Zengin bilimsel program doyurucu bir sosyal programla desteklenmifl ve oturum saatleri maksimum kat l m teflvik edecek flekilde düzenlenmifltir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zengin bilimsel program doyurucu bir sosyal programla desteklenmifl ve oturum saatleri maksimum kat l m teflvik edecek flekilde düzenlenmifltir."

Transkript

1

2 Say n Meslektafllar m, 2008 TSRM kongresini klasik kongre format nda biraz da olsa farkl laflt rmaya çal flt k. Temel bilgilerin yan s ra en son geliflmelerin, konular n uzmanlar taraf ndan sunuldu u TSRM kongresi Kad n Hastal klar ve Do um asistanlar ndan temel bilimcilere kadar tüm yelpazeye hitap edecek flekilde haz rland. Temel infertilite oturumlar temel bilgilerini güncellemek isteyen kat l mc lar düflünülerek planlan rken, infertilite ve fertilite korunmas oturumlar infertilite ve reprodüktif endokrinoloji alan nda çal flan herkesi ilgilendirecek konular kapsamaktad r. Yard mla üreme teknikleri alan nda çal flan kat l mc lar için klinik YÜT ve embriyoloji oturumlar yurtiçinden ve yurtd fl ndan meslektafllar yla karfl l kl görüfl al fl verifl yapma olana sa layacakt r. Ana konuflmalarda kongremizin bu y lki ana temas olan fertilite korunmas konusunda dünyan n önde gelen isimleri deneyimlerini aktaracakt r. Program haz rlan rken bu farkl oturum dizilerinin kesiflmemesine ve kat l mc lar n izledikleri oturum gruplar n bütünlük içerisinde takip edebilmesine özen gösterilmifltir. Kongre öncesi kurslar interaktif formatta haz rlanarak kat l mc lar n panelistlerle karfl l kl bilgi al fl veriflinde bulunmas n teflvik edecek flekilde düzenlenmifltir. Klinisyenlerin yan nda embriyologlar ve üreme t bb alan nda faaliyet gösteren hemflirelerin de yararlanaca kurslar ayr ca düzenlenmifltir. Bir önceki kongremizde ilgi gören infertilite araflt rmalar nda çal flma tasar m, istatistik yöntemler ve kritik analiz kursu bu y l da yenilenmifl program yla tekrar edilecektir. Davetli yabanc konuflmac lar sadece ana oturumlarda de il kurslarda da görev alaca ndan kurs kat l mc lar konuklar m zla karfl l kl tart flma imkan bulacakt r. Üreme t bb ve infertilite alan nda faaliyet gösteren tüm dernekler kongremize davet edilmifllerdir. Bu derneklerin kendi düzenledikleri oturumlarla kongreye renk ve çeflitlilik katacaklar na inan yoruz. Kongreye gönderilen bildiri özetlerinden oral prezentasyona de er görülenler ilginin düflük oldu u ayr salonlarda de il ana salonlardaki oturumlarda sunulacak ve özellikle genç meslektafllar m z n sunum deneyimi kazanmas ve çal flmalar n daha genifl kitlelere duyurabilmesi teflvik edilecektir. Bu y l ilk kez verilecek olan TSRM Yay n Ödülleri kongrede sahiplerini bulacakt r. Zengin bilimsel program doyurucu bir sosyal programla desteklenmifl ve oturum saatleri maksimum kat l m teflvik edecek flekilde düzenlenmifltir. Hepinizi her seviyeden dinleyici için özenle haz rlanm fl bir bilimsel program ve sürprizlerle dolu bir sosyal progam olan TSRM kongresine bekliyoruz. Fark TSRM ile yaflay n. Dr. Bülent Urman TSRM Yönetim Kurulu Baflkan

3 TSRM YÖNET M KURULU BAfiKAN Doç. Dr. Bülent URMAN stanbul Vehbi Koç Vakf Amerikan Hastanesi Kad n Hastal klar ve Do um Bölüm Baflkan II. BAfiKAN Prof. Dr. Sedat KADANALI Atatürk Üniversitesi T p Fakültesi Kad n Hastal klar ve Do um Ana Bilim Dal Ö retim Üyesi GENEL SEKRETER Prof.Dr. Hulusi Bülent ZEYNELO LU Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Kad n Hastal klar ve Do um AD Üremeye Yard mc Teknikler Merkezi Müdürü SAYMAN Doç. Dr. Bülent BERKER Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Kad n Hastal klar ve Do um Ana Bilim Dal Ö retim Üyesi YÖNET M KURULU ÜYELER Prof.Dr. Gürkan UNCU Uluda Üniversitesi T p Fakültesi Kad n Hastal klar ve Do um Ana Bilim Dal Ö retim Üyesi Prof.Dr. Cemal POSACI Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Kad n Hastal klar ve Do um Ana Bilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Bülent ERGUN stanbul Üniversitesi T p Fakültesi (ÇAPA) Kad n Hastal klar ve Do um Ana Bilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Onur KARABACAK Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Kad n Hastal klar ve Do um Ana Bilim Dal Ö retim Üyesi Doç. Dr. Fatih fienda Ege Üniversitesi T p Fakültesi Kad n Hastal klar ve Do um Ana Bilim Dal Ö retim Üyesi Doç. Dr. Tayfun BA Ifi Adana Baflkent Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Dr. Hakan ÖZÖRNEK Eurofertil Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu

4 ULUSLARARASI DAVETL KONUfiMACILAR Ayd n Ar c (ABD) Beatrice Dal Canto ( talya) Carolyn Coulam (ABD) Emre Seli (ABD) Francesco Fiorentino ( talya) Hassan Sallam (M s r) Joshua Johnson (ABD) Juan Garcia Velasco ( spanya) Karim Nayernia ( ngiltere) Luca Gianaroli ( talya) Luciano Nardo ( ngiltere) Lynette Scott (ABD) Marcus Hughes (ABD) Marius Meintjes (ABD) Mark Hornstein (ABD) Michael Alper (ABD) Orhan Bukulmez (ABD) Richard Paulson (ABD) Roy Homburg (Hollanda) RS Jeyendran (ABD) Rubens Fadini ( talya) Serdar Bulun (ABD) Sharon Edwards (ABD) Stratis Kolibianakis (Yunanistan) Thomas Ebner (Almanya) Victor Gomel (Kanada) Yacoub Khalaf ( ngiltere)

5 KONGRE DANIfiMA KURULU Acar KOÇ Ahmet GÖÇMEN Ahmet Zeki IfiIK Ali AYHAN Ali BALO LU Ali ÇET N Ali HABERAL Ali R za ODABAfiI Ali YANIK Ata ÖNVURAL Atilla YILDIRIM Aycan IfiIKLAR Ayd n ARICI Babür KALEL Bar fl ALTAY Baflak BALABAN Baflar TEK N Berna D LBAZ Bilgin GÜRATEfi Bülent ALICI Bülent GÖKMEN Bülent TIRAfi Bülent YILDIZ Candan CENG Z Cansun DEM R Cazip ÜSTÜN Cem AKYÜZ Cem ATABEKO LU Cem DEM REL Cem FIÇICIO LU Cem TURAN Cemal POSACI Cemil AKGÜL Cengiz ALATAfi Cengiz KARAKAYA Cihat ÜNLÜ Dilek ASLAN Elif ERG N Emre SEL Engin ENG NSU Erbil DO AN Ercan AYGEN Erdal AKTAN Erdal BUDAK Erdo an ERTÜNGEALP Erkan ALATAfi Erkut ATTAR Ertan KERVANCIO LU Esat ORHON Faik KOYUNCU Faruk BENER Faruk BUYRU Fatih DURMUfiO LU Fatma Verda VER T Fehmi NARTER Ferit SARAÇO LU Fulya DÖKMEC Füsun VAROL Gonca M R Gurur POLAT Gürkan ZORLU Güvenç KARLIKAYA Hakan KAYA Hakan KOZ NO LU Hakan SEY SO LU Hakan fiatiro LU Hakan YARALI Haldun GÜNER Handan fienda Hasan SERDARO LU Havva ORAL Hikmet HASSA Hüseyin GÖRKEML dil ALPAS dris KOÇAK lkkan DÜNDER pek MÜDERR S rfan KUTLAR skender BAfiER smail ÇEPN smail Mete T L Kaan BOZKURT Kadir SAVAN Kayhan YAKIN Kemal ÖZGÜR Kemal ÖZTEK N Kenan SOFUO LU K l ç AYDINLI Koray ELTER Kubilay V CDAN Lale DEL LBAfiI Lale KARAKOÇ Latif KÜPEL O LU Levent fientürk Lügen CENG Z Macit ARVAS Mansur KAMACI Mehmet Ali VARDAR Mehmet ÇOLAKO LU Mehmet D L Mehmet ÖZEREN Mehmet YILMAZER Mehpare TÜFEKÇ Melahat DÖNMEZ Melahat KES M Meriç KARACAN Mesut ÖKTEM Mesut ÖZSOY Mete GÜNGÖR Mete IfiIKO LU Metin ÇAPAR Metin MGEÇ Mithat ERENUS Muhterem BAHÇE Murat AP Murat CEL LO LU Murat ELÇ N Murat ERDO AN Murat SÖNMEZER Mustafa U UR Nam k Kemal DURU Nedim KARADADAfi Nesrin ERÇELEN Niyazi AfiKAR Oktay KADAYIFÇI Onur B LG N Orhan BÜKÜLMEZ Osman Haldun DEVEL O LU Ömür TAfiKIN Özdemir H MMETO LU Özgür ÖKTEM P nar Ç MEN Ramazan MERCAN Recep HAS R fat GÜRSOY Rüfltü ERGÜR Sadiye EREN Sait YÜCEB LG N Sedat KADANALI Selahittin ÇAYAN Semih ÖZEREN Semra KAHRAMAN Semra ORUÇ Semra SERTYEL Senai AKSOY Serdar BULUN Serdar D LBAZ Serdar GÜNALP Serdar ÖZfiENER Serpil BOZKAYA Seyfettin ULUDA Seyide SOYSAL Sezai fiahmay Süha SÖNMEZ fiahin ZETERO LU fiakir KÜÇÜKKÖMÜRCÜ Talip GÜL Tamer EREL Tamer MUNGAN Tansu KÜÇÜK Tar k AKSU Tayfun ALPER Tayfun ÖZÇAKIR Teksen ÇAMLIBEL Umur KUYUMCUO LU Ülkü BAYAR Ümit NCEBOZ Ümit ÖZEK C Vedat ATAY Volkan BALTACI Yakup KUMTEPE Yaprak ÜSTÜN Y lmaz ATAY Yücel KARAMAN Zafer Nihat CANDAN Zeki TANER Ziya ÇEB

6 KONGRE ÖNCES KURSLAR 15 Ekim 2008, Çarflamba SALON A OVÜLASYON NDÜKS YONU VE YÜT Ç N KONTROLLÜ OVARYAN H PERST MÜLASYON Kursun amac : Anovulatuar hastalarda ovülasyon indüksiyonunun ve YÜT için kontrollü ovaryan hiperstimülasyonun prensipleri gerçek vakalardan örneklerle ve elektronik soru cevaplama sistemi kullan larak tart fl lacakt r. Kurs yöneticileri: Gürkan Uncu, Tayfun Ba fl Panelistler: Ali Yan k, Orhan Bükülmez, Ayfle Aytoz, Koray Elter, Ali R za Odabafl, Esra Bulgan K l çda Program: 11:00-13:00 Anovulatuar kad nlarda ovülasyon indüksiyonu prensipleri Örnek vakalar: Anovulasyon ve PKOS Tart flmal konular - Klomifen baflar s z oldu unda ne yap lmal? - PKOS lu kad nlar n metabolik durumlar nas l de erlendirilmeli? - PKOS tedavisinde metforminin yeri nedir? - Gonadotropinler Prensipler ve komplikasyonlar TSRM KANITA DAYALI UYGULAMA REHBERLER 13:00-14:00 Yemek Aras 14:00-18:00 IUI ve IVF için kontrollü ovaryan hiperstimülasyonun prensipleri Örnek vakalar: IUI için KOH - Over rezervinin de erlendirilmesi - Do ru hasta için do ru protokolün seçilmesi - Normal yan tl hasta için KOH - Zay f yan tl hasta için KOH - Afl r yan t veren hasta için KOH - Ovaryan hiperstimülasyon sendromu Soru cevap oturumu Tart flma TSRM KANITA DAYALI UYGULAMA REHBERLER

7 15 Ekim 2008, Çarflamba SALON B NFERT L TE HEMfi REL KURSU Kursun amac : nfertilite ve YÜT ünitelerinde çal flan hemflirelere infertil çiftlerin medikal ve paramedikal sorunlar ve bu sorunlar n yönetiminde hemflirenin rolü hakk nda güncel bilgiler verilmesi. Kurs yöneticileri: Nezihe K z lkaya Beji, Nurdan Demirci, Meral Zengin, Seval Çal flkan, fienay Keskin Zorlu Program: 11:00-12:30 Oturum 1 Oturum Baflkanlar : Anahit Coflkun, Seval Çal flkan, Nuran Kömürcü 11:00-11:20 Aç l fl konuflmas, stanbul nfertilite Hemflireleri Grubunun Aktiviteleri Nezihe K z lkaya Beji 11:20-11:40 nfertilite tedavisinde yenilikler Erkut Attar 11:40-12:10 nfertilitenin yönetiminde kan ta dayal yaklafl m ve bak m kalitesinin artt r lmas Sharon Edwards 12:10-12:30 Dünyada ve Türkiyede nfertilite hemflireli inin güncel durumu Aygül Akyüz 12:30-13:30 Yemek Aras 13:30-15:00 Oturum 2 Oturum Baflkanlar : Hülya Okumufl, Hacer Karaniso lu 13:30-14:00 nfertilite tedavisini çift için kolaylaflt rmakta hemflirenin rolü Sharon Edwards 14:00-14:20 nfertilite tan ve tedavi sürecinde e itim ve dan flmanl k verilmesi Derya At c 14:20-14:40 nfertilite ünitesinde hastalar n ve sa l k personelinin güvenli i fiule Karamanl 14:40-15:00 Yard mla üreme tedavilerinde ilaçlar ve uygulamada hemflirelerin rolü fienay Keskin Zorlu 15:00-15:30 Kahve Aras 15:30-17:00 Oturum 3 Oturum Baflkanlar : Hediye Arslan, Lale Taflk n 15:30-15:50 nfertilitenin evlilik ve cinsel yaflam üzerinde etkileri Ümran Oskay 15:50-16:10 Tekrarlayan gebelik kayb ve hemflirenin rolü kbal Günalt l 16:10-16:30 Ovaryan hiperstimülasyon sendromu ve di er komplikasyonlar Melek Cingi Ersoy 16:30-17:00 Kahve Aras 17:00-18:30 Oturum 4 Oturum Baflkanlar : Ahsen fiirin, Gülflen Vural 17:00-18:30 Önceliklerin yönetimi Berna Talu

8 15 Ekim 2008, Çarflamba SALON C YARDIMLA ÜREME TEKNOLOJ LER N N SONUÇLARININ OPT M ZASYONU? Kursun amac : YÜT sonuçlar n etkileyen faktörleri tart flarak klinisyenin baflar y artt rmak için göz önüne almas gereken konular belirlemek. Kurs yöneticileri: Hakan Yaral, Cemal Posac, Ahmet Zeki Ifl k Program: 20 dakikal k konuflmalar 10 ar dakikal k tart flmalar izleyecektir. 11:00-13:00 Hasta için do ru stimülasyon protokolünün seçimi Teksen Çaml bel Zay f yan tl hastan n tedavisinde yenilik var m? Erdal Aktan GnRH antagonist tart flmalar Orhan Bükülmez OHSS önleme stratejileri Hakan Özörnek Embryo transferi için güncel öneriler Mehmet dil 13:00-14:00 Yemek Aras 14:00-16:00 Klivaj evresi transferi mi blastokist transferi mi? Ahmet Zeki Ifl k Donmufl embriyo transferi için endometriyumun haz rlanmas Aret Kamar Tekrarlayan YÜT baflar s zl n n araflt r lmas ve yaklafl m Bülent Urman YÜT de ampirik tedaviler Herhangi birisi önerilmeli mi? Ayd n Ar c Luteal faz deste i Bar fl Ata 16:00-16:30 Kahve Aras 16:30-18:00 leri yafl kad nlarda oosit donasyonu Richard Paulson Donör ve al c senkronizasyonu protokolleri Cengiz Alatafl IVM için haz rl k protokolleri Cem Demirel Kad nlar için fertilite koruyucu seçenekler Özgür Öktem

9 15 Ekim 2008, Çarflamba SALON D EMBR YOLOJ LABORATUVARI Kursun amac : Embriyologlara ve konuyla ilgili klinisyenlere embriyolojinin temel ve tart flmal konular hakk nda güncel bilgiler sunmak. Kurs yöneticileri: Lale Delilbafl, Tülay rez Program: 20 dakikal k konuflmalar 10 ar dakikal k tart flmalar izleyecektir. 11:00-13:00 IVF laboratuvar nda kalite kontrolü Lale Delilbafl mplantasyon oranlar düflmeye bafllad nda sorunun kayna n bulmak Ersan Dönmez Laboratuvar verilerinin toplanmas ve kayd Tülay rez Kültür medyumlar ve YÜT baflar s Ayse Arvaz Ulu Oksijen konsantrasyonunun embriyo geliflimi ve IVF/ICSI sonuçlar na etkisi Cihan Hal c gil 13:00-14:00 Yemek Aras 14:00-16:00 Embriyo seçimi için morfolojik de erlendirme yeterli midir? Cenk Özcan Non-invaziv embriyo de erlendirmesi-proteomik ve metabolomik belirteçler Emre Seli Embriyonun genetik seçimi Hale Karagözo lu mplantasyon olas l n art rmak için ek manupülasyonlar: AH, embryo-glue, defragmantasyon, ko-kültür Mehmet C nc k Daha iyi sperm seçimi YÜT baflar s n art r r m? Engin Enginsu 16:00-16:30 Kahve Aras 16:30-19:00 Yavafl dondurma ve vitrifikasyonla kriyoprezervasyon Çal fltay

10 15 Ekim 2008, Çarflamba SALON E YÜT TE BAfiARI Ç N Y KL N K UYGULAMALAR ( KU) HASTA YARARI VE ARAfiTIRMA BAfiARISI Ç N SORULAR VE YANITLARI Kurs Yöneticisi: Murat Hayran Moderatörler:Onur Karabacak, Hulusi Bülent Zeynelo lu, Murat Api, Bar fl Ata Ön gereklilik Bir günlük bu kursa kat lacaklar n halen yürütmekte veya planlamakta oldu u çal flmas varsa çal flmalar ile sorular toplant ya getirebilirler. Böylece kat l mc kurs boyunca bu konu üzerinde ilerleme sa layabilir. Makalelerin okuma ve anlamland rma becerisi için kat l mc n n ayda yerli/yabanc ortalama 4 makale okuyor, üzerinde çal fl yor ve kafas nda baz sorular flekilleniyor olmas gereklidir. Program Kat l mc lar tan yabilmek, klinik araflt rma geçmiflini anlamak, grubu yönteme s nd rmak ve bunlar de erlendirebilmek için; Kat l mc lara flu anki istatistik kullan m, ünvan, yafl, çal flt kurum bilgileri sorulacakt r. 1. Araflt rma metodolojisi (araflt rma türleri, iyi klinik uygulamalar, protokol ve bilgilendirilmifl olur, etik kurul). 2. Veri yönetimi, istatistikten anlama (istatistikte temel kavramlar ve testler). 3. Makale okuma ve yazma tekniklerine (makalenin bölümleri ve makalenin sunum aç s ndan gelifltirilmesi) yönelik sorular kat l mc lara yönlendirilecek, sonra kurs yöneticisi ve moderatörler arac l ile beraberce yan tlar verilecektir. Ayr ca moderatörler konu ile ilgili infertilite alan ndaki örnek yay nlar sunacakt r. Yöntem Program moderatör yönetiminde yap lacakt r. Moderatör, sorular kat l mc lara soracak, kat l mc lar keypad ile cevap verecek, sorunun do ru cevab ve konu bilgileri/örneklerle kat l mc lara aktaracakt r. Moderatör soruya cevap verildikten sonra ek bilgiler ve YÜT uygulama konusunda ilgili eklemeler yapacak kat l mc lar bilgilendirecektir. De erlendirme Keypad ile kat l mc lardan al nan cevaplar, kat l mc düzeyine (çal flt kurum, yafl, ünvan) göre analiz edilecektir. Analiz sonuçlar, ileri zamanlarda yap lacak e itim programlar na veya kurslar n içeri i haz rlan rken kullan lacakt r.

11 15 Ekim 2008, Çarflamba SALON F H STEROSKOP K CERRAH Kursun amac : Donan m, temel prensipler ve endikasyonlardan bafllayarak histeroskopinin tüm yönleri ele al nacakt r. Kat l mc lar ameliyathanedeki operasyonlar izleme imkan na sahip olacakt r. Kurs yöneticileri: Ayd n Ar c, Yücel Karaman E iticiler: Nedim Karadadas, Fatih fienda, Yücel Karaman, Metin Çapar, Ayd n Ar c, Kemal Özgür, Murat Berkkano lu, Vedat Atay 11:00-11:20 Ofis histeroskopi Fatih fienda 11:20-11:40 Septum ve subseptum Murat Berkkano lu 11:40-12:00 Polip Osman Develio lu 12:00-12:20 Myom Vedat Atay 12:20-12:40 Intrauterin adezyonlar Nedim Karadadafl 12:40-13:00 yi histeroskopi yapman n püf noktalar Bülent Urman 13:15-15:00 Yemek ve ameliyathaneye transfer 15:00-19:00 Ameliyathanede olgular üzerinde demonstrasyon Ofis Histeroskopi Septum Polip Myom Sinefli

12 16 EK M PERfiEMBE OTURUM 1 09:00-10:00 10:00-10:30 10:30-11:00 SALON A - ANA KONUfiMALAR - Bülent Urman, Bülent T rafl AÇILIfi KONUfiMALARI Fertilite korunmas nda moleküler mekanizmalar-joshua Johnson Üreme t bb nda kök hücreler-karim Nayernia 11:00-11:30 KAHVE ARASI OTURUM 2 11:30-11:50 11:50-12:10 12:10-12:30 12:30-12:50 12:50-13:00 SALON A - IVF STRATEJ LER M ZDEK GÜNCEL DE fi KL KLER - Oya Gökmen, Onur Bilgin YÜT - Etik bak fl-oktay Kaday fç IVF demografik veriler ve uygulama üzerindeki etkileri -Mark Hornstein IVF te iflletme stratejileri - Ald m z dersler-micheal Alper Türkiye ve Avrupa da tek embriyo transferlerinin durumu -Nam k Kemal Duru 13:00-15:00 Ö LE ARASI VE Ö LE OTURUMLARI SALON B-EMBR YOLOJ - Lynette Scott, Baflak Balaban IVF sonras transfer için en iyi embriyonun seçimi -Carolyn Coulam Embriyo solunumu-lynette Scott Embriyo vitrifikasyonu-baflak Balaban Non-invaziv embriyo de erlendirilmesi; Proteomik ve metabolomik belirteçler-emre Seli OTURUM 3 15:00-15:20 15:20-15:40 SALON A-OVER Teksen Çaml bel, Ali Yan k PKOS Androjen döngüsü-roy Homburg PKOS un cerrahi tedavisi-vedat Atay SALON B-ENDOMETR UM VE MPLANTASYON Gürkan Uncu, Erkut Attar nfertilitede endometriyal faktör-r fat Gürsoy IVF hastalar nda ince endometriyumun yönetimi-tamer Erel 15:40-16:00 OHSS nin önlenmesi-oya Gökmen Endometriozis ve implantasyon-bilgin Güratefl 16:00-16:20 16:20-16:30 Antimullerian hormon ve Over-Orhan Bükülmez mplantasyon kusurunun düzeltilebilir nedenleri -Mehmet Çolako lu 16:30-17:00 KAHVE ARASI OTURUM 4 17:00-17:20 17:20-17:40 SALON A-YARDIMLA ÜREME TEKN KLER KL N K UYGULAMALAR - Umur Kuyumcuo lu, Özdemir Himmeto lu IVF ve embriyo transferi için güncel öneriler -Mark Hornstein US rehberli inde embriyo transferi-hassan Sallam SALON B-J NEKOLOJ K ENDOSKOP DERNE OTURUMU - smail Mete til, Gürkan Yaz c Endoskopik cerrahi - Donan m ve teknikler-senai Aksoy Laparoskopik myomektomi-fatih fienda 17:40-18:00 18:00-18:20 YÜT öncesi myomlara yaklafl m-yücel Karaman Cerrahi IVF hastalar na zararl m d r?-juan Garcia Velasco Distal tubal oklüzyonun yönetimi-berna Dilbaz Proksimal tubal oklüzyonun yönetimi -Yakup Kumtepe 18:20-18:40 18:40-19:00 YÜT öncesi uterin kavitenin de erlendirmesi-tansu Küçük Ofis histeroskopi-özay Oral SALON C-ÜREME ÇA INDA SIK KARfiILAfiILAN SORUNLAR - Tayfun Alper, Gürkan Zorlu Adölesanlarda s k karfl lafl lan jinekolojik problemler -Mehmet Y lmazer Menorajinin tedavisi Güncel yaklafl m-babür Kaleli Kontrasepsiyonda ilerlemeler-atilla Y ld r m HPV ve HPV afl lar hakk nda güncel tavsiyeler -Mete Güngör SALON C TEMEL NFERT L TE 1 Mose Ben Habib, Meriç Karacan Anovülasyonun birinci basamak tedavisi - Tayfun Ba fl Klomifen direncinin yönetimi -Yaprak Üstün Gonadotropinlerle ovülasyon indüksiyonunun prensipleri -Murat Sönmezer Semen analizi sonuçlar na göre IUI ve IVF aras nda seçim yapmak-serdar Günalp SALON C- TEMEL NFERT L TE 2 Meral Çetin, Erkan Alatafl HSG Kime, Ne zaman, Nas l?-esat Orhon Aç klanamayan infertilitenin kan ta dayal yönetimi -Sedat Kadanal IUI, Teknik ve Sonuçlar -Osman Develio lu Konjenital anomalilerin fertilite ve gebelik üzerine etkileri -Süha Sönmez Prematür over yetmezli i -Cem F ç c o lu

13 17 EK M CUMA OTURUM 5 10:00-10:30 10:30-11:00 SALON A-ANA KONUfiMALAR-Hakan Yaral, Hulusi Zeynelo lu Polikistik over sendromu ile bir ömür-roy Homburg YÜT ça nda reprodüktif cerrahi - Bir ad m geri mi?-victor Gomel 11:00-11:30 KAHVE ARASI OTURUM 6 11:3O-11:50 SALON A-IVM ve FERT L TE KORUNMASI Mehmet dil, Onur Karabacak IVM için farkl priming protokolleri-rubens Fadini SALON B-YARDIMLA ÜREME TEKN KLER KL N K UYGULAMALAR - Kadir Savan, Hakan Kozino lu Over rezervi de erlendirmesi-micheal Alper 11:50-12:10 12:10-12:30 12:30-12:50 12:50-13:10 13:10-13:30 PKOS d fl olgularda IVM-Cem Demirel Sözel Sunumlar Sözel Sunumlar Ovaryan Kök Hücreler - Yan lsama m Gerçek mi -Erdal Budak Embriyonik kök hücreler ve doku mühendisli i - Murat Elçin Zay f yan tl hastan n yönetimi Kan tlanm fl bir tedavi var m?-gürkan Uncu Sözel Sunumlar Sözel Sunumlar Zay f yan tl hastada androjenlerin rolü-juan Garcia Velasco 40 yafl üzerindeki kad nlarda ART sonuçlar - Hakan Yaral 13:30-15:00 Ö LE ARASI VE Ö LE OTURUMLARI OTURUM 7 15:00-15:20 15:20-15:40 15:40-16:00 16:00-16:20 SALON A- NFERT L TE Bülent Gökmen, Mesut Özsoy Myomlar ve infertilite - Yaklafl m ne olmal -Yacoub Khalaf Myomlar için noninvaziv tedavi seçenekleri -fiahin Zetero lu Stres ve over fonksiyonlar -Joshua Johnson Kad nlar için fertilite koruma seçenekleri-emre Seli SALON B-EMBRYOLOJ Aycan Ifl klar, Handan fienda Embriyoloji laboratuvar nda kalite kontrolü ve kalite güvencesi- Marius Meintjes Oosit morfolojisi embryo morfolojisi ve implantasyonu nas l etkiler?-thomas Ebner Oosit kriyoprezervasyonu Kriyobiyolojiye yavafl dondurma odakl bir bak fl-richard Paulson IMSI ile IVF sonuçlar -Beatrice Dal Canto 16:20-16:30 16:30-17:00 KAHVE ARASI OTURUM 8 17:00-17:20 17:20-17:40 17:40-18:00 18:00-18:20 18:20-18:40 18:40-19:00 SALON A-YARDIMLA ÜREME TEKN KLER KL N K UYGULAMALAR - Candan Cengiz, Serdar Özflener Ovaryan stimülasyonun oosit morfolojisi ve viyabilitesi üzerindeki etkileri-thomas Ebner Rekombinant HCG, Hangi dozda, nas l?-güvenç Karl kaya Over rezervinin yeni belirteçleri-sezai fiahmay YÜT de yard mc uygulamalar-kan ta dayal yaklafl m Ayd n Ar c Oosit toplama teknikleri ve komplikasyonlar-tar k Aksu SALON B-TÜRK ANDROLOJ DERNE OTURUMU Nedim Karadadafl, Serdar Günalp nfertil erke in genetik incelemesinin YÜT tedavisi sonuçlar üzerindeki etkileri-bar fl Altay Genital sisteme zarar vermeden testisten sperm elde etme yöntemleri-bülent Al c Erkek infertilitesinde kök hücreler - Güncel Durum-Fehmi Narter PANEL-Erkek infertilitesinde zor vakalar n yönetimi Selahittin Çayan, Bülent Urman, Esat Orhon, Bar fl Altay SALON C- NFERT L TEDE LI KONULAR Cazip Üstün, Serdar Dilbaz Aç klanamayan infertilitenin ilk basamak tedavisi-iui vs IVF -Hakan fiat ro lu leri evre endometriyozise ba l infertilietinin tedavisi - Cerrahi vs IVF-Seyide Soysal nfertilite yönetiminde laparoskopinin rolü -Sait Yücebilgin IVF öncesi cerrahi giriflimler-nuray Bozkurt Tiroid otoimmunitesi ve infertilite - Alptekin Gürsoy SALON C-TEMEL YARDIMLA ÜREME TEKN KLER smail Çepni, Kemal Öztekin Zor hastalarda gonadotropin uygulamas ve monitörizasyonu -Erbil Do an Kaç tane ve nas l transfer edilmeli?-erdal Aktan Luteal fazda tart flmal konular-murat Celilo lu Sözel Sunumlar Sözel Sunumlar SALON C-TEMEL EMBRYOLOJ Lale Delilbafl, Lale Karakoç Optimal sonuçlar için ideal laboratuvar donan m -Faruk Bener IUI ve IVF için sperm haz rlanmas -RS Jeyendran Oosit kalitesinin de erlendirilmesi-ertan Kervanc o lu Klivaj vs blastokist transferi - dil Alpas 5. gün transferlerinde en iyi embriyo nas l seçilir?-elif Ergin

14 OTURUM 9 09:30-09:50 SALON A-PKOS VE OHSS-Talip Gül, Rüfltü Ergür Kad n metabolik sendromu olarak PKOS-Bülent Y ld z 09:50-10:10 10:10-10:30 Sözel Sunumlar Sözel Sunumlar PKOS için IVF-Ramazan Mercan 10:30-10:50 10:50-11:00 OHSS-Michael Alper 11:00-11:30 KAHVE ARASI OTURUM 10 11:3O-11:50 SALON A-TEKRARLAYAN GEBEL K KAYBI ve TEKRARLAYAN MPLANTASYON BAfiARISIZLI I-Sadiye Eren, Tamer Mungan mplantasyon mekanizmalar -Erkut Attar 11:50-12:10 12:10-12:30 12:30-12:50 Tekrarlayan implantasyon baflar s zl Kan ta dayal yaklafl m-yacoub Khalaf RIF ve RPL de embriyonun genetik seçimi ne kadar faydal? -Semra Kahraman Tekrarlayan gebelik kayb n n tan ve tedavisi-carolyn Coulam 12:50-13:00 13:00-15:00 Ö LE ARASI VE Ö LE OTURUMLARI OTURUM 11 15:00-15:15 15:15-15:30 15:30-15:45 SALON A- REPRODÜKT F GENET K Muhterem Bahçe, Luca Gianaroli Preimplantasyon genetik: 2008 de durum-vaatler ve sorunlar- Marcus Hughes Avrupa ülkelerinde PGS uygulamalar ve sonuçlar -Luca Gianaroli Tek gen hastal klar için PGT-Volkan Baltac 15:45-16:00 Transport PGS-Muhterem Bahçe 16:00-16:15 16:15-16:30 16:30-17:00 KAHVE ARASI OTURUM 12 17:00-17:20 17:20-17:40 17:40-18:00 18:00-18:20 SALON A-REPRODÜKT F GENET K Semra Kahraman, Nesrin Erçelen Reprodüktif jinetik: Epigenetik ve imprinting- DNA n zdaki s rlar-marcus Hughes Hemoglobinopatiler ve HLA tiplemesi için PGT -Francesco Fiorentino PGS baflar s n etkileyebilecek teknik konular -Luca Gianaroli PGS e kan ta dayal yaklafl m-kayhan Yak n 18:20-18:40 18:40-19:00 Panel PGS Evet mi Hay r m? Luca Gianaroli, Marcus Hughes, Semra Kahraman, Kayhan Yakin, Muhterem Bahçe, Nesrin Ercelen 18 EK M CUMARTES SALON B-KÖK HÜCRELER - Murat Elçin, Cengiz Karakaya nfertilite için kök hücreler-joshua Johnson nsan embriyosunun gelifliminin gözlenmesi-semra Sertyel nsan Embriyonik Kök Hücresi serileri üretiminde kromozomal anomalili embriyolar-zafer Nihat Candan Sperm öncülerinden kalp üretimi-karim Nayernia SALON B-GAMET BA IfiI LE ÜREME Mehpare Tüfekçi, Cengiz Alatafl leri yafl kad nlarda IVF sonuçlar -Hakan Özörnek Oosit ba fl Geçmiflten günümüze bak fl-richard Paulson Oosit ba fl ve tafl y c annelik-yale deneyimi-emre Seli Türk çiftlerin oosit ve sperm ba fl na yaklafl m -Mete Ifl ko lu SALON B-J NEKOLOJ K ONKOLOJ OTURUMU - Derin Kösebay, Kunter Yüce Girifl- Serviks kanserinde fertilite koruyucu cerrahi-ali Ayhan Borderline epiteryal tümörlerinde fertilite koruyucu cerrahi- lkkan Dünder Epiteryal tümörlerde fertilite koruyucu cerrahi-macit Arvas Endometriyum kanserinde fertilite koruyucu cerrahi-mehmet Ali Vardar Premenopozal meme kanserli kad nlarda fertilite korunmas -Özgür Öktem SALON B-OVARYAN ST MÜLASYON Ata Önvural, Cem Turan IVF te GnRH antagonistleri-güncel durum-stratis Kolibianakis KOH siklusunun optimal monitörizasyonu-cemal Posac YÜT hastalar nda tedavi stratejisini belirlemekte ovaryan belirteçlerin kullan m -Luciano Nardo IVF için ovaryan stimülasyona LH eklemeli miyiz?-bülent Berker Oosit matürasyonu ne zaman tetiklenmeli?-hüseyin Görkemli SALON C-YÜT SONUÇLARI- skender Bafler, dris Koçak Mevcut Türkiye kanunlar na göre YÜT uygulamalar -Kenan Sofuo lu YÜT gebeliklerinde biyokimyasal tarama-recep Has Erken transvaginal embriyo redüksiyonu-kemal Özgür Abdominal embriyo redüksiyonu-acar Koç SALON C-TEMEL NFERT L TE 3 Melehat Kesim, Ziya Cebi Düflük doz step up gonadotropin ovülasyon indüksiyonu -Mesut Öktem Ovülasyon indüksiyonunda aromataz inhibitörleri -Ülkü Bayar Klomifene dirençli PKOS un tedavisi medikal vs cerrahi -Murat Api PIKOS da oral kontraseptifler-fayda zarar de erlendirmesi- pek Müderris SALON C-ENDOMETR OZ S Mehmet Y lmazer, Latif Küpelio lu Endometriozis-güncel durum ve yeni medikal tedaviler -Serdar Bulun Endometriozise ba l infertilitenin kan ta dayal yönetimi -Hassan Sallam Sözel Sunumlar Sözel Sunumlar Endometriyozisde YÜT sonuçlar -Cem Atabeko lu SALON C-ÖZEL TÜP BEBEK MERKEZLER DERNE OTURUMU Ahmet Zeki Ifl k, Y lmaz Atay Sorunlar n çözümünde Özel Tüp Bebek Merkezleri Derne i nin Rolü Dernek Birey liflkisi-kubilay Vicdan Türkiye deki Özel Tüp Bebek Merkezlerinde çal flan klinisyenlerin sorunlar -Dilek Aslan Türkiye deki Özel Tüp Bebek Merkezlerinde çal flan embryologlar n sorunlar -Cem Akyüz Özel Tüp Bebek Merkezleri Derne i nin YÜT de kalite standartlar n n belirlenmesinde rolü-meriç Karacan YÜT de veri toplanmas güncel sorunlar-mete Ifl ko lu

15 OTURUM 13 09:30-09:50 09:50-10:10 10:10-10:30 10:30-10:50 10:50-11:10 11:10-11:30 11:30-12:00 19 EK M PAZAR SALON A TEMEL NFERT L TE 4-GÖRÜNTÜLEME-Bülent Ergun, Ali Haberal Uterusun sonografik de erlendirmesi-ercan Aygen Overlerin sonografik de erlendirmesi Over rezervi siklus monitörizasyonu -Bülent Ergun Sözel Sunumlar Sözel Sunumlar Adenomyozis Zorlu bir tan -Tayfun Özçak r Ultrason rehberli inde invaziv transvaginal ifllemler-gurur Polat KAPANIfi TÖREN SALON B-TÜRK MENOPOZ VE OSTEOPOROZ DERNE OTURUMU Erdo an Ertüngealp, Hakan Seyiflo lu Menopozda yaflam kalitesi konusu-ümit nceboz HRT kalbi korur mu?-fatih Durmuflo lu Güncel kan tlar fl nda SERM ler-mithat Erenus HRT ve meme kanseri-epidemiyolojik veriler-hakan Seyiflo lu 2008 y l nda menopozal kad na yaklafl m-levent fientürk

16 TSRM 2008 KONGRES ÖZEL OTURUMLARI 16 Ekim 2008, Perflembe SALON E 12:00-13:30 IUI NASIL DAHA BAfiARILI OLAB L R? Baflar Tekin, Ruflen Atmaca SALON A ÖZEL OTURUM 13:30-15:00 VAJ NUSMUSLU KADIN ve ERKE Arsaluys Kay r SALON D 13:30-15:00 ST MÜLASYONDA ANTAGON STLER ve LH IN YER Onur Karabacak, Cem Demirel SALON F 13:30-15:00 ENDOMETR OMA ve NFERT L TEYE YAKLAfiIM Bülent Berker, Gürkan Uncu SALON G 13:30-15:00 PCO DA NDÜKS YON Tayfun Ba fl, Seyide Soysal SALON H 13:30-15:00 TEKRARLAYAN YÜT BAfiARISIZLIKLARINA NASIL YAKLAfiALIM? Bülent Urman, Hakan Özörnek

17 17 Ekim 2008, Cuma SALON D 08:30-10:00 ZAYIF OVER CEVABININ TEDAV S VAR MI? Cemal Posac, Mesut Öktem SALON E 08:30-10:00 KOH da LH EKLENMEL M? Rüfltü Ergür, Fatih Durmuflo lu SALON E 12:00-13:30 ÜREME SA LI I PERSPEKT F NDEN PELV K TABAN BOZUKLUKLARINA YAKLAfiIM Ahmet Ak n Sivasl o lu, Yakup Kumtepe SALON A ÖZEL OTURUM 13:30-15:00 HPV AfiISI YAPILMALI MI YAPILMAMALI MI? Oturum Baflkanlar : Ali Ayhan, lkkan Dünder Teksen Çaml bel SALON D 13:30-15:00 NFERT L TE TEDAV S NDE ERKEK FAKTÖRÜNÜN DE ERLEND R LMES Moderatör: Semra Kahraman Konuflmac lar: Bar fl Altay, Esat Orhon SALON F 13:30-15:00 IVF'e HASTA HAZIRLANMASI Moderatör: Erkut Attar Konuflmac lar: Serdar Dilbaz, Ercan Aygen SALON G 13:30-15:00 KOH VE IUI' da BAfiARIYI ARTIRAN YAKLAfiIMLAR Moderatör: Kadir Savan Konuflmac lar: Bülent Berker, Cem Demirel

18 17 Ekim 2008, Cuma SALON H 13:30-15:00 ART S KLUSLARINDA LUTEAL FAZ DESTE NASIL OLMALI? Moderatör: Cem F ç c o lu Konuflmac lar: Kubilay Vicdan, Tansu Küçük SALON I 13:30-15:00 IVF'te KL N SYENLER Ç N GENET K ALGOR TMA ÖRNEKLER Moderatör: Ayd n Ar c Konuflmac lar: Volkan Baltac, Murat Sönmezer SALON E 15:00-16:30 LAPAROSKOP DE ERGONOM ve SÜTUR TEKN KLER Senai Aksoy, Fatih fienda SALON D 17:00-18:30 IVF PROTOKOLLER N N SEÇ M Hüseyin Görkemli, Osman Develio lu

19 18 Ekim 2008, Cumartesi SALON D 11:00-12:30 MYOMLAR NFERT L TE ve ART Hulusi Zeynelo lu, Gürkan Bozda SALON A ÖZEL OTURUM 13:30-15:00 GÜNCEL MEVZUAT VE SOSYAL GÜVENL K KURUMU GER ÖDEMELER KAPSAMINDA TÜP BEBEK UYGULAMALARI VE TÜP BEBEK MERKEZLER N N GELECE Oturum Baflkanlar : Bülent Urman, Bülent T rafl, Ahmet Zeki Ifl k 13:30-13:45 ÜYTE Yönetmeli i ve SGK Mevzuat ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri Kubilay Vicdan (Özel Tüp Bebek Merkezleri Derne i Genel Sekreteri) 13:45-14:00 ÜYTE Yönetmeli i konusunda son geliflmeler do rultusunda Sa l k Bakanl n n görüflleri Öner Odabafl ( Sa l k Bakanl Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü ) 14:00-14:15 Sa l k Uygulama ve Mevzuat nda ÜYTE ile ilgili son durum Halil Akçe ( SGK, Genel Sa l k Sigortas Sa l k Uygulama ve Mevzuat Daire Baflkan ) 14:15-14:30 ÜYTE Yönetmeli i ve SGK mevzuat kapsam nda sorunlar n çözümü için nas l bir model gelifltirilebilir? Sami Türko lu ( SGK, Genel Sa l k Sigortas Genel Müdürü) 14:30-15:00 * Sponsor firmalar taraf ndan düzenlenen uzmanla buluflma toplant lar için kay tlar firma stand ndan al nacakt r. ** Sponsoru olmayan uzmanla buluflma toplant lar için kay tlar kay t deskinden al nacakt r.

20 OTEL ve KONAKLAMA B LG LER Antalya n n cennet beldesi Beldibi nde m 2 lik genifl bir alana uzanan kongre ve konaklama merkezimiz olan Sungate Port Royal, Türkiye nin ve Akdeniz havzas n n en büyük dinlence ve e lence kompleksi. Ülkemizin ilk dünyan n ikinci 7 y ld zl oteli. Türkiye nin en büyük turizm tesisi olarak adland r lan Sungate Port Royal, bir kilometre uzunlu unda kumsal plaj, 1174 oda ve 3375 yatak kapasitesi, Türkiye, Uzakdo u ve dünya mutfaklar n n en seçkin yemeklerini servis eden restaurant ve barlar, dünyan n en büyük ikinci otel SPA merkezi, m 2 lik bir alan kapsayan kapal ve aç k yüzme havuzlar, muhteflem aqua parklar, seçkin butikleri, m 2 lik alana yay lan Çocuk Krall, deniz ve kara sporlar, her türlü toplant ya imkan veren Hall&Meeting roomlar ve daha bir çok hizmet birimi ile havaliman na 45 km, flehir merkezine 25 km uzakl yla Akdeniz in yeni y ld z. Sungate Port Royal, sporsever konuklar na s n rs z imkan ve alternatif sunmaktad r. Spor etkinlikleri; deniz sporlar, tenis, basketbol, mini futbol, squash, bilardo, masa futbolu, masa hokeyi, bowling, masa tenisi, su sporlar, yoga, tai chi, okçuluk, plaj voleybolu, boccia, aerobik, yelken ve daha bir çok sevilen spor branfl na sahip. Sungate Port Royal Deluxe Resort Hotel in çal flma prensibi gere i, otele konaklamas z girifl yapmak isteyen misafirlerin günlük 50 Euro + KDV ödemeleri gerekmektedir. Böylece; misafirlerimiz oteldeki tüm aktivitelerden konsept dahilinde ücretsiz yararlanabileceklerdir. Sungate Port Royal Deluxe Resort Hotel herfley dahil konseptinde yararlanabilece iniz ücretli servisler; SPA merkezi, masaj, kuaför, çamafl r y kama ve kuru temizleme, doktor, telefon, dalg ç okulu, bowling, bilardo, motorlu su sporlar (banana, su kaya, wake board, paraflüt, jet ski), bebek bak m, oda servisi (24 saat), business center, premium içkiler, puro arabas, mey flarap evi, deniz mahsülleri restoran, a la carte restoranlara girifl ücreti (kuver ücreti). Sungate Port Royal Deluxe Resort Hotel herfley dahil konseptinde yararlanabilece iniz ücretsiz servisler; fitness center, hamam, sauna, buhar banyosu, jakuzi, futbol, voleybol, plaj voleybolu, basketbol, okçuluk, masa tenisi, masa hokeyi, masa futbolu,tenis kortu (gündüz ve akflam), tenis dersi, raketler, kort ayd nlatma, motorsuz su sporlar (katamaran, pico laser, kano, sörf, deniz bisikleti, yelkenli), internet cafe, play station, oyun salonu.

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Sivas. Kardiyoloji Günleri. 21 23 Mart 2008 Sivas Büyük Otel. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu

Sivas. Kardiyoloji Günleri. 21 23 Mart 2008 Sivas Büyük Otel. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu TÜRK Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul T. 0212 221 17 30 / 38 F. 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr TÜRK TÜRK De erli Meslekta lar m z, Türk Kardiyoloji

Detaylı

Trabzon. Kardiyoloji Günleri. 18-20 Nisan 2008 Hotel Büyük Sümela. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu

Trabzon. Kardiyoloji Günleri. 18-20 Nisan 2008 Hotel Büyük Sümela. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu TÜRK 18-20 Nisan 2008 Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul T. 0212 221 17 30 / 38 F. 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr TÜRK TÜRK De erli Meslekta lar m z,

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

II. PELV S-ASETABULUM

II. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI 1. DUYURU De erli Meslektafllar m z, VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemflireli i Kurultay 31 Ekim 2 Kas m 2012 tarihleri aras nda, 34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Detaylı

KLİNİK EMBRİYOLOJİ DERNEĞİ

KLİNİK EMBRİYOLOJİ DERNEĞİ KLİNİK EMBRİYOLOJİ DERNEĞİ II. KONGRESİ 23-25 Eylül 2011 Hilton Dalaman Sarıgerme www.ked2011.org 1. DUYURU Sayın Meslektaşlarımız, Klinik Embriyoloji Derneği (KED) II. kongresi 23-25 Eylül 2011 tarihlerinde

Detaylı

IV. PELV S-ASETABULUM

IV. PELV S-ASETABULUM 19 ARALIK 2012, ÇARfiAMBA 1. GÜN 15:00 Girifl ve Kay t 20 ARALIK 2012, PERfiEMBE 2. GÜN I. OTURUM 09.00-10.20 Pelvis k r klar n n de erlendirilmesi 09.00-09.20 Pelvis ve asetabulum klinik anatomisi 09.20-09.40

Detaylı

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN 2009 ARTEMIS OTEL. BAFRA K. K. T. C B L MSEL KURUL Doç. Dr. Alp Çetin Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dal, Ankara Prof. Dr.

Detaylı

ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES

ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES www.cayd.org.tr www.catyob2009.org De erli meslektafllar m z, Çocuk Acil T p ve Yo un Bak m Derne i'nin düzenleyece i, Uluslararas

Detaylı

I. PELV S-ASETABULUM

I. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

Ayrıca son yıllarda giderek artan şekilde kullanılan PET-BT görüntülemenin Radyoterapi simülasyonunda kullanılmasından da toplantıda bahsedilecektir.

Ayrıca son yıllarda giderek artan şekilde kullanılan PET-BT görüntülemenin Radyoterapi simülasyonunda kullanılmasından da toplantıda bahsedilecektir. DUYURU Değerli Meslektaşlarımız, Tüm dünya ile beraber ülkemizdeki PET-BT cihazlarında ve moleküler görüntüleme yapılan hasta sayısında da çok hızlı bir artış meydana gelmiştir. Son 2 yıl içinde PET-BT

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Prolapsus ve inkontinans cerrahisinde komplikasyon çıkarsa ne yapalım?

Prolapsus ve inkontinans cerrahisinde komplikasyon çıkarsa ne yapalım? 7 NİSAN 2017; CUMA 08.00-16:00 Kayıt OTURUM-1: ÜROJİNEKOLOJİ Oturum Başkanları: Haldun Güner; Volkan Kurtaran 16.00-16.20 Pelvik tabanın görüntüleme yöntemleri Çetin Çam 16.20-16.50 Pelvik Organ prolapsusu

Detaylı

Davet. De erli meslektafllar m z,

Davet. De erli meslektafllar m z, Davet De erli meslektafllar m z, Türk Kardiyoloji ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dernekleri olarak, temel hedeflerimizden biri olan üyelerimizin bilimsel bilgi ve tecrübe paylafl m n art rmaya yönelik

Detaylı

Sempozyumu. II.Adolesan Sa l. 13-14 Ekim 2010. Barbaros Point Otel stanbul (ADSAD) Düzenleyen: Adolesan Sa l Derne i

Sempozyumu. II.Adolesan Sa l. 13-14 Ekim 2010. Barbaros Point Otel stanbul (ADSAD) Düzenleyen: Adolesan Sa l Derne i 13-14 Ekim 2010 Barbaros Point Otel stanbul Düzenleyen: (ADSAD) Adolesan Sa l Derne i Türk Pediatri Kurumu Derne i nin deste iyle De erli Meslektafllar m, II. Adolesan Sa l 13-14 Ekim 2010 tarihleri aras

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM. Not: Katılımcı sayısı 24 kişi olup, her istasyonda 4 katılımcı yer alacaktır.

