-172- HEREDITARY MULTIPLE EXOSTOSIS (Case Report) disinde lezyon nadiren teşekkül etmektedir. Buna mukabil babada ve

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "-172- HEREDITARY MULTIPLE EXOSTOSIS (Case Report) disinde lezyon nadiren teşekkül etmektedir. Buna mukabil babada ve"

Transkript

1 HEREDİTER MULTİPL EKZOSTOZ (Vak'a Takdimi) HEREDITARY MULTIPLE EXOSTOSIS (Case Report) Pro:f. Dr. Kemal DA YRAKTAR (*) Dr. Nişan NİŞAN (**) Dr. Refik TEZCAN (***). GtBtş Multipl cartilaginous exostosis de denir. Hastalığı ilk defa 1814 de Boyer tarif etmiştir. Daha sonra 1825 de Guy's Hospital bir seri vak'a tebliğ etmiş ve hastalık hakkında ge~ niş bilgi vermiştir. Ancak hastalığın en iyi tarifini 1891 de Bessel ve Hagen yapmışlardır (6). Hastalık çok defa Ollier hastalığı ile ilgili gibi görülürse de iki hastalık arasında hiç bir ilgi yoktur. Hastalık % 65 oranında heredite ile ilgili olarak çocuğa geçme..ktedir.. Anne çok defa taşıyıcı olmakta, ancak ken- disinde lezyon nadiren teşekkül etmektedir. Buna mukabil babada ve oğulda müştereken bulunma şansı % 50 dir (2, 3,.5). Hastalık bilhassa uzun kemiklerin diafizer kısımlarını tutar. Büyümenin en fazla olduğu bu kısımlar atake olunca, büyüme anomalileri ortaya çıkar ve mafsallarda çarpılmalar, eğilmeler teşekkül eder. Hastalık en çok diz ayak bileği ve skapulayı sevdiğinden şekil bozuklukları da bu bölgelrede en fazladır. Egzostozlar mafsal dışına doğru uzar ve gözle görülüp, elle palpe edilebilir. Ancak hastalığın püberteden önce şika- (*) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

2 BAYRAKTAR -. NİŞAN - TEZCAN yeti mucip olduğu ve dikkat çektiği çok nadirdir. Püberteden sonra vücudun aktif gelişme döneminde tümör de gelişir ve yine bu dönemde çeşitli odaklar habaset n1ihraklarına dönüşebilir (8). PATALOJİK ANATOMİ Makroskopik olarak Üzerleri bir bursa ile kaplanmış osteokondromatö çıkıntılardır. Ekseri bir çok mafsalı birden tutarlar ve sayı bakımından da çokturlar. Histolojik incelenmesi yapılırsa lezyonların soliter osteokondromlar gibi olduğu görülür. Yani atipi göstermeyen kondrositlerin yaptı.ğı kolonlar dikkat çeker. Bt: kolonlar birbi~lerine paralel bir yapı gösterirler. Kondrositlerin nükleüsleri çifttir. Ancak çift nükleüslü kondrositler daha ziyade büyüme çağında ekstirpe edilen lezyonlarda gö~ rülür. Bu tabakaların üstü perikondrium, onun da üstü normal periostla örtülüdür. Kıkırdak tabakasının altında ise spongiöz bir doku vardır. Bu dokunun içinde de yer kıkırdak odacıkları bulunabilir. Kemik kısmı hemen daima osteoporotiktir. Ancak geçirilmiş bir trauma varsa o zaman yer yer kalsifikasyonlar da görüle~ bilir (2, 3, 5). Zamanla kıkırdak kısmında ti pik dejenerasyon arazları ortaya çıkar ve habaset değişmelerine de rastlanabilir (1, 4). Hastalık KLİNİK ekseri püberte çağında dikkat çeker. En fazla şikayet sebe~ bi ele gelen sert kitleler, bunların bazan gözle de görülebilmesi ve ağrıdır. Ağrı, nadir bir klinik bulgudur. Egzostozların adalelere etki yapması sonucu hasıl olur. Lezyon mafsallara yakın oturduğu halde mafsalları bozmaz, ancak büyüme kıkır.. daklarını etkilediğinden asimetrik büyümeye sebep olur. Neticede gözle de aşikar görülen mafsal çarpık.. lıkları meydana gelir. Tibia, fibula, skapula aynı nedenlerle çarpılıp eğilebilir. RÖN"rGEN Esas lezyon pediküllii veya sesil olarak mafsal dışına doğru uzamış egzostozlardır. Pediküllü lezyonlar daha sık c111p ekseri epifiz plağının ucundan ~ arlar. Uzantıların üzeri~ rıi kaplayan kıkırdak şapka, filimde görülmez. Ancak yer yer kalsifiye olursa radiolojik olarak imaj verir (2). Bu kıkırdak şapka, ~n fazla bir kaç mm kalınlıktadır. Eğer daha da kalınlaşırsa, o zaman habaset ihtimalini düşünmek gerekir. Nadir rastlanan bir bulgu da tü~ ınörleri saran bursa içinde serbes cisimciklerin bulunmasıdır. TEDAVİ Hastalığın radikal bir tedavisi yoktur. Lezyonlar pek çok yere birden oturduğundan bunalrın hepsinin temizlenmesine de imkan olmaz. Bu nedenle, fonksionel kusur yapan, es.. tetik olarak rahatsız eden, tazyik ara- - '173-

3 ZEYNEP KAMİL TIP BULTENİ... e rn ~ -174-

4 BAYRAKTAR~ NİŞAN - TEZCAN 1... s i -175-

5 :zeynep KAMİL TIP BCL'rENİ \... s ~ \ '76-

6 BAYRAKTAR-. NİŞAN - TEZCAN -~ 177-

7 ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ e... rf ~

8 BAYRAKTAR - NİŞAN - TEZCAN Resim - 11, zı veren tümörler çıkarılmalıdır. Bunun haricinde süratle büyüme gösteren tümörlerde habaset ihtimalin ı düşünerek derhal çıkartmak gerek r. Pek sık rastlanmayan bir hastalık olması nedeniyle, kliniğimize müracaat etmiş olan bir baba o.ğulu burada takdim etmeyi ve bu nedenle literatürü taramayı uygun bulduk. VAKA s~nesinde mw:acaat ettiğinde 17 yaşında olan hastamız, daha sonra takdim edeceğimiz iki.nci vak' - anın babasıdır. Hastamız, vücudunun muhtelif yerlerind2ki ele gelen sert şişlikler nedeniyle kliniğimize müracaat etmiş ve yatırılmıştır. Hastanın ifadesine göre çok ufak yaşta iken sol skapula altında şişlik teşekkül etmiş, tedricen büyümüş ve daha sonra diğer uzuvlarında da sert fikse şişlikler meydana gelmiş. Hasta, sadece sol kürek kemiği altındaki şişliğin hareketlerine mani olduğunu ve zaman zaman ağrı yaptığını ifade ediyor. Resim 1, skapuladaki osteokondromu göstermektedir. Hastanın diğer uzuvlarındaki aşikar osteokondromlar ise, Resim 2-6 da görülmektedir

9 ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ Hastanın tek şikayet ettiği lezyon skapuladaki olduğundan, bu tümör ekstirpe edildi. ve hasta salah ile taburcu oldu. VAKA 2. Hasta, 1975 senesinin onuncu ayında müracaat etti. Takdim ettiğimiz birinci vak'anın oğlu olup 8 ya ında idi. Bu hastamızın da, babası gibi, şikayetleri sol skapuladandı. Kürek kemi.ği altındaki ileri derecede büyük olan egzostozun skapulayı kaldırması ve kolun hareketlerinde fonksiyonel kusur yapması dışında, hastanın şikayeti yoktu. Sistemik kem1.k grafilerinde, babasında olduğu gfüi yaygın osteokondrornlar tesbit d.,d.. e ı.. ı. Bu hastamız da, babasında oldu~ ğu gibi skapuladaki egzostoz ıçın ameliyat edildi ve tümör çıkarıldı. lasındaki Resim 7, hastamızın sol skapu osteokondromu göstermektedir. Resim 8-11 ise, muhtelif bölgelerdeki osteokondromlara aitti. SONUÇ Baba oğulda aynı böglelere oturmuş, iki herediter multipl egzostoz vak'ası takdim ettik. Nadir rastlanan bu hastalıkta, baba ve oğulda aynı tip müdahale yapılmış olmasını kli nik olarak ilginç bulduk. On bir senedir kontrolumuzda olan babada habasete değişme tesbit etmedik. ÖZET Herediter mültipl egzostoz nadir rastlanan bir hastalık olup babadan oğula heredite ile geçmektedir. Bu generik kaideye uyan bir baba oğul vak'asını takdim ettik. SUMMARY Hereditary multiple exostosis is quite rare in litteratur. We have reported a father and his son suffered of hereditary multiple exostosis and some problems about it. LİTERATÜR 1 - Bennett, G.E. and Berkheimer G. A. : Malignant Degeneration in a case of benign exostoses. Surgery 10, 781, Campbell's Operativ Orthopaedics p. 1340, The C.V. Mosby Company Saint Louis Collonna C. Paul : Principles of Orthopaedic Surgery, P 112, Little Brown and company, Baston Toronto """ 4 - Dahlin D.C. : Bonne Tumors, Springfield,. Illinois, Charles C. Thomas Publischer Fairbank H.A.T.: Dyschondroplasia, synonyms Ollier's diseas, Multiple enchondromata. J. Bone Joint Surg 30. B~689, Solomon, L. : Hereditary multiple exostosis, J. Bone and Joint Surg. 45 B 292, Solomon, L. : Bone Growth in diaphyisial aclasis, J ournal of Bone and Joint Surgery 43 B, 700, Whiles P. Rodney Sweetnam: Essential of Orthopaedics, Fourth edition P. 530 J. and A Churchill Ltd London. ~180-

PROGERİA'YA BENZER BİR SENDROM 1

PROGERİA'YA BENZER BİR SENDROM 1 G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 1, Sayfa 197-204, 1985 PROGERİA'YA BENZER BİR SENDROM 1 Mustafa TÜRKER* Ertan DELİLBAŞI*** Şule YÜCETAŞ** Ergun YÜCEL*** İ. Süha TONGUÇ*** Nadir GÜNGÖR** Dilşat ALASYA****

Detaylı

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Dr. Sezgin Sarban*, Yavuz Kocabey*, Hasan Tabur**, Sinan Zehir**,

Detaylı

VEREM HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ Hazırlayan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ

VEREM HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ Hazırlayan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ VEREM HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ Hazırlayan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ Verem Hastalığının başka ismi var mıdır? Evet. Tıpta tüberküloz olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca halk arasında ince hastalık, ciğerlerinde

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

El Kırıklarının Tedavisi

El Kırıklarının Tedavisi El Kırıklarının Tedavisi Sait Ada*, Emin Bal** Vücudumuzun en çok rastlanan kınkları metakarp ve falanksların kırıklarıdır. Bu sıklık; tüm kırıkların %10'u veya tüm el yaralanmalarının 1/3'ü şeklindedir.

Detaylı

Huntington hastalığı, aynı aile içinde bile oldukça değişkendir. Huntington hastalığının ilk semptomları genellikle şunları içerir:

Huntington hastalığı, aynı aile içinde bile oldukça değişkendir. Huntington hastalığının ilk semptomları genellikle şunları içerir: This information (12)on Huntington s disease and presymptomatic testing is in Turkish Huntington Hastalığı ve Presemptomatik Test (İngilizce'si Huntington s Disease and Presymptomatic Testing) Huntington

Detaylı

Bizde Böbrek Kanseri var

Bizde Böbrek Kanseri var 2011 Baskısı Böbrek Kanseri Derneği Sunar... Bizde Böbrek Kanseri var Hastalar ve aileleri için pratik bir rehber. Böbrek Kanseri Derneği KidneyCancer.org ÖNSÖZ Hastalar, aileleri ve bakıcıları için hazırlanmış

Detaylı

Mendel Genetiği ve Uzantıları {Test(1-4)}... 141. Kan Grupları {Test(5-8)}... 149. Eşeye Bağlı Kalıtım {Test-(9-12)}... 157

Mendel Genetiği ve Uzantıları {Test(1-4)}... 141. Kan Grupları {Test(5-8)}... 149. Eşeye Bağlı Kalıtım {Test-(9-12)}... 157 2 KALITIMIN GENEL İLKELERİ BÖLÜM- KALITIM VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK... 9 BÖLÜM-2 MODERN GENETİK UYGULAMALARI... 95 Kalıtımla İlgili Kavramlar... 9 Mendel İlkeleri ve Uygulamaları... 9 Modern Genetik... 22

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

This information (18) on Neurofibromatosis Type 1 is in Turkish Nörofibromatoz Tip 1 (İngilizce'si Neurofibromatosis Type 1 veya NF1)

This information (18) on Neurofibromatosis Type 1 is in Turkish Nörofibromatoz Tip 1 (İngilizce'si Neurofibromatosis Type 1 veya NF1) This information (18) on Neurofibromatosis Type 1 is in Turkish Nörofibromatoz Tip 1 (İngilizce'si Neurofibromatosis Type 1 veya NF1) Nörofibromatoz Tip 1 nedir? Nörofibromatoz (Neurofibromatosis), kalıtsal

Detaylı

PARKİNSON HASTALIĞI HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI. Prof. Dr. Hülya APAYDIN Prof. Dr. Sibel ÖZEKMEKÇİ

PARKİNSON HASTALIĞI HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI. Prof. Dr. Hülya APAYDIN Prof. Dr. Sibel ÖZEKMEKÇİ PARKİNSON HASTALIĞI HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI Prof. Dr. Hülya APAYDIN Prof. Dr. Sibel ÖZEKMEKÇİ Uzm. Fizyoterapist Semra OĞUZ Uzm. Fizyoterapist İsmail ZİLELİ Gözden Geçirilmiş 5. Baskı İstanbul

Detaylı

Faktör VII eksikliği ile ilgili en önemli sorular

Faktör VII eksikliği ile ilgili en önemli sorular Faktör VII eksikliği ile ilgili en önemli sorular Saarland Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Kliniğin den Bayan Dr. Sabine Heine ye desteklerinden dolayı teşekkürü bir borç biliriz. Sayın hasta, sevgili ebeveynler,

Detaylı

ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE KULLANIMI

ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ Klinik Şefi:Op Dr.Ali İsmet Tekirdağ ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE

Detaylı

Akut intermitan porfiri, variegate porfiri, ya da kalitsal koproporfiri bulunan hastalar ve ailelerine yönelik bilgiler.

Akut intermitan porfiri, variegate porfiri, ya da kalitsal koproporfiri bulunan hastalar ve ailelerine yönelik bilgiler. For patients and families For healthcare professionals Drugs and porphyria About EPI For patients and families AKUT PORFIRI Akut intermitan porfiri, variegate porfiri, ya da kalitsal koproporfiri bulunan

Detaylı

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM Adrenal bezler, her iki böbreğin üzerinde yerleşmiş üçgen biçiminde organlardır. Vücut metabolizmasını, su ve tuz dengesini düzenlemelerinin

Detaylı

BİNİCİLİK SPORUNDA DOĞRU OTURUŞ, UYARI VE YARDIMLARIN BİNİCİLİK HİSSİYATININ GELİŞİMİNE ETKİLERİ

BİNİCİLİK SPORUNDA DOĞRU OTURUŞ, UYARI VE YARDIMLARIN BİNİCİLİK HİSSİYATININ GELİŞİMİNE ETKİLERİ BİNİCİLİK SPORUNDA DOĞRU OTURUŞ, UYARI VE YARDIMLARIN BİNİCİLİK HİSSİYATININ GELİŞİMİNE ETKİLERİ A.Fuat ÜNVER ANKARA 2003 ÖNSÖZ 6000 yıllık at ve binicilik tarihine sahip Anadolu muzun günümüze kadar ulaştırabildiği

Detaylı

HER YERİM AĞRIYOR ACABA NEDEN?

HER YERİM AĞRIYOR ACABA NEDEN? HER YERİM AĞRIYOR ACABA NEDEN? Her yerim ağrıyor diyen ne kadar çok insan var çevremizde. Kimisi bunu yıllardır çekiyor kimisi ise yeni yakalanmış. Doktor doktor dolaşıp çare bulamayanlar birkaç defa ameliyat

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK İSTİSMARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE ÇOCUK İSTİSMARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ BİLİM DALI TÜRKİYE DE ÇOCUK İSTİSMARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (Yüksek Lisans Projesi)

Detaylı

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir.

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir. EMEKLİLİK Emekli Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara emekli denir. Sigortalının

Detaylı

Bir Fincan Kahvenin Kırk Yıl Hatırı Vardır

Bir Fincan Kahvenin Kırk Yıl Hatırı Vardır KKTC Başbakanı Central Hospital ı Ziyaret Etti KKTC Başbakanı İrsen Küçük ve Eşi Central Hospital ı ziyaret etti. Hastane yönetimiyle bir araya gelen Küçük ile hastane ve sağlık sektörü konularında bilgi

Detaylı

Ankara da Farklı Sosyoekonomik Düzeye Sahip İki İlköğretim Okulu Öğrencileri Arasında Enterobius vermicularis in Dağılımı

Ankara da Farklı Sosyoekonomik Düzeye Sahip İki İlköğretim Okulu Öğrencileri Arasında Enterobius vermicularis in Dağılımı Türkiye Parazitoloji Dergisi, 33 (1): 54-58, 2009 Türkiye Parazitol Derg. Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Ankara da Farklı Sosyoekonomik Düzeye Sahip İki İlköğretim Okulu

Detaylı

BURSA ULUDAĞ'DA BELİRLENEN BAZI ZEHİRLİ HAYVANLAR

BURSA ULUDAĞ'DA BELİRLENEN BAZI ZEHİRLİ HAYVANLAR BURSA ULUDAĞ'DA BELİRLENEN BAZI ZEHİRLİ HAYVANLAR İsmail Hakkı UĞURTAŞ Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Görükle - BURSA S. Hakan DURMUŞ - Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

TAHKİM. 1 Prof. Dr. Üstündağ, Saim, Medeni Yargılama Hukuku, İstanbul 1992, s.913 2 Prof.Dr. Kuru, Baki, Medeni Usul Hukuku, Ankara 1999, s.

TAHKİM. 1 Prof. Dr. Üstündağ, Saim, Medeni Yargılama Hukuku, İstanbul 1992, s.913 2 Prof.Dr. Kuru, Baki, Medeni Usul Hukuku, Ankara 1999, s. TAHKİM Genel olarak Bir hukuki ilişkinin veya bir sözleşmenin tarafları arasında uyuşmazlık çıktığı takdirde taraflardan biri Devletin yargı sistemi içinde yer alan mahkemeler eliyle çözülmesi için dava

Detaylı

BAŞKA PSİKOTİK BOZUKLUKLAR. Prof. Dr. Alaattin Duran

BAŞKA PSİKOTİK BOZUKLUKLAR. Prof. Dr. Alaattin Duran BAŞKA PSİKOTİK BOZUKLUKLAR Prof. Dr. Alaattin Duran GİRİŞ Şizofreni hem klasik hem de en yaygın psikotik bozukluktur. Bununla beraber şizofreni teşhis kriterlerine uymayan başka birçok psikotik sendrom

Detaylı

Hamburg da Koruyucu Aşılar. Anne-babalar için kılavuz Bebeklik, çocukluk ve ilkgençlik aşı takvimi. Hamburg

Hamburg da Koruyucu Aşılar. Anne-babalar için kılavuz Bebeklik, çocukluk ve ilkgençlik aşı takvimi. Hamburg Hamburg da Koruyucu Aşılar Anne-babalar için kılavuz Bebeklik, çocukluk ve ilkgençlik aşı takvimi Hamburg Fotoğraf ön kapak: Tatyana Gladskih/fotolia.com Lev Olkha/fotolia.com Ines Friedrich/pixelio.de

Detaylı