SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... B- İdareye İlişkin Bilgiler.... Fiziksel Yapı. Örgüt Yapısı.. 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 4- İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi. D- Diğer Hususlar... II- AMAÇ ve HEDEFLER. A- İdarenin Amaç ve Hedefleri.. B- Temel Politikalar ve Öncelikler. C- Diğer Hususlar... III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler.. Bütçe Uygulama Sonuçları... Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar.. 3- Mali Denetim Sonuçları. 4- Diğer Hususlar. B- Performans Bilgileri.. Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi. 5- Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler.. B- Zayıflıklar.. C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER.. 2 2

3 I- GENEL BİLGİLER Siyasal Bilgiler Fakültesi, ülkemizin nitelikli insan ve refah düzeyinin arttırılmasına katkıda bulunarak, çağdaş bilimsel araştırma, uygulama ve öğretim ortamı oluşturmayı temel misyonu edinen üniversitemizin bu hedefe ulaşmasında önemli bir işlev üstlenmiştir. Bu doğrultuda Siyasal Bilgiler Fakültesinin temel üç amacı vardır. Bunlardan ilki; ekonomik ve siyasal-idari alana dair bilimsel bilginin küresel dünya standartlarında öğrenciye aktarılarak, öğrencilerin üst düzey donanım, yetkinlik ve beceri ile mezun olmalarını sağlamak, bu yolla geleceğin uzmanlık ve etkinlik düzeyi yüksek genç nesillerini yetiştirmeye katkıda bulunmaktır.ikinci olarak; Sahip olduğu akademik kadroları ile söz konusu akademik bilgi alanının geliştirilmesinde dünya ölçeğinde bir öncülük rolü üstlenmektir. Üçüncü olarak da elde edilen bilginin kamu yararı önceliğinde pratiğe dökülmesinde özel girişim-sivil toplum ve kamu kesimi ile etkin bir işbirliği geliştirmektir. Bu amaçlar doğrultusunda üç yıldır İktisat ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerine öğrenci alınmıştır. Fakültenin temel özelliği ise akademik düzeydeki bilimsel bilginin aktarımı konusunda disiplinlerarası, bütüncül yaklaşımı dikkate alan bir eğitim müfredatı oluşturmasıdır. Nitelikli öğrenciler yetiştirmenin önemli bir şartı olduğu düşünülen bu tercihin bir diğer gerekçesi de teorik ve pratik bilginin geliştirilmesine sağlayacağı faydadır. A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 21 Temmuz 2010 tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6005 Kanun No ile kurulmuştur. EK MADDE 127 İstanbul da İstanbul Medeniyet Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Üniversitemiz İstanbul Anadolu yakasında kurulan bir devlet üniversitesidir. a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Turizm Fakültesinden b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sivil Havacılık Yüksekokulu ile Yabancı Diller Yüksekokulundan, c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Eğitim Bilimleri Enstitüsünden, oluşur Sayılı Yükseköğretim Yasası nın 16, 17 ve 18. Maddelerinde fakülte organları ve bu organların görev, yetki ve sorumlulukları hükme bağlanmıştır: İlgili yasanın 16-b Maddesi nde dekanın görev, yetki ve sorumlulukları; 17-b maddesinde Fakülte Kurulu nun görevleri, 18-b maddesinde ise Fakülte Yönetim Kurulu nun görevleri belirtilmiştir. Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları akademik, Fakülte Sekreteri idari personel yapısını oluşturmaktadır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi nin yönetim ve örgütlenmesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre belirlenmiştir. DEKAN Madde 16 a. Atanması: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. 3

4 Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır. Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır. b. Görev, Yetki ve Sorumlulukları: (1) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, (2) Her öğretim yılı onunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, (3) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, (4) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, (5) Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. FAKÜLTE KURULU a. Kuruluş ve İşleyişi: Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarındanseçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kend aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Fakülte kurulu normal olarak her yarıyıl başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır. b. Görevleri: Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: (1) Fakültenin, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak, (2) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, (3) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. FAKÜLTE YÖNETİM KURULU a. Kuruluş ve İşleyişi: Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağırısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. b. Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: (1) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek, 4

5 (2) Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak, (3) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, (4) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, (5) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretimve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, (6) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. C. İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı 1. Eğitim Alanları Derslikler* EĞİTİM ALANI KAPASİTE Üzeri Anfi Sınıf Bilgisayar Laboratuarı Diğer Laboratuarlar TOPLAM * Sayı olarak belirtilecektir Anfi Kapasitesi : 133 kişi kişi Anfi Alanı : 126,64 m2 m2 Sınıf Kapasitesi : 76 kişi kişi Sınıf Alanı : 128,61 m2 40, m2 Bilgisayar Lab. Kapasitesi : kişi kişi Bilgisayar Lab. Alanı : m2 m2 Diğ. Lab. Kapasitesi : kişi kişi Diğ. Lab. Alanı : m2 m2 1. Sosyal Alanlar Kantinler ve Kafeteryalar Yemekhaneler Misafirhaneler Öğrenci Yurtları Lojmanlar Spor Tesisleri 5

6 1.2.7.Toplantı Konferans Salonları* KAPASİTE Toplantı Salonu Konferans Salonu TOPLAM *Adet olarak belirtilecektir Toplantı Salonu Kapasitesi : 20 kişi 20 kişi Toplantı Salonu Alanı : 25 m2 25 m2 Konferans Salonu Kapasitesi :.. kişi.. kişi Konferans Salonu Alanı : m2 m Sinema Salonu Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Öğrenci Kulüpleri Mezun Öğrenciler Derneği Okul Öncesi ve İlköğretim Okulu Alanları 1.3- Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları Sayı (adet) Alan (m 2 ) Kullanan Sayısı (Kişi) Servis m 2 = 2 adet 13 m 2 = 2 adet 14 m 2 = 2 adet 14 m 2 = 2 adet Çalışma m 2 = 10 adet 19 m 2 = 10 adet Odası 25 m 2 = 4 adet 25 m 2 = 4 adet m 2 = 1 adet 32 m 2 = 1 adet TOPLAM m2 376 m İdari Personel Hizmet Alanları Sayı (adet) Alan (m 2 Kullanan Sayısı ) (Kişi) Servis Çalışma Odası m 2 = 1 adet 19 m 2 = 1 adet 25 m 2 = 1 adet 25 m 2 = 1 adet 4 3 TOPLAM m2 44 m Ambar Alanları 1.5- Arşiv Alanları 1.6- Atölyeler 1.7- Hastane Alanları 6

7 Örgüt Yapısı 7

8 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3. Yazılımlar 3. Bilgisayarlar Masa Üstü Bilgisayar Sayısı Taşınabilir Bilgisayar Sayısı TOPLAM Kütüphane Kaynakları 3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar CİNSİ İDARİ AMAÇLI (Adet) EĞİTİM AMAÇLI (Adet) ARAŞTIRMA AMAÇLI (Adet) Projeksiyon Slayt makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Baskı makinesi Fotokopi makinesi Faks Fotoğraf makinesi Kameralar Televizyonlar Yazıcı Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler Laboratuar cihazı Say 2000i Bilgisayarı (Malîye Bakanlığına ait) Thin Client (Maliye Bakanlığına ait) Thin Client Sunucusu (Malîye Bakanlığına ait) Yönlendirici (Malîye Bakanlığına ait) T- 1 IP Telefonu (Maliye Bakanlığına ait) Say 2000i Yazıcıları

9 4- İnsan Kaynakları 4. Akademik Personel KADROLARIN KADROLARIN DOLULUK ORANINA İSTİHDAM GÖRE GÖRE ŞEKLİNE DOLU BOŞ TOPLAM TAM YARI ZAMANLI ZAMANLI Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman TOPLAM Yabancı Uyruklu Akademik Personel ÜNVAN Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman TOPLAM GELDİĞİ ÜLKE ÇALIŞTIĞI BÖLÜM

10 4.3- Diğer Ünv. Görevlendirilen Akademik Personel ÜNVAN Araştırma Görevlisi BAĞLI OLDUĞU BÖLÜM GÖREVLENDİRİLDİĞİ ÜNİVERSİTE KİŞİ SAYISI Uluslararası İlişkiler İşletme 3- İktisat 4- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 5- Maliye Uluslararası İlişkiler İşletme 3- İktisat 4- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 5- Maliye İstanbul Üniversitesi (2 kişi) Işletme (1) Maliye (1) Marmara Üniversitesi (6 kişi) Uluslararası İlişkiler (2) Işletme (1) 3- İktisat (1) 4- Maliye (2) Galatasaray Üniv. (3 kişi) Işletme (1) İktisat (1) 3- Maliye (1) Ankara Üniversitesi (1 kişi) Siy. Bil.ve Kamu Yön. (1) İstanbul Üniversitesi (3 kişi) Işletme (1) Maliye (1) 3- Uluslararası İlişkiler (1) Marmara Üniversitesi (8 kişi) Uluslararası İlişkiler (3) Işletme (1) 3- İktisat (1) 4- Maliye (3) Galatasaray Üniv. (2 kişi) Işletme (1) Maliye (1) Ankara Üniversitesi (1 kişi) Siy. Bil.ve Kamu Yön. (1) Ortadoğu Teknik Üniv. (1 kişi) Işletme (1) Ortadoğu Teknik Üniv. (1 kişi) Işletme (1) Hacettepe Üniversitesi (1 kişi) Maliye (1) Hacettepe Üniversitesi (1 kişi) Maliye (1) Boğaziçi Üniversitesi (1 kişi) Işletme (1) İstanbul Teknik Üniversitesi (1 kişi) İktisat (1) TOPLAM

11 4.4- Başka Üniversiteden Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel KİŞİ ÇALIŞTIĞI BÖLÜM GELDİĞİ ÜNİVERSİTE ÜNVAN SAYISI Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman TOPLAM Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Sakarya Üniversitesi Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 225 Yaş Yaş 335 Yaş Yaş 450 Yaş 5 Üzeri Kişi Sayısı Yüzde% 4,1 36,7 38,46 16,3 15,38 6,1 9,62 28,6 26,92 8,2 9, İdari Personel DOLU BOŞ TOPLAM Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı 1* Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli TOPLAM * 2013 yılında 13/b-4 ile Siyasal Bilgiler Fakültesinde teknisyen kadrosunda görevli olup, 2014 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesinden ayrılan ve kadrosu Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi nde buluan personel. 11

12 4.7- İdari Personelin Eğitim Durumu Y.L. VE İLKÖĞRETİM LİSE ÖN LİSANS LİSANS DOKT Kişi Sayısı Yüzde % İdari Personelin Hizmet Süreleri 0 1 Yıl 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde % İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş 225 Yaş Yaş 335 Yaş Yaş 450 Yaş 5 Üzeri Kişi Sayısı Yüzde % İşçiler DOLU BOŞ TOPLAM Sürekli İşçiler Vizeli Geçici İşçiler Vizesiz İşçiler (3 Aylık) TOPLAM Sürekli İşçilerin Hizmet Süreleri 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde % Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı 225 Yaş Yaş 335 Yaş Yaş 450 Yaş 5 Üzeri Kişi Sayısı Yüzde %

13 5- Sunulan Hizmetler 5. Eğitim Hizmetleri 5.1. Öğrenci Sayıları BİRİM I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Siyasal Bilgiler Fakültesi 5.1. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları BİRİM I. ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM I. VE Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam II.ÖĞRE TİM YÜZDE* TOPLAM I(A) SAYI Siyasal Bilgiler ,9 52,15 Fakültesi *Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı*100) Öğrenci Kontenjanları BİRİM Siyasal Fakültesi Bilgiler ÖSS KONTENJANI ÖSS SONUCU YERLEŞEN BOŞ KALAN DOLULUK ORANI %100 % Yüksek Lisans ve Doktora Programları Yabancı Uyruklu Öğrenciler BÖLÜMÜ Kadın Erkek Toplam Siyasal Bilgiler Fakültesi

14 Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetler FAALİYET TÜRÜ SAYISI Sempozyum ve Kongre 19 7 Konferans 1 23 Panel 2 3 Seminer 2 17 Açık Oturum 0 1 Söyleşi 35 0 Çalıştay 0 4 Tiyatro 0 0 Konser 0 0 Sergi 0 0 Turnuva 0 0 Teknik Gezi 0 0 Eğitim Semineri 0 0 Düzenleme Kurul Üyeliği 7 15 TOPLAM Düzenleme Kurul Üyeliği: Çelik,G. Osmanlı Tarih ve Kültürü Yaz Okulu Çelik,G. Uluslar arası Öğrenci Akademisi Programı S,Erdoğan, Sosyopark Arama Konferansı, Düzenleme Kurulu Başkanı, İSTANBUL, TÜRKIYE, Mart 2014 ( Konferans) Bilgin, M. Hüseyin, 8th International Scientific Conference Business and Management 2014, Vilnius Gediminas Technical University, Mayıs 2014, Vilnius, Litvanya. ( Konferans) Bilgin, M. Hüseyin, Uluslararası Medeniyet Kongresi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Ocak 2014, İstanbul, Türkiye. ( Konferans) Bilgin, M. Hüseyin, 14th EBES Conference - Barcelona (Eurasia Business and Economics Society), Ekim 2014, Barselona, İspanya. ( Konferans) Bilgin, M. Hüseyin, 13th EBES Conference - Istanbul (Eurasia Business and Economics Society), 5-7 Haziran 2014, İstanbul, Türkiye. ( Konferans) Bilgin, M. Hüseyin, Innovation with Innovation: New Directions in National and Regional Innovation, International Innovation Joint Conference, Boğaziçi Üniversitesi, Mayıs 2014, İstanbul, Türkiye. ( Konferans) Bilgin, M. Hüseyin, 12th EBES Conference - Singapore (Eurasia Business and Economics Society), 9-11 Ocak 2014, Singapur. ( Konferans) Ateş, H. Uluslararası Medeniyet Kongresi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi, Düzenleme Kurulu Başkanı, Ocak 2014, İstanbul. (Kongre) Ateş, H. ICKEM 2014 (Uluslararası Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi), Kasım 2014, Düzenleme Kurulu Üyesi, Kemer, Antalya. (Kongre) Yumuşak, İ.Güran. 12. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kasım 2014, Antalya Türkiye. (Kongre) Yumuşak, İ.Güran. International Conference on Islamic Economics and Finance, İSTANBUL, TÜRKIYE, Haziran 2014 ( Konferans) Yumuşak, İ.Güran.Global Economic Crisis and Local Responses: Trends, Challenges and Opportunities for Countries in Transition,, IUS, BOSNA HERSEK, Haziran 2014 ( Konferans) Yumuşak, İ.Güran.Uluslararası Medeniyet Kongresi, İstanbul, Türkiye, Ocak 2014 (Kongre) 14

15 Davetli Konuşmacı: Çelik,G. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi- Vizyon Çalıştayı- Bolu (Çalıştay) Çelik,G. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi- Vizyon Çalıştayı- Sosyopark Konferansı (Konferans) Çelik,G. Tarihsel Arka Planı ile Sivil Toplum I., İlmi Araştırmalar Merkezi, Nisan 2014 (Konferans) Çelik,G. Tarihsel Arka Planı ile Sivil Toplum II., İlmi Araştırmalar Merkezi, Nisan 2014 (Konferans) Çelik,G. Başbakanlık Yurtdışı Türkler Başkanlığı, Uluslararası Öğrenci Akademisi, İktisat- Kültür İlişkisi, Mart 2014 (Konferans) Eryılmaz, B. Kamu Yönetiminde Etik, Sarajevo, Haziran ( Konferans) Eryılmaz, B. Osmanlı dan Cumhuriyete İntikal Eden Yönetim Mirası, İstanbul, Ekim ( Konferans) Erdoğan,S. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kırşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen Şehir Kimliği Çalıştayı Bilgilendirme Toplantısı na konuşmacı olarak katılması. ( Konferans) Erdoğan,S. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sivas ve Düzce Belediyesi işbirliği ile düzenlenen Şehir Kimliği Çalıştayı Bilgilendirme Toplantısı na konuşmacı olarak katılması. ( Konferans) ERİM H. Neşe, İç Gümrüklerin Kaldırılmasından sonra Osmanlı Gümrükleri, 12. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi. Kasım, (Kongre) Şener, S.Yerli Sosyal Bilim Anlayışı (Namık Kemal Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Kasım 2014) ( Konferans) Şener, S.Gençlik ve Sosyalleşme (Mardin Valiliği ve Sosyologlar Derneği, Aralık 2014) ( Konferans) Yumuşak, İ.Güran.İslam Ekonomisi ve Türkiye deki Gelişimi, Kastamonu Üniversitesi, 11 Aralık 2014 ( Konferans) Oktay, T. Katılımcı Yerel Demokrasi ve Belediye Meclisleri. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), Yerel Yönetim Söyleşileri nin 9., 24 Aralık ( Konferans) Oktay, T. Şehremaneti Yerel Yönetim Tarihi Çalıştayı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 21 Ekim 2014, Ankara, (Çalıştay) Bayram, F. Kazeruni İdealinden Osmanlı Pratiğine: Şeyh Ebu İshak İbrahim b. Şehriyar ve Sultan Bayezid Han b. Murad Han", XVII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Eylül 2014, Ankara, Eylül 2014 (Kongre) Bayram, F. "Neyistana Dönüşün Öyküsünü Anlatan Tarih: Arnold J. Toynbee'nin Mesnevi Diyarına Yolculuğu", Medeniyet, Şehir ve Üniversite Sempozyumu, Konya, Kasım 2014, Konya, Kasım 2014 (Kongre) Bayram, F. "Chatham House'da Tarih Yazmak: Savaş, Ölüm ve Aşk Girdabında Arnold J. Toynbee", International Congress on Civilizations, Istanbul Medeniyet University, January 17-19, 2014, İstanbul, Ocak 2014 (Kongre) Arslan M. L., Kariyer Yolu Dert Yolu mu, MÜNBİT 10. Girişimcilik Kongresi, İTO Konferans Salonu, İstanbul, 6 Mart (Kongre) Arslan M. L., Kariyer Yolu Dert Yolu mu, Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi (ADAM), Ankara, 2 Mayıs ( Konferans) Arslan M. L., Gençlik ve Cami, TDV KAGEM, Ankara, 14 Ekim ( Konferans) Arslan M. L., Sosyal Medya: İmkan ve Tehditler, Gençlik ve Spor Bakanlığı Projesi, Sorumlu Sosyal Medya Seferberliği Projesi, Ankara, 25 Kasım ( Konferans) Arslan M. L., Sana Kampüsü de Soracaklar, Boğaziçi Üniversitesi, Ankara, 27 Kasım ( Konferans) Arslan M. L., Sosyal Medya: İmkan ve Tehditler, Gençlik ve Spor Bakanlığı Projesi, Sorumlu Sosyal Medya Seferberliği Projesi, Denizli, 13 Aralık ( Konferans) Arslan M. L., Din ve Değerler, Gençlik Forumu, SETA ve KAGEM, TDV Konferans Salonu, Ankara, 5 Mayıs ( Açık Oturum) Bal, F.Bir Dünya Medeniyeti Endülüs, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul, Mayıs 2014 ( Konferans) Elik, S. Thırd Annual Conference On The Muslım World 2014:Minorities İn The Muslim World Minority And Religious Minorities İn Turkish-Iran Political Relations, Kasım 2014 Hasah Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep ( Konferans) Elik, S.. Orta Doğu Da Barış Aktörler,Sorunları, Ve Çözüm Arayışları Sempozyumu, Explaıning The Middle Powers' Alignment:Iran And Turkey's Foreign Policy Toward Syrian Crisis, Aralık 2014, Marmara Universitesi Sultan Ahmet Konferans Salonu ( Konferans) 15

16 Elik, S. Turkey's Regional Policy At A Crossroads, The Arab Spring And Turkey-Iran Relations, Nisan 2014 London School Of Economıcs.İngiltere ( Konferans) Oturum Başkanı, Panelist: Çelik, G., Islamic Economics Workshop, İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul, Nisan 2014 (Panel) Çelik, G., Kocaeli Belediyesi Akçakoca Sempozyumu, Yy Arasında Kocaeli Yarımadasında Nüfus ve İskan (Seminer) Bilgin, M. Hüseyin, 12th EBES Conference - Singapore (Eurasia Business and Economics Society), 9-11 Ocak 2014, Singapur. ( Konferans) Ateş, H. Oturum başkanı, Session VIB: Local Governments & Finance, 12th International Conference on Knowledge, Economy & Management (ICKEM 2014) November 27-30, 2014 / Kemer-Antalya. ( Konferans) Ateş, H. Panelist, Yerel Yönetimlerde Gençlik ve Eğitim Politikaları Çalıştayı, 24 Eylül 2014, Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, Ankara. (Çalıştay) Ateş, H. Panelist, 6360 Sayılı Büyükşehir Kanunu Uygulama Sonuçları Çalıştayı, Ekim 2014, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca, Sakarya. (Çalıştay) Şener, S. Uluslararası Medeniyet Kongresi (Kongre) Yumuşak, İ.Güran. 12. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (Kongre) Taşdemir, M. Islamic Economics Workshop, İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul, Nisan 2014 (Panel) Bal, F. Islamic Economics Workshop, İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul, Nisan 2014 (Panel) Seminer: Çelik, G. İstanbul Bilimler Akademisi, Ekonomi Teorisi Semineri I. Mayıs 2014 Çelik, G. İstanbul Bilimler Akademisi, Ekonomi Teorisi Semineri,II. Mayıs 2014 Bilgin, M. Hüseyin, The current economic relations between Turkey and Moldova, Technical University of Moldova, 26 Eylül 2014, Kişinev, Moldova. Bilgin, M. Hüseyin, The economic relations of Turkey with Developing East Asian Countries, Chulalongkorn University, 5 Eylül 2014, Bangkok, Tayland. Bilgin, M. Hüseyin, The Impact of 2008 Financial Crisis on Firms' Productivity: Evidence from Eastern Europe, MSc Applied Economics Programme Contemporary Issues in Economics, Nanyang Technological University, 10 Eylül 2014, Singapur. Bilgin, M. Hüseyin, Labor Market Flexibility and Unemployment: Literature Review, MSc Applied Economics Programme Contemporary Issues in Economics, Nanyang Technological University, 3 Eylül 2014, Singapur. Bilgin, M. Hüseyin, Küresel Finansal Sistem ve Türkiye, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi, 15 Nisan 2014, İstanbul. Ateş, H. İslam Medeniyeti nin Sorunları ve Yeni Eğilimler, İLK-ÇEV, 30 Aralık 2014, Gebze. Ateş, H. Büyükşehir Belediyelerinde Stratejik Planlama, Ordu Büyükşehir Belediyesi, 5 Eylül 2014, Altınordu, Ordu. Ateş, H. Su ve Kanalizasyon İdarelerinde Stratejik Planlama Süreci, OSKİ, 6 Eylül 2014, Altınordu, Ordu. Ateş, H. Belediyelerde Stratejik Planlama, 14 Temmuz 2014, Gebze Belediyesi, Gebze, Kocaeli. Ateş, H. Liderlikte Kritik ve Analitik Düşünce, Genç Gelecek Liderlik Akademisi, 1 Mart 2014, Sancaktepe Belediyesi, Sancaktepe, İstanbul. Taşdemir, M. İstanbul Yenilik Ekosistemi nde Üniversitelerin Mevcut Durumu. İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı, Genç, H. Osmanlıdan Avusturalyaya Göç, ,Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat Seminerleri Arslan M. L., Yazarlık ve Yazmak, Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi, Bursa, 4 Aralık Bayram, F. Anadolu Tarihi: Selçuklu ve Beylikler, Bilim ve Sanat Vakfı Güz Seminerleri, Ekim

17 Söyleşi: İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar YAYIN TÜRÜ SAYISI Uluslararası Makale Ulusal Makale 8 15 Uluslararası Tebliğ Ulusal Tebliğ 7 4 Kitap Ulusal Dergi Hakemliği - 32 Uluslararası Dergi Hakemliği Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makale Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makale Erdoğan,S Yıldırım C., "The Relationship Between The Budget Deficit And Current Account Deficit In Turkey", Emerging Markets journal, vol.-, no.3, pp.886, 2014 Bilgin, M. Hüseyin, The Impact of 2008 Financial Crisis on Firm s Productivity: Evidence from Latvia, Lithuania and Romania (Ender Demir ve Chi Keung Marco Lau ile birlikte), Journal of Security and Sustainability Issues, Vol.3(4), Haziran 2014, pp Ateş, H. Hamza Ateş ve D. Demirel, Üçüncü Yol ve İngiltere de Blair Dönemi Kamu Reformları, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 47, No. 3, Eylül Şener, S. Youth and Socialization, ATCOSS Turks-Arab Social Sciences Congress Book, 2014 Istanbul Taşdemir M., Yalama A., "Volatility Spillover Effects In Interregional Equity Markets: Empirical Evidence From Brazil And Turkey", Emerging Markets Finance & Trade, vol.50, no.2, pp , 2014 Yumuşak İ.G., Yıldırım D.Ç., Yıldız A., "The Relationship Between Woman Education And Health: The Case Of Turkey", Humanities & Social Sciences Review (HSSR), vol.3, 2014 Arslan M. L., Şeker Ş. E., "Web Based Reputation Index Of Turkish Universities", International Journal of E-Education, E-Business, E-Management and E-Learning, vol.4, pp , Arslan M. L., Şeker Ş.E., Kızıl C., "Innovation Driven Emerging Technology From Two Contrary Perspectives: A Case Study Of Internet", EMAJ: Emerging Markets Journal, vol.3, pp.87-97, Arslan M. L., Şeker Ş.E., Dinç M., "Productive Academic Database Enrollment", International Proceedings of Economics Development and Research, vol.76, no.8, pp.40-46, Bayram, F.,"Chatham House'da Tarih Yazmak: Savaş, Ölüm ve Aşk Girdabında Arnold J. Toynbee", İstanbul Medeniyet Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Dergisi, sayı: 2 (Mayıs 2014), s Seker,Ş. E., Bojan GEORGOEVSKI, (2014) Financial Crisis and the ICT Industry, Cross Market Research on Europe, US, Turkish and Gulf Countries, Research Journal of Finance and Accounting, v. 5, is. 24, pp , 2014 Seker,Ş. E., Cihan Mert, Giorgi Jamburia, Mehmet Hüseyin Temel, (2014) Technological Impact Of Employment Web Sites In Caucasus Region, European Journal of Business Research, vol. 14, is. 3, pp. 886, 2014 Seker,Ş. E., Bilal Cankir, and Mehmet Lutfi Arslan, Information and Communication Technology Reputation for XU030 Quote Companies, International Journal of Innovation, Management and Technology vol. 5, is. 3, pp , June, DOI: /IJIMT.2014.V5.517 Seker,Ş. E., Kızıl, C., Arslan, M. L., An Accounting Viewpoint for the Relationship Between Intellectual Capital and Web Trends of BIST 30 Firms in Turkey, Maliye Finans Yazıları Dergisi, Yıl: 28, Sayı: 101, Nisan 2014, ss Seker,Ş. E., Mehmet Emin Okur, Zuhal Akkas Dilbaz, Human Resource Management Problems for Insurance Company Mergers: A Case Study, Journal of Advanced Management Science (JOAMS), 12/2014, Vol. 2, Is. 4, pp , DOI: /joams

18 Seker,Ş. E., M. Lutfi Arslan, Cevdet Kizil, Innovation Driven Emerging Technology from two Contrary Perspectives: A Case Study of Internet, Emerging Markets Journal 03/2014; 3(3): DOI: /emaj Seker,Ş. E., Bilal Cankir, and Mehmet Emin Okur, Strategic Competition of Internet Interfaces for XU30 Quoted Companies, International Journal of Computer and Communication Engineering vol. 3, no. 6, pp , Seker,Ş. E.,Kızıl, C, Avarkan, T. (2014), Türk İşletme Dünyasından Muhasebe Barter Uygulamaları ve Örnekleri, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 7, ss (24 Mart 2014). Seker,Ş. E.,, Y. Unal, Z. Erdem, H. Erdinc Kocer (2014), Ensembled Correlation between Liver Analysis Outputs, International Journal of Biology and Biomedical Engineering, ISSN: , Volume 8, pp. 5, 2014 Seker,Ş. E., Mehmet Lutfi ARSLAN, Web Based Reputation Index of Turkish Universities, International Journal of E-Education E-Business E-Management and E-Learning (IJEEEE), 2014, Issn : , vol.4, is.3, pp , DOI : /IJEEEE.2014.V4.330 Seker,Ş. E., Oguz ALTUN, Ugur AYAN, Cihan MERT (2014), A Novel String Distance Function based on Most Frequent K Characters, International Journal of Machine Learning and Computation (IJMLC),2014, Issn : , vol.4, is.2, pp Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makale Karaman,M. Lutfullah, 21. Yüzyılın Türkiyesinin Doğu-Batı Ayrışmasında Yeni (Bir Konum/Kimlik Kazanan) Dış Politikası: Okuma Notları Üzerinden (Kipling e Nazire Olarak) Bir Değerlendirme Denemesi, Yeni Türkiye, Yeni Türkiye Özel Sayısı: Yıl 10, Sayı 56 (Ocak-Şubat 2014), ss Şener, S. Şehir ve Medeniyet İlişkisi, Medeniyet Araştırmaları Dergisi, Yıl.2,Sayı.2,2014 Şener, S. Çocuğun Sosyalleşmesinde Ailenin Rolü, Sosyal Kalkınma Perşpektifinden Doğu Marmara da Kadın ve Çocuk Sorunları, TC.Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Kocaeli Eylül,2014 Yumuşak İ.G. "Bilgi Ekonomisinin Bir Unsuru Olarak Yenilik Ekonomisi ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme", İktisadi Yenilik Dergisi, ss.ıı-vıı, 2014 Demir, İ. Libya daki İç Savaş ve Küresel Petrol Fiyatları: Ocak 201 Haziran 2012, ADAM Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1, ss: 57-75, (2014). Genç, H., Erdem Özgür., "Sarantis Archigenes (Serandi Arsizen), Pellegrino Rossi And The Spread Of The Classical Approach In The Ottoman Empire", The European Journal of the History of Economic Thought, vol.21, no.3, pp.42447, 2014 Arslan M. L., Şeker Ş.E., Kızıl C., "An Accounting Viewpoint For The Relationship Between Intellectual Capital And Web Trends Of Bist 30 Firms In Turkey", Maliye Finans Yazıları Dergisi, no.28, ss.53-81, Bal F., "Çölün Ekonomisi: İslam Öncesi Arap Yarımadası'ında Ticaret, Ortaklık, Para ve Kredi", Akademik Ortadoğu, cilt.9, ss , Bal F., "Çağdaş Uluslararası Sistemin Kaynağı ve İlk Dönemi Olarak İspanya-Portekiz Atlantik Sistemi, ", Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss , Yücel,Ö. Halkların Ekonomik (İktisadi) Self Determinasyon Hakkı ve Afrika daki Halklar, Adam Akademi, Cilt 4, Sayı:1, Haziran Ermağan. İ, Katar Dış Politikası ve Arap Halk İsyanları, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl : 2014 Cilt :12 Sayı :2, s (Burak Gümüş; Dergide makale) Haziran Ermağan. İ, Çin in Ortadoğu Politikaları, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2014/2,Sayı:37,s Elik, S. "Türkiye-İran İlişkileri Tahlillerine Kuramsal Ve Yöntemsel Bir Yaklaşım", Bilge Strateji Dergisi, cilt.6, ss.15-28, 2014 Elik, S. "Çağdaş Uluslararasi Sistemin Kaynaği Ve İlk Dönemi Olarak İspanya-Portekiz Atlantik Sistemi, ", Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.16, Ss ,

19 Bayram, F.,Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makale: 'Hor Görme Garibi!': Seyyid Kutub'un Kalemindeki 'Köyden Bir Çocuk', ADAM Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt: 4, sayı: 1 (Haziran 2014), s Bilimsel Kongrelerde Sunulan Tebliğ Uluslararası Bilimsel Kongrelerde Sunulan Tebliğ G,Çelik, Kocaeli Yarımadasında Nüfus ve Yerleşim (15-19 y.yıllar) Bilgin, M. Hüseyin, Nonlinear Model of Military Expenditure Convergence: Evidence from ESTAR Nonlinear Unit Root Test (Chi Keung Marco Lau ve Ender Demir ile birlikte), 14th EBES Conference - Barcelona (Eurasia Business and Economics Society), Ekim 2014, Barselona, İspanya. Bilgin, M. Hüseyin, The impact of world energy price volatility on aggregate economic activity in developing Asian economies (Gökhan Karabulut ve Giray Gözgör ile birlikte), Asia One Foundation Lecture Series, 27 Ağustos 2014, Singapur. Bilgin, M. Hüseyin, The Impacts of the Turkish TV Series on the Image of Turkey and Tourism: Eastern European Case (Ender Demir ve Davor Labas birlikte), Istanbul Economics and Finance Workshop-VI, International Sarajevo University, Haziran 2014, Saraybosna, Bosna Hersek. Ateş, H. Geleceğin Şehrinde Sivil Toplum ve STKlar, Geleceğin Şehri Sempozyumu, Aralık 2014, Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi, İstanbul. Ateş, H.,S. Çavuşoğlu ve G. Çürüksulu, Bir Öğrenilmiş Çaresizlik Örneği: Yerel Yönetim Personelinin Değişime Adaptasyonu, Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Kasım 2014, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazi Mağusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ateş, H. Public Administration and Minority Rights in Turkey, First Global Symposium on Public Policy and Administration in the Middle East, Eylül AMEPPA, St. Petersburg, Rusya. Ateş, H. ve S. Alvanoğlu, Arap Aleviliği (Nusayrilik) ve Anadolu Aleviliği nin Siyasal Tutum Açısından Değerlendirilmesi; Hatay ve Tunceli İllerindeki Alevi Grupların Karşılaştırmalı bir Analizi, Quo Vadıs: Sosyal Bilimler Hopa Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı, İktisat, Siyaset Ve Toplum Üçgeninde Küreselleşmenin Yerel Dinamikleri, Ekim 2014, Artvin Çoruh Üniversitesi, Hopa/Artvin, Ateş, H. Teaching Islamic Civilisation in the Modern World: Intellectual Needs for Overcoming the Negative Image of Islam and Islamic Civilisation Patterns, SICON 4 Conference, SOASCIS, University of Brunei Darusselam, 3-5 Kasım 2014, Bandar Seri Begawan, Brunei Darusselam. Ateş, H. B. Yıldız, H. Yıldız ve Hamza Ateş, Sanal Kaytarma Davranışlarında Örgütsel Adalet Algısının Rolü, 12th International Conference on Knowledge, Economy & Management (ICKEM 2014) November 27-30, 2014 / Kemer-Antalya. Ateş, H. ve M. Bıyıkoğlu, Belediyelerde Değişen Yönetim Anlayışları: Geleneksel Kamu Yönetiminden Yeni Kamu İşletmeciliğine, 12th International Conference on Knowledge, Economy & Management (ICKEM 2014) November 27-30, 2014 / Kemer-Antalya. Ateş, H.ve M. Çöpoğlu, Kamu Yönetimi ve Çalışma Hayatında Esneklik, 12th International Conference on Knowledge, Economy & Management (ICKEM 2014) November 27-30, 2014 / Kemer-Antalya. Şener, S. The need of Value Centered Sociology, International Social and Humanities Congress, 114 September, 2014, St.Petersburg, Russia Yumuşak İ.G., Kayadibi S., "Application Of Cash Waqf Transfer In Islamic Financial Industry: Indonesian Study Case", GIBA, Florida, ABD, Mayıs 2014 Yumuşak İ.G., Yıldırım C., Yıldız A., "The Relationship Between Women S Education And Health: The Case of Turkey", IJAS American Canadian Conference for Academic Disciplines, Toronto, KANADA, Mayıs 2014 Yumuşak İ.G. "Sosyal Sermayenin Kentsel Yaşamın Sürdürülebilirliğine Katkısı", 12th International Conference on Knowledge, Economy & Management, Antalya, Turkey, Kasım 2014 Oktay. T, Türkiye deki Belediyelerin Türk Cumhuriyetleri ile Kardeş Şehir İlişkileri Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu, (25-26 Kasım 2014: Gazimağusa/KKTC), Türk Dünyasında Yerel Yönetimlerin Sorunları, Sempozyum Bildiri Kitabı, Editör: Deniz İşçioğlu. Oktay. T, Metropolitan Government Reform in Turkey and New Model Features, V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, (114 September 2014: St. Petersburg/Russia). Bal F., " Endülüs Müslümanlarının İspanyol Sosyal ve Ekonomik Hayatı Üzerindeki Etkileri", Uluslararası Medeniyet Kongresi, İstanbul, Ocak Ermağan. İ, İslamofobi: Neden Yapıyorlar? Nasıl Karşılık Veriyoruz? 19

