Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal"

Transkript

1

2 Önsöz T p, bilim ve teknoloji üçgenindeki geliflmeler ve do um oranlar ndaki azalma, toplumlar n yafllanmas nda temel tafl oluflturmufltur. Özellikle kalp hastal klar ve inmeye ba l mortalitedeki düflüfl, sigara, yüksek kan bas nc ve yüksek serum kolesterol düzeyi gibi risk faktörlerinin kontrol alt na al nmaya bafllanm fl olmas sa kal mdaki art flta önemli rol oynam flt r. Türkiye de son yirmi y lda do urganl k oran ndaki azalma, nüfus kompozisyonunda önemli de iflikliklere neden olmufltur. 65 ve yukar yafltakilerin oran 2005 y - l nda %5.9 a ulaflm flt r ki, bu kifli demektir. Devlet Planlama Teflkilat taraf ndan haz rlanan projeksiyonlar; 2005 y l nda olan 60 yafl ve üzerindeki kiflilerin say s n n, 2015 y l nda , 2025 y l nda ise olaca- n bildirmektedir. Türkiye de hayatta kalma beklentisi 2005 y l itibari ile 70.8 y l iken, 2015 de 72.3 y l, 2023 de ise 74.1 y l olaca ön görülmektedir. Dünya Sa l k Örgütü nün aç klamalar nda dünya nüfusunun yafllanmas ile birlikte kanser, diyabet, kardiyovasküler hastal klar, kronik akci er hastal klar ve baflta demans olmak üzere mental hastal klar n artt, yaflla beraber gelen komorbiditenin artmas nda en önemli faktörler olan sigara, sedanter yaflam tarz, obezite, sa l ks z ve bilinçsiz beslenme gibi olumsuz faktörlerin önüne geçilebilmesi için kapsaml çal flmalar n yap lmas gerekti i belirtilmektedir. Toplumun önemli bir parças olan yafll bireyin; bu dönemde aktif, üretken ve baflar l bir yaflam sürmesindeki en önemli faktör Sa l kl Yafllanma d r. Yafllanmaya ba l yeti kayb n n ve hastal klar n tedavi ve rehabilitasyon giderlerinin artmas, yafll larda görülme s kl artan hastal klara ba l sorunlar n yo unlaflmas, yafllanman n alt nda yatan yap sal ve ifllevsel mekanizmalar n gün geçtikçe daha fazla ayd nl a kavuflmas ; GER ATR bilimine sadece gereksinimin de il ilginin de artmas na neden olmaktad r. Ça dafl dünyada her yafll birey toplum içinde aktif olma ve aktif yafllanma flans na ve hakk na sahip olmal d r ve üretken yafll l n yolu da sa l kl yafllanmadan geçer. Hekimlerin yafllanan nüfusun gereksinimlerini en iyi flekilde karfl lamak üzere e itim almalar ve deneyim kazanmalar, yafll bireylerin toplum içinde aktif olmalar na ve aktif yafllanma flans na ve hakk na sahip olmalar na önemli bir katk sa layacakt r. Bu aç dan pratisyen meslektafllar m z ve tüm uzmanl k dallar ndaki hekimler son derece anlaml bir misyon üstlenmektedirler, dolay s yla gerek temel t p e itiminin ve gerekse tüm uzmanl k e itimlerinin her aflamas nda yafll sa l konusu ele al nmal, pediatriye verilen önem geriatriye de verilmelidir. Böylesi kapsaml bir tan m, iyi hekimlik uygulamalar çerçevesinde kapsaml bir yaklafl m da gerektirmektedir. Yafll ya yaklafl mda de iflik uzmanl k dallar n n sadece kendi bilgi ve deneyimleri de il, ayr ca bunlar n çok yönlü paylafl m da yararl olacakt r. iii

3 Her uzmanl k dal na mensup hekimler ve pratisyen meslektafllar m z di er uzmanlar n birikimlerinden yararlanacak, s n rlar geniflleyecek ve sonuçta hekimler yafll sa l konusunda kendi temel uzmanl k dallar n n ve deneyimlerinin üstünde bir bilgi ve beceri donan m na sahip olacaklard r. Bu donan m n da mesleki geliflimlerine ve hastalar na sunduklar hizmetlere olumlu katk lar yads namaz. Bu düflünceler fl nda haz rlanan; Yeni Ufuklar serisinin Yafll Sa l kitab - na katk sunan tüm de erli meslektafllar ma ve editör yard mc l n üstlenen Doç. Dr. Dilek Aslan ve Prof. Dr. Murad Baflar a teflekkürlerimi sunar, okuyuculara yararl olmas n dilerim. Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal Editör

4 çindekiler ÖNSÖZ... iii BÖLÜM 1 Yafll l k ve Sa l k Hizmetleri Gereksinimindeki De iflim... 1 BÖLÜM 2 Hastal klar n Önlenmesi ve Yafll l k BÖLÜM 3 Yafll l k Döneminde Sa l n Korunmas na liflkin Uluslararas Öneriler BÖLÜM 4 Geriatri ve Etik BÖLÜM 5 Geriatrik Aciller BÖLÜM 6 Andropoz ve Sonras Dönemde Görülen Sorunlar ve Çözümler: Yafllanan Erkek BÖLÜM 7 Yafll l k Döneminde Gö üs Travmalar BÖLÜM 8 Yafll l k Döneminde Kar n Travmalar BÖLÜM 9 Yo un Bak mdaki Yafll Hastaya Yaklafl mlar BÖLÜM 10 Geriatrik Sendromlar BÖLÜM 11 Yafll l k Dönemi ve Kardiyolojik Sorunlar BÖLÜM 12 Yafll l k Dönemi ve Akci er Hastal klar BÖLÜM 13 Yafll l k Dönemi ve Endokrinolojik Sorunlar BÖLÜM 14 Yafll l k Dönemi ve Nefrolojik Sorunlar BÖLÜM 15 Yafll l k Dönemi ve Nörolojik Sorunlar BÖLÜM 16 Yafll larda S k Görülen Psikiyatrik Sorunlar BÖLÜM 17 Yafll larda Kas ve skelet Sistemi Sorunlar BÖLÜM 18 Yafll l k Döneminde Hematolojik Sorunlar BÖLÜM 19 Yafll l k Döneminde nfeksiyon Hastal klar BÖLÜM 20 Yafll l k Döneminde Onkolojik Sorunlar BÖLÜM 21 Yafll l k Döneminde Gastro- ntestinal Sorunlar BÖLÜM 22 Yafll l k Döneminde Dermatolojik Sorunlar BÖLÜM 23 Yafll l k Döneminde Oküler Hastal klar BÖLÜM 24 Yafll l k Döneminde Görülen Kulak Burun Bo az Hastal klar

5 BÖLÜM 25 BÖLÜM 26 Yafll l k Döneminde fleme Disfonksiyonu ve nkontinans Yafll l k Döneminde Estetik-Plastik ve Rekonstrüktif Sorunlar BÖLÜM 27 Yafll Hastada Anestezi NDEKS

