Buharh ve Buhar Destekli Hibrit Frnnlarda Pigirme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Buharh ve Buhar Destekli Hibrit Frnnlarda Pigirme"

Transkript

1 Akademik Grda 7(5) (2009) Derleme Makale / Review Paper Buharh ve Buhar Destekli Hibrit Frnnlarda Pigirme Hilal lglero$lu, Melike Sakin, Figen Kaymak-Ertekin Ege Universitesi, M0hendislik Fakr.iltesi, Grda M0hendisli$i B6l0m0, 35100, Bornova, lzmir E-posta: OZET Buharh pigirme, grdalarrn besin delerini kaybetmeden, krzarma sonucu olugan zararh igerikler olugmadan daha krsa surede pigirilmelerini sa$layan sa$hkh bir pigirme ydntemidir. Toplumun saghkh yagam standartlanna giderek daha fazla 6nem vermesi buharh pigirmeye olan ilginin artmastna sebep olmaktadrr. Bu derlemede grda iirunlerinin tuketime hazrrlanmasrnda ve sunulmasrnda srkhkla kullanrlan frrrnda konvansiyonel pigirme ile buharh pigirmenin sa$hk agrsrndan avantajlannrn kombin edilebildigi, yeni bir pigirme yontemi sa$layan buharh ve buhar destekli hibrit frnnlarda pigirme yonteminden bahsedilmig, buharh ve buhar destekli hibrit frnnlar tanrtrlarak gahgma prensipleri rizerinde durulmugtur. Anahtar Kelimeler: Frnnda pigirme, Buharh frrrnlar, Buhar destekli hibrit frnnlar ABSTRACT Baking with Steam and Steam Assisted Hybrid Ovens Steam cooking is a healthy cooking method, which provides the cooking of foods in shorter time without any loss of nutritional value and without any formation of harmful compounds during frying. The increase in the consciousness of the society in terms of health concerns, has increased interest in steam cooking techniques. ln this study, principles of baking with steam and steam assisted hybrid ovens as a new cooking method were reviewed. These techniques possess certain advanges in comparison to conventional cooking methods in terms of healthy cooking. Key Words: Baking, Steam ovens, Steam assisted hybrid ovens cinis Pigirme, grdalann besinsel de$erlerini artrrmak amacr ile uygulanan bir iglemdir. Qi$ grdalarrn olugturacagr bir diyet gerekli kaloriyi sa$lamakta yetersiz olaca$rndan ve vricudun gereksinim duydugu yeniden yaprlanma fonksiyonlarrnr gergeklegtirmede zayrf kalaca$rndan, pigirmenin diyet igin zorunlu oldugu iddia edilir. insan sindirim sistemi, pigirilmig grdalarrn tuketimine adapte olmugtur (kugtik digler, genig incebagrrsak, mideden ba$rrsaga hrzh gegig, gi$ grda diyetinde gereksinim duyulan toksin giderme dzelliginin drig0k olmasr). Bu sebeple, insan sindirim sistemi, lif igerigi gok yuksek olan bitkisel grdalarrn, ya da dokusu gignenemeyecek kadar sert olan etin ve diger pek gok grdanrn qi$ olarak etkin sindirimine mrisaade etmez [1]. Qo$u pigmig grdanrn aromasr gi$ hallerine gdre farkhdrr ve genellikle daha gok tercih edilir. Selulozun insan sindirim sisteminde sindirilememesine ra$men bazr gahgmalar pigirme igleminden sonra sehilozun kullanrmrnrn bir miktar arftrqrnr gostermigtir. Pigirme iglemi srrasrnda 37 uygulanan yuksek srcakhk nedeniyle proteinler, koagrilasyon ve denaturasyona u$rarken nigasta granulleri de krsmen ya da tamamen jelatinizasyona u$rar ve bazr kogullar altrnda gekerler karamelize olurlar. Trim bu de$igiklikler grdalarda gerek tekstrlrel gerekse aroma ve lezzel bakrmrndan triketiciler tarafrndan arzu edilen tir0nlerin elde edilmesini sa$lar. Ayrrca so$an gibi keskin aromaya sahip grdalarrn aromasr da pigirme iglemi ile azaltrhr [2]. Grinrimrizde suda haglama, buharda pigirme, basrnglr kapta pigirme, tavada (yagda veya ya$srz) krzartma, kavurma, Egara, konvektif frrrnda pigirme, vb. geleneksel pigirme yontemleri yanrnda; radyo dalgalartyla, ohmik, mikrodalga, infrared yayrnrm (radyasyon) ve halojen lambanrn kullanrldrgr yeni geligtirilmig pigirme yontemleri mevcuttur [3]. De$iSik pigirme ydntemleriyle grdalarda meydana gelen degigiklikler farkhhk gdsterir. Ozellikle et gibi yuksek protein iqeren besinleri pigirme teknikleri karsinojenlerin olugumu agrsrndan buyrik onem tagrr. Bir bagka deqigle eti pigirme yontemi kanser olma riskini etkiler. Eile

2 H. igleroglu, M. Sakin, F. Kaymak-Ertekin Akademik Grda 7(S) (2009) bulunan zararl organizmalarrn etkisiz hale getirilebilmesi igin yeterli pigirme onemlidir. Ancak yagda klzartma, Egara ve mangal gibi etin yuksek tstya maruz kalmasrna neden olan bazr pigirme ydntemleri nedeniyle kanserojenik etki gosteren heterosikllkamin (HCA) molektilleri meydana gelir. Bu maddelerin DNA,ya zarar vererek kanser olugumuna neden oldugu ifade edilmektedir [4]. Pigirme iglemi srrasrnda vitamin kayplannrn iki temel nedeni oksidasyon ve ozellikle B vitamini ve askorbik asit gibi suda gozrinen vitaminlerin pigirme suyunda gdzrinerek kaybolmasrdrr. Tiamin rsrya kargr duyarh bir vitamin olup bozunma orant artan srcakhkla birlikte artrg g6stermektedir. Vitaminlerin yanr srra pigirme iglemi srrasrnda diger grda bilegenlerinde de kaylplar olabilmektedir. Bu pigirme kayrplarr; (i) pigirme suyunun gozricti etkisi (ii) pigirme suyunun veya srcakhgrn etkisiyle gergeklegen kimyasal bozunma (iii) oksidasyon (iv) pigirme suyu iginde katr pargacrklann mekanik kaybr ve (v) buharlagma gibi sebeplerle gergeklegir. yaprlan birgok gahgma, grdalarda "koruyucu yontemlei' olarak da adlandlrrlan, pigirme kayrplarrnrn en az olduqu iglemler olarak frnnda pigirme, buharda pigirme, basrnglr buharda pigirme ve grdanrn sahip olduqu kabuk veya deri ile birlikte pigirme oldugunu vurgulamaktadrr [2]. Qok sayrda farkh sebzenin safra asiti baglama ozellikleri hem Si$ hem de buharda pigirildikten sonra incelenmigtir. Buharda pigirme iglemi ile bu sebzelerin safra asitlerini baglama dzelliklerinin gig hallerine gore belirgin gekilde arttrgr gor0lm09t0r [5, 6]. Bezelye ve brokolinin suda haglama, buharda pigirme ve mikrodalga frrrnda pigirilmesi sonrasrnda, folik asit igerikleri kargrlagtrrrlmrgtrr. Folik asit deqerinin buharda pigirme yontemi ile diger yontemlere gore (o/.82) daha iyi korundugu gortilmrigttir [7]. Krrmrzr lahana kullanrlarak yaprlan bir gahgmada, suda haglama ve buharda pigirme iglemleri sonrasrnda C vitamini ve toplam fenolik madde miktarlarr kargrlagtrrrlmlgtrr. Buharda pigirme igleminin suda haglamaya oranla daha etkili oldugu; C vitamininin ("/" ve toplam fenolik madde miktarrnrn (%90) briyrik oranda korundugu saptanmtgttr t8l Taze brokolinin toplam alifatik ve aromatik glukosinolatlarr ile C vitamini miktarrnrn, ytiksek ve d0gtik basrngta suda kaynatma, mikrodalga ve buharda pigirme iglemlerinden sonraki degerleri kargrlagtrrrlmrgtrr. Mikrodalga ile pigirme iglemi sonucunda kaynatmaya oranla kayrplarrn daha fazla oldugu belirlenmigtir. Diger yandan buharda pigirme igleminden sonra toplam glukosinolatlarrn ve C- vitamininin gok btiytik olgude korunduqu gortilmrigtrir [9]. FTRTNDA Pi$iRME GLinrimuzde tuketicilerin besinsel degerleri korunmug daha saghkh grdalarr tercih etme yolundaki egilimleri bu Frrrnda pigirme glda tirtlnlerinin tliketime yontemler rlzerine yaprlan gallgmalarr aftrrmaktadrr. Bu hazrrlanmasrnda ve sunulmasrnda srkhkla kullanrlan, derlemede dzellikle buharda pigirme igleminin sagladrgr geleneksel ve aynt zamanda yeni tekniklerin uygulandr$r avantajlann frrrnda pigirme iglemile kombine edilebildigi bir pigirme yontemidir. Frrrnda pigirme grda maddelerinin yeni bir teknik olan buharh frrrnlar ve bu sayede saslrkh frrrn ortamrnda, su buharr ilave edilmig veya edilmemig bir pigirme iglemi saglandrktan sonra arzu edilen srcak hava ile pigirilmesi olarak tanrmlanmaktadrr. geleneksel 6zelliklerin de grdaya kazandrrrldr$r buhar Frrrnda pigirme iglemi, grda urunrinde gergeklegen destekli hibrit (kombi) frrrnlar uzerinde durulacaktrr. fiziksel degigimler ve oldukga karmagrk kimyasal reaksiyonlar ile birlikte matematiksel agrdan sade bir BUHARDA PigiRME yaklagrmla, bir egzamanl rsr ve ktitle transferi iglemi olarak ele ahnabilir. Konvektif frrrnlar grda ve hazrr Buharlr pigirme, yiyeceklerin besin degerini yemek endlistrisinde grda maddelerinin pigirilmesi veya kaybetmeden, krzarma sonucu olugan zararh igerikler tekrar rsrtrlmasr amacryla gokga kullanrhr. Frrrnda olugmadan daha krsa sr.irede pigirilmelerini sallayan pigirme igleminde, grda rirrinri kalitesini etkileyen sa$hkh bir pigirme yontemidir. Toplumun saghkh yagam faktorler goyle srralanabilir: (i) Frrrnda pigirme teknigi standartlarrna giderek daha fazla 6nem vermesi buharh (frrrn tipi; konvektifrrrn (dogal, zorlamalr), buharh frrrn, pigirmeye olan ilginin artmastna sebep olmaktadrr. mikrodalga, lr, vs.) (ii) Frrrn ortamr srcakhgr ("C), Yaprlan aragtrrmalar bu tirlinlere olan tuketici ilgisinin srcakhk dagrhmr, bagrl nemi (o/. RH), hava hrzr (m\s)(iii) giderek aftmakta oldugunu g6stermektedir [5, 6]. lsrtma gucti (kw), saglanan rsr akrsr, tsttma ntzt, yaratrlan rsl aktarrm katsaylsr (iv) Baglangrg grda urunu Yaprlan on deneysel gahgmalar buharh pigirme ozellikleri (srcakhk, nem igerigi, akrq\krvam dzellikleri) (v) yonteminin daha iyi bir rsr gegigi saglayarak yiyecek Grda rirtinr.inun frrrn iginde bulunduqu konum, frrrn yr.ikri srcakh$rnrn daha hrzh yrikselmesini sagladrgr (pigmeyi (tirrinle ytiklenme oranr) daha gabuk [10, 11,121. saglayacagr), yiyeceklerin nem kaybrnrn minimum oldugu (nem ile beraber vitamin kayrplarrnrn Frrrnda pigirme igleminde, grdanrn geometrik merkez da az olacaqrnr), yiyeceklerde kabuk olugumu srcakhgrnrn (soguk nokta) belirli bir degere ulagmasr tam olmayarak sertlik degerlerinin dtigrik seviyelerde ve homojen pigme sallanabilmesi agrsrndan onemlidir. kaldrsrnr gostermektedir. Yiyeceklerde Kzarma Grda maddeleri homojen olmayan kompleks yaprda olup olmamasl sebebiyle ktzarma sonucu olugan akrilamid ve aynr zamanda tstyl iletme yetenekleri dliguktrir. Bu benzeri zararl igerikler de olugmamaktadrr. Ayrrca sebeple, klasik konvektif pigirme tekniklerinde pigmeyi srcakh$rn hrzh yukselmesine bagll olarak yallarrn erime tanrmlayan reaksiyonlar (protein denaturasyonu, nigasta srcakfr$r hrzla agrlarak yag oranrnrn drigmesi, yzeyde jelatinizasyonu vs.), homojen pigmeyi engelleyecek yogugma sayesinde tuz orantntn azalmasr da buharh gekilde, glda maddelerinin pigirme onamtna temas eden pigirmenin sa$hk agrsrndan avantajlarr srralanrrken on drg krsrmlarrnda ig krslmlara g6re daha 6nce plana grkan noktalardrr [5, 6]. tamamlanrr. lgleme devam etme durumunda drg yuzeylerde agrn pigmeyi ifade eden agrrr kuruma, 38

3 H. igleroflu, M. Sakin, F. Kaymak-Ertekin Akademik Glda 7(5) (2009) 3Z-43 esmerlegme reaksiyonlarr (Maillard reaksiyonlarr) ve bunlarla birlikte mutajenik bile$kleiln (akrilamid, HCA) olugumu soz konusu olur. Homojen pigme ozelliginin sa$lanmasr bu bilegiklerin olugumunun onlenebilmesinin yanrnda; grda hijyeninin saglanmasr, tat ve lezzelin ortaya grkmasr aqrhrrndan da oldukga 6nemlidir [13, 14). Frrrn srcakhgr (hava, rsrtrcr yrizey), hava rifleme hrzr ve rutubeti (%RH), kullanrlan frrrna ait tst iletim mekanizmasr (dogal, zorlamah konveksiyon, iletim, radyasyon/yayrnrm, buhar, krzgrn buhar, mikrodalga, infrared, halojen lamba kullanrmr) ve gegitli rsr iletim mekanizmalanntn aynt frrrn iginde kombinasyonu (hibrit frrrn) grda maddesi kesitinde srcakhk profilini, buna bagh olarak rirtintin pigme s0resini, homojen pigmeyi, dolayrsryla son rirtinrin kalitesini etkileyen 6nemli iglem de$igkenlerindendir. Bu degigkenlerin maksimum ve minimum degerleri (uygun pigirme kogulu arahgr), pigirme igleminden etkilenen grda kalite parametreleri kontrol edilerek belirlenebilir [3]. BUHARLFRNLAR Buharh frrrnlar orta boy bir mikrodalga frrrn boyutlarrnda set Ostri frrrnlardrr. Qok amagh, kurulumu basit ve kullanrmr kolaydrr. Geleneksel buharda pigiriciler ve basrngh pigiriciler, buharr yavagga olugturup srcakhgr kademeli olarak artrrrrlar. Buharh flnnlar ise pigirme ortamrnrn drgrna monte edilen harici bir buhar jenarat6rune sahiptirler. Bu dtizenleme sayesinde; (i) Frrrnrn iq kapasitesi artar (ii) Srcakhk daha do$ru Olgrihir ve sabit bir degerde tutulabilir (iii) Uygulandrgrnda buhar grdayr t0m ydnlerden sardrgrndan direkt ve yo$un bir rsr aktanml saglanmrg olur. Bdylece gtda hrzh bir gekilde rsrnrr. Aynr zamanda srzdrrmazhk da sa$layarak trim vitamin, renk ve aroma bilegenleri hapsedilir (iv) Pigme s0resi krsahr, enerji triketimi minimumda tutulur [15]. Buharh frrrnlar (doygun buhar/krzgrn buhar kullanrmrna bagh olarak) farkh srcakhklarda ( C) gahgabilirler. Grda, buharrn srcakhgrna ulagtrktan sonra yogugma durur ve grdanrn srcakhgr daha lazla yukselmez. Grdanrn yanmast gibi bir sorun yoktur. Kuru havada pigirme igleminde etin kurumasrnr Onlemek igin yag ilave edilirken buharh flrrnda pigirme igleminde sabit buhar enjeksiyonu sayesinde grda ylzeyi kurumayacaqrndan yag ilavesine ihtiyag yoktur. Ayrrca srcakh$rn hrzh bir gekilde yrikselmesine bagh olarak ya!lann erime srcakhklarr hrzla agrlrr, srvrlagan ya$ tirunden uzaklagrr ve bu da ya$ oranrnrn drigmesini sa$lar. Yuzeyde yosugma nedeniyle luz orantntn azalmasr da buharh pigirmenin saghk agrsrndan avantajlarr srralanrrken on plana grkmaktadrr. Grdadaki tuzun ytizeyde yoqugan suya do$ru difuzyonunun ardrndan tuz, yogugan su ile birlikte grdadan ayrrhr [15]. Ozellikle et Lirtinleri pigirme ortamtnda yriksek srcakhk ile kargrlagtrgrnda grdanrn yuzeyindeki su buharlagrr ve geride protein ve tuz kaltnttlarr brrakrr. YLiksek srcakhga maruz kalan bu protein ve tuz kahntrlarr yrlzeyde koagrilasyona ugrar ve et yrizeyinde kabuk olugmasrna neden olur. Olugan bu kabuk etin diger krsrmlanndan gok daha sert bir yaptya sahiptir ve genellikle t0keticiler 39 tarafrndan arzu edilmeyen tat ve gortinrige sebep olur. Buharh frrrnda pigirme igleminde ise buhar basrnclnrn ayarfanmasr ile %1OO bagrl nem pigirilen etin yrizeyindeki suyun buharlagmast onlenmig olur. Bdylece ytizeyde bir kabuk olmaksrzrn grdanrn homojen bir gekilde pigmesi saglanrr. Bazen et yrizeyinde ince bir film tabakasr geklinde kabuk olugumu da toketici tarafrndan arzu edilen bir durum olabilmektedir. Pigirme igleminin son agamastnda pigirme ortamrndaki basrncrn dtigtirtilmesi ile birlikte et yrizeyindeki suyun hrzh bir gekilde uzaklagtrrrlmasr saglanrr. Bdylece ince bir film tabakasr geklinde et yrizeyinde arzu edilen kabuk elde edilir. Bu agamadaki basrnq d0gu9u, bir vakum pompasl kullanrlarak saglanabilecegi gibi pigirme ortamrndan so$uk su ya da ozel bir so$utucunun sirkrilasyonu ile de saglanabilir [16]. HiBRiT (KoMBi) FtRtNLAR Birkag farkh rsr iletim mekanizmasrnl frrrnda pigirme iglemi amacryla bir arada banndrran frrrnlar "hibrit" (kombi) frrrnlar olarak bilinmektedir. Hibrit frrrnlar pigirme sriresini klsaltan ve t0keticiye iki farkll pigirme yontemiyle gahgan tek bir frrrn sunmasl agrsrndan gok pratik bir uygulamadrr 117,18, 191. Grda endtistrisinde, hazrr yemek sektorunde, restoranlarda ve mutfaklarda zaman ve enerji tasarrufu sa$lamalarr ve kolay temizlenebilmeleri sebebiyle, hibrit frrrnlarrn kullanrmr son 25 ylda yaygrnlagmrgtrr [20]. Hibrit frrrnlar; mikrodalga-infrared, konveksiyon-m ikrodalga, mikrodalga-halojen lamba gibi farkh lst transfer mekanizmalarrnrn ikili ya da goklu kombinasyonunu igerebilmektedir. Son yrllarda diler f rrrnda pigirme tekniklerine gore sahip oldugu gegitli avantajlanndan otrir0, buharh frrrnlar ve buhar destekli hibrit frrrnlarrn kullanrmr yaygrnlagmaya baglamrgtrr [3, 20]. BUHAR DESTEKL HiBRiT F R NLAR, QAL 9MA PRENS PLER VE YAPLAN QAL$MALAR Buharh frrrnlarrn en 0nemli dezavantajr ekmek, kek gibi frrrncrlrk Lirrinleri ile et gibi bazr grdalarda arzu edilen esmerlegmig ya da krzarmrg kabuk g6rtintristinrin saglanamamasrdrr. Hibrit buharh pigirme tekni$i kullanrlarak buharll pigirme ile saghkh bir pigirme sa$ladrktan sonra yeme afugkanhklarrna daha yakrn tatlar da konvensiyonel ydntemler ile elde edebilmektir. Yriksek basrncrn kullanrlmadr!r ve sadece buharrn (doygun) rsrtrcr ortam olarak kullanrldrgr frrrnlarda srcakhk maksimum 100'C iken buhar destekli hibrit frrrnlarda gok daha ytiksek (250.C gibi) srcakhklarda pigirme iglemi gergeklegtirilebilir [15]. Ev tipi klasik bir buhar destekli frrrn, iq krsmlnda rsrtma elemanlarr, genellikle ftnntn orta krsmrnda bulunan ve hava ve buharrn sirktilasyonunu sa$layan bir konveksiyon fanr ile normal bir konveksiyonlu frrrn goninumrinde olup harici buhar sistemile bu frrrnlardan ayrrhr ($ekil 1). Buhar sistemi yaklagrk 2 saatlik pigirme iglemi igin gerekli olan suyu depolayan taze su tankr ile ig krsmrnda bulunan bir kaynatrcrya sahiptir. Pigirme iglemi srrasrnda su kaynamaya bagladrktan sonra olugan buhar pigirme ortamtna geger, grda ytizeyinde yo$ugur ve grda pigmeye baglar. Frnn iginde bulunan bir

4 H. igleroglu, M. Sakin, F. Kaymak-Ertekin Akademik Grda 7(5) (2009) 3Z-43 sensor ile pigirme ortamtntn srcakhgr ve rutubeti kontrol edilir. Buhar akrm miktan istenen oranda drizenlenerek grdanrn uygun gekilde pigmesi saglanrr. Pigirme iglemi bittisinde su tekrar buhar sistemi yoluyla kaynatrcrya d6ner. B6ylece buharlagtrrrcr bir sonraki kullanrm igin, tekrar doldurulmasrna gerek kalmaksrzrn, hazrr hale gelir [21]. t\ $ekif 1. Buhar destekli hibrit bir f rrrnrn gematik ig g6rrin0gri [21](1: trn' 2: kabin, 3: f rrrn igi bogluk, 4;5;6;7;8: f rnn duvarlarr, 9: kontrol paneli, 10: kontrol6r, 11: zamanlayrcr, 12: so$utma fanr, 13;14;15: rsttma elemanlan, 16: alt rsrtma elementinin kaplamasr, 17: konveksiyon fanr, 18:buhar sistemi, 19: kaynatrcr) $ekil 2'de hibrit ftrtnlarda frrrn igi stcakhk ve ba$rl nem buhar verildiginde frrrn duvarlarrnda su damlacrklarr da$tltmt gortilmektedir. Gtda maddesi frrrna olugmaz. Buhar rsrtma basamagrntn baglangrcrnda, flrrn yuklendikten sonra kabin srcakh$r pigme srcakh$rna igerisine buhar verilmeye baglanrr. Srcakhk kullanrcr yaktn bir de$ere kadar arttrtltr. Bu srcakhk degeri tarafrndan belirlenen ikinci bir degere yani pigirme genellikle 100oC olarak segilir. B6ylece kabin igerisine srcakhgrnaulagtlktansonrasabitkahr[21]. q-$ tiunr.f T Srcrkhk + fobci erca}hk ft ncelclk r! ;! tl i al./ i r 6r..-. a.tld.r-t nldtefr ikn llrrlr rla:a trt3l"tg tllb f.tbrap Brbrl n1r lg.r*r runfr Pidnnc berane! $ekil2. Hibrit frrrnlarda pigirme igleminin prensibinin gematik olarak gosterimi [21] Konvektif frnn ile doygun buhar hibrit frrrnrnda patates pigirme igleminin uygulandrsr bir gahgmada, her iki mekanizmanrn aynt anda ya da agamall olarak arka arkaya uygulanmasr ile dtizenlenmig dort gegit pigirme denemesinde, patatesin rengi, dokusu, nem igerigi ve k0tle kaybr takip edilmigtir. llk agamada doygun buhar t, nte fl.-hlr -D (%98 RH) ve ikinci agamada zorlamah konveksiyon (180'C) ile pigirme igleminin ktitle kaybrnr azaltmast, doku ve yuzey rengi agrsrndan da istenen ozelliklerde bir rirtin sa$lamasr nedeniyle dnerildigi bildirilmigtir [22]. 40

5 H. iglerollu, M. Sakin, F. Kaymak-Ertekin Akademik Grda 7(S) (2009) Krzgrn buharh frrrn ile pigirme slrasrnda patateste C vitamini bozunma kinetiginin incelendigi bir gahgmada, dugtik kuruma hlzr ve buhar ile kombine edilmig flrrnrn C vitamini stabilitesini daha iyi korudugu belirtitmigtir [23]. Ekmekte kabuk srcakllgr ve su igeriginin akrilamid olugumu uzerine etkisinin incelendigi bir gahgmada, geleneksel pigirme yontemi ve buhadl pigirme kargrlagtrrrlmrgtrr. Buharlr pigirme igleminde kabuk srcakhgrnrn drlgtri$ri ve pigirmenin son 10 dakikasrnda kullanrlan buharla yaprlan denemede akrilamid miktarrnrn %50 oranrnda azaldr$r belirlenmigtir. Ayrrca buhar kullanrlarak yaprlan pigirme neticesinde ekmeklerin geleneksel y6ntemle pigirilenle aynr renk seviyesinde oldugu da g6rrilmugtnr [241. Tablo 1. Bazr et rlrunlerine uvgulanan pisirme tekniklerinin srrasrndagrrhk/pigme kaybr, doku, renk, pigirme soresi aqrsrndan pigirme y6ntemlerinin kargrlagtlrrlmasr r"izerine yurutrilen bir galrgmada en lyi sonucun krzgrn buhar kullanrmr ile flrrnda pigirmede elde edildigi belirtilmigtir [26]. Domuz etinin dogal konveksiyon, zorlamah konveksiyon ve zorlamah konveksiyon+buhar ile gahgan frrrnlarda pigirilmesi rizerine yaprlan bir bagka gahgmada; zorlamalr konveksiyon+buhar ile pigirme durumunda pigirme sr.iresinin diger yontemlere gore daha krsa ve etin parlakhgrnrn daha yriksek oldugu bildirilmigtir [20]. Tavuk gdgrislerinde ana kalite karakteristikleri olan yumugakhk ve pigirme kayrplarr Uzerine farkh pigirme iglemlerinin etkisinin incelendigi bir gahgmada, endustriyel qig ve marine edilmig derisiz tavuk gogris eti ornekleri; srcak hava ve srcak hava+buhar karrgrmrnda 130, 150 ve 170"C'de 4, 8 ve 12 dakika srirelerinde pigirilmigtir. Aragtrrma sonucunda marinasyon ve hava+buhar kangrmr uygulamaslnrn en yumugak rirtinu sa$layarak en iyi sonucu verdigi g6rulmugtrir. pigirme kayrplarr ile ilgili sonuglar ise hava+buhar karrgtmr uygulamasrnda pigirme kayrplarrnrn artttgtnl gdstermigtir. Bu da tavuk ornekleri uzerinde kabuk olmamast nedeniyle yrizeyde suyun evaporasyonu ve eriyen yallarrn Lirrinden kolayca drgarr stzmaslna Farkh bir uygulama olarak harici buhar jenaratdrunden elde edilen doygun buhar ftrrn igerisine g6nderilmeden hemen once rsrtrlarakrzgrn buhar da elde edilebilir. Bu krzgrn buharrn pigme ortamrnda grda ile temas etmesi ile, ozellikl et urrlnlerinde arzu edilen krzarma iglemi de sa$lanmrg olur. Sebzeler, dzellikle yegil yapraklllar, rsrl iglemden kolaylrkla etkilenirler. Agrn pigirildiklerinde hocre yaprlarr bozulur ve kendilerine has aromalarr kaybolur. Ktzgrn buharla pigirme igleminde ise hucre yaprlan bozulmadan sahip olduklarr aromalan korunarax pigirme iglemi gerqeklegtirilebilir [25]. ba$lanmrgtrr Baz et rlrunlerine uygulanan pigirme Dogal konveksiyon, zorlamah konveksiyon ve krzgrn tekniklerinin pigme kayrplarr tizerine etkileri Tablo 1,de buhar (220'C) ile domuz eti nuanntn pigirilmesi listelenmigtir. Et urrinu Biftek Domuz eti Domuz eti Pigirme teknigi Pigirme srcakh$r ('c) Merkez srcakhgr ("c) Pigirme sriresi (dak) 0zerine etkileri Pigme kaybr (%) Konveksiyonlu frrrn Konveksiyonlu frrrn Do$al konveksiyon Zorlamal konveksiyon Buhar+zorlamah konveksivon Buhar Kuru havada pigirme Kaynak l28l [20] [2e] Biftek Kryma lzga'a Zorlamah konveksiyon Radyo frekansr Suda pigirme [30] t31l sonue Ozellikle son yrllarda t0keticilerin daha saghkh grdalara olan taleplerindeki artrgla birlikte geligen yeni teknolojiler, yeni pigirme teknikerinin dogmastna neden olmugtur. Buharh ve buhar destekli hibrit flrrnlar sa$ladrklarr avantajlarla ilk olarak endristriyel boyutlarda ve hazrr yemek sektorunde yaygrnlagmrg ve son yrllarda ev tipi buharl/buhar destekli frrrnlar da tuketiciler tarafrndan tercih edilir hale gelmigtir. Grdanrn sahip oldugu vitamin ve mineraller kaybolmadan, aroma, renk ve tekstur gibi kalite ozelliklerinin de korundugu bir pigirme teknigi olan buharh frrrnlar ile grdalardaki koku bilegenleri de hapsedildiginden farkh 6zellikteki grdalar aynr anda pigirilebilmekte, bu da zaman ve enerjiden tasarruf sa$lamaktadrr. Buhar ve srcak havanrn ozel 41

6 H. igleroglu, M. Sakin, F. Kaymak-Ertekin Akademik Grda 7(5) (2009) kombinasyonlarrnrn kullanlmrna olanak vererek arzu edilen ozelliklerde grdalarrn hazrrlanmasr sa$lanabilmekte, aynca onceden pigirilen grdalar tekrar rsrtrldrgrnda hiqbir kalite veya nem kaybr olmadan taze bir gekilde servis edilebilmektedir. Ozellikle et rlrtlnlerinde grdanrn merkez srcaklrgrnr 6lgmek 0zere yerlegtirilecek bir srcakhk probu sayesinde pigme sriresinin otomatik olarak ayarlanmasr sa$lanabilir. Buhar olugturan suyun iqerisine srvr ttitsrj, sarrmsak ya da sogan gibi aroma bilegenleri ilave edilerek et buharla pigirilirken aynr zamanda aroma maddeleri de buharla birlikte pigirme ortamtna tagtntr ve grdaya aroma kazandrrrlmrg olunur. Hibrit frrrnlarrn kullanrmr ile arzu edilen geleneksel ekmek dzelliklerine sahip ekmekler uretilebilecegi gibi diger tum frnncrhk 0rrjnlerinde de rahathkla kullanrlarak son derece hafif ve yumugak pasta rirtinleri elde edilebilecegi belirtilmektedir. KAYNAKLAR l1j Wrangham, R. W., and Conklin-Brittain, N.1., The biological significance of cooking in human evolution. Comparative Biochemistry and Physiology A 136: l2l Bennion, M., Scheule, 8.,1999. ntroductory Foods. n Vegetables and Vegetable preparation, Prentice Hall, UK, 730 p. t3l Cheng, Q., Sun, D., Factors Affecting the Water Holding Capacity of Red Meat products: A Review of Recent Research Advances. Criticat Reviews in Food Science and Nutrition 4g l4l Oz, F., Kaban, G., Kaya, M., Effects of cooking methods on the formation of heterocyclic aromatic amines of two different species trout. Food Chemistry 1O4: tsl Kahlon, T.S., Chiu, M.M., Chapman, Mary H., Steam cooking significantly improves in vitro bile acid binding of beets, eggplant, asparagus, carrots, green beans, and cauliflower. Nutrition Research 27: t6l Kahlon, T.S., Chiu, M.M., Chapman, Mary H., Steam cooking significanfly improves in vitro bile acid binding of collard greens, kale, mustard greens, broccoli, green bell pepper, and cabbage. t7l Nutrition Research 28: Stea, T.H., Johansson, M., Jagerstad, M., Frslich, W., Retention of folates in cooked, stored and reheated peas, broccoli and potatoes for use in modern large-scale service systems. Food chemistry 1o1 ; t8l Podsedek, A., Sosnowska, D., Redzynia, M., Koziolkiewicz M., Effect of domestic cooking on the red cabbage hydrophilic antioxidants. lnternational Journal of Food Science and Technology 43: tgl Vallejo, F.,. Tomds-Barberdn, F.A., Garcia- Viguera, C., Glucosinolates and vitamin C content in edible parts of broccoli florets after domestic cooking. European Food Research and Technology 215: [10] Carvalho, M. G., Martins, N., Mathematical modeling of heat and mass transfer in a forced 42 [11] convection baking oven. n AChE symposium series-heatransfer, San Diego, CA (pp. 2OS-211). Ozilgen, M., Heil, J.R., Mathematical modelling of transient heat and mass transport in a baking process. Journal of Food processing and Preseruation 18; lLi, 4., Walker, C. E., Cake baking in conventional, impingiment and hybrid ovens. Journal of Food Science 61(1): [13] Schock, P.R., Harrison, D.L. and Anderson, L.L., Effect of dry and moist heat treatments on selected beef quality factors. Journal of Food Science 35: [14] Palka, K., Daun, H., Changes in Texture, Cooking Losses, and Myofibrillar structure of Bovine M. semitendinosus during heating. Meat Science 51: [15] n/contents/why_shs. ht ml (Erigim tarihi: ). [16] Tippmann., Eugene, R., inventors; Carnation Company, assignee. Method for steam cooking a meat product. US, US 't997 Seo 2. [17] Keskin, S.O., Sumnu, G., Sahin, S., Bread baking in halogen lamp-microwave combination oven. Food Research lnternational 37: 4gg-4g5. [18] Demirekler, P., Sumnu, G., Sahin, S., Optimization of bread baking in a halogen lampmicrowave combination oven by response surface methodology. European Food Research and Technology [19] Sevimli, K.M., Sumnu, G., Sahin, S., Optimization of halogen lamp-mrcrowave combination baking of cakes: a response surface methodology study. European Food Research and Technology 221: [20] Vittadini, E., Rinaldi, M., Chiavaro, E., Barbanti, D., Massini, R., The effect of different convection cooking methods on the instrumental quality and yield of pork Longissimus dorsi. Meat Science 69: [21] Stetania, F., Tamara, D., inventors; Whirlpool Corporation, assignee. Method for cooking food using steam. ltaly, EP , 2006 Nov 8. l22l Chiavaro, E., Barbanti, D., Vittadini, E., Massini, R., The Effect of different cooking methods on the instrumental quality of the potatoes (cv. Agata). Journal of Food Engineering 77: [23] Burg, P., Fraile, P., Vitamin C destruction during cooking of a potato dish. Lebensmittel- Wissenschaft und-technologie 28: [24] Ahrne, L., Andersson, C.G., Floberg, p., Rose, J., Lingnert, H., Effect of crust temperature and water content on acrylamide formation during baking of white bread: Steam and falling temperature baking. Swrbs Society of Food Science and Technology 4O [25] s/subjecvme569/notes/chapt2 7.pdf (Erigim tarihi: ) [26] Gardes, N., Burg, P., Fraile, p., nftuence of 3 Cooking Methods on Some Properties of pork Roast. Sciences Des Alimenfs 15: [27] Barbantia, D., Pasquini, M., nfluence of cooking conditions on cooking loss and tenderness

7 H. lglero$lu, M. Sakin, F. Kaymak-Ertekin Akademik Grda 7(5) (2009) of raw and marinated chicken breast meat. Lebensmittel-Wissenschaft und-technologie 38: [28] Aaslyng, M. D., Bejerholm, C., Ertbjerg, P., Bertram, H. C., and Andersen, H.J., Cooking loss and juiciness of pork in relation to raw meat quality and cooking procedure. Food Quality and Preference 14(4): [29] Desmond, E. M., and Kenny, T. A., Effect of pelvic suspension and cooking method on theprocessing and sensory properties of hams prepared from two pork muscles. Meat Science 69(3): [30] Lawrence, T. E., King, D. A., Obuz, E.,Yancey, E. J., Dikeman, M. E.,2001. Evaluation of electric belt grill, forced-air convection oven, and electric broiler cookery methods for beef tenderness research. Meat Science 58: [31] Laycock, L., Piyasena, P., and Mittal, G. S., Radio frequency cooking of ground, comminuted and muscle meat products. Meat Sclence 65(3):

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

Akademik GtdaT(2) (2009) 25-30. Derleme Makale / Review Paper. Emine A9rk, Yricel Grlnal, Kezban Cando$an

Akademik GtdaT(2) (2009) 25-30. Derleme Makale / Review Paper. Emine A9rk, Yricel Grlnal, Kezban Cando$an SIDAS MEDYA *"'-""!E1 Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi Akademik GtdaT(2) (2009) 25-30 Derleme Makale / Review Paper Et ve Et Urtinlerinde Karsinoienik Heterosiklik Aromatik Aminler Emine A9rk, Yricel

Detaylı

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 15t04t2013 Servet GYO 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU Bu rapor, Yatrrrm Finansman Menkul Degerler A.$. tarafrndan hazrdanmtgttr. Rapor,

Detaylı

7. ÜNİTE - Beslenme İlkelerini Fiziksel Aktivite Programına Uygulamak. Bölüm -5- Beslenme ve sindirim ile ilgili kavramlar

7. ÜNİTE - Beslenme İlkelerini Fiziksel Aktivite Programına Uygulamak. Bölüm -5- Beslenme ve sindirim ile ilgili kavramlar 1 Sindirim sistemi Sindirim Sindirim kısaca, besinlerin kendilerini oluşturan yapı taşlarına kadar parçalanarak hücre zarından geçebilecek hale getirilmesi işlemidir. Sindirimin iki temel görevi vardır

Detaylı

EKMEK FIRINININ DİZAYNI VE OPTİMİZASYONU * Bahri DEMİR ve Beşir ŞAHİN Ç.Ü., Makine Mühendisliği Bölümü, Adana

EKMEK FIRINININ DİZAYNI VE OPTİMİZASYONU * Bahri DEMİR ve Beşir ŞAHİN Ç.Ü., Makine Mühendisliği Bölümü, Adana ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MİM.FAK.DERGİSİ CİLT.25 SAYI.1-2 Haziran/Aralık June/December 2010 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.25 NO.1-2 EKMEK FIRINININ DİZAYNI VE OPTİMİZASYONU * Bahri DEMİR ve Beşir ŞAHİN Ç.Ü., Makine

Detaylı

Akademik Grda 6(2) (2008)7-12. Nar Suyu Uretiminde Kabuklu ve Kabuksuz Presleme ile Mikrodalga Uygulamasrnrn Bazr Kalite Ozellikleri Uzerine Etkileri

Akademik Grda 6(2) (2008)7-12. Nar Suyu Uretiminde Kabuklu ve Kabuksuz Presleme ile Mikrodalga Uygulamasrnrn Bazr Kalite Ozellikleri Uzerine Etkileri SDAS MEDYA Akademik Grda 6(2) (2008)7-12 Aragtrrma Makalesi / Research Paper xry l Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi Nar Suyu Uretiminde Kabuklu ve Kabuksuz Presleme ile Uygulamasrnrn Bazr Kalite Ozellikleri

Detaylı

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa CAP r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin onsoz Beslenme insanoflunun iemel ihtiyaglarrndan biridir. Grda maddeleri yagam igin vazgegilmez unsurlar olmasrnrn yanrnda insan saflrfrnr tehlikeye

Detaylı

4. Dozallama grrrngasr (1 adet)

4. Dozallama grrrngasr (1 adet) 3'LU MEMBRAN FlLrRAsyoN slsteml TEKNIK 9ARTNAMESI (100 Ml Huni Hacimli) ' Membran filtrasyon sistemi a9a!rdaki malzemelerden olugmahdrr, 1. Ugki Paslanmaz Qelik Manifold (1 adet) 2. Vakum Pompasr (1 adet)

Detaylı

l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr

l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr TERKUR krem, 30 g KISA URUN BiLGiSi 2. KALiTATiF ve KANTiTATiT niln$iu Etkin madde: I g krem igerisinde; Altiminlum hidroksiklorit 190 mg Yardrmcr maddeler: 1 g kem igerisinde;

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ BİLGİ FORMU

ÖZGEÇMİŞ BİLGİ FORMU ADI SOYADI Ersel Obuz ÜNVANI Doç.Dr. TELEFON NO 02362412151 SIP TELEFON NO 2028 FAX 02362412143 E-MAİL ersel.obuz@bayar.edu.tr WEB SAYFASI YABANCI DİL İngilizce ÖZGEÇMİŞ BİLGİ FORMU EĞİTİM MEZUNİYET YILI

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar)

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 40-45 Araştırma Makalesi Research Article Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Ünite 5. Hungry Planet. Ortak Dersler. İngilizce II. Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

Ünite 5. Hungry Planet. Ortak Dersler. İngilizce II. Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ Hungry Planet Ünite 5 Ortak Dersler İngilizce II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 5 HUNGRY PLANET Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 5.1. KEY VOCABULARY... 3 5.2. COUNTABLE & UNCOUNTABLE NOUNS

Detaylı

Tarım ve Hayvancılık Il Mudurlugu, Kocaeli Üni., Arslanbey Meslek Yuksekokulu, 41285, Arslanbey/Kocaeli

Tarım ve Hayvancılık Il Mudurlugu, Kocaeli Üni., Arslanbey Meslek Yuksekokulu, 41285, Arslanbey/Kocaeli VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 181-187 Derleme Review 1Gıda, Tarım ve Hayvancılık Il

Detaylı

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar)

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 9-14 Araştırma Makalesi 1Çukurova Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi 1. GEIIEL $ARTLAR 1.1 Teklif edilen cihaz, teknik qartname maddelerine uygun en son model olacaktrr. Teklif veren firma cihazrn marka ve modelini belirtecektir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER MUTFAK ÇALIŞANLARI...

İÇİNDEKİLER MUTFAK ÇALIŞANLARI... İÇİNDEKİLER MUTFAK ÇALIŞANLARI... 1 1. Giriş... 1 2. Mutfak Organizasyonu... 1 3. Mutfak Çalışanlarının Sınıflandırılması... 5 4. Mutfak Çalışanları ve Görevleri... 7 5. Diğer Yardımcı Çalışanlar... 22

Detaylı

ffi@otq iizere; Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. 6 idari v YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM T.c. Birim fi yatlarrnrn bildirilmesini rica ederim.

ffi@otq iizere; Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. 6 idari v YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM T.c. Birim fi yatlarrnrn bildirilmesini rica ederim. Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. T.c. ADANA var,ir,idi Halk Sa$t$r Miidiirtiigi YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM ADANA ffi@otq... MUESSESES. Mtidiirliiltimiiztin ihtiyacr olan aqagrda cinsi, miktarlr I ve

Detaylı

. Bu talimatta yazanlara aynen ulunuz. ilag hakktnda size dnerilen dozun drymda yftksek

. Bu talimatta yazanlara aynen ulunuz. ilag hakktnda size dnerilen dozun drymda yftksek KULLANMA TALiMATI TERKUR krem,30 g Cilt iizerine uygulanrr.. Ethin madde: 1g kem 190 mg aliiminyum hidroksiklorit igerir. o Yardrmcr maddeler: Beyaz yumugak vazelin, setostearil alkol, izopropilmiristat,

Detaylı

ffiryilda SIDAS MEDYA Bitkisel Gtdalarrn iglenmesi ve Hazrrlanmasr Straslnda Mineral Biyoyararh I rs t n r n Arttlrr lmast na Yiinel ik Uyg u lamalar

ffiryilda SIDAS MEDYA Bitkisel Gtdalarrn iglenmesi ve Hazrrlanmasr Straslnda Mineral Biyoyararh I rs t n r n Arttlrr lmast na Yiinel ik Uyg u lamalar o SIDAS MEDYA ffiryilda Grda Bilimi vs Teknolojisi Dergisl Akademik Grda 6(6) (2008) 28-37 Derleme Makale / Review Paper 6zer Bitkisel Gtdalarrn iglenmesi ve Hazrrlanmasr Straslnda Mineral Biyoyararh I

Detaylı

Kızartılıp Dondurulmuş Ürünlerin Mikrodalgada Isıtılması İçin Kaplama Maddesi Tasarımı

Kızartılıp Dondurulmuş Ürünlerin Mikrodalgada Isıtılması İçin Kaplama Maddesi Tasarımı Kızartılıp Dondurulmuş Ürünlerin Mikrodalgada Isıtılması İçin Kaplama Maddesi Tasarımı Işıl Barutçu, Serpil Şahin *, Gülüm Şumnu ODTÜ, Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara * serp@metu.edu.tr Ö zet Yüzeyden

Detaylı

Gıda Kimyası II Gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar. Vural Gökmen

Gıda Kimyası II Gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar. Vural Gökmen Gıda Kimyası II Gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar Vural Gökmen Gıda İşleme Gıda işlemenin derecesi (şiddeti) Gıda işlemenin nedenleri Gıda işleme şekilleri Aşırı işlenmişgıdalar üzerinekaygılar

Detaylı

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 03.11.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Nehiyet HASAN

Detaylı

Sous vide. vakum ambalaj ve vakum altında pişirme

Sous vide. vakum ambalaj ve vakum altında pişirme Sous vide Aslında Sous vide 'vakumlu ambalajlanmış gıdalar daha sonra pişirilmiş, soğutulmuş ve soğuk zinzirde saklanan bir süreç' olarak ta tanımlanır. Bu yöntemde yüksek duyusal kalitedeki ürünler damak

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

Dr. Eda ÇALIKOĞLU. Gıda Mühendisi. ecalikoglu@tagem.gov.tr. Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği A.B. D. 2008. Gıda Mühendisliği 2000

Dr. Eda ÇALIKOĞLU. Gıda Mühendisi. ecalikoglu@tagem.gov.tr. Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği A.B. D. 2008. Gıda Mühendisliği 2000 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Eda ÇALIKOĞLU Ünvan Gıda Mühendisi Telefon 206 E-mail ecalikoglu@tagem.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 28.09.1978 - Ankara Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Fen Bilimleri

Detaylı

XXX XXX XXX. Tüm doğallıyla Lava'da sağlıkla pişirin Cook healthy with all natural Lava. Gururla servis edin! Serve proudly! XXX

XXX XXX XXX. Tüm doğallıyla Lava'da sağlıkla pişirin Cook healthy with all natural Lava. Gururla servis edin! Serve proudly! XXX XXX XXX XXX Tüm doğallıyla Lava'da sağlıkla pişirin Cook healthy with all natural Lava Gururla servis edin! Serve proudly! XXX 1 Tüm doğallığıyla, her mutfağa Lava doğallıklava Lava döküm demir tencere

Detaylı

CONVECTION and COMBI OVENS. KONVEKSİYONLU ve KOMBİ FIRINLAR

CONVECTION and COMBI OVENS. KONVEKSİYONLU ve KOMBİ FIRINLAR CONVECTION and COMBI OVENS KONVEKSİYONLU ve KOMBİ FIRINLAR CONVECTION and COMBI OVENS (electricity) 262 KONVEKSİYONLU ve KOMBİ FIRINLAR (elektrikli) K786 600x535x570 43 0,28 2670 230 V, 50 Hz 938 Tray

Detaylı

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR 811000000001103

Detaylı

İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm HİJYEN ve SANİTASYON İkinci Bölüm GIDA HİJYENİ, TANIMI ve ÖNEMİ Üçüncü Bölüm PERSONEL HİJYENİ

İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm HİJYEN ve SANİTASYON İkinci Bölüm GIDA HİJYENİ, TANIMI ve ÖNEMİ Üçüncü Bölüm PERSONEL HİJYENİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm HİJYEN ve SANİTASYON Hijyenin Tanımı ve Önemi... 1 Sanitasyon Tanımı ve Önemi... 1 Kişisel Hijyen... 2 Toplu Beslenme Sistemlerinde (TBS) Hijyenin Önemi... 3 Toplu Beslenme Sistemlerinde

Detaylı

EKMEK FIRINININ DİZAYNI VE OPTİMİZASYONU * Design And Optimization Of Commercial Bread Oven

EKMEK FIRINININ DİZAYNI VE OPTİMİZASYONU * Design And Optimization Of Commercial Bread Oven EKMEK FIRINININ DİZAYNI VE OPTİMİZASYONU * Design And Optimization Of Commercial Bread Oven Bahri DEMİR Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Beşir ŞAHİN Makine Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZET Bu tez döner

Detaylı

iglenmig Uztim Qekirdegi Tozu ilavesinin Lokum Benzeri Bir Uruinrin Toplam Fenolik Madde igerigi ile Antioksidan Aktivitesi Uzerine Etkisi

iglenmig Uztim Qekirdegi Tozu ilavesinin Lokum Benzeri Bir Uruinrin Toplam Fenolik Madde igerigi ile Antioksidan Aktivitesi Uzerine Etkisi Akademik Grda 7(5) (2009) 56-61 Research Note / Aragtrrma Notu iglenmig Uztim Qekirdegi Tozu ilavesinin Lokum Benzeri Bir Uruinrin Toplam Fenolik Madde igerigi ile Antioksidan Aktivitesi Uzerine Etkisi

Detaylı

GİRİŞ. Sağlıklı Beslenme ve Vücudumuzun Sağlıklı Beslenme Piramidi. Ana Gıda Grupları

GİRİŞ. Sağlıklı Beslenme ve Vücudumuzun Sağlıklı Beslenme Piramidi. Ana Gıda Grupları SAĞLIKLI BESLENME GİRİŞ Sağlıklı Beslenme ve Vücudumuzun Sağlıklı Beslenme Piramidi Ana Gıda Grupları Meyve ve Sebzeler Hububat ve Bakliyat Süt ürünleri Nişasta, Şeker ve Yağlar Vitaminler ve Mineraller

Detaylı

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur..

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. 1 BESLENME BİLİMİ 2 Yaşamımız süresince yaklaşık 60 ton besin tüketiyoruz. Besinler sağlığımız ve canlılığımızın devamını sağlar. Sağlıklı bir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Avrasya Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü : 11.07.1978 - Trabzon

ÖZGEÇMİŞ. : Avrasya Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü : 11.07.1978 - Trabzon 1. GENEL ÖZGEÇMİŞ ÜNVANI ADI SOYADI YAZIŞMA ADRESİ DOĞUM TARİHİ ve YERİ TEL : 0462 3340550 :Yrd. Doç. Dr. : Avrasya Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü : 11.07.1978

Detaylı

Grdalarda Tekst[ir ve Enstriimental Teksttir Analizi. Cengiz Caner, Mehmet Segkin Aday

Grdalarda Tekst[ir ve Enstriimental Teksttir Analizi. Cengiz Caner, Mehmet Segkin Aday SDAS MEDYA ffiffitm Grda Bilimi ve Teknoloiisi D rgisi Akademik Grda 6(5) (2008) 26-35 Derleme Makale / Review Paper Grdalarda Tekst[ir ve Enstriimental Teksttir Analizi Cengiz Caner, Mehmet Segkin Aday

Detaylı

,667. YAKLA$IK MALiYETE ESAS F,ORM AI)ANA. Miidiirltiptimiiziin ihtiyacr olan agagda cinsi, miktan ve dzellikleri ilen (10)

,667. YAKLA$IK MALiYETE ESAS F,ORM AI)ANA. Miidiirltiptimiiziin ihtiyacr olan agagda cinsi, miktan ve dzellikleri ilen (10) Sayl Konu,667 : Yaklagrk Maliyet. T.C. ADANA VALiLidi Halk Safl{r Mtidiirtiilii AI)ANA YAKLA$IK MALiYETE ESAS F,ORM MUESSESESiNE Miidiirltiptimiiziin ihtiyacr olan agagda cinsi, miktan ve dzellikleri ilen

Detaylı

ULUDAĞ SOĞUK HAVA TESİSİ

ULUDAĞ SOĞUK HAVA TESİSİ ULUDAĞ SOĞUK HAVA TESİSİ ŞİRKET PROFİLİ Firmamız 1983 yılında meyve,sebze ile et ve tavuk ürünlerinin şoklanması ve depolanması ile faaliyetlerine Bursa Yenice de başlamıştır.daha sonra faaliyetlerine

Detaylı

i,ff;:"":t:,,,", 20 00; Diler Sabit Krymetler

i,ff;::t:,,,, 20 00; Diler Sabit Krymetler rtinrivn odalar ve BoRSALAR BTRLIGI KAPASITE RAPORU - oe YE eo'^ r"de? "- &*!,?.H;'j1 '.?os$.'' israngul. TiCARET ODASI Gegerlilik Siiresi Sonu 02.05.2015 RaporTarihi :27.04.2012 Rapor No :11147 FiTma

Detaylı

KIZILÖTESİ VE KIZILÖTESİ-KOMBİNASYON ISITMA TEKNOLOJİLERİNİN GIDA İŞLEME UYGULAMALARINDA KULLANIMI

KIZILÖTESİ VE KIZILÖTESİ-KOMBİNASYON ISITMA TEKNOLOJİLERİNİN GIDA İŞLEME UYGULAMALARINDA KULLANIMI GIDA (20**) 3* (*): ***-*** GD09065 Derleme / Review KIZILÖTESİ VE KIZILÖTESİ-KOMBİNASYON ISITMA TEKNOLOJİLERİNİN GIDA İŞLEME UYGULAMALARINDA KULLANIMI Semin Özge Özkoç * TÜBİTAK, Marmara Araştırma Merkezi,

Detaylı

@ffitna Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi

@ffitna Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi SIDAS MEDYA @ffitna Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi Akademik Grda 7(1) (2009) 21-30 Aragtrrma Makalesi / Research Paper Ankara'da Farkh Sosyo-Ekonomik Diizeylerdeki 14-15 Yag Grubu O$rencilerin Beslenme

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Vücudumuzdaki Sistemler SÝNDÝRÝM SÝSTEMÝ... 12. Ölçme ve Deðerlendirme... 16. Kazaným Deðerlendirme Testi - 1...

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Vücudumuzdaki Sistemler SÝNDÝRÝM SÝSTEMÝ... 12. Ölçme ve Deðerlendirme... 16. Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... ÇNDEKLER 1. ÜNTE Vücudumuzdaki Sistemler SNDRM SSTEM... 12 Ölçme ve Deðerlendirme. 16 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 BOÞALTIM SSTEM... 21 Ölçme ve Deðerlendirme. 23 Kazaným Deðerlendirme Testi -

Detaylı

t. iurle roruusu ise irisrirv BircirER ve KAF,SAM

t. iurle roruusu ise irisrirv BircirER ve KAF,SAM HAcETTEpT Uru ivrnsiresi "Alzheimer Tipi Demans ve Hafif Biligsel Bozukluk Hastalan ire saghktr yagh Bireyler igin oyun Tiirii Bilgisayar DestekliBiligsel Egzersiz Programr (obep) Geligtirme Qahgmasr,,

Detaylı

Toplam Fivat. Fivat 1 MANTFOLD SET(ANJiOGMFI. Tanrmlayrct Farma ve UBB. S.No Ma! / Hizmet Adt Miktarr Birimi Birim

Toplam Fivat. Fivat 1 MANTFOLD SET(ANJiOGMFI. Tanrmlayrct Farma ve UBB. S.No Ma! / Hizmet Adt Miktarr Birimi Birim T.C. Harran Universitesi Aragtrrma ve Uygulama Hastanesi Srra No: 02729 Konu: Teklif Mektubu iqin Adr: KARDiYoLoJi SERViSi-uelzEIr,tB ALIMI Fiq Kodu : Fiyalar KDV Harig olarak verilmelidir. Mdzemelerin

Detaylı

-Zh- t, i) Alrg hattt bastng sensdru. ii) Alrg halttr damlacrk haznesi

-Zh- t, i) Alrg hattt bastng sensdru. ii) Alrg halttr damlacrk haznesi 1, Urun ozellikle inflamatuar barsak hastalrklarr (lbh) ulseratif kolit (UK) vb hastalrklarrn tedavisi ig;in uretilmig olmalrdrr. Bu iddia uretici prospektrisu ve brogurlerinde agrkga belirtilmig olmalrdrr,

Detaylı

gereksinimi kadar sağlamasıdır.

gereksinimi kadar sağlamasıdır. Yeterli beslenme, vücudun yaşamı ve çalışmasını sürdürebilesi için gerekli olan enerjinin sağlanması anlamına gelir. Dengeli beslenme ise, alınan enerjinin yanında bütün besin öğelerini gereksinimi kadar

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi: Susam Kavrulmas nda Mikrodalga Uygulamalar ve lemnin Susam ve Tahinin Kalitesi Üzerine Etkisi.

Yüksek Lisans Tezi: Susam Kavrulmas nda Mikrodalga Uygulamalar ve lemnin Susam ve Tahinin Kalitesi Üzerine Etkisi. ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad Do um Tarihi ve Yeri Medeni Durumu : Muharrem GÖLÜKCÜ : 1 Ocak 1974, Adana : Evli REN M DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans da Mühendisli i Ege Üniversitesi

Detaylı

Sporcu Beslenmesi Ve Makarna. Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı

Sporcu Beslenmesi Ve Makarna. Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı Sporcu Beslenmesi Ve Makarna Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı BESLENME Genetik yapı PERFORMANS Fiziksel kondisyon Yaş Cinsiyet Yaş Enerji gereksinimi Vücut bileşimi

Detaylı

Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet.

Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet. Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet. I.C. ADANA VALiLiGi Hatk Sagtrfr Miidtirtiigi YAKLA$IK MALiYETE ESAS FORtr,I ADANA... t... t20t3 MUESSESESiNE Mtidiirltiliimiiziin ihtiyacr olan aga$rda cinsi, miktan ve

Detaylı

Aralık 2014 Dr. Araştırma Görevlisi Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Aralık 2014 Dr. Araştırma Görevlisi Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü EDA DEMİROK SONCU Doğum yeri : Ankara Tel : 0312 203 3300/3639 Doğum tarihi : 13.11.1985 GSM : 0554 732 5115 e-mail : edemirok@eng.ankara.edu.tr demirokeda@gmail.com AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ Aralık 2014 Dr. Araştırma

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Özge SÜFER. Doğum Tarihi: 30.07.1987 3. Unvanı: Arş. Gör. 4. Öğrenim Durumu: DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans Gıda Mühendisliği Ege Üniversitesi 005-010 Justus Liebig Giessen Lisans

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi :f't T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi Sayr : B. 10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : ]'eklif'e llavet Sa] In : Kufunlunruzun ihtiyacr olan AMELiYATHANE( Ilgilendiginiz

Detaylı

@IDA SIDAS MEDYA. Insan Beslenmesinde Konvansiyonel Meyve Sebzelerin Tagldl$t Riskler. Ozer

@IDA SIDAS MEDYA. Insan Beslenmesinde Konvansiyonel Meyve Sebzelerin Tagldl$t Riskler. Ozer SIDAS MEDYA @IDA Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi Akademik Grda 7(1) (2009) 47-52 Derleme Makale / Review Paper Insan Beslenmesinde Konvansiyonel Meyve Sebzelerin Tagldl$t Riskler Ummtigtilstim Erdo$an',

Detaylı

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 4-7 Ekim 216 ISSN: 2148-36 Yıl /Year: 217 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 78-85 Araştırma Makalesi Research Article 1Alata Bahçe Kulturleri

Detaylı

ffi. lda SIDAS MEDYA Ekserii Analizi Y6nteminin Grda Kurutmasrndaki Onemi ve Uygulamalan 6zet Akademik Grda 6(6) (2008) 18-27

ffi. lda SIDAS MEDYA Ekserii Analizi Y6nteminin Grda Kurutmasrndaki Onemi ve Uygulamalan 6zet Akademik Grda 6(6) (2008) 18-27 SIDAS MEDYA ffi. lda Grda Bilimi v6 Toknolojisi Dergisi Akademik Grda 6(6) (2008) 18-27 Derleme Makale / Review Paper Ekserii Analizi Y6nteminin Grda Kurutmasrndaki Onemi ve Uygulamalan 6zet Zafer Erbay',

Detaylı

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr.

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr. T.C. 5A6LIK BAKANLI6I BURSA SAdLIK MUDURLUGI, Sayrn Teklif istenmesi Salhk Miidiirliifii Acil Salhk Hizmetleri istasyonlarrna 5 Adet Giig Kaynalr Ahmr igine ait agaptda cinsi, dzellikleri ve miktan belirtilen

Detaylı

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi.

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi. Marmara lletisim Dergisi, Sayt:7, TemmuT 1994 PROGRAMLAMA DiLLERi Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi itetiqim Fakiiltesi Bilgisayar bilimi bilgi iglemin araglannr ve geli$im stirecini igerir.

Detaylı

sağlık ve kalite garantisi AMBALAJ

sağlık ve kalite garantisi AMBALAJ ultra bariyerli ı s ı l dirençli Filmler l Esnek filmlerde teknolojinin son geldiği nokta; ultra bariyerli ALOx fimler ile fırın ve mikro-dalga kullanımına da uygun, ısıl direnci yüksek (-40 C/+200 C)

Detaylı

PEYNiR....gıdanıza değer katan çözümler... www.apack.com.tr

PEYNiR....gıdanıza değer katan çözümler... www.apack.com.tr PEYNiR...gıdanıza değer katan çözümler... Peynir uzmanlık ister... Hayvansal kaynaklı gıdalar arasında önemli bir yeri olan peynir, toplumumuz tarafından sevilen ve zevkle tüketilen bir gıdadır. Son yıllarda

Detaylı

ığına Etkileri Prof. Dr. Selma Türkay ve Çevreye Etkileri,Biyodizelin Önemi Sempozyumu 10 Ocak 2008-İstanbul

ığına Etkileri Prof. Dr. Selma Türkay ve Çevreye Etkileri,Biyodizelin Önemi Sempozyumu 10 Ocak 2008-İstanbul Atık k Bitkisel Yağlar ların İnsan Sağlığı ığına Etkileri Prof. Dr. Selma Türkay İTÜ Kimya MühendisliM hendisliği i BölümüB Atık k bitkisel Yağlar ların İnsan Sağlığı ve Çevreye Etkileri,Biyodizelin Önemi

Detaylı

ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ

ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ Prof. Dr. Nilgün KARAAĞAOĞLU Doç. Dr. Gülhan EROĞLU SAMUR 2. Baskı Prof. Dr. Nilgün Karaağaoğlu Doç. Dr. Gülhan Eroğlu Samur ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ ISBN 978-605-364-200-8 Kitapta

Detaylı

Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz. Diyetisyen Serap Orak Tufan

Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz. Diyetisyen Serap Orak Tufan Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz Diyetisyen Serap Orak Tufan İstanbul 2015 NEDEN OKULA GİDERİZ? PEKİ NEDEN YEMEK YERİZ? Hastalanmamak için Daha Güçlü olmak için Daha çabuk büyümek için Karnımızı

Detaylı

Bebeğinizin Beslenme Sağlığı ve Zeytin Yağı

Bebeğinizin Beslenme Sağlığı ve Zeytin Yağı Bebeğinizin Beslenme Sağlığı ve Zeytin Yağı Bebek beslenmesinde 0-3 yaş arası kritik bir dönemdir. Bu dönemde annelerin her konuda olduğu gibi beslenme konusunda bebekleri için mümkün olan en 1 / 7 iyi

Detaylı

rexlir isreue FoRMU euzg

rexlir isreue FoRMU euzg lstem No :18073: 15/1501 Talep Eden Blrim :FTR TEDAVI Urulresi T.C. FTRAT Uuivensiresl xnsrenesi o6xen SERMAYE i$uerntte einiml euzg rexlir isreue FoRMU 17.03.2015 Frrat Universitesl Hastanesi ihtiyacr

Detaylı

{sj. :*'1:o"*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti

{sj. :*'1:o*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti {sj + $rx*r'erlt {* ii}k s$rl*s$ T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti Sayr : B.10.4.iSM.001.0800/:satrnalma -tof?- Konu : Yaklagft Maliyet 46. / J.* t2or2 :*'1:o"*l::::tr#,l?H** Miidtirlii[rimiizi.in

Detaylı

Unvan Üniversite Yıl Öğretim Görevlisi Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Unvan Üniversite Yıl Öğretim Görevlisi Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sümeyra Sultan TİSKE İNAN 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 12/11/1983, Karaman 3. Medeni Durumu: Evli 4. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 5.1. İletişim E-posta: stiske@kmu.edu.tr 5.2. İletişim Tel:

Detaylı

Şeyma ŞİŞİK OĞRAŞ,Güzin KABAN, Mükerrem KAYA

Şeyma ŞİŞİK OĞRAŞ,Güzin KABAN, Mükerrem KAYA Şeyma ŞİŞİK OĞRAŞ,Güzin KABAN, Mükerrem KAYA Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü,ERZURUM Ankara Kavurma? Kavurma, kasaplık hayvan karkas etlerinin 7 cm yi geçmeyecek büyüklükte

Detaylı

wglm Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi

wglm Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi SIDAS MEDYA wglm Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi Akademik Grda 6(3) (2008) 49-53 Derleme Makale / Review Paper Qig Kitfte ve Bazt Kalite Ozellikleri Omer Qetin, Emek Drimen, Enver Barrg Bingol istanbul

Detaylı

Türk Gıda Güvenliği Gereklilikleri

Türk Gıda Güvenliği Gereklilikleri Türk Gıda Güvenliği Gereklilikleri Temmuz 2013 İşbu belge ServSafe Gıda Güvenliği Online Kursu nun bölümlerinden organize edilmiştir. Kurs içeriği ve Türkiye deki gıda güvenliği gereklilikleri arasındaki

Detaylı

Görevler: Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl Öğretim Üyesi - Yrd. Doç. Dr. Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi- Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Görevler: Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl Öğretim Üyesi - Yrd. Doç. Dr. Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi- Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Eğitim: ÖZGEÇMİŞ Dr. S. BELGİN (ÜNAL) ERDOĞDU Turizm Fakültesi-Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Mersin Üniversitesi, Çiftlikköy-Mersin 33343 Türkiye Tel: +90-533-769-5191 Fax: +90-324-361-0032 E-mail:

Detaylı

Premium quality Dry Dog

Premium quality Dry Dog ECOPET Premium quality Dry Dog Food Happy pet. Happy you. Puppy Formula ECOPET Alimento completo ed equilibrato per cuccioli e per cagne in gestazione o in allattamento Happy pet. Happy you. Farmina Pet

Detaylı

SCP112N-8. Fonksiyon. Seçenekler. Versiyonlar. linea FIRIN LINEA (PİROLİTİK) - SİYAH CAM

SCP112N-8. Fonksiyon. Seçenekler. Versiyonlar. linea FIRIN LINEA (PİROLİTİK) - SİYAH CAM FIRIN LINEA (PİROLİTİK) - SİYAH CAM EAN13: 8017709130060 Cihaz Ölçüsü (y x e x d) mm: 592 x 597 x 570 Fırın kapasitesi: 68 litre 9 farklı yemek programı + 3 hafıza Pirolitik temizleme (500 C de yoğun temizleme)

Detaylı

Akademik GtdaT(2) (2009) 31-35. Derleme Makale / Review Paper. Konya Kiiflii Peyniri

Akademik GtdaT(2) (2009) 31-35. Derleme Makale / Review Paper. Konya Kiiflii Peyniri a SIDAS MEDYA *1, a A'(ADEK' I Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi Akademik GtdaT(2) (2009) 31-35 Derleme Makale / Review Paper Konya Kiiflii Peyniri K. Kaan Tekingen', M. Ali Cebirbay', Mehmet Elmal13

Detaylı

T.C. SACLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI. inrivlq LisrESi

T.C. SACLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI. inrivlq LisrESi T.C. SACLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI Sayr : B.10.4.1SM4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 20,10.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Yusuf GOK igin

Detaylı

Yenilenmiş ve geliştirilmiş anti-aging favori serisi CHRONOLONG.

Yenilenmiş ve geliştirilmiş anti-aging favori serisi CHRONOLONG. КРАСОТА HER YAŞTA В GÜZELLİK! ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ! ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ ОБНОВЛЕННУЮ И УСОВЕРШЕНСТВОВАННУЮ СЕРИЮ ЛЮБИМЫХ АНТИВОЗРАСТНЫХ СРЕДСТВ CHRONOLONG Yenilenmiş ve geliştirilmiş anti-aging favori serisi CHRONOLONG.

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

24. ARA$TTRMA SONUqLART TOPLANTISI 1.. CII,iT

24. ARA$TTRMA SONUqLART TOPLANTISI 1.. CII,iT *.? r@ ^)--! t^lt til7rit1 vlry tt.afla. vlw T.C. rur,rtln vn runizu n qx,,lnr,rgr rlrrrun VARLIKLARI VE VTUZBTBR GENEL VTUOUNTUGU 24. ARA$TTRMA SONUqLART TOPLANTISI 1.. CII,iT 29 MAYrs - z nazinenl zooo

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlıklı Yaşam Merkezi Dyt. Melda KANGALGİL

SAĞLIKLI BESLENME. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlıklı Yaşam Merkezi Dyt. Melda KANGALGİL SAĞLIKLI BESLENME AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlıklı Yaşam Merkezi Dyt. Melda KANGALGİL 1 İNSANLAR NEDEN YEMEK YER 2 3 Sağlığın temeli yeterli ve dengeli (sağlıklı) beslenmedir. İnsan vücudunu bir arabaya benzetebiliriz;

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK. İngilizce. Fermentasyon teknolojisi, Fenolik bileşikler, Antioksidan kapasite.

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK. İngilizce. Fermentasyon teknolojisi, Fenolik bileşikler, Antioksidan kapasite. 1. KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı ve Soyadı Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Yabancı Dil İngilizce İlgi Alanları Fermentasyon teknolojisi, Fenolik bileşikler, Antioksidan

Detaylı

Wf,IDN Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi

Wf,IDN Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi SIDAS MEDYA Wf,IDN Grda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi 6zet Akademik Grda 6(1) (2008) 23-27 Derleme Makale / Review Article Grda Endiistrisinde Kullanrlan Tatlandrncrlar Saime xu)axxouurler, Osman TAg Gazi

Detaylı

1 ZKÜ./ÖĞR.İŞL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 312. Ders Kodu

1 ZKÜ./ÖĞR.İŞL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 312. Ders Kodu FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri KIM115 Genel Kimya I General I 4 2 5 7 KIM146 Genel Kimya II General II 4 2 5 7 KIM117 Genel Kimya I Lab General I Lab 0 2 1

Detaylı

inganr TEKNiK SARTNAMESi

inganr TEKNiK SARTNAMESi PREFABRiK WC BUFE insa, TI YAPIMI inganr TEKNiK SARTNAMESi isix r,triri U$ak ili 29 27 Ab2126 ada 105-118 parsel igerisine in$aatr subasmanr idare tarafindan yaprlacakttr. prefabrik WC Biife ingaatr yaprlacaktrr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı Adı ve Soyadı Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil İş Adresi İngilizce Telefon (372) 2574010 E-Posta Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

GIDALAR KANSERİN NERESİNDE?

GIDALAR KANSERİN NERESİNDE? GIDALAR KANSERİN NERESİNDE? PROF. DR. İSMAİL ÇELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSER ENSTİTÜSÜ Alkol %4-6 Diğer %10-15 Tütün %30-35 Şişmanlık %10-20 Enfeksiyon %15-20 Beslenme %25-30 Kansere Yol Açan Faktörler

Detaylı

Cook & Chill Cihazları

Cook & Chill Cihazları Cook & Chill Cihazları Fırın ve soğutucular FAGOR INDUSTRIAL Fırın ve soğutucular Uzman Fırın ve soğutuculardan oluşan ürün serimizle teklifinizi daha kapsamlı ve esnek hale getirin. Fırın ve soğutucularda

Detaylı

EKMEKSİZ DİYET OLUR MU? ŞİŞMANLIĞIN TEK SUÇLUSU EKMEK Mİ? Dilara Koçak Beslenme ve Diyet Uzmanı 8 Mart 2013 www.dilarakocak.com.tr

EKMEKSİZ DİYET OLUR MU? ŞİŞMANLIĞIN TEK SUÇLUSU EKMEK Mİ? Dilara Koçak Beslenme ve Diyet Uzmanı 8 Mart 2013 www.dilarakocak.com.tr EKMEKSİZ DİYET OLUR MU? ŞİŞMANLIĞIN TEK SUÇLUSU EKMEK Mİ? Dilara Koçak Beslenme ve Diyet Uzmanı 8 Mart 2013 www.dilarakocak.com.tr Ağacın kökü toprak İnsanın kökü EKMEK tir. 2 BİR AYDA 7-12 KG. VERMEK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: S. BELGİN (ÜNAL) ERDOĞDU Doğum Tarihi: 04/03/1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gıda Mühendisliği Ege Üniversitesi 1996-2000

Detaylı

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize]

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize] ERZURUM İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN SU ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Pınar OĞUZHAN 1 * Simay ANGİŞ 1 Muhammed ATAMANALP 1 1 Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Anabilim Dalı.

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Özge ŞAKIYAN DEMİRKOL

Yrd. Doç.Dr. Özge ŞAKIYAN DEMİRKOL Yrd. Doç.Dr. Özge ŞAKIYAN DEMİRKOL Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gölbaşı /Ankara e-posta: osakiyan@ankara.edu.tr Tel: 0312 203 3300/3618; Faks: 0312 317 8711 Eğitim

Detaylı

TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI

TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI Türkiye beslenme durumu yönünden hem gelişmekte olan, hem de gelişmiş ülkelerin sorunlarını birlikte içeren bir görünüme sahiptir. Ülkemizde halkın beslenme

Detaylı

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler Kişisel Bilgiler Ad-Soyad : Süreyya SALTAN EVRENSEL Ünvan : Yrd.Doç.Dr E-posta : ssaltanev@ gmail.com Telefon :02242942342 Göreve Başlama Tarihi :29/12/1986 Uzmanlık Alanları : Laboratuar Teknikleri, Süt

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1987-1992 Lisans Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2001-2004 Y. Lisans

Detaylı

XXX XXX XXX. Tüm doğallıyla Lava'da sağlıkla pişirin Cook healthy with all natural Lava. Gururla servis edin! Serve proudly! XXX

XXX XXX XXX. Tüm doğallıyla Lava'da sağlıkla pişirin Cook healthy with all natural Lava. Gururla servis edin! Serve proudly! XXX XXX XXX XXX Tüm doğallıyla Lava'da sağlıkla pişirin Cook healthy with all natural Lava Gururla servis edin! Serve proudly! XXX 1 Tüm doğallığıyla, her mutfağa Lava doğallıklava Lava döküm demir tencere

Detaylı

L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan. 5'Krimpler, dokuya zarar vermeyecek gekirde yumugak hatrara sahip ormarr,

L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan. 5'Krimpler, dokuya zarar vermeyecek gekirde yumugak hatrara sahip ormarr, ISTERNUM KAPAMA KABLOSU{4'LU PAKET-LERDE) L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan d:rmarrn sarrlmasrndan orugan gok framanrr yaprda clrmarrdrr 2.-En az t,lmm karrnrrkta

Detaylı

ISIL İŞLEMİN SÜT BİLEŞENLERİNE ETKİSİ

ISIL İŞLEMİN SÜT BİLEŞENLERİNE ETKİSİ ISIL İŞLEMİN SÜT BİLEŞENLERİNE ETKİSİ Yaşar Karaca 1 ve Z. Guzel-Seydim 2 1 Tarım Kredi Kooperatifi, Beyşehir 2 Gıda Mühendisliği Bölümü, Suleyman Demirel Universitesi, Isparta 2 Süt Bütün memeli hayvanların

Detaylı

Ders Adı : BESİN KİMYASI Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : BESİN KİMYASI Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BESİN KİMYASI Ders No : 005000020 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ

FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çukurova University Insitute of Natural and Applied Science FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Journal of Science And Engineering Cilt : 19 Sayı : 2 2008

Detaylı

@esi. T.C. Harran Universitesi Tlp Fakiiltesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi. Genel Toplam(KDV Harig): LUER LOK ENJEKToR(N3s)KiLiTLi i6rue eonpr.

@esi. T.C. Harran Universitesi Tlp Fakiiltesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi. Genel Toplam(KDV Harig): LUER LOK ENJEKToR(N3s)KiLiTLi i6rue eonpr. T.C. Harran Universitesi Tlp Fakiiltesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi LUER LOK ENJEKToR(N3s)KiLiTLi i6rue eonpr. Genel Toplam(KDV Harig): @esi Meteoroloji Cad. $ANLIURFA lrtibattetefon:tel.: 0(414) 318

Detaylı

Kanser tedavisi sırasında sağlıklı bir diyet hemen hemen başka zamanlardakiyle aynıdır. Her gün çeşitli gıdalar yemeniz gerekir.

Kanser tedavisi sırasında sağlıklı bir diyet hemen hemen başka zamanlardakiyle aynıdır. Her gün çeşitli gıdalar yemeniz gerekir. KANSER HASTALARINDA BESLENME DESTEĞİ Dengeli ve sağlıklı beslenme sadece tedavi gören kanser hastaları için değil tedavi sonrası süreçte de sağlıklı yaşamı oluşturan önemli unsurlardan biridir. Kanser

Detaylı

DiYABET VE BESLENME N M.-

DiYABET VE BESLENME N M.- DiYABET VE BESLENME Diyabet tedavisinin amacı;kan şekeri kontrolünü sağlayarak diyabetin seyrinde gelişebilecek bozuklukları (komplikasyonları) önlemek veya geciktirmek; böylece yaşam kalitenizi yükseltmektir.

Detaylı