AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ"

Transkript

1 KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN AÐUSTOS 2009 / Sayý: 37 AV R U P A K O M Ý S Y O N U R E K A B E T POLÝTÝKASINA ÝLÝÞKÝN YILLIK RAPORUNU YAYIMLADI Avrupa Komisyonunun Rekabet Politikasýna iliþkin yayýmladýðý yýllýk raporu bu kez Birliðin konuyla ilgili politikalarýnda meydana gelen baþlýca geliþmeleri ve pekiþtirici belli eylemlerin g ö z d e n g e ç i r i l m e s i n i içeriyor. Raporda rekabet politikasý araçlarýnýn mali ve ekonomik kriz ortamýnda nasýl kullanýldýðýný açýklýyor ve rekabet politikasýnýn tüketiciye saðladýðý yararlarýn altýný çiziyor. Bununla birlikte söz konusu çalýþma diðer rekabet pekiþtirici unsurlarý göz ardý etmiyor. Rekabet karþýtý yönetim þekilleriyle mücadele, birleþmelerin incelenmesi ve devlet teþviklerinin gözden geçirilmesi geçmiþte olduðu gibi yine devam ediyor. Avrupa Birliði (AB) Rekabet Komiseri Neelie Kroes bu konuda "2008 farklý ve zor bir yýl oldu, Avrupa'yý eþi benzeri görülmemiþ ekonomik güçlüklerle karþý karþýya býraktý. Komisyonun rekabet alanýndaki faaliyetlerinin tek pazarýn ve rekabetin saðladýðý yararlarýn korunmasýnda belirleyici bir unsur olacaðýna ve finans sistemine istikrar getireceðine inanýyorum. Avrupa düzeyinde ve uluslar düzeyinde paydaþlar arasý güçlü iþbirliði bu krizle etkin bir þekilde ve zamanýnda mücadele edebilmemizi saðladý. Ancak rekabetle ilgili diðer uygulamalarda herhangi bir gevþeme söz konusu deðil. Hatta rekabet kurallarý kriz dönemi ekonomileri için daha da önemli ve Komisyonun uygulama programý son derece güçlü þeklinde açýklamada bulundu. Daha seri ve iyi kararlar alabilmek için rekabet politikasýnda reform 2008 rekabet politikasýnda ister anti tröst, ister devlet teþvikleri ve isterse birleþmelerin denetlenmesi olsun çok verimli bir yýl oldu. Devlet yardýmlarý konusunda Komisyon, üye devletlerin dengeleyici bir test ve ilgili düzenlemelerin uygulamaya anýlmasýyla birlikte açýkladýklarý daha ekonomik etkilere dayalý destek tedbirlerinin analizine doðru yol alýyor. Komisyon AB anti tröst kurallarýnýn ihlali halinde açýlabilecek tazminat davalarýna iliþkin bir Beyaz Tebliði de onayladý. Belgede rekabetle ilgili sorunlarýn maðdurlarýnýn yeterli tazminatý alamamalarýna sebep olan engellerin ortadan kaldýrýlmasýna yönelik bir giriþim içeriyor. Kartellerle mücadelede Komisyon kartel davalarýnda taraflarla anlaþmaya varýlmasýna imkân tanýyan bir mekanizma öneriyor. Bununla yeni soruþturmalar ve diðer kartel davalarýna iliþkin kaynaklarýn serbestleþtirilmesine ve davalarda daha seri bir þekilde sonuca gidilmesine müsaade ediliyor. Rekabet Politikasýnýn tüketicilere saðladýðý yararlar 2008 Yýllýk Rekabet Raporu'nda ilk kez rekabet politikasýnda özellikle önemli bir bölüme yer verildi. Karteller ve tüketiciler adý verilen bu bölümünde Komisyonun yedi kartel davasýnda toplam 34 projeye para cezasý kestiði kaydediliyor. Banana kartel vb. davalarda tüketici, Komisyon ilgili karteli bertaraf edinceye kadar geçen sürede fahiþ fiyatlarla karþý k a r þ ý y a k a l d ý. K o m i s y o n h i z m e t l e r i deðerlendirmelerine göre Komisyonun Aralýðýnda para cezasý kestiði kartellerin ekonomiye verdikleri maddi zararýn en az 7,6 milyar olduðu ifade ediliyor. Baskýn firmalarýn kontrolü Piyasalardaki baskýn konumlarýn kötü amaçla kullanýlmasýyla mücadele amacýyla Komisyon 2008'de enerji ve iletiþim teknolojileri alanýnda önemli kararlar aldý. Komisyonun enerji sektörü rekabet anketinin devamýnda Alman enerji devi E.ON açýlan soruþturmalarda ortaya çýkan endiþeler üzerine kendi faaliyetlerinin bir kýsmýný gönüllü olarak durdurma yoluna gitti. Bu þekilde Alman enerji piyasasýna yeni Avrupa Birliði Avrupa Koordinasyon Birliði Koordinasyon Merkezi Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr Sayfa 1

2 rakip firmalar katýlabilecek ve Alman tüketiciye daha fazla seçenek sunmak mümkün olabilecek. Ayrýca iletim alt yapýsýnýn ayrý elden idaresi tüm aktörlere eþit eriþim hakký tanýmak suretiyle Avrupa enerji piyasasýnýn iþlevine katkýda bulunacak. Ek olarak 2008'de Komisyon Microsoft'un makul þartlarda rakipleriyle karþýlýklý iþlerlik konusunda 2004 Komisyon Kararýna uymadýðý gerekçesiyle ikinci kez 899 milyon ceza ödemesini kararlaþtýrdý. Güçlü sonuçlarýn Avrupalýlara iletimi 2008 deneyiminin ortaya koyduðu üzere rekabet politikasý ne statik ne de sýký; öte yandan deðiþen ekonomik gerçeklerin dikkate alýnmasýna ve tek pazarda firmalarýn serbestçe hareket edebilmesine imkân tanýyor. Bu ilkelerin esnek süreçlerle birleþtirilmesi Rekabet Politikasýný AB finans sistemi içerisinde ve genel anlamda ekonomi dünyasýnda yapýcý ve istikrar saðlayýcý bir unsur haline getiriyor. Özellikle Ekim 2008'de baþ gösteren krizden yýlsonuna kadar geçen sürede Komisyon bankalara ve reel ekonomiye destek saðlanmasý için 40 kararý onayladý, finans sektörüne destek olmasý için hazýrlanan ve üye devletlerin kriz ortamýnda devlet teþviklerini ne þekilde kullanacaklarýný belirleyen kurallarla ilgili üç kýlavuz yayýmladý. AVRO BÖLGESÝNE ÝLÝÞKÝNAÇIKLANAN SON TÝCARET RAKAMLARI EKONOMÝK KRÝZÝN SONU OLABÝLÝR MÝ? Avro bölgesinde ticaret fazlasý Haziran ayýnda iki katýna çýkarken 16 üyeli bölgede ekonomik gidiþat olumluya döndü. Ancak analistler bu sinyallerin yine de kararlý bir t o p a r l a n m a d ö n e m i n i n baþlangýcý için zayýf olduðuna dikkat çekiyor. Avrupa Birliði Ýstatistik Ofisi Eurostat'ýn 17 Aðustos Pazartesi günü açýkladýðý verilere göre Avro bölgesi Haziran'da ticaret dengesinde 4,6 milyar fazla verdi. Ýthalat ve ihracat rakamlarý arasýndaki fark bir yýl önce sýfýra dayanmýþtý. Bu arada, yeni verilerin son iki yýlýn en iyi rakamlarýný yansýttýðý bildiriliyor. Mayýs'ta ise Avro bölgesinde ticaret dengesi 2,1 milyarlýk ticaret fazlasýna raðmen ticaret açýðý 3,8 milyara ulaþtý. Ayný olumlu hava kýsmen de olsa Birliðe üye 27 ülkede de görüldü. Ancak AB ticaret dengesi Haziran'da alarm vermeye devam etti. Ticaret açýðý 4,3 milyon oldu. Mayýs'ta bu deðer 7,2 milyar ve geçen yýlýn Haziran ayýnda ise 19,3 milyon olarak kaydedilmiþti. Özellikle Almanya, Ýrlanda ve Hollanda'da ihracatta patlama yaþanýrken Ýngiltere, Fransa ve Ýspanya tarihlerinin en büyük ticaret açýðý ile karþý karþýya kaldýlar. Farklý sektörlerde ticaret özellikle enerji alanýnda olumlu yönde seyretmekle birlikte makine, araç ve kimya sektörlerinde ticaret fazlasýnda düþüþler yaþandý. Ticari ortaklýklarda ise Birliðin Rusya, Türkiye, Güney Kore ve Norveç'e ihracatýnda azalma kaydedildi. Keza Rusya, Japonya ve Brezilya'dan gerçekleþtirilen ithalatta da düþüþ görüldü. Ýsviçre ve ABD ile yapýlan ticaret azaldý. Buna karþýlýk dünyanýn bir numaralý ihracatçýsý konumundaki Çin'le ticaret arttý. F R A N S A V E A L M A N YA E K O N O M Ý K DURGUNLUKTAN ÇIKIÞ SÝNYALÝ VERDÝ Avrupa'nýn iki büyük ekonomisi Fransa ve Almanya tekrar büyümeye baþladý. Ýki ülkenin gayri safi milli hâsýlasý ikinci çeyrekte yüzde 0,3 arttý. Avro'yu kullanan 16 ülkenin oluþturduðu Avro bölgesinin en büyük ekonomisi Almanya ikinci çeyrekte sürpriz bir þekilde durgunluktan çýktý. Ekonomi, ikinci çeyrekte önceki çeyreðe göre yüzde 0,3 büyüdü. Beklenti, ekonominin yüzde 0,3 daraldýðý yönünde. Alman ekonomisi ikinci çeyrekte yýllýk bazda ise yüzde 7,1 küçüldü. Ekonominin yýllýk bazda yüzde 7,2 daralýðý tahmin ediliyordu. Alman ekonomisinin durgunluktan çýkmasý, Avro bölgesinde iyileþme umutlarýný güçlendirdi. Fransýz ekonomisi de ikinci çeyrekte önceki çeyreðe göre yüzde 0,3 büyüme kaydetti. Fransa Ekonomi Bakaný Christine Lagarde, büyümenin çok þaþýrtýcý olduðunu söyledi. Fransýz ekonomisi dört çeyreklik daralmanýn ardýndan ilk kez pozitif büyüme gerçekleþtirdi. Avro bölgesi ekonomisi ikinci çeyrekte durgunluktan çýkmanýn eþiðine geldi. Bölge ekonomisi ikinci çeyrekte önceki çeyreðe göre beklenti doðrultusunda yüzde 0,1 daraldý. Daralma yýllýk bazda beklentinin 0,1 puan altýnda, yüzde 4,6 olarak gerçekleþti. Avro bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte önceki çeyreðe göre yüzde 2,5, yýllýk bazda ise yüzde 4,9 küçülmüþtü. AB EKONOMÝK KRÝZ DÖNEMÝNÝN ULUSAL TEÞVÝK PLANLARINI GÖZDEN GEÇÝRDÝ Avrupa Komisyonu Rekabetten Sorumlu Genel Müdürlüðü mali kriz döneminde Avrupa Birliðine (AB) üye ülkeler tarafýndan hazýrlanan ve Komisyonun onayladýðý ulusal teþvik planlarýný gözden geçirdi. Nisan 2009'da baþlayan garanti ve yeniden sermayelendirme planlarýnýn yenilenme süreci gözden geçirildi. Bu arada mali durumdaki istikrar nedeniyle bazý planlar altý ay süre ile uzatýldý. Sayfa 2 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

3 Gözden geçirmede Rekabet Genel Müdürlüðü bu güne ortak sorumluluk konularý geliþtirebilecekler. kadar uygulanan planlarýnýn etkinliði ve bu baðlamda Sunulan taslakta KDV kazançlarýnýn korunmasý üye devletlerin gerçekleþtirdiði analizlerin etkisini yaklaþýmý da deðiþikliðe uðruyor. Ayrýca üye devletlere inceledi. Gözden geçirmede onaylanan garantilerin ve daha yakýn iþbirliði ve daha hýzlý bilgi alýþveriþi de yeniden sermayelendirme planlarýnýn tamamý için saðlanacak þekilde düzenlemelere gidiliyor. uygulanacak ve planlarda daha fazla þeffaflýk saðlayacak þartlar güçlendirildi. Son olarak ayný Veri bankalarýna doðrudan eriþim gözden geçirmede her bir üye devlet için kamu Vergi makamlarý kendi bölgelerindeki vergi kaynaklarý GSYÝH yüzdesi cinsinden incelemeye tabii mükelleflerine ait bilgileri kendi veri tabanlarýnda tutuldu. depolayabilecekler. Bu bilgiye hýzlý eriþim sýnýr ötesi Gözden geçirmede Komisyonun bankalarýn normal vergi kaçakçýlýðýnýn kontrol altýna alýnmasýnda oldukça piyasa þartlarýna geri dönüþlerini kolaylaþtýrmak üzere yararlý olabilir. Tasarýyla birlikte diðer üye ülkelerdeki yeniden yapýlandýrýlmasýna iliþkin analizine karþý vergi yetkililerinin bir baþka ülkenin veri tabanýna herhangi bir önyargýda bulunulmadý. ulaþmalarý saðlanmýþ olacak. Veri kalitesi A V R U P A K O M Ý S Y O N U V E R G Ý Te k l i f t e d e p o l a n a c a k b i l g i n i n k a l i t e, K A Ç A K Ç I L I Ð I Y L A M Ü C A D E L E D E karþýlaþtýrýlabilirlik ve kullanýlabilirlik gibi özellikler KURUMLARDAN DAHA SIKI ÝÞBÝRLÝÐÝ dikkate alýnarak toplanacaðý bildiriliyor. Kayýt, kayýt BEKLÝYOR silinmesi, düzenli risk analizlerine iliþkin kurallar da bu kapsamda deðerlendiriliyor. Avrupa Komisyonu, kasten yanlýþ vergi beyaný ve vergi kaçakçýlýðýyla mücadele stratejisi kapsamýnda katma Vergi mükelleflerine ait bilgiler deðer vergisi (KDV) konusundaki idari iþbirliði Vergi mükelleflerinin yönergesinde deðiþiklik yapýlmasý ve vergi kurumlarý kaçakçýlýða karþý arasýnda yasal çerçevede bilgi paylaþýmýnýn ve korunabilmeleri için iþbirliðinin artýrýlmasý teklifinde bulundu. v e r g i ö d e y e n Teklifin en önemli maddelerinden biri Eurofisc vatandaþlara KDV kurulmasýna iliþkin yasal esasýn oluþturulmasý oldu. numarasý ve kimliði tahsis edilmesi ve bu þekilde daha Eurofisc, üye devletlerin sýnýr ötesi KDV güvenli bilgi toplanmasý teklifte yer alýyor. Dolayýsýyla kaçakçýlýðýnda acil eylem almalarýna imkân tanýyan mükelleflerin kendi iþ ortamlarýna iliþkin yasal çerçeve ortak bir yapýdýr. daha belirgin hale geliyor. Avrupa Birliði Vergilendirme ve Gümrük Vergileri Ýdari iþbirliði Komiseri László Kovács Mevcut ekonomik durumda AB üyesi devletlerin iþbirliði ile Konsey tarafýndan vergi kaçakçýlýðýyla etkin mücadele ve vergi kurumlarý hazýrlanan 1798/2003'nolu düzenlemenin 45. arasýndaki idari iþbirliði her zamankinden daha önemli. maddesine göre hazýrlanan rapor bu düzenlemenin Hedefim vergi yetkililerinin bütün teknik ve yasal hayata geçirilmesinden bu yana yayýmlanan ilk rapor gereçlere sahip olmalarýný saðlamak ve AB genelinde olma özelliðini taþýyor. Raporda idari iþbirliði KDV kaçakçýlýðýna karþý gerekli mücadeleyi sayesinde daha iyi çalýþma ortamýnýn hedeflendiði ve verebilmelerine destek olmak, her bir vergi kurumunun geliþtirilmesi gereken noktalarýn tespit edildiði diðer üye devletlerin vergi kazançlarýný kendi belirtiliyor. Raporun sonuç kýsmý ise düzenlemede kazançlarýymýþ gibi korumalarýný saðlamak olacaktýr yapýlacak deðiþiklikler sýrasýnda dikkate alýnacak. diye konuþtu. KDV'de idari iþbirliði ile ilgili mevcut düzenlemelerin Eurofisc geçmiþi 2003 yýlýna dayanýyor. Teklifte yer verilen ve ilk kez söz edilen unsurlardan Mayýs 2006'da Komisyon vergi kaçakçýlýðýyla ortak biri de Eurofisc oldu. Üye devletlerin uygulamada hep mücadele için eþgüdümlü bir strateji geliþtirilmesine birlikte vergi kaçakçýlýðýyla mücadele etmelerini gerek duyulduðunu kaydetti. saðlamak amacýyla iþlevsel bir yapý oluþturulmasý Komisyon 1 Aralýk 2008'de kýsa vadeli eylem planý kararlaþtýrýldý. Eurofisc adý verilen bu yapý bütün üye hazýrlanmasýný öngören bir bildiri yayýmladý. Buna devletlerin daha seri bir þekilde gerekli bilgiyi göre vergilendirmenin daha iyileþtirilebilmesi için paylaþmalarýna imkân tanýyacak. Ayrýca Eurofisc gerekli yasal tedbirlerin tam listesi verilirken KDV altýnda AB üyesi ülkeler ortak riskler ve stratejik kaçýrmanýn önlenmesiyle ilgili kurallarýn geliþtirilmesi analizler belirleyebilecekler, vergi kaçakçýlýðýyla öngörüldü. Yürürlükteki düzenleme ve yayýmlanan mücadele ve suçlularýn en kýsa sürede yakalanmasý, ilgili rapor bu bildiride açýklanan son tedbirler paketini kaçakçýlýðýn bundan böyle daha zorlaþtýrýlmasý gibi oluþturuyor. Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 3

4 ALMANYA, LÝZBON ANTLAÞMASI'NA ONAYI TARTIÞIYOR ya da meclisin görüþlerini ifade ederken hangi noktada saptýðýný göstermesi gerekecek. Almanya'nýn önde gelen CSU ayrýca Alman Anayasa Mahkemesi'nin Lizbon siyasi partileri Berlin Anlaþmasý'nýn yorumlanmasýna iliþkin son söz yetkisi hükümetinin Lizbon talebinde de hayal kýrýklýðýna uðradý. A n t l a þ m a s ý ' n ý n Merkel'in Hýristiyan Demokratlardan ve CSU'dan ö n ü m ü z d e k i a y oluþan Muhafazakâr Blok taslak metni Cuma günü ele yapýlacak seçimler alacak. Almanya, Ýrlanda, Polonya ve Çek öncesinde kabulüyle Cumhuriyeti'nin Lizbon Anlaþmasý'ný onaylamalarý ilgili yasa deðiþikliði üzerinde anlaþmaya vardýlar. gerekiyor. Ýrlanda Ekim'de anlaþmayý ikinci kez halk 30 Haziran'da Alman Anayasa Mahkemesi ülkenin oylamasýna sunacak. Lizbon Antlaþmasý'ný kabul etmesine engel bir unsuru Lüksemburg Baþbakaný Jean-Claude Juncker geçen ortadan kaldýrdý ve Eylül sonundaki ulusal seçimler hafta yaptýðý açýklamada bazý Alman siyasetçilerin arifesinde alýnmasý beklenen nihai karar öncesinde talep ettiði deðiþikliklerin Birlik içinde sertliðe yol Almanya Federal Meclisi'nin AB iliþkilerinde söz açacaðýný ve Ýrlanda'da beklenen ikinci referandumdan sahibi olmasýný istedi. daha vahim bir sorun olduðunu kaydetti. Baþbakan Angela Merkel'in koalisyon hükümetinin Lizbon Anlaþmasý Alman Meclisi'nde 23 Mayýs þimdi Alman Anayasasý'yla uyumlu hale getirilmek 2008'de onaylanmýþtý. Ancak aralarýnda Avrupa üzere yerel mevzuatlarda bir takým düzenlemelere Parlamentosu üyelerinin de bulunduðu bazý üst düzey gitmesi bekleniyor. yetkililer anlaþmanýn Alman yasalarýyla uyumlu olup Bununla birlikte ülkede anlaþma onay sürecinin Eylül olmadýðýnýn incelenmesi için Anayasa Mahkemesi'ne 27 seçimlerinden sonraya kalabileceðinden endiþe baþvuruda bulundu. Baþvuruyu bizzat mahkemeye ediliyor. Merkel'in muhafazakârlar grubundan bazý teslim eden yetkililer anlaþmanýn Avrupa'yý fiiliyatta siyasetçiler daha esaslý deðiþiklik talebinde bulunuyor. bir süper devlete dönüþtürebileceði endiþesini dile Muhafazakâr meclis grubu baþkaný Norbert Roettgen getirdiler. Cumhurbaþkaný Hörst Koehler geçen yýl Aslýnda siyasi anlaþmaya vardýk derken amaçlarýnýn meclis onayýný takiben teklif edilen yasayý imzalamýþtý. eylülde yasayla ilgili yumuþak geçiþin mecliste Ancak nihai onay için cumhurbaþkanýnýn anlaþmaya saðlanabilmesi için beþ büyük parti arasýnda mutabakat olur vermesi gerekiyor. olduðunu kaydetti. Yeni yasaya göre hükümet AB hükümetlerarasý iliþkiler AVRUPA'DA BÜYÜK ÞEHÝRLER GÖÇ konusunda meclisi etraflýca ve en kýsa sürede KONUSUNDA SÖZ HAKKI ÝSTÝYOR bilgilendirmekle yükümlü olacak. Avrupa'da yaklaþýk 130 büyük þehir Avrupa Birliði Ancak bu uzlaþma Merkel'in Bavyeralý kardeþ partisi kurumlarýna göçle ilgili tartýþmalarda yerel yetkelere Hýristiyan Sosyal Birliði'nin (CSU) taleplerini söz hakký verilmesi ve göçle elde edilecek ekonomik karþýlamakta yetersiz kalýyor. Çünkü CSU Almanya kazançlarýn farkýna varýlmasý çaðýrýsýnda bulundular. Federal Meclisinin AB düzeyinde daha fazla karar AB'nin ve ulusal politikalarýn göç üzerindeki etkileri yetkisine sahip olmasý talebinde bulunuyor. Almanya özellikle kentsel yerleþim alanlarýnda hissedildiðinden Lizbon Anlaþmasý'ný onaylamasý beklenen dört yerel yetkeler bu konudaki stratejilerin uygulanmasý, ülkeden biri. takibi ve geliþtirilmesi noktasýnda açýk bir þekilde Anlaþmanýn yürürlüðe girmesi için 27 üyenin paydaþlar olarak tanýnmalarý talebinde bulundular. tamamýnca kabul edilmesi gerekiyor. Uzun sürecek bir Yayýmlanan belgede Eurocities adý verilen ve 130 gecikmenin Merkel için bir utanç kaynaðý olacaðý Avrupa kentini temsil eden örgüt aracýlýðýyla büyük dillendirilirken bu durumun diðer ülkelerde muhalefeti þehirler seslerini duyurdular. artýracaðýna dikkat çekiliyor. Büyük þehirlerin talebi, önümüzdeki beþ yýlý kapsayan Yeni yasaya göre Alman Meclisi konuyla ilgili bütün ortak bir çerçevede üye ülkelerin göç, sýðýnma ve belgelere eriþim hakkýna ve AB düzeyinde tartýþýlan her bütünleþmeyle nasýl baþ edebileceklerini konu edinen konuda görüþ bildirme imkânýna sahip olabilecek. ve yaz baþýnda Avrupa Komisyonunca yayýmlanan Bu görüþler baðlayýcý olmamakla hükümet Stockholm Programý na cevap niteliði taþýyor. AB hareketlerinde tamamen baðýmsýz olacak ancak vardýðý adalet ve iç iþleri bakanlarýnýn bu sonbaharda plan kararlarla ilgili olarak mecliste açýklama yapmasý üzerinde anlaþmaya varmalarý ve plan üzerinde üye gerekecek. ülkeler arasýnda baþ gösteren anlaþmazlýklara çözüm olabilecek bir takým deðiþiklikler yapmalarý Roettengen'e göre, hükümet neyi baþardýðý veya bekleniyor. baþaramadýðý, neleri yerine getirdiði veya getiremediði Sayfa 4 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

5 Eurocities göçle ilgili ILO çalýþmasýnda isteðe baðlý geri dönüþ t a r t ý þ m a l a r ý n g ü v e n l i k programlarýnýn belirlenen hedef rakamlarýn çok altýna boyutunun ötesinde ele indiði belirtildi. Göçmen iþçilerin sýk sýk sosyal alýnmasý ve göçün ekonomik güvenlik haklarýný kaybetmemek adýna zor çalýþma katkýlarýna yoðunlaþýlmasý þartlarýna katlanmayý seçtiklerini dile getiren metinde gerektiðinin altýný çiziyor. göçmenlerin kendi ülkelerindeki ekonomik ve istihdam Ayný örgüt 2007 tarihli Komisyonun sosyal göstergeler durumlarýnýn kötüye gitmesinin de geri dönüþü raporunda, mevcut demografik ve göç akýmlarý zorlaþtýrdýðý belirtildi. sürdüðü müddetçe 21. yüzyýlýn ortalarýna kadar AB 65 Haziran ayýnda Ýspanyol ve Romen yetkililer iþsiz milyon vatandaþýný göçlerle kaybedecek. Bu durum Romen göçmenlere kendi ülkelerine dönerek kamu özellikle iþ gücü üzerinde etkili olacak. Çalýþma sektöründeki açýðýn kapatýlabilmesi için teþvik yaþýndaki Avrupalýlarýn diðerlerine oraný dörtte ikiden saðlanmasýný masaya yatýrmýþlardý. Ancak Bükreþ'in dörtte üçe çýkacak þeklinde öngörüde bulunuyor. açýkladýðý son rakamlara göre kamu sektöründe 10,000 AB ülkelerinden göç edenlerin ayrýca dil eðitimi ve kiþi daha iþini kaybetti. Dolayýsýyla adý geçen plan hizmet eriþimi gibi toplumsal yardým planlarýna dâhil þimdilik kaydýyla geri çekildi. edilmesi gerekiyor. Eurocities'e göre, halen yürürlükte bulunan ve bütünleþmenin desteklenmesi yönündeki kýsýtlamalar göçmen AB vatandaþlarýnýn Avrupa bütünleþme çerçevesiyle üye ülkelerde genel teamülü yansýtan destek sistemleri arasýnda kalmasýna sebep oluyor. Örneðin 825 milyon deðerindeki AB Bütünleþme Fonu yalnýzca AB vatandaþý olmayanlara iliþkin tedbirlere ayrýlabilir. Zira Ýngiltere'deki Bristol þehrinde göçmen nüfusun çoðu Polonya ve diðer Doðu Avrupa ülkelerinden geliyor. Eurocities, yayýmladýðý bildiride bu konuda Bristol belediyesinden bir yetkilinin sözlerine yer verdi. Bristol'ün karþýlaþtýðý en büyük sorunlarýndan biri AB Bütünleþme Fonu'nun yalnýzca AB vatandaþý olmayanlara ayrýlmýþ olmasý. Bu, bütün göçmen topluluklara yönelik bir projeyi hayata geçirmek için birden fazla yerden kaynak saðlamamýz anlamýna geliyor. AB vatandaþý olmayan göçmenlere yönelik projelerin geliþtirilmesi çok zor. Konuyla ilgili farkýndalýðýn artýrýlmasý ve AB fonlarýna baþvurular sýrasýnda daha fazla yardýmcý olunmasýnýn gereðine inanan ayný yetkiliye göre, bütünleþme projelerinde çalýþan ve kar amacý gütmeyen kuruluþlar da benzer þekilde Komisyonun finansmanla ilgili kurallarýný anlamakta zorluk çekiyor. Göç dalgalarý hýz kesti Uluslararasý Çalýþma Örgütü (ILO) çalýþmasý Ýspanya ve Ýrlanda gibi ülkelerde iþsizliðin had safhaya ulaþtýðýný ve doðudan batýya göçün hýz kestiðini ortaya koydu. Ýngiltere'de Ýç Ýþleri Bakanlýðý istatistikleri baþta Polonya olmak üzere yeni AB üyesi ülkelerden göç baþvurularýn kayda deðer ölçüde azaldýðýna iþaret ediyor. Baþvurularýn 2007'de rakamlar üç aylýk dönemde 53,000 olurken 2008'de 29,000'e düþtüðü görüldü. AB, 4G ARAÞTIRMALARI ÝÇÝN KAYNAK AYIRDI Avrupa Birliði, 1 Ocak 2010 itibariyle yeni nesil 4G mobil telefonlarýyla ilgili araþtýrmalara 18 milyon fon ayýracak. Avrupa Komisyonu Uzun Vadeli Evrim (LTE) isimli ileri teknoloji üzerine araþtýrmalara fon aktarýmýnýn baþlatýlmasýna karar verdi. Adý geçen teknolojiyle cep telefonu üzerinden internet eriþim hýzýnýn 3G telefonlardan 100 kat daha hýzlý olmasý saðlanacak. Sanayinin ilk tercihi haline gelen LTE 2004 yýlýndan bu yana birlik fonlarýndan pay almaya devam ediyor. 25 yýl önce Avrupa GSM standardýný geliþtirerek modern telefon teknolojisinin belkemiðini oluþturmuþtu. Avrupa ortak araþtýrma ve tek pazar esasýna dayalý GSM standardý bugün dünyadaki cep telefonu aðlarýnýn yüzde 80'i tarafýndan kullanýlýyor. Þimdi ise LTE, benzer bir baþarýya imza atmaya hazýrlanýrken AB destekli araþtýrma fonlarýyla en ileri teknoloji ürünlerinin Avrupalýlarýn günlük hayatlarýna katýlmak için geri sayým baþlamýþ bulunuyor. Avrupa Komisyonu Telekomünikasyon ve Medyadan sorumlu üyesi Viviane Reding bu konuda LTE teknolojileriyle Avrupa'nýn araþtýrma alanýndaki bilgi birikimi cep telefonu hizmetlerinin geliþiminde belirleyici olacak. Týpký yýllar önce GSM standardýyla olduðu gibi. LTE teknolojileri cep telefonlarýný güçlü birer bilgisayar haline dönüþtürecek. Milyonlarca yeni kullanýcý bu aygýtlarda her nerede olurlarsa olsunlar son sürat internet eriþimine sahip olacak. Bu durum dijital ekonominin büyümesi için son derece önemli bir fýrsat olacak diye konuþtu. LTE en yeni kablosuz teknoloji. LTE sayesinde internet hýzlarý saniyede 100 Mb'a kadar çýkýyor ki 3G mobil aðlarýnýn on katý daha fazla bir hýz bu. Avrupa'da halen Finlandiya, Almanya, Norveç, Ýspanya, Ýsveç ve Ýngiltere'de deneme safhasýnda bulunan LTE Ýsveç ve Norveç'te 2010'un ilk yarýsýnda piyasaya sürülecek. Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 5

6 döneminde, AB GSM standardýnýn dünya çapýnda saðladýðý baþarý LTE'lerin WINNER I ve II adýyla Avrupa'da bu sanayi kesiminin, araþtýrmacýlarýn ve b i l i n e n o p t i m i z a s y o n v e düzenleme kurullarýnýn iþbirliði sayesinde oldu. standardizasyonuyla ilgili 1980'lerde GSM standardizasyonu Avrupa Bilim ve araþtýrmalara mali destek saðladý. Teknoloji Ýþbirliði çerçevesinde desteklendi. Bu Bu araþtýrmalar Avrupa'nýn 41 çerçeve bugünkü AB araþtýrma programlarýnýn atasý önde gelen firmasýndan oluþan olarak kabul ediliyor. Avrupa Komisyonu 1987'de bir konsorsiyum tarafýndan GSM projesini onayladý ve Avrupalý ülkeler gerçekleþtiriliyor ve projenin toplam deðerinin 25 Komisyon'un GSM hizmetleri için 900MHz bant milyon olduðu bildiriliyor. Bugüne kadar yapýlan ayrýlmasý teklifini kabul ettiler. BU þekilde Avrupa araþtýrmalar LTE esaslý þebeke altyapýsýnýn genelinde GSM teknolojilerinin önü açýlmýþ oldu. geliþtirilmesine imkân tanýdý. Temmuz 2009'da Ab üyesi ülkeler Avrupa Avrupa Komisyonu temmuzda LTE'nin daha fazla Parlamentosu'nun onay verdiði Komisyon'un 1987 geliþtirilmesi için araþtýrmalara 18 milyon ek fon tarihli GSM Yönergesini kendi kanunlarýna uyarladýlar. ayrýlmasýný kararlaþtýrdý. Eylül'de Komisyon proje Böylece 900 MHz bant geniþliði LTE de dâhil olmak konsorsiyumlarýyla bir araya gelerek ayrýntýlarý ele üzere tüm diðer teknolojilere açýk hale geldi. alacak. Finlandiya, Yunanistan, Almanya, Ýtalya, Genel olarak döneminde AB yeni nesil Hollanda, Polonya, Ýspanya, Ýsveç ve Ýngiltere'den iletiþim aðlarýna 700 milyon ek fon ayýracak. Bunun katýlan araþtýrmacýlarýn geliþtirdiði WINNER projeleri yarýsý 3G ve 4G gibi kablosuz teknolojilere aktarýlacak. ile 4G teknolojisinin birleþtirildiði ARTIST4G projesiyle ilgili görüþmelere devam edilecek. Yeni projelerin Ocak 2010'da baþlatýlmasý karara baðlanmýþ AVRUPALILAR ÝNTERNETTEN DOSYA bulunuyor. ÝNDÝRÝRKEN PARA ÖDEMEK ÝSTEMÝYOR Komisyon LTE ve Ýleri LTE teknolojilerinin güçlü Avrupa Komisyonu'nca yayýmlanan yeni bir kamuoyu geliþme potansiyeli gösterdiðine inanýyor: yoklamasý sonuçlarý Avrupalýlarýn internetten dosya LTE ile að operatörlerinin daha hýzlý mobil indirimine para ödemediklerini ve ödemek de geniþ bant eriþimini daha fazla kullanýcýya istemediklerini ortaya koydu. Bu arada internet daha az maliyetle saðlamalarýna imkân üzerinden müzik parçalarýnýn satýþý için geliþtirilen tanýyacak, Avrupa'nýn cep telefonu piyasasýnda modellerde sýnýrsýz müzik eriþimi için ön-ödeme devrim yaratacak. yöntemi geliþtiriliyor. Ýleri LTE teknolojisi ise saniyede 1 gigabit Avrupalýlarýn yaklaþýk yarýsý internetten indirdikleri geniþ bant hýzý sunarken yüksek kalitede görsel ve iþitsel dosyalar için ücret ödemek televizyon veya video gibi karmaþýk ve ileri istemiyorlar. Avrupalýlarýn yalnýzca yüzde 5'i internet teknoloji ürünü internet içeriðinin eriþimi üzerinden müzik eserleri satýn alma yoluna gidiyor. mümkün olabilecek. 2008'de yapýlan anket öncesi elde edilen bu rakamlar Komisyon'un Aðustos'ta yayýmladýðý yýllýk dijital Radyo bantlarýný daha etkin þekilde kullanan rekabet raporunda kullanýlmýþtý. LTE teknolojisiyle cep telefonu aðlarý ortak bir Ýnternet korsancýlýðýnýn ekonomik önemini ortaya dijital paydayý kullanacak ve analogdan çýkaran mevcut verilere göre müzik dosyalarýnýn dijitale geçiþ sýrasýnda açýkta kalan bantlarý herhangi bir ücret ödemeksizin kiþisel bilgisayarlara kullanabilecek. Sinyaller þu anda GSM indirilme oraný yüzde 95 olurken bunu yüzde 85 ile operatörlerinin saðladýðý kapsama alanýndan filmler takip ediyor. 2008'de 40 milyardan fazla telif daha fazlasýna ulaþabilecek ve enerji tüketimi hakký saklý olan dosya yasadýþý yollardan internet en alt düzeye inecek. üzerinde el deðiþtirdi. LTE ile cep telefonlarýnda kullanýlan geniþ Tüketici örgütleri ise korsancýlýðýn müzik sektörünün bantta daha az kullaným trafiði bulunacak, iddia ettiðinden daha az boyutlarda gerçekleþtiðini ileri kýrsal ve kentsel alanlar arasýnda dijital sürüyor. Ancak dosya alýþveriþlerinin yapýldýðý sitelerin paylaþýma katkýda bulunabilecek. sayýsý da çýð gibi büyüyor. Orange, TeliaSonera, T-Mobile, AT&T, NTT- Son aylarda, internet üzerinde korsan yayýncýlýða karþý DoCoMo, Verizon, Alcatel-Lucent, Ericsson, Huawei geliþtirilen yasal giriþimlere Web kullanýcýlarý ve ve Nokia Siemens gibi lider cep telefonu operatörleri internet hizmet saðlayýcýlarý þiddetle karþý çýkýyor. Telif ve imalatçýlarý LTE standardýný kullanmak üzere görüþ hakkýnýn korunmasý ve internet kullanýcý haklarý birliðine vardýlar. 2013'e kadar dünya genelinde tüm arasýndaki sýnýrýn nerede baþlayýp bittiðini teþhis etmek operatörlerin LTE cihazlarýna yaklaþýk 6 milyar daha da zorlaþýrken AB Telekom paketi askýda kalmaya yatýrým yapmalarý bekleniyor. devam ediyor. Sayfa 6 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi

7 Dijital içerik satýþýnda yeni modeller Bu çerçevede dijital ürün sektörü yeni iþ modelleri geliþtirmek için çalýþýyor. Müzik sektörü internet korsancýlýðýndan aðýr yara alýrken kendisine yeni çýkýþ yollarý aramaya devam ediyor. B u n a g ö r e, h a l e n Brüksel'de Türkiye'nin AB nezdindeki Daimi Plak üreticilerini temsilen IFPI 2008'de müzik Temsilcisi olan Volkan üreticilerinin kar oranlarýnýn önceki yýla oranla yüzde Bozkýr, Avrupa Birliði 25 arttýðýný ve satýþlarýnda beþte bir oranýnda artýþ G e n e l S e k r e t e r l i ð i gösterdiðini açýkladý. görevine getirildi. Ýnternet üzerinde faaliyetlerine devam eden itunes, Amazon, 7digital veya Dada gibi müzik satýþ maðazalarýnýn giderek kendilerini daha fazla geliþtirmeleri sonucu bir önceki yýla göre toplam satýþlar yüzde 24 oranýnda arttý. Bu artýþýn farklý c i h a z l a r a r a s ý n d a m ü z i k d o s y a l a r ý n ý n aktarýlabilmesinin mümkün olmasý önemli rol oynuyor. Büyümenin ardýndaki bir diðer etmen de müzik sanayine göre farklý iþ modelleri sayesinde kazancýn artmasý oldu. Bu modellerin birinde tek bir þarký veya albümün satýn alýnmasý halinde sýnýrsýz müzik parçalarýna ücretsiz eriþim saðlanýyor. Örnekler BSkyB ve Universal Müzik ortaklýðýnda satýþa sunuluyor. Benzer giriþimlerin Danimarka, Fransa ve Ýsveç'te de faaliyete geçtikleri bildiriliyor. Öte yandan Nokia ve Sony Ericsson gibi cep telefonu firmalarý da yeni modelleri de ücretsiz indirim saðlayan donanýmlarla yüklü olarak imal ediliyor. Müzik sektörü lobileri ve daha geniþ kapsamlý internet içeriði üreticileri Avrupa'da internet korsancýlýðýnýn önlenmesi için gerekli tedbirlerin alýnmasý yönünde aðýrlýklarýný koymaya çalýþýyorlar. Bu gruplar þarký, film ve yazýlým dosyalarýnýn indirilmesi ve yüklenmesi sýrasýnda telif hakký kurallarýna uyulmayan ve dolayýsýyla hak sahiplerinin kazancýna engel olan faaliyetlere engel olabileceklerine inanýyorlar. Telekom paketiyle ilgili görüþmelerde bazý Avrupa Parlamentosu üyeleri telif hakký korunumu ve internet hizmet saðlayýcýlarýna bu konuda bir takým yükümlülükler getirilmesi yönünde çaba sarf etti. Ancak Telekom sanayinin ve tüketicilerin yoðun baskýlarý sonucu tasarý reddedildi. Telekom paketi halen internet kullanýcýlarýnýn haklarý konusunda kurum içi anlaþmazlýklara sahne olan Avrupa'da elektronik iletiþimin yasal doðasýnýn yeniden biçimlendirilmesi amacýna yönelikti. AÐUSTOS 2009 TÜRKÝYE'NÝN AB ÝLE ÝLÝÞKÝLERÝNDE YENÝ ÜST DÜZEY KADRO BELÝRLENDÝ Türkiye'nin Avrupa Birliði ile iliþkilerinin koordinasyonunda görev alan üst düzey kadro belli oldu. Bozkýr'ýn Brüksel'deki pozisyonuna ise halen AB'den Sorumlu Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþar yardýmcýsý olan Selim Kuneralp atandý. AB'den Sorumlu Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýlýðýna þu anda Viyana Büyükelçisi olarak görev yapan Selim Yenel atandý. Üst düzey kadro atamalarýna iliþkin gerekli iþlemlerin tamamlanmasýnýn ardýndan, yetkililerin yeni görevlerine baþlamasý bekleniyor. MEDYA EÐÝTÝMÝ AVRUPA'DA ZORUNLU OLACAK Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliði vatandaþlarýnýn yeni medyada daha faal olabilmeleri, gizli reklamlar, mahremiyet ihlali gibi potansiyel risk teþkil eden konularda farkýndalýk geliþtirebilmeleri için üye ülkelerin eðitim programlarýnda medya eðitiminin zorunlu hale getirilmesine çalýþýyor. Avrupa Komisyonu Bilgi Toplumu ve Medyadan sorumlu üyesi Viviane Reding konuyla ilgili açýklamasýnda Artýk medya ile karþýlýklý etkileþim bir gazeteye yazý yazmaktan çok daha fazla anlam içerecek. Bugünün tüketicileri kendi içeriklerini oluþturabilirler ve üçüncü parti içeriðini dönüþtürerek yeni þeyler üretebilirler. Ancak sosyal iletiþim aðlarý ve dijital TV gibi yeni medya araçlarýný kullanamayanlar kendilerini kuþatan bu dünyanýn parçasý olmanýn ve onunla iletiþim kurmanýn sýkýntýlarýný yaþayacaklardýr dedi. Nitekim yeni medya yayýnlarý ve ekonomik getirileri Avrupa'da giderek artarken birtakým gözle görülmeyen engeller de iletiþimin daha modern biçimlerine eriþimi sýnýrlamaya devam ediyor. 2008'de yapýlan AB Ýstatistik Kurumu (Eurostat) tarafýndan yapýlan bir araþtýrmaya göre, neredeyse her dört Avrupalýdan biri internet baðlantýsý olmadýðýný çünkü Web'i nasýl kullanmalarý gerektiðini bilmediklerini itiraf ediyor. Komisyon medya okuryazarlýðýnýn sosyal dýþlamanýn yeni bir þekli olduðunu düþünüyor ve dolayýsýyla üye devletleri geliþmekte olan teknolojilerin nesiller Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 7

8 arasýnda, farklý gelir ve sosyal konumdaki insanlar arasýnda yaratacaðý boþluðu gidermesi için çaba sarf ediyor. Avrupa anlaþmalarý Brüksel'in eðitim politikalarýný doðrudan düzenlemesine izin vermiyor. Ancak Komisyon üye devletleri ikna yoluyla farklý alanlarda bir takým yasal tedbirler alýnmasýnda ikna gücünü kullanýyor. AP'ýn desteðiyle Komisyon 20 Aðustos'ta bir tavsiye yayýmladý ve üye ülkeleri yetiþkinler için yeni medya eðitimine tabi tutabilecek kurslar düzenlenmesini ve okul eðitim müfredatlarýnda bu eðitim türünün zorunlu hale getirilmesini istedi. Avrupalý gençlerin yüzde 85'inden fazlasý interneti ve sohbet odalarý, bloglar, sosyal iletiþim aðlarý gibi yeni medya araçlarýný düzenli olarak kullanýyor. Komisyon'un hedef kitlesinin gençler olmasýnýn sebebi ise birçoðunun Web'in ve yeni teknolojilerin tehditlerini göz ardý etmeleri. Genç kullanýcýlar gerçekten de internette en kötü deneyimleri yaþayan kullanýcý gurubunu temsil ediyor. Bunun sebebi ise kiþisel bilgilerin korunmasý noktasýnda son derece rahat davranmalarý ve bu bilgilerin paylaþýmýndan kaynaklanabilecek tehlikelerin farkýnda olmamalarý. Komisyon tavsiyesinde vatandaþlarýn ve özellikle gençlerin kiþisel bilgilerine geliþtirilmiþ reklam gibi sipariþ programlardan nasýl koruyabileceklerine dair bilgi sunulmasýna yer veriliyor. Bu hedefe ulaþýlabilmesi için Brüksel eðitim müfredatýnda medya eðitiminin zorunlu hale getirilmesi konusunda tartýþmalarýn baþlatýlmasý çaðýrýsýnda bulunuyor. Komisyon ayrýca Avrupalýlarýn bloglar, sosyal iletiþim siteleri ve diðer yeni tür iletiþim araçlarý sayesinde medya kullanýcýlarý olmak yerine medya içerik üreticileri olarak görmek istediklerini belirtiyor. Ancak medya içerik üretiminde vatandaþlarýn daha fazla söz sahibi olmalarý kimi çevreleri endiþelendiriyor. Avrupa Yayýncýlar Birliði Baþkaný Angela Mills kitle internet medyasýnda bir çeþit fast food üretimine gidilmesi riskine karþý uyarýyor. Bloglarýn hýzla çoðalmasý ve içeriðin kontrol edilmemesi gibi nedenlerle gazeteciliðin toplum içindeki rolü tehdit altýnda bulunuyor. Mills Birçok aç internet kullanýcýsý gerçekten de bilgilendirilmek istiyor olabilirler ama bilgi saðlayýcýlarýn veya kaynaklarýn amaçlarýný sorgulamaksýzýn Web'de gezinen bazýlarý kitle halinde yanlýþ bilgilenmeye yol açabilirler þeklinde uyarýyor. Avrupa Parlamentosunun geçen yýl bu konuda çaðrýda bulunmasýndan sonra Komisyon taslak hazýrladý. AP üyeleri okullarda hem öðretmenlere hem de öðrencilere medya eðitimi verilmesi talebinde bulundular. AP'nin Slovenyalý üyesi Ljudmila Novak tarafýndan hazýrlanan ve herhangi bir yasal baðlayýcýlýðý bulunmayan karar tasarýsýný parlamento 2008'de onayladý. Medya eðitiminin teþvik edilmesi çaðrýsýnýn yer verildiði karar bütün okullarda ve öðretim düzeylerinde medya eðitiminin müfredatýn asli parçasý olmasý, öðretmen ve yaþlý vatandaþlara medya eðitimi verilmesi tavsiyesinde bulunuyor. Ýplik Pazarý Sokak No: 28 Büyük Hamam Karþýsý Surlar içi - Lefkoþa Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Tel: / Faks: Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr.

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MAYIS 2010 / Sayý: 46 YOL ULAÞIMI ALANINDAKÝ MEVZUAT UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR Ulaþtýrma Politikasý kapsamýndaki Yol Ulaþýmý alanýnda

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN OCAK 2011 / Sayý: 51 M A L Ý Y A R D I M P R O G R A M I V E M Ü K T E S E B ATA U Y U M P R O G R A M I Ç A L I Þ M A L A R I D E Ð E

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN HAZÝRAN 2010 / Sayý: 47 HAVA KALÝTESÝ KONUSUNDA UYUM ülkelerindeki uygulamalara da dikkat çekildi. Söz ÇALIÞMALARI DEVAM ETMEKTEDÝR konusu

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2009 / Sayi: 31 ULAÞTIRMA POLITIKASI ÝLE ÝLGÝLÝ ETKÝ DEÐERLENDÝRME ÇALIÞMASI YAPILDI 07 Ocak 2009 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafýndan

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ...21 BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...25 1.1. REASÜRANSIN TANIMI...27 1.2. REASÜRANSIN TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ...29 1.3. REASÜRANSIN ÝLKELERÝ...32 1.3.1. Azami Ýyi Niyet Ýlkesi...32

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2013 / Sayý: 76 Ç E V R E FA S L I K A P S A M I N D A K Ý ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ Haziran 2012'de yapýlan AB'de Mekansal Planlama

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN HAZÝRAN 2008 / Sayý: 24 AB MÜKTESEBATININ UYGULAMASINA DÖNÜK PROGRAM KAPSAMINDA ÇEVRE FASLINDA UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR AB Müktesebatýna

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI

HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Hayatboyu Öðrenme Programý 2007-2013 Comenius Erasmus l Grundtvig l HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI Okul Eðitimi Yüksek Öðretim Mesleki Eðitim

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Leonardo da Vinci (Mesleki Eðitim) Programý 2007-2013 Comenius Eðitim ve Öðretim Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l LEONARDO DA VINCI

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ EKİMDE ARTTI Euro Bölgesinde inşaat üretimi yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti Euro Bölgesinde inşaat üretimi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5,

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EYLÜL 2009 / Sayý: 38 SAÐLIÐIN KORUNMASI ÝLE ÝLGÝLÝ Ljubljana Kan Transfüzyon Merkezinde yapýlmýþ olup SLOVENYA YA ÇALIÞMA ZÝYARETÝ merkezin

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ARALIK 2009 / Sayý: 41 AB NÝN 259 MÝLYON AVROLUK DESTEÐÝ ÝÇÝN ANLAÞMALAR TAMAMLANDI Avrupa Komisyonunun 18 Aralýk 2009 tarihine kadar

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ Hazırlayan: Fethi SAYGIN Mart 2014 Kaynak :DESTATIS (Alman İstatistik Enstitüsü) GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomi piyasalarındaki durgunluk ve sorunlara rağmen,

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN OCAK 2008 / Sayý: 19 AB MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIÞMALARI 12 BAÞLIKTA BAÞLIYOR Avrupa Komisyonunun yasal ve idari yapýmýza yönelik 12 baþlýk

Detaylı