6 Yafll l k ve Sa l k Hizmetleri Gereksinimindeki De iflim 1 Dr. Nilay Etiler Yaflam koflullar n n iyileflmesi, bulafl c hastal klar n yayg nl n n azalt lmas ve do urganl k h zlar ndaki azalma gibi pek çok nedenle dünya üzerinde ortalama yaflam süresi giderek artmakta, buna ba l olarak da yafll nüfusun toplumdaki pay genifllemektedir. Bu e ilim Türkiye de de gözlenmektedir. Sa l k hizmetleri aç s ndan risk grubu olarak nitelenen yafll lar n say ca art fl, bu dönemin gereksinimlerini gözeten ve karfl layan bir sa l k hizmetini gerekli hale getirmektedir. Yafll l k döneminde sosyal sorunlar ve sa l k sorunlar n ay rt etmenin güçlü ü, bu konuya yaklafl mda sosyal hizmetler boyutunun gere ini de ortaya ç karmaktad r. Yafll l k Döneminde Sosyoekonomik Sorunlar Ülkenin sosyal güvenlik sisteminin kapsay c l, toplumda yoksullu un ve eflitsizli in boyutlar, yafll l k dönemindeki sa l k sorunlar na yans - maktad r. Yafll l k dönemi, ekonomik gücün düflük oldu u bir dönem oldu u için bu dönemdeki sosyal sorunlar n bafl nda yoksulluk gelmektedir. Yoksulluk yafll nüfusta daha fazlad r. Örne in ABD ve ngiltere de yoksul nüfusun beflte biri yafll lard r. Bulgaristan da yafll lar n yoksullu unun 1989 dan 1994 y l na gelindi inde %4 ten %28 e ç kt bildirilmektedir. Türkiye de ise temel gereksimler maliyeti ne göre yoksul olanlar n %22,1 i 65 yafl üzeri olup, say olarak yaklafl k 700,000 yafll yoksul vard r. Minimum g da harcamas maliyetine göre bak ld nda ise, yoksullar n %9,5 i yafll d r. Cinsiyet aç s ndan bak ld nda yafll yoksullar n say - ca benzer olduklar görülmektedir. Türkiye de 65 yafl üzeri kad nlar n %65 i, erkeklerin ise %27 si okuma yazma bilmemektedir. Yafllanma ile Ortaya Ç kan Sa l k Sorunlar Yafllanma ile ortaya ç kan sa l k sorunlar n n bafll calar kas iskelet sistemi sorunlar, kazalar, difl sa l problemleri, iflitme sorunlar, kalp-damar hastal klar, kanserler, mental sorunlar, ruhsal sorunlar ve hastal klar ve beslenme sorunlar d r. Ülkemizde 60 yafl üzeri nüfusun hastal k yükünün %20 sinden iskemik kalp hastal, %16 s ndan serebrovasküler hastal klar sorumludur. Bunlardan sonra kronik obstrüktif akci er hastal, diabetes mellitus, hipertansif kalp hastal, demans, solunum sistemi kanserleri, osteoartrit ve iflitme kay plar gelmektedir. Yafll larda yayg n göz- 1

7 2 Yafll Sa l lenen a z ve difl sorunlar, her üç yafll dan birinde yemek yemeyi k s tlayacak düzeyde gözlenmektedir. Sa l k hizmetleri aç s ndan bak ld nda yafll l k döneminde yayg n gözlenen kronik ve dejeneratif hastal klar nedeniyle, gerek sa l k kurulufllar na ayaktan baflvurularda gerekse hastanelerde yatan hasta hizmetlerinde yafll nüfusun hat r say l r bir pay vard r. Yafll lara Yönelik Sa l k Hizmetleri Sa l k hizmetleri aç s ndan en temel ilke, yafll n n sa l n n bütün olarak ele al nmas d r. Yafll nüfusta hastal klar n di er yafl gruplar na göre daha fazla olmas na karfl n, yafll lardaki sa l k sorunlar n n çok az bir k sm tedavi edici hekimlik ile çözülebilmektedir. Dolay s yla koruma, sa l n sürdürülmesi, sa l k e itimi, rehabilitasyon gibi hizmetler ön plandad r. Bu durum sa l k hizmetlerinin planlanmas aç s ndan önemlidir. Yafll l k döneminde sa l k hizmetleri aç s ndan temel bak fl aç s, bu grubun günlük yaflam gereksinimlerini karfl layabilece i fiziksel ve mental sa l n n korunmas ve sürdürülmesi olmal d r. Bu anlamda yafll l k dönemindeki hizmetlerin hedefleri afla da s ralanm flt r: Fonksiyonel yetenek kayb n n önlenmesi, Yaflam kalitesini etkileyen sa l k sorunlar ndan koruma ve tedavinin sa lanmas, Yafll lar n olabildi i kadar uzun süre evde kendi yaflamlar n sürdürebilmelerinin sa lanmas, Yafll lara bak m veren yak nlar n desteklenmesi. Koruyucu Sa l k Hizmetleri Yafll l k dönemine gelindi inde, sa l k hizmetlerinde koruyucu sa l k hizmetleri büyük öneme sahiptir. Koruyucu sa l k hizmetleri birincil koruma ikincil ve üçüncül koruma olmak üzere üç grupta incelenir: Birincil koruma: Yafll l k döneminde öne ç kan sa l k sorunlar na bak ld nda, büyük bir k sm n n önlenebilir oldu u görülmektedir. Yafll l k dönemindeki art fl gösteren kronik hastal klar ve kanserlerin, gençlik dönemlerinde hatta daha da önce al nacak önlemlerle büyük oranda azalt - labilece i bilinmektedir. Yafll l k dönemindeki sa l k sorunlar için primordiyal koruma anlam na gelen fiziksel egzersiz, sa l kl beslenme, sigara kullan m ve obezitenin önlenmesi gibi önlemler, kalp-damar hastal klar, osteoporoz, baz kanser türleri gibi hastal klar n ortaya ç kmas n azaltmaktad r. Yafllanmayla ortaya ç kan kronik hastal klar n genel özelliklerine bak ld nda mültifaktöriyel (çok etkenli) olduklar ve daha çok bireysel riskli davran fllar ile iliflkili olduklar görülmektedir. Bu anlamda, yafll bireyin beslenmesinin düzenlenmesi, fliflmanl k ya da zay fl n önlenmesi, sigara kullan m n n önlenmesi, egzersiz yoluyla dolafl m sistemi hastal klar n n önlenmesi ve ruh sa l n n korunmas, birincil koruma bafll al-

8 Hastal klar n Önlenmesi ve Yafll l k 2 Dr. Dilek Aslan Hastal klar n önlenmesi kavram, kapsam itibariyle genifl bir bak fl aç - s na sahiptir. Bu genifl yelpazede hastal klar n oluflmadan önlenmesi, hastal k olufltuktan sonra erken tan ve tedavi olanaklar n n kullan lmas ve rehabilitasyon hizmetleri incelenir. Evrensel olarak kabul edilmifl olan sa l k yaklafl m nda bu temellerin do um öncesinde bafllayan dönemde at lmas öngörülmektedir. Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ) taraf ndan 65 yafl ve üzeri dönem olarak kabul edilen yafll l k süresinde, bireyin sa l ile ilgili bir karar vermek için yaln zca yafl de erlendirmesi eksik bir de erlendirmedir. Yafll l k dönemini yaflayabilen bireyler oldukça heterojen oldu undan, yafll lara yönelik sa l koruma ve gelifltirme yaklafl mlar bu farkl l klar gözetmelidir. Bu yaz da yafll l k döneminin mümkün olabildi ince hastal klardan uzak (sa l kl ), üretken, kat l mc, paylafl mc, sayg n ve aktif geçebilmesi için yap lmas gerekenler üzerinde durulmufltur. Yafll l k döneminin sa l kl geçirilmesi ile ilgili de erlendirmelerin daha iyi anlafl labilmesi için baz indikatörlerin bilinmesi yararl olur. Do- uflta beklenen yaflam süresi, engellili e ayarl yaflam süresi (DALY), kaliteye ayarl yaflam y l (QUALY), küresel hastal k yükü hesaplamalar, ölüm nedenleri, s k görülen hastal klar n nedenleri bu indikatörlerin bafl nda gelmektedir. Bu de erlendirmeler ülkelerin geliflmifllik düzeylerine göre de iflmektedir. Geliflmifl ülkelerde geliflmekte olan ve az geliflmifl ülkelere göre do uflta beklenen yaflam süresi daha uzundur, hastal k ve ölüm nedenleri ise korunabilir özelliktedir. Bu temel verilerin yan s ra ülkeleri daha karfl laflt r labilir yapabilmek için farkl de erlendirme kriterleri de kullan lmaktad r. Bu kapsamda insani geliflmifllik indeksi (HDI) örnek olarak kullan labilir. nsani geliflmifllik düzeyi 1 e ne kadar yak n ise o ülkenin geliflmifllik düzeyinin de iyi oldu u anlafl lmaktad r. Do uflta beklenen yaflam süresinin uzunlu u ya da k sal Tablo 1 de de görüldü ü gibi pek çok faktör taraf ndan belirlenmektedir. DSÖ, yaflam n uzun olmas kadar yaflan lan y llar n nitelikli olmas - n n öneminide vurgulamaktad r. Uzun ve nitelikli yaflam ise sa l n korunmas ve gelifltirilmesi yaklafl mlar na ihtiyaç duyar. Nitelikli yaflam denildi inde de aktif, baflkas na ba ml olmayan, üretken, sa l kl bir süreç akla gelmelidir. Bu bak fl aç s yla, dünyada ve Türkiye de yafll l k dönemine özgü sorunlarda y llar içinde art fl oldu u ifade edilebilir. Örne in, 11

9 12 Yafll Sa l TABLO 1 Ülkelerin geliflmifllik düzeyleri ile ilgili baz bilgiler. Ülke nsani Geliflmifllik ndeksi de eri nsani Geliflmifllik ndeksi s ralamas Do uflta beklenen yaflam süresi Kifli bafl na düflen Gayri Safi Milli Has la (ABD dolar Sa l a ayr lan pay (ABD dolar ) Sa l a ayr lan kamu- özel sektör pay n n GSMH içindeki yüzdesi zlanda 0,968 0,968 81, ,3-1,6 Norveç 0,968 0,968 79, ,1-1,6 Japonya 0,953 0,953 82, ,3-1.5 Brezilya 0,800 0,800 71, ,8-4,0 Türkiye 0,775 0,775 71, ,2-2,1 Botswana 0,654 0,654 48, ,0-2,4 Swaziland 0,547 0,547 40, ,0-2,3 Tanzanya 0,467 0,467 69, ,7-2,3 Kaynak: Human Development Report 2007/2008. UNDP publications, 2007; Türkiye de do uflta beklenen yaflam süresinin artmas yla birlikte ba ml nüfus yüzdesinde de art fl saptanmaktad r. Yafll ba ml nüfus yüzdesi 1935 y l nda 7,14 iken, bu rakam 2000 y l nda 8,83 e yükselmifltir. Yap - lan projeksiyonlar durumun 2050 y l nda %20 ye yükselece ini göstermektedir. Yafll l k döneminde di er yafl gruplar ndan farkl olarak sa l k sorunlar nda art fl, sorunlar yaflama biçimindeki farkl l k, birden fazla sorunun birlikte görülebilmesi, sorunlarla bafl edebilmek için kullan lan ilaçlar n etkileflimi gibi durumlar dikkat çekmektedir. Yafll lar genellikle yafl n artmas ile birlikte özellikle bulafl c olmayan kronik hastal k s kl nda bir art fl olaca n düflünmektedirler. Do ru olmayan bu düflünceyi yaratan iki temel faktör bulunmaktad r; bunlardan birincisi, yafllanma sürecinin baz hastal klar n oluflmas na katk da bulunmas d r. Bireyde fiziksel ve biyolojik olarak do al süreçte meydana gelen de ifliklikler, a r gibi baz semptomlar n artmas na neden olur. kinci neden ise, bireylerin yaflamlar boyunca yanl fll klar yapt yaflam davran fllar ile ilgili istenmeyen sonuçlar n bu dönemde görülmeye bafllamas d r. Gerçekte yafll l k dönemi kiflinin kendi sa l ile ilgili olumsuz davran fllar n etkisini deneyimledi i bir dönemdir. Yafll l k döneminde bireyler kronik hastal klar ve engellilik ile ilgili sorunlar neden daha s k yaflarlar? Bu sorunun yan t gerçekte sa l n her dönemde birden fazla belirleyicisinin olmas ndan kaynaklanmaktad r (fiekil 1). Kültür, toplumsal de- erler, cinsiyet, sosyal s n f, ekonomik koflullar, yoksulluk, bireyin yaflam

10 Yafll l k Döneminde Sa l n Korunmas na liflkin Uluslararas Öneriler 3 Dr. Meltem fiengelen Dünyada do urganl k h z n n 1972 den itibaren yar ya düflmesi, koruyucu sa l k hizmetleri ve sa l k bak m hizmetlerindeki geliflmelere ba l olarak ölüm h zlar n n düflmesi ve do uflta beklenen yaflam süresinin artmas günümüzde dünya nüfusunun yafllanmas na neden olmufltur. Yüzy l önce dünyada her 20 kifliden biri 65 yafl üzerinde iken, günümüzde her alt kifliden biri 65 yafl üzerindedir, 2051 y l nda ise her dört kifliden birinin 65 yafl üzerinde olmas beklenmektedir. Ülkemizde 65 yafl üzeri nüfusun genel nüfus içindeki pay fiekil 1 de sunulmufltur. Yafllanmaya iliflkin endiflelere ra men yafllanma, sosyal ve bilimsel geliflmelere ba l olarak ortaya ç kan çok olumlu bir sonuçtur. 94,3 94,9 93,7 Tüm nüfus içinde % pay Toplam Erkek Kad n fiek L 1 Türkiye de 65 yafl üzeri nüfus (Devlet statistik Enstitüsü, 2000) Yafll lardaki morbidite ve mortalite gençlerden farkl d r; birden fazla hastal a sahip olma ve fonksiyonel k s tl l k olas l yaflla birlikte artmaktad r. Yafll larda ölümler daha çok uzun süreli kronik hastal klara ba l olarak ortaya ç kmaktad r. Dolay s yla yafll sa l özel bir yaklafl m gerektirmektedir. Ayr ca yafll l ktaki baz özellikler yaflam n önceki dönemlerindeki olaylar n sonucu olarak kabul edilmeli, bir bireyin çocukluk ça nda yaflad klar ilerideki yaflam n etkiler varsay m korunma yaklafl mlar na esas oluflturmal d r. 19

11 20 Yafll Sa l Korunma Yaklafl mlar Birincil (Primer) korunma: Risk faktörlerinin ortadan kald r lmas ve davran fl de iflikli i sonucunda hastal klar n engellenmesi amac yla yap - lan faaliyetlerdir. Ba fl klama, sigara mücadelesi, sa l kl beslenme ve sa l kl yaflam tarz n n benimsetilmesine yönelik e itim ve müdahaleler ve ilaçla korunma birincil korunma hizmetleri aras nda yer almaktad r. kincil (Sekonder) korunma: Geç saptand nda tedavisi tam yap lamayan hastal klar preklinik dönemde saptayarak tedavi etmek ve sa kal m uzatmak amac yla yap lan düzenli sa l k kontrolleri ve tarama testleri ikincil korunma hizmetlerini oluflturur. Üçüncül (Tersiyer) korunma: Mevcut hastal klar n daha fazla ilerlememesi, kiflilerin baflkalar na ba ml olmadan yaflayabilmelerini sa lamak için verilen rehabilitasyon hizmetleridir. Yafll lar daha uzun süre sa l kl, aktif ve dolay s yla ba ms z k labilmek için bir tak m tedbirler al nmal d r. Düzenli sa l k kontrollerini de kapsayan koruyucu sa l k hizmetleri bu tedbirlerin bafl nda gelmektedir. Düzenli sa l k kontrolleri bir bireyde hastal k geliflme riskini belirleme ya da bir hastal asemptomatik dönemde yakalama ve tedavi etme amac yla yap lan, hem birincil hem de ikincil korunmay içeren bir grup aktivitedir. Önlenebilir sa l k sorunlar n n semptomsuz bireylerde saptanmas amac yla periyodik sa l k muayeneleri yap lmaktad r. Bu kapsamda kullan lacak tarama testlerinin uygulanabilir olmalar için belirli kriterlere uygun olmalar gerekir: Taranmak istenen hastal k, toplumda önemli morbidite ve mortaliteye yol açan önemli bir halk sa l sorunu olmal d r. Taranmak istenen hastal k, o toplumda prevalans yüksek bir hastal k olmal d r. Tarama sonucu bulunan hastalar n iyilefltirilmesi için uygun tedavi yöntem(ler)i olmal d r. Hastal n asemptomatik bir dönemi olmal ve bu dönemde tarama ile tan konularak tedavi edildi inde gecikmifl tedaviye göre morbidite ve mortalite anlaml flekilde azalmal d r. Tarama testi duyarl l (sensitivite) ve özgüllü ü (spesifisite) yüksek, güvenilir sonuçlar veren bir test olmal d r. Tarama testi pratik ve ekonomik olmal d r. Tarama testi uygulanaca toplum için kabul edilebilir olmal d r. Tarama testinin uygulanaca toplumlarda geçerlilik ve güvenilirli inin gösterilmifl olmas gerekir.

12 Geriatri ve Etik 4 Dr. Nüket Örnek Büken Bugünün yetiflkinleri yar n n yafll lar d r. fiimdiden soruyoruz, yafll l m z nas l geçecek? Ana babalar m z n ve dedelerimizin yafll l klar ndan hangi bak mlardan farkl olacak? Yaflam kalitemiz hangi düzeyde olacak? Bu sorular n yan tlar, büyük ölçüde, insanlar n sa l kl bir yafll l k için yetiflkinler olarak bugün ne yapt klar na ve hükümetlerin sa l k politikalar n n onlar ad na ne yapabileceklerine ba l d r. Konuyla ilgili politikalar n üretilmesinde T bbi Etik nas l bir ifllev üstlenecektir? Günümüzde insanlar gittikçe daha çok birbirlerine sokulup yaklaflmakta ve kaynaklar gitgide azald için dürüstlük zemininde bir iflbirli- ine olan gereksinim iyice artmaktad r. flte bu nedenlerle, insanlar aras iliflkilerin ve eylemlerin küresel ölçekte gerçekleflebilmesi için, üzerinde asgari müfltereklerinde anlaflabilece imiz, uzlaflabilece imiz normatif bir zemin kurmak zorunday z. Bunun için de T bbi Etik alan n n yard m na gereksinimimiz var. Çünkü yafll l kta iyi bir yaflam n var olabilme koflullar üzerinde bir uzlaflma sa lama bak m ndan gerekli savlar üretme görevi T p Eti i için de yarat lm fl olmaktad r. T bbi Eti in bu görevi yerine getirmesinin önkoflulu ise; öteki kültürlerle benimsenmifl, sayg gören ve uygulamada kabul gören normlar n ve de erlerin iyi bilinmesi, giderek bunlar n o kültürlerde gerek prati i gerekse genelde eylemleri yönlendirici ve düzenleyici ifllevlerini elefltirel bir gözle sorunlaflt r p, bunlar n nereye kadar evrensel ölçekte geçerlilik tafl yabilece ini belirlemektir. Yafll lar n say s n n gençlere göre daha h zl artmas, toplum aç s ndan önemli anlamlar içerir. Sa l k alan nda, toplumun yafllanmas maliyetleri art raca gibi, karneli sa l k hizmetleri üzerinde de bask yarat r. Bu durumda, sa l k hizmetlerinin gençler ve yafll lar aras nda nas l adaletli da- t laca konusundaki sorular gündeme gelir. Nüfusun yafllanmas, ayr - ca, yaflam tehdit etmeyen kronik hastal klar olanlar n veya özürlü /engellilerin say s nda art fla neden olarak, sa l k hizmetlerinin do as n de ifltirir. Bunun karfl l nda, t bbi etik tart flmalar; belirli bir andaki akut yaflam ve ölüm kararlar ndan, birçok y la yay lan ve nispeten s radan sorunlara yönelir. Ayr ca, toplumsal yafllanma aile yaflant s ndaki de iflimin kötü bir habercisidir. Halen, gençler ve yafll lar aras ndaki say sal dengesizlik bak m sorumlulu unu üstlenmifl olan gençleri güç durumda b rakmakta ve onlar n görevlerinin kapsam ve s n rlar hakk nda sorular sorulmas na neden olmaktad r. Aile bireyleri, yafll lar n bak m nda bir ölçüye kadar artan bir rol oynamakta olup, sa l kla ilgili karar vermedeki rolleri önemlidir ve yayg n flekilde tart fl lmaktad r. 31

13 32 Yafll Sa l Tarihsel ve Kültürel Aç dan Yafll l k Tan m Yafll nüfusun genç nüfusa oranla daha h zl artmas olarak tan mlanan yafllanan bir toplum, bireylerin genç ve yafll olarak iki genel kategoriye ayr labilece ini öngörmektedir. Ça dafl Bat toplumu; gençlik, adolesan dönem orta yafl ve yafll l yaflam n kendine has sorunlar olan ayr safhalar olarak görmekle birlikte, bu bak fl aç s genellefltirilemez. Gerçekte, yaflam n ak fl na iliflkin flimdiki görüfller görece yeni fenomenlerdir. Thomas Cole, yaflam safhalar metaforunun izini, günümüzün yaflam safhas metaforunun ilk olarak ortaya ç kt 16. ve 17. yüzy llardaki kuzey Avrupa flehirlerine kadar sürmüfltür. Yazara göre, yaflam s raya konulmufl evreler serisi olarak resmetmek, yaflam n safhalar n n evrenin düzeni ile uyumlu oldu unu ifade eder ve her bireye kendi yaflam deneyiminin d fl - na ç kmak ve onu bir bütün olarak görmek imkân n verir. Yafll l k tan m m z n, tarihsel ve kültürel geleneklerimizi yans tmas gibi, yafla verilen de er ve anlam hakk ndaki inan fllar m z da tarihsel ve kültürel miras m z n gere idir. Yafll insanlar n toplum içindeki mevkileri, ileri yafl gruplar n n desteklenmesinin do urdu u maliyete ve bu bireylerin yapacaklar düflünülen katk ya ba l olarak, farkl tarihsel ve kültürel süreçlerde çeflitlilik göstermifltir. Örne in, ülkemiz gibi Do u kültürüyle yo rulmufl uygarl klarda insanlar n yaflland kça di erlerinin yaflam na daha çok ve ayr lmaz ba larla girdiklerine ve o insandan mahrum olman n giderek daha büyük zarara yol açt na inan lmaktad r. Ayn zamanda, yafll lar n özellikle önemli bir sosyal kaynak olarak düflünülen - ve ancak yafl ilerledikçe ortaya ç kan - akla sahip oldu unu düflünen topluluklar da vard r. Buna karfl ABD toplumu, geleneksel olarak pragmatizmi, aksiyonu, kuvveti ve gençli in gücünü; yafll l n derin düflüncesine, deneyimine ve bilgeli ine üstün tutar. Bu yüzden, yafla ba l ayr mc l k (ageism) ABD toplumu içinde özellikle belirgindir. Yafllanman n ortaya koydu u küresel görevler, ayn anda meydana gelen demografik de iflikliklerle birlikte karmafl klaflmaktad r. Giderek azalan say daki çal flan nüfus, say s artan bir kesime bakmak durumunda olacakt r. Varl kl ülkelerde bile yafll ve güçsüz durumda olanlar n ço- unlu u, gereksinim duyduklar bak m için gerekli masraflar n ancak çok küçük bir bölümünü kendileri karfl layabilmektedir. Ne yaz k ki, sa l k hizmetine ve araflt rmalara eriflmek konusunda daha genç bireyleri etkileyen birçok konu, insanlar yaflland kça ortadan kaybolmamaktad r. Genelde ulusal sa l k ya da sigorta hizmetine sahip ülkeler aç s ndan büyük sorun olmamakla birlikte, bu durum ABD de hala önemli bir sorundur. fiafl rt c say da yafll y da içeren birçok insan, t bbi bak m ihtiyaçlar n n ço unun Medicare (yafll lar için federal sa l k sigortas program ) taraf ndan karfl land n söylemektedir. Medicare, hastane masraflar n n ve hekim ücretlerinin önemli bir k sm n karfl lasa da, ilaç masraflar n, birçok koruyucu hizmetleri, gözlük, duyma cihaz gibi pek

14 Geriatrik Aciller 5 Dr. Berkant Özpolat, Dr. Mehmet Mahir Kunt Geriatrik yafl grubunun acil servislerde muayenesi güçtür. Hastalar n birden fazla hastal klar n n olmas, daha karmafl k planlamalar yap lmas gereklili i, laboratuvar ve radyolojik incelemelerin daha fazla yap lmas nedeniyle, acil serviste kal fl süreleri de daha uzun olmaktad r. ABD de yap lan bir araflt rmaya göre, acil hekimlerinin yafll hastalar de erlendirirken kendilerini daha güç durumda hissettikleri ve daha zor teflhis koyduklar ortaya ç km flt r. Yanl fl teflhis ve gecikmifl tan oran fazlad r ve sonuçta morbidite ve mortalite yükselir. Acil servis sisteminde yafll hastalar n ihtiyaçlar na yan t verebilmek için geriatrik acil t p ilkelerinin bilinmesi gereklidir (Tablo 1). Fizyolojik de ifliklikler sonucu, yafll hastalar infeksiyonlara, ilaç toksisitesine, dehidratasyon ve k r klara daha e ilimili olmaktad rlar. Yafllanmayla beraber oluflan de ifliklikler hastal klar n seyrini ve sunumlar n etkilemektedir. Örne in miyokard infarktüsü (M ), pnömoni, idrar yolu infeksiyonu, apandisit, flok gibi birçok hastal n sunumu farkl olabilmektedir. Yafll hastalara özel temporal arterit, aort diseksiyonu, demans gibi hastal klar ak lda tutulmal d r. TABLO 1 Geriatrik acil t p ilkeleri. 1. Hastal klar n sunumlar genellikle kompleks yap dad r. 2. Hastal klar s kl kla atipik seyreder. 3. Altta yatan hastal klar n etkisi de erlendirilmelidir. 4. Çok ilaç kullan m s kt r ve bu, sunumda, teflhis ve tedavide önemli bir faktördür. 5. Biliflsel bozukluk ihtimali unutulmamal d r. 6. Baz laboratuvar testlerinin normal de erleri eriflkinden farkl d r. 7. Fonksiyonel rezervde azalma olas l de erlendirilmelidir. 8. Sosyal destek unsurlar yeterli olmayabilir ve hastalar bak c lara güvenmek zorunda kalabilirler. 9. Önceki fonksiyonel durumun bilinmesi, yeni meydana gelen durumun de erlendirilmesi aç s ndan önemlidir. 10. Sa l k problemleri, efllik eden psikolojik durumlarla birlikte de erlendirilmelidir. 11. Acil servis ziyareti sayesinde belki de hastan n hayat ndaki önemli bir soruna ulaflma flans yakalanabilir. 12. Geriatrik hastalar n patofizyolojileri iyice anlafl lmadan ciddi birçok hastal a yatk n olma nedenleri tam anlafl lamaz. 55

15 56 Yafll Sa l TABLO 2 Yafll l kta fizyolojik de iflikler ve potansiyel etkileri. Fizyolojik de ifliklik Muhtemel etki Sinir sistemi Kan beyin bariyerinin etkinli i azal r Is ya karfl vücut yan t azal r Otonom sistem fonksiyonlar bozulur Nörotransmitterlerde bozukluk Deri/mukoza Bütün deri tabakalar n n atrofisi Ter bezlerinin hem say hem fonksiyonlar n n azalmas Kas ve iskelet sistemi lerleyici kemik kayb Fibrokartilaj ve sinoviyal doku atrofisi Toplam vücut kitlesinde azalma Ya dokusu oran n n artmas mmün sistem Hücresel immünitede azalma Antikor yap m nda azalma Kalp ve damar sistemi Azalm fl inotropik cevap Azalm fl kronotropik cevap Artm fl periferik vasküler direnç Azalm fl ventriküler dolum Akci erler Azalm fl vital kapasite Akci er ve hava yolu kompliyans nda azalma Hiperkapni ve hipoksemiye azalm fl kemoreseptor yan t Ventilasyonda azalma Diffüzyon kapasitesinde azalma Hepatik fonksiyon Karaci er hücre kütlesinde azalma Hepatik kan ak m nda azalma Enzim aktivitesinde de ifliklikler Böbrekler Böbrek hücre kütlesinde azalma Bazal membranda kal nlaflma Vit D hidroksilasyonunda azalma Toplam vücut suyunun azalmas Susamaya karfl yan t n azalmas Renal vazopressin yan t n n azalmas Gastrointestinal sistem Gastrik mukozada azalma Bikarbonat sekresyonunda azalma GIS kanlanmas n n azalmas Epitel rejenerasyonunun azalmas Meninjit riski artar laçlar n sinir sistemi üzerine yan etkileri ve etkileri beklenenden fazla olur Termoregülasyon bozulur Ortostatik hipotansiyon riski artar Erektil disfonksiyon Üriner inkontinans Kompleks mental fonksiyonlarda azalma Vücut izolasyonunun azalmas Deride yaralanmas riskinin armas nfeksiyon riskinin artmas Hipertermi riskinin artmas K r k oluflma riskinin artmas Eklemlerde instabilite ve a r Denge ve hareketlerde bozukluklar Farmakokinetikte de ifliklikler Farmakokinetikte de ifliklikler Tümör oluflma olas l n n artmas Latent infeksiyonlar n aktive olmas nfeksiyon riskinin artmas Miyokard n stres durumunda yan t n etkinli inin azalmas Maksimum kalp h z n n azalmas Kan bas nc n n artmas Organlar n kanlanmas nda de ifliklikler Hava yolu direncinde artma H zl dekompensasyon tehlikesi PaO 2 de azalma Rejenarasyon yetene inin azalmas Farmatokinetikte de ifliklikler Farmatokinetikte de ifliklikler laç eliminasyonunda azalma laç eliminasyonunda azalma Hipokalsemi ve osteoporozda art fl Farmatokinetikte de ifliklikler Dehidratasyon ve elektrolit bozuklu u riskinin artmas Dehidratasyon ve elektrolit bozuklu u riskinin artmas Gastrik ülser riskinin artmas Gastrik ülser riskinin artmas Perforasyon riskinin artmas Ülser iyileflme süresinin uzamas

16 Andropoz ve Sonras Dönemde Görülen Sorunlar ve Çözümler: Yafllanan Erkek 6 Dr. Mehmet Murad Baflar, Dr. Timuçin fiipal Yafllanman n do al bir parças olarak pek çok sistemdeki de iflikliklerin yan s ra, erkek ve kad nlarda gonadal fonksiyonlarda da azalma görülür. Erkeklerde bu süreç genel de ildir ve meydana geldi i zaman özel bir klinik tablo ortaya ç kar. Bafllang ç yafl, geliflim h z ve androjen eksikli inin düzeyi bireyler aras nda farkl l k gösteren bu durum Yafllanan Erke in Androjen Eksikli i (Androgene Deficiency of Aging Male=ADAM), Geç Bafllang çl Hipogonadizm (Late On-set Hypogonadism=LOH) veya Andropoz gibi çeflitli isimler ile adland r lmaktad r. Günümüzde ise genellikle Semptomatik Geç Bafllang çl Hipogonadizm (Symptomatic Late On-set Hypogonadism=SLOH) olarak ifade edilen bu sendrom, serum androjen düzeyinde de ifliklik olarak veya olmaks z n androjen reseptör duyarl l nda azalma ile karakterli klinik ve biyokimyasal bir sendromdur. Pek çok organ sistemini etkileyen ve yaflam kalitesini önemli oranda bozan bu durumun kad nlarda ortaya ç kan menopoz ile fark Tablo 1 de sunulmufltur. Gonadlar n fonksiyonel önemi antik ça lardan beri bilinmektedir. Gonadal hormonlar n etkileri konusunda ilk çal flma, hayvan gonadlar ndan ekstre edildi i Testiküler s v n n etkilerini kendi üzerinde gösterilmesi ile 19. yüzy l sonlar nda yap lm flt r. Bu sonuçlar 1920 li y llarda yafllanma ve cinsel fonksiyon bozuklu u gibi sorunlar n tedavisinde testiküler ekstrelerin kullan lmas veya testiküler transplantasyon gibi uygulamalar gündeme getirmifl ve sonras nda Laquaeur ve arkadafllar n n testosteron ve androsteronu izole etmeleri ile sonuçlanm flt r. Ard ndan, üç farkl araflt rmac taraf ndan yaklafl k ayn zamanlarda testosteron hormonu sentezlenmifltir. Bu araflt rmac lardan Butenandt ve Ruzicka, 1939 y l nda TABLO 1 Erkeklerde ortaya ç kan Geç Bafllang çl Hipogonadizm ile kad nlarda geliflen menopoz aras farkl l klar. Özellik Androjen eksikli i Menopoz Bafllang ç Durum S kl k Neden Yavafl geliflir, y llar içerisinde ortaya ç kar. Androjenin parsiyel eksikli i vard r. Erkeklerin yaklafl k %20-35 i etkilenir. Primer ve sekonder hipogonadizm kombinasyonudur. 1 2 y l içinde tamamlan r. Estrojenin tam eksikli i vard r. Tüm kad nlarda görülür. Primer hipogonadizm tablosudur. 69

17 70 Yafll Sa l yapt klar icat nedeni ile Nobel Kimya ödülünü alm fllard r. Hormon sentezinin ard ndan injektabl formlar gelifltirilmifl ve tedavide kullanmaya bafllanm flt r. kinci Dünya Savafl ndan sonra testosteronun etkisi ve öneminin anlafl lmas ve klinik kullan m n n yayg nlaflmas na ba l olarak düflük testosteron düzeyi ile iliflkili Erkek Klimakterium u, ilk defa Werner taraf ndan tan mlanm flt r. Testosteronun yafla ba l azalmas ise ilk olarak Hollander taraf ndan spermatik ven kan nda testosteron düzeylerinin ölçülmesi ile gösterilmifltir. Daha sonra yap lan çok say daki çal flmada, testosterondaki bu düflüflün gerçekten yafllanma olay ile mi ilgili oldu u, yoksa efllik eden sistemik hastal klar ya da kullan lan ilaçlara m ba l oldu u tart flmal bir hale gelmifltir. EP DEM YOLOJ Geç bafllang çl hipogonadizmin prevalans henüz net olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte yap lan çal flmalardan elde edilen sonuçlara göre ABD de her bin kiflinden 12,3 ünde bu klinik tablo vard r ve yafl aras erkeklerde her y l 481,000 yeni olgu ortaya ç kmaktad r. Serbest androjenlerin esas alarak yap lan araflt rmalarda, testosteronda düflmenin 31 yafl ndan sonra bafllad ve daha sonra da devam etti i saptanm flt r. Buna göre yafllar aras ndaki erkeklerin %7 sinin, aras ndakilerin %21 inin ve 80 üzerindekilerin ise %35 inin normalin alt nda testosteron düzeylerine sahip oldu u kabul edilmektedir. Biyoyararlan l r testosteron (bio-t) düzeyi dikkate al nd nda ise 60 yafl üzerindeki erkeklerin %70 i hipogonadotropik olarak de erlendirilmektedir. SEKS STERO DLER N N F ZYOLOJ S Seks steroidlerinin sentez ve sal n fl : Hipofizden sal nan Luteinize edici hormon (LH) Leydig hücrelerinde testosteron sentezini sa lar ve üretimini kontrol eder. Leydig hücreleri üzerine hipofizden baflka etkili faktörler de araflt r lm fl ve paraventriküler nükleusdan sal nan gherelin isimli bir peptidin Leydig hücre aktivitesini kontrol etti i gösterilmifltir. Erkeklerde günlük sal nan 6 7mg testosteronun %95 i Leydig hücrelerinden elde edilirken, testosteron %5 oran nda adrenalden ve di er baz lokal hücrelerden de sal n r. Testosteronun ana sentez kayna kolesteroldür. Kolesterol plazma lipoproteinlerinden elde edilebildi i gibi, hücre içinde de novo olarak asetattan da sentezlenir. Hücre içine al nan kolesterol burada Steroid Activating Protein (StAR) arac l ile mitokondriye tafl n r ve benzodiazepin benzeri reseptörler taraf ndan içeri al narak sitokrom P450 enzim grubu arac l ile pregnanolona (C21) çevrilir. Oluflan pregnanolon daha sonra düz endoplazmik retikuluma iletilir ve testosteron da dahil olmak üzere çeflitli C19 steroidlere dönüfltürülür (fiekil 1).

18 Yafll l k Döneminde Gö üs Travmalar 7 Dr. Koray Dural, Dr. Berkant Özpolat Gö üs yaralanmalar tüm vücut travmalar içerisinde önemli bir yer teflkil etmektedir. Tüm travmalarda oldu u gibi gö üs travmas geçirmifl bir hastada da hem hastane öncesinde hem de hastanede h zl ve do ru de erlendirmenin yap lmas, tedavi plan n n zaman geçirmeden uygulanmas hayati önem tafl maktad r. Yafll hastalarda gö üs travmas kendine has özellikleri vard r ve özel tedavi yaklafl mlar gerektirmektedir. Görülme S kl Amerika Birleflik Devletleri (ABD) y ll k 150,000 civar nda travmaya ba l ölüm olmaktad r. Travma 40 yafl alt ndaki yafll toplumda beflinci ölüm sebebidir ve bu ölümlerin 1 / 4 ünde gö üs travmas bulunmaktad r. Yafll - larda genç nüfusa göre daha az travma görülmesine ra men, daha ölümcül seyretmektedir. Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi (ANEAH) Gö üs Cerrahisi Klini i nde yat r larak tedavi edilen künt gö- üs travmalar nda prognoza etki eden faktörlerin araflt r ld bir çal flmada; yafl da l m ndaki 65 yafl üzeri hastalar n yüzdesi 19,5 olarak bulunmufltur. Yafll grupta hem ülkemizde hem literatürde genç gruptaki penetre yaralanmalar/künt yaralanmalar oran n n yafll larda künt travmalar lehinde artt görülmektedir. Literatür de erlendirmesi yap ld zaman da yafll larda gö üs travmas nda trafik kazas, düflme, çarpma gibi mekanizmalar daha s k oldu u için araflt rmalar daha çok künt gö üs travmalar na ve kot k r klar na yöneliktir. Genel De erlendirme Gö üs travmal hastada ilk de erlendirme ve müdahale hasta için yaflam koruyucu olabilir. Travma nedeniyle oluflan ölümlerin %20-25 inde gö- üs travmas mevcuttur. Bu ölümlerin yaklafl k %30 unun olay n olufltu- u yerde do ru ilk müdahale, h zl ve uygun hastane nakli ile önlenebilece i düflünülmektedir. Gö üs travmal bir hastada genel de erlendirmenin bir bütün olarak yap lmas önemlidir. Öncelikle, solunum yeterlili inin tespit edilerek hava yolu aç kl n sa lamaya yönelik müdahale, boyun venlerindeki kollaps veya distansiyon durumu, solunum mekanizmas n bozabilecek kot k r klar veya yelken gö üsün tespiti için yap lacak muayene (krepitasyon, hematom) ve gö üs duvar nda cilt alt amfizem tespiti, hastan n durumunu de erlendirmede ve yap lmas gerekenleri planlamada önemlidir. 89

19 90 Yafll Sa l Görüntüleme seçenekleri içinde en s k kullan lan postero-anterior (PA) akci er grafisidir. Son y llarda toraks bilgisayarl tomografisinin (BT) acil servislerde kullan m giderek artmaktad r. Ultrasonografi (USG), manyetik rezonans görüntüleme (MR) gibi yöntemler hasta stabil hale geldikten sonra özel durumlarda kullan lan görüntüleme yöntemleridir. ANEAH Gö üs Cerrahisi Klini i nde gö üs travmas ile acil servise baflvuran hastalarda ve BT çal fl lmas n karfl laflt ran bir baflka araflt rmada, özellikle a r travmal hastalarda daha belirgin olmak üzere BT çekilmesinin, atelektazi, kontüzyon, hemotoraks ve diyafram rüptürlerinin tespitinde avantaj sa lad ve tedavi plan n %30 de ifltirdi i saptanm flt r. Gö üs travmalar n n yafll hastalarda genç hastalara göre morbidite ve mortalitesinin daha fazla oldu u birçok araflt r c taraf ndan gösterilmifltir. Bunun nedenleri sorguland nda iki hipotez ön plana ç kmaktad r. Birincisi, yafll da mevcut efllik eden hastal klar n morbidite mortaliteyi art rmas ; ikincisi, yafll daki s n rl solunum rezervinin morbidite ve mortaliteyi olumsuz etkilemesidir. Yafllanman n solunum sisteminde yol açt belli bafll de iflimler, rezidüel kapasitedeki art fl ile alveollerin yüzey alan nda ve kan n oksijenlenmesindeki azalmad r. Yeni do an bir çocukta akci erlerin toplam alveol say s 20 milyon iken, 8 yafl nda bu say 300 milyona ulafl r. Bu yafltan itibaren sabit kal r ve yafllanma sürecinden etkilenmez. Yaflla birlikte akci erin elastik kapasitesinin azalmas, alveoller aras duvarda kal nlaflma sonucu gaz al flverifl yüzeyinin azalmas ve gö üs duvar n oluflturan kemik yap daki de ifliklikler nedeni ile solunum olumsuz yönde etkilenir. leri yafltaki kiflilerde kan n oksijenlenmesinin azalmas nedeniyle solunumun bozulmas na ba l solunum say s n n belirgin olarak artt gözlenebilir. Bunun nedenleri solunum kaslar ndaki zay flama, kostal k k rdaklar n kalsifikasyonu sonucu gö üs kafesinin esnekli inin azalmas, vertebral alandaki disk alan n n daralmas sonucu gö üs ön çap nda artma (bazen kamburluk) ve kosta hareketlerinde azalma, akci er elastikiyetindeki azalma, alveol düzeyindeki de ifliklikler nedeniyle ventilasyon/perfüzyon oran n n bozulmas olarak s ralanabilir. Yaflla birlikte trakea ve bronfliyal yap da da de ifliklikler ortaya ç kar. Trakea yumuflar ve genifller peribronfliyal kaslarda zay flama ile birlikte bronfliyal yap lar dilate olur. Trakeobronfliyal yap lardaki ve akci er parankimindeki bu de ifliklikler akci er solunum de erlerinde de iflikliklere neden olmaktad r. Total akci er kapasitesinde belirgin bir düflme olmazken (25-65 yafl aras nda total akci er kapasitesindeki azalma %4-6 civar ndad r), rezidüel hacimde artma, vital kapasitede ve maksimal solunum kapasitesinde azalmaya neden olmaktad r. leri yaflta vital kapasitede %40 a varan de ifliklikler bildirilmifltir. lerleyen yaflla birlikte akci erin siliyer aktivitesinde yavafllama ve öksürük refleksinde azalma meydana gelir bunun neticesinde akci er enfeksiyonuna yatk nl k artar.

20 Yafll l k Döneminde Kar n Travmalar 8 Dr. C. Gökhan Osmano lu, Dr. Mustafa Emirdo an Penetran ya da künt mekanizma ile meydana gelen kar n travmalar ciddi mortalite ve morbidite nedeni olabilmektedir. Ülkemizde de pek çok ülkede oldu u gibi travma major ölüm nedenlerinden birisidir. Kafa ve gö üs travmalar ndan sonra gelmesine ra men travmaya ba l ölümlerin %10 undan sorumludur. Söz konusu yafll hastalar oldu- unda, travmaya azalm fl fizyolojik yan t, tan ya götüren semptom ve bulgular n farkl olmas ve efllik edebilen di er sa l k problemleri nedeni ile, oranlar genç eriflkinlere k yasla daha da artmaktad r. Mortalitenin ve morbiditenin h zl bir flekilde azalt labilmesi için erken tan flartt r. Penetran travmalarda neden ço u zaman aflikar oldu- undan, tan da genellikle fazla vakit harcanmaz ve yüksek bir oranda iç organ yaralanmas olabilece i düflünülerek tedaviye bafllan r. Künt bat n travmalar n n, bir çok sistemi etkileyebilmesi nedeniyle, tan sal yaklafl m biraz daha karmafl k ve zordur. Mekanizmas ne olursa olsun bat n travma hastas iki nedenle kaybedilir. Bunlar erken dönemde görülen hipovolemik flok ve daha geç dönemde görülen bat n içi organ rüptürü sonucunda geliflen peritonit ve septik floktur. T p alan ndaki son geliflmeler nedeniyle bat n travmalar na yaklafl mdaki alt n standartlar da de iflmektedir. Örne in, tan sal laparatominin yerini bir çok merkezde laparoskopik giriflimler alm flt r. Ancak temelde h zl ve tam bir fizik muayenenin tamamlay c s olan tan sal tetkikler, tam kan say m, kan grubu tayini, kan biyokimyas analizleri, toraks n ve bat n n direkt grafileri, ultrasonografi, tomografi, periton lavaj, tan sal laparoskopi ve laparatomidir. Yafll hastalarda efllik etmesi muhtemel di er dahili hastal klar sorguland ktan sonra ilgili tetkikler de eklenmelidir. Hasta fluuru kapal getirilmiflse efllik edebilen hastal klar n var olabilece i her zaman ak lda tutulmal, tan sal giriflimler ve tetkikler bu bilgi göz önünde bulundurulup belirlenmelidir. TANI YÖNTEMLER Travma hastalar nda baflar n n sadece travma kavram n ö renmifl bir travma ekibi ile olabilece i art k tüm dünyada netleflmifl bir gerçektir. Bu amaçla pek çok ülkede travma sistem ve organizasyon e itimleri 103

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 2 künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi.

Detaylı

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2007) 28, 1598 1660 doi:10.1093/eurheartj/ehm161 ESC K lavuzlar ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu Avrupa Kardiyoloji Derne i ST Segment

Detaylı

Diyabet, Prediyabet ve Kardiyovasküler Hastal klara liflkin K lavuz: Özet

Diyabet, Prediyabet ve Kardiyovasküler Hastal klara liflkin K lavuz: Özet European Heart Journal (2007) 28, 88 136 doi:10.1093/eurheartj/ehm161 ESC ve EASD K lavuzlar Diyabet, Prediyabet ve Kardiyovasküler Hastal klara liflkin K lavuz: Özet Avrupa Kardiyoloji Derne i (ESC) ve

Detaylı

Kararl Angina Pektoris Tedavi K lavuzu

Kararl Angina Pektoris Tedavi K lavuzu ESC K lavuzlar European Heart Journal (2006) 27, 1341 1381 doi:10.1093/eurheartj/ehl001 Kararl Angina Pektoris Tedavi K lavuzu Avrupa Kardiyoloji Derne i Kararl Angina Pektoris Tedavisi Görev Grubu Yazarlar/Görev

Detaylı

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest Resuscitation (2005) 67S1, S133-S167 RESUSCITATION www.elsevier.com/locate/resuscitation Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon K lavuzu Bölüm 7. Özel durumlarda kardiyak arrest Jasmeet Soar, Charles

Detaylı

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7 AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR Aile Eğitim Serisi : 7 ANKARA 2007 T.C. BAfiBAKANLIK A LE VE SOSYAL ARAfiTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü YAYINLARI Genel Yay n No : 128 Seri : E itim Serisi ISBN : 975-19-3889-9

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan

Yönetim Kurulu Baflkan Sevgili Osmano lu Dostlar, Dergimizin yeni say s nda da birlikte olman n mutlulu unu yafl yoruz. Dergimizin özelli i hem sizleri güncel t bbi bilgilerden haberdar etmek ayn zamanda da Türk T bb na aktüel

Detaylı

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2008) 29, 2276-2315 doi:10.1093/eurheartj/ehn310 ESC KLVUZLR kut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu vrupa Kardiyoloji Derne i (ESC) kut Pulmoner Emboli Tan ve Tedavisi Görev

Detaylı

ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER

ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER TÜRK YE ENFEKS YON HASTALIKLARI ve KL N K M KROB YOLOJ UZMANLIK DERNE Erişkin Bağ ş klama Rehberi Çal şma Grubu ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER T.C. Sa l k Bakanl Geriatri Derne i Halk Sa l Uzmanlar Derne

Detaylı

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI TMMOB M MARLAR ODASI ULUSAL M MARLIK POL T KALARI Yay nlayan Derleyen Tasar m Bask TMMOB Mimarlar Odas Tu çe Selin Ta mat Nilgün Kara Babacan Yalç n Matbaac l k Ltd. fiti,

Detaylı

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi memeensonnn 10/20/09 11:08 AM Page 1 Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi Tedavide Mediko-Psikolojik Aç l mlar Doç.Dr. BAHADIR M. GÜLLÜO LU Psikolog Dr. ELV N AYDIN V V SORYANO memeensonnn 10/20/09 11:08

Detaylı

Önsöz. iii. Dr. Ömer Kozan

Önsöz. iii. Dr. Ömer Kozan Önsöz Temel Kardiyoloji kitab bir y ldan fazla süren yo un bir u rafl sonucu yay nlanm flt r. Uzun süredir kendi dilimizde belirli aral klarla güncellenerek yeniden yay nlanan kapsaml bir kardiyoloji kitab

Detaylı

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR ÜCRETS ZD R fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü Ad na Sahibi Erhan BATUR Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Rana GÜVEN Yay n Yönetmeni Mustafa B RBENL Yay n Kurulu Handan fien Demet

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S 1 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR ÜCRETS ZD R fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü Ad na Sahibi Erhan BATUR Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Rana GÜVEN fi SA LI I VE GÜVENL DERG S Yay n Kurulu Mustafa B RBENL Handan

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

MAYIS 2014 YIL 1 SAYI 1 HUMANITE PS K YATR TIP MERKEZ N N YAYINIDIR

MAYIS 2014 YIL 1 SAYI 1 HUMANITE PS K YATR TIP MERKEZ N N YAYINIDIR MAYIS 2014 YIL 1 SAYI 1 HUMANITE PS K YATR TIP MERKEZ N N YAYINIDIR Cinsel Sa l k Stres Kanser ve Psikolojimiz Aflk n çocukluktaki iz düflümleri Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik T p Arabuluculuk

Detaylı

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz Tromboembolizm 35 Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz tromboembolizm s k görülen, toplum sa l n tehdit eden bir sorundur. Cerrahlar kanamay kontrol ettikleri gibi

Detaylı

Kuru Göz Hastal Doç. Dr. Orhan Karakafllar (Göz Hastal klar Uzman ) Saç Dökülmesinde Tedavi Uzm. Dr. Meriç Aksoy (Cilt Hastal klar Uzman )

Kuru Göz Hastal Doç. Dr. Orhan Karakafllar (Göz Hastal klar Uzman ) Saç Dökülmesinde Tedavi Uzm. Dr. Meriç Aksoy (Cilt Hastal klar Uzman ) Yeni Say, Yeni Ümitler... Hayat hergün yeniden bafll yor. nsan sa l na ve mutlulu una hizmet edebilmek amac yla çal flmak çok anlaml bizim için. Hergün yeni at l mlar yapmak, daha ileriye gitmek için u

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

Ulusal A z Difl Sa l Program haz rlan yor

Ulusal A z Difl Sa l Program haz rlan yor ISSN: 1303-9784 Ç NDEK LER TDBD / 82 10 Türk Diflhekimleri Birli i ve Diflhekimleri Odalar Yönetim ve Üye Takip Program SDE ve ak ll kart (manyetik kart) programlar n n yaz l m nda sona yaklafl l yor.

Detaylı

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR ÜCRETS ZD R fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü Ad na Sahibi Erhan BATUR Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Rana GÜVEN fi SA LI I VE GÜVENL DERG S Yay n Kurulu Mustafa B RBENL Handan

Detaylı

PER NATAL TRANSPORT. Prof. Dr. M. Arif Akflit

PER NATAL TRANSPORT. Prof. Dr. M. Arif Akflit PER NATAL TRANSPORT Prof. Dr. M. Arif Akflit Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, Neonatoloji Bilim Dal, Eskiflehir, Türkiye aaksit@ogu.edu.tr ÖZET Ülkelerin geliflmifllik

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

Kad n-erkek Farkl l klar

Kad n-erkek Farkl l klar ERKEK SA LI I EK M 2005 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : Doç. Dr. Ferda fienel - Dr Sami Ulus Çocuk Hastanesi erkek sa Günümüzde erkekler kad nlara göre az nl kta ve dünya nüfusunun %48 ini oluflturuyorlar.

Detaylı

Merdiven Ç kmak Prof. Dr. Sad k Perek (Genel Cerrahi Uzman ) Kalsiyumun Yarar ve Kad nlar çin Önemi Dyt. Zuhal Güler Çelik (Beslenme ve Diyet Uzman )

Merdiven Ç kmak Prof. Dr. Sad k Perek (Genel Cerrahi Uzman ) Kalsiyumun Yarar ve Kad nlar çin Önemi Dyt. Zuhal Güler Çelik (Beslenme ve Diyet Uzman ) Y l n en güzel renkli günlerini yafl yoruz sonbahar aylar nda. Osmano lu Hastanesi olarak yaz aylar nda durmak bir yana SGK anlaflmas n n Osmano lu sizin ve ailenizin Hastanesi, çünkü eskiden kendileri

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I 16 Yo un Bak m Hemflireli i Dergisi Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I The Nursing Approach to the Use of Physical Restraints for Patients Safety -

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU Editör Prof. Dr. Ahmet Baflustao lu derneklerinin katk lar yla... 1 YAZARLAR Ahmet Baflustao lu Gülhane Askeri T p Akademisi T bbi Mikrobiyoloji AD. Ankara Aydan Özkütük Dokuz

Detaylı