Kedinizin yeni mamasý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kedinizin yeni mamasý"

Transkript

1 Kedinizin yeni mamasý Kedinizin yeni mamasý DFC Yem Ýç ve Dýþ Tic. Ltd. Þti. Yeþillik Cd. Modeko Selgeçen Ýþ Mrk. No: 23/P-2, Karabaðlar - ÝZMÝR Tel: Fax: /mollycatfood /mollycatfood ISO 22:25 ve ISO 9:28 Belgelerine sahip tesislerde

2 Mamada tazeliðin avantajlarý.... Ýthal edilen mamalar genellikle, üretim tarihinden itibaren 6-8 ay sonra dostlarýmýzýn kabýna girmektedir. Zamanla bu mamalarýn, okside olduklarýný, lezzetini kaybettiðini ve yüksek vitamin kayýplarýna uðradýklarýný görebilmekteyiz. Molly Kedi Mamalarýnýn tazeliði dostlarýmýzýn en büyük avantajlarýndan biridir. Molly Kedi Mamalarý, yüksek kalitede, mükemmel tazelik ve içeriðe sahip hammaddeler kullanýlarak üretilmiþtir.. Tavuk Eti Unu; Tavuðun; tüy, kan, ayak ve kafa bölümleri tamamen ayrýldýktan sonra elde edilmiþtir ve günlük olarak toplanan hammaddeler ile üretilmiþtir. Tavuk Yaðý; Yüksek yað asidi içeren tavuk yaðý kullanýlmaktadýr. Balýk Unu ve Balýk Yaðý; Karadeniz bölgesinde çýkan ve hamsinin tamamýndan üretilen, Hamsi Unu ve Hamsi yaðý kullanýlýr. Hamsi unu ve hamsi yaðý seviyesi en yüksek olan ürünlerdendir. Karides Unu; Son derece lezzetli ve dengeli mineral içeriðiyle Antartik Okyanusundan çýkan krillerin bütününden üretilen Karides unu kullanýlmýþtýr. Pirinç; Lezzetli tadý ve kalitesiyle ünlü Türk baldo pirinci. Kediler, düþük kalitedeki besinlerin ve bozulmaya baþlamýþ olan etin tadýný, birçok diðer canlýdan daha iyi algýlarlar, bu nedenle özellikle kedi mamalarý, doðru bir þekilde üretilmeli ve taze bir þekilde sunulmalýdýr. Mamalarýn kalitesini ve tazeliðini deðerlendirmenin en iyi ve en kolay yolu sadece onlarý dinlemek ve izlemektir. Mamanýn kalitesinin nasýl olduðunu coþkuyla yiyerek ya da reddederek size herhangi bir satýcýdan çok daha iyi anlatacaklardýr. Mýsýr; Herhangi bir zirai ilaç kullanmadan üretilen GDO'suz Mýsýr. ; Kedilerde görme ve kalp kaslarýnýn geliþimini desteklemek için kullanýlýr ve enerji üretimini artýrýr. Bira Mayasý; Baðýþýklýk sistemini geliþtirerek dostlarýmýzý saðlýklý kýlan, B vitaminleri ve nükleotidler için çok iyi bir kaynaktýr. Benzersiz Bitkisel Ýçerikler. Deniz Yosunu: Sindirimi ve sindirim sistemindeki saðlýklý bakterilerin oluþumunu destekleyen yýllarca insanlar için kullanýlan doðal bir prebiyotiktir. Organik yapýsý nedeni ile demir, manganez ve iyot gibi doðal mineraller açýsýndan iyi bir kaynaktýr. Avizeaðacý Özütü: Saponinler bakýmýndan zengin kurutulmuþ bitki özüdür. Yapýsýndaki saponinler, dýþký kokusunu azaltmak üzere amonyak ve sindirim yan ürünlerini baðlar. Kedinizin yeni mamasý Pisilyum: Pisilyum, plantago bitkisinden elde edilen çekirdek kabuðudur ve konsantre bir çözünülebilir lif kaynaðýdýr. Bu nedenle sindirimi destekler ve kontrollü enerji çýkýþý saðlar. Ayrýca, aðýr metaller ve toksin gibi zararlý maddeleri baðlayarak sindirim sisteminden dýþkýya atýlmalarýný saðladýðý düþünülmektedir.

3 % 2 aya sütten kesilmiþ kadar yavru kediler için. Molly Kitten, saðlýklý bir metabolizma ve kemik geliþimini desteklemek üzere yaðlarý ve temel mineral ve vitaminler ile zenginleþtirilmiþtir. KITTEN 2 aya kadar Yavru Kediler için Tam ve Dengeli Kedi Mamasý Complete & Balanced Cat Food for Kittens up to 2 months Ayrýca optimum düzeyde protein, yað ve karbonhidrat dengesi ile yavru kedinizin saðlýklý bir þekilde büyümesi için formüle edilmiþtir. Healthy Development Yavru kedinizin saðlýklý geliþimine destek olur. Balanced Vitamins & Minerals Metabolizmayý desteklemek ve güçlü bir iskelet yapýsý oluþturmak için dengeli vitamin ve mineraller içerir. Immuno Care Ýçeriðindeki doðal prebiyotik lifler sayesinde baðýþýklýðý destekler. 5 kg 2 kg + 5 g Bedava Vitamin C Niyasin Bakýr (Sülfat olarak) Çinko (Sülfat olarak) Çinko (Þelat olarak) Manganez (Sülfat olarak) Selenyum (Selenit olarak) % 38 % 8 % 8 % 2,5 % 3,8 %, IU/kg 2.25 IU/kg 225 mg/kg 38 mg/kg 75 mg/kg 2.6 mg/kg 8 mg/kg 95 mg/kg 2 mg/kg 3 mg/kg,3 mg/kg Kurutulmuþ Tavuk i (%46), Baldo Pirinç (%4), Mýsýr, Rafine Tavuk Yaðý, Bezelye, Hamsi Unu (%7), Karides Unu, Bira Mayasý, Hidrolize Tavuk Ciðeri, Hamsi Yaðý, Nükleotit Maya i, Mineraller, Prebiotik Mannan Oligo Sakkaritler, Deniz Yosunu, Avizeaðacý özütü, Kýzýlcýk Tozu, Pisilyum.... Saðlýklý Geliþim Yavru kedinizin saðlýklý büyümesini ve metabolizmasýnýn ideal çalýþmasýný destekleyecek þekilde, uzun bir ömür sürebilmesi için protein ve yað oraný dengelenerek formüle edilmiþtir. Ayrýca formüldeki optimum mineral dengesi yavru kedinizin kemik geliþimine katkýda bulunur.... Dengeli Vitamin ve Mineraller Metabolizmayý desteklemek ve sürekli enerji üretimini saðlamak üzere optimal düzeyde vitaminler içermektedir. Ýskelet yapýsýnýn güçlü ve saðlýklý oluþumu için gerekli olan temel iz mineraller, vücudun kolaylýkla absorbe edebileceði ve faydalanabileceði formdadýr.... Baðýþýklýk Desteði Ýçeriðindeki doðal prebiyotik lifler, baðýrsaklarda yararlý bakterilerin geliþimini destekler ve patojenlerin zararlý etkisinin azaltýmasýna yardýmcý olur, baðýþýklýk sistemini destekler ve sindirimi optimize eder. Sindirilebilirliði yüksek gýdalarýn, hassas bir piþirme iþlemine tabi tutulmasý ile Molly Kitten maksimum sindirimin saðlanmasýna yardýmcý olur.... Deri ve Tüy Saðlýðý Saðlýklý deri yapýsýný ve parlak tüylerin oluþumunu desteklemek üzere vitaminler ve amino asitlerce zenginleþtirilmiþ, Omega- 6: yað asitleri oraný dengelenmiþtir. Hamilelik ve Emzirme Dönemineki Yetiþkin Kediler Ýçin... Saðlýklý Hamilelik Dönemi Yüksek oranda sindirilebilir protein ve dengeli aminoasit içeriði ile Molly Kitten, gebe kediler için yavrularýn doðum aðýrlýklarýný ve baðýþýklýk sistemlerini optimize eden ideal bir mamadýr.... Saðlýklý Emzirme Dönemi Molly Kitten sayesinde süt emzirme döneminde kedinizin yavrularýnýn saðlýklý geliþimi ve iskelet sisteminin yapýlanmasý için gerekli olan yað asitleri ve minerallerce zengin süt veriminin saðlanmasýna