20 Elik, S. Thırd Annual Conference On The Muslım World 2014:Minorities İn The Muslim World Minority And Religious Minorities İn Turkish-Iran Political Relations, Kasım 2014 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep Elik, S., Orta Doğu Da Barış Aktörler,Sorunları, Ve Çözüm Arayışları Sempozyumu, Explaıning The Middle Powers' Alignment:Iran And Turkey's Foreign Policy Toward Syrian Crisis, Aralık 2014, Marmara Universitesi Sultan Ahmet Konferans Salonu Elik, S., Turkey's Regional Policy At A Crossroads, The Arab Spring And Turkey-Iran Relations, Nisan 2014 London School Of Economıcs.İngiltere Seker,Ş. E., Khaled Mohammed Al Naami, Latifur Khan (2014), GISQF: An Efficient Spatial Query Processing System, Cloud Computing (CLOUD), 2014 IEEE 7th International Conference on, pp , IEEE 2014 Seker,Ş. E., Menduh DINC, M. Lutfi ARSLAN Productive Academic Database Enrollment, International Proceedings of Economics Development and Research (IPEDRv76), Vol. 76, pp , Apr, 2014, DOI: /IPEDR V Ulusal Bilimsel Kongrelerde Sunulan Tebliğ Ateş, H.ve Fatih Akbulut, Kamu Yönetiminde Karar Alma Sürecinde Bulgulara Dayalı Sistematik bir Araç Olarak Etki Değerlendirmesi, Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu 2014, Yerel Yönetim Reformları, 24 Ekim 2014, Marmara Üniversitesi STK Araştırma Merkezi, Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Kampüsü, İstanbul. Oktay. T, Gençlere yönelik politika ve Hizmetlerde Yerel Yönetimlerin Rolü, Gençlik Politikaları ve Hizmetleri Çalıştayı, (26-27 Aralık 2014, Konya). Oktay. T, Yerel Yönetim Reformları ve Belediye Meclisleri, Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu: Yerel Yönetim Reformları, (24 Ekim 2014: Marmara Üniversitesi, İstanbul) Oktay. T, Meclis Komisyonlarının Karar Alma Sürecindeki Rolü, Yerel Yönetimler Sempozyumu, (6 Mart 2014: Marmara Üniversitesi, İstanbul) Kitap Editörlüğü ve Kitap Yazarlığı Çelik, G., Sosyopark, Cinius Yayınları, Şubat Eryılmaz, B., Kamu Yönetimi, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, Eryılmaz, B., Kamu Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları 2. Baskı/ Ünite (Gözden Geçirilmiş Baskı) Erim H. Neşe, Gümrük Yıllığı (Rüsumat Salnamesi), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yayınları,16, Ankara,2014. Hamdi Genç., Tiğinçe Oktar, "Tütün İdaresinin Reji Den Tekel E Dönüşümünün Hikâyesi", Mucizeden Belaya Yolculuk Tütün, Mercimek H. Vakıf, Akçiçek İ. Eren, Ed., Tarihçi Kitabevi, Istanbil, ss.536-, 2014 Yumuşak İ.G., "Ottoman Loss Of Human Capital In The Gallipoli Campaign", in: Gallipoli: History and National Imagination, M. Mehdi İlhan, Eds., Türk Tarih Kurumu, Ankara, pp."57-77"-, 2014 Demir, İ. Uluslararası Petrol Politikaları Piyasaları Fiyatları (Dora Yayınları: Bursa, 2014). Demir, İ. (Editör) Türkiye nin Dış Politikası Yeni Eğilimleri Yeni Yönelimleri Yeni Yaklaşımları (Dora Yayınları: Bursa, 2014). Oktay, T., Medeniyet Araştırmaları Dergisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Oktay, T., Siyasal Bilimler Dergisi, Marmara Üniversitesi. Arslan M. L., Çetin C., "Mülakat: Teori, Süreç Ve İlkeler", Beta, İSTANBUL, Arslan M. L., Çetin C., "Müzakere Teknikleri: İlke, Süreç, Uygulama ", Beta, İSTANBUL, Arslan M., Çetin C., Dinç E., "İnsan Kaynakları Yönetimi", Beta, İSTANBUL, Tunçer Kılavuz, İ. Power, Networks and Violent Conflict in Central Asia. A Comparison of Tajikistan and Uzbekistan, Abington, New York: Routledge, Ermağan. İ, Dünya Siyasetinde Afrika 1 (Editör) Ermağan. İ, Çin-Afrika İlişkileri (Co-Yazar) Ermağan. İ, Orta Afrika Cumhuriyeti (Çeviri) Ermağan. İ, Botswana (Çeviri) 20

21 Çeviker A., Gedikli A., "Greece In The Great Depression And The European Debt Crisis: Transmission And Process ", in: The European Debt Crisis Causes, Consequences, Measures and Remedies, Arı A., Eds., Cambridge Scholars Publishing, London, pp , Dergi Hakemliği Uluslararası Dergi Hakemliği Eryılmaz, B. Amme İdaresi Dergisi (SSCI) Bilgin, M. Hüseyin, Emerging Markets Review (SSCI) Bilgin, M. Hüseyin, Singapore Economic Review (SSCI) (2 makale) Taşdemir, M. Economic Modelling (SSCI) Taşdemir, M. Applied Economics (SSCI) Yumuşak İ.G. Türkiye İslam İktisadı Dergisi Yardimci Editör, ( Devam Ediyor) Yumuşak,İ.G. The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management, Editör, ( Devam Ediyor) Yumuşak, İ.G. The Journal of Global Analysis, Yayin Kurul Üyesi, ( Devam Ediyor) Tunçer Kılavuz, İ. Central Asian Survey Ulusal Dergi Hakemliği G,Çelik, Tarih Kurumu Dergisi Bilgin, M. Hüseyin, İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası Bilgin, M. Hüseyin, ANEMON Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2 makale) Bilgin, M. Hüseyin, ADAM Akademi Sosyal Bilimler Dergisi Bilgin, M. Hüseyin, Doğuş Üniversitesi Dergisi Bilgin, M. Hüseyin, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi Şener, S. Sakarya Üniv. Fen Edebiyat Fak. Dergisi, Mardin Artuklu Üniv.Mukaddime Dergisi, Şener, S. Bartın İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Istanbul Medeniyet Üniv.Medeniyet Araştırmaları Dergisi Şener, S., Yeni Türkiye de Bilginin önemi ve geleceği, Yeni Türkiye Dergisi, Yıl.10, sayı.56, Ankara 2014 Yumuşak,İ.G. Kırklareli İİBF Dergisi, Danisma Kurul Üyesi, ( Devam Ediyor) Yumuşak,İ.G. Maliye, Degerlendirme Kurul Üyesi, ( Devam Ediyor) Yumuşak,İ.G. Öneri, Degerlendirme Kurul Üyesi, ( Devam Ediyor) Yumuşak,İ.G. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Metodoloji ve Sosyoloji Araştırma Merkezi Sosyoloji Konferansları, Degerlendirme Kurul Üyesi, ( Devam Ediyor) Yumuşak,İ.G. Medeniyet Araştırmaları Dergisi, Editör, ( Devam Ediyor) Bal F., Çankırı Karatekin Ü. İİBF Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım Ermağan. İ, Trakya Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Elik, S., Perceptıon Elik, S., Insıgth Turkey Elik, S., İnsan Ve Toplum Elik, S., Bilge Stratejı Elik, S., Iıbf Marmara Üniversitesi Dergisi Elik, S., Sakaraya Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü Dergisi Ateş, H., Öneri (Marmara Üniv. SBE) Dergisi Ateş, H., The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management Ateş, H., Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Ateş, H., Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Ateş, H., Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Ateş, H., Denetişim Dergisi Ateş, H., Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi Ateş, H., Selçuk Üniversitesi Akşehir MYO Sosyal Bilimler Dergisi Ateş, H., Avrasya İncelemeleri Dergisi [AVİD-Journal of Eurasian Studies] Ateş, H., Journal of Civilization Studies 21

22 5. Sağlık Hizmetleri 5.3.Proje Bilgileri PROJE DEVİR YENİ TOPLAM TAMAMLANAN TOPLAM ÖDENEK BİLİMSEL ARAŞTIRMA ,63 TL ,83TL PROJELERİ KALKINMA BAKANLIĞI ,00 TL ,00 TL (TÜBİTAK) ,00 $ ,00 SANTEZ PROJELERİ DIŞ KAYNAKLI PROJELER A.B ,00 TL DİĞER ,00 TL TOPLAM ,63-TL ,83-TL 5.3.Projelerde Yer Alma Uluslararası Projelerde Yer Alma Yeni Projeler Ateş, H. LOG REF, Local Public Sector Reforms: An International Comparison, COST-TÜBİTAK Projesi, araştırmacı.( ) Devam Edenler Bilgin, M. Hüseyin, Uluslararası Katılımlı Araştırma Projesi, Türk TV Dizilerinin Türkiye İmajı ve Turizme Etkileri: Doğu Avrupa Örneği, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) dâhilinde, (72.258,10 TL) Biten Projeler Elik, S. Makedonya ve Bosnada dini musiki ve halkı müziği eserlerinin derlenmesi Istanbul medeniyet univ. bap projesi proje yrd. Doç.d dr. ubeldullah sezekli yönetiminde yürütülmektedir.( ,00 TL) Şener, S. Resurgence of peripheral postindustrial cities, National Science Center, , Poland (35.00,00TL) (Fakültemizde 40-b ile görevli.) Genç, H. Osmanlıdan-Avusturalyaya Göç (30.000$) Ulusal Projelerde Yer Alma Yeni Projeler G,Çelik, "Değerler, Dindarlık, Dünyevileşme ve Yaşam Memnuniyeti Araştırması" İMU-BAP ( TL) Bilgin, M. Hüseyin, Bilimsel Etkinlik Katılım Projesi, Askeri Harcamaların Yakınsamasının ESTAR Doğrusal Olmayan Birim Kök Testi ile İncelenmesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) dâhilinde, (3.983,63 TL) Eryılmaz, B. SBG Sosyal Bilimler Alanında Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi (Yönetici) Oktay, T(Araştırmacı) ( ,57 TL) Ateş, H.TSG İstanbul Medeniyet Üniversitesi Araştırmacı Altyapısının Desteklenmesi, BAP Projesi, araştırmacı, TL Ateş, H. Sivil Toplum Kuurluşları Kapasite Geliştirme Projesi, araştırmacı, TL Ateş, H. Yeni Büyükşehirlerin Sivil Kapasitesi Gelişiyor, araştırmacı, TL Ateş, H. Local Government Reform (Log-Ref), TÜBİTAK Destekli Proje, araştırmacı, TL Ateş, H. SUY Sanal Kaytarma Davranişlarinda Örgütsel Adalet Algisinin Rolü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) dâhilinde, 2000 TL Oktay, T., Yerel Yönetimler ve Kültür Politikaları Bağlamında İstanbul'da Kentsel Koruma Sorunsalına Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi Projesi, Marmara Üniversitesi, BAP Projesi, 2014, Konum: Araştırmacı (30.000,00TL) 22

23 Bal,F. İstanbul Yenilik Ekosistemi İçerisinde Üniversitelerin Mevcut Durumu, Proje yasal sorumlusu ve araştırmacı olarak Devam Edenler Eryılmaz Bilal; Çalışanların Mesleki Donanımları ve Uygun İstihdam Politikalarının Geliştirilmesi Projesi İstanbul Kalkınma Ajansı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Proje Koordinatörü (69.491,53TL) Ateş, H. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi Altyapısını Geliştirme Projesi, BAP Projesi, proje yürütücüsü. ( ,00 TL) Oktay, T Yuşmuşak, İ.G.(Araştırmacı) Şeker Şadi Evren, "Sosyal Ağ üzerinde Veri Analizi", İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Yönetici Biten Projeler Yumuşak,İ.G. TÜBİTAK Bilimsel Etkinlik Projesi, 12. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, (13.000,00TL) Taşdemir, M. Genç Akademisyen ve Lisansüstü Öğrencileri Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini Tartışıyor, AB Projesi (60.000,00TL) Taşdemir, M. İstanbul Yenilik Ekosistemi İçerisinde Üniversitelerin Mevcut Durumu, İstanbul Kalkınma Ajansı (69.000,00 TL) Taşdemir M., Blok Mermer İhracatına Getirilebilecek Kısıtlamalar ve Muhtemel Sonuçları, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi ve Ekonometri Merkezi (25.000,00TL) Şener, S. Gübretaş A.Ş. İletişim,Kurum Kültürü ve Rehabilitasyon, (74.000,00TL) (Fakültemizde 40-b ile görevli.) Çeviker, A.,Genç Akademisyen ve Lisansüstü Öğrencileri Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini Tartışıyor (60.000,00TL) Çeviker, A.,İstanbul Yenilik Ekosistemi İçerisinde Üniversitelerin Mevcut Durumu İSTKA (69.000,00 TL) Çeviker, A.,Türkiye burslusu yabancı öğrencilerin akademik ve mesleki eğitim projesi Yurt Dışı Türkler Daire başkanlığı ( ,00 TL) Çeviker, A., Osmanlı Kültür Tarihi Yaz Okulu 2014 Yunus Emre Enstitüsü, Türk Dil Kurumu, (Yurt Dışı Türkler Daire başkanlığı) ( ,00 TL) 5.4- Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar ÜNİVERSİTE ADI ANLAŞMANIN İÇERİĞİ 5.5-İdari Hizmetler Fakültemiz bütçesinin her yıl hazırlanması. Bütçe ödeneklerinin kanun ve yönetmeliklere uygun olarak tasarruf genelgelerine uyularak harcanması. Bütçe ödeneklerinin akademik ve idari birimlerin ihtiyaçları için en verimli şekilde kullanılması. Akademik ve idari personel maaşları, akademik personelin ek ders ücretleri, yolluk ve yevmiye ödemelerinin düzenli ve zamanında yapılması. Demirbaş ayniyat kayıtlarının tutularak yıllık kontrollerinin yapılması. Bütçe harcama işlemlerinin dosya kayıtlarının tutulması Yazışmaların yapılması Akademik Birimler Siyasal Bilgiler Fakültesi: Fakültemiz İktisat ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerine eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci alımı gerçekleştirilmiş olup, hazırlık öğrencileri Yabancı Diller Yüksek Okulu nda, lisans öğrencileri ise Fakültemizde eğitim görmektedirler İdari Birimler Fakültemizde eğitim-öğretim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için akademik personelin görev süresi uzatma, yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeleri, nakil ve terfi işlemlerinin yapılması, 23

24 Fakültemiz bütçesinin her yıl hazırlanması, bütçe ödeneklerinin kanun ve yönetmeliklere uygun olarak tasarruf genelgelerine uyularak harcanması, bütçe ödeneklerinin akademik ve idari birimlerin ihtiyaçları için en verimli şekilde kullanılması, akademik ve idari personel maaşları, akademik personelin ek ders ücretleri, yolluk ve yevmiye ödemelerinin düzenli ve zamanında yapılması, Demirbaş ayniyat kayıtlarının tutularak yıllık kontrollerinin yapılması, bütçe harcama işlemlerinin dosya kayıtlarının tutulması, yazışmalarının yapılması, Fakültemiz idari işlemleri ile ilgili olarak kurum içi ve kurum dışı evrak yazışmalarının yapılması, evrakların dosyalama ve teslim işlemlerinin takibi, kurum içi ve kurum dışı iletişimin sağlanması, Kanun yönetmelik ve yönergelerin takip edilerek uygulanması ile ilgili çalışmaların yapılması. 5.6-Diğer Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Harcama birimlerinde süreç kontrolü yapılır. Süreç kontrolünde, her bir işlem daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde tasarlanır ve uygulanır. Malî işlemlerin yürütülmesinde görev alanlar, yapacakları işlemden önceki işlemleri de kontrol ederler. Süreç kontrolünü sağlamak amacıyla Fakültemiz tarafından hazırlanan malî işlemlerin süreç akış şeması üst yöneticinin onayı ile yürürlüğe konulmuştur. Fakültemizde mal ve hizmet alımları 4734 sayılı Kanunun 22/d. maddesine uygun olarak yapılmaktadır; Fakültemizin satınalma birimince gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarında Süreç Akım Şeması aşağıda yazıldığı şekildedir. İhtiyaçlar, sahibi birim tarafından hazırlanan alım veya yapım işlerine ait teklif şartnamesi ile birlikte yazılı olarak hazırlanır ve Üst Yönetime sunulur. Üst Yönetimce uygun görülen talep ilgili harcama birimine havale edilir. Harcama Birimindeki ilgili personel tarafından, talepte belirtilen ihtiyaca ait yaklaşık maliyet tespiti yapılır. Bunun sonucuna göre bütçe ödenekleri ve ilgili harcama kalemi dikkate alınarak onay belgesi hazırlanır. Onay Belgesinde ihale usulü, ilan yapılacaksa ilanın şekli, Bütçe tertibi ve diğer bilgiler belirtilir ve onay belgesi gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından imzalanır. Onayı alınan talep şartnamesine uygun en düşük fiyat teklifi dikkate alınarak alım gerçekleştirilir. Talep edilen birim veya bölüme getirilen mal/hizmet kurumca oluşturulan muayene komisyonunun onayına sunulur. Şartnameye uygun olup olmadığı kontrol edilir ve uygunluğu onaylanırsa alım yapılır. Ön Mali Kontrole tabi işlemlere ilişkin esas ve usullerde belirtilen parasal limitlerin altında olan alımlar, iş gerçekleştirildikten sonra işin gerçekleştiğini gösteren yasal diğer belgeler ve ödeme emri belgesi 3 nüsha olarak hazırlanarak Kurumun Harcama Yetkilisi tarafından imzalanır. Hazırlanan 3 adet dosyadan 2 si Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimine ödenmek üzere gönderilir. Diğer dosya kurum arşivinde dosyalanır. Ön Mali Kontrole Tabi İşlemlere ilişkin Esas ve Usullerde belirtilen parasal limitlerin üstünde olan ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Birimine gönderilen Mal ve Hizmet Alımına ait evraklar kontrol edilir ve düzenlenen görüş yazısı işlem dosyası ile birlikte Harcama Yetkilisine gönderilir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Birimince kontrolü yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin olanlara uygun görüş verilmesi halinde, İç Kontrol Birimince Uygun Görüş yazısı düzenlenmeyip, kontrole tabi belge üzerine KONTROL EDİLMİŞ VE UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR şerhi düşülerek Harcama Yetkilisine gönderilir. 24

25 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Birimince incelenen ödeme emri belgeleri uygun bulunduğu takdirde ödenmek üzere muhasebe birimine, uygun bulunmadığı takdirde görüş yazısı ekinde Harcama Yetkilisine gönderilecektir. D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri Stratejik Amaçlar Stratejik Amaç-1 Modern teknolojiye dayalı, öğrenci merkezli, medeniyet odaklı, lisans ve lisansüstü dengesine dayalı araştırma üniversitesi anlayışa uygun eğitim vermek Stratejik Amaç-2 Çalışma hayatında tercih edilen araştırmacı, yenilikçi ve girişimci mezunlar vermek Stratejik Amaç-2 Eğitim ve Öğretimde Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri kurmak Stratejik Amaç-3 Uluslararası düzeyde nitelikli akademik kadro ile eğitim vermek. Stratejik Amaç-4 Performansa dayalı akademik değerlendirme sistemini kurarak yayın ve araştırma faaliyetlerini teşvik etmek Stratejik Hedefler Hedef yılı sonuna kadar eğitim yapılan tüm programlarda derslerin en az % 20 sinin probleme dayalı eğitim modeline geçmesi sağlanacaktır. Hedef yılına kadar, lisans ve lisansüstü programlarda uzaktan eğitim oranı en az % 10 düzeyine çıkarılacaktır. Hedef-3 Yeni açılacak tüm programlarda eğitime başlanmadan önce, Bologna ilkeleri çerçevesinde tüm derslere ait ders müfredat planı ve ilgili diğer materyalleri sanal ortamda öğrenci erişimine açılacaktır Hedef yılı sonuna kadar lisans ve lisansüstü öğrencilerin akademik danışmanlık hizmetlerinden memnuniyet oranı % 70 e yükseltilecektir. Hedef yılı sonuna kadar, lisansüstü programlardaki yabancı uyruklu öğrenci düzeyi en az % 10 a çıkarılacaktır Hedef-11 Ders içerikleri öğretim üyeleri tarafından her yıl gözden geçirilerek, yeni gelişmelere uygun hale getirilecektir. Hedef yılından itibaren, eğitim-öğretim hizmetlerinde iş dünyasının tecrübelerinden yararlanmak amacıyla uzman kişilerin üniversitede eğitim vermesi sağlanacaktır. Hedef-15 Tüm öğrencilerin, ilgili sektörde uygulamalı eğitim almaları sağlanacaktır. Hedef-22Uluslararası eğitim ve staj programlarından yararlanan öğrenci oranı % 5 in üzerinde tutulacaktır. Hedef yılı sonuna kadar tüm öğretim elemanlarının en az bir kez araştırma konuları ile ilgili olarak, kısa süreli araştırma, kurs, kongre-seminer katılımı vb. amaçlarla uluslararası değişim programı ile araştırmacı yetiştirme programları çerçevesinde görevlendirilmesi sağlanacaktır. Hedef-35 Her öğretim üyesinin uluslararası indekslere giren yayınlarının; Mühendislik ve Fen Bilimleri alanında yılda en az 1 in, Tıp Bilimlerinde en az 2 nin ve Sosyal Bilimler alanında en az 0,5 in üzerinde olması sağlanacaktır. 25

26 Stratejik Amaç-5Uluslararası işbirliğine dayalı bilimsel organizasyonlar düzenleyerek sürdürülebilir kılmak Stratejik Amaç-6 Toplumsal sorumluluk projelerinde öncü olmak Stratejik Amaç-8 Strateji, performans ve kaliteye dayalı katılımcı yönetim anlayışını yerleştirmek Stratejik Amaç-9 Kurumsal kültür oluşturarak insan kaynaklarını sürekli geliştirmek Stratejik Amaç-10 Yenilikçi ve girişimci üniversite anlayışını geliştirerek; Kaynak üreten, verimli ve etkin bir finansal yapı kurmak Hedef-47 Her yıl, uzman kişilerin davetli katılımıyla en az 10 adet tematik çalıştay düzenlenecektir. Hedef yılı sonuna kadar üniversitede üretilen bitirme projesi, tez ve dönem ödevi vb. çalışmaların en az %20 sinin toplumsal sorumluluk kapsamında kurgulanması sağlanacaktır Hedef-56 Üniversite kurumsal performans yönetim sistemi kurularak, her yıl belirli periyotlarla üniversite düzeyinde kurumsal performans değerlendirmesi yapılacaktır. Hedef-58 Personel nitelik ve ihtiyaç analizleri yapılmak suretiyle personel için eğitim ihtiyaçları saptanarak, her personelin yılda en az 10 saat eğitim alması sağlanacaktır. Hedef-59 Üniversitemizin tüm idari ve akademik hizmetleri, Kamu Hizmet Standartları nda belirtilen nitelik ve sürelerde verilecektir Hedef yılı sonuna kadar tüm birimlerinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönergeleri ile iç kontrol standartları belirlenerek uygulanacaktır. Hedef-62 Üniversitemizin stratejik öncelikleri ve gelişim politikaları dikkate alınarak insan kaynakları planlaması 2014 yılı sonunda tamamlanarak, 2018 yılı sonuna kadar akademik ve idari kadrolar ideal oranlara ulaştırılacaktır. Hedef-68 Araştırmacı öğretim üyesi sayısı her yıl en az % 10 oranında artırılacaktır. Hedef-70 Üniversitemizde yapılan araştırma sonuçlarının ekonomiye kazandırılması ile teknoparkta ve/veya Sosyoparkta şirket kurulması desteklenmesi. Hedef-73 Temel gelişim derslerinin en az % 20 si yenilikçilik ve girişimcilik esaslı olması sağlanacaktır. Hedef yılından itibaren her fakültede en az bir birimin araştırma birimi niteliğine ulaşması sağlanacaktır. B. Temel Politikalar ve Öncelikler o o o o o o o o POLİTİKALAR Eğitim-öğretimde kaliteyi gözetmek Bilimsel araştırma ve uygulamaları teşvik etmek Akademik liyakata önem vermek Başarıyı önemsemek Gelişime açık olmak Çalışanların yönetime katılımını öngören yönetim politikası uygulamak Ulusal kimlikle evrensel değerleri bağdaştırmak Etik düşünceye ve anlayışa sahip olmak 26

27 o Kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanmak o Özgürlük içinde disiplini öngörmek o Tutarlı ve adaletli bir yönetim politikası izlemek o Topluma ve çevreye duyarlı olmak o Ulusal ve kültürel değerleri gözetmek o o o o ÖNCELİKLER Fakültemizde çağdaş eğitim-öğretiminin gerektirdiği kaliteli eğitim-öğretim hizmetlerinin verilebilmesi için fiziki mekanların iyileştirilmesinin sağlanması, Dersliklerin alt yapı ve donanımlarının geliştirilmesi, Makine-teçhizat ve malzeme eksikliklerinin giderilmesi, Öğretim üyesi sayısını artırarak öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı oranını en iyi seviyeye getirmek. C. Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Bütçe Giderleri 2014 BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇE K. ORANI TL TL % BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI , ,62 90, PERSONEL GİDERLERİ , ,65 89, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ,73 99, , ,24 36,36 Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri; Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar bölümünde ayrıntılar verilmiştir. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 2.Personel Giderleri (01) 6260 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilmiş ödeneklerden birim detay bazda Üst Yönetici tarafından 01 Personel Giderleri için ,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içinde TL lık ödenek düşülerek ,00.- TL ödenek olmuştur. Yılsonu itibarıyla toplam ,65- TL sı harcanmıştır. Harcamanın yılsonu ödeneğine oranı % 90,67 olarak gerçekleşmiştir. 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (02) 6260 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilmiş ödeneklerden birim detay bazda Üst Yönetici tarafından 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için ,00.-TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içinde 1.100,00.-TL lık ödenek düşülerek ,00- TL ödenek olmuştur. Yılsonu itibarıyla toplam ,73-TL sı harcanmıştır. Harcamanın yılsonu ödeneğine oranı % 99,33 olarak gerçekleşmiştir. 27

28 2.3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri (03) 6260 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilmiş ödeneklerden birim detay bazda Üst Yönetici tarafından 03 Mal ve Hizmet Giderleri için ,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup yılsonu itibarıyla toplam 8.545,24-TL sı harcanmıştır. Harcamanın yılsonu ödeneğine oranı % 36,36 olarak gerçekleşmiştir. Genel olarak; Yıl Sonu Toplam Ödeneği = ,00-TL Gerçekleşme Toplamı = ,6TL Gerçekleşme Oranı = % 90,8 3- Mali Denetim Sonuçları 2014 yılı itibarıyla her hangi bir denetim raporu bulunmamaktadır. 4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Hedefi 1: Eğitim yapılan tüm programlarda derslerin en az % 20 sinin probleme dayalı eğitim modeline geçmesi sağlanacaktır. Faaliyet 1: PDÖ eğitimi konusunda eğiticilerin eğitim programı tamamlaması Çalışmaları halen devam etmekte olup 2018 yılına kadar tamamlanması planlanmaktadır. Faaliyet 2: PDÖ eğitim modeline göre senaryolar ve kaynaklarının hazırlanması Çalışmaları halen devam etmekte olup 2018 yılına kadar tamamlanması planlanmaktadır. Performans Hedefi 2: 2014 yılında Lisans ve lisansüstü programlarda uzaktan eğitime başlanılması Faaliyet 4: Programların açılması Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü %30 İngilizce ve Türkçe programları ile Uluslararası İlişkiler Bölümü %30 İngilizce Lisans programı mevcut olup 2015 yılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü %30 İngilizce Lisans programı açılması ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. Lisansüstü programlarda da uzaktan eğitim için alt yapı çalışmaları devam etmektedir. Performans Hedefi 3: Yeni açılacak programlarda Bologna ilkeleri çerçevesinde tüm derslere ait ders müfredat planı ve ilgili diğer materyalleri sanal ortamda öğrenci erişimine açılacaktır. Faaliyet 5: Ders müfredat planının hazırlanması Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü %30 İngilizce ve Türkçe programları ile Uluslararası İlişkiler Bölümü %30 İngilizce Lisans programlaına ait 8 yarıyıllık ders planı oluşturulmuş, ders müfredatları Bologna kapsamında Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sistemine girilmiştir. Faaliyet 6: Akademisyenlerin sanal ortamda materyal hazırlaması Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü %30 İngilizce ve Türkçe programları ile Uluslararası İlişkiler Bölümü %30 İngilizce Lisans programlaına ait ders müfredatları Bologna kapsamında Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sistemine girilmiştir. 28

29 Performans Hedefi 4: Lisans ve lisansüstü öğrencilerin akademik danışmanlık hizmetlerinden memnuniyet oranı % 70 e yükseltilecektir. Faaliyet 7: Danışmanların öğrencilerle periyodik toplantılar yapması Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyeleri danışmanı oldukları öğrenciler için görüşme günleri belirlemiş olup belirlenen zaman dilimlerinde öğrencilerin talepleri üzerine görüşmeler yapmaktadılar. Faaliyet 8: Öğrenci ve akademik personele yönelik memnuniyet anketi yapılması Öğrencilere yönelik yapılan memnuniyet anketinin sonuçları (aşağıda belirtilen) Fakültemiz Akdemik Kurulu Toplantısında Sayın Rektörümüz ile paylaşılmıştır. MEMNUN OLDUKLARI ÖĞRENCİLERİN MEMNUN OLMADIKLARI Performans Hedefi 9: Lisansüstü programlardaki yabancı uyruklu öğrenci düzeyi en az % 10 a çıkarılacaktır Faaliyet 20: Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarının arttırılması Enstitüler bazında değerlendirilmelidir. Performans Hedefi 11: Ders içerikleri öğretim üyeleri tarafından her yıl gözden geçirilerek, yeni gelişmelere uygun hale getirilecektir. Faaliyet 23: Ders içeriklerinin her dönem sonu güncellenmesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü %30 İngilizce ve Türkçe programları ile Uluslararası İlişkiler Bölümü %30 İngilizce Lisans programlaına ait ders içerikleri Bologna kapsamında Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sisteminde her dönem güncellenmektedir. 29

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Bursa 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR...

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU KIRKLARELİ 2016 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ Adı Sayısı Alanı (m²) Toplam Kapasite (Kişi) Sınıf 0 650 Anfi 0 650 Bilgisayar Laboratuvarı 4 00 Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Faaliyet Raporu İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin Bilgiler...7

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 1.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) Toplam Kapasite Adı Sayısı Alanı (m²) (Kişi) Sınıf 4 540 120 Anfi Bilgisayar Laboratuvarı

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin

Detaylı

2014 YILI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI 5018 sayılı yasa gereği hazırlanan Birim Faaliyet Raporları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Yasasının 41 maddesi gereği her yıl Kurumsal Faaliyet raporu hazırlama işlemleri

Detaylı

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER 1 A. MİSYON VE VİZYON 1 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 4 I- Fiziksel

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YII EREĞİ EĞİTİM FAKÜTESİ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014-

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014- TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014- İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 1 / 21 İÇİNDEKİLER DEKANIN SUNUŞU...3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4-6

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YII FEN BİİMERİ ENSTİTÜSÜ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015-

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015- TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015- İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ

2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ 1 ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Đdareye

Detaylı

2013 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2013 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2013 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAZİSEM)

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAZİSEM) T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAZİSEM) 2016 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA 2016 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU......3 I- GENEL BİLGİLER 4 A- Misyon ve Vizyon.....4

Detaylı

2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN İKTİSAT FAK.

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN İKTİSAT FAK. Yrd. Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN Aydın İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Merkez Kampüsü, 09010, Efeler, AYDIN hamzakahriman@yahoo.com hamza.kahriman@adu.edu.tr Tel: +90 256 772 70 97 (Güncellenme Tarihi 25

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (SAĞLIK YÜKSEKOKULU) İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com 1. Adı Soyadı : Orhan KOÇAK 2. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK/ 2015, ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi

Detaylı

2014 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

Kâmil SERTOĞLU Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL

Kâmil SERTOĞLU Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL İSİM Kâmil SERTOĞLU ADRES Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL e-mail (0) 392 3648372 veya 0533 8439572 (0) 392 6301474 kamilsertoglu@hotmail.com DOĞUM TARİHİ 06.07.1972 DOĞUM YERİ

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

ADI- SOYADI UNVANI TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLARIİ KİME BAĞLI

ADI- SOYADI UNVANI TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLARIİ KİME BAĞLI Birimi: Siyasal Bilgiler Fakültesi lığı ADI- SOYADI UNVANI TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLARIİ KİME BAĞLI GÖREVDE OLMADIĞI ZAMAN YERİNİ ALACAK PERSONEL Prof. Dr. Ahmet CİHAN V. Rektör tarafından belirlenen

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 5 Temmuz 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27279 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI...

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... İçindekiler SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Birime İlişkin Bilgiler... 2 1- Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ ADRES: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İİBF KINIKLI KAMPÜSÜ, 20020 DENİZLİ TELEFON: 0 258 296 2678 e-mail: oguzk@pau.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maliye

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. HASAN MEMİŞ Adı-Soyadı Hasan MEMİŞ D. Yeri D. Tarihi Balıkesir-16.09.1965 Telefon +90 348 813 93 34 1515 Faks +90 348 813 93 36 E-Posta Yabancı Dil hasanmemis@kilis.edu.tr İngilizce Web Öğrenim

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hoca Ahmet Yesevi

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 Adı Soyadı: Hasan VERGİL Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 İktisat Bölümü Y.

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

2015 YILI BARTIN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

2015 YILI BARTIN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU 2015 YILI BARTIN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki Görev ve Sorumluluklar C. İdareye

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BEA5B1FN* Sayı : 34069406-612.01.01- Konu: Süreçler REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VESPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMIFORMU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VESPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMIFORMU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ SORUMLULUKLAR 01 Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan Yüksekokul Müdürü, Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Yüksekokul Müdürü kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere

Detaylı

T. C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

T. C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ T. C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012)

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012) Ek- T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 202-ARALIK 202) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 7000,. 050010, Kararın niteliğine göre Üniversite Yönetim 050001, Kararın niteliğine göre Üniversite Senatosu. 05001 04005, Strateji Geliştirme Daire SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇERKEŞ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇERKEŞ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇERKEŞ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2016 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon

Detaylı

2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare Adı 38.99 - İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER 2018 yılı sonuna

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FEN FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FEN FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FEN FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU Trabzon 2011 BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU İstanbul ve Ankara illeri dışında kurulan ilk üniversite olan Karadeniz Teknik Üniversitesi nin

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TurizmİşletmeciliğiveOtelcilik. Yüksekokulu 2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TurizmİşletmeciliğiveOtelcilik. Yüksekokulu 2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TurizmİşletmeciliğiveOtelcilik Yüksekokulu 2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Ağrı İbrahim ÇeçenÜniversitesi 2016 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A-

Detaylı

T.C. BELGELER MAHALLİ İDARE BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI DİĞER ÖZELSEKTÖR V.B. Mühendislik Fakültesi,Kararın

T.C. BELGELER MAHALLİ İDARE BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI DİĞER ÖZELSEKTÖR V.B. Mühendislik Fakültesi,Kararın , T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU EK-1 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2015 SUNUŞ KTÜ Üniversitesine bağlı olan Mühendislik Fakültesi 3837 sayılı kanunun 19. maddesi ile 03.07.1992 tarihinde

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT- 2014 İÇİNDEKİLER Sayfa No ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki,

Detaylı

Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : YILDIRIM Mustafa Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : BURSA / 0.0.97 Uyruğu : TC. Yabancı Dil (ler) : İngilizce / Arapça Cinsiyet : Erkek Tel İş : 0

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi 81620 Konuralp / DÜZCE 15/06/2016 2 İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. Kurum Hakkında Bilgiler

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı