Zengin bilimsel program doyurucu bir sosyal programla desteklenmifl ve oturum saatleri maksimum kat l m teflvik edecek flekilde düzenlenmifltir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zengin bilimsel program doyurucu bir sosyal programla desteklenmifl ve oturum saatleri maksimum kat l m teflvik edecek flekilde düzenlenmifltir."

Transkript

1

2 Say n Meslektafllar m, 2008 TSRM kongresini klasik kongre format nda biraz da olsa farkl laflt rmaya çal flt k. Temel bilgilerin yan s ra en son geliflmelerin, konular n uzmanlar taraf ndan sunuldu u TSRM kongresi Kad n Hastal klar ve Do um asistanlar ndan temel bilimcilere kadar tüm yelpazeye hitap edecek flekilde haz rland. Temel infertilite oturumlar temel bilgilerini güncellemek isteyen kat l mc lar düflünülerek planlan rken, infertilite ve fertilite korunmas oturumlar infertilite ve reprodüktif endokrinoloji alan nda çal flan herkesi ilgilendirecek konular kapsamaktad r. Yard mla üreme teknikleri alan nda çal flan kat l mc lar için klinik YÜT ve embriyoloji oturumlar yurtiçinden ve yurtd fl ndan meslektafllar yla karfl l kl görüfl al fl verifl yapma olana sa layacakt r. Ana konuflmalarda kongremizin bu y lki ana temas olan fertilite korunmas konusunda dünyan n önde gelen isimleri deneyimlerini aktaracakt r. Program haz rlan rken bu farkl oturum dizilerinin kesiflmemesine ve kat l mc lar n izledikleri oturum gruplar n bütünlük içerisinde takip edebilmesine özen gösterilmifltir. Kongre öncesi kurslar interaktif formatta haz rlanarak kat l mc lar n panelistlerle karfl l kl bilgi al fl veriflinde bulunmas n teflvik edecek flekilde düzenlenmifltir. Klinisyenlerin yan nda embriyologlar ve üreme t bb alan nda faaliyet gösteren hemflirelerin de yararlanaca kurslar ayr ca düzenlenmifltir. Bir önceki kongremizde ilgi gören infertilite araflt rmalar nda çal flma tasar m, istatistik yöntemler ve kritik analiz kursu bu y l da yenilenmifl program yla tekrar edilecektir. Davetli yabanc konuflmac lar sadece ana oturumlarda de il kurslarda da görev alaca ndan kurs kat l mc lar konuklar m zla karfl l kl tart flma imkan bulacakt r. Üreme t bb ve infertilite alan nda faaliyet gösteren tüm dernekler kongremize davet edilmifllerdir. Bu derneklerin kendi düzenledikleri oturumlarla kongreye renk ve çeflitlilik katacaklar na inan yoruz. Kongreye gönderilen bildiri özetlerinden oral prezentasyona de er görülenler ilginin düflük oldu u ayr salonlarda de il ana salonlardaki oturumlarda sunulacak ve özellikle genç meslektafllar m z n sunum deneyimi kazanmas ve çal flmalar n daha genifl kitlelere duyurabilmesi teflvik edilecektir. Bu y l ilk kez verilecek olan TSRM Yay n Ödülleri kongrede sahiplerini bulacakt r. Zengin bilimsel program doyurucu bir sosyal programla desteklenmifl ve oturum saatleri maksimum kat l m teflvik edecek flekilde düzenlenmifltir. Hepinizi her seviyeden dinleyici için özenle haz rlanm fl bir bilimsel program ve sürprizlerle dolu bir sosyal progam olan TSRM kongresine bekliyoruz. Fark TSRM ile yaflay n. Dr. Bülent Urman TSRM Yönetim Kurulu Baflkan

3 TSRM YÖNET M KURULU BAfiKAN Doç. Dr. Bülent URMAN stanbul Vehbi Koç Vakf Amerikan Hastanesi Kad n Hastal klar ve Do um Bölüm Baflkan II. BAfiKAN Prof. Dr. Sedat KADANALI Atatürk Üniversitesi T p Fakültesi Kad n Hastal klar ve Do um Ana Bilim Dal Ö retim Üyesi GENEL SEKRETER Prof.Dr. Hulusi Bülent ZEYNELO LU Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Kad n Hastal klar ve Do um AD Üremeye Yard mc Teknikler Merkezi Müdürü SAYMAN Doç. Dr. Bülent BERKER Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Kad n Hastal klar ve Do um Ana Bilim Dal Ö retim Üyesi YÖNET M KURULU ÜYELER Prof.Dr. Gürkan UNCU Uluda Üniversitesi T p Fakültesi Kad n Hastal klar ve Do um Ana Bilim Dal Ö retim Üyesi Prof.Dr. Cemal POSACI Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Kad n Hastal klar ve Do um Ana Bilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Bülent ERGUN stanbul Üniversitesi T p Fakültesi (ÇAPA) Kad n Hastal klar ve Do um Ana Bilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Onur KARABACAK Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Kad n Hastal klar ve Do um Ana Bilim Dal Ö retim Üyesi Doç. Dr. Fatih fienda Ege Üniversitesi T p Fakültesi Kad n Hastal klar ve Do um Ana Bilim Dal Ö retim Üyesi Doç. Dr. Tayfun BA Ifi Adana Baflkent Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Dr. Hakan ÖZÖRNEK Eurofertil Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu

4 ULUSLARARASI DAVETL KONUfiMACILAR Ayd n Ar c (ABD) Beatrice Dal Canto ( talya) Carolyn Coulam (ABD) Emre Seli (ABD) Francesco Fiorentino ( talya) Hassan Sallam (M s r) Joshua Johnson (ABD) Juan Garcia Velasco ( spanya) Karim Nayernia ( ngiltere) Luca Gianaroli ( talya) Luciano Nardo ( ngiltere) Lynette Scott (ABD) Marcus Hughes (ABD) Marius Meintjes (ABD) Mark Hornstein (ABD) Michael Alper (ABD) Orhan Bukulmez (ABD) Richard Paulson (ABD) Roy Homburg (Hollanda) RS Jeyendran (ABD) Rubens Fadini ( talya) Serdar Bulun (ABD) Sharon Edwards (ABD) Stratis Kolibianakis (Yunanistan) Thomas Ebner (Almanya) Victor Gomel (Kanada) Yacoub Khalaf ( ngiltere)

5 KONGRE DANIfiMA KURULU Acar KOÇ Ahmet GÖÇMEN Ahmet Zeki IfiIK Ali AYHAN Ali BALO LU Ali ÇET N Ali HABERAL Ali R za ODABAfiI Ali YANIK Ata ÖNVURAL Atilla YILDIRIM Aycan IfiIKLAR Ayd n ARICI Babür KALEL Bar fl ALTAY Baflak BALABAN Baflar TEK N Berna D LBAZ Bilgin GÜRATEfi Bülent ALICI Bülent GÖKMEN Bülent TIRAfi Bülent YILDIZ Candan CENG Z Cansun DEM R Cazip ÜSTÜN Cem AKYÜZ Cem ATABEKO LU Cem DEM REL Cem FIÇICIO LU Cem TURAN Cemal POSACI Cemil AKGÜL Cengiz ALATAfi Cengiz KARAKAYA Cihat ÜNLÜ Dilek ASLAN Elif ERG N Emre SEL Engin ENG NSU Erbil DO AN Ercan AYGEN Erdal AKTAN Erdal BUDAK Erdo an ERTÜNGEALP Erkan ALATAfi Erkut ATTAR Ertan KERVANCIO LU Esat ORHON Faik KOYUNCU Faruk BENER Faruk BUYRU Fatih DURMUfiO LU Fatma Verda VER T Fehmi NARTER Ferit SARAÇO LU Fulya DÖKMEC Füsun VAROL Gonca M R Gurur POLAT Gürkan ZORLU Güvenç KARLIKAYA Hakan KAYA Hakan KOZ NO LU Hakan SEY SO LU Hakan fiatiro LU Hakan YARALI Haldun GÜNER Handan fienda Hasan SERDARO LU Havva ORAL Hikmet HASSA Hüseyin GÖRKEML dil ALPAS dris KOÇAK lkkan DÜNDER pek MÜDERR S rfan KUTLAR skender BAfiER smail ÇEPN smail Mete T L Kaan BOZKURT Kadir SAVAN Kayhan YAKIN Kemal ÖZGÜR Kemal ÖZTEK N Kenan SOFUO LU K l ç AYDINLI Koray ELTER Kubilay V CDAN Lale DEL LBAfiI Lale KARAKOÇ Latif KÜPEL O LU Levent fientürk Lügen CENG Z Macit ARVAS Mansur KAMACI Mehmet Ali VARDAR Mehmet ÇOLAKO LU Mehmet D L Mehmet ÖZEREN Mehmet YILMAZER Mehpare TÜFEKÇ Melahat DÖNMEZ Melahat KES M Meriç KARACAN Mesut ÖKTEM Mesut ÖZSOY Mete GÜNGÖR Mete IfiIKO LU Metin ÇAPAR Metin MGEÇ Mithat ERENUS Muhterem BAHÇE Murat AP Murat CEL LO LU Murat ELÇ N Murat ERDO AN Murat SÖNMEZER Mustafa U UR Nam k Kemal DURU Nedim KARADADAfi Nesrin ERÇELEN Niyazi AfiKAR Oktay KADAYIFÇI Onur B LG N Orhan BÜKÜLMEZ Osman Haldun DEVEL O LU Ömür TAfiKIN Özdemir H MMETO LU Özgür ÖKTEM P nar Ç MEN Ramazan MERCAN Recep HAS R fat GÜRSOY Rüfltü ERGÜR Sadiye EREN Sait YÜCEB LG N Sedat KADANALI Selahittin ÇAYAN Semih ÖZEREN Semra KAHRAMAN Semra ORUÇ Semra SERTYEL Senai AKSOY Serdar BULUN Serdar D LBAZ Serdar GÜNALP Serdar ÖZfiENER Serpil BOZKAYA Seyfettin ULUDA Seyide SOYSAL Sezai fiahmay Süha SÖNMEZ fiahin ZETERO LU fiakir KÜÇÜKKÖMÜRCÜ Talip GÜL Tamer EREL Tamer MUNGAN Tansu KÜÇÜK Tar k AKSU Tayfun ALPER Tayfun ÖZÇAKIR Teksen ÇAMLIBEL Umur KUYUMCUO LU Ülkü BAYAR Ümit NCEBOZ Ümit ÖZEK C Vedat ATAY Volkan BALTACI Yakup KUMTEPE Yaprak ÜSTÜN Y lmaz ATAY Yücel KARAMAN Zafer Nihat CANDAN Zeki TANER Ziya ÇEB

6 KONGRE ÖNCES KURSLAR 15 Ekim 2008, Çarflamba SALON A OVÜLASYON NDÜKS YONU VE YÜT Ç N KONTROLLÜ OVARYAN H PERST MÜLASYON Kursun amac : Anovulatuar hastalarda ovülasyon indüksiyonunun ve YÜT için kontrollü ovaryan hiperstimülasyonun prensipleri gerçek vakalardan örneklerle ve elektronik soru cevaplama sistemi kullan larak tart fl lacakt r. Kurs yöneticileri: Gürkan Uncu, Tayfun Ba fl Panelistler: Ali Yan k, Orhan Bükülmez, Ayfle Aytoz, Koray Elter, Ali R za Odabafl, Esra Bulgan K l çda Program: 11:00-13:00 Anovulatuar kad nlarda ovülasyon indüksiyonu prensipleri Örnek vakalar: Anovulasyon ve PKOS Tart flmal konular - Klomifen baflar s z oldu unda ne yap lmal? - PKOS lu kad nlar n metabolik durumlar nas l de erlendirilmeli? - PKOS tedavisinde metforminin yeri nedir? - Gonadotropinler Prensipler ve komplikasyonlar TSRM KANITA DAYALI UYGULAMA REHBERLER 13:00-14:00 Yemek Aras 14:00-18:00 IUI ve IVF için kontrollü ovaryan hiperstimülasyonun prensipleri Örnek vakalar: IUI için KOH - Over rezervinin de erlendirilmesi - Do ru hasta için do ru protokolün seçilmesi - Normal yan tl hasta için KOH - Zay f yan tl hasta için KOH - Afl r yan t veren hasta için KOH - Ovaryan hiperstimülasyon sendromu Soru cevap oturumu Tart flma TSRM KANITA DAYALI UYGULAMA REHBERLER

7 15 Ekim 2008, Çarflamba SALON B NFERT L TE HEMfi REL KURSU Kursun amac : nfertilite ve YÜT ünitelerinde çal flan hemflirelere infertil çiftlerin medikal ve paramedikal sorunlar ve bu sorunlar n yönetiminde hemflirenin rolü hakk nda güncel bilgiler verilmesi. Kurs yöneticileri: Nezihe K z lkaya Beji, Nurdan Demirci, Meral Zengin, Seval Çal flkan, fienay Keskin Zorlu Program: 11:00-12:30 Oturum 1 Oturum Baflkanlar : Anahit Coflkun, Seval Çal flkan, Nuran Kömürcü 11:00-11:20 Aç l fl konuflmas, stanbul nfertilite Hemflireleri Grubunun Aktiviteleri Nezihe K z lkaya Beji 11:20-11:40 nfertilite tedavisinde yenilikler Erkut Attar 11:40-12:10 nfertilitenin yönetiminde kan ta dayal yaklafl m ve bak m kalitesinin artt r lmas Sharon Edwards 12:10-12:30 Dünyada ve Türkiyede nfertilite hemflireli inin güncel durumu Aygül Akyüz 12:30-13:30 Yemek Aras 13:30-15:00 Oturum 2 Oturum Baflkanlar : Hülya Okumufl, Hacer Karaniso lu 13:30-14:00 nfertilite tedavisini çift için kolaylaflt rmakta hemflirenin rolü Sharon Edwards 14:00-14:20 nfertilite tan ve tedavi sürecinde e itim ve dan flmanl k verilmesi Derya At c 14:20-14:40 nfertilite ünitesinde hastalar n ve sa l k personelinin güvenli i fiule Karamanl 14:40-15:00 Yard mla üreme tedavilerinde ilaçlar ve uygulamada hemflirelerin rolü fienay Keskin Zorlu 15:00-15:30 Kahve Aras 15:30-17:00 Oturum 3 Oturum Baflkanlar : Hediye Arslan, Lale Taflk n 15:30-15:50 nfertilitenin evlilik ve cinsel yaflam üzerinde etkileri Ümran Oskay 15:50-16:10 Tekrarlayan gebelik kayb ve hemflirenin rolü kbal Günalt l 16:10-16:30 Ovaryan hiperstimülasyon sendromu ve di er komplikasyonlar Melek Cingi Ersoy 16:30-17:00 Kahve Aras 17:00-18:30 Oturum 4 Oturum Baflkanlar : Ahsen fiirin, Gülflen Vural 17:00-18:30 Önceliklerin yönetimi Berna Talu

8 15 Ekim 2008, Çarflamba SALON C YARDIMLA ÜREME TEKNOLOJ LER N N SONUÇLARININ OPT M ZASYONU? Kursun amac : YÜT sonuçlar n etkileyen faktörleri tart flarak klinisyenin baflar y artt rmak için göz önüne almas gereken konular belirlemek. Kurs yöneticileri: Hakan Yaral, Cemal Posac, Ahmet Zeki Ifl k Program: 20 dakikal k konuflmalar 10 ar dakikal k tart flmalar izleyecektir. 11:00-13:00 Hasta için do ru stimülasyon protokolünün seçimi Teksen Çaml bel Zay f yan tl hastan n tedavisinde yenilik var m? Erdal Aktan GnRH antagonist tart flmalar Orhan Bükülmez OHSS önleme stratejileri Hakan Özörnek Embryo transferi için güncel öneriler Mehmet dil 13:00-14:00 Yemek Aras 14:00-16:00 Klivaj evresi transferi mi blastokist transferi mi? Ahmet Zeki Ifl k Donmufl embriyo transferi için endometriyumun haz rlanmas Aret Kamar Tekrarlayan YÜT baflar s zl n n araflt r lmas ve yaklafl m Bülent Urman YÜT de ampirik tedaviler Herhangi birisi önerilmeli mi? Ayd n Ar c Luteal faz deste i Bar fl Ata 16:00-16:30 Kahve Aras 16:30-18:00 leri yafl kad nlarda oosit donasyonu Richard Paulson Donör ve al c senkronizasyonu protokolleri Cengiz Alatafl IVM için haz rl k protokolleri Cem Demirel Kad nlar için fertilite koruyucu seçenekler Özgür Öktem

9 15 Ekim 2008, Çarflamba SALON D EMBR YOLOJ LABORATUVARI Kursun amac : Embriyologlara ve konuyla ilgili klinisyenlere embriyolojinin temel ve tart flmal konular hakk nda güncel bilgiler sunmak. Kurs yöneticileri: Lale Delilbafl, Tülay rez Program: 20 dakikal k konuflmalar 10 ar dakikal k tart flmalar izleyecektir. 11:00-13:00 IVF laboratuvar nda kalite kontrolü Lale Delilbafl mplantasyon oranlar düflmeye bafllad nda sorunun kayna n bulmak Ersan Dönmez Laboratuvar verilerinin toplanmas ve kayd Tülay rez Kültür medyumlar ve YÜT baflar s Ayse Arvaz Ulu Oksijen konsantrasyonunun embriyo geliflimi ve IVF/ICSI sonuçlar na etkisi Cihan Hal c gil 13:00-14:00 Yemek Aras 14:00-16:00 Embriyo seçimi için morfolojik de erlendirme yeterli midir? Cenk Özcan Non-invaziv embriyo de erlendirmesi-proteomik ve metabolomik belirteçler Emre Seli Embriyonun genetik seçimi Hale Karagözo lu mplantasyon olas l n art rmak için ek manupülasyonlar: AH, embryo-glue, defragmantasyon, ko-kültür Mehmet C nc k Daha iyi sperm seçimi YÜT baflar s n art r r m? Engin Enginsu 16:00-16:30 Kahve Aras 16:30-19:00 Yavafl dondurma ve vitrifikasyonla kriyoprezervasyon Çal fltay

10 15 Ekim 2008, Çarflamba SALON E YÜT TE BAfiARI Ç N Y KL N K UYGULAMALAR ( KU) HASTA YARARI VE ARAfiTIRMA BAfiARISI Ç N SORULAR VE YANITLARI Kurs Yöneticisi: Murat Hayran Moderatörler:Onur Karabacak, Hulusi Bülent Zeynelo lu, Murat Api, Bar fl Ata Ön gereklilik Bir günlük bu kursa kat lacaklar n halen yürütmekte veya planlamakta oldu u çal flmas varsa çal flmalar ile sorular toplant ya getirebilirler. Böylece kat l mc kurs boyunca bu konu üzerinde ilerleme sa layabilir. Makalelerin okuma ve anlamland rma becerisi için kat l mc n n ayda yerli/yabanc ortalama 4 makale okuyor, üzerinde çal fl yor ve kafas nda baz sorular flekilleniyor olmas gereklidir. Program Kat l mc lar tan yabilmek, klinik araflt rma geçmiflini anlamak, grubu yönteme s nd rmak ve bunlar de erlendirebilmek için; Kat l mc lara flu anki istatistik kullan m, ünvan, yafl, çal flt kurum bilgileri sorulacakt r. 1. Araflt rma metodolojisi (araflt rma türleri, iyi klinik uygulamalar, protokol ve bilgilendirilmifl olur, etik kurul). 2. Veri yönetimi, istatistikten anlama (istatistikte temel kavramlar ve testler). 3. Makale okuma ve yazma tekniklerine (makalenin bölümleri ve makalenin sunum aç s ndan gelifltirilmesi) yönelik sorular kat l mc lara yönlendirilecek, sonra kurs yöneticisi ve moderatörler arac l ile beraberce yan tlar verilecektir. Ayr ca moderatörler konu ile ilgili infertilite alan ndaki örnek yay nlar sunacakt r. Yöntem Program moderatör yönetiminde yap lacakt r. Moderatör, sorular kat l mc lara soracak, kat l mc lar keypad ile cevap verecek, sorunun do ru cevab ve konu bilgileri/örneklerle kat l mc lara aktaracakt r. Moderatör soruya cevap verildikten sonra ek bilgiler ve YÜT uygulama konusunda ilgili eklemeler yapacak kat l mc lar bilgilendirecektir. De erlendirme Keypad ile kat l mc lardan al nan cevaplar, kat l mc düzeyine (çal flt kurum, yafl, ünvan) göre analiz edilecektir. Analiz sonuçlar, ileri zamanlarda yap lacak e itim programlar na veya kurslar n içeri i haz rlan rken kullan lacakt r.

11 15 Ekim 2008, Çarflamba SALON F H STEROSKOP K CERRAH Kursun amac : Donan m, temel prensipler ve endikasyonlardan bafllayarak histeroskopinin tüm yönleri ele al nacakt r. Kat l mc lar ameliyathanedeki operasyonlar izleme imkan na sahip olacakt r. Kurs yöneticileri: Ayd n Ar c, Yücel Karaman E iticiler: Nedim Karadadas, Fatih fienda, Yücel Karaman, Metin Çapar, Ayd n Ar c, Kemal Özgür, Murat Berkkano lu, Vedat Atay 11:00-11:20 Ofis histeroskopi Fatih fienda 11:20-11:40 Septum ve subseptum Murat Berkkano lu 11:40-12:00 Polip Osman Develio lu 12:00-12:20 Myom Vedat Atay 12:20-12:40 Intrauterin adezyonlar Nedim Karadadafl 12:40-13:00 yi histeroskopi yapman n püf noktalar Bülent Urman 13:15-15:00 Yemek ve ameliyathaneye transfer 15:00-19:00 Ameliyathanede olgular üzerinde demonstrasyon Ofis Histeroskopi Septum Polip Myom Sinefli

12 16 EK M PERfiEMBE OTURUM 1 09:00-10:00 10:00-10:30 10:30-11:00 SALON A - ANA KONUfiMALAR - Bülent Urman, Bülent T rafl AÇILIfi KONUfiMALARI Fertilite korunmas nda moleküler mekanizmalar-joshua Johnson Üreme t bb nda kök hücreler-karim Nayernia 11:00-11:30 KAHVE ARASI OTURUM 2 11:30-11:50 11:50-12:10 12:10-12:30 12:30-12:50 12:50-13:00 SALON A - IVF STRATEJ LER M ZDEK GÜNCEL DE fi KL KLER - Oya Gökmen, Onur Bilgin YÜT - Etik bak fl-oktay Kaday fç IVF demografik veriler ve uygulama üzerindeki etkileri -Mark Hornstein IVF te iflletme stratejileri - Ald m z dersler-micheal Alper Türkiye ve Avrupa da tek embriyo transferlerinin durumu -Nam k Kemal Duru 13:00-15:00 Ö LE ARASI VE Ö LE OTURUMLARI SALON B-EMBR YOLOJ - Lynette Scott, Baflak Balaban IVF sonras transfer için en iyi embriyonun seçimi -Carolyn Coulam Embriyo solunumu-lynette Scott Embriyo vitrifikasyonu-baflak Balaban Non-invaziv embriyo de erlendirilmesi; Proteomik ve metabolomik belirteçler-emre Seli OTURUM 3 15:00-15:20 15:20-15:40 SALON A-OVER Teksen Çaml bel, Ali Yan k PKOS Androjen döngüsü-roy Homburg PKOS un cerrahi tedavisi-vedat Atay SALON B-ENDOMETR UM VE MPLANTASYON Gürkan Uncu, Erkut Attar nfertilitede endometriyal faktör-r fat Gürsoy IVF hastalar nda ince endometriyumun yönetimi-tamer Erel 15:40-16:00 OHSS nin önlenmesi-oya Gökmen Endometriozis ve implantasyon-bilgin Güratefl 16:00-16:20 16:20-16:30 Antimullerian hormon ve Over-Orhan Bükülmez mplantasyon kusurunun düzeltilebilir nedenleri -Mehmet Çolako lu 16:30-17:00 KAHVE ARASI OTURUM 4 17:00-17:20 17:20-17:40 SALON A-YARDIMLA ÜREME TEKN KLER KL N K UYGULAMALAR - Umur Kuyumcuo lu, Özdemir Himmeto lu IVF ve embriyo transferi için güncel öneriler -Mark Hornstein US rehberli inde embriyo transferi-hassan Sallam SALON B-J NEKOLOJ K ENDOSKOP DERNE OTURUMU - smail Mete til, Gürkan Yaz c Endoskopik cerrahi - Donan m ve teknikler-senai Aksoy Laparoskopik myomektomi-fatih fienda 17:40-18:00 18:00-18:20 YÜT öncesi myomlara yaklafl m-yücel Karaman Cerrahi IVF hastalar na zararl m d r?-juan Garcia Velasco Distal tubal oklüzyonun yönetimi-berna Dilbaz Proksimal tubal oklüzyonun yönetimi -Yakup Kumtepe 18:20-18:40 18:40-19:00 YÜT öncesi uterin kavitenin de erlendirmesi-tansu Küçük Ofis histeroskopi-özay Oral SALON C-ÜREME ÇA INDA SIK KARfiILAfiILAN SORUNLAR - Tayfun Alper, Gürkan Zorlu Adölesanlarda s k karfl lafl lan jinekolojik problemler -Mehmet Y lmazer Menorajinin tedavisi Güncel yaklafl m-babür Kaleli Kontrasepsiyonda ilerlemeler-atilla Y ld r m HPV ve HPV afl lar hakk nda güncel tavsiyeler -Mete Güngör SALON C TEMEL NFERT L TE 1 Mose Ben Habib, Meriç Karacan Anovülasyonun birinci basamak tedavisi - Tayfun Ba fl Klomifen direncinin yönetimi -Yaprak Üstün Gonadotropinlerle ovülasyon indüksiyonunun prensipleri -Murat Sönmezer Semen analizi sonuçlar na göre IUI ve IVF aras nda seçim yapmak-serdar Günalp SALON C- TEMEL NFERT L TE 2 Meral Çetin, Erkan Alatafl HSG Kime, Ne zaman, Nas l?-esat Orhon Aç klanamayan infertilitenin kan ta dayal yönetimi -Sedat Kadanal IUI, Teknik ve Sonuçlar -Osman Develio lu Konjenital anomalilerin fertilite ve gebelik üzerine etkileri -Süha Sönmez Prematür over yetmezli i -Cem F ç c o lu

13 17 EK M CUMA OTURUM 5 10:00-10:30 10:30-11:00 SALON A-ANA KONUfiMALAR-Hakan Yaral, Hulusi Zeynelo lu Polikistik over sendromu ile bir ömür-roy Homburg YÜT ça nda reprodüktif cerrahi - Bir ad m geri mi?-victor Gomel 11:00-11:30 KAHVE ARASI OTURUM 6 11:3O-11:50 SALON A-IVM ve FERT L TE KORUNMASI Mehmet dil, Onur Karabacak IVM için farkl priming protokolleri-rubens Fadini SALON B-YARDIMLA ÜREME TEKN KLER KL N K UYGULAMALAR - Kadir Savan, Hakan Kozino lu Over rezervi de erlendirmesi-micheal Alper 11:50-12:10 12:10-12:30 12:30-12:50 12:50-13:10 13:10-13:30 PKOS d fl olgularda IVM-Cem Demirel Sözel Sunumlar Sözel Sunumlar Ovaryan Kök Hücreler - Yan lsama m Gerçek mi -Erdal Budak Embriyonik kök hücreler ve doku mühendisli i - Murat Elçin Zay f yan tl hastan n yönetimi Kan tlanm fl bir tedavi var m?-gürkan Uncu Sözel Sunumlar Sözel Sunumlar Zay f yan tl hastada androjenlerin rolü-juan Garcia Velasco 40 yafl üzerindeki kad nlarda ART sonuçlar - Hakan Yaral 13:30-15:00 Ö LE ARASI VE Ö LE OTURUMLARI OTURUM 7 15:00-15:20 15:20-15:40 15:40-16:00 16:00-16:20 SALON A- NFERT L TE Bülent Gökmen, Mesut Özsoy Myomlar ve infertilite - Yaklafl m ne olmal -Yacoub Khalaf Myomlar için noninvaziv tedavi seçenekleri -fiahin Zetero lu Stres ve over fonksiyonlar -Joshua Johnson Kad nlar için fertilite koruma seçenekleri-emre Seli SALON B-EMBRYOLOJ Aycan Ifl klar, Handan fienda Embriyoloji laboratuvar nda kalite kontrolü ve kalite güvencesi- Marius Meintjes Oosit morfolojisi embryo morfolojisi ve implantasyonu nas l etkiler?-thomas Ebner Oosit kriyoprezervasyonu Kriyobiyolojiye yavafl dondurma odakl bir bak fl-richard Paulson IMSI ile IVF sonuçlar -Beatrice Dal Canto 16:20-16:30 16:30-17:00 KAHVE ARASI OTURUM 8 17:00-17:20 17:20-17:40 17:40-18:00 18:00-18:20 18:20-18:40 18:40-19:00 SALON A-YARDIMLA ÜREME TEKN KLER KL N K UYGULAMALAR - Candan Cengiz, Serdar Özflener Ovaryan stimülasyonun oosit morfolojisi ve viyabilitesi üzerindeki etkileri-thomas Ebner Rekombinant HCG, Hangi dozda, nas l?-güvenç Karl kaya Over rezervinin yeni belirteçleri-sezai fiahmay YÜT de yard mc uygulamalar-kan ta dayal yaklafl m Ayd n Ar c Oosit toplama teknikleri ve komplikasyonlar-tar k Aksu SALON B-TÜRK ANDROLOJ DERNE OTURUMU Nedim Karadadafl, Serdar Günalp nfertil erke in genetik incelemesinin YÜT tedavisi sonuçlar üzerindeki etkileri-bar fl Altay Genital sisteme zarar vermeden testisten sperm elde etme yöntemleri-bülent Al c Erkek infertilitesinde kök hücreler - Güncel Durum-Fehmi Narter PANEL-Erkek infertilitesinde zor vakalar n yönetimi Selahittin Çayan, Bülent Urman, Esat Orhon, Bar fl Altay SALON C- NFERT L TEDE LI KONULAR Cazip Üstün, Serdar Dilbaz Aç klanamayan infertilitenin ilk basamak tedavisi-iui vs IVF -Hakan fiat ro lu leri evre endometriyozise ba l infertilietinin tedavisi - Cerrahi vs IVF-Seyide Soysal nfertilite yönetiminde laparoskopinin rolü -Sait Yücebilgin IVF öncesi cerrahi giriflimler-nuray Bozkurt Tiroid otoimmunitesi ve infertilite - Alptekin Gürsoy SALON C-TEMEL YARDIMLA ÜREME TEKN KLER smail Çepni, Kemal Öztekin Zor hastalarda gonadotropin uygulamas ve monitörizasyonu -Erbil Do an Kaç tane ve nas l transfer edilmeli?-erdal Aktan Luteal fazda tart flmal konular-murat Celilo lu Sözel Sunumlar Sözel Sunumlar SALON C-TEMEL EMBRYOLOJ Lale Delilbafl, Lale Karakoç Optimal sonuçlar için ideal laboratuvar donan m -Faruk Bener IUI ve IVF için sperm haz rlanmas -RS Jeyendran Oosit kalitesinin de erlendirilmesi-ertan Kervanc o lu Klivaj vs blastokist transferi - dil Alpas 5. gün transferlerinde en iyi embriyo nas l seçilir?-elif Ergin

14 OTURUM 9 09:30-09:50 SALON A-PKOS VE OHSS-Talip Gül, Rüfltü Ergür Kad n metabolik sendromu olarak PKOS-Bülent Y ld z 09:50-10:10 10:10-10:30 Sözel Sunumlar Sözel Sunumlar PKOS için IVF-Ramazan Mercan 10:30-10:50 10:50-11:00 OHSS-Michael Alper 11:00-11:30 KAHVE ARASI OTURUM 10 11:3O-11:50 SALON A-TEKRARLAYAN GEBEL K KAYBI ve TEKRARLAYAN MPLANTASYON BAfiARISIZLI I-Sadiye Eren, Tamer Mungan mplantasyon mekanizmalar -Erkut Attar 11:50-12:10 12:10-12:30 12:30-12:50 Tekrarlayan implantasyon baflar s zl Kan ta dayal yaklafl m-yacoub Khalaf RIF ve RPL de embriyonun genetik seçimi ne kadar faydal? -Semra Kahraman Tekrarlayan gebelik kayb n n tan ve tedavisi-carolyn Coulam 12:50-13:00 13:00-15:00 Ö LE ARASI VE Ö LE OTURUMLARI OTURUM 11 15:00-15:15 15:15-15:30 15:30-15:45 SALON A- REPRODÜKT F GENET K Muhterem Bahçe, Luca Gianaroli Preimplantasyon genetik: 2008 de durum-vaatler ve sorunlar- Marcus Hughes Avrupa ülkelerinde PGS uygulamalar ve sonuçlar -Luca Gianaroli Tek gen hastal klar için PGT-Volkan Baltac 15:45-16:00 Transport PGS-Muhterem Bahçe 16:00-16:15 16:15-16:30 16:30-17:00 KAHVE ARASI OTURUM 12 17:00-17:20 17:20-17:40 17:40-18:00 18:00-18:20 SALON A-REPRODÜKT F GENET K Semra Kahraman, Nesrin Erçelen Reprodüktif jinetik: Epigenetik ve imprinting- DNA n zdaki s rlar-marcus Hughes Hemoglobinopatiler ve HLA tiplemesi için PGT -Francesco Fiorentino PGS baflar s n etkileyebilecek teknik konular -Luca Gianaroli PGS e kan ta dayal yaklafl m-kayhan Yak n 18:20-18:40 18:40-19:00 Panel PGS Evet mi Hay r m? Luca Gianaroli, Marcus Hughes, Semra Kahraman, Kayhan Yakin, Muhterem Bahçe, Nesrin Ercelen 18 EK M CUMARTES SALON B-KÖK HÜCRELER - Murat Elçin, Cengiz Karakaya nfertilite için kök hücreler-joshua Johnson nsan embriyosunun gelifliminin gözlenmesi-semra Sertyel nsan Embriyonik Kök Hücresi serileri üretiminde kromozomal anomalili embriyolar-zafer Nihat Candan Sperm öncülerinden kalp üretimi-karim Nayernia SALON B-GAMET BA IfiI LE ÜREME Mehpare Tüfekçi, Cengiz Alatafl leri yafl kad nlarda IVF sonuçlar -Hakan Özörnek Oosit ba fl Geçmiflten günümüze bak fl-richard Paulson Oosit ba fl ve tafl y c annelik-yale deneyimi-emre Seli Türk çiftlerin oosit ve sperm ba fl na yaklafl m -Mete Ifl ko lu SALON B-J NEKOLOJ K ONKOLOJ OTURUMU - Derin Kösebay, Kunter Yüce Girifl- Serviks kanserinde fertilite koruyucu cerrahi-ali Ayhan Borderline epiteryal tümörlerinde fertilite koruyucu cerrahi- lkkan Dünder Epiteryal tümörlerde fertilite koruyucu cerrahi-macit Arvas Endometriyum kanserinde fertilite koruyucu cerrahi-mehmet Ali Vardar Premenopozal meme kanserli kad nlarda fertilite korunmas -Özgür Öktem SALON B-OVARYAN ST MÜLASYON Ata Önvural, Cem Turan IVF te GnRH antagonistleri-güncel durum-stratis Kolibianakis KOH siklusunun optimal monitörizasyonu-cemal Posac YÜT hastalar nda tedavi stratejisini belirlemekte ovaryan belirteçlerin kullan m -Luciano Nardo IVF için ovaryan stimülasyona LH eklemeli miyiz?-bülent Berker Oosit matürasyonu ne zaman tetiklenmeli?-hüseyin Görkemli SALON C-YÜT SONUÇLARI- skender Bafler, dris Koçak Mevcut Türkiye kanunlar na göre YÜT uygulamalar -Kenan Sofuo lu YÜT gebeliklerinde biyokimyasal tarama-recep Has Erken transvaginal embriyo redüksiyonu-kemal Özgür Abdominal embriyo redüksiyonu-acar Koç SALON C-TEMEL NFERT L TE 3 Melehat Kesim, Ziya Cebi Düflük doz step up gonadotropin ovülasyon indüksiyonu -Mesut Öktem Ovülasyon indüksiyonunda aromataz inhibitörleri -Ülkü Bayar Klomifene dirençli PKOS un tedavisi medikal vs cerrahi -Murat Api PIKOS da oral kontraseptifler-fayda zarar de erlendirmesi- pek Müderris SALON C-ENDOMETR OZ S Mehmet Y lmazer, Latif Küpelio lu Endometriozis-güncel durum ve yeni medikal tedaviler -Serdar Bulun Endometriozise ba l infertilitenin kan ta dayal yönetimi -Hassan Sallam Sözel Sunumlar Sözel Sunumlar Endometriyozisde YÜT sonuçlar -Cem Atabeko lu SALON C-ÖZEL TÜP BEBEK MERKEZLER DERNE OTURUMU Ahmet Zeki Ifl k, Y lmaz Atay Sorunlar n çözümünde Özel Tüp Bebek Merkezleri Derne i nin Rolü Dernek Birey liflkisi-kubilay Vicdan Türkiye deki Özel Tüp Bebek Merkezlerinde çal flan klinisyenlerin sorunlar -Dilek Aslan Türkiye deki Özel Tüp Bebek Merkezlerinde çal flan embryologlar n sorunlar -Cem Akyüz Özel Tüp Bebek Merkezleri Derne i nin YÜT de kalite standartlar n n belirlenmesinde rolü-meriç Karacan YÜT de veri toplanmas güncel sorunlar-mete Ifl ko lu

15 OTURUM 13 09:30-09:50 09:50-10:10 10:10-10:30 10:30-10:50 10:50-11:10 11:10-11:30 11:30-12:00 19 EK M PAZAR SALON A TEMEL NFERT L TE 4-GÖRÜNTÜLEME-Bülent Ergun, Ali Haberal Uterusun sonografik de erlendirmesi-ercan Aygen Overlerin sonografik de erlendirmesi Over rezervi siklus monitörizasyonu -Bülent Ergun Sözel Sunumlar Sözel Sunumlar Adenomyozis Zorlu bir tan -Tayfun Özçak r Ultrason rehberli inde invaziv transvaginal ifllemler-gurur Polat KAPANIfi TÖREN SALON B-TÜRK MENOPOZ VE OSTEOPOROZ DERNE OTURUMU Erdo an Ertüngealp, Hakan Seyiflo lu Menopozda yaflam kalitesi konusu-ümit nceboz HRT kalbi korur mu?-fatih Durmuflo lu Güncel kan tlar fl nda SERM ler-mithat Erenus HRT ve meme kanseri-epidemiyolojik veriler-hakan Seyiflo lu 2008 y l nda menopozal kad na yaklafl m-levent fientürk

16 TSRM 2008 KONGRES ÖZEL OTURUMLARI 16 Ekim 2008, Perflembe SALON E 12:00-13:30 IUI NASIL DAHA BAfiARILI OLAB L R? Baflar Tekin, Ruflen Atmaca SALON A ÖZEL OTURUM 13:30-15:00 VAJ NUSMUSLU KADIN ve ERKE Arsaluys Kay r SALON D 13:30-15:00 ST MÜLASYONDA ANTAGON STLER ve LH IN YER Onur Karabacak, Cem Demirel SALON F 13:30-15:00 ENDOMETR OMA ve NFERT L TEYE YAKLAfiIM Bülent Berker, Gürkan Uncu SALON G 13:30-15:00 PCO DA NDÜKS YON Tayfun Ba fl, Seyide Soysal SALON H 13:30-15:00 TEKRARLAYAN YÜT BAfiARISIZLIKLARINA NASIL YAKLAfiALIM? Bülent Urman, Hakan Özörnek

17 17 Ekim 2008, Cuma SALON D 08:30-10:00 ZAYIF OVER CEVABININ TEDAV S VAR MI? Cemal Posac, Mesut Öktem SALON E 08:30-10:00 KOH da LH EKLENMEL M? Rüfltü Ergür, Fatih Durmuflo lu SALON E 12:00-13:30 ÜREME SA LI I PERSPEKT F NDEN PELV K TABAN BOZUKLUKLARINA YAKLAfiIM Ahmet Ak n Sivasl o lu, Yakup Kumtepe SALON A ÖZEL OTURUM 13:30-15:00 HPV AfiISI YAPILMALI MI YAPILMAMALI MI? Oturum Baflkanlar : Ali Ayhan, lkkan Dünder Teksen Çaml bel SALON D 13:30-15:00 NFERT L TE TEDAV S NDE ERKEK FAKTÖRÜNÜN DE ERLEND R LMES Moderatör: Semra Kahraman Konuflmac lar: Bar fl Altay, Esat Orhon SALON F 13:30-15:00 IVF'e HASTA HAZIRLANMASI Moderatör: Erkut Attar Konuflmac lar: Serdar Dilbaz, Ercan Aygen SALON G 13:30-15:00 KOH VE IUI' da BAfiARIYI ARTIRAN YAKLAfiIMLAR Moderatör: Kadir Savan Konuflmac lar: Bülent Berker, Cem Demirel

18 17 Ekim 2008, Cuma SALON H 13:30-15:00 ART S KLUSLARINDA LUTEAL FAZ DESTE NASIL OLMALI? Moderatör: Cem F ç c o lu Konuflmac lar: Kubilay Vicdan, Tansu Küçük SALON I 13:30-15:00 IVF'te KL N SYENLER Ç N GENET K ALGOR TMA ÖRNEKLER Moderatör: Ayd n Ar c Konuflmac lar: Volkan Baltac, Murat Sönmezer SALON E 15:00-16:30 LAPAROSKOP DE ERGONOM ve SÜTUR TEKN KLER Senai Aksoy, Fatih fienda SALON D 17:00-18:30 IVF PROTOKOLLER N N SEÇ M Hüseyin Görkemli, Osman Develio lu

19 18 Ekim 2008, Cumartesi SALON D 11:00-12:30 MYOMLAR NFERT L TE ve ART Hulusi Zeynelo lu, Gürkan Bozda SALON A ÖZEL OTURUM 13:30-15:00 GÜNCEL MEVZUAT VE SOSYAL GÜVENL K KURUMU GER ÖDEMELER KAPSAMINDA TÜP BEBEK UYGULAMALARI VE TÜP BEBEK MERKEZLER N N GELECE Oturum Baflkanlar : Bülent Urman, Bülent T rafl, Ahmet Zeki Ifl k 13:30-13:45 ÜYTE Yönetmeli i ve SGK Mevzuat ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri Kubilay Vicdan (Özel Tüp Bebek Merkezleri Derne i Genel Sekreteri) 13:45-14:00 ÜYTE Yönetmeli i konusunda son geliflmeler do rultusunda Sa l k Bakanl n n görüflleri Öner Odabafl ( Sa l k Bakanl Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü ) 14:00-14:15 Sa l k Uygulama ve Mevzuat nda ÜYTE ile ilgili son durum Halil Akçe ( SGK, Genel Sa l k Sigortas Sa l k Uygulama ve Mevzuat Daire Baflkan ) 14:15-14:30 ÜYTE Yönetmeli i ve SGK mevzuat kapsam nda sorunlar n çözümü için nas l bir model gelifltirilebilir? Sami Türko lu ( SGK, Genel Sa l k Sigortas Genel Müdürü) 14:30-15:00 * Sponsor firmalar taraf ndan düzenlenen uzmanla buluflma toplant lar için kay tlar firma stand ndan al nacakt r. ** Sponsoru olmayan uzmanla buluflma toplant lar için kay tlar kay t deskinden al nacakt r.

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Gözlem Çal flmalar Türk Farmakoloji Derne i Genetik Araflt rmalarada Kullan lan Yöntemlerin Farmakaloji de Uygulamalar Bafll

Detaylı

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Sözel Bildiriler

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Sözel Bildiriler 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Sözel Bildiriler SB 0 460 VAG N SMUSLU HASTANIN TEDAV SONUÇLARI Süleyman Eserda, Ebru Zülfikaro lu, Süleyman Akarsu, Sayg n Miçöz Kad o lu Hera Kad n Sa l ve

Detaylı

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU PERYÖN 2003-2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU De erli PERYÖN üyeleri, PERYÖN ün Ola an Genel

Detaylı

aktuel Literatür ün Ekidir, Ayr ca Sat lamaz J NEKOLOJ

aktuel Literatür ün Ekidir, Ayr ca Sat lamaz J NEKOLOJ aktuel Literatür ün Ekidir, Ayr ca Sat lamaz YIL: 16 SAYI: 186 Haziran 2009 8. Türk Alman Jinekoloji Kongresi 8. Avrupa ç Hastal klar Kongresi PCV 13 le lgili Veriler Aç kland 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik

Detaylı

SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD

SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD Selma KURT Bas n ve Halkla lifl. S. Rektörümüz Say n Prof. Dr. Mustafa GÜREL 5 Nisan 2005 günü saat 12.30 da Ege TV Vizyon Program nda Adnan

Detaylı

Ç NDEK LER. ÖNSÖZ... vii YAZARLAR... ix Bölüm 1 NFERT L TE VE NFERT L TE TEDAV LER N N TAR HÇES... 1 Yazar : Lale Delilbafl

Ç NDEK LER. ÖNSÖZ... vii YAZARLAR... ix Bölüm 1 NFERT L TE VE NFERT L TE TEDAV LER N N TAR HÇES... 1 Yazar : Lale Delilbafl Ç NDEK LER ÖNSÖZ... vii YAZARLAR... ix Bölüm 1 NFERT L TE VE NFERT L TE TEDAV LER N N TAR HÇES... 1 Yazar : Lale Delilbafl Bölüm 2 EMBR YOLOJ LABORATUVARININ KURULUfiU... 31 Yazar : Ayfle Arvas Bölüm 3

Detaylı

2006. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sa l Politikas, T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

2006. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sa l Politikas, T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE CUMHUR YET RUH SA LI I POL T KASI T.C. SA LIK BAKANLI I Ankara, 2006 TÜRK YE CUMHUR YET RUH SA LI I POL T KASI T.C. Sa l k Bakanl, Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Mithatpafla Cad. No: 3

Detaylı

S la Teknik, baflarısını dünya çapında kanıtladı.

S la Teknik, baflarısını dünya çapında kanıtladı. 16. YIL / A ustos 2012 S la Teknik, baflarısını dünya çapında kanıtladı. Dünya üzerinde 2000 tedarikçisi olan Renault-Nissan Sat n Alma Organizasyonu, Türkiye de üretim yapan S la Teknik firmam z kalite

Detaylı

1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi. MOLEKÜLDEN KL N E Son Duyuru ve Program

1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi. MOLEKÜLDEN KL N E Son Duyuru ve Program GATA Haydarpafla Psikiyatri, GATA T bbi Farmakaloji AD, Klinik Psikofamakoloji Bülteni 1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi Psikofarmakolojide Yenilikler MOLEKÜLDEN KL N E Son Duyuru ve Program 1417 l k

Detaylı

17. YIL / fiubat 2013

17. YIL / fiubat 2013 17. YIL / fiubat 2013 02 03 11 22 29 R dvan Yirmibeflo lu Foto raf yar flmam z n ödül törenini gerçeklefltirdik. Orhan Holding K Direktörü olarak aram za kat ld. 25. Y l m z flenliklerle kutlad k. Orda,

Detaylı

2. GÜNCEL ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ, YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ KONGRESİ ve 1. ÜREME TIBBI DERNEĞİ KONGRESİ

2. GÜNCEL ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ, YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ KONGRESİ ve 1. ÜREME TIBBI DERNEĞİ KONGRESİ 2. GÜNCEL ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ, YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ KONGRESİ ve 1. ÜREME TIBBI DERNEĞİ KONGRESİ 17-20 Nisan 2008, Çeşme - İZMİR KONGRE PROGRAMI KONUŞMA METİNLERİ VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI İ Ç

Detaylı

XX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY

XX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY XX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY November 27-30, 2004 Topkap Palace - Kremlin Palace ANTALYA Programme De erli Meslektafllar m z,

Detaylı

KONGRE DÜZENLEME KURULU

KONGRE DÜZENLEME KURULU 1. Duyuru De erli Meslektafllar m, stanbul KBB BBC Uzmanlar Derne i nin 19 22 Eylül 2013 tarihleri aras nda KKTC-Girne Cratos Otel de gerçeklefltirece i 5. Kongresi ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk

Detaylı

www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Da fare bile do urmad! reklam dizini Ç NDEK LER

www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Da fare bile do urmad! reklam dizini Ç NDEK LER Ç NDEK LER www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Tüm sa l k mesleklerinde oldu u gibi diflhekimli inde de reklam sa l k mevzuat taraf ndan yasaklanm flt r. Oda Haberleri..................................18

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Sözel Bildiriler

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Sözel Bildiriler 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Sözel Bildiriler SB. 0 LAPAROSKOP K CERRAH E T M NDE SANAL GERÇEKL K TEKNOLOJ S Di er Fatih fienda, Ali Akdemir, Onur Bilgin, Kemal Öztekin Ege Üniversitesi T

Detaylı

1. KADIN SA LI I KONGRES KADINA YÖNEL K fi DDET KONGRE K TABI

1. KADIN SA LI I KONGRES KADINA YÖNEL K fi DDET KONGRE K TABI 9 786050 072037 1. KADIN SA LI I KONGRES KADINA YÖNEL K fi DDET KONGRE K TABI HACETTEPE ÜN VERS TES KONGRE MERKEZ 20-22 Mart 2008 ANKARA 1 1. KADIN SA LI I KONGRES KADINA YÖNEL K fi DDET Birinci Bask Mart

Detaylı

dergi Kongresi ne geri sayım... DO 12. Ola an Genel Kurulu yap ld Anemi: Oral belirtileri, tedavisi ve diflhekimi yaklafl m POS cihaz kullan m

dergi Kongresi ne geri sayım... DO 12. Ola an Genel Kurulu yap ld Anemi: Oral belirtileri, tedavisi ve diflhekimi yaklafl m POS cihaz kullan m iki ayda bir yay nlan r MAYIS/HAZ RAN 2008 Say : 120 dergi STANBUL D fihek MLER ODASI iki ayda bir yay nlan r May s/haziran 2008 Say : 120 STANBUL D fihek MLER ODASI dergi DO 12. Ola an Genel Kurulu yap

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

www.turkgoguscerrahisidernegi.org

www.turkgoguscerrahisidernegi.org 2. DUYURU Sempozyum Baflkanlar Prof. Dr. fievval EREN Prof. Dr. Ak n ERASLAN BALCI www.turkgoguscerrahisidernegi.org Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Sempozyumu Akci erin Cerrahi Enfeksiyon Hastal klar 17-20

Detaylı

STANBUL TAB P ODASI 2007 ÇALIfiMA RAPORU. KOM SYON ÇALIfiMALARI

STANBUL TAB P ODASI 2007 ÇALIfiMA RAPORU. KOM SYON ÇALIfiMALARI KOM SYON ÇALIfiMALARI 25 14 Mart T p Haftas Komisyonu 14 Mart T p Haftas etkinlikleri içerisinde; 6 sa l k kurum ve kuruluflu ziyaret edildi 5 panel yap ld Sergi salonunda Çocuk Gözüyle Doktorlar resim

Detaylı

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 2 künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi.

Detaylı

* 21. ULUSAL ÜROLOJ KONGRES 30 EK M DE STANBUL DA DÜZENLEN YOR

* 21. ULUSAL ÜROLOJ KONGRES 30 EK M DE STANBUL DA DÜZENLEN YOR SAYI 14 / A USTOS 2010 www.uroturk.org.tr * 21. ULUSAL ÜROLOJ KONGRES 30 EK M DE STANBUL DA DÜZENLEN YOR * TÜD TRABZON DO U KARADEN Z fiubes AÇILDI * GÜNCEL ANDROLOJ SEMPOZYUMUNDAN ZLEN MLER * TÜRK ÜROLOJ

Detaylı

Sektörel Kurulufllara Davet Sergi K lavuzu. www.eimza.org.tr

Sektörel Kurulufllara Davet Sergi K lavuzu. www.eimza.org.tr Sektörel Kurulufllara Davet Sergi K lavuzu www.eimza.org.tr www.eimza.org.tr içindekiler Davet mektubu 1 Konu başlıkları 2 Düzenleyen kurumlar 2 Amaç 2 Genel bilgiler 3 Sempozyum ön programı 3 Kurullar

Detaylı

Say 24 / Issue Nisan 2006 / April 2006. 1996 - IB Diploma Program 2002 - IB Middle Years Program 2005 - IB Primary Years Program

Say 24 / Issue Nisan 2006 / April 2006. 1996 - IB Diploma Program 2002 - IB Middle Years Program 2005 - IB Primary Years Program Say 24 / Issue Nisan 2006 / April 2006 1996 - IB Diploma Program 2002 - IB Middle Years Program 2005 - IB Primary Years Program 2000 - Eyübo lu Koleji 2003 - Çaml ca lkö retim Okulu Eyübo lu E itim Kurumlar,

Detaylı

Ulusal A z Difl Sa l Program haz rlan yor

Ulusal A z Difl Sa l Program haz rlan yor ISSN: 1303-9784 Ç NDEK LER TDBD / 82 10 Türk Diflhekimleri Birli i ve Diflhekimleri Odalar Yönetim ve Üye Takip Program SDE ve ak ll kart (manyetik kart) programlar n n yaz l m nda sona yaklafl l yor.

Detaylı

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r.

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. Üniversitemiz Yap flleri ve Teknik Daire Baflkan S raç GÖK ün babas Hüseyin GÖK ile T p Fakültesi Araflt rma ve Uygulama Hastahanesi Ö retim

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı