Kedinizin yeni mamasý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kedinizin yeni mamasý"

Transkript

1 Kedinizin yeni mamasý Kedinizin yeni mamasý DFC Yem Ýç ve Dýþ Tic. Ltd. Þti. Yeþillik Cd. Modeko Selgeçen Ýþ Mrk. No: 23/P-2, Karabaðlar - ÝZMÝR Tel: Fax: /mollycatfood /mollycatfood ISO 22:25 ve ISO 9:28 Belgelerine sahip tesislerde

2 Mamada tazeliðin avantajlarý.... Ýthal edilen mamalar genellikle, üretim tarihinden itibaren 6-8 ay sonra dostlarýmýzýn kabýna girmektedir. Zamanla bu mamalarýn, okside olduklarýný, lezzetini kaybettiðini ve yüksek vitamin kayýplarýna uðradýklarýný görebilmekteyiz. Molly Kedi Mamalarýnýn tazeliði dostlarýmýzýn en büyük avantajlarýndan biridir. Molly Kedi Mamalarý, yüksek kalitede, mükemmel tazelik ve içeriðe sahip hammaddeler kullanýlarak üretilmiþtir.. Tavuk Eti Unu; Tavuðun; tüy, kan, ayak ve kafa bölümleri tamamen ayrýldýktan sonra elde edilmiþtir ve günlük olarak toplanan hammaddeler ile üretilmiþtir. Tavuk Yaðý; Yüksek yað asidi içeren tavuk yaðý kullanýlmaktadýr. Balýk Unu ve Balýk Yaðý; Karadeniz bölgesinde çýkan ve hamsinin tamamýndan üretilen, Hamsi Unu ve Hamsi yaðý kullanýlýr. Hamsi unu ve hamsi yaðý seviyesi en yüksek olan ürünlerdendir. Karides Unu; Son derece lezzetli ve dengeli mineral içeriðiyle Antartik Okyanusundan çýkan krillerin bütününden üretilen Karides unu kullanýlmýþtýr. Pirinç; Lezzetli tadý ve kalitesiyle ünlü Türk baldo pirinci. Kediler, düþük kalitedeki besinlerin ve bozulmaya baþlamýþ olan etin tadýný, birçok diðer canlýdan daha iyi algýlarlar, bu nedenle özellikle kedi mamalarý, doðru bir þekilde üretilmeli ve taze bir þekilde sunulmalýdýr. Mamalarýn kalitesini ve tazeliðini deðerlendirmenin en iyi ve en kolay yolu sadece onlarý dinlemek ve izlemektir. Mamanýn kalitesinin nasýl olduðunu coþkuyla yiyerek ya da reddederek size herhangi bir satýcýdan çok daha iyi anlatacaklardýr. Mýsýr; Herhangi bir zirai ilaç kullanmadan üretilen GDO'suz Mýsýr. ; Kedilerde görme ve kalp kaslarýnýn geliþimini desteklemek için kullanýlýr ve enerji üretimini artýrýr. Bira Mayasý; Baðýþýklýk sistemini geliþtirerek dostlarýmýzý saðlýklý kýlan, B vitaminleri ve nükleotidler için çok iyi bir kaynaktýr. Benzersiz Bitkisel Ýçerikler. Deniz Yosunu: Sindirimi ve sindirim sistemindeki saðlýklý bakterilerin oluþumunu destekleyen yýllarca insanlar için kullanýlan doðal bir prebiyotiktir. Organik yapýsý nedeni ile demir, manganez ve iyot gibi doðal mineraller açýsýndan iyi bir kaynaktýr. Avizeaðacý Özütü: Saponinler bakýmýndan zengin kurutulmuþ bitki özüdür. Yapýsýndaki saponinler, dýþký kokusunu azaltmak üzere amonyak ve sindirim yan ürünlerini baðlar. Kedinizin yeni mamasý Pisilyum: Pisilyum, plantago bitkisinden elde edilen çekirdek kabuðudur ve konsantre bir çözünülebilir lif kaynaðýdýr. Bu nedenle sindirimi destekler ve kontrollü enerji çýkýþý saðlar. Ayrýca, aðýr metaller ve toksin gibi zararlý maddeleri baðlayarak sindirim sisteminden dýþkýya atýlmalarýný saðladýðý düþünülmektedir.

3 % 2 aya sütten kesilmiþ kadar yavru kediler için. Molly Kitten, saðlýklý bir metabolizma ve kemik geliþimini desteklemek üzere yaðlarý ve temel mineral ve vitaminler ile zenginleþtirilmiþtir. KITTEN 2 aya kadar Yavru Kediler için Tam ve Dengeli Kedi Mamasý Complete & Balanced Cat Food for Kittens up to 2 months Ayrýca optimum düzeyde protein, yað ve karbonhidrat dengesi ile yavru kedinizin saðlýklý bir þekilde büyümesi için formüle edilmiþtir. Healthy Development Yavru kedinizin saðlýklý geliþimine destek olur. Balanced Vitamins & Minerals Metabolizmayý desteklemek ve güçlü bir iskelet yapýsý oluþturmak için dengeli vitamin ve mineraller içerir. Immuno Care Ýçeriðindeki doðal prebiyotik lifler sayesinde baðýþýklýðý destekler. 5 kg 2 kg + 5 g Bedava Vitamin C Niyasin Bakýr (Sülfat olarak) Çinko (Sülfat olarak) Çinko (Þelat olarak) Manganez (Sülfat olarak) Selenyum (Selenit olarak) % 38 % 8 % 8 % 2,5 % 3,8 %, IU/kg 2.25 IU/kg 225 mg/kg 38 mg/kg 75 mg/kg 2.6 mg/kg 8 mg/kg 95 mg/kg 2 mg/kg 3 mg/kg,3 mg/kg Kurutulmuþ Tavuk i (%46), Baldo Pirinç (%4), Mýsýr, Rafine Tavuk Yaðý, Bezelye, Hamsi Unu (%7), Karides Unu, Bira Mayasý, Hidrolize Tavuk Ciðeri, Hamsi Yaðý, Nükleotit Maya i, Mineraller, Prebiotik Mannan Oligo Sakkaritler, Deniz Yosunu, Avizeaðacý özütü, Kýzýlcýk Tozu, Pisilyum.... Saðlýklý Geliþim Yavru kedinizin saðlýklý büyümesini ve metabolizmasýnýn ideal çalýþmasýný destekleyecek þekilde, uzun bir ömür sürebilmesi için protein ve yað oraný dengelenerek formüle edilmiþtir. Ayrýca formüldeki optimum mineral dengesi yavru kedinizin kemik geliþimine katkýda bulunur.... Dengeli Vitamin ve Mineraller Metabolizmayý desteklemek ve sürekli enerji üretimini saðlamak üzere optimal düzeyde vitaminler içermektedir. Ýskelet yapýsýnýn güçlü ve saðlýklý oluþumu için gerekli olan temel iz mineraller, vücudun kolaylýkla absorbe edebileceði ve faydalanabileceði formdadýr.... Baðýþýklýk Desteði Ýçeriðindeki doðal prebiyotik lifler, baðýrsaklarda yararlý bakterilerin geliþimini destekler ve patojenlerin zararlý etkisinin azaltýmasýna yardýmcý olur, baðýþýklýk sistemini destekler ve sindirimi optimize eder. Sindirilebilirliði yüksek gýdalarýn, hassas bir piþirme iþlemine tabi tutulmasý ile Molly Kitten maksimum sindirimin saðlanmasýna yardýmcý olur.... Deri ve Tüy Saðlýðý Saðlýklý deri yapýsýný ve parlak tüylerin oluþumunu desteklemek üzere vitaminler ve amino asitlerce zenginleþtirilmiþ, Omega- 6: yað asitleri oraný dengelenmiþtir. Hamilelik ve Emzirme Dönemineki Yetiþkin Kediler Ýçin... Saðlýklý Hamilelik Dönemi Yüksek oranda sindirilebilir protein ve dengeli aminoasit içeriði ile Molly Kitten, gebe kediler için yavrularýn doðum aðýrlýklarýný ve baðýþýklýk sistemlerini optimize eden ideal bir mamadýr.... Saðlýklý Emzirme Dönemi Molly Kitten sayesinde süt emzirme döneminde kedinizin yavrularýnýn saðlýklý geliþimi ve iskelet sisteminin yapýlanmasý için gerekli olan yað asitleri ve minerallerce zengin süt veriminin saðlanmasýna

4 % yaþýný doldurmuþ yetiþkin kediler için Molly Yetiþkin Kedi Mamasý, kedinizin günlük beslenme ihtiyacýný tam olarak karþýlayabilmek için kedi&köpek beslenme uzmanlarý tarafýndan formüle edilmiþ ve yüksek kaliteli içeriðinden dostlarýmýzýn tam olarak faydalanmasý hedeflenerek ileri extruder teknolojisi ile üretilmiþtir. Kedilerinizin özellikle böbrek ve sindirim sistemi hassasiyeti göz önünde bulundurularak Molly Yetiþkin Kedi Mamasý formülasyonunda özenle seçilmiþ hammaddelerin besin deðerleri dengesi optimum seviyede saðlanmýþtýr. Tüm Irklar için Tam ve Dengeli Yetiþkin Kedi Mamasý Karidesli & Somonlu Complete & Balanced for All Breeds Adult Cat Food Shrimp & Salmon ph Control Dengelenmiþ ph seviyesi ile üriner taþ oluþum riskini azaltmaya Kilolu ve/veya kýsýrlaþtýrýlmýþ kedinizin ideal vücut aðýrlýðýný korumak için özel olarak formüle edilmiþtir. Digestive Control Sindirilebilirliði yüksek içeriði ile besinlerden yararlanýmý maksimum seviyeye çýkararýr. 5 kg 2 kg % 34 % 6 % 8 Ham Selüloz % 2,8 % 3,6 %,65 Vitamin À 2. IU/kg.5 IU/kg Vitamin Å mg/kg L-Karnitin 5 mg/kg.5 mg/kg Hidrolize Somon i (%28), Kurutulmuþ Tavuk i, Karides Unu (%8), Baldo Pirinç, Mýsýr, Rafine Tavuk Yaðý, Bezelye, Hamsi Unu, Bira Mayasý, Somon Yaðý, Nükleotit Maya i, Mineraller, Prebiotik Mannan Oligo Sakkaritler. ph Kontrol Molly Shrimp & Salmon, dengelenmiþ ph seviyesi (<7) ile üriner taþ oluþumu riskini azaltmaya Vücut Kondisyonu ve Güçlü Kas Yapýsý Ýçerdiði yüksek kaliteli somon, karides ve tavuk gibi hayvansal proteinler; kas yapýsý ve iyi bir vücut kondisyonu oluþumunu desteklemek üzere gerekli aminoasitleri temin eder. Saðlýklý ve Parlak Tüyler Somonun içeriðindeki zengin ve Rafine Tavuk Yaðýnýn içerdiði ile saðlýklý deri ve parlak tüy oluþumuna Saðlýklý Sindirim Sistemi Saðlýklý tahýl ve pirinç içeriði ile besinlerin daha kolay sindirilmesini saðlayarak, yaþamsal aktiviteler için enerji tasarrufu saðlanmasýna Besinlerden yararlanýmýn maksimum seviyeye çýkarýlmasýný, böylece daha az ve kuru dýþký atýlýmýný destekler. Görme ve Kalp Saðlýðý Kusursuz bir sinir sisteminin saðlanmasýna yardýmcý olur, kalp saðlýðýnýn ve görme kabiliyetinin korunmasýna yardýmcý olmak için gerekli olan yüksek miktarda ilave edilmiþtir. Tartarsýz Saðlýklý Diþler Diþleri tartar ve plak oluþumundan korumaya yardýmcý olan tanecik yapýsý elde etmek için lifler ilave edilmiþtir.

5 % Kilolu ve/veya Kýsýrlaþtýrýlmýþ Kediler için Somonlu Yetiþkin Kedi Mamasý Light & Sterilised for Overweight and/or Neutered Cats Rich in Salmon Molly Light & Sterilised; kilolu ve/veya kýsýrlaþtýrýlmýþ kediler için özel olarak formüle edilmiþtir. Kedinizin Kilo kontrolünün saðlamasýna yardýmcý olurken lezzetli bir mamada tüm temel besinleri sunacak þekilde dikkatle dengelenmiþ protein ve yað seviyelerini içerir. Molly Light & Sterilised, lezzetli besinler ile saðlýklý bir süreçte kedinizin ideal kilolarýna kavuþmasýný yardýmcý olacaktýr. ph Control Dengelenmiþ ph seviyesi ile üriner taþ oluþum riskini azaltmaya Kilolu ve/veya kýsýrlaþtýrýlmýþ kedinizin ideal vücut aðýrlýðýný korumak için özel olarak formüle edilmiþtir. Digestive Control Sindirilebilirliði yüksek içeriði ile besinlerden yararlanýmý maksimum seviyeye çýkararýr. 5 kg 2 kg Vitamin C Niyasin L-Karnitin Bakýr (Sülfat olarak) Çinko (Sülfat olarak) Çinko (Þelat olarak) Manganez (Sülfat olarak) Selenyum (Selenit olarak) % 3 % 2 % 7 % 4 % 3,6 %, IU/kg.5 IU/kg 5 mg/kg 25 mg/kg 5 mg/kg 2 mg/kg.8 mg/kg 8 mg/kg 95 mg/kg 2 mg/kg 3 mg/kg,3 mg/kg Hidrolize Somon i (%22), Baldo Pirinç, Mýsýr, Bezelye, Hamsi Unu, Karides Unu, Bira Mayasý, Hamsi Yaðý, Nükleotit Maya i, Mineraller, Prebiotik Mannan Oligo Sakkaritler, Deniz Yosunu, Avizeaðacý özütü, Kýzýlcýk Tozu, Pisilyum. Saðlýklý Vücut Kondisyonu, Ýdeal Kilo ve Güçlü Kas Yapýsý Ýçeriðindeki yüksek kaliteli hayvansal proteinler, L-Carnitine ve ile ideal kilonun korunmasý için organizmada yaðýn enerjiye dönüþümünü destekler ve kas hücrelerinin saðlýklý oluþumuna... ph Kontrol Molly Light & Sterilised, dengelenmiþ ph seviyesi (<7) ile üriner taþ oluþumu riskini azaltmaya Sindirilebilirliði yüksek gýdalarýn, hassas bir piþirme iþlemine tabi tutulmasý ile Molly Light & Sterilised maksimum sindirimin saðlanmasýna... Deri ve Tüy Saðlýðý Molly Light & Sterilised, saðlýklý deri yapýsýný ve parlak tüylerin oluþumunu desteklemek üzere vitaminler ve amino asitlerce zenginleþtirilmiþ, : yað asitleri oraný dengelenmiþ içeriðe sahiptir.... Tüy Yumaðý Atýmý Sindirim sisteminin bozulmasýna sebep olan tüy yumaklarýnýn dengelenmiþ besinsel lif içeriði ile çözülerek, kolayca atýlmasýna... Kilo Koruma Formülü Dengelenmiþ protein : yað oranýna sahip Molly Light & Sterilised ile kediniz vücudundaki fazla kilolarý verirken, kas saðlýðýný destekler.... Saðlýklý Baðýþýklýk Sistemi Molly Light & Sterilised içeriðindeki doðal prebiyotik lifler baðýrsaklarda yararlý bakterilerin geliþimini destekler ve patojenlerin zararlý etkisinin azaltýlmasýna yardýmcý olur, baðýþýklýk sistemini destekler ve sindirimi optimize eder.... Dengeli Vitamin ve Mineraller Metabolizmayý desteklemek ve sürekli enerji üretimini saðlamak üzere optimal düzeyde vitaminler içermektedir. Temel iz mineraller, vücudun kolaylýkla absorbe edebileceði ve faydalanabileceði formdadýr.... Görme ve Kalp Saðlýðý Sinir sisteminin, kalp saðlýðýnýn ve görme kabiliyetinin desteklenmesi için gerekli olan yüksek miktarda ilave edilmiþtir.

6 % Molly Light & Sterilised; kilolu ve/veya kýsýrlaþtýrýlmýþ kediler için özel olarak formüle edilmiþtir. Kedinizin Kilo kontrolünün saðlamasýna yardýmcý olurken lezzetli bir mamada tüm temel besinleri sunacak þekilde dikkatle dengelenmiþ protein ve yað seviyelerini içerir. Molly Light & Sterilised, lezzetli besinler ile saðlýklý bir süreçte kedinizin ideal kilolarýna kavuþmasýný yardýmcý olacaktýr. Kilolu ve/veya Kýsýrlaþtýrýlmýþ Kediler için Yetiþkin Kedi Mamasý Light & Sterilised for Overweight and Neutered Cats ph Control Dengelenmiþ ph seviyesi ile üriner taþ oluþum riskini azaltmaya Kilolu ve/veya kýsýrlaþtýrýlmýþ kedinizin ideal vücut aðýrlýðýný korumak için özel olarak formüle edilmiþtir. Digestive Control Sindirilebilirliði yüksek içeriði ile besinlerden yararlanýmý maksimum seviyeye çýkararýr. 5 kg 2 kg Vitamin C Niyasin L-Karnitin Bakýr (Sülfat olarak) Çinko (Sülfat olarak) Çinko (Þelat olarak) Manganez (Sülfat olarak) Selenyum (Selenit olarak) % 3 % 2 % 7 % 4 % 3,6 %, IU/kg.5 IU/kg 5 mg/kg 25 mg/kg 5 mg/kg 2 mg/kg.8 mg/kg 8 mg/kg 95 mg/kg 2 mg/kg 3 mg/kg,3 mg/kg Kurutulmuþ Tavuk i, Baldo Pirinç, Bezelye, Rafine Tavuk Yaðý, Hamsi Unu, Karides Unu, Bira Mayasý, Hidrolize Tavuk Ciðeri, Hamsi Yaðý, Nükleotit Maya i, Mineraller, Prebiotik Mannan Oligo Sakkaritler, Deniz Yosunu, Avizeaðacý özütü, Kýzýlcýk Tozu, Pisilyum. Saðlýklý Vücut Kondisyonu, Ýdeal Kilo ve Güçlü Kas Yapýsý Ýçeriðindeki yüksek kaliteli hayvansal proteinler, L-Carnitine ve ile ideal kilonun korunmasý için organizmada yaðýn enerjiye dönüþümünü destekler ve kas hücrelerinin saðlýklý oluþumuna... ph Kontrol Molly Light & Sterilised, dengelenmiþ ph seviyesi (<7) ile üriner taþ oluþumu riskini azaltmaya Sindirilebilirliði yüksek gýdalarýn, hassas bir piþirme iþlemine tabi tutulmasý ile Molly Light & Sterilised maksimum sindirimin saðlanmasýna... Deri ve Tüy Saðlýðý Molly Light & Sterilised, saðlýklý deri yapýsýný ve parlak tüylerin oluþumunu desteklemek üzere vitaminler ve amino asitlerce zenginleþtirilmiþ, : yað asitleri oraný dengelenmiþ içeriðe sahiptir.... Tüy Yumaðý Atýmý Sindirim sisteminin bozulmasýna sebep olan tüy yumaklarýnýn dengelenmiþ besinsel lif içeriði ile çözülerek, kolayca atýlmasýna... Kilo Koruma Formülü Dengelenmiþ protein : yað oranýna sahip Molly Light & Sterilised ile kediniz vücudundaki fazla kilolarý verirken, kas saðlýðýný destekler.... Saðlýklý Baðýþýklýk Sistemi Molly Light & Sterilised içeriðindeki doðal prebiyotik lifler baðýrsaklarda yararlý bakterilerin geliþimini destekler ve patojenlerin zararlý etkisinin azaltýlmasýna yardýmcý olur, baðýþýklýk sistemini destekler ve sindirimi optimize eder.... Dengeli Vitamin ve Mineraller Metabolizmayý desteklemek ve sürekli enerji üretimini saðlamak üzere optimal düzeyde vitaminler içermektedir. Temel iz mineraller, vücudun kolaylýkla absorbe edebileceði ve faydalanabileceði formdadýr.... Görme ve Kalp Saðlýðý Sinir sisteminin, kalp saðlýðýnýn ve görme kabiliyetinin desteklenmesi için gerekli olan yüksek miktarda ilave edilmiþtir.

7 yaþýný doldurmuþ yetiþkin kediler için. 3 kg 5 kg kg % 32 % 5 % 8 % 2,8 % 3,6 %,65 5. IU/kg 9 IU/kg 9 mg/kg Vitamin C 5 mg/kg.5 mg/kg % + Tüm ýrklar için tam ve dengeli Yetiþkin Kedi Mamasý Complete & Balanced Cat Food Kurutulmuþ Tavuk i (%37), Baldo Pirinç, Mýsýr, Rafine Tavuk Yaðý, Bezelye, Hamsi Unu (%6), Karides Unu, Bira Mayasý, Hamsi Yaðý, Nükleotit Maya i, Mineraller, Prebiotik Mannan Oligo Sakkaritler. Molly Yetiþkin Kedi Mamasý, kedinizin günlük beslenme ihtiyacýný tam olarak karþýlayabilmek için kedi&köpek beslenme uzmanlarý tarafýndan formüle edilmiþ ve yüksek kaliteli içeriðinden dostlarýmýzýn tam olarak faydalanmasý hedeflenerek ileri extruder teknolojisi ile üretilmiþtir. Kedilerinizin özellikle böbrek ve sindirim sistemi hassasiyeti göz önünde bulundurularak Molly Yetiþkin Kedi Mamasý formülasyonunda özenle seçilmiþ hammaddelerin besin deðerleri dengesi optimum seviyede saðlanmýþtýr. Kedinizin ideal kilosunu korumasýna Coat Care Saðlýklý deri, parlak tüyler için : oraný dengelenmiþ.... Vücut Kondisyonu ve Güçlü Kas Yapýsý Ýçerdiði yüksek kaliteli tavuk ve hamsi gibi hayvansal proteinler; kas yapýsý ve iyi bir vücut kondisyonu oluþumunu desteklemek üzere gerekli aminoasitleri temin eder. Digestive Control Sindirilebilirliði yüksek içeriði ile besinlerden yararlanýmý maksimum seviyeye çýkararýr.... Saðlýklý ve Parlak Tüyler Hamsi Yaðýnýn içeriðindeki zengin ve Rafine Tavuk Yaðýnýn içerdiði ile saðlýklý deri ve parlak tüy oluþumuna Saðlýklý tahýl ve pirinç içeriði ile besinlerin daha kolay sindirilmesini saðlayarak, yaþamsal aktiviteler için enerji tasarrufu saðlanmasýna Besinlerden yararlanýmýn maksimum seviyeye çýkarýlmasýný, böylece daha az ve kuru dýþký atýlýmýný destekler.... Görme ve Kalp Saðlýðý... Kusursuz bir sinir sisteminin saðlanmasýna yardýmcý olur, kalp... saðlýðýnýn ve görme kabiliyetinin korunmasýna yardýmcý olmak için... gerekli olan yüksek miktarda ilave edilmiþtir.... Tartarsýz Saðlýklý Diþler... Diþleri tartar ve plak oluþumundan korumaya yardýmcý olan tanecik... yapýsý elde etmek için lifler ilave edilmiþtir.

8 5 kg 2 kg % 3 % 3 % 8 % 3 2. IU/kg.5 IU/kg mg/kg.2 mg/kg % COLOUR MIX + Tüm ýrklar için tam ve dengeli Yetiþkin Kedi Mamasý Complete & Balanced Cat Food Tavuk Eti Unu, Pirinç, Mýsýr, Mýsýr Gluteni, Bitkisel Ürünler, Tavuk Yaðý, Bira Mayasý, Balýk Unu, Balýk Yaðý, Vitaminler, Mineraller,, Doðal Sindirim Düzenleyici, % Doðal Antioksidanlar, Toksin Baðlayýcýlar, Doðal Baðýþýklýk Sistemi Destek Besinleri. yaþýný doldurmuþ yetiþkin kediler için. Molly Yetiþkin Kedi Mamasý, kedinizin günlük beslenme ihtiyacýný tam olarak karþýlayabilmek için kedi&köpek beslenme uzmanlarý tarafýndan formüle edilmiþ ve yüksek kaliteli içeriðinden dostlarýmýzýn tam olarak faydalanmasý hedeflenerek ileri extruder teknolojisi ile üretilmiþtir. Kedilerinizin özellikle böbrek ve sindirim sistemi hassasiyeti göz önünde bulundurularak Molly Yetiþkin Kedi Mamasý formülasyonunda özenle seçilmiþ hammaddelerin besin deðerleri dengesi optimum seviyede saðlanmýþtýr. Kedinizin ideal kilosunu korumasýna Coat Care Saðlýklý deri, parlak tüyler için : oraný dengelenmiþ.... Vücut Kondisyonu ve Güçlü Kas Yapýsý Ýçerdiði yüksek kaliteli tavuk ve hamsi gibi hayvansal proteinler; kas yapýsý ve iyi bir vücut kondisyonu oluþumunu desteklemek üzere gerekli aminoasitleri temin eder.... Saðlýklý ve Parlak Tüyler Hamsi Yaðýnýn içeriðindeki zengin ve Rafine Tavuk Yaðýnýn içerdiði ile saðlýklý deri ve parlak tüy oluþumuna Saðlýklý tahýl ve pirinç içeriði ile besinlerin daha kolay sindirilmesini saðlayarak, yaþamsal aktiviteler için enerji tasarrufu saðlanmasýna Besinlerden yararlanýmýn maksimum seviyeye çýkarýlmasýný, böylece daha az ve kuru dýþký atýlýmýný destekler.... Görme ve Kalp Saðlýðý Kusursuz bir sinir sisteminin saðlanmasýna yardýmcý olur, kalp saðlýðýnýn ve görme kabiliyetinin korunmasýna yardýmcý olmak için gerekli olan yüksek miktarda ilave edilmiþtir.... Tartarsýz Saðlýklý Diþler Diþleri tartar ve plak oluþumundan korumaya yardýmcý olan tanecik yapýsý elde etmek için lifler ilave edilmiþtir.

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek,

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, YEMLERİ EVREK & ÇİPURA L 1 Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, Çipura ve Alabalık yemlerinin

Detaylı

www.farminachannel.com Happy pet. Happy you.

www.farminachannel.com Happy pet. Happy you. www.farminachannel.com Happy pet. Happy you. Happy pet. Happy you. Cimiao ürün grubu kedinizin tüm ihtiyaçlarının karşılık bulması için özellikle belirlenmiştir. Formülleri ve yeni lezzetleri ile kusursuz

Detaylı

PREMIUM KÖPEK MAMASI. Et birinci içerik Yüksek kaliteli tavuklu rasyon Köpeklerin sağlığı için somon yağı Tüm hayat aşamalarını ırklara göre kapsar

PREMIUM KÖPEK MAMASI. Et birinci içerik Yüksek kaliteli tavuklu rasyon Köpeklerin sağlığı için somon yağı Tüm hayat aşamalarını ırklara göre kapsar Ürün Kataloğu ÜRÜN KATALOĞU PREMIUM KÖPEK MAMASI Et birinci içerik Yüksek kaliteli tavuklu rasyon Köpeklerin sağlığı için somon yağı Tüm hayat aşamalarını ırklara göre kapsar EKO-PREMİUM KÖPEK MAMASI Yüksek

Detaylı

Kedi - Köpekler için Kuru ve Yaş Mama Kataloğu

Kedi - Köpekler için Kuru ve Yaş Mama Kataloğu Kedi - Köpekler için Kuru ve Yaş Mama Kataloğu Biz Kimiz? 1999 yılında kurulan Tropikal Pet A.Ş. Türkiye nin ilk, en büyük ve lider kuru kedi-köpek maması üreticisidir. Portföyünde evcil hayvan beslenme

Detaylı

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek,

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, ALABALIK YEMLERİ 1 Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, Çipura ve Alabalık yemlerinin yanında

Detaylı

Premium quality Dry Dog

Premium quality Dry Dog ECOPET Premium quality Dry Dog Food Happy pet. Happy you. Puppy Formula ECOPET Alimento completo ed equilibrato per cuccioli e per cagne in gestazione o in allattamento Happy pet. Happy you. Farmina Pet

Detaylı

PREMIUM KEDİ MAMALARI

PREMIUM KEDİ MAMALARI PREMIUM KEDİ MAMALARI Büyük dostluklar İyİ beslenmeli championpet.com.tr facebook.com/championpet Türkiye nin ilk, en büyük ve lider kedi ve köpek maması üreticisi Tropikal Pet olarak size Champion Premium

Detaylı

www.farminachannel.com Happy pet. Happy you.

www.farminachannel.com Happy pet. Happy you. www.farminachannel.com Happy pet. Happy you. Happy pet. Happy you. CIBAU tüm cins boy ve kilodaki köpekler için yüksek kaliteli tam mamadır. Ana karakteristik özellikleri: ana protein kaynağı tavuk,balık,

Detaylı

Avrupa nın en modern üretim tesislerinden birinde yenilik, kalite ve lezzet konusunda belirleyici olan köpek gıdası üretilmektedir.

Avrupa nın en modern üretim tesislerinden birinde yenilik, kalite ve lezzet konusunda belirleyici olan köpek gıdası üretilmektedir. Yaşasın köpek! Bu kılavuz cümle Meradog markasının felsefesini çok isabetli şekilde yansıtmaktadır. Meradog 60 yılı aşkın bir süredir köpeğin her yaşta profesyonel ve yüksek kalitede beslenmesini ifade

Detaylı

KEDİ VE KÖPEK MAMALARI TR

KEDİ VE KÖPEK MAMALARI TR KEDİ VE KÖPEK MAMALARI TR www.tropicat.pl IMMUNOACTIVE + Bağışıklık sistemini güçlendirir KUZU, SOMON & YUMURTA tartar azaltma GROWTH SUPPORT FORMULA Tüm vücudun sürekli gelişmesini sağlar, kemikler için

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlıklı Yaşam Merkezi Dyt. Melda KANGALGİL

SAĞLIKLI BESLENME. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlıklı Yaşam Merkezi Dyt. Melda KANGALGİL SAĞLIKLI BESLENME AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlıklı Yaşam Merkezi Dyt. Melda KANGALGİL 1 İNSANLAR NEDEN YEMEK YER 2 3 Sağlığın temeli yeterli ve dengeli (sağlıklı) beslenmedir. İnsan vücudunu bir arabaya benzetebiliriz;

Detaylı

BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK

BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK Beslenme İle İlgili Temel Kavramlar Beslenme: İnsanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması, Yaşam kalitesini artırması için

Detaylı

SPIRULINA NEDİR? Spirulina yosunu ağır metallere karşı çok hassastır, bu itibarla kirlenmenin olmadığı yerlerde büyür.

SPIRULINA NEDİR? Spirulina yosunu ağır metallere karşı çok hassastır, bu itibarla kirlenmenin olmadığı yerlerde büyür. TIENS SPIRULINA SPIRULINA NEDİR?. Spirulina mavi yeşil renkte bir su yosunudur İlk olarak yeryüzünde 3.5 milyon yıl önce görülmüş olup, gezegendeki en yaşlı yaşam biçimlerinden biridir. Doğal haliyle Çin

Detaylı

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hayvan Beslemede Vitamin ve Minerallerin Önemi Vitaminler, çiftlik hayvanlarının, büyümesi, gelişmesi, üremesi, kısaca yaşaması ve verim vermesi için gerekli metabolik

Detaylı

Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI DÜZENLEMEK İÇİN PRONEL

Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI DÜZENLEMEK İÇİN PRONEL Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ Protein Değerlendirilmesi Enerji Kullanımı Süt Kalitesi Karaciğer Fonksiyonları Döl Verimi Karlılık BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI

Detaylı

gereksinimi kadar sağlamasıdır.

gereksinimi kadar sağlamasıdır. Yeterli beslenme, vücudun yaşamı ve çalışmasını sürdürebilesi için gerekli olan enerjinin sağlanması anlamına gelir. Dengeli beslenme ise, alınan enerjinin yanında bütün besin öğelerini gereksinimi kadar

Detaylı

Dengeli Beslenme. Efe Kaan Fidancı

Dengeli Beslenme. Efe Kaan Fidancı Dengeli Beslenme Yaşamımız boyunca sürekli büyürüz. Bebeklikten itibaren sağlıklı bir şekilde büyümek ve gelişmek için düzenli, dengeli ve yeterli beslenmemiz gerekir. Beslenmek yani yemek yemek günlük

Detaylı

OKUL ÇAĞINDA BESLENME

OKUL ÇAĞINDA BESLENME OKUL ÇAĞINDA BESLENME Doç. Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Gastroenteroloji, Beslenme ve Metabolizma Ünitesi Nisan 2008-İZMİR ADÖLESAN DÖNEM 1. Biyolojik değişim BÜYÜME

Detaylı

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ Prof. Dr. Metin ATAMER Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Aralık 2006 ANKARA Sütün Tanımı ve Genel Nitelikleri Süt; dişi memeli hayvanların, doğumundan

Detaylı

Beslenme Dersi sunusu

Beslenme Dersi sunusu Beslenme Dersi sunusu Beslenme ile ilgili kavramlar Besin (lat.aliment): Yenebilen bitki ve hayvan dokularıdır. Su, organik ve inorganik ögelerden oluşur. Hayvansal ve bitkisel olarak iki kaynaktan elde

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DÜNYA KANATLI HAYVAN ÜRETİMİ 2. BÖLÜM: YEM HAMMADDE DEĞERİNİN SAPTANMASI VE YEM FORMULASYONU

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DÜNYA KANATLI HAYVAN ÜRETİMİ 2. BÖLÜM: YEM HAMMADDE DEĞERİNİN SAPTANMASI VE YEM FORMULASYONU İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DÜNYA KANATLI HAYVAN ÜRETİMİ 1. Dünya hayvan üretimi 2. Kanatlı eti üretimi 3. Yumurta üretimi 4. Kanatlı üretiminin geleceği 5. Dünya yem üretimi 2. BÖLÜM: YEM HAMMADDE DEĞERİNİN

Detaylı

CALF MILK GOLD BUZAĞI MAMASI ÇİFTLİĞİNİZE, HAYVAN IRKINIZA ÇEVRE ŞARTLARINIZA, BESLENME ALIŞKANLIĞINIZA ÖZEL MAMALAR ÜRETİYORUZ!

CALF MILK GOLD BUZAĞI MAMASI ÇİFTLİĞİNİZE, HAYVAN IRKINIZA ÇEVRE ŞARTLARINIZA, BESLENME ALIŞKANLIĞINIZA ÖZEL MAMALAR ÜRETİYORUZ! CALF MILK GOLD BUZAĞI MAMASI %24 PROTEİN, %21 YAĞ PROBİYOTİK KATKILIDIR. YUMURTA IGG KATKILIDIR OREGANO (ANTİKRİPTO) ÖZEL AMİNOASİT DESTEĞİ YÜKSEK KALİTELİ SÜT PROTEİNİ ÖZEL YAĞ PROFİLİ ÇİFTLİĞİNİZE, HAYVAN

Detaylı

.. YILI SAĞLIKLI BESLENME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ. sahibi olmak * Beslenme Bilimi * Beslenme Biliminin Kapsamı 16 SAAT.

.. YILI SAĞLIKLI BESLENME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ. sahibi olmak * Beslenme Bilimi * Beslenme Biliminin Kapsamı 16 SAAT. .... YILI KURS PLANI KURS MERKEZİNİN ADI ALAN ADI KURSUN ADI KURSUN SÜRESİ AY HAFTA GÜNLER DERS SAATİ KONULAR. AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ 18 SAAT MODÜL VE YETERLİLİK MODÜL SÜRESİ TOPLAM SÜRE BAŞLAMA TARİHİ

Detaylı

Karaciğer koruyucu DAHA İYİ DAHA SAĞLIKLI, DAHA İYİ VERİMLİ SÜRÜLER İÇİN HEPALYX

Karaciğer koruyucu DAHA İYİ DAHA SAĞLIKLI, DAHA İYİ VERİMLİ SÜRÜLER İÇİN HEPALYX Karaciğer koruyucu DAHA İYİ Karaciğer fonksiyonu Antioksidan aktivite Protein sentezi Anti-fibrotik aktivite Süt Verimi Süt Proteini Metabolik Sağlık Performans Bağışıklık Karlılık DAHA SAĞLIKLI, DAHA

Detaylı

KULLANIM KILAVUZUNDA BULUNACAK BİLGİLER

KULLANIM KILAVUZUNDA BULUNACAK BİLGİLER İsim: Centrum Silver Birim formülü Bir film tablet içeriği : % ÖGD** Vitaminler Lutein 1000 mcg * A Vitamini 800 mcg 100 (% 50 Beta Karoten) B1 Vitamini 1.65 mg 150 B2 Vitamini 2.1 mg 150 Niasinamid 24

Detaylı

ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ

ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ Prof. Dr. Nilgün KARAAĞAOĞLU Doç. Dr. Gülhan EROĞLU SAMUR 4. Baskı Prof. Dr. Nilgün Karaağaoğlu Doç. Dr. Gülhan Eroğlu Samur ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ ISBN 978-605-364-200-8 Kitapta

Detaylı

DENGELİ BESLENME NEDİR?

DENGELİ BESLENME NEDİR? DENGELİ BESLENME NEDİR? Vücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için gereken dört temel besin grubu olan; süt ve ürünleri, et ve benzeri, sebze ve meyveler, ekmek ve tahıllar dan hergün sizin için gerekli

Detaylı

GİRİŞ. Sağlıklı Beslenme ve Vücudumuzun Sağlıklı Beslenme Piramidi. Ana Gıda Grupları

GİRİŞ. Sağlıklı Beslenme ve Vücudumuzun Sağlıklı Beslenme Piramidi. Ana Gıda Grupları SAĞLIKLI BESLENME GİRİŞ Sağlıklı Beslenme ve Vücudumuzun Sağlıklı Beslenme Piramidi Ana Gıda Grupları Meyve ve Sebzeler Hububat ve Bakliyat Süt ürünleri Nişasta, Şeker ve Yağlar Vitaminler ve Mineraller

Detaylı

NATURAZYME Naturazyme enzim grubu karbohidrazlar, proteaz ve fitaz enzimlerini içerir.

NATURAZYME Naturazyme enzim grubu karbohidrazlar, proteaz ve fitaz enzimlerini içerir. NATURAZYME Naturazyme enzim grubu karbohidrazlar, proteaz ve fitaz enzimlerini içerir. Tüm hayvanlar besinleri sindirmek için enzimleri kullanırlar. Bunlar hem hayvanın kendi sentezlediği hem de bünyelerinde

Detaylı

Doğanın Hediyesi; Bentonit

Doğanın Hediyesi; Bentonit Doğanın Hediyesi; Bentonit KEDİ KUMU ENDÜSTRİYEL UYGULAMA ALANLARI YAPI UYGULAMA ALANLARI Katalog / 2017 Bentonıt Bentonıt Bentas Bentonit A.Ş Fatsa Organize Sanayi Bölgesi 101 Sk. No:20 52400 Fatsa, Ordu

Detaylı

YENİ TASARIM VE İÇERİK

YENİ TASARIM VE İÇERİK KEDİ VE KÖPEK YAŞAM FELSEFESİ PUPPY REPRODUCTION MINI JUNIOR JUNIOR MAXI JUNIOR LAMB & RICE MINI ADULT LAMB & RICE ADULT LAMB & RICE ADULT FISH & POTATO ADULT POULTRY & SPELT ADULT MAXI ACTIVE SENSITIVE

Detaylı

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur..

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. 1 BESLENME BİLİMİ 2 Yaşamımız süresince yaklaşık 60 ton besin tüketiyoruz. Besinler sağlığımız ve canlılığımızın devamını sağlar. Sağlıklı bir

Detaylı

Günde bir elma doktoru evden uzak tutar.

Günde bir elma doktoru evden uzak tutar. ELMANIN FAYDALARI Günde bir elma doktoru evden uzak tutar. Elmanın Sağlığa Faydaları Elma A, E, B6, C, K vitamin kaynağıdır, bunun yanında yüksek miktarda potasyum ve çeşitli mineralleri içeren su içerir.

Detaylı

HAYVANSAL KAYNAKLI AMİNO ASİT İÇEREN ORGANİK GÜBRE. Çabamız topraklarımız için. www.letafet.co

HAYVANSAL KAYNAKLI AMİNO ASİT İÇEREN ORGANİK GÜBRE. Çabamız topraklarımız için. www.letafet.co HAYVANSAL KAYNAKLI AMİNO ASİT İÇEREN ORGANİK GÜBRE Çabamız topraklarımız için www.letafet.co LETAMİN BASE HAYVANSAL KAYNAKLI AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE Letafet Uluslararası Pazarlama Gıda Satış

Detaylı

İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm HİJYEN ve SANİTASYON İkinci Bölüm GIDA HİJYENİ, TANIMI ve ÖNEMİ Üçüncü Bölüm PERSONEL HİJYENİ

İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm HİJYEN ve SANİTASYON İkinci Bölüm GIDA HİJYENİ, TANIMI ve ÖNEMİ Üçüncü Bölüm PERSONEL HİJYENİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm HİJYEN ve SANİTASYON Hijyenin Tanımı ve Önemi... 1 Sanitasyon Tanımı ve Önemi... 1 Kişisel Hijyen... 2 Toplu Beslenme Sistemlerinde (TBS) Hijyenin Önemi... 3 Toplu Beslenme Sistemlerinde

Detaylı

Formaldehyde free PERFECT RESTORE TEKNOLOJÝYÝ SAÐLIKLA BÝRLEÞTÝRDÝ NANO HAIR TEKNOLOJÝSÝ SAYESÝNDE FORMALDEHYDE VE KANSEROJEN MADDELER ÝÇERMEZ. PERFECT RESTORE ÝLE ARTIK DÜZLEÞTÝRME ÝÞLEMÝ 3 GÜNDE DEÐÝL

Detaylı

HİPP Biberon Mamaları

HİPP Biberon Mamaları HİPP Biberon Mamaları HiPP PRE Organik Bebek Sütü 300 gr TR2018 Özellikleri : Karbonhidrat kaynağı yalnızca süt şekeri olan laktoz dur. Hipp PRE Organik Combiotic Bebek Sütü 350 gr TR2469 Özellikleri :

Detaylı

NUTRI -PASS. Amonyak ve çözünebilir protein bağlayıcı DAHA İYİ

NUTRI -PASS. Amonyak ve çözünebilir protein bağlayıcı DAHA İYİ Amonyak ve çözünebilir protein bağlayıcı NUTRI -PASS DAHA İYİ Protein Kullanımı Enerji Kullanımı Süt Kalitesi Karaciğer Fonksiyonları Döl Verimi BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK,

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME. Beslenme BESİN ÖĞELERİ. Beslenme karın doyurmak veya doydurmak demek değildir. Besin maddesi

SAĞLIKLI BESLENME. Beslenme BESİN ÖĞELERİ. Beslenme karın doyurmak veya doydurmak demek değildir. Besin maddesi SAĞLIKLI BESLENME Yrd. Doç. Dr. Omca DEMİRKOL Beslenme Bilim Dalı Beslenme, besinlerin üretiminden hücrede kullanımına değin geçen tüm evrelerde insan-besin ilişkisini inceleyen bir bilim dalıdır. Beslenme

Detaylı

TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI

TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI Türkiye beslenme durumu yönünden hem gelişmekte olan, hem de gelişmiş ülkelerin sorunlarını birlikte içeren bir görünüme sahiptir. Ülkemizde halkın beslenme

Detaylı

Etoburlar için Beslenme Sistemi Tahılsız ve Düşük İlkel Tahıllı Kuru Mama Formülasyonları G R A I N F R E E. kedi formülasyonları.

Etoburlar için Beslenme Sistemi Tahılsız ve Düşük İlkel Tahıllı Kuru Mama Formülasyonları G R A I N F R E E. kedi formülasyonları. GMO FREE ITALIAN FORMULA Etoburlar için Beslenme Sistemi Tahılsız ve Düşük İlkel Tahıllı Kuru Mama Formülasyonları kedi formülasyonları www.farmina.com Happy pet. Happy You. Sizin kediniz etoburdur Bunu

Detaylı

TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF

TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF Kolayaöf.com

Detaylı

BESLENMENİN ÖNEMİ, BESİN ÖĞELERİ, BESİN GRUPLARI VE BESLENME-SAĞLIK İLİŞKİSİ

BESLENMENİN ÖNEMİ, BESİN ÖĞELERİ, BESİN GRUPLARI VE BESLENME-SAĞLIK İLİŞKİSİ BESLENMENİN ÖNEMİ, BESİN ÖĞELERİ, BESİN GRUPLARI VE BESLENME-SAĞLIK İLİŞKİSİ BESİN ÖĞELERİ 1.Proteinler 2.Yağlar 3.Karbonhidratlar 4.Mineraller 5.Vitaminler 6.Su 1.PROTEİNLER Hücrelerin ve metabolik tepkimeleri

Detaylı

DAMIZLIK ROSS 308. BROYLER DAMIZLIK Karma Yem Besin Madde Değerleri 2016

DAMIZLIK ROSS 308. BROYLER DAMIZLIK Karma Yem Besin Madde Değerleri 2016 DAMIZLIK ROSS 308 BROYLER DAMIZLIK Karma Yem Besin Madde Değerleri 2016 Giriş Bu kitapçık; Ross 308 (yavaş tüylenen) damızlık sürüleri için beslemeye ilişkin tavsiyeler içermektedir ve Ross Damızlık Sevk-İdare

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

EMZİREN ANNELERİN BESLENMESİ. Kendiniz ve bebeğiniz için sağlıklı olan gıdaları seçin

EMZİREN ANNELERİN BESLENMESİ. Kendiniz ve bebeğiniz için sağlıklı olan gıdaları seçin EMZİREN ANNELERİN BESLENMESİ Kendiniz ve bebeğiniz için sağlıklı olan gıdaları seçin Bu yayın, FSA nın (Food Standards Agency) izniyle tercüme edilmiştir. Bu kitapçık, bir GAV yayınıdır. GAV Yayın No:

Detaylı

Pazardan Sofraya:Pazarlama ve Tüketim Beslenmede Balığın Yeri ve Önemi

Pazardan Sofraya:Pazarlama ve Tüketim Beslenmede Balığın Yeri ve Önemi Pazardan Sofraya:Pazarlama ve Tüketim Beslenmede Balığın Yeri ve Önemi Prof. Dr. Yasemen YANAR Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölüm Başkanı Tarih boyunca medeniyetler

Detaylı

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 KONU İLGİ Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Besleme TERCÜME VE DERLEME Ürün Müdürü Esra ÇINAR

Detaylı

KÜSPE VE MELAS EBRU YÜCEL 20626638 KÜSPE Pancar küspesi şeker pancarından şekerin ekstraksiyonu sonunda difüzyonda elde edilir. Ekstraksiyon işleminin sonunda elde edilen şekeri alınmış kıyıma sulu küspe,preselerden

Detaylı

Canlıların enerji kazanabilmeleri için beslenmeye gereksinimleri vardır.

Canlıların enerji kazanabilmeleri için beslenmeye gereksinimleri vardır. 1- Canlılar neden beslenmeye ihtiyaç duyarlar? Canlıların enerji kazanabilmeleri için beslenmeye gereksinimleri vardır. 2- İnsanlar ve hayvanlar hangi şekilde hareket ederler? İnsanlar ve hayvanlar yer

Detaylı

ANF ADVANCED NUTRITION FORMULA. Daha fazla bilgi için, πu adresle temasa geçiniz:

ANF ADVANCED NUTRITION FORMULA. Daha fazla bilgi için, πu adresle temasa geçiniz: Daha fazla bilgi için, πu adresle temasa geçiniz: TURKISH USA 20PG ANF ADVANCED NUTRITION FORMULA ANF Specialties P.O. Box 630009 Nacogdoches, TX 75963 USA (936) 560-8297 (800) 544-4790 www.anf.com MADE

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

Çipura - Levrek Yem Kataloğu

Çipura - Levrek Yem Kataloğu Çipura - Levrek Yem Kataloğu Çamlı, BioAqua markası altında üretilmekte olan balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, Çipura ve Alabalık

Detaylı

ÖZEL BESLENME AMAÇLI ve TAKVİYE EDİCİ GIDALAR

ÖZEL BESLENME AMAÇLI ve TAKVİYE EDİCİ GIDALAR ÖZEL BESLENME AMAÇLI ve TAKVİYE EDİCİ GIDALAR Selman Ayaz Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanı İstanbul Sağlık ve Beslenme Bienali 12-14 Kasım 2014 1 ÖZEL BESLENME AMAÇLI GIDALAR Özel Beslenme Amaçlı

Detaylı

Unsuz Olmaz ÜRÜN KATALOĞU

Unsuz Olmaz ÜRÜN KATALOĞU Unsuz Olmaz ÜRÜN KATALOĞU EKMEK YAPIMI İÇİN ÖZEL LEZZET KARIŞIMLARI KEPEKLİ UN 3 TAM BUĞDAY UNU 4 ORGANİK TAM BUĞDAY UNU 5 ÇAVDARLI UN 6 ALMAN ÇAVDAR EKMEĞİ UNU 7 BOL TAHILLI UN 8 AY ÇEKİRDEKLİ UN 9 RUŞEYMLİ

Detaylı

PROBİYOTİK Lactabasillus Acidophilus 1.25 milyar CFU Lactabasillus Rhamnosus 1.25 milyar CFU Lactabasillus Casei 1.25 milyar CFU Bifidobacterium

PROBİYOTİK Lactabasillus Acidophilus 1.25 milyar CFU Lactabasillus Rhamnosus 1.25 milyar CFU Lactabasillus Casei 1.25 milyar CFU Bifidobacterium ENTEROGİS 1 PROBİYOTİK Lactabasillus Acidophilus 1.25 milyar CFU Lactabasillus Rhamnosus 1.25 milyar CFU Lactabasillus Casei 1.25 milyar CFU Bifidobacterium Bifidum 1.25 milyar CFU Çinko 15 mg 2 Probiyotik

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları Süreyya ÖZCAN Besin Öğeleri Canlının yaşamını devam ettirmesi için gerekli olan kimyasal element veya bileşiklerdir. Hücrelerin

Detaylı

Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları. Süreyya ÖZCAN

Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları. Süreyya ÖZCAN Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları Süreyya ÖZCAN Besin Öğeleri Canlının yaşamını devam ettirmesi için gerekli olan kimyasal element veya bileşiklerdir. Hücrelerin

Detaylı

BESLENME. Doç. Dr. Ferda Gürsel

BESLENME. Doç. Dr. Ferda Gürsel BESLENME Doç. Dr. Ferda Gürsel Genel Beslenme Kavramları Beslenmenin etkisi Sağlık Görünüş Davranış Ruh hali Diyette Besinlerin önemi Büyüme ve gelişme Enerji sağlar Metabolizmayı düzenler Sağlık ve Temel

Detaylı

Omega 3 nedir? Balık ve balık yağları, özellikle Omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA açısından zengin besin kaynaklarıdır.

Omega 3 nedir? Balık ve balık yağları, özellikle Omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA açısından zengin besin kaynaklarıdır. Alfalino Omega 3 nedir? Omega 3 yağ asitleri vücut için gerekli olan ama vücudun üretemediği yağ asitleridir. Besinlerle alınamadığı durumlarda gıda takviyeleri ile alınmaları gerekmektedir. Temel Omega-3

Detaylı

OBEZİTE CERRAHİSİ SONRASI: KALSİYUM, B1 VE B2 VİTAMİNİ

OBEZİTE CERRAHİSİ SONRASI: KALSİYUM, B1 VE B2 VİTAMİNİ OBEZİTE CERRAHİSİ SONRASI: KALSİYUM, B1 VE B2 VİTAMİNİ Kalsiyum, insan vücudunda en bol miktarda bulunan mineral olup, yalnızca kemikleri ve dişleri güçlendirmekle kalmaz, kasların kasılmasını, sinirlerin

Detaylı

Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz. Diyetisyen Serap Orak Tufan

Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz. Diyetisyen Serap Orak Tufan Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz Diyetisyen Serap Orak Tufan İstanbul 2015 NEDEN OKULA GİDERİZ? PEKİ NEDEN YEMEK YERİZ? Hastalanmamak için Daha Güçlü olmak için Daha çabuk büyümek için Karnımızı

Detaylı

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Hazırladığımız bu yazıda; organik bileşikler ve organik bileşiklerin yapısını, canlılarda bulunan organik bileşikleri ve bunların görevlerini, kullanım alanlarını, canlılar

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ VE SAĞLIKLI SÜT

SAĞLIKLI BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ VE SAĞLIKLI SÜT SAĞLIKLI BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ VE SAĞLIKLI SÜT SAĞLIK Dünya Sağlık Örgütü tanımına göre sağlık ; bedensel ve ruhsal olarak tam iyi olma halidir. BESLENME Bir insanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken

Detaylı

Sporcu Beslenmesi Ve Makarna. Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı

Sporcu Beslenmesi Ve Makarna. Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı Sporcu Beslenmesi Ve Makarna Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı BESLENME Genetik yapı PERFORMANS Fiziksel kondisyon Yaş Cinsiyet Yaş Enerji gereksinimi Vücut bileşimi

Detaylı

Biberon Maması İçerik ve Çeşitleri

Biberon Maması İçerik ve Çeşitleri Biberon Maması İçerik ve Çeşitleri Biberon Mamaları Annesütünün ikamesidir. Annesütü alamayan bebekler için Annesütü yetersizliğinde Annesütü ve inek sütünde enerji ve ana besin maddeleri Anne Sütü (100ml)

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015

SAĞLIKLI BESLENME. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 SAĞLIKLI BESLENME Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Bu sunum Arş. Gör. Dr. Zehra Gökkaya Kılıç, Arş. Gör. Dr. Müsenna Arslanyılmaz

Detaylı

Hatice YILDIRAN. Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Hatice YILDIRAN. Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ Hatice YILDIRAN Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA TAKVİYELERİ Eğitim Yeri Eğitim Konusu : HOLLANDA-TNO : Gıda Takviyeleri Eğitim Süresi : 21 Aralık 2012-20 Mart 2013 Danışman : Dr. Koen VENEMA Eğitim

Detaylı

BESLENME İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ

BESLENME İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ BESLENME İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ 2008 SUNU PLANI Sağlıklı ve dengeli beslenme Temel besin öğeleri ve grupları Öğün içerikleri: Kahvaltı Fast-food ve zararları Çocuğunuzun beslenme çantası

Detaylı

ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ

ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ Prof. Dr. Nilgün KARAAĞAOĞLU Doç. Dr. Gülhan EROĞLU SAMUR 2. Baskı Prof. Dr. Nilgün Karaağaoğlu Doç. Dr. Gülhan Eroğlu Samur ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ ISBN 978-605-364-200-8 Kitapta

Detaylı

Spor alanında beslenme ile ilgili bilgileri bu ünite kapsamında sizlere vereceğiz. Ünite içeriğinde yer alan teorik bilgi ve sizlerin

Spor alanında beslenme ile ilgili bilgileri bu ünite kapsamında sizlere vereceğiz. Ünite içeriğinde yer alan teorik bilgi ve sizlerin 1 Giriş Spor alanında beslenme ile ilgili bilgileri bu ünite kapsamında sizlere vereceğiz. Ünite içeriğinde yer alan teorik bilgi ve sizlerin tamamlayacağı yazılı, sözlü ve uygulamalı görevler beslenme,

Detaylı

5. Sınıf Besinler ve Özellikleri Test 2

5. Sınıf Besinler ve Özellikleri Test 2 5. Sınıf Besinler ve Özellikleri Test 2 1-1.Düzenleyici olarak görev yaparlar. 2.Pek çok yaşamsal faaliyetlerin gerçekleşmesinde görev alırlar. 3. Vücuda besinlerle dışardan alınır 4.Bazıları suda bazıları

Detaylı

(Değişik: RG-22/1/ )

(Değişik: RG-22/1/ ) (Değişik: RG-22/1/2006-26057) (MÜLGA: RG-29/1/2004-25361) 1 Ek-7 1 29/1/2004 tarihli Tebliğ ile Ek-7 yürürlükten kaldırılmış ve diğer ekler buna göre teselsül ettirilmiştir. (Ek: RG-22/1/2006-26057) Yağ

Detaylı

Yukarıda verilen canlılardan hangisi ya da hangileri yaşamsal faaliyetini sürdürebilmek için beslenmek zorundadır?

Yukarıda verilen canlılardan hangisi ya da hangileri yaşamsal faaliyetini sürdürebilmek için beslenmek zorundadır? 1- l- ll- lll- ıv- Yukarıda verilen canlılardan hangisi ya da hangileri yaşamsal faaliyetini sürdürebilmek için beslenmek zorundadır? A) Yalnız ı B) ıı ve ııı C) ı, II, ıv D) Hepsi 2- A Kandaki zararlı

Detaylı

Beslenme: Yeterli ve dengeli beslenme: Besin: hayvansal kaynaklı besinlerdir. bitkisel kaynaklı besinlerdir. Besin öğesi:

Beslenme: Yeterli ve dengeli beslenme: Besin: hayvansal kaynaklı besinlerdir. bitkisel kaynaklı besinlerdir. Besin öğesi: Beslenme: İnsanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması ve yaşam kalitesini artırması için gerekli olan besinleri vücuduna alıp kullanmasıdır. Beslenme, ne karın doyurmak veya

Detaylı

Ruminantlara Spesifik Performans Katkısı

Ruminantlara Spesifik Performans Katkısı Ruminantlara Spesifik Performans Katkısı BIOZYM NEDİR? BIOZYM içeriğindeki A.Oryzae, hedefe spesifik bitki ekstrakları ve organik mineralleri ile etken maddeleri AB tarafından onaylanmış, zengin bir içeriğe

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU www.meritsut.com

ÜRÜN KATALOĞU www.meritsut.com ÜRÜN KATALOĞU www.meritsut.com Hakkımızda Kuruluşumuz 1998 yılında Merih Gıda Süt Ürünleri Yem Hayvancılık Ltd. Şti. ünvanıyla 278 kg süt ile üretimine başlamıştır. Mutlak kalite ve lezzet prensibi ile

Detaylı

Kanser Hastalarında Beslenme

Kanser Hastalarında Beslenme Kanser Hastalarında Beslenme Tedavi Öncesi, Tedavi Süresince ve Tedavi Sonrası Beslenme İpuçları Uzm.Dyt.Elvan YILMAZ AKYÜZ Hedefler Sağlıklı kiloyu korumak Vücudun onarımını ve tedavisini sağlayan sağlıklı

Detaylı

RUMİNANT RASYONLARINDA MAYA KULLANIMI VE ÖNEMİ

RUMİNANT RASYONLARINDA MAYA KULLANIMI VE ÖNEMİ RUMİNANT RASYONLARINDA MAYA KULLANIMI VE ÖNEMİ Rumen mikroorganizmaların (bakteriler,protozoalar ve mayaların) bir denge içinde çalıştırdığı kusursuz bir makinedir. Yüksek et-süt verimi isterken bu hayvandaki

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/32) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; devam

Detaylı

PURINA VETERINARY DIETS FELINE & CANINE

PURINA VETERINARY DIETS FELINE & CANINE PURINA VETERINARY DIETS FELINE & CANINE Kapsamlı ve efektif Tavsiye edilen klinik diyetler Gıda Alerjileri (deri ve/veya sindirim sistemi belirtileri gösteren) Kolitis Konstipasyon Yoğun Bakım Dermatitis

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf DOĞRU YANLIŞ SORULARI Nitel gözlemlerin güvenilirliği nicel gözlemlerden fazladır. Ökaryot hücrelerde kalıtım materyali çekirdek içinde bulunur. Ototrof beslenen canlılar

Detaylı

Mýsýr Þekerine Ýliþkin Baþlýca Efsaneler Birçok gýda ve içecekte tatlandýrýcý olarak kullanýlan mýsýr þekeri, birkaç yýl önce beslenme komitelerinden bazý araþtýrmacýlarýn bu bileþeni obezite salgýnýnýn

Detaylı

Kanatlılara Spesifik Performans Katkısı

Kanatlılara Spesifik Performans Katkısı Kanatlılara Spesifik Performans Katkısı İÇERİĞİ Kanatlı hayvancılık sektörü genetik calışmalar, yem teknolojisi ve beslenme rejimlerindeki bilimsel ilerlemelerle sürekli gelişmektedir. Dünyada artan kaliteli

Detaylı

Yeterli ve Dengeli Beslen!

Yeterli ve Dengeli Beslen! Yeterli ve Dengeli Beslen! Hareketli Ol, Egzersiz Yap! Kişisel Bakımına ve Günlük Hijyenine Özen Göster! Uyku Düzenine Dikkat Et! Stresten Uzak Dur! Yeterli ve dengeli beslenme «4 Yapraklı Yonca» içerisindeki

Detaylı

DOĞA OKULLARI OKUL MENÜSÜ KILAVUZU

DOĞA OKULLARI OKUL MENÜSÜ KILAVUZU DOĞA OKULLARI OKUL MENÜSÜ KILAVUZU EKİM 2015 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. BENİM TABAĞIM KONSEPTİ 3. BESİN GRUPLARI 4. MENÜ KILAVUZU a. ARA ÖĞÜNLER b. ANA ÖĞÜNLER c. SALATA BAR 5. MENÜNÜN YAĞ VE ŞEKER İÇERİĞİ

Detaylı

Kenevir Yağı İçeren SPAKARE

Kenevir Yağı İçeren SPAKARE Kenevir Yağı İçeren SPAKARE Kenevir Yağı İçeren SPAKARE Kenevir, benzersiz, olağanüstü bir bitkidir. Geleneksel olarak kenevir, yelkenli gemi halatlarının imalatında kullanılır. Yakın geçmişte moda tasarımcıları,

Detaylı

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakım-Ebelik 2. Ders YB 205 Beslenme İkeleri 2015 Uzm. Dyt. Emine Ömerağa emine.omeraga@neu.edu.tr BESLENME Dünya Sağlık Örgütü (WHO-DSÖ)

Detaylı

Pfizer İlaçları Ltd.Şti. Ortaköy - İstanbul KULLANIM KILAVUZUNDA BULUNACAK BİLGİLER

Pfizer İlaçları Ltd.Şti. Ortaköy - İstanbul KULLANIM KILAVUZUNDA BULUNACAK BİLGİLER İsim: Centrum Birim formülü Bir film tablet içeriği : % ÖGD** Vitaminler Lutein 500 mcg * A Vitamini 800 mcg 100 (% 25 Beta Karoten) B1 Vitamini 1.4 mg 127 B2 Vitamini 1.75 mg 125 Niasinamid 20 mg 125

Detaylı

ünite VÜCUDUMUZUN BÝLMECESÝNÝ ÇÖZELÝM Fen Bilimleri TEST 1

ünite VÜCUDUMUZUN BÝLMECESÝNÝ ÇÖZELÝM Fen Bilimleri TEST 1 ünite 1 TEST 1 1. Proteinler, vücutta yapýcý ve onarýcý görevdedir. Karbonhidratlarýn görevi enerji vermektir. Vitaminler, vücuttaki faaliyetleri düzenler. Görevleri verilen besin maddeleri ile ilgili

Detaylı

FAZLA KİLO VE OBEZİTE TRENDİ GİDEREK YÜKSELİYOR

FAZLA KİLO VE OBEZİTE TRENDİ GİDEREK YÜKSELİYOR BESLENME GERÇEKLERİ FAZLA KİLO VE OBEZİTE TRENDİ GİDEREK YÜKSELİYOR 2015 de 2.3 milyar yetişkin fazla kilolu ve 700 milyonu ise obez olacak. DÜŞÜK ORANDA OBEZİTE YÜKSEK ORANDA OBEZİTE Kaynak: Dünya Sağlık

Detaylı

BOVİFİT FORTE İLE AVANTAJLARINIZ Optimal laktasyon başlangıcı Yüksek yem tüketimi İyi doğurganlık Yüksek süt verimi Uzun damızlık ömrü

BOVİFİT FORTE İLE AVANTAJLARINIZ Optimal laktasyon başlangıcı Yüksek yem tüketimi İyi doğurganlık Yüksek süt verimi Uzun damızlık ömrü BOVİFİT FORTE İLE AVANTAJLARINIZ Optimal laktasyon başlangıcı Yüksek yem tüketimi İyi doğurganlık Yüksek süt verimi Uzun damızlık ömrü BOVİFİT FORTE ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Kurutulmuş bira mayası ve keten tohumu

Detaylı

Bütünüyle doğal, tadıyla özel atıştırmalıklar...

Bütünüyle doğal, tadıyla özel atıştırmalıklar... Kuru mey Bütünüyle doğal, tadıyla özel atıştırmalıklar... Completely natural, specially tasty snacks... Kurutulmuş yeşil elma dilimleri / Dried green apple slices Kurutulmuş portakal dilimleri / Dried

Detaylı

Ürün Parametre Örnek Aralık (%) R Örnek Hazırlama. Ürün Parametre Örnek Aralık (%) R Örnek Hazırlama

Ürün Parametre Örnek Aralık (%) R Örnek Hazırlama. Ürün Parametre Örnek Aralık (%) R Örnek Hazırlama DA 7250 Yem Kalibrasyon Paketi DA 7250 yem endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Hassasiyeti, hızı ve esnekliği sayesinde yem hammeddleri ve mamül yemlerde çalışmaya uygundur. Bu kalibrasyon paketi

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME BİRECİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ZEYNEP ŞAHAN KARADERE

SAĞLIKLI BESLENME BİRECİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ZEYNEP ŞAHAN KARADERE SAĞLIKLI BESLENME BİRECİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ZEYNEP ŞAHAN KARADERE Sağlıklı büyümek ve gelişmek için yeterli ve dengeli beslenmeliyiz. BESLENME İnsanın yaşına, cinsiyetine, çalışma ve özel

Detaylı

TAKVİYE EDİCİ GIDALAR 2013

TAKVİYE EDİCİ GIDALAR 2013 TAKVİYE EDİCİ GIDALAR 2013 İlhami ŞAHİN Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ilhami.sahin@tarim.gov.tr 8.Gıda Mühendisliği Kongresi 07 Kasım 2013,

Detaylı

RASYON ÇÖZÜMÜNDE TEMEL KRİTERLER

RASYON ÇÖZÜMÜNDE TEMEL KRİTERLER RASYON ÇÖZÜMÜNDE TEMEL KRİTERLER KAFES YUMURTA TAVUĞU RASYONU Ca % P % Ver. Mik.% HP Yem Mad. HP % ME kcal/kg % ME kcal/kg Ca % P % Mısır 8 3400 0,05 0,3 52,00 4,16 1768,00 0,026 0,156 Arpa 11 2650 0,07

Detaylı

Bebeğinizin Beslenme Sağlığı ve Zeytin Yağı

Bebeğinizin Beslenme Sağlığı ve Zeytin Yağı Bebeğinizin Beslenme Sağlığı ve Zeytin Yağı Bebek beslenmesinde 0-3 yaş arası kritik bir dönemdir. Bu dönemde annelerin her konuda olduğu gibi beslenme konusunda bebekleri için mümkün olan en 1 / 7 iyi

Detaylı

SPORCULAR İÇİN TEMEL BESLENME İLKELERİ

SPORCULAR İÇİN TEMEL BESLENME İLKELERİ SPORCU BESLENMESİ SPORCULAR İÇİN TEMEL BESLENME İLKELERİ Yeterli ve dengeli beslenmenin bir sporcunun başarısını garanti etmediği, ancak yetersiz ve dengesiz beslenmenin bazı sağlık problemlerine ve performans

Detaylı