BİLİMSEL PROGRAM. Not: Katılımcı sayısı 24 kişi olup, her istasyonda 4 katılımcı yer alacaktır. BİLİMSEL PROGRAM 09.00-13.30 LAPAROSKOPİK SÜTÜR TEKNİKLERİ KURSU (Genç Endoskopistler Platformu nun katkıları ile) Not: Katılımcı sayısı 24 kişi olup, her istasyonda 4 katılımcı yer alacaktır. 09.00-09.10

Detaylı

Değerli meslektaşlarımız,

Değerli meslektaşlarımız, Viral Hepatitlerin Takip ve Tedavisinde Yaklaşım & Akılcı Antibiyotik Kullanım Kursları Değerli meslektaşlarımız, Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD) ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)

Detaylı

Fotoğraf: Prof. Dr. Ayla San

Fotoğraf: Prof. Dr. Ayla San Fotoğraf: Prof. Dr. Ayla San DAVET YAZISI Değerli Meslektaşlarım; 26-29 Nisan 2012 tarihleri arasında V. Ülkemizde Diyalizde Kalite Kongresi Bafra-Kıbrıs ta başarılı bir şekilde gerçekleşmiş olup unutulmaz

Detaylı

NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 10. BİLİMSEL KONGRESİ

NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 10. BİLİMSEL KONGRESİ NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 10. BİLİMSEL KONGRESİ Kongre Programı SözEL ve Poster Bİldİrİ Sunumları NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN Prof. Dr. Neriman AKYOLCU BAŞKAN YARDIMCISI

Detaylı

TÜRK ÜROLOJ DERNE MARMARA III. LAPAROSKOP E T M KURSU

TÜRK ÜROLOJ DERNE MARMARA III. LAPAROSKOP E T M KURSU Endoüroloji Derne i nin Akademik Katk lar yla 28 Mart - 01 Nisan 2011 Veteriner Fakültesi Avc lar, stanbul Teorik e itim Kuru laboratuvar Islak laboratuvar Canl cerrahi / stanbul T p Fakültesi Pratik en

Detaylı

2.KURS Kal tsal Hastal klar n Teflhisi Prof. Dr. Ayfle ÖZER Yrd. Doç. Dr. Can ERZ K

2.KURS Kal tsal Hastal klar n Teflhisi Prof. Dr. Ayfle ÖZER Yrd. Doç. Dr. Can ERZ K 11 OCAK 2009, PAZAR SALON 1 12.00-18.00 Kongre Kay t 12.30-18.30 Kurs Programlar 1.KURS Koçluk Prof. Dr. Berrak YE EN Doç. Dr. Sibel KALAÇA 2.KURS Kal tsal Hastal klar n Teflhisi Prof. Dr. Ayfle ÖZER Yrd.

Detaylı

Pelvik Anatomi Kadavra Kursu 5-6 EYLÜL 2015

Pelvik Anatomi Kadavra Kursu 5-6 EYLÜL 2015 Gynocas Kadavra Kursu Direktörleri Nuray Bozkurt Ayşe Filiz Yavuz Avşar Gynocas Kadavra Kursu Organizasyon Komitesi Nuray Bozkurt Ayşe Filiz Y. Avşar Ali Ayhan Halil İ. Açar Aydan Biri Onur Karabacak Çağatay

Detaylı

Yıllık Bilimsel Toplantısı 03 EKİM 2015 Rixos Grand Otel, Ankara

Yıllık Bilimsel Toplantısı 03 EKİM 2015 Rixos Grand Otel, Ankara DUYURU Değerli Meslektaşlarımız olarak 3 Ekim 2015 de Ankara Rixos Otel de bir gün sürecek bir toplantı düzenliyoruz. Daha önceki yıllarda da düzenlediğimiz benzer toplantılara hem Radyoloji camiasından,

Detaylı

Kalp Kapak Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný, 34384 Ýstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Ea Organizasyon Göksu Evleri Çamlýk Cd. No:191

Detaylı

II. AYAK ve AYAK BİLEĞİNDE

II. AYAK ve AYAK BİLEĞİNDE Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği EĞİTİM TOPLANTISI BAŞKANI: DR. NAMIK KEMAL ÖZKAN EĞİTİM TOPLANTISI SEKRETERİ: DR. EMRE BACA 19 ŞUBAT 2016, CUMA 13:00 1. GÜN Giriş ve Kayıt 13.30-14.30 Açılış

Detaylı

KONGRE/KURS KAYIT - KONAKLAMA & TRANSFER FORMU

KONGRE/KURS KAYIT - KONAKLAMA & TRANSFER FORMU KONGRE/KURS KAYIT - KONAKLAMA & TRANSFER FORMU KATILIMCININ Unvanı :. Adı :.. Soyadı :. Kurum :.. Adres :... Tel :. Fax :. E-posta : FATURA BİLGİLERİ Fatura İsmi :. TC Kimlik No :.Firma Adı :. Vergi Dairesi

Detaylı

23-25 May s 2013 Maritim Pine Beach Hotel, Belek-Antalya

23-25 May s 2013 Maritim Pine Beach Hotel, Belek-Antalya 23-25 May s 2013 Maritim Pine Beach Hotel, Belek-Antalya www.koyunkecisagligisempozyumu2013.org De erli Meslektafllar m, De erli Kat l mc lar Beslenmemizde hayvansal proteinlerden et ve süt çok önemli

Detaylı

Polikistik over sendromu olan kadınlarda, cerrahi veya Yardımcı Üreme. Teknikleri ile kanıta dayalı infertilite tedavisi

Polikistik over sendromu olan kadınlarda, cerrahi veya Yardımcı Üreme. Teknikleri ile kanıta dayalı infertilite tedavisi Polikistik over sendromu olan kadınlarda, cerrahi veya Yardımcı Üreme Teknikleri ile kanıta dayalı infertilite tedavisi Polikistik over sendromu (PKOS), 1930 yılında wedge rezeksiyonun tariflenmesinden

Detaylı

KURULLAR. Sempozyum Baþkaný Doç. Dr. Merih BAYKARA. Sempozyum Genel Sekreteri Diþhekimi Nihat KÖKSAL. Sempozyum Saymaný Diþhekimi Dolunay HAMAMÝZADE

KURULLAR. Sempozyum Baþkaný Doç. Dr. Merih BAYKARA. Sempozyum Genel Sekreteri Diþhekimi Nihat KÖKSAL. Sempozyum Saymaný Diþhekimi Dolunay HAMAMÝZADE KURULLAR Sempozyum Baþkaný Doç. Dr. Merih BAYKARA Sempozyum Genel Sekreteri Diþhekimi Nihat KÖKSAL Sempozyum Saymaný Diþhekimi Dolunay HAMAMÝZADE Organizasyon Komitesi Bilimsel Komite Diþhekimi Yaþar BERBEROÐLU

Detaylı

DAVET BİLİMSEL PROGRAM 9 KASIM 2013. Değerli Meslektaşımız, Açılış Dr. Ali Rıza Uysal 09:00-09:15

DAVET BİLİMSEL PROGRAM 9 KASIM 2013. Değerli Meslektaşımız, Açılış Dr. Ali Rıza Uysal 09:00-09:15 DAVET DAVET Değerli Meslektaşımız, Sizi, 09 10 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara da yapacağımız 9. Hipofiz Sempozyumu na bekliyoruz. Katılımınız ve katkınız, Türkiye de hipofiz hastalıklarının tanısı ve tedavisi

Detaylı

DAVET. Değerli Meslektaşlarım,

DAVET. Değerli Meslektaşlarım, DAVET Değerli Meslektaşlarım, 33. Zeynep Kamil Jineko Patoloji Kongresi 7-8 Kasım 2015 tarihleri arasında Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel de gerçekleşecektir. Zeynep Kamil Hastanesi olarak

Detaylı

TÜRK KARD YOLOJ DERNE. Hipertansiyon Çal flma Grubu Lipid Çal flma Grubu. 1. Duyuru

TÜRK KARD YOLOJ DERNE. Hipertansiyon Çal flma Grubu Lipid Çal flma Grubu. 1. Duyuru TÜRK KARD YOLOJ DERNE Hipertansiyon Çal flma Grubu Lipid Çal flma Grubu 1. Duyuru TÜRK KARD YOLOJ DERNE Hipertansiyon Çal flma Grubu Lipid Çal flma Grubu De erli meslektafllar m z, Türk Kardiyoloji Derne

Detaylı

ONUR KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Çocukluktan eriþkinliðe geçiþ dönemi olan Adolesan dönemi, karþýlaþýlan sorunlarý ve yaklaþýmlarý ile üzerinde çalýþýlmayý hak etmektedir. Ýki yýl önce düzenlediðimiz

Detaylı

LOKAL ORGANİZASYON KOMİTESİ

LOKAL ORGANİZASYON KOMİTESİ uegu TÜRK JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERNEĞİ Ali Ayhan Sinan Berkman M. Faruk Köse Ateş Karateke Tugan Beşe Orhan Ünal Muzaffer Sancı Aydın Özsaran Tevfik Güvenal LOKAL ORGANİZASYON KOMİTESİ Özcan Balat, Gaziantep

Detaylı

Radisson Blu Otel, Çeşme / İzmir 2 Ekim 2013

Radisson Blu Otel, Çeşme / İzmir 2 Ekim 2013 İNHALASYON TEDAVİLERİNDE TEMEL PRENSİPLER VE KLİNİK UYGULAMALAR Radisson Blu Otel, Çeşme / İzmir 2 Ekim 2013 www.solunum.org.tr/isamcourse2013 GENEL BİLGİLER Sempozyum Dili: Türkçe ve İngilizce. Eş zamanlı

Detaylı

Saygılarımla, Or. Dr. Düzgün Korkmaz WALS Türkiye Başkanı. Değerli Meslektaşlarımız,

Saygılarımla, Or. Dr. Düzgün Korkmaz WALS Türkiye Başkanı. Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Meslektaşlarımız, Endoskopik yaklaşım dünya genelinde her geçen gün artan sayıda deneyimli kadın doğum uzmanı tarafından kist eksizyonu, ektopik gebelik, tüp ligasyonu gibi uygulamalarda tercih

Detaylı

CLUB & HOTEL LETOONIA / FETHİYE

CLUB & HOTEL LETOONIA / FETHİYE KONSEPT 2012 YAZ CLUB & HOTEL LETOONIA / FETHİYE KATEGORİ : Club & Hotel Letoonia/ 5 Yıldızlı Tatil Köyü KONSEPT : Superior All Inclusive ADRES : Paçarız Burnu Mevkii - P.O. Box 63 48300 Fethiye Muğla

Detaylı

SPA WI-FI Çocuk Dostu Otel Engelli Dostu Otel Balayı Oteli Denize Sıfır Konum. 8 adet açık yüzme havuzu, kapalı havuz ve çocuk havuzu bulunmaktadır.

SPA WI-FI Çocuk Dostu Otel Engelli Dostu Otel Balayı Oteli Denize Sıfır Konum. 8 adet açık yüzme havuzu, kapalı havuz ve çocuk havuzu bulunmaktadır. Otel Bilgisi Sherwood Breezes Resort Sherwood Breezes Resort; Lara Kundu mevkiinde denize sıfır konumda bulunmaktadır. Tesis, 499 odası ile misafirlerine konforlu hizmet sağlamaktadır. Tesis; ana restoran,

Detaylı

ULUSLARARASI 2. STANBUL ÜROL T YAZ S GÜNLER 09-10 Aral k, 2011

ULUSLARARASI 2. STANBUL ÜROL T YAZ S GÜNLER 09-10 Aral k, 2011 ULUSLARARASI 2. STANBUL ÜROL T YAZ S GÜNLER 09-10 Aral k, 2011 Dedeman Otel stanbul / Türkiye www.urolithiasis2011.org De erli meslektafllar m, Sizleri 2009 y l nda gerçeklefltirmeye bafllayarak üriner

Detaylı

5 KASIM 2015 / PERfiEMBE

5 KASIM 2015 / PERfiEMBE 5 KASIM 2015 / PERfiEMBE 08:00-12:00 Kay t fllemleri 11:00-13:00 S GORTA fi RKETLER LE ÖZEL GÖRÜfiMELER Detayl bilgi ve Randevu için Rubikon Turizm ile irtibata geçiniz 12:00-14:00 Ö LE YEME 14:00-14:15

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

3. Periferik Girişim Kursu 27-28 Kasım 2014 Marriott Şişli İstanbul

3. Periferik Girişim Kursu 27-28 Kasım 2014 Marriott Şişli İstanbul 3. Periferik Nish A Blok Kat:8 No: 47-48 Çobançeşme Sanayi Cad. 11, Yenibosna, Bahçelievler 34196 - Türkiye T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr 3. Periferik TÜRK KARDİYOLOJİ

Detaylı

KLİNİK EMBRİYOLOJİ DERNEĞİ KONGRESİ

KLİNİK EMBRİYOLOJİ DERNEĞİ KONGRESİ KLİNİK KLİNİK Titanic Deluxe Hotel Bodrum CEP PROGRAMI www.klinikembriyoloji.org KLİNİK BİLİMSEL PROGRAM 12 Mayıs 2017, Cuma 08.00-09.45 Kayıt 09.45-10.00 Açılış 10.00-10.30 Ana Konuşma I Oturum Başkanı:

Detaylı

Jinekolojik Onkoloji Derneği ve Trofoblastik Hastalıklar Derneği 3. Bölgesel Toplantısı

Jinekolojik Onkoloji Derneği ve Trofoblastik Hastalıklar Derneği 3. Bölgesel Toplantısı Değerli Meslektaşlarımız, Eskişehir Bölgesel Toplantımız 30 Nisan 1 Mayıs 2016 tarihlerinde Anemon Otel de gerçekleştirilecektir. Aynı otelde 30 Nisan 2016 akşamı saat 20.00 da hocamız Prof. Dr. Sinan

Detaylı

İN-VİTRO FERTİLİZASYON (IVF) VE EMBRİYO TRANSFERİ (ET)

İN-VİTRO FERTİLİZASYON (IVF) VE EMBRİYO TRANSFERİ (ET) İN-VİTRO FERTİLİZASYON (IVF) VE EMBRİYO TRANSFERİ (ET) Yardımcı üreme tekniklerinin (YÜT) (Assisted Reproduction Techniques, ART) temel amacı, infertil çiftin sağlıklı bir bebek sahibi olmasıdır. IVF-ET

Detaylı

ÖNSÖZ. Değerli Hocalarım, Sevgili Meslektaşlarım,

ÖNSÖZ. Değerli Hocalarım, Sevgili Meslektaşlarım, 1. DUYURU ÖNSÖZ Değerli Hocalarım, Sevgili Meslektaşlarım, 2012 Aralık ayında sizlerin desteği ile başarıyla gerçekleştirdiğimiz ilk günübirlik sempozyumumuzu takiben, 1 Aralık 2016 da yapılacak olan

Detaylı

Kongrenin başarılı olmasında en önemli faktör sizin değerli katılımınız olacaktır.

Kongrenin başarılı olmasında en önemli faktör sizin değerli katılımınız olacaktır. Değerli Meslektaşlarım, Önümüzdeki yıl Akdeniz Üniversitesi Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalımız ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği işbirliği ile düzenleyeceğimiz yirmibirinci UPEK hazırlıklarımızı

Detaylı

TARİH : 09.06.2016 KİME : AFYONKARAHİSAR BASKETBOL İL TEMSİLCİLİĞİ YETKİLİ : Feyzullah DEMİRKALE TEL : 0505 631 60 50

TARİH : 09.06.2016 KİME : AFYONKARAHİSAR BASKETBOL İL TEMSİLCİLİĞİ YETKİLİ : Feyzullah DEMİRKALE TEL : 0505 631 60 50 TARİH : 09.06.2016 KİME : AFYONKARAHİSAR BASKETBOL İL TEMSİLCİLİĞİ YETKİLİ : Feyzullah DEMİRKALE TEL : 0505 631 60 50 Sayın Feyzullah DEMİRKALE; Öncelikle Oruçoğlu Termal Resort a göstermiş olduğunuz nazik

Detaylı

Kalp Kapak Hastalýklarý ve Eriskin Konjenital Kalp Hastalýklarý Çalýsma Gruplarý Egitim Toplantýsý 30 Mayýs - 2 Haziran 2010 Kolin Otel Çanakkale Darulaceze Cad. Fulya Sok. Sok. Ekþioðlu Ýþ Ýþ Merkezi

Detaylı

HOTEL BİLGİ FORMU YAZ 2018

HOTEL BİLGİ FORMU YAZ 2018 HOTEL BİLGİ FORMU YAZ 208 TUR OPERATÖRÜ : OTELİN ADI OTELİN KATEGORİSİ (YILDIZ) PANSİYON OTELİN AÇILIŞ TARİHİ SON RENOVASYON TARİHİ TESİSİN KURULDUĞU ALAN TELEFON NUMARASI FAKS NUMARASI E-MAIL ADRESI WEB

Detaylı

KONGRE DÜZENLEME KURULU

KONGRE DÜZENLEME KURULU 1. Duyuru De erli Meslektafllar m, stanbul KBB BBC Uzmanlar Derne i nin 19 22 Eylül 2013 tarihleri aras nda KKTC-Girne Cratos Otel de gerçeklefltirece i 5. Kongresi ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

14 Kasım 2015 WYNDHAM GRAND İSTANBUL LEVENT HOTEL

14 Kasım 2015 WYNDHAM GRAND İSTANBUL LEVENT HOTEL 14 Kasım 2015 WYNDHAM GRAND İSTANBUL LEVENT HOTEL Değerli Meslektaşlarımız, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Endokrinoloji, Diyabet ve Metabolizma alanında ülkemizin en eski ve en köklü kurumudur. Dünya Diyabet

Detaylı

Ekim 2015 Dönemi başvuruları kapsamında Üniversitemizde yapılacak olan Doçentlik Sınavı ile ilgili bilgi edinilmesi rica olunur.

Ekim 2015 Dönemi başvuruları kapsamında Üniversitemizde yapılacak olan Doçentlik Sınavı ile ilgili bilgi edinilmesi rica olunur. Doçentlik Sözlü Sınavı(Göz Hastalıkları) Temel Alan Kodu: 1028-Göz Hastalıkları Toplantı Yeri: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Toplantı Salonu 1. Kat,Taşkent Caddesi 77. Sokak No: 11 Bahçelievler/Ankara

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

24 25 KASIM 2007 SWISSOTEL / ANKARA

24 25 KASIM 2007 SWISSOTEL / ANKARA 24 25 KASIM 2007 SWISSOTEL / ANKARA Önsöz De erli Meslektafllar m, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derne i nin katkıları ile düzenlenen ve geleneksel olarak dört yıldır Ankara da yapılan, hipofiz

Detaylı

ÖNSÖZ. Değerli hocalarım, sevgili meslektaşlarım,

ÖNSÖZ. Değerli hocalarım, sevgili meslektaşlarım, 1. DUYURU ÖNSÖZ Değerli hocalarım, sevgili meslektaşlarım, 2012 Aralık ayında sizlerin desteği ile başarıyla gerçekleştirdiğimiz ilk günübirlik sempozyumumuzu takiben 01 Aralık 2016 da yapılacak olan

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

LETOONIA GOLF RESORT / BELEK

LETOONIA GOLF RESORT / BELEK KONSEPT 2012 YAZ LETOONIA GOLF RESORT / BELEK KATEGORİ : Letoonia Golf Resort / 5 Yıldızlı Hotel & 1. Sınıf Tatil Köyü KONSEPT : Superior All Inclusive ADRES : İleribaşı Mevkii 07500 Belek - Antalya /

Detaylı

Sempozyumumuza ve kurslarımıza katılım ücretsiz olup, kursiyerler ameliyat salonuna girecekler ve kurslar sonunda sertifika alacaklardır.

Sempozyumumuza ve kurslarımıza katılım ücretsiz olup, kursiyerler ameliyat salonuna girecekler ve kurslar sonunda sertifika alacaklardır. BİLİMSEL PROGRAM Kıymetli meslektaşlarımız, Her yıl düzenli olarak yapılmakta olan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Yıllık Endoskopi Sempozyumu nu bu yıl Üreme

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ STANBUL. 17-18 EK M 2009 The Marmara Hotel, stanbul

ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ STANBUL. 17-18 EK M 2009 The Marmara Hotel, stanbul ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ STANBUL 17-18 EK M 2009 The Marmara Hotel, stanbul ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ STANBUL ÖNSÖZ De erli Meslektafllar m z, Türk Üroloji Derne i, Türkiye ESRU, Endoüroloji Derne

Detaylı

Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri

Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri Türk Toraks Derneği 1. Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Kursu 28-30 Mayıs tarihleri arasında İzmir İsmira Oteli nde gerçekleştirildi. Toplam 61 kursiyer, 17 öğretim üyesi, 7 araştırma görevlisi ve 1 yüksek

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

I. ÇUKUROVA KADIN DOĞUM GÜNLERİ

I. ÇUKUROVA KADIN DOĞUM GÜNLERİ KADIN DOĞUM GÜNLERİ SHERATON GRAND ADANA PROGRAM www.cukurovajinekoloji.org 24 KASIM 2017, CUMA 25 KASIM 2017, CUMARTESİ Ana Salon 2. Salon Balcalı Hastanesi Ana Salon 2. Salon 09.00-10.00 Gebelikten doğum

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 10-12 Mart 2016 Wyndham Grand Levent Otel İstanbul 2. DUYURU www.cocukortopedi2016.org 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ DAVET De erl Meslekda lar m, 1. Ulusal Çocuk

Detaylı

: WOW Bodrum Resort Asarlık Mevkii 48400 Gümbet Bodrum Türkiye Tel : 00 90 252 319 70 00 Fax : 00 90 252 319 70 01 web adresi. : info@wowbodrum.

: WOW Bodrum Resort Asarlık Mevkii 48400 Gümbet Bodrum Türkiye Tel : 00 90 252 319 70 00 Fax : 00 90 252 319 70 01 web adresi. : info@wowbodrum. Adres : WOW Bodrum Resort Asarlık Mevkii 48400 Gümbet Bodrum Türkiye Tel : 00 90 252 319 70 00 Fax : 00 90 252 319 70 01 web adresi : www.wowhotels.com e-mail : info@wowbodrum.com Resmi kategori : 5 yıldız

Detaylı

22- KASIM 2013, CUMA

22- KASIM 2013, CUMA PROGRAM 22- KASIM 2013, CUMA Salon 1 17:30-20:30 İNSÜLİN KURSU İnsülinlere Genel Bakış Tip 1 Dm da Olgularla İnsülin Tedavisi Tip 2 Dm da Olgularla İnsülin Tedavisi Çocuk Hastalarda İnsülin Tedavisi Salon

Detaylı

Otel Bilgisi. Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort

Otel Bilgisi. Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort Otel Bilgisi Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort Palmiye ağaçları ile çevrili olan Limak Atlantis De Luxe Hotel & Resort deniz kenarında muhteşem bir konuma sahiptir. Otele adım attığınız ilk andan itibaren

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Otel Bilgisi. Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort

Otel Bilgisi. Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort Otel Bilgisi Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort Palmiye ağaçları ile çevrili olan Limak Atlantis De Luxe Hotel & Resort deniz kenarında muhteşem bir konuma sahiptir. Otele adım attığınız ilk andan itibaren

Detaylı

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org 2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ 24-26 Ekim, 2007 İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ www.tubitak.foodcongress.org De erli Katılımcılar, Gıda zincirindeki gıda kalitesi ve gıda güvenli i (tarladan

Detaylı

Laparoskopi Hemşireliği Kursu

Laparoskopi Hemşireliği Kursu 3. ENDOSKOPİK CERRAHİ ve LAPAROSKOPİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ EĞİTİM GÜNLERİ Laparoskopi Hemşireliği Kursu 11 HAZİRAN 2016 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Muhittin Erel Amfisi-EGEKASEM İZMİR Değerli

Detaylı

Katılım Sertifikası: Toplantı katılım sertifikası 5 Aralık 2015 tarihinde Toplantı Kayıt masasından dağıtılacaktır.

Katılım Sertifikası: Toplantı katılım sertifikası 5 Aralık 2015 tarihinde Toplantı Kayıt masasından dağıtılacaktır. BİLİMSEL PROGRAM Genel Bilgiler Bilimsel Program: Her zaman olduğu gibi katılımcılarımız için doyurucu bir bilimsel program hazırlanacaktır. Bilimsel program güncel konularla düzenlenmiş genel oturumlar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Sevgili Febril Nötropeni dostları,

Sevgili Febril Nötropeni dostları, Sevgili Febril Nötropeni dostları, Febril Nötropeni Derneği tarafından düzenlenecek olan 10. Febril Nötropeni Simpozyumu 17 19 Mayıs 2013 tarihleri arasında Swiss Otel ve Konferans Merkezi nde düzenlenecektir.

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

DAVET MEKTUBU. Sayın Meslektaşlarım,

DAVET MEKTUBU. Sayın Meslektaşlarım, DAVET MEKTUBU Sayın Meslektaşlarım, Türk Nöroloji Derneği bünyesinde yer alan Nöropatik Ağrı Çalışma Grubu tarafından düzenlenen Nöropatik Ağrı Sempozyumu nun ondördüncüsü 3 5 Mart 2017 tarihleri arasında

Detaylı

2008 Kardiyoloji K Güncelleme Toplant s

2008 Kardiyoloji K Güncelleme Toplant s WOW Convention Center Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 Tel : 0212 221 17 30 / 38 Fax : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr "Yeni biny lda do an her çocu un, önlenebilece

Detaylı

RAMADA RESORT LARA 01.04.2013. 0090 242 352 43 33 www.ramadaresortlara.com. sales@ramadaresortlara.com. reservation@ramadaresortlara.

RAMADA RESORT LARA 01.04.2013. 0090 242 352 43 33 www.ramadaresortlara.com. sales@ramadaresortlara.com. reservation@ramadaresortlara. Bölgenin önemli turistik ve tarihi yerleri arasında bulunmamız, hem şehir merkezine hem havaalanına sadece 5 dakika uzaklıkta olmamız bizi en iyi tatil yeri yapıyor. Mavi gökyüzü, benzersiz yeşillik ve

Detaylı

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD. 2013 2014 GÜZ YARIYILI OKULLARDA GÖZLEM DERSİ UYGULAMALARI Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Ramin ALİYEV

Detaylı

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız,

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız, DAVET Değerli Meslektaşlarımız, TJOD Ankara Şubesi İç Anadolu Kontrasepsiyon Kongresi 19-20 Mart 2016 tarihleri arasında Güral Sapanca Otel de gerçekleşecektir. Bu kongreye katılmanızdan büyük mutluluk

Detaylı

k aya Meetıngs M eetıngs ıncentives ı NCENTIVES CONVENTIONS C ONVENTIONS EXHIBITIONS E TECHNIC

k aya Meetıngs M eetıngs ıncentives ı NCENTIVES CONVENTIONS C ONVENTIONS EXHIBITIONS E TECHNIC k aya Meetıngs ıncentives CONVENTIONS EXHIBITIONS TECHNIC KAYA RAMADA PLAZA KONGRE MERKEZİ KAYA RAMADA PLAZA KONGRE MERKEZİ A1 KATI SALONLAR ALAN - m 2 TİYATRO SINIF U DÜZENİ BANKET RESEPSİYON (KOKTEYL)

Detaylı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Seminer Programı. Tarih Saat Yer Konuşmacı Konu Başlığı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Seminer Programı. Tarih Saat Yer Konuşmacı Konu Başlığı 2011-2012 Anabilim Dalı Seminer Programı Tarih Saat Yer Konuşmacı Konu Başlığı 05.10.2011 08:00-10:00 12.10.2011 08:00-10:00 26.10.2011 08:00-10:00 Dr.AyĢe Filiz GÖKMEN Prof.Dr. Önay YALÇIN Dr.Ramin GALANDAROV

Detaylı

DAVET. De erli Meslektaşlar m z,

DAVET. De erli Meslektaşlar m z, DAVET De erli Meslektaşlar m z, Türk Üroloji Derne i taraf ndan düzenlenen 24.Ulusal Üroloji Kongresi ve 26.Dünya Videoüroloji Kongresi 20-24 Ekim tarihleri arasında Swissotel Büyük Efes/İzmir de gerçekleşecektir.

Detaylı

60 000 000.-EURO KLASSİS OTEL

60 000 000.-EURO KLASSİS OTEL KLASSİS OTEL İstanbul Silivri sahilinde,anadolu medeniyetlerinden esinlenen yunan,roma,selçuklu,ve Osmanlı stillerinin mimari olarak uygulandığı 43514 m2 tapulu,17692 m2 hazineden kiralık olan toplam 61206

Detaylı

SENZA THE INN RESORT & SPA Tel: (242) 528 66 99 -- Fax: (242) 528 58 44 www.senzahotels.com Sayfa 1

SENZA THE INN RESORT & SPA Tel: (242) 528 66 99 -- Fax: (242) 528 58 44 www.senzahotels.com Sayfa 1 Senza The Inn Resort & Spa Hotel Hizmetleri Güzelliğin, ihtişamının, mavinin sonsuzluğuyla buluştuğu özgün mimarisiyle The Inn Resort Hotel, sizleri her anını keyifle geçireceğiniz muhteşem bir tatile

Detaylı

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli Otel Bilgisi Limak Limra Otel Limak Limra Hotel & Resort, Antalya nın gözde turizm merkezi olan Kemer Kiriş te hizmet vermektedir. Tarihi Olympos Dağları nın eteklerinde, Akdeniz in mavisine sıfır olarak

Detaylı

Her Yönüyle OBEZ TE HER YÖNÜYLE OBEZİTE

Her Yönüyle OBEZ TE HER YÖNÜYLE OBEZİTE Her Yönüyle OBEZ TE HER YÖNÜYLE OBEZİTE Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde, Eğitim Klinikleri 2011 yılının ocak ayında kurulmaya ve eğitim vermeye başlamıştır. Eğitim ve Araştırma faaliyetlerine

Detaylı

15-17 Haziran 2012 AFYONKARAHİSAR

15-17 Haziran 2012 AFYONKARAHİSAR TÜRK KLİNİK BİYOKİMYA DERNEĞİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 15-17 Haziran 2012 AFYONKARAHİSAR Değerli Üyelerimiz, Türk Klinik Biyokimya Derneği ve Afyon Kocatepe Üniversitesi ile birlikte, Türk Klinik Biyokimya

Detaylı

Otel Bilgisi. Limak Arcadia Golf Resort Otel

Otel Bilgisi. Limak Arcadia Golf Resort Otel Otel Bilgisi Limak Arcadia Golf Resort Otel Etkileyici bir Akdeniz manzarasına karşı, plajın hemen yanında yer alan Limak Arcadia Golf Resort, etkileyici mimarisi ile palmiye ağaçları arasında görkemli

Detaylı

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli Otel Bilgisi Limak Limra Otel Limak Limra Hotel & Resort, Antalya nın gözde turizm merkezi olan Kemer Kiriş te hizmet vermektedir. Tarihi Olympos Dağları nın eteklerinde, Akdeniz in mavisine sıfır olarak

Detaylı

DAVET YAZISI. Talasemi Federasyonu Bilim Kurulu adına, Prof. Dr. Yeşim Aydınok. Talasemi Federasyonu Bilim Kurulu Başkanı Kongre Başkanı

DAVET YAZISI. Talasemi Federasyonu Bilim Kurulu adına, Prof. Dr. Yeşim Aydınok. Talasemi Federasyonu Bilim Kurulu Başkanı Kongre Başkanı 1. DUYURU DAVET YAZISI Değerli Ka lımcılar, Talasemi ve Hemoglobinopa ler in ülkemizde bir halk sağlığı sorunu olması, T.C. Sağlık Bakanlığı birimlerinin, Hemoglobinopa Tarama Merkezleri ile Tanı ve Tedavi

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı