler DSĠ tarafından alınacaktır. Madde 14 - Hidroelektrik enerji üretim tesislerinin fizibilite raporu kapsamında olabilecek yetersiz etüt ve değerlendirmelerden dolayı ilerideki safhalarda hidrolojik, jeolojik, teknik, çevresel, sosyal ve ekonomik yönden oluģabilecek her türlü olumsuz sonuçtan yalnız Ģirket sorumludur. ġirket tarafından kurulacak hidroelektrik enerji üretim tesislerinin yatırımında doğabilecek her türlü hidrolojik, jeolojik, teknik, çevresel, ekonomik ve mali riskler ile tabii afet riski Ģirket tarafından yüklenilecektir. Madde 15 - ġirket tarafından kurulacak hidroelektrik enerji tesisleri ile ilgili olarak fizibilite raporunda öngörülen proje formülasyonunda (teklif edilen tesislerin konumları, kapasiteleri, boyutları gibi); ÇED/Proje Tanıtım Dosyası'nda, kati proje, uygulama projesi, inģaat ve iģletme safhalarında muhtemel bir değiģiklik söz konusu olması halinde, bu değiģikliklere yönelik DSĠ'nin uygun görüģü alınacaktır. DSĠ tarafından gerekli görülmesi halinde bu anlaģmaya ek bir protokol yapılacaktır. Aksi halde doğabilecek her türlü olumsuz durum, zarar ve riskten Ģirket sorumlu olacaktır. Madde 16 - Hidroelektrik enerji üretim tesislerinin iģletilmesi esnasında kullanılabilecek olan suların sağlıklı olarak belirlenebilmesi için DSĠ ve Ģirketçe

18 uygun görülecek yerlerde, tesis, teçhizat ve yapım bedeli Ģirket tarafından karģılanmak üzere DSĠ'ce uygun görülen elektronik sistemli akım gözlem/göl seviye ölçüm istasyonları DSĠ kontrollüğünde Ģirket tarafından kurulacaktır. Birinci fıkrada belirtilen akım gözlem/göl seviye ölçüm istasyonlarının korunması, bakım ve onarımı gerektiğinde yenilenmesi Ģirket tarafından yapılacak ve DSĠ yetkili elemanlarınca kontrol edilecektir. Hidrometrik ölçüm ve değerlendirmeler Ģirket ve DSĠ tarafından müģtereken yapılacaktır. ġirketin ölçümlere katılmaması halinde DSĠ'ce tespit edilen değerlere itibar edilecektir. Elektronik ölçüm sistemlerinin arızalanması durumunda, üretim tesisine alınabilecek su miktarını belirleme yöntemine DSĠ ve Ģirket müģtereken karar verecektir. MüĢterek karar oluģturulamadığı takdirde DSĠ görüģüne itibar edilecektir. Madde 17 - DSĠ'nin uygun görüģü alınmak kaydıyla ortak tesislerde enerji üretimine yönelik rehabilitasyon (kapasite artırımı, yükseltme gibi) yapılması gerektiğinde, söz konusu iģlere ait harcamaların tamamı Ģirket tarafından karģılanacak ve DSĠ 'den katılım payı talep edilmeyecektir. Madde 18 - ġirket enerji üretiminde kullandığı suyun kalitesini bozmayacak, insan, hayvan ve bitki hayatı ile normal geliģimi etkileyecek kimyasal maddelerle kirletmeden tabii yatağına bırakacaktır. Suyun kalitesi konusunda Ģirket bir hak iddia edemez. Ancak istenilen kalitede su elde etmek için hazırlayacağı bütün projeleri DSĠ'nin onayından sonra uygulamaya koyacaktır. ġirket tarafından hazırlanacak projenin eksiksiz olarak DSĠ'ye tesliminden itibaren 2 ay içerisinde görüģ bildirilir. Madde 19 - ġirket tarafından inģa edilecek bütün tesislere iliģkin olarak ilgili mevzuat çerçevesinde ÇED/Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması ve Çevre ve Orman Bakanlığından ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı alınması Ģirketin sorumluluğundadır. ġirket tarafından inģa edilecek tesislerle ve tesis yerleri ile ilgili olarak ve ayrıca ÇED veya Proje Tanıtım Dosyasında verilecek taahhütler ile ilgili muhtemel bir olumsuz durumun ortaya çıkması halinde bütün sorumluluk Ģirkete ait olacaktır. ġirket tarafından inģa edilecek tesisler ile ilgili Çevre ve Orman Bakanlığından "ÇED Olumsuz Kararı" verilmesi halinde Su Kullanım Hakkı AnlaĢması hükümsüz kalır.

19 Madde 20 - ġirket, tesislerin inģaatına ve iģletmesine baģlama tarihini üç ay, depolamalı tesislerde ise su tutma tarihini ise 6 ay önce DSĠ'ye bildirecektir. Bu tarihler Ģirketin lisansında yer alan tarihler ile aynı olacaktır. Geri ödeme esasları, hesaplama Ģekli ve ödenmesi Madde 21 - (DeğiĢik madde: 25/05/ S.R.G. Yön./3.mad;DeğiĢik madde: 17/10/ S.R.G. Yön/2.mad) Hidroelektrik santral, DSĠ'ce geliģtirilerek inģa edilen/edilmekte olan "...projesi" kapsamında yer aldığından "Ayrılabilir Maliyetler, Arta Kalan Faydalar Metodu" ile yapılan maliyet taksimine göre, enerji hissesi %... sulama hissesi %... içme suyu hissesi %... taģkın koruma hissesi %... olarak belirlenmiģtir.... yılında iģletmeye açılan/inģaatı devam etmekte olan "... projesi" nin ortak tesisine ait keģif artıģlı ihale bedeli,... yılı birim fiyatları ile... YTL olarak hesaplanmıģtır. Ortak tesislerin lisans süresince (... yıl) amortismanına tekabül eden değer... yılı birim fiyatları ile...x... =... YTL'dir. ġirket tarafından DSĠ'ye ödenmesi gereken bedel, bu değerin enerji payına isabet eden miktarı olan %...x...=... YTL'dir. DSĠ'ce ortak tesis kesin hesabının çıkarılmasından sonra enerji payına isabet eden miktar revize edilir sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına ĠliĢkin Kanun'un Geçici 4'üncü maddesinin ikinci fıkrasında "4628 sayılı Kanun kapsamında kurulmuģ veya kurulacak olan hidroelektrik santraller için belirlenecek ve Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğüne ödenecek olan enerji hissesi katılım payının hesabında esas alınacak ortak tesis bedeli, TEFE ile su kullanım anlaģmasının yapıldığı tarihe getirilmiģ olan ihaleye esas ilk keģif bedelinin %30'undan fazlasını geçemez. Proje ile ilgili kamulaģtırmalar için yapılmıģ ve yapılacak olan ödemelerin TEFE ile su kullanım anlaģması tarihine getirilmiģ bedelinin enerji hissesine düģen miktarının tamamı Ģirket tarafından ödenir." hükmü bulunmaktadır....yılında iģletmeye açılan/inģaatı devam etmekte olan "... projesi" nin ihaleye esas ortak tesise ait ilk keģif bedeli... yılı birim fiyatları ile... YTL'dir. Buna göre DSĠ'ye ödenmesi gereken enerji hissesi katılım payı; [...(Ġhaleye esas ortak tesise ait ilk keģif bedeli) x... (TEFE katsayısı-su kullanım hakkı anlaģması tarihine güncelleme) x... (% enerji hissesi) x 1,30 =...]+... (ortak tesise ait kamulaģtırma bedelinin enerji hissesine düģen miktarı) =... YTL'dir. Ortak tesise ait kamulaģtırma bedelinin nihai tespitini müteakip bu miktar enerji hissesi katılım payı oranında ayrıca revize edilecektir. Ödemelerde aģağıdaki hususlar dikkate alınır:

20 a) Ġlk ödeme tarihi olarak iģletmeye baģlama tarihinden 5 tam yıl sonrası alınır. ġirket tarafından DSĠ'ye ödenmesi gereken bedelin ilk taksiti TEFE ile ödeme yılına getirilip 10'a bölünerek bulunur. Geriye kalan kısmı takip eden 9 yılda 9 taksitle, Lisans süresi yetmediği takdirde ise Lisans süresi bitimine kadar olan yıl sayısı kadar taksitler halinde, iģletmeye baģlama tarihini takip eden 6. yıldan itibaren ödenir. b) Ġlk taksitten sonraki taksitlerin hesaplanmasında TEFE uygulanarak bulunan ilk yıl taksitinin ödenmesinden sonra kalan ana paraya TEFE uygulanarak bulunan değer, kalan yıl sayısına bölünerek yıl taksiti bulunur. Aynı iģlem takip eden yıllardaki taksitlerin hesabında uygulanır. Ortak tesise ait kamulaģtırmaya iliģkin kesin hesabın çıkmasını müteakip tespit edilen ortak tesise ait kamulaģtırma bedeli enerji hissesi katılım payı farkı; 1- ġirket tarafından DSĠ'ye ödenmesi gereken bedelin ödenmesine baģlanmamıģ ise bu maddenin (a) ve (b) bendlerinde belirtilen esaslara göre ġirketten tahsil edilir. 2- ġirket tarafından DSĠ'ye ödenmesi gereken bedelin ödenmesine baģlanmıģ ise bu maddenin (b) bendinde belirtilen esaslara göre fazla olan miktar müteakip yıllardaki ödemelere eģit taksitler halinde ilave edilir. Herhangi bir sebeple ortak tesis inģaatının Ģirketin enerji projesi ile eģ zamanlı olarak tamamlanamaması durumunda ġirket DSĠ'den herhangi bir sebeple tazminat ve hak talebinde bulunamaz. ġirket ödemesi gereken taksit tutarını, gününde DSĠ Merkez Saymanlığına yatırmakla yükümlüdür. Gününde ödenmeyen taksitler 28 inci madde uyarınca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre tahsil edilir. ĠĢletme, bakım onarım giderlerinin hesaplanması ve ödenmesi Madde 22 - Ortak tesislerde mücbir sebepler, tabii afetler ve jeolojik sebeplerden dolayı oluģabilecek zararlar Madde 21'de belirtilen hisseler oranında DSĠ ve Ģirket arasında yapılacak bir protokol çerçevesinde karģılanacaktır. Madde 23 - Ortak tesislerde her yılın Kasım ayı baģında, bir sonraki yıl için yapılacak iģletme, bakım, onarım ve yenileme iģlerinin ve bu iģlerin programlamasının tespiti için DSĠ ve Ģirket tarafından tesis muayenesi yapılarak

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik YÖNETMELİK ( Tamamı Son Değişiklikler Dahil ) Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Enerji ve Tabii

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır.

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır. www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Anonim şirketlerin genel kurul

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 4729 ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572

Detaylı

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI Nisan 2003 1 PİYASA YAPISI... 1 1.1 AMAÇLAR... 1 1.2 PİYASA YAPISINA GENEL BAKIŞ... 2 1.3 PİYASA FAALİYETLERİ VE PİYASAYA GİRİŞ...

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 5 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 5 AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR... 5 Amaç... 5 Kapsam... 5 Tanımlar... 5 ĠKĠNCĠ BÖLÜM... 6 KAMU MALĠYESĠ... 6 Kamu maliyesi... 6 Kamu maliyesinin

Detaylı

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT Nisan 2012 YATIRIM PROGRAMLAMA İZLEME VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÖNSÖZ Ülkemizde kamu yatırım ve

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KĠTAP Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KĠTAP Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KĠTAP Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 16 Ağustos 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28386 Ekonomi Bakanlığından: YÖNETMELİK 2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Resmi Gazete Sayı: 27323 Resmî Gazete Tarihi: 18 Ağustos 2009 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 1 (1)

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi Ocak 2009 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1 ÖNSÖZ 6 2 KISALTMALAR LĠSTESĠ 7 3 YÖNETĠCĠ ÖZETĠ 8 4 EL KĠTABININ KAPSAMI 9 4.1 Kapsanan

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:30.12.

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:30.12. BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:30.12.2013/28867 (Mük) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Ġstisnalar, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ

FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNC NCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı, fındık ticaretini kolaylaştırmak, depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak,

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 29 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28986 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

(1) Bu Yönetmelik, 6306 sayılıkanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

(1) Bu Yönetmelik, 6306 sayılıkanuna dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi: 15.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28498 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı