İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER 1. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ.....: 1 2. MİSYON VİZYON : Misyon : Vizyon.... : Temel Değerler DURUM ANALİZİ......: Eğitim Öğretim Faaliyetleri ile ilgili Veriler : İnsan Kaynakları Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar......:.... : Fiziki Kaynaklar......: : Mali Durum : PAYDAŞ ANALİZİ : Temel Kavramlar : Paydaş Belirlemede İstihdam Analizi : Üniversitemizin Paydaşları Paydaşlarla İlişkilerin Geliştirilmesi :20 5. SWOT ANALİZİ : Güçlü Yönler : Zayıf Yönler......: Fırsatlar.....: Tehditler.... :23 6. STRATEJİLER : Eğitim ve Öğretimle ilgili Stratejiler.....: Bilimsel Araştırma Stratejileri.....: Öğrenciye Yönelik Stratejiler......: Topluma Yönelik Stratejiler : Paydaşlara Yönelik Stratejiler......: İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejileri....: Fiziki Mekan, Altyapı ve Çevre İle İlgili Stratejiler :33 7. PERFORMANS EYLEMLERİ VE GÖSTERGELERİ......: Eğitim ve Öğretimle ile İlgili Eylemler ve Göstergeler : Bilimsel Araştırma ile İlgili Eylemler ve Göstergeler......: Öğrencilere Yönelik Eylemler ve Göstergeler : Topluma Yönelik Eylemler ve Göstergeler..... : Paydaşlara Yönelik Eylemler ve Göstergeler...: İnsan Kaynakları Yönetimi ile İlgili Eylemler ve Göstergeler Fiziki Mekan, Altyapı ve Çevre ile İlgili Eylemler ve Göstergeler.:....: Yılı Bütçesi ile Yılları Bütçe Tahmini Tablosu... : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME...: STRATEJİK PLAN KURUL ÜYELERİ...: 43 I

2 ÖNSÖZ Üniversiteler, eğitim ve öğretim misyonunu yerine getirirken değişen zaman ve çağın gereksinimleri doğrultusunda, bu misyonu sürekli yenilemek ve kuvvetlendirmek sorumluluğunda olan kurumlardır. Bilgi toplumu olma sürecindeki ülkemizde, üniversiteler, sürekli olarak değişim ve gelişimin rotasını belirleyen ve bunu görev edinen bir yapıyla eğitim öğretim hizmetini devam ettirmektedirler. Acımasız rekabet koşulularının her alanda hâkim olduğu günümüz toplumlarında Üniversitemiz de yerini almıştır. Uluslararası rekabet üstünlüğünün bilim ve teknolojiyle ölçüldüğü bir yüzyılda, 21.Yüzyılın çağdaş üniversitesini yaratma gayreti içersindeki Fırat Üniversitesi, bir yandan çağdaş değerleri yaratma hizmetine girerken; diğer taraftan da hedef kitleleri olan öğrencilerinin iyi bir eğitim alması için tüm imkânlarını seferber etmektedir yılında eğitim-öğretime başlayan ve ülkemizin köklü üniversitelerinden biri olan Fırat Üniversitesi, her geçen gün değişen ve büyüyen bir yapıyla öğrencilerine kaliteli bir eğitim vererek, onları Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda yetiştirmeyi gaye edinmiştir. Tüm çaba ve gayretimiz, geleceğin teminatı olan gençlerimizi, yarının bilgi toplumuna hazırlamaktır. Üniversitelerde verilen hizmetler sadece eğitim ve öğretim ile sınırlı değildir. Fırat Üniversitesi, öğrencilerine bir taraftan eğitim ve öğretim hizmeti verirken; diğer taraftan da onların sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki ihtiyaçlarını karşılama yoluna gitmektedir. Fırat Üniversitesi, aklın ve bilimin rehberliğinde ulusal ve evrensel değerleri benimsemiş, aklı hür, vicdanı hür, yarınımızın teminatı gençleri Atatürk'ün gösterdiği uygarlık çizgisinde yetiştirmeye devam etmektedir. Kuruluşumuzun üzerinden 30 yılı aşkın bir zamanın geçmesine rağmen ilk günkü azim ve şevkle yolumuza devam etmekte ve gençlerimize daha iyi bir eğitim ortamı sağlamanın heyecanını yaşamaktayız. Stratejik Plan, Fırat Üniversitesi'nin misyon ve vizyonuna ulaşması yolunda, ilke ve değerlerimiz göz önüne alınarak hazırlanmış bir yol haritasıdır. Üniversitemizin deneyimleri ve birikimleri sonucu ortaya çıkan yeni hedefler ve önümüzdeki dönemlerde yapılacak olan çalışmalar bu planda açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Stratejik planların özünü, kurumların varlık nedenleri olan misyonları ve onu destekleyen vizyonları ile her ikisini de destekleyen stratejileri oluşturmaktadır. Stratejiler, netlikle belirtilmiş hedeflere yönelik kısa ve uzun vadeli iyileştirme amaçlı faaliyetlerin belirlenmesi ve başarı ile gerçekleştirilmesi ile ilgilidir. Söz konusu faaliyetlerin tanımı ile bunların nasıl, ne zaman, kimlerin tarafından ve kimlerle birlikte yürütüleceği ve sonuçta başarılı olunup olunmadığının belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda, stratejik faaliyetlerin başarısını ifade eden performans göstergelerinin iyi saptanması gerekmektedir. Bu çalışma, Devlet Planlama Teşkilatı'nın üniversiteler ve diğer tüm kurumlar için istemiş olduğu stratejik plan taleplerine uygun olarak Yılı Stratejik Planı olarak düzenlenmiştir. Üniversitemiz çalışanlarının, stratejik planın uygulanması aşamasında da etkin ve önemli görevler üstleneceklerine olan inancım tamdır. Bu yolla, Fırat Üniversitesi "BİR DÜNYA ÜNİVERSİTESİ" olma hedefine her geçen yıl güçlenerek gelişecek ve Türkiye'nin aydınlık yarınlarını yaratma mücadelesinde ışık olmaya devam edecektir. Prof. Dr. A. Feyzi BİNGÖL Rektör II

3 GĠRĠġ Meydana gelen küresel geliģmeler sonucunda kaynakların sınırlı, ihtiyaçların ise sınırsız olduğu bir dünyada, ülkeler arasında olduğu kadar, ülke içinde yer alan kurum ve kuruluģlar arasında da yoğun rekabetler yaģanmaktadır. Üniversiteler; artan toplumsal taleplere cevap verebilmek, faaliyet gösterdiği alanlarda ve konularda benzeri kurum ve kuruluģlarla rekabet edebilmek, yaģam boyu öğrenmeyi akademik bir kültür haline getirebilmek ve bilgi toplumunun beklentilerini karģılayabilmek için, etkili yönetim yaklaģımlarını benimsemek durumundadırlar. Bu bağlamda, akademik ve idari hizmetlerde kalite ve rekabet unsurların istenilen seviyeye getirme ihtiyacı ve kaynakların rasyonel bir Ģekilde kullanımı zorunluluğu, üniversitelerimizde stratejik planlama çalıģmalarının önem kazanmasına sebep olmuģtur. Bu gerçekten hareket eden Üniversitemiz yönetimi, 2006 yılından itibaren Stratejik Planı uygulamaya baģlamıģtır. Bu çalıģmaların baģlatılmasının temelde iki nedeni vardır. Bunlardan birincisi; dünya üniversitelerindeki çağdaģlaģma ve yenileģme çalıģmaları ile uyumlu bir Ģekilde üniversitemizde de mali, fiziki ve insan kaynaklarından daha verimli ve etkili Ģekilde yararlanabilmek, kurumsal ve akademik anlamda geliģmeleri hızlandırmaktır. Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu nun 2001 yılında Ülkemiz adına imzaladığı ve bir parçası olduğu Bologna Süreci kapsamında sürdürülen kalite ve akreditasyon çalıģmaları da stratejik plan çalıģmalarının gerekliliğini güçlendiren bir olgudur. Stratejik Plan çalıģmalarının baģlatılmasının ikinci sebebi ise, Ülkemizde performans esaslı bütçe sistemine geçilmesi sonucunda, 2003 yılında kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu dur. Bu kanun, üniversiteler dahil bütün kamu kurumlarında Stratejik Plan çalıģmalarının baģlatılmasını zorunlu kılmıģtır. Nitekim bu planda, döneminin her yılı için Stratejik faaliyet ile projelerin mali boyutu belirlenmiģ ve olası bütçe kaynakları da tespit edilerek, bütçe planlama çalıģmaları yapılmıģtır. Stratejik planların özünü, kurumların varlık nedenleri olan misyonları ve onu destekleyen vizyonları ile bunların stratejileri oluģturmaktadır. BaĢka bir ifadeyle stratejik plan, bir kurumun nerede olduğunu ve nereye gitmek istediğini belirleyen bir yol haritasıdır. Yol gösterici nitelikte olan stratejik planların, önemli ve öncelikli hedeflere odaklanacak Ģekilde kapsamlı ve uzun vadeli olması gerekmektedir. III

4 Üniversitemizin misyonu ve onu destekleyen vizyonu doğrultusunda hazırlanan bu planın baģarıya ulaģması için tüm akademik ve idari personele büyük sorumluluklar düģmektedir. Plan, akademik ve idari personel tarafından desteklendikçe baģarıya ulaģacaktır. Yoğun çalıģmalar sonucunda saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerini temel alarak hazırlanan üniversitemizin stratejik planı, kurumumuzun sahip olduğu mali, fiziki ve insan kaynaklarını tespit etmede ve bu kaynakların verimli ve etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamada, üniversite yönetimine ve çalıģanlarına rehber olacaktır. GENEL BĠLGĠLER Fırat Üniversitesi nin kuruluģ temeli, 1936 yılında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün Doğu Anadolu da bir üniversite kurulmasının doğru olacağı iģaretini vermesine dayanmaktadır. Bu düģüncelerin sonucu olarak 1942 yılında Ġkinci Üniversite Haftası Elazığ da yapılmıģtır. Elazığ da bir Yükseköğretim Kurumuna sahip olma çabaları, 1967 yılında sonuca ulaģmıģtır yılında Yüksek Teknikokul açılmıģ ve aynı yıl içerisinde Ankara Üniversitesi Senatosu nun Elazığ da Veteriner Fakültesinin kurulmasını öngören kararı, Milli Eğitim Bakanlığı nca onaylanmıģtır yılında Yüksek Teknikokul, 1184 Sayılı Kanunla Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (EDMMA) ne dönüģtürülmüģ, Veteriner Fakültesi de 1970 yılında Ankara Üniversitesi ne bağlı olarak eğitim-öğretime baģlamıģtır. KuruluĢu 11 Nisan 1975 tarih ve 1873 sayılı kanunla gerçekleģen Fırat Üniversitesi nin çekirdeğini Veteriner Fakültesi oluģturmaktadır. Buna eğitimöğretim yılında Fen ve Edebiyat Fakülteleri de eklenerek Üniversite, üç fakülte ile faaliyete baģlamıģtır Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 41 sayılı KHK ile yeniden yapılanan Fırat Üniversitesi nde Fen ve Edebiyat Fakülteleri birleģtirilerek Fen-Edebiyat Fakültesi adını almıģ, EDMMA (Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi) ise Mühendislik Fakültesi ne dönüģtürülerek, Üniversite bünyesine katılmıģtır yılında, kuruluģ çalıģmaları tamamlanan Tıp ve Teknik Eğitim Fakültelerinin, 1992 yılında Su Ürünleri Fakültesinin, 1994 yılında Ġlahiyat Fakültesinin, 1998 yılında Eğitim Fakültesinin, 2001 yılında ise ĠletiĢim Fakültesinin eğitim-öğretime açılmasıyla birlikte, Üniversite bünyesindeki fakülte sayısı dokuza çıkmıģtır. IV

5 KuruluĢu ile birlikte hızla büyüyen ve ulusal seviyede kendini kabul ettirerek uluslararası düzeyde iliģkiler geliģtiren Fırat Üniversitesi, bir taraftan da bölge üniversitesi olma kimliğinden hareketle Tunceli, MuĢ ve Bingöl illerinde değiģik fakülteler ve yüksekokullar kurup geliģtirerek bu illerimize de birer üniversite kazandırmıģtır. Bu açılımlarla Ülkemizin ihtiyacı olan insan gücünün yetiģtirilmesine ve adı geçen yörelerin geliģimine katkıda bulunulmuģtur. Fırat Üniversitesi nde bugün 9 Fakülte, 2 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, 3 Enstitü ve 22 AraĢtırma Merkezi bulunmaktadır. Üniversitemizde toplam öğrenciye ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimi verilmektedir. Fırat Üniversitesi nin 2008 yılı öğretim elemanı, personel ve öğrenci sayıları Ģöyledir: Tablo yılı Öğretim Elemanı, Personel ve Öğrenci Sayıları Kategori Sayı Öğretim Üyesi 678 Diğer Öğretim Elemanları 793 Kadrolu Ġdari Personel 1143 SözleĢmeli Ġdari Personel 98 Daimi ĠĢçi 9 Hizmet Alımı ile ÇalıĢtırılanlar 800 Ön Lisans Öğrencisi 4080 Lisans Öğrencisi Lisansüstü Öğrencisi (Yüksek Lisans ve Doktora) 1624 Toplam Yabancı Öğrenci 31 Fırat Üniversitesi, farklı yerleģkeli bir sistem içinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversite birimlerinin yerleģkeler itibariyle dağılımı Ģöyledir: Rektörlük Kampüsü: Rektörlük, Tıp Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, ĠletiĢim Fakültesi, Devlet Konservatuarı, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Üniversite Evi, Fırat Üniversitesi Hastanesi. Mühendislik Kampüsü: Merkez Kütüphane, Mühendislik Fakültesi, Ġlahiyat Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Misafirhane, Kapalı Spor Salonu. Elazığ merkezinde bulunan Sağlık Yüksekokulu ile Maden, Sivrice ve Keban ilçelerinde de Meslek Yüksekokulları faaliyet göstermektedir. V

6 Fırat Üniversitesi, faaliyet gösterdiği bütün alanlarda üstün nitelikli eğitim-öğretim ve araģtırma yapmaktadır. Ayrıca sahip olduğu nitelikli öğretim kadrosu ve geliģmiģ alt yapısı ile çevresinde yeni kurulan üniversitelere Öğretim Üyesi YetiĢtirme Programına (ÖYP) yönelik çalıģmaları da baģlatmıģtır. VI

7 REKTÖR SENATO YÖNETĠM KURULU Ġç Denetim Birimi REKTÖR YRD. REKTÖR YRD. REKTÖR YRD. FAKÜLTELER ENSTĠTÜLER YÜKSEKOKULLAR REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖL ARAġTIRMA MERKEZLERĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BEDEN EĞ. VE SPOR YO ENFORMATĠK BÖLÜMÜ ARAġ. UYG. ÇĠFTLĠK MÜD. FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ SAĞLIK BĠL.ENSTĠTÜSÜ SOSYAL BĠL. ENSTĠTÜSÜ ELAZIĞ SAĞLIK YO MADEN MYO SAĞLIK HĠZMETLERĠ MYO SĠVRĠCE MYO TÜRK DĠLĠ BÖLÜMÜ YABANCI DĠLLER BÖL. GÜZEL SANATLAR BÖL. ATATÜRK Ġ. VE ĠNK. TAR. ARġ. VE UYG. MERKEZĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠ ARġ VE UYG. MÜD. BĠYOTEKNOLOJĠ ARġ. MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL SORUN. ARġ. VE UYG. MÜD. SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ TEKNĠK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ TIP FAKÜLTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MYO SÜLEYMAN DEMĠREL KEBAN MYO TEKNĠK BĠLĠMLER MYO DENEYSEL ARġ. MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ DĠL EĞĠT. VE ÖĞR. ARġ. VE UYG. MER. MERKEZ DOĞAL AFETLER ARġ. MERKEZĠ VETERĠNER FAKÜLTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI DOĞU ANADOLU ARġ. MERKEZĠ F.Ü. BĠLĠMSEL ARġ. PROJELERĠ BĠRĠMĠ FIRAT HAVZASI ARġ VE UYG. MER. LEPRA ARġ VE UYG. MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK ARġ. VE UYG. MERKEZĠ ĠLERĠ TEKNOLOJĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ KEBAN MÜDÜRLÜĞÜ YÖR. ÇEV. KĠRL. ARġ. VE UYG. MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ SANAYĠ ĠġBĠRLĠĞĠ GEL. MER. MÜD. TARIM VE HAYVANCILIK ARġ. MER. MÜD. UZAKTAN EĞĠTĠM MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ ĠġĠTME ÖZÜR. EĞT. VE REHA MER. MÜD. KARDĠYOLOJĠ ARġ VE UYG. MERKEZĠ ORTADOĞU ARġ. VE UYG. MER. MÜD. SÜREKLĠ EĞĠTĠM MER. MÜD. ġekil 1. Akademik TeĢkilat ġeması VII

8 REKTÖR REKTÖR YRD. REKTÖR YRD. Ġç Denetim Birimi REKTÖR YRD. GENEL SEKRETER Bilgi ĠĢlem D. BĢk. Ġdari ve Mali ĠĢl. D. BĢk. Kütüp. ve Dök. D. BĢk. Öğrenci ĠĢl. Daire BĢk. Personel Daire BĢk. Sağlık Kültür D. BĢk. Yapı iģl. ve Teknik D. BĢk. Basın Yay. Halk ĠlĢ. Md. Strateji GeliĢ. D. BĢk. Yazı ĠĢleri Md. Döner Sermaye ĠĢl. Md. Güvenlik Md. Bilimsel ArĢ. Proj. Birimi Hukuk MüĢav. Satın Alma ġb.md. Dök. ve Sürekli Y. ġb.md Birinci ġb. Md Akademi k Kad. ġb.md. Öğr. Sos. Hiz. ġb.md. Proje Kes Hes. ġb.md. Stratejik Planlama ġube Müd. Ġç Hizmetler Md. Kitap Tasnif ġb.md. Ġkinci ġb.md. Ġdari Kad. ġb.md. Spor ġb.md. ĠnĢaat ġb.md. Bütçe Performans ġb.md. Tahakkuk ġube Müd. Ġdari ĠĢl. ġb.md. Kadro ve Sic. ġb.md. Kültürel Faal. ġb.md. ĠĢletme ġb. Md. Ġç Kontrol ġube Müd. Basımevi ġb.md. Evrak kay. ve ArĢv. ġb.md. Hizmet Ġçi Eğitim ġb.md. Onarım ġb.md. Peyz ve Ağ. ġb.md. Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama ġb.md. ġekil 2. Ġdari TeĢkilat ġeması VIII

9 1. STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ Fırat Üniversitesi Rektörlüğünün tarih ve B.30.2.FIR sayılı yazısıyla görevlendirilen Stratejik Planlama Kurulu, bu tarihten itibaren çalıģmalarına baģlamıģtır yılında Üniversitenin ilgili birim ve alt birimleri tarafından hazırlanan Stratejik Plan çalıģmalarından yola çıkılarak gerekli değerlendirmeler yapılmıģ ve bu değerlendirmeler ıģığında Stratejik Plan Taslak dokümanı hazırlanmıģtır. Hazırlanan taslak doküman, üniversite senatosu tarafından incelenerek, gerekli düzenlemeler yapılmıģ ve onaylanmıģtır. Onaylanan Stratejik Plan dokümanı yayımlandıktan sonra sürekli performans ölçme ve değerlendirmeleri yapılarak yılda iki defa (Haziran-Aralık) rapor edilecektir. Kurumsal kimlik Misyon Vizyon Değerler Stratejik analiz Veri analizi Durum Analizi (SWOT) analizi Strateji GeliĢtirme Stratejik Hedefler Strateji Uygulama Stratejik Planı Ġzleme ve Değerlendirme ġekil 3. Stratejik Planlama Modeli Fırat Üniversitesi stratejik planında sistem yaklaģımına dayalı olarak süreç modeli geliģtirilmiģtir. Sistem yaklaģımında birbirine bağımlı alt sistemlerden oluģan üniversite organizasyonu yer almıģtır. Üniversitenin stratejik planlama modelinin temel özellikleri Ģunlardır: 1. Stratejik analize olanak tanıması, 2. Stratejik karar vermeyi kolaylaģtırması, 3. Kabul edilebilir olması, 4. Çevre koģullarına uygun olması, 5. Uygulanabilir olması. 1

10 ġekil 4. Stratejik Planlama Yönetim Sistemi 2. MĠSYON, VĠZYON VE TEMEL DEĞERLER 2.1. Misyon Fırat Üniversitesinin misyonu; öğrenen örgüt kültürü içerisinde, eğitim ve araģtırma alanlarında etkili stratejileri kullanarak; Cumhuriyetimizin temel ilkelerine bağlı, insani değerlere saygılı, araģtırıcı, sorgulayıcı ve çözümleyici bireyler yetiģtirmek; yerel, ulusal ve uluslararası anlamda teknoloji ve bilim üretmektir Vizyon Üniversitemizin vizyonu; kaliteden ödün vermeden, verimliliği esas alarak, çağın teknolojisini kullanan, ilgi alanlarında öncülük eden, sürekli geliģmeyi hedefleyen, Ģeffaflığı ve katılımcılığı ilke edinen BĠR DÜNYA ÜNĠVERSĠTESĠ olmaktır Temel Değerler Üniversitemizin misyonu, vizyonu ve bu kapsamdaki stratejilerinin temelinde aģağıdaki değerler yer almaktadır: Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlılık Bilimsellik Adalet Akademik özgürlük 2

11 Sorumluluk alma ve hesap verme anlayıģı Yenilikçilik Yaratıcılık Katılımcılık Liyakat HoĢgörü Kurum aidiyeti Toplam kalite bilinci Toplum yararı gözetme Çevreye saygı ve sosyal sorumluluk bilinci Evrensel etiğe uyumluluk 3. DURUM ANALĠZĠ 3.1. Eğitim Öğretim Faaliyetleri ile Ġlgili Veriler Tablo 2. Öğrenci Sayıları Türü Sayı Lisans Programı Öğrencisi Önlisans Programı Öğrencisi 4080 Yüksek Lisans Programına Devam Eden Öğrenci 498 Doktora Programına Devam Eden Öğrenci 485 Toplam Öğrenci ( ) Lisans ve Önlisans Mezunu Öğrenci ( kuruluģundan itibaren) Tablo 3. Lisansüstü Mezun Öğrenci Sayıları Enstitü Yüksek Lisans Doktora Fen Bilimleri Sağlık Bilimleri Sosyal Bilimler Toplam

12 Tablo 4. Lisansüstü Programlara Kabul Edilme Oranı (%) Enstitü Yüksek Lisans Doktora Fen Bilimleri 53,03 87,8 Sağlık Bilimleri 53,33 85,7 Sosyal Bilimler 33,07 48,1 Tablo 5. Gelen ve Ayrılan Öğrenci Sayıları Lisans/Önlisans Sayı Gelen 5949 Ayrılan 406 Tablo 6. Enstitülere Göre ĠliĢiği Kesilen Lisansüstü Öğrenci Sayıları Enstitü Sayı Fen Bilimleri 375 Sağlık Bilimleri 86 Sosyal Bilimler 330 Tablo 7. Öğretim Üyesi BaĢına Bitirilen Yüksek Lisans Tezi Enstitü Oran Fen Bilimleri 2,97 Sağlık Bilimleri 0,81 Sosyal Bilimler 3,11 Tablo 8. Öğretim Üyesi BaĢına Bitirilen Doktora Tezi Enstitü Oran Fen Bilimleri 1,80 Sağlık Bilimleri 1,71 Sosyal Bilimler 1,75 4

13 Tablo 9. Yurt Ġçinde Doktora Amacı Ġle Görevlendirilen Personel Sayısı Kadro Sayı AraĢtırma Görevlisi 24 Tablo 10. Derse Giren Öğretim Elemanı BaĢına DüĢen Öğrenci Sayısı Oranı Öğretim Elemanı Sayısı Öğrenci Sayısı Oran ,73 Tablo 11. Öğretim Üyesi BaĢına DüĢen Lisansüstü Öğrenci Sayısı ve Haftalık Ders Yükü Enstitü Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı Öğretim Üyesi Başına Haftalık Ders Yükü (Saat) Fen Bilimleri 3,22 5,50 Sağlık Bilimleri 0,49 6,95 Sosyal Bilimler 5,4 3,50 Toplam 9, Ġnsan Kaynakları Tablo 12. Öğretim Üyesi Sayısının Yıllara Göre DeğiĢimi Kadro Türü Yıl Profesör Doçent Yard. Doçent Toplam

14 Tablo 13. Öğretim Üye Yardımcısı Sayısının Yıllara Göre DeğiĢimi Kadro Türü Yıl Öğretim Araştırma Okutman Görevlisi Görevlisi Uzman Toplam Tablo 14. SözleĢmeli Öğretim Üyesi Sayısının Yıllara Göre DeğiĢimi Kadro Türü Yıl Yabancı Uyruklu Sözleşmeli T.C. Uyruklu Sözleşmeli Toplam Tablo 15. Yıllara ve Hizmet Sınıfına Göre Ġdari Personel Sayısı İdari Personel Hizmet Sınıfı Yıl Genel İdare Sağlık Teknik Avukatlık Yardımcı Hiz. Hiz. Hiz. Hiz. Hiz. Toplam Tablo 16. Ġdari Personel Eğitim durumu Eğitim Durumu İdari Personel; Ġlköğretim Lise Önlisans Lisans Lisanüstü Sayısı

15 3.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablo 17. Yazılım Kaynakları Yazılımlar Hastane Bilgi Sistemi Programı (Ör. Medula Sistemi) e-bütçe Sistemi (Maliye Bakanlığı Bağlantılı) Açık EriĢim Veri Tabanları Hasta Bilgi Veri Sistemi Tablo 18. Kütüphane Kaynakları Yayın Türü Sayısı (Adet) Kitap Sayısı 8557 e- Kitap Sayısı 11 Basılı Periyodik Yayın Sayısı 942 Elektronik Yayın Sayısı 22 Tez Sayısı 2685 Kitap DıĢı Materyal (Disket, CD gibi) 318 Yazma Eser 1195 Üniversitemiz Kütüphanesinde kullanılan veri tabanları 1. Science Direct 2. Web of Science 3. Wiley InterScience 4. American Chemical Society 5. Taylor & Francis 6. Springer Link 7. Blackwell-Synergy 8. IEEE-IEL (ULAKBĠM Ulusal Lisans AnlaĢması ile) 9. EBRARY Elektronik Kitap Veritabanı 10. ULAKBĠM Veritabanları (Serbest EriĢim) 11. Engineering Village 2 (EV2) 12. BMJ Online Journals 13. OVID LWW-Lippincott Williams and Wilkins Total Acc. Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı tarafından teknik destek ve biliģim altyapı hizmetleri sağlanan otomasyon hizmetleri ise Ģunlardır: 7

16 Konut ĠĢleri Otomasyonu, Öğrenci iģleri Otomasyonu, Personel MaaĢ Otomasyonu, Kütüphane Otomasyonudur. Yukarıda belirtilen kaynakların dıģında üniversitemizin sahip olduğu diğer teknolojik donanımlar ise Tablo 19 da sunulmuģtur. Tablo 19. Diğer Teknolojik Donanımlar Sıra No Donanım Adı Sayı 1 Projeksiyon Slayt Makinesi 32 3 Tepegöz 24 4 Barkot Okuyucu 4 5 Baskı Makinesi 29 6 Fotokopi Makinesi 68 7 Belgegeçer (Faks) 27 8 Fotoğraf Makinesi 14 9 Kamera Televizyon Tarayıcı Müzik Seti 6 13 Mikroskop DVD Oynatıcı 25 8

17 3.4. Fiziki Kaynaklar Fiziki Yapı Tablo 20. Eğitim Alanları Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Eğitim Alanı Üzeri Anfi Sınıf Bilgisayar Lab Diğer Lab Yukarıda değinilen eğitim alanları dıģında üniversitemizin sahip olduğu sosyal, kültürel ve sportif etkinlik alanlarına ait bilgiler aģağıdaki tablolarda verilmiģtir. Tablo 21. Kantinler ve Kafeteryalar Tür Sayısı (Adet) Alan (m 2 ) Kantin Kafeterya Üniversitemize ait bu kapsamda değerlendirilebilecek, toplam 150 kiģi kapasiteli 2 ayrı Eğitim ve Dinlenme Tesisi bulunmaktadır. Tablo 22. Yemekhaneler Yemekhane Sayı (Adet) Alan (m 2 ) Kapasite (Kişi) Öğrenci Personel Tablo 23. Barınma Barınma Yeri Sayı (Adet) Alan (m 2 ) Kapasite (Kişi) Misafirhane Lojman

18 Tablo 24. Spor Tesisleri Spor Tesis Türü Sayı (Adet) Alan (m 2 ) Kapalı Açık Salon Türü/Kapasite Tablo 25. Toplantı ve Konferans Salonları Üzeri Toplantı Konferans Tablo 26. Öğrenci Kulüpleri Kulüp Türü Sayısı Sosyal 9 Bilim 21 Spor 25 Kültürel 13 Sağlık 5 Toplam 73 Tablo 27. Hizmet Alanları Alan Türü Sayısı (Adet) Alan (m 2 ) Akademik Personel Ġdari Personel (Servis Odası) Ġdari Personel (ÇalıĢma Odası) Ambar ArĢiv Atölye

19 Tablo 28. Hastane Alanları Birim Sayı (Adet) Alanı (m 2) Acil Servis Yoğun Bakım Ameliyathane Klinik Laboratuar Eczane Radyoloji Alanı Nükleer Tıp Alanı Sterilizasyon Alanı Mutfak Yemekhane Teknik Servis (Atölyeler) ArĢiv Ambarlar Kütüphane-Toplantı salonu Diğer Büro vb ÇalıĢma Odası Tuvalet Asansör Pencereler Koridor ve Merdivenler Kalorifer Dairesi, Atölye Garaj ÇamaĢırhane Diğer Büro vb. Kullanım Alanları Toplam

20 Tablo 29. Ġdari ve Akademik Birimler Kapalı Hizmet Alanları (m 2 ) Birim Adı Ġdari Binalar Eğitim Alanları Derslik Lab. Kantin/ Kafeterya Sosyal Alanlar Lojman Açık Alanlar Kapalı Alanlar Toplam Rektörlük Mühendislik Fen-Edebiyat Tıp Veterinerlik Ġlahiyat ĠletiĢim Su Ürünleri Teknik Eğitim Eğitim Elazığ Sağlık YO Beden Eğitimi Spor YO Devlet Konservatuarı Sağlık Hizmetleri MYO Teknik Bilimler MYO Sosyal Bilimler MYO Keban MYO Hastane Kütüphane Kültür Merkezi Lojmanlar Yemekhane Atölyeler Tablo 30. Eğitim ve AraĢtırma Birimleri Birim Sayı (Adet) Alan (m 2 ) Birimlerin Kapalı Alanı Birimlerin Bilgisayar Sayıları Bilgisayar Laboratuarı Sayıları 11-12

21 Tablo 31. Proje Sayıları (Proje Yürütücüsünün Kadrolu Eleman Olduğu Projeler) Proje Türü Sayı (Adet) Altyapı Projeleri 29 Münferit Projeler 60 Doktora Projeleri 128 Tıpta Uzmanlık Projeleri 94 Yüksek Lisans Projeleri Mali Durum GELİRLER Tutar (TL) Tablo 32. Yıllara Göre Gelir Dağılımları Oran (%) Tutar (TL) Oran (%) Tutar (TL) Hazine Yardımı ,00 87, ,00 87, ,00 88,60 Örgün Öğretim Gelirleri Ġkinci Öğretim Gelirleri AraĢtırma Proje Gelirleri Oran (%) ,00 2, ,00 2, ,30 2, ,00 3, ,00 4, ,00 3, ,00 2, ,00 1, ,00 1,97 Yaz Okulu Gelirleri ,00 0, ,00 0, ,00 0,31 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri Gayrimenkul SatıĢ ve Kira Gelirleri ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,69 Diğer Gelirler ,00 2, ,00 2, ,00 2,21 Döner Sermaye Gelirleri Toplam Üniversite Geliri ,13 32, ,02 31, ,2 30, ,13 100, ,02 100, ,50 100,00 13

22 4. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ PAYDAġ ANALĠZĠ 4.1. Temel Kavramlar PaydaĢ: PaydaĢlar, kuruluģun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluģtan doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen ve etkileyen kiģi, grup veya kurumlardır. Ġç PaydaĢlar: KuruluĢtan etkilenen veya kuruluģu etkileyen alan içindeki kiģi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluģlardır. KuruluĢun çalıģanları, yöneticileri ve kuruluģun bağlı olduğu birimler, iç paydaģlara örnek olarak verilebilir. DıĢ PaydaĢlar: KuruluĢtan etkilenen veya kuruluģu etkileyen alan dıģındaki kiģi, grup veya kurumlardır. KuruluĢ faaliyetleriyle iliģkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluģları, kuruluģa girdi sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri dıģ paydaģlara örnek olarak verilebilir. Üniversitelerin, çalıģmalarında baģarılı olup, hedeflerine ulaģabilmesi, önce ulusal daha sonra da uluslararası düzeyde baģarı seviyesinin yükseltilebilmesi için iģbirliği yapması, ayrıca görüģ ve önerilerini uygulamalarına yansıtması gereken iç ve dıģ paydaģları bulunmaktadır. Doğrudan iliģki içinde bulunarak Üniversitemiz çalıģmalarına katkıda bulunan ana paydaģ grubun yanında, üniversitemizle dolaylı iliģki içerisinde bulunan, onun faaliyetlerinden etkilenen ve ayrıca ona dolaylı etkide bulunabilen ikincil paydaģ grupları da bulunmaktadır. PaydaĢ Analizi: KuruluĢun hedef kitlesi ve kuruluģun faaliyetlerinden olumlu/olumsuz yönde etkilenenlerin, ilgili tarafların analizidir. Katılımcılık, stratejik planlamanın temel unsurlarından biridir. KuruluĢun etkileģim içinde olduğu tarafların görüģlerinin dikkate alınması stratejik planın sahiplenilmesini sağlayarak uygulama Ģansını artıracaktır. Diğer yandan, kamu hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda Ģekillendirilebilmesi için yararlanıcıların taleplerinin bilinmesi gerekir. Bu nedenle durum analizi kapsamında paydaģ analizinin yapılması önem arz etmektedir. PaydaĢ analizi ile amaçlananlar Ģunlardır: 1.Planlama sürecinin ilk aģamalarında paydaģlarla etkili bir iletiģim kurularak bu kesimlerin ilgi ve katkısının sağlanması, 2.PaydaĢların görüģ ve beklentilerinin tespit edilmesi, 14

23 3.KuruluĢun faaliyetlerinin etkin bir Ģekilde gerçekleģtirilmesine engel oluģturabilecek unsurların saptanması ve bunların giderilmesi için stratejiler oluģturulması, 4.PaydaĢların birbirleriyle olan iliģkilerinin ve olası çıkar çatıģmalarının tespit edilmesi, 5.PaydaĢların kuruluģ hakkındaki görüģlerinin alınmasıyla kuruluģun güçlü ve zayıf yönleri hakkında fikir edinilmesi, 6.PaydaĢların hangi aģamada katkı sağlayacağının tespit edilmesi, 7.PaydaĢların görüģ, öneri ve beklentilerinin stratejik planlama sürecine dâhil edilmesiyle planın bu kesimlerce sahiplenilmesi ve planın uygulanma Ģansının artması. Bu sebeple üniversitemizin paydaģlarının belirlenmesinin ardından paydaģlarla iliģkilerin artırılması ve geliģtirilmesi için yapılması gerekenler de listelenmiģtir PaydaĢ Belirlemede Ġstihdam Analizi Fırat Üniversitesi nin geliģebilmesi, eğitim kalitesini artırabilmesi, çağdaģ ve modern eğitim teknolojileri ile donatılabilmesi ancak tüm paydaģlarının desteği ile mümkün olabilecektir. Fırat Üniversitesi, paydaģlarını belirleyerek onların durumlarını da dikkate alacak Ģekilde stratejilerini belirlemiģtir. Bu amaçla öncelikle üniversite mezunlarının olası istihdamına dönük bir analiz yapılmıģtır. Bu analiz, özellikle dıģ paydaģların önemli bir kısmının sağlıklı bir Ģekilde belirlenmesini sağlamıģtır. Olası istihdama iliģkin bilgiler aģağıdadır (Tablo 33). 15

24 Eğitim Fen-Ed. Ġlahiyat ĠletiĢim Mühendislik Su Ürünleri Tek. Eğitim Tıp Veteriner Yeni Fakülteler Tablo 33. Fakültelere Göre Ġstihdam Ġmkânları PaydaĢ Belirlemede Ġstihdam Ġmkânları Analizi Fakülteler Olası Ġstihdam Alanı Milli Eğitim Bakanlığı X X X X X X Kültür ve Turizm Bak. X X X Çevre ve Orman Bak. X X X X Enerji Bakanlığı X X UlaĢtırma Bak. X X Sağlık Bakanlığı X X Tarım ve Köy ĠĢleri Bak. X X X TUĠK Diyanet ĠĢleri X X DSĠ X X X Özel Eğitim Kurumları X X X X X X Özel Sağlık Kurumları X X X Özel Laboratuarlar X X X X Medya KuruluĢları X X Özel Su Ürünleri Üretim ġirketleri ÇeĢitli Kamu Kurumları X X X X X X X X X X ÇeĢitli Özel KuruluĢlar X X X X X X X X X X X X X 4.3. Üniversitemizin PaydaĢları Üniversitemizin paydaģlarını, üniversitenin ürün ve hizmetleriyle; doğrudan ya da dolaylı iliģkisi olan gerçek ve tüzel kiģiler olarak tanımlamak mümkündür. Bunlar; girdi sağlayan, hizmet sunulan, iģ birliği yapılan, kurum faaliyetlerinden etkilenen, kurumu etkileyen kesimler ve çalıģanlar olarak belirtilebilir. Ancak, iliģkide bulunulan gerçek ve tüzel kiģilerin her zaman sadece bir grupta değerlendirilmesi mümkün olamayabilmektedir. Bazen bir kurum hem üniversiteden ürün/hizmet alan konumunda, hem de stratejik ortak veya temel ortak konumunda olabilmektedir. Temel ortak ya da stratejik ortak ayrımını yapmada, iliģkinin sürekli olduğu kurumlar temel ortak olarak öngörülürken, stratejik plan doğrultusunda vizyonda belirtilen 16

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Yönetici Özeti Üniversiteler eğitim ve öğretim misyonunu yerine getirirken değişen zaman ve çağın gereksinimleri doğrultusunda,

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU (BĠRĠMLER ĠÇĠN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTĠTÜ/DAĠRE BAġKANLIĞI/HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ)

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI una universa academia in Anatolia 2015 2019 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I.DURUM ANALİZİ. 4 1.TARİHÇE VE TANIMI. 4 1.1.Tarihçe.. 4 2.SAĞLIK

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

Fakülteler. Enstitüler. Yüksekokullar. Meslek Yüksekokulları. Koordinatörlükler. Engelli Öğrenci Birimi

Fakülteler. Enstitüler. Yüksekokullar. Meslek Yüksekokulları. Koordinatörlükler. Engelli Öğrenci Birimi ANA SĠTE Yatay Eksen Ana BaĢlıkları Ana Sayfa Hakkımızda Yönetim Akademik Ġdari Öğrenci ġü de YaĢam ĠletiĢim Yatay Eksen Alt BaĢlıkları Hakkımızda Yönetim Akademik Ġdari Öğrenci Rektör Fakülteler Genel

Detaylı

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ OF TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ PAYDAġ ANALĠZĠ ANKETĠ

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ OF TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ PAYDAġ ANALĠZĠ ANKETĠ Hiç Yeterli Kararsızım Oldukça Tamamen KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ OF TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ PAYDAġ ANALĠZĠ ANKETĠ AKADEMĠK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler Karadeniz Teknik Üniversitesi akademik personelinin

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI B 30 2 GYE 0 00 00 00 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ B 30 2 GYE 0 01 00 00 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) B 30 2 GYE 0 05 00 00 KURULLAR B 30 2 GYE

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 yılında kurulmuş ve 2009

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI HAVACILIK VE UZAY BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU Ocak 2015, Konya 1 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A. Misyon

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

2015 YILI FAALĠYET RAPORU

2015 YILI FAALĠYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2009-2013 STRATEJİK PLANI Ekim 2009 I. Durum Analizi A- Tarihi Gelişim Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1 Nisan 1975 tarihinde

Detaylı

ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ MÜDÜR V. DOÇ. DR. RECEP ÖZKAN ÖZET SUNUM ÖZETĠ MĠSYON VĠZYON MERKEZĠN AMACI FAALĠYET ALANLARI ĠDARĠ YAPI SERTĠFĠKA PROGRAMLARI

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇ 1: KALİTELİ BİR EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMININ OLUŞTURULMASI HEDEF 1.1. Fiziki altyapının ve eğitim altyapısının iyileştirilmesi HEDEF 1.2. Kurumsal

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-2015 STRATEJİK PLANI FAKÜLTE/ENSTĠTÜ/YÜKSEKOKUL/MERKEZLER ĠÇĠN ĠYĠLEġTĠRME/GELĠġTĠRME EYLEM PLANI ÇERÇEVESĠ 2011-2015

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-2015 STRATEJİK PLANI FAKÜLTE/ENSTĠTÜ/YÜKSEKOKUL/MERKEZLER ĠÇĠN ĠYĠLEġTĠRME/GELĠġTĠRME EYLEM PLANI ÇERÇEVESĠ 2011-2015 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-2015 STRATEJİK PLANI FAKÜLTE/ENSTĠTÜ/YÜKSEKOKUL/MERKEZLER ĠÇĠN ĠYĠLEġTĠRME/GELĠġTĠRME EYLEM PLANI ÇERÇEVESĠ 2011-2015 YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 1 YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU STRATEJĠK

Detaylı

PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU BİRİMLER

PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU BİRİMLER PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU LER Stratejik Amaç 1 EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTEYİ YÜKSELTMEK HEDEFLER FAALİYETLER PERFORMANS GÖSTERGESİ SORUMLU Faaliyet 1:Öğretim Elemanlarının Kendi Kişisel İnternet Sayfalarını

Detaylı

SUNUM ĠÇERĠĞĠ TARİHÇE VE AKADEMİK BİRİMLER YERLEŞKELER VE FİZİKİ KAPASİTELERİ TEMEL GÖSTERGELER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

SUNUM ĠÇERĠĞĠ TARİHÇE VE AKADEMİK BİRİMLER YERLEŞKELER VE FİZİKİ KAPASİTELERİ TEMEL GÖSTERGELER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ 2014 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SUNUM ĠÇERĠĞĠ TARİHÇE VE AKADEMİK BİRİMLER YERLEŞKELER VE FİZİKİ KAPASİTELERİ TEMEL GÖSTERGELER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ SOSYAL

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 21280 Kampus/DİYARBAKIR Tlf.: 0 (412) 248 80 20 Faks: 0 (412) 248 80 21 e-mail: veteriner@dicle.edu.tr Fotoğraflar: Yrd.

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YUMURTALIK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YUMURTALIK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YUMURTALIK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / YUMURTALIK MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU 2008-2013 STRATEJİK PLANI

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU 2008-2013 STRATEJİK PLANI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ATÇA MESLEK YÜKSEKOKULU 2008-2013 STRATEJİK PLANI MİSYONUMUZ Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu, ülkemizi her geçen gün daha ileriye taşımayı hedef edinmiş,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması 152.43

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM ÇalıĢtığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kiģidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranıģların,

Detaylı

ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı Bahar yarıyılı için aģağıda belirtilen sayıda Anabilim Dallarına ve Doktora

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ Fakültemiz, 13 Kasım 2010 tarih ve 2010/25 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kapatılan FenEdebiyat Fakültesi yerine kurulan iki fakülteden (Fen Fakültesi ve

Detaylı

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 AKADEMİK BİRİMLERİMİZ 13 FAKÜLTE 3 ENSTİTÜ 5 YÜKSEKOKUL 1 KONSERVATUAR FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ( Kuruluş: 1992 ) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ( Kuruluş: 1992 ) ZONGULDAK

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici Doç.Dr.Ayla KEÇECİ (M.Y.O. Müdürü) aylakececi@duzce.edu.tr / 0 (380) 542 10 15 Düzenleyen

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS-2010 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... 1 I- GENEL BĠLGĠLER.. 2 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3-4 B- TeĢkilat Yapısı.. 5 C-Fiziksel Kaynaklar... 6-7 D-Ġnsan

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com Türkiye de PDR Eğitimi ve İstihdamında Yeni Eğilimler Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK Türk PDR-DER Başkanı 16 Kasım 2007 Adana Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Başlangıcından günümüze

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUġ... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 Müdürün Görevleri...

Detaylı

2014 YILI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI FAALĠYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU KONYA 2014 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJĠK PLANI (2015-2019) Adıyaman 2014 İçindekiler Tablosu YÖNETĠCĠNĠN SUNUġU... 3 1. GĠRĠġ...

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu Güner ATMACAOĞLU Toplantı Konu BaĢlıkları Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Talepler ve Ġhtiyaçlar GeliĢtirme ÇalıĢmaları

Detaylı

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile üniversitelerin de içinde yer aldığı merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler 2. Stratejik Tasarım 2.1. Misyon İstanbul Medipol Üniversitesi verdiği eğitim ve kattığı farklılıklarla, kalıcı üstünlükler kazanmış, bilim ve teknoloji üretimine odaklı, toplumun değişen ihtiyaçlarına

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2011 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği,

Detaylı

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU STRATEJĠK PLANI

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU STRATEJĠK PLANI ERZĠNCAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU STRATEJĠK PLANI 2010 2014 Ocak 2008 SUNUġ Yüksekokul stratejik planının amacı, yüksekokulun güçlü ve zayıf yönlerinin, yüksekokul için fırsat ve tehditlerin nesnel bir Ģekilde

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

İÇİNDEKİLER GYTE SAĞ- KÜL. SPOR DAİ. BŞK.

İÇİNDEKİLER GYTE SAĞ- KÜL. SPOR DAİ. BŞK. 1 İÇİNDEKİLER YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ DEĞERLERİMİZ MEVCUT DURUMUMUZ GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ ZAYIF YÖNLERİMİZ FIRSATLAR TEHDİTLER STRATEJİK AMAÇLARIMIZ SONUÇ SON SÖZ 2 YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ Adı Sayısı Alanı (m²) Toplam Kapasite (Kişi) Sınıf 0 650 Anfi 0 650 Bilgisayar Laboratuvarı 4 00 Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Tarihçe Yabancı Diller Bölümü, 1976 yılında kurulan Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi bünyesinde İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Bursa 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR...

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ 1.EriĢilebilir Bir Eğitim Sistemi Ġçerisinde Herkese Okul Öncesinden BaĢlayarak Temel Beceri ve Yetkinliklerin Kazandırılması TEDBĠR SORUMLU ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK SÜRE AÇIKLAMA 1.1. Eğitime eriģimde özel

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005 Boğaziçi Üniversitesi Temmuz, 2005 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2005 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi Üniversitesi

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 YILI BÜTÇESĠ PERFORMANS PROGRAMI

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 YILI BÜTÇESĠ PERFORMANS PROGRAMI T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 YILI BÜTÇESĠ PERFORMANS PROGRAMI Ġçindekiler I GENEL BĠLGĠLER... 1 Yetki Görev ve Sorumluluklar... 1 TeĢkilat Yapısı... 2 Fiziksel Kaynaklar... 4 Ġnsan Kaynakları... 10 Diğer

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur.

Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur. Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur. SUNUġ 2006 yılından itibaren etkin olarak uygulanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kaynakların etkin, etkili

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 1.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) Toplam Kapasite Adı Sayısı Alanı (m²) (Kişi) Sınıf 4 540 120 Anfi Bilgisayar Laboratuvarı

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı