ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu Yönetmeliğin amacı, içme ve kullanma suyu temin edilen yüzey ve yeraltı su kaynaklarının çeşitli yollarla kirlenmesini önlemek için bu kaynaklar etrafında bulunan; mutlak, kısa, orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında alınacak tedbirlerle toplum sağlığının korunmasıdır. Kapsam MADDE 2: (1) Bu Yönetmelik 20/11/1981 tarih ve 2560 sayılı kanun ile belirlenen görev ve yetki alanı içinde, şehrin yararlandığı ve yararlanacağı tüm yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarını kapsamaktadır. Hukuki Dayanak (Değişik: 05/12/2011 tarih ve 33 nolu Genel Kurul Kararı) MADDE 3: (1) Bu Yönetmelik 20/11/1981 tarih ve 2560 sayılı kanunun 3009 sayılı kanunla değişik m.2.c. ve 20 inci maddesine dayanılarak, Antalya Kenti Su Kaynakları ile ilgili 28/12/2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete de belirtilen ve 03/06/2011 tarih ev sayılı Resmi Gazete de belirtilen düzenlemelere uygun olarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4: (1) Bu Yönetmelikte geçen tarifler ve kısaltmalar şunlardır: a) İdare: Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) Değişik( 30/05/2012 tarih ve 16 sayılı Genel Kurul Kararı) b) Bakanlık: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı c) ASAT Görüşü: Yetkili kurumlar tarafından verilecek izin, ruhsat, imar planları, madencilik, döküm faaliyetleri, tarım, hayvancılık, kaynak ve yeraltı suları ile ilgili olarak, içmesuyu havzalarında yapılacak her türlü faaliyet için bu yönetmelik doğrultusunda idare tarafından verilen görüştür. ç) Kaynak Suları: Doğal olarak yeryüzüne ulaşan yeraltı sularıdır. d) Yeraltı Suları: 16/12/1960 tarih ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun da tarifi yapılmış ve yerin altında kayaçların boşluklarının tamamen su ile dolu olduğu bölümdeki sudur. Yeraltısuyunun üst yüzeyi yeraltısuyu tablası olarak adlandırılır ve yeraltısuyu tablasının eğim yönü yeraltısuyunun hareket yönünü gösterir. e) İçme ve Kullanma Suyu: İnsanların günlük faaliyetlerinde içme, yıkanma, temizlik ve bu gibi ihtiyaçları için kullandıkları ve kalitesi 17/02/2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olan sulardır. Değişik: (27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) f) İçme ve Kullanma Suyu Rezervuarı: İçme ve kullanma suyu temin edilen doğal göller ve bu amaçla oluşturulan baraj rezervuarlarıdır. g) Dere: Yeraltı ve yüzey su kaynağına dayalı olarak, yılın her ayında veya arazinin topoğrafik veya jeolojik yapısıyla iklim şartlarına bağlı olarak yılın belirli aylarında, önemli miktarda su taşıyabilen ve doğal yatağı olan akarsulardır. ğ) Havza: Bir akarsu, göl, baraj rezervuarı veya yeraltı suyu haznesi gibi bir su kaynağını besleyen yeraltı ve yüzey sularının toplandığı bölgenin tamamını ifade eder. h) Alıcı Ortam: Atıksuların verildiği her türlü ortamdır. ı) Arıtma: Suların kullanımı sonucu kaybettikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek ve/veya boşaldıkları alıcı ortamın doğal, fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek

2 hale getirilebilmelerini temin için uygulanacak her türlü fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerini ifade eder. Diğer bir deyişle atıksuların alıcı ortama verilmeden önce kirletici özelliklerini alıcı ortam parametre değerlerine indirgeme işlemidir. i) Atık: Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve radyolojik özellikleri ile karıştıkları alıcı ortamların doğal bileşim ve özelliklerinin değişmesine yol açarak, dolaylı veya doğrudan zararlara neden olan ve ortamın kullanım potansiyelini etkileyen katı, sıvı veya gaz halindeki maddelerdir. j) Atıksu: Evsel, sanayi, zirai ve diğer kullanımlar neticesi kirlenmiş veya özellikleri değişmiş suları ifade eder. k) Atıksu Kaynakları: Faaliyet ve üretimleri nedeniyle atık suların oluşumuna yol açan konutlar, ticari binalar, endüstri kuruluşları, maden ocakları, cevher yıkama ve zenginleştirme tesisleri, kentsel bölgeler, tarımsal alanlar, sanayi bölgeleri, tamirhaneler, atölyeler, hastaneler ve atıksu üreten benzeri kurum, kuruluş, işletme ve alanlardır. l) Sanayi Atıksuyu: Sanayilerin, imalathanelerin, küçük ticari işletmelerin ve sanayi sitelerinin her türlü üretim ve/veya yan işlemlerinden kaynaklanan sulardır. m) Evsel Atıksu: Meskenlerden ve okul, otel, günübirlik tesisler gibi insanların günlük faaliyetlerindeki ihtiyaç ve kullanımları neticesi meydana gelen atıksulardır. n) Mutlak Koruma Alanı (rezervuarlar ve göller gibi yüzeysel su kaynakları çevresindeki): Baraj rezervuarı, doğal göl gibi yüzey su kaynakları için; içme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan suni ve doğal göller etrafında, en yüksek su seviyesinde su ile karanın meydana getirdiği çizgiden itibaren yatay 300 m. genişliğindeki kara alanıdır. Söz konusu alanın havza sınırını aşması halinde mutlak koruma alanı havza sınırında son bulur. o) Kısa Mesafeli Koruma Alanı (rezervuarlar ve göller gibi yüzeysel su kaynakları çevresindeki): Mutlak koruma alanı üst sınırından itibaren yatay 700 m. genişliğindeki kara alanıdır. Söz konusu alan sınırının su toplama havzası sınırını aşması halinde kısa mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur. ö) Orta Mesafeli Koruma Alanı(rezervuarlar ve göller gibi yüzeysel su kaynakları çevresindeki): Kısa mesafeli koruma alanı üst sınırından itibaren yatay 1000 m. genişliğindeki kara alanıdır. Söz konusu alan sınırının su toplama havzası sınırını aşması halinde orta mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur. p) Uzun Mesafeli Koruma Alanı (rezervuarlar ve göller gibi yüzeysel su kaynakları çevresindeki): Orta mesafeli koruma alanının üst sınırından başlamak üzere su toplama havzasının sonuna kadar uzanan bütün kara alanıdır. r) Mutlak Koruma Alanı (yeraltısuyu işletme alanları ve su kaynakları): Kaynak veya kuyunun hidrojeolojik, jeolojik, hidrolojik ve coğrafik durumuna göre İdare tarafından yapılmış/yaptırılmış bilimsel çalışmalarla belirlenmiş su kaynağı veya kuyunun yakın çevresidir. s) I.Derece Koruma Alanı (yeraltısuyu işletme alanları ve su kaynakları): Kaynak veya kuyunun hidrojeolojik, jeolojik, hidrolojik ve coğrafik durumuna göre, İdare tarafından yapılmış/yaptırılmış bilimsel çalışmalarla belirlenmiş; su kaynağı veya kuyunun yakın çevresinde, mutlak koruma alanı sınırından başlayıp, II. Derece koruma alanı başlangıcına kadar devam eden bölgedir. ş) II.Derece Koruma Alanı (yeraltısuyu işletme alanları ve su kaynakları): Kaynak veya kuyunun hidrojeolojik, jeolojik, hidrolojik ve coğrafik durumuna göre, İdare tarafından yapılmış/yaptırılmış bilimsel çalışmalarla belirlenmiş; su kaynağı veya kuyunun yakın çevresinde, I. Derece koruma alanı sınırından başlayıp, havza sınırına kadar devam eden bölgedir. t) Ön Arıtma: Atıksuların kanalizasyon şebekesine boşaltılmasından veya herhangi bir araç ile tekil, ortak ve kamuya ait atıksu arıtma tesisine taşınmasından önce; önem ve kirlilik yüklerine göre arıtılmaları amacıyla ASAT tarafından ilgili mevzuat gereği kurulması istenecek her türlü arıtma tesisleridir. u) Su Kirliliği: İnsan faaliyetleri sonucunda su kaynaklarının fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik, radyolojik ve ekolojik özelliklerinin, kullanım amaçlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde değiştirilmesidir.

