Astým Bronþiyaleli Çocuklarda Astým Semptomlarý ve Sinüzit Birlikteliðinde Chlamydia Pneumonia Enfeksiyonu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Astým Bronþiyaleli Çocuklarda Astým Semptomlarý ve Sinüzit Birlikteliðinde Chlamydia Pneumonia Enfeksiyonu"

Transkript

1 Astým Bronþiyaleli Çocuklarda Astým Semptomlarý ve Sinüzit Birlikteliðinde Chlamydia Pneumonia Enfeksiyonu CHLAMYDIA PNEUMONIA INFECTION AS A CAUSE OF ASTHMATIC SYMPTOMS TOGETHER WITH SINUSITIS IN CHILDREN WITH ASTHMA BRONCHIALE Dr.Hasan YÜKSEL*, Dr.Þenol COÞKUN*, Dr.Tamer ÞANLIDAÐ**, Dr.DilekYýlmaz*, Dr.Beril ÖZBAKKALOÐLU**, Dr.Ali ONAÐ* * Celal Bayar Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý AD, ** Celal Bayar Üniversitesi Týp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD, MANÝSA Özet Amaç: Astým bronþiyale kronik bir hava yolu enflamasyonudur. Baþlýca sinüzitler olmak üzere tüm solunum yolu enfeksiyonlarý astým semptomlarý için önemli tetikleyicilerdir. Ýntrasellüler patojen olan Chlamydia Pneumonia hem alt hem de üst solunum yolu enfeksiyonu etkenidir. Bu çalýþmada astým bronþiyaleli çocuklarýn akut semptomlarýnda Chlamydia Pneumonia enfeksiyonu sýklýðý ve sinüzitlerle iliþkisi araþtýrýlmýþtýr. Materyal-Metod: Astýmlý 27 çocuðun (12 erkek, 15 kýz) 36 akut ataðý deðerlendirilmiþtir. Kontrol grubu olarak saðlýklý 20 çocuk (8 erkek, 12 kýz) alýnmýþtýr. Olgularýn demografik özellikleri, yakýnmalarý, fizik baký bulgularý, PEF deðerleri kaydedilip, akciðer ve waters grafileri çekilmiþtir. Olgulardan bir ay ara ile iki serum örneði alýnýp ve bu örneklerden mikroimmünofloresan yöntemi ile antichlamydia pneumonia-igm ve IgG antikorlarý çalýþýlmýþtýr. Bulgular: Olgularýn 9' unda (% 24,7) akut chlamydia enfeksiyonu, hasta ve kontrol grubunda birer olguda geçirilmiþ chlamydia enfeksiyonu, akut enfeksiyonu olanlarýn 7' sinde (% 78) ayný zamanda maksiller sinüzit saptanmýþtýr. Akut enfeksiyon saptanmayanlarýn yalnýzca 6' sýnda (% 26) sinüzit saptanýp, fark istatistiksel olarak anlamlý bulunmuþtur (p<0.05). Sonuç: Sonuçlarýmýz chlamydia pneumonia enfeksiyonunun akut astým semptomlarýný ortaya çýkarmada önemli bir etken olup, bu enfeksiyon sýrasýnda sinüzit sýklýðýnýn anlamlý olarak yüksek olduðunu desteklemektedir. Bu iki sonuç astýmlý çocuklarýn anstabil hale gelmesinde sinüzitin etkisinin bu tür intrasellüler ajanlar nedeniyle hem üst hem alt solunum yolu patolojisinin birlikte varolabilmesine baðlý olduðunu düþündürmektedir. Summary Purpose: Bronchial astma is chronic airway inflammation. All the respiratory infections, especially sinusitis, are important triggers for asthmatic symptoms. Chlamydia Pneumonia, is a obligate intracellular pathogen, causes both upper and lower respiratory infections. This study aimed to investigate the possible relationship between Chlamydia Pneumonia infection and asthmatic syptoms and also its relation to sinusitis. Materials-Methods: We evaluated 36 acute attacks (2 severe, 20 moderate, 9 mild) or symptoms (out of 6) pointing out unstable astma of 27 children (15 female, 12 male) diagnosed asthma bronchiale. Twenty healthy children (12 female, 8 male) were enrolled as a control group. Demographic characteristics, complaints, clinical features, PEFR of patients were recorded and their chest and waters' x-ray were obtained. Paired serum samples, one month interval, for determination of antibadies to Chlamydia Pneumonia (IgM, IgG) by using microimmunoflourescence method. Results: We found that 9 attacks of patients (24,7 %) were acute Chlamydia infections. One out of both patients and control subjects had infection before long time ago. There were no significant difference between patients having acute infection and noninfected subjects in terms of age, gender, clinical and laboratory features (p>0,05). However, in contrast to 7 out of 9 patients (78 %) with acute chlamydia infection had maxillary sinusitis, only 6 out of 27 subjects without chlamydial infection suffered from sinusitis (p<0,05). Conclusion: Our results supported that Chlamydia Pneumonia infections may be an important cause of acute exaserbation of astma syptoms and have high frequency of sinusitis. Therefore, the exacerbation of asthmatic symptoms may be secondary to infections with intracellular pathogens which cause both upper and lower respiratory infections in the same time. Anahtar Kelimeler: Astým, Chlamydia, Çocuk, Sinüzit T Klin Pediatri 2001, 10:79-84 Key Words: Asthma, Chlamydia, Childhood, Sinusitis T Klin J Pediatr 2001, 10:79-84 Geliþ Tarihi: Yazýþma Adresi: Dr. Hasan YÜKSEL 244 Sokak No: 10/2 D: Bornova, ÝZMÝR Astým bronþiyale (AB) hava yollarýnýn, kronik, eozinofilik ve epitel deskuamasyonu ile giden bir hastalýðýdýr (1). Bu kronik enflamasyonun oluþmasýnda çocukluk çaðýnda en sýk primer T Klin J Pediatr 2001, 10 79

2 Hasan YÜKSEL ve Ark. ASTIM BRONÞÝYALELÝ ÇOCUKLARDA ASTIM VE SÝNÜZÝT BÝRLÝKTELÝÐÝNDE CHLAMYDIA etkenin çevresel allerjenler olduðu bilinmektedir (2). Hastalýkta, bronþiyal aðaça çevresel allerjenlerin (ev tozu akarý, ot poleni, mold, hayvan epiteli vs) ulaþmasý ardýndan genetik yapýda var olan bir eði-lim ve diðer çevresel etkenlerin katkýsý ile Th2 moderatörlüðünde bir enflamasyon baþlamaktadýr (3). Bunun ardýndan mast hücrelerinin tetikleyici rol oynadýðý, submukozal alanda eozinofilik infiltrasyonla sonuçlanan kronik enfelamatuvar bir yanýt geliþmektedir (3). Bu kronik enflamasyon sonucunda bronþiyal epitel dökülmesi, nörojenik inflamasyon, mukozal ödem, hiperemi vs geliþir ve bu patogenetik sürecin tümü hava yolu hiperreaktivitesi ile sonuçlanýr (1-3) Hastalýðýn en karakteristik özelliði bu kronik enflamasyon zemininde oluþan akut alevlenmelerin göstergesi olan aralýklý bronkospazm ataklarýdýr (4). Bu alevlenmelerin nedeni sýklýkla allerjenler olmak üzere çevresel etkenlerdir. Bunlarýn baþýnda viral üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarý (influenza, rinovirüs vb), hava kirliliði, sigara dumaný ya da psikojenik faktörler olabilir (5). Ayrýca sinonazobronþial refleks aracýlýðý ile sinüzit ve rinitte astým semptomlarýnda anlamlý artýþ olur (6). Bunlarýn tedavisi ile klinik bulgularda düzelme ve astýmlýlarýn ilaç ihtiyacýnda azalma saðlandýðý bildirilmiþtir (6). Hava yoluna zarar veren ajanlar için bir bariyer olmasý, mukus transportu yapmasý, endojen bronkodilatasyon için gerekli olan NO üretimi, endojen bronkokonstriktörlerin (subtans-p, CGRP, nörokinin-a vs) yýkýmý için gerekli nötral endopepetidazlarý bulundurmasý ve proinflamatuvar mediatör sentezi yapmasý nedeniyle bronþ epitelini etkileyen patolojiler astým semptomlarýnýn çýkmasýnda primer etkilidir (6, 7). Bu nedenle intrasellüler yerleþimli patojenler bronþ epiteline sitopatik etki ve proinflamatuvar mediatör sentezi yaparak bronþiyal reaktiviteyi arttýrýlar, hipersekresyon, ödem ve epitel dökülmesi ile akut semptomlarýn ortaya çýkmasýna neden olurlar (7). Chlamydia Pneumonia (CP) zorunlu intrasellüler bir patojendir (8). Özellikle sinüzit olmak üzere hem üstsolunum yolu enfeksiyonu yapmasý hemde alt solnum yolu enfeksiyonuna neden olmasý nedeniyle astým bulgularýnýn ortaya çýkmasýnda rol oynayabilmektedir (9). Ancak bu konuda çeliþkili sonuçlar yayýnlanmýþtýr (10). Bu çalýþmada çocukluk çaðýnda CP' nýn astým semptomlarýnýn ortaya çýkmasýndaki rolü ve bunun sinüzit kliniði ile olasý iliþkisi araþtýrýlmýþtýr. Gereç ve Yöntem Olgular Çalýþmaya Celal Bayar Üniveristesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý Allerji ve Solunum poliklinðinde astým bronþiyale tanýsýyla izlenen yaþlarý 5,5 ile 16 yýl arasýnda deðiþen (ort 8,2±2,8 yýl) 27 olgu (15 kýz, 12 erkek) alýndý. Olgularýn astým tanýlarý; pozitif aile öyküleri, öykülerinde yineleyen hýrýltýlý solunum yakýnmasý olmasý, bir aeroallerjene karþý gösterilmiþ in vitro (spesifik IgE pozitiflið) yada in vivo (prick test pozitiflið) duyarlýlýklarýnýn olmasý, bronkodilatatör sonrasý PEF deðerinde en az % 15 artýþ veya günlük PEF deðiþkenliðinin % 20' nin üstünde olmasý ile konuldu. Bu hasta grubunun 36 ataðý deðerlendirildi. Kontrol grubu olarak herhangi bir solunum yolu semptomu olmayan ancak baþka bir nedenle (anemi, büyüme geliþme geriliði, karýn aðrýsý) kan alýnmasý gereken, yaþlarý 7 ile 15 yýl arasýnda (ort 9,1±3,3 yýl) deðiþen, 12 kýz ve 8 erkekden oluþan 20 olgu alýnmýþtýr (Tablo 1). Her iki grup arasýnda demografik veriler açýsýndan istatistiksel anlamlý fark saptanmamýþtýr (p>0,05). Çalýþma Düzeni Çalýþma Þubat 2000-Temmuz 2000 tarihleri arasýnda gerçekleþtirildi. AB tanýsýyla izlenen, akut atakla acil servise baþvuran yada anstabil bul- Tablo 1. Hasta ve kontrol grubunun demografik ve klinik özellikleri Hasta Grubu Kontrol Grubu Özellik (n=27) (n= 20) p* Yaþ (Yýl) 5,5-16 (8,2±2,8) 7-15 (9,1±3,3) AD** Cins (K/E) 15/12 12/8 AD Ailede Atopi (+) 22 9 <0,05 Yineleyen Hýrýltý 21 - <0,05 Uzamýþ SYS *** 6 - <0,05 PEF Deðiþkenliði 27 - <0,05 (> % 15-20) *p deðeri 0,05 altýnda anlamlýdýr. ** Anlamlý deðil. *** Uzamýþ solunum yolu semptomlarý (uzamýþ öksürük, sýk balgam çýkarma, akciðer enfeksiyonu, zaman hýrýltý hissi vb) 80 T Klin Pediatri 2001, 10

3 ASTIM BRONÞÝYALELÝ ÇOCUKLARDA ASTIM VE SÝNÜZÝT BÝRLÝKTELÝÐÝNDE CHLAMYDIA ENFEKSÝYONU Hasan gularý olan olgularýn baþvuruda demografik özellikleri, yakýnmalarý, klinik bulgularý, PEF deðerleri kaydedildi (Mini-Wrigtrh Peak Flow Meter, Clement Clark Co, UK), akciðer ve Waters grafileri çekildi. Hasta ve kontrol grubundan bir ay ara ile iki kez uygun kan örnekleri alýndý ve çalýþýlýncaya kadar -20 C'de saklandý. Chlamydia Pneumonia Serolojisi C. pneumoniae IgG ve IgM antikorlarý Vircell (Ýspanya) firmasýndan temin edilen C. pneumoniae IgG, IgM mikroimmunofloresan (MIF) test kiti ile araþtýrýldý. Kitte C. pneumoiae strain 2023, ATCCVR-1356'nýn elemanter cisimleri (EBs) spesifik antijen olarak kullanýlmýþtýr. C. pneumoniae IgM antikorlarý için serum örnekleri 1:1 oranýnda sulandýrýlarak çalýþýlmýþtýr. Floresan mikroskobu incelemesi sonucunda, floresans vermeyen örnekler negatif, sarý-yeþil renkte floresans verenler ise pozi-tif olarak deðerlendirilmiþtir. Pozitif serum örnekleri romatoid faktör (RF) yönünden de test edilerek yalancý pozitiflik araþtýrýlmýþtýr. C. pneumoniae IgM pozitif örneklerin hiçbirisinde RF pozitifliði saptanmamýþtýr. C. pneumoniae IgG antikorlarý için önce bütün serum örnekleri 1:64 titrede test edilmiþ ve pozitif çýkan örnekler daha sonra 1:64, 1:128, 1:256, 1:512 ve 1:1024 titrelerde tekrar çalýþýlmýþtýr. Bu çalýþmada akut C. pneumoniae enfeksiyonu tanýsý IgM titresi >1:1, IgG titresi >1:1024 veya IgG titresi baþlangýç deðerlerine göre dört kat artýþ kriterleri ile, geçirilmiþ C.pneumoniae tanýsý ise IgG titresi 1:64-1:1024 olmasý kriteri ile yapýlmýþtýr. Ýstatistik Demografik verilerin karþýlaþtýrýlmasýnda student-t testi, verilerin karþýlaþtýrýlmasýnda Fischer exact chi-kare testi kullanýlmýþtýr. Ýstatistiksel anlamlýlýk açýsýndan p deðeri 0,05' in altýnda anlamlý olarak kabul edilmiþtir. Bulgular Klinik Bulgular Hasta grubunun solunum sistemi bulgularý uluslararasý astým taný ve tedavi uzlaþý raporuna (11) göre deðerlendirildiðinde; bu ataklardan 2'si aðýr, 20'si orta, 9'u hafif akut astým ataðý olup; 6 olguda ise solunum distresi yakýnmasý olmaksýzýn uzamýþ öksürük, zaman zaman þüpheli hýrýltý yakýnmasý vardý ve olgularýn günlük PEF deðiþkenliði %20'nin üstünde olduðu için anstabil astým olarak deðerlendirildi. Olgularýn baþvuru yakýnmasý akut CP enfeksiyonu olan grupta en sýklýkla öksürük (%100), postnazal pürülan akýntý (%88,8), enfeksiyon olmayan grupta öksürük (%88,8) ve hýrýltýlý solunum (%85,1) idi. En az saptanan ise ateþ yüksekliði (%22,2 ve %18,5) idi (Tablo 2). Radyolojik Bulgular Akciðer grafisinde akut enfeksiyona sahip olan olgulardan 2' sinde bronkopnömonik infiltrasyonla uyumlu bulgu saptanýrken, enfeksiyon olmayan grupta nonspesifik bronkovasküler gölge artýþý dýþýnda anlamlý hiç bir infiltratif görüntü saptanmadý. Waters grafilerinde ise akut CP enfeksiyonlularda havalanma kaybý, enfeksiyon olmayan grupta ise mukozal kalýnlaþmanýn daha sýk olduðu izlendi (Tablo 3). Chlamydia Pneumonia Serolojisi Tablo 2. Olgularýn serolojik durumuna göre klinik özellikleri Akut CP (+) Akut CP (-) Özellik (n=9) (n=27) p* Yaþ (yýl) 7,5-16 (9,3±3,1) 5,5-14 (7,9±3,3) AD Cins (K/E) 6/3 9/9 AD Öksürük 9 (%100) 24 (% 88,8) <0,05 Burun Akýntýsý 7 (% 77,7) 12 (% 44,4) <0,05 Postnazal Akýntý 8 (% 88,8) 5 (% 18,5) <0,05 Hýrýltý Solunum 7 ( % 77,7) 23 8% 85,1) AD Ateþ Yüksekliði 2 (% 22,2) 5 (% 18,5) AD Halsizlik 4 (% 44,4) 7 ( % 25,9) <0,05 Akc. Oskultasyonu** 4 (% 44,4) 23 (% 85,1) <0,05 Tablo 3. Hastalarýn radyolojik bulgularý Akut CP (+) Akut CP(-) Radyoloji (n=9) (n=27) Waters Havalanma Kaybý (>% 30) 5 2 Mukozal kalýnlaþma (> 6mm) 2 4 Akciðer Grafisi Bronkopnömonik Ýnfiltrasyon 2 0 Bronkovasküler Gölge Artýþý 6 21 T Klin J Pediatr 2001, 10 81

4 Hasan YÜKSEL ve Ark. ASTIM BRONÞÝYALELÝ ÇOCUKLARDA ASTIM VE SÝNÜZÝT BÝRLÝKTELÝÐÝNDE CHLAMYDIA Tablo 4. Chlamydia pneumonia enfeksiyonu ve maksiller sinüzit birlikteliði Akut CP(+) Akut CP(-) Serolojik Sonuç (n=9) (n=27) p* IgM (+) 7 - <0,05 IgG Artýþý (>x4) 1 - <0,05 Geçirilimiþ CP 1 1 AD Maksiller Sinüzit 7 (% 78) 6 (% 26) <0,05 * p deðeri 0,05 altýnda anlamlýdýr. Hastalardan elde edilen kan örneklerinin 9 (% 24,7) akut CP enfeksiyonu tesbit edildi. Bunlardan 5 olguda (1 aðýr, 3 orta, 1 hafif atak ve 1 tane anstabil bulgulu) anti-cp 1/16 pozitif, 2 olguda (1 hafif atak, 1 anstabil bulgulu) 1/32 pozitif, 1 olguda (orta atak) serum anti-cp-igg de 4 kata artýþ (1/32' den 1/128' e) saptandý. Kontrol grubunda yalnýzca 1 olguda serum anti-cp IgG 1/128 olup kontrolde artýþ saptanmadý ve geçirilmiþ enfeksiyon olarak deðerlendirildi. Hasta grubundan da bir olguda her iki örnekte serum anti-cp-igg 1/64 olup geçirilmiþ enfeksiyon olarak deðerlendirildi. Akut CP enfeksiyonu olan olgulardan 7 (% 78)'sinde klinik bulgularý (postnazal pürülan akýntý, Waters grafisi vs) akut maksiller sinüzit tanýsý konulurken, enfeksiyon olmayan olgulardan yalnýzca 6 (%26)'sýnda sinüzit tanýsý konuldu ve fark istatistiksel olarak anlamlý idi (p<0,05) (Tablo 4). Tartýþma Zorunlu intrasellüler bir patojen olmasý nedeniyle, CP' nýn astým semptomlarýnýn baþlamasý, devamý ya da remisyondaki bir astým tablosununun anstabil hale geçmesi ve akut nöbetlerin çýkmasýnda rolü olabilir (12). Ancak bu konuda çeliþkili sonuçlar yayýnlanmýþtýr (10,13). Bu çalýþmada astým semptomlarýnda artýþ ve akut atak görülen olgularda akut CP enfeksiyonu anlamlý olarak yüksek olduðu saptanmýþ ve bu sýklýðýn maksiller sinüzit ile sýkça birlikte olduðu gözlenmiþtir. Chlamydia Pneumonia ilk kez 1965' de izole edilmiþ ve 1983 yýlýnda insanda patojen olan spesifik suþu belirtmek için TWAR etkeni olarak adlandýrýlmýþtýr (14). Zorunlu intrasellüler bifazik yaþama sahip olup, bir çok sistem enfeksiyonu ve patolojiden sorumlu olmakla birlikte özellikle solunum yolu enfeksiyonu yapmaktadýrlar (12-14). Enfeksiyon etkeninin deðiþik yöntemlerle saptanmasý mümkündür. Yapýlan çalýþmalarda klinik tablosu her hasta farklý olan (rinit, sinüzit, otit, larenjit ve atipik pnömoni) çok geniþ spektrumda bir hastalýk tablosuna yol açtýðý saptanmýþtýr (14,15). Ýntrasellüler bir patojen olduðu için enfeksiyonun olduðu mukozalarda uzun süre kalabilir ve bu nedenle kronik semptomlara yol açabilir (16). AB semptomlarý, özellikle sinüzit baþta omak üzere, birlikte olan üst solunum yolu enfeksiyonuyla alevlenebilir ve eðer kronik sinüzit varsa bu daha belirgin ve süregendir (5,6). Klinik olarak stabil astýmlý çocuklarda akut ataklar görülebilir veya so-lunum fonksiyon testlerinde bozulma görülebilir (6). Akut ya da kronik sinüzit olan olgularda etkin sinüzit tedavisi yapýlýrsa astým semptomlarý, akut atak sayýsý ve bronkodilatör, inhale steroid ihtiyaçlarýnda çok anlamlý azalma olduðu daha önceki yayýnlarda bildirilmiþtir (5, 6, 17). Bronþ epitel hücresi bütünlüðü astýmlýlar için çok önemlidir ve remisyonun devamýnda inhale antiinflamatuvar ajanlarla bunun korunmasý saðlanýr (18). Solunum yolu viral enfeksiyonlarýnda (RSV, influenza virüs vs) CP bronþ epitel hücresinin akut yada kronik olarak ortadan kalmasý ve disfonksiyonu sonucu NO sentezi azalarak bronkokonstrüksiyona eðilim artar ve içerdiði nötral endopeptidazlarýn etki azlýðý nedeniyle nörojen inflamasyonun potansiyalize olmasýna neden olur (19). Biz CP' nýn, sinüzit baþta olmak üzere hem üst solunum yolu enfeksiyonu, hem de alt solunum yolu enfeksiyonu yapmasý nedeniyle astým semptomlarýnýn alevlenmesinde önemli role sahip olabileceðini savunuyoruz. Akut CP enfeksiyonu sýklýðýnýn astým semptomlarýnda artýþ ve akut atakla gelen olgularýmýzda normal populasyona göre anlamlý fark olmasý ve akut CP enfeksiyonu tanýsý konulan olgularda anlamlý olarak yüksek sýklýkta maksiller sinüzit bulunmasý bunu desteklemektedir. Emre ve arkadaþlarý serolojik olarak akut astým ataðý ile baþvuran olgularýn %21'inde, Cunninghan ve arkadaþlarý ise astýmlý çocuklarýn %47'sinde CP enfeksiyonu saptamýþlardýr (10,20) Chlamydia Penumonia' nýn astým semptomlarýný alevlendirmesinde persistan enfeksiyon yapmasý yanýnda, CP-spesifik IgE antikorlarýnýn yapýmý da sorumlu olabilir. IgE ve spesifik-ige 82 T Klin Pediatri 2001, 10

5 ASTIM BRONÞÝYALELÝ ÇOCUKLARDA ASTIM VE SÝNÜZÝT BÝRLÝKTELÝÐÝNDE CHLAMYDIA ENFEKSÝYONU Hasan sentezindeki artýþ atopik astým immünopatogenezi için önemli bir mekanizmadýr (3). Emre ve arkdaþlarýnýn yaptýðý iki çalýþmada CP-spesifik IgE antikorlarýnýn astýmlý çocuklarda anlamlý olarak yüksek olduðu bildirilmiþ, ancak Mills ve arkadaþlarý tarafýndan yapýlan çalýþmada böyle bir iliþki eriþkin hastalarda saptanamamýþtýr (13,21). Az geliþmiþ ülkelerde CP enfeksiyonu sýklýðý çocuklarda daha sýk ve erken yaþlarda görülmektedir. Bizim ülke-mizde Kocabaþ ve arkadaþlarý tarafýndan yapýlan çalýþmada astýmlý çocuklarýn akut ataklarýnda %26,6 olguda akut CP enfeksiyonu saptanmýþtýr (22). Saikku ve arkadaþlarý Filipinlerde bu sýklýðý % 9 olarak saptamýþlardýr (23). Ülkemizde az geliþmiþ bir sosyoekonomik yapýya sahiptir. Bu nedenle bizim çocuklarýmýzýn astým ataklarýnýn alevlenmesinde CP önemli bir etken olabilir. Astým semptomlarýnda alevlenme olan çocuk olgularýmýzýn %24,7'sinde CP enfeksiyonu saptamamýz bunu desteklemektedir. Akut ve kronik sinüzitler astým semptomlarýnýn alevlenmesi ve astýmlý hastalarýn ilaç ihtiyaçlarýnýn artýþýnda önemli etkenlerdir (3, 17). Bu etkinin mekanizmasý kesin olmamakla birlikte, sinüzitle birlikte sinobronþiyal refleksin aktive olduðu, postnazal akýntý-aspirasyon ve reaktif bronkospazm gerçekleþtiði ve hatta beta-reseptör blokajý olabileceði öne sürülmektedir (17). CP akut sinüzit yanýnda persistan enfeksiyon yapmasý nedeniyle kronik sinüzit nedeni de olabilir (24). Sinüzit tablosu ile birlikte alt solunum persistan enfeksiyonu yapabilmesi nedeniyle astým semptomlarýnda anlamlý artýþa neden olabilir ve astýmlý hastalarýn inhale steroid ve benzeri antiinflamatuvar, bronkodilatör ihtiyaçlarýnda anlamlý artýþa neden olabilir. Bu nedenle Johnston ve arkadaþlarýnýn yaptýðý çalýþmada, inhale steroid gereksinimi artan olgularda, CP enfeksiyonunun düþünülmesi gerektiði bildirilmiþtir (25). Bizim de sonuçlarýmýz özellikle maksiller sinüzitin eþlik ettiði, astým semptomlarýnda artýþ saptanan ya da akut atakla gelen çocuk olgularda CP enfeksiyonu düþünülmesi gerektiði yönündedir. Sinüzitlerin ise ortalama % 5' inden CP sorumlu olduðu gösterilmittir, ancak kronik sinüzitteki sýklýðýna ait güvenilir bir veri henüz yoktur (14). Bu nedenle hem kronik sinüzitlerde CP enfeksiyonu sýklýðý, hem de CP ile komplike sinü-zitlerin astým semptomlarýný çýkarmasýndaki patogeneze açýklama getirmek için ileri klinik ve epidemiyolojik çalýþmalara ihtiyaç vardýr. Ayrýca bu birliktelik, CP' nýn persistan enfeksiyon yapmasý nedeniyle, bu etkenin hava yolu epitelini etkileyen inflamatuvar mediayatör sentezine nasýl bir etkisi olduðunun araþtýrýlmasý gerekmektedir. Sonuç olarak, çalýþmamýz astýmlý çocuklarýn akut semptomlarýnýn çýkmasýnda CP' nýn önemli bir etken olduðunu desteklemektedir. Ayrýca CP enfeksiyonu bulunan bu olgularda maksiller sinüzit sýklýðý anlamlý olarak yüksek bulunmuþtur. CP' nýn hem üst hem de alt solunum yolu enfeksiyonu yapmasý nedeniyle bu sonuç sinüzit ile aktive olan astým ataklarýnýn patogenezinden CP' nin de sorumlu olabileceðini düþündürtmektedir. Bu nedenle CP' nýn astým immünopatogenezi ve sinüzit ile astým iliþkisindeki rolü üzerine ileri araþtýrmalara ihtiyaç vardýr. KAYNAKLAR 1. Chung KF. Role of inflammation in the hyperreactivity of the airways. Thorax 1986; 41: Patterson R, Grammer LC, Harris KE, Shaughnessy MA. The role of allergens in airway diseases. In: Busse WW, Holgate ST. eds. Asthma and rhinitis. Massachusetts: Blacwell-Science Inc. 1995: Moqbel R, Levi-Schaffer F, Kay AB. Cytokin generation by eosinophils. J Allergy Clin Immunol 1994; 94: Blair H. Natural history of childhood asthma: 20 year follow-up. Arch Dis Child 1977; 52: Reid MJ. Complicating features of asthma. Ped Clin North Am 1992; 39(6): Corren J, Rachelefesky GS, Shapiro GG, Slavin RG. Sinusitis. In: Bierman CW, Pearlman DS, Shapiro GG, Busse WW eds. 3. ed. Allergy, Asthma and Immunology From Infancy to Adulthood. Phaladelphia: WB Saunders Co. 996: Heymann PW, Zambrrano JC, Rakes GP. Virus induced wheezing in children: respiratory syncitial virus and rhinovirus. Ped Clin North Am 1998; 18(1): Kuo CC, Chen HH, Wang SP, Grayston JT. Identification of a new group of Chlamydia psittaci strain called TWAR. J Clin Microbiol 1986; 24: Jackson LA, Grayston JT. Chlamydia pneumonia. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. Principles and Practice of Infectious Diseases. 5th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone Co. Vol: : Emre U, Roblin PM, Gelling M et al. The association of Chlamydia pneumonia infection and reactive airway disease in children. Arch Ped Adolesc Med 1994; 148: T Klin J Pediatr 2001, 10 83

6 Hasan YÜKSEL ve Ark. ASTIM BRONÞÝYALELÝ ÇOCUKLARDA ASTIM VE SÝNÜZÝT BÝRLÝKTELÝÐÝNDE CHLAMYDIA 11.NHLBI Expert Panel Report-2: Guidelenes for the diagnosis and management of asthma. February Black PN, Scicchitano R, Jenkins CR, Blasi F, Allegra L, Wlodarczyk J, Cooper BC. Serological evidence of infection with Chlamydia pneumoniae is related to the severity of asthma. Eur Respir J 2000 Feb;15(2): Mills GD, Lindeman JA, Fawcett JP, Herbison GP, Sears MR. Chlamydia pneumoniae serological status is not associated with asthma in children or young adults. Int J Epidemiol 2000 Apr;29(2): Myra W, Mordhorst CH, Wang SP, Grayston JT. Clinical features of Chlamydia pneumonia, strain TWAR infection in Denmark In: Bowie WR, Caldwell HD, Jones RP, eds. Chlamydial Infections. Cambridge. England. Cambridge University Press, 1990: Hashiguchi K, Ogawa H, Kazuyama Y. Seroprevalence of Chlamydia pneumoniae infections in otolaryngeal diseases. J Laryngol Otol 1992 Mar;106(3): Hahn DL. Chlamydia pneumoniae, asthma, and COPD: what is the evidence? Ann Allergy Asthma Immunol 1999 Oct;83(4):271-88, 291; quiz Spector SL, Bernstein L. Executive summary of sinusitis practice parameters. J Allergy Clin Immunol 1998; 102: White SR, Leff AR. Epithelial demage in asthma. In: Asthma and rhinitis. Ed(s). Busse WW, Holgate ST. Blacwell-Science Inc. Massachusetts. 1995: Barnes PJ. Airway neuropeptides. In: Busse WW, Holgate ST, eds. Asthma and rhinitis. Massachusetts: Blacwell- Science Inc, 1995, sy: Cunningham A, Johnston S, Julious S et al. The role of Chlamydia pneumonia and other pathogenes in acute episodes of asthma in children In: Orflia J, Byrne GI, Chemesky MA, et al, eds. Proceedings of the Eigth International Symposium on Human Chlamydial Infections, Chantly, France, Societa Editrice Esculapio, Bologna, Italy. 1994: Emre U, Sokolovskaya N, Roblin PM et al. Detection of anti-chlamydia pneumonia IgE in children with reactive airway disease. J Infect Dis 1995; 172: Kocabaþ E, Altýntaþ D, Kibar F, Aksaray N, Güneþer S, Köksal F, Yýldýrým S. Çocuklarda akut astma nöbetlerindeki baþlýca etmenlerden biri olarak chlamydia pneumonia enfeksiyonu. Çocuk Sað ve Hast Dergisi 1998; 41: Saikuku P, Ruutu P, Leinonen M et al. Acute lower respiratory tract infection associated with chlamydial TWAR antibody in Filippino children. J Infect Dis 1988; 158: Doyle PW, Woodham JD. Evaluation of the microbiology of chronic ethmoid sinusitis. J Clin Microbiol 1991 Nov;29(11): Johnston SL. Influence of viral and bacterial respiratory infections on exacerbations and symptom severity in childhood asthma. Pediatr Pulmonol Suppl 1997;16: T Klin Pediatri 2001, 10

Astýmda Atopi ve Alerjik Rinit Sýklýðý

Astýmda Atopi ve Alerjik Rinit Sýklýðý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Astýmda Atopi ve Alerjik Rinit Sýklýðý The Prevalance of Atopy and Allergic Rhinitis in Asthma Ayþe Bayram M.D. drayse3865@hotmail.com Sema Oymak Assoc. Prof., M.D. fsoymak@erciyes.edu.tr

Detaylı

Çocuktan Erişkine Astımın Doğal Seyri

Çocuktan Erişkine Astımın Doğal Seyri Çocuktan Erişkine Astımın Doğal Seyri Prof. Dr. İpek Türktaş Gazi Tıp Fakültesi, Ankara 6 Yaşı şına gelene kadar ~ %50 sinde en az 1 vizing atağı olacaktır Tekrarlıyan Bronşiolitler (Hışıltılı Bebekler)

Detaylı

HIŞILTILI ÇOCUKLARA YAKLAŞIM

HIŞILTILI ÇOCUKLARA YAKLAŞIM HIŞILTILI ÇOCUKLARA YAKLAŞIM 1. PUADER KONGRESİ ANTALYA 2012 Dr. İpek Türktaş Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara ipektur@gmail.com STRİDOR? VİZİNG? BRONŞİOLİT %80 ÜSYE %20 BRONŞİOLİT BRONŞİOLİT

Detaylı

Çocukluk çaðý bronþ astýmýnda serum eotaksin ve IL-13 düzeyleri

Çocukluk çaðý bronþ astýmýnda serum eotaksin ve IL-13 düzeyleri Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (3): 100-104 ARAÞTIRMA Çocukluk çaðý bronþ astýmýnda serum eotaksin ve IL-13 düzeyleri Serap Teber 1, Figen Doðu 2, Yonca Eðin 1, Aydan Ýkincioðullarý 2, Ýsmail Reisli

Detaylı

Sunum planı. Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet

Sunum planı. Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet Sunum planı Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet En sık hekime başvuru nedeni Okul çağındaki çocuklarda %35-40 viral enfeksiyonlar sonrası 10 gün %10 çocukta 25 günü geçer. Neye öksürük

Detaylı

KOAH infektif alevlenmelerinde atipik patojenlerin rolü

KOAH infektif alevlenmelerinde atipik patojenlerin rolü KOAH infektif alevlenmelerinde atipik patojenlerin rolü Mehmet Sezai TAŞBAKAN 1, Ayça Arzu SAYINER 2, Abdullah SAYINER 3 1 S.B. İzmir Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, 2 Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Hışıltılı Çocuk. Ne zaman astım diyelim?

Hışıltılı Çocuk. Ne zaman astım diyelim? Pediatrik Astım Hışıltılı Çocuk Ne zaman astım diyelim? Prof. Dr. Hasan YÜKSEL 2. Puader Kongresi 2013, Antalya Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji Bilim Dalı ve Solunum Birimi hyukselefe@hotmail.com

Detaylı

Stabil Astımlı Hastalarda Atipik Solunum Yolu Patojenlerinin Antikor Seroprevalansı

Stabil Astımlı Hastalarda Atipik Solunum Yolu Patojenlerinin Antikor Seroprevalansı Stabil Astımlı larda Atipik Solunum Yolu Patojenlerinin Antikor Seroprevalansı Eylem AKPINAR*, Figen ATALAY**, Serdar AKPINAR***, Şükran ATİKCAN*** * Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs lıkları Anabilim

Detaylı

Seroprevalence and risk factors of Helicobacter Pylori Infection in Healthy Children Who Applied to Erciyes University Pediatrics Outpatient Clinic

Seroprevalence and risk factors of Helicobacter Pylori Infection in Healthy Children Who Applied to Erciyes University Pediatrics Outpatient Clinic ARAÞTIRMALAR (Research Reports) ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ TIP FAKÜLTESÝ ÇOCUK POLÝKLÝNÝÐÝNE BAÞVURAN SAÐLIKLI ÇOCUKLARDA HELÝKOBAKTER PÝLORÝ ENFEKSÝYONUNUN SEROPREVALANSI VE BUNU ETKÝLEYEN FAKTÖRLER Seroprevalence

Detaylı

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Dr. Tolga BAŞKESEN GİRİŞ Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Erken ve doğru tedavi ile mortaliteyi azaltmak mümkün GİRİŞ Kan

Detaylı

ALLERJİK RİNİT ve EŞLİK EDEN HASTALIKLAR

ALLERJİK RİNİT ve EŞLİK EDEN HASTALIKLAR ALLERJİK RİNİT ve EŞLİK EDEN HASTALIKLAR Dr. İpek Türktaş Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Çocuklarda: %8.6-15.4 Erişkinde: %20 AKINTI KAŞINTI Allerjik Selam Allerjik Rinit Bulguları AKSIRMA ATAKLARI

Detaylı

Stabil Astımlı Olgularda Chlamydia pneumoniae Seroprevalansının Atopi ve Solunum Fonksiyonlarıyla İlişkisi

Stabil Astımlı Olgularda Chlamydia pneumoniae Seroprevalansının Atopi ve Solunum Fonksiyonlarıyla İlişkisi Stabil Astımlı Olgularda Chlamydia pneumoniae Seroprevalansının Atopi ve Solunum Fonksiyonlarıyla İlişkisi Zeliha Senem ELİBOL*, Figen KADAKAL*, Cemal BES**, Mehmet Akif ÖZGÜL*, Banu KÜÇÜK*, Mustafa ASLAN***,

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

Solunum Sistemi Mikrobiyotası. Dr. Haluk Türktaş Gazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Ankara

Solunum Sistemi Mikrobiyotası. Dr. Haluk Türktaş Gazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Ankara Solunum Sistemi Mikrobiyotası Dr. Haluk Türktaş Gazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Ankara NIH Human Microbiome Project (2007) Microbial communities in healthy controls and asthmatic airways

Detaylı

ARAÞTIRMA RESEARCH ARTICLE Acil Servisine Baþvuran Zehirlenme Olgularýnýn Deðerlendirilmesi Dr. Gürkan Genç, Dr. Avni Saraç, Dr. Ülker Ertan Dr. Sami Ulus Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Hastanesi, ANKARA

Detaylı

Sarkoidoziste Chlamydia pneumoniae ve Helicobacter pylori Seropozitifliði

Sarkoidoziste Chlamydia pneumoniae ve Helicobacter pylori Seropozitifliði ARAÞTIRMALAR Sarkoidoziste Chlamydia pneumoniae ve Helicobacter pylori Seropozitifliði Feza Bacakoðlu 1, Alev Atasever 1, Tijen Özacar 2, Mustafa Özhan 1, Oðuz Kýlýnç 3, Eyüp Sabri Uçan 3 Ege Üniversitesi

Detaylı

Astım Atağında Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila ve Helicobacter pylori Serolojisi

Astım Atağında Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila ve Helicobacter pylori Serolojisi Astım Atağında Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila ve Helicobacter pylori Serolojisi Ö. ABADOĞLU*, M.Z. BAKICI** * Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý ARAÞTIRMA Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu Tanýsý Alan Çocuklarýn Ebeveynlerinde Kiþilik Bozukluklarý Oya Güçlü 1, Murat Erkýran 1 1 Uz. Dr., Bakýrköy Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý Eðitim ve

Detaylı

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ N Emiralioğlu, U Özçelik, G Tuğcu, E Yalçın, D Doğru, N Kiper Hacettepe Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Genel Bilgiler Primer

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

Kronik Öksürük. Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı

Kronik Öksürük. Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Kronik Öksürük Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Epidemiyoloji Polikliniklerde en sık 5. şikayet %88-100 neden saptanıyor Spesifik tedavi

Detaylı

Kronik inflamasyonun neden olduğu bronş hiperreaktivitesidir.

Kronik inflamasyonun neden olduğu bronş hiperreaktivitesidir. Bronşial astım ve tedavisi Dr. Müsemma Karabel Sunu Planı Pediatrik astımın özellikleri Klinik Bulgular Tanı basamakları Öykü GINA önerisi anket:2008 FM LAB Pediatrik astımın tedavisi Atak tedavisi Pediatrik

Detaylı

Astımlı çocuklarda nazal ve paranazal sinüs tomografisi bulgularının alerji deri testi, IgE yüksekliği, eozinofili ve atak sıklığı ile ilişkisi

Astımlı çocuklarda nazal ve paranazal sinüs tomografisi bulgularının alerji deri testi, IgE yüksekliği, eozinofili ve atak sıklığı ile ilişkisi Türk Pediatri Arşivi 24; 39: 71 7 Astımlı çocuklarda nazal ve paranazal sinüs tomografisi bulgularının alerji deri testi, IgE yüksekliği, eozinofili ve atak sıklığı ile ilişkisi Özgür Nihat Bilgin 1, Çağatay

Detaylı

Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi

Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 38-42 Orijinal Makale Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi Füsun Alehan Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Pediatri Yardýmcý Doçenti

Detaylı

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

TÜM DÜNYADA KİŞİNİN ASTIM HASTASI OLDUĞU TAHMİN EDİLMEKTEDİR

TÜM DÜNYADA KİŞİNİN ASTIM HASTASI OLDUĞU TAHMİN EDİLMEKTEDİR Pediatrik Astım TÜM DÜNYADA 300.000 KİŞİNİN ASTIM HASTASI OLDUĞU TAHMİN EDİLMEKTEDİR Pediatrik astımın özellikleri Klinik Bulgular Tanı basamakları Öykü: GINA önerisi anket:2008 FM LAB Pediatrik astımın

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

ALLERJİ AŞILARI. Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi

ALLERJİ AŞILARI. Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi ALLERJİ AŞILARI Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi Allerji aşıları Allerjen immunoterapi Allerjik bir hastaya giderek artan miktarlarda allerjen

Detaylı

Solunum Sistemi Allerjik Hastalıklarının Tanısında Mast-Cla, Deri Testleri ve Allerjik Semptomlar Arasındaki İlişki

Solunum Sistemi Allerjik Hastalıklarının Tanısında Mast-Cla, Deri Testleri ve Allerjik Semptomlar Arasındaki İlişki Solunum Sistemi Allerjik Hastalıklarının Tanısında Mast-Cla, Deri Testleri ve Allerjik Semptomlar Arasındaki İlişki Sibel ATIŞ*, Candan ÖZTÜRK**, Mukadder ÇALIKOĞLU*, Nuran DELİALİOĞLU**, Minür TÜMKAYA*

Detaylı

ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM?

ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM? ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM? Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Giriş İnfluenza sendromu genellikle ani başlangıçlı

Detaylı

ARAÞTIRMA RESEARCH ARTICLE 282 Hodgkin Hastalýðý Olgusunun Baþlangýçtaki Klinik ve Laboratuvar Bulgularýnýn Deðerlendirilmesi Dr. Serdar Þahinoðlu 1, Doç. Dr. Mustafa N. Yenerel 2, Dr. Serkan Güvenç 1,

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

ASTIMDA YENİ BİYOLOJİK AJANLAR. Doç. Dr. İnsu Yılmaz Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları BD

ASTIMDA YENİ BİYOLOJİK AJANLAR. Doç. Dr. İnsu Yılmaz Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları BD ASTIMDA YENİ BİYOLOJİK AJANLAR Doç. Dr. İnsu Yılmaz Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları BD Astım-Yeni biyolojik tedaviler Omalizumab (Anti-IgE) Mepolizumab

Detaylı

TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu

TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONLARI TİP I TİP II TİPII TİPIII TİPIV TİPIV TİPIV İmmün yanıt IgE IgG IgG IgG Th1 Th2 CTL Antijen Solübl antijen Hücre/

Detaylı

İdrar Tahlilinde Mitler U Z. DR. B O R A ÇEKMEN ACIL Tı P K L I NIĞI O K MEYDANı E Ğ I T IM VE A R A Ş Tı R MA HASTA NESI S AĞ L ı K B ILIMLERI Ü

İdrar Tahlilinde Mitler U Z. DR. B O R A ÇEKMEN ACIL Tı P K L I NIĞI O K MEYDANı E Ğ I T IM VE A R A Ş Tı R MA HASTA NESI S AĞ L ı K B ILIMLERI Ü İdrar Tahlilinde Mitler U Z. DR. B O R A ÇEKMEN ACIL Tı P K L I NIĞI O K MEYDANı E Ğ I T IM VE A R A Ş Tı R MA HASTA NESI S AĞ L ı K B ILIMLERI Ü NIVERSITESI Mit 1: İdrar bulanık görünümde ve kötü kokulu.

Detaylı

Soğuk algınlığı ve Grip. Dr. Hayati DEMİRASLAN ENFEKSİYON HASTALİKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

Soğuk algınlığı ve Grip. Dr. Hayati DEMİRASLAN ENFEKSİYON HASTALİKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Soğuk algınlığı ve Grip Dr. Hayati DEMİRASLAN ENFEKSİYON HASTALİKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Anlatım planı 1. Giriş 2. Etken 3. Neden önemli 4. Bulaş 5. Klinik 6. Komplikasyonlar 7.Tanı 8. Tedavi 9. Korunma

Detaylı

%5 Her iki ebeveyn atopik

%5 Her iki ebeveyn atopik ALLERJİ TESTLERİ Dr.ALEV ÖKTEM Düzen Laboratuvarlar Grubu Allerji Allerji vücudumuzun bağışıklık sisteminin çevremizde bulunan ve zararlı olmayan bazı maddelere karşı, ki bunlara allerjen denir, aşırı

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

Henoch-Schönlein Purpurasý Tanýsý Alan Çocuklarýn Klinik Özellikleri

Henoch-Schönlein Purpurasý Tanýsý Alan Çocuklarýn Klinik Özellikleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Henoch-Schönlein Purpurasý Tanýsý Alan Çocuklarýn Klinik Özellikleri The clinical Characteristics of Children with Henoch Schönlein Purpura Ayfer Ýnal Specialist, M.D. ainal@cu.edu.tr

Detaylı

Akciðer kanseri tanýsý alan olgularýmýzýn Retrospektif deðerlendirilmesi

Akciðer kanseri tanýsý alan olgularýmýzýn Retrospektif deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA 1 Akciðer kanseri tanýsý alan olgularýmýzýn Retrospektif deðerlendirilmesi H. Ahmet Bircan, Önder Öztürk, Ünal Þahin, Nurcan Özaydýn, Ahmet Akkaya Göðüs Hastalýklarý AD, Süleyman Demirel Üniversitesi

Detaylı

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Ret - Vit 2003; 11 : 159-163 159 Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Soner Sezgin 1, Hakký Birinci 2, Asuman Birinci 3, Ýhsan Öge 4, Dilek Erkan 2, ÖZET Amaç: Bu çalýþmada yaþa baðlý makula

Detaylı

DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný

DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný ARAÞTIRMA DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný Hüner Aydýn 1, Rasim Somer Diler 2, Ebru Yurdagül 1, Þükrü Uðuz 3, Gülþah Þeydaoðlu 4 1 Dr., 3 Yrd.Doç.Dr., 4 Uz.Dr., Çukurova Üniversitesi Týp

Detaylı

Enfeksiyon Hastalıkları Tanısında Sendromik Yaklaşım: Avantaj ve Dezavantajları: İshal

Enfeksiyon Hastalıkları Tanısında Sendromik Yaklaşım: Avantaj ve Dezavantajları: İshal Enfeksiyon Hastalıkları Tanısında Sendromik Yaklaşım: Avantaj ve Dezavantajları: İshal Ahmet Çağkan İnkaya Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı inkaya@hacettepe.edu.tr

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

SINONASAL PATHOLOGIC FINDINGS IN PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA

SINONASAL PATHOLOGIC FINDINGS IN PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA SINONASAL PATHOLOGIC FINDINGS IN PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA Dr. Mustafa KAZKAYASI* Dr. Aydanur EKÝCÝ** Dr. Sevda YILMAZ*** Dr. Nuray BAYAR* Dr. Can KOÇ* ÖZET Bronþ astýmlý hastalarda sinüslerde patolojik

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ASTIMINDA TEDAVİ. Dr. Arif KUT

ÇOCUKLUK ÇAĞI ASTIMINDA TEDAVİ. Dr. Arif KUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ASTIMINDA TEDAVİ Dr. Arif KUT ASTIM Kronik enflamatuvar bir hastalıktır Çok sayıda hücre ve mediatör rol alır Solunum yollarında aşırı duyarlılık vardır Tekrarlayıcı öksürük ve hırıltı ile

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI

BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe Palanduz Aile Hekimliği Anabilim Dalı DERS PLANI TARİH DERS 07.09.2015 Sağlık Hizmetlerinin Basamaklandırılması ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

Detaylı

Ateş Nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Yatırılarak Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi

Ateş Nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Yatırılarak Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi Ateş Nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Yatırılarak Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi Dr. Işıl Deniz Alıravcı Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi 02.04.2015 GİRİŞ Ateş

Detaylı

TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu

TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu Neden Grip Aşısı Yaptırmalıyız? Grip her yýl görülür ve günlük yaþamý etkiler Her yýl trafik kazalarýndan daha fazla insan grip nedeniyle ölmektedir. Özellikle çocuklar,

Detaylı

ASTIM EPİDEMİYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ 31.01.2012 HAVA YOLU OBSTRUKSİYONUN FİZYOLOJİK SONUÇLARI HAVA YOLU OBSTRUKSİYONUN FİZYOLOJİK SONUÇLARI

ASTIM EPİDEMİYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ 31.01.2012 HAVA YOLU OBSTRUKSİYONUN FİZYOLOJİK SONUÇLARI HAVA YOLU OBSTRUKSİYONUN FİZYOLOJİK SONUÇLARI ASTIM Dr. Bengü MUTLU Bir çok uyarıya karşı artan havayolu cevabı ile karakterize kronik inflamatuar bir hastalıktır İnflamatuar süreçte mast hücreleri, eozinofiller, T lenfositler, makrofajlar, nötrofiller,

Detaylı

Solunum sistemi farmakolojisi. Prof. Dr. Öner Süzer

Solunum sistemi farmakolojisi. Prof. Dr. Öner Süzer Solunum sistemi farmakolojisi Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 2 1 3 Havayolu, damar ve salgı bezlerinin regülasyonu Hava yollarının aferent lifleri İrritan reseptörler ve C lifleri, eksojen kimyasallara,

Detaylı

Alerjik rinit nazal mukozanýn IgE aracýlý, kronik enflamatuvar bir hastalýðýdýr. Çocuk ve eriþkinlerde sýk rastlanýr. Kiþisel ve ailesel atopi öyküsü,

Alerjik rinit nazal mukozanýn IgE aracýlý, kronik enflamatuvar bir hastalýðýdýr. Çocuk ve eriþkinlerde sýk rastlanýr. Kiþisel ve ailesel atopi öyküsü, TANI VE TEDAVÝ REHBERLERÝ Alerjik rinit nazal mukozanýn IgE aracýlý, kronik enflamatuvar bir hastalýðýdýr. Çocuk ve eriþkinlerde sýk rastlanýr. Kiþisel ve ailesel atopi öyküsü, alerjenler, hava kirliliði

Detaylı

BU İNFLUENZA SALGIN DEĞİL: ÇOCUK VE ERİŞKİN HASTALARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ

BU İNFLUENZA SALGIN DEĞİL: ÇOCUK VE ERİŞKİN HASTALARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ BU İNFLUENZA SALGIN DEĞİL: ÇOCUK VE ERİŞKİN HASTALARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ *Bahar Kandemir, *İbrahim Erayman, **Sevgi Pekcan, ***Ümmügülsüm Dikici, *Selver Can, ***Mehmet Özdemir, *Mehmet Bitirgen *

Detaylı

İNFEKSİYÖZ MONONÜKLEOZİS

İNFEKSİYÖZ MONONÜKLEOZİS İNFEKSİYÖZ MONONÜKLEOZİS Kissing Disease;Öpücük hastalığı; İnfeksiyöz Mono; İnfeksiyöz Mononükleozis; CA Lermi Ateş, boğaz ağrısı, şişmiş lenf bezleri ile karakterize viral bulaşıcı hastalıktır. Ebstein

Detaylı

Kronik Ürtikerli 31 Hastada Otolog Serum Deri Testi ve Etyolojik Faktörlerin Araþtýrýlmasý

Kronik Ürtikerli 31 Hastada Otolog Serum Deri Testi ve Etyolojik Faktörlerin Araþtýrýlmasý Kronik Ürtikerli 31 Hastada Otolog Serum Deri Testi ve Etyolojik Faktörlerin Araþtýrýlmasý INVESTIGATION OF AUTOLOGOUS SERUM SKIN TEST AND ETIOLOGICAL FACTORS IN 31 PATIENTS WITH CHRONIC URTICARIA Sema

Detaylı

Aktif Akciðer Tüberkülozlu Olgularda Hýzlý Ýmmünokromotografik Testin (ICT) Tanýsal Deðeri

Aktif Akciðer Tüberkülozlu Olgularda Hýzlý Ýmmünokromotografik Testin (ICT) Tanýsal Deðeri DERLEME Aktif Akciðer Tüberkülozlu Olgularda Hýzlý Ýmmünokromotografik Testin (ICT) Tanýsal Deðeri Onur Fevzi Erer 1, Can Biçmen 2, Cenk Kýraklý 1, Serir Aktoðu 1, Nermin Florat 2, Gültekin Tibet 1 1 Göðüs

Detaylı

TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİLER

TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİLER TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİLER Dr. Kaya Süer Near East University Medical Faculty Infectious Diseases and Clinical Microbiology Pnömoni : Akciğer parankiminde inflamasyon ve konsolidasyon ile seyreden yangısal

Detaylı

YATAÐINDA GÖÐÜS HASTALIKLARI KONSÜLTASYONU SONUÇLARI

YATAÐINDA GÖÐÜS HASTALIKLARI KONSÜLTASYONU SONUÇLARI YATAÐINDA GÖÐÜS HASTALIKLARI KONSÜLTASYONU SONUÇLARI Dr. Ali Nihat ANNAKKAYA (*), Dr. Ergun TOZKOPARAN (**), Dr. Ömer DENÝZ (**), Dr. Metin ÖZKAN (**), Dr. Hayati BÝLGÝÇ (**), Dr. Kudret EKÝZ (**), Dr.

Detaylı

Respiratuar distres sendromunda ilk günlerdeki idrar miktarý ve vücut aðýrlýk farklarý ile kronik akciðer hastalýðý geliþimi arasýndaki iliþki

Respiratuar distres sendromunda ilk günlerdeki idrar miktarý ve vücut aðýrlýk farklarý ile kronik akciðer hastalýðý geliþimi arasýndaki iliþki Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 10-14 Orijinal Makale Respiratuar distres sendromunda ilk günlerdeki idrar miktarý ve vücut aðýrlýk farklarý ile kronik akciðer hastalýðý geliþimi arasýndaki

Detaylı

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Solunum Sistemi Semptomlu Hastalarda Atopi Ne Zaman Araştırılmalı?

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Solunum Sistemi Semptomlu Hastalarda Atopi Ne Zaman Araştırılmalı? Araştırma/Research Article Kor Hek. 2008; 7 (2):153-158 Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Solunum Sistemi Semptomlu Hastalarda Atopi Ne Zaman Araştırılmalı? [When Atopic Research must be Done in Respiratory

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Alerji-İmmünoloji BD Olgu Sunumu 7 Ağustos 2018 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Alerji-İmmünoloji BD Olgu Sunumu 7 Ağustos 2018 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Alerji-İmmünoloji BD Olgu Sunumu 7 Ağustos 2018 Salı Uzman Dr. M. Tuğba Çöğürlü KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK

Detaylı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği HEPATİT VEYA KARACİĞER TRANSPLANTASYONU SONRASI APLASTİK ANEMİ: KLİNİK ÖZELLİKLER VE TEDAVİ SONUÇLARI Özlem Tüfekçi 1, Hamiyet Hekimci Özdemir 2, Barış Malbora 3, Namık Yaşar Özbek 4, Neşe Yaralı 4, Arzu

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 103-113 Orijinal Makale Eskiþehir bölgesinde çocukluk çaðý zehirlenmelerinin retrospektif deðerlendirilmesi Yýldýz Akbay-Öntürk 1, Birsen Uçar 2 Osmangazi

Detaylı

ASKERÝ DÝKÝMEVÝNDE ÇALIÞAN ÝÞÇÝLERDE SOLUNUM FONKSÝYON BOZUKLUKLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ*

ASKERÝ DÝKÝMEVÝNDE ÇALIÞAN ÝÞÇÝLERDE SOLUNUM FONKSÝYON BOZUKLUKLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ* Dr. Aytül ÇAKMAK Yrd. Doç., Kýrýkkale Ü. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Meral SAYGUN Yrd. Doç., Kýrýkkale Ü. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Ata SOYER Yrd. Doç., Dokuz Eylül Ü. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr.

Detaylı

ÜLKEMİZDE DENEYSEL ÇALIŞMALAR YAPAN LABORATUARLARDAN BİR ÖRNEK GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ABD HÜCRE KÜLTÜRÜ LABORATUARI

ÜLKEMİZDE DENEYSEL ÇALIŞMALAR YAPAN LABORATUARLARDAN BİR ÖRNEK GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ABD HÜCRE KÜLTÜRÜ LABORATUARI ÜLKEMİZDE DENEYSEL ÇALIŞMALAR YAPAN LABORATUARLARDAN BİR ÖRNEK GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ABD HÜCRE KÜLTÜRÜ LABORATUARI GENEL BİLGİ Hücre Kültürü laboratuarı 2007 de Prof.

Detaylı

Chlamydia pneumoniae İnfeksiyonunun Astımdaki Rolü

Chlamydia pneumoniae İnfeksiyonunun Astımdaki Rolü Chlamydia pneumoniae İnfeksiyonunun Astımdaki Rolü Ergin AYAŞLIOĞLU*, Arzu ERTÜRK** * Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KIRIKKALE ** Atatürk

Detaylı

Epstein-Barr virüs enfeksiyonlarında trombosit parametrelerinin değerlendirilmesi

Epstein-Barr virüs enfeksiyonlarında trombosit parametrelerinin değerlendirilmesi Epstein-Barr virüs enfeksiyonlarında trombosit parametrelerinin değerlendirilmesi Habip ALMİŞ, İbrahim Hakan BUCAK, Mehmet TURGUT. Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.

Detaylı

Prof. Dr. İpek Türktaş. Gazi Üniversitesi, Pediatrik Allerji ve Astım BD

Prof. Dr. İpek Türktaş. Gazi Üniversitesi, Pediatrik Allerji ve Astım BD ASTIM TEDAVİSİNDE YENİLİKLER Prof. Dr. İpek Türktaş Gazi Üniversitesi, Pediatrik Allerji ve Astım BD Basamak tedavisi : Amaç kontrolü sağlamak 2 2. Start at initial Level of severity; gradually step up.

Detaylı

Astım Hastalığı ile Karıştırılan Trakeobronkial Yabancı Cisim An Interesting Tracheobronchial Foreign Body Diagnosed As Asthma Göğüs Cerahisi

Astım Hastalığı ile Karıştırılan Trakeobronkial Yabancı Cisim An Interesting Tracheobronchial Foreign Body Diagnosed As Asthma Göğüs Cerahisi Astım Hastalığı ile Karıştırılan Trakeobronkial Yabancı Cisim An Interesting Tracheobronchial Foreign Body Diagnosed As Asthma Göğüs Cerahisi Başvuru: 19.05.2013 Kabul: 12.07.2013 Yayın: 06.08.2013 Murat

Detaylı

Staphylococcus Pyogenes Aureus

Staphylococcus Pyogenes Aureus The American Journal of Medical Sciences: March 1918 - Volume 155 - Issue 3 pp 380-391 Three Cases of Infection of the Upper Respiratory Tract With Staphylococcus Pyogenes Aureus Presenting the Symptom

Detaylı

Hışıltılı Bebeğin Tedavisi. Dr Suna Asilsoy

Hışıltılı Bebeğin Tedavisi. Dr Suna Asilsoy Hışıltılı Bebeğin Tedavisi Dr Suna Asilsoy Astıma bağlı vizingi olanlar Diğer nedenlere bağlı vizing geliştirenler Hışıltı fenotiplerinin ortaya çıkış zamanları Thorax 1997; 52: 946 952. Persistan vizing

Detaylı

Kronik Hastalıklar Enfeksiyöz Nedenli mi? Solunum Yolu Hastalıkları /Alerji. Dr. Cengiz KIRMAZ

Kronik Hastalıklar Enfeksiyöz Nedenli mi? Solunum Yolu Hastalıkları /Alerji. Dr. Cengiz KIRMAZ Kronik Hastalıklar Enfeksiyöz Nedenli mi? Solunum Yolu Hastalıkları /Alerji Dr. Cengiz KIRMAZ Alerji Bir veya birden fazla antijene (alerjene) verilen anormal immünolojik cevapla karakterize bir hastalıktır.

Detaylı

Çocuklarda karýn aðrýsý nedenlerinin deðerlendirilmesi

Çocuklarda karýn aðrýsý nedenlerinin deðerlendirilmesi Gülhane Týp Dergisi 2005; 47: 199-203 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2005 ARAÞTIRMA Çocuklarda karýn aðrýsý nedenlerinin deðerlendirilmesi M.Ayþin Taþar (*) Özet Bu çalýþmanýn amacý, karýn aðrýsý þikâyeti

Detaylı

GATA Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne 2002-2004 yýllarý arasýnda viral hepatit nedenli yatýþlarýn sýklýðý ve daðýlýmý

GATA Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne 2002-2004 yýllarý arasýnda viral hepatit nedenli yatýþlarýn sýklýðý ve daðýlýmý Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 125-131 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA GATA Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne 2002-2004 yýllarý arasýnda viral hepatit nedenli yatýþlarýn sýklýðý ve Türker Türker

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 267-271 Orijinal Makale Yenidoðan sarýlýklarýnda fototerapi sonrasý "Rebound" Hiperbilirübinemi Erdal Taþkýn 1, Mehmet Kýlýç 1, A. Denizmen Aygün 2 Fýrat

Detaylı

Üst Karýn Cerrahisinde Postoperatif Solunumsal Komplikasyon Riskinin Preoperatif Parametrelerle Ýliþkisi

Üst Karýn Cerrahisinde Postoperatif Solunumsal Komplikasyon Riskinin Preoperatif Parametrelerle Ýliþkisi ARAÞTIRMALAR Üst Karýn Cerrahisinde Postoperatif Solunumsal Komplikasyon Riskinin Preoperatif Parametrelerle Ýliþkisi Özen Kaçmaz Baþoðlu, 1 Feza Bacakoðlu, 1 Sinan Ersin, 2 Mehmet Erikoðlu, 2 Timur Köse

Detaylı

Halis Akalın, Nesrin Kebabcı, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç, Mustafa Vural, Ülkü Tırpan, Sibel Yorulmaz Göktaş, Melda Sınırtaş, Güher Göral

Halis Akalın, Nesrin Kebabcı, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç, Mustafa Vural, Ülkü Tırpan, Sibel Yorulmaz Göktaş, Melda Sınırtaş, Güher Göral Halis Akalın, Nesrin Kebabcı, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç, Mustafa Vural, Ülkü Tırpan, Sibel Yorulmaz Göktaş, Melda Sınırtaş, Güher Göral Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

VAXORAL KAPSÜL ÜN ÇOCUKLARDAKİ ETKİSİNİ GÖSTEREN KLİNİK KANITLAR

VAXORAL KAPSÜL ÜN ÇOCUKLARDAKİ ETKİSİNİ GÖSTEREN KLİNİK KANITLAR Vaxoral Kapsül VAXORAL KAPSÜL ÜN ÇOCUKLARDAKİ ETKİSİNİ GÖSTEREN KLİNİK KANITLAR Vaxoral Kapsül, 30 yıldır 61 ülkede güvenle kullanılmaktır. Vaxoral Kapsül ün bu etkisi; 8000 hasta ve yaklaşık 2000 katılımcı

Detaylı

Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz

Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz Klinik Pediatri, 2003;2(2):64-68. Çocuklarda Rinosinüzitlerin Tedavisi Prof. Dr. Sadýk DEMÝRSOY* Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz membranlarýn (nöroepitel dahil), bu kavitelerdeki sývýlarýn,

Detaylı

Tıkandım, Nefes Alamıyorum. Tunçalp Demir

Tıkandım, Nefes Alamıyorum. Tunçalp Demir Tıkandım, Nefes Alamıyorum Tunçalp Demir Olgu 1 55 yaşında erkek hasta 2-3 yıldır nefes darlığı, öksürük, balgam çıkarma yakınmaları mevcut. Nefes darlığı düz yolda giderken bile oluyor. Geçen yıl 1 kez

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PNÖMONİ. Mehmet Ceyhan 2016

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PNÖMONİ. Mehmet Ceyhan 2016 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PNÖMONİ Mehmet Ceyhan 2016 PNÖMONİ Akciğer parankiminin inflamasyonudur Anatomik olarak; Lober pnömoni Bronkopnömoni İnterstisiyel pnömoni Patolojik olarak: Alveollerde konsolidasyon ve/veya

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ AnkilozanSpondilitli hastalarda sigara kullanımı ve radyografik progresyon arasındaki ilişkinin gözden

Detaylı

ENFEKSİYON SEKELLERİ

ENFEKSİYON SEKELLERİ ENFEKSİYON SEKELLERİ Postenfeksiyöz Bronşiyolitis Obliterans Prof. Dr. Deniz Doğru Ersöz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Ünitesi Bronşiyolitis Obliterans (BO) Alt solunum

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı

demir tedavisine raðmen, mental ve motor fonksiyonlarda düzelme görülmemektedir.(3,4) Geliþmiþ ülkelerde demir eksikliði ve demir eksikliðine baðlý an

demir tedavisine raðmen, mental ve motor fonksiyonlarda düzelme görülmemektedir.(3,4) Geliþmiþ ülkelerde demir eksikliði ve demir eksikliðine baðlý an Klinik Araþtýrma Orta Derecede Yüksek Bir Rakýmda (Erzurum~2000 Metre) Yaþayan ve Pediatri Polikliniðine Baþvuran 6 Ay- 6 Yaþ Arasýndaki Çocuklarda Anemi Prevalansý ve Etyolojik Faktörler Þihmir ÞÝMÞEK

Detaylı

Klinik Örneklerde Hücre Kültürü Yöntemi ile Herpes Simpleks Virüs Araþtýrýlmasý

Klinik Örneklerde Hücre Kültürü Yöntemi ile Herpes Simpleks Virüs Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Klinik Örneklerde Hücre Kültürü Yöntemi ile Herpes Simpleks Virüs Araþtýrýlmasý Detection of Herpes Simplex Virus in Clinical Samples by Cell Culture Method Gülhan Yaðmur

Detaylı

Çocuklarda Paranazal Sinüs Enfeksiyonlarýnýn Deðerlendirilmesi Management of Paranasal Sinusitis In Children

Çocuklarda Paranazal Sinüs Enfeksiyonlarýnýn Deðerlendirilmesi Management of Paranasal Sinusitis In Children Çocuklarda Paranazal Sinüs Enfeksiyonlarýnýn Deðerlendirilmesi Management of Paranasal Sinusitis In Children Dr. Emin Ünüvar* Öz Akut bakteriyel sinüzitin tanýsý, uzayan viral üst solunum yolu enfeksiyonu

Detaylı

Allerjik ve Allerjik Olmayan Astımlı Hastaların Klinik Özellikleri ve Solunum Fonksiyonlarının Karşılaştırılması

Allerjik ve Allerjik Olmayan Astımlı Hastaların Klinik Özellikleri ve Solunum Fonksiyonlarının Karşılaştırılması ÖZET Allerjik ve Allerjik Olmayan Astımlı Hastaların Klinik Özellikleri ve Solunum Fonksiyonlarının Karşılaştırılması Fahrettin TALAY, Bahar KURT, Tuncer TUĞ Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal

Detaylı

Obstrüktif uyku apne sendromu olgularýnda hipotiroidi taramasý yapýlmalý mý?

Obstrüktif uyku apne sendromu olgularýnda hipotiroidi taramasý yapýlmalý mý? 18 ARAÞTIRMA Obstrüktif uyku apne sendromu olgularýnda hipotiroidi taramasý yapýlmalý mý? Nurçin Çimen Özýþýk*, Gülfem Yurteri**, Bahar Tüzün***, Önder Öztürk****, Özlem Oruç** *Bulanýk Devlet Hastanesi,

Detaylı

Konjenital diyafram hernili hastalarda ilk bulgular ve uzun süreli solunum fonksiyonlarý

Konjenital diyafram hernili hastalarda ilk bulgular ve uzun süreli solunum fonksiyonlarý Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2002; 46: 177-181 Orijinal Makale Konjenital diyafram hernili hastalarda ilk bulgular ve uzun süreli solunum fonksiyonlarý Embiya Dilber 1, Ayhan Göçmen 2, Nural Kiper

Detaylı

Çocukluk çaðý enfeksiyonlarýnýn taný ve takibinde prokalsitonin, neopterin ve C-reaktif proteinin rolü

Çocukluk çaðý enfeksiyonlarýnýn taný ve takibinde prokalsitonin, neopterin ve C-reaktif proteinin rolü Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2004: 2 (1): 11-17 ARAÞTIRMA Çocukluk çaðý enfeksiyonlarýnýn taný ve takibinde prokalsitonin, neopterin ve C-reaktif proteinin rolü Ali Ayata 1, Halide Genç 1, Recep Sütçü 2 1

Detaylı

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi?

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi? GEBELİKTE HEPATİT Gebelik ve hepatit Gebelik ve hepatit iki ayrı durumu anlatır. Birincisi gebelik sırasında ortaya çıkan akut hepatit tablosu, ikincisi ise kronik hepatit hastasının gebe kalmasıdır. Her

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 167-171 Orijinal Makale Kawasaki hastalýðý: 11 vakanýn deðerlendirilmesi A. Ruhi Özyürek 1, Zülal Ülger 2, Ertürk Levent 2, Dolunay Gürses 2 Ege Üniversitesi

Detaylı

ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2000; 1(1):11-15 Klinik Araþtýrma. Göksel KITER 1

ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2000; 1(1):11-15 Klinik Araþtýrma. Göksel KITER 1 ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2000; 1(1):11-15 Klinik Araþtýrma AZÝTROMÝSÝN ÝN ERÝÞKÝNDE AÐIR OLMAYAN TOPLUM KÖKENLÝ PNÖMONÝ TEDAVÝSÝNDE KULLANIMI: ETKÝNLÝK VE GÜVENÝLÝRLÝK ARAÞTIRMASI* Göksel KITER 1 ÖZET

Detaylı

Malatya da Yaşayan 6-7 Yaş Grubu Çocuklarında Allerjik Hastalıkların Sıklığı ve İlişkili Risk Faktörleri

Malatya da Yaşayan 6-7 Yaş Grubu Çocuklarında Allerjik Hastalıkların Sıklığı ve İlişkili Risk Faktörleri Astım Allerjİ İmmünolojİ Asthma Allergy Immunology doi: 10.21911/aai.348 Asthma Allergy Immunol 2017;15:1-6 ARAŞTIRMA/RESEARCH ARTICLE Malatya da Yaşayan 6-7 Yaş Grubu Çocuklarında Allerjik Hastalıkların

Detaylı

Doç. Dr. Kenan MİDİLLİ İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Kenan MİDİLLİ İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Kenan MİDİLLİ İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Solunum yolları infeksiyonlarının % 80 i viral ABD de yıllık 41M antibiyotik reçetesinin 22M si (% 55) solunum yolları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. ...(Pejman Golabi)...Göğüs Hastalıkları Uzmanı. : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. ...(Pejman Golabi)...Göğüs Hastalıkları Uzmanı. : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul ÖZGEÇMİŞ...(Pejman Golabi)......Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doğum Tarihi : 05.05.1974 Doğum Yeri İş Adresi : Tahran-İran : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul Telefon:

Detaylı

Uzm. Dr. Bora ÇEKMEN. Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İstanbul İli Beyoğlu Kamu Hastaneler Birliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Uzm. Dr. Bora ÇEKMEN. Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İstanbul İli Beyoğlu Kamu Hastaneler Birliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uzm. Dr. Bora ÇEKMEN Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İstanbul İli Beyoğlu Kamu Hastaneler Birliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlaç Kullanımı DSÖ nün tahminlerine göre ilaçların %50 sinden fazlası

Detaylı

AĞIR ASTIMDA TEDAVİ YANITINI ÖNGÖRMEK MÜMKÜN MÜ? BİYO-BELİRTEÇLER

AĞIR ASTIMDA TEDAVİ YANITINI ÖNGÖRMEK MÜMKÜN MÜ? BİYO-BELİRTEÇLER AĞIR ASTIMDA TEDAVİ YANITINI ÖNGÖRMEK MÜMKÜN MÜ? BİYO-BELİRTEÇLER Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Göğüs Hastalıkları ABD Allerji ve İmmünoloji BD 9 Haziran 2018 Koç Üniversitesi, İstanbul ık Plan

Detaylı

Çocukluk çağı özofajitleri: Eozinofilik Özofajit...? Reflü Özofajit...?

Çocukluk çağı özofajitleri: Eozinofilik Özofajit...? Reflü Özofajit...? Çocukluk çağı özofajitleri: Eozinofilik Özofajit...? Reflü Özofajit...? Yasemin Yuyucu Karabulut 1, Berna Savaş 2, Arzu Ensari 2, Aydan Kansu 3 1 Çankırı Devlet Hastanesi Patoloji 2 Ankara Üniversitesi

Detaylı