Mugla il Saghk Miidiirliigii

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mugla il Saghk Miidiirliigii"

Transkript

1 10= :29:28 Mugla il Saghk Miidiirliigii 217 Kalem ila9 (IV/1M) ahml gergeve anla~ma yapllmasml teminen 4734 saylh Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine gore a91k ihale usulu ile ihale edilecektir. yergeve anla~ma il duzeyinde yapllacak olup bu anla~ma kapsammda munferit sozle~me yapabilecek idareler idari ~artnamede yazlhdlr. ihaleye ili~kin ayrmtlh bilgiler a~aglda yer almaktadu: ihale KaYltNo: idarenin a) Adresi : il Saghk MUdUrlUgU- MUGLA b) Telefon ve Faks Numarasl : c ) Elektronik Posta Adresi : 9) ihale dokumanmm gorulebilecegi: internet adresi (varsa) 2. ihale konusu maim a) Niteligi, TUrUve Miktan b) Teslim Yeri : i~in nitelik, tilr ve miktarl diger hususlar klsmmda belirtilmi~tir. : idari ~artnamede belirtilen 9 farkh yerdir. 3. ihalenin a) Yapllacagl Yer : Mugla il Saghk MUdUrlUgUToplantl Salonu b) Tarihi - Saati : :00 4. ihaleye katllabilme ~artlarl ve istenilen belgeler ile yeterlik degerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. ihaleye katllma ~artlan ve istenilen belgeler: 4.1.]. Mevzuatl geregi kaylth oldugu Ticaret ve/veya Sanayi Odasl yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasl belgesi; Gergek ki~i olmasl halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin i9inde bulundugu yllda ahnml~ ilgisine gore Ticaret ve/veya Sanayi Odasma yada ilgili Esnafve Sanatkarlar Odasma kaylth oldugunu gosterir beige, TUzel ki~i olmasl halinde, ilgili mevzuati geregi kaylth bulundugu Ticaret ve/veya Sanayi Odasmdan, ilk ilan veya ihale tarihinin i9inde bulundugu Yllda ahnml~, tilzel ki~iligin odaya kaylth oldugunu gosterir beige, ihale konusu maim satl~ faaliyetinin yerine getirilebilmesi i9in ilgili mevzuat geregince ahnmasl zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler ila9 depolarl Saghk Bakanhgl tarafmdan verilen Ecza Deposu Ruhsatmm ashm ya da noter tasdikli fotokopisini teklif dosyasmda vermelidir Teklifvermeye yetkili oldugunu gosteren imza beyannamesi veya imza sirkuleri; 4.].2. I. Gergek ki~i olmasl halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, TUzel ki~i olmasl halinde, ilgisine gore tilzel ki~iligin ortaklan, Uyeleri veya kuruculan ile tilzel ki~iligin yonetimindeki gorevlileri belirten son durumu gosterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamammm bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasl halinde, bu bilgilerin tilmunu gostermek Uzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlan gosteren belgeler ile tilzel ki~iligin noter tasdikli imza sirkuleri, ~ekli ve igerigi idari ~artnamede belirlenen teklifmektubu, 4.].4. ihale konusu ahmm/i~in tamaml veya bir klsml alt yuklenicilere yaptmlamaz Ekonomik vemali yeterlige ili~kin belgeler ve bu belgelerin ta~lmasl gereken kriterler Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % I den az olmamak Uzere istekli tarafmdan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullamlmaml~ nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da Uzerinde klsltlama bulunmayan mevduatim gosterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarlan toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak saglanabilir Bilan90 veya e~deger belgeler ihalenin yaplldlgl Ylldan onceki Ylla ait; a) YII sonu bilan90sunun ve bilan90nun gerekli gorulen boliimleri, b) (a) bendinde belirtilen belgelere e~deger belgeler, a ve b bendinde sayllan belgelerden birinin sunulmasl yeterlidir. isteklinin; a) Cari oranm (donen varhklar / klsa vadeli bor9lar) en az 0,50 olmasl, b) Oz kaynak orammn (oz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olmasl, c) Klsa vadeli banka bor91armm oz kaynaklara orammn 0,75'den kii9iik olmasl, yeterlik kriterleridir ve bu ii9 kriter birlikte aramr. Bu kriterleri bir onceki Yllda saglayamayanlar, son iki Ylla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki Ylhn parasal tutarlarmm ortalamasl iizerinden yeterlik kriterlerinin saglanlp saglanmadlgma baklhr.

2 4.3. Mesleki ve Teknik yeterlige ili~kin belgeler ve bu belgelerin ta~lmasl gereken kriterler Yetkili Kurum ve Kurulu~lara kayltla ilgili belgeler ihalede teklif edilen malzemelerden Saghk Bakanhgl Ulusal Bilgi Bankasma (TITUBB) kaylth olanlar i9in kaylth olduguna dair belgeyi,eger TITUBB'a kaylth olmasl gerekmeyen bir malzeme ise bu durumu belirten yazdi bir belgeyi ihale Komisyonuna bildirmelidir. 5. Ekonomik a91dan en avantajh tekliften ba~lamak lizere listeye almacak teklifler, sadece fiyat esasma gore belirlenecektir. 6. ihale yerli ve yabanci turn isteklilere a9lktir. Tekliflerin degerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajl uygulanmayacaktlr. 7.lhale doklimaninin gorulmesi ve satin alinmasi: 7.1. Ihale doklimani, idarenin adresinde gorulebilir ve 50 Tlirk Lirasl kar~lhgl aym adresten satm ahnabilir. Ihale doklimaninin posta yoluyla da satin alinmasi mlimklindlir. Posta yoluyla ihale doklimani almak isteyenler, posta masrafi dahil 50 Tlirk Lirasi dokliman bedelini Mugla Defterdarhgl Saghk Kurumlarl I Nolu Doner Sermaye Saymanhgmm T.C. Ziraat Bankasl Mugla ~ubesi nolu hesabma yatirmak zorundadir. Posta yoluyla ihale doklimani satin almak isteyenler, ihale dokliman bedeline iliskin odeme dekontu ile ihale doklimaninin gonderilecegi adresin de belirtildigi ihale doklimani talep basvurularini yukarida yer alan faks numarasma veya yazili olarak idareye son basvuru tarihinden en az bes glin once gondermek zorundadir. Ihale doklimani iki is glinli i9inde bildirilen adrese posta yoluyla gonderilecektir. Ihale doklimaninin posta yoluyla gonderilmesi halinde, postanin ulasmamasindan veya ge9 ulasmasindan ya da doklimanin eksik olmasindan dolayi idaremiz hi9bir sekilde sorumlu tutulamaz. Doklimanin postaya verildigi tarih, doklimanin satin alma tarihi olarak kabul edilecektir Ihaleye teklifverecek olanlarin ihale doklimanini satin almalari zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ii Saghk Mlidlirlligli Merkezi Satm Alma Birimi adresine elden teslim edilebilecegi gibi, ayni adrese iadeli taahhlitlli posta vasitasiyla da gonderilebilir. 9. istekliler tekliflerini, her bir i~ kaleminin miktarl ile bu i~ kalemleri i9in teklif ettikleri birim fiyatlarm 9arplml sonucu bulunan toplam bedel lizerinden vereceklerdir. ihale sonucu lizerine ihale yapllan istekliyle birim fiyat gergeve anla~ma imzalanacaktlr.bu ihalede, klsmi teklifverilebilir. 10. Verilen tekliflerin gegerlilik sliresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim glinlidlir. 11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklifverilemez. 12. ihale sonucunda 12 ay slireli gergeve anla~ma imzalanacaktlr. 13. ihale sonucunda li9ten az olmamak lizere yeterli oldugu tesbit edilen 20 istekli ile gergeve anla~ma imzalanacaktlr. 14. <;ergeve anla~ma yapllml~ olmasl idareye gergeve anla~ma konusu ahmlar yonlinden ahm yapma yliklimlulligligetirmez. Diger Hususlar: 217 Kalem ila9 (IV/1M) Ahml, <;ergeve Anla~ma Kapsammda Mal Ahml 1-%30 90zlinlir insulin aspart + % 70 insulin aspart protamm 100 IU/ml flexpen : 450 adet 2-1 ml.de 1 k.cal igeren diabetik 4 ge~it lifli enteral beslenme lirlinli: 1200 adet 3-17 alfa hidroksi progesteron kaproat 500 mg/2 ml amp.:150 adet 4- Adrenalin 1 gr amp.: 8300 adet 5- Adrelin 1/2 mg amp. : 9500 adet 6- Adrelin 1/4 mg amp. : 4100 adet 7- AKtif carbon 50 mg/240 ml slisp. : 1400 adet 8- Alfentanyl HCL 2 ml amp. : 50 adet 9- AIteplase 50 mg. flk. : 350 adet 10- Amikasm sulfat 100 mg amp. : 5550 adet 11- Amikasm sulfat 500 mg amp. :12100 adet 12- Amiodaronone HCL amp. : 1650 adet 13- Amoksisilin Sodyum 1 gr ImlIv flk. : 500 adet 14- Amoksisilin Sodyum 1 gr potasyum klavunat 200 mg amp. : 3000 adet 15- Ampisilin 1 gr 1m/IVflk. : 1300 adet 16- Ampisilin 250 mg ImlIv flk : 2750 adet 17- Ampisilin sod.+sulbaktam sod mg ImlIv flk. : adet 18- Ampisilin sod.+sulbaktam sod. 250 mg ImlIv flk. : 1550 adet 19- Ampisilin sod. +sulbaktam sod. 500 mg 1m/IVflk. : adet 20- Anti HBS immunglobulin 200 IU : 20 adet 21- Anti-D 300 mcg/doz flk. : 550 adet 22- Antihemolitik faktor 8 flakon 1000 IU : 5 adet 23- Antihemolitik faktor 9 flakon 600 IU : 5 adet 24- Aromah 1 ml.de 1 kcal igeren beslenme lirlinli : 1550 adet 25- Articain 40 mg epinefrin HCL 0,012 mg/ml amp adet 26- Astil sistein %10 3 ml amp. : adet 27- Asiklovir sodium 250 mg flk. : 2500 adet 28- Atracnum besylate 50 mg/5 ml amp. : 2500 adet 29- Atropin 1/2 mg amp. : adet 30- Atropin 1/4 mg amp. : 3500 adet 31- Atropin 1 gr amp. : 3700 adet 32- B kompleks vitamin 2 ml.lik amp. : adet

3 33- Bencylane hydrogen fumarat 50 mg/5 ml amp. : 50 adet 34- Betametasone disodyum fosfat 3 mg + betametasone asetat 3 mg amp. : 400 adet 35- Biperidin Laktat 5 mg/ml amp adet 36- Budesonid 0,50 mg/ml nebiil : adet 37- Budesonid 160 mcg/formeterol fumorat 4,5 mcg turbohaler : 50 adet 38- Buplvacam HCL 5 mg/ml enjektabl sol. : 2000 adet 39- Buplvacam HCL 5 mg/ml spmal 4 ml amp. : 2250 adet 40- Ceftazidim Pentahidrat I gr flk. : 300 adet 41- Cemevit amp. : 1750 adet 42- Ciprofloxacm 200 mg IV flk. : 4250 adet 43- Desflurane 240 ml sol. : 500 adet 44- Dexamethasone 8 mg/2 ml amp. : adet 45- Dexketoprofen trometamol 50 mg amp. : 200 adet 46- Dexpanthenol 500 mg amp. :1900 adet 47- Diazepam 10 mg/2 ml amp. : adet 48- Diclofenac sod. 75 mg/3 ml amp. : adet 49- Difenhidramin HCL 20 mg/2 ml amp. :46000 adet 50- Digoxm 0,50 mg/2 ml amp. :2000 adet 51- Dihydroxyprophyl theophyline 300 mg amp. : 20 adet 52- Diltiazem HCL flk. : 1200 adet 53- Dimenhidrinat 50 mg amp. : adet 54- Dobutamin HCL 250 mg/20 ml flk : 600 adet 55- Dogal protein ve lipid igeren surfaktan flk. : 20 adet 56- Dopamin HCL 40 mg/ml amp. : 3250 adet 57- Efedrin 50 mg amp. : 3700 adet 58- Enoxaparm sodyum 100 mg/l ml. enjektor :500 adet 59- Enoxaparm sodyum 20 mg/0,2 ml. enjektor : 5750 adet 60- Enoxaparm sodyum 40 mg/0,4 ml. enjektor: adet 61- Enoxaparm sodyum 60 mg/0,6 ml. enjektor : 8950 adet 62- Enoxaparm sodyum 80 mg/0,8 ml enjektor : 5000 adet 63- Ertapenem I gr unliv flk : 1000 adet 64- Erythopoetin (Human rec.) alfa veya beta 4000 veya 5000 lu/0,4 ml enj.hazlr ~mnga flk. : 50 adet 65- Esmolol HCL 10 mg/ml flk. : 160 adet 66- Etilchlorid sprey : 1100 adet 67- Etomldat 2 mg/mllv amp. : 610 adet 68- Famondme 20 mg amp. : adet 69- Femtom sod. 5 mg amp. : 1700 adet 70- Fentanyl 2 ml amp. : 5500 adet 71- Ferri-hidroksit-sukroz kompleksi 2700 mg/5 ml amp. : 2500 adet 72- Flukonazol2 mg/ml amp. : 2100 adet 73- Flumazenil 0,5 mg/5 ml amp. : 4400 adet 74- Flutlkazon proplonat 0,5 mg/2 ml nebiil : adet 75- Flutlkazon proplonat 2 mg nebiil : adet 76- Flunkazon proplonat 500 mcg/doz salmeterol ksinofoat 50 mcg/doz discus: 350 adet 77- Formaterol fumarat 12 mcg/budesomd 400 mcg inh.kapsiil : 150 adet 78- Furosemid 20 mg/2 ml amp. : adet 79- Gadobenic Ac. 0,334 gr.+gadobenat Dimeglumm 0,529 gr. 15 ml.flk : 150 adet 80- Gentamycm sulfat 80 mg amp. : adet 81- Glucagon Hypokld 1 mg : 50 adet 82- Glyserol trinitrate 10 mg/l0 ml ampul: 4800 adet 83- Haloperidol 5 mg/ml amp. :2700 adet 84- Heparin sod lu/ml flk. : 7700 adet 85- Human Albumm % ml.flk. :1900 adet 86-Human Albumin %20 50 ml flk. : 1050 adet 87- HumulIn N veya Insulatard HM flk. : Hyosm-N-Butil bromiir 20 mg/ml amp. : adet 89- I1oprost trometamol 20 mcg/ml amp. : 100 adet 90- ItraproplUm bromiir 0,50 mg/ salbutamol 2,5 mcg/doz flk. : adet 91- ItraproplUm bromiir 20 mg/ salbutamol 100 mcg/doz aerosol: 160 adet 92- Imlpenem 500 mg/ cilastatin 500 mg IV flk. : 6900 adet 93-lmmun globulin G % 10 logr. 100 ml.flk. : 100 adet 94- InsulIn Glarjm 100 IU /ml kalemli : 500 adet 95- Insulm Glusm 100 IU/ mi kalemli : 100 adet 96- Insulm aspart (rec.dna orjmli) 100 IU/ml flexlpen : 700 adet 97- InsulIn Detemir 100 IU/ml disposbl kalem : 800 adet 98- InsulIn lispiro %25+ins.lispiro %75 protamm kartu~ : 100 adet 99- Isoflurane 100 ml sol.: 50 adet 100- Kalsitriol I mcg/ml amp. : 1000 adet 101- Kalsitriol2 mcg/ml amp. : 300 adet https://www.ihale.gov.tr/ssllksp/cerceve _ilanmetdis.asp?id=580870& YIL=2009&I

4 102- Kalsiyum glukonat monohr.225 mg/lo ml +kalsiyum levuhnat 572 mg/lo ml amp. : 8700 adet 103- Ketamm HCL 50 mg/ml flk. : 75 adet 104- Klaritromlsm 500 mg IVflk. : 900 adet 105- Khndamlcm fosfat 600 mg amp. : 7300 adet 106- Klorpromazme HCL 25 mg amp. : 2500 adet 107-Kristalize InsulIn (Humulm R veya Actrapld) flk.:650 adet 108- Kristalize penlslhn 1 milyon Umt flk. : 6400 adet 109- L-Camiten 1 gr amp. : 1000 adet 110- Levobuplvacam 5 mg/ml amp. : 500 adet 111- Levofloksasm 500 mg IVflk. : 7300 adet 112- Levosimendan 2,5 mg flk.igeren infuzyon soliisyonu : 50 adet 113- Lidocam % 10 pump sprey : 120 adet 114- Lidocam HCL %2 5 ml. amp. : 750 adet 115- Lidocam HCL 20 mg/ml2 ml amp. : 3100 adet 116- Lidocam HCL 20 mg/ml + epinefrin HCL 0,0125 mg/ml2 ml.lik amp. :53100 adet 117- Lidocam HCL % 10 5 ml amp. : 650 adet 118- LinezolId 2 mg/ml intravenoz 300 ml.lik infiizyon sol. : 1000 adet 119- MagneSIUmsulfat amp. %15 : 1700 adet 120- Meropenem trihidrat 1000 mg IVflk. : 250 adet 121- Metamizol500 mg/ml2 ml amp. : adet 122-Methylergobasm (maleat) 0,2 mg/ml amp. : 9900 adet 123- Metilprednisolon 20 mg amp. : adet 124- Metilprednisolon 250 mg amp. : 6100 adet 125- Metilprednisolon 40 mg amp. : adet 126- Metoklopromid HCL 10 mg 2 ml amp. : adet 127- Metoprolol tartarat 5 mg 1 amp : 1600 adet 128- Midazolam 15 mg amp. : 2700 adet 129- Midazoloam 5 mg/5 ml amp. : 7200 adet 130- MivacrUlm 2 mg/ml 5 ml.lik 10 mg amp. : 150 adet 131- Moksifloksasin 400 mg/250 mllv sol. : 500 adet 132- Molar sodyum bikarbonat 84 mg/ml 10 ml.lik amp. : 5600 adet 133- Morphme 0,01 amp. : 500 adet 134- Nalozon amp. : 220 adet 135- Neostigmin metilsulfat 0,5 mg/ml amp. : adet 136- Netilmisin sulfat 400 mg amp. : 1000 adet 137- NGS'den aromaslz 1 kcall1 ml6 ge~it lifkaynagl igeren beslenme soliisyonu 500 ml.lik form: 2000 adet 138- Nitrogliserin 0,4 ml /doz sprey : 5 adet 139- Oksitosin 5 lu amp. : adet 140- Ondansetron 4 mg/2 ml amp. : 310 adet 141- Omidazol 500 mg IVamp. : adet 142- Parasetamollv flk. : 2200 adet 143- PemcIlm G procam (kns) IU+Pemcllm G Pot. (kns) IU : 1050 adet 144- Pentoksifilin 100 mg/5 ml amp. : 4300 adet 145- Pethidin 50 mg/ml amp adet 146- Piperasilin sodium 4/tazobactam sod. 500 mg flk. : 2500 adet 147- Piracetam 1 gr/5 ml amp. : adet 148- Potasyum fosfat amp. %7,5 amp. : 200 adet 149- Potasyum Kloriir %7,5 amp. : adet 150- Pralidoksim tuzlarl -2 PAM: 1200 adet 151- Preaptamil 100 ml mama: 200 adet 152- Prednisolon 25 mg/ml amp. : 3500 adet 153- Prematil60 ml mama: 700 adet 154- Prilocain 20 mg/ml flk. :10100 adet 155- Propafenon HCL 70 mg/20 ml amp. : 100 adet 156- Propofol %1 10 mg/ml amp. : 3500 adet 157- Propofol %1 50 ml flk. mg/ml amp. : 400 adet 158- Protamin HCL 1000 IU/IM amp. : 20 adet 159- Proton pompa inhibitorii IVflk. : adet 160- Radyolojik incelemelerde kullanllan noniyonik kontrast madde veya kullanlma hazlr enjektor : 500 adet 161- Radyolojik incelemelerde kullamlan noniyonik kontrast madde 300/50 veya kullanlma hazlr enjektor : 750 adet 162- Ranitidine HCL 50 mg 2 ml amp. : adet 163- Remifentanyl HCL 2 mfflk. : 150 adet 164- Rifamycin 250 mg.flk adet 165- Ritodrin HCL 50 mg/5 ml amp. : 650 adet 166- Rocuromum bromld 50 mg 5 mllv flk. : 4000 adet 167- Salbutamol sulfat 100 mg inhaler: 70 adet 168- Salbutamol sulfat 2,5 mg/2,5 ml nebul : adet

5 169- Sefaperazone sodium 1 gr. sulbaktam sod. 1 gr. Imhv flk. : 8600 adet 170- Sefazolin sod. 0,5 gr Imhv flk. : 550 adet 171- Sefazolin sod. 1 gr. nnhv flk. : adet 172- Sefazolin sod. 250 mg nnhv flk. : 550 adet 173- Sefotaksim sod. 0,5 gr nnhv flk. : 5500 adet 174- Seftriakson sod. 0,5 gr Imhv flk. : adet 175- Seftriakson sod. 1 gr. nnhv flk. : adet 176- Sefuroksim sodyum 250 mg flk. : 1250 adet 177- Sefuroksim sodyum 750 mg flk. : adet 178- Sevoflurane 250 ml sol. : 400 adet 179- Sodyum dihidrogen fosfat 161 mg/ml + disodyum hidrogen fosfat 59 mg/ml 135 ml lavman : 2850 adet 180- SomatostatIn 250 mcg 3 mg amp. : 250 adet 181- Sorbitol 5,3 + tween 80 0,09+sodyum sitrat 0,9+gliserin 3,7Iavman: 8700 adet 182- Streptokinaz 1,5 milyon lu flk. : 25 adet 183- Siiksinil kolin klorid 20 mg/ml amp. : 4450 adet 184- TelcoplanIn 200 mg flk. : 350 adet 185- TelcoplanIn 400 mg flk. : 1250 adet 186- Tenoksikam 20 mg. flk. : 2350 adet 187- Teofilin etilen diamin 24 mg/ml amp. : adet 188- ThlOcolchlcosld 4 mg/2 ml amp. : adet 189- ThIopental sodyum 0,5 flk. : 550 adet 190- ThIOpental sodyum 1 gr flk. : 1200 adet 191- Tiatropyum bromiir monohidrat 18 mcg kapsiil : 450adet 192- Tigesiclin 50 mg flk. :200 adet 193- Tirobifan HCL 50 ml flk.: 20 adet 194- TracutJl amp. : 250 adet 195- Tramadol HCL 50 mg/ml amp. : 2700 adet 196-Tranexamlc amp. % 10 : 3600 adet 197- Trimetobenzamld HCL 200 mg amp. : 4600 adet 198- Valethamate Br. 8 mg/ml amp. : 600 adet 199- Valproat sod. 400 mg. IVflk. : 700 adet 200- VancomycIn 0,5 gr. flk. : 200 adet 201- VancomycIn 1 gr flk. : 600 adet 202- Vekuromum bromiir 10 mg flk : 2000 adet 203-Vekuromum bromiir 4 mg amp. : 80 adet 204- Verapamll HCL 2 ml amp.: 650 adet 205- Vitamin B12 1 mg amp. : 4100 adet 206- Vitamin B12 1 mg/ml, Vit.Bl 100 mg/2 ml,vit.b6 100 mg/2 ml,lid.hcl 10 mg/2 ml amp.: 400 adet 207- Vitamin B12 2,5 mg/ml,vit.b9 0,70 mg/ml, Nikotinamid 12 mg/2 ml, Vit.C 150 mg/l,5 ml.amp.: 400 adet 208- Vitamin B6 300 mg amp. : 500 adet 209- Vitamin C 500 mg/5 ml amp. : 6200 adet 210- Vitamin K 20 mg/2 ml amp. : 7350 adet 211- Vitamin Kl (fitomenadion) 2 mg ped.amp. : 2500 adet 212- Sodyum Nitroprussld dihidrat 60 mg 5 mi. amp. : 50 adet 213- Klorfenoksamin HCL amp. : 1000 adet 214- Dexamethasone 4 mg/2 ml amp. : 2000 adet 215- Pheniramine hydrogen maleat 45,5 mg/2 ml amp. : 2000 adet 216- Lidocaine HCL 40 mg 2 ml amp. : 200 adet 217- SodIUmbicarbonat 10 mi. amp. : 900 adet https://www.ihale.gov.tr/ssl/ksp/cerceve _ilanmetdis.asp?id=580870& YIL=2009&I

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ÇAMAŞIRLARIN YIKANMASI, KURUTULMASI, ÜTÜLENMESİ, ONARILMASI VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 1 (BİR) YIL SÜRE İLE ÇAMAŞIRLARIN

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

15 EYLÜL 2009 Sayı 1431

15 EYLÜL 2009 Sayı 1431 15 EYLÜL 2009 Sayı 1431 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 5 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 5 1. 2009/126646 Akaryakıt Satın Alınacaktır... 5 2. 2009/129579 Akaryakıt Satın Alınacaktır...

Detaylı

11 EYLÜL 2009 Sayı 1429

11 EYLÜL 2009 Sayı 1429 11 EYLÜL 2009 Sayı 1429 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 6 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 6 1. 2009/122524 Akaryakıt Pompası ve Yeraltı Akaryakıt Tankı Satın Alınacaktır... 6

Detaylı

ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü

ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK İŞLERİ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ

Detaylı

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (izsu) Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanında Rehabilitasyon Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Detaylı

10 EYLÜL 2009 Sayı 1428

10 EYLÜL 2009 Sayı 1428 10 EYLÜL 2009 Sayı 1428 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 5 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 5 1. 2009/73921 4 X 4 Turbo Dizel Kar Paletli Ambulans Satın Alınacaktır... 5 2. 2009/128538

Detaylı

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır.

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. 1- İDARENİN a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 06100 - Çankaya /ANKARA c) Telefon ve Faks numarası

Detaylı

Page 1 of 36 19.01.2011. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum

Page 1 of 36 19.01.2011. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum Page 1 of 36 İhale Şehri Afyon İş Şehri Afyon Kurum Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Kit Veya Sarf Karşılığı Cihaz Satın Alınacaktır İhale Tarihi 24.02.2011

Detaylı

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 19 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Görüntüleme Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 22.02.2011 10:00 İhale

Detaylı

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR YURTKUR İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU İZMİR

Detaylı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 170 İşçi ile 01/08/2014-31/12/2015 tarihleri arası Genel Temizlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME İSTANBUL BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI BAKIM HİZMET ALIMINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ DEĞİRMENKÖY TEVSİ VE ÇEVRE DOĞAL GAZ SAHALARI DEPOLAMA PROJESİ (FAZ-II) YÜZEY TESİSLERİ İNŞAATI VE MONTAJI YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TPAO) ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

ÇELĠK ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ A. NURĠ ÇOLAKOĞLU ANADOLU VE. ÖN YETERLĠLĠK ġartnamesġ

ÇELĠK ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ A. NURĠ ÇOLAKOĞLU ANADOLU VE. ÖN YETERLĠLĠK ġartnamesġ ÇELĠK ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ A. NURĠ ÇOLAKOĞLU ANADOLU VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ YAPIM ĠġĠ ÖN YETERLĠLĠK ġartnamesġ I- ĠHALENĠN KONUSUNA ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1- Ġdareye iliģkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI

DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI 1. FİRMA TANITIM DOSYASINA KONULACAK BELGELER : a. Firma Tanıtıcı Bilgi Formu (EK-1), b. Firmanın, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret

Detaylı

ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ

ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE ÖN YETERLİK BAŞVURUSUNA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a)adı: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Çorlu Deri Organize Sanayi

Detaylı

3 AĞUSTOS 2007 Sayı 900

3 AĞUSTOS 2007 Sayı 900 3 AĞUSTOS 2007 Sayı 900 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 1. İHALE İLANLARI... 5 1.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 5 1. 2007/100106 Ajanda Satın Alınacaktır.... 5 2. 2007/104116 Akaryakıt Satın Alınacaktır...

Detaylı

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMETALIMLARINDA UYGULANACAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMETALIMLARINDA UYGULANACAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMETALIMLARINDA UYGULANACAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI TEMİZLİK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI TEMİZLİK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI TEMİZLİK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının hizmet ve alan çalışmalarında kullanılmak üzere 02/01/2014

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AKÜ Hastane Poliklinik Ek Binası İnşaatı İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AKÜ Hastane Poliklinik Ek Binası İnşaatı İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AKÜ Hastane Poliklinik Ek Binası İnşaatı İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1.

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK HABERLEŞME ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ (EHABS) KURULMASI İŞİNE AİT İHALE DOKÜMANI İHALENİN YAPILACAĞI ADRES Hakkı Turayliç

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Detaylı

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

c) Yapılacağı yer: Yüklenicinin kendi tesislerinde 1

c) Yapılacağı yer: Yüklenicinin kendi tesislerinde 1 AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN 16,5mm x 16,5mm ebadında 2D/3D ve demetalizasyon teknolojileri kullanılarak hazırlanan holografik bandrol basım HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK)

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Personel taşımacılığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı