Organik Domates Yetiþtiriciliðinde Çiftlik Gübresi, Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanýmýnýn Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Organik Domates Yetiþtiriciliðinde Çiftlik Gübresi, Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanýmýnýn Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri"

Transkript

1 Ekoloji 19, 73, 1-9 (2009) Organik Domates Yetiþtiriciliðinde Çiftlik Gübresi, Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanýmýnýn Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri Hüsnü ÜNLÜ 1*, Hüseyin PADEM 2 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Doðu Kampüsü, 32260, Isparta-TÜRKÝYE 2 International Burch University, Francuske revolucije bb. Ilidza Bosnia and Herzegovina *Corresponding author: Özet Bu çalýþma, Joker F 1 bodur domates çeþidinde açýk tarla koþullarýnda Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araþtýrma ve Uygulama Çiftliði'ne ait organik tarým arazisinde 2005 ve 2006 yýllarýnda konvansiyonel yetiþtirme sistemi ile organik yetiþtirme sistemlerinin verim, kalite ve bitkisel özelliklerine olan etkilerini incelemek amacýyla yapýlmýþtýr. Denemede konvansiyonel yetiþtiricilik ile organik yetiþtiricilikte 4 farklý çiftlik gübresi dozu ( m 3 /da) ile; organik yetiþtiricilikte kullanýlan 2 bitki aktivatörü (Cropset ve ISR 2000) ve 2 farklý mikrobiyal gübre (Bionem ve Natural Bioplasma) ve kombinasyonlarý ile birlikte kontrol uygulamasý kullanýlmýþtýr. Çalýþmada verimin ton/da, erkenci verimin ton/da ve ortalama meyve aðýrlýðýnýn g arasýnda deðiþtiði saptanmýþtýr. Çalýþma sonucunda domates meyvelerindeki C vitamini miktarýnýn mg/100 g, suda çözünebilir kuru maddenin % , delinme direncinin kg/cm 2 ve titre edilebilir asitliðin % arasýnda deðiþim gösterdiði tespit edilmiþtir. Anahtar Kelimeler: Bitki aktivatörü, çiftlik gübresi, domates, mikrobiyal gübre, organik yetiþtiricilik. Effects of Farm Manure, Microbial Fertilizer And Plant Activator Uses on Yield and Quality Properties in Organic Tomato Growing Abstract This study was carried out at Süleyman Demirel University Agricultural Research and Experimental Station to compare the effects of conventional and organic production systems on yield, quality and plant characteristics of Joker F 1 determinate tomato cultivar. First, four different doses ( m 3 /ha) of the manure applications in both conventional and organic production were compared. Then, two plant activators (Crop-Set and ISR 2000), two microbial fertilizers (Bionem and Natural Bioplasma) and all possible combinations of these two were compared in organic production only. At the end of the experiments, it was observed that yield ranged from 48.7 to 72.3 tons/ha and early yield ranged from 26.5 to 47.2 tons/ha. The average fruit weight was between g. At the end of the experiment, the applications resulted considerable variations in vitamin C ( mg/100 g), soluble solid content (% ), firmness ( kg/cm 2 ) and titratable aciditiy (% ). Key Words: Farm manure, microbial fertilizer, organic growing, plant activator, tomato. Ünlü H, Padem H (2009) Organik Domates Yetiþtiriciliðinde Çiftlik Gübresi, Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanýmýnýn Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri. Ekoloji 19, 73, 1-9. Giriþ Dünyada nüfusun sürekli artýþ göstermesine raðmen, tarým alanlarýný geniþletme imkanlarýnýn sýnýrlý olmasý, birim alandan elde edilen ürün miktarýnýn artýrýlmasýný gerekli kýlmaktadýr (Midmore 1993). Yirminci yüzyýlýn ikinci yarýsýnda yaþanan hýzlý sanayileþme ve nüfus artýþý önemli çevre sorunlarýný da beraberinde getirmiþtir. Çözüm olarak ise açlýk probleminin giderilmesine yönelik politikalar geliþtirilmiþ ve yoðun girdi kullanýlarak birim alandan yüksek verim almaya ve yeni alanlarýn tarýma açýlmasýna yönelik hedefler belirlenmiþtir. Sonuçta, yoðun ve bilinçsiz tarým ilacý ve gübre kullanýlmasý, yanlýþ toprak iþleme uygulamalarý, kalýntý riski, topraðýn fiziksel yapýsýnýn bozulmasý, organik madde ve canlýlýðýnýn yitirilmesi ve besin maddesi dengesinin bozulmasý, tuzlanma, çoraklaþma gibi önemli çevre sorunlarýný berabe- Geliþ: / Kabul: No: 73,

2 Ekoloji rinde getirmiþtir (Aksoy 1999). Gittikçe artan dünya nüfusunun gýda ve barýnma talebini karþýlamak için ihtiyaç duyulan bitkisel ve hayvansal kaynaklarýn geliþtirilmesi, çoðaltýlmasý gayesiyle 20. yüzyýlýn baþýndan beri yoðun olarak kullanýlan yapay gübre, hormon ve zirai ilaçlar, toprak, su, hava, gýda; dolayýsýyla canlý kalitesini bozmuþtur. Tekrar eski kaliteye ulaþmak için çevreye dost, doðal geliþtirici faktörlerin doða ile uyumlu bir þekilde kullanýlmasý gündeme gelmiþtir. Böylece birçok ülkede konvansiyonel tarýmdan organik tarýma geçilmeye baþlanmýþtýr (Zengin 2007). Organik tarýmda, kimyasal gübrelerin yerine organik gübrelerin kullanýmýna izin verilmektedir. Gübrelemenin esasýný toprak organik maddesinin ve buna baðlý olarak da mikrobiyolojik aktivitesinin artýrýlmasý teþkil eder. Topraðýn üstünde ve içinde bulunan her türlü bitkisel ve hayvansal maddelerle bunlarýn parçalanmasýndan oluþan organik madde, topraklarýn fiziksel, kimyasal, biyolojik ve verimlilik özellikleri üzerine son derece etkilidir (Tüzel ve Onoður 2000). Ahýr gübresinin etkisi kimyasal gübreler gibi tek yönlü deðildir. Ahýr gübresi bir yandan topraða bitki için gerekli besin maddelerini saðlarken öte yandan da topraðýn yapýsýný tarým için uygun þekle sokar (Kacar 1994). Organik tarým; ekolojik sistemde hatalý uygulamalar sonucu kaybolan doðal dengeyi yeniden korumaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içermekte olup, esas itibariyle topraðýn sürdürülebilir bir verimliliðe sahip olmasýný saðlama, bitkinin direncini artýrma, bitki korumada biyolojik yöntemleri de tavsiye eden, bütün bu olanaklarýn kapalý bir sistemde oluþturulmasýný talep eden, üretimde miktar artýþýný deðil, ürünün kalitesinin yükselmesini amaçlayan bir üretim sistemi olarak tanýmlanmaktadýr (Taþbaþlý ve ark. 2003). Dünyada ve ülkemizde gün geçtikçe organik ürünlere karþý olan ilginin artmasý, organik ürün yetiþtiriciliðine olan ilgiyi de artýrmýþtýr. Üreticiler ve üreticilere gerekli girdileri saðlayan firmalar da bu konuya daha duyarlý hale gelmiþler ve organik tarýmda kullanýlabilecek olan girdileri artýrmaya ve geliþtirmeye yönelik çalýþmalar baþlatmýþlardýr. Bu çalýþmalar sonucunda bitkilerin beslenmesi ve saðlýðýnýn korunabilmesi için organik tarýmda da kullanýlabilecek olan bitki aktivatörleri ve mikrobiyal gübreler geliþtirilerek üreticilerin hizmetine sunulmuþtur. Ünlü ve Padem Çalýþmada açýk tarla koþullarýnda organik domates yetiþtiriciliðinin verim ve kalite özellikleri açýsýndan konvansiyonel üretim ile karþýlaþtýrýlmasý amaçlanmýþtýr. Bu çalýþmayla organik domates yetiþtiriciliðinin yaygýnlaþtýrýlarak insana ve çevreye dost bir üretim ile üreticinin gelirini artýrmak, organik domates yetiþtiriciliðine uygun bitki aktivatörü ve mikrobiyal gübre yanýnda çiftlik gübresinin de uygun dozunun saptanmasý ve bu konudaki bilgi ve çalýþma açýðýný kapatmaya katký saðlamak hedeflenmiþtir. MATERYAL VE METOT Deneme; yýllarýnda Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Araþtýrma ve Uygulama Çiftliði organik tarým arazisinde yürütülmüþtür. Denemenin yürütüldüðü topraðýn tekstürü týnlý yapýda (Demiralay 1993), hafif alkali (ph:8.1), çok kireçli (%30.8), tuzsuz (128 EC micromhos) ve organik madde içeriði azdýr (% 1.6). Topraktaki Fe (2.8 ppm), Mn (5.4 ppm) ve Zn (0.32 ppm) miktarlarý az; P (27 ppm), K (332 ppm), Ca (2027 ppm) ve Mg (190 ppm) miktarlarý ise yeterli durumdadýr (Alpaslan ve ark. 1998). Çalýþmada bitkisel materyal olarak Vilmorin Firmasýna ait; yayla koþullarýnda yaygýn olarak yetiþtirilen iri meyveli bir çeþit olan Joker F1 bodur domates çeþidi kullanýlmýþtýr. Denemede maki alanlarda beslenmiþ keçi gübresi uygulanmýþtýr. Kullanýlan gübre, hafif alkali (ph: 7.6), tuzsuz (1733 Mikromhos/cm) ve organik madde içeriði % 39 oranýndadýr ve % 1.38 toplam N, % 0.32 toplam P, % 0.91 toplam K, % 2.93 toplam Ca, % 0.37 toplam Mg, ppm toplam Fe, ppm toplam Mn, 84 ppm toplam Zn ve ppm toplam B içermektedir. C/N oraný ise 16.23'tür. Araþtýrmada iki farklý bitki aktivatörü (Crop-Set ve ISR-2000) ve mikrobiyal gübre (Bionem ve Natural Bioplasma) kullanýlmýþtýr. Crop-Set ve ISR-2000 Lactobacillus acidophilus, Natural Bioplasma süspansiyon halde canlý Chlorella alg hücrelerini, Bionem Pseudomonas fluorescens içermektedir. Kullanýlan ürünlerden Natural Bioplasma Ekotar'dan, Crop-Set CERES'ten sertifikalýdýr. ISR ise FIBL ve IFOAM'dan onaylýdýr. Denemede çiftlik gübresinin 4 farklý dozu ( m 3 /da) (1 m 3 yaklaþýk 495 kg) ile 2 farklý bitki aktivatörü ve mikrobiyal gübre ile kontrol (hiçbir uygulama yapýlmamýþ) uygulamasý ve konvansiyonel uygulamasý yapýlmýþtýr. 2 No: 73, 2009

3 Organik Domates Yetiþtiriciliðinde Çiftlik Gübresi, Mikrobiyal... Ekoloji Araziye fide dikimi 2005 yýlýnda 7 Haziran, 2006 yýlýnda 31 Mayýs tarihinde yapýlmýþtýr. Fideler Toros-Hishtill firmasýnda organik olarak ürettirilmiþ ve araziye 140 x 40 cm sýra arasý ve sýra üzeri mesafelerinde dikilmiþtir. Deneme, Bölünen Bölünmüþ Parseller Deneme Desenine göre 4 tekerrürlü ve kenar tesirlerinden sonra parsellerde 30 bitki bulunacak þekilde kurulmuþtur. Denemede damla sulama sistemi kullanýlmýþtýr. Denemenin 1. ve 2. yýllarýnda aþaðýda belirtilen doz ve þekillerde mikrobiyal gübre ve bitki aktivatörü uygulamalarý yapýlmýþtýr. Natural Bioplasma: Topraktan 1 litre/da olacak þekilde vegetasyon periyodu boyunca 2 kez uygulanmýþtýr. Bionem: 1 litresi 400 litre su ile karýþtýrýlarak bitki baþýna 200 cc gelecek þekilde topraktan yetiþtirme periyodu boyunca 2 kez uygulanmýþtýr. Crop-Set: 60 cc/da olacak þekilde bitki ve toprak yüzeyine püskürtülerek 2 kez uygulanmýþtýr. ISR 2000: 90 cc/da olacak þekilde bitki ve toprak yüzeyine püskürtülerek 2 kez uygulanmýþtýr. Denemede konvansiyonel yetiþtiricilikte taban gübresi olarak dekara 50 kg gübresi uygulanmýþtýr. Ayrýca damlama sulama sistemiyle vegetasyon periyodu boyunca dekara 20 kg potasyum nitrat, 20 kg amonyum nitrat, 10 kg kalsiyum nitrat ve 10 kg mikroelement uygulamasý yapýlmýþtýr. Denemenin birinci yýlýnda 4 hasat ( , , , ) ikinci yýlýnda ise 6 hasat ( , , , , , ) yapýlmýþtýr. Araþtýrmada; toplam verim parselden elde edilen (g/parsel) verim miktarý ve dekara (1785 bitki) gerekli olan bitki sayýsýndan ton/da olarak hesaplanmýþtýr. Erkenci verim hasadýn ilk bir ayýnda elde edilen ürün miktarý olarak (ton/da) kabul edilmiþtir. Ortalama meyve aðýrlýðý parsellerin her bir tekerrüründeki toplam meyve aðýrlýðý, tekerrürdeki toplam meyve sayýsýna bölünerek ortalama meyve aðýrlýðý (g/meyve) olarak belirlenmiþtir. Meyve sertliði (delinme direnci) ise uygulamalardaki her bir tekerrürden 20'þer örneðin meyve sertliði (kg/cm 2 ) el penetrometresi ile ölçülerek tespit edilmiþtir. Meyvelerde C vitamini ve titre edilebilir asitlik tayini Cemeroðlu (1992)'na göre yapýlmýþtýr. Domates örneklerinin suyu refraktometre ile ölçülmüþ ve suda çözünebilir kuru madde % olarak ifade edilmiþtir. Denemeden elde edilen verilerin varyans analizleri; 'CoStat' paket programýnda, Bölünen Bölünmüþ Parseller (Split Split Plot) Deneme Desenine göre yapýlmýþtýr. Ýncelenen konu ortalamalarý arasýndaki fark % 5 hata ile SNK (Student-Newman-Keuls) Çoklu Karþýlaþtýrma Testine göre belirlenmiþtir. Varyans analizlerinde önemli çýkan ikili interaksiyonlarýna iliþkin ortalamalar CoStat paket programýnda % 5 seviyesinde SNK Çoklu Karþýlaþtýrma Testine tabi tutulmuþtur. BULGULAR Domatesin verimi üzerine uygulamalarýn etkileri ve uygulamalar ile çiftlik gübresi dozlarýnýn interaksiyonu % 1 seviyesinde önemli bulunmuþtur (Tablo 1). Ýki yýllýk denemenin sonucunda uygulamalara göre en yüksek verim konvansiyonel (6.21 ton/da) metotta olup istatistiksel olarak yalnýz baþýna ilk grupta, kontrol (5.13 ton/da) ise Crop-Set uygulamasý (5.22 ton/da) ile birlikte sonuncu grupta yer almýþtýr. Konvansiyonel uygulamasýndan sonra en iyi sonuç Bionem (5.83 ton/da) uygulamasýndan alýnmýþ ve bunu Crop-Set+Bionem (5.82 ton/da), ISR 2000+Bionem (5.80 ton/da), ISR 2000+Natural Bioplasma (5.67 ton/da), Natural Bioplasma (5.46 ton/da) ve ISR 2000 (5.45 ton/da) uygulamalarý izleyerek ikinci istatistik grubunu oluþturmuþlardýr. Crop-Set+Natural Bioplasma (5.42 ton/da) uygulamasý üçüncü istatiksel grubu oluþturmuþtur. Ýstatistiksel olarak önemsiz çýkmakla birlikte çiftlik gübresi dozlarýnda en yüksek verim 7 m 3 /da (5.98 ton/da) çiftlik gübresi dozundan elde edilmiþtir. Uygulamalar ve çiftlik gübresi dozlarý interaksiyonu birlikte ele alýndýklarýnda ise en yüksek verim deðeri (7.23 ton/da) 7 m 3 /da çiftlik gübresi dozunda konvansiyonel uygulamasýndan elde edilmiþtir (Tablo 1). Domatesin erkenci verimi üzerine çiftlik gübresi dozlarýnýn ve uygulamalarýn etkisi istatistiki anlamda % 1 seviyesinde önemli bulunmuþtur (Tablo 2). Uygulamalara ait deðerler incelendiðinde en düþük erkenci verim miktarýnýn kontrol uygulamasýndan (3.49 ton), en yüksek erkenci verim deðerinin ise Bionem uygulamasýndan (4.11 ton) alýndýðý görülmektedir. Çiftlik gübresi dozlarý artýþýnýn kontrol grubuna göre erkenci verimi artýrdýðý ve m 3 /da dozlarýnýn en yüksek erkenci verim (4.18 ton) deðerlerini verdikleri görülmektedir. No: 73,

4 Ekoloji Ünlü ve Padem Uygulama ile çiftlik gübresi dozlarýnýn interaksiyonuna bakýldýðýnda erkenci verimin ton arasýnda deðiþim gösterdiði görülmektedir (Tablo 2). Tablo 3 incelendiðinde domateste ortalama meyve aðýrlýklarý üzerine uygulamalarýn ve çiftlik gübresi dozlarýnýn etkilerinin çok önemli (% 1) olduðu görülmektedir. Uygulamalara göre en yüksek ortalama meyve aðýrlýðý deðerine konvansiyonel uygulamasýnda ( g) ulaþýldýðý ve bu uygulamanýn istatistiksel olarak 1. grubu oluþturduðu görülmektedir. Kontrol uygulamasý ise en düþük ortalama meyve aðýrlýðýný vererek ( g) sonuncu grupta tek baþýna yer almýþtýr. Çiftlik gübresi dozlarý bakýmýndan ortalama meyve aðýrlýklarýna ait deðerler istatistikî olarak 3 gruba ayrýlmýþtýr. 7 m 3 /da dozu 1. grupta, 14 ve 21 m 3 /da dozlarý 2. grupta yer alýrken, 0 m 3 /da dozu ise 3. grupta yer almýþ ve meyve aðýrlýklarý g arasýnda deðiþim göstermiþtir (Tablo 3). Uygulamalar ve çiftlik gübresi dozunun ikili interaksiyonu birlikte deðerlendirildiðinde ise ortalama meyve aðýrlýðýnýn g arasýnda deðiþim gösterdiði tespit edilmiþtir (Tablo 3). Tablo 4 incelendiðinde domateste delinme direnci üzerine çiftlik gübresi dozlarýnýn ve uygulamalar ile çiftlik gübresi dozlarýnýn interaksiyonunun istatistiksel olarak çok önemli (% 1) olduðu görülmektedir. Uygulamalara göre domateste delinme direncinin kg/cm 2 arasýnda deðiþtiði görülmektedir. Çiftlik gübresi dozlarý tek baþýna ele alýndýðýnda ise delinme direnci bakýmýndan dozlarýn istatistiki olarak 3 gruba ayrýldýðý görülmektedir. 0 m 3 /da dozu 1. grupta yer alýrken (1.78 kg/cm 2 ), 7 m 3 /da dozu (1.67 kg/cm 2 ) 2. grupta, 14 m 3 /da dozu (1.60 kg/cm 2 ) ve 21 m 3 /da dozu (1.57 kg/cm 2 ) 3. grupta yer almýþtýr. Uygulamalar ve çiftlik gübresi birlikte deðerlendirildiklerinde ise domates meyvesinde delinme direnci deðerlerinin kg/cm 2 arasýnda deðiþtiði saptanmýþtýr (Tablo 4). Domatesteki C vitamini miktarý üzerine uygulamalarýn, çiftlik gübresi dozlarýnýn ve uygulamalar ile çiftlik gübresi dozlarýnýn interaksiyonlarýnýn etkileri % 1 seviyesinde önemli olduðu tespit edilmiþtir (Tablo 5). Uygulamalara göre C vitamini içeriði mg/100 g arasýnda deðiþim göstermiþtir. Çiftlik gübresi dozlarýna göre C vitamini içerikleri mg/100g arasýnda deðiþim göstermiþtir 4 Table 1. Çiftlik gübresi, mikrobiyal gübre ve bitki aktivatörü kullanýmýnýn verim (ton/da) üzerine etkileri. Uygulama LSD 0.01 = 0.27 Uygulama x Çift. Güb. Doz. LSD 0.01 = 0.54 Table 2. Çiftlik gübresi, mikrobiyal gübre ve bitki aktivatörü kullanýmýnýn erkenci verim (ton/da) üzerine etkileri. Uygulama LSD 0.05 = 0.21 Çift. Güb. Doz. LSD 0.05 = 0.23 Table 3. Çiftlik gübresi, mikrobiyal gübre ve bitki aktivatörü kullanýmýnýn ortalama meyve aðýrlýðý (g) üzerine etkileri. Uygulama LSD 0.05 = 2.89 Çiftlik Gübresi Dozlarý LSD 0.05 = 2.48 (Tablo 5). Tablo 6 incelendiðinde titre edilebilir asitlik miktarýnýn çiftlik gübresi dozlarýndan, uygulamalardan, uygulamalar ve çiftlik gübresi dozlarý arasýndaki interaksiyonlardan çok önemli (% 1) düzeyde etkilendiði görülmektedir. No: 73, 2009

5 Organik Domates Yetiþtiriciliðinde Çiftlik Gübresi, Mikrobiyal... Ekoloji Table 4. Çiftlik gübresi, mikrobiyal gübre ve bitki aktivatörü kullanýmýnýn meyve sertliði (delinme direnci) (kg/cm 2 ) üzerine etkileri. Table 6. Çiftlik gübresi, mikrobiyal gübre ve bitki aktivatörü kullanýmýnýn asitlik (%) üzerine etkileri. Çift. Güb. Doz. LSD 0.05 = 0.04 Uygulama x Çift. Güb. Doz. LSD 0.05 = 0.13 Table 5. Çiftlik gübresi, mikrobiyal gübre ve bitki aktivatörü kullanýmýnýn Vitamin C (mg/100 g) üzerine etkileri. Uygulama LSD 0.05 = Çift. Güb. Doz. LSD 0.05 = Uygulama x Çift. Güb. Doz. LSD 0.05 = Table 7. Çiftlik gübresi, mikrobiyal gübre ve bitki aktivatörü kullanýmýnýn suda çözünebilir kuru madde (%) üzerine etkileri. Uygulama LSD 0.05 = 0.33 Çift. Güb. Doz. LSD 0.05= 0.28 Uygulama x Çift. Güb. Doz. LSD 0.05= 0.66 Uygulamalara göre en yüksek deðer Crop- Set+Natural Bioplasma uygulamasýndan (% 0.337), en düþük deðer ise kontrol uygulamasýndan (% 0.274) elde edilmiþtir. Yalnýz çiftlik gübresi deðerleri bakýmýndan titre edilebilir asitlik deðerlerine bakýldýðýnda ise % arasýnda deðiþtikleri görülmektedir (Tablo 6). Domatesin suda çözünebilir kuru madde içeriði üzerine çiftlik gübresi dozlarý ve uygulamalar ile çiftlik gübresi interaksiyonunun etkisi % 1 seviyesinde önemli bulunmuþtur (Tablo 7). Uygulamalara göre en yüksek suda çözünebilir kuru madde deðeri Bionem (% 3.89) uygulamasýndan elde edilirken, en düþük suda çözünebilir kuru madde deðeri ise Crop- Set+Natural Bioplasma (% 3.69) uygulamasýndan elde edilmiþtir. Çiftlik gübresi dozlarýna göre suda çözünebilir kuru madde deðerleri % arasýnda deðiþim göstermiþtir. Uygulamalar ile çiftlik gübresi dozlarý birlikte ele Çift. Güb. Doz. LSD 0.05 = 0.06 Uygulama x Çift. Güb. Doz. LSD 0.05 = 0.22 alýndýklarýnda suda çözünebilir kuru madde deðerlerinin % arasýnda deðiþtiði görülmektedir (Tablo 7). TARTIÞMA Denemede uygulamalara göre verim deðerlerinin ton/da arasýnda deðiþim gösterdiði görülmektedir. Kontrol uygulamasýna göre uygulamalar verimi % 'e varan oranlarda artýrmýþlardýr. Bu durum uygulanan ticari gübrelerin (konvansiyonel uygulamasý için), bitki aktivatörü, mikrobiyal gübre ve kombinasyonlarýný gerek ilave besin maddesi saðlamasý gerekse uygulanan materyallerdeki mikroorganizmalarýn organik materyali parçalamasý ya da ortamdaki besin elementlerini yarayýþlý hale getirmesi ile açýklanabilir. Kiracý (2007) domateste yaptýðý bir çalýþmada bitki aktivatörü uygulamalarýnýn (kontrol, Manda 31, Messenger, Microfer, Crop-Set, ISR 2000 ve konvansiyonel) verimde % 3 (ISR 2000 uygulamasý) ile % 22.6 (konvansiyonel uygulamasý) oranlarý arasýnda artýþa sebep olduðunu No: 73,

6 Ekoloji Ünlü ve Padem bildirmektedir. Koca (2003) patateste yaptýðý bir çalýþmada 2 bitki aktivatörünü (Crop-Set, ISR 2000) 2 farklý dozda uygulamýþ ve çalýþma sonucunda normal doz uygulamasýnda parsel veriminin % 26, yüksek doz uygulamasýnda ise % 8'lik bir artýþa yol açtýðýný belirlemiþtir. Karavaþ (2002) biberde yaptýðý bir çalýþmada verimin ISR 2000 uygulamasý ile % 18, Crop-Set uygulamasý ile ise % 10 artýþ gösterdiðini bildirmektedir. Bu bildiriþler bizim bulgularýmýzý destekler niteliktedir. Çiftlik gübresi dozlarý, 0 m 3 /da uygulamasýna göre verimi artýrýcý yönde etkili olmuþ ve artýþ % arasýnda gerçekleþmiþtir. Verim bakýmýndan en yüksek artýþ 7 m 3 /da dozundan (% 14.15) elde edilirken, çiftlik gübresi dozu artýkça artýþ yüzdesinde azalma meydana gelmiþtir. Oikeh ve Asiegbu (1993), domateste yaptýklarý bir çalýþmanýn sonucunda kaynaðý ne olursa olsun yüksek dozda çiftlik gübresi uygulamasýnýn verimde düþmeye sebep olduðunu bildirmektedirler. Anonymous (1996) domates yetiþtiriciliðinde yanmýþ çiftlik gübresi uygulamasýnýn dekara 4-5 ton; Günay (2005) ise 3-5 ton arasýnda olmasý gerektiðini bildirmektedirler. Bu durum bizim uyguladýðýmýz çiftlik gübresinin m 3 'nün 495 kg olduðu düþünüldüðünde en yüksek verimin 7 m 3 /da dozundan elde edilmiþ olmasýnýn literatürle uyumlu olduðunu göstermektedir. Çalýþmada kontrol uygulamasýna göre erkenci verim deðerleri diðer tüm uygulamalarda artýþ göstermiþ ve bu artýþ % arasýnda gerçekleþmiþtir. Çiftlik gübresi dozlarýnýn artýþý erkenci verim deðerlerini 0 m 3 /da dozuna göre % oranlarýnda artýrmýþtýr. Thybo ve ark. (2006) organik yetiþtiricilik sistemlerinin erkenci verim üzerine olan etkisinin istatistiki olarak % 1 seviyesinde önemli olduðunu bildirmektedirler. Öner (2002) dolmalýk biberin organik yetiþtiriciliði ile ilgili yaptýðý bir çalýþmada, en yüksek erkenci verim deðerini (2164 kg/da) çiftlik gübresi+feldspat uygulamasýndan elde ettiðini ve yine çiftlik gübresi uygulamasýnýn da kontrole göre erkenci verimi artýrdýðýný bildirmektedir. Bu bulgular bizim elde ettiðimiz bulgularla örtüþmektedir. Uygulamalarýn kontrole göre ortalama meyve aðýrlýklarýný % oranlarýnda artýrdýðý görülmektedir. 0 m 3 /da dozuna göre diðer dozlar meyve aðýrlýðýný % oranlarýnda artýrmýþtýr. Uygulamalar içerisinde konvansiyonel uygulamasý, çiftlik gübresi dozlarý içerisinde ise 7 m 3 /da 6 dozunun meyve aðýrlýðý bakýmýndan ilk sýrada yer almalarý verim deðerleri ile de uyum göstermektedir ve bu uygulamalarýn meyve aðýrlýðýný artýrarak verimi de artýrýcý yönde etkili olduklarý düþünülebilir. Uygulamalar ve çiftlik gübresi dozlarýnýn interaksiyonunda ise ortalama meyve aðýrlýðý g arasýnda deðiþim göstermiþtir. Kiracý (2007) yaptýðý çalýþmada bitki aktivatörü uygulamalarýnýn meyve aðýrlýðýný kontrole göre % oranlarýnda artýrdýðýný ve en yüksek artýþýn konvansiyonel uygulamasýndan elde edildiðini bildirmektedir. Ayrýca denemede uygulamalara göre meyve aðýrlýklarýnýn g arasýnda deðiþtiðini bildirmektedir. Demir ve Polat (2001) organik olarak yetiþtirilen domateste 1. sýnýf meyvelerin ortalama meyve aðýrlýklarýný geleneksel yetiþtiricilikte g/meyve, organik yetiþtiricilikte ise g/meyve olarak belirlemiþlerdir. Paksoy (2004) organik materyallerin açýkta yetiþtirilen domateslerde verim ve meyve kalitesine etkilerini belirlemek amacýyla yaptýðý bir çalýþmada uygulamalarýn ve dozlarýnýn tanýk uygulamasýna göre ortalama meyve aðýrlýðýný artýrdýðýný bildirmektedir. Ayrýca denemenin her iki yýlýnda da ortalama meyve aðýrlýðý, çiftlik gübresi dozlarýndaki artýþa paralel olarak artýþ göstermiþtir. Feleafel ve El- Araby (2003) domateste organik gübreleme ve fosfor gübresi ile su rejiminin verim ve kalite üzerine etkilerini inceledikleri bir çalýþmada, en yüksek ortalama meyve aðýrlýðýný 0.42 ha alana uyguladýklarý 30 m 3 büyükbaþ hayvan gübresi + 45 kg P 2 O 5 uygulamasýndan elde ettiklerini bildirmektedirler. Ortalama meyve aðýrlýðý üzerine gübre kaynaklarýnýn etkilerinin % 1 seviyesinde etkili olduðunu bildirmektedirler. Sharma ve Sharma (2004) farklý dozlarda çiftlik gübresi ve NPK uygulamasý yapmýþlar ve sonuçta en yüksek dozdaki (20 ton/ha çiftlik gübresi) uygulamalarda ortalama meyve aðýrlýðýnýn azaldýðýný tespit etmiþlerdir. Tüm bu literatür bildiriþleri bizim bulgularýmýzý desteklemektedir. Denemede çiftlik gübresi dozlarýnýn artýþýna paralel olarak meyve eti sertliðinin azaldýðý görülmektedir. Karadoðan ve ark. (1997) patateste ortalama olarak çiftlik gübresi verilmeyen parsellerden alýnan yumrularýn çiftlik gübresi uygulanan parseldekilere göre daha yüksek doku direncine sahip olduðunu bildirmekte ve bu durumu; çiftlik gübresinin azot etkinliðini artýrarak kuru madde oranýný düþürmesi þeklinde No: 73, 2009

7 Organik Domates Yetiþtiriciliðinde Çiftlik Gübresi, Mikrobiyal... Ekoloji açýklamaktadýrlar. Çiftlik gübresi dozlarý artýkça, meyve eti sertliðinin azalmasý bir baþka bakýþ açýsýyla þu þekilde deðerlendirilebilir. Anonymous (1996)'de belirtildiði gibi organik gübrelerin topraðýn bitki besin maddesi kapsamlarýna etkilerinin yanýnda topraklarýn fiziksel ve biyolojik özelliklerine katkýlarý da büyüktür. Organik madde uygulamalarý ile su tutma kapasitesi de bir artýþ göstermektedir. Genel anlamda bitki su alýmý arttýkça epidermal dokularda da hücre büyüklüðü arttýðýndan, domateste delinme direncinin de azaldýðý düþünülebilir. Sulama sýklýðýnýn artmasýyla domateste delinme direncinin de azaldýðýný Tüzel ve ark. (1993) tespit etmiþlerdir. Bu anlamda da araþtýrmamýzdaki çiftlik gübresi dozu artýþýnýn meyve eti sertliðini azaltmasý literatür ile paralellik göstermektedir. Uygulamalar ve çiftlik gübresi dozlarý birlikte ele alýndýklarýnda C vitamini deðerlerinin mg/100 g arasýnda olduðu tespit edilmiþtir. Uysal (2005) farklý organik materyallerin organik domates yetiþtiriciliðinde kullanýlabilirliði ile ilgili yaptýðý bir çalýþmada C vitamini deðerlerini yeþil gübreli parsellerde mg/100 g arasýnda bulurken, yeþil gübresiz parsellerde mg/100 g arasýnda bulmuþtur. Ýki farklý lokasyonda 15 farklý çeþitle yaptýklarý organik domates yetiþtiriciliðinde en yüksek C vitamini deðerlerini Resi Gold ve Phantasia F 1 çeþitlerinden sýrasýyla mg/100 g olarak elde etmiþlerdir. Karaçalý (1993) domatesin 100 gramýnda mg, Splittstoesser (1990) 42 mg, Kalloo (1993) mg, Vural ve ark. (2000) 17.6 mg ve Günay (2005) 25 mg C vitamini bulunduðunu bildirmektedirler. Bu bildiriþler bizim bulgularýmýzla paralellik arz etmektedir. Þahin ve ark. (1998) sera koþullarýnda yaptýklarý bir araþtýrmada domateste titre edilebilir asitliðin g/100 ml arasýnda deðiþtiðini bildirmektedirler. Artes ve ark. (1999) taze dilimlenmiþ domateslerde yaptýðý bir çalýþmada, titre edilebilir asitliðin 0.40 g sitrik asit /100 ml olduðunu bildirmektedirler. Thybo ve ark. (2006) organik yetiþtirme sistemlerinin domateste duyusal kalite ve kimyasal bileþimine olan etkisini araþtýrmak için yaptýklarý bir çalýþmada titre edilebilir asitlik deðerlerinin g/100 g arasýnda deðiþtiðini belirtmektedirler. Toor ve ark. (2006) domateste farklý gübre tiplerinin titre edilebilir asitlik deðerlerini % arasýnda deðiþtirdiðini belirtmektedirler. Bu bildiriþler bizim elde ettiðimiz bulgulara yakýn deðerler olduðu için bulgularýmýzý destekler niteliktedirler. Çiftlik gübresi dozlarý dikkate alýndýðýnda çiftlik gübresi dozunun artýþýna paralel olarak suda çözünebilir kuru madde deðerlerinin azaldýðý görülmektedir (Tablo 7). Bu durum Karadoðan ve ark. (1997)'nin belirttiði gibi çiftlik gübresinin azotun etkinliðini artýrarak kuru madde oranýný düþürmesi þeklinde yorumlanabilir. Uygulamalar ve çiftlik gübresi interaksiyonu birlikte deðerlendirildiðinde ise suda çözünebilir kuru madde deðerlerinin % arasýnda deðiþtiði görülmektedir. Karataþ ve ark. (2005) sera ve tarla koþullarýnda yetiþtirilen bazý sýrýk domates çeþitlerinin verim ve kalite özelliklerinin karþýlaþtýrýlmasý amacýyla yaptýklarý bir araþtýrmada tarla koþullarýnda yapýlan yetiþtiricilikte suda çözünebilir kuru madde deðerlerinin çeþitlere göre % arasýnda deðiþtiðini tespit etmiþlerdir. Bargefurd ve Harker (1998) farklý domates çeþitlerinin kalite kriterlerini belirledikleri bir araþtýrmada çeþitlerin suda çözünebilir kuru madde deðerlerinin % arasýnda deðiþtiðini bildirmektedirler. Tüm bu bildiriþler bizim bulgularýmýzý desteklemektedir. Bu çalýþmanýn sonucunda Isparta ve benzer ekolojik koþullara sahip bölgelerde organik domates yetiþtiriciliðinde mikrobiyal gübre ve bitki aktivatörlerinin baþarýlý bir þekilde kullanýlabileceði belirlenmiþtir. Organik tarýmýn en önemli besin kaynaklarýndan birisi olarak görülen çiftlik gübresinin dört farklý dozunun ( m 3 /da) denendiði çalýþmada çýkan sonuçlara göre organik domates yetiþtiriciliðinde 7 m 3 /da dozu (yaklaþýk 3.5 ton) üreticilere önerilebilir doz olarak bulunmuþtur. Yapýlan bu çalýþma sonucunda Isparta ekolojik koþullarýnda organik domates yetiþtiriciliðinde 7 m 3 /da çiftlik gübresi dozuna ilave olarak sýrasýyla Bionem, Crop-Set+Bionem, ISR 2000+Bionem ve ISR 2000+Natural Bioplasma uygulamalarý tavsiye edilmektedir. TEÞEKKÜR Bu çalýþma Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araþtýrma Projeleri Birimi 1144-D-05 nolu proje ile desteklenen doktora tezinden hazýrlanmýþ olup, yazarlar maddi desteklerinden dolayý teþekkürlerini sunarlar. No: 73,

8 Ekoloji Ünlü ve Padem KAYNAKLAR Aksoy U (1999) Ekolojik Tarýmdaki Geliþmeler. Ekolojik Tarým Organizasyonu Derneði Yayýnlarý, Emre Basýmevi, Ýzmir. Alpaslan M, Güneþ A, Ýnal A (1998) Deneme Tekniði. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayýn No: 1501, Ders Kitabý: 455, Ankara. Anonymous (1996) Teknik Tarým Rehber Kitap. T.C. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, Ýzmir Ýl Müdürlüðü Yayýn No: 350, Ýzmir. Artes F, Conesa MA, Hernandez S, Gil ML (1999) Keeping Quality of Fresh-Cut Tomato. Postharvest Biology and Technology 17, Bargefurd BR, Harker TC (1998) Fresh Market Tomato Cultivar Evaluation. Centers at Piketon, Exploring Economic Opportunities, Ohio State University Extension Enterprise Center 1864 Shyville Road, Piketon, Ohio. Cemeroðlu B (1992) Meyve ve Sebze Ýþleme Endüstrisinde Temel Analiz Metotlarý. Biltav Yayýnlarý, Ankara. Demir H, Polat E (2001) Organik Olarak Yetiþtirilen Domateste Bazý Verim ve Kalite Özellikleri. In: Öztürk A, Akkaya F, Tokgöz H, Sönmez NK (eds), Türkiye II. Ekolojik Tarým Sempozyumu Bildirileri, Kasým 2001, Antalya, Demiralay Ý (1993) Toprak Fiziksel Analizleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayýnlarý No: 143, Erzurum. Feleafel MN, El-Araby SM (2003) Effects of Irrigation Regime, Organic Manure and Phosphorus Fertilizer on Tomato Plants. 2. Yield and Fruit Quality. Alexandria Journal of Agricultural Research 48, Günay A (2005) Sebze Yetiþtiriciliði Cilt II. Meta Basýmevi, Ýzmir. Kacar B (1994) Gübre Bilgisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayýnlarý No: 1383, Ders Kitabý: 397, Ankara. Kalloo G (1993) Tomato (Lycopersicon esculentum Miller). Genetic Improvement of Vegetable Crops. G. Kalloo and B. O. Bergh (eds). Pergamon Press Ltd., USA, Karaçalý Ý (1993) Bahçe Ürünlerinin Muhafaza ve Pazarlanmasý. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayýnlarý No:494, Ege Üniversitesi Basýmevi, Ýzmir. Karadoðan T, Özer H, Oral E (1997) Çiftlik Gübresi ve Mineral Gübrelemenin Patates Yumrusunun Direncine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 28, 2, Karataþ A, Padem H, Ünlü H, Ünlü H (2005) Sera ve Tarla Koþullarýnda Yetiþtirilen Bazý Sýrýk Domates Çeþitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerini Karþýlaþtýrýlmasý. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9, 2, Karavaþ B (2002) Fungusit, Bitki Aktivatörü ve Bitki Stimulantýnýn Biber Bitkisinin (Capsicum annuum L.) Anatomik ve Morfolojik Yapýsý Üzerine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalý, Ýzmir. Kiracý S (2007) Organik Tarýmda Kullanýlan Bazý Bitki Aktivatörlerinin Domateste Verim ve Kalite Üzerine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalý, Isparta. Koca YO (2003) Ýki Bitki Aktivatörünün Patateste Bazý Tarýmsal Özellikler Üzerine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalý, Ýzmir. Midmore DJ (1993) Agronomic Modification of Resource Use and Intercrop Productivity. Field Crops Research 34, Oikeh SO, Asiegbu JE (1993) Growth and Yield Responses of Tomatoes to Sources and Rates of Organic Manures in Ferralitic Soils. Bioresource Technology 45, 1, Öner B (2002) Organik Yetiþtiricilikte Dolmalýk Biberin Kimyasal Ýçerik, Ürün ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bölümü Anabilim Dalý, Ýzmir. 8 No: 73, 2009

9 Organik Domates Yetiþtiriciliðinde Çiftlik Gübresi, Mikrobiyal... Ekoloji Paksoy M (2004) Organik Materyallerin Açýkta Yetiþtirilen Domateslerde (Lycopersicon lycopersicon Mill.) Verim ve Meyve Kalitesine Etkileri. In: Kuzucu FC, Öztokat KC (eds), V. Sebze Tarýmý Sempozyumu Bildirileri, Eylül 2004, Çanakkale, Sharma A, Sharma JJ (2004) Influence of Organic And Inorganic Sources of Nutrients on Tomato (Lycopersicon esculentum) Under High Hill Dry Temperate Conditions. Indian Journal of Agricultural Science 74, 9, Splittstoesser WE (1990) Vegetable Growing Handbook, Organic and Traditional Methods. Van Nostrand Reinhold, New York. Þahin Ü, Özdeniz A, Zülkadir A, Alan R (1998) Sera Koþullarýnda Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Domates (Lycopersicon esculentum Mill.) Bitkisinde Farklý Yetiþtirme Ortamlarýnýn Verim, Kalite ve Bitki Geliþmesine Olan Etkileri. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 22, Taþbaþlý H, Zeytin B, Aksoy E, Konuþkan HM (2003) Organik Tarýmýn Genel Ýlkeleri. T.C. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, Araþtýrma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baþkanlýðý, Ankara. Thybo AK, Edelenbos M, Christensen LP, Sorensen JN, Thorup-Kristensen K (2006) Effect of Organic Growing Systems on Sensory Quality and Chemical Composition of Tomatoes. LWT - Food Science and Technology 39, 8, Toor RK, Savage GP, Heeb A (2006) Influence of Different Types of Fertilisers on the Major Antioxidant Components of Tomatoes. Journal of Food Composition and Analysis 19, Tüzel Y, Ul MA, Tüzel ÝH (1993) Effects of Different Irrigation Intervals and Rates on Spring Season Glasshouse Tomato Production: II. Fruit Quality. Acta Horticulturae, 366, Tüzel Y, Onoður E (2000) Serada Organik Domates Yetiþtiriciliði. Tübitak, Türkiye Tarýmsal Araþtýrmalar Yayýnlarý, Ankara. Uysal F (2005) Farklý Organik Materyallerin Organik Domates Yetiþtiriciliðinde Kullanýlabilirliði. Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaþa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalý, Tokat. Vural H, Eþiyok D, Duman Ý (2000) Kültür Sebzeleri (Sebze Yetiþtirme). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Ege Üniversitesi Basým Evi, Ýzmir. Zengin M (2007) Organik Tarým. Hasad Yayýncýlýk Ltd. Þti., Ýstanbul. No: 73,

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

ORGANİK DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİTKİ AKTİVATÖRÜ UYGULAMALARININ VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİSİ* Semih KİRACI, Adem KARATAŞ

ORGANİK DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİTKİ AKTİVATÖRÜ UYGULAMALARININ VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİSİ* Semih KİRACI, Adem KARATAŞ Araştırma / Research Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2015; 12(1) : 17-22 Journal of Adnan Menderes University Agricultural Faculty 2015; 12(1) : 17-22 ORGANİK DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE

Detaylı

Domates Yetiştiriciliğinde Çiftlik Gübresi, Yeşil Gübre, Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanımının Verim ve Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri

Domates Yetiştiriciliğinde Çiftlik Gübresi, Yeşil Gübre, Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanımının Verim ve Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 11 (2):108-119, 2016 ISSN 1304-9984, Araştırma Makalesi Z. GÖKTEKİN, H. ÜNLÜ Domates Yetiştiriciliğinde,, Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanımının

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/21162

Archived at http://orgprints.org/21162 MARMARA BÖLGESİNDE BAZI BİTKİ BESLEME UYGULAMALARININ ORGANİK MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANIMI (ÇİLEK) Dr. Burhan ERENOĞLU 1 burhanerenoglu@hotmail.com, Dr. Erol YALÇINKAYA 1 erolyalcinkaya@gmail.com,

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

Türkiye 2.Ekolojik Tarım Sempozyumu, Kasım, 2001, Antalya. Sayfa, 69-77

Türkiye 2.Ekolojik Tarım Sempozyumu, Kasım, 2001, Antalya. Sayfa, 69-77 Türkiye 2.Ekolojik Tarım Sempozyumu, 14-16 Kasım, 2001, Antalya. Sayfa, 69-77 FARKLI ORGANİK GÜBRE UYGULAMALARININ MARULDA VERİM, KALİTE VE BİTKİ BESİN MADDELERİ ALIMINA ETKİLERİ Ersin POLAT 1 Sahriye

Detaylı

ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU

ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU TERRA FARM ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU ÜRÜNLERİN ORAN VE İÇERİK BİLGİLERİ BİR SONRAKİ SAYFADA VERİLMİŞTİR. Verilen değerler ürünlerimizde bulunan minimum değerlerdir Ürün İçerik Toplam

Detaylı

Mantar Kompostu Kullanımının Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Bitkinin Potasyum ile Beslenmesi ve Verim Üzerine Etkisi

Mantar Kompostu Kullanımının Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Bitkinin Potasyum ile Beslenmesi ve Verim Üzerine Etkisi Mantar Kompostu Kullanımının Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Bitkinin Potasyum ile Beslenmesi ve Verim Üzerine Etkisi E Işıl Demirtaş 1 Nuri Arı 1 Ahmet E. Arpacıoğlu 1 Cevdet F. Özkan 1 Harun Kaya

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORGANİK DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÇİFTLİK GÜBRESİ, MİKROBİYAL GÜBRE VE BİTKİ AKTİVATÖRÜ KULLANIMININ VERİM, KALİTE VE BİTKİ BESİN MADDELERİ ALIMINA

Detaylı

Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi. İçeriklerine Etkisi EMRE CAN KAYA

Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi. İçeriklerine Etkisi EMRE CAN KAYA Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi EMRE CAN KAYA NAZLI ZEYNEP ARIÖZ AYŞENUR ŞAHIN ABDULLAH BARAN İçeriklerine Etkisi 1. GİRİŞ Tarımda kimyasal girdilerin azaltılması

Detaylı

Organik Domates Yetiştiriciliğinde Çiftlik Gübresi, Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanımının Yaprakların Makro Element İçeriği Üzerine Etkisi

Organik Domates Yetiştiriciliğinde Çiftlik Gübresi, Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanımının Yaprakların Makro Element İçeriği Üzerine Etkisi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (2):63-73, 2010 ISSN 1304-9984, Araştırma Makalesi Organik Domates Yetiştiriciliğinde Çiftlik Gübresi, Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanımının

Detaylı

GENEL BAKIŞ Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'

GENEL BAKIŞ Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu' ORGANİK GÜBRE GENEL BAKIŞ Günümüzde yaklaşık 7 milyar insanın yaşadığı dünyada 1 milyardan fazla insan açlıkla mücadele etmektedir. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun belirlemelerine göre dünya nüfusunun

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/19176

Archived at http://orgprints.org/19176 EĞİRDİR (ISPARTA) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Dr. Adem ATASAY 1, atasay15@yahoo.com Özet: Bu çalışma, Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü

Detaylı

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar)

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 9-14 Araştırma Makalesi 1Çukurova Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

Nutrient Contents of Runner Plants of Some Strawberry Cultivars Grown Under Open Field and Protected Cultivation Conditions

Nutrient Contents of Runner Plants of Some Strawberry Cultivars Grown Under Open Field and Protected Cultivation Conditions YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2012, 22 (1):1-6 Geliş Tarihi (Received): 09.03.2011 Kabul Tarihi (Accepted): 10.10.2011 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Örtü Altı ve Açık Arazi Koşullarında

Detaylı

The Effect of Organic and Inorganic Fertilizer on Onion (Allium cepa. var. Valencia) Storage Cultivated in Seedling Growing Method

The Effect of Organic and Inorganic Fertilizer on Onion (Allium cepa. var. Valencia) Storage Cultivated in Seedling Growing Method YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2011, 21(2): 122-126 Geliş Tarihi (Received): 20.01.2011 Kabul Tarihi (Accepted): 10.04.2011 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Organik ve Mineral Gübrelerin

Detaylı

EĞİRDİR (ISPARTA) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA *

EĞİRDİR (ISPARTA) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * EĞİRDİR (ISPARTA) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * An Investigation On The Application Of Organic Strawberry Production In Egirdir Isparta) Conditions

Detaylı

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Ekoloji 17, 68, 54-58 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY*, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

Akdeniz. Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Antalya

Akdeniz. Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Antalya Türkiye 2. Ekolojik Tarım Sempozyumu, 14-16 Kasım, 2001, Antalya. Sayfa, 266-275 Organik Olarak Yetiştirilen Domateste Bazı Verim ve Kalite Özellikleri Halil DEMİR Ersin POLAT Akdeniz. Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Yöney ve Gübrelemenin Meranın Otlatma Kapasitesi Üzerine Etkileri

Yöney ve Gübrelemenin Meranın Otlatma Kapasitesi Üzerine Etkileri Mahmut DAŞCI 1 Binali ÇOMAKLI 2 Tuncay ÖNER 2 1 Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksekokulu, Narman, Erzurum 2 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Erzurum e-posta: mtasci@atauni.edu.tr

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/19112. Organik Biber (Capsicum annuum L.) Tohumu Üretiminde Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Archived at http://orgprints.org/19112. Organik Biber (Capsicum annuum L.) Tohumu Üretiminde Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Organik Biber (Capsicum annuum L.) Tohumu Üretiminde Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi İbrahim DUMAN 1 Öz: Pala-Yağlık salçalık biber çeşidinin kullanıldığı çalışma E.Ü. Ziraat Fakültesi Menemen

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Sera Biber Yetiştiriciliğinde Organik Azot Beslenmesinin Optimizasyonu. Optimization of Organic Nitrogen Fertilization in Greenhouse Grown Pepper

Sera Biber Yetiştiriciliğinde Organik Azot Beslenmesinin Optimizasyonu. Optimization of Organic Nitrogen Fertilization in Greenhouse Grown Pepper Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (1): 189-193, 2013 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Sera Biber Yetiştiriciliğinde Organik Beslenmesinin Optimizasyonu Enver TEKELİ 1 H. Yıldız DAŞGAN

Detaylı

Yapraktan Potasyum, Bor ve Çinko Uygulamalarının Camarosa Çilek Çeşidinde Verim ve Kaliteye Etkisi

Yapraktan Potasyum, Bor ve Çinko Uygulamalarının Camarosa Çilek Çeşidinde Verim ve Kaliteye Etkisi Bağyurdu- İzmir Yöresinde Kiraz Plantasyonlarının Beslene Durumu Araştırma Makalesi (Research Article) Hakan ÇAKICI Hande ARSLAN Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü,

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/21167

Archived at http://orgprints.org/21167 ANTALYA SERİK KOŞULLARINDA ORGANİK STAR RUBY ALTINTOP YETİŞTİRİCİLİĞİNDE YEŞİL GÜBRELEME VE ZEYTİN KEKİ KULLANIM İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI Zeynep ERYILMAZ 1 (zeyneperyilmaz@mynet.com), Dr. Cevdet Fehmi

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

EKOLOJİK ÜRETİMDE FARKLI ORGANİK GÜBRE UYGULAMALARININ DOMATESİN MİNERAL MADDE İÇERİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

EKOLOJİK ÜRETİMDE FARKLI ORGANİK GÜBRE UYGULAMALARININ DOMATESİN MİNERAL MADDE İÇERİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 16(1),19-25 EKOLOJİK ÜRETİMDE FARKLI ORGANİK GÜBRE UYGULAMALARININ DOMATESİN MİNERAL MADDE İÇERİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Halil DEMİR 1 Ayhan TOPUZ 2 Muharrem

Detaylı

KEMAL BAY OTEL'İN MUZ BAHÇESİNDE EM ( Efektif mikroorganizmalar ) UYGULAMALARI. Elde Edilen Sonuçlar Ve Gözlemler ( 03.09.2004 --04.02.

KEMAL BAY OTEL'İN MUZ BAHÇESİNDE EM ( Efektif mikroorganizmalar ) UYGULAMALARI. Elde Edilen Sonuçlar Ve Gözlemler ( 03.09.2004 --04.02. KEMAL BAY OTEL'İN MUZ BAHÇESİNDE EM ( Efektif mikroorganizmalar ) UYGULAMALARI Elde Edilen Sonuçlar Ve Gözlemler ( 03.09.2004 --04.02.2005 ) Bu Bölgede Naturem'in Akdeniz Bölge Bayii Albi Tarım Ve Hayvancılık

Detaylı

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Cilt: 11 Sayý: 42 (2002), 40-44 Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Niðde Üniversitesi, Aksaray Eðitim Fakültesi, AKSARAY Oðuz Han Þamil ÇÝL

Detaylı

Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri

Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri 13, 51, 33-38 2004 Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri Fatma Olcay KOCAER, Hüseyin Savaþ BAÞKAYA Uludað Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlýk

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri Özlem Gürbüz Kılıç 1 Nevin Eryüce 2 ÖZET Çalışma, farklı su stresi koşullarında potasyumun farklı

Detaylı

Antalya Yöresindeki Seralarda Kimyasal ve Organik Gübre Kullaným Düzeyleri ve Olasý Çevre Etkileri

Antalya Yöresindeki Seralarda Kimyasal ve Organik Gübre Kullaným Düzeyleri ve Olasý Çevre Etkileri Antalya Yöresindeki Seralarda Kimyasal ve Organik Gübre Kullaným Düzeyleri ve Olasý Çevre Etkileri 15, 62, 37-47 2007 Atýlgan ATILGAN Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarýmsal Yapýlar ve

Detaylı

TAVUK GÜBRESİ VE İNORGANİK GÜBRE UYGULAMASININ DOMATESTE VERİM, KALİTE VE YAPRAĞIN BESİN ELEMENT İÇERİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ

TAVUK GÜBRESİ VE İNORGANİK GÜBRE UYGULAMASININ DOMATESTE VERİM, KALİTE VE YAPRAĞIN BESİN ELEMENT İÇERİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ TAVUK GÜBRESİ VE İNORGANİK GÜBRE UYGULAMASININ DOMATESTE VERİM, KALİTE VE YAPRAĞIN BESİN ELEMENT İÇERİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ Semiha GÜLER Karadeniz Tarımsal araştırma Enstitüsü, 55001 Samsun ÖZET Organik

Detaylı

*Sorumlu Yazar: Geliş Tarihi:11 Nisan 2012 E-mail: dasgan@cu.edu.tr Kabul Tarihi:3 Temmuz 2012

*Sorumlu Yazar: Geliş Tarihi:11 Nisan 2012 E-mail: dasgan@cu.edu.tr Kabul Tarihi:3 Temmuz 2012 Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (1): 175-180, 2012 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Sera Koşullarında Toprağa Uygulanan Mikronize-Bentonitli-Kükürt ve Organik Maddenin Toprak ph

Detaylı

Balýk-Ördek Entegrasyonunun Aynalý Sazanlarda Bazý Performans Özellikleri ve Kimyasal Kompozisyon Oranlarý Üzerine Etkisi

Balýk-Ördek Entegrasyonunun Aynalý Sazanlarda Bazý Performans Özellikleri ve Kimyasal Kompozisyon Oranlarý Üzerine Etkisi 15, 62, 48-54 2007 Balýk-Ördek Entegrasyonunun Aynalý Sazanlarda Bazý Performans Özellikleri ve Kimyasal Kompozisyon Oranlarý Üzerine Etkisi Ekrem LAÇÝN Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni

Detaylı

Sera Sebzelerinin Karþýlaþtýrmalý Girdi Analizi

Sera Sebzelerinin Karþýlaþtýrmalý Girdi Analizi Ekoloji 19, 74, 122-130 (2010) Sera Sebzelerinin Karþýlaþtýrmalý Girdi Analizi Sait ENGÝNDENÝZ 1, Ýbrahim YILMAZ 2, Enver DURMUÞOÐLU 3, Bülent YAÐMUR 4, Raþit Zeki ELTEZ 5, Bekir DEMÝRTAÞ 6, Dilek ENGÝNDENÝZ

Detaylı

Tavuk Gübresindeki Katý Maddenin Sudaki Çözünürlüðüne Asidik Öniþlemlerin Etkileri

Tavuk Gübresindeki Katý Maddenin Sudaki Çözünürlüðüne Asidik Öniþlemlerin Etkileri 14, 53, 39-43 2004 Tavuk Gübresindeki Katý Maddenin Sudaki Çözünürlüðüne Asidik Öniþlemlerin Etkileri Ýlker ARDIÇ, Fadime TANER Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliði Bölümü, 33343

Detaylı

Archived at

Archived at ERZURUM YÖRESİNDE ORGANİK TARIMDA BUĞDAY VE FİĞ YETİŞTİRİCİLİĞİ Zir. Yük. Müh. Köksal KARADAŞ 1 kkaradas2002@yahoo.com, Dr. Murat OLGUN 2 molgun@ogu.edu.tr, Zir. Yük. Müh. Bülent TURGUT 1 turgutbulent@hotmail.com,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya (Araºtýrma Sunusu Cilt II, Sayfa )

Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya (Araºtýrma Sunusu Cilt II, Sayfa ) Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya (Araºtýrma Sunusu Cilt II, Sayfa 797-802) ÇUKUROVA KOªULLARINDA FARKLI BÝÇÝM SAYISI VE AZOT DOZUNUN TEK YILLIK ÇÝM (LOLIUM MULTIFLORUM CV.

Detaylı

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd.

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd. TUKUVAZ YAASA GÜBESİ TAIM ÜÜNLEİ MADENCİLİK SANAYİ ve TİCAET LİMİTED ŞİKETİ 71 Evler Mh. Tarih Bulvarı No: 43/A Odunpazarı/ESKİŞEHİ Tel&Faks: 0 222-237 03 05 Gsm: 0 545-237 03 05-0 532-790 41 49 www.yarasagubresi.com.tr

Detaylı

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (1): 20-26 www.sumae.gov.tr/yunus ISSN 1303-4456 Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði * Gülþen

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar)

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 40-45 Araştırma Makalesi Research Article Selçuk Üniversitesi

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

TRITOSECALE WITTMACK) KARIªIMINDA OT VERÝMÝ VE

TRITOSECALE WITTMACK) KARIªIMINDA OT VERÝMÝ VE Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya (Araºtýrma Sunusu Cilt II, Sayfa 791-796) ÇUKUROVA KIRAÇ KOªULLARINDA AZOT VE FOSFOR GÜBRELEMESÝNÝN FÝÐ (VICIA SATIVA L.) + TRÝTÝKALE (X TRITOSECALE

Detaylı

ÇİLEĞİN GÜBRELENMESİ

ÇİLEĞİN GÜBRELENMESİ Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlarda yapılan analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi

Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi Ekoloji 19, 77, 59-64 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.779 Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi Ulaþ ÞENYÝÐÝT 1*, Davut AKBOLAT 2 1Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

Van Ekolojik Koşullarında Üretilen Çilek Fidelerinin Meyve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi

Van Ekolojik Koşullarında Üretilen Çilek Fidelerinin Meyve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 15-22, 2011 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (42): (2007) 43-48

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (42): (2007) 43-48 www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (42): (2007) 43-48 KÜLTÜRE ALINAN ADAÇAYI(Salvia halophila Hedge) NIN BAZI AGRONOMİK VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE GÜBRELERİN

Detaylı

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya-2013, Kitap2, sayfa 350-357 YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/20788

Archived at http://orgprints.org/20788 YALOVA KOŞULLARINDA ORGANİK BURSA SİYAHI İNCİR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILAN FARKLI BİTKİ BESLEME UYGULAMALARININ VERİM VE KALİTEYE ETKİSİ Doç. Dr. Serap SOYERGİN 1 serapsoyergin@gmail.com, Dr. Erol YALÇINKAYA

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Öğrenim Alanı Derece BAHÇE BİTKİLERİ BAHÇE BİTKİLERİ BAHÇE BİTKİLERİ AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

EĞİTİM BİLGİLERİ. Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Öğrenim Alanı Derece BAHÇE BİTKİLERİ BAHÇE BİTKİLERİ BAHÇE BİTKİLERİ AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM 1 -> 6 19.06.2012 13:42 TC Kimlik No / Pasaport No: 16147507630 Doğum Yılı: 1965 Yazışma Adresi : Telefon : 344-2237666/389 Faks : 344-2230048 e-posta : KSU, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BÖLÜMÜ 46060 Kahraman Maraş/

Detaylı

F.Gülser ve ark. (2014) / Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi 2 (1) 1-5

F.Gülser ve ark. (2014) / Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi 2 (1) 1-5 Gidya ve kimyasal gübre uygulamalarının yetiştirme ortamı ile biber (Capsicum annuum l.) bitkisinde meyvelerin pomolojik ve biyokimyasal özelliklerine etkileri Füsun Gülser *, Can Yılmaz, Ferit Sönmez

Detaylı

ORGANÝK GÜBRELEMENÝN ZEYTÝN YETÝÞTÝRÝLEN KUMLU-TINLI TOPRAKTAKÝ BESÝN ELEMENT ÝÇERÝÐÝNE ETKÝSÝ

ORGANÝK GÜBRELEMENÝN ZEYTÝN YETÝÞTÝRÝLEN KUMLU-TINLI TOPRAKTAKÝ BESÝN ELEMENT ÝÇERÝÐÝNE ETKÝSÝ Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2013; 10(1) : 7-13 Journal of Adnan Menderes University Agricultural Faculty 2013; 10(1) : 7-13 Araþtýrma / Research ORGANÝK GÜBRELEMENÝN ZEYTÝN YETÝÞTÝRÝLEN

Detaylı

Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Farklı Şarj Ve Yaprak Gübresi Uygulamalarının Gelişme, Üzüm Verimi Ve Kalitesine Etkileri Üzerinde Araştırmalar

Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Farklı Şarj Ve Yaprak Gübresi Uygulamalarının Gelişme, Üzüm Verimi Ve Kalitesine Etkileri Üzerinde Araştırmalar Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41(3):1-10 ISSN 1018-8551 Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Farklı Şarj Ve Yaprak Gübresi Uygulamalarının Gelişme, Üzüm Verimi Ve Kalitesine Etkileri Üzerinde Araştırmalar

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2003, 16(1), 19-25

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2003, 16(1), 19-25 Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2003, 16(1), 19-25 Ekolojik Üretimde Farklı Organik Gübre Uygulamalarının Domatesin Mineral Madde İçeriği Üzerine Etkisi Halil DEMİR 1, Ayhan TOPUZ 2, Muharrem

Detaylı

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ:

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Soğan insan beslenmesinde özel yeri olan bir sebzedir. Taze veya kuru olarak tüketildiği gibi son yıllarda kurutma sanayisinde işlenerek bazı yiyeceklerin hazırlanmasında da

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi FARKLI ORGANİK GÜBRELERİN DOMATES VE BİBER BİTKİSİNİN GELİŞİMİ İLE BESLENMESİNE ETKİSİ Feyza KOÇ Ankara Üniversitesi Fen Bilim

ÖZET Yüksek Lisans Tezi FARKLI ORGANİK GÜBRELERİN DOMATES VE BİBER BİTKİSİNİN GELİŞİMİ İLE BESLENMESİNE ETKİSİ Feyza KOÇ Ankara Üniversitesi Fen Bilim ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ FARKLI ORGANİK GÜBRELERİN DOMATES VE BİBER BİTKİSİNİN GELİŞİMİ İLE BESLENMESİNE ETKİSİ FEYZA KOÇ TOPRAK ANABİLİM DALI ANKARA 2008 Her hakkı

Detaylı

BİYOLOJİK AZOT GÜBRESİ DİMARGON VE BİYOLOJİK FOSFOR GÜBRESİ FOSFORİNA NIN PATATES BİTKİSİNDE VERİM VE BAZI VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİLERİ

BİYOLOJİK AZOT GÜBRESİ DİMARGON VE BİYOLOJİK FOSFOR GÜBRESİ FOSFORİNA NIN PATATES BİTKİSİNDE VERİM VE BAZI VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİLERİ BİYOLOJİK AZOT GÜBRESİ DİMARGON VE BİYOLOJİK FOSFOR GÜBRESİ FOSFORİNA NIN PATATES BİTKİSİNDE VERİM VE BAZI VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİLERİ Hüseyin ONARAN 1 Murat NAM 1 1 Niğde Patates Araştırma Enstitüsü

Detaylı

SANAYĐ DOMATESĐNDE N, P VE K'LU GÜBRELEMENĐN MEYVEDE KĐMĐ MAKRO VE MĐKRO ELEMENT ĐÇERĐKLERĐNE ETKĐSĐ. Şenay AYDIN

SANAYĐ DOMATESĐNDE N, P VE K'LU GÜBRELEMENĐN MEYVEDE KĐMĐ MAKRO VE MĐKRO ELEMENT ĐÇERĐKLERĐNE ETKĐSĐ. Şenay AYDIN ANADOLU, J. of AARI 9 (1) 1999, 131-140 MARA SANAYĐ DOMATESĐNDE N, P VE K'LU GÜBRELEMENĐN MEYVEDE KĐMĐ MAKRO VE MĐKRO ELEMENT ĐÇERĐKLERĐNE ETKĐSĐ Şenay AYDIN Bartın Orman Fakültesi 74100 Bartın - TURKEY

Detaylı

BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI

BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin

Detaylı

BAZI PATATES ÇEŞİTLERİNİN ANA ÜRÜN VE TURFANDA ÜRETİM KOŞULLARINDAKİ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

BAZI PATATES ÇEŞİTLERİNİN ANA ÜRÜN VE TURFANDA ÜRETİM KOŞULLARINDAKİ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI BAZI PATATES ÇEŞİTLERİNİN ANA ÜRÜN VE TURFANDA ÜRETİM KOŞULLARINDAKİ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Mehmet Emin Çalışkan 1*, Sevgi Çalışkan 1, Ufuk Demirel 1, Zsolt Polgar 2 1 Niğde Üniversitesi,

Detaylı

SAMSUN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA ÇĐLEKLERE UYGULANAN DEĞĐŞĐK GÜBRE KOMBĐNASYONLARININ BĐTKĐNĐN BESLENMESĐNE ETKĐSĐ. E. Erman KARA

SAMSUN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA ÇĐLEKLERE UYGULANAN DEĞĐŞĐK GÜBRE KOMBĐNASYONLARININ BĐTKĐNĐN BESLENMESĐNE ETKĐSĐ. E. Erman KARA SAMSUN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA ÇĐLEKLERE UYGULANAN DEĞĐŞĐK GÜBRE KOMBĐNASYONLARININ BĐTKĐNĐN BESLENMESĐNE ETKĐSĐ E. Erman KARA Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, Kurupelit, Samsun-TURKĐYE

Detaylı

Nikelin Fasulye (Phaseolus vulgaris) Fide Geliþimi Üzerindeki Toksisitesinin Humik Asit ile Azaltýlmasý

Nikelin Fasulye (Phaseolus vulgaris) Fide Geliþimi Üzerindeki Toksisitesinin Humik Asit ile Azaltýlmasý Ekoloji 20, 79, 29-37 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.794 Nikelin Fasulye (Phaseolus vulgaris) Fide Geliþimi Üzerindeki Toksisitesinin Humik Asit ile Azaltýlmasý Ýrfan Ersin AKINCI *, Olgu ÖNGEL Kahmanmaraþ

Detaylı

Magnezyum Sülfat. Magnezyum Sülfat nedir?

Magnezyum Sülfat. Magnezyum Sülfat nedir? Magnezyum Sülfat Magnezyum Sülfat nedir? Magnezyum sülfat gübresi (MgSO4 7H 2 O) bitkilerdeki magnezyum eksikliğiniz gidermeye uygun, suda tamamen eriyebilen saf ve kristal bir gübredir. Bünyesinde % 15

Detaylı

MACUN MAHALLESİ ERCİYES İŞYERLERİ SİTESİ 197.CADDE NO: 23 MACUNKÖY YENİMAHALLE-ANKARA TLF: FAX: Web: efsus.com.

MACUN MAHALLESİ ERCİYES İŞYERLERİ SİTESİ 197.CADDE NO: 23 MACUNKÖY YENİMAHALLE-ANKARA TLF: FAX: Web: efsus.com. MACUN MAHALLESİ ERCİYES İŞYERLERİ SİTESİ 197.CADDE NO: 23 MACUNKÖY YENİMAHALLE-ANKARA TLF:0312-387 33 33 FAX:0312-387 34 33 Web: efsus.com.tr e-mail:info@efsus.com.tr ÜRÜNLERİMİZ ORGANİK VE ORGANOMİNERAL

Detaylı

Organik Biber (Capsicum annuum L.) Tohumu Üretiminde Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Organik Biber (Capsicum annuum L.) Tohumu Üretiminde Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Makalesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2009, 46 (3): 155-163 ISSN 1018 8851 İbrahim DUMAN Doç. Dr., Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 35100 Bornova, İzmir ibrahim.duman@ege.edu.tr

Detaylı

SERA BİBER YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ORGANİK AZOT BESLEMESİNİN OPTİMİZASYONU 1. Organic Nitrogen Optimization in Greenhouse Grown Pepper

SERA BİBER YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ORGANİK AZOT BESLEMESİNİN OPTİMİZASYONU 1. Organic Nitrogen Optimization in Greenhouse Grown Pepper SERA BİBER YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ORGANİK AZOT BESLEMESİNİN OPTİMİZASYONU 1 Organic Nitrogen Optimization in Greenhouse Grown Pepper Enver TEKELİ Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı H. Yıldız DAŞGAN Bahçe Bitkileri

Detaylı

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 4-7 Ekim 216 ISSN: 2148-36 Yıl /Year: 217 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 78-85 Araştırma Makalesi Research Article 1Alata Bahçe Kulturleri

Detaylı

~_. TUBITAK. TÜRKiYE TARLA BiifıKiLERi ONGRESi 12-15 Eylül 2011 BURSA. CiLT II

~_. TUBITAK. TÜRKiYE TARLA BiifıKiLERi ONGRESi 12-15 Eylül 2011 BURSA. CiLT II ~_. ~ TÜRKiYE TARLA BiifıKiLERi ONGRESi 12-15 Eylül 2011 BURSA CiLT II TUBITAK Ankara Ekolojik Koşullarında Uçucu Yağ Parametrelerinin Kültüre Alınan Satureja hortensis L. Türünün Verim ve Araştırılması

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Berrin ŞAHİN Ünvanı Mühendis Telefon 2565811123 E-mail berrin.sahin@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 19.05.1962-Ankara EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite Adı - Akademik Birim/Mezuniyet

Detaylı

No: 217 Menşe Adı BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

No: 217 Menşe Adı BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI No: 217 Menşe Adı Tescil Ettiren BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bu coğrafi işaret, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Geçici 1 inci Maddesi uyarınca Mülga 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında

Detaylı

ORGANİK VE KİMYASAL GÜBRE UYGULAMALARININ ÖRTÜALTI DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOPRAK VERİMLİLİĞİ VE BİTKİNİN BESLENMESİNE ETKİLERİ

ORGANİK VE KİMYASAL GÜBRE UYGULAMALARININ ÖRTÜALTI DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOPRAK VERİMLİLİĞİ VE BİTKİNİN BESLENMESİNE ETKİLERİ ORGANİK VE KİMYASAL GÜBRE UYGULAMALARININ ÖRTÜALTI DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOPRAK VERİMLİLİĞİ VE BİTKİNİN BESLENMESİNE ETKİLERİ E. Işıl DEMİRTAŞ * Filiz ÖKTÜREN ASRİ Cevdet Fehmi ÖZKAN Nuri ARI Batı

Detaylı

Bazı Sera Domates Çeşitlerinin Verim Kalite ve Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi

Bazı Sera Domates Çeşitlerinin Verim Kalite ve Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41 (2):9-17 ISSN 1018-8851 Bazı Sera Domates Çeşitlerinin Verim Kalite ve Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi Fatih ŞEN 1 Atnan UĞUR 1 M. Kadri BOZOKALFA 1 Dursun EŞİYOK

Detaylı

ATIK MANTAR KOMPOSTUNUN MARUL YETİŞTİRİCİLİĞİNDE VERİM VE KALİTEYE ETKİSİ

ATIK MANTAR KOMPOSTUNUN MARUL YETİŞTİRİCİLİĞİNDE VERİM VE KALİTEYE ETKİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 149-154 ATIK MANTAR KOMPOSTUNUN MARUL YETİŞTİRİCİLİĞİNDE VERİM VE KALİTEYE ETKİSİ Ersin POLAT A.Naci ONUS Halil DEMİR Akdeniz Üniversitesi Ziraat

Detaylı

Mercimek (Lens culinaris Medik.) te Yapraktan Gübrelemenin Tane Verimi ile Bazı Verim Özelliklerine Etkisi

Mercimek (Lens culinaris Medik.) te Yapraktan Gübrelemenin Tane Verimi ile Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2005, 15(1): 31-37 Geliş Tarihi: 15.01.2004 Mercimek (Lens culinaris Medik.) te Yapraktan Gübrelemenin Tane Verimi

Detaylı

Sırık Domates Çeşitlerinin Açıkta Tarla Koşullarında Farklı Lokasyonlarda Verim ve Kalite Özelliklerinin Araştırılması

Sırık Domates Çeşitlerinin Açıkta Tarla Koşullarında Farklı Lokasyonlarda Verim ve Kalite Özelliklerinin Araştırılması Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 21 (1):13-23, 2016 Araştırma Makalesi/ResearchArticle Sırık Domates lerinin Açıkta Tarla

Detaylı

EC FERTILIZER TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE

EC FERTILIZER TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE AİLESİNİN YENİ ÜYELERİ Organomineral Taban ve Üst Gübreleri 2-4 mm Granül (50 kg) 2>3 SF. INDEX İÇİNDEKİLER 2016 01 02 03 04 05 5.0.30+(40So3) NK HARMANLANMIȘ GÜBRE Potasyum

Detaylı

KUŞBABA TARIM-VERMISOL ORGANİK SOLUCAN GÜBRESİ DENEMESİ

KUŞBABA TARIM-VERMISOL ORGANİK SOLUCAN GÜBRESİ DENEMESİ KUŞBABA TARIM-VERMISOL ORGANİK SOLUCAN GÜBRESİ DENEMESİ Vermisol Naturel Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Kuşbaba Tarım arasında yapılan görüşmeler sonucunda Kuşbaba Tarımın Antalya Hacıaliler mevkiinde

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi TOPRAKTAN VE YAPRAKTAN UYGULANAN YARASA GÜBRESİNİN DOMATES VE BİBER BİTKİLERİNDE BESLENME İLE ÜRÜN MİKTARI VE MEYVEDE BAZI KAL

ÖZET Yüksek Lisans Tezi TOPRAKTAN VE YAPRAKTAN UYGULANAN YARASA GÜBRESİNİN DOMATES VE BİBER BİTKİLERİNDE BESLENME İLE ÜRÜN MİKTARI VE MEYVEDE BAZI KAL ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TOPRAKTAN VE YAPRAKTAN UYGULANAN YARASA GÜBRESİNİN DOMATES VE BİBER BİTKİLERİNDE BESLENME İLE ÜRÜN MİKTARI VE MEYVEDE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNE

Detaylı

Çiftçi Şartlarında Potasyumlu Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Olan Etkisi

Çiftçi Şartlarında Potasyumlu Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Olan Etkisi Çiftçi Şartlarında Potasyumlu Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Olan Etkisi Âlim Çağlayan 1 Ertan Demoğlu 1 Besinlerin rolü Yeterli bir gübreleme programı sadece bütün besinlerin temel görevleri açık bir

Detaylı

Vermikompostun Ispanak (Spinacia oleracea L.) Verimi ve Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi *

Vermikompostun Ispanak (Spinacia oleracea L.) Verimi ve Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi * Vermikompostun Ispanak (Spinacia oleracea L.) Verimi ve Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi * Nurdan Özkan 1 Mehmet Dağlıoğlu 1 Ergül Ünser 1 Nuray Mücellâ Müftüoğlu 1 1 ÇOMÜ Ziraat Fakültesi, Toprak

Detaylı

K.K.T.C. SULANAN KOªULLARINDA YONCA (MEDICAGO SATIVA

K.K.T.C. SULANAN KOªULLARINDA YONCA (MEDICAGO SATIVA Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya (Araºtýrma Sunusu Cilt II, Sayfa 1181-1186) K.K.T.C. SULANAN KOªULLARINDA YONCA (MEDICAGO SATIVA L.) VE BAZI BUÐDAYGÝL YEM BÝTKÝLERÝNÝN ADAPTASYON

Detaylı

AYÇĐÇEĞĐ BĐTKĐSĐNĐN FARKLI GELĐŞME DÖNEMLERĐNDE AZOTLU GÜBRELEMENĐN BAZI AGRONOMĐK ÖZELLĐKLERE ETKĐLERĐ. Şenay AYDIN

AYÇĐÇEĞĐ BĐTKĐSĐNĐN FARKLI GELĐŞME DÖNEMLERĐNDE AZOTLU GÜBRELEMENĐN BAZI AGRONOMĐK ÖZELLĐKLERE ETKĐLERĐ. Şenay AYDIN ANADOLU, J. of AARI 6 (2) 1996, 120-126 MARA AYÇĐÇEĞĐ BĐTKĐSĐNĐN FARKLI GELĐŞME DÖNEMLERĐNDE AZOTLU GÜBRELEMENĐN BAZI AGRONOMĐK ÖZELLĐKLERE ETKĐLERĐ Şenay AYDIN Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Toprak

Detaylı

TAVUK GÜBRESİ VE İNORGANİK GÜBRE UYGULAMASININ DOMATESTE VERİM, KALİTE VE YAPRAĞIN BESİN ELEMENT İÇERİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ

TAVUK GÜBRESİ VE İNORGANİK GÜBRE UYGULAMASININ DOMATESTE VERİM, KALİTE VE YAPRAĞIN BESİN ELEMENT İÇERİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ TAVUK GÜBRESİ VE İNORGANİK GÜBRE UYGULAMASININ DOMATESTE VERİM, KALİTE VE YAPRAĞIN BESİN ELEMENT İÇERİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ Semiha GÜLER Karadeniz Tarımsal araştırma Enstitüsü, 55001 Samsun ÖZET Organik

Detaylı

All from a Single Source. All from a Single Source. Products of Rotem Amfert Negev

All from a Single Source. All from a Single Source. Products of Rotem Amfert Negev Potash House P.O. Box 75 Beer-Sheva, 84100 Israel Tel: +972-8-6465731 Fax: +972-8-6465811 novapeak@iclfertilizers.com www.iclfertilizers.com All from a Single Source Products of Rotem Amfert Negev All

Detaylı

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Ekoloji Cilt: 13 Sayý: 49 25-30, 2003 Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

Amasya Üzümü Beslenme Problemlerinin Tespiti Üzerine Bir Araþtýrma

Amasya Üzümü Beslenme Problemlerinin Tespiti Üzerine Bir Araþtýrma Doç. Dr. N. Mücellâ MÜFTÜOÐLU - Yrd. Doç. Dr. Tuncay DEMÝRER ARAÞTIRMA MAKALESÝ Amasya Üzümü Beslenme Problemlerinin Tespiti Üzerine Bir Araþtýrma Cilt: 10 Sayý: 39 (2001), 7-12 Arþ. Gör. Fadime ATEÞ -

Detaylı

Farklı Azot Dozlarının Karabuğdayın (Fagopyrum esculentum Moench) Tane Verim ve Kalitesine Etkisi. Derya OKUDAN* 1, Burhan KARA 2

Farklı Azot Dozlarının Karabuğdayın (Fagopyrum esculentum Moench) Tane Verim ve Kalitesine Etkisi. Derya OKUDAN* 1, Burhan KARA 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Süleyman Demirel University Farklı Fen Bilimleri Azot Dozlarının Enstitüsü Dergisi Karabuğdayın (Fagopyrum esculentum Moench) Tane Verim ve Kalitesine Journal Etkisi of Natural

Detaylı

DEĞİŞİK ORGANİK KÖKENLİ GÜBRELERİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

DEĞİŞİK ORGANİK KÖKENLİ GÜBRELERİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ DEĞİŞİK ORGANİK KÖKENLİ GÜBRELERİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ Işıl DEMİRTAŞ, Nuri ARI, Ahmet ARPACIOĞLU, Harun KAYA, Cevdet ÖZKAN Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 07100 ANTALYA ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları a Seyithan

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Hüseyin AKGÜL 1 Kadir UÇGUN 1 Alamettin BAYAV 1 Cevdet Fehmi ÖZKAN 2

Hüseyin AKGÜL 1 Kadir UÇGUN 1 Alamettin BAYAV 1 Cevdet Fehmi ÖZKAN 2 M9 Anacı Üzerine Aşılı Jersey Mac Elma Çeşidinde Farklı Potasyum ının Bazı Makro ve Mikro Besin Elementlerinin Alımına Etkisi (Determination of Different Potassiun Levels on Jersey Mac Apple Variety Grafted

Detaylı