2002 NİSAN TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 2002 NİSAN ANATOMİ 1-Aşağıdakilerden hangisi sellar tip bir eklemdir? Articulatio temporomandibularis

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2002 NİSAN TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 2002 NİSAN ANATOMİ 1-Aşağıdakilerden hangisi sellar tip bir eklemdir? Articulatio temporomandibularis"

Transkript

1 2002 NİSAN TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 2002 NİSAN ANATOMİ 1-Aşağıdakilerden hangisi sellar tip bir eklemdir? Articulatio temporomandibularis Articulatio carpometacarpalia pollicis Articulatio humeri Articulatio coxa Articulatio genus

2 2-Choanae, aşağıdakilerden hangisinde verilen iki yapıyı birbirine bağlar? Cavum nasi pars oralis pharyngealis Cavitas oris pars nasalis pharyngealis Cavitas nasi pars nasalis pharyngealis Vestibulum laryngis pars laryngeopharyngea Pars oropharyngea pars nasopharyngea

3 3-Aşağıdaki yapılardan hangisi sağ atriumun içerisinde yer almaz? Crista terminalis Fossa ovalis Ostium sinus coronarii Musculi pectinati Musculus papillaris

4 4-Foramen infra piriforme de, Nervus gluteus inferior kesildiğinde aşağıdaki kaslardan hangisi felç olur? M. Gluteus medius M. Gluteus minimus M. Gluteus maximus M. Tensor fasciae latae M. Piriformis

5 5-Nervus radialis aksilladan kesildiğinde, ön kola supinasyon hareketini aşağıdaki kaslardan hangisi yaptırır? M. Brachialis M. Biceps brachii M. Brachioradialis M. Pronator teres M. Teres major

6 6-Aşağıdakilerden hangisi musculus buccinator u delerek geçer? Ductus parotideus Arteria facialis Arterio maxillaris Ductus submandibularis Ductus sublingualis

7 7-Arteria alveolaris inferior aşağıdaki arterlerden hangisinin dalıdır? Facialis Pharynegea ascendes Meningea media Auricularis posterior Maxillaris

8 8-Angulus venosus aşağıdakilerin hangisinde verilen iki venin birleşmesiyle oluşur? V. Subclavia- V. Jugularis externa V. Jugularis externa- V. Jugularis interna V. Jugularis interna- V. Subclavia V. Cephalica- V. Basilica V. Saphena magna- V. Saphena parva

9 9-Gözü aşağı dışa bakamayan bir hastada, aşağıdaki sinirlerin hangisinde zedelenme olduğu düşünülmelidir? N. Abducens N. Trochlearis N. Oculomotorius N. Facialis N. Opticus

10 10-Dilin 2/3 ön kısmının tat duyusu aşağıdaki sinirlerden hangisi tarafından iletilir? Nervus petrosus superficialis major Nervus tympanicus Chorda tympani Nervus alveolaris inferior Nervus lingualis

11 2002 NİSAN FİZYOLOJİ,HİSTOLOJİ,EMBRİYOLOJİ FİZYOLOJİ 11-Aşağıdakilerden hangisinde hyalin kıkırdak bulunur? Kulak kepçesi Trakea Omurga arası diskler Symphisis pubis Epiglottis

12 12-Embriyoda hematopoetik kök hücreleri ilk olarak hangisinde görünür? Karaciğer Dalak Kırmızı kemik iliği Vitellus kesesi ve amnion duvarı Timus

13 13-Aşağıdakilerden hangisi solunum membranını (kan-hava bariyeri) oluşturan yapılardan biri değildir? Tip I epitel hücrelerinin sitoplazması Tip II epitel hücrelerinin sitoplazması Epitel ve endotel hücrelerinin ortak bazal membranı Endotel hücrelerin sitoplazması Surfaktan

14 14-Aşağıdaki hücrelerden hangisi ince bağırsak mukozasında bulunmaz? Goblet hücreleri Paneth hücreleri M hücresi Zimojenik hücreler Absorbtif hücreler