4 % yaþýný doldurmuþ yetiþkin kediler için Molly Yetiþkin Kedi Mamasý, kedinizin günlük beslenme ihtiyacýný tam olarak karþýlayabilmek için kedi&köpek beslenme uzmanlarý tarafýndan formüle edilmiþ ve yüksek kaliteli içeriðinden dostlarýmýzýn tam olarak faydalanmasý hedeflenerek ileri extruder teknolojisi ile üretilmiþtir. Kedilerinizin özellikle böbrek ve sindirim sistemi hassasiyeti göz önünde bulundurularak Molly Yetiþkin Kedi Mamasý formülasyonunda özenle seçilmiþ hammaddelerin besin deðerleri dengesi optimum seviyede saðlanmýþtýr. Tüm Irklar için Tam ve Dengeli Yetiþkin Kedi Mamasý Karidesli & Somonlu Complete & Balanced for All Breeds Adult Cat Food Shrimp & Salmon ph Control Dengelenmiþ ph seviyesi ile üriner taþ oluþum riskini azaltmaya Kilolu ve/veya kýsýrlaþtýrýlmýþ kedinizin ideal vücut aðýrlýðýný korumak için özel olarak formüle edilmiþtir. Digestive Control Sindirilebilirliði yüksek içeriði ile besinlerden yararlanýmý maksimum seviyeye çýkararýr. 5 kg 2 kg % 34 % 6 % 8 Ham Selüloz % 2,8 % 3,6 %,65 Vitamin À 2. IU/kg.5 IU/kg Vitamin Å mg/kg L-Karnitin 5 mg/kg.5 mg/kg Hidrolize Somon i (%28), Kurutulmuþ Tavuk i, Karides Unu (%8), Baldo Pirinç, Mýsýr, Rafine Tavuk Yaðý, Bezelye, Hamsi Unu, Bira Mayasý, Somon Yaðý, Nükleotit Maya i, Mineraller, Prebiotik Mannan Oligo Sakkaritler. ph Kontrol Molly Shrimp & Salmon, dengelenmiþ ph seviyesi (<7) ile üriner taþ oluþumu riskini azaltmaya Vücut Kondisyonu ve Güçlü Kas Yapýsý Ýçerdiði yüksek kaliteli somon, karides ve tavuk gibi hayvansal proteinler; kas yapýsý ve iyi bir vücut kondisyonu oluþumunu desteklemek üzere gerekli aminoasitleri temin eder. Saðlýklý ve Parlak Tüyler Somonun içeriðindeki zengin ve Rafine Tavuk Yaðýnýn içerdiði ile saðlýklý deri ve parlak tüy oluþumuna Saðlýklý Sindirim Sistemi Saðlýklý tahýl ve pirinç içeriði ile besinlerin daha kolay sindirilmesini saðlayarak, yaþamsal aktiviteler için enerji tasarrufu saðlanmasýna Besinlerden yararlanýmýn maksimum seviyeye çýkarýlmasýný, böylece daha az ve kuru dýþký atýlýmýný destekler. Görme ve Kalp Saðlýðý Kusursuz bir sinir sisteminin saðlanmasýna yardýmcý olur, kalp saðlýðýnýn ve görme kabiliyetinin korunmasýna yardýmcý olmak için gerekli olan yüksek miktarda ilave edilmiþtir. Tartarsýz Saðlýklý Diþler Diþleri tartar ve plak oluþumundan korumaya yardýmcý olan tanecik yapýsý elde etmek için lifler ilave edilmiþtir.

5 % Kilolu ve/veya Kýsýrlaþtýrýlmýþ Kediler için Somonlu Yetiþkin Kedi Mamasý Light & Sterilised for Overweight and/or Neutered Cats Rich in Salmon Molly Light & Sterilised; kilolu ve/veya kýsýrlaþtýrýlmýþ kediler için özel olarak formüle edilmiþtir. Kedinizin Kilo kontrolünün saðlamasýna yardýmcý olurken lezzetli bir mamada tüm temel besinleri sunacak þekilde dikkatle dengelenmiþ protein ve yað seviyelerini içerir. Molly Light & Sterilised, lezzetli besinler ile saðlýklý bir süreçte kedinizin ideal kilolarýna kavuþmasýný yardýmcý olacaktýr. ph Control Dengelenmiþ ph seviyesi ile üriner taþ oluþum riskini azaltmaya Kilolu ve/veya kýsýrlaþtýrýlmýþ kedinizin ideal vücut aðýrlýðýný korumak için özel olarak formüle edilmiþtir. Digestive Control Sindirilebilirliði yüksek içeriði ile besinlerden yararlanýmý maksimum seviyeye çýkararýr. 5 kg 2 kg Vitamin C Niyasin L-Karnitin Bakýr (Sülfat olarak) Çinko (Sülfat olarak) Çinko (Þelat olarak) Manganez (Sülfat olarak) Selenyum (Selenit olarak) % 3 % 2 % 7 % 4 % 3,6 %, IU/kg.5 IU/kg 5 mg/kg 25 mg/kg 5 mg/kg 2 mg/kg.8 mg/kg 8 mg/kg 95 mg/kg 2 mg/kg 3 mg/kg,3 mg/kg Hidrolize Somon i (%22), Baldo Pirinç, Mýsýr, Bezelye, Hamsi Unu, Karides Unu, Bira Mayasý, Hamsi Yaðý, Nükleotit Maya i, Mineraller, Prebiotik Mannan Oligo Sakkaritler, Deniz Yosunu, Avizeaðacý özütü, Kýzýlcýk Tozu, Pisilyum. Saðlýklý Vücut Kondisyonu, Ýdeal Kilo ve Güçlü Kas Yapýsý Ýçeriðindeki yüksek kaliteli hayvansal proteinler, L-Carnitine ve ile ideal kilonun korunmasý için organizmada yaðýn enerjiye dönüþümünü destekler ve kas hücrelerinin saðlýklý oluþumuna... ph Kontrol Molly Light & Sterilised, dengelenmiþ ph seviyesi (<7) ile üriner taþ oluþumu riskini azaltmaya Sindirilebilirliði yüksek gýdalarýn, hassas bir piþirme iþlemine tabi tutulmasý ile Molly Light & Sterilised maksimum sindirimin saðlanmasýna... Deri ve Tüy Saðlýðý Molly Light & Sterilised, saðlýklý deri yapýsýný ve parlak tüylerin oluþumunu desteklemek üzere vitaminler ve amino asitlerce zenginleþtirilmiþ, : yað asitleri oraný dengelenmiþ içeriðe sahiptir.... Tüy Yumaðý Atýmý Sindirim sisteminin bozulmasýna sebep olan tüy yumaklarýnýn dengelenmiþ besinsel lif içeriði ile çözülerek, kolayca atýlmasýna... Kilo Koruma Formülü Dengelenmiþ protein : yað oranýna sahip Molly Light & Sterilised ile kediniz vücudundaki fazla kilolarý verirken, kas saðlýðýný destekler.... Saðlýklý Baðýþýklýk Sistemi Molly Light & Sterilised içeriðindeki doðal prebiyotik lifler baðýrsaklarda yararlý bakterilerin geliþimini destekler ve patojenlerin zararlý etkisinin azaltýlmasýna yardýmcý olur, baðýþýklýk sistemini destekler ve sindirimi optimize eder.... Dengeli Vitamin ve Mineraller Metabolizmayý desteklemek ve sürekli enerji üretimini saðlamak üzere optimal düzeyde vitaminler içermektedir. Temel iz mineraller, vücudun kolaylýkla absorbe edebileceði ve faydalanabileceði formdadýr.... Görme ve Kalp Saðlýðý Sinir sisteminin, kalp saðlýðýnýn ve görme kabiliyetinin desteklenmesi için gerekli olan yüksek miktarda ilave edilmiþtir.

6 % Molly Light & Sterilised; kilolu ve/veya kýsýrlaþtýrýlmýþ kediler için özel olarak formüle edilmiþtir. Kedinizin Kilo kontrolünün saðlamasýna yardýmcý olurken lezzetli bir mamada tüm temel besinleri sunacak þekilde dikkatle dengelenmiþ protein ve yað seviyelerini içerir. Molly Light & Sterilised, lezzetli besinler ile saðlýklý bir süreçte kedinizin ideal kilolarýna kavuþmasýný yardýmcý olacaktýr. Kilolu ve/veya Kýsýrlaþtýrýlmýþ Kediler için Yetiþkin Kedi Mamasý Light & Sterilised for Overweight and Neutered Cats ph Control Dengelenmiþ ph seviyesi ile üriner taþ oluþum riskini azaltmaya Kilolu ve/veya kýsýrlaþtýrýlmýþ kedinizin ideal vücut aðýrlýðýný korumak için özel olarak formüle edilmiþtir. Digestive Control Sindirilebilirliði yüksek içeriði ile besinlerden yararlanýmý maksimum seviyeye çýkararýr. 5 kg 2 kg Vitamin C Niyasin L-Karnitin Bakýr (Sülfat olarak) Çinko (Sülfat olarak) Çinko (Þelat olarak) Manganez (Sülfat olarak) Selenyum (Selenit olarak) % 3 % 2 % 7 % 4 % 3,6 %, IU/kg.5 IU/kg 5 mg/kg 25 mg/kg 5 mg/kg 2 mg/kg.8 mg/kg 8 mg/kg 95 mg/kg 2 mg/kg 3 mg/kg,3 mg/kg Kurutulmuþ Tavuk i, Baldo Pirinç, Bezelye, Rafine Tavuk Yaðý, Hamsi Unu, Karides Unu, Bira Mayasý, Hidrolize Tavuk Ciðeri, Hamsi Yaðý, Nükleotit Maya i, Mineraller, Prebiotik Mannan Oligo Sakkaritler, Deniz Yosunu, Avizeaðacý özütü, Kýzýlcýk Tozu, Pisilyum. Saðlýklý Vücut Kondisyonu, Ýdeal Kilo ve Güçlü Kas Yapýsý Ýçeriðindeki yüksek kaliteli hayvansal proteinler, L-Carnitine ve ile ideal kilonun korunmasý için organizmada yaðýn enerjiye dönüþümünü destekler ve kas hücrelerinin saðlýklý oluþumuna... ph Kontrol Molly Light & Sterilised, dengelenmiþ ph seviyesi (<7) ile üriner taþ oluþumu riskini azaltmaya Sindirilebilirliði yüksek gýdalarýn, hassas bir piþirme iþlemine tabi tutulmasý ile Molly Light & Sterilised maksimum sindirimin saðlanmasýna... Deri ve Tüy Saðlýðý Molly Light & Sterilised, saðlýklý deri yapýsýný ve parlak tüylerin oluþumunu desteklemek üzere vitaminler ve amino asitlerce zenginleþtirilmiþ, : yað asitleri oraný dengelenmiþ içeriðe sahiptir.... Tüy Yumaðý Atýmý Sindirim sisteminin bozulmasýna sebep olan tüy yumaklarýnýn dengelenmiþ besinsel lif içeriði ile çözülerek, kolayca atýlmasýna... Kilo Koruma Formülü Dengelenmiþ protein : yað oranýna sahip Molly Light & Sterilised ile kediniz vücudundaki fazla kilolarý verirken, kas saðlýðýný destekler.... Saðlýklý Baðýþýklýk Sistemi Molly Light & Sterilised içeriðindeki doðal prebiyotik lifler baðýrsaklarda yararlý bakterilerin geliþimini destekler ve patojenlerin zararlý etkisinin azaltýlmasýna yardýmcý olur, baðýþýklýk sistemini destekler ve sindirimi optimize eder.... Dengeli Vitamin ve Mineraller Metabolizmayý desteklemek ve sürekli enerji üretimini saðlamak üzere optimal düzeyde vitaminler içermektedir. Temel iz mineraller, vücudun kolaylýkla absorbe edebileceði ve faydalanabileceði formdadýr.... Görme ve Kalp Saðlýðý Sinir sisteminin, kalp saðlýðýnýn ve görme kabiliyetinin desteklenmesi için gerekli olan yüksek miktarda ilave edilmiþtir.

7 yaþýný doldurmuþ yetiþkin kediler için. 3 kg 5 kg kg % 32 % 5 % 8 % 2,8 % 3,6 %,65 5. IU/kg 9 IU/kg 9 mg/kg Vitamin C 5 mg/kg.5 mg/kg % + Tüm ýrklar için tam ve dengeli Yetiþkin Kedi Mamasý Complete & Balanced Cat Food Kurutulmuþ Tavuk i (%37), Baldo Pirinç, Mýsýr, Rafine Tavuk Yaðý, Bezelye, Hamsi Unu (%6), Karides Unu, Bira Mayasý, Hamsi Yaðý, Nükleotit Maya i, Mineraller, Prebiotik Mannan Oligo Sakkaritler. Molly Yetiþkin Kedi Mamasý, kedinizin günlük beslenme ihtiyacýný tam olarak karþýlayabilmek için kedi&köpek beslenme uzmanlarý tarafýndan formüle edilmiþ ve yüksek kaliteli içeriðinden dostlarýmýzýn tam olarak faydalanmasý hedeflenerek ileri extruder teknolojisi ile üretilmiþtir. Kedilerinizin özellikle böbrek ve sindirim sistemi hassasiyeti göz önünde bulundurularak Molly Yetiþkin Kedi Mamasý formülasyonunda özenle seçilmiþ hammaddelerin besin deðerleri dengesi optimum seviyede saðlanmýþtýr. Kedinizin ideal kilosunu korumasýna Coat Care Saðlýklý deri, parlak tüyler için : oraný dengelenmiþ.... Vücut Kondisyonu ve Güçlü Kas Yapýsý Ýçerdiði yüksek kaliteli tavuk ve hamsi gibi hayvansal proteinler; kas yapýsý ve iyi bir vücut kondisyonu oluþumunu desteklemek üzere gerekli aminoasitleri temin eder. Digestive Control Sindirilebilirliði yüksek içeriði ile besinlerden yararlanýmý maksimum seviyeye çýkararýr.... Saðlýklý ve Parlak Tüyler Hamsi Yaðýnýn içeriðindeki zengin ve Rafine Tavuk Yaðýnýn içerdiði ile saðlýklý deri ve parlak tüy oluþumuna Saðlýklý tahýl ve pirinç içeriði ile besinlerin daha kolay sindirilmesini saðlayarak, yaþamsal aktiviteler için enerji tasarrufu saðlanmasýna Besinlerden yararlanýmýn maksimum seviyeye çýkarýlmasýný, böylece daha az ve kuru dýþký atýlýmýný destekler.... Görme ve Kalp Saðlýðý... Kusursuz bir sinir sisteminin saðlanmasýna yardýmcý olur, kalp... saðlýðýnýn ve görme kabiliyetinin korunmasýna yardýmcý olmak için... gerekli olan yüksek miktarda ilave edilmiþtir.... Tartarsýz Saðlýklý Diþler... Diþleri tartar ve plak oluþumundan korumaya yardýmcý olan tanecik... yapýsý elde etmek için lifler ilave edilmiþtir.

8 5 kg 2 kg % 3 % 3 % 8 % 3 2. IU/kg.5 IU/kg mg/kg.2 mg/kg % COLOUR MIX + Tüm ýrklar için tam ve dengeli Yetiþkin Kedi Mamasý Complete & Balanced Cat Food Tavuk Eti Unu, Pirinç, Mýsýr, Mýsýr Gluteni, Bitkisel Ürünler, Tavuk Yaðý, Bira Mayasý, Balýk Unu, Balýk Yaðý, Vitaminler, Mineraller,, Doðal Sindirim Düzenleyici, % Doðal Antioksidanlar, Toksin Baðlayýcýlar, Doðal Baðýþýklýk Sistemi Destek Besinleri. yaþýný doldurmuþ yetiþkin kediler için. Molly Yetiþkin Kedi Mamasý, kedinizin günlük beslenme ihtiyacýný tam olarak karþýlayabilmek için kedi&köpek beslenme uzmanlarý tarafýndan formüle edilmiþ ve yüksek kaliteli içeriðinden dostlarýmýzýn tam olarak faydalanmasý hedeflenerek ileri extruder teknolojisi ile üretilmiþtir. Kedilerinizin özellikle böbrek ve sindirim sistemi hassasiyeti göz önünde bulundurularak Molly Yetiþkin Kedi Mamasý formülasyonunda özenle seçilmiþ hammaddelerin besin deðerleri dengesi optimum seviyede saðlanmýþtýr. Kedinizin ideal kilosunu korumasýna Coat Care Saðlýklý deri, parlak tüyler için : oraný dengelenmiþ.... Vücut Kondisyonu ve Güçlü Kas Yapýsý Ýçerdiði yüksek kaliteli tavuk ve hamsi gibi hayvansal proteinler; kas yapýsý ve iyi bir vücut kondisyonu oluþumunu desteklemek üzere gerekli aminoasitleri temin eder.... Saðlýklý ve Parlak Tüyler Hamsi Yaðýnýn içeriðindeki zengin ve Rafine Tavuk Yaðýnýn içerdiði ile saðlýklý deri ve parlak tüy oluþumuna Saðlýklý tahýl ve pirinç içeriði ile besinlerin daha kolay sindirilmesini saðlayarak, yaþamsal aktiviteler için enerji tasarrufu saðlanmasýna Besinlerden yararlanýmýn maksimum seviyeye çýkarýlmasýný, böylece daha az ve kuru dýþký atýlýmýný destekler.... Görme ve Kalp Saðlýðý Kusursuz bir sinir sisteminin saðlanmasýna yardýmcý olur, kalp saðlýðýnýn ve görme kabiliyetinin korunmasýna yardýmcý olmak için gerekli olan yüksek miktarda ilave edilmiþtir.... Tartarsýz Saðlýklý Diþler Diþleri tartar ve plak oluþumundan korumaya yardýmcý olan tanecik yapýsý elde etmek için lifler ilave edilmiþtir.

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSELERÝ BESLENME. YAZARLAR H. Salih TÝMURKAAN Serpil TÝMURKAAN Gökmen ÖZEN Feray MERÝÇ Sinan UÐRAÞ Dilek ÇELÝK ÇOBAN

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSELERÝ BESLENME. YAZARLAR H. Salih TÝMURKAAN Serpil TÝMURKAAN Gökmen ÖZEN Feray MERÝÇ Sinan UÐRAÞ Dilek ÇELÝK ÇOBAN GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSELERÝ S P R ve BESLENME YAZARLAR H. Salih TÝMURKAAN Serpil TÝMURKAAN Gökmen ÖZEN Feray MERÝÇ Sinan UÐRAÞ Dilek ÇELÝK ÇOBAN DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 MÝLL Î EÐÝTÝM

Detaylı

H E R Y A Þ T A B A L I K H E R Y A Þ T A S A Ð L I K

H E R Y A Þ T A B A L I K H E R Y A Þ T A S A Ð L I K SAÐLIK VE SOSYAL HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI SU ÜRÜNLERÝ HALÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ SU ÜRÜNLERÝ FAKÜLTESÝ AVLAMA ve ÝÞLEME TEKNOLOJÝSÝ BÖLÜMÜ ÝÞLEME TEKNOLOJÝSÝ Ab. D. SU ÜRÜNLERÝ ve BESLENME

Detaylı

YEM TEKSTÝL HAYV. SAN. VE TÝC. A.Þ. Karacasu Karaziyaret Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:26/A K.Maraþ Tel: 0344.251 25 20 (3 hat) Fax: 251 25 23 web: www.gurdalyem.com.tr e-mail: gurdal@gurdalyem.com.tr

Detaylı

Çocuk Beslenmesinde Demirin Yeri ve Önemi

Çocuk Beslenmesinde Demirin Yeri ve Önemi Çocuk Beslenmesinde Demirin Yeri ve Önemi Dr. Selda Hýzel Bülbül* Çocuklarýn saðlýklý geliþimi, genetik özellikleri yanýnda beslenme, temiz çevre, sosyal etkileþimler gibi dýþ etmenlere de baðlýdýr. Fizik

Detaylı

Ankara da Satýlan Sütlerin Deðerlendirilmesi*

Ankara da Satýlan Sütlerin Deðerlendirilmesi* Ankara da Satýlan Sütlerin Deðerlendirilmesi* Dr. Belgin Altun**, Dr. Tanju Besler***, Dr. Serhat Ünal**** *Ankara Piyasasýnda Satýlan Ýþlem Görmüþ (Uht ve Pastörize) ve Görmemiþ (Sokak) Sütlerin Makro-Besin

Detaylı

% 50 Randýman Yaþý. Pik Randýman. H.H. Yumurta Adedi 80 Haftalýk Dönemde 90 Haftalýk Dönemde

% 50 Randýman Yaþý. Pik Randýman. H.H. Yumurta Adedi 80 Haftalýk Dönemde 90 Haftalýk Dönemde IÇINDEKILER Performans Tablosu Üretim Hedefleri Genel Tavsiyeler Besleme (Genel) Vücut Aðýrlýðý, Yem ve Su Tüketimi Besleme (Büyütme Dönemi) Vücut Aðýrlýðý Grafiði Besleme (Yumurtlama Dönemi) Hijyen Iþýk

Detaylı

içindekiler Aktif Hayat Gazetesi Okul Çantalarý ve Erken Yaþlandýrýyor Eðriliðini Tetikliyor Akupunktur

içindekiler Aktif Hayat Gazetesi Okul Çantalarý ve Erken Yaþlandýrýyor Eðriliðini Tetikliyor Akupunktur içindekiler Kilo Vermenin Sigara Cildinizi 4 Püf Noktalarý ve Zehirliyor Akupunktur ve Erken Yaþlandýrýyor Okul Çantalarý 6 9 20 Omurga Eðriliðini Tetikliyor Akupunkturun kalori yaktýrýcý, yaðlarý eritici

Detaylı

HAKAN GÜLGÜN. Sevgili üyelerimiz, 2013 yılında da Propa nın Hayat Ağacı başarılı ekipler ile büyümeye devam etti.

HAKAN GÜLGÜN. Sevgili üyelerimiz, 2013 yılında da Propa nın Hayat Ağacı başarılı ekipler ile büyümeye devam etti. 0 Sevgili üyelerimiz, 0 yılında da Propa nın Hayat Ağacı başarılı ekipler ile büyümeye devam etti. PH Farma 0 te yirminci yılını doldururken, Propa ise yedinci yılının ortalarına geldi. 007 yılı sonrası

Detaylı

Tarım Uzmanı YEM KATALOĞU

Tarım Uzmanı YEM KATALOĞU Tarım Uzmanı YEM KATALOĞU ÇAMLI YEM BESİCİLİK 1983 yılında büyükbaş yem üretimi ile faaliyetlerine başlayan Yaşar Holding tarım şirketi Çamlı, zamanla, yarattığı ilkleri ile tarım ve hayvancılık sektörüne

Detaylı

Ýçindekiler. Belfeet - güzel ayaklar AYAK BAKIM CÝHAZLARI MOBÝL ÇANTA ALET & EKÝPMANLAR AYAK BAKIM EKÝPMANLARI BELFEET GÜZEL AYAK ÜRÜNLERÝ

Ýçindekiler. Belfeet - güzel ayaklar AYAK BAKIM CÝHAZLARI MOBÝL ÇANTA ALET & EKÝPMANLAR AYAK BAKIM EKÝPMANLARI BELFEET GÜZEL AYAK ÜRÜNLERÝ Ayak Bakýmlarý Ayak bakýmý, saðlýk ve estetiði ilgilendirdiði kadar, kiþinin yaþam kalitesinin yükselmesi açýsýndan da ihmal edilmemesi gereken ayrýntýlar içermektedir. Ayak bakýmýnýn kiþiyi rahatsýz etmeden,

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm. Mayýs 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm. Mayýs 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2009 Yüksek kaliteli gýdalar ve içecekler Avrupa nýn büyüyen tedarikçisi Emin Direkçi: Her þeyin baþý eðitim Bir küçük gönüllü ordusu! Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm

Detaylı

Mersin Balýklarýnýn Beslenmesinde Yað Asitlerinin Önemi

Mersin Balýklarýnýn Beslenmesinde Yað Asitlerinin Önemi Yunus Araþtýrma Bülteni 2012 (2):17-23 www.sumae.gov.tr/yunus ISSN 1303-4456 Mersin Balýklarýnýn Beslenmesinde Yað Asitlerinin Önemi 1* 2 1 Bilal AKBULUT, Biro JANKA, Ahmet Faruk YEÞÝLSU 1 Su Ürünleri

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı

Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr?

Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr? Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr? Havuzlardaki serbest klor miktarýný, Saðlýk bakanlýðý yayýnladýðý ilk genelgesinde 0.3 0.6 ppm daha sonra yayýnladýðý genelgede 1.0-3.0 ppm en son yayýnladýðý yönetmeliðinde

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2010 Kültürler farklý, etik deðerler ayný Orhangazi ye bakýþýnýz deðiþecek Ýnceden bir eðitim öyküsü Ýnovasyonu geliþtiren sihirli deðnek Yerken suçluluk duymayacaðýnýz

Detaylı

The Turkish Branch of The World Veterinary Poultry Association www.veterinertavukculuk.org info@veterinertavukculuk.org 3 ayda bir yayýmlanýr. Yýl 2007 Cilt 5 Sayý 3 Bölgelendirme (Zoning) ve Bölümlendirme

Detaylı

Genel Ürün Kataloðu KYK - Kalitenin Yeni Kimligi KALÝTE POLÝTÝKAMIZ Kuruluþumuz da müþteri odaklýlýk ve paydaþ memnuniyeti esastýr. Bu amaçla, Tüm çalýþanlarýmýza liderlik nitelikleri kazandýrarak, Sürekli

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 2 / Mart 2008 Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise TM Her zaman ve her yerde Ülkü Karakuþ: Sürekliliði olan çözümler gerek Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez

Detaylı

SU ÜRÜNLERÝ MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ DERGÝSÝ

SU ÜRÜNLERÝ MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ DERGÝSÝ SÜMDER ( MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ DERGÝSÝ) Sahibi Su Ürünleri Mühendisliði Derneði Adýna Doç. Dr. Meriç ALBAY Genel Yayýn Yönetmeni (Sorumlu) Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Mehmet ÖZGEN Yazý Ýþleri Müdürü (Editör)

Detaylı

1993 Yılından bu yana 22 Yıllık Köklü bir geçmiş 50 yi aşkın marka 19 Kategoride 1200 ü aşkın ürün %100 Türk Sermayesi

1993 Yılından bu yana 22 Yıllık Köklü bir geçmiş 50 yi aşkın marka 19 Kategoride 1200 ü aşkın ürün %100 Türk Sermayesi 5 99 Yılından bu yana Yıllık Köklü bir geçmiş 50 yi aşkın marka 9 Kategoride 00 ü aşkın ürün %00 Türk Sermayesi ISO 76 KALİTE GÜVENCE SERTİFİKASI ISO 900 KALİTE GÜVENCE SERTİFİKASI ULUSLARARASI AKREDİTE

Detaylı

ŞİRKETİMİZ,,, Life Plus, en baştan beri insanların yaşamında gerçek bir fark yaratma kararındadır. Şirket,1936 yılından bu yana gıda tamamlayısı üretmekte olup,her ürününü kendi tarlalarında yetiştirip,kendi

Detaylı

BEBEK BESLENMESİ. Hazırlayanlar

BEBEK BESLENMESİ. Hazırlayanlar Hazırlayanlar Prof. Dr. Gülden Köksal Dr. Dyt. Hülya Gökmen Özel Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008 / 3000 Adet

Detaylı

FOREVER. pure and simple 2010 ÜRÜN KATALOĞU

FOREVER. pure and simple 2010 ÜRÜN KATALOĞU FOREVER pure and simple 2010 ÜRÜN KATALOĞU yeni ürünler Sağlıklı yaşam ve yenilikler en büyük tutkumuz. İşte bu nedenle, dünya üzerinde ki sağlık, güzellik ve besin tamamlayıcı özellikli en iyi aloe vera

Detaylı

Solo Ürünler. Bosch çaðrı yönetim merkezi. www.boschevaletleri.com. Yetkili Satıcı

Solo Ürünler. Bosch çaðrı yönetim merkezi. www.boschevaletleri.com. Yetkili Satıcı Pratik zeka ürünü Bosch küçük ev aletleri, geniþ seçenekleriyle sizi bekliyor. Küçük ev aletleri broþürlerini, Bosch bayilerinden isteyebilirsiniz. Bosch Küçük Ev Aletleri Broþürü Solo Ürünler Bosch çaðrı

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

Adres Bilgileri Hamidiye Mah. Girne Cad. Çelik Özer İş Merkezi No:49-2 Kat:2 Kağıthane - Istanbul

Adres Bilgileri Hamidiye Mah. Girne Cad. Çelik Özer İş Merkezi No:49-2 Kat:2 Kağıthane - Istanbul Adres Bilgileri Hamidiye Mah. Girne Cad. Çelik Özer İş Merkezi No:49-2 Kat:2 Kağıthane - Istanbul İletişim Bilgileri Tel: 0212 444 8 887 Fax: 0212 294 95 34 Mail : info@.alertfoodtr.com Web : www.alertfoodtr.com

Detaylı

Deri Yaþlanmasýnýn Topikal Ajanlarla Önlenmesi

Deri Yaþlanmasýnýn Topikal Ajanlarla Önlenmesi Deri Yaþlanmasýnýn Topikal Ajanlarla Önlenmesi Doç. Dr. Ümit Türsen* *Mersin Üniversitesi Týp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalý Özet Yüzdeki yaþlanma lentigolar, dispigmentasyon, senil purpura, kýrýþýklýklar,

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 224-241 Derleme Günümüzde D vitamini yetersizliði ve nütrisyonel rikets* Þükrü Hatun 1, Abdullah Bereket 2, Ali Süha Çalýkoðlu 3, Behzat Özkan 4 Kocaeli

Detaylı

Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý

Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS BİYOLOJİ Ödev Kitapçığı 1 (MF) Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Adý

Detaylı