EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve BiliĢimi Birimi 5S4G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve BiliĢimi Birimi 5S4G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI"

Transkript

1 EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve BiliĢimi Birimi 5S4G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük harflerle okunaklı bir şekilde doldurunuz. GENEL AÇIKLAMALAR 1.Bu soru kitapçığında Toplam 72 soru bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 90 dakikadır. 3.Sınav başladıktan sonraki 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Ancak sınava geç başlayan öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınava ilk 20 dakikadan daha geç gelen öğrenciler sınav salonuna alınmayacaktır. 4.Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 6.Sınava cep telefonu ile girmek kesinlikle yasaktır. 7.Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun kalemle işaretlenecektir. Tükenmez kalem kullanılmayacaktır. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır. 8.Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9.Sınav başlangıcından sonra ilk 20 dakika ve son 10 dakika sınav salonundan çıkmaya izin verilmeyecektir. 10. Sınav sırasında tuvalete gitmek kesinlikle yasaktır Eski ehir Osmangazi niversitesi T p Fak ltesi Bu testteki sorular n her hakk Eski ehir Osmangazi niversitesi T p Fak ltesi Dekanl 'na aittir. zinsiz kopyalanamaz, o altmak amac yla bas lamaz, elektronik ortamda yay nlanamaz.

2 Genel 1. Supratentoriyel bölgedeki tek taraflı kitle lezyonları, temporal lobun medial kenarının (unkus) tentorium açıklığından aģağı doğru herniasyonuna ne ad verilir? A) Lateral transtentoryal herniasyon B) Diensefalik herniasyon C) Tonsiller herniasyon D) Foraminal herniasyon E) Santral transtentoryal hernaiasyon 2. Hangi çağda hasta bir anlamda üzerinden sevap kazanılacak bir varlık olarak tanımlanmıģ, hastalıklar tanrıya yalvarma vesilesi, iyileģmeler ise ilahi mucizeler olarak algılanmıģtır? A) Kalkolitik çağ B) İlkçağ C) Ortaçağ D) Yeniçağ E) Yakınçağ 3. AĢağıdaki uyaranlardan hangisi insanlarda internal sirkadiyan ritimleri senkronize etmekte en etkilidir? A) Egzersiz B) Besin C) Parlak ışık D) Sosyal ipuçlar E) Kafein 4. Otuz üç yaģında kadın hasta, akut Ģiddetli baģağrısı, kusma ve görme bulanıklığı nedeniyle getiriliyor. Muayenede papilödem ve sol bacakta kuvvet azlığı saptanıyor. 4 yıldır oral kontraseptif kullanan hastanın MR ında hemorajik infarkt, MR venografisinde sağital sinüste akım bozukluğu gözleniyor. Bu hastada öncelikli yaklaģım aģağıdakilerden hangisi olmalıdır? A) İlaçsız takip B) Aspirin veya klopidogrel C) Heparin ve kumadin D) Trombolitik tedavi E) Venöz stent 5. Akut epidural hematomun genel BBT özelliği hangisidir? A) Hipodens ve hilal şeklindedir B) Hiperdens ve hilal şeklindedir C) İsointens ve hilal şeklindedir D) Hiperdens ve mercek şeklindedir E) Hipodens ve mercek şeklindedir 6. AltmıĢ dört yaģında daha önce baģ ağrısı öyküsü olmayan kadın hasta bir aydır sağ Ģakak bölgesinde Ģiddetli ağrı, genel halsizlik, iģtahsızlık, ateģ yakınmaları ile baģvuruyor. ġakak bölgesinde temasla ağrının Ģiddetlendiğini, sağ yana yatamadığını ifade ediyor. Çene kladikasyonu nedeniyle yemek yerken zorlanıyor. Temporal arterit düģünülen hastaya hemen baģlanması gereken tedavi nedir? A) Ağrı kesici ve antienflamatuvar etkili ilaçlar B) Yüksek doz metil prednizolon C) Oral metilpredniziolon D) Oksijen E) Geniş spektrumlu antibiyotik. 7. Lokma çiğnerken tek taraflı güçsüzlük olması hangi sinir paralizisini düģündürür? A) Trigeminal B) Hipoglossus C) Assessoryus D) Vagus E) Fasyal 8. Ġnme ile ilgili baģlıca nörolojik bozukluklar içerisinde yer almayan patoloji hangi seçenekte verilmiģtir? A) Spastisite şeklinde tonus bozuklukları B) Kognitif ve algısal disfonksiyon C) Pseudohipertrofiler D) Paraliziler E) Kraniyal sinirlere ait fonksiyon bozuklukları 2

3 9. Medulla spinalis yaralanmalarında görülen otonomik disrefleksi tablosunda ortaya çıkan semptom ve bulgulardan hangisi yanlıģtır? A) Ciddi baş ağrısı B) Aşırı terleme C) Yüzde kızarma D) Hipertansiyon E) Taşikardi 10. Guyon kanalında sıkıģırak tuzaklanan periferik sinir hangisidir? 14. Hangi ekstremite kuģak tipi Muskuler Distrofi (LGMD) otozomal ressesif geçiģ gösterir? A) LGMD 1A B) LGMD 1B C) LGMD 1C D) LGMD 1D E) LGMD 2E 15. A) N. Ulnaris B) N. Medianus C) N. Radialis D) N. Aksillaris E) N. Muskülokutaneus 11. Sağ üst kuadrant tip görme bozukluğunda lezyon nerdedir? A) Sağ oksipital lob üst kısmındadır B) Sol parietal lobdadır C) Sağ parietal lobdadır D) Sol temporal lobdadır E) Sağ temporal lobdadır 12. Hangisi Parkinson hastalığının tedavisinde yer almaz? A) Apomorfin B) Pramipeksol C) Ropinirol D) Rasajilin E) Sodyum valproik asid 13. Nörodejeneratif hastalık tanımını en iyi karģılayan doğru cümle aģağıdakilerden hangisidir? A) Hızlı ve selektif nöron kaybı, reaktif gliozis, orta ileri yaş B) Progresif ve selektif nöron kaybı, reaktif gliozis, çogunlukla genç yaş C) Hızlı ve yaygın nöron kaybı, reaktif gliozis, orta ileri yaş D) Progresif ve selektif nöron kaybı, reaktif gliozis, çogunlukla orta ve ileri yaş E) Hızlı ve yaygın nöron kaybı, reaktif gliozis, çogunlukla orta ve ileri yaş Yukarda beyin tomografisi görülen hastanın tanısı nedir? A) Epidural hematom B) İntraserebral hematom C) Subdural hematom D) Talamik hemoraji E) Subaraknoid kanama 16. Medulla spinalis yaralanmalı hastalarda aģağıdakilerden hangisi bası yaralarına neden olan faktörlerden değildir? A) İmmobilite B) Temiz aralıklı kateterizasyon yapılması C) Anemi D) Ateş E) Malnütrasyon 3

4 17. Hidrosefali ile ilgili aģağıdakilerden hangisi yanlıģtır? A) Hidrosefali aşırı miktarda beyin omurilik sıvısının (BOS) dilate serebral ventriküller ve subaraknoid boşlukta birikmesi ile seyreden bir bozukluktur B) Çocuklarda, hidrosefali hemen her zaman artmış kafa içi basıncı (KİBAS) ile ilişkilidir C) Normal basınçlı hidrosefalide serebral ventriküller patolojik olarak genişlemiş ve KİBAS normal sınırlardadır D) Obstruktif tip daha sık gözlenir E) Yetişkinlerde BOS üretim hızı yaklaşık 50 ml/saattir. 22. Modern zamanın bireyselleģen yalnızlaģan toplum bireyleri arasında hekimler, yaptıkları iģin niteliği ve kendilerine yüklenen görev ve sorumluluklar nedeniyle, bu yalnız kalıģtan, çeģitli meslek mensuplarına göre hangi ölçüde etkilenmektedir? A) En az B) Az C) Orta D) Çok E) En çok Nucleus pulpozus 2. Nucleus ambigens 3. Anulus fibrozus 4. End plate Ġntervertebral diskin tabakalarını hangileri oluģturur? A) Yalnız 2 B) 1-4 C) D) E) Hangi Muskuler Distrofi (MD) otozomal dominant geçiģ gösterir? A) Fasiyo-Skapulo-Humoral MD B) Walker Warburg tipi MD C) Emery Dreifuss MD D) Merozin eksikliği E) Kas Göz Beyin Hastalığı 20. Scalp i oluģturan yapılardan olmayan hangisidir? A) Gevşek areolar bağ dokusu B) Aponeuroz C) Cilt D) Periost E) Dura mater 23. Acil servise çift görme ve baģ dönmesi ile gelen hastada vertigo nedeni ne olabilir? A) Vestibüler nörit B) Meniere hastalığı C) Beningn pozisyonal vertigo D) Beyin sapı infarktı E) Perilenfatik fistül 24. AĢağıdakilerden hangisi uygun tedavi ile kontrol altına alınmıģ bir epilepside antiepileptik ilaç kesiminden sonra nöbet nüksü için önemli bir risk faktörü değildir? A) Anormal nörolojik muayene B) Nöbetlerin 2 yaşından önce başlamış olması C) Juvenil miyoklonik epilepsi D) 15 yaş altında olmak E) EEG de yaygın zemin ritmi düzensizliği bulunması 25. AĢağıdaki antiepileptiklerden hangisinin etki mekanizması diğerlerinden farklıdır? A) Karbamazepin B) Lamotrijin C) Fenitoin D) Levetirasetam E) Okskarbazepin 21. AĢağıdaki arterlerden hangisi vertebral arter sulama alanından çıkar? A) Posterior inferior serebellar arter B) Anterior inferior serebellar arter C) Superior serebellar arter D) Odituar arter E) Penetran arterler 4

5 26. Otuz yaģında erkek hasta çift görme Ģikayeti ile baģvurdu. Son ayda aralıklı olarak, özellikle yorucu bir iģ gününden sonra evde televizyon izlerken oluyormuģ. Genel anlamda kendini çok yorgun hissediyormuģ. Evine çıkarken merdivenleri çıkmakta zorlanıyormuģ. En ufak bir eforda bile nefes darlığı oluyormuģ. Yapılan nörolojik muayenesinde bilateral kolay yorulan pitoz mevcuttu. Çift görmesi her yöne bakıģta vardı. DıĢa bakıģta tüm yönlerde zorluk çekiyordu. Pupiller ve görme alanı değerlendirmesi normaldi. Egzersiz öncesi kas gücü normaldi fakat egzersiz sonrası omuz kuģağı kaslarında 4/5 kas gücü saptandı. Duyu ve refleks muayensi normaldi. Bu hastada tanı için istenecek tetkik aģağıdakilerden hangisi olmalıdır? A) Serebral tomografi B) Kas biyopsisi C) serebral MRI (kontrastlı) D) Perimetri E) Repetetif elektromyografi 27. Akut epidural hematomların özelliklerinden hangisi yanlıģtır? A) Hikayede Lucid-interval olması B) Genellikle arteriyel kanamayla oluşur C) Aynı tarafta pupil dilatasyonu olabilir D) Karşı tarafta hemiparezi-pleji olabilir E) BBT de hipodens ve hilal şeklindedir 28. Spinal travmalı hastada el sıkma hareketinde zayıflık varsa yani el parmak iç kaslarının innervasyonu bozuksa hangi servikal spinal segment etkilenmiģtir? A) C5 B) C6 C) C7 D) C8 E) C4 29. AltmıĢ iki yaģında bir erkek hasta, akģam saatlerinde banyodan çıkıyor ve o gece oğlunu havaalanında karģılaması gerektiğini hatırlamıyor. EĢine sürekli; Nereye gidiyoruz? Hava alanında ne yapacağız? sorularını soruyor. Nörolojik muayenede hasta ĢaĢkın görünüyor; ancak bilinç bozukluğu ve motor bir defisit saptanmıyor. KonuĢmanın akıcı olduğu ve kiģisel bilgilerin korunduğu görünüyor. Önceye ait bellek bozukluğu öyküsü bulunmayan hasta, 6 saat sonra normale dönüyor. Bu hastanın olası tanısı nedir? A) Alzheimer hastalığı B) Geçici global amnezi C) B12 vitamini yetersizliği D) Normal basınçlı hidrosefali E) Karotis arter alanında geçici iskemik atak 30. Medulla spinalis yaralanmalarında görülen birinci derece ölüm nedeni nedir? A) Pnömani B) Otonomik disrefleksi C) Derin ven trombozu D) Akut batın E) İdrar yolu enfeksiyonu 31. Medulla spinalis yaralanmalarında görülen nörojenik mesane ile ilgili aģağıdaki bilgilerden hangisi yanlıģtır? A) Tedavide amaç erken sosyal hayatı sağlamak ve komplikasyonlardan hastayı korumaktır. B) Spinal şok döneminde mesanenin fazla gerilmesini ve enfeksiyonu önlemek için kateterizasyona başlanır C) Tedavide amaç yüksek basınçlı ve düşük rezidülü mesane oluşturmaktır. D) Akontraktil mesane ve aşırı aktif sfinkterde en uygun tedavi temiz aralıklı kateterizasyondur. E) Crade ile işeyenlerde zamanla veziküloüreteral reflü gelişir 5

6 32. Üç yıldır Parkinson hastalığı olan 68 yaģında erkek hastada, daha önce benzer bir yakınması yokken uykuda bağırma, tekme-yumruk atma, yataktaki eģinin boğazına sarılma, yataktan düģme veya kalkıp yürüme gibi birkaç gecede bir tekrarlanan epizodlar ortaya çıkıyor. Bu epizodların sonunda uyandığında ise genellikle kendini tehdit altında hissettiği ve epizod sırasındaki davranıģlarıyla uyumlukorkulu rüyalar tanımlıyor. Bu hastadaki en olası tanıaģağıdakilerden hangisidir? A) Somnambulism B) Uyku terörü C) REM uykusu davranış bozukluğu D) Noktürnal nöbet E) Huzursuz bacak sendromu 37. Çocukluk çağına özgün kafatası kırık tipi hangisidir? A) Ping Pong tipi kırık B) Jefferson kırığı C) Parçalı kırık D) Açık kırık E) Deplase kırık 38. ASIA sınıflamasında en kötü nörolojik tablo hangi evrededir? A) A B) B C) C D) D E) E 33. Sefal hematomu subgaleal hematomdan ayıran en önemli fark nedir? A) Palpasyonla daha yumuşak olması B) Frontalden oksibitale kadar yayılır C) Sınırlarının sütur hatlarını geçmemesi D) Fraktür olmaması E) Battle arazı 39. AĢağıda verilen ilaç- yan etki ikilisinden yanlıģ olanı bulunuz? A) Valproik asit- Polikistik over B) Fenitoin- diş eti hipertrofisi C) Levetirasetam- ajitasyon D) Topiramat- diplopi E) Lamotrijin- Stevens-Johnson sendromu 34. Beyin ölümü gerçekleģmiģ bir hastada aģağıdakilerden hangisini kesinlikle izlemezsiniz? A) Derin tendon refleksleri pozitifliği B) Nabız ve kan basıncının alınabilmesi C) Ekstremite hareketlerinin varlığı D) Terleme olması E) Bilateral ışık refleksi pozitifliği 35. Botulinum toksininin nöromüsküler kavģaktaki etki mekanizması için hangisi doğrudur? A) Presinaptik Na + kanallarını bloke eder B) Presinaptik Ca ++ kanallarını bloke eder C) Postsinaptik ACh reseptörlerini bloke eder D) Presinaptik vezikülleri bağlayan membran proteinlerini bloke eder E) Postsinaptik camp yi inhibe eder 36. Viral etkenlerle oluģan yaygın ve diffüz beyin infeksiyonu aģağıdakilerden hangisidir? A) Serebrit B) Subdural ampiyem C) İntrakranyal abse D) Epidural ampiyem E) Granilamatöz enfeksiyon 40. Aterotrombotik inmelerde tedavi yaklaģımı için verilen örneklerden hangisi doğrudur? A) Aspirin kullanılamadığında oral antikoagulanlara başlanmalıdır. B) ikili antiagregan ilaç kullanımı etkinlik ve güvenilirlik açısından en uygunudur. C) Gastrointestinal şikayetleri olan hastalarda klopidogrel kullanımı ön plandadır. D) Kolesterol seviyelerinin makul düzeye indirilmesi gereklidir. E) Kalsiyum kanal blokerleri ile yüksek tansiyonun tedavisi önceliklidir 41. AĢağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) GİA veya inme geçirmemiş kişilerde düşük doz aspirin inme riskini azaltmaktadır. B) Aspirin, akut iskemik inmede kanamaya yol açtığından ilk 24 saat içinde verilmemelidir. C) Aspirin, GİA veya iskemik inmeden sonra verildiğinde inme tekrarını azaltır. D) İskemik inme geçirmiş, oral antikoagulan kullanamayan hastalara verilmemelidir. E) Aspirin, iskemik inmede diğer oral antiagreganlar ile birlikte verilebilir. 6

7 42. AĢağıdakilerden hangisi spinal enfeksiyonlar için yanlıģ bilgidir? A) Piyojenik enfeksiyonlarda en sık etken S. aereus tur. B) Pott hastalığı tbc osteomyelitinin ciddi komplikasyonudur. C) Diskitis daha çok iatrojenik nedenlere bağlı görülür. D) Spinal enfeksiyonlarda cerrahinin yeri yoktur. E) İmmunsupresif hastalarda spinal enfeksiyon görülme insidansı daha yüksektir. 43. Ellerde uyuģma Ģikayeti ile baģvuran bir hastaya yaklaģımda öykü alırken aģağıdakilerden hangisinin sorgulanması gerekir? A) Şikayetin aralıklı bir seyir gösterip göstermediği B) Şikayetin aktivitelerle ilişkisi C) Şikayete eşlik eden boyun ağrısının olup olmadığı D) Şikayete eşlik eden kol, yüz veya bacak tutulumu E) Hepsi 44. DüĢük ayağı olan bir hastada beraberinde ayak inversiyonunda da kuvvet kaybı varsa hangi patolojiyi düģünürsünüz? A) L5 radikülopati B) Peroneal sinir hasarı C) Lumbosakral pleksopati D) Siyatik sinir hasarı E) Kauda equina sendromu 45. Otuziki yaģında kadın hasta, epidural anestezi ile doğum sonrasında oturmakla ve ayağa kalkmakla olusan ve yatınca azalan baģağrılarından Ģikayet ediyor. Bu hastada, aģağıdaki MR bulgularından hangisi klinik tablo ile uyumlu değildir? A) Pakimenengeal boyanma B) Tonsiller herniasyon C) Ventriküler dilatasyon D) Subdural effüzyon E) Venöz sinüslerde genişleme 46. AĢağıdakilerden hangisi Brown-Sequard sendromunda görülür? A) Kontralateral motor kayıp B) İpsilateral ağrı duyusu kaybı C) Kontralateral ısı kaybı D) Kontralateral derin duyu kaybı E) İpsilateral ısı kaybı 47. Lomber disk hernileri en sık hangi seviyede olur? A) L1-L2 B) L2-L3 C) L3-L4 D) L4-L5 E) L5-S1 48. Lateral medüller infarktı olan bir hastada hangi nörolojik bulgu prezentasyon için atipiktir? A) Hemiparezi B) Horner sendromu C) Dizfaji D) Disfoni E) Vertigo 49. Gnostik fonksiyon bozukluğu ne demektir? A) Görememedir B) Algılar Anlamlandırır C) Algılar Anlamlandıramaz D) Algılayamaz Anlamlandıramaz E) Algılayamaz - Anlamlandırır 50. Hastaların genellikle 40 yaģ altında olduğu, kadınların erkeklere göre daha fazla tutulduğu, timüs histolojisinin normal bulunduğu, HLA DR14 ve HLADQ5 ile iliģkisinin bulunduğu Myastenia Gravis (MG) alt tipi hangisidir? A) Erken başlangıçlı MG B) Anti-Musk + MG C) Oküler MG D) Seronegatif MG E) Timomatöz MG 51. Spontansubaraknoid kanama sebebiyle tarafımız acil servise başvuran fishergrade 3 hasta yapılan DSA serebralanjıografisinde sol midserebral arter üzerinde dev bılobule anevrizması olduğu izleniyor. Hastaya cerrahi önerilip hasta cerrahiye alınıyor. Postoperatif takiplerinde hastada sağ ekstremitelerindepleji geliştiği sol santral fasyal paralizisi geliştiği izleniyor. Hastaya acil beyin tomografisi çekildiğinde hastada belirgin hematom olmadığı klipsin yerinde olduğu izleniyor. Mevcut halde hastada ilk olarak ne düģünülür? A) Hidrosefalidir B) Vazospazmabağlı sol MCA enfarktıdır C) Reversibl bir durumdur, gerileyecektir D) Klipsin neden olduğu kütle etkisine bağlıdır E) Serebellar düzeydeki etkilenmeye bağlıdır 7

8 52. Ağır komayla gelen kafa travmalı hastada artmıģ intrakraniyal basıncı düģürmenin en etkin yolu hangisidir? A) Hiperventilasyon B) Sıvı kısıtlanması C) Lomber ponksiyon D) Fenitoin 4-7mg/kg/gün E) Dexametazon 0,25mg/kg/gün 53. Multipl siklerozda baģ edilmesi gereken en önemli hücre hangisidir? A) Schwan hücresi B) Otoreaktif T hücresi C) Monositler D) Makrofajlar E) Oligodendrogla hücresi 54. Kırk yaģında kadın hasta akut sağ hemiparezi nedeniyle getirildi. Öyküsünden 2 yıl önce strok geçirdiği, 20 li yaģlarda baģlayan auralı migreni olduğu ve baba ile amcasında tekrarlayan stroklar olduğu öğrenildi. MR da periventriküler beyaz cevherde; anterior temporal bölgede hiperintens lezyonlar görülen bu olguda öncelikle düģünülmesi gereken tanı hangisidir? A) MELAS B) CADASIL C) Vaskülit D) Multiple Skleroz E) Sarkoidozis 55. Alzheimer hastalığının patolojsinde görülen senil plaklar ve nörofibriller yumaklara hangi anatomik yapıda en once ve en sık rastlanır? A) Talamus B) Hipotalamus C) Substantia nigra D) Hipokampus E) Primer duyusal korteks 57. AĢağıdakilerden hangisi aktif inme rehabilitasyonu sırasında tercih edilen tedavi yaklaģımlarından değildir? A) Yatak içi pasif egzersizler B) Duysal, motor ve fonksiyonel eğitim C) Spastisite tedavisi D) Konuşma terapisi E) Kognitif rehabilitasyon 58. Hangi periferik nöropatide tutulum aksonaldir? A) Multifokal Motor Nöropati B) Vaskülitik Nöropati C) Tuzak Nöropatileri D) Basınçla Oluşan Herediter Nöropatiler E) Hipotiroidik Nöropati 59. Otozomal dominant geçiş gösteren, ryanodin reseptörleriyle ilişkili fonksiyon bozukluğu ile izlenen, yeni doğanların hipotonil olduğu, konjenital kalça çıkıklarına sıklıkla rastlanabilen, gelişme geriliği ve kifoskolyozun eşlik ettiği, serumda kretin kinaz düzeyinin normal kalabildiği, kas biyopsisinde tip 1 liflerin predominansının izlendiği sadecece destekleyici tedavi ile izlenebilen miyopati aģağıdakilerden hangisidir? A) Nemaline miyopatisi B) Miyotubuler miyopati C) Central Core Miyopatisi D) Konjenital Lif tip orantısızlığı E) Myotoni Konjenita 60. AĢağıdaki seçeneklerden hangisi sık olmayan epizodik gerilim tipi baģağrısı tanı ölçütlerine uymaktadır? A) Ayda en az 3 gün ve çok şiddetli olması B) Ayda en az 1 gün başağrısı ile birlikte fotofobi ve fonofobi olması C) Tek taraflı, hareketle artmayan ve pulsatil olması D) Sıkıştırıcı, iki taraflı ağrı ile en az 10 epizod olması E) Sıkıştırıcı, ayda en az 10 gün devam eden ve frontal yerleşimli olması 56. AĢağıdakilerden hangisi santral nedenli spontan vestibüler nistagmusun özelliklerinden biridir? A) Vertikal torsiyonel nistagmus B) 2-40 saniye latans sonrası ortaya çıkan nistagmus C) Yinelenen bakış testleriyle sonlanan nistagmus D) Horizontal nistagmus E) Fiksasyonla amplitüdü düşen nistagmus 61. Beyin ölümü varlığında aģağıdakilerden hangisi pozitiftir? A) Apne testi B) Işık refleksi C) Kornea refleksi D) Okulosefalik refleks E) Vestibulooküler refleks 8

9 62. Bir göz dibinde primer optik atrofi, o taraf burnunda anosmi ve de karģı göz dibinde papille stazı hangi sendromu düģündürür? A) Anton sendormu B) Gushing sendromu C) Wallenberg sendwromu D) Foster-Kennedy sendromu E) Gerstman sendromu 63. Giderek artan unutkanlık ve yürüme güçlüğü yakınması olan 74 yaģındaki hasta zaman zaman yakınlarına hayvanlar gördüğünü ifade ediyor. Haloperidol ile kötüleģtiği ifade edilen, muayenesinde iki taraflı rijidite ve hafif düzeyde bradikinezisi var olan hastanın dikkat, frontal-yürütsel iģlevler, görsel-uzaysal iģlev bozukluğu ön plandadır. Bu hastada en olası tanı nedir? A) Vasküler demans B) Frontal lob demans C) Alzheimer hastalığı D) Lewy cisimcikli demans E) Normal basınçlı hidrosefali 64. AĢağıdaki sinirlerden hangisi ön kol, el bileği ve el parmak ekstansör kaslarını innerve eder ve kesi, kurģun yarası veya sert dıģ yüzeylere dayanma sonucu sıkıģarak "düģük el" oluģturur? A) N. medianus B) N. radialis C) N. ulnaris D) N. axillaris E) N. Muskulokutaneus 65. AĢağıdakilerin hangisi bir nöbeti değil de nonepileptik davranıģı destekler? A) Ekstremitelerin sallanması B) Baş ve boyunun sallanması C) İktal gülmeler D) İktal homurdanma veya inleme E) İktal tükürme 66. Torakalfraktür sebebiyle operasyona alınıp posterıyortranspediküler fiksasyon+t9 total laminektomi yapılan ıntraoperatif ek komplikasyon gelişmeyen postoperatif 1. Saatte yapılan muayenesinde ekstremiteler hareketli nörolojik muayenesinde özellik olmayan postop 4. saatte her iki alt ekstremitesinde uyuşukluk kuvvetsizlik başlayan çekilen torakal CT de enstrümanların sinir hasarına yol açabilecek lokalizasyonda olmadığı izlenen hastada hangisini düģünürsünüz? A) Fiksasyon esnasında medullaspinalis hasarı B) Total laminektomi esnasında sempatik zincir hasarı C) BOS fistülüne bağlı herniasyon D) Operasyon lojundaepiduralhematom E) Büyük arter yaralanması 67. Otuz beģ yaģında bayan hasta aniden konuģma bozukluğu ve sağ tarafında güçsüzlük Ģikayeti ile acil servise baģvuruyor. Hastanın nörolojik muayenesinde motor afazi ve sağ hemiparezi saptanıyor.acil çekilen serebral tomografide sol MCA ön dal sulama alnına uyan bölgede akut dönem infarkt izleniyor. Bu aģamadan sonra istenecek tetkiklerden hangisi önceliklidir? A) Somatosensoriyel uyandırılmış potansiyel (SEP) B) Visuel uyandırılmış potansiyel (VEP) C) Lomber ponksiyon D) Transkraniyel doppler ultrasonografi E) Serebral venografi 68. Hangi tip odontoid kırığında cerrahi tedavi ihtimali en yüksektir? A) Tip 1 B) Tip 2 C) Tip 3 D) Tip 4 E) Tip AĢağıdakilerden hangisi servikal disk heniasyonlarında görülen aģamalardan biri değildir? A) Dejenerasyon B) Prolapsus C) Ekstrüzyon D) Strangülasyon E) Sekestrasyon 9

10 70. Yukarda görülen lomber disk hernisinde sıkıģan sinirkökü aģağıdakilerden hangisidir? A) L2 B) L3 C) L4 D) L5 E) S1 10

11 "Genel" 1-a 2-c 3-c 4-c 5-d 6-c 7-a 8-c 9-e 10-a 11-d 12-e 13-d 14-e 15-a 16-b 17-e 18-d 19-a 20-e 21-a 22-a 23-d 24-e 25-d 26-e 27-e 28-d 29-b 30-a 31-c 32-c 33-c 34-e 35-d 36-a 37-a 38-a 39-d 40-c 41-c 42-d 43-e 44-a 45-c 46-c 47-d 48-a 49-c 50-b 51-b 52-a 53-b 54-b 55-d 56-a 57-a 58-b 59-c 60-d 61-a 62-d 63-d 64-b 65-b 66-d 67-d 68-b 69-d 70-e 11

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük

Detaylı

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI

Detaylı

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.20

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERGİSİ Mayıs 2015 Cilt 21; Ek 1 (Ali Özeren Beyin Damar Hastalıkları Okulu Özel Sayısı) ISSN: 2146-9113

TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERGİSİ Mayıs 2015 Cilt 21; Ek 1 (Ali Özeren Beyin Damar Hastalıkları Okulu Özel Sayısı) ISSN: 2146-9113 TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERGİSİ Mayıs 2015 Cilt 21; Ek 1 (Ali Özeren Beyin Damar Hastalıkları Okulu Özel Sayısı) ISSN: 2146-9113 Prof. Dr. Nazire AFŞAR Prof. Dr. Sevinç AKTAN Prof. Dr. Ali AKYOL

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

PRİMER BAŞ AĞRILARI Doç.Dr. Sabahattin Saip

PRİMER BAŞ AĞRILARI Doç.Dr. Sabahattin Saip PRİMER BAŞ AĞRILARI Doç.Dr. Sabahattin Saip Baş ağrısı insanlık tarihi boyunca en başta gelen sağlık sorunlarından biri olmuştur. Her toplumda,her çağda çok sık olarak insanları etkilemektedir.öyle ki

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-01 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm

Detaylı

İleri Yaş Baş Ağrıları

İleri Yaş Baş Ağrıları doi:10.5222/otd.supp2.2013.053 İleri Yaş Baş Ağrıları Serap Üçler S.B. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği ÖZET Yaklaşık olarak kadınların % 10 u, erkeklerin % 5 i 70 li yaşlarda

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm duyulur C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SALON

Detaylı

DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ

DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Talip ASİL DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ (Uzmanlık Tezi)

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI

AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI Kitapçık Türü A T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GELİŞİM SINAVI 20 (20 Mart 2010) Kitapçık Türü A AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI 1. Sınav dört ya da beş seçenekli 180 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır,

Detaylı

Bu sayede kasların tonusları düzenlenir ve gerekirse dengenin sağlanması için organizmaya gereken hareketler yaptırılır.

Bu sayede kasların tonusları düzenlenir ve gerekirse dengenin sağlanması için organizmaya gereken hareketler yaptırılır. VERTİGO VERTİGO: Kişinin etrafının kendi çevresinde veya kendinin etrafında bulunanlar çevresinde dönmesi olarak tarif ederler. DİZZİNES: Sendeleme, sallanma, dengede güçlük, sarhoşluk hissi, yerin yükselip

Detaylı

OMURİLİK FELÇLİLERİNDE ENGELLİLİK DURUMUNUN VE YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

OMURİLİK FELÇLİLERİNDE ENGELLİLİK DURUMUNUN VE YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ FİZİKSEL TIP ve REHABİLİTASYON KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. Banu KURAN OMURİLİK FELÇLİLERİNDE ENGELLİLİK DURUMUNUN VE YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Medulla spinalis lezyon ve hastalıkları

Medulla spinalis lezyon ve hastalıkları Medulla spinalis lezyon ve hastalıkları Burhane6n Uludağ Ege Üniversitesi Tıp Fak. Nöroloji Total spinal kord lezyonları (Transvers myelopadler) Lezyon düzeyinde tüm inen ve çıkan yollar kesindye uğrar

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yüksek ventrikül hızlı atrial fibrilasyonu olan bir hastada, fizik muayenede nabzın aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? A) Pulsus bisferiens

Detaylı

Nörolojik Sorunu Olan Çocuk. Yrd. Doç. Dr. Ünal ULUCA

Nörolojik Sorunu Olan Çocuk. Yrd. Doç. Dr. Ünal ULUCA Nörolojik Sorunu Olan Çocuk Yrd. Doç. Dr. Ünal ULUCA Embriyolojik Gelişim İnsan embriyosunun gelişiminde toplam 23 adet evre olup, her bir evre ortalama 2-3 gün sürmektedir. Embriyolojik evre ortalama

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Oftalmolojik Aciller Ophthalmologic Emergencies Müge Gülen 1, Mehmet Oğuzhan Ay 2, Akkan Avcı 2, Selen Acehan 2, Ferhat İçme 3 1 Eskişehir Yunus

Detaylı

TND EPİLEPSİ REHBERİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ EPİLEPSİ ÇALIŞMA GRUBU. Hazırlayanlar. Editör: Canan Aykut Bingöl

TND EPİLEPSİ REHBERİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ EPİLEPSİ ÇALIŞMA GRUBU. Hazırlayanlar. Editör: Canan Aykut Bingöl EPİLEPSİ REHBERİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ EPİLEPSİ ÇALIŞMA GRUBU Hazırlayanlar Editör: Canan Aykut Bingöl Berrin Aktekin Kadriye Ağan Fehim Arman Kezban Aslan Ebru Aykutlu Barış Baklan Betül Baykan Nerses

Detaylı

Mitokondrial Hastalıklar

Mitokondrial Hastalıklar ARŞİV 2003;12 (Ek Sayı): 32 Mitokondrial Hastalıklar Uzm.Dr.Filiz KOÇ* Prof.Dr.Yakup SARICA* Dr.Deniz YERDELEN* Mitokondrial hastalıklar klinik, histopatolojik ve genetik özellikleri dikkate alınarak farklı

Detaylı

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 70.YIL İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ Uzmanlık Tezi Dr. F. Banu

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_2AS_08_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_2AS_08_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_2AS_08_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi venöz ve arterial pulsasyonlar için doğrudur? A) Arterial pulsasyonlar solunumdan ve pozisyondan etkilenmez. B) Arterial pulsasyonlar

Detaylı