İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER 1. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ.....: 1 2. MİSYON VİZYON : Misyon : Vizyon.... : Temel Değerler DURUM ANALİZİ......: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ile ilgili Veriler : İnsan Kaynakları Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar......:.... : Fiziki Kaynaklar......: : Mali Durum : PAYDAŞ ANALİZİ : Temel Kavramlar : Paydaş Belirlemede İstihdam Analizi : Üniversitemizin Paydaşları Paydaşlarla İlişkilerin Geliştirilmesi :20 5. SWOT ANALİZİ : Güçlü Yönler : Zayıf Yönler......: Fırsatlar.....: Tehditler.... :23 6. STRATEJİLER : Eğitim ve Öğretimle ilgili Stratejiler.....: Bilimsel Araştırma Stratejileri.....: Öğrenciye Yönelik Stratejiler......: Topluma Yönelik Stratejiler : Paydaşlara Yönelik Stratejiler......: İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejileri....: Fiziki Mekan, Altyapı ve Çevre İle İlgili Stratejiler :33 7. PERFORMANS EYLEMLERİ VE GÖSTERGELERİ......: Eğitim ve Öğretimle ile İlgili Eylemler ve Göstergeler : Bilimsel Araştırma ile İlgili Eylemler ve Göstergeler......: Öğrencilere Yönelik Eylemler ve Göstergeler : Topluma Yönelik Eylemler ve Göstergeler..... : Paydaşlara Yönelik Eylemler ve Göstergeler...: İnsan Kaynakları Yönetimi ile İlgili Eylemler ve Göstergeler Fiziki Mekan, Altyapı ve Çevre ile İlgili Eylemler ve Göstergeler.:....: Yılı Bütçesi ile Yılları Bütçe Tahmini Tablosu... : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME...: STRATEJİK PLAN KURUL ÜYELERİ...: 43 I

2 ÖNSÖZ Üniversiteler, eğitim ve öğretim misyonunu yerine getirirken değişen zaman ve çağın gereksinimleri doğrultusunda, bu misyonu sürekli yenilemek ve kuvvetlendirmek sorumluluğunda olan kurumlardır. Bilgi toplumu olma sürecindeki ülkemizde, üniversiteler, sürekli olarak değişim ve gelişimin rotasını belirleyen ve bunu görev edinen bir yapıyla eğitim öğretim hizmetini devam ettirmektedirler. Acımasız rekabet koşulularının her alanda hâkim olduğu günümüz toplumlarında Üniversitemiz de yerini almıştır. Uluslararası rekabet üstünlüğünün bilim ve teknolojiyle ölçüldüğü bir yüzyılda, 21.Yüzyılın çağdaş üniversitesini yaratma gayreti içersindeki Fırat Üniversitesi, bir yandan çağdaş değerleri yaratma hizmetine girerken; diğer taraftan da hedef kitleleri olan öğrencilerinin iyi bir eğitim alması için tüm imkânlarını seferber etmektedir yılında eğitim-öğretime başlayan ve ülkemizin köklü üniversitelerinden biri olan Fırat Üniversitesi, her geçen gün değişen ve büyüyen bir yapıyla öğrencilerine kaliteli bir eğitim vererek, onları Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda yetiştirmeyi gaye edinmiştir. Tüm çaba ve gayretimiz, geleceğin teminatı olan gençlerimizi, yarının bilgi toplumuna hazırlamaktır. Üniversitelerde verilen hizmetler sadece eğitim ve öğretim ile sınırlı değildir. Fırat Üniversitesi, öğrencilerine bir taraftan eğitim ve öğretim hizmeti verirken; diğer taraftan da onların sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki ihtiyaçlarını karşılama yoluna gitmektedir. Fırat Üniversitesi, aklın ve bilimin rehberliğinde ulusal ve evrensel değerleri benimsemiş, aklı hür, vicdanı hür, yarınımızın teminatı gençleri Atatürk'ün gösterdiği uygarlık çizgisinde yetiştirmeye devam etmektedir. Kuruluşumuzun üzerinden 30 yılı aşkın bir zamanın geçmesine rağmen ilk günkü azim ve şevkle yolumuza devam etmekte ve gençlerimize daha iyi bir eğitim ortamı sağlamanın heyecanını yaşamaktayız. Stratejik Plan, Fırat Üniversitesi'nin misyon ve vizyonuna ulaşması yolunda, ilke ve değerlerimiz göz önüne alınarak hazırlanmış bir yol haritasıdır. Üniversitemizin deneyimleri ve birikimleri sonucu ortaya çıkan yeni hedefler ve önümüzdeki dönemlerde yapılacak olan çalışmalar bu planda açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Stratejik planların özünü, kurumların varlık nedenleri olan misyonları ve onu destekleyen vizyonları ile her ikisini de destekleyen stratejileri oluşturmaktadır. Stratejiler, netlikle belirtilmiş hedeflere yönelik kısa ve uzun vadeli iyileştirme amaçlı faaliyetlerin belirlenmesi ve başarı ile gerçekleştirilmesi ile ilgilidir. Söz konusu faaliyetlerin tanımı ile bunların nasıl, ne zaman, kimlerin tarafından ve kimlerle birlikte yürütüleceği ve sonuçta başarılı olunup olunmadığının belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda, stratejik faaliyetlerin başarısını ifade eden performans göstergelerinin iyi saptanması gerekmektedir. Bu çalışma, Devlet Planlama Teşkilatı'nın üniversiteler ve diğer tüm kurumlar için istemiş olduğu stratejik plan taleplerine uygun olarak Yılı Stratejik Planı olarak düzenlenmiştir. Üniversitemiz çalışanlarının, stratejik planın uygulanması aşamasında da etkin ve önemli görevler üstleneceklerine olan inancım tamdır. Bu yolla, Fırat Üniversitesi "BİR DÜNYA ÜNİVERSİTESİ" olma hedefine her geçen yıl güçlenerek gelişecek ve Türkiye'nin aydınlık yarınlarını yaratma mücadelesinde ışık olmaya devam edecektir. Prof. Dr. A. Feyzi BİNGÖL Rektör II

3 GĠRĠġ Meydana gelen küresel geliģmeler sonucunda kaynakların sınırlı, ihtiyaçların ise sınırsız olduğu bir dünyada, ülkeler arasında olduğu kadar, ülke içinde yer alan kurum ve kuruluģlar arasında da yoğun rekabetler yaģanmaktadır. Üniversiteler; artan toplumsal taleplere cevap verebilmek, faaliyet gösterdiği alanlarda ve konularda benzeri kurum ve kuruluģlarla rekabet edebilmek, yaģam boyu öğrenmeyi akademik bir kültür haline getirebilmek ve bilgi toplumunun beklentilerini karģılayabilmek için, etkili yönetim yaklaģımlarını benimsemek durumundadırlar. Bu bağlamda, akademik ve idari hizmetlerde kalite ve rekabet unsurların istenilen seviyeye getirme ihtiyacı ve kaynakların rasyonel bir Ģekilde kullanımı zorunluluğu, üniversitelerimizde stratejik planlama çalıģmalarının önem kazanmasına sebep olmuģtur. Bu gerçekten hareket eden Üniversitemiz yönetimi, 2006 yılından itibaren Stratejik Planı uygulamaya baģlamıģtır. Bu çalıģmaların baģlatılmasının temelde iki nedeni vardır. Bunlardan birincisi; dünya üniversitelerindeki çağdaģlaģma ve yenileģme çalıģmaları ile uyumlu bir Ģekilde üniversitemizde de mali, fiziki ve insan kaynaklarından daha verimli ve etkili Ģekilde yararlanabilmek, kurumsal ve akademik anlamda geliģmeleri hızlandırmaktır. Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu nun 2001 yılında Ülkemiz adına imzaladığı ve bir parçası olduğu Bologna Süreci kapsamında sürdürülen kalite ve akreditasyon çalıģmaları da stratejik plan çalıģmalarının gerekliliğini güçlendiren bir olgudur. Stratejik Plan çalıģmalarının baģlatılmasının ikinci sebebi ise, Ülkemizde performans esaslı bütçe sistemine geçilmesi sonucunda, 2003 yılında kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu dur. Bu kanun, üniversiteler dahil bütün kamu kurumlarında Stratejik Plan çalıģmalarının baģlatılmasını zorunlu kılmıģtır. Nitekim bu planda, döneminin her yılı için Stratejik faaliyet ile projelerin mali boyutu belirlenmiģ ve olası bütçe kaynakları da tespit edilerek, bütçe planlama çalıģmaları yapılmıģtır. Stratejik planların özünü, kurumların varlık nedenleri olan misyonları ve onu destekleyen vizyonları ile bunların stratejileri oluģturmaktadır. BaĢka bir ifadeyle stratejik plan, bir kurumun nerede olduğunu ve nereye gitmek istediğini belirleyen bir yol haritasıdır. Yol gösterici nitelikte olan stratejik planların, önemli ve öncelikli hedeflere odaklanacak Ģekilde kapsamlı ve uzun vadeli olması gerekmektedir. III

4 Üniversitemizin misyonu ve onu destekleyen vizyonu doğrultusunda hazırlanan bu planın baģarıya ulaģması için tüm akademik ve idari personele büyük sorumluluklar düģmektedir. Plan, akademik ve idari personel tarafından desteklendikçe baģarıya ulaģacaktır. Yoğun çalıģmalar sonucunda saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerini temel alarak hazırlanan üniversitemizin stratejik planı, kurumumuzun sahip olduğu mali, fiziki ve insan kaynaklarını tespit etmede ve bu kaynakların verimli ve etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamada, üniversite yönetimine ve çalıģanlarına rehber olacaktır. GENEL BĠLGĠLER Fırat Üniversitesi nin kuruluģ temeli, 1936 yılında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün Doğu Anadolu da bir üniversite kurulmasının doğru olacağı iģaretini vermesine dayanmaktadır. Bu düģüncelerin sonucu olarak 1942 yılında Ġkinci Üniversite Haftası Elazığ da yapılmıģtır. Elazığ da bir Yükseköğretim Kurumuna sahip olma çabaları, 1967 yılında sonuca ulaģmıģtır yılında Yüksek Teknikokul açılmıģ ve aynı yıl içerisinde Ankara Üniversitesi Senatosu nun Elazığ da Veteriner Fakültesinin kurulmasını öngören kararı, Milli Eğitim Bakanlığı nca onaylanmıģtır yılında Yüksek Teknikokul, 1184 Sayılı Kanunla Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (EDMMA) ne dönüģtürülmüģ, Veteriner Fakültesi de 1970 yılında Ankara Üniversitesi ne bağlı olarak eğitim-öğretime baģlamıģtır. KuruluĢu 11 Nisan 1975 tarih ve 1873 sayılı kanunla gerçekleģen Fırat Üniversitesi nin çekirdeğini Veteriner Fakültesi oluģturmaktadır. Buna eğitimöğretim yılında Fen ve Edebiyat Fakülteleri de eklenerek Üniversite, üç fakülte ile faaliyete baģlamıģtır Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 41 sayılı KHK ile yeniden yapılanan Fırat Üniversitesi nde Fen ve Edebiyat Fakülteleri birleģtirilerek Fen-Edebiyat Fakültesi adını almıģ, EDMMA (Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi) ise Mühendislik Fakültesi ne dönüģtürülerek, Üniversite bünyesine katılmıģtır yılında, kuruluģ çalıģmaları tamamlanan Tıp ve Teknik Eğitim Fakültelerinin, 1992 yılında Su Ürünleri Fakültesinin, 1994 yılında Ġlahiyat Fakültesinin, 1998 yılında Eğitim Fakültesinin, 2001 yılında ise ĠletiĢim Fakültesinin eğitim-öğretime açılmasıyla birlikte, Üniversite bünyesindeki fakülte sayısı dokuza çıkmıģtır. IV

5 KuruluĢu ile birlikte hızla büyüyen ve ulusal seviyede kendini kabul ettirerek uluslararası düzeyde iliģkiler geliģtiren Fırat Üniversitesi, bir taraftan da bölge üniversitesi olma kimliğinden hareketle Tunceli, MuĢ ve Bingöl illerinde değiģik fakülteler ve yüksekokullar kurup geliģtirerek bu illerimize de birer üniversite kazandırmıģtır. Bu açılımlarla Ülkemizin ihtiyacı olan insan gücünün yetiģtirilmesine ve adı geçen yörelerin geliģimine katkıda bulunulmuģtur. Fırat Üniversitesi nde bugün 9 Fakülte, 2 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, 3 Enstitü ve 22 AraĢtırma Merkezi bulunmaktadır. Üniversitemizde toplam öğrenciye ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimi verilmektedir. Fırat Üniversitesi nin 2008 yılı öğretim elemanı, personel ve öğrenci sayıları Ģöyledir: Tablo yılı Öğretim Elemanı, Personel ve Öğrenci Sayıları Kategori Sayı Öğretim Üyesi 678 Diğer Öğretim Elemanları 793 Kadrolu Ġdari Personel 1143 SözleĢmeli Ġdari Personel 98 Daimi ĠĢçi 9 Hizmet Alımı ile ÇalıĢtırılanlar 800 Ön Lisans Öğrencisi 4080 Lisans Öğrencisi Lisansüstü Öğrencisi (Yüksek Lisans ve Doktora) 1624 Toplam Yabancı Öğrenci 31 Fırat Üniversitesi, farklı yerleģkeli bir sistem içinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversite birimlerinin yerleģkeler itibariyle dağılımı Ģöyledir: Rektörlük Kampüsü: Rektörlük, Tıp Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, ĠletiĢim Fakültesi, Devlet Konservatuarı, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Üniversite Evi, Fırat Üniversitesi Hastanesi. Mühendislik Kampüsü: Merkez Kütüphane, Mühendislik Fakültesi, Ġlahiyat Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Misafirhane, Kapalı Spor Salonu. Elazığ merkezinde bulunan Sağlık Yüksekokulu ile Maden, Sivrice ve Keban ilçelerinde de Meslek Yüksekokulları faaliyet göstermektedir. V

6 Fırat Üniversitesi, faaliyet gösterdiği bütün alanlarda üstün nitelikli eğitim-öğretim ve araģtırma yapmaktadır. Ayrıca sahip olduğu nitelikli öğretim kadrosu ve geliģmiģ alt yapısı ile çevresinde yeni kurulan üniversitelere Öğretim Üyesi YetiĢtirme Programına (ÖYP) yönelik çalıģmaları da baģlatmıģtır. VI

7 REKTÖR SENATO YÖNETĠM KURULU Ġç Denetim Birimi REKTÖR YRD. REKTÖR YRD. REKTÖR YRD. FAKÜLTELER ENSTĠTÜLER YÜKSEKOKULLAR REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖL ARAġTIRMA MERKEZLERĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BEDEN EĞ. VE SPOR YO ENFORMATĠK BÖLÜMÜ ARAġ. UYG. ÇĠFTLĠK MÜD. FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ SAĞLIK BĠL.ENSTĠTÜSÜ SOSYAL BĠL. ENSTĠTÜSÜ ELAZIĞ SAĞLIK YO MADEN MYO SAĞLIK HĠZMETLERĠ MYO SĠVRĠCE MYO TÜRK DĠLĠ BÖLÜMÜ YABANCI DĠLLER BÖL. GÜZEL SANATLAR BÖL. ATATÜRK Ġ. VE ĠNK. TAR. ARġ. VE UYG. MERKEZĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠ ARġ VE UYG. MÜD. BĠYOTEKNOLOJĠ ARġ. MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL SORUN. ARġ. VE UYG. MÜD. SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ TEKNĠK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ TIP FAKÜLTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MYO SÜLEYMAN DEMĠREL KEBAN MYO TEKNĠK BĠLĠMLER MYO DENEYSEL ARġ. MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ DĠL EĞĠT. VE ÖĞR. ARġ. VE UYG. MER. MERKEZ DOĞAL AFETLER ARġ. MERKEZĠ VETERĠNER FAKÜLTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI DOĞU ANADOLU ARġ. MERKEZĠ F.Ü. BĠLĠMSEL ARġ. PROJELERĠ BĠRĠMĠ FIRAT HAVZASI ARġ VE UYG. MER. LEPRA ARġ VE UYG. MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK ARġ. VE UYG. MERKEZĠ ĠLERĠ TEKNOLOJĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ KEBAN MÜDÜRLÜĞÜ YÖR. ÇEV. KĠRL. ARġ. VE UYG. MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ SANAYĠ ĠġBĠRLĠĞĠ GEL. MER. MÜD. TARIM VE HAYVANCILIK ARġ. MER. MÜD. UZAKTAN EĞĠTĠM MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ ĠġĠTME ÖZÜR. EĞT. VE REHA MER. MÜD. KARDĠYOLOJĠ ARġ VE UYG. MERKEZĠ ORTADOĞU ARġ. VE UYG. MER. MÜD. SÜREKLĠ EĞĠTĠM MER. MÜD. ġekil 1. Akademik TeĢkilat ġeması VII

8 REKTÖR REKTÖR YRD. REKTÖR YRD. Ġç Denetim Birimi REKTÖR YRD. GENEL SEKRETER Bilgi ĠĢlem D. BĢk. Ġdari ve Mali ĠĢl. D. BĢk. Kütüp. ve Dök. D. BĢk. Öğrenci ĠĢl. Daire BĢk. Personel Daire BĢk. Sağlık Kültür D. BĢk. Yapı iģl. ve Teknik D. BĢk. Basın Yay. Halk ĠlĢ. Md. Strateji GeliĢ. D. BĢk. Yazı ĠĢleri Md. Döner Sermaye ĠĢl. Md. Güvenlik Md. Bilimsel ArĢ. Proj. Birimi Hukuk MüĢav. Satın Alma ġb.md. Dök. ve Sürekli Y. ġb.md Birinci ġb. Md Akademi k Kad. ġb.md. Öğr. Sos. Hiz. ġb.md. Proje Kes Hes. ġb.md. Stratejik Planlama ġube Müd. Ġç Hizmetler Md. Kitap Tasnif ġb.md. Ġkinci ġb.md. Ġdari Kad. ġb.md. Spor ġb.md. ĠnĢaat ġb.md. Bütçe Performans ġb.md. Tahakkuk ġube Müd. Ġdari ĠĢl. ġb.md. Kadro ve Sic. ġb.md. Kültürel Faal. ġb.md. ĠĢletme ġb. Md. Ġç Kontrol ġube Müd. Basımevi ġb.md. Evrak kay. ve ArĢv. ġb.md. Hizmet Ġçi Eğitim ġb.md. Onarım ġb.md. Peyz ve Ağ. ġb.md. Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama ġb.md. ġekil 2. Ġdari TeĢkilat ġeması VIII

9 1. STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ Fırat Üniversitesi Rektörlüğünün tarih ve B.30.2.FIR sayılı yazısıyla görevlendirilen Stratejik Planlama Kurulu, bu tarihten itibaren çalıģmalarına baģlamıģtır yılında Üniversitenin ilgili birim ve alt birimleri tarafından hazırlanan Stratejik Plan çalıģmalarından yola çıkılarak gerekli değerlendirmeler yapılmıģ ve bu değerlendirmeler ıģığında Stratejik Plan Taslak dokümanı hazırlanmıģtır. Hazırlanan taslak doküman, üniversite senatosu tarafından incelenerek, gerekli düzenlemeler yapılmıģ ve onaylanmıģtır. Onaylanan Stratejik Plan dokümanı yayımlandıktan sonra sürekli performans ölçme ve değerlendirmeleri yapılarak yılda iki defa (Haziran-Aralık) rapor edilecektir. Kurumsal kimlik Misyon Vizyon Değerler Stratejik analiz Veri analizi Durum Analizi (SWOT) analizi Strateji GeliĢtirme Stratejik Hedefler Strateji Uygulama Stratejik Planı Ġzleme ve Değerlendirme ġekil 3. Stratejik Planlama Modeli Fırat Üniversitesi stratejik planında sistem yaklaģımına dayalı olarak süreç modeli geliģtirilmiģtir. Sistem yaklaģımında birbirine bağımlı alt sistemlerden oluģan üniversite organizasyonu yer almıģtır. Üniversitenin stratejik planlama modelinin temel özellikleri Ģunlardır: 1. Stratejik analize olanak tanıması, 2. Stratejik karar vermeyi kolaylaģtırması, 3. Kabul edilebilir olması, 4. Çevre koģullarına uygun olması, 5. Uygulanabilir olması. 1

10 ġekil 4. Stratejik Planlama Yönetim Sistemi 2. MĠSYON, VĠZYON VE TEMEL DEĞERLER 2.1. Misyon Fırat Üniversitesinin misyonu; öğrenen örgüt kültürü içerisinde, eğitim ve araģtırma alanlarında etkili stratejileri kullanarak; Cumhuriyetimizin temel ilkelerine bağlı, insani değerlere saygılı, araģtırıcı, sorgulayıcı ve çözümleyici bireyler yetiģtirmek; yerel, ulusal ve uluslararası anlamda teknoloji ve bilim üretmektir Vizyon Üniversitemizin vizyonu; kaliteden ödün vermeden, verimliliği esas alarak, çağın teknolojisini kullanan, ilgi alanlarında öncülük eden, sürekli geliģmeyi hedefleyen, Ģeffaflığı ve katılımcılığı ilke edinen BĠR DÜNYA ÜNĠVERSĠTESĠ olmaktır Temel Değerler Üniversitemizin misyonu, vizyonu ve bu kapsamdaki stratejilerinin temelinde aģağıdaki değerler yer almaktadır: Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlılık Bilimsellik Adalet Akademik özgürlük 2

11 Sorumluluk alma ve hesap verme anlayıģı Yenilikçilik Yaratıcılık Katılımcılık Liyakat HoĢgörü Kurum aidiyeti Toplam kalite bilinci Toplum yararı gözetme Çevreye saygı ve sosyal sorumluluk bilinci Evrensel etiğe uyumluluk 3. DURUM ANALĠZĠ 3.1. Eğitim Öğretim Faaliyetleri ile Ġlgili Veriler Tablo 2. Öğrenci Sayıları Türü Sayı Lisans Programı Öğrencisi Önlisans Programı Öğrencisi 4080 Yüksek Lisans Programına Devam Eden Öğrenci 498 Doktora Programına Devam Eden Öğrenci 485 Toplam Öğrenci ( ) Lisans ve Önlisans Mezunu Öğrenci ( kuruluģundan itibaren) Tablo 3. Lisansüstü Mezun Öğrenci Sayıları Enstitü Yüksek Lisans Doktora Fen Bilimleri Sağlık Bilimleri Sosyal Bilimler Toplam

12 Tablo 4. Lisansüstü Programlara Kabul Edilme Oranı (%) Enstitü Yüksek Lisans Doktora Fen Bilimleri 53,03 87,8 Sağlık Bilimleri 53,33 85,7 Sosyal Bilimler 33,07 48,1 Tablo 5. Gelen ve Ayrılan Öğrenci Sayıları Lisans/Önlisans Sayı Gelen 5949 Ayrılan 406 Tablo 6. Enstitülere Göre ĠliĢiği Kesilen Lisansüstü Öğrenci Sayıları Enstitü Sayı Fen Bilimleri 375 Sağlık Bilimleri 86 Sosyal Bilimler 330 Tablo 7. Öğretim Üyesi BaĢına Bitirilen Yüksek Lisans Tezi Enstitü Oran Fen Bilimleri 2,97 Sağlık Bilimleri 0,81 Sosyal Bilimler 3,11 Tablo 8. Öğretim Üyesi BaĢına Bitirilen Doktora Tezi Enstitü Oran Fen Bilimleri 1,80 Sağlık Bilimleri 1,71 Sosyal Bilimler 1,75 4

13 Tablo 9. Yurt Ġçinde Doktora Amacı Ġle Görevlendirilen Personel Sayısı Kadro Sayı AraĢtırma Görevlisi 24 Tablo 10. Derse Giren Öğretim Elemanı BaĢına DüĢen Öğrenci Sayısı Oranı Öğretim Elemanı Sayısı Öğrenci Sayısı Oran ,73 Tablo 11. Öğretim Üyesi BaĢına DüĢen Lisansüstü Öğrenci Sayısı ve Haftalık Ders Yükü Enstitü Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı Öğretim Üyesi Başına Haftalık Ders Yükü (Saat) Fen Bilimleri 3,22 5,50 Sağlık Bilimleri 0,49 6,95 Sosyal Bilimler 5,4 3,50 Toplam 9, Ġnsan Kaynakları Tablo 12. Öğretim Üyesi Sayısının Yıllara Göre DeğiĢimi Kadro Türü Yıl Profesör Doçent Yard. Doçent Toplam

14 Tablo 13. Öğretim Üye Yardımcısı Sayısının Yıllara Göre DeğiĢimi Kadro Türü Yıl Öğretim Araştırma Okutman Görevlisi Görevlisi Uzman Toplam Tablo 14. SözleĢmeli Öğretim Üyesi Sayısının Yıllara Göre DeğiĢimi Kadro Türü Yıl Yabancı Uyruklu Sözleşmeli T.C. Uyruklu Sözleşmeli Toplam Tablo 15. Yıllara ve Hizmet Sınıfına Göre Ġdari Personel Sayısı İdari Personel Hizmet Sınıfı Yıl Genel İdare Sağlık Teknik Avukatlık Yardımcı Hiz. Hiz. Hiz. Hiz. Hiz. Toplam Tablo 16. Ġdari Personel Eğitim durumu Eğitim Durumu İdari Personel; Ġlköğretim Lise Önlisans Lisans Lisanüstü Sayısı

15 3.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablo 17. Yazılım Kaynakları Yazılımlar Hastane Bilgi Sistemi Programı (Ör. Medula Sistemi) e-bütçe Sistemi (Maliye Bakanlığı Bağlantılı) Açık EriĢim Veri Tabanları Hasta Bilgi Veri Sistemi Tablo 18. Kütüphane Kaynakları Yayın Türü Sayısı (Adet) Kitap Sayısı 8557 e- Kitap Sayısı 11 Basılı Periyodik Yayın Sayısı 942 Elektronik Yayın Sayısı 22 Tez Sayısı 2685 Kitap DıĢı Materyal (Disket, CD gibi) 318 Yazma Eser 1195 Üniversitemiz Kütüphanesinde kullanılan veri tabanları 1. Science Direct 2. Web of Science 3. Wiley InterScience 4. American Chemical Society 5. Taylor & Francis 6. Springer Link 7. Blackwell-Synergy 8. IEEE-IEL (ULAKBĠM Ulusal Lisans AnlaĢması ile) 9. EBRARY Elektronik Kitap Veritabanı 10. ULAKBĠM Veritabanları (Serbest EriĢim) 11. Engineering Village 2 (EV2) 12. BMJ Online Journals 13. OVID LWW-Lippincott Williams and Wilkins Total Acc. Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı tarafından teknik destek ve biliģim altyapı hizmetleri sağlanan otomasyon hizmetleri ise Ģunlardır: 7

16 Konut ĠĢleri Otomasyonu, Öğrenci iģleri Otomasyonu, Personel MaaĢ Otomasyonu, Kütüphane Otomasyonudur. Yukarıda belirtilen kaynakların dıģında üniversitemizin sahip olduğu diğer teknolojik donanımlar ise Tablo 19 da sunulmuģtur. Tablo 19. Diğer Teknolojik Donanımlar Sıra No Donanım Adı Sayı 1 Projeksiyon Slayt Makinesi 32 3 Tepegöz 24 4 Barkot Okuyucu 4 5 Baskı Makinesi 29 6 Fotokopi Makinesi 68 7 Belgegeçer (Faks) 27 8 Fotoğraf Makinesi 14 9 Kamera Televizyon Tarayıcı Müzik Seti 6 13 Mikroskop DVD Oynatıcı 25 8

17 3.4. Fiziki Kaynaklar Fiziki Yapı Tablo 20. Eğitim Alanları Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Eğitim Alanı Üzeri Anfi Sınıf Bilgisayar Lab Diğer Lab Yukarıda değinilen eğitim alanları dıģında üniversitemizin sahip olduğu sosyal, kültürel ve sportif etkinlik alanlarına ait bilgiler aģağıdaki tablolarda verilmiģtir. Tablo 21. Kantinler ve Kafeteryalar Tür Sayısı (Adet) Alan (m 2 ) Kantin Kafeterya Üniversitemize ait bu kapsamda değerlendirilebilecek, toplam 150 kiģi kapasiteli 2 ayrı Eğitim ve Dinlenme Tesisi bulunmaktadır. Tablo 22. Yemekhaneler Yemekhane Sayı (Adet) Alan (m 2 ) Kapasite (Kişi) Öğrenci Personel Tablo 23. Barınma Barınma Yeri Sayı (Adet) Alan (m 2 ) Kapasite (Kişi) Misafirhane Lojman

18 Tablo 24. Spor Tesisleri Spor Tesis Türü Sayı (Adet) Alan (m 2 ) Kapalı Açık Salon Türü/Kapasite Tablo 25. Toplantı ve Konferans Salonları Üzeri Toplantı Konferans Tablo 26. Öğrenci Kulüpleri Kulüp Türü Sayısı Sosyal 9 Bilim 21 Spor 25 Kültürel 13 Sağlık 5 Toplam 73 Tablo 27. Hizmet Alanları Alan Türü Sayısı (Adet) Alan (m 2 ) Akademik Personel Ġdari Personel (Servis Odası) Ġdari Personel (ÇalıĢma Odası) Ambar ArĢiv Atölye

19 Tablo 28. Hastane Alanları Birim Sayı (Adet) Alanı (m 2) Acil Servis Yoğun Bakım Ameliyathane Klinik Laboratuar Eczane Radyoloji Alanı Nükleer Tıp Alanı Sterilizasyon Alanı Mutfak Yemekhane Teknik Servis (Atölyeler) ArĢiv Ambarlar Kütüphane-Toplantı salonu Diğer Büro vb ÇalıĢma Odası Tuvalet Asansör Pencereler Koridor ve Merdivenler Kalorifer Dairesi, Atölye Garaj ÇamaĢırhane Diğer Büro vb. Kullanım Alanları Toplam

20 Tablo 29. Ġdari ve Akademik Birimler Kapalı Hizmet Alanları (m 2 ) Birim Adı Ġdari Binalar Eğitim Alanları Derslik Lab. Kantin/ Kafeterya Sosyal Alanlar Lojman Açık Alanlar Kapalı Alanlar Toplam Rektörlük Mühendislik Fen-Edebiyat Tıp Veterinerlik Ġlahiyat ĠletiĢim Su Ürünleri Teknik Eğitim Eğitim Elazığ Sağlık YO Beden Eğitimi Spor YO Devlet Konservatuarı Sağlık Hizmetleri MYO Teknik Bilimler MYO Sosyal Bilimler MYO Keban MYO Hastane Kütüphane Kültür Merkezi Lojmanlar Yemekhane Atölyeler Tablo 30. Eğitim ve AraĢtırma Birimleri Birim Sayı (Adet) Alan (m 2 ) Birimlerin Kapalı Alanı Birimlerin Bilgisayar Sayıları Bilgisayar Laboratuarı Sayıları 11-12

21 Tablo 31. Proje Sayıları (Proje Yürütücüsünün Kadrolu Eleman Olduğu Projeler) Proje Türü Sayı (Adet) Altyapı Projeleri 29 Münferit Projeler 60 Doktora Projeleri 128 Tıpta Uzmanlık Projeleri 94 Yüksek Lisans Projeleri Mali Durum GELİRLER Tutar (TL) Tablo 32. Yıllara Göre Gelir Dağılımları Oran (%) Tutar (TL) Oran (%) Tutar (TL) Hazine Yardımı ,00 87, ,00 87, ,00 88,60 Örgün Öğretim Gelirleri Ġkinci Öğretim Gelirleri AraĢtırma Proje Gelirleri Oran (%) ,00 2, ,00 2, ,30 2, ,00 3, ,00 4, ,00 3, ,00 2, ,00 1, ,00 1,97 Yaz Okulu Gelirleri ,00 0, ,00 0, ,00 0,31 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri Gayrimenkul SatıĢ ve Kira Gelirleri ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,69 Diğer Gelirler ,00 2, ,00 2, ,00 2,21 Döner Sermaye Gelirleri Toplam Üniversite Geliri ,13 32, ,02 31, ,2 30, ,13 100, ,02 100, ,50 100,00 13