15 15-Aşağıdakilerden hangisinde, lenfositlerin bir alt grubu, epitel hücresiyle temas ederek apopitozise uğrar? Lenf düğümü Tonsilla palatina Tonsilla lingualis Dalak Timus

16 16-İskelet kasındaki T-tübül sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir? Gevşemenin hızlı olmasını sağlamak Ca2+ depolamak Kas metabolizmasını düzenlemek Aksiyon potansiyelinin hücre membranından miyofibrillere hızla iletilmesini sağlamak. ATP yi parçalayıp kasılmanın sürdürülmesini sağlamak

17 HİSTOLOJİ+EMBRİYOLOJİ 17-Bir reseptöre etki eden uyarının şiddetinin artması, aşağıdakilerin hangisine neden olmaz? Reseptör veya jeneratör potansiyeli şiddetinde artma İlgili afferent sinirde aksiyon potansiyeli şiddetinde artma İlgili afferent sinirde impuls iletim frekansında artma İlgili duyusal merkeze ulaşan impuls frekansında artma Birim zamanda oluşan aksiyon potansiyeli sayısında artma

18 18-Ventrikül diyastolünün 1/3 orta bölümü başında, atriumdan ventriküle akan kanın neden olduğu ses aşağıdakilerden hangisidir? Birinci kalp sesi İkinci kalp sesi Üçüncü kalp sesi Dördüncü kalp sesi Presistolik ses

19 19-Aşağıdakilerden hangisi, büyüme hormonunun sentezlenmesini ve sekresyonunu inhibe eder? Somatostatin Hipoglisemi Egzersiz Stres Uyku

20 20-Göze gelen paralel ışık demeti retinanın önünde odaklanıyorsa aşağıdakilerden hangisi söz konusudur? Hipermetropi Miyopi Prespiyopi Astigmatizm Emetropi

21 2002 NİSAN BİYOKİMYA 21-Hangi aminoasit fizyolojik ph da net negatif yüke sahiptir? Alanin Arjinin Tirozin Glutamik asit Fenilalanin

22 22-Biyolojik oksidasyonlarda aşağıdaki elektron taşıyıcılarından hangisi elektronları tek tek taşıyarak görev yapar? FADH2 NADH Koenzim Q NADPH Sitokrom C

23 23-Glikolizde hangisinin işlevi yoktur? Ribuloz-1,5 difosfat Glukoz 6 fosfat Fruktoz 1,6 difosfat 3-fosfogliserat 1,3-difosfogliserat

24 24-Aşağıdaki metabolik yolların hangisinde 3-7 karbonlu karbonhidratlar oluşabilir? Glikoliz Trikarboksilik asit döngüsü Glukoz-alanin döngüsü Cori döngüsü Pentoz fosfat yolu

25 25-Hangisi piruvat dehidrogenazı inhibe eder? NADH NAD+ ADP Koenzim A İnsulin

26 26-Yağ asitlerinin oksidasyonu sürecinde oluşan asetil KoA hangi ara ürün ile birleşerek sitrik asit döngüsüne girer? Sitrat Oksaloasetat Süksinat Alfa-ketoglutarat Malat

27 27-Hangisinin eksikliğinde metilmalonik asidüri görülür? Vitamin B2 Vitamin B6 Vitamin B12 Biotin Vitamin B1

28 28-Bazı hiperlipidemilerin tedavisinde kullanılan madde aşağıdakilerden hangisidir? Tiamin Riboflavin Nikotinik asit Biotin Pantotenik asit

29 29-5-HIAA (Hidroksi İndol Asetik Asit) hangi amino asitin metabolik ürünüdür? Tirozin Triptofan Histidin Glisin Serin

30 30-Hangisi üre döngüsünde yer almaz? Ornitin Sitrullin Arjinin Treonin Arjininosüksinat

31 31-Kolesterol sentezinde hız kısıtlayan enzim aşağıdakilerden hangisidir? Tiyolaz HMG-KoA sentaz Fosfomevalunat kinaz HMG-KoA redüktaz Mevalunat kinaz

32 32-Heparin enjeksiyonu aşağıdakilerden hangisinin plazmaya salınmasına yol açar? Asit lipaz Lipoprotein lipaz Hormona duyarlı lipaz Pankreatik lipaz Gastrik lipaz

33 33-Aşağıdakilerden hangisi HDL2 yi HDL 3 e dönüştürür? Lipoprotein lipaz Lesitin-kolesterol açil transferaz Hepatik lipaz Açil KoA-Kolesterol açil transferaz Asit lipaz

34 34-Aşağıdaki hormonlardan hangisi adenil siklaz enzim sistemini inhibe eder? Somatostatin ACTH Kalsitonin Glukagon Tiroid stimüle edici hormon

35 35-İnsulin aşağıdakilerden hangisinin hızını arttırmaz? Glikoliz Lipogenez Glikogenez Lipoliz Protein sentezi

36 36-Hangisi pürin bazlarının sentezinde yer almaz? Glisin Tetrahidrofolat Glutamin Aspartat Alanin

37 37-5-Fluorourasil aşağıdakilerden hangisinin analoğu olarak etki eder? dtmp dump Fosforibozil pirofosfat Ürik asit Hipoksantin

38 38-Hangisi nitrik oksitin(no) özelliklerinden değildir? Beyinde bir nörotransmitter görevini yapma Trombosit agregasyonunu stimüle etme Vazodilatasyona yol açma Makrofajların bakterisidal etkilerine araılık etme İskelet kasında gevşemeye yol açma

39 39-Hangisi ATPaz ve RNA polimerazı nonkompetitif olarak inhibe eder? Selenyum Nikel karbomil Kobalt Demir Çinko

40 40-Aşağıdakilerden hangisi albümin ile ilgili olarak yanlıştır? Karaciğerde sentezlenir Sentezi TNFalfa tarafından inhibe edilir Karaciğerde depo edilir Hipertiroidizmde katabolizması ve sentezlenmesi artar Normal plazma onkotik basıncının devamını sağlar

41 2002 NİSAN MİKROBİYOLOJİ 41-Aşağıdakilerden hangisi Germisidal etkili kimyasal maddelere en dirençli mikroorganizmadır? P. aeuginosa M. tuberculosis S. aureus Poliovirus HIV

42 42-Uzun süreli mekanik ventilasyonda olan ve daha önceden antibiyotik tedavisi almış bir hastada gelişen nozokomial pnömoniye hangi bakterinin neden olma olasılığı en yüksektir? H. influenzae proteus vulgaris S. Pnemoniae Metisiline duyarlı S. aureus P. aeruginosa

43 43-Selektif permeabilite, eriyiklerin transportu, elektron transportu, oksidatif fosforilasyon ve bazı ekzoenzimlerin salgılanması fonksiyonları bakteri hücresinin hangi kısmında gerçekleşir? Periplazmik aralık Dış membran Peptidoglikan tabaka Sitoplazmik membran Sitoplazmik granüller

44 44-Aşağıdakilerden hangisi Streptokokkus pyogenesin ekzojen salgılarından değildir? Beta laktamaz Streptolizin Fibrinolizin Piyojenik toksin Hiyoluronidaz

45 45-Hangisinin tiplendirilmesinde bakteriyofajların rolü yoktur? C. tetani P. aerugunosa S. aureus V. cholerae S. typhi

46 46-Hangi streptokok türü yenidoğanda menenjite yol açan en önemli etkendir? S. pyogenes S. agalactieae S. sangius S. mutans S. Pneumoniae

47 47-Gonore enfeksiyonu düşünülen bir erkek hastanın üretral akıntısında gram boyamada hangisi görülür? Gram (+) diplokok Gram (+) Basil Gram (-) diplokok Gram (+) küme yapan koklar Asidorezistan bakteriler

48 48-Aşağıdakilerden hangisinin yapısında aksiyal fibril bulunur? H. pylori L. monocytogenes P. vulgaris V. cholera Borrelia recurrentis

49 49-Corynebacterium difteria taşıyıcılığının tedavisinde ilk tercih edilecek olan antibiyotik hangisidir? Eritromisin Kloramfenikol Rifampin Trimetoprim-sulfametaksazol Ampisilin sulbaktam

50 50-Aşağıdaki antijen reseptörlerinden hangisi B lenfosit için özgüllük gösterir? CD3 CD4 CD8 CD16 CD20

51 51-Aşağıdakilerden hangisi antikora bağımlı sitotoksisitede rol almaz? Natural killer hücresi Nötrofil Sitotoksik T hücresi Makrofaj Eozinofil

52 52-Aşağıdakilerden hangisi inflamasyon yanıtını artıran ve akut faz proteini olarak da etkili olan sitokindir? İnterferon gama IL-2 IL-4 IL-6 IL-8

53 53-Hangi virus merkezi sinir sisteminde mikroglial hücreleri rezervuar olarak kullanılır? HIV Respiratuar sinsityal virus Kabakulak İnfluenza Human papilloma virus

54 54-Hangisi eritema enfeksiyozum (5. hastalık) etkenidir? Coxackie A Parvorvirus B-19 Human herpesvirus 6 Echovirus Varisella zoster virus

55 55-Aşağıdakilerden hangisi latent bir viral enfeksiyondur? İnfluenza Herpes labialis Poliomyelit Creutzfeld jacob Rubella

56 56-Dimorfik olmayan hangisidir? H. capsulatum B. dermatitis P. brasiliensis C. immitis C. neoformans

57 57-Aşağıdaki dermatofitlerin hangisi saçta endotriks enfeksiyonu oluşturur? Tricphyton tonsurans Tricophyton mentogirophytes Tricophyton verrucosum Microsporium canis Microsporium gypseum

58 58-Paranazal sinüzitli bir hastanın mantar kültüründe septalı dallanan hifler ve konidioforlar saptanmıştır. En muhtemel etken aşağıdakilerden hangisidir? Alternaria türleri H. capsulatum Cladosporium türleri Aspergillus Rihzogus

59 59-Kalaazar hastalığının ilerlemiş döneminde aşağıdakilerden hangisi görülür? Lökositoz Trombositoz Anizositoz Polisitemi Anemi

60 60-Karaciğer akciğer ve kemikte yerleşip enfeksiyona neden olabilen sestod aşağıdakilerden hangisidir? Hymenolepus nana Echinococcus granülosus Dyphyllobathrium latum Taenia solium Taenia saginata

61 2002 NİSAN PATOLOJİ 61-Granülomatöz iltihap tanısının kesinleşmesi için granülomun yapısında mutlaka bulunması gereken karakteristik hücre hangisidir? Lenfosit Langhans tipi dev hücre Epiteloid hücre Fibroblast Plazma hücresi

62 62-Bir nöronun aksında kesi yada incinme oluştuktan sonra nöronun kendisinde izlenen mikroskopik değişikliklere ne denir? Kromatoliz Nöronolizis Aksonaldistrofi Nöronofaji Transsinaptik dejenerasyon

63 63-Metastatik kalsifikasyon örneği hangisidir? Plevralkalsifikasyon Kalsifiyelenfadenit Kalsifiyeateroskleroz Nefrokalsinozis Kalsifiye tiroid nodülü

64 64-Hangisi benign epitelyal bir tümördür? Fibrom Papillom Hamartom Osteom Lipom

65 65-Hangisi alfa 1-antitripsin eksikliği sonucu ortaya çıkar? Paraseptalamfizem Panasineramfizem Astım Sarkoidoz Bronşektazi

66 66-Akciğerlerde, milier tüberküloz ne şekilde yayılır? Bronkoalveolaryolla Pulmonerarteryoluyla Pulmonervenyoluyla Perinöralbasilyayılımıyla Endobronşial yayılımla

67 67-Sigara içen bir hastada, akciğer hilusunda yerleşmiş kaviteli kitlenin mikroskopik incelemesinde çok sayıda keratin oluşturan epitelyal hücreler ve glob korneler bulunuyorsa, aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir? Adenokarsinom Büyükhücrelikarsinom Bronkoloalveolerkarsinom Squamözhücrelitarsinom Küçük hücreli karsinom

68 68-Yaygın lenfadenopati ve hepato splenomegali ile periferik kanda absolut lenfositozu olan 60 yaşındaki bir hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Kronik myelositik lösemi Akut myelositik lösemi Kronik lenfositik lösemi Hodgkin lenfoma Büyük hücreli lenfositik lenfoma

69 69-Aşağıdakilerden hangisi langerhans hücre kökenli bir hastalıktır? Polisitemiavera Büyükhücrelilenfositiklenfoma Multiplmiyelom Kronikmyeloidlösemi Eozinofilik granülom

70 70-Aşağıdaki gastrit tiplerinin hangisinde mide karsinomu gelişme riski en azdır? Akut eroziv gastrit Kronik atrofik gastrit Hipertrofik gastrit Pernisiyoz aneminin eşlik ettiği otoimmün gastrit İntestinal metaplazinin eşlik ettiği kronik gastrit

71 71-Aşağıdakilerden hangisi ülseratif kolitin tipik özelliklerinden biridir? İltihabın bağırsak duvarının tüm tabakalarını tutması Granülomotöziltihapoluşması Gastrointestinalkanalınherbölgesindeh astalığıngörülebilmesi Bağırsaklümeninindaralması Yalancı poliplerin oluşması

72 72-Malabsorbsiyon sendromu olan bir çocukta ince bağırsak biyopsisinde total villus atrofisi saptanmıştır. Kanda ise antigliadin Ig A antikorları yüksek olarak bulunmuştur. Bu çocukta öncelikle aşağıdaki hastalıklardan hangisi düşünülmelidir? Whipple hastalığı Crohn hastalığı Glutene duyarlı enteropati İntestinal lenfanjiektazi Sjögren sendromu

73 73-Aşağıdakilerden hangisinde hepatoselüler karsinom görülme olasılığı en yüksektir? Toksikhepatit Siroz Konjestifhepatomegali Hemokromatozis Otoimmün hepatit

74 74-Beynin mikroskopik incelemesinde nörofibriler düğümler, senil plak amiloid anjiyopati granülovakuoler dejenerasyon ve Hirano cismi gibi bulgular saptanması durumunda öncelikle aşağıdaki hastalıkların hangisi düşünülmelidir? Pickhastalığı Creutzfeldt-Jacobhastalığı Alzheimerhastalığı Huntingtonhastalığı Multipl skleroz

75 75-Aşağıdaki mikroskopik glomerül değişikliklerinden hangisi hastalığın hızlı ve progresif olarak ilerleyeceğinin belirtisidir? Tüm glomerüllerde aşırı proliferasyon Proliferasyona eksüdasyonun eşlik etmesi Segmental nekrozların varlığı Yarımay şeklinde paryetal epitel proliferasyonu Yaygın bazal membran kalınlaşması

76 76-Aşağıdakilerden hangisi erişkinlerde en sık görülen böbrek tümörüdür? Pelvisrenaliskarsinomu Böbrek adeno karsinomu Wilms tümörü Anjiomyolipom Medüller fibrom

77 77-Serviks karsinomunun en sık görülen tipi aşağıdakilerden hangisidir? Yassıhücrelikarsinom Adenokarsinom Adenosquamözkarsinom Berrakhücrelikarsinom İndiferansiye karsinom

78 78-Aşağıdaki over tümörlerinden hangisinin bilateral olma olasılığı en yüksektir? İndiferensiyekarsinom Malignteratom Müsinözkistadenom Serözkarsinom Dermoid kist

79 79-İnvaziv meme kanserinin prognozu ile ilgili en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir? Aktiveonkogenlerinvarlığı Histolojiktipvederece Progesteronreseptörlerininvarlığı Östrojenreseptörlerininvarlığı Aksiller lenf nodu tutulumu

80 80-Kongo kırmızısı boyası ile polarize ışık altında sarı-yeşil cift kırınım (birefrenjans), aşağıdaki tümörlerin hangisinde beklenen bir bulgudur? Papillertiroidkarsinomu Overinserözpapillerkarsinomu Medüllertiroidkarsinomu Memeninmedüllerkarsinomu Memenin lobüler karsinomu

81 2002 NİSAN FARMAKOLOJİ 81-Uzun süreli fenitoin kullanımı hangi vitamin eksikliğine yol açabilir? Kalsitriol Pridoksin B12 vitamini C vitamini A vitamini

82 82-Aşağıdakilerden hangisi MAO inhibitörü değildir? Tranilsipramin İzokarboksid Bromokriptin Deprenil Fenelzin

83 83-Hangisi plazmada prekallikreinden kallikrein oluşumunu aktive eder? Aprotinin Epsilon aminokaproik asit Asetil salisilik asit Aminopeptidin Hegeman faktörü(xiia)

84 84-Aşağıdakilerden hangisi tromboksan sentetaz inhibitörüdür? Glukokortikoidler Asetil salisilik asit Dazoksiben Tranilsipramin Heparin

85 85-Aşağıdaki reseptörlerden hangisinin uyarılması migren semptomlarının tedavisinde etkilidir? Seratonin 5HT1d reseptörü Histamin H2 reseptörü Histamin H1 reseptörü B2 adrenoreseptör B1 adrenoreseptör

86 86-Arteryel vazodilatör bir ilaç aşağıdaki değişikliklerden hangisini oluşturur? Kalp atım hızında azalma Plazma renin aktivitesinde artma Kardiyak output ta azalma Plazma volümünde azalma Renal kan akımında azalma

87 87-Tenia solium a bağlı sistiserkozisin tedavisinde ilk seçenektir? Mebendazol Praziquantel Niklosamid Thiobendazol Metronidazol

88 88-Hangisi ADH nın böbrekler üzerindeki antidiüretik etkisini potansiyelize etmez? Furosemid Thiazidler Klorpropamid Karbamazepin Klofibrat

89 89-Hangisi hipertiroidi tedavisinde tek başına kullanılmamalıdır? Metimazol Propiltiourasil İyodürler Karbimazol 131

90 90-Hangi ilaçla olan zehirlenmelerin tedavisinde vitamin K kullanılır? Aspirin Heparin Dipridamol Sodyum warfarin Sulfinpirazon

91 91-Aşağıdaki zehirlenme-antidot çiftlerinden hangisinin mekanizması antimetabolit etkiye bağlıdır? Metil alkol-etil alkol Arsenik- Dimerkaprol Siyanür-Sodyum thiosülfat Karbonmonoksit-Oksijen D. Tuboküranin-Neostigmin

92 92-Lovastatinin hipolipidemik etkisinden sorumlu esas mekanizma hangisidir? Barsaktan safra asitlerinin bağlanması Yüksek dansiteli lipoprotein miktarının azaltılması Kolesterol sentezinin inhibe edilmesi Düşük dansiteli lipoprotein reseptörlerinin sayısının azaltılması Kolesterolün barsaktan absorbsiyonunun önlenmesi

93 93-Aşağıdakilerden hangisi uterus motilitesini artırır? İzoproterenol Eter Alkol Terbutalin Ergonovin

94 94-Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin taşıt tutmasına karşı koruyucu etkisi vardır? Ondansetron Domperidon Metoklopramid Trimetabenzamid Dimenhidrinat

95 95-Hangisinin plazma yarı ömrü diğerlerine göre en kısadır? Amiadaron Sodyum nitroprussid Guanetidin Dijitoksin Mepakin

96 96-İdrarın asitleştirilmesi ile aşağıdaki ilaçlardan hangisinin böbreklerden atılımı artar? Salisilat Sülfamerazin Fenaobarbital Sülfodiazin Kinin

97 97-Beta bloker zehirlenmesinde hangisi antagonist olarak kullanılabilir? Verapamil Hidralazin Glukagon Simetidin Pididoksin

98 98-Bir ilacın başka bir ilaca bağlanarak o ilacın etkinliğini engellemesiyle ortaya çıkan antagonizma aşağıdakilerden hangisidir? Geri dönüşebilir kompetitif antagonizma Geri dönüşümsüz non-kompetitif antagonizma Kimyasal antagonizma Fizyolojik antagonizma Negatif antagonizma

99 99-Hangi ilaç bronkodilatasyona yol açmaz? Morfin İpratropism Etrilnoradrenalin Atropin Efedrin

100 100-Aşağıdakilerden hangisi fenotiazin türevi nöroleptik ilaçların özelliklerinden biridir? Sedatif etki oluşturmamaları Beyinde dopaminerjik aşırımı güçlendirmeleri Alfa adrenerjik reseptörleri bloke etmeleri Afektif bozuklukların tedavisinde kullanılmaları Antiepileptik etki göstermeleri

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI 2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır.

Detaylı

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 1. I. Musculus teres minor II. Musculus triceps brachii III. Musculus teres major IV. Humerus Hem spatium quadrangulare hem de spatium triangulare nin oluşumunda yer alan anatomik

Detaylı

NİSAN 2008 TUS SINAVI TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ

NİSAN 2008 TUS SINAVI TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ NİSAN 2008 TUS SINAVI TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ * Referanslar verilmeye devam edilmektedir. 1. Ayak bileğinin inversiyon tarzı burkulmalarında en sık aşağıdaki bağlardan hangisi hasar görür? A) Ligamentum

Detaylı

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005)

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) Cevaplar ** ile gösterilmiştir. 1. Pelvis sabitken tek taraflı olarak kasıl-dığında gövdeyi karşı tarafa döndüren kas aşağıdakilerden hangisidir? A) m. obliquus externus abdominis**

Detaylı

NİSAN 2008 TUS TEMEL TIP

NİSAN 2008 TUS TEMEL TIP NİSAN 2008 TUS TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 1. Ayak bileğinin inin inversiyon tarzı burkulmalarında en sıks aşağıdaki bağlardan hangisi hasar görür? g r? Ligamentum plantare longum Ligamentum talofibulare

Detaylı

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2012-04 - TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Foramen ovale aşağıdaki hangi iki boşluğu birbirine bağlar? A) Fossa cranii media - Fossa pterygopalatina B) Fossa

Detaylı

2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ

2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ 2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ Bu testte sırasıyla Anatomi,Fizyoloji,Histoloji,Embriyoloji,Biyokimya,Mikrobiyoloji,Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır. 2004 EYLÜL ANATOMĐ 1-Aşağıdaki kaslardan

Detaylı

DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر

DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر 1. Aşağıda verilen açıklıkların hangisinden sadece sinir geçer? A) Foramen rotundum B) Foramen ovale C) Foramen jugulare D) Foramen spinosum

Detaylı

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdaki yapılardan hangisi burun boşluğunu fossa pterygopalatina ya bağlar? A) Fissura orbitalis superior B) Fissura orbitalis inferior C) Foramen sphenopalatinum

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI

AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI Kitapçık Türü A T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GELİŞİM SINAVI 20 (20 Mart 2010) Kitapçık Türü A AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI 1. Sınav dört ya da beş seçenekli 180 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır,

Detaylı

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :...

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :... ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI

Detaylı

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi T.C Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Dahiliye Kliniği Şef: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi DR. SAFĐYE ARIK ( UZMANLIK

Detaylı

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi venöz ve arterial pulsasyonlar için doğrudur? A) Arterial pulsasyonlar solunumdan ve pozisyondan etkilenmez. B) Arterial pulsasyonlar

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2014-02 - TUSEM - KTBT KLİNİK BİLİMLER KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi elektrokardiografide görülmez? A) Ventriküler depolarizasyon B) Ventrikül repolarizasyonu

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEMEL PATOLOJİ II HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON VE ÖLÜM PROF. DR. Taha ÜNAL EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2012 1 HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON ve HÜCRE ÖLÜMÜ Prof

Detaylı

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 1-Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile baģ- vuran bir hasta için ACC/AHA kılavuzlarına göre sınıf 1 endikasyonu olan ilaç aģağıdakilerden hangisidir? A) Digoksin B) Diüretik

Detaylı

KAN VE VÜCUT SIVILARI

KAN VE VÜCUT SIVILARI KAN VE VÜCUT SIVILARI Kan Kan, organizmada gerçekte kapalı bir kanallar sistemi içinde dolaşan bir dokudur. Dolaşım kanı, plazma adı verilen sıvı bir ortam içinde süspansiyon halinde bulunan şekilli elemanlardan

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. HBsAg (+), antihbcigm negatif, enzimler yüksek, HBV-DNA yüksek ve karaciğer biyopsisinde ağır nekroinflamasyon ve hafif fibrozis olan bir hastada hangi

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ Hazırlayanlar: Yrd.Doç.Dr.Köksal DEVECİ Klinik Biyokimya Lab. Sor. 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Laboratuar testlerini etkileyen

Detaylı

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.20

Detaylı

VİTAMİNLERİN İNSAN SAĞLIĞINDAKİ ÖNEMİ. Prof. Dr. M. Emel Tüfekçi Alphan

VİTAMİNLERİN İNSAN SAĞLIĞINDAKİ ÖNEMİ. Prof. Dr. M. Emel Tüfekçi Alphan VİTAMİNLERİN İNSAN SAĞLIĞINDAKİ ÖNEMİ Prof. Dr. M. Emel Tüfekçi Alphan VİTAMİNLER Vitaminler, vücudun normal metabolizması için küçük miktarda gerekli olan ve vücudun hücrelerinde yapılamayan organik bileşiklerdir.

Detaylı

KAN plazma şekilli elemanlar eritrositler lökositler trombositler hematokrit kan sayımı (hemogram) Kanın görevleri Hemogram

KAN plazma şekilli elemanlar eritrositler lökositler trombositler hematokrit kan sayımı (hemogram) Kanın görevleri Hemogram KAN Kan, organizmada gerçekte kapalı bir kanallar sistemi içinde dolaşan bir dokudur. Dolaşım kanı, plazma adı verilen sıvı bir ortam içinde süspansiyon halinde bulunan şekilli elemanlardan meydana gelmiştir.

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONU 27 HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hemodiyaliz hastalarında tüm sistem ve organlarda bozukluklar, sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorun ve bozuklukların bir

Detaylı

KAN HÜCRELERİ. eritrositler; kırmızı kan hücreleri, alyuvarlar lökositler; beyaz kan hücreleri, akyuvarlar trombositler; kan pulcukları, plateletler

KAN HÜCRELERİ. eritrositler; kırmızı kan hücreleri, alyuvarlar lökositler; beyaz kan hücreleri, akyuvarlar trombositler; kan pulcukları, plateletler KAN HÜCRELERİ eritrositler; kırmızı kan hücreleri, alyuvarlar lökositler; beyaz kan hücreleri, akyuvarlar trombositler; kan pulcukları, plateletler KANIN GÖREVLERİ solunum beslenme atılım termoregülasyon

Detaylı

PROTEİN VE AMİNO ASİT METABOLİZMASI

PROTEİN VE AMİNO ASİT METABOLİZMASI PROTEİN VE AMİNO ASİT METABOLİZMASI Protein ve amino asitlerin vücuda alınması 70 kg ağırlığında bir erişkin insan için günde yaklaşık 75 g kadar protein gerekmektedir. Hayvansal gıdalar ve baklagiller

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-01 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm

Detaylı

NÖROTRANSMİTTERLER Uyarılma ve uyarının iletimi (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz) (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz),

NÖROTRANSMİTTERLER Uyarılma ve uyarının iletimi (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz) (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz), NÖROTRANSMİTTERLER Uyarılma ve uyarının iletimi Bir hücre veya organelin bir uyarıya yanıt verebilme yeteneği uyarılabilme olarak tanımlanmaktadır. Uyarı, membranda geriye dönebilen bir değişiklik meydana

Detaylı