ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu Yönetmeliğin amacı, içme ve kullanma suyu temin edilen yüzey ve yeraltı su kaynaklarının çeşitli yollarla kirlenmesini önlemek için bu kaynaklar etrafında bulunan; mutlak, kısa, orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında alınacak tedbirlerle toplum sağlığının korunmasıdır. Kapsam MADDE 2: (1) Bu Yönetmelik 20/11/1981 tarih ve 2560 sayılı kanun ile belirlenen görev ve yetki alanı içinde, şehrin yararlandığı ve yararlanacağı tüm yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarını kapsamaktadır. Hukuki Dayanak (Değişik: 05/12/2011 tarih ve 33 nolu Genel Kurul Kararı) MADDE 3: (1) Bu Yönetmelik 20/11/1981 tarih ve 2560 sayılı kanunun 3009 sayılı kanunla değişik m.2.c. ve 20 inci maddesine dayanılarak, Antalya Kenti Su Kaynakları ile ilgili 28/12/2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete de belirtilen ve 03/06/2011 tarih ev sayılı Resmi Gazete de belirtilen düzenlemelere uygun olarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4: (1) Bu Yönetmelikte geçen tarifler ve kısaltmalar şunlardır: a) İdare: Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) Değişik( 30/05/2012 tarih ve 16 sayılı Genel Kurul Kararı) b) Bakanlık: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı c) ASAT Görüşü: Yetkili kurumlar tarafından verilecek izin, ruhsat, imar planları, madencilik, döküm faaliyetleri, tarım, hayvancılık, kaynak ve yeraltı suları ile ilgili olarak, içmesuyu havzalarında yapılacak her türlü faaliyet için bu yönetmelik doğrultusunda idare tarafından verilen görüştür. ç) Kaynak Suları: Doğal olarak yeryüzüne ulaşan yeraltı sularıdır. d) Yeraltı Suları: 16/12/1960 tarih ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun da tarifi yapılmış ve yerin altında kayaçların boşluklarının tamamen su ile dolu olduğu bölümdeki sudur. Yeraltısuyunun üst yüzeyi yeraltısuyu tablası olarak adlandırılır ve yeraltısuyu tablasının eğim yönü yeraltısuyunun hareket yönünü gösterir. e) İçme ve Kullanma Suyu: İnsanların günlük faaliyetlerinde içme, yıkanma, temizlik ve bu gibi ihtiyaçları için kullandıkları ve kalitesi 17/02/2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olan sulardır. Değişik: (27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) f) İçme ve Kullanma Suyu Rezervuarı: İçme ve kullanma suyu temin edilen doğal göller ve bu amaçla oluşturulan baraj rezervuarlarıdır. g) Dere: Yeraltı ve yüzey su kaynağına dayalı olarak, yılın her ayında veya arazinin topoğrafik veya jeolojik yapısıyla iklim şartlarına bağlı olarak yılın belirli aylarında, önemli miktarda su taşıyabilen ve doğal yatağı olan akarsulardır. ğ) Havza: Bir akarsu, göl, baraj rezervuarı veya yeraltı suyu haznesi gibi bir su kaynağını besleyen yeraltı ve yüzey sularının toplandığı bölgenin tamamını ifade eder. h) Alıcı Ortam: Atıksuların verildiği her türlü ortamdır. ı) Arıtma: Suların kullanımı sonucu kaybettikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek ve/veya boşaldıkları alıcı ortamın doğal, fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek

2 hale getirilebilmelerini temin için uygulanacak her türlü fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerini ifade eder. Diğer bir deyişle atıksuların alıcı ortama verilmeden önce kirletici özelliklerini alıcı ortam parametre değerlerine indirgeme işlemidir. i) Atık: Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve radyolojik özellikleri ile karıştıkları alıcı ortamların doğal bileşim ve özelliklerinin değişmesine yol açarak, dolaylı veya doğrudan zararlara neden olan ve ortamın kullanım potansiyelini etkileyen katı, sıvı veya gaz halindeki maddelerdir. j) Atıksu: Evsel, sanayi, zirai ve diğer kullanımlar neticesi kirlenmiş veya özellikleri değişmiş suları ifade eder. k) Atıksu Kaynakları: Faaliyet ve üretimleri nedeniyle atık suların oluşumuna yol açan konutlar, ticari binalar, endüstri kuruluşları, maden ocakları, cevher yıkama ve zenginleştirme tesisleri, kentsel bölgeler, tarımsal alanlar, sanayi bölgeleri, tamirhaneler, atölyeler, hastaneler ve atıksu üreten benzeri kurum, kuruluş, işletme ve alanlardır. l) Sanayi Atıksuyu: Sanayilerin, imalathanelerin, küçük ticari işletmelerin ve sanayi sitelerinin her türlü üretim ve/veya yan işlemlerinden kaynaklanan sulardır. m) Evsel Atıksu: Meskenlerden ve okul, otel, günübirlik tesisler gibi insanların günlük faaliyetlerindeki ihtiyaç ve kullanımları neticesi meydana gelen atıksulardır. n) Mutlak Koruma Alanı (rezervuarlar ve göller gibi yüzeysel su kaynakları çevresindeki): Baraj rezervuarı, doğal göl gibi yüzey su kaynakları için; içme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan suni ve doğal göller etrafında, en yüksek su seviyesinde su ile karanın meydana getirdiği çizgiden itibaren yatay 300 m. genişliğindeki kara alanıdır. Söz konusu alanın havza sınırını aşması halinde mutlak koruma alanı havza sınırında son bulur. o) Kısa Mesafeli Koruma Alanı (rezervuarlar ve göller gibi yüzeysel su kaynakları çevresindeki): Mutlak koruma alanı üst sınırından itibaren yatay 700 m. genişliğindeki kara alanıdır. Söz konusu alan sınırının su toplama havzası sınırını aşması halinde kısa mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur. ö) Orta Mesafeli Koruma Alanı(rezervuarlar ve göller gibi yüzeysel su kaynakları çevresindeki): Kısa mesafeli koruma alanı üst sınırından itibaren yatay 1000 m. genişliğindeki kara alanıdır. Söz konusu alan sınırının su toplama havzası sınırını aşması halinde orta mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur. p) Uzun Mesafeli Koruma Alanı (rezervuarlar ve göller gibi yüzeysel su kaynakları çevresindeki): Orta mesafeli koruma alanının üst sınırından başlamak üzere su toplama havzasının sonuna kadar uzanan bütün kara alanıdır. r) Mutlak Koruma Alanı (yeraltısuyu işletme alanları ve su kaynakları): Kaynak veya kuyunun hidrojeolojik, jeolojik, hidrolojik ve coğrafik durumuna göre İdare tarafından yapılmış/yaptırılmış bilimsel çalışmalarla belirlenmiş su kaynağı veya kuyunun yakın çevresidir. s) I.Derece Koruma Alanı (yeraltısuyu işletme alanları ve su kaynakları): Kaynak veya kuyunun hidrojeolojik, jeolojik, hidrolojik ve coğrafik durumuna göre, İdare tarafından yapılmış/yaptırılmış bilimsel çalışmalarla belirlenmiş; su kaynağı veya kuyunun yakın çevresinde, mutlak koruma alanı sınırından başlayıp, II. Derece koruma alanı başlangıcına kadar devam eden bölgedir. ş) II.Derece Koruma Alanı (yeraltısuyu işletme alanları ve su kaynakları): Kaynak veya kuyunun hidrojeolojik, jeolojik, hidrolojik ve coğrafik durumuna göre, İdare tarafından yapılmış/yaptırılmış bilimsel çalışmalarla belirlenmiş; su kaynağı veya kuyunun yakın çevresinde, I. Derece koruma alanı sınırından başlayıp, havza sınırına kadar devam eden bölgedir. t) Ön Arıtma: Atıksuların kanalizasyon şebekesine boşaltılmasından veya herhangi bir araç ile tekil, ortak ve kamuya ait atıksu arıtma tesisine taşınmasından önce; önem ve kirlilik yüklerine göre arıtılmaları amacıyla ASAT tarafından ilgili mevzuat gereği kurulması istenecek her türlü arıtma tesisleridir. u) Su Kirliliği: İnsan faaliyetleri sonucunda su kaynaklarının fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik, radyolojik ve ekolojik özelliklerinin, kullanım amaçlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde değiştirilmesidir.

3 ü) Tehlikeli ve Zararlı Atık: Solunum, sindirim veya deri absorbsiyonu ile akut toksisite ve uzun sürede kronik toksisite, kanserojen etki yapan, biyolojik arıtmaya karşı direnç gösteren yeraltı ve yüzey sularının kirletmemeleri için 13/02/2008 tarih ve sayılı Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve 14/03/2005 tarih ve sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği uyarınca özel muamele ve bertaraf işlemleri gerektiren maddeleri ifade eder. v) Entegre Tesis: Aynı üretim sahasında iki veya daha fazla tesisin bir arada meydana getirdiği tesisler topluluğunun bütünü olup, üretimden çıkan yan ürünlerin de işlenerek nihai üretim yapıldığı komple üretim tesisidir veya bir üretim dahilinde grubu meydana getiren komplike sanayi tesisleridir. y) Sızdırmaz Fosseptik Çukuru (Atıksu Depolama Çukuru): Evsel atıksuların toplandığı, sızdırmaz özellikli, dış ortamla ilişkisi kesilmiş ve teknik usullere göre hazırlanmış fenni çukurlardır. z) Çevre Kirliliği: İnsanların her türlü faaliyetleri sonucu havada, suda ve toprakta meydana gelen doğal olmayan değişikliklerle ekolojik dengenin bozulması ve bu tür faaliyetler sonucu ortaya çıkan salgın hastalıklar ile görüntü bozukluğu, koku, gürültü ve atık suların çevrede meydana getirdiği diğer arzu edilmeyen sonuçları ifade eder. aa) Çevre Korunması: Ekolojik dengenin korunması, havada, suda, toprakta kirlilik ve bozulmaların önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların bütününü ifade eder. bb) Ekolojik Denge: İnsan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürebilmeleri için gerekli olan şartların bütününü ifade eder. cc) Endüstriyel Atıksu, Proses Atıksuyu: Evsel atıksu dışında kalan, endüstrilerin, imalathanelerin, küçük ticari işletmelerin, organize ve küçük sanayi sitelerinin her türlü üretim, işlem ve prosesinden kaynaklanan sulardır. çç) Proses Dışı Atıksular: Kirlilik ihtiva etmeyen prosese katılmayan veya prosesten çıkmayan temassız soğutma suları ve benzeri sulardır. dd) Evsel Atıksu: Konutlardan ve okul, otel, günübirlik tesisler, işletmelerin sosyal tesisleri ve insanların günlük yaşam faaliyetlerindeki ihtiyaç ve kullanımları nedeniyle oluşan atıksulardır. ee) Akifer: Yerin altında kayaçların boşluklarında bulunan su, açılacak kuyularla alınabiliyorsa veya kaynaklarla doğal olarak boşalıyorsa su veren bu kayaçlara akifer denir. ff) Alüvyonel Akifer: Akifer kayaç; akarsuların getirdiği, deniz veya göllerin plajlarında biriken ya da rüzgarın, buzulların taşıdığı kum çakıl gibi kırıntılı tortul kayaçlardan oluşuyorsa bu kayaçlar alüvyonel akifer olarak adlandırılır. gg) Karstik Akifer: Yeraltısuyunun bulunduğu kayaçların boşlukları kireç taşı, dolomit, jips gibi eriyebilen kayaçların erimesiyle oluşuyorsa bu akiferler karstik akiferler olarak adlandırılır. Karstik akiferlerde yeraltısuyu hareketi alüvyonel akiferlere göre çok hızlıdır. ğğ) Düden: Kapalı havzaların suyunu yutan doğal karstik yapılardır. hh) Arıtma Tesisi: Alıcı ortamlara ve atıksu altyapı tesislerine deşarj kısıtlamaları sağlayıcı pratikleştiren ve kullanışlı hale getiren, ülke şartlarında uygulanabilir teknolojiler ve arıtma metotlarını içeren tesislerdir. ıı) Rendering Tesisi: Hayvan gövdelerinden, gövdeyi oluşturan kısımlardan et, et-kemik ve kan unu ile don yağı gibi değerli maddeler elde edilen tesislerdir. ii) EK: (27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) Zati İhtiyaç: Valilik koordinasyonunda oluşturulacak komisyon tarafından belirlenecek ihtiyacı ifade eder. EK: (27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) jj) İyi Tarım Uygulamaları: Ekolojik dengeyi bozmayan tarımsal üretim teknikleri ve metotları ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Su Kaynaklarının Korunması ile ilgili Genel Esaslar İlkeler MADDE 5: Değişik( 30/05/2012 tarih ve 16 nolu Genel Kurul kararı)

4 (1) İçme ve kullanma suyu rezervuarı içinde ve havzasında suların kirlenmesine, miktarının azalmasına ve/veya rejiminin bozulmasına neden olacak faaliyetler yapılamaz. Su havzalarında ASAT tarafından belirlenen deşarj noktasına kadar taşınacak olan arıtılmış atık sular Mahalli İdare tarafından belirlenmiş bir değer yok ise, 31/12/2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde ve 08/01/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğinde belirlenen şartları sağlamak zorundadır. (2) Bakanlık tarafından yapılan 1/ ölçekli Antalya-Burdur Çevre Düzeni Planı hükümleri çerçevesinde hazırlanacak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının hazırlık safhasında, altyapı ve bu yönetmelik hükümlerince düzenlenen konularla ilgili gerekli uyumun sağlanması için ASAT Genel Müdürlüğünün görüşü alınır. (3) Düdenler ve çevresindeki alan, mutlak koruma alanı olarak korunur ve telle çevrilir. Bu alanlar içerisinde, düdenlere atık atılamaz, kuyu açılarak ve/veya sızdırma kuyuları vasıtasıyla atıksular yeraltına verilemez. Değişik( 30/05/2012 tarih ve 16 nolu Genel Kurul kararı) (4) Su kaynaklarının koruma alanları üzerinde yapılacak tarımsal faaliyetlerde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili birimleri tarafından izin verilenler dışında hiçbir tarımsal ilaç, kimyasal madde ve gübre kullanılamaz. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından izin verilen gübre, kimyasal madde ve tarımsal ilaçlar kullanımı ile ilgili ise kullanıcılar gerekli izleme ve raporlama çalışmalarını yapmak zorundadır. (5) Antalya Kentine içmesuyu sağlayan su kaynaklarından ve su kaynakları rezervuarındaki koruma alanları içerisinde tespit edilecek gözlem kuyularından periyodik örnek alınarak yeraltısuyu kalitesindeki değişimler İdare tarafından izlenir. Su kalitesinde oluşacak değişiklikler ve yeni kirlilik kaynaklarının belirlenmesi durumunda, ASAT tarafından mevcut tedbirler gözden geçirilir ve gerekirse yeni tedbirler alınır/aldırılır. (6) İçme kullanma suyu rezervuarının su toplama havzaları içinde bulunan Devlete, Belediyelere ve Kamuya ait arazi ve yapılar koruma alanı için verilen kısıtlamalara tabidir. (7) Mutlak koruma alanları içerisinde bulunan Devlete, Belediyelere ve Kamuya ait alanlar gerçek ve tüzel kişilere satılamaz, devredilemez, kiraya verilemez, tahsis edilemez. (8) Mutlak koruma alanlarında, su dağıtımından sorumlu idareler tarafından, içme ve kullanma suyu kaynağındaki suyun halkın hizmetine sunulabilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü boru döşeme, su deposu, içme suyu arıtma, suyu kirlikten önlemeye yönelik arıtma tesisi inşaatı, koruma alanlarının güvenliği ve korunması amaçlı yapılmış yapıların inşaatına ve kazı yapılmasına ASAT ın uygun görüşü alınarak izin verilir. (9) İçmesuyu havzasında çalışan vidanjörler ile ilgili faaliyetler, ASAT Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği nde tanımlandığı şekilde yürütülür. (Değişik: 05/12/2011 tarih ve 33 nolu Genel Kurul Kararı) (10) Aksu çayı, Boğaçay ve benzeri alüvyonel akifer özelliğindeki, yeraltısuyu temin edilen su rezervuarlarını besleyen derelerden, kum ve çakıl çıkarılması amacıyla kum ocağı açılmasına izin verilmez. Kireçtaşı, traverten, tufa gibi karbonatlı kayaçların oluşturduğu karstik akiferlerde, kaynakların mutlak koruma alanları içerisinde; kaynak boşalım zonuna veya her türlü yeraltısuyu işletme kuyularına en az 4 km mesafeye kadar olan bölüm içerisinde maden ocağı açılmasına, işletilmesine izin verilmez. (11) Aksu çayı, Boğaçay ve kollarına, havza içerisinde bulunan yerleşim yerleri, sanayi tesisleri ve işletmelerde üretilen atıksuların hiçbir arıtma işlemine tabi tutulmadan verilmesi yasaktır. Ancak, uygun arıtma işlem ve prosesinden geçirilen atıksular ASAT tarafından belirlenecek standart değerlere uygun olarak deşarj edilebilir. (12) Bu Yönetmeliğin kapsamında kalan alanlarda yapılacak imar planlarının hazırlık safhalarında altyapı konusunda gerekli uyumun sağlanması için ASAT ın uygun görüşü alınmak zorundadır. Ayrıca, yürürlükteki planlar da bu Yönetmelik doğrultusunda düzenlenir. (13) İçme suyu havzalarında, Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri açılmasına izin verilmez. Havza içinde, mevcut Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri atıksuları ile

5 ilgili bu Yönetmelikte belirtilen önlemleri almak ve arıtılmış atık sularını ASAT ın uygun gördüğü ortama taşımak zorundadır. (14) Koruma alanlarında kalmalarına izin verilen, yeraltısuyu kullanan mevcut endüstriyel tesislerin ve konutların kullandığı su miktarının ve atıksu miktarının belirlenmesi amacına yönelik olarak, ASAT tarafından gerekli görüldüğü hallerde, su kaynağına kullanıcı tarafından sayaç takılması istenir. (15) Mülga: (27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) (16) Akış yönüne göre ardışık inşa edilmiş barajların rezervuarlarında, mansaptaki rezervuardan su alınıyorsa veya planlanıyorsa, membada bulunan barajların rezervuarlarında da, mansap rezervuardaki havza koruma hükümleri geçerlidir. (17) Su kaynaklarının koruma bölgelerinin kesişmesi durumunda, koruma öncelik durumu yüksek olan koruma tedbirleri uygulanır. (18) İleride yetkileri ASAT a devredilebilecek yeni havzalar için de bu Yönetmeliğin hükümleri geçerlidir. Değişik:(27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) (19) Bu yönetmelikte bulunmayan hususlarda 31/12/2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve 07/04/2012 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri geçerlidir. (EK: 05/12/2011 tarih ve 33 nolu Genel Kurul Kararı (20) İçme suyu depolarının içersinde bulunduğu parselde ve isale hattı güzergahının sağ ve solundan 10 ar metrelik bantta mutlak koruma alanı hükümleri geçerlidir. (EK: 27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) (21) İçme suyu kaynakları koruma alanlarında, tarımsal faaliyet olarak sadece iyi tarım uygulamalarına ve organik tarıma izin verilir. (EK: 27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) (22) Yeraltısuyu koruma alanlarına, arıtılmış olsun ya da olmasın atık suların doğrudan ve/ veya dolaylı deşarjı yasaktır. (EK: 27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) (23) Bu yönetmeliğin ekinde yer alan ve DSİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yeraltı suyu koruma alanları ve hükümlerine ilaveten, yönetmeliğin 6 ıncı maddesindeki hükümler geçerlidir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Koruma Alanları ve Bu Alanlarda Uygulanacak Yöntemler Yeraltısuyu Koruma Alanlarında Uygulanacak Yöntemler MADDE 6: (1) Mutlak Koruma Alanı: a) Bu alanda yeraltısuyu işletme tesislerinin bulunmasına, yenilerinin inşasına ve çalışmasına müsaade edilir. b) Termessos ve Gürkavak yeraltısuyu kaynaklarının mutlak koruma alanında tarihi kalıntıların açığa çıkartılması amacıyla yapılacak çalışmalara müsaade edilir. c) Duraliler, Termessos, Doyran, Gürkavak, Tekirpınarı, Yemişpınarı-Kargılıçeşme kaynakları mutlak koruma alanı içerisinde, Orman Genel Müdürlüğünün ormanları koruma ve ormanları gençleştirme çalışmalarına müsaade edilir. ç) Bu alan tel ile çevrilerek koruma altına alınır ve tellerin üzerine bölgenin su havzası koruma alanı olduğunu belirten yazılı tabelalar asılır. Mutlak koruma alanı sınırları içerisinde, arazinin çok sarp olduğu yerlerde ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından yabani hayvan koruma alanı olarak belirlenmiş alanlarda; yaban hayatının olumsuz etkilenmemesi ve telle çevirmenin gereksiz olduğu bölgelerde tel çit yerine belirli aralıklarla bölgenin su havzası olduğunu belirten uyarıcı tabelalar asılır.

6 Değişik:(27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) d) Bu alanda mevcut meskenler dondurularak, yeni her türlü yapının yapılmasına izin verilmez. Bölgedeki mevcut yapılarda üretilen atıksular, bölgedeki kanalizasyon sistemi tamamlanıncaya kadar, vidanjörlerle ASAT ın uygun gördüğü alana taşınır. e) Bütün deniz kıyısı bölgelerinde, yeraltı suyu kalitesinin korunması amacıyla, tuzlu su girişimini önleyecek emniyetli çekim tespitlerinin yapılması gereklidir. Emniyetli çekim değerinin aşılmasına yol açan kaçak kuyular, İdare tarafından belirlenerek kapatılır. Bu işlemi yapan gerçek ve tüzel kişilerin eylemi kirletme yasağı kapsamına girer. f) Bu alanda ilave olarak I. ve II. derece koruma alanında uygulanan tedbirler de aynen uygulanır. EK: (27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) g) Bu alanda, Köy Yerleşik Alan Sınırları içerisinde yapılaşmaya, 3194 sayılı İmar Kanunu, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde izin verilir. EK: (27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) ğ) Bu alanda Köylerde doğal nüfus artışı nedeniyle yeni yapılaşma alanlarına ihtiyaç duyulması halinde, bu köylerin gelişme ihtiyacı ilgili mevzuatlar çerçevesinde bu alanın dışında karşılanır. EK: (27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) h) Bu alanda, hayvancılık faaliyetlerine yerleşik halkın zati ihtiyacını karşılamak amacı ile izin verilir.halkın zati ihtiyacını karşılayacak hayvan sayısına göre kontrollü otlatmaya izin verilir. EK: (27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) ı) Sıvı ve katı yakıt depolarına izin verilmez. Her türlü katı sıvı atık ve artıkların depolanmasına ve atılmasına izin verilemez. EK: (27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) i) Bu alanda, yeni sanayi ve turizm faaliyetine izin verilmez. EK: (27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) j) Bu alanda, hiçbir şekilde madencilik faaliyetine izin verilmez. (2) I. Derece Koruma Alanı; Değişik:27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) a) Bu alanda, 26/11/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan maddeleri ihtiva eden atık suları olan sanayilere izin verilmez. b) Katı atık depolama sahası inşa edilemez. Eskiden inşa edilmiş çöp alanları en kısa sürede ıslah edilerek terk edilir. c) Nükleer reaktör ve radyoaktif hammadde işleyen, radyoaktif atığı olan fabrika kurulamaz. ç) Metalurji tesisi, petrokimya tesisi ve petrol rafinerisi kurulamaz. d) Yeni mezarlıklar inşa edilemez. e) Mezbaha, entegre et tesisi, rendering tesisi kurulamaz Değişik: (27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) f) I. derece koruma alanı olarak ilan edilmiş bölgelerin, kireçtaşı, traverten, tufa gibi karbonatlı kayaç özelliği taşıması durumunda, madencilik faaliyetlerinin yeraltısuyu işletme kuyularından en az 4 km uzakta olması şartı aranır. I. derece koruma alanı alüvyonel akifer özelliği taşıyor ise, bu alandan kum ve çakıl alınmasına izin verilmez. g) Duraliler Kaynakları I. derece koruma alanında yeni alanlar yerleşime açılmadan önce kanalizasyon alt yapısının tamamlanmış olma ön şartı aranır. Mevcut yapılar da öncelikli olarak inşa edilecek kanalizasyon sistemine bağlanır. ğ) Yeraltına hiçbir şekilde (kuyu açarak, yüzeyde göllendirerek, fosseptik çukuru v.b) atık su deşarjı yapılamaz. Atık su deşarjı amaçlı daha önce açılmış olan kuyular kapatılır.

7 Değişik( 30/05/2012 tarih ve 16 nolu Genel Kurul kararı) h) Bu alanda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili birimleri tarafından izin verilenler dışında hiçbir tarımsal ilaç, kimyasal madde ve gübre kullanılamaz. Kimyasal ilaçların ambalajları tehlikeli atık kapsamında değerlendirilerek bertarafı sağlanır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından izin verilen gübre, kimyasal madde ve tarımsal ilaçlar kullanımı ile ilgili ise kullanıcılar gerekli izleme ve raporlama çalışmalarını yapmak zorundadır. ı) Bu alanda ilave olarak II. derece koruma alanında uygulanan koruma tedbirleri de uygulanır. EK: (27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) i) Sıvı ve katı yakıt depolarına izin verilmez. Her türlü katı sıvı atık ve artıkların depolanmasına ve atılmasına izin verilemez. EK: (27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) j) Bu alanda, yeni Organize Sanayi Bölgesi alanına izin verilmez. (3) II. Derece Koruma Alanı: Değişik: (27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) a) Bu alanda, 26/11/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan maddeleri ihtiva eden atık suları olan sanayilere izin verilmez. b) Nükleer reaktör ve radyoaktif hammadde işleyen, radyoaktif atığı olan fabrikalar, kimyasal atığı olan deri işleme fabrikaları, rendering tesisi olan et kombine tesisleri kurulamaz. c) Metalürji tesisi, petrokimya tesisi ve petrol rafinerisi kurulamaz. ç) Yeni mezarlıklar inşa edilemez. d) Yeraltına hiçbir şekilde (kuyu açarak, yüzeyde göllendirerek, fosseptik çukuru v.b) atık su deşarjı yapılamaz. Ancak, kapalı havzalarda arıtma prosesinden geçirilen evsel atıksular ASAT ın uygun göreceği şekilde rehabilite edilerek deşarj edilebilir. Değişik( 30/05/2012 tarih ve 16 nolu Genel Kurul kararı) e) Bu alanda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili birimleri tarafından izin verilenler dışında hiçbir tarımsal ilaç, kimyasal madde ve gübre kullanılamaz. Kimyasal ilaçların ambalajları tehlikeli atık kapsamında değerlendirilerek bertarafı sağlanır. f) Endüstriyel tesislerde üretilen proses dışı sular yeraltına verilemez. g) Atıksularla veya yağmur suları ile çözünerek yeraltı suyuna taşınabilecek nitelikteki maddeler yeraltı suyu besleme havzası içerisinde zeminde doğrudan depolanamaz. ğ) Yeraltı sularının kirlenmemesi için tedbir almak amacıyla her türlü kimyasal madde, proses ve arıtma çamurları ve çöp çürütme tankları özel atıklar ve benzeri maddelerin depolama tankları sızdırmaz nitelikli olarak yapılır. h) Tehlikeli maddelerin kullanıldığı faaliyetler sırasında, kaza ihtimali göz önüne alınarak, yeraltı suyu kirlenmesine engel olacak tedbirler alınır. EK: (27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) ı) Sıvı ve katı yakıt depolarına izin verilmez. Her türlü katı sıvı atık ve artıkların depolanmasına ve atılmasına izin verilemez. EK: (27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) i) Bu alanda, yeni Organize Sanayi Bölgesi alanına izin verilmez. Mülga: (27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) Yüzeysel İçmesuyu Havzalarının Koruma Alanlarında Uygulanacak Yöntemler MADDE 7: DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Cezai Yaptırımlar, Önlemler, Uygulama Esasları Cezai yaptırımlar MADDE 8: (1) Su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili olarak bu yönetmelikte yer alan hüküm ve yasaklara aykırı eylem ve durumların saptanması halinde, ASAT Genel Müdürlüğünce aşağıdaki işlemler yapılır.

8 a) En az iki ASAT görevlisi tarafından tutanak düzenlenir. Bu tutanakta, Yönetmelikte hüküm ve yasaklara aykırı durum ve eylemin nitelik, nicelik ve kapsamı ile bu eylem ya da durumdan sorumlu tutulabilecek gerçek ya da tüzel kişilerin kimliği ile ilgili bilgiler gösterilir. Tutanağın hazırlanmasında, mümkün olduğu takdirde sorumlu tutulabilecek kişi veya temsilcisi ile yerel kolluk örgütünün bir görevlisi de hazır bulundurulur b) ASAT Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde ilgilileri çağırır, dinler ve tutanağı inceleyip değerlendirerek Yönetmelik hükümlerine aykırı eylem veya durumun, Türk Ceza Kanunu kapsamında giren bir suç oluşturduğu sonucuna varırsa, bu suç hakkında gerekli kovuşturmanın yapılması için tutanağı, kendi mütalaası ile birlikte ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir. c) Genel Müdürlük, yaptığı inceleme ve değerlendirmede tutanakta belirtilen eylem ve durumun, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna dayanılarak yapılmış düzenlemelere göre idari nitelikte ceza verilmesini gerektiren bir eylem yahut durum olduğu sonucuna varırsa, sorumlular hakkında Çevre Kanununun 20, 21, 23'ncü Maddelerinde öngörülen cezaların tertip edilmesi için tutanağı, kendi görüşünü de içeren bir istek yazısı ile Çevre Kanunu nun 24. maddesinde anılan ilgili mülki amirliğe gönderir. ç) Yetkili makamların ceza kovuşturması ve ceza tertibi ile ilgili işlemleri, ASAT Genel Müdürlüğünce sürekli olarak izlenir ve Genel Müdürlükçe uygun görülen hallerde, yargılama aşamasında ASAT'ın davaya müdahil sıfatı ile katılması sağlanır. d) Aykırı eylem ve işlemlere durumuna göre en çok üç ay ek süre verilir ve bu süre sonunda ihlal giderilmezse faaliyetin kısmen veya tamamen durdurulmasına karar verilir. e) Yönetmelik hükümlerini ihlal eden yapı ve tesislerden uygun hale getirilebilecek olanların en çok bir aylık süre içerisinde uygun hale getirilmesi istenir. Uygun hale getirilemeyecek nitelikte olanlar ile verilen sürede ihlali giderilmeyen yapı ve tesislerin yıkımına karar verilir. Bu tesisler, ASAT tarafından yıkılır ya da yıktırılır. f) ASAT a ait her türlü menkul ve gayrimenkul mallar 2560 sayılı Kanunun 27. Maddesi gereğince kamu malı sayılıp, bu mallara verilen zararlardan dolayı TCK nın ilgili gereğince gerekli işlemler yapılır. g) ASAT a zarar verilen hallerde zararın tazmini için gerekli kanuni işlemler yapılır. Ayrıca 2560 sayılı İSKİ Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince para cezası uygulanır. Önlemler MADDE 9: (1) Su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili olarak bu Yönetmelikte ve diğer mevzuatta yer alan hüküm ve yasaklar ile bunlara dayanarak ASAT tarafından alınmış karar ve önlemlere aykırı durum ve eylemlerin saptanması halinde ASAT Genel Müdürlüğünce aşağıdaki işlemler yapılır. Değişik:(30/05/2012 tarih ve16 nolu Genel Kurul Kararı) a) İçme ve kullanma suyu temin edilen su kaynağının korunması ve sürdürülebilir kullanımının koruma ve kullanma ilkelerinin belirlenmesi amacıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığının koordinasyonunda özel hüküm belirleme çalışması yapılır/yaptırılır. b) Yüzey suyu kaynağının kirlenmesine neden olan ya da böyle bir sonucun doğmasına yol açma tehlikesi arz eden eylemlerin ya da faaliyetlerin tespiti halinde, bu faaliyetlerin veya eylemlerin durdurulması, engellenmesi ya da ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınması, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yahut ilgili Belediye Başkanlığına bağlı Belediye Zabıta Müdürlüğünden talep edilir. c) Doğrudan yüzey suyu kaynağı veya şebekesini kirleten eylem ve faaliyetler ile havzadaki koruma alanlarında yapılması bu yönetmelik hükümleri uyarınca ya da diğer mevzuatla yasaklanmış olan eylem ve faaliyetler, su kaynağının kirlenmesine neden olan veya böyle bir sonucun doğmasına yol açma tehlikesi arz eden eylem ve faaliyetler sayılır. ç) Yönetmelik hükümleri uyarınca koruma alanlarında inşası yasaklanmış binalar ile her çeşit tesisat ve muhdesatın yapımının önlenmesi, yapılması sürenlerin yapımının durdurulması ve mühürlenmesi yetki alanına göre Büyükşehir Belediye Başkanlığından veya ilgili Belediye Başkanlığından talep edilir. d) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılmış Yönetmeliklerde su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili olarak konmuş bulunan yasak ve

9 hükümlere aykırı eylem ve faaliyetlerin tespiti halinde durum ayrıca Çevre Kanununun 15. ve l6. Maddelerinin uygulanması istemini içeren bir yazı ile Valiliğe veya ilgili İlçe Kaymakamlığına bildirilir. Uygulama esasları MADDE 10: (1) Kirlenmeye karşı koruma önlemlerinin alınması ile yukarıdaki 8. ve 9. maddelerinde yazılı hükümlerin uygulanmasında aşağıdaki esaslara uyulur. a) Belediye Zabıta Müdürlüklerinden doğrudan istenen durdurma, engelleme ve ortadan kaldırma önlemlerine başvurma talepleri bakımından, ASAT Genel Müdürlüğü, 2560 sayılı Kanunun 2/d Maddesi uyarınca, Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliğinin ilgili maddesinde anılan yetkili Belediye organı sayılır. Bu tür talebi alan Zabıta Müdürü, gereken önlemin alınmasında gecikmeye neden olmayacak surette ASAT'ın önlem istemi hakkında, Belediye Başkanına da bilgi verir. b) ASAT tarafından talep edilen su kaynaklarının korunması ile ilgili önlemlerin alınmasına ilişkin iş ve işlemler bakımından Belediye Zabıta Müdürlüğünün yetki alanı, 831 sayılı Kanun ile 2560 sayılı Kanunun l. Maddesi uyarınca belirlenen alandır. c) Ayrıca Yönetmelik hükümlerine göre inşası yasaklanmış binalar ile diğer tesisat ve muhdesatın yapımının önlenmesi, durdurulması ve mühürlenmesinde, 3194 sayılı Kanunda verilen hükümler saklıdır. Harcama ve diğer giderlerin tahsili MADDE 11: (1) Su kaynaklarının korunmasına ilişkin hüküm ve yasaklara aykırı davranışların önlenmesi, meydana gelen zararların giderilmesi ve her çeşit yapılaşmanın ortadan kaldırılması için ASAT Genel Müdürlüğünce yapılan harcamalar ve diğer giderlerin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsilinde, aşağıdaki hükümler uygulanır. a) Harcama, gider ve zararların belgeye bağlanmış tutarı bir tutanağa geçirilip tahsilatı yapacak İdare nin yetkili dairesine gönderilerek, gerekli kovuşturmanın başlaması talep edilir. b) Kovuşturma aşamaları, ASAT görevlilerince sürekli olarak izlenir ve İdare nin ilgili dairesi tarafından talep edilmesi halinde, tahsilâtı yapacak yetkililere her türlü yardım sağlanır. c) Tahsil edilen paralar ASAT hesabına irat yazılır. EK: (27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) Zararların Tazmini MADDE 12: (1) Su kaynaklarının korunmasına dair yasaklara aykırı davranışların önlenmesi, meydana gelen zararların tazmin edilmesi ve her çeşit yapılaşmanın ortadan kaldırılması için ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan harcamalar ve diğer giderlerin 6183 sayılı Kanun'a göre tahsili için; harcama, gider ve zararları belgeye bağlanmış miktar bir tutanağa geçirilerek, tahsilatı yapacak yetkili daireye gönderilerek, lüzumlu takibin yapılması talep edilir. Takip safhaları, ASAT görevlileri tarafından devamlı olarak takip edilir ve ilgili dairenin talep etmesi halinde tahsilatı yapacak yetkililere her türlü yardım sağlanır. Değişik: (27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) Yürürlük MADDE 13. (1) Bu Yönetmelik, Genel Kurul tarafından kabulünü müteakip bir mahalli gazetede veya ASAT ın internet sayfasında yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Değişik: (27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) Yürütme MADDE 14. (1) Bu Yönetmeliği Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü yürütür.

10 EK 1. ANTALYA TERMESSOS (KIRKGÖZ) KAYNAĞI İÇME SUYU KUYULARI KORUMA ALANI (1) Ekli haritada Termessos (Kırkgöz) Kaynakları ve İçme Suyu Kuyularının bulunduğu alan "Mutlak Koruma Alanı" olarak belirlenmiştir. Bu alanda yalnız mevcut içme kullanma suyu tesislerinin yanında yeni ilave edilecek yeraltı suyu işletme tesislerinin inşasına, Orman Genel Müdürlüğünün Ormanları korumak amacıyla yapacakları çalışmalara müsaade edilir. Ayrıca mutlak koruma alanı içerisinde yer alan Karain ve Termessos antik kentlerinin tarihi kalıntılarının açığa çıkarılması amacıyla yapılacak çalışmalara müsaade edilir. Bu alan tel ile çevrilerek koruma altına alınır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz. (2) Termessos (Kırkgöz) Kaynağı düdenlerinin çevresi tel ile çevrilerek koruma altına alınacak ve mutlak koruma alanı koruma tedbirleri uygulanacaktır (3) Ekli haritada Termessos (Kırkgöz) Kaynakları ve İçme Suyu Kuyularının I. ve II. Derece Koruma Alanı olarak belirtilen alanlarda; Su kirliliği Kontrol Yönetmeliği 22. maddesine uyulmalıdır. (4) Ekli haritada Termessos (Kırkgöz) Kaynakları ve İçme Suyu Kuyularının I. Derece Koruma Alanı olarak belirtilen alanda yeni çöp alanı inşa edilemez, yeni mezarlıklar inşa edilemez, Nükleer reaktör ve radyoaktif hammadde işleyen fabrika, metalürji tesisi, mezbaha, rendering tesisi, petrokimya tesisi, petrol rafinerisi kurulamaz. Bu alanda daha önce inşa edilerek faaliyette olan mevcut tesislerin en kısa sürede ıslah edilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca I. Derece Koruma Alanı içerisinde yeni verilecek maden ruhsatlarının; Kovanlık, Ilıca, Karataş ve Karaveliler Yeraltısuyu işletme kuyularına en az 4 km uzaklıkta olacak şekilde olması sağlanmalıdır. (5) Termessos (Kırkgöz) Kaynakları ve İçme Suyu Kuyularının II. Derece Koruma Alanında yer alan yerleşim yerlerinin kanalizasyon sistemlerinin deşarjı düdenler ve fosseptik kuyuları ile yeraltına verilmemelidir. Bucak İlçesinin kanalizasyon sistemi ile toplanan atıksuların vasıtası ile Kestel Düdenine verilmesi öncelikle durdurulmalıdır.

11

12 EK 2.ANTALYA DURALİLER KAYNAĞI İÇME SUYU KUYULARI KORUMA ALANI (1) Ekli haritada Duraliler Kaynağı İçme Suyu Kuyularının ve Düdenlerin içerisinde bulunduğu alan "Mutlak Koruma Alanı" olarak belirlenmiştir. Bu alanda yalnız mevcut içme kullanma suyu tesislerinin yanında yeni ilave edilecek yeraltısuyu işletme tesislerinin inşasına, Orman Genel Müdürlüğünün Ormanları korumak amacıyla yapacakları çalışmalara müsaade edilir. Bu alan tel ile çevrilerek koruma altına alınır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz. (2) Ekli haritada Duraliler Kaynağı İçme Suyu Kuyuları I. ve II. Derece Koruma Alanı olarak belirtilen alanlarda; Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin 22. Maddesine uyulmalıdır. Ayrıca bu alanlarda yeni çöp alanı inşa edilemez, yeni mezarlıklar inşa edilemez, nükleer reaktör ve radyoaktif hammadde işleyen fabrika, metalürji tesisi, mezbaha, rendering tesisi, petrokimya tesisi, petrol rafinerisi kurulamaz. Yukarda sözü edilen alanlarda daha önce inşa edilerek faaliyette olan mevcut tesislerin en kısa sürede ıslah edilmesi sağlanmalıdır. (3) Duraliler Kaynağı İçme Suyu Kuyuları Mutlak Koruma Alanı içerisinde yer alan Duraliler Mahallesinin kanalizasyon altyapısı öncelikli olmak üzere I. ve II. Derece Koruma Alanında yer alan yerleşim yerlerinin kanalizasyon altyapısının öncelikli olarak tamamlanması sağlanarak merkezi sisteme bağlanmalı, açılacak yeni yerleşim alanlarının öncelikle kanalizasyon altyapısının tamamlanması ön şartı aranmalıdır. II. Derece Koruma Alanında açılacak yeni yerleşim alanlarının kanalizasyon sistemine bağlanması mümkün olmayanlarının sızdırmaz çukurlar yapılarak, atıklarının yeraltına süzülmesi önlenmelidir.

13

14 EK 3.ANTALYA YEMİŞPINARI-KARGILIÇEŞME İÇME SUYU KAYNAKLARI KORUMA ALANI (1) Ekli haritada Yemişpınarı-Kargılıçeşme İçme Suyu Kaynaklarının bulunduğu alan "Mutlak Koruma Alanı" olarak belirlenmiştir. Mutlak Koruma alanında mevcut içme kullanma suyu tesislerinin yanında yeni içme suyu işletme tesislerinin inşaatı yapılabilir. Bu alanda Orman Genel Müdürlüğünün ormanları korumak amacıyla yapacağı çalışmalara müsaade edilir. Bu alan tel ile çevrilerek koruma altına alınır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz. (2) Ekli haritada Yemişpınarı-Kargılıçeşme İçme Suyu Kaynaklarının I. ve II. Derece Koruma Alanı olarak belirtilen alanlarda; Su kirliliği Kontrol Yönetmeliği 22. maddesine uyulmalıdır. Ayrıca bu alanlarda yeni çöp alanı ve yeni mezarlıklar inşa edilemez, nükleer reaktör ve radyoaktif hammadde işleyen fabrika, metalürji tesisi, mezbaha, rendering tesisi, petrokimya tesisi, petrol rafinerisi ve kimyasal atığı olan fabrikalar kurulamaz. Mevcut yerleşim yerlerinin çöpleri koruma alanı dışına taşınmalıdır. (3) Yemişpınarı-Kargılıçeşme İçmesuyu kaynaklan I. Derece Koruma Alanı içerisinde yer alan yerleşim yerlerinin kanalizasyon sistemlerinin tamamlanması, kanalizasyon inşaatı tamamlanıncaya kadar bu bölgedeki yeni yapılacak konutların fosseptik çukurlarının sızdırmazlıkları sağlanmalıdır.

15

16 EK 4.ANTALYA TEKİRPINARI İÇME SUYU KAYNAKLARI KORUMA ALANI (1) Ekli haritada Tekirpınarı İçme Suyu Kaynaklarının bulunduğu alan "Mutlak Koruma Alanı" olarak belirlenmiştir. Mutlak Koruma Alanında mevcut içme kullanma suyu tesislerinin yanında yeni ilave edilecek içme suyu işletme tesislerinin inşaatı yapılabilir. Bu alanda Orman Genel Müdürlüğünün ormanları korumak amacıyla yapacağı çalışmalara müsaade edilir. Bu alan tel ile çevrilerek koruma altına alınır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz. (2) Ekli haritada Tekirpınarı İçmesuyu Kaynaklarının I. Derece Koruma Alanı olarak belirtilen alanlarda; Su kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin 22. maddesine uyulmalıdır. Ayrıca bu Koruma alanlarında yeni çöp alanı ve mezarlık inşa edilemez ve yerleşim yerlerinin çöpleri koruma alanları içerisinde depolanmamalıdır. (3) Tekirpınarı İçmesuyu Kaynaklarının I. Derece Koruma alanı içerisinde yer alan yerleşim yerlerinin kanalizasyon sistemlerinin tamamlanması, kanalizasyon inşaatı tamamlanıncaya kadar bu bölgedeki yeni yapılacak konutların fosseptik çukurlarının sızdırmazlıkları sağlanmalıdır.

17

18 EK 5.ANTALYA GÜRKAVAK İÇME SUYU KAYNAKLARI KORUMA ALANI (1) Ekli haritada Gürkavak İçme Suyu Kaynaklarının bulunduğu alan "Mutlak Koruma Alanı" olarak belirlenmiştir. Mutlak Koruma Alanında mevcut içme kullanma suyu tesislerinin yanında yeni ilave edilecek yeraltısuyu işletme tesislerinin inşaatı yapılabilir. Bu alanda tarihi kalıntıların açığa çıkartılması amacıyla yapılacak çalışmalara ve Orman Genel Müdürlüğünün ormanları korumak amacıyla yapacağı çalışmalara müsaade edilir. Bu alan tel ile çevrilerek koruma altına alınır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz. (2) Ekli haritada Gürkavak kaynakları I. ve II. Derece Koruma Alanı olarak belirtilen alanlarda; Su kirliliği Kontrol Yönetmeliği 22. maddesine uyulmalıdır. Ayrıca bu alanlarda yeni çöp alanı ve yeni mezarlıklar inşa edilemez, nükleer reaktör ve radyoaktif hammadde işleyen fabrika, metalürji tesisi, mezbaha, rendering tesisi, petrokimya tesisi, petrol rafinerisi ve kimyasal atığı olan fabrikalar vb. kurulamaz.

19 EK 6.ANTALYA BOĞAÇAY KAYNAĞI İÇME SUYU KUYULARI KORUMA ALANI (1) Ekli haritada Boğaçay kuyularının içerisinde bulunduğu alan "Mutlak Koruma Alanı" olarak belirlenmiştir. Bu alanda yalnız mevcut içme kullanma suyu tesislerinin yanında yeni ilave edilecek yeraltı suyu işletme tesislerinin inşasına müsaade edilir. Bu alan tel ile çevrilerek koruma altına alınır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz. (2) Ekli haritada Boğaçay Kaynağı İçme Suyu Kuyuları I. ve II. Derece Koruma Alanı olarak belirtilen alanlarda; Su kirliliği Kontrol Yönetmeliği 22. maddesine uyulmalıdır. Ayrıca bu alanlarda yeni çöp alanı ve yeni mezarlıklar inşa edilemez, nükleer reaktör ve radyoaktif hammadde işleyen fabrika, metalürji tesisi, mezbaha, rendering tesisi, petrokimya tesisi, petrol rafinerisi ve kimyasal atığı olan fabrikalar kurulamaz. Yukarıda sözü edilen alanlarda daha önce inşa edilerek faaliyette olan mevcut tesislerin en kısa sürede ıslah edilmesi sağlanmalıdır. (3) Koruma alanlarında yer alan yerleşim yerlerinin kanalizasyon altyapısı öncelikli olarak inşa edilerek sisteme bağlanması sağlanmalıdır. (4) Boğaçay Mutlak Koruma Alanı ile I. ve II. Derece Koruma Alanlarında kum çakıl malzemesi temini yasaktır.

20 EK 7. ANTALYA DOYRAN İÇME SUYU KAYNAKLARI KORUMA ALANI (1) Ekli haritada Doyran İçme Suyu Kaynaklarının bulunduğu alan "Mutlak Koruma Alanı" olarak belirlenmiştir. Mutlak Koruma Alanında Mevcut içme kullanma suyu tesislerinin yanında ilave edilecek yeni içme suyu işletme tesislerinin inşaatı yapılabilir. Bu alanda Orman Genel Müdürlüğünün ormanları korumak amacıyla yapacağı çalışmalara müsaade edilir. Bu alan tel ile çevrilerek koruma altına alınır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz. (2) Ekli haritada Doyran İçme Suyu Kaynaklarının I. Derece Koruma Alanı olarak belirtilen alanlarda; Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği 22. maddesine uyulmalıdır. Ayrıca bu alanlarda yeni çöp alanı ve yeni mezarlıklar inşa edilemez, nükleer reaktör ve radyoaktif hammadde işleyen fabrika, metalürji tesisi, mezbaha, rendering tesisi, petrokimya tesisi, petrol rafinerisi ve kimyasal atığı olan fabrikalar kurulamaz.

21

22 EK 8. DÜDEN MUTLAK KORUMA ALANLARI (Sayfa 22 / 90 Düden No:1 Düden No:2 Düden No:3-4

23 Düden No:5 Düden No:9 Düden No:10

24 Düden No:11 Düden No:12 Düden No:14

25 Düden No: 15 Düden No:17 Düden No:18

26 Düden No:20 Düden No:21 Düden No:22

27 Düden No:24 Düden No:25-26 Düden No:28

28 Düden No:31 Düden No:32 Düden No:33

29 Düden No:34 Düden No:35 Düden No:36

30 Düden No:38 Düden No:39 Düden No:41

31 Düden No:43 Düden No:45 Düden No:46

32 Düden No:48 Düden No:50 Düden No:54

33 Düden No:55 Düden No:56 Düden No:58

34 Düden No:59 Düden No:64 Düden No:65

35 Düden No:67 Düden No:70 Düden No:71

36 Düden No:80 Düden No:83 Düden No:84

37 Düden No:85 Düden No:87 Düden No:88

38 Düden No:89 Düden No:90 Düden No:91-92

39 Düden No:93 Düden No:94 Düden No:95-96

40 Düden No:97-98 Düden No:99 Düden No:

41 Düden No: Düden No:104 Düden No:109

42 Düden No:110 Düden No:111 Düden No:112

43 Düden No:113 Düden No:114 Düden No:115

44 Düden No:116 Düden No:117 Düden No:118

45 Düden No:119 Düden No:120 Düden No:121

46 Düden No:122 Düden No:123 Düden No:124

47 Düden No:125 Düden No:126 Düden No:127

48 Düden No:128 Düden No:129 Düden No:130

49 Düden No:131 Düden No:132 Düden No:133

50 Düden No:134 Düden No:135 Düden No:136

51 Düden No:137 Düden No:138 Düden No:139

52 Düden No:140 Düden No:141 Düden No:142

53 Düden No:143 Düden No:144 Düden No:145

54 Düden No:146 Düden No:147 Düden No:148

55 Düden No:149 Düden No:150 Düden No:151

56 Düden No:152 Düden No:153 Düden No:154

57 Düden No:155 Düden No:156 Düden No:157

58 Düden No: Düden No:

59 Düden No:165 Düden No: Düden No:168

60 Düden No:169 Düden No: Düden No:174

61 Düden No:175 Düden No:176 Düden No:177

62 Düden No:178 Düden No:179 Düden No:180

63 Düden No:181 Düden No:182 Düden No:183

64 Düden No: Düden No:187 Düden No:188

65 Düden No:189 Düden No:190 Düden No:191

66 Düden No:192 Düden No:193 Düden No:194

67 Düden No:195 Düden No:196 Düden No:197

68 Düden No:198 Düden No:

69 Düden No:200 Düden No:

70 Düden No: Düden No:211

71 Düden No:212 Düden No:213 Düden No:214

72 Düden No: Düden No:219 Düden No:

73 Düden No: Düden No:225 Düden No:

74 Düden No: Düden No:232

75 Düden No:233 Düden No:234 Düden No:

76 Düden No:237 Düden No:238 Düden No:

77 Düden No:241 Düden No:242 Düden No:243

78 Düden No: Düden No:246 Düden No:247

79 Düden No: Düden No: Düden No:

80 Düden No:261 Düden No:262 Düden No:

81 Düden No:266 Düden No:267 Düden No:268

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

ĠÇME SUYU KAYNAKLARININ TĠCARĠ AMAÇLA. KĠRALANMASI VE DENETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠÇME SUYU KAYNAKLARININ TĠCARĠ AMAÇLA. KĠRALANMASI VE DENETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. BURSA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BUSKĠ BURSA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠÇME SUYU KAYNAKLARININ TĠCARĠ AMAÇLA KĠRALANMASI VE DENETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ARITMA TESĠSLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI

Detaylı

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI İşyerİ Açma \1 BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNDE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI Yetkili İdareler Başvuru ve Belgeler İşyerlerinin Denetimi Alınan Vergi ve Harçlar Uygulanabilecek Cezalar Kapatma ve

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER 1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 1 Amaç Kapsam Dayanak

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı : 15.06.2007-1512 Yürürlük Tarihi : 23.06.2007 (Değişik: 14.10.2011-2354 sayılı Meclis Kararı ile) (Değişik:

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK 23 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28242 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Hazırlayan Huk. Müş. Mehmet Ali HAYTA

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Hazırlayan Huk. Müş. Mehmet Ali HAYTA DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 Nisan 2013 - İstanbul Hazırlayan Huk. Müş. Mehmet Ali HAYTA TAŞKIN MEVZUATI İLE DERE YATAKLARINA VE TAŞKIN TESİSLERİNE YAPILAN MÜDAHALELERİN

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNU

3194 SAYILI İMAR KANUNU 3194 SAYILI İMAR KANUNU Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ndan Kabul Tarihi: 03 Mayıs 1985 1- RG.18749-1985-3194-İmar Kanunu 2- RG.20158-1989-3194 Sayılı İmar Kanunu-Değişiklik BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TÜRKİYE DE SULARLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELERİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUM

TÜRKİYE DE SULARLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELERİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUM TÜRKİYE DE SULARLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELERİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUM Özdemir Özbay DSİ Hukuk Müşaviri Bilindiği üzere çevreyi oluşturan en önemli unsurlardan olan su ve toprak ile insanoğlununun

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1) 6783 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3234 Kabul Tarihi : 31/10/1985 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULUŞ, AÇILIŞ, ÇALIŞMA VE DENETLEME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULUŞ, AÇILIŞ, ÇALIŞMA VE DENETLEME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULUŞ, AÇILIŞ, ÇALIŞMA VE DENETLEME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/09/2000 Yayımlandığı

Detaylı

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik YÖNETMELİK ( Tamamı Son Değişiklikler Dahil ) Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Enerji ve Tabii

Detaylı

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 4729 ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, İstisnalar, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, tehlikeli maddeler

Detaylı

KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM

KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kapsam KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 - (Değişik: 06.01.1998/23222 Sayılı Resmi Gazete) Bu

Detaylı

YASAL/ÖZEL* İZİN BELGESİ BİLGİ NOTU

YASAL/ÖZEL* İZİN BELGESİ BİLGİ NOTU Kurumumuza sunulan proje önerileri, YASAL/ÖZEL* İZİN BELGESİ BİLGİ NOTU Temmuz - 2013 Kamu/özel kurum ve kuruluşlarından kamuya açık olmayan bilgi, belge vb. verilerin toplanmasını, Bu kurum/kuruluşlarda

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının

Detaylı

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 2515 AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 1.4.1988, No : 88/12777 Dayandığı Kanunun Tarihi : 15.5.1959, No : 7269 Yayımlandığı

Detaylı