22 4. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ PAYDAġ ANALĠZĠ 4.1. Temel Kavramlar PaydaĢ: PaydaĢlar, kuruluģun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluģtan doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen ve etkileyen kiģi, grup veya kurumlardır. Ġç PaydaĢlar: KuruluĢtan etkilenen veya kuruluģu etkileyen alan içindeki kiģi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluģlardır. KuruluĢun çalıģanları, yöneticileri ve kuruluģun bağlı olduğu birimler, iç paydaģlara örnek olarak verilebilir. DıĢ PaydaĢlar: KuruluĢtan etkilenen veya kuruluģu etkileyen alan dıģındaki kiģi, grup veya kurumlardır. KuruluĢ faaliyetleriyle iliģkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluģları, kuruluģa girdi sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri dıģ paydaģlara örnek olarak verilebilir. Üniversitelerin, çalıģmalarında baģarılı olup, hedeflerine ulaģabilmesi, önce ulusal daha sonra da uluslararası düzeyde baģarı seviyesinin yükseltilebilmesi için iģbirliği yapması, ayrıca görüģ ve önerilerini uygulamalarına yansıtması gereken iç ve dıģ paydaģları bulunmaktadır. Doğrudan iliģki içinde bulunarak Üniversitemiz çalıģmalarına katkıda bulunan ana paydaģ grubun yanında, üniversitemizle dolaylı iliģki içerisinde bulunan, onun faaliyetlerinden etkilenen ve ayrıca ona dolaylı etkide bulunabilen ikincil paydaģ grupları da bulunmaktadır. PaydaĢ Analizi: KuruluĢun hedef kitlesi ve kuruluģun faaliyetlerinden olumlu/olumsuz yönde etkilenenlerin, ilgili tarafların analizidir. Katılımcılık, stratejik planlamanın temel unsurlarından biridir. KuruluĢun etkileģim içinde olduğu tarafların görüģlerinin dikkate alınması stratejik planın sahiplenilmesini sağlayarak uygulama Ģansını artıracaktır. Diğer yandan, kamu hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda Ģekillendirilebilmesi için yararlanıcıların taleplerinin bilinmesi gerekir. Bu nedenle durum analizi kapsamında paydaģ analizinin yapılması önem arz etmektedir. PaydaĢ analizi ile amaçlananlar Ģunlardır: 1.Planlama sürecinin ilk aģamalarında paydaģlarla etkili bir iletiģim kurularak bu kesimlerin ilgi ve katkısının sağlanması, 2.PaydaĢların görüģ ve beklentilerinin tespit edilmesi, 14

23 3.KuruluĢun faaliyetlerinin etkin bir Ģekilde gerçekleģtirilmesine engel oluģturabilecek unsurların saptanması ve bunların giderilmesi için stratejiler oluģturulması, 4.PaydaĢların birbirleriyle olan iliģkilerinin ve olası çıkar çatıģmalarının tespit edilmesi, 5.PaydaĢların kuruluģ hakkındaki görüģlerinin alınmasıyla kuruluģun güçlü ve zayıf yönleri hakkında fikir edinilmesi, 6.PaydaĢların hangi aģamada katkı sağlayacağının tespit edilmesi, 7.PaydaĢların görüģ, öneri ve beklentilerinin stratejik planlama sürecine dâhil edilmesiyle planın bu kesimlerce sahiplenilmesi ve planın uygulanma Ģansının artması. Bu sebeple üniversitemizin paydaģlarının belirlenmesinin ardından paydaģlarla iliģkilerin artırılması ve geliģtirilmesi için yapılması gerekenler de listelenmiģtir PaydaĢ Belirlemede Ġstihdam Analizi Fırat Üniversitesi nin geliģebilmesi, eğitim kalitesini artırabilmesi, çağdaģ ve modern eğitim teknolojileri ile donatılabilmesi ancak tüm paydaģlarının desteği ile mümkün olabilecektir. Fırat Üniversitesi, paydaģlarını belirleyerek onların durumlarını da dikkate alacak Ģekilde stratejilerini belirlemiģtir. Bu amaçla öncelikle üniversite mezunlarının olası istihdamına dönük bir analiz yapılmıģtır. Bu analiz, özellikle dıģ paydaģların önemli bir kısmının sağlıklı bir Ģekilde belirlenmesini sağlamıģtır. Olası istihdama iliģkin bilgiler aģağıdadır (Tablo 33). 15

24 Eğitim Fen-Ed. Ġlahiyat ĠletiĢim Mühendislik Su Ürünleri Tek. Eğitim Tıp Veteriner Yeni Fakülteler Tablo 33. Fakültelere Göre Ġstihdam Ġmkânları PaydaĢ Belirlemede Ġstihdam Ġmkânları Analizi Fakülteler Olası Ġstihdam Alanı Milli Eğitim Bakanlığı X X X X X X Kültür ve Turizm Bak. X X X Çevre ve Orman Bak. X X X X Enerji Bakanlığı X X UlaĢtırma Bak. X X Sağlık Bakanlığı X X Tarım ve Köy ĠĢleri Bak. X X X TUĠK Diyanet ĠĢleri X X DSĠ X X X Özel Eğitim Kurumları X X X X X X Özel Sağlık Kurumları X X X Özel Laboratuarlar X X X X Medya KuruluĢları X X Özel Su Ürünleri Üretim ġirketleri ÇeĢitli Kamu Kurumları X X X X X X X X X X ÇeĢitli Özel KuruluĢlar X X X X X X X X X X X X X 4.3. Üniversitemizin PaydaĢları Üniversitemizin paydaģlarını, üniversitenin ürün ve hizmetleriyle; doğrudan ya da dolaylı iliģkisi olan gerçek ve tüzel kiģiler olarak tanımlamak mümkündür. Bunlar; girdi sağlayan, hizmet sunulan, iģ birliği yapılan, kurum faaliyetlerinden etkilenen, kurumu etkileyen kesimler ve çalıģanlar olarak belirtilebilir. Ancak, iliģkide bulunulan gerçek ve tüzel kiģilerin her zaman sadece bir grupta değerlendirilmesi mümkün olamayabilmektedir. Bazen bir kurum hem üniversiteden ürün/hizmet alan konumunda, hem de stratejik ortak veya temel ortak konumunda olabilmektedir. Temel ortak ya da stratejik ortak ayrımını yapmada, iliģkinin sürekli olduğu kurumlar temel ortak olarak öngörülürken, stratejik plan doğrultusunda vizyonda belirtilen 16

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum...

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum... ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe....... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması.... 2 1.3. Fiziki Durum... 3 2. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ...

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybederler. ÖN SÖZ Günümüzde Üniversiteler, sadece

Detaylı

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI NĠSAN 2012-1 - ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 27.11.1973 tarihinde 1785 sayılı Kanunla Diyarbakır Üniversitesi adı altında kurulan

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2011 i ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... iii I- GENEL BĠLGĠLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki,

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2014-2018 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJĠK PLAN * 2014-2018 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ 5 1. STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ 7 1.1. Stratejik Planlama Kurulu 7 2. DURUM ANALĠZĠ 11 2.1. Tarihçe

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU GİRESUN NİSAN 2011 Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan

Detaylı

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur. Prof. Dr. Rıza AYHAN Rektör

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur. Prof. Dr. Rıza AYHAN Rektör SUNUġ Bilimde, eğitimde ve öğretimde Türkiye Cumhuriyeti nin meģalesi olarak kurulan Gazi Üniversitesi nin tarihi Cumhuriyetin ilk yıllarına uzanmaktadır. Üniversitenin kuruluģunun temelini, Türkiye Cumhuriyetinin

Detaylı

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2017 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. HAZIRLIK ÇALIġMALARI ----------------------------------------------------------------------- 8 1. İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci ----------------------------------------------------------

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU. 1 I- GENEL BĠLGĠLER. 3 A- Misyon ve Vizyon... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler........ 6 1- Fiziksel Yapı..... 6 2- Örgüt Yapısı......

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2008-2012 1 İ Ç İ N D E K İ L E R No I. II. III. A. B. C. D. E. F. G. H. IV. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Açıklamalar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ GİRİŞ

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 MERSİN ÜNİVERSİTESİ Bilimin ve Çağdaşlığın Işığında Bir Dünya Üniversitesi 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 İÇİNDEKİLER

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU. SUNUġ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU. SUNUġ SUNUġ Gazi Üniversitesi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü nün kurulmasından günümüze kadar eğitim-öğretim alanında faaliyet göstermektedir. 1982 yılında 9 fakülte, 12 yüksekokul, 4 enstitü ile

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Sayfa No 1. Önsöz... 1 A. Dokümanın Amacı... 4 B. Dokümanın Kapsamı... 4 C. Tanımlar ve Kavramlar... 4 2. Yönetici Özeti... 5 3. Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonları...

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2013 Mali Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak 2013 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2008 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Nisan 2009 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜġ... 3 B. YETKĠ, GÖREV

Detaylı

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 2012 Mali Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Ankara 2013 2 ĠÇĠNDEKĠLER -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ĠDARE FAALİYET RAPORU 0 Gelecek için hazırlanan vatan evlatlarına her türlü zorluk karşısında yılmamaları öğretilmelidir. i ĠÇĠNDEKĠLER ġekġller... iv ÇĠZELGELER... v ÜST YÖNETĠCĠ

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (2013-2017) STRATEJĠK PLANI ( 2013-2017 )

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (2013-2017) STRATEJĠK PLANI ( 2013-2017 ) T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (2013-2017) STRATEJĠK PLANI ( 2013-2017 ) Mayıs 2011 Yönetici Özeti (Sunuş). Fakültemiz, hazırladığı 2013 2017 Stratejik Planı ile vizyonunu, misyonunu, ilkelerini,

Detaylı

İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 4 A- MISYON VE VIZYON...4 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...6 1. Fiziksel Yapı...

İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 4 A- MISYON VE VIZYON...4 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...6 1. Fiziksel Yapı... İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 4 A- MISYON VE VIZYON...4 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...6 1. Fiziksel Yapı...6 2. Örgüt Yapısı... 10 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar...

Detaylı

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI Çankırı 2011 1 İçindekiler 1. SUNUġ... 3 2. MĠSYON VĠZYON... 5 3. TEMEL ĠLKE VE DEĞERLERĠMĠZ... 5 4. DURUM ANALĠZĠ VE DEĞERLENDĠRME... 6 4.1. ÜNĠVERSĠTEMĠZĠN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ...

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014)

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014) T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014) Ankara, Aralık 2009 ĠÇĠNDEKĠLER I. SUNUġ...4-5 1.1. Amaç...6 1.2. Kapsam 6 1.3. Ġlke ve Değerlerimiz 6-8 1.4. Stratejik Planlama Ekibi 9 II. KURUMSAL

Detaylı