3 ü) Tehlikeli ve Zararlı Atık: Solunum, sindirim veya deri absorbsiyonu ile akut toksisite ve uzun sürede kronik toksisite, kanserojen etki yapan, biyolojik arıtmaya karşı direnç gösteren yeraltı ve yüzey sularının kirletmemeleri için 13/02/2008 tarih ve sayılı Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve 14/03/2005 tarih ve sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği uyarınca özel muamele ve bertaraf işlemleri gerektiren maddeleri ifade eder. v) Entegre Tesis: Aynı üretim sahasında iki veya daha fazla tesisin bir arada meydana getirdiği tesisler topluluğunun bütünü olup, üretimden çıkan yan ürünlerin de işlenerek nihai üretim yapıldığı komple üretim tesisidir veya bir üretim dahilinde grubu meydana getiren komplike sanayi tesisleridir. y) Sızdırmaz Fosseptik Çukuru (Atıksu Depolama Çukuru): Evsel atıksuların toplandığı, sızdırmaz özellikli, dış ortamla ilişkisi kesilmiş ve teknik usullere göre hazırlanmış fenni çukurlardır. z) Çevre Kirliliği: İnsanların her türlü faaliyetleri sonucu havada, suda ve toprakta meydana gelen doğal olmayan değişikliklerle ekolojik dengenin bozulması ve bu tür faaliyetler sonucu ortaya çıkan salgın hastalıklar ile görüntü bozukluğu, koku, gürültü ve atık suların çevrede meydana getirdiği diğer arzu edilmeyen sonuçları ifade eder. aa) Çevre Korunması: Ekolojik dengenin korunması, havada, suda, toprakta kirlilik ve bozulmaların önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların bütününü ifade eder. bb) Ekolojik Denge: İnsan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürebilmeleri için gerekli olan şartların bütününü ifade eder. cc) Endüstriyel Atıksu, Proses Atıksuyu: Evsel atıksu dışında kalan, endüstrilerin, imalathanelerin, küçük ticari işletmelerin, organize ve küçük sanayi sitelerinin her türlü üretim, işlem ve prosesinden kaynaklanan sulardır. çç) Proses Dışı Atıksular: Kirlilik ihtiva etmeyen prosese katılmayan veya prosesten çıkmayan temassız soğutma suları ve benzeri sulardır. dd) Evsel Atıksu: Konutlardan ve okul, otel, günübirlik tesisler, işletmelerin sosyal tesisleri ve insanların günlük yaşam faaliyetlerindeki ihtiyaç ve kullanımları nedeniyle oluşan atıksulardır. ee) Akifer: Yerin altında kayaçların boşluklarında bulunan su, açılacak kuyularla alınabiliyorsa veya kaynaklarla doğal olarak boşalıyorsa su veren bu kayaçlara akifer denir. ff) Alüvyonel Akifer: Akifer kayaç; akarsuların getirdiği, deniz veya göllerin plajlarında biriken ya da rüzgarın, buzulların taşıdığı kum çakıl gibi kırıntılı tortul kayaçlardan oluşuyorsa bu kayaçlar alüvyonel akifer olarak adlandırılır. gg) Karstik Akifer: Yeraltısuyunun bulunduğu kayaçların boşlukları kireç taşı, dolomit, jips gibi eriyebilen kayaçların erimesiyle oluşuyorsa bu akiferler karstik akiferler olarak adlandırılır. Karstik akiferlerde yeraltısuyu hareketi alüvyonel akiferlere göre çok hızlıdır. ğğ) Düden: Kapalı havzaların suyunu yutan doğal karstik yapılardır. hh) Arıtma Tesisi: Alıcı ortamlara ve atıksu altyapı tesislerine deşarj kısıtlamaları sağlayıcı pratikleştiren ve kullanışlı hale getiren, ülke şartlarında uygulanabilir teknolojiler ve arıtma metotlarını içeren tesislerdir. ıı) Rendering Tesisi: Hayvan gövdelerinden, gövdeyi oluşturan kısımlardan et, et-kemik ve kan unu ile don yağı gibi değerli maddeler elde edilen tesislerdir. ii) EK: (27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) Zati İhtiyaç: Valilik koordinasyonunda oluşturulacak komisyon tarafından belirlenecek ihtiyacı ifade eder. EK: (27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) jj) İyi Tarım Uygulamaları: Ekolojik dengeyi bozmayan tarımsal üretim teknikleri ve metotları ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Su Kaynaklarının Korunması ile ilgili Genel Esaslar İlkeler MADDE 5: Değişik( 30/05/2012 tarih ve 16 nolu Genel Kurul kararı)

4 (1) İçme ve kullanma suyu rezervuarı içinde ve havzasında suların kirlenmesine, miktarının azalmasına ve/veya rejiminin bozulmasına neden olacak faaliyetler yapılamaz. Su havzalarında ASAT tarafından belirlenen deşarj noktasına kadar taşınacak olan arıtılmış atık sular Mahalli İdare tarafından belirlenmiş bir değer yok ise, 31/12/2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde ve 08/01/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğinde belirlenen şartları sağlamak zorundadır. (2) Bakanlık tarafından yapılan 1/ ölçekli Antalya-Burdur Çevre Düzeni Planı hükümleri çerçevesinde hazırlanacak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının hazırlık safhasında, altyapı ve bu yönetmelik hükümlerince düzenlenen konularla ilgili gerekli uyumun sağlanması için ASAT Genel Müdürlüğünün görüşü alınır. (3) Düdenler ve çevresindeki alan, mutlak koruma alanı olarak korunur ve telle çevrilir. Bu alanlar içerisinde, düdenlere atık atılamaz, kuyu açılarak ve/veya sızdırma kuyuları vasıtasıyla atıksular yeraltına verilemez. Değişik( 30/05/2012 tarih ve 16 nolu Genel Kurul kararı) (4) Su kaynaklarının koruma alanları üzerinde yapılacak tarımsal faaliyetlerde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili birimleri tarafından izin verilenler dışında hiçbir tarımsal ilaç, kimyasal madde ve gübre kullanılamaz. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından izin verilen gübre, kimyasal madde ve tarımsal ilaçlar kullanımı ile ilgili ise kullanıcılar gerekli izleme ve raporlama çalışmalarını yapmak zorundadır. (5) Antalya Kentine içmesuyu sağlayan su kaynaklarından ve su kaynakları rezervuarındaki koruma alanları içerisinde tespit edilecek gözlem kuyularından periyodik örnek alınarak yeraltısuyu kalitesindeki değişimler İdare tarafından izlenir. Su kalitesinde oluşacak değişiklikler ve yeni kirlilik kaynaklarının belirlenmesi durumunda, ASAT tarafından mevcut tedbirler gözden geçirilir ve gerekirse yeni tedbirler alınır/aldırılır. (6) İçme kullanma suyu rezervuarının su toplama havzaları içinde bulunan Devlete, Belediyelere ve Kamuya ait arazi ve yapılar koruma alanı için verilen kısıtlamalara tabidir. (7) Mutlak koruma alanları içerisinde bulunan Devlete, Belediyelere ve Kamuya ait alanlar gerçek ve tüzel kişilere satılamaz, devredilemez, kiraya verilemez, tahsis edilemez. (8) Mutlak koruma alanlarında, su dağıtımından sorumlu idareler tarafından, içme ve kullanma suyu kaynağındaki suyun halkın hizmetine sunulabilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü boru döşeme, su deposu, içme suyu arıtma, suyu kirlikten önlemeye yönelik arıtma tesisi inşaatı, koruma alanlarının güvenliği ve korunması amaçlı yapılmış yapıların inşaatına ve kazı yapılmasına ASAT ın uygun görüşü alınarak izin verilir. (9) İçmesuyu havzasında çalışan vidanjörler ile ilgili faaliyetler, ASAT Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği nde tanımlandığı şekilde yürütülür. (Değişik: 05/12/2011 tarih ve 33 nolu Genel Kurul Kararı) (10) Aksu çayı, Boğaçay ve benzeri alüvyonel akifer özelliğindeki, yeraltısuyu temin edilen su rezervuarlarını besleyen derelerden, kum ve çakıl çıkarılması amacıyla kum ocağı açılmasına izin verilmez. Kireçtaşı, traverten, tufa gibi karbonatlı kayaçların oluşturduğu karstik akiferlerde, kaynakların mutlak koruma alanları içerisinde; kaynak boşalım zonuna veya her türlü yeraltısuyu işletme kuyularına en az 4 km mesafeye kadar olan bölüm içerisinde maden ocağı açılmasına, işletilmesine izin verilmez. (11) Aksu çayı, Boğaçay ve kollarına, havza içerisinde bulunan yerleşim yerleri, sanayi tesisleri ve işletmelerde üretilen atıksuların hiçbir arıtma işlemine tabi tutulmadan verilmesi yasaktır. Ancak, uygun arıtma işlem ve prosesinden geçirilen atıksular ASAT tarafından belirlenecek standart değerlere uygun olarak deşarj edilebilir. (12) Bu Yönetmeliğin kapsamında kalan alanlarda yapılacak imar planlarının hazırlık safhalarında altyapı konusunda gerekli uyumun sağlanması için ASAT ın uygun görüşü alınmak zorundadır. Ayrıca, yürürlükteki planlar da bu Yönetmelik doğrultusunda düzenlenir. (13) İçme suyu havzalarında, Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri açılmasına izin verilmez. Havza içinde, mevcut Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri atıksuları ile

5 ilgili bu Yönetmelikte belirtilen önlemleri almak ve arıtılmış atık sularını ASAT ın uygun gördüğü ortama taşımak zorundadır. (14) Koruma alanlarında kalmalarına izin verilen, yeraltısuyu kullanan mevcut endüstriyel tesislerin ve konutların kullandığı su miktarının ve atıksu miktarının belirlenmesi amacına yönelik olarak, ASAT tarafından gerekli görüldüğü hallerde, su kaynağına kullanıcı tarafından sayaç takılması istenir. (15) Mülga: (27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) (16) Akış yönüne göre ardışık inşa edilmiş barajların rezervuarlarında, mansaptaki rezervuardan su alınıyorsa veya planlanıyorsa, membada bulunan barajların rezervuarlarında da, mansap rezervuardaki havza koruma hükümleri geçerlidir. (17) Su kaynaklarının koruma bölgelerinin kesişmesi durumunda, koruma öncelik durumu yüksek olan koruma tedbirleri uygulanır. (18) İleride yetkileri ASAT a devredilebilecek yeni havzalar için de bu Yönetmeliğin hükümleri geçerlidir. Değişik:(27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) (19) Bu yönetmelikte bulunmayan hususlarda 31/12/2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve 07/04/2012 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri geçerlidir. (EK: 05/12/2011 tarih ve 33 nolu Genel Kurul Kararı (20) İçme suyu depolarının içersinde bulunduğu parselde ve isale hattı güzergahının sağ ve solundan 10 ar metrelik bantta mutlak koruma alanı hükümleri geçerlidir. (EK: 27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) (21) İçme suyu kaynakları koruma alanlarında, tarımsal faaliyet olarak sadece iyi tarım uygulamalarına ve organik tarıma izin verilir. (EK: 27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) (22) Yeraltısuyu koruma alanlarına, arıtılmış olsun ya da olmasın atık suların doğrudan ve/ veya dolaylı deşarjı yasaktır. (EK: 27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) (23) Bu yönetmeliğin ekinde yer alan ve DSİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yeraltı suyu koruma alanları ve hükümlerine ilaveten, yönetmeliğin 6 ıncı maddesindeki hükümler geçerlidir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Koruma Alanları ve Bu Alanlarda Uygulanacak Yöntemler Yeraltısuyu Koruma Alanlarında Uygulanacak Yöntemler MADDE 6: (1) Mutlak Koruma Alanı: a) Bu alanda yeraltısuyu işletme tesislerinin bulunmasına, yenilerinin inşasına ve çalışmasına müsaade edilir. b) Termessos ve Gürkavak yeraltısuyu kaynaklarının mutlak koruma alanında tarihi kalıntıların açığa çıkartılması amacıyla yapılacak çalışmalara müsaade edilir. c) Duraliler, Termessos, Doyran, Gürkavak, Tekirpınarı, Yemişpınarı-Kargılıçeşme kaynakları mutlak koruma alanı içerisinde, Orman Genel Müdürlüğünün ormanları koruma ve ormanları gençleştirme çalışmalarına müsaade edilir. ç) Bu alan tel ile çevrilerek koruma altına alınır ve tellerin üzerine bölgenin su havzası koruma alanı olduğunu belirten yazılı tabelalar asılır. Mutlak koruma alanı sınırları içerisinde, arazinin çok sarp olduğu yerlerde ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından yabani hayvan koruma alanı olarak belirlenmiş alanlarda; yaban hayatının olumsuz etkilenmemesi ve telle çevirmenin gereksiz olduğu bölgelerde tel çit yerine belirli aralıklarla bölgenin su havzası olduğunu belirten uyarıcı tabelalar asılır.

6 Değişik:(27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) d) Bu alanda mevcut meskenler dondurularak, yeni her türlü yapının yapılmasına izin verilmez. Bölgedeki mevcut yapılarda üretilen atıksular, bölgedeki kanalizasyon sistemi tamamlanıncaya kadar, vidanjörlerle ASAT ın uygun gördüğü alana taşınır. e) Bütün deniz kıyısı bölgelerinde, yeraltı suyu kalitesinin korunması amacıyla, tuzlu su girişimini önleyecek emniyetli çekim tespitlerinin yapılması gereklidir. Emniyetli çekim değerinin aşılmasına yol açan kaçak kuyular, İdare tarafından belirlenerek kapatılır. Bu işlemi yapan gerçek ve tüzel kişilerin eylemi kirletme yasağı kapsamına girer. f) Bu alanda ilave olarak I. ve II. derece koruma alanında uygulanan tedbirler de aynen uygulanır. EK: (27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) g) Bu alanda, Köy Yerleşik Alan Sınırları içerisinde yapılaşmaya, 3194 sayılı İmar Kanunu, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde izin verilir. EK: (27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) ğ) Bu alanda Köylerde doğal nüfus artışı nedeniyle yeni yapılaşma alanlarına ihtiyaç duyulması halinde, bu köylerin gelişme ihtiyacı ilgili mevzuatlar çerçevesinde bu alanın dışında karşılanır. EK: (27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) h) Bu alanda, hayvancılık faaliyetlerine yerleşik halkın zati ihtiyacını karşılamak amacı ile izin verilir.halkın zati ihtiyacını karşılayacak hayvan sayısına göre kontrollü otlatmaya izin verilir. EK: (27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) ı) Sıvı ve katı yakıt depolarına izin verilmez. Her türlü katı sıvı atık ve artıkların depolanmasına ve atılmasına izin verilemez. EK: (27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) i) Bu alanda, yeni sanayi ve turizm faaliyetine izin verilmez. EK: (27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) j) Bu alanda, hiçbir şekilde madencilik faaliyetine izin verilmez. (2) I. Derece Koruma Alanı; Değişik:27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) a) Bu alanda, 26/11/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan maddeleri ihtiva eden atık suları olan sanayilere izin verilmez. b) Katı atık depolama sahası inşa edilemez. Eskiden inşa edilmiş çöp alanları en kısa sürede ıslah edilerek terk edilir. c) Nükleer reaktör ve radyoaktif hammadde işleyen, radyoaktif atığı olan fabrika kurulamaz. ç) Metalurji tesisi, petrokimya tesisi ve petrol rafinerisi kurulamaz. d) Yeni mezarlıklar inşa edilemez. e) Mezbaha, entegre et tesisi, rendering tesisi kurulamaz Değişik: (27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) f) I. derece koruma alanı olarak ilan edilmiş bölgelerin, kireçtaşı, traverten, tufa gibi karbonatlı kayaç özelliği taşıması durumunda, madencilik faaliyetlerinin yeraltısuyu işletme kuyularından en az 4 km uzakta olması şartı aranır. I. derece koruma alanı alüvyonel akifer özelliği taşıyor ise, bu alandan kum ve çakıl alınmasına izin verilmez. g) Duraliler Kaynakları I. derece koruma alanında yeni alanlar yerleşime açılmadan önce kanalizasyon alt yapısının tamamlanmış olma ön şartı aranır. Mevcut yapılar da öncelikli olarak inşa edilecek kanalizasyon sistemine bağlanır. ğ) Yeraltına hiçbir şekilde (kuyu açarak, yüzeyde göllendirerek, fosseptik çukuru v.b) atık su deşarjı yapılamaz. Atık su deşarjı amaçlı daha önce açılmış olan kuyular kapatılır.

7 Değişik( 30/05/2012 tarih ve 16 nolu Genel Kurul kararı) h) Bu alanda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili birimleri tarafından izin verilenler dışında hiçbir tarımsal ilaç, kimyasal madde ve gübre kullanılamaz. Kimyasal ilaçların ambalajları tehlikeli atık kapsamında değerlendirilerek bertarafı sağlanır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından izin verilen gübre, kimyasal madde ve tarımsal ilaçlar kullanımı ile ilgili ise kullanıcılar gerekli izleme ve raporlama çalışmalarını yapmak zorundadır. ı) Bu alanda ilave olarak II. derece koruma alanında uygulanan koruma tedbirleri de uygulanır. EK: (27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) i) Sıvı ve katı yakıt depolarına izin verilmez. Her türlü katı sıvı atık ve artıkların depolanmasına ve atılmasına izin verilemez. EK: (27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) j) Bu alanda, yeni Organize Sanayi Bölgesi alanına izin verilmez. (3) II. Derece Koruma Alanı: Değişik: (27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) a) Bu alanda, 26/11/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan maddeleri ihtiva eden atık suları olan sanayilere izin verilmez. b) Nükleer reaktör ve radyoaktif hammadde işleyen, radyoaktif atığı olan fabrikalar, kimyasal atığı olan deri işleme fabrikaları, rendering tesisi olan et kombine tesisleri kurulamaz. c) Metalürji tesisi, petrokimya tesisi ve petrol rafinerisi kurulamaz. ç) Yeni mezarlıklar inşa edilemez. d) Yeraltına hiçbir şekilde (kuyu açarak, yüzeyde göllendirerek, fosseptik çukuru v.b) atık su deşarjı yapılamaz. Ancak, kapalı havzalarda arıtma prosesinden geçirilen evsel atıksular ASAT ın uygun göreceği şekilde rehabilite edilerek deşarj edilebilir. Değişik( 30/05/2012 tarih ve 16 nolu Genel Kurul kararı) e) Bu alanda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili birimleri tarafından izin verilenler dışında hiçbir tarımsal ilaç, kimyasal madde ve gübre kullanılamaz. Kimyasal ilaçların ambalajları tehlikeli atık kapsamında değerlendirilerek bertarafı sağlanır. f) Endüstriyel tesislerde üretilen proses dışı sular yeraltına verilemez. g) Atıksularla veya yağmur suları ile çözünerek yeraltı suyuna taşınabilecek nitelikteki maddeler yeraltı suyu besleme havzası içerisinde zeminde doğrudan depolanamaz. ğ) Yeraltı sularının kirlenmemesi için tedbir almak amacıyla her türlü kimyasal madde, proses ve arıtma çamurları ve çöp çürütme tankları özel atıklar ve benzeri maddelerin depolama tankları sızdırmaz nitelikli olarak yapılır. h) Tehlikeli maddelerin kullanıldığı faaliyetler sırasında, kaza ihtimali göz önüne alınarak, yeraltı suyu kirlenmesine engel olacak tedbirler alınır. EK: (27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) ı) Sıvı ve katı yakıt depolarına izin verilmez. Her türlü katı sıvı atık ve artıkların depolanmasına ve atılmasına izin verilemez. EK: (27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) i) Bu alanda, yeni Organize Sanayi Bölgesi alanına izin verilmez. Mülga: (27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) Yüzeysel İçmesuyu Havzalarının Koruma Alanlarında Uygulanacak Yöntemler MADDE 7: DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Cezai Yaptırımlar, Önlemler, Uygulama Esasları Cezai yaptırımlar MADDE 8: (1) Su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili olarak bu yönetmelikte yer alan hüküm ve yasaklara aykırı eylem ve durumların saptanması halinde, ASAT Genel Müdürlüğünce aşağıdaki işlemler yapılır.

8 a) En az iki ASAT görevlisi tarafından tutanak düzenlenir. Bu tutanakta, Yönetmelikte hüküm ve yasaklara aykırı durum ve eylemin nitelik, nicelik ve kapsamı ile bu eylem ya da durumdan sorumlu tutulabilecek gerçek ya da tüzel kişilerin kimliği ile ilgili bilgiler gösterilir. Tutanağın hazırlanmasında, mümkün olduğu takdirde sorumlu tutulabilecek kişi veya temsilcisi ile yerel kolluk örgütünün bir görevlisi de hazır bulundurulur b) ASAT Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde ilgilileri çağırır, dinler ve tutanağı inceleyip değerlendirerek Yönetmelik hükümlerine aykırı eylem veya durumun, Türk Ceza Kanunu kapsamında giren bir suç oluşturduğu sonucuna varırsa, bu suç hakkında gerekli kovuşturmanın yapılması için tutanağı, kendi mütalaası ile birlikte ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir. c) Genel Müdürlük, yaptığı inceleme ve değerlendirmede tutanakta belirtilen eylem ve durumun, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna dayanılarak yapılmış düzenlemelere göre idari nitelikte ceza verilmesini gerektiren bir eylem yahut durum olduğu sonucuna varırsa, sorumlular hakkında Çevre Kanununun 20, 21, 23'ncü Maddelerinde öngörülen cezaların tertip edilmesi için tutanağı, kendi görüşünü de içeren bir istek yazısı ile Çevre Kanunu nun 24. maddesinde anılan ilgili mülki amirliğe gönderir. ç) Yetkili makamların ceza kovuşturması ve ceza tertibi ile ilgili işlemleri, ASAT Genel Müdürlüğünce sürekli olarak izlenir ve Genel Müdürlükçe uygun görülen hallerde, yargılama aşamasında ASAT'ın davaya müdahil sıfatı ile katılması sağlanır. d) Aykırı eylem ve işlemlere durumuna göre en çok üç ay ek süre verilir ve bu süre sonunda ihlal giderilmezse faaliyetin kısmen veya tamamen durdurulmasına karar verilir. e) Yönetmelik hükümlerini ihlal eden yapı ve tesislerden uygun hale getirilebilecek olanların en çok bir aylık süre içerisinde uygun hale getirilmesi istenir. Uygun hale getirilemeyecek nitelikte olanlar ile verilen sürede ihlali giderilmeyen yapı ve tesislerin yıkımına karar verilir. Bu tesisler, ASAT tarafından yıkılır ya da yıktırılır. f) ASAT a ait her türlü menkul ve gayrimenkul mallar 2560 sayılı Kanunun 27. Maddesi gereğince kamu malı sayılıp, bu mallara verilen zararlardan dolayı TCK nın ilgili gereğince gerekli işlemler yapılır. g) ASAT a zarar verilen hallerde zararın tazmini için gerekli kanuni işlemler yapılır. Ayrıca 2560 sayılı İSKİ Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince para cezası uygulanır. Önlemler MADDE 9: (1) Su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili olarak bu Yönetmelikte ve diğer mevzuatta yer alan hüküm ve yasaklar ile bunlara dayanarak ASAT tarafından alınmış karar ve önlemlere aykırı durum ve eylemlerin saptanması halinde ASAT Genel Müdürlüğünce aşağıdaki işlemler yapılır. Değişik:(30/05/2012 tarih ve16 nolu Genel Kurul Kararı) a) İçme ve kullanma suyu temin edilen su kaynağının korunması ve sürdürülebilir kullanımının koruma ve kullanma ilkelerinin belirlenmesi amacıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığının koordinasyonunda özel hüküm belirleme çalışması yapılır/yaptırılır. b) Yüzey suyu kaynağının kirlenmesine neden olan ya da böyle bir sonucun doğmasına yol açma tehlikesi arz eden eylemlerin ya da faaliyetlerin tespiti halinde, bu faaliyetlerin veya eylemlerin durdurulması, engellenmesi ya da ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınması, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yahut ilgili Belediye Başkanlığına bağlı Belediye Zabıta Müdürlüğünden talep edilir. c) Doğrudan yüzey suyu kaynağı veya şebekesini kirleten eylem ve faaliyetler ile havzadaki koruma alanlarında yapılması bu yönetmelik hükümleri uyarınca ya da diğer mevzuatla yasaklanmış olan eylem ve faaliyetler, su kaynağının kirlenmesine neden olan veya böyle bir sonucun doğmasına yol açma tehlikesi arz eden eylem ve faaliyetler sayılır. ç) Yönetmelik hükümleri uyarınca koruma alanlarında inşası yasaklanmış binalar ile her çeşit tesisat ve muhdesatın yapımının önlenmesi, yapılması sürenlerin yapımının durdurulması ve mühürlenmesi yetki alanına göre Büyükşehir Belediye Başkanlığından veya ilgili Belediye Başkanlığından talep edilir. d) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılmış Yönetmeliklerde su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili olarak konmuş bulunan yasak ve

9 hükümlere aykırı eylem ve faaliyetlerin tespiti halinde durum ayrıca Çevre Kanununun 15. ve l6. Maddelerinin uygulanması istemini içeren bir yazı ile Valiliğe veya ilgili İlçe Kaymakamlığına bildirilir. Uygulama esasları MADDE 10: (1) Kirlenmeye karşı koruma önlemlerinin alınması ile yukarıdaki 8. ve 9. maddelerinde yazılı hükümlerin uygulanmasında aşağıdaki esaslara uyulur. a) Belediye Zabıta Müdürlüklerinden doğrudan istenen durdurma, engelleme ve ortadan kaldırma önlemlerine başvurma talepleri bakımından, ASAT Genel Müdürlüğü, 2560 sayılı Kanunun 2/d Maddesi uyarınca, Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliğinin ilgili maddesinde anılan yetkili Belediye organı sayılır. Bu tür talebi alan Zabıta Müdürü, gereken önlemin alınmasında gecikmeye neden olmayacak surette ASAT'ın önlem istemi hakkında, Belediye Başkanına da bilgi verir. b) ASAT tarafından talep edilen su kaynaklarının korunması ile ilgili önlemlerin alınmasına ilişkin iş ve işlemler bakımından Belediye Zabıta Müdürlüğünün yetki alanı, 831 sayılı Kanun ile 2560 sayılı Kanunun l. Maddesi uyarınca belirlenen alandır. c) Ayrıca Yönetmelik hükümlerine göre inşası yasaklanmış binalar ile diğer tesisat ve muhdesatın yapımının önlenmesi, durdurulması ve mühürlenmesinde, 3194 sayılı Kanunda verilen hükümler saklıdır. Harcama ve diğer giderlerin tahsili MADDE 11: (1) Su kaynaklarının korunmasına ilişkin hüküm ve yasaklara aykırı davranışların önlenmesi, meydana gelen zararların giderilmesi ve her çeşit yapılaşmanın ortadan kaldırılması için ASAT Genel Müdürlüğünce yapılan harcamalar ve diğer giderlerin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsilinde, aşağıdaki hükümler uygulanır. a) Harcama, gider ve zararların belgeye bağlanmış tutarı bir tutanağa geçirilip tahsilatı yapacak İdare nin yetkili dairesine gönderilerek, gerekli kovuşturmanın başlaması talep edilir. b) Kovuşturma aşamaları, ASAT görevlilerince sürekli olarak izlenir ve İdare nin ilgili dairesi tarafından talep edilmesi halinde, tahsilâtı yapacak yetkililere her türlü yardım sağlanır. c) Tahsil edilen paralar ASAT hesabına irat yazılır. EK: (27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) Zararların Tazmini MADDE 12: (1) Su kaynaklarının korunmasına dair yasaklara aykırı davranışların önlenmesi, meydana gelen zararların tazmin edilmesi ve her çeşit yapılaşmanın ortadan kaldırılması için ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan harcamalar ve diğer giderlerin 6183 sayılı Kanun'a göre tahsili için; harcama, gider ve zararları belgeye bağlanmış miktar bir tutanağa geçirilerek, tahsilatı yapacak yetkili daireye gönderilerek, lüzumlu takibin yapılması talep edilir. Takip safhaları, ASAT görevlileri tarafından devamlı olarak takip edilir ve ilgili dairenin talep etmesi halinde tahsilatı yapacak yetkililere her türlü yardım sağlanır. Değişik: (27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) Yürürlük MADDE 13. (1) Bu Yönetmelik, Genel Kurul tarafından kabulünü müteakip bir mahalli gazetede veya ASAT ın internet sayfasında yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Değişik: (27/05/2013 tarih ve 8 nolu Genel Kurul Kararı) Yürütme MADDE 14. (1) Bu Yönetmeliği Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü yürütür.

10 EK 1. ANTALYA TERMESSOS (KIRKGÖZ) KAYNAĞI İÇME SUYU KUYULARI KORUMA ALANI (1) Ekli haritada Termessos (Kırkgöz) Kaynakları ve İçme Suyu Kuyularının bulunduğu alan "Mutlak Koruma Alanı" olarak belirlenmiştir. Bu alanda yalnız mevcut içme kullanma suyu tesislerinin yanında yeni ilave edilecek yeraltı suyu işletme tesislerinin inşasına, Orman Genel Müdürlüğünün Ormanları korumak amacıyla yapacakları çalışmalara müsaade edilir. Ayrıca mutlak koruma alanı içerisinde yer alan Karain ve Termessos antik kentlerinin tarihi kalıntılarının açığa çıkarılması amacıyla yapılacak çalışmalara müsaade edilir. Bu alan tel ile çevrilerek koruma altına alınır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz. (2) Termessos (Kırkgöz) Kaynağı düdenlerinin çevresi tel ile çevrilerek koruma altına alınacak ve mutlak koruma alanı koruma tedbirleri uygulanacaktır (3) Ekli haritada Termessos (Kırkgöz) Kaynakları ve İçme Suyu Kuyularının I. ve II. Derece Koruma Alanı olarak belirtilen alanlarda; Su kirliliği Kontrol Yönetmeliği 22. maddesine uyulmalıdır. (4) Ekli haritada Termessos (Kırkgöz) Kaynakları ve İçme Suyu Kuyularının I. Derece Koruma Alanı olarak belirtilen alanda yeni çöp alanı inşa edilemez, yeni mezarlıklar inşa edilemez, Nükleer reaktör ve radyoaktif hammadde işleyen fabrika, metalürji tesisi, mezbaha, rendering tesisi, petrokimya tesisi, petrol rafinerisi kurulamaz. Bu alanda daha önce inşa edilerek faaliyette olan mevcut tesislerin en kısa sürede ıslah edilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca I. Derece Koruma Alanı içerisinde yeni verilecek maden ruhsatlarının; Kovanlık, Ilıca, Karataş ve Karaveliler Yeraltısuyu işletme kuyularına en az 4 km uzaklıkta olacak şekilde olması sağlanmalıdır. (5) Termessos (Kırkgöz) Kaynakları ve İçme Suyu Kuyularının II. Derece Koruma Alanında yer alan yerleşim yerlerinin kanalizasyon sistemlerinin deşarjı düdenler ve fosseptik kuyuları ile yeraltına verilmemelidir. Bucak İlçesinin kanalizasyon sistemi ile toplanan atıksuların vasıtası ile Kestel Düdenine verilmesi öncelikle durdurulmalıdır.

11

12 EK 2.ANTALYA DURALİLER KAYNAĞI İÇME SUYU KUYULARI KORUMA ALANI (1) Ekli haritada Duraliler Kaynağı İçme Suyu Kuyularının ve Düdenlerin içerisinde bulunduğu alan "Mutlak Koruma Alanı" olarak belirlenmiştir. Bu alanda yalnız mevcut içme kullanma suyu tesislerinin yanında yeni ilave edilecek yeraltısuyu işletme tesislerinin inşasına, Orman Genel Müdürlüğünün Ormanları korumak amacıyla yapacakları çalışmalara müsaade edilir. Bu alan tel ile çevrilerek koruma altına alınır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz. (2) Ekli haritada Duraliler Kaynağı İçme Suyu Kuyuları I. ve II. Derece Koruma Alanı olarak belirtilen alanlarda; Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin 22. Maddesine uyulmalıdır. Ayrıca bu alanlarda yeni çöp alanı inşa edilemez, yeni mezarlıklar inşa edilemez, nükleer reaktör ve radyoaktif hammadde işleyen fabrika, metalürji tesisi, mezbaha, rendering tesisi, petrokimya tesisi, petrol rafinerisi kurulamaz. Yukarda sözü edilen alanlarda daha önce inşa edilerek faaliyette olan mevcut tesislerin en kısa sürede ıslah edilmesi sağlanmalıdır. (3) Duraliler Kaynağı İçme Suyu Kuyuları Mutlak Koruma Alanı içerisinde yer alan Duraliler Mahallesinin kanalizasyon altyapısı öncelikli olmak üzere I. ve II. Derece Koruma Alanında yer alan yerleşim yerlerinin kanalizasyon altyapısının öncelikli olarak tamamlanması sağlanarak merkezi sisteme bağlanmalı, açılacak yeni yerleşim alanlarının öncelikle kanalizasyon altyapısının tamamlanması ön şartı aranmalıdır. II. Derece Koruma Alanında açılacak yeni yerleşim alanlarının kanalizasyon sistemine bağlanması mümkün olmayanlarının sızdırmaz çukurlar yapılarak, atıklarının yeraltına süzülmesi önlenmelidir.

13

14 EK 3.ANTALYA YEMİŞPINARI-KARGILIÇEŞME İÇME SUYU KAYNAKLARI KORUMA ALANI (1) Ekli haritada Yemişpınarı-Kargılıçeşme İçme Suyu Kaynaklarının bulunduğu alan "Mutlak Koruma Alanı" olarak belirlenmiştir. Mutlak Koruma alanında mevcut içme kullanma suyu tesislerinin yanında yeni içme suyu işletme tesislerinin inşaatı yapılabilir. Bu alanda Orman Genel Müdürlüğünün ormanları korumak amacıyla yapacağı çalışmalara müsaade edilir. Bu alan tel ile çevrilerek koruma altına alınır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz. (2) Ekli haritada Yemişpınarı-Kargılıçeşme İçme Suyu Kaynaklarının I. ve II. Derece Koruma Alanı olarak belirtilen alanlarda; Su kirliliği Kontrol Yönetmeliği 22. maddesine uyulmalıdır. Ayrıca bu alanlarda yeni çöp alanı ve yeni mezarlıklar inşa edilemez, nükleer reaktör ve radyoaktif hammadde işleyen fabrika, metalürji tesisi, mezbaha, rendering tesisi, petrokimya tesisi, petrol rafinerisi ve kimyasal atığı olan fabrikalar kurulamaz. Mevcut yerleşim yerlerinin çöpleri koruma alanı dışına taşınmalıdır. (3) Yemişpınarı-Kargılıçeşme İçmesuyu kaynaklan I. Derece Koruma Alanı içerisinde yer alan yerleşim yerlerinin kanalizasyon sistemlerinin tamamlanması, kanalizasyon inşaatı tamamlanıncaya kadar bu bölgedeki yeni yapılacak konutların fosseptik çukurlarının sızdırmazlıkları sağlanmalıdır.

15

16 EK 4.ANTALYA TEKİRPINARI İÇME SUYU KAYNAKLARI KORUMA ALANI (1) Ekli haritada Tekirpınarı İçme Suyu Kaynaklarının bulunduğu alan "Mutlak Koruma Alanı" olarak belirlenmiştir. Mutlak Koruma Alanında mevcut içme kullanma suyu tesislerinin yanında yeni ilave edilecek içme suyu işletme tesislerinin inşaatı yapılabilir. Bu alanda Orman Genel Müdürlüğünün ormanları korumak amacıyla yapacağı çalışmalara müsaade edilir. Bu alan tel ile çevrilerek koruma altına alınır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz. (2) Ekli haritada Tekirpınarı İçmesuyu Kaynaklarının I. Derece Koruma Alanı olarak belirtilen alanlarda; Su kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin 22. maddesine uyulmalıdır. Ayrıca bu Koruma alanlarında yeni çöp alanı ve mezarlık inşa edilemez ve yerleşim yerlerinin çöpleri koruma alanları içerisinde depolanmamalıdır. (3) Tekirpınarı İçmesuyu Kaynaklarının I. Derece Koruma alanı içerisinde yer alan yerleşim yerlerinin kanalizasyon sistemlerinin tamamlanması, kanalizasyon inşaatı tamamlanıncaya kadar bu bölgedeki yeni yapılacak konutların fosseptik çukurlarının sızdırmazlıkları sağlanmalıdır.

17

18 EK 5.ANTALYA GÜRKAVAK İÇME SUYU KAYNAKLARI KORUMA ALANI (1) Ekli haritada Gürkavak İçme Suyu Kaynaklarının bulunduğu alan "Mutlak Koruma Alanı" olarak belirlenmiştir. Mutlak Koruma Alanında mevcut içme kullanma suyu tesislerinin yanında yeni ilave edilecek yeraltısuyu işletme tesislerinin inşaatı yapılabilir. Bu alanda tarihi kalıntıların açığa çıkartılması amacıyla yapılacak çalışmalara ve Orman Genel Müdürlüğünün ormanları korumak amacıyla yapacağı çalışmalara müsaade edilir. Bu alan tel ile çevrilerek koruma altına alınır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz. (2) Ekli haritada Gürkavak kaynakları I. ve II. Derece Koruma Alanı olarak belirtilen alanlarda; Su kirliliği Kontrol Yönetmeliği 22. maddesine uyulmalıdır. Ayrıca bu alanlarda yeni çöp alanı ve yeni mezarlıklar inşa edilemez, nükleer reaktör ve radyoaktif hammadde işleyen fabrika, metalürji tesisi, mezbaha, rendering tesisi, petrokimya tesisi, petrol rafinerisi ve kimyasal atığı olan fabrikalar vb. kurulamaz.

19 EK 6.ANTALYA BOĞAÇAY KAYNAĞI İÇME SUYU KUYULARI KORUMA ALANI (1) Ekli haritada Boğaçay kuyularının içerisinde bulunduğu alan "Mutlak Koruma Alanı" olarak belirlenmiştir. Bu alanda yalnız mevcut içme kullanma suyu tesislerinin yanında yeni ilave edilecek yeraltı suyu işletme tesislerinin inşasına müsaade edilir. Bu alan tel ile çevrilerek koruma altına alınır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz. (2) Ekli haritada Boğaçay Kaynağı İçme Suyu Kuyuları I. ve II. Derece Koruma Alanı olarak belirtilen alanlarda; Su kirliliği Kontrol Yönetmeliği 22. maddesine uyulmalıdır. Ayrıca bu alanlarda yeni çöp alanı ve yeni mezarlıklar inşa edilemez, nükleer reaktör ve radyoaktif hammadde işleyen fabrika, metalürji tesisi, mezbaha, rendering tesisi, petrokimya tesisi, petrol rafinerisi ve kimyasal atığı olan fabrikalar kurulamaz. Yukarıda sözü edilen alanlarda daha önce inşa edilerek faaliyette olan mevcut tesislerin en kısa sürede ıslah edilmesi sağlanmalıdır. (3) Koruma alanlarında yer alan yerleşim yerlerinin kanalizasyon altyapısı öncelikli olarak inşa edilerek sisteme bağlanması sağlanmalıdır. (4) Boğaçay Mutlak Koruma Alanı ile I. ve II. Derece Koruma Alanlarında kum çakıl malzemesi temini yasaktır.

20 EK 7. ANTALYA DOYRAN İÇME SUYU KAYNAKLARI KORUMA ALANI (1) Ekli haritada Doyran İçme Suyu Kaynaklarının bulunduğu alan "Mutlak Koruma Alanı" olarak belirlenmiştir. Mutlak Koruma Alanında Mevcut içme kullanma suyu tesislerinin yanında ilave edilecek yeni içme suyu işletme tesislerinin inşaatı yapılabilir. Bu alanda Orman Genel Müdürlüğünün ormanları korumak amacıyla yapacağı çalışmalara müsaade edilir. Bu alan tel ile çevrilerek koruma altına alınır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz. (2) Ekli haritada Doyran İçme Suyu Kaynaklarının I. Derece Koruma Alanı olarak belirtilen alanlarda; Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği 22. maddesine uyulmalıdır. Ayrıca bu alanlarda yeni çöp alanı ve yeni mezarlıklar inşa edilemez, nükleer reaktör ve radyoaktif hammadde işleyen fabrika, metalürji tesisi, mezbaha, rendering tesisi, petrokimya tesisi, petrol rafinerisi ve kimyasal atığı olan fabrikalar kurulamaz.

21

22 EK 8. DÜDEN MUTLAK KORUMA ALANLARI (Sayfa 22 / 90 Düden No:1 Düden No:2 Düden No:3-4

23 Düden No:5 Düden No:9 Düden No:10

24 Düden No:11 Düden No:12 Düden No:14

25 Düden No: 15 Düden No:17 Düden No:18

26 Düden No:20 Düden No:21 Düden No:22

27 Düden No:24 Düden No:25-26 Düden No:28

28 Düden No:31 Düden No:32 Düden No:33

29 Düden No:34 Düden No:35 Düden No:36

30 Düden No:38 Düden No:39 Düden No:41

31 Düden No:43 Düden No:45 Düden No:46

32 Düden No:48 Düden No:50 Düden No:54

33 Düden No:55 Düden No:56 Düden No:58

34 Düden No:59 Düden No:64 Düden No:65

35 Düden No:67 Düden No:70 Düden No:71

36 Düden No:80 Düden No:83 Düden No:84

37 Düden No:85 Düden No:87 Düden No:88

38 Düden No:89 Düden No:90 Düden No:91-92

39 Düden No:93 Düden No:94 Düden No:95-96

40 Düden No:97-98 Düden No:99 Düden No:

41 Düden No: Düden No:104 Düden No:109

42 Düden No:110 Düden No:111 Düden No:112

43 Düden No:113 Düden No:114 Düden No:115

44 Düden No:116 Düden No:117 Düden No:118

45 Düden No:119 Düden No:120 Düden No:121

46 Düden No:122 Düden No:123 Düden No:124

47 Düden No:125 Düden No:126 Düden No:127

48 Düden No:128 Düden No:129 Düden No:130

49 Düden No:131 Düden No:132 Düden No:133

50 Düden No:134 Düden No:135 Düden No:136

51 Düden No:137 Düden No:138 Düden No:139

52 Düden No:140 Düden No:141 Düden No:142

53 Düden No:143 Düden No:144 Düden No:145

54 Düden No:146 Düden No:147 Düden No:148

55 Düden No:149 Düden No:150 Düden No:151

56 Düden No:152 Düden No:153 Düden No:154

57 Düden No:155 Düden No:156 Düden No:157

58 Düden No: Düden No:

59 Düden No:165 Düden No: Düden No:168

60 Düden No:169 Düden No: Düden No:174

61 Düden No:175 Düden No:176 Düden No:177

62 Düden No:178 Düden No:179 Düden No:180

63 Düden No:181 Düden No:182 Düden No:183

64 Düden No: Düden No:187 Düden No:188

65 Düden No:189 Düden No:190 Düden No:191

66 Düden No:192 Düden No:193 Düden No:194

67 Düden No:195 Düden No:196 Düden No:197

68 Düden No:198 Düden No:

69 Düden No:200 Düden No:

70 Düden No: Düden No:211

71 Düden No:212 Düden No:213 Düden No:214

72 Düden No: Düden No:219 Düden No:

73 Düden No: Düden No:225 Düden No:

74 Düden No: Düden No:232

75 Düden No:233 Düden No:234 Düden No:

76 Düden No:237 Düden No:238 Düden No:

77 Düden No:241 Düden No:242 Düden No:243

78 Düden No: Düden No:246 Düden No:247

79 Düden No: Düden No: Düden No:

80 Düden No:261 Düden No:262 Düden No:

81 Düden No:266 Düden No:267 Düden No:268

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, 20442 20443, 20447 ADALAR İLE 20434 ADA 14-15 PARSELLERE İLİŞKİN 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI RAPORU 1. PLANLAMA ALANI

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVZA YIKIM YÖNETMELİĞİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVZA YIKIM YÖNETMELİĞİ AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVZA YIKIM YÖNETMELİĞİ AMAÇ: Madde 1- Aydın İli hudutları içerisinde tüm yerleşim birimlerine içme ve kullanma suyu sağlayacak önemli yüzeysel su kaynaklarında

Detaylı

KARTALKAYA BARAJI HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLER

KARTALKAYA BARAJI HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLER KARTALKAYA BARAJI HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLER AMAÇ : Gaziantep iline içme ve kullanma suyu sağlayan kıta içi yüzeysel su kaynaklarından olan Kartalkaya Barajının mevcut su kalitesinin korunup, kullanımının sürdürülebilir

Detaylı

İÇME KULLANMA SUYU TEMİN EDİLEN VE EDİLECEK OLAN YÜZEYSEL SU KAYNAKLARININ KİRLENMEYE KARŞI KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

İÇME KULLANMA SUYU TEMİN EDİLEN VE EDİLECEK OLAN YÜZEYSEL SU KAYNAKLARININ KİRLENMEYE KARŞI KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK İÇME KULLANMA SUYU TEMİN EDİLEN VE EDİLECEK OLAN YÜZEYSEL SU KAYNAKLARININ KİRLENMEYE KARŞI KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİN EDİLEN VE EDİLECEK OLAN YÜZEYSEL SU KAYNAKLARININ

Detaylı

ASKİ HAVZA KORUMA YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMALARI

ASKİ HAVZA KORUMA YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMALARI ASKİ HAVZA KORUMA YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMALARI Kurum olarak, İlimize içme ve kullanma suyu temin edilen su kaynaklarını koruma çalışmalarımız, 2872 sayılı Çevre Kanununa dayanılarak çıkarılan Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU MAYIS 2016 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

TEBLİĞ. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: İÇME SUYU TEMİN EDİLEN AKİFER VE KAYNAKLARIN KORUMA ALANLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: İÇME SUYU TEMİN EDİLEN AKİFER VE KAYNAKLARIN KORUMA ALANLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 10 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28437 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: TEBLİĞ İÇME SUYU TEMİN EDİLEN AKİFER VE KAYNAKLARIN KORUMA ALANLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.09.2014 BİRİM 1İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVZA KORUMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ankara İline

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894 KABUKLU SU ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİĞİ SULARA İLİŞKİN KALİTE STANDARDLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2008-29) Resmi Gazete Tarihi: 02.06.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26894 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Su Ortamlarının Kalite Sınıflandırılması Kıtaiçi Yüzeysel Suların Sınıflandırılması Madde 7 (Mülga:RG-30/11/2012-28483) (4) Su Kalite Sınıfının Belirlenmesi

Detaylı

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE)

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) GÖRSEL MALZEME (FOTO, GRAFİK, ŞEKİL, LOGO VB.) GRAFİK VEYA TABLO (STRATEJİK PLANDA VERİLEN HEDEF VE ONLARA

Detaylı

PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER MAHALLESİ 28092 ADA 9 NOLU PARSEL İLE TESCİL HARİCİ ALANDA KAMU KURUMLARI YÖNETİM VE HİZMET ALANI (BELEDİYE HİZMET ALANI) ÖNERİLMESİ İLE İLGİLİ 1/1.000

Detaylı

DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİCLE BARAJI GÖLÜ HAVZA KORUMA YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM

DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİCLE BARAJI GÖLÜ HAVZA KORUMA YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİCLE BARAJI GÖLÜ HAVZA KORUMA YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE YASAL DAYANAK: MADDE: 1) Bu yönetmelik 2560 sayılı kanun ile belirlenen görev yetki

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

SU KAYNAKLARININ KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

SU KAYNAKLARININ KORUNMASI YÖNETMELİĞİ SU KAYNAKLARININ KORUNMASI YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM : Madde 1 Bu Yönetmelik içme kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yüzeysel su kaynaklarının evsel, endüstriyel, tarımsal ve her türlü hayvancılık

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 29/06/2012 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü Karar Tarihi : 04.12.2003 Karar No : 72-18 I. BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 : Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ (13.01.2014 GÜN 36 SAYILI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI İLE ONAYLANAN

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YERALTI SUYU KORUMA ALANLARI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YERALTI SUYU KORUMA ALANLARI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YERALTI SUYU KORUMA ALANLARI SU KALİTESİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YERALTI SULARI KALİTE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Haziran 2014 Sunu İçeriği Koruma

Detaylı

2872 Sayılı Çevre Kanunu

2872 Sayılı Çevre Kanunu TÜRK ÇEVRE MEVZUATI 1. YATAY MEVZUAT (4 adet Uluslararası Sözlesme, 6 adet Kanun, 4 adet Yönetmelik, 2 adet Teblig, 3 adet Genelge, 1adet Talimat ve 7 adet Bakanlar Kurulu Kararı) 2. ATIK YÖNETM (2 adet

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 7. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 03.11.2017 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Ülkemizde Atıksu Mevzuatı

Detaylı

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ. MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıksu altyapı tesislerinin korunması,

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ. MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıksu altyapı tesislerinin korunması, ATIKSULARIN KANALİZAS YONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıksu altyapı tesislerinin korunması, atıksuların boşaltım

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sarıbeyler barajından tarımsal sulama amaçlı

Detaylı

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE (2006/2)

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE (2006/2) Çevre ve Orman Bakanlığından: 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE (2006/2) (24 Ocak 2006 tarih ve 26059 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) 2872 sayılı

Detaylı

SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ

SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, içme ve kullanma suyu temin edilen yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarının evsel, endüstriyel, tarımsal ve her türlü

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği Ali SAĞLIK Genel Müdür

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (79/869/AB ile değişik 75/440/AB)

İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (79/869/AB ile değişik 75/440/AB) İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (79/869/AB ile değişik 75/440/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

2013-2014 YILI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE UYGULANACAK CEZALAR

2013-2014 YILI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE UYGULANACAK CEZALAR 2013-2014 YILI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE UYGULANACAK CEZALAR 2872 Sayılı Kanunun 5491 Sayılı Yasa ile Değişik 20 nci Maddesindeki Cezai işlemler HAVA KİRLİLİĞİ İLE İLGİLİ CEZALAR Kanundaki Ceza Miktarı 1/1/2013-31/12/2013

Detaylı

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, TÜBİTAK HSA/ÇİB 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI ÇOB, Valilikler HSA/ÇİB

Detaylı

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Tebliği BÖLÜM I

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Tebliği BÖLÜM I R. Gazete No. 27274 R.G. Tarihi: 30.6.2009 Çevre ve Orman Bakanlığından: Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Tebliği BÖLÜM I Amaç, Kapsam,

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 3194-3.5.1985 Resmi Gazete

Detaylı

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi MADENCİLİK VE ÇEVRE M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi 1-MADEN SAHALARI İLE İLGİLİ MADEN HAKLARI 2- ARAMA VE FİZİBİLİTE 3-OCAK İŞLETMECİLİĞİ 4-OCAK ÜRETİM YÖNTEMLERİ 5-CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRMEİ 6-MADEN

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin gayesi; içme ve kullanma suyu temin edilen

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığından

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (25.8.1988/19910 sayılı R.G.)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (25.8.1988/19910 sayılı R.G.) SIĞINAK YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (25.8.1988/19910 sayılı R.G.) SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK BÖLÜM I Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit,

Detaylı

KIYI KANUNU. Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: Kanun Numarası : Kabul Tarihi :

KIYI KANUNU. Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: Kanun Numarası : Kabul Tarihi : KIYI KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 17.04.1990 Resmi Gazete Sayısı: 20495 Kanun Numarası : 3621 Kabul Tarihi : 4.4.1990 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17.4.1990 Sayı: 20495 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçesi bulunan ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ AMAÇ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Madde l.

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Kod No:... Tarih:.../.../... Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ BASKİ GENEL KURUL KARARI Tarih : Sayı : YÜRÜRLÜK TARİHİ : BALIKESİR - 2014 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 28 OCAK 2011 TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, köy kanalizasyon tesislerinin işletme, bakım ve onarımına dair hususları düzenlemektir.

Detaylı

Madde 1 - Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenler.

Madde 1 - Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenler. Sığınak Yönetmeliği 1.Bölüm: Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenler. Kapsam Madde 2.

Detaylı

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ TR41 Bölgesi 2008 2010 10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ 10.1. Atık İstatistikleri 10.1.1. Belediye- Atık Hizmeti Verilen Nüfus ve Atık Miktarı 2008,2010 Toplam nüfus Belediye Anket uygulanan Anket uygulanan Atık

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü \ V EXP02016 AN TALYA Sayı : 90852262-301.03-5 T O S " 0.^ 0 9 /2 0 1 5 Konu: Kaş îlçesi, Sarıbelen

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI MANİSA İLİ SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, MANİSA İLİ, SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, 105 ADA 1 PARSELDE YER ALAN TAHSİS-A ALANINDA KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM 27 Haziran 2009 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27271 TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 81 - İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı

Detaylı

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir.

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir. DERS 2 Yeraltısuları Türkiye'de yeraltısularından yararlanma 1950den sonra hızla artmış, geniş ovaların sulanmasında, yerleşim merkezlerinin su gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılmıştır. Yeraltısuları,

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 01.10.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27716 ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

4.9. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği nin İçme Suyu Kaynaklarını Tehdit Eden Hükümlerinin İptali Talebiyle Açtığımız Dava Sonuçlandı

4.9. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği nin İçme Suyu Kaynaklarını Tehdit Eden Hükümlerinin İptali Talebiyle Açtığımız Dava Sonuçlandı 4.9. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği nin İçme Suyu Kaynaklarını Tehdit Eden Hükümlerinin İptali Talebiyle Açtığımız Dava Sonuçlandı 22.07.2008 / 28.08.12760 Dünya, önündeki ciddi su krizini tartışır,

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR

KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR Dr. Canan KARAKAġ ULUSOY Jeoloji Yüksek Mühendisi 26-30 Ekim 2015 12.11.2015 Antalya Kentsel Su Yönetiminin Evreleri Kentsel Su Temini ve Güvenliği

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Doç.Dr. İbrahim Demir İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü idemir@itu.edu.tr,

Detaylı

1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Eğirdir İlçesi, Balkırı köyü 157 ada 19 nolu parsel içerisinde kalan alanı kapsamaktadır. Çalışma alanı, M25-C-3-A nolu

Detaylı

YÖNETMELİK İÇME-KULLANMA SUYU HAVZALARININ KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK İÇME-KULLANMA SUYU HAVZALARININ KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİK 28 Ekim 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30224 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK İÇME-KULLANMA SUYU HAVZALARININ KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ

ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ TÜRKĠYE DE ATIKSU MEVZUATI Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (2004) ÇEVRE KANUNU

Detaylı

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 )

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 ) SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 KONU: Atıksu Arıtma Tesisleri için İş Termin Planı GENELGE ( 2006/15 ) Çok çeşitli amaçlarla su kaynaklarına olan hızlı talep artışının karşılanması,

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA m T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- Konu: Kaş İlçesi, Belkonak Mah, 123 ada 2 p ve 124 ada 10 p NİP K EXP0

Detaylı

GEDİZ HAVZASI Gediz Nehri nin uzunluğu 275 km 175 km si Manisa ili 40 km si Kütahya ili 25 km si Uşak 35 km si İzmir

GEDİZ HAVZASI Gediz Nehri nin uzunluğu 275 km 175 km si Manisa ili 40 km si Kütahya ili 25 km si Uşak 35 km si İzmir 1/15 GEDİZ HAVZASI Gediz Nehri nin uzunluğu 275 km 175 km si Manisa ili 40 km si Kütahya ili 25 km si Uşak 35 km si İzmir 2/15 Gediz Havza Koruma Eylem Planı (2008) Gediz Havza Koruma Revize Eylem Planı

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

Alıcı Ortam; Atıksuların deşarj edildiği deniz, göl, gölet, dere, akarsu ve arazidir.

Alıcı Ortam; Atıksuların deşarj edildiği deniz, göl, gölet, dere, akarsu ve arazidir. Su Havzalarını Koruma Yasal Dayanak Amaç, Kapsam Ve Yasal Dayanak Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; içme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yüzey ve yeraltısu kaynaklarının evsel, endüstriyel,

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI 9/8/1983 tarihli ve 20 nci maddesi gereğince, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları şunlardır: a) Ek 4 üncü madde uyarınca

Detaylı

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31 İçerik Dünyadaki su potansiyeline bakış Türkiye deki su potansiyeline bakış Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Görevleri Mevzuat Çalışmaları Yapılan Faaliyetler Su Tasarrufu Eylem Planı Su Ayakizi Çalışmaları

Detaylı

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1 İÇERİK 1. HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI 2. MARMARA VE SUSURLUK HAVZALARI 3. ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ 4. HAVZA YÖNETİM YAPILANMASI 5. NEHİR HAVZA YÖNETİM

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/683 18/01/2013 Konu: Çevre İzin Belgesi PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş (Bakır Madeni ve Zenginleştirme Tesisi) Madenköy/Siirt MADENKÖY/ŞİRVAN ŞİRVAN

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK BÖLÜM I. Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK BÖLÜM I. Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK (06.03.1991 RG:20806) Amaç BÖLÜM I Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Madde 1- Bu Yönetmelik, sığınakların

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık 120 Pafta, 12626 Ada 1 parsel ile 12341 Ada 68 parsel arasında kalan tescilsiz kadastral alandaki (Eski 970 Ada 2 Parselin) Park Alanının bir kısmının Cami Alanına Alınmasına

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNĠVERSĠTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 17.12.2015 1 2 o Evsel, endüstriyel,

Detaylı

YÖNETMELİK DSİ YERALTISULARI TEKNİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK DSİ YERALTISULARI TEKNİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 7 Haziran 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27957 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK DSİ YERALTISULARI TEKNİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 23/6/1972 tarihli ve

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal-Yakacık Eski:7971 Yeni: 12427 ada 2 parsele ilişkin Eski:7971 Yeni: 12427 ada 1 parsel Maliki Tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje

Detaylı

MİSİNLİ PLAN NOTLARI

MİSİNLİ PLAN NOTLARI MİSİNLİ PLAN NOTLARI A UYGULAMA HÜKÜMLERİ A.01- Uygulama net parsel üzerinden yapılacaktır. Uygulama imar planlarında yapılara kot binanın oturacağı tabii zemin ortalaması esas alınarak verilecektir. A.02-

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BÖLÜM I

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BÖLÜM I 30 Haziran 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27274 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BÖLÜM

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER MAHALLESİ, (28092 ADA 9 VE 10 NOLU PARSELLER) BELEDİYE HİZMET ALANI 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

Eğitmen. Kimya Mühendisi Çevre Görevlisi ve Eğiticisi ÇED Koordinatörü A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Eğitmen. Kimya Mühendisi Çevre Görevlisi ve Eğiticisi ÇED Koordinatörü A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Eğitmen Kimya Mühendisi Çevre Görevlisi ve Eğiticisi ÇED Koordinatörü A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Madde - 2 Şirket Tanıtımı Çevre İzin ve Lisans İşlemleri Çevre Danışmanlık Hizmeti Çevre Mevzuatı Uygulamaları

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi GENELGE (2011/9) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Genelgenin amacı; Türkiye nin yargılama yetkisine

Detaylı