Vİİ. ULUSLARARASI AMBALAJ KONGRESİ. f/i INTER/VA TIONAL PACKA6IN ~ CON6RESS and EXHIBITION

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vİİ. ULUSLARARASI AMBALAJ KONGRESİ. f/i INTER/VA TIONAL PACKA6IN ~ CON6RESS and EXHIBITION"

Transkript

1 -~ 1.bUYURU < 013 1~ ANNOUNCEMENT er,. Vİİ. ULUSLARARASI AMBALAJ KONGRESİ ve SERGİSİ / f/i INTER/VA TIONAL PACKA6IN ~ CON6RESS and EXHIBITION 9-11 MAYIS / MAY2013 TEPEKULE KONGRE VE SERGİ MERKEZİ TEPEKLILE CONVENTION AND EXHIBITION CENTRE BAYRAKLI IZMİR TÜRKİYE TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI UNION OF CHAMBERS OF TURKISH ENGINEERS AND ARCHITECTS CHAMBER OF CHEMICAL ENGINEERS

2 Ave S Ambalaj Kongresi bilindiği gibi Kimya Mühendisleri Odası taraffindan, Ege Bölge Şubesi koordinatörlüğünde ilki ulusal diğerleri uluslararası olmak üzere 1997 yılından bu yana, iki yılda bir yapılagelmektedir da Istanbul un Avrupa Kültür Başkenti olması nedeniyle ambalaj fuarının ardından VI. Uluslararası Ambalaj Kongresi İstanbul da başarıyla gerçekleştirildi. Ambalaj 2013 bu kez İzmir Tepekule de Vİİ. Uluslararası Ambalaj Kongre ve Sergisi başlığı ile Mayıs 2013 de çalıştaylar da yer alarak gerçekleştirilecektir. Ortak bir kullanım alanı olması nedeniyle ambalaj konusu gerek bilimsel gerek endüstriyel alanda sürekli yenileşme gösterdiği gibi bu özelliği diğer sanayi dallannm da gelişmesine yol açmaktadır. Son yıllarda gözlenen iklim değişikliği ve ekonomik kriz gibi üretimin kısıtlanmasına da yoi açan pek çok olumsuz olaylar yaşanmaktadır. Bu nedenle doğal ya da yapay yollarla elde edilen ürünlerin özelliğini bozmadan saklanabilmesi, korunabilmesi ve taşınabilmesini sağlayan ambalajiama bu olumsuzluklara çözüm getirebilmektedir. Ambalaj maizemelerindeki özelliklerin iyileştirilebilmesi, çeşitlerin artması da maddenin değerini ve özelliklerini kaybetmeden gereksinim duyan kesime ulaştınlabilmesini sağlamaktadır. Bu da öncelikle sağlıklı yaşamın sürdürülebilmesinde aynca israffin önlenmesinde önemli bir katkıdır. Kimya Mühendisleri Odası bu alana yönelik, tiizüğü gereği bilimsel etkinlikler düzenleme kapsamında, kongre yapmayı amaçlamış, 2013 de 16. Yılı olan bu çabayı Vİİ. Uluslararası Ambalaj Kongre ve Sergisi ni düzenleyerek sürdürmektedir. Bu kongrede özellikle ambalaj-çevre, sürdürülebilirlik, ambalajda yenilikler ve yeni teknolojiler ağırlıklı olarak işlenecektir. Öncekilerde olduğu gibi bu etkinlikte ambalaj sanayi, buna destek veren diğer sanayi dalları, bilimsel kuruluşlar, konuyla ilgili kamu kuruluşları, kullanıcılar bir araya gelerek yenilikleri tartışacak, paylaşacak, sorunlara çözüm üretmeye çalışacaktır. Yeni projeler ve yeni birliktelikler oluşacaktır. Sizleri kongrenin birlikteliğinizle başanlması için geniş katılım ve bildiri çeşitliliği ile katkı yapmaya davet ediyoruz. Teşekkür ederiz. TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Kongre Yürütme ve Düzenleme Kurulu

3 0 C Eaııd CO As it is known, Packaging Congress is held every other year by the Coordinatiorship of Chamber of Chemical Engineers, the ffirst of which is held nationally. As Istanbul was chosen as European Capital of Culture of 2010, Vİ. International Packaging Congress was held successfully in Istanbul in OEis year, Vİİ. İnternational Packaging Congress and Exhibition will be held on 9-11 May 2013 in Tepekule Congress Center. Workshop will be held during this event, as well. Besides packaging issue is developing continuously in scientiffic and industrial area because of its common usage, this feature contributes to the developments of the other industrial areas. Many unfavorable facts such as climate change and economical crisis, led to restrictions on production in recent years. OEerefore, packaging, that obtains storing, saving and carrying of the natural or synthetic products, can be the remedy for these unfavorable events. Developing characteristics of packaging materials and their varieties will have signifficant impact on the product to reach their destination maintaining that the value and characteristics of the product would not change during transport. OEis is a signifficant contribution to sustainability and health of the public life and reduction of waste. Chamber of Chemical Engineers, sticking its own regulations stating its responsibilities related to the organization of scientific congresses, aimed to organize Vİİ. International Packaging Congress in 2013, in the 16th year of this endeavor. The congress will mainly deal with packaging-eııvironment, sustainability, innovations in packaging and new packaging technologies. The packaging industry, other related supporting industries, scientiffic institutions, consumer groups, and relevant public institutions will come together to discuss and share innovations, and try to solve problems our industry is facing. Development of new projects and cooperations between scientiffic groups and companies are expected, as well. We invite you to contribute to the congress with high level of participation and various papers. Your participation will be essential to enrich the congress program. OEanks in advance for your participation and contribution. UCTEA Chaniber of ~henıical Engineers Congress Executive and Organizing committee

4 K N R TAKVM 0 SSSC DU Genişletilmiş Bildiri özetleri Son Tarih Submission ofextended Abstracts Bildiri kabulünt~n duyurulması / Announcement ofaccepted Papers Bildirilerin tam metinlerinin teslimi / Submission offull Papers Reklam Başvurusu için Son Tarihi Deadline for advertisement Sponsorluk Başvurusu için Son Tarih / Deadline for Sponsorship Sergi Başvurusu için Son Tarih Deadlinefor Exhibition NG E K N U LARI ONG SS OP CS A. Temel Ambalaj Yapı Maddeleri / Basic Packaging industry. Geleneksel Ambalaj lar Traditional Packaging (Polimer / Polymer, Kağıt Paper, Cam / Glass, Metal Metal, Ahşap Esaslı / Wood Based). Yenilikçi Ambalaj lar / Innovational Packaging (Nanoteknoloji ve Nanomaizerneler / Nanotechnology and Nanomnaterials) B. Üretim ve Teknolojiler / Production and Technologies. Üretim Teknikleri / Production Techniques. Bozunabilir, Yenilebilir, Aktif ve Akıllı Ambalaj ve Uygulamalan Degradable, Edible, Active and Smart Packaging and Their Applications C. Ambalaj Tasarımı I Packagiııg Design. Yan Malzemeler: Etiket, Mürekkep, Çözgen ve Tutkal I Supply Materials: Label, Ink, Solvent and Adhesive. Yüzey İşleme ve Kaplama Surface Treatment and Coating. Klişe ve Baskı I Cliche and Printing

5 D. Makine ve Ekip mantar I Machinery and Equipment. Ambalaj ve Ambalaj Bileşenleri Üretimi için Ambalajlaına, Hazırlama, Besleme Makineleri, Paletleme Sistemleri, Robot Sistemler ve Otornasyon / Machinery for the Production ofpackaging and Packaging, Components for Packaging, Preparing and Feeding to the Packaging Machine, Pafretizing, Robotic Systems and Automation E. Gıda Ambalajı ve Gıda Güvenliği / Food Packaging and Food Safety F. Kozmetik ve Medikal Ambalaj / Cosmetics and Medical Packaging G. Dağıtım Ambalajiarı ve Yenilikler I Distribution Packaging and Iıınovatioııs H. Ambalajda Standartlar, Testler ve Fikri Mülkiyet Hakları / Standards, Tests and Intellectual Property Rights in Packaging 1. Ambalajlamada Sürdürülebilirlik ve Atık Yönetimi / Sustainability and Waste Management in Packaging. Kaynakların Verimli Kullanımı ve Optimizasyon / Effective Usage of Sources and Optimization. Geridönüşüm-Gerikazanım, Tekrar Kullanım ve Yenilenebilir Ambalaj / Recyclability Recovery, Reusability & Renewable Packaging J. E-Ticaret ve Ambalaj / E-Commerce and Packaging. Pazarlama Marketing. Dağıtım Distribution K. Ambalaj Eğitimi / Packaging Education. Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimi Undergraduate and Graduate Education. Kurs ve Eğitim Modelleri, Uzaktan Eğitim / Model for Teaching and Training, Distance Education. Tüketici Eğitimi I Consumer Education

6 BLDRİ ÖZ Ti YA 1M U LLA I 0 TORASTRACS Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce hazırlanacaktır. Özetler 200 sözcükten az olmayacak, 1 sayfayı aşmayacak şekilde ve içerik anlaşılabilir biçimde verilerek 15 Şubat 2013 tarihine kadar info(~ambalaj2013.org adresinden Kongre Sekretaryası na ulaştırılmalıdır. Ozetler; A4 formatında üstten ve aittan 5 er cm, her iki yandan 4 cm boşluk bırakılarak, Times New Roman fontunda 12 punto ve tek satır aralığında PC Uyumlu MS Word ile yazılmalı, başlık sayfa ortalanarak kalın harflerle Türkçe ve Ingilizce olarak; bir satır boşluk bırakılarak sırasıyla, yazarların ad ve soyadları; çalıştıkları kurumlar ve yazışma adresleri ile e-postaları alt alta yazılmalıdır. Bildiriyi sunacak kişinin adınm altı çizilmelidir. Bunlardan sonra 2 satır boşluk bırakılarak Türkçe ve İngilizce özetler yazılmalıdır. Abstracts should be understandable in detail with no more than one page and not less than 200 words in English or Turkish (Turkish abstracts should also include English translation) and must be sent until 15 February 2013 to the congress Secretariat via info~,aınbalaj2013.org Abstracts must be typed on A4 page leaving 5 cm margins on top and bottom sides and 4 cm left and right sides, written in a PC compatible computer with MS Word using Times New Roman 12 font size with single spacing. Title of abstract should be centered and written with bold letters. Leaving a space beneath the title, authors names should be written again followed by a space and institution addresses and e mail addresses must be written by one under the other. Name of author who would submit the presentation must be underlined. Abstract text should be started affier leaving two blank lines ffloın the address line. AT LIMO RETLERI 0 S E S Katılımcı I Participant Olağan Katılımcı I Participant Kimya Mühendisleri Odası Üyeleri I Members of C hamber of chemical Engineers Öğrenci Katılımcı I Student Katılım ücreti I Participation fee 300 TL I 135 Euro 250 TL 125 TL I 55 Euro Eşlikçi Katılımcılar I Accompanying Person 150 TL I 75 Euro *Kimya Mühendisleri Odası üyeleri, ödeme makbuzlarma sicil numaralarını yazmalı, elden ödeme yapmaları durumunda oda üye kimlik kartlarını yanlarında bulundurmalıdırlar.

7 **Eşlikçi katılımcılar, oturumlara katılamazlar; sadece sosyal etkinlik ve yemeklere katılabilirler. Katılım ücretlerine çay-kahve ikramları, açılış kokteyli, öğle yemekleri, kongre yemeği ve çanta dahildir. Eşlikçi katılımcı ücretinin içinde kongre çantası yoktur. Kongreye delege olarak katılmak isteyen kişi ve kuruluşlann başvuru formunu ve banka dekontu fotokopisini tarihine kadar Kongre Sekretaryasına göndermeleri, katılım bedellerini ise aşağıdaki hesap numarasına yatırmalan gerekmektedir. **Accompaıı; ing people may not attend the congress sessions; but the social acitivities and meals. Participant fees include colee breaks, opening coctail, lunches, briefcase and congress banquet. Accompanying person fees cover all exceptfor briefcase. Fotocopies of the application form and the bank receipt of the participants should be sending by mail or fax to the Congress Secretariat ııo later than Participants fee payment should be made to the following account numbers below: esap No / Account Number: Türkiye İş Bankası Alsancak Şubesi IBAN No: TR R K AM K $ J ~LAR1 R G 0 DI JO S Kongrede sunulacak bildiri özetleri bir kitapta toplanarak tüm katılımcılara dağıtılacaktır. ilgili konularda etkinlik gösteren kuruluşlarm ürün ve hizmetlerini tanıtmak amacıyla kitaba reklam alınacaktır.. Bildiri özetleri kitabı 16,2x22,9 cm boyutlarında olacaktır. Reklam boyutu maksimum 1 5x22,9 cm olmalıdır.. Siyah beyaz baskının yanı sıra ek renk kullanılacağı gibi trigromi baskı da yapılabilecektir. Reklam bedelleri siyah beyaz ve renidi baskılar için aynıdır.. Reklam vermek isteyen kuruluşlar 22 Nisan 2013 tarihine kadar reklam başvuru formunu, baskıya hazır 2 adet basılı asıl ve.tiff formatında reklamının 1 adet CD kopyasını yazışma adresine ulaştınnaları ve reklam bedellerini 22 Nisan 2013 tarihine kadar ilgili hesap numaralarına yatırmaları gerekmektedir. Reklam bedelleri ArkaKapak :2000,OOTL Ön iç Kapak : 1 500,00 TL Arka iç Kapak : 1 000,00 TL Iç Sayfalar : 500,00 TL Kitap Ayracı (4 cm x 25 cm) : 1 000,00 TL The abstracts ofproceedings will be published in the book of congress and be delivered to al/participants. Advertisements will be taken to advertise products and services of institutions.

8 . Pages of proceedings book will be in size 16.2x22. 9 cm. The size of advertisements must be max. 15x22.9 cm.. Besides black-white and added color printing, process printing could be possible.. Advertisement payments are same for both colored and black & white printing.. The advertisement application form, 2 advertisement prints, and one CD copy of the advertisement in t~j7forınat must be sent until Aprfi 22, Advertiseınentpavments should also be delivered until April22, Fees for Advertisement Backcover.~ TL Inner side ofthefflont cover TL Inner side ofthe back cover.~ TL Inner pages : TL Bookmarks (5 cm x24 cm).~ TL SERGİ KATILIMI PA 0 0 T TIO Sergiye katılım bedeli 100,00 TL /rn2 dir ve en küçük stand alanı 9 m~ dir. Sergi kongrenin başlangıç tarihinde (9 Mayıs 2013) saat 11 :00 de açılacak, bitimi akşamı (11 Mayıs 2013) saat 1 7:00 de sona erecektir. Katılan kuruluşlar gerekli malzemeyi serginin açılışından 24 saat önce serginin bulunduğu alana getirmek ve en az 15 saat önce ürünlerini sergilemek üzere tüm hazırlıklannı tamamlamak ve sergi süresince standlarmda yetkili kişiler bulundurmakla yukümlüdürler. Fee for exhibitions is 100 TL m2 and minimum exhibition area is 9 m2. The exhibition will commence on 9 May, 2012 at 11:00 and close on 11 May, 2012 at 17:00. Participants should bring everything necessaryfor exhibition 24 hours before and set in 15 hours before the opening of the exhibition. During the exhibition each participant should have an authorized person at stand.

9 S ONSO OŞU LA I A-Platin Sponsor: TL Nakit Destekleme Karşılığı. Bildiri özetleri kitabının iç sayfalarında 1 tam sayfa rek1~rn,. 8 kişi ücretsiz delege,. 24 m2 sergi alanı verilecektir.. Her türlü basılı kongre duyurusunda ve kitabında, kongre ve sergi girişlerinde destekleyen kuruluş olarak logo ve adı yer alacaktır. B-Altın Sponsor: TL Nakit Destekleme Karşılığı. Bildiri özetleri kitabının iç sayfalannda 1 tam sayfa reklam,. 6 kişi ücretsiz delege,. 21 m2 sergi alanı verilecektir.. Her türlü basılı kongre duyurusunda ve kitabında, kongre ve sergi girişlerinde destekleyen kuruluş olarak logo ve adı yer alacaktır. C-Gümüş Sponsor: TL Nakit Destekleme Karşılığı. 4 kişi ücretsiz delege,. 15 m2 sergi alanı verilecektir. Her türlü basılı kongre duyurusunda ve kitabında, kongre ve sergi girişlerinde destekleyen kuruluş olarak logo ve adı yer alacaktır D-Bronz Sponsor: TL Nakit Destekleme Karşılığı. 3 kişi ücretsiz delege,. 12 m2 sergi alanı verilecektir. Her türlü basılı kongre duyurusunda ve kitabında, kongre ve sergi girişlerinde destekleyen kuruluş olarak logo ve adı yer alacaktır. E-Sempati Sponsor: TL Destekleme Karşılığı. 1 kişi ücretsiz delege. 9 m2 sergi alanı verilecektir. Her türlü basılı kongre duyurusunda ve kitabında, kongre ve sergi girişlerinde destekleyen kuruluş olarak logo ve adı yer alacaktır * Sponsor ffirmalar isterlerse 100 gr. ı aşmayacak şekilde tanıtım broşürünü kongre çantasına konmak üzere iletebilirler.

10 H~ZMET SP I NS I RLUĞU Hizmet sponsorluğu aşağıdaki biçimlerde yapılabilir:. Kokteyl ücretini karşılama,. Çağnlı konuşrnacı(lan)nın yoi ve veya konaklama masraflarını karşılama,. Simultane çeviri / çevirmen ücretlerini karşılama,. Bildiri özetleri kitabının basımını ya da bir kesimini, üstlenme,. Öğle yernekierinin servisini üstlenme (en az 2 günlük yemek masrafları üstlenilebilinir),. Çağnlı konuşmacılar için bölgenin tarihi, turistik ve arkeolojik tanıtımı gezisi ücretini karşılama. SPONSORS 0 D 0 S A TL SUPPORT. Free one whole page advertisement inside the abstracts ofproceedings.. Free congress participation for 10 participants.,.... Free 21 m exhibition area.. Name and logo of the sponsors will be present at congress circulars, abstracts ofproceedings, congress and exhibition entrances. B TL SUPPORT. Free one whole page advertisement inside the abstracts ofproceedings.. Free congress participation for 10 participants.. Free 15 m2 exhibition area.. Name and logo of the sponsors ı~ ill be available at congress circulars, abstracts ofproceedings, congress and exhibition entrances. ~ TL SUPPORT. Free one whole page advertisement inside the abstracts ofproceedings.. Free congress participation for 10 participants.. Free 12 m2 exhibition area.

11 . Name and logo of the sponsors will be available at congress circulars, abstracts ofproceedings, congress and exhibition entrances. D-5 OOO TL SUPPORT. Free one whole page advertisement inside the abstracts ofproceedings.. Free congress participation for 10 participants.. Free 9 m2 exhibition area.. Name and logo of the sponsors will be available at congress circulars, abstracts ofproceedings, congress and exhibition entrances. E-3 OOO TL SUPPORT. Free one whole page advertisement inside the abstracts ofproceedings.. Free congress particı~ation for I participant.. Free 9 m2 exhibition area.. Name and logo of the sponsors will be available at congress circulars, abstracts ofproceedings, congress and exhibition entrances. * Companies couldprepare a brochure of the company (not weighing heavier than 100 gı) to put into the congress bag. COLLABORİ4 TION SPONSORS İP Companies Institutes can collaborate by:. Covering the coctail costs,. Covering the travelling and or accomodation fees of invited speaker(s),. Covering thefees ofsiınultaneous translation,. Covering thefees ofpublishing the symposium abstracts book (total or partial),. Covering the lunch costs ( mininıum 2 days cost camı be covered),. Covering the expenses ofthe sightseeing tours that are to be organizedfor the invited speakers.

12 K N RJBAŞVURUF MU 0 SS PPLC TI0 0 Adı-Soyadı Name-Surname. Mesleği-GörevilJob- Title Firma Kurum University: Company Oda Sicil No (KMO üyeleri için) Adresi Address: Telefon Faks / Fax: Phone: e-posta / ( )Dinleyici olarak katılmak istiyorum / Participation without presentation ( ) Bildiri ile katılmak istiyorum. (Poster / Sözlü) Participation with presentation < Poster Oral) Bildiri Konu Başlığı Subject ofproceeding: ( ) Sponsor olmak istiyorum Participation as a sponsor ( ) Reklam vermek istiyorum I ii ould like to give advertisement ( ) Sergiye katılmak istiyorum Participation in the exhibition Çalıştaya Participation of workshop as ( ) Dinleyici / Listener ( ) konusunda Eğitimci Lecturer on olarak katılmak istiyorum. Çalı ştay ve diğer konulardaki önerileriniz! Reconımendations about workshop topics and ilie other issues: Not I P.S.: Lütfen bu formu Kongre Sekretaryasına iletiniz. I Please return this form to Congress Secretariat. Tarih I Date: İmza I Signature: İLETİŞİM I CONTACT US TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi AdreslAddress: 144 isokak No: 4 Kat: 3 D: 5 Alsancak İZMİR /TÜRKIYE Tel: 90 (232) , Fax: 90 (232)

VII. ULUSLARARASI AMBALAJ KONGRESİ ve SERGİSİ / 7 TH INTERNATIONAL PACKAGING CONGRESS and EXHIBITION

VII. ULUSLARARASI AMBALAJ KONGRESİ ve SERGİSİ / 7 TH INTERNATIONAL PACKAGING CONGRESS and EXHIBITION 2.DUYURU / 2 nd ANNOUNCEMENT VII. ULUSLARARASI AMBALAJ KONGRESİ ve SERGİSİ / 7 TH INTERNATIONAL PACKAGING CONGRESS and EXHIBITION 9-11 MAYIS / MAY 2013 TEPEKULE KONGRE VE SERGİ MERKEZİ TEPEKULE CONVENTION

Detaylı

ÇEŞME ALTINYUNUS RESORT & THERMAL HOTEL

ÇEŞME ALTINYUNUS RESORT & THERMAL HOTEL 1 ST ANNOUNCEMENT - 1. DUYURU INTERNATIONAL CLEANING AND PERSONEL CARE PRODUCTS AND PRODUCTION TECHNOLOGIES SYMPOSIUM AND EXHIBITION ULUSLARARASI TEMİZLİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ VE ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

1 st ANNOUNCEMENT / 1. DUYURU

1 st ANNOUNCEMENT / 1. DUYURU 1 st ANNOUNCEMENT / 1. DUYURU 4 th INTERNATIONAL POLYMERIC COMPOSITES SYMPOSIUM, EXHIBITION AND BROKERAGE EVENT IV. ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU, SERGİ VE PROJE PAZARI (IPC 2015) 7-9 MAY

Detaylı

ULUSLARARASI KATILIMLI YÜZEY AKTİF MADDELER, SABUN ve DETERJAN SEMPOZYUMU ve SERGİSİ

ULUSLARARASI KATILIMLI YÜZEY AKTİF MADDELER, SABUN ve DETERJAN SEMPOZYUMU ve SERGİSİ DUYURU ANNOUNCEMENT SE İ / EXHIBITIO N RG M / SYMP ZYU OS O P IU M E M S ULUSLARARASI KATILIMLI YÜZEY AKTİF MADDELER, SABUN ve DETERJAN SEMPOZYUMU ve SERGİSİ SURFACTANTS, SOAP and DETERGENT SYMPOSIUM and

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 2.ULUSAL LABORATUVAR AKREDİTASYONU VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 2.ULUSAL LABORATUVAR AKREDİTASYONU VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ I. DUYURU Bilindiği üzere Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen ve TS EN ISO/IEC 17025 Standardının tüm maddelerinin ve sorunlu alanlarının ele alındığı 1.Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu

Detaylı

TÜRKİYE 2. MADEN MAKİNALARI SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

TÜRKİYE 2. MADEN MAKİNALARI SEMPOZYUMU VE SERGİSİ TÜRKİYE 2. MADEN MAKİNALARI SEMPOZYUMU VE SERGİSİ TMMOB Maden - Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şubelerinin işbirliği ile düzenlenen sempozyumun amacı, ülkemizde çeşitli sektörlerde kullanılmakta olan

Detaylı

ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU ve FUARI HAKKINDA

ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU ve FUARI HAKKINDA ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU ve FUARI HAKKINDA Hepinizin bildiği gibi, toplumda enerji kültürü oluşturmak, verimlilik ve çevre bilincini geliştirmek amacıyla 1981 yılından beri her yıl Ocak ayının

Detaylı

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL ASD Genel Kurulu Gerçekleştirildi Ambalaj Sektörü İftarda Buluştu Ambalaj sektörü CARİ AÇIĞA İLAÇ OLDU www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:156 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2014 Year:28 Issue:156 FİYATI: 25TL Ambalajın

Detaylı

INTERPACK 2014 AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ FUARINA DAMGASI

INTERPACK 2014 AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ FUARINA DAMGASI AMBALAJIN OSCARLARI SAHPLERN BULDU TÜRK ÖĞRENCLERN BAŞARISI DEVAM EDYOR DEPOZTOLU OLMAK YA DA OLMAMAK www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:155 NSAN-MAYIS-HAZRAN 2014 Year:28 Issue:155 FİYATI: 25TL INTERPACK

Detaylı

sponsorluk dosyası INTERNATIONALENERGYCONGRESS 2013 sponsorship package 24-25 EKİM 2013, 24-25 OCTOBER 2013

sponsorluk dosyası INTERNATIONALENERGYCONGRESS 2013 sponsorship package 24-25 EKİM 2013, 24-25 OCTOBER 2013 ULUSLARARASIENERJİKONGRESİ INTERNATIONALENERGYCONGRESS 24-25 EKİM, 24-25 OCTOBER ATO ULUSLARARASI KONGRE SARAYI - ATO CONGRESIUM INTERNATIONAL CONVENTION & EXHIBITION CENTRE sponsorluk dosyası sponsorship

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 1.ULUSAL LABORATUVAR AKREDİTASYONU VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 1.ULUSAL LABORATUVAR AKREDİTASYONU VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ I. DUYURU Tüm sanayi dallarında yapılan ölçüm, analiz, test vb. uygulamalarda geçerli standartlara uygun ve kabul edilebilir neticelere ulaşmak için güvenilir ve doğru laboratuvar sonuçlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Detaylı

INTERNATIONAL NO-DIG 2015 ISTANBUL

INTERNATIONAL NO-DIG 2015 ISTANBUL Event Prospectus Etkİnlİk Kılavuzu A view of Topkapi Palace, Hagia Sophia and Blue Mosque from the Bosphorus INTERNATIONAL NO-DIG 2015 ISTANBUL CONFERENCE AND EXHIBITION in conjunction with WELCOME HOŞGELDİNİZ

Detaylı

Sağlık Bilişimi Kongresi Health Care It Conference

Sağlık Bilişimi Kongresi Health Care It Conference CeBIT Bilişim Eurasia CeBIT Global Conference Sağlık Bilişimi Kongresi Health Care It Conference 11 14 Eylül / September 2014 İstanbul Fuar Merkezi / Istanbul Expo Center Yeşilköy-İstanbul www.cebitbilisim.com

Detaylı

MMO Kongre ve Sergi Sarayı Tepekule Congress & Exhibition Center. 5. DEMİR ÇELİK SEMPOZYUMU 5 TH IRON & STEEL SYMPOSIUM 22-23 Mayıs/May 2014

MMO Kongre ve Sergi Sarayı Tepekule Congress & Exhibition Center. 5. DEMİR ÇELİK SEMPOZYUMU 5 TH IRON & STEEL SYMPOSIUM 22-23 Mayıs/May 2014 5. DEMİR ÇELİK SEMPOZYUMU 5 TH IRON & STEEL SYMPOSIUM 22-23 Mayıs/May 2014 TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI UCTEA CHAMBER OF METALLURGICAL ENGINEERS MMO Kongre ve Sergi Sarayı Tepekule Congress & Exhibition

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 1.ULUSAL LABORATUVAR AKREDİTASYONU VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 1.ULUSAL LABORATUVAR AKREDİTASYONU VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ I. DUYURU Tüm sanayi dallarında yapılan ölçüm, analiz, test vb. uygulamalarda geçerli standartlara uygun ve kabul edilebilir neticelere ulaşmak için güvenilir ve doğru laboratuvar sonuçlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Detaylı

Event Prospectus Etkİnlİk Kılavuzu

Event Prospectus Etkİnlİk Kılavuzu Event Prospectus Etkİnlİk Kılavuzu A view of Topkapi Palace, Hagia Sophia and Blue Mosque from the Bosphorus in conjunction with WELCOME HOŞGELDİNİZ WELCOME HOŞGELDİNİZ The ISTT International No-Dig Conference

Detaylı

DAVET / WELCOME MESSAGE

DAVET / WELCOME MESSAGE DAVET / WELCOME MESSAGE Değerli İş Dünyası Temsilcileri, 2015 yılının en büyük iş platformlarından İş ve İstif Makinaları Kiralama Zirvesi, İş ve İstif Makinaları Sektörünün son vizyonunu paylaşmak, giderek

Detaylı

Değerli Katılımcılar. Prof. Dr. Seyfettin ULUDAĞ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Konge Eş-Başkanı

Değerli Katılımcılar. Prof. Dr. Seyfettin ULUDAĞ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Konge Eş-Başkanı Değerli Katılımcılar 12-15 Kasım 2013 de İstanbul da düzenlenecek olan 4. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, 2004 yılında kurulan Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği nin dördüncü uluslararası kongresidir.

Detaylı

Mayıs 2013 - Sayı:4 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri Derne i nin ücretsiz yayınıdır, para ile satılmaz

Mayıs 2013 - Sayı:4 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri Derne i nin ücretsiz yayınıdır, para ile satılmaz Mayıs 2013 - Sayı:4 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri Derne i nin ücretsiz yayınıdır, para ile satılmaz 3 BAŞKAN IN MESAJI İSMAİL HAKKI HACIALİOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı De erli Kompozit

Detaylı

Dekoratif Aydınlatma Decorative Lighting

Dekoratif Aydınlatma Decorative Lighting www.leddergi.com Türkiye de Sektörün Tek Dergisi Nisan - Mayıs (April - May) 2014/12 Frankfurt Light+Building 2014 Dekoratif Aydınlatma Decorative Lighting 10 10 İnternational LED Systems, Technologies,

Detaylı

Değerli Katılımcılar. Türk Tıp Tarihi Kurumu Başkanı Kongre Eş-Başkanı. Türk Tıp Tarihi Kurumu İkinci Başkanı Kongre Eş-Başkanı

Değerli Katılımcılar. Türk Tıp Tarihi Kurumu Başkanı Kongre Eş-Başkanı. Türk Tıp Tarihi Kurumu İkinci Başkanı Kongre Eş-Başkanı Değerli Katılımcılar 2. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, 12. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi ve 2. Türk Diş Hekimliği Tarihi Sempozyumu bir arada olarak İstanbul da, 10-13 Aralık 2012 de, Türk Tıp

Detaylı

KONU: 2012-2013 ART PROJECT(İnternational Art Colonies and Communities in Europe -Balkans Artists')

KONU: 2012-2013 ART PROJECT(İnternational Art Colonies and Communities in Europe -Balkans Artists') III. ULUSLARARASI AKDENİZ UYGARLIKLARI ARASINDA SANAT KÜLTÜR VE TURİZM PROJE ETKİNLiĞİ Değerli Sanatçı Uluslararası Günümüz Sanatçıları Modern İfade Proje Grubu (İnternational Contemporary Artists and

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

Application Deadline Son başvuru tarihi

Application Deadline Son başvuru tarihi Uluslararası Fuarcılık Ltd. Şti. Application Deadline Son başvuru tarihi 10.08.2015 3 5 Kasım / November 2015 Lütfi Kırdar International Convention and Exhibition Center Istanbul, Turkey APPLICATION FORM

Detaylı

Reklam Tanıtım Hizmetleri ve Etkinlik Salonları

Reklam Tanıtım Hizmetleri ve Etkinlik Salonları 2015 Reklam Tanıtım Hizmetleri ve Etkinlik Salonları Advertising Promotion Services and Meeting Halls Fark edilmek Fark yaratır Make a difference Be noticed... YAPI FUARI - TURKEYBUILD YAPI FUARI - TURKEYBUILD,

Detaylı

Jan-feb 2012 ıssue o1! WWW.PROMOTURK.ORG. ocak - şubat 2012 sayı 01

Jan-feb 2012 ıssue o1! WWW.PROMOTURK.ORG. ocak - şubat 2012 sayı 01 Jan-feb 2012 ıssue o1! WWW.PROMOTURK.ORG ocak - şubat 2012 sayı 01 1 Teknoloji INTERNET web design / social media / e-marketing CREATIVE graphic design / publishing / 3D modeling PIC & MOTION photography

Detaylı

Commercial Vehicles Turkey Türkiye Ticari Araçlar

Commercial Vehicles Turkey Türkiye Ticari Araçlar 22-23 May 2012, Sheraton İstanbul Ataköy, Turkey Commercial Vehicles Turkey Türkiye Ticari Araçlar The Topics include e.g. Konferans konularından örnekler: Motor Vehicle Industry of Turkey 2012 Türkiye

Detaylı

1.ULUSLARARASI TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ 10.ULUSAL TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ. 20 24 Mayıs 2008 / 20 24 May, 2008

1.ULUSLARARASI TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ 10.ULUSAL TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ. 20 24 Mayıs 2008 / 20 24 May, 2008 1.ULUSLARARASI TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ 10.ULUSAL TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ 1 st INTERNATIONAL CONGRESS ON THE TURKISH HISTORY OF MEDICINE 10 th NATIONAL CONGRESS ON THE TURKISH HISTORY OF MEDICINE 20 24

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI SPONSORSHIP PACKAGE EASTERN MEDITERRANEAN AND MIDDLE EAST OIL & GAS CONGRESS AND EXHIBITION

SPONSORLUK DOSYASI SPONSORSHIP PACKAGE EASTERN MEDITERRANEAN AND MIDDLE EAST OIL & GAS CONGRESS AND EXHIBITION Organizer / Düzenleyici SOCIETY OF PETROLEUM GEOPHYSICISTS EASTERN MEDITERRANEAN AND MIDDLE EAST OIL & GAS CONGRESS AND EXHIBITION 29 March - 1 Aprıl 2015, Susesi Luxury Resort, Belek-Antalya / Turkey

Detaylı

WIN-WORLD OF INDUSTRY 2012

WIN-WORLD OF INDUSTRY 2012 WIN-WORLD OF INDUSTRY 2012 ENDÜSTRİ DÜNYASINDA YERİNİZİ ALIN JOIN THE WORLD OF INDUSTRY İmalat endüstrisinin kazandıran 4 uluslararası fuarı 4 winning international trade fairs for the manufacturing industry

Detaylı