Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf"
  • Su Dink
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk

2 Yönetilmek yerine yön vermek Durmak yerine ilerlemek Her koflulda de er üretebilmek E itimin temel hedefidir. Türk E itim Vakf, e itim ve ö retim y l nda bütün ö retmenlere ve ö rencilere baflar lar diler.

3 Okul genç beyinlere; insanlığa hürmeti, millet ve memlekete sevgiyi, şerefi, bağımsızlığı öğretir... Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilmesi en uygun olan en güvenli yolu belletir... Memleket ve milleti kurtarmaya çalışanların aynı zamanda mesleklerinde birer namuslu uzman ve birer bilgin olmaları lazımdır. Bunu sağlayan okuldur. Ancak bu şekilde her türlü teşebbüsün mantıklı sonuçlara ulaşması mümkün olur. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1923

4 TEV, Türk Gençli i nin gelece i için 41 y ld r inançla çal fl yor. Baflar lar m z Yurt içinde burs Yurt dıflında burs 22 E itim Tesisi Üstün Bafları Ödülü 92 Üstün Bafları Bursu

5 Sayg de er TEV liler, Y llar rüzgâr gibi geçiyor. 41 y l geride b rakt k. 42. y l neredeyse yar lad k y l na TEV Dergisinin Ocak say s nda üç yeni uygulaman n bafllat ld n ve bunlar için daha çok kaynak ayr lmas n n hedeflendi ini sizlere duyurmufltuk. TEV olarak temel amac m z mevcut ve gelecekteki tüm uygulamalar m z ile Atatürk lke ve nk lâplar na sahip ç karak, gençlerimizin ça dafl e itim görmelerine olanaklar yaratmakt r. Ö retmene Proje Yapt rma E itimi Projesi (ÖPYEP) ile Dünya çap nda bir baflar kazand k. Projeler yar flt ve Milli E itim Bakan Say n Doç. Dr. Hüseyin Çelik'in de kat l m ile Ankara'da düzenlenen törende 12 Proje ödüllendirildi. TEV ça dafll k yolunda tekrar bir ilke imza at yor ve MSGSÜ Devlet Konservatuar ile beraber ülkemizde düzenlenen ilk uluslararas keman yar flmas n gerçeklefltiriyor Ekim 2008 tarihlerinde yap lacak yar flman n final gecesinde BB Cemal Reflit Rey Salonunda ilk üç dereceyi alan yar flmac lar orkestra eflli- inde dinlenecek ve ödülleri verilecek. Bu yar flma üç y lda bir aralar nda TEV Bursiyerlerinin de oldu u uluslararas keman sanatç lar yetifltiren, MSGSÜ Devlet Konservatuar Müdürlü ünü yapm fl olan merhum Prof. Nuri yicil an s na düzenlenecek. Ana sponsoru Türkiye Petrol Rafinerileri A.fi. (Tüprafl) olan yar flman n di er sponsorlar ise Henkel Afi, Canan Pak mregün, Coca Cola, Türk Hava Yollar (THY), CRR (Cemal Reflit Rey Konser Salonu) ve stanbul Büyükflehir Belediyesi olmufltur. Di er taraftan K z Ö renci Yurdu çal flmalar m z da h zla devam etmektedir. Ankara Çankaya lçe Belediye Meclisi TEV'e Ö renci Yurdu yapmak kayd yla emlak tahsis etmek üzere Belediye Baflkan na yetki vermifltir. TEV'e gösterilen mevcut bir bina üzerinde inceleme çal flmalar m z sürmektedir. Ayn flekilde zmir, Narl dere lçe Belediye Baflkanl da iki adet bofl arsay TEV'e göstermifltir. Her iki Belediye nezdinde çal flmalar m z sürmektedir. Yürütülen çal flmalar ile TEV'e yeni kurumsal ve bireysel ba fllar ve vasiyetler sa lanmaktad r. Deva Holding A.fi. ile burs sözleflmesi imzalanm flt r. Mütevelli Heyetimizin, Yönetim Kurulumuzun, Ba flç lar m z n, Gönüllü Destekçilerimizin ve Bursiyerlerimizin öneri ve desteklerini görmekten, duymaktan daima mutlu oldu umuzun bilinmesini isteriz. Çünkü her birimiz TEV Ailesinin bireyleriyiz. TEV'i daima ça dafl vak fç l n örne i ve önderi olarak yüceltmek görevimizdir. Bu görev kurucular m z n vasiyetidir. Sayg lar m zla, Turgut Bozkurt Genel Müdür

6 içindekiler TEV - Axa Oyak iflbirli iyle yepyeni bir kütüphane Axa Oyak Kalplerde projesi kapsam nda yap lan kütüpaneyle yepyeni kitaplara kavuflan TEV-Zahide Zehra Garring Akyaz lkö retim Okulu ö rencilerinin mutlulu u, aç l fl günü yüzlerinden okunuyordu. < < < < < < < < < < < < 8 22 TEV den sanat destek New York taki New School University Actors Studio Drama School un Tiyatro Yönetmenli i s nav n kazand ktan sonra TEV den ald bursla önemli bir e itim f rsat n de erlendiren Merve Taflkan, bugün yönetti i oyunlarla ülkemizi uluslararas alanda baflar yla tan t yor. < < < < < < < < < < < < TEV, Genç Bak fl Program na konuk olarak kat ld 10 Milliyet Gazetesi Yazar Abbas Güçlü nün haz rlay p sundu u, Kanal D de yay nlanan Genç Bak fl program nda TEV i dünden bugüne tafl yan idari kadrosu, ba flç lar, eski ve yeni bursiyerleri, yurt d fl burslar konusunda vak fla iflbirli i yapan uluslararas kurumlar n temsilcileri bir araya geldi. > > > > > > > 18 Türk Milli E itimi ne verdi i destekle Türk E itim Vakf Kayseri fiubesi aç ld önemli projelere imza atan Türk E itim Vakf n n Kayseri fiubesi, May s ay nda hizmete aç ld. Türkiye genelinde etkin bir e itim a gelifltirmek için çal flmalar na devam eden TEV in, Kayseri flubesiyle hizmet verdi i il say s 14 e ulaflt. < < < < < < < < < < < < 28 TEV Adana bursiyerlerinin Nemrut gezisi Okullar m z tatile girmifl, dolu dolu geçen bir y l daha tamamlam flt k. TEV Adana fiubesi nin bizler için düzenledi i Güneydo u Anadolu ve Nemrut gezisi flimdi alabilece imiz en güzel haberdi do rusu. S nav kayg lar n, uykusuz geçen geceleri unutuverdik. < < < < < < < < < < < < TEV dergi Eylül 2008

7 32 < < < < < < < < < < < < Sanat, insan n dünyay alg lama biçimidir Müzik zevki ve baflar l kitap seçiminin entelektüel birikim ve kiflisel geliflimde belirleyici bir rol oynad na dikkati çeken Türkiye nin en yetkin edebiyat elefltirmenlerinden Do an H zlan, e itimde sanat n rolünü TEV dergisi okuyucular için anlatt. Her fley, insan için Sa l k alan nda üstlendi i misyonu uzman kadrosu ve do ru iletiflim çal flmalar yla bugüne kadar baflar yla sürdüren Bizim Lösemili Çocuklar Vakf 'n n Kurucu Baflkan Gündüz Gediko lu, sa l k ve e itim alan ndaki iyilefltirmelerin insana verilen de erin en somut göstergesi oldu unu belirtiyor. 38 lk kez 1936 da geçici olarak < < < < < < < < < < < < Cumhuriyet in Eserleri Köy Enstitüleri aç lan e itmen kurslar yla k sa süreli bir e itimle köy e itmenleri yetifltirilmesine baflland. Bu deneyimin olumlu sonuçlar görülünce 1937 de yaln z köy çocuklar n n al nd ve köye yönelik bir ö retim program uygulayarak köy ö retmen okullar n n aç lmas kararlaflt r ld. < < < < < < < < < < < 1967 Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI dergi mtiyaz Sahibi Türk E itim Vakf nanç Türkefl Özel Lisesi ktisadi flletmesi ad na Ömer M. Koç Mualim Köy Mevkii P.K Gebze-Kocaeli Sorumlu Müdür Dilek Baran T rnakl Büyükdere Cd. Kocabafl flhan No: 111 Kat: / Gayrettepe / stanbul Yay n Kurulu Ali hsan Yalç n, Turgut Bozkurt, Bahattin Öztuncay, Güsel Bilal, Dilek Baran T rnakl, Günseli Özen Ocako lu, Nilgün Eryeflil Dan flma Kurulu Davut Ökütçü, Ali hsan Yalç n, Abbas Güçlü, Prof. Dr. M. fiükrü Tekbafl, Av. Muktedir lhan, Bahattin Öztuncay Yaz flleri Nilgün Eryeflil, fiengül Küpücü (TEV), Tu ba Y ld r m, Onur Evrensel Görsel Tasar m P nar Gazanfer, Müjgân Ero lu Reklam Yeliz Dönmez Bask ve Cilt Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti. mam Çeflme Cad. No: 26/2 Ayaza a fiiflli- stanbul Tel: (pbx) Faks: E-posta: Yay n Türü Yayg n Süreli Yay n Yap m: Rota Yay n Yap m Tan t m Tic. Ltd. fiti. Prof. N. Mahzar Ökten Sok. No:1 Rota Binas fiiflli- stanbul Tel: Faks: Bask Tarihi Eylül 2008 Türkiye nin E itim Vakf Yönetim Yeri Türk E itim Vakf (TEV) Büyükdere Cad. Kocabafl fl Han No:111 K: Gayrettepe stanbul Tel: Eylül 2008 Say : 4

8 8 TEV den haberler TEV - Axa Oyak iflbirli iyle yepyeni bir kütüphane Axa Oyak Kalplerde projesi kapsam nda yap lan kütüpaneyle yepyeni kitaplara kavuflan TEV-Zahide Zehra Garring-Akyaz lkö retim Okulu ö rencilerinin mutlulu u, aç l fl günü yüzlerinden okunuyordu. Yetiflmekte olan nesillerin e itimine Axa Oyak Kalplerde isimli kurumsal sosyal sorumluluk projesiyle destek veren Axa Oyak Sigorta A.fi, TEV ile bir araya gelerek baflar l bir çal flmaya imza att. TEV ile gerçeklefltirilen iflbirli iyle örnek bir yaklafl m sergileyen Axa Oyak A.fi, toplumsal bilinç yaratmak ve e itime destek olmak üzere iki farkl misyon üstlendi. TEV-Zahide Zehra Garring Akyaz lkö retim Okulu bünyesinde bir kütüphane yapt ran Axa Oyak Sigorta A.fi. buna ek olarak 1. derecede deprem bölgesinde yaflayan ö rencileri bilinçlendirmeye yönelik bir yay n haz rlad. Axa Oyak Kalplerde projesi kapsam nda yap m na bafllanan TEV Zahide Zehra Garring Akyaz lkö retim Okulu kütüphanesinin, kitaplar ba fl yoluyla temin edildi. Hikaye, roman, e itim alan nda ö rencilere yararl olabilecek nitelikteki kitaplar n bir listesini alan Axa Oyak Sigorta ve TEV, zengin bir kütüphane için gereken detaylar n tümünü baflar yla tamamlad.tev-zahide Zehra Garring Akyaz lkö retim Okulu kütüphanesi 7 Haziran 2008 tarihinde yap lan törenle ö rencilerin kullan m na aç ld. TEV dergi Eylül 2008

9 TEV den haberler 9 1.Uluslararas Nuri yicil Keman Yar flmas için geri say m bafllad Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuar iflbirli iyle, Ekim 2008 tarihlerinde, Cemal Reflit Rey Konser Salonu nda, 1.Uluslararas Nuri yicil Keman Yar flmas n düzenlenecektir. TÜPRAfi n ana sponsor oldu u yar flma, 2005 y l nda üretkenli inin zirvesindeyken yaflam n yitiren, Türkiye nin keman sanatç lar ndan solist sanatç, MSGSÜ Devlet Konservatuar Ö retim Üyesi Prof. Nuri yicil in an s na gerçeklefltiriliyor. Türkiye nin ulus- TEV, zmir ve Ankara flubelerinde her y l May s ay n n ikinci Pazar günü kutlanan Dünya Anneler Gününe özel iki ayr çay partisi düzenledi. 9 May s 2008 tarihinde Ankara Ziraat Bankas Akay Sosyal Tesisleri nde, 10 May s 2008 tarihinde ise zmir Narl dere Dinlenme ve Bak mevi nde düzenlenen çay partileri, duygusal anlara sahne oldu. Ankara da gerçeklefltirilen partiye TEV Genel Müdür Yard mc s Güsel Bilal in yan s ra Ankara fiube Baflkan Ömer Turna ile çal flanlar, mezun bursiyerler, ba flç lar, gönüllü çal flanlar ve bursiyer ö renciler kat ld. Yaklafl k dört saat süren çay partisinin sonunda TEV ba flç lar, vak f yetkililerine memnuniyetlerini dile getirdi. Bu özel gün için düzenlenen çay partisinden büyük bir mutlulukla ayr lan ba flç lar, annelik duygusunu ilk defa bu kadar yo un biçimde hissettiklerini söylediler. zmir Narl dere Dinlenme ve Bak m Evi nde düzenlenen Anneler Günü çay partisi de bursiyerlerle de- erli ba flç lar bir araya getirdi. lararas etkinlikleri aras nda 2010 Kültür Baflkenti stanbul un da önemli yap tafllar ndan biri olmas hedeflenen ve Prof. yicil in ö rencileri taraf ndan düflünülen yar flman n, 2010 y l ndan sonra üç y lda bir yap lmas planlan yor. Yar flmaya TÜPRAfi n ana sponsorlu u d fl nda Coca Cola, Henkel, Canan Pak Imregün,Türk Hava Yollar ve Cemal Reflit Rey Konser Salonu da sponsor olmufltur. Jüri Baflkanl n Prof. Nuri yicil in efli Prof. Çi dem yicil in üstlendi i yar flman n jürisinde Prof. Liviu Casleanu, Prof. Ayla Erduran, Prof. Gönül Gökdo an, Prof. Henry Foures, Prof. Barbara Gorzynska, Prof. Suna Kan, Prof. Bohuslav Matousek, Prof. Domenico Nordio, yer al yor. Onur Kurulu nda ise MSGSÜ Rektörü Prof. Rahmi Aksungur, TEV Yönetim Kurulu Baflkan Ömer Koç, TEV Genel Müdür Turgut Bozkurt, Prof. Filiz Ali, Gazeteci- Yazar Do an H zlan, Prof. Mesut ktu ve Süha Beziray yer al yor. Yar flmaya ilk y l nda dünyan n çeflitli ülkelerinden 49 genç kemanc baflvuruda bulundu. Bu gençlerin 33 tanesi farkl ülkelerden 16 tanesi ise Türkiye den yar flmaya kat l yor. 1. Uluslararas Nuri yicil Keman Yar flmas n MSGSÜ Devlet Konservatuar iflbirli i ile gerçeklefltiren TEV, bu yar flmayla e itimle birlikte sanata da destek vermenin büyük gururunu yaflamaktad r. TEV, ba flç lar n n Anneler Gününü kutlad

10 10 TEV den haberler TEV, Genç Bak fl program na konuk olarak kat ld Türkiye nin E itim Vakf TEV, 30 Nisan 2008 gecesi Milliyet Gazetesi Yazar Abbas Güçlü nün haz rlay p sundu u, Kanal D de yay nlanan Genç Bak fl program n n konu u oldu. Yaklafl k üç saat süren canl yay nda TEV i dünden bugüne tafl yan idari kadrosu, ba flç lar, eski ve yeni bursiyerleri, yurt d fl burslar konusunda vak fla iflbirli i yapan uluslararas kurumlar n temsilcileri bir araya geldi. 375 TEV bursiyerinin izleyici olarak kat ld programda TEV in idari kadrosundan Yönetim Kurulu Üyesi Davut Ökütçü ve Ali hsan Yalç n, Yönetim Kurulu Üyesi ve Burs Komisyonu Baflkan Prof. Mehmet fiükrü Tekbafl, yurtiçi bursiyeri Mete Gerçek, Genel Müdür Turgut Bozkurt, Genel Müdür Yard mc s Güsel Bilal, Türk E itim Vakf nanç Türkefl Özel Lisesi (TEV - TÖL) Müdürü Azmi Özkardefl, Tüprafl Genel Müdür Yard mc s ve TEV eski bursiyeri Ali Bayraktar, Akkök Grubu CEO su TEV eski bursiyeri Mehmet Ali Berkman, Almanya DAAD stanbul Ofisi Baflkan Susanne Scheiter, Zahide-Knud ve Johs. Garring Hay r Vakf Baflkan Prof Dr. Hans Peter Jensen, Fransa Büyükelçili i nden Xavier Labouze Anmara kat ld. TEV ba flç lar ndan Avukat Gülten Alkan, tiyatro sanatç s Macide Tan r, MSGSÜ Devlet Konservatuvar Müdürü Profesör Mesut ktu ve emekli bankac ve flair kimli iyle sayg duyulan bir isim olan Nam k Dener de programda haz r bulundu. Aç l fl konuflmas nda, sa lad e itim olanaklar yla TEV i görünmez bir kahraman olarak nitelendiren gazeteci Abbas Güçlü, Vehbi Koç a teflekkür ederek programa bafllad. Zaman zaman duygulu anlara sahne olan Genç Bak fl program nda Zeki Müren Safiye Ayla Ses Yar flmas n n birincisi lter Burak Kalay ile yar flman n üçüncüsü olan Mine Geçili de Zeki Müren den bir parça seslendirdi. Program n sonlar na do ru yönetim ad na söz alan Turgut Bozkurt, hedef birli inin önemine de indi. Abbas Güçlü ye TEV e katk lar ndan ötürü bir plaket ile teflekkürlerini sunan Bozkurt, sözü Güsel Bilal e b rakt. TEV ailesinin üyeleri olan ba flç lar, ortaklar ve bursiyerlerini çok sevdiklerini dile getiren Bilal, ülke için herkesin elinden geleni yapmas gerekti ine de indi. Ülkemizin yar nlar için çok çal flmak gerekti ine de dikkati çeken Güsel Bilal in TEV in kap s e itime destek olan ve e itimi için destek arayan herkese aç k sözleri stüdyoda büyük bir alk fl toplad. TEV dergi Eylül 2008

11 TEV den haberler senesinde TEV den ald yurt d fl bursu ile yüksek lisans n yapan TEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali hsan Yalç n, TEV in, verdi i burslarla ö renciyi desteklemesinin yan s ra okul ve ö retmenleri de güçlendiren ve bilinçlendiren çal flmalarla e itime çok yönlü destek sa lad na dikkati çekti. Yine 1976 senesinde, TEV yurt d fl bursiyeri olarak Amerika da yüksek lisans n yapan stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Dekan ve TEV Burs Komisyonu Baflkan Prof. Dr. Mehmet fiükrü Tekbafl ise TEV in insana yat r m yapan bir vak f olarak fark yaratt n söyledi. TEV, Bursiyerlerinin Vakf TEV in misyon ve vizyonunun anlatan tan t m filmiyle bafllayan program n ilk bölümünde söz alan TEV Genel Müdür Yard mc s Güsel Bilal, temelleri Vehbi Koç taraf ndan at lan vakf n geliflimini ve amaçlar n izleyicilere flu sözlerle anlatt : Türkiye de e itime gönül veren insanlar, ülkedeki maddi deste e ihtiyac olan baflar l çocuklar n e itim görmesini istiyorlard. Bu amaçla TEV, 1967 de merhum Vehbi Koç un da büyük emekleriyle kuruldu. Hepimiz onun izinden gidiyoruz. Vehbi Bey in, Öyle bir vak f kuraca z ki yar n, kurdu umuz bu vak ftan burs alan çocuklar, vakf n yönetiminde yer alacaklar sözleri hala kulaklar mda. Kendisinin bugünleri görmesini çok isterdim. Çünkü bugün 55 kiflilik Mütevelli Heyeti 16 kifli, 7 kiflilik yönetim kurulundan 5 kifli, 3 kiflilik denetçi grubundan 2 kifli TEV bursiyeri ve TEV genel müdürü. K sacas TEV, bursiyerlerinin Vakf oldu. TEV in yurt d fl bursiyerlerinden olan ve bugün TEV Yönetim Kurulu Üyeli i görevini sürdüren Davut Ökütçü ise TEV in f rsat eflitli i sa lamakla kalmay p Atatürk ün çizgisinde nesiller yetifltirmek için de çal flan bir vak f oldu unu söyledi. Baflar y ödüllendiren burs mekanizmas yla pek çok ö renciye e itim f rsat sunuldu una da de inen Ökütçü, TEV bursiyerlerine, yetiflmekte olan nesillere destek vermelerini ö ütledi. Ökütçü ayr ca, yönetim kurulunda görev alarak vakf n kendisine sundu u olanaklar karfl s nda teflekkür edebildi i için de kendisini çok flansl hissetti ini dile getirdi. Neden TEV? Maddi olanaklar n TEV kanal yla gençlere yönlendiren ba flç lardan Avukat Gülten Alkan, TEV e büyük bir güven duydu unu belirtti. Gülten Alkan, Abbas Güçlü nün Neden TEV? sorusunu Ben bu ülkede do dum, büyüdüm, yaflad m. Bu yurdun suyunu içtim, burada soluk ald m. Bu itibarla benim bu ulusa, bu yurda görevim var. Bu hususta ald klar m TEV arac l yla topluma iade etmek istiyorum sözleriyle cevaplad. Zeki bir çocu un maddi imkâns zl klar nedeniyle okuyamamas n n son derece üzücü oldu unu belirten Alkan, Genç Bak fl program arac l yla imkân olan herkesi gençlerin e itimine katk da bulunmak için TEV e destek olmaya davet etti. Birikimlerini gençlerin e itimi için de erlendiren bir di er TEV ba flç s emekli bankac ve flair Nam k Dener ise fl Bankas Teftifl Kurulu ve zmir stanbul stihbarat Müdürlükleri nde görev ald dönemde TEV i yak ndan tan ma f rsat n yakalad n belirtti. TEV in ülkeye yaln zca ekonomik de il kültürel aç dan da büyük katk lar sa lad n söyleyen Dener, vakf n objektif k staslarla seçimlerini yapt - n, bunun da büyük bir fark yaratt n sözlerine ekledi. Yaklafl k on bir y ldan bu yana TEV ba flç s olan de erli tiyatro sanatç s Macide Tan r, TEV in Atatürk ilke ve ink lâplar na ba l bir vak f olmas nedeniyle büyük bir de er tafl d n söyledi. TEV in yurt d fl bursiyerlerinin baflar s n anlatan bir haberi okuduktan sonra kendisinin de bu konuda bir katk sa lamas gerekti ini düflünerek TEV le iletiflime geçti ini belirten Macide Tan r, TEV ba flç s olmaktan gurur duydu unu dile getirdi. Alarm Zilini En H zl Çalan Vak f: TEV Program stüdyodan izleyen TEV bursiyerleri de zaman zaman söz alarak TEV in bilinmeyen yönlerini Türkiye ye tan tt lar y l nda henüz lise ö rencisiyken Afyon da yaflanan deprem sonras TEV den büyük destek gördü- ünü belirten TEV bursiyeri smail Tabanl program n ilerleyen dakikalar nda söz alarak, TEV in afet dönemlerinde gösterdi i duyarl l a dikkati çekti.

12 12 TEV den haberler Bu noktada TEV in afet bölgelerindeki çal flmalar hakk nda genel bir bilgi veren Genel Müdür Turgut Bozkurt, ola anüstü durumlarda TEV in çok baflar l biçimde organize oldu unu dile getirdi. TEV in alarm zilini h zla çalabilmesini, birlikte yol ald klar güçlü ve profesyonel kadroya ba layan Bozkurt, TEV yönetmeli inde bu tarz durumlara istinaden konulmufl maddelerin oldu unu söyledi. Bursiyer olarak kat ld TEV ailesiyle 36 y ldan bu yana ba lar n hiç kopartmad n da belirten Turgut Bozkurt, 30 y l süren profesyonel yaflam n n ard ndan bafllad vak f bünyesindeki idari görevini, çal flma yaflam n n en mutlu y llar olarak nitelendirdi. Yurt D fl nda TEV maj TEV in yurt d fl burslar nda ifl birli i içinde oldu u ülkelerin temsilcileri de Genç Bak fl program n n konu u oldu. Fransa Büyükelçili i nden Xavier Labouze Anmara, e itim imkan olmayan birçok ö renciye f rsat yaratan TEV ile yaklafl k 5 y ld r iflbirli- i içinde bulunduklar n belirtti. Temel bilimler, sosyal bilimler ve sanat alan nda olmak üzere yaklafl k 30 bursa destek verdiklerini belirten Labouze Anmara, birçok seçim jürisine kat lma imkan elde etti ini de söyledi. TEV bursiyerlerinin çok baflar l oldu una da dikkati çeken Labouze Anmara, seçim aflamas nda çok zor karar verdiklerini söyledi. Zahide-Knud ve Johs. Garring Hay r Vakf Baflkan Prof. Dr. Hans Peter Jensen ise y llard r TEV ile iflbirli i içinde olmaktan çok mutlu olduklar n söyledi. Zahide-Knud ve Johs. Garring Hay r Vakf kurucular n n 1950 y l ndan bu yana Türkiye ve Danimarka iflbirli i için talepte bulunduklar n belirten Prof. Dr. Jensen uluslararas e itimler için katk sa lamaya çal flt klar n ifade etti. Almanya Akademik De iflim Servisi (DAAD) stanbul Ofisi Baflkan Susanne Scheiter ise TEV bursu arac l yla Almanya ya giden ö rencilerin mükemmele yak n olduklar n belirtti. Scheiter ayr ca, son 12 y ldan bu yana yaklafl k 250 ö rencinin kat l m yla ilgili olarak faaliyette bulunduklar n n da önemle alt n çizdi. TEV, Kültür Sanat Dostu Bir Vak f Genç Bak fl Program nda TEV in sanata ve sanatç ya verdi i de ere de de inen Abbas Güçlü, TEV ba flç lar ndan olan Türk Sanat Müzi inin iki de- erli sesi, Safiye Ayla ve Zeki Müren i de and. Kültür ve sanatsal faaliyetleri e itimin ayr lmaz bir parças olarak gören ve bu noktada önemli projelere imza atan TEV in, ülkemize katk lar n ise Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuar Müdürü Profesör Mesut ktu anlatt. Prof. ktu, TEV ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iflbirli- iyle Ekim tarihleri aras ndan düzenlenecek olan 1. Uluslararas Nuri yicil Keman Yar flmas n Türkiye yi yurt d fl na tan tacak önemli bir ad m olarak nitelendirdi. Prof. ktu, TEV i Atatürk ün müzik devrimlerinin bekçileri olarak nitelendirerek bu noktada eme i geçen herkese teflekkür etti. I. Uluslararas Nuri yicil Keman Yar flmas n n ana sponsoru olan Tüprafl n Genel Müdür Yard mc s Y lmaz Bayraktar da bu yar flmaya destek vermekten gurur duyduklar n belirtti. Kendisinin de ö rencilik y llar nda TEV deste i ald - n söyleyen Bayraktar, insana ve e itime de er veren nitelikli projelerde yer almaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi. TEV in sanat n tüm dallar na verdi i önemi farkl bir örnekle anlatan TEV bursiyeri smail Okligil ise Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tasar m bölümünü dereceyle bitirdikten sonra TEV in bursuyla e itimine devam edebildi ini söyledi. TEV TÖL, Türkiye nin Yüz Ak TEV ailesini bilinmeyen yönleriyle Türkiye ye tan tan Genç Bak fl program - n n konuklar aras nda TEV TÖL Müdürü Azmi Özkardefl ve ö rencileri de yer ald. Abbas Güçlü, TEV TÖL ö rencilerini Türkiye nin gelece inde söz sahibi olacak gençler cümlesiyle tan tt. Yay nda TEV TÖL ü ö rencilerden dinleyen Abbas Güçlü, okul müdürü Azmi Özkardefl e ekran bafl ndaki izleyicileri de okulla ilgili bilgilendirecek sorular yöneltti. TEV i ilke ve ideallerin kurumu olarak nitelendiren Özkardefl, TEV TÖL de ö rencilerin yeteneklerini keflfetmeye yönelik bir program uygulad klar n söyledi. Türkiye, TEV i Bursiyerlerinden Dinledi Akkök Grubu CEO su olan Mehmet Ali Berkman 38 y l önce TEV den ald yurt d fl bursuyla hayallerini gerçeklefltirdi ini belirtti. TEV li olman n kendisine, Vehbi Koç gibi ifl dünyas na yön veren bir duayenle çal flma f rsat n da verdi ini söyleyen Berkman, TEV li gençleri Türkiye nin ayd nl k yüzleri olarak nitelendirdi. TEV in kamil insanlar yetifltirdi ine dikkati çeken Berkman, yetiflmifl nitelikli insan kayna n n çok önemli bir de er oldu unu sözlerine ekledi. TEV bursu alarak yüksek lisans n 2008 y l nda ngiltere deki London School of Economics de yapma f rsat yakalayan Nuri Erflahin ise TEV in bat ile entegrasyonda çok önemli bir görev üstlendi ini söyledi. Erflahin ayr ca, TEV in Atatürk ün kültürel kalk nmaya verdi i de eri sürdüren bir kurum olarak çok heyecan verici çal flmalar gerçeklefltirdi ini ve bunun ülke ad na gurur verici oldu unu belirtti. Abbas Güçlü, kapan fl konuflmas nda stüdyodaki TEV bursiyerlerinden, Genç Bak fl program n önümüzdeki y l Olimpiyat Stad nda gerçeklefltirmek üzere söz alarak TEV ailesini Genç Bak fl program nda a rlaman n büyük bir mutluluk oldu unu belirtti. TEV dergi Eylül 2008

13 TEV den haberler 13 zmir fiubemizde bahar yeme i TEV zmir fiubesi nin 22 May s 2008 tarihinde Balçova termal tesislerinde düzenledi i bahar yeme i, 7. Cumhurbaflkan Say n Kenan Evren, zmir Valisi Cahit K raç, Genel Müdürümüz Turgut Bozkurt, TEV zmir fib. Bflk. Em. Vali Hüseyin Ö ütçen, zmir Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkan, Gönüllü Kad nlar Grubu, lçe Belediye Baflkanlar, Üniversite ve Sivil Toplum Kurulufllar temsilcileri, ba fllar m z n ve bursiyer ö rencilerimizin kat l m yla gerçekleflti. Türk E itim Vakf n n tan t m program n n gösterimiyle bafllayan programda TEV Genel Müdürü Turgut Bozkurt, Türk E itim Vakf n n 41 y lda e itime yapt katk y ve toplumda sa lad güvenin sebeplerini ayr nt s yla anlatt. Ba flç lara teflekkürlerini sunan Turgut Bozkurt, Gönüllü Kad nlar Grubunu ve bursiyer ö rencileri de gösterdikleri kat l m ve y l boyunca sürdürdükleri çabalar ndan dolay tebrik etti. TEV zmir fiube Baflkan Hüseyin Ö ütçen ise zmir fiubesi nin bugün geldi i noktan n mutluluk verici düzeyde oldu unu belirterek flunlar söyledi: Bugüne kadar gelinen nokta ortak bir çaban n ürünüdür. Baflar m zda Türk E itim Vakf ilkelerinin toplumda kabul görmesinin pay asla yads namaz dedi. 7 inci Cumhurbaflkan Kenan Evren de yapt konuflmada vak flar n önemine de inerek bunlar n içinde Türk E itim Vakf n n çok ayr bir yeri oldu unu hatta kendi Vakf n da Türk E itim Vakf na b rakmay amaçlad n söyledi. Yo un ilgi gösterilen bahar yeme inde Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuar nda e itimlerini sürdüren bursiyer ö rencilerimizin verdikleri konser, organizasyona ayr bir renk katt. Türk E itim Vakf na gönül verenlerin büyük gurur duydu u yemek sonras ortak temenni nice yafl günlerinde birlikte olmakt. Türk E itim Vakf na ba fl Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas (TTSO) Yönetim Kurulu Türk E itim Vakf 'na ba flta bulundu. Vak f Trabzon fiube Baflkan Hasan Melek TTSO'nun yapt ba- fl n Vak f amaçlar do rultusunda gençlerin e itimine aktar ld n bildirdi. Türk E itim Vakf (TEV)'in 40 y ldan beri hizmet verdi ini an msatan Hasan Melek, Trabzonlular vakfa ba flta bulunmaya davet etti. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas (TTSO) Yönetim Kurulu Baflkan M. fiadan Eren'i ziyaret eden Vak f Genel Müdürü Turgut Bozkurt Trabzon'a yönelik yat r mlarda bulunacaklar sözünü verdi. Türk E itim Vakf (TEV)'e ba flta bulunmak isteyen yard mseverlerin afla daki iletiflim bilgileri ile kendilerine ulaflabilece ini belirten Vak f Trabzon fiube Baflkan Hasan Melek, ba fllar n bugüne kadar binlerce gencin e itimlerini tamamlamalar na olanak verdi ini söyledi. TEV'in kamu yarar na ait bir kurum oldu undan yap lacak ba fllar karfl l nda al nacak ba fl makbuzlar n n ifl yerlerinde gider olarak kullanabilece ini an msatan Hasan Melek ba fl yapmay arzu edenler için TEV Trabzon fiube Baflkanl 'na no'lu telefondan ulaflabileceklerini iletti.

14 14 TEV den haberler TEV, 2008 yurt d fl yüksek lisans ve üst ihtisas bursiyerlerini tan tt Bu y l yurt d fl na gidecek bursiyerlerin da l m flöyle: TEV Kaynaklar ndan ABD ye 1, ngiltere ye 2 TEV-British Chevening müflterek burslar ndan ngiltere ye 6, TEV-DAAD müflterek burslar ndan Almanya ya 29, TEV-Fransa Büyükelçili i müflterek burslar ndan Fransa ya 7, TEV-Dr. Orhan Birman burs fonundan A.B.D. ye 3, Kanada ya 1 uzman t p doktoru olmak üzere, toplam 49 genç yurt d fl na gönderilecektir. Atatürk ilkelerine ba l, baflar l gençleri bilinçli gönüllülerinin destekleriyle Türkiye ye kazand ran Türk E itim Vakf (TEV), 49 baflar l genci, yüksek lisans e itimi için yurt d fl na gönderiyor. TEV, bu y lki yurt d fl bursiyerlerini, 26 Haziran 2008 Perflembe günü Divan Kuruçeflme de düzenlenen bir bas n toplant s yla ilan etti. Toplant ya TEV Yönetim Kurulu Baflkan Ömer M. Koç, TEV Yönetim Kurulu Üyeleri, TEV Yöneticileri, Ba flç lar ve eski TEV bursiyerleri kat ld lar. Toplant da birbirinden parlak 49 TEV bursiyeri, yurt d fl n n gözde üniversitelerinde e itimlerine devam edecek olman n gururunu yaflatt. Bugüne kadar gence yurt d fl nda e itim bursu sa layan TEV, yurt d fl bursiyerlerini bas na ve kamuoyuna tan tt. Halen ABD, ngiltere, Almanya ve Fransa daki çeflitli üniversitelerde üstün baflar yla e itimlerini sürdüren 78 TEV bursiyerine, Ö retim Y - l nda, yüksek lisans ö rencisi 49 bursiyer daha kat ld. Toplant da söz alan TEV Yönetim Kurulu Baflkan Ömer M. Koç konuflmas nda; E itimin toplum için ne kadar önemli oldu unu vurgulamak istiyorum. Yayg n ve kaliteli e itim gören toplumlar n demokrasi ve kalk nma yolunda daha kal c ve istikrarl yol ald klar tart fl lmaz biçimde kabul görmektedir. Yurt d fl na gidecek de erli gençlerimize tavsiyem ö reniminizi baflar yla tamamlay n z, ülkemizi en iyi flekilde temsil ediniz, döndükten sonra da toplumdan ald n z bu deste i, topluma aktarmay görev bilerek ülkemizin kalk nmas na yard mc olunuz. dedi. BURS YERLER M Z N TERC H ETT ÜN VERS TELER A.B.D. Harvard University Wharton School of The University of Pennsylvania MIT (Massachusets Institute of Technology) Carnegie Mellon University NG LTERE London School of Economics and Political Sciences Oxford University WARWICK ALMANYA RWTH Aachen Teknische Universitat Hamburg-Harburg Technische Universitat Munchen Humboldt Universitat Zu Berlin Heidelberg Universitat FRANSA Strasbourgh Robert Schuman University Universite Paris 1 Pantheon Sorbonne Universite Bordeaux III Telecom Paris Tech TIP A.B.D. ve KANADA Universty of Pittsburgh, School of Medicine Boston University, School of Medicine Rainbow Babies and Childrens Hospital - University Hospital Case Medical Center Toronto Western Hospital TEV dergi Eylül 2008

15 TEV den haberler 15 TEV yurt d fl burslar 2004 y l ndan itibaren Fransa da yüksek lisans burslar verilmektedir. Burslar Mühendislik, Ekonomi, flletme, Sosyal ve Müzik alanlar n kapsamaktad r. Bu güne kadar 44 genç burstan yararlanm flt r ö retim y l nda ise 7 genç burstan yararlanacakt r. 4 Bursiyerin tüm giderleri Fransa Büyükelçili i taraf ndan di er 3 gencin giderleri %50 fler olarak karfl lanacakt r. Türk E itim Vakf, 1969 y l ndan bu yana yurt d fl nda yüksek lisans e itimi için burslar vermektedir. Bugüne kadar gence yurt d fl nda e itim bursu sa lanm flt r. TEV yurt d fl burslar n n ilan her y l Eylül-Ekim aylar nda yüksek tirajl gazetelerde ve web adresimizde yay nlanmaktad r. Ayr ca ilgili fakültelere de duyurular fleklinde gönderilmektedir. Halen ABD, ngiltere, Almanya ve Fransa daki çeflitli üniversitelerde üstün baflar yla e itimlerini sürdüren 78 TEV bursiyerine, Ö retim Y l nda, yüksek lisans ö rencisi 49 bursiyer daha kat lacakt r. TEV-THE BRITISH CHEVENING ngiltere Burslar Türk E itim Vakf, 1990 y l ndan bu yana British Chevening ile ngiltere de master ö renimi için müflterek burs vermektedir. Bursiyerlerin okul ücretleri British Chevening, yaflam giderleri ise TEV taraf ndan karfl lanmaktad r. Bugüne kadar 263 baflar l Türk genci burstan faydalanm flt r. Burslar Mühendislik, Ekonomi ve Sosyal alanlar kapsamaktad r ö retim y l nda 6 genç burstan yararlanacakt r. TEV-DAAD Almanya Burslar Türk E itim Vakf, 1998 y l ndan itibaren Alman Akademik De iflim Servisi (DA- AD) ile birlikte Almanya da Mühendislik, Teknik, Ekonomi, flletme ve Sosyal alanlarda müflterek burs vermektedir. Bursiyerlerin giderlerinin %50 si DAAD, %50 si ise TEV taraf ndan karfl lanmaktad r. Bugüne kadar 235 baflar l Türk genci burstan yararlanm flt r ö retim y l nda da 29 genç burstan yararlanacakt r. TEV-Fransa Büyükelçili i Fransa Burslar Türk E itim Vakf ile Fransa Büyükelçili i aras nda yap lan anlaflma gere i TEV-GARRING Vakf Danimarka Burslar Danimarkal Karl Johannes Garring ve Türk efli Zahide Zehra Garring in vasiyeti do rultusunda Danimarka da kurulan Garring Hay r Vakf n n gelirleri TEV e aktar lmaktad r. Bu fondan, 1996 y l ndan itibaren Danimarka Teknik Üniversitesi nde teknik alanlarda master ö renimi için burs verilmektedir. Burs verilen alanlar Bilgisayar Sistemleri, Elektrik Elektronik, Elektronik Haberleflme, Deniz ve K y, Petrol, Rüzgar Enerjisi Mühendisli i ile Bioteknoloji bölümlerini kapsar. Bu güne kadar 16 genç burstan yararlanm flt r. TEV Japonya Burslar Türk E itim Vakf ile Uluslararas Japon Üniversitesi aras nda yap lan görüflmeler sonucunda 1986 y l ndan itibaren her y l TEV in önerdi i gençlere bu üniversiteden karfl l ks z burs temin edilmektedir. Burs alanlar MBA ve Uluslar aras liflkiler alanlar ile s n rl d r. Bugüne kadar 13 genç burstan yararlanm flt r. Yurt D fl T p Burslar Dr. Orhan Birman burs fonundan; Türk t bb n n seviyesinin yükseltilmesine katk da bulunmak amac yla 1996 y l ndan bu yana, ülkemizde ihtiyaç duyulan temel bilimler ve uygulamal alanlarda, T p Fakülteleri ve E itim Hastaneleri taraf ndan aday gösterilen baflar l, uzman t p doktorlar na; Bat Avrupa, ABD ve Kanada da üst htisas, doktora ve araflt rma çal flmalar için burs verilmektedir. Bu güne kadar 49 genç t p doktoru burstan yararlanm flt r y l nda ise 4 genç t p doktoru seçilmifltir.

16 16 TEV den haberler TEV den gelece in lideri olacak 52 ö renciye üstün baflar bursu Türk E itim Vakf, Türkiye de ilk defa gelece in liderlerinin desteklenmesi amac yla ö retim y l nda 40 nc y l dolay s yla 40 ö renciye Üstün Baflar Bursu vermifltir. Bu gençler ÖSS de ilk 5000 e giren ve liderlik vas flar bulunan ö renciler olup, gelecekte baflar lar yla adlar ndan söz ettirecek gençlerdir ö retim y l nda Türkiye nin gelece ini flekillendirecek, liderlik vasf tafl yan 52 üniversite ö rencisine daha Üstün Baflar Bursu verilecek ve ülkemizin gelece ine yön verecek gençlerin en iyi flekilde yetiflmelerine olanak sa lanacakt r ö retim y l nda (9 ay süresince) ö rencilerin her birine toplam YTL burs ödemesi yap lm flt r ö retim y l nda yeni seçilen ö rencilere de bu mebla üzerinden ödeme yap lacakt r. Ancak 2009 Ocak ay bafl ndan itibaren burs miktarlar Yönetim Kurulunca yeniden belirlenecektir. Üstün Baflar Bursiyerlerinin her birine, ifl dünyas ndaki TEV bursiyerlerinden birer mentor (koç) atanarak, kendilerine rehberlik ve dan flmanl k yapmalar sa lanm flt r. Ayr ca konferanslar, seminerler düzenlenerek bursiyerlerin sosyal aç dan da desteklenmesi hedeflenmifltir. Üstün Baflar Bursu için 2008 Ö renci Seçme S nav nda EA2, SAY2 ve SÖZ2 puan türlerine göre ilk 5000 e giren ö rencilere afla da belirtilen alanlarda burs verilecektir: Üstün Baflar Bursu na Haz rl k S n f ndan 1 inci s n fa geçen ö renciler ile 2 inci s n fa geçen ö rencilerin de müracaat mümkün olabilecektir. Bu ö rencilerin üniversiteye girdi i y l ÖSS de ilk 5000 e girmesi, haz rl k s n f n baflar ile geçmesi ve üniversite 1 inci s n f genel not ortalamas n n, 4 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 3.50, 100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 87.5 olmas gerekmektedir. Mühendislik-Mimarl k, Sa l k Bilimleri, dari Bilimler, Temel Bilimler, Sosyal Bilimler, Hukuk ve Güzel Sanatlar alan nda verilen üstün baflar burslar ndan yararlanmak için aday olmak isteyen yukar daki flartlara sahip, kendisinde liderlik vas flar tafl d na inanan adaylar n 20 A ustos-12 Eylül 2008 tarihleri aras nda TEV in web adresinden form doldurmas ve istenilen belgelerle birlikte dosyas n en geç 15 Eylül 2008 tarihine kadar TEV e ulaflt rmas gerekmektedir. Kurumsal iflbirlikleri Türk E itim Vakf, ülkemizde Sivil Toplum Kurulufllar içinde kurumsal yap s yla ve Vak f sektöründe örnek uygulamalar ile öne ç kmakta, gerek yurt içinde gerek yurt d fl nda iflbirli i yapt kurum ve kurulufllar nezdinde kurum kültürü ile her zaman sayg nl k kazanmaktad r. Bu do rultuda TEV in kurumlar ile e itime destek olmak üzere iflbirli i çal flmalar baflar l bir flekilde devam etmektedir. Kurumlar, sosyal sorumluluk projelerini gerçeklefltirmek için, bünyelerinde zaman, personel, yönetmelik vb. gerekli unsurlar temin etmekle u raflmak yerine profesyonel kadrosu ile hizmet veren TEV ile iflbirli i yaparak arzu ettikleri projeleri gerçeklefltirebilmektedirler. Bu projelere; burs vermek, okul, yurt yapt rmak, e itime yönelik projeleri hayata geçirmek örnek verilebilir. fiah s ve kurumlar n yapm fl oldu u ba fllar yoluyla aç lan fonlar TEV in önemli kaynaklar ndan birini oluflturmaktad r. TEV in burs yönetmeli i çerçevesinde ba fl yapan flah s ya da kurumun diledi i nitelikteki ö rencilere burslar sa lanmaktad r. Kurumsal iflbirlikleri kapsam nda son olarak ülkemizin en büyük sanayi kuruluflu TÜPRAfi A.fi. ile ö retim y l nda TEV-TÜPRAfi A.fi. Burs Fonu sözleflmesi imzalanm fl ve müflterek burslar verilmeye bafllanm flt r. TÜPRAfi A.fi. ayn zamanda Türk E itim Vakf ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvar taraf ndan Ekim 2008 tarihlerinde Türkiye de ilk defa düzenlenecek 1. Uluslararas Nuri yicil Keman Yar flmas n n da ana sponsoru olarak önemli bir projemize daha imza atm flt r. Yine Türkiye nin en büyük ilaç sanayi flirketlerinden DEVA Holding A.fi. ile de kurulufllar n n 50. y l dolay s yla 50 adet t p ve eczac l k dallar nda ö renim gören ö renciye burs verilmek üzere 2008 y l nda TEV-DEVA HOLD NG A.fi. Burs Fonu sözleflmesi imzalanm fl ve burslar verilmeye bafllanm flt r. TEV dergi Eylül 2008

17 TEV den haberler 17 Yurt içi ihtiyaç burslar Türk E itim Vakf, yurt içinde Atatürk ilke ve devrimlerine ba l, baflar l ve maddi deste e ihtiyac olan ö rencilere teknik ve endüstri meslek lisesi, üniversite, yüksek lisans (master) ve doktora burslar vermektedir. Kurulufl y l nda TEV burslar ndan 119 ö renci yararlanm flken, bu say günümüzde ya ulaflm flt r. Sadece ö retim y l nda 7500 ö renciye burs verilmifltir. Bursiyerlerin 2250 si meslek lisesi, 1050 si meslek yüksekokulu, 375 i yüksekokul, 3752 si fakülte, 73 ü master ve doktora ö rencisidir ö retim y l nda ise 8000 ö renciye burs verilecektir. htiyaç burslar ndan yararlanmak isteyen ö rencilerin 1-31 Ekim tarihleri aras nda web adresinden form doldurup, istenilen belgelerle birlikte ö retim kurumlar na teslim etmeleri gerekmektedir. Bursiyerleri, ö retim kurumlar n n oluflturdu u, TEV den de bir temsilcinin kat ld burs komisyonlar, flartlar do rultusunda seçmektedirler. Ö retim kurumlar nca seçilenlerin yan s ra, her y l, engellilere, yetifltirme yurdunda bar narak yüksek ö renim yapmaya hak kazanan ö rencilere ve do- al afetlerde zarar gören ailelerin ö renim gören çocuklar na da burs verilmeye devam edilmektedir. TEV bir ö retim döneminde Ekim-Haziran aylar aras nda (9 ay) burs ödemekte, burs miktarlar n her y l enflasyon ve bütçe koflullar n göz önünde tutarak art rmaktad r. 1 Ocak 2008 den itibaren Meslek Liseleri için 110.-YTL., yük- sek ö retim için 260.-YTL., master için 450.-YTL. ve doktora için 750.-YTL burs ödenmektedir. TEV bursiyerlerini baflar ya teflvik etmek için baflar ödülleri de vermektedir te yürürlü e giren yönetmelikle bugüne kadar 12 bin 951 bursiyer ödül almaya hak kazanm flt r. Her y l bursiyerlerin % 18 i üstün baflar göstererek ödül almaya hak kazanmaktad r ö retim y l sonundaki baflar durumlar na göre 2007 y l sonunda 1385 bursiyer ödül alm flt r. TEV, bursiyerlerine parasal destek vermenin yan s ra onlar n sosyal yönden de geliflmelerine katk da bulunmak amac yla çeflitli faaliyetlerde bulunmaktad r. Bu amaçla bursiyerlere; ücretsiz ngilizce kurslar sa lamakta, staj yeri temin etmekte, dizi toplant lar yaparak rehberlik ve psikolojik dan flmanl k hizmeti vermekte, teknik ve moral gezileri düzenlemekte, ücretsiz sinema-tiyatro ve fuar davetiyesi temin etmekte, a aç dikme kampanyalar organize etmektedir. Y l n Sivil Toplum Kuruluflu, TEV Haber1.com ve Memleket Haber'in düzenlemifl oldu u 'Y l n En yileri' anketi sonuçlar na göre TÜRK E T M VAKFI, "YILIN EN Y S V L TOPLUM KURULUfiU" olarak seçildi. Bir ay süreyle okurlar n oylar na sunulan "Memleketin En yileri" ve Türkiye'nin En yileri bafll kl anket yo un ilgi ile karfl land. Memleket Haber'de yerel ölçekteki kifliler ve kurumlar, Haber1'in anketinde ise Türkiye genelinde y l n baflar l kurum ve kiflileri okurlar n oylar na sunuldu. Yönetim Kurulu Baflkanl n deneyimli ekonomi gazetecisi Dr. Kaz m K l nç' n yapt, Türkiye'nin ekonomi-finans konusunda önde gelen portallar ndan haber1.com ile yerel haber portal memlekethaber.com anketine 14 bin 217 kifli kat ld. Bir ay süreyle yap lan oylama sonucunda Türkiye'nin kendi alanlar ndaki en baflar l kifli ve kurumlar seçildi. Ankette TEV Y l n En yi Sivil Toplum Kuruluflu ödülüne lay k görüldü.

18 18 TEV den haberler Türk E itim Vakf Kayseri fiubesi aç ld Türk Milli E itimi ne verdi i destekle önemli projelere imza atan Türk E itim Vakf n n Kayseri fiubesi, May s ay nda hizmete aç ld. Aç l fla TEV Yönetim Kurulu Baflkan Ömer Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri Av. A. Zuhal Dönmezer Çak ro lu, Davut Ökütçü, Prof. Dr. M. fiükrü Tekbafl ve TEV Genel Müdürü Turgut Bozkurt kat ld. TEV in Kayseri fiubesinin aç l fl nda bir konuflma gerçeklefltiren TEV Yönetim Kurulu Baflkan Ömer Koç, Kayseri flubesinin bursiyerlerle iletiflimi güçlendirece ini belirterek flunlar söyledi: Vakf m z çal flmalar n nice 41 y llar boyunca ilkeleri do rultusunda devam ettirecek. Geliflimini ise dünyada h zla ilerleyen bilgi ve iletiflim teknolojilerini takip ederken Türkiye de de iflen ve yenileflen e itim sistemlerini de göz önüne alarak sürdürecektir. fiube say s n art rarak gençlere yeni olanaklar sunmak isteyen TEV, kuruldu u günden bu yana, tam 41 y ld r yurt içinde 157 bin 636, yurt d fl nda ise yüksek lisans e itimi için ö renciye burs imkan sa lad. Türkiye genelinde etkin bir e itim a gelifltirmek için çal flmalar na devam eden TEV in, Kayseri flubesiyle hizmet verdi i il say s 14 e ulaflt. TEV Kayseri flubesi bugüne kadar il genelinde 2 bin 136 s üniversite ö rencisi ve 885 i meslek lisesi olmak üzere toplam 3 bin 21 ö renciye yurt içi burs, 16 ö renciye ise yurt d fl burs olana sa lad. Ö retmenlerden e itim için fark yaratan projeler Milli E itim Bakanl n n destekledi i; Türkiye Vodafone Vakf ve Türk E itim Vakf n n birlikte yürüttü- ü Ö retmene Proje Yapt rma E itimi Projesi-ÖP- YEP kapsam nda gerçeklefltirilen Anadolu Ö retmen Liseleri Proje Yar flmas n n ödül törenine kat - lan Milli E itim Bakan Sn. Doç. Dr. Hüseyin Çelik, dereceye giren proje sahiplerine ödüllerini verdi. TEV ve Türkiye Vodafone Vakf n n destek verdi i ilk proje olan Ö retmene Proje Yapt rma E itimi Projesi ÖPYEP baflar yla tamamland. Geçti imiz Haziran ay nda Ankara Ö retmenevi nde Milli E itim Bakan Sn. Doç. Dr. Hüseyin Çelik in kat - l m yla düzenlenen törende, dereceye giren proje sahiplerine ödülleri verildi. Türk E itim Vakf Genel Müdürü Turgut Bozkurt ve Türkiye Vodafone Vakf Yönetim Kurulu Bafl- kan Yrd. Sibel Türkmen in birer konuflma yapt törende, birbirinden ilginç projeler de sergilendi. TEV ve Türkiye Vodafone Vakf n n ortak sosyal sorumluluk projesi olan ÖPYEP (Ö retmene Proje Yapt rma E itimi Projesi) kapsam nda Türkiye genelinde e itim veren 160 ö retmen, ö rencilerin elefltirel düflünme ve sorgulama yeteneklerini güçlendirecek Proje Tabanl E itim Sistemi konusunda e itim ald. 360 projenin de erlendirildi i çal flmada 62 proje finale kald. Yar flmada birincili i zmir Anadolu Ö retmen Lisesi nden Çevremizin At k Ya lar Hakk nda Bilinçlendirilmesi projesi kazand. kincili i ise Manisa Anadolu Ö retmen Lisesi Gediz Nehri Suyunun Çevreye ve nsan Sa l na Etkiler konulu projeyle ald. Üçüncülü ü stanbul dan Mustafa Kemal Anadolu Ö retmen Lisesi nin G da At klar ndan Elektrokimyasal Pil Yöntemiyle Elektrik Elde Edilmesi projesi ald. 9 proje de mansiyon ödülüne lay k görüldü. TEV dergi Eylül 2008

19 TEV den haberler 19 Duygu dolu bir teflekkür mesaj TEV in verdi i destekle dünyaya aç lan gençlerimizin baflar s n görmek Vakfa eme i geçen herkesi duyguland r yor. Bu kimi zaman bir baflar öyküsü kimi zamansa bir kartpostal oluyor. Türk E itim Vakf nanç Türkefl Özel Lisesi (TEV TÖL) ö rencilerimizden Zeynep Ceren in e itimini sürdürmek için gitti i Amerika dan, Turgut Bozkurt ve Güsel Bilal e göndermifl oldu u bu kart da asl nda söylenmek istenenden çok daha fazlas n ifade ediyor.

20 20 TEV den haberler Gelece e odaklanan Türk E itim Vakf n n kamuoyu yoklamas Köklü, güvenilir, kurumsal olma ve ba fllar do ru flekilde yönetme konular ndaki baflar lar ile sayg n ve özel bir noktaya konumlanan TEV, 41 y ld r, Türk gençlerini hedeflerine ulaflt rmak için çal fl yor. TEV, Türkiye'nin e itim alan nda çok özel konumu ile sahiplendi i ilke ve de erler çerçevesinde 41 y ldan beri aral ks z bir flekilde hizmetlerini sunmaya devam ederken, ayn zamanda geliflimin gerektirdi i tüm unsurlar da kendi yap s içinde aktif bir flekilde ele almaktad r. TEV Türkiye'nin gelece ine yönelik tüm hizmetlerinde paydafllar n her zaman aç k yüreklilikle ve içtenlikle dinlemeyi fliar edinmifl ve bunu sürdürülebilir geliflimin çok önemli bir parças olarak görmüfltür. Buradan hareketle, Türkiye'de STK ve toplum iliflkisini inceleyen ve bu alanda TEV'in konumunu belirleyen bir araflt rma gerçeklefltirmifltir. 7P THINK TANK GROUP taraf ndan yürütülen bu çal flma 2 farkl yap dan oluflmaktad r. Birinci yap da, demografik özellikleri aç s ndan farkl segmentlerde yer alan kiflilerle kantitatif verilere ulaflacak bir teknik kullan larak görüflülmüfltür. Türkiye genelinde toplam 17 ilde 1113 kifli ile görüflülerek yap lan bu çal flmada, kamuoyunun de erlendirmelerine yönelik bulgular elde edilmifltir. Araflt rman n ikinci bölümünde ise, kanaat önderi olarak nitelendirilebilecek özelliklere haiz olan, medya, sanat, ifl dünyas nda, akademik çevrede ve STK alan nda yer alan toplam 16 kifliden, derinlemesine görüflme tekni i ile bu konuya yönelik de- erlendirmeleri al nm flt r. Bu araflt rma sonuçlar, TEV olarak genel anlamda çok iyi bildi imiz baz konular yeniden gündeme getirmemizi sa larken, ilk olarak karfl laflt m z baz konularda ise sistemi revize etmemize yard mc olacak stratejileri belirlememiz aç s ndan çok önem tafl maktad r. Türkiye'nin gelece i ile ilgili hizmet alan nda buluflan herkes aç s ndan önemli oldu u inanc ile bu çal flma sonucunda elde edilen bulgulardan bir k sm n sizlerle paylaflmak istedik: Araflt rma kapsam içinde ele ald m zda, halk m z n STK kurulufllar ile olan iliflkisi, üzerinde durulmas gereken en önemli alanlardan birini oluflturmaktad r. Türk halk n n toplumsal yaflam nda paylaflma, hay r amaçl ba fl yapma, gelirini toplumsal fayda baz nda kullanma gibi çok önemli öz de erleri söz konusudur. Ancak bu de erlerin kurumsal alanlarda toplanma ve yönetilme düzeylerinin çok düflük olmas nedeniyle, kollektif fayda üretme konusunda, kaynaklar m z olmas gereken boyutlar n çok alt nda kullan yoruz. Bu durumun hem nedenleri hem de sonuçlar olabilecek bir tak m sosyal göstergeler, bize bu çemberin belirli hassas noktalardan yeniden yap land r lmas gerekti ini vurgulamaktad r. Bu hassas alanlardan birisi toplumun STK'larla kurdu u iliflkidir. Bu alana bakacak oldu umuzda, STK'ya üye olma oran % 11.0, STK'larda gönüllü çal flma oran ise %8.0'lerde kalmaktad r. Bu durum toplumumuzun STK'larla kurdu u iliflki ölçe inin ne kadar düflük oldu unu çok net anlatmaktad r. Bu iliflki ba fl yapma durumunda artan bir boyuta ulaflmakta olup, %48.0'lik bir kitle ba fl yapma suretiyle STK'lara destek vermektedir. Geri kalan %52.0'lik kitlenin ise, ba fllar n STK çerçevesinden uzakta tamamen kendi alan nda yürüttü ünü görüyoruz. Oysaki ba fl yapmay yard m etme / insanl k görevi olarak formatlayan vicdan n sesini dinlemek olarak yorumlayan ve ihtiyac olanlara yönelik destek vermeyi bir zorunluluk olarak kabul eden yaklafl mlar n dominant oldu u toplumumuzda, ba fllar n her zaman kollektif fayda üretmeye yönelmesi için gereken alt yap n n haz r oldu u da bir gerçektir. Ama buna ra men, toplumu STK'lar çerçevesinde bir araya getirip daha bütünsel yap lar oluflturma konusunda harekete geçirmek için gereken çok fazla dinamik söz konusudur. Dolay s yla toplumun STK'larla kurulan iliflkisinin çap n geniflletmek ve düzeyini yükseltmek gerekmektedir. TEV dergi Eylül 2008

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü nden 1995 te diploma alan Kürflad Uygunlar, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi.

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

Az nl k s cakl k üzerine

Az nl k s cakl k üzerine Y l 1 Say 4 Mart-Nisan 2007 Mülkiyeliler Birli i stanbul fiubesi Ad na mtiyaz Sahibi ve Sorumlu A. Müfit Erkarakafl Yay n Koordinatörü Ayla fieflan Genel Yay n Yönetmeni Ayd n Demirer aydin.demirer@dunya.com

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki?

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal ö rencilerin baflar s son birkaç y ld r çeflitli ülkelerde araflt rma konusu... Finlandiyal çocuklar niçin bu kadar zeki? Uluslararas testlerde Finlandiyal

Detaylı