EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve BiliĢimi Birimi 5S4G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve BiliĢimi Birimi 5S4G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI"

Transkript

1 EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve BiliĢimi Birimi 5S4G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük harflerle okunaklı bir şekilde doldurunuz. GENEL AÇIKLAMALAR 1.Bu soru kitapçığında Toplam 72 soru bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 90 dakikadır. 3.Sınav başladıktan sonraki 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Ancak sınava geç başlayan öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınava ilk 20 dakikadan daha geç gelen öğrenciler sınav salonuna alınmayacaktır. 4.Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 6.Sınava cep telefonu ile girmek kesinlikle yasaktır. 7.Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun kalemle işaretlenecektir. Tükenmez kalem kullanılmayacaktır. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır. 8.Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9.Sınav başlangıcından sonra ilk 20 dakika ve son 10 dakika sınav salonundan çıkmaya izin verilmeyecektir. 10. Sınav sırasında tuvalete gitmek kesinlikle yasaktır Eski ehir Osmangazi niversitesi T p Fak ltesi Bu testteki sorular n her hakk Eski ehir Osmangazi niversitesi T p Fak ltesi Dekanl 'na aittir. zinsiz kopyalanamaz, o altmak amac yla bas lamaz, elektronik ortamda yay nlanamaz.

2 Genel 1. Supratentoriyel bölgedeki tek taraflı kitle lezyonları, temporal lobun medial kenarının (unkus) tentorium açıklığından aģağı doğru herniasyonuna ne ad verilir? A) Lateral transtentoryal herniasyon B) Diensefalik herniasyon C) Tonsiller herniasyon D) Foraminal herniasyon E) Santral transtentoryal hernaiasyon 2. Hangi çağda hasta bir anlamda üzerinden sevap kazanılacak bir varlık olarak tanımlanmıģ, hastalıklar tanrıya yalvarma vesilesi, iyileģmeler ise ilahi mucizeler olarak algılanmıģtır? A) Kalkolitik çağ B) İlkçağ C) Ortaçağ D) Yeniçağ E) Yakınçağ 3. AĢağıdaki uyaranlardan hangisi insanlarda internal sirkadiyan ritimleri senkronize etmekte en etkilidir? A) Egzersiz B) Besin C) Parlak ışık D) Sosyal ipuçlar E) Kafein 4. Otuz üç yaģında kadın hasta, akut Ģiddetli baģağrısı, kusma ve görme bulanıklığı nedeniyle getiriliyor. Muayenede papilödem ve sol bacakta kuvvet azlığı saptanıyor. 4 yıldır oral kontraseptif kullanan hastanın MR ında hemorajik infarkt, MR venografisinde sağital sinüste akım bozukluğu gözleniyor. Bu hastada öncelikli yaklaģım aģağıdakilerden hangisi olmalıdır? A) İlaçsız takip B) Aspirin veya klopidogrel C) Heparin ve kumadin D) Trombolitik tedavi E) Venöz stent 5. Akut epidural hematomun genel BBT özelliği hangisidir? A) Hipodens ve hilal şeklindedir B) Hiperdens ve hilal şeklindedir C) İsointens ve hilal şeklindedir D) Hiperdens ve mercek şeklindedir E) Hipodens ve mercek şeklindedir 6. AltmıĢ dört yaģında daha önce baģ ağrısı öyküsü olmayan kadın hasta bir aydır sağ Ģakak bölgesinde Ģiddetli ağrı, genel halsizlik, iģtahsızlık, ateģ yakınmaları ile baģvuruyor. ġakak bölgesinde temasla ağrının Ģiddetlendiğini, sağ yana yatamadığını ifade ediyor. Çene kladikasyonu nedeniyle yemek yerken zorlanıyor. Temporal arterit düģünülen hastaya hemen baģlanması gereken tedavi nedir? A) Ağrı kesici ve antienflamatuvar etkili ilaçlar B) Yüksek doz metil prednizolon C) Oral metilpredniziolon D) Oksijen E) Geniş spektrumlu antibiyotik. 7. Lokma çiğnerken tek taraflı güçsüzlük olması hangi sinir paralizisini düģündürür? A) Trigeminal B) Hipoglossus C) Assessoryus D) Vagus E) Fasyal 8. Ġnme ile ilgili baģlıca nörolojik bozukluklar içerisinde yer almayan patoloji hangi seçenekte verilmiģtir? A) Spastisite şeklinde tonus bozuklukları B) Kognitif ve algısal disfonksiyon C) Pseudohipertrofiler D) Paraliziler E) Kraniyal sinirlere ait fonksiyon bozuklukları 2

3 9. Medulla spinalis yaralanmalarında görülen otonomik disrefleksi tablosunda ortaya çıkan semptom ve bulgulardan hangisi yanlıģtır? A) Ciddi baş ağrısı B) Aşırı terleme C) Yüzde kızarma D) Hipertansiyon E) Taşikardi 10. Guyon kanalında sıkıģırak tuzaklanan periferik sinir hangisidir? 14. Hangi ekstremite kuģak tipi Muskuler Distrofi (LGMD) otozomal ressesif geçiģ gösterir? A) LGMD 1A B) LGMD 1B C) LGMD 1C D) LGMD 1D E) LGMD 2E 15. A) N. Ulnaris B) N. Medianus C) N. Radialis D) N. Aksillaris E) N. Muskülokutaneus 11. Sağ üst kuadrant tip görme bozukluğunda lezyon nerdedir? A) Sağ oksipital lob üst kısmındadır B) Sol parietal lobdadır C) Sağ parietal lobdadır D) Sol temporal lobdadır E) Sağ temporal lobdadır 12. Hangisi Parkinson hastalığının tedavisinde yer almaz? A) Apomorfin B) Pramipeksol C) Ropinirol D) Rasajilin E) Sodyum valproik asid 13. Nörodejeneratif hastalık tanımını en iyi karģılayan doğru cümle aģağıdakilerden hangisidir? A) Hızlı ve selektif nöron kaybı, reaktif gliozis, orta ileri yaş B) Progresif ve selektif nöron kaybı, reaktif gliozis, çogunlukla genç yaş C) Hızlı ve yaygın nöron kaybı, reaktif gliozis, orta ileri yaş D) Progresif ve selektif nöron kaybı, reaktif gliozis, çogunlukla orta ve ileri yaş E) Hızlı ve yaygın nöron kaybı, reaktif gliozis, çogunlukla orta ve ileri yaş Yukarda beyin tomografisi görülen hastanın tanısı nedir? A) Epidural hematom B) İntraserebral hematom C) Subdural hematom D) Talamik hemoraji E) Subaraknoid kanama 16. Medulla spinalis yaralanmalı hastalarda aģağıdakilerden hangisi bası yaralarına neden olan faktörlerden değildir? A) İmmobilite B) Temiz aralıklı kateterizasyon yapılması C) Anemi D) Ateş E) Malnütrasyon 3

4 17. Hidrosefali ile ilgili aģağıdakilerden hangisi yanlıģtır? A) Hidrosefali aşırı miktarda beyin omurilik sıvısının (BOS) dilate serebral ventriküller ve subaraknoid boşlukta birikmesi ile seyreden bir bozukluktur B) Çocuklarda, hidrosefali hemen her zaman artmış kafa içi basıncı (KİBAS) ile ilişkilidir C) Normal basınçlı hidrosefalide serebral ventriküller patolojik olarak genişlemiş ve KİBAS normal sınırlardadır D) Obstruktif tip daha sık gözlenir E) Yetişkinlerde BOS üretim hızı yaklaşık 50 ml/saattir. 22. Modern zamanın bireyselleģen yalnızlaģan toplum bireyleri arasında hekimler, yaptıkları iģin niteliği ve kendilerine yüklenen görev ve sorumluluklar nedeniyle, bu yalnız kalıģtan, çeģitli meslek mensuplarına göre hangi ölçüde etkilenmektedir? A) En az B) Az C) Orta D) Çok E) En çok Nucleus pulpozus 2. Nucleus ambigens 3. Anulus fibrozus 4. End plate Ġntervertebral diskin tabakalarını hangileri oluģturur? A) Yalnız 2 B) 1-4 C) D) E) Hangi Muskuler Distrofi (MD) otozomal dominant geçiģ gösterir? A) Fasiyo-Skapulo-Humoral MD B) Walker Warburg tipi MD C) Emery Dreifuss MD D) Merozin eksikliği E) Kas Göz Beyin Hastalığı 20. Scalp i oluģturan yapılardan olmayan hangisidir? A) Gevşek areolar bağ dokusu B) Aponeuroz C) Cilt D) Periost E) Dura mater 23. Acil servise çift görme ve baģ dönmesi ile gelen hastada vertigo nedeni ne olabilir? A) Vestibüler nörit B) Meniere hastalığı C) Beningn pozisyonal vertigo D) Beyin sapı infarktı E) Perilenfatik fistül 24. AĢağıdakilerden hangisi uygun tedavi ile kontrol altına alınmıģ bir epilepside antiepileptik ilaç kesiminden sonra nöbet nüksü için önemli bir risk faktörü değildir? A) Anormal nörolojik muayene B) Nöbetlerin 2 yaşından önce başlamış olması C) Juvenil miyoklonik epilepsi D) 15 yaş altında olmak E) EEG de yaygın zemin ritmi düzensizliği bulunması 25. AĢağıdaki antiepileptiklerden hangisinin etki mekanizması diğerlerinden farklıdır? A) Karbamazepin B) Lamotrijin C) Fenitoin D) Levetirasetam E) Okskarbazepin 21. AĢağıdaki arterlerden hangisi vertebral arter sulama alanından çıkar? A) Posterior inferior serebellar arter B) Anterior inferior serebellar arter C) Superior serebellar arter D) Odituar arter E) Penetran arterler 4

5 26. Otuz yaģında erkek hasta çift görme Ģikayeti ile baģvurdu. Son ayda aralıklı olarak, özellikle yorucu bir iģ gününden sonra evde televizyon izlerken oluyormuģ. Genel anlamda kendini çok yorgun hissediyormuģ. Evine çıkarken merdivenleri çıkmakta zorlanıyormuģ. En ufak bir eforda bile nefes darlığı oluyormuģ. Yapılan nörolojik muayenesinde bilateral kolay yorulan pitoz mevcuttu. Çift görmesi her yöne bakıģta vardı. DıĢa bakıģta tüm yönlerde zorluk çekiyordu. Pupiller ve görme alanı değerlendirmesi normaldi. Egzersiz öncesi kas gücü normaldi fakat egzersiz sonrası omuz kuģağı kaslarında 4/5 kas gücü saptandı. Duyu ve refleks muayensi normaldi. Bu hastada tanı için istenecek tetkik aģağıdakilerden hangisi olmalıdır? A) Serebral tomografi B) Kas biyopsisi C) serebral MRI (kontrastlı) D) Perimetri E) Repetetif elektromyografi 27. Akut epidural hematomların özelliklerinden hangisi yanlıģtır? A) Hikayede Lucid-interval olması B) Genellikle arteriyel kanamayla oluşur C) Aynı tarafta pupil dilatasyonu olabilir D) Karşı tarafta hemiparezi-pleji olabilir E) BBT de hipodens ve hilal şeklindedir 28. Spinal travmalı hastada el sıkma hareketinde zayıflık varsa yani el parmak iç kaslarının innervasyonu bozuksa hangi servikal spinal segment etkilenmiģtir? A) C5 B) C6 C) C7 D) C8 E) C4 29. AltmıĢ iki yaģında bir erkek hasta, akģam saatlerinde banyodan çıkıyor ve o gece oğlunu havaalanında karģılaması gerektiğini hatırlamıyor. EĢine sürekli; Nereye gidiyoruz? Hava alanında ne yapacağız? sorularını soruyor. Nörolojik muayenede hasta ĢaĢkın görünüyor; ancak bilinç bozukluğu ve motor bir defisit saptanmıyor. KonuĢmanın akıcı olduğu ve kiģisel bilgilerin korunduğu görünüyor. Önceye ait bellek bozukluğu öyküsü bulunmayan hasta, 6 saat sonra normale dönüyor. Bu hastanın olası tanısı nedir? A) Alzheimer hastalığı B) Geçici global amnezi C) B12 vitamini yetersizliği D) Normal basınçlı hidrosefali E) Karotis arter alanında geçici iskemik atak 30. Medulla spinalis yaralanmalarında görülen birinci derece ölüm nedeni nedir? A) Pnömani B) Otonomik disrefleksi C) Derin ven trombozu D) Akut batın E) İdrar yolu enfeksiyonu 31. Medulla spinalis yaralanmalarında görülen nörojenik mesane ile ilgili aģağıdaki bilgilerden hangisi yanlıģtır? A) Tedavide amaç erken sosyal hayatı sağlamak ve komplikasyonlardan hastayı korumaktır. B) Spinal şok döneminde mesanenin fazla gerilmesini ve enfeksiyonu önlemek için kateterizasyona başlanır C) Tedavide amaç yüksek basınçlı ve düşük rezidülü mesane oluşturmaktır. D) Akontraktil mesane ve aşırı aktif sfinkterde en uygun tedavi temiz aralıklı kateterizasyondur. E) Crade ile işeyenlerde zamanla veziküloüreteral reflü gelişir 5

6 32. Üç yıldır Parkinson hastalığı olan 68 yaģında erkek hastada, daha önce benzer bir yakınması yokken uykuda bağırma, tekme-yumruk atma, yataktaki eģinin boğazına sarılma, yataktan düģme veya kalkıp yürüme gibi birkaç gecede bir tekrarlanan epizodlar ortaya çıkıyor. Bu epizodların sonunda uyandığında ise genellikle kendini tehdit altında hissettiği ve epizod sırasındaki davranıģlarıyla uyumlukorkulu rüyalar tanımlıyor. Bu hastadaki en olası tanıaģağıdakilerden hangisidir? A) Somnambulism B) Uyku terörü C) REM uykusu davranış bozukluğu D) Noktürnal nöbet E) Huzursuz bacak sendromu 37. Çocukluk çağına özgün kafatası kırık tipi hangisidir? A) Ping Pong tipi kırık B) Jefferson kırığı C) Parçalı kırık D) Açık kırık E) Deplase kırık 38. ASIA sınıflamasında en kötü nörolojik tablo hangi evrededir? A) A B) B C) C D) D E) E 33. Sefal hematomu subgaleal hematomdan ayıran en önemli fark nedir? A) Palpasyonla daha yumuşak olması B) Frontalden oksibitale kadar yayılır C) Sınırlarının sütur hatlarını geçmemesi D) Fraktür olmaması E) Battle arazı 39. AĢağıda verilen ilaç- yan etki ikilisinden yanlıģ olanı bulunuz? A) Valproik asit- Polikistik over B) Fenitoin- diş eti hipertrofisi C) Levetirasetam- ajitasyon D) Topiramat- diplopi E) Lamotrijin- Stevens-Johnson sendromu 34. Beyin ölümü gerçekleģmiģ bir hastada aģağıdakilerden hangisini kesinlikle izlemezsiniz? A) Derin tendon refleksleri pozitifliği B) Nabız ve kan basıncının alınabilmesi C) Ekstremite hareketlerinin varlığı D) Terleme olması E) Bilateral ışık refleksi pozitifliği 35. Botulinum toksininin nöromüsküler kavģaktaki etki mekanizması için hangisi doğrudur? A) Presinaptik Na + kanallarını bloke eder B) Presinaptik Ca ++ kanallarını bloke eder C) Postsinaptik ACh reseptörlerini bloke eder D) Presinaptik vezikülleri bağlayan membran proteinlerini bloke eder E) Postsinaptik camp yi inhibe eder 36. Viral etkenlerle oluģan yaygın ve diffüz beyin infeksiyonu aģağıdakilerden hangisidir? A) Serebrit B) Subdural ampiyem C) İntrakranyal abse D) Epidural ampiyem E) Granilamatöz enfeksiyon 40. Aterotrombotik inmelerde tedavi yaklaģımı için verilen örneklerden hangisi doğrudur? A) Aspirin kullanılamadığında oral antikoagulanlara başlanmalıdır. B) ikili antiagregan ilaç kullanımı etkinlik ve güvenilirlik açısından en uygunudur. C) Gastrointestinal şikayetleri olan hastalarda klopidogrel kullanımı ön plandadır. D) Kolesterol seviyelerinin makul düzeye indirilmesi gereklidir. E) Kalsiyum kanal blokerleri ile yüksek tansiyonun tedavisi önceliklidir 41. AĢağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) GİA veya inme geçirmemiş kişilerde düşük doz aspirin inme riskini azaltmaktadır. B) Aspirin, akut iskemik inmede kanamaya yol açtığından ilk 24 saat içinde verilmemelidir. C) Aspirin, GİA veya iskemik inmeden sonra verildiğinde inme tekrarını azaltır. D) İskemik inme geçirmiş, oral antikoagulan kullanamayan hastalara verilmemelidir. E) Aspirin, iskemik inmede diğer oral antiagreganlar ile birlikte verilebilir. 6

7 42. AĢağıdakilerden hangisi spinal enfeksiyonlar için yanlıģ bilgidir? A) Piyojenik enfeksiyonlarda en sık etken S. aereus tur. B) Pott hastalığı tbc osteomyelitinin ciddi komplikasyonudur. C) Diskitis daha çok iatrojenik nedenlere bağlı görülür. D) Spinal enfeksiyonlarda cerrahinin yeri yoktur. E) İmmunsupresif hastalarda spinal enfeksiyon görülme insidansı daha yüksektir. 43. Ellerde uyuģma Ģikayeti ile baģvuran bir hastaya yaklaģımda öykü alırken aģağıdakilerden hangisinin sorgulanması gerekir? A) Şikayetin aralıklı bir seyir gösterip göstermediği B) Şikayetin aktivitelerle ilişkisi C) Şikayete eşlik eden boyun ağrısının olup olmadığı D) Şikayete eşlik eden kol, yüz veya bacak tutulumu E) Hepsi 44. DüĢük ayağı olan bir hastada beraberinde ayak inversiyonunda da kuvvet kaybı varsa hangi patolojiyi düģünürsünüz? A) L5 radikülopati B) Peroneal sinir hasarı C) Lumbosakral pleksopati D) Siyatik sinir hasarı E) Kauda equina sendromu 45. Otuziki yaģında kadın hasta, epidural anestezi ile doğum sonrasında oturmakla ve ayağa kalkmakla olusan ve yatınca azalan baģağrılarından Ģikayet ediyor. Bu hastada, aģağıdaki MR bulgularından hangisi klinik tablo ile uyumlu değildir? A) Pakimenengeal boyanma B) Tonsiller herniasyon C) Ventriküler dilatasyon D) Subdural effüzyon E) Venöz sinüslerde genişleme 46. AĢağıdakilerden hangisi Brown-Sequard sendromunda görülür? A) Kontralateral motor kayıp B) İpsilateral ağrı duyusu kaybı C) Kontralateral ısı kaybı D) Kontralateral derin duyu kaybı E) İpsilateral ısı kaybı 47. Lomber disk hernileri en sık hangi seviyede olur? A) L1-L2 B) L2-L3 C) L3-L4 D) L4-L5 E) L5-S1 48. Lateral medüller infarktı olan bir hastada hangi nörolojik bulgu prezentasyon için atipiktir? A) Hemiparezi B) Horner sendromu C) Dizfaji D) Disfoni E) Vertigo 49. Gnostik fonksiyon bozukluğu ne demektir? A) Görememedir B) Algılar Anlamlandırır C) Algılar Anlamlandıramaz D) Algılayamaz Anlamlandıramaz E) Algılayamaz - Anlamlandırır 50. Hastaların genellikle 40 yaģ altında olduğu, kadınların erkeklere göre daha fazla tutulduğu, timüs histolojisinin normal bulunduğu, HLA DR14 ve HLADQ5 ile iliģkisinin bulunduğu Myastenia Gravis (MG) alt tipi hangisidir? A) Erken başlangıçlı MG B) Anti-Musk + MG C) Oküler MG D) Seronegatif MG E) Timomatöz MG 51. Spontansubaraknoid kanama sebebiyle tarafımız acil servise başvuran fishergrade 3 hasta yapılan DSA serebralanjıografisinde sol midserebral arter üzerinde dev bılobule anevrizması olduğu izleniyor. Hastaya cerrahi önerilip hasta cerrahiye alınıyor. Postoperatif takiplerinde hastada sağ ekstremitelerindepleji geliştiği sol santral fasyal paralizisi geliştiği izleniyor. Hastaya acil beyin tomografisi çekildiğinde hastada belirgin hematom olmadığı klipsin yerinde olduğu izleniyor. Mevcut halde hastada ilk olarak ne düģünülür? A) Hidrosefalidir B) Vazospazmabağlı sol MCA enfarktıdır C) Reversibl bir durumdur, gerileyecektir D) Klipsin neden olduğu kütle etkisine bağlıdır E) Serebellar düzeydeki etkilenmeye bağlıdır 7

8 52. Ağır komayla gelen kafa travmalı hastada artmıģ intrakraniyal basıncı düģürmenin en etkin yolu hangisidir? A) Hiperventilasyon B) Sıvı kısıtlanması C) Lomber ponksiyon D) Fenitoin 4-7mg/kg/gün E) Dexametazon 0,25mg/kg/gün 53. Multipl siklerozda baģ edilmesi gereken en önemli hücre hangisidir? A) Schwan hücresi B) Otoreaktif T hücresi C) Monositler D) Makrofajlar E) Oligodendrogla hücresi 54. Kırk yaģında kadın hasta akut sağ hemiparezi nedeniyle getirildi. Öyküsünden 2 yıl önce strok geçirdiği, 20 li yaģlarda baģlayan auralı migreni olduğu ve baba ile amcasında tekrarlayan stroklar olduğu öğrenildi. MR da periventriküler beyaz cevherde; anterior temporal bölgede hiperintens lezyonlar görülen bu olguda öncelikle düģünülmesi gereken tanı hangisidir? A) MELAS B) CADASIL C) Vaskülit D) Multiple Skleroz E) Sarkoidozis 55. Alzheimer hastalığının patolojsinde görülen senil plaklar ve nörofibriller yumaklara hangi anatomik yapıda en once ve en sık rastlanır? A) Talamus B) Hipotalamus C) Substantia nigra D) Hipokampus E) Primer duyusal korteks 57. AĢağıdakilerden hangisi aktif inme rehabilitasyonu sırasında tercih edilen tedavi yaklaģımlarından değildir? A) Yatak içi pasif egzersizler B) Duysal, motor ve fonksiyonel eğitim C) Spastisite tedavisi D) Konuşma terapisi E) Kognitif rehabilitasyon 58. Hangi periferik nöropatide tutulum aksonaldir? A) Multifokal Motor Nöropati B) Vaskülitik Nöropati C) Tuzak Nöropatileri D) Basınçla Oluşan Herediter Nöropatiler E) Hipotiroidik Nöropati 59. Otozomal dominant geçiş gösteren, ryanodin reseptörleriyle ilişkili fonksiyon bozukluğu ile izlenen, yeni doğanların hipotonil olduğu, konjenital kalça çıkıklarına sıklıkla rastlanabilen, gelişme geriliği ve kifoskolyozun eşlik ettiği, serumda kretin kinaz düzeyinin normal kalabildiği, kas biyopsisinde tip 1 liflerin predominansının izlendiği sadecece destekleyici tedavi ile izlenebilen miyopati aģağıdakilerden hangisidir? A) Nemaline miyopatisi B) Miyotubuler miyopati C) Central Core Miyopatisi D) Konjenital Lif tip orantısızlığı E) Myotoni Konjenita 60. AĢağıdaki seçeneklerden hangisi sık olmayan epizodik gerilim tipi baģağrısı tanı ölçütlerine uymaktadır? A) Ayda en az 3 gün ve çok şiddetli olması B) Ayda en az 1 gün başağrısı ile birlikte fotofobi ve fonofobi olması C) Tek taraflı, hareketle artmayan ve pulsatil olması D) Sıkıştırıcı, iki taraflı ağrı ile en az 10 epizod olması E) Sıkıştırıcı, ayda en az 10 gün devam eden ve frontal yerleşimli olması 56. AĢağıdakilerden hangisi santral nedenli spontan vestibüler nistagmusun özelliklerinden biridir? A) Vertikal torsiyonel nistagmus B) 2-40 saniye latans sonrası ortaya çıkan nistagmus C) Yinelenen bakış testleriyle sonlanan nistagmus D) Horizontal nistagmus E) Fiksasyonla amplitüdü düşen nistagmus 61. Beyin ölümü varlığında aģağıdakilerden hangisi pozitiftir? A) Apne testi B) Işık refleksi C) Kornea refleksi D) Okulosefalik refleks E) Vestibulooküler refleks 8

9 62. Bir göz dibinde primer optik atrofi, o taraf burnunda anosmi ve de karģı göz dibinde papille stazı hangi sendromu düģündürür? A) Anton sendormu B) Gushing sendromu C) Wallenberg sendwromu D) Foster-Kennedy sendromu E) Gerstman sendromu 63. Giderek artan unutkanlık ve yürüme güçlüğü yakınması olan 74 yaģındaki hasta zaman zaman yakınlarına hayvanlar gördüğünü ifade ediyor. Haloperidol ile kötüleģtiği ifade edilen, muayenesinde iki taraflı rijidite ve hafif düzeyde bradikinezisi var olan hastanın dikkat, frontal-yürütsel iģlevler, görsel-uzaysal iģlev bozukluğu ön plandadır. Bu hastada en olası tanı nedir? A) Vasküler demans B) Frontal lob demans C) Alzheimer hastalığı D) Lewy cisimcikli demans E) Normal basınçlı hidrosefali 64. AĢağıdaki sinirlerden hangisi ön kol, el bileği ve el parmak ekstansör kaslarını innerve eder ve kesi, kurģun yarası veya sert dıģ yüzeylere dayanma sonucu sıkıģarak "düģük el" oluģturur? A) N. medianus B) N. radialis C) N. ulnaris D) N. axillaris E) N. Muskulokutaneus 65. AĢağıdakilerin hangisi bir nöbeti değil de nonepileptik davranıģı destekler? A) Ekstremitelerin sallanması B) Baş ve boyunun sallanması C) İktal gülmeler D) İktal homurdanma veya inleme E) İktal tükürme 66. Torakalfraktür sebebiyle operasyona alınıp posterıyortranspediküler fiksasyon+t9 total laminektomi yapılan ıntraoperatif ek komplikasyon gelişmeyen postoperatif 1. Saatte yapılan muayenesinde ekstremiteler hareketli nörolojik muayenesinde özellik olmayan postop 4. saatte her iki alt ekstremitesinde uyuşukluk kuvvetsizlik başlayan çekilen torakal CT de enstrümanların sinir hasarına yol açabilecek lokalizasyonda olmadığı izlenen hastada hangisini düģünürsünüz? A) Fiksasyon esnasında medullaspinalis hasarı B) Total laminektomi esnasında sempatik zincir hasarı C) BOS fistülüne bağlı herniasyon D) Operasyon lojundaepiduralhematom E) Büyük arter yaralanması 67. Otuz beģ yaģında bayan hasta aniden konuģma bozukluğu ve sağ tarafında güçsüzlük Ģikayeti ile acil servise baģvuruyor. Hastanın nörolojik muayenesinde motor afazi ve sağ hemiparezi saptanıyor.acil çekilen serebral tomografide sol MCA ön dal sulama alnına uyan bölgede akut dönem infarkt izleniyor. Bu aģamadan sonra istenecek tetkiklerden hangisi önceliklidir? A) Somatosensoriyel uyandırılmış potansiyel (SEP) B) Visuel uyandırılmış potansiyel (VEP) C) Lomber ponksiyon D) Transkraniyel doppler ultrasonografi E) Serebral venografi 68. Hangi tip odontoid kırığında cerrahi tedavi ihtimali en yüksektir? A) Tip 1 B) Tip 2 C) Tip 3 D) Tip 4 E) Tip AĢağıdakilerden hangisi servikal disk heniasyonlarında görülen aģamalardan biri değildir? A) Dejenerasyon B) Prolapsus C) Ekstrüzyon D) Strangülasyon E) Sekestrasyon 9

10 70. Yukarda görülen lomber disk hernisinde sıkıģan sinirkökü aģağıdakilerden hangisidir? A) L2 B) L3 C) L4 D) L5 E) S1 10

11 "Genel" 1-a 2-c 3-c 4-c 5-d 6-c 7-a 8-c 9-e 10-a 11-d 12-e 13-d 14-e 15-a 16-b 17-e 18-d 19-a 20-e 21-a 22-a 23-d 24-e 25-d 26-e 27-e 28-d 29-b 30-a 31-c 32-c 33-c 34-e 35-d 36-a 37-a 38-a 39-d 40-c 41-c 42-d 43-e 44-a 45-c 46-c 47-d 48-a 49-c 50-b 51-b 52-a 53-b 54-b 55-d 56-a 57-a 58-b 59-c 60-d 61-a 62-d 63-d 64-b 65-b 66-d 67-d 68-b 69-d 70-e 11

HEMORAJİK İNME. Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD

HEMORAJİK İNME. Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD HEMORAJİK İNME Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD İntraserebral kanamalar inmelerin %10-15 ini oluşturmaktadır. İntraparenkimal, subaraknoid, subdural ve

Detaylı

Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları I epidural, subdural, intraparankimal kanamalar

Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları I epidural, subdural, intraparankimal kanamalar Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları I epidural, subdural, intraparankimal kanamalar Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Acil Tıp Anabilim Dalı Olgu 1 25 yaşında inşaat işçisi Yüksekten düşme E2M3V2

Detaylı

Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları. Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU

Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları. Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU ICSD-2 (International Classification of Sleep Disorders-version 2) 2005 Huzursuz bacaklar sendromu Uykuda periyodik hareket bozukluğu Uykuyla

Detaylı

muayenesi 11 KASIM ÇARŞAMBA 09:30-10:20 Pratik: Konjuge göz hareketleri, pupil ve göz dibi Prof.Dr.Tülay Kurt İncesu

muayenesi 11 KASIM ÇARŞAMBA 09:30-10:20 Pratik: Konjuge göz hareketleri, pupil ve göz dibi Prof.Dr.Tülay Kurt İncesu İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI NÖROLOJİ STAJI GRUP 1 TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (09.11.2015 27.11.2015) 9 KASIM PAZARTESİ 08:30-09:20 Pratik: Genel ve

Detaylı

REM UYKU ĠLĠġKĠLĠ PARASOMNĠLER. Dr Selda KORKMAZ 25-26 Ģubat 2012

REM UYKU ĠLĠġKĠLĠ PARASOMNĠLER. Dr Selda KORKMAZ 25-26 Ģubat 2012 REM UYKU ĠLĠġKĠLĠ PARASOMNĠLER Dr Selda KORKMAZ 25-26 Ģubat 2012 REM uyku iliģkili parasomniler; REM uyku davranıģ bozukluğu Tekrarlayan izole uyku paralizisi Kabus bozukluğu REM UYKU DAVRANIġ BOZUKLUĞU

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI BAŞ AĞRILARINA YAKLAŞIM. Doç. Dr. Sebahattin VURUCU GATF Çocuk Nörolojisi BD

ÇOCUKLUK ÇAĞI BAŞ AĞRILARINA YAKLAŞIM. Doç. Dr. Sebahattin VURUCU GATF Çocuk Nörolojisi BD ÇOCUKLUK ÇAĞI BAŞ AĞRILARINA YAKLAŞIM Doç. Dr. Sebahattin VURUCU GATF Çocuk Nörolojisi BD Tanım Orbitomeatal çizginin üzerinde hissedilen ağrılar baş ağrıları olarak değerlendirilir Epidemiyoloji Çocuklarda

Detaylı

GEÇİCİ İSKEMİK ATAK: Görüntüleme Gerekli mi? Prof. Dr. Cem ÇALLI

GEÇİCİ İSKEMİK ATAK: Görüntüleme Gerekli mi? Prof. Dr. Cem ÇALLI GEÇİCİ İSKEMİK ATAK: Görüntüleme Gerekli mi? Prof. Dr. Cem ÇALLI Geçici İskemik Atak (GİA): Kan akımının azalmasına bağlı Geçici nörolojik defisit atağı Semptomlar 24 saatten az Semptom süresi genellikle

Detaylı

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak İNME Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND ye aittir. Kaynak

Detaylı

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli PERİFERİK ARTER HASTALARINA YAKLAŞIM NASIL OLMALIDIR? A) ANAMNEZ (ÖYKÜ,

Detaylı

(ANEVRİZMA) Dr. Dağıstan ALTUĞ

(ANEVRİZMA) Dr. Dağıstan ALTUĞ ANEURYSM (ANEVRİZMA) Arteriyel sistemindeki lokalize bir bölgeye kan birikmesi sonucu şişmesine Anevrizma denir Gerçek Anevrizma : Anevrizma kesesinde Arteriyel duvarların üç katmanını kapsayan Anevrizma

Detaylı

Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Nörofizyolojik Değerlendirme

Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Nörofizyolojik Değerlendirme Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Nörofizyolojik Değerlendirme Prof. Dr. Işın ÜNAL ÇEVİK Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Duyu Muayenesinde Lezyonun lokalizasyonu Serebrospinal

Detaylı

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353 23. Aşağıdakilerden hangisi akne patogenezinde rol oynayan faktörlerden biri değildir? A) İnflamasyon B) Foliküler hiperproliferasyon C) Bakteriyal proliferasyon D) Aşırı sebum üretimi E) Retinoik asit

Detaylı

Demansta görüntülemenin rolü Dr.Ercan Karaarslan Acıbadem Üniversitesi

Demansta görüntülemenin rolü Dr.Ercan Karaarslan Acıbadem Üniversitesi Demansta görüntülemenin rolü Dr.Ercan Karaarslan Acıbadem Üniversitesi Ana başlıklar Demans nedenleri Normal yaşlanma bulguları Radyolojik görüntüleme yöntemleri Demansta radyolojik belirleyici bulgular

Detaylı

NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Dersin Kodu ve Adı NMH 501 Musküler Distrofiler Dersin ECTS Kredisi 5 Prof.Dr.Haluk Topaloğlu Musküler distrofilerin sınıflaması, çocukluk çağında

Detaylı

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 Vertebral Kolon 33 omur 23 intervertebral disk 31 çift periferik sinir VERTEBRA KIRIKLARI 3 OMURGANIN EĞRİLİKLERİ Servikal bölgede

Detaylı

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR SPONDİLODİSKİTLER Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Vertebra Bir dizi omurdan oluşur Vücudun eksenini oluşturur Spinal kordu korur Kaslar, bağlar ve iç organların yapışacağı sabit bir yapı sağlar. SPONDİLODİSKİT

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Zeliha Korkmaz Dişli 1, Necla Tokgöz 2, Fatma Ceyda Akın Öçalan 3, Mehmet Fa>h Korkmaz 4, Ramazan Bıyıklıoğlu 2 1 Anesteziyoloji Bölümü, Malatya Devlet Hastanesi 2

Detaylı

Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları II menenjit, ensefalit, KİBAS ve status. Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Acil Tıp Anabilim Dalı

Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları II menenjit, ensefalit, KİBAS ve status. Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Acil Tıp Anabilim Dalı Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları II menenjit, ensefalit, KİBAS ve status Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Acil Tıp Anabilim Dalı Olgu 1 25 yaşında inşaat işçisi Yüksek ateş, şuur bulanıklığı

Detaylı

EMG nin Kullanım Alanları ve Uyarılmış Potansiyeller. Uzm Dr Pınar Gelener

EMG nin Kullanım Alanları ve Uyarılmış Potansiyeller. Uzm Dr Pınar Gelener EMG nin Kullanım Alanları ve Uyarılmış Potansiyeller Uzm Dr Pınar Gelener Genel Bilgiler Sinir ve kas hücreleri elektrik üretebilen, dışarıdan elektrik ile uyarılabilen ve elektriği iletebilen dokulardır

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

SEREBRAL ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYONLAR VE SINIFLAMALARI. Prof. Dr. Işıl Saatci

SEREBRAL ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYONLAR VE SINIFLAMALARI. Prof. Dr. Işıl Saatci SEREBRAL ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYONLAR VE SINIFLAMALARI Prof. Dr. Işıl Saatci Vasküler Malformasyonlar: 1.AVM 2.Kavernöz malformasyonlar (kavernomlar) 3.Gelişimsel venöz anomaliler (DVA) 4.Kapiller telenjiektaziler

Detaylı

İskemik Serebrovasküler Olaylarda Karotis Arterinin Cerrahi Tedavisi Prof. Dr. Ayla Gürel Sayın

İskemik Serebrovasküler Olaylarda Karotis Arterinin Cerrahi Tedavisi Prof. Dr. Ayla Gürel Sayın İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Ateroskleroz; Koroner, Serebral, Periferik Arter Tutulumu Sempozyum Dizisi No: 52 Ekim 2006; s. 99-107 İskemik Serebrovasküler Olaylarda Karotis

Detaylı

Foot Drop Gelişen Olguda EMG Tetiklemeli Elektrostimulasyon (Mentamove Metodu) ile Fonksiyonel İyileşme

Foot Drop Gelişen Olguda EMG Tetiklemeli Elektrostimulasyon (Mentamove Metodu) ile Fonksiyonel İyileşme Foot Drop Gelişen Olguda EMG Tetiklemeli Elektrostimulasyon (Mentamove Metodu) ile Fonksiyonel İyileşme Olgu Sunumu Dr. Mustafa Akgün*, Dr. Zehra Akgün**, Dr. Christoph Garner**** Bursa Devlet Hastanesi,

Detaylı

Motor Nöron ve Kas Hastalıkları. Uzm Dr Pınar Gelener

Motor Nöron ve Kas Hastalıkları. Uzm Dr Pınar Gelener Motor Nöron ve Kas Hastalıkları Uzm Dr Pınar Gelener Genel Bilgiler Vücudun herhangi bir bölümünde kas kuvveti azalması: parezi Tam kaybı (felç) : paralizi / pleji Vücudun yarısını tutarsa (kol+bacak)

Detaylı

Enjeksiyona Bağlı Siyatik Sinir Hasarında Mentamove Uygulaması Sonuçları. Olgu Sunumu Op. Dr. Mustafa AKGÜN Nöroşirürji Uzmanı ve Mentamove Eğitmeni

Enjeksiyona Bağlı Siyatik Sinir Hasarında Mentamove Uygulaması Sonuçları. Olgu Sunumu Op. Dr. Mustafa AKGÜN Nöroşirürji Uzmanı ve Mentamove Eğitmeni Enjeksiyona Bağlı Siyatik Sinir Hasarında Mentamove Uygulaması Sonuçları Olgu Sunumu Op. Dr. Mustafa AKGÜN Nöroşirürji Uzmanı ve Mentamove Eğitmeni 44 yaş Erkek (İşçi) Şikayeti: Sağ Bacağında Şiddetli

Detaylı

Bu hasta için ön tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Miyastenia gravis. B) Miyotonia konjenita. C) Miyotonik distrofi

Bu hasta için ön tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Miyastenia gravis. B) Miyotonia konjenita. C) Miyotonik distrofi 21.Otuz beş yaşında erkek hasta, soğukta ellerinin kasılması ve ellerini açmada güçlük yakınması ile başvuruyor. Fizik muayenede frontal kellik, bilateral katarakt, fasiyal güçsüzlük ve tenar kasta perküsyon

Detaylı

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Genel Bilgiler Çoğu intrakranyal lezyon kolayca ayırt edilebilen BT bulguları ortaya koyar. Temel bir yaklaşım olarak BT yorumlama simetriye odaklı olarak sol ve sağ yarıların karşılaştırılmasına

Detaylı

SSS Enfeksiyonlarının Radyolojik Tanısı. Dr. Ömer Kitiş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Nöroradyoji

SSS Enfeksiyonlarının Radyolojik Tanısı. Dr. Ömer Kitiş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Nöroradyoji SSS Enfeksiyonlarının Radyolojik Tanısı Dr. Ömer Kitiş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Nöroradyoji Nöroradyoloji de;doku kontrast mekanizmaları T1/T2/PD; T1-T2 relaksasyon zamanları

Detaylı

Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen

Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen hemen tüm insanlar değişik nedenlerle baş ağrısından

Detaylı

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Genel Bilgiler Çoğu intrakranyal lezyon kolayca ayırt edilebilen BT bulguları ortaya koyar. Temel bir yaklaşım olarak BT yorumlama simetriye odaklı olarak sol ve sağ yarıların karşılaştırılmasına

Detaylı

Gelişen en Olguda Mentamove ile Tedavi

Gelişen en Olguda Mentamove ile Tedavi Spontan Foot Drop (Düşük k Ayak) Gelişen en Olguda Mentamove ile Tedavi Dr. Mustafa Akgün, Dr. Zehra Akgün, Dr. Christoph Garner Mentamove Merkezi Bursa Türkiye Keywords: Lumbar Disc Disease, Foot Drop,

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Yetişkinde Gergin Omurilik Sendromu ve Eşlik Eden Toraks Deformitesi Gergin omurilik, klinik bir durumdur ve zemininde sebep olarak omuriliğin gerilmesi sonucu

Detaylı

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi 2 Amaç Klinik bulguların özellikleri Kalıtsal

Detaylı

Diastomatomiyeli Ameliyatı Sonrası Mentamove İle Tedavi

Diastomatomiyeli Ameliyatı Sonrası Mentamove İle Tedavi Diastomatomiyeli Ameliyatı Sonrası Mentamove İle Tedavi Dr. Mustafa Akgün, Dr. Zehra Akgün, Dr. Christoph Garner Mentamove Eğitim Merkezi Bursa Turkiye Keyword: mentamove, diastomatomiyeli, postoperative

Detaylı

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Mehmet Ersoy DEMANSA NEDEN OLAN HASTALIKLAR AMAÇ Demansın nedenleri ve gelişim sürecinin öğretmek Yaşlı bireyde demansa bağlı oluşabilecek problemleri öğretmek

Detaylı

Narkolepsi..Dr.Zerrin.Zerrin Pelin Pendik Devlet Hastanesi Uyku Bozuklukları Birimi

Narkolepsi..Dr.Zerrin.Zerrin Pelin Pendik Devlet Hastanesi Uyku Bozuklukları Birimi Narkolepsi Doç.Dr.Dr.Zerrin.Zerrin Pelin Pendik Devlet Hastanesi Uyku Bozuklukları Birimi Klasik Tanım Gündüz z aşıa şırı uykululuk Katapleksi Uyku paralizisi Hipnogojik halüsinasyonlar Genişletilmi letilmiş

Detaylı

MULTİPL SKLEROZ(MS) Multipl Skleroz (MS) genç erişkinleri etkileyerek özürlülüğe en sık yolaçan nörolojik hastalık

MULTİPL SKLEROZ(MS) Multipl Skleroz (MS) genç erişkinleri etkileyerek özürlülüğe en sık yolaçan nörolojik hastalık MULTİPL SKLEROZ(MS) Multipl Skleroz (MS) genç erişkinleri etkileyerek özürlülüğe en sık yolaçan nörolojik hastalık MS Hasta Okulu 28.05.2013 Multipl skleroz (MS) hastalığını basitçe, merkezi sinir sistemine

Detaylı

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Tanım Prematüre bebeklerde retina damarlarının gelişim bozukluğu ile karakterize bir hastalıktır.

Detaylı

BAŞAĞRILI HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Prof.Dr.Baki Göksan

BAŞAĞRILI HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Prof.Dr.Baki Göksan BAŞAĞRILI HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Baki Göksan Tüm hekimlerin toplumda en sık karşılaşılan sağlık sorunlarının ilk sıralarında yer alan başağrısı ile günlük pratikleri sırasında sıklıkla karşılaşmaları

Detaylı

Dural AVF lerde Tedavi. Prof.Dr.Saruhan Çekirge Bayındır Hastanesi Koru Hastaneleri Ankara

Dural AVF lerde Tedavi. Prof.Dr.Saruhan Çekirge Bayındır Hastanesi Koru Hastaneleri Ankara Dural AVF lerde Tedavi Prof.Dr.Saruhan Çekirge Bayındır Hastanesi Koru Hastaneleri Ankara İntrakraniyal dural AVF Dural arterler ile dural venöz sinüsler veya kortikal venler arası patolojik şantlardır.

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

NÖROLOJİK BELİRTİ ve BULGULAR Y Ü Z Ü N C Ü Y I L Ü N İ V E R S İ T E S İ N Ö R O L O J İ A B D

NÖROLOJİK BELİRTİ ve BULGULAR Y Ü Z Ü N C Ü Y I L Ü N İ V E R S İ T E S İ N Ö R O L O J İ A B D NÖROLOJİK BELİRTİ ve BULGULAR Y R D. D O Ç. D R. A Y S E L M İ L A N L I O Ğ L U Y Ü Z Ü N C Ü Y I L Ü N İ V E R S İ T E S İ N Ö R O L O J İ A B D Mental durum bozuklukları Konfüzyon Dikkat, bellek, çevresel

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU (7 MART 2016-8 NİSAN 2016) DERS PROGRAMI T.

Detaylı

Temelde akılda tutulması gereken nöbetlerin iki çeşit olduğudur parsiyel (yani beyinde bir bölgeye sınırlı başlayan nöbetler jeneralize (beyinde

Temelde akılda tutulması gereken nöbetlerin iki çeşit olduğudur parsiyel (yani beyinde bir bölgeye sınırlı başlayan nöbetler jeneralize (beyinde EPİLEPSİ Basitleştirilmiş şekliyle epilepsi nöbeti kısa süreli beyin fonksiyon bozukluğuna bağlıdır, ve beyin hücrelerinde geçici anormal deşarjlar sonucu ortaya çıkar. Epilepsi nöbetlerinin çok değişik

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

Serebrovasküler hastalıklar

Serebrovasküler hastalıklar Serebrovasküler hastalıklar İnme beyine giden kanın aniden kesintiye uğraması sonucunda gelişir. Ani olarak ortaya çıkar. Tüm dünyada kanser ve kalp hastalıklarından sonra en sık ölüm nedenidir. Ayrıca

Detaylı

FEBRİL NÖBETLER. Doç Dr. Sema Saltık

FEBRİL NÖBETLER. Doç Dr. Sema Saltık FEBRİL NÖBETLER Doç Dr. Sema Saltık FEBRİL NÖBETLER (FN)- TANIM FEBRİL NÖBET (FN): 6 ay- 5 yaş arası çocuklarda, santral sinir sistemi enfeksiyonu veya başka bir etken bulunmaması koşuluyla ateşle birlikte

Detaylı

Konvülsiyon tanımı ve sınıflandırması Epilepsi tanım ve sınıflandırması İlk afebril nöbet ile başvuran çocuk Epileptik sendrom kavramı ve West

Konvülsiyon tanımı ve sınıflandırması Epilepsi tanım ve sınıflandırması İlk afebril nöbet ile başvuran çocuk Epileptik sendrom kavramı ve West Konvülsiyon tanımı ve sınıflandırması Epilepsi tanım ve sınıflandırması İlk afebril nöbet ile başvuran çocuk Epileptik sendrom kavramı ve West sendromu Beyinde bir grup nöronun anormal deşarjına bağlı

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

ICSD3: Parasomniler. Farklar & Yenilikler. Dr. Hikmet YILMAZ CBÜ Nöroloji AD, Manisa

ICSD3: Parasomniler. Farklar & Yenilikler. Dr. Hikmet YILMAZ CBÜ Nöroloji AD, Manisa ICSD3: Parasomniler Farklar & Yenilikler Dr. Hikmet YILMAZ CBÜ Nöroloji AD, Manisa Uyku bozuklukları sınıflaması Ortak bilimsel dil kullanmak Standart tanı ve tedavi yaklaşımları için uygun zemin Hastalık

Detaylı

Hepatik Ensefalopati. Prof. Dr. Ömer Şentürk

Hepatik Ensefalopati. Prof. Dr. Ömer Şentürk Hepatik Ensefalopati Prof. Dr. Ömer Şentürk Hepatik Ensefalopati : Terminoloji Tip A Akut karaciğer yetmezliği ile birlikte Tip B Porto-sistemik Bypass ile birlikte (intrensek hepatosellüler yetmezlik

Detaylı

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı SİNİR-DUYU BLOĞU

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı SİNİR-DUYU BLOĞU 31.8.2015 16.11.2015 8.2.2016 18.4.2016 08:30 Başağrısı Atst Gülşen KOCAMAN NÖROLOJİ Gerilim tipi başağrısı TT Gülşen KOCAMAN NÖROLOJİ 09:30 Migren T A K İ Gülşen KOCAMAN NÖROLOJİ Kognitif bozukluklar

Detaylı

Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Acile Başvuru Şikayetleri ve Gözümüzden Kaçanlar. Doç. Dr. Evvah Karakılıç MD, PhD.

Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Acile Başvuru Şikayetleri ve Gözümüzden Kaçanlar. Doç. Dr. Evvah Karakılıç MD, PhD. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Acile Başvuru Şikayetleri ve Gözümüzden Kaçanlar Doç. Dr. Evvah Karakılıç MD, PhD. SSS Enfeksiyonları Amaç; SSS enfeksiyonları; Klinik tabloyu tanımak Yaşamı tehdit

Detaylı

TEŞHİSTEN TEDAVİYE > ALT EKSTREMİTE ATARDAMARI HASTALIĞI

TEŞHİSTEN TEDAVİYE > ALT EKSTREMİTE ATARDAMARI HASTALIĞI TEŞHİSTEN TEDAVİYE > ALT EKSTREMİTE ATARDAMARI HASTALIĞI Genç Kardiyologlar Grup Sorumlusu - Prof.Dr.Oktay Ergene Bilimsel İçeriğin Değerlendirilmesi, Son Düzenleme - Prof.Dr. Mahmut Şahin Düzenleme, Gözden

Detaylı

SÝNÝR SÝSTEMÝ SEMÝYOLOJÝSÝ Sinir Sistemi Semiyolojisi Genel Prensipler - Nörolojik Hastaya Yaklaþým 1 Sara Zarko BAHAR - Edip AKTÝN GÝRÝÞ Hastayý dinledikten sonra nesi olduðunu anlamadýnýzsa muayene ettikten

Detaylı

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon Granülom / Granülomatoz reaksiyon Non-enfektif granülomatozlar: Sinir sistemi tutulumu ve görüntüleme Küçük nodül Bağışıklık sisteminin, elimine edemediği yabancı patojenlere karşı geliştirdiği ve izole

Detaylı

Sunumu Hazırlayan BAŞAĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM. Olgu 2. Olgu 1. Kaynaklar. Olgu Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi

Sunumu Hazırlayan BAŞAĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM. Olgu 2. Olgu 1. Kaynaklar. Olgu Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi Sunumu Hazırlayan BAŞAĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM Uzm. Dr.Yusuf Ali Altuncı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Son Güncellenme Tarihi:

Detaylı

Uyku Bozukluklarına Bağlı Oluşan Metabolik ve Kronik Hastalıklar. Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU

Uyku Bozukluklarına Bağlı Oluşan Metabolik ve Kronik Hastalıklar. Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU Uyku Bozukluklarına Bağlı Oluşan Metabolik ve Kronik Hastalıklar Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU OSAS ve kardiyovasküler hastalıklar OSAS ve serebrovasküler hastalıklar OSAS ve hipertansiyon OSAS ve şeker metabolizması

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

BAŞAĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM

BAŞAĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi BAŞAĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Uz. Dr.Yusuf Ali Altuncı Ege Üniversitesi

Detaylı

MULTİPL SKLEROZ (MS)

MULTİPL SKLEROZ (MS) MULTİPL SKLEROZ (MS) Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

Unutkanlıktan Bunamaya

Unutkanlıktan Bunamaya Unutkanlıktan Bunamaya Doç.Dr.Lütfü Hanoğlu İstanbul Medipol Üniversitesi 8 Mayıs 2014 Beyin yılı Nörolojik hastalıklar Bilinçlendirme Sempozyumu Bunama Nedir? Akli melekelerde giderek ilerleyen zayıflama/kayıplarla

Detaylı

SİNİR SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

SİNİR SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire SİNİR SİSTEMİ TERİMLERİ Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Vücudun farklı bölgeleri arasında işlevsel eşgüdüm ve bütünlüğü sağlamakla görevli anatomik oluşumların tümünü kapsar. Sinir sistemi iç salgı bezlerinin

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU (23 MART -24 NİSAN 2015) DERS PROGRAMI T. C.

Detaylı

İnmede Tedavisi BR.HLİ.102

İnmede Tedavisi BR.HLİ.102 BR.HLİ.102 Serebral Felç (İnme) ve Spastisitede Botoks Spastisite Nedir? Spastisite belirli kasların aşırı aktif hale gelerek, adale katılığına, sertliğine ya da spazmlarına neden olmasıyla ortaya çıkan

Detaylı

BAŞ AĞRISI. Dr. Hasan Mansur DURGUN

BAŞ AĞRISI. Dr. Hasan Mansur DURGUN BAŞ AĞRISI Dr. Hasan Mansur DURGUN 22.03.2014 Baş Ağrısı Acil servislere başvuruların %4 ü Acil servise başvuruların büyük çoğunluğu primer baş ağrıları (en sık Migren ve gerilim tipi) En sık bayanlarda

Detaylı

ERKEN MOBİLİZASYON 27/04/16 YATAK İSTİRAHATİ/HAREKETSİZLİK EPİDEMİYOLOJİ

ERKEN MOBİLİZASYON 27/04/16 YATAK İSTİRAHATİ/HAREKETSİZLİK EPİDEMİYOLOJİ ERKEN MOBİLİZASYON Prof.Dr. Necati GÖKMEN DOKUZ EYLÜL ÜÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD YOĞUN BAKIM BİLİM DALI İZMİR Dinlenme Doğal tedavi mekanizması Yatak istirahati Uyku ile

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

Ses Kısıklığı Nedenleri:

Ses Kısıklığı Nedenleri: Sesin oluşumunda temel olarak üç sistem rol oynamaktadır. Bu sistemlerden birincisi jeneratör sistemdir. Jeneratör sistem basınçlı hava çıkışını sağlayan akciğerler tarafından oluşturulur. İkincisi vibratuar

Detaylı

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU Ramazan Gözüküçük 1, Yunus Nas 2, Mustafa GÜÇLÜ 3 1 Hisar Intercontinental Hospital, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

ÇARŞAMBA 09:30 Koma A Gülsen YILDIZ BABACAN NÖROLOJİ

ÇARŞAMBA 09:30 Koma A Gülsen YILDIZ BABACAN NÖROLOJİ 4.Grup 2.Grup 3.Grup 1.Grup SİNİR-DUYU BLOĞU 31.8.2015 16.11.2015 8.2.2016 18.4.2016 08:30 Başağrısı Atst Gülşen KOCAMAN NÖROLOJİ PAZARTESİ Gerilim tipi başağrısı TT Gülşen KOCAMAN NÖROLOJİ 09:30 Migren

Detaylı

BEL AĞRISI. Dahili Servisler

BEL AĞRISI. Dahili Servisler BEL AĞRISI Dahili Servisler İnsan omurgası vücut ağırlığını taşımak, hareketine izin vermek ve spinal kolonu korumak için dizayn edilmiştir. Omurga kolonu, birbiri üzerine dizilmiş olan 24 ayrı omur adı

Detaylı

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR HAREKET SİSTEMİ Üç ana yapı taşı Kemikler Kaslar Eklemler Oynamaz eklemler (Kafa tası) Yarı oynar eklemler (Omurga) Oynar eklemler

Detaylı

HİZMET KAPSAMI. 3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER 3.1 Hastalıklar ve Prosedürler

HİZMET KAPSAMI. 3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER 3.1 Hastalıklar ve Prosedürler Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. Nöroşirürji Anabilim Dalı tüm yaş grubundan ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24 saat sunulur.

Detaylı

İngilizce 305 İNGİLİZCE İngilizce 305 İNGİLİZCE Serbest Çalışma / Akademik Danışma Görüşme

İngilizce 305 İNGİLİZCE İngilizce 305 İNGİLİZCE Serbest Çalışma / Akademik Danışma Görüşme Dönem 3 Kurul 6 (Nöro, Psik., Kas, İskelet) 20.Mar.17 09.00-09.50 Psikiyatriye Giriş ve Hasta-Hekim lişkisi Figen Karadağ Pazartesi 10.00-10.50 Psikiyatrik Öykü Alma ve Görüşmenin Temel İlkeleri Aytül

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S4G2K_2AS_08_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S4G2K_2AS_08_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S4G2K_2AS_08_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik LAFORA HASTALIĞI Progressif Myoklonik Epilepsiler (PME) nadir olarak görülen, sıklıkla otozomal resessif olarak geçiş gösteren heterojen bir hastalık grubudur. Klinik olarak değişik tipte nöbetler ve progressif

Detaylı

Girişimsel radyolojide hasta/klinik yönetimi kursu

Girişimsel radyolojide hasta/klinik yönetimi kursu 3. İLERİ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ KURSLARI KURS PROGRAMI 1. GÜN Girişimsel radyolojide hasta/klinik yönetimi kursu 08:30-09:25 GR'de poliklinik uygulamaları 08:30-08:40 GR'de poliklinik kurmanın yolları ve

Detaylı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan HASTALIK MODELİ

Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan HASTALIK MODELİ Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan HASTALIK MODELİ 1. Semptom ve Bulguların toplanması, 2. Olası Tanının belirlenmesi, 3. Yardımcı tanı yöntemleri ile tanının doğrulanması, 4. Bilimsel olarak ispatlanmış

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ DERS KURULU (Dönem III, Kurul 7)

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ DERS KURULU (Dönem III, Kurul 7) MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ DERS KURULU (Dönem III, Kurul 7) DEKAN DEKAN YRD. BAŞKORDİNATÖR BAŞKORDİNATÖR YRD. BAŞKORDİNATÖR YRD.

Detaylı

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1 HİZMET KAPSAMI: Aile Hekimliği Anabilim Dalı yaş, cinsiyet, yakınma, hastalık ayrımı yapmaksızın, yaşamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde, sağlığın

Detaylı

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Femoral Komplikasyonlar External kanama ve hematom (%2-15) Psödoanevrizma (%1-5) Retroperitoneal hematom (

Detaylı

İskemik İnme ve Acil Yaklaşım(*)

İskemik İnme ve Acil Yaklaşım(*) İskemik İnme ve Acil Yaklaşım(*) Dr. Birsen İnce İnme, merkezi sinir sisteminde iskemi ya da kanamaya bağlı olarak aniden gelişen nörolojik defisit şeklinde tanımlanır. İskemik inme ise, inme olgularının

Detaylı

Pelvis Anatomisi ve Pelvis Kırıkları

Pelvis Anatomisi ve Pelvis Kırıkları Pelvis Anatomisi ve Pelvis Kırıkları Dr. Nüket Göçmen Mas Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD Pelvis Vücut ağırlığını, omurgadan alt ekstremitelere aktaran ana bağlantıdır. Pelvisi iki os

Detaylı

KEMOTERAPİNİN SİNİR SİSTEMİ VE PSİKOLOJİK GEÇ YAN ETKİLERİ DR. FİLİZ ÇAY ŞENLER A.Ü.T.F. TIBBİ ONKOLOJİ B.D.

KEMOTERAPİNİN SİNİR SİSTEMİ VE PSİKOLOJİK GEÇ YAN ETKİLERİ DR. FİLİZ ÇAY ŞENLER A.Ü.T.F. TIBBİ ONKOLOJİ B.D. KEMOTERAPİNİN SİNİR SİSTEMİ VE PSİKOLOJİK GEÇ YAN ETKİLERİ DR. FİLİZ ÇAY ŞENLER A.Ü.T.F. TIBBİ ONKOLOJİ B.D. PLAN Kemoterapiye bağlı geç gelişen ya da kronik nöropsikiyatrik toksisiteleri tanımlamak Ayırıcı

Detaylı

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Perinatal dönemde herpesvirus geçişi. Virus Gebelik sırasında Doğum kanalından Doğum

Detaylı

PRİMER BAŞAĞRILARI Semptomdan tanıya gidiş Migren ve Gerilim Başağrıları

PRİMER BAŞAĞRILARI Semptomdan tanıya gidiş Migren ve Gerilim Başağrıları PRİMER BAŞAĞRILARI Semptomdan tanıya gidiş Migren ve Gerilim Başağrıları Dr. Aksel Siva Nöroloji Anabilim Dalı ve Baş Ağrısı Kliniği İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Istanbul GÜNCEL TIP AKADEMİSİ 17 19 Nisan

Detaylı

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Mine SERİN 1, Ali CANSU 1, Serpil ÇELEBİ 2, Nezir ÖZGÜN 1, Sibel KUL 3, F.Müjgan SÖNMEZ 1, Ayşe AKSOY 4, Ayşegül

Detaylı

T.C. DÜ Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi

T.C. DÜ Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi T.C. DÜ Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi Ad-Soyad: Doğum Yeri/Tarihi: Adres: Telefon: Şikayet: Tanı: Başvuru Tarihi: Öykü:. Özgeçmiş: Prenatal: istekli gebelik:

Detaylı

Medulla Spinalis ve Hastalıkları. Prof. Dr. S. Naz Yeni

Medulla Spinalis ve Hastalıkları. Prof. Dr. S. Naz Yeni Medulla Spinalis ve Hastalıkları Prof. Dr. S. Naz Yeni Medulla spinalisin anatomisi Medulla spinalis medulla oblangatanın alt ucundan başlar. Kafatasında foramen magnum hizasıdır. Alt ucu erişkinlerde

Detaylı

Tedavi. Tedavi hedefleri;

Tedavi. Tedavi hedefleri; Doç. Dr. Onur POLAT Tedavi DVT tanısı konduktan sonra doğal gidişine bırakılırsa, ölümcül komplikasyonu olan PE ve uzun dönemde sakatlık oranı son derece yüksek olan posttromboflebitik sendrom ve Pulmoner

Detaylı

Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Hasta Bilgilendirme Formu

Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Hasta Bilgilendirme Formu Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Beyin-Omurilik Arteriovenöz Malformasyonları ve Merkezi Sinir Sisteminin Diğer Damarsal Bozuklukları Hasta Bilgilendirme Formu 5 AVM ler Ne Tip Sağlık Sorunlarına

Detaylı

İnsomni. Dr. Selda KORKMAZ

İnsomni. Dr. Selda KORKMAZ İnsomni Dr. Selda KORKMAZ Uykuya başlama zorluğu Uykuyu sürdürme zorluğu Çok erken uyanma Kronik şekilde dinlendirici olmayan uyku yakınması Kötü kalitede uyku yakınması Genel populasyonda en sık görülen

Detaylı

Skolyoz. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Skolyoz. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Skolyoz Prof. Dr. Önder Aydıngöz Skolyoz Tanım Omurganın lateral eğriliğine skolyoz adı verilir. Ayakta çekilen grafilerde bu eğriliğin 10 o nin üzerinde olması skolyoz olarak kabul edilir. Bu derecenin

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. SERVİKAL DAR KANAL ve MYELOPATİ HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. SERVİKAL DAR KANAL ve MYELOPATİ HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SERVİKAL DAR KANAL ve MYELOPATİ HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ SERVİKAL MYELOPATİLİ HASTALARIN YAKINMALARI Servikal kanal darlığı, genellikle

Detaylı

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI BOYUN AĞRILARI BOYUN ANOTOMISI 7 vertebra, 5 intervertebral disk, 12 luschka eklemi, 14 faset eklem, Çok sayıda kas ve tendondan oluşur. BOYNUN FONKSIYONU Başı desteklemek Başın tüm hareket

Detaylı

Amerika Birleşik Devletleri nde her yıl yaklaşık yeni spinal kord yaralanması (SKY) meydana gelmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri nde her yıl yaklaşık yeni spinal kord yaralanması (SKY) meydana gelmektedir. DR. MEHTAP DURAK ARKA PLAN Amerika Birleşik Devletleri nde her yıl yaklaşık 12.500 yeni spinal kord yaralanması (SKY) meydana gelmektedir. Yaralanma nedenleri arasında motorlu taşıt kazaları ilk sırayı

Detaylı