Zorlu Oto dizayn döþeme sahibi Elvan Zorlu, babasý Satýlmýþ Zorlu'nun vefatýnýn senei devriyesi münsebeti ile Mevlidi Þerif okuttu.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zorlu Oto dizayn döþeme sahibi Elvan Zorlu, babasý Satýlmýþ Zorlu'nun vefatýnýn senei devriyesi münsebeti ile Mevlidi Þerif okuttu."

Transkript

1 Zorlu ailesi iþyerlerinde Mevlidi Þerif okuttu Zorlu Oto dizayn döþeme sahibi Elvan Zorlu, babasý Satýlmýþ Zorlu'nun vefatýnýn senei devriyesi münsebeti ile Mevlidi Þerif okuttu. SAYFA 7 DE Tüm gümüþ taký saat tesbih bileklik ürünlerinde %50 ye varan indirimler 21 AÐUSTOS 2015 CUMA 40 KURUÞ Adres:Karakeçili Mah.Karakeçili 8.Sok Çorum Park Yaný (Eski Kültür Sitesi Yaný) Tel: Necati Gül "Ticaret ve Sanayi Odalarýný kendi evimiz gibi görüyoruz" " Teröre karþý tavizsiz ve kesintisiz mücadele edilmeli" Türk Tarým Orman Sen Ýl Baþkaný Necati Gül yaptýðý açýklamada son günlerde artan terör olaylarýna tepki gösterdi. SAYFA 4 TE "Kirli ve karanlýk eller emeline ulaþamayacak" Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç yaptýðý açýklamada, terör örgütünün Siirt'in Pervari-Þirvan karayoluna döþediði mayýnlarýn patlatýlmasý sonucu þehit düþen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakýnlarýna ise baþsaðlýðý diledi. SAYFA 2 DE Halim Karaçil Yalçýn Kýlýç Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Genel Baþkaný Nail Olpak, siyaset kurumunun ülkemizde yaþanan terör olaylarýna bir çözüm bulacaðýna ve acýlarýn sona ereceðine inandýðýný söyledi. Çeþitli ziyaretlerde bulunmak ve MÜSÝAD Baþkanlar Kurulu Toplantýsýna katýlmak üzere Çorum'a gelen Nail Olpak, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret ederek, Oda Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve diðer yöneticiler ile Otomobil takla attý: 1 ölü Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi öldü, 1 kiþi yaralandý. SAYFA 7 DE görüþtü. MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Ahmet Köksal ve yönetim kurulu üyelerinin de eþlik ettiði ziyarette ülke gündemi ele alýndý. SAYFA 5 TE Uslu, Þehit Turan'ýn cenaze törenine katýldý Çorumlu yönetmenden büyük baþarý Sungurlu doðumlu yazar ve yönetmen Orhan Murat Bahtiyar'ýn Boþluk (A Void) adlý kýsa filmi Amerika New York'ta Creative Mischief Festivali'nde gösterilen ilk Türk filmi oldu. Film bunun yanýnda Eylül ayýnda düzenlenecek olan Venedik Baðýmsýz Kýsa Film Festivali'ne kabul edildi. Orhan Murat Bahtiyar Ahmet Saatcý Mahsulü hasar gören çiftçinin borçlarý ertelenecek Sungurlu Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil zarar gören çiftçilerin yüzünü güldürecek önemli açýklamalarda bulundu. Baþkan Karaçil yapmýþ olduðu açýklamada, " tarihinden tarihine kadar Ülkemiz sýnýrlarý içerisinde meydana gelen yangýn...sayfa 4 TE Diyarbakýr'ýn Lice ile Hani Ýlçesi'nin kýrsal kesiminde PKK'lý teröristlerle girdiði çatýþmada aðýr yaralanan ve ardýndan kaldýrýldýðý hastanede þehit düþen Jandarma Teðmen Hubeyib Turan, memleketi Tokat'ta yaklaþýk 10 bin kiþinin katýldýðý tören ile son yolculuðuna uðurlandý. SAYFA 4 TE Kirli oyunu bozacaðýz Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý son günlerde artarak devam eden terör olaylarýyla ilgili yaptýðý açýklamada, "Türkiye'nin büyümeye, normalleþmeye ve uluslararasý arenada söz sahibi olmaya baþladýðý dönemlerde devreye sokulan terör örgütleri, kanlý yüzlerini bu kez Siirt'te gösterdi. SAYFA 3 TE Yeni atanan akademisyene cüppesi giydirildi Geçmiþ olsun ve baþsaðlýðý ziyareti Sungurlu'nun Vergi Rekortmenleri belli oldu DE TE DE "Terör örgütleriyle tavizsiz mücadele yapýlmalý" Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþimden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý terör olaylarýyla ilgili yaptýðý açýklamada... SAYFA 2 DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 04:14 05:49 12:51 16:35 19:40 21: Yunanistan'daki Nevarin Limaný'nýn fethi (1500) Mescid-i Aksâ'nýn Yahudilerce yakýlmasý (1969) "Terör örgütleriyle tavizsiz mücadele yapýlmalý" Ýnsanlarýn en iyisi, onlara faydasý çok olandýr. Hadis-i Þerif Günün Þiiri MONNA ROSA I- AÞK VE ÇÝLELER Monna Rosa, siyah güller, ak güller; Gülce'nin gülleri ve beyaz yatak. Kanadý kýrýk kuþ merhamet ister; Ah, senin yüzünden kana batacak, Monna Rosa, siyah güller, ak güller! * Ulur aya karþý kirli çakallar, Bakar ürkek ürkek tavþanlar daða. Monna Rosa, bugün bende bir hal var, Yaðmur iðri iðri düþer topraða, Ulur aya karþý kirli çakallar. Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþimden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý terör olaylarýyla ilgili yaptýðý açýklamada, "Siirt- Pervari karayolunda terör örgütü mensuplarýnca yola yerleþtirilen patlayýcýnýn, askeri konvoyun geçiþi sýrasýnda patlatýlmasý sonucu ilk belirlemelere göre 8 askerimiz þehit oldu. Þehitlerimize Allah'tan rahmet, silah arkadaþlarý, aileleri ve milletimize baþ saðlýðý diliyoruz" "Ülkenin birlik ve beraberliðini hedef alan, acý ve gözyaþýndan medet uman bu terör eylemlerini þiddetle kýnýyoruz" diyen Lafcý, "Terör örgütü ve onun taþeronlarýyla içteki ve dýþtaki destekçileri çok iyi bilmelidir ki, bu tür saldýrýlar birlik ve beraberliðimizi bozamayacaktýr. Bu tür terör eylemlerinden beslenen, terörden medet uman ve terörü gizli-açýk destekleyenler bilmelidir ki, milletimiz yanlýþ yapaný hiçbir zaman affetmemiþ, bundan sonra da affetmeyecektir. Ancak bu acýlarýn ve gözyaþýnýn dinmesi, yenilerinin yaþanmamasý için terörle mücadele kararlýlýkla sürdürülmelidir. Terör örgütlerine ve her türlü terör eylemine karþý tavizsiz bir mücadele yapýlmalý, ülkenin birlik ve beraberliðini, kardeþliðimizi hedef alan bu saldýrýlara fýrsat verilmemelidir" þeklinde kaydetti. Lafcý açýklamasýný "Terör saldýrýlarýnda þehit olan tüm askerlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralý askerlerimize acil þifalar, milletimize de sabýr ve baþ saðlýðý diliyoruz" diyerek tamamladý. Hacý Nuri Lafcý Zeytin aðacýnýn karanlýðýdýr Elindeki elma ile baþlayan... Bir yakut yüzükte aydýnlanan sýr, Sýcak ve minnacýk yüzündeki kan, Zeytin aðacýnýn karanlýðýdýr. Zambaklar en ýssýz yerlerde açar, Ve vardýr her vahþi çiçekte gurur. Bir mumun ardýnda bekleyen rüzgâr, Iþýksýz ruhumu sallar da durur, Zambaklar en ýssýz yerlerde açar. Ellerin, ellerin ve parmaklarýn Bir nar çiçeðini eziyor gibi... Ellerinden belli olur bir kadýn. Denizin dibinde geziyor gibi Ellerin, ellerin ve parmaklarýn. Açma pencereni perdeleri çek: Monna Rosa, seni görmemeliyim. Bir bakýþýn ölmem için yetecek; Anla Monna Rosa, ben öteliyim... Açma pencereni, perdeleri çek. Sezai KARAKOÇ "Kirli ve karanlýk eller emeline ulaþamayacak" YÝTÝK Sungurlu Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Halil kýzý 1997 doðumlu Zehra Bostancý YÝTÝK Sungurlu Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý, Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Osman oðlu 1985 doðumlu Hasan Bostancý Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,9583 2,9592 EUR 3,3103 3,3124 STERLiN 4,6382 4,6403 2,3873 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER Yalçýn Kýlýç Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç yaptýðý açýklamada, terör örgütünün Siirt'in Pervari-Þirvan karayoluna döþediði mayýnlarýn patlatýlmasý sonucu þehit düþen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakýnlarýna ise baþsaðlýðý diledi. Ülkemizin zor günlerden geçtiðini vurgulayan Kýlýç, her zamankinden daha çok birliðe, beraberliðe ve saðduyuya ihtiyaç olduðunu söyledi. Kirli ve karanlýk ellerin ülkede bir kaos ortamý yaratmaya çalýþtýðýný ifade eden Baþkan Kýlýç, "Karanlýk ellerin emellerine ulaþmamasý, toplumsal barýþýn saðlanmasý için her zamankinden daha çok birliðe, beraberliðe ve saðduyuya ihtiyacýmýz var. Kutsal vatan topraklarýnýn korunmasý, halkýmýzýn huzur ve güvenliðinin saðlanmasý uðruna canlarýný feda eden þehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve güvenlik güçlerimize baþsaðlýðý diliyorum" Yeni atanan akademisyene cüppesi giydirildi Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. TEL: Yýl: 11 Sayý: AÐUSTOS CUMA 2015 Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan tarafýndan üniversiteye atamasý yapýlan akademik personele cübbesi giydirildi. Týp Fakültesi Dahili Týp Bilimleri Bölümü Deri ve Zührevi Hastalýklarý Anabilim Dalýna atamasý yapýlan öðretim üyesi Prof. Dr. Refika Ferda Artüz'e cübbesi Rektör Prof. Dr. Alkan tarafýndan giydirildi yýlý itibariyle üniversitede görevli 16 profesör, 20 doçent ve 79 yardýmcý doçent olmak üzere toplam 115 öðretim üyesi varken bugün 46 profesör, 33 doçent ve 145 yardýmcý doçent olmak üzere toplam 224 öðretim üyesi bulunuyor. ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 Kirli oyunu bozacaðýz 3 Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý son günlerde artarak devam eden terör olaylarýyla ilgili yaptýðý açýklamada, "Türkiye'nin büyümeye, normalleþmeye ve uluslararasý arenada söz sahibi olmaya baþladýðý dönemlerde devreye sokulan terör örgütleri, kanlý yüzlerini bu kez Siirt'te gösterdi. Siirt- Pervari karayolunda, terör örgütü mensuplarýnca menfeze yerleþtirilen patlayýcýnýn askeri aracýn geçiþi sýrasýnda infilak ettirilmesi sonucu 8 asker þehit oldu. Hain saldýrýda þehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, milletimize ve Türk Silahlý Kuvvetleri camiasýna baþsaðlýðý diliyoruz" "Son günlerde þiddetini her geçen gün artýran hain terör saldýrýlarýný, lanetliyor; yüzyýllarca üzerinde birlikte kardeþçe yaþadýðýmýz topraklarýmýza, birlikte yaþama isteðimize nifak tohumlarý ekmeye çalýþanlarý kýnýyoruz" diyen Saatcý, "Bütün milletimizi derinden üzüntüye boðan son saldýrýlar toplumumuzdaki hassasiyeti artýrmýþtýr. Ancak bugün kardeþlik baðlarýmýzý zayýflatmak isteyenler bilmelidir ki bu topraklarýn mayasý kardeþliktir. Terör olaylarýna karþý milletçe verilecek en güzel cevap; birlik ruhu içerisinde, ortak akýlla, aklý selime dayalý olarak teröre, terör örgütlerine, terörü besleyen ve yönlendiren kirli odaklara karþý yekvücut olduðumuzu göstermektir. Soðukkanlý deðerlendirme, ortak akýl ve feraseti hâkim kýlmak suretiyle, millet olarak birlik ve kardeþlik içerisinde ülkemize ve geleceðimize yönelik oyunlarý bozma tutumumuzu kararlýlýkla devam ettirmeliyiz. Oynanan kirli oyunu bozacak güçte ve dirayette olduðumuzu göstermeliyiz. Bu duygu ve düþüncelerle Memur Sen ailesi olarak; þehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor; terörü ve terörden beslenenleri bir kez daha lanetliyoruz" þeklinde kaydetti. Ceritoðlu'ndan Baþkan Külcü'ye ziyaret AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek Milletvekili Kurt'a teþekkür etti. Külcü, "Milletvekillerimizle, il ve ilçe parti teþkilatýmýzla birlikte þehrimiz için çalýþýyoruz." Çorumlu yönetmenden büyük baþarý Sungurlu doðumlu yazar ve yönetmen Orhan Murat Bahtiyar'ýn Boþluk (A Void) adlý kýsa filmi Amerika New York'ta Creative Mischief Festivali'nde gösterilen ilk Türk filmi oldu. Film bunun yanýnda Eylül ayýnda düzenlenecek olan Venedik Baðýmsýz Kýsa Film Festivali'ne kabul edildi. Orhan Murat Bahtiyar'ýn yazýp yönettiði 'Boþluk' adlý kýsa film, Mayýs tarihlerinde New York NationalMuseum'da gösterilen ilk Türk Filmi olmuþtu. Þimdiyse Venedik yolcusu Amerika'nýn en iyi görsel sanat okullarýndan biri olan National Academy kapsamýndaki NationalMuseum'da, her yýl düzenlenen görsel sanatlar festivali Creative Mischief'de bu yýl ilk kez bir Türk filmi yer aldý. Orhan Murat Bahtiyar'ýn yönetmenliðini yaptýðý ve meme kanserini yenen bir kadýnýn hikayesini konu alan Boþluk isimli kýsa film, festival kapsamýndanationalmuseum'da gösterildi. Eylül ayýnda da Venedik Baðýmsýz Kýsa Film Festivali'nde gösterilecek. Gerçek bir kanser mücadelecisi olan Canan Perdahlý ile SanjaHurem'in rol aldýðý Boþluk, geçirdiði meme kanseriyle birlikte yaþam kalitesinin yanýnda hayatýnda baþka þeyleri de kaybettiðini fark eden ve derin bir eksiklik duygusu yaþayan bir kadýnýn mücadelesini konu alýyor. Filmin müzikleri ise Ýtalyan CristinaNadal'a ait. Ayný zamanda bir fotoðraf sanatçýsý olan yönetmen Orhan Murat Bahtiyar, 1986 Çorum / Sungurlu doðumlu. TOBB ETÜ Elektrik Elektronik Mühendisliði bölümü mezunu olan, Bahtiyar'ýn, Adýmsýz Kareler ve Bilinmeyeni Yaþayanlar isimli iki kiþisel sergisi bulunuyor. Boþluk sanatçýnýn ilk filmi. Halen New York'ta yaþayan Bahtiyar, mühendislik eðitiminin yaný sýra Uluslararasý Fotoðraf Merkezi ve New York Görsel Sanatlar Enstitüsü'nden sinema ve fotoðrafçýlýk üzerine dersler alýyor. NationalMuseum Creative Mischief Festival in New York Festival sinema, resim, fotoðraf veya heykel olmak üzere dört bölümden oluþuyor. Sergilenecek eserler dünyanýn farklý bölgelerinden 25 sanatçý tarafýndan seçiliyor. Bu yýl ilk kez jüride Ulusal Akademi Direktörü MaurizioPellegrin de yer almýþ. Festival geçtiðimiz yýl TimeOut tarafýndan New York'un en önemli 5 sanat festivalinden biri olarak gösterildi. ÝÞKUR'dan Makinacý kursu Geçmiþ olsun ve baþsaðlýðý ziyareti ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü ile Orteks Hazýr Giyim San. Tic. Ltd. Þti. birlikte "Dokuma Konfeksiyon Makinacý" kursu açacak. 20 kiþi kontenjanlý ve %50 istihdam garantili olan kurs un eðitimleri Ulukavak Mah. Söðütlüevler 21. Sok. No:12-A'da yapýlacak tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek olan kursa katýlým þartlarý ise þöyle: "ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, yaþ arasý bay-bayan olmak, En az ilkokul mezunu olmak, öðrenci olmamak (Açýk öðretim ve ikinci öðretim öðrencilerinin baþvurusunda engel yoktur), ÝÞKUR'un Kurs, Toplum Yararýna Programý (TYP), Ýþbaþý Eðitim Programý (ÝEP) ve Giriþimcilik programlarýndan son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli veya aktif sigortalý olmamak, kurs baþlama tarihi itibariyle son bir yýl içerisinde Orteks Hazýr Giyim San. Tic. Ltd. Þti'nin çalýþaný olmamak." Kursa son baþvurular Pazartesi günü yapýlacak ve kursiyer seçim ise tarihinde saat 10.00'da iþyeri adresinde yapýlacak. Kursa katýlmak isteyenlerin son baþvuru tarihine kadar ÝÞKUR Ýl Müdürlüðüne baþvurmalarý gerekiyor. Baþkan Eyvaz çalýþmalarýný anlattý AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, AK Parti Alaca Kadýn Kollarý üyeleriyle birlikte Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz'ý makamýnda ziyaret etti. Çalýþmalar hakkýnda bilgiler alan Milletvekili Ceritoðlu Kurt, Baþkan Eyvaz'a çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade etti. Ziyarette AK Parti Alaca Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz, AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, AK Parti alaca Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadýn Kollarý üyeleri yer aldý. AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Alaca'da bir dizi ziyaretler gerçekleþtirdi. Ceritoðlu Kurt, ilk olarak Milletvekili Salim Uslu'nun annesi Menþure Uslu'yu ziyaret etti. Ceritoðlu Kurt'a ziyaretlerinde AK Parti Alaca Kadýn Kollarý Baþkaný Aysema Arklan, Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz'ýn eþi Yücel Eyvaz ve parti kadýn kollarý yönetim kurulu üyeleri eþlik etti. Salim Uslu'nun annesi Menþure Uslu ile bir süre sohbet eden Ceritoðlu Kurt, geçirdiði rahatsýzlýktan dolayý geçmiþ olsun dileklerini iletti. Ceritoðlu Kurt daha sonra, yaþanan trafik kazasýnda hayatýný kaybeden 26 yaþýndaki Hüseyin ve 16 yaþýndaki Mahmutcan Þirin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Hüseyin ve Mahmutcan Þirin'in anneleri tarafýndan karþýlanan Ceritoðlu Kurt, "Yaþadýðýnýz büyük bir acý. Allah sabýr versin" Milletvekili Ceritoðlu Kurt sonrasýnda ise annesi vefat eden Özhan Mahallesi sakinlerinden Cemal Kahriman'ýn evine taziye ziyaretinde bulunarak baþsaðlýðý diledi. Milletvekili Kurt'tan esnaf ziyaretleri AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, AK Parti Alaca Kadýn Kollarý üyeleriyle birlikte esnaf ziyaretlerinde bulundu. Yaþar Doðu Caddesi'nde bulunan esnaflarý ziyaret eden Ceritoðlu Kurt, bol kazanç dileklerinde bulunarak bir süre sohbet etti. Esnaftan alýþveriþte yapan Milletvekili Ceritoðlu Kurt, vatandaþlarla da sohbet etti. Milletvekili Kurt'a AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, AK Parti Alaca Kadýn Kollarý Baþkaný Aysema Arklan, Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz'ýn eþi Yücel Eyvaz ve Kadýn Kollarý Yönetim Kurulu Üyeleri eþlik etti.

4 " Teröre karþý tavizsiz ve kesintisiz mücadele edilmeli" Necati Gül Türk Tarým Orman Sen Ýl Baþkaný Necati Gül yaptýðý açýklamada son günlerde artan terör olaylarýna tepki gösterdi. "Ýlk gününden itibaren millî varlýðýmýza yönelik arz ettiði tehdide karþý Türk milletini ve devletini uyarmayý vazife bildiðimiz Çözülme Süreci, kanlý meyvelerine sürekli yenilerini ilave ediyor" diyerek açýklamasýna baþlayan Necati Gül, "Gün geçmiyor ki, göðsünü terör örgütünün kahpe kurþunlarýna siper ederken Hakka yürüyen þehitlerimizin acýlý haberleriyle can evimizden vurulmayalým. Þehitlerimizin mübarek kanlarýný yerde býrakmamanýn tek yolu, eli kanlý canileri üreten, besleyen ve cesaretlendiren terör çarkýnýn hukuk devletinin silleleriyle paramparça edilmesidir. Bu yüzden, PKK terör örgütü tüm fraksiyon ve uzantýlarýyla adalet önünde diz çökertilene kadar mücadeleyi sürdürmek yalnýzca bir güvenlik meselesi deðil ayný zamanda manevi bir sorumluluktur. Bu mesuliyetin þuuruyla, devlet adamlarýmýzý ve gözü yaþlý milletimizi "teröre karþý tek yürek" olmaya davet ediyoruz. Biliyor ve inanýyoruz ki; bölücü eþkýyanýn içi boþ tehditlerini geleceðimizi karartmak için hazýrlanmýþ senaryolarla birlikte tarihin çöp tenekesine fýrlatacak irade, bekamýza yönelik saldýrýlara karþý toplu çarpan sinelerden doðacaktýr" Gül açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Teröre karþý tavizsiz ve kesintisiz mücadele çaðrýmýzý Türk Milletinin huzurunda bu inançla ilan ediyor ve hep birlikte haykýrýyoruz: Þehitler Ölmez, Vatan Bölünmez. Bu milletin "canlarýna" gerek söylem gerekse eylemleri ile þahadet þerbeti içmelerine vesile olanlara; unvaný yada vasfý ne olursa olsun; ister Genel Baþkan, ister Milletvekili isterse Belediye Baþkaný; misliyle cezasý tez elden verilmelidir. Adalet ve hukuk sandýk deðildir. Kim neden anlýyorsa anladýðý þeyden hesap sorulmalýdýr. Ýktidar ve muhalefet titreyin ve kendinize gelin. Özerklikmiþ, öz savunmaymýþ, insan haklarýymýþ mýþ mýþ mýþ. Bu milletin sabrýný taþýrmayýn." Mahsulü hasar gören çiftçinin borçlarý ertelenecek Baþkan Karaçil yapmýþ olduðu açýklamada, " tarihinden tarihine kadar Ülkemiz sýnýrlarý içerisinde meydana gelen yangýn, aþýrý sýcak zararý, sam yeli çýð, heyelan taban suyu yükselmesi, sel, su baskýný, fýrtýna, aþýrý kar yaðýþý, dolu, don, kuraklýk, yýldýrým düþmesi ve hortum afetlerine maruz kalan ve bu afetler sebebiyle ekiliþleri, ürünleri, hayvan varlýklarý, tesisleri veya seralarý zarar gören üreticilerimizin, Çiftçi Kayýt Sistemine (ÇKS) ve Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn diðer kayýt sistemlerine göre kayýtlý olup üretim faaliyetlerine devam eden gerçek veya tüzel kiþi üreticilerin, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayýlý Kooperatifler Kanunu kapsamýnda olup Bakanlýðýn görev alaný içerisinde yer alan tarýmsal amaçlý kooperatiflerin ve Tarým Ýþletmeleri Genel Müdürlüðünün (diðer kamu ve kuruluþlarý hariç) T.C. Ziraat Bankasý A.Þ. ve Tarým Kredi Kooperatiflerine (TTK) olan düþük faizli kredi kullandýrýlmasýna iliþkin Bakanlar Kurulu Kararlarý kapsamýndaki kredi borçlarýnýn ertelenmesine iliþkin 08/04/2015 tarih ve 2015/7510 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. Bu kapsamda, Yangýn, aþýrý sýcak zararý, sam yeli çýð, heyelan taban suyu yükselmesi, sel, su baskýný, fýrtýna, aþýrý kar yaðýþý, dolu, don, kuraklýk, yýldýrým düþmesi ve hortum afetlerinden zarar gören ve kredi borçlarýnýn ertelenmesini isteyen çiftçilerimizin kararnamenin yayýnladýðý tarih itibariyle, 31 ARALIK 2015 mesai saati bitimine kadar Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðüne ÇKS kimlik ve arazi bilgileri ve dilekçe ile yapmalarý gerekmektedir. Ayrýca kararname kapsamýnda borç ertelenmesi isteyen çiftçilerimizin kredi kuruluþlarýna da (Ziraat Bankasý A.Þ. veya baðlý bulunduklarý Tarým Kredi Kooperatifine) dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir" Sungurlu Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil zarar gören çiftçilerin yüzünü güldürecek önemli açýklamalarda bulundu. Halim Karaçil Uslu, Þehit Turan'ýn cenaze törenine katýldý Diyarbakýr'ýn Lice ile Hani Ýlçesi'nin kýrsal kesiminde PKK'lý teröristlerle girdiði çatýþmada aðýr yaralanan ve ardýndan kaldýrýldýðý hastanede þehit düþen Jandarma Teðmen Hubeyib Turan, memleketi Tokat'ta yaklaþýk 10 bin kiþinin katýldýðý tören ile son yolculuðuna uðurlandý. Diyarbakýr'ýn Hani ve Lice kýrsalýnda PKK'lýlarla çýkan çatýþmada þehit düþen Jandarma Teðmen Hubeyib Turan'ýn cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morgundan alýnarak törenin yapýlacaðý Cumhuriyet Meydaný'na getirildi. Cenazeyi burada Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Feridun Bilgin, Tokat Valisi Cevdet Can, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Tokat Milletvekilleri Coþkun Çakýr, Celil Göçer, Orhan Düzgün, Abdurrahman Baþkan, Tokat Garnizon ve Bölge Jandarma Komutaný Tuðgeneral Adnan Arslan, Beledin yakýnlarý ve binlerce kiþi karþýladý. Þehidin naaþý daha sonra Ali Paþa Camii'ne getirildi. Öðlen namazý sonrasý yaklaþýk 10 bin kiþinin katýldýðý cenaze namazýný Ýl Müftü Yardýmcýsý Selehattin Þanver kýldýrdý. Cenaze namazý sonrasý baba Halit Turan, oðlunun tabutuna sarýlarak öptü. Teðmen Turan'ýn cenazesi daha sonra doðum yeri olan merkeze baðlý Efe Köyü'ne götürülerek burada da kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan dualarla defnedildi. Uslu, Þehit Hubeyib Turan'ýn babaevine taziye ziyaretinde bulunarak, Babasý ve Dedesine baþsaðlýðý diledi. Diyarbakýr-Bingöl karayolu Lice ilçesi Fisovasý mevkiinde daha önce yol kesen, durdurduklarý araçlarda kimlik kontrolü yapan, güvenlik güçlerine pusu kuran, asker kaçýran terör örgütü üyelerine yönelik dün güvenlik güçlerince operasyon düzenlenmiþ, örgüt mensuplarýnýn güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla karþýlýk vermesi sonucu çýkan çatýþmada 3 asker þehit olmuþ, Jandarma Teðmen Hubeyib Turan'ýn da bulunduðu 3 asker yaralanmýþtý. Turan, tedavi gördüðü Dicle Üniversitesi (DÜ) Týp Fakültesi Hastanesi'nde tüm müdahaleye 'Tecrübelinin duvarda gördüðünü, tecrübesiz aynada göremez' sýrrýnca bilgiyle beraber tecrübe de önem arz eder. En basiti kuruma yeni atanan þoför kadrosundaki personel TECRÜBE 4 Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný karda, kýþta bir ilçeye gitmesi gerekirken, kurum amiri tecrübesi sorgular. Her ne kadar resmi görevli olsa da, bir olumsuzluk yaþanmasýn istenir. Diðer taraftan 'Ders alýnmýþ baþarýsýzlýk, baþarý demektir' Bu nedenle, ayný tür hatalarýn tekerrür etmemesi için ders alýnabilecek tecrübelerin çocuklarýmýza, gençlerimize aktarýlmasýnda fayda vardýr kanaatindeyim. Zira 'Bazen delikanlýlarýn gözü kör, kulaðý saðýr olur. Birde söz dinlemezlerse faturasý aðýr olur' sýrrýnca yaþadýðým ve ders aldýðým birkaç tane anýmý paylaþmak istiyorum. Belki bu makalemi okuyan genç okuyucularým istifade eder niyetiyle ÝLK ARABAM: Araba sevdasý hepimizde vardýr. Özellikle bu durum gençlik yýllarýnda zirveye çýkar. Koltuða oturup, gezip tozmayý hayal ederken, iç cepheden ziyade dýþ cepheyi görürüz. Nasihatleri da pek nazara almayýz. Taki içine girinceye kadar. Bende 22 sene önce bir otomobil aldým. Henüz askere de gitmedim. O zaman arabalar pahalý idi. Hem fazla da çeþit yoktu. Hem de þimdiki kadar arabalar yaygýn deðildi.15 tane normal bilezik bozdurdum.toplam borcun 3/1'ni ancak ökalan üçte ikisini de taksite baðladým.ama önemi yok.nasýl olsa maaþýmýz var yavaþ yavaþ öderiz diye düþünüyorum.sonradan çýkabilecek masraflarý hiç hesaba katmýyorum. Ýlk zamanlar gece uyandýðýmda pencereden arabaya bakýyorum. Ben 'Murat 124' arabasý diye aldým ama araba 'Fiat 128 Special' imiþ. Mübarek pekte birbirine benziyor.arabanýn ön camý kýrýk, kapýsý kilitlenmiyor. Akþamlarý arabayý çalan olmasýn diye, aküsünü söküp eve koyuyorum. Aradan biraz zaman geçti. Araba arýza vermeye baþladý.ayda bir akis kýrýyor.parçasý bu civarlarda bulunmuyor.böyle olunca tamirciler parça beklerken, günlerce dükkaný iþgal eder zannýyla arabaya bakmak istemiyor.tamircilik yapan bir okul arkadaþým, rica minnet ilgileniyor. Arabayý bana güven almak isteyen benim gibi tecrübesiz arkadaþlar var. Hatta kar bile veriyorlar ama onlara satamýyorum. Çünkü onlarda benim gibi bilmeden müþteri oluyorlar, kendimi kurtarmak için onlara satmaktan imtina ediyorum. Tabi bu arada tamirciye götürmekten býktým.2-3 sene sonra galerici de, bir Renault arabayla takas edince, hem derin bir nefes hem de iyi bir ders aldým. Ayný zamanda birincinin zararýný da sonraki araba kapattý. Ve kendi kendime:' Bir daha araba alacaðým zaman köyümde satamayacak kadar piyasasý yoksa asla almam' diye söz verdim. KAYITSIZ DÝLEKÇEM: Yýllar önce bir ilçeden tayinim çýktý. O zamanlar telefonlarý açtýrmak, kapatmak þimdiki gibi kolay deðildi. Bende üzerime kayýtlý bulunan telefonun kapatýlmasý için, ilgili birime dilekçe verdim. Oradaki arkadaþ tanýdýktý.' Hocam þu masaya býrak tamam' Bende söylenen yere býrakýp, oradan ayrýldým. Tanýdýk olduðu için, kayýt numarasý ver diyemedim. O zamanda telefonlarda konuþulmasa bile sabit ücreti vardý.ýlçeden ayrýldýktan birkaç ay sonra, eski telefona ait fatura geldi.ben ilçeden ayrýlýrken kapatýlmasý için dilekçe vermiþtim deyince, haklý olarak evrak kayýt numarasýný istediler.bende numara yok.ýlçeyi arýyorum, arkadaþý arýyorum benim dilekçe yok.devletin dili de belge olduðuna göre, geçmiþe ait faturalarý mecburen ödemek zorunda kalýyorum. Bu arada baþka bir ilçede; elektriði kapatmak için dilekçe verdiðimde, oradaki tanýdýk arkadaþ: 'Hocam masaya býrak tamam' diyor. Fakat ben bir önceki tecrübemden ders alarak, evrak kayýt numarasý almadan gitmiyorum. Tabi arkadaþ 'Bize güvenmiyor musun' diye sitem edince, yukarýdaki örneði anlatýyorum. Sevdiðim Söz:'Eðer ileri de KEÞKE demek istemiyorsan, eþini - iþini- arkadaþýný doðru seç' (Y. Emre)

5 5 "Ticaret ve Sanayi Odalarýný kendi evimiz gibi görüyoruz" "Ýþ dünyasý güven ve istikrar istiyor" Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Genel Baþkaný Nail Olpak, MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Ahmet Köksal ve MÜSÝAD yönetim kurulu üyeleri, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarette konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, MÜSÝAD üyelerini çalýþmalarýndan dolayý tebrik etti. Külcü, "Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði neredeyse her ay bir ile gittiðini biliyorum. Çok çalýþkan bir sivil toplum kuruluþusunuz. Çalýþmalarýnýzda baþarýlar diliyorum. Nazik ziyaretiniz ile bizleri onurlandýrdý. Hoþ geldiniz" þeklinde konuþtu. Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Genel Baþkaný Nail Olpak ise Çorum'da olmalarýnýn nedeninin MÜSÝAD baþkanlarý ile beraber ekonomi de ne olup bittiðini deðerlendirmek ve çeþitli bazý konularý görüþerek istiþare yapmak olduðunu söyledi. Olpak, "Bizler iþ adamlarý olarak gündemimizde ekonomiden konuþmayý iþ hayatýndan konuþmayý tercih ederdik ama ne yazýk ki çok üzücü terör olaylarýný gündemimizde tutuyoruz. Terörün iyisi kötüsü olmaz MÜSÝAD olarak terörün her zaman karþýsýndayýz. Ýþ dünyasý güven ve istikrar istiyor bir an önce siyasi belirsizlik sonlandýrýlmalýdýr" Konuþmalarýn ardýndan Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Genel Baþkaný Nail Olpak, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye MÜSÝAD ile ilgili çeþitli kitaplar hediye etti. Yýlmaz MERT Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Genel Baþkaný Nail Olpak, siyaset kurumunun ülkemizde yaþanan terör olaylarýna bir çözüm bulacaðýna ve acýlarýn sona ereceðine inandýðýný söyledi. Çeþitli ziyaretlerde bulunmak ve MÜSÝAD Baþkanlar Kurulu Toplantýsýna katýlmak üzere Çorum'a gelen Nail Olpak, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret ederek, Oda Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve diðer yöneticiler ile görüþtü. MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Ahmet Köksal ve yönetim kurulu üyelerinin de eþlik ettiði ziyarette ülke gündemi ele alýndý. Ziyaret sýrasýnda konuþan TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, her gün þehit cenazelerinin geldiði ve terörün týrmanýþa geçtiði bu günlerde ekonomi konuþmanýn mümkün olmadýðýný, terörün tüm ülke meselelerinin önüne geçtiðini ve birinci gündem maddesi olduðunu belirterek, "Umarým, terör Ankara'da da birinci gündem maddesi olur" ifadesini kullandý. Baþaranhýncal, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ile Çorum'un genel yapýsý hakkýnda Olpak'a bilgiler verdi. MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak ise MÜSÝAD'ýn faaliyetlerini sadece genel merkez bünyesinde yapmadýklarýný, faaliyetleri Anadolu'ya yaydýklarýný belirterek, iki ayda bir deðiþik ilde Genel Ýdare Kurulu toplantýsý yaptýklarýný, bunun yaný sýra sektörel ziyaretler ve bölgesel iþbirliði toplantýlarý düzenlediklerini söyledi. Ticaret ve Sanayi Odalarý ile iliþkileri geliþtirdiklerini ve bu odalarý kendi evleri gibi gördüklerini anlatan Olpak, yereldeki faaliyetleri önemsediklerini belirtti. Terörün þu anda ülkemizin en önemli meselesi olduðunu dile getiren Nail Olpak, siyaset kurumunun ülkemizde yaþanan terör olaylarýna bir çözüm bulacaðýna ve acýlarýn sona ereceðine inandýðýný söyledi. Türk milletinin teröre ve oynanan oyunlara, kurulan tuzaklara prim vermeyeceðine inandýðýný ifade eden Olpak, birlik ve beraberlik çaðrýsýnda bulundu. MÜSÝAD Genel Baþkaný Olpak, TSO Baþkaný Baþaranhýncal'a derneðin yayýn organlarý ve çýkarttýðý kitap ve bültenlerden hediye ederken, Baþaranhýncal ise günün anýsýna hediye taktým etti. Yýlmaz MERT Nail Olpak'tan Adem Saçan'a ziyaret MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak, MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Ahmet Köksal ve MÜSÝAD yönetim kurulu üyeleri Vali Yardýmcýsý Adem Saçan'ý ziyaret ettiler. Ziyarette konuþan MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak, iþ hayatýný etkileyen neler varsa her þeyi masaya yatýrdýklarýný ifade ederek, "Tüm baþkanlarýmýzla buluþup deðerlendirme toplantýsý yapacaðýz bu kapsamda da sizleri de ziyaret etmek istedik. Bizleri kabul ettiðiniz için teþekkür ediyorum" Vali Yardýmcýsý Adam Saçan ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak, MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Ahmet Köksal ve MÜSÝAD yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti. Saçan, "Þu sýra üzücü hadiseler yaþýyoruz Türkiye Cumhuriyeti bu kardeþ kavgasýný önleyecektir. Bu süreci hep birlikte atlatacaðýz. Elimizi taþýn altýna koyacaðýz bir an önce terörün son bulmasýný saðlayacaðýz" þeklin konuþtu. Yýlmaz MERT

6 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25. Cadde No:78 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz. "Teröristlerin kanlý hesaplarý asla tutmayacaktýr" Þemsi Bayraktar Perakendenin yeni gözdesi e-ticaret Ýnternet üzerinden satýþ yönteminin perakende piyasasýnýn hýzla geliþen önemli bir parçasý olduðuna deðinen TESK Genel Baþkaný Palandöken, "Türkiye'de internet kullanýcý sayýsý 37 milyonu, sanal maðazalarda satýþ yapan site sayýsý da 15 bini geçti. E-ticaret geçen yýl yapýlan 41 milyar 883 milyon TL'lik satýþ hacmiyle perakende sektörünün önemli bir parçasý oldu Yýlýnýn ilk 6 ayýnda ise 26 milyar liraya yakýn alýþ veriþ yapýldý. Esnaf ve sanatkârýmýz ile e Ticaret KOBÝ'lerimizin yeni pazarlar bulmasýna, markalaþmasýna ve tanýtýmýna yardýmcý olan bir yöntemdir. Artýk teþvik verilirken teknoloji kullanýmý belirleyici olacak" Büyük þehirlerde hacmi büyüyen e-ticaretin hýzla Anadolu'ya da yayýlmaya baþladýðýný belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Yeni pazarlara açýlma, satýþlarý büyütme ve yeni markalar yaratmanýn bir yolunun e-ticaretten geçtiðini artýk herkes öðrenmeye baþladý. E-Ticaret 2014 yýlýnda yüzde 25 büyüdü. Bu yýlýn ilk yarýsýnda yerli kredi kartlarýyla internetten 25,7 milyar lira harcama yaptýk. Ýþlem baþýna tutar yüzde 11 artarken, iþlem sayýsý 126 milyonu geçti. Geçen yýlýn ayný dönemine göre artýþ oraný ise yüzde 32,7 artýþ ile 25 milyar 712 milyon lira oldu. Yani Anadolu'da ticaret yapan KOBÝ'ler pazarlarýný müþteri sayýlarýný artýrmak, markalaþmak hatta dünya piyasalarýndan müþteri bulmak için sanal sitelerden satýþ yapmaya baþladýlar. E- ticarette aracýnýn olmamasý, stok, kira, eleman gibi operasyon maliyetlerini düþürüyor. Bilinen büyük firmalar bile AVM'lerde yüksek maliyetle kiraladýklarý dükkânlarýndan daha fazla ciroyu E Ticaret yoluyla sanal maðazalardan yapýyorlar" diye konuþtu. Ýnternet üzerinden kredi kartlarýyla yapýlan e-ticaretin her yýl düzenli olarak arttýðýna iþaret eden Palandöken, "Yerli kartlarla Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Siirt-Pervari'de sekiz askerin þehit olduðu hain saldýrýyý lanetleyerek, bu ülke üzerinde oynanmak istenen oyunlarýn asla baþarýlý olamayacaðýný, teröristlerin kanlý hesaplarýnýn asla tutmayacaðýný bildirdi. Bayraktar, yaptýðý yazýlý açýklamada, þehit haberlerinin bütün milleti üzüntüye boðduðunu ve yürekleri kavurduðunu; ancak her ne olursa olsun, hain örgütün, alçak saldýrýlarla hedeflediði kanlý emellerine asla ulaþamayacaðýný belirtti. Bütün toplumu derinden sarsan bu acýlarýn, kardeþliði, birliði ve beraberliði daha da pekiþtireceðine; bütün milletimizin terörle topyekûn mücadelesini daha da kuvvetlendireceðine olan inancýný vurgulayan Bayraktar, "Askerlerimize, güvenlik görevlilerimize yapýlan saldýrýlarý lanetliyor, þehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, baþta yakýnlarý olmak üzere, Silahlý Kuvvetler camiasý ve bütün Türk halkýna baþsaðlýðý, yaralý askerlerimize acil þifalar diliyoruz'' yurtiçi ve yurtdýþýnda internet üzerinden yapýlan iþlem sayýsý, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 19,3 arttý. Ýnternette, yerli kartlarla iþlemlerin tutarý ise yurtiçinde 23 milyar 566, yurt dýþýnda 2 milyar 146, toplamda ise 25 milyar 712 milyon liraya yükseldi. Geçen yýlýn ayný dönemindeki iþlem tutarý 19 milyar 372 milyon liraydý. Yerli kartlarla yurtiçi ve dýþýnda internet üzerinden iþlem tutarý, 2010'da 11 milyar 786 milyon, 2011'de 17 milyar 984 milyon, 2012'de 24 milyar 787 milyon lira olarak gerçekleþmiþti. Buna göre, bu yýlýn ilk yarýsýndaki iþlem tutarý, 2010 yýlýnýn 2 katýný bulurken, 2012'nin tamamýný da geçmiþ oldu. Yurtiçi ve yurtdýþýnda yerli kartlarla ödeme iþlemi baþýna tutar ise 204 lirayý buldu. Buna göre geçen yýlýn ayný döneminde 183 lira olan iþlem baþýna tutar, yüzde 11 artýþ gösterdi. Yerli kartlarýn yurtiçi kullanýmýnda 222 lira olan iþlem baþýna tutar, yurtdýþý kullanýmýnda ise 106 liraya geriledi" þeklinde konuþtu. "Gençlere evlilik kredisi yeniden verilmeli" Türkiye'nin ekonomik olarak büyümesinin sanayi üretimi ve iç tüketim artýþýna göre hedeflerin tespit edildiðini belirten TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Üretimin artmasý için iç tüketimin canlanmasý gerekiyor. Bunun içinde en etkili ve iðneden ipliðe en kapsamlý alýþveriþin yapýldýðý evlilik sektörünün canlandýrýlmasý doðru olacaktýr. Geçen yýl verilen evlilik kredisi piyasalarý oldukça canlandýrmýþ ve gençlerin yuva kurmasý saðlanmýþtý. Onun için evlilik kredisi yeniden aktif hale getirilmelidir" -"20 FARKLI SEKTÖRDE HAREKETLÝLÝ"-' Türkiye Esnaf ve Sanatkârlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, yaptýðý açýklamada "Düðün sektörü dediðimiz, mobilyacýdan beyaz eþyacýya, kuyumcudan matbaacýya, düðün salonundan kuaförüne, çeyizciden tekstilciye, pastacýsýndan þekercisine, çiçekçisinden taksicisine, emlakçýsýndan inþaatçýsýna kadar uzanan 20 farklý sektörden binlerce esnaf ve sanatkâr ile iþletmeyi yakýndan ilgilendiren 15 milyar liralýk bir sektörün canlanmasý anlamýna gelir. Bu sektörün hareketlenmesinin hem üretim yapan sanayiciye hem de esnaf ve sanatkârýmýz açýsýndan büyük önemi vardýr. Her sene talebin canlý olmasý sektörü yüzde 10 büyütüyor" diye konuþtu. -"15 BÝN TL FAÝZSÝZ EVLÝLÝK KREDÝSÝ"- Gençlerin parasal yetersizliklerine destek olmasý amacýyla gecen yýllarda yapýlan proje ile 25 yaþýn altýndaki çiftlere faizsiz evlilik kredisi verilmesinin piyasalarý canlandýrmasý bakýmýndan çok olumlu olduðunu kaydeden Bendevi Palandöken, "Ayný þekilde duran piyasalarýn canlanmasý için acilen 25 yaþ ve üzerindeki gençlere 15 bin lira evlilik kredisi verilmeli.üniversite mezunlarý için ise yaþ sýnýrý 26 yaþa olmalý. Kredinin geri ödemesi 2 sene sonra baþlamalý. En önemlisi genç çiftlerin ekonomik durumuna göre taksitlerin ayarlanmasý krediyi cazip hale getirecektir. Hatýrlanacaðý gibi 2009 yýlýndaki krizin etkilerinin aþýlmasý için de mobilya ve beyaz eþya sektöründe KDV indirimi yapýlmýþtý. O dönemde gençler için sýfýr faizli kredi verilmesini istemiþtik. Þimdi geçen yýllarda baþarýyla uygulanan bekarlarýn evlenmesi için düþük faizli kredinin yeniden verilmesi ülkemiz ve ekonominin canlanmasý için çok önemli. Zaman kaybedilmeden evlilik kredisi verilmesinin imkâný saðlanmalý" Gözlerinizi ovuþtururken bir kez daha düþünün Gözlerimiz en hassas organlarýmýzdýr. Kimi zaman kaþýntý, yanma gibi sorunlar olabilir. Alerjik hastalýklar da sýklýkla gözleri etkileyerek kýzarýklýk, sulanma, yanma ve kaþýntý gibi belirtiler gösterebilir. Bu gibi durumlarda gözlere uzun süre ve bastýrarak yapýlan ovalama ve kaþýmalarýn korneada þekil bozukluðuna sebep olabileceðini belirten Liv Hospital Ankara Göz Hastalýklarý Uzmaný Op. Dr. Sibel Þalvarlý allerjisi olanlarý gözlerini ovalamama ve kaþýmamalarý konusunda uyardý. Keratokonus hastalýðýnýn erken teþhisine dikkati çeken Þalvarlý, hastalýðýn tedavi edilmemesi durumunda kornea nakli ile sonuçlanabileceðini vurguladý. KERATOKONUS NEDÝR? Gözün sürekli ovalanmasý, kaþýnmasý sonucu korneadaki kollagen lifler zayýflar, gevþer, uzar bu durum korneada incelme, þekil bozukluðu ve görme merkezinde aþaðý kaymaya neden olur. Buna keratokonus denir. Bu durum ilerleyicidir. Hastanýn gözlük dereceleri sürekli deðiþir, numaralarý artar, astigmat oluþur, hastalar sýk sýk gözlük deðiþtirse de yeni gözlüklerle de net göremezler. BELÝRTÝLERÝ NELERDÝR? Gözlük numaralarýnýn hýzla ilerlemesi Aðýrlýklý olarak astigmat artýþý Net görememe ve bulanýklýk Gözlük numarasý sýk deðiþtiði halde net görememe Hayalet imajlar ve açýklanamayan ýþýk hassasiyeti

7 7 Zorlu ailesi iþyerlerinde Mevlidi Þerif okuttu Zorlu Oto dizayn döþeme sahibi Elvan Zorlu, babasý Satýlmýþ Zorlu'nun vefatýnýn senei devriyesi münsebeti ile Mevlidi Þerif okuttu. Küçük Sanayi Sitesinde bulunan Zorlu oto dizayn iþyerinde gerçekleþen yemekli Mevlid i þerife katýlanlar arasýnda eski Alaca Belediye baþkaný Mahmut Köksal, eski Çorum Ýl Milli eðitim müdürlerinden Abdurrahim Köksal, eski Çesob baþkaný Arif Erdal, Metal sanatcýsý Hasan Tuluk, eski belediye meclis üyeleri sanayici ve iþ dünyasýnýn deðiþik isimleri yer aldýlar. Otomobil takla attý: 1 ölü Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi öldü, 1 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Sungurlu istikametine gelen Ýbrahim Ýnce idaresindeki 34 FA 8752 plakalý hafif ticari araç, kontrolden çýkarak takla attý. Aracýn tarlaya uçmasý sonucu sürücü ile yanýnda bulunan Mehmet A. yaralandý. Yaralýlar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Durumu aðýr olan sürücü Ýbrahim Ýnce yapýlan müdahalelere raðmen hayatýný kaybetti. Sungurlu'da 2014 yýlý vergilendirme dönemi Yýllýk Gelir Vergisi, Yýllýk Gelir Vergisi (GMSÝ) ve Kurumlar Vergisi beyannamesi veren mükelleflerden dereceye giren rekortmenler belli oldu. Sungurlu'nun Vergi Rekortmenleri belli oldu Buna göre en çok vergi ödeyen Yýllýk Gelir Vergisi mükellefleri içinde ilk sýrada Ergün Sepetçi, ikinci sýrada Ferit Erdil ve üçüncü sýrada Murat Koçak yer aldý. Öte yandan en çok kira geliri yýllýk gelir vergisi mükellefleri arasýnda ilk sýrada Þenol Þakir Boynuuzun yer aldý. Kira geliri listesinin ikinci sýrasýnda Ömer Faruk Büyükçýnar, üçüncü sýrasýnda da Feyyaz Çekicioðlu bulundu. Diðer taraftan en çok vergi ödeyen kurumlar vergisi mükellefleri arasýnda ilk sýrada Sunka Kaðýt, ikinci sýrada Sungurlu Birlik, üçüncü sýrada da Þahiner Petrol yer aldý. sungurlugündem Uykunuz saðlýðýnýz habercisi Engelliler piknikte buluþtu Alaca Engelliler Derneði üyelerini piknikte buluþturdu. Denizhan Mahallesinde bulunan Battalgazi parkýnda piknik yapan engelliler hem sohbet ettiler hemde güzel bir gün geçirdiler. Bazýlarýna göre hayatýn anlamý bazýlarýna göre zaman kaybý olsa da; insanýn ömrünün üçte birinden fazlasýný uykuda geçirdiðini ve aslýnda uykunun düþündüðünüzden çok daha önemli olduðunu biliyor muydunuz? Hisar Intercontinental Hospital Nöroloji Uzmaný Dr. Elvan Cevizci Akkýlýç kalitesiz uykunun hangi hastalýklarýn habercisi olabileceðini açýkladý. Uykunun, zihinsel ve fiziksel saðlýðý her gün yenilemek için önemli olan aktif bir dönem olduðunu dile getiren Uzmaný Dr. Elvan Cevizci Akkýlýç, "Uyku süreleri cinsiyet, yaþ, kiloya göre deðiþir. Dünya Saðlýk Örgütü'ne göre bir insanýn günlük uyku ihtiyacý 8 saat olarak hesaplanmýþtýr. 4 saatten az ve 9 saatten fazla uyku, etkin bir uyku sayýlmayýp bu durumda mutlaka bir uzmana danýþýlmasý gerekir. Uykunun ana olarak iki evresi olup NREM ve REM olarak adlandýrýlýr. Sabaha karþý hafýzayý güçlendiren ve beynin dinlendiði evre olan REM uykusunun süresi giderek artar. Dolayýsý ile REM uykusu olmazsa olmazdýr. Ýyi bir uyku için: Düzenli bir uyku programýna baðlý kalýn. Hafta sonu ve tatillerde bile, sabahlarý ayný saatte kalkýn. Gün içinde kýsa uykulardan kaçýnýn.yatmadan iki saat önce stresli aktivitelerden ve aðýr idmanlardan kaçýnýn. Günün erken saatlerinde düzenli egzersiz yapýn. Yatak odanýzýn karanlýk, sessiz ve serin olmasýna dikkat edin. Gerekirse kulak týkacý ve göz maskesi kullanýn. Eðer uyuyamýyorsanýz yatak odanýzdan çýkýn, baþka bir odaya gidin. Kitap okuyun ya da sessiz ve rahatlatýcý bir þey yapýn. Kahve, çay veya diyet hapý gibi kafein, tein içeren þeylerden uzak durun. UYKU PROBLEMÝNÝZÝN ALTIN DA BÝR HASTALIK OLABÝLÝR! Huzursuz Bacak Sendromu: Uyku ya da istirahat sýrasýnda (otururken veya yatarken) bacaklarda hissedilen rahatsýzlýk, huzursuzluk, hareket ettirme ihtiyacý olarak tanýmlanýr. Uyuþma, karýncalanma bazen de tam olarak tanýmlanamayan bir his oluþur. Oturma ya da uzanma gibi hareketsiz durumlarda ortaya çýkar veya daha da kötüleþir. Yürüme, germe gibi hareketlerle kýsmen ya da tamamen düzelir. Ýnsomnia (Uyuyamama Hastalýðý): Uykuya dalamama veya gece boyunca uykuyu sürdürmede zorlanma, normalden daha erken uyanma ve gün boyunca yorgun olmakla tanýmlanan insomnia, çoðunlukla baþka problemlerin belirtisidir. Uyuma zorluðu çekenlerin çoðu direksiyon baþýnda uyuyakalmak gibi uygunsuz durumlar yaþamaz. Eðer böyle bir durum gerçekleþirse insomnianýn sebebi uyku apnesidir. Narkolepsi: Gündüz aþýrý uyku hali, önlenemeyen uyku ataklarý, bu ataklar sýrasýnda rüya ya da rüya benzeri halüsinasyonlar narkolepsi uyarý iþaretidir. Diðer belirtiler; gülme veya öfke gibi hislerle beraber oluþan kaslarýn kontrolünün kaybý (katapleksi) ve uyku paralizi adý verilen, uyandýktan sonra hareket edememe halidir. Bu beklenmeyen uyku ataklarý ciddi travmalara, trafik kazalarýna neden olabilir. Uyku Apnesi: Gece uykuda nefes durmalarý ve sýk uyanmalar nedeni ile yeterince alýnamayan REM uykusu gündüz aþýrý uykululuða neden olur. Demans: Demans hastalarý bazen kiþilik deðiþikliði aþýrý sinirlilik ve uykusuzluk þeklinde baþvurabilir. Nöropatik Aðrýlar: Periferik sinir hasarý nedeni ile olan ellerde ve ayaklarda uyuþukluk ve aðrý, bel ve boyun aðrýlarý nöropatik aðrý olarak deðerlendirilip uykusuzluk nedeni olabilir. Parkinson: Parkinson hastalýðý REM uyku davranýþ bozukluðu þeklinde karþýmýza çýkabilir. Özellikle uykuya daldýktan yaklaþýk 2 saat sonra konuþma, yumruk atma, tekme atma þeklinde þiddet içeren davranýþlar olur. Gündüz ise aþýrý uyku hali þeklinde karþýmýza çýkabilir. Eðer yalnýz yaþayan bir hasta ise sadece gündüz uykusuzluk halinden þikayet eder gece olanlarý hatýrlamaz. Bu nedenle az ya da fazla uyku birçok hastalýðýn belirtisi olabilir. Beyin enfeksiyonu, subdural kanama, beyin damar týkanýklýðý sürekli uyku haline neden olabilir. BU BELÝRTÝLER VARSA EN KISA ZAMANDA HEKÝME BAÞVURUN! Banyo yapmak, kafein alýmýný kesmek, egzersiz ve rahatlama teknikleri gibi yöntemler iþe yaramýyorsa, Uyku probleminizin altýnda depresyon veya kalp rahatsýzlýðý gibi sebepler yattýðýna inanýyorsanýz, Uyurken aþýrý horluyorsanýz ya da nefessiz kalýyorsanýz, konuþmak ya da araba kullanmak gibi normal aktiviteleri yaparken uyuya kalýyorsanýz, uyandýðýnýzda kendinizi sürekli yorgun hissediyorsanýz, kullandýðýnýz ilaçlarýn uyku bozukluklarýna yol açtýðýný düþünüyorsanýz bir uzmana baþvurup gerekli tetkiklerinizi yaptýrmanýz gerekir. Uyku testi, beyin MRI, EEG, EMG, kan tahlilleri nedene yönelik olarak istenip en kýsa zamanda tedavi planlanmalýdýr"

8 YAÞAM 8 Kimin Ýçi Yanýyor? Bir bayram günü nasreddin hoca komþusuna ziyarete gidince komþusu her misafire olduðu gibi hocaya da bal ikram ediyor. bir tepsi içinde gelen koca bir petek baldan her gelen misafir bir iki kaþýk alýr çekilirmiþ. komþusu bakar Kelime Avý ki hoca kaþýðý daldýrdýkça daldýrýyor. peteðin yarýsýna gelmiþ daha duracaða da benzemiyor. dayanamayýp: - 'aman hoca fazla yeme yoksa için yanar.' deyince hoca cevabý yapýþtýrýr: - 'kimin içinin yandýðýný allah bilir.' Günün Sudoku Bulmacasý Sokak sütü mü, yoksa kutu süt mü daha saðlýklý? Süt, bebeklikten yaþlýlýða vücudun geliþmesi, güçlenmesi ve saðlýðýn korunmasý için gereken vitaminleri bünyesinde bulunduran önemli besin öðesi. Ýnsan yaþamýnýn her evresinde gerekli olan süt, C vitamini ve demir dýþýnda tüm besin öðelerini içeren en iyi kaynak. Ancak bizler bu kaynaktan doðru ve yeteri kadar yararlanýyor muyuz? Sokak sütü mü, yoksa kutu süt mü daha saðlýklý? Süt konusunda doðru bilinen yanlýþlarý Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi Gýda Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Güven deðerlendirdi. Yaptýklarý araþtýrmalar doðrultusunda bilgiler veren Prof. Dr. Güven, kutu sütün sokak sütüne oranla daha güvenli ve besin deðerinin yüksek olduðunu ifade etti. Türkiye'de yýllýk yaklaþýk 17 milyon ton süt üretildiðini açýklayan Prof. Dr. Güven, bunun sanayiye aktarýlýp içme sütü olarak üretilen kýsmýnýn ise yüzde 10'u bile bulmadýðýný bildirdi. Türkiye'nin geliþmiþ ülkelerin çok altýnda bir süt tüketiminin olduðunu hatýrlatan Prof. Dr. Mehmet Güven, geliþmiþ ülkelerde kiþi baþýna litre olan yýllýk tüketim miktarýnýn ülkemize litre civarýnda kaldýðýný belirtti. Prof. Dr. Mehmet Güven, "Genelde süt çocuk ve hasta içeceði olarak görülüyor. Ama hangi yaþta olursa olsun her insanýn muhakkak tüketmesi gereken bir ürün. Süt insanlar için mükemmele yakýn besinlerden bir tanesi. Ýçerdiði protein, laktoz, vitaminler, mineraller bakýmýndan oldukça zengin bir ürün. Tüketiminin arttýrýlmasý gerekiyor." SOKAK SÜTÜ MÜ KUTU SÜT MÜ? Uzmanlara en çok sorulan ve merak edilen sorularýn baþýnda 'Sokak sütü mü kutu süt mü? geldiðini belirten Prof. Dr. Mehmet Güven, bu konuda bilgi kirliliði olduðunu söyleyip, sorunun cevabýný þöyle verdi: "Süt pastörize ve sterilize olmak üzere iki þekilde üretiliyor. Pastörize sütlerde hastalýk yapan organizmalarýn tamamý ile birlikte diðer mikro organizmalarýn diðer kýsmý yok oluyor. Bu nedenle dayanýmý iki gün gibi kýsýtlý bir süre. O da 4 derecede soðuk zincir bozulmamasý þartý ile. Bir de steril süt dediðimiz sütteki tüm mikro organizmalarýn yok edildiði bir süt ürünü var. Bizde ona sterilize süt diyoruz. Dayanýmý 4 ay. Bir kere þunu halkýmýzýn iyi bilmesi lazým. Sterilize ve pastörize sütlere hiçbir koruyucu madde ilave edilmez. Pastörizasyon ve sterilizasyon iþlemlerinde vitaminlerde bir kýsým kayýplar tabii ki olur. O da B grubu vitaminlerde yüzde 20'ye yakýn, suda çözülen proteinlerde ise çok az bir kayýp olur. Sokakta satýlan süte deðinecek olursak Düþünün sokak sütünü aldýnýz eve getirdiniz ve kaynattýnýz. En az 10 dakika kaynattýðýnýz zaman vitaminlerin tamamýna yakýný kaybolur. Proteinler dibe çöker, yanmaya neden olur. Dolayýsýyla siz sütün besin deðerini azaltýrsýnýz. O yüzden hiçbir zaman sokak sütünü alalýmda kaynatalým, tüketelim demiyoruz." SÜT ÇÝÐ TÜKETÝLMEZ Sütün kesinlikle çið tüketilmemesi gerektiðini ifade Mehmet Güven, "Çünkü insanlar için bu kadar deðerli besin kaynaðý olan süt ayný zamanda mikro organizmalar içinde son derece elveriþli bir ortam. Hayvanda saðým ortamýnda çevrede bulunabilecek tüm hastalýk yapýcý organizmalarý içerme riski var." diye konuþtu. Sütün muhafazasý ve tüketim süresi ile ilgide bilgi veren Prof. Dr. Güven, sokak sütünü buzdolabýnda muhafaza ederek 2 gün içerisinde tüketilmesi gerektiðini, steril sütün yani kutu sütün ise yine buzdolabýnda 1 hafta içinde tüketilmesini önerdi. Sokak sütünün risklerine deðinen Prof. Dr. Güven, ayrýca yaptýklarý araþtýrma ve incelemelerde sokak sütünün bozulmamasý için bir takým maddeler katýldýðýný saptadýklarýný da sözlerine ekledi. (CÝHAN) Sinema 20:00 Oyuncak Hikayesi 3 Woody ve Buzz, sahipleri Andy'nin günün birinde büyüyeceðini kabullenmiþtir. Ama o gün gelip çattýðýnda ne yapacaklarýný bilemezler. Andy üniversiteye gitmek üzeredir. Eþyalarýný toplar, bazýlarýný gönderilmek üzere paketler. Sadýk oyuncaklarýný koyduðu paket ise yanlýþlýkla diðerleriyle birlikte evden atýlýr. Woody, Buzz ve diðerleri kendilerini bir kreþte bulur. Burasý çocuklarýn huzur içinde oynadýðý bir yer gibi görünse de gerçek çok farklýdýr. Kreþteki oyuncaklar, bir ayýnýn idaresi altýnda tam bir hapis hayatý yaþamaktadýr. Sinema 20:30 Hababam Sýnýfý Askerde Nerdeyse üniversiteden mezun olacak yaþlara gelen haylaz Hababam Sýnýfý, bir sabah yatakhanelerine giren inzibatlarla uyanýrlar. Okul Sahibi deli Bedri'nin, Hababam sorununa bulduðu kalýcý bir çözümdür bu... Apar Topar kamyonlara bindirilen Hababam Sýnýfý, kýþlaya teslim edilir. Hababam Sýnýfý'nýn haylaz öðrencilerinden iyi birer asker yaratmak isteyen Bedri Binbaþý ile Hababam arasýnda amansýz bir mücadele baþlar. Birlikteki diðer komutan Zehra Binbaþý'nýn kýzlarýn askere alýnmasýyla ile ilgili Genel Kurmay Baþkanlýðý'na verdiði dilekçe kabul edilince Hababam Sýnýfý birliðine ilk kýz taburu gelir. Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü 19:45 Sinema Siyah Giyen Adamlar 2 Kay (Ajan K) sivil hayata dönerken, Jay (Ajan J) dünyadaki uzaylý yaratýklarla ilgili konularý kontrol eden, gayri resmi devlet kuruluþu Men in Black (MIB) Siyah Giyen Adamlar için çalýþmaya devam etmiþtir. Jay sýradan görünen bir suçu araþtýrýrken, kendisini güzel bir model olarak tanýtan, aslýnda kötü bir Kylothian canavarý olan Serleena nýn planladýðý þeytani bir komployu ortaya çýkarýr. Diðer taraftan Kay, MIB için çalýþtýðý günlerle ilgili hiçbir þey hatýrlamamaktadýr. UN KURABÝYESÝ I. Selim Sert mizacýndan dolayý Yavuz ve þehzâdeliðinden beri Selim Þah olarak anýlan Sultan Selim, hicri 875/rumi 10 Eylül 1470 tarihinde babasý Þehzade Bayezid'ýn sancakbeyliði görevi nedeniyle Amasya'da dünyaya geldi. Babasý II. Bayezid, annesi ise kimi kaynaklara göre Dulkadiroðullarý Beyi Alaüddeyle Bozkurt Bey'in kýzý Gülbahar Hatun, bazýlarýna göre Dulkadiroðullarý Beyi Alaüddeyle Bozkurt Bey'in kýzý Ayþe Hatun[6], bazý kaynaklara göre ise Zulkadiroðlu Alâüddevle' nin kýzý Ayþe Hâtun'dur. Osmanlý'nýn, daha küçük yaþlarda devlet tecrübesi kazanmasý için þehzadeleri sancaklara gönderme gereði Þehzade Selim de Trabzon'a vali olarak atandý.fatih Sultan Mehmed zamanýnda, Sivas Vilâyetinin Amasya Sancaðýnda, büyük oðlu Þehzade Bayezid (sonradan II. Bayezid) Sancakbeyi iken; yine Sivas Vilayetine baðlý Trabzon Sancaðýnda da Þehzâde Bâyezid in en büyük oðlu Abdullah, Sancakbeyi olarak bulunmaktadýr. Trabzon da Ýçkale Camii þadýrvanýnda Sancakbeyi Abdullah ýn 875/1470 tarihli bir kitâbesi bulunmuþtur. Þehzâde Abdullah ýn Trabzon Sancakbeyi olarak 886/1481 yýlýna kadar bu görevde kaldýðý anlaþýlmaktadýr.trabzon'da Þehzade Abdullah'tan sonra, Trabzon Sancak Beyi olan ikinci ve son þehzade Yavuz Sultan Selim'dir. Fatih Sultan Mehmed in vefatý ile II. Bâyezid Han ( ), Osmanlý Devleti tahtýna padiþah olarak cülûs ettiði zaman, oðlu Þehzade Selim i 886/1481 yýlýnda Trabzon Sancakbeyi olarak tayin etmiþti Malzemeler 1 paket tereyaðý 1 kahve fincaný sývýyað 3 kaþýk pudra þekeri 4 kaþýk buðday niþastasý 3 badak un 1 çay bardaðý pudra þekeri (Üzeri için) Yemeðin Tarifi Yumuþamýþ tereyaðýný ve pudra þekerini krema kývamýna gelene kadar karýþtýrýn. Daha sonra sývýyaðý ilave edin ve tekrar güzelce karýþtýrýn. Niþasta ve unu ekleyerek hamuru yoðurun. Daha sonra hamurdan bir avuç büyüklüðünde parçalar koparýp iki elinizin parmaklarýyla rulo þekline getirin ve býçakla verev þeklinde kesin. Yaðlý kaðýt serilmiþ tepsiye dizin.önceden ýsýtýlmýþ 160 derece fýrýnda beyaz kalacak þekilde piþirin. 160 derecede, dakikadan fazla piþirirseniz kýzarabilir ama bu fýrýna göre deðiþecektir. Fýrýndan çýkýnca pudra þekeriyle kurabiyelerin üzerini kaplayýn. Afiyet olsun! Bizim sözlerimizin hepsi nakit, baþkalarýnýnki nakildir. Nakil, nakdin fer'idir. Hz.Mevlana 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe Yerli Dizi 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 18:30 Spor Bülteni 19:45 Siyah Giyen Adamlar 2 21:30 Max Payne 08:00 Yasemince Yerli Dizi Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý 18:00 Ana Haber 19:00 Tv Filmi 20:45 Haber Saati 21:45 Kiracý 23:45 Tv Filmi 07:00 Pis Yedili Yerli Dizi 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:30 Asla Vazgeçme 18:45 Ana Haber 19:30 Piramit 20:30 Hababam Sýnýfý Askerde 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Yerli Dizi Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Ben Bilmem Eþim Bilir Böyle Bitmesin Yerli Dizi Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Gönül Köprülerimiz 18:55 Spor 19:00 Ana Haber 20:00 Oyuncak Hikayesi 3 21:35 Son Çýkýþ 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut Yerli Dizi 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Tv Filmi 20:00 Çýnarýn Gölgesinde 23:15 Davetsiz Misafir

9 Oruç, sayýlý günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadýðý günler sayýsýnca baþka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayýrlýdýr. Eðer bilirseniz oruç tutmanýz sizin için daha hayýrlýdýr. Bakara, AÐUS- 21 AÐUSTOS 2015 CUMA Cumanýz Mübarek Olsun... DUA Allah'ýn kalbimin istediðini hakkýmda hayýrlý eyle, hakkýmda hayýrlý olaný gönlüme razý eyle... Amin SAHABE HAYATI 9 "Herhangi bir müslümanýn diktiði aðaçtan yenen, çalýnan ve eksilen þey, kurdun, kuþun, insanýn yediði þey, o aðacý diken için sadakadýr." (Müslim, "Müsakat", 7, 9, 12) GÜZEL AHLAK VE KAZANMA YOLLARI MÜNKER'DEN SAKINDIRMAK 'Münker', 'nekr' kökünden türemiþ bir kavramdýr. 'Nekr', sözlükte, inkâr edilen, karþý çýkýlan, reddedilen, tanýmayan, tanýnmazlýða itilen demektir. Bunun aslý, kalbin tasavvur edemediði (anlayamadýðý, hayal edemediði) þeyi reddetmesidir. Dil ile bir þeyi inkâr etmektir ki, bunun anlamý kalbiyle o þeyi reddetmek demektir. Kur'an-ý Kerim'de münkerin daha kötü ve çirkin olan kýsmý için "fahþâ" terimi kullanýlýr. Fahþâ; çirkinlikler, zina gibi þehvetle ilgili aþýrý günahlar demektir. Türkçede "fuhþiyât" bu anlamý ifade eder. Bunlar insanlarýn en çirkin halleridir. Baþka bir tanýma göre, kalp ile bir þeyin özelliðinin bilinmesi fakat dil ile bunun inkâr edilip, bilmezlikten gelinmesidir. Buna yalancýlýk da denir. "Onlar, Allah'ýn nimetini bilmektedirler. Sonra da o nimetlere münkir olmaktadýrlar (inkâr etmektedirler); Onlarýn çoðu küfre sapanlardýr." [1] ayetinde bu anlamdadýr. 'Münker', tanýnmayan, inkâr edilen, çirkin, akla uymayan, reddedilen þey demektir. Ýslâm literatüründe 'Münker', iyi ve güzel olan þeyleri görmezlikten gelme, tanýmama tutumudur. Din dilinde bazý hareketlerin 'münker' diye anýlmasý, onlarýn din tarafýndan tanýnmamasý, kabul edilmemesi demektir. Münker, saðlam aklýn çirkin dediði, güzel olup olamadýðý konusunda þüphe duyduðu fiillerdir. Daha kýsa bir tanýmla þöyle söylenebilir: Ýslâm'ýn ve akl-ý selimin ( saðlam aklýn) hoþ görmediði þeydir. Ayný kökten gelen inkâr, 'irfan'ýn karþýtýdýr. Münker'in karþýtý ise 'ma'ruf'tur. 'Ma'ruf', nasýl ki, saðlam aklýn ve Ýslâm'ýn güzel saydýðý þey ise, 'münker' de bunun tam karþýtýdýr. Bu açýdan, Ýslâm'ýn haram ve mekruh dediði bütün hükümler 'münker' kapsamýna girmektedir. Allah Teâlâ Kur'an'da mü'minleri ma'rufu emretmeye ve münkeri yasaklamaya çaðýrarak þöyle buyurur: "Sizden iyiliði emreden ve münkeri yasaklayan bir topluluk olsun: Ýþte onlar kurtuluþa erenlerdir" [2] Ýnsanlarý hem þer'an hem de aklen yasak olan münkerden nehyetmesi, Müslümanýn en önemli görevlerinden biridir. Bu görev yerine getirilmediði takdirde, yeryüzü fesada uðrar, tefrika çýkar ve teblið müessesesi zaafa uðrar. Allah Teâlâ münkerden nehyetme ve dolayýsýyla ma'rufu emretme görevini terk eden topluluðu alçaltýr. Ýnsanoðlu ne zaman münkeri nehyetmeyi býrakýrsa, Allah'ýn þu ayette buyurduðu gibi, münkeri emretmeye baþlarlar. "Kim, þeytanýn adýmlarýna uyarsa, þüphesiz o fuhþiyâtý ve münkeri emreder" [3] Allah (c.c.), Kur'an'da kafirler hakkýnda 'münkirler' sözünü kullanýyor. Kafirler, Peygamberleri ve onlarla gelen vahyi tanýmazlýktan gelip inkâr edenlerdir. Gelen vahyin ve ayetlerin Allah (c.c.)'a ait olduðunu tanýmak istememektedirler. [4] DÝN, MÜNKERLERÝ HOÞ GÖRMEZ Münker olan fiilleri ve iþleri ne din hoþ görmektedir, ne de iyi düþünebilen bir akýl. Münkerleri, saðlam bir kamu vicdaný da hoþ görmez. Ýnsanlara þer kazandýran, onlarý günaha sürükleyen her davranýþ bir münkerdir. Bir toplumun saðlýklý ve mutlu olmasýnýn ölçüsü, ma'ruflarýn fazla, münkerlerin az olmasýdýr. Ma'ruf üzerinde olan toplumlar 'hayr'dadýrlar. Münkerleri iþlemeye devam eden kiþiler ve toplumlar da 'þer'dedirler. Kiþi, 'münker'e karþý devamlý dikkatli olmalýdýr. Bir insan münker iþlemeye devam ederse, onu bir kural, terk edilmesi zor bir alýþkanlýk haline getirir. Ýnsan, þeytanýn aldatmalarýyla yüz yüze geldiði için, her an 'münker'e sapabilir. Bu bakýmdan insanýn devamlý 'ma'ruf' iþlerle meþgul olmasý, toplumda herkesin münkerlerle mücadele etmesi gerekir. Kur'an, "Þeytanýn adýmlarýný izlemeyin. Çünkü o size hep münkeri emreder" [5] diyor. Münker'den en iyi sakýnmanýn yollarýndan biri de namaz kýlmaktýr. "...Çünkü namaz Münker'den ve fahþa'dan alýkoyar." [6] Münkerle mücadele Ýslâm'ýn önemli emirlerinden biridir. Mümin olan kimseler devamlý iyiliði (ma'ruf'u) emreder, kötülükten (münker'den) sakýndýrýrlar. [7] Cuma hutbelerinin sonunda hatiplerce okunan þu âyette Allah (c.c.) müminleri her türlü münker'den sakýndýrýyor: "Þüphe yok ki Allah, adaleti, ihsaný, yakýnlara infak etmeyi emreder; fahþadan (çirkin utanmazlýklardan), münker ve zorbalýktan sizi sakýndýrýr. Size öðüt vermektedir, umulur ki öðüt alýp düþünürsünüz." [8] Münkerden alýkoymak, toplumda Ýslâmî ahlâkýn kökleþmesi, insanlarýn güzelliklere kavuþmasý ve çirkinlikleri terk etmesi, kötülüklerin azalmasý için son derece önemlidir. Bir toplumda münker iþlemek âdet, (bir anlamda örf) haline gelmiþse, o toplum artýk saðlýklý düþünemiyor ve hasta demektir. Bundan dolayý Müslümanlardan bir cemaat, en güzel yöntemleri kullanarak münker olan iþlerle mücadele etmelidir. Kötülüðe engel olmada izlenecek yolu Rasûlullah (s.a.s) þöyle belirlemiþtir: "Sizden biriniz bir kötülük gördüðü zaman onu eliyle deðiþtirsin. Buna gücü yetmezse diliyle onun kötü olduðunu söylesin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle o iþi kötü görsün. Bu sonuncusu, imanýn en zayýf derecesidir." [9] Hz. Ali'nin þöyle dediði nakledilir: 'Ýlk yenik düþeceðiniz cihad, elinizle yapacaðýnýz cihattýr. Sonra dilinizle yapacaðýnýz cihad da yenik düþeceksiniz, sonra da kalbinizle yapacaðýnýzda... Sonra kalp iyiyi iyi olarak bilmediði; kötüyü kötü görmediði zaman alçalýr, alt üst olur.' [10] Saðlýklý bir toplum için iyiliði emredecek ve kötülüklerde sakýndýracak kiþilerin hatta kurumlarýn bulunmasý zaruridir. Aksi takdirde toplum bozulur, fesada uðrar. Hz. Ali (r.a.)'nin de dediði gibi bütün dengeler alt üst olacaktýr. Bir Ýslâm toplumunda, Müslüman, daima iyi, güzel ve hayýrlý olan iþlerin yanýndadýr. Kötü, çirkin ve zararlý olan iþlerin de tabii olarak karþýsýnda bulunur. Böylece, Ýslâm toplumunda kendiliðinden iyilikler güç bulur ve yayýlýr. Kötülükler ise güçlenme imkâný bulamaz. Bu daveti yapacak kiþilerin de öncelikle kendi nefislerini bu kötülüklerden sakýndýrmýþ olmalarý ve davranýþlarýna bunlarý aksettirmiþ olmalarý gerekir. [1] Nahl sûresi, 16/83. [2]Al-i Ýmran sûresi,, 3/104. [3] Nûr sûresi,, 24/21 [4] Mü'minun sûresi, 23/69. [5] Nûr sûresi, 24/21. [6] Ankebût sûresi, 29/45. [7] Âl-i Ýmrân sûresi, 3/104,110,114. [8] Nahl sûresi, 16/91. [9] Müslim, Ýman. [10]Ýhya, Gazalî. Osmanlý Devleti'nde her yýl Surre denilen para ve armaðanlarýn Ýstanbul'dan Haremeyn'e (Medine ve Mekke) götürülmesi için düzenlenen alay. Surre'nin gönderilmesinden sorumlu kiþiye darü's-saade aðasý denirdi. Surre-i Humayun her yýl Recep ayýnýn girmesiyle baþlar, 12 recep günü surrenin yola çýkarýlmasýyla sona ererdi. O gün padiþahýn da törenlere katýlmasýyla surrei humayun Üsküdar'dan uðurlanýrdý. Surre-i Humayun'a, geçtikleri yerden Hacca gitmek isteyen kiþilerde katýlýrdý. Surre-i Humayun'un Þam'a ulaþmasýndan sonra Peygamberliðin 13. senesiydi Hicret'ten az önce, Medine'de tebliðle vazifelendiri-len Hz. Mus'ab bin Umeyr'in (r.a.) eliyle çok sayýda Medineli, Ýslam'ý seçmiþti. Hac mevsimi gelince 2'si kadýn, 75 kiþilik bir heyet, Hz. Mus'ab'la birlikte Mekke'ye gitti. Esasen kafile 500 kiþilikti. Çoðunluðu müþrikler teþkil ediyordu. Onlar da hac mevsiminde Kâbe'ye giderek putlara tapýyor, kendilerine göre bunu hac sayýyorlardý. Medineli Müslümanlar, Peygamberimizle geceleyin görüþmek üzere anlaþtýlar. Fakat bu haberi müþriklerden gizli tutuyorlardý. Ka'b bin Mâlik (r.a.) birkaç Müslüman'la, henüz o zaman müþrikler safýnda bulunan Abdullah bin Amr'e gi-derek, onu hidayete davet etti. Çünkü bu zat, Hazreç kabilesinin ileri gelenlerindendi. Eðer iman ederse kabilesinden pekçok kimsenin de kurtulmasýna vesile olabilirdi. Þu teklifte bulundular: "Ey Câbir'in babasý! Sen bizim efendimiz ve büyüklerimizdensin, muhterem ve herkesçe tanýnan bir insansýn. Biz senin gibi þerefli ve kabilesi içinde belli bir yeri olan birisinin cehenneme odun olmaný istemeyiz." Bu sözlerden sonra Müslüman olmasýný teklif ettiler. Ýtiraz etmeyip kalbinin Ýslam'a ýsýndýðýný hissettikleri zaman da Resûl-i Ekrem'le buluþacaklarýný bildirdiler. Zaten fýtraten temiz ruhlu ve sevimli olan Abdullah bin Amr, çok geçmeden iman ederek saadete kavuþtu.[1] O gece bütün Medineli Müslümanlar, Akabe'de Peygamberimizle buluþtular. Peygamberimiz, içlerinden temsilci olarak 12 kiþiyi seçmelerini istedi. Hazreçlileri temsil eden dokuz kiþiden birisi de Hz. Abdullah bin Amr'dý (r.a.). Hz. Abdullah kuvvetli irade sahibi, bilgili ve dirayetli bir insandý. Okuma yazma da bilirdi. Bu seyahatte Hz. Abdullah müminler halkasýna girince, hâliyle daha da mükemmel bir insan olmuþtu. Biata katýlanlarý Peygamberimiz cennetle müjdelemiþ, böylece Hz. Abdullah da Müslüman olur olmaz ebedî huzurun saadetini tatmýþtý. Peygamberimizin Medine'yi teþrifinden sonra ondan ilim ve hikmet dersi almak için mukaddes sohbetlerinin ekserisinde bulunmuþtu. Hz. Abdullah kalabalýk bir ailenin reisi ve fakir bir vaziyette olduðu hâlde Peygamber sohbetinden geri kalmýyordu. Ayrýca Suffe Medresesi'nin talebeleri arasýnda yer almýþtý. Peygamberimizin hususi talebeleri içinde bulunarak Allah'ýn medhine, Resûlullah'ýn iltifatýna mazhar olan Hz. Abdullah, Bedir'de müþriklerle iman-küfür mücadelesini vermek üzere cihat daveti vuku bulunca cephede vazife aldý. Yüce dinin bahtiyar erleri içinde bulundu. Bir sene sonra Peygamberimiz Uhud Gazasý için mücahit toplarken, Hz. Abdullah da Peygamber ordusunda bulunmayý arzu etti. Evde bir oðlu, yedi kýzý vardý. Kendisiyle beraber Ýkinci Akabe Biatý'nda Müslüman olan oðlu Hz. Câbir de (r.a.) müþriklere kýlýç sallamak istiyordu. Fakat kýz çocuklarýný yalnýz baþlarýna, kimsesiz bir hâlde de býrakamazdý. Ýkisi de harbe katýlýp þehit olsalar, onlara kim bakacaktý? Mücahit oðlunun gönlünü alan Hz. Abdullah þöyle konuþtu: "Vallahi oðlum Câbir, þu kýzlarýn kimsesiz kalmasýný düþünmesem, senin gözlerimin önünde þehit düþmeni isterdim! Ben senin evde kalýp kardeþlerine bakmaný arzu ediyorum."[2] Babasýný kýrmayan Hz. Câbir, aile reisliðine vekâlet ederken, Hz. Abdullah Uhud Savaþý'na katýldý. Uhud'da müþrik güruhunun üzerine atýlan Hz. Abdullah, her kýlýç kaldýrýþýnda Allah düþmanlarýna aðýr zayiat verdiriyordu. Eþsiz þecaat sahneleri sergiliyordu. Ýmaný uðrunda, inancý istikametinde bütün gücüyle mücadele ediyordu. Onu Peygamber'inin yaný baþýnda çarpýþmaktan ne ailesi ne de körpe kýz çocuklarý alýkoymuþtu. Bu savaþta da gaye, tevhid sancaðýnýn dalgalanmasý, Allah'ýn yüce isminin dünyaya ilanýydý. Savaþýn ateþli bir ânýnda müþriklerden Üsame'nin kýlýcý Hz. Abdullah'a þehadet þer-betini tattýrdý. Abdullah bin Amr'ýn Allah'a yaptýðý niyaz kabul edilmiþ, Uhud'da ilk þehit düþen sahabi olmuþtu. Savaþtan sonra Medine'de bulunanlar Uhud'a gelmiþlerdi. Yakýnlarý þehit olanlar, onlarý arýyorlardý. Hz. Câbir de gelmiþti. Babasýnýn cesediyle karþýlaþmasýný þöyle anlatýr: "Uhud günü babam yüzü örtülü olarak getirilmiþti. Üzerindeki örtüyü kaldýrdým. Müþrikler burnunu ve kulaðýný kesmiþler ve onu tanýnmaz hâle sokmuþlardý. Kendimi tutamayarak aðladým! O sýrada halam Fâtýma da geldi. Feryat edip aðlamaya baþladý. Onu teselli etmek için Resûlullah þöyle buyurdu: 'Ne diye að-lýyorsun?! O þehit kaldýrýlýncaya kadar melekler onu kanatlarýyla gölgelendirmekten geri durmadýlar."[3] Daha sonra Peygamberimiz, Hz. Abdullah'ýn Amr bin Cemuh'la (r.a.) birlikte defnedilmesini emretti: "Bunlar hayatta iken birbirlerini seven en iyi iki dosttu." buyurdu.[4] Bir gün Hz. Peygamber, Câbir bin Abdullah'ý mahzun görmüþtü: SURRE-Ý HUMAYUN surrenin götürülmesinden sorumlu surre emini, görevi Þam beylerbeyine devreder, beylerbeyi de surreyi Mekke'ye ulaþtýrarak daðýtýmýný saðlardý. Surre'nin daðýtýmý yapýldýktan sonra Mekke þerifinin teþekkür ve dua mektubu, müjdecibaþý aracýlýðý ile padiþaha iletilirdi. Surre Tanzimat döneminden sonra Dolmabahçe ve Yýldýz Sarayý'ndan yola çýkmýþtýr. Daha sonralarý Hicaz Demiryolu'nun yapýlmasýyla bu yol kullanýlmýþtýr. I. Dünya Savaþý sýrasýnda Þam'a gönderilen surre, yenilgiyle sonuçlanan savaþ sonrasýnda Ýstanbul'a geri gelmiþ ve bu gelenek böylece sona ermiþtir. "Ey Câbir, ne oldu sana? Seni üzgün ve kalbi kýrýlmýþ görüyorum." Hz. Câbir de: "Ey Allah'ýn Resûl'ü, babam þehit oldu, geride kalabalýk bir aile ile bir hayli borç bý-raktý!" Bunun üzerine Peygamberimiz þu müjdeyi ve saadetli teselliyi verdi: "Baban þehit olunca Allah onu diriltip huzuruna aldý ve ona sordu: 'Ey kulum, dile benden, dilediðini sana ihsan edeyim!' Baban da: 'Yâ Rabbi, ben Sana hakkýyla kulluk edemedim. Beni dünyaya geri göndermeni, Peygamberimin yanýnda savaþýp senin uðrunda bir kere daha þehit olmayý dilerim!' Allah da: 'Ben þehitlerin geri dönmeyeceklerine hükmettim.' buyurdu. Sonra baban: 'Öyleyse yâ Rabbi, bunu geride kalanlara ulaþtýr.' deyince Cenâb-ý Hak þu âyet-i kerimeleri vahyetti: "'Allah yolunda öldürülenleri ölü sanma. Onlar Rab'lerinin katýnda hayat sahibidirler ve O'nun nimetleriyle rýzýklanýrlar. "Onlar, Allah'ýn kereminden baðýþladýðý nimetlerle sevinç içindedirler. Arkada kalan ve henüz kendilerine katýlmamýþ olan kardeþlerinin ahiretteki hâllerini görüp sevinirler ve bilirler ki, onlar üzerine hiçbir korku olmayacak ve onlar hiçbir üzüntüye uðramayacaklardýr. "O þehitler, Allah'tan kendilerine eriþen büyük bir nimetle, pek ziyade bir mükâfatla ve müminlerin mükâfatýný Allah'ýn zayi etmediðini görmekle sevinirler."[5] Bu haberi duyan Hz. Câbir'in sevincine diyecek yoktu [6] Aradan 46 yýl geçmiþti Hz. Abdullah'ýn kabri sel sularýnýn akýntý yerindeydi. Akan sular topraðý iyice oyunca þehitlerin kabirleri açýlmýþtý. Baþka tarafa nakledilmeleri gerekince, mezarlarý açtýlar. Þehitler sanki yeni vefat etmiþ gibiydiler. Cesetleri hiç deðiþmemiþ ve bozulmamýþtý. Kabir açýlýr açýlmaz misk gibi bir koku yayýldý. Uyur gibiydiler. Hz. Abdullah yaralandýðý zaman elini yarasýnýn üzerine koymuþtu. Mezar açýlýp eli yarasýnýn üzerinden ayrýlmak ve uzatýlmak istenince yarasý kanamaya baþladý. Sonunda eli olduðu gibi býrakýldý. Kanama da durdu [7] [1]Sîre, 2: 83. [2]Üsdü'l-Gàbe, 1: 257; Tabakât, 3: 563. [3]Üsdü'l-Gàbe, 3: 232; Tabakât, 3: 561. [4]Tabakât, 3: 562 [5]Âl-i Ýmrân Sûresi, [6]Üsdü'l-Gàbe, 3: 232; Hilyetü'l- Evliyâ, 2: 4-5. [7]Tabakât, 3: 562.

10 Kýyafetini seven önce okumayý öðrensin! 10 Özenle satýn aldýðýmýz kýyafetler sýrf kullaným hatasý sebebiyle bir anda giyilemeyecek duruma gelebiliyor. Tek çözüm; kumaþlarý tanýmak ve kullaným talimatýndaki sembollerin anlamýný öðrenmek Þimdi size tanýdýk bir hikâye anlatacaðýz. Pahalý bir gömlek satýn aldýnýz. Benzerlerini nasýl yýkýyorsanýz onu da öyle yýkadýnýz. Sonuç; berbat! kumaþtaki desenler birbirine girmiþ, beyazlar olmuþ gri. Üstelik gömleðin kollarý da kýsalmýþ. Acilen, ürünü satýn aldýðýnýz maðazaya gidiyorsunuz. Haklýsýnýz ya, bir hýþýmla anlatýyorsunuz durumu. Müþteri hizmetlerindeki görevli ürünü sizden alýyor, þikâyetinizi not ediyor. Fabrikaya göndereceðiz. Ýnceleme yapýlacak. Eðer üretimle ilgili bir problem varsa iade ya da deðiþim yapýlacak. diyor. Siz de Bu iþ oldu! rahatlýðýyla oradan ayrýlýyorsunuz. Aradan gün geçiyor ve karþýnýzdaki ses ürünü deðiþtiremeyeceklerini, kýyafetin bu hâle kullaným hatasý sebebiyle geldiðini söylüyor. Kýzsanýz da gömleðinizi alýp evin yolunu tutuyorsunuz. Peki, kim haklý? Üretici mi yoksa siz mi? Belki de þöyle sormak lazým; yeni aldýðý bir ürünü yýkamadan önce kullaným kýlavuzunu okuyan, buradaki talimatlara göre hareket eden kaç kiþi var etrafýnýzda? Ya da minik sembollerle anlatýlan giysi yýkama önerilerinin tümünü anlayan? Hâlbuki bu sorunu çözmenin yolu çok basit; kumaþ türlerini, onlara nasýl muamele edilmesi gerektiðini ve sýklýkla kullanýlan sembolleri öðrenmek Kumaþlar doðal, suni ve sentetik olarak 3 ana kategoriye ayrýlýyor. Kumaþ türünün bilinmesi ürüne en iyi bakým'ý yapabilme fýrsatýný sunuyor. Fakat bazý kýyafet kumaþlarý ne doðal ne de suni kumaþ türünden oluþuyor. Böyle bir durumda kumaþ içeriðinde en yüksek oran hangisine ait ise; kýyafete buna göre muamele yapmak gerekiyor. DOÐAL KUMAÞ TÜRLERÝ: Yün: Yüksek ýsýda yýkandýðýnda çeker. Asýlarak kurutulduðunda deforme olur. Isýyý çok iyi yalýtýr, yüksek derecede nem emme özelliði vardýr. Kýyafetiniz, þekli bozulsa daeski hâlini kolayca geri alýr. Sýk kullanýldýðýnda; dokusu sertleþir, tüylenir ve açýk renkli olanlar sararmaya baþlar. Pamuk: Yüksek ýsýda yýkandýðýnda çeker, ütülenmeye karþý dayanýklýdýr ve eðer renkli bir giysi ise ilk yýkamanýn tek baþýna yapýlmasý gerekir. Serin tutar ve esnektir. Sürtünme ve darbelere karþý dayanýklýdýr. Desenli kumaþlarda renkler ilk canlýlýðýný çok koruyamaz. Bundan dolayý pamuklu kýyafetler için ya sabun tozu ya da renkli çamaþýrlara özel' üretilmiþ deterjanlar kullanýlmalýdýr. Kýrýþmaya çok eðilimlidir. Pamuklu ince kumaþlar tamamen kurumadan, nemli olarak ütülendiðinde daha iyi sonuç verir. Keten: Daima elde ve soðuk suyla ya da otomatik makinelerin elde yýkama' programýyla tek baþýna yýkanmalýdýr. Santrifüjlü makinede kurutulmamalýdýr. Bu tür makinelerdeki hazneler, sýradan çamaþýr makinesi haznelerinden daha hýzlý döner çünkü. Çok sýcak su da tercih edilmemelidir. Yýkamalara karþý renk dayanýklýlýðý yüksek deðildir. Yýkansýn ya da ütülensin her hâliyle kýrýþmaya çok müsaittir. Her þekilde ütülenebilir. Ýpek: Çok yüksek ýsýda ve santrifüjlü makinede yýkanmamalýdýr. Ýnatçý lekeler söz konusu olduðunda müdahale etmeden önce bir uzmana ya da ürünün satýn alýndýðý yere danýþýlmalýdýr. Düþük ýsýda ve çok hafif buharda ütülenmelidir. Hýrpalanarak kullanýlmadýðý müddetçe dayanýklýdýr. Hafif, ferah ve yumuþaktýr. Renk dayanýklýlýðý yüksek olsa da sabun tozu ya da renkli çamaþýrlara özel' üretilmiþ deterjanlarla yýkanmalýdýr. SUNÝ KUMAÞLAR: Asetat, rayon, viskoz: Deforme olmamalarý için yüksek santrifüjlü makineler tercih edilmemelidir. Dokunduðunuzda oldukça yumuþaktýr. Renk dayanýklýlýðý yüksektir. Suni kumaþ olduklarý için nem emme özelliði düþüktür. Kolay tutuþup yanabilir. Statik elektrik taþýrlar. Bu tarz kumaþlara elinizi hýzlýca birkaç kez sürttüðünüzde statik elektriði rahatlýkla hissedersiniz. Çok yýkansa da kolay kolay kolay eskimez, sarkma yapmaz. Yüksek ýsýda ütülenmez. SENTETÝK KUMAÞLAR: Polyester, naylon ve lycra: Günümüzde üretilen aklýnýza gelebilecek birçok giyside bu üç bileþene sýklýkla rastlayabilirsiniz. Eðer bir ürün fonksiyonu itibarýyla hak ettiði ücretten daha düþüðe satýlýyorsa sentetik kumaþ oranýnýn yüksek olduðunu düþünebilirsiniz. Bu tarz kumaþlar ýsýya karþý çok hassastýr. Her zaman ýlýk suda yýkanmalýdýr. Düþük ýsýda, buharsýz ütülenmelidir. Fazla kýrýþmazlar. Renk dayanýklýlýklarý oldukça yüksektir. Kolayca tutuþup yanabilirler. Teri emmezler. Sýcak havada oldukça terletir, cildinizi kaþýndýrýrlar. TÜM KUMAÞLAR ÝÇÝN GEÇERLÝ GENEL BÝLGÝLER Yüksek ýsýlar kumaþlar için her zaman zararlýdýr. Direkt güneþ ýþýðýyla kurutma, giysilerin keçeleþmesine sebep olur. Hiçbir zaman inatçý lekelerle uðraþmayýn. Çünkü bu elinizdeki ürünü yýpratmaktan ya da kullanýlamayacak hâle getirmekten baþka bir iþe yaramaz. Böyle bir durumda iþin uzmanýndan yardým isteyin. Oksijen bazlý beyazlatýcýlarý çamaþýr suyuna tercih edin. Çünkü çamaþýr suyu kumaþ elyafýný yýpratýr. Astarlý ve telalý giysiler her zaman kuru temizlemeye gönderilmelidir. Makinenizi hiçbir zaman tamamen doldurmayýn. Ýlk yýkamayý elde yaparken soðuk su tercih edin. Giysinin renk verme olasýlýðý bulunduðu için baþka kýyafetlerle bir arada bulundurmayýn. Suda bekletmeyin. Aðýr giysilerinizi makinede kuruturken deforme olmamalarý için katlayýn. Egzersiz deyip geçmeyin Birçoðumuz forma girme telaþýyla sürekli egzersiz yapma hevesindeyizdir. Nedir bu egzersiz, hangisi yað yakar, ne zaman yapýlmalý, ne kadar yapýlmalý konusunda da birçok bilgi var. Genellikle sadece profesyonel yapýlan spor egzersiz olarak tanýmlanýr, bazýlarý sadece yürüyüþe egzersiz diyor ya da spor salonunda yapýlan aktivitelere. Egzersiz tanýmý itibariyle birçok aktiviteyi içine almaktadýr. Ufak hareketlerden sistemli spora kadar günlük yaþantýmýzda yaptýðýmýz tüm fiziksel aktiviteler egzersizdir aslýnda. Merdiven çýkmaktan dans etmeye, arabamýza yürüyerek gitmeye, ev ve bahçe iþleriyle uðraþmaya kadar her türlü hareket fiziksel aktivite olarak kabul edilmektedir. Egzersizin hastalýklarýn önlenmesinde veya hastalýklarýn iyileþmesinde önemli rol oynadýðý artýk birçok çalýþmada belirtilmektedir. Egzersizin kardiovasküler hastalýklar, felç, tip 2 diyabet, kolon ve meme kanseri riskini azalttýðý, hipertansiyonu (yüksek tansiyonu), osteoporozis (kemik yoðunluðunun azalýp kýrýlmalarýn artmasý) ve düþme riskini, vücut aðýrlýðýnda artýþý ve aþýrý yaðlanmayý, depresyon, sinirlilik ve stres gibi mental ve psikolojik problemleri önlediði de saptanmýþtýr. Kendinize uygun antrenmaný bulun Kardiyovasküler sistemi güçlendirmeye yönelik egzersizlerde enerji kaynaðý olarak oksijen kullanýlýr. Bu tür egzersizler genellikle kardio egzersiz olarak da adlandýrýlmaktadýr. Kullanýlan oksijen daha çok kalori yakýmýný saðlamakta ve enerji kaynaðý olarak yað depolarýný kullanýmýný saðlamaktadýr. Bu egzersizler hem dolaþýmý hem de kalbinizi güçlendirir ve kronik hastalýklara yakalanma riskini önemli düzeyde azaltýr. Ýnsülin direnci, damar týkanýklýðý, depresyon, sindirim problemlerine de iyi geldiði bilinmektedir. Yürüme, koþma, yüzme, bisiklete binme, kayak, dans gibi aktiviteler bu grupta sayýlan egzersizlerdir. Bu grup egzersizlerin kas kaybýna neden olmadan yað yakýmý saðladýðý ve kilo vermeyi desteklediði unutulmamalýdýr. Kalp atým hýzýný arttýrmayan aðýrlýk antrenmanlarý, yað yakýmý adýna anlamlý sonuçlar doðurmazlar. Tabii size en uygun antrenman türünü bir uzmana danýþarak uygulamanýz en saðlýklýsý olacaktýr. Peki saðlýðýmýz için ne kadar egzersiz yapmalýyýz? Çocuk ve gençlerin (5-18 yaþ) her gün 60 dakika ve üzerinde aktivite yapmalarý önerilmektedir. Yetiþkinlerde (18-65 yaþ) haftada 5 gün 30 dakika hafif tempolu egzersizler ve haftada en az 2 gün, 8-12 tekrarlý kas kuvvetlendirici egzersizleri yapmasý da önerilmektedir. Yaþlý bireylere (65 yaþ ve üzeri) önerilen egzersiz yetiþkinlerle ayný düzeydedir ancak bu egzersizlerle birlikte germe ve denge egzersizlerinin yapýlmasý da tavsiye edilmektedir. Egzersiz hangi durumlarda kilo verdirmez? Birçok kiþi egzersiz yaptýðý halde kilo verememekten þikâyetçidir. Bunun en büyük nedeni ise egzersiz yapan kiþilerin istedikleri besinlerden istedikleri miktarlarda tüketebileceklerini düþünmeleridir. Yaklaþýk 5 km yürüyüþ ile ortalama 300 kalori harcanmakta 100 gram çikolata ile de ortalama 600 kalori alýnmaktadýr. Bu nedenle egzersiz ve düzenli beslenme veya zayýflama diyeti ayný anda yapýlmalýdýr. Egzersizin aç mý tok mu yapýlacaðý da genellikle karýþtýrýlmaktadýr. Birçok kiþi aç karnýna egzersiz yapmaktadýr. Yürümek, koþmak, zýplamak, yüzmek, aðýrlýk çalýþmak vs için vücudumuzun enerjiye ihtiyacý vardýr. Egzersiz öncesinde bir þeyler yemek, aç karnýna egzersiz yapmaya göre performansý arttýrmaktadýr. Kahvaltý yapmak, karaciðer depolarýnýn doldurulmasýna ve kan þekeri düzeyinin dengelenmesine yardýmcý olmaktadýr. Yemeklerden dakika sonra egzersiz yapýlmasý önerilmektedir. Eðer yemek öncesi spor yapýlacaksa elma, armut, ananas, þeftali gibi kan þekerini hýzlý yükseltmeyen besinler tüketilmelidir. Ayrýca yoðun bir yemekten sonra egzersiz yapmak için 3-4 saat beklemek saðlýk açýsýndan çok önemlidir. Hem fazla yemekle vücuda fazla yük yükleyip hem de sporla onu yormak kalp damar sistemi için zorlayýcý olacaktýr. Sýcak hava yaþlýlar için risk Kalp krizi ve inme gibi problemlerin sýcak yaz aylarýnda daha sýk yaþandýðýný belirten uzmanlar, yaþlý insanlarýn dikkatli olmasýný ve tansiyonlarýný daha sýk ölçtürmeleri uyarýsýnda bulundu. Özel Medicabil Hastanesi Ýç Hastalýklarý Uzmaný Uz. Dr. Buket Gökpýnar, kalp damar hastalýklarý, böbrek yetmezliði, diyabet, astým gibi kronik hastalýklarý olan yaþlýlar için aþýrý sýcaklarýn risk olduðunu kaydetti. Yaz mevsiminde vücutta sývý ve elektrolit kaybý yaþandýðýna, yine sýcak havalarda kalbin iþ yükü arttýðýna ve tansiyon düzensizlikleri baþ gösterdiðine dikkat çeken Dr. Gökpýnar, "Kalp krizi ve inme gibi problemler sýcak yaz aylarýnda daha sýk yaþanýr. Hatta bazý ilaçlarýn etkinliði deðiþebilir. Bu nedenle yaþlý insanlarýn saðlýk kontrollerini ihmal etmemeleri ve özellikle tansiyonlarýný daha sýk ölçtürmeleri gerekir. Tansiyon düzenleyici ya da idrar söktürücü ilaçlarýn, doktor takibinde doz ayarlamasý yapýlmasý gerekebilir." þeklinde konuþtu. Sýcak havalarýn baðýrsak enfeksiyonlarýna da sebep olabileceðini dile getiren Gökpýnar, "Sýcak havalarda baðýrsak enfeksiyonlarýna sebep olabilen bakteriler, yiyeceklerde daha kolay üremektedir. Ýyi yýkanmayan sebze ve meyveler, baðýrsak enfeksiyonlarýna sebep olabilir. Sýcak yaz döneminde artan mikrobik baðýrsak enfeksiyonlarýndan korunmak için hijyen kurallarýna daha çok dikkat edilmelidir." diye konuþtu. Bilhassa yaþlýlarýn güneþte uzun süre kalmamalarý, bol sulu gýda ve içecekleri tüketmeleri, aðýr yemeklerden kaçýnmalarý gerektiðini hatýrlatan Gökpýnar, "Temizliði ve bakýmý yapýlmayan klimalar, alerjik ve mikrobik hastalýklara neden olabilir. Klima ve soðutma sistemlerinin düzenli bakýmýnýn yapýlmasý, özellikle de yaþlýlarýn zatürreye yatkýnlýðý kolay olduðundan önemlidir." Dýþarýda oynayan çocuk miyop olmuyor Günümüz þartlarýnda çocuklar zamanlarýnýn çoðunu kapalý alanlarda hareketsiz olarak TV ve bilgisayar baþýnda geçiriyor. Oysaki çocuklarýn saðlýklý büyümesi için açýk havaya ve güneþe ihtiyaçlarý var. Meydan Gazetesi'nde yer alan habere göre; Özel Veni Vidi Göz Saðlýðý Grubu doktorlarýndan Op. Dr. Ýsmail Hakký Özeren açýk havanýn çocuklarýn gözlerine faydasýna dikkat çekiyor. Miyopluk ya da uzaðý net görememe sorununun en yaygýn göz bozukluklarýndan biri olduðunu belirten Özeren, Çocuklarýn dýþarýda, açýk havada geçirdikleri zamanýn arttýrýlmasý onlarýn genel saðlýðý ve görmeleri için oldukça önemli diyor. Kapalý alanda oynayanlar bulanýk görüyor Ýsmail Hakký Özeren, yurtdýþýnda yürütülen çalýþmalara dikkat çekerek þunlarý söylüyor: Ýngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde yürütülen çalýþmada çocuklarýn dýþarýda geçirdiði zamanýn miyop olma olasýlýðýný ve miyopinin ilerleme þansýný yaklaþýk yüzde 13 oranýnda azalttýðýný ve buna karþýn, haftada 4 saatten fazla kapalý alanda oynayan çocuklarda uzakta bulanýk görmenin daha sýk görüldüðü tespit edildi. Bunun sonucunda hafta boyunca açýk havada geçirilen her saatin uzaðý görememenin ilerleme riskini yüzde 2 oranýnda azalttýðý bulundu. Araþtýrmalar gösteriyor ki dýþarda oynayan çocuklarýn miyop olma olasýlýðý daha azdýr.

11 2 AÐUS- 21 AÐUSTOS 2015 CUMA Dolar 2,90'ý aþtý 11 Koalisyon kurulmadan erken seçimin dayatýlmasý piyasalarý vurdu. Güne 2,87 lira seviyelerinden baþlayan dolar 2,90'ýn, Euro ise 3,20 liranýn üzerine çýktý. Merkez Bankasý'nýn günlük döviz satýþ tutarýný asgari 70 milyon dolardan baþlatacaðýný açýklamasý bile tansiyonu düþürmedi. Merkez Bankasý Para Politikasý Kurulu (PPK), dün yaptýðý toplantýda faiz oranlarýnda deðiþikliðe gitmeme kararý aldý. Sonuçsuz kalan koalisyon görüþmeleri sonrasý güne 2,87 lira seviyelerinden baþlayan dolar, bu kararýn da etkisiyle rekor tazeledi ve 2,90 sýnýrýný aþtý. Karar, Euro üzerinde de benzer etkiye neden oldu. PPK kararýnýn ardýndan Euro, 3,20 liranýn üzerini gördü. Kararýn borsa üzerindeki etkisi ise sýnýrlý oldu. AKP'nin CHP ve MHP ile yaptýðý koalisyon görüþmelerinden hükümet kurmaya yönelik bir sonuç çýkaramamasý piyasayý vurdu. TL'nin dolar ve Euro karþýsýnda yaþadýðý ciddi deðer kayýplarý gölgesinde gerçekleþtirilen Merkez Bankasý Para Politikasý Kurulu'nun faizleri sabit tutmasý dövizin ateþini daha da yükseltti. Toplantýda alýnan kararlara göre marjinal fonlama oraný yüzde 10,75'te, açýk piyasa iþlemleri çerçevesinde piyasa yapýcýsý bankalara repo iþlemleri yoluyla tanýnan borçlanma imkaný faiz oraný yüzde 10,25'te, Merkez Bankasý borçlanma faiz oraný ise yüzde 7,25'te sabit tutuldu. Politika faizi olarak da bilinen bir hafta vadeli repo ihale faiz oraný ise yüzde 7,5 olarak açýklandý. Geç likidite penceresi uygulamasý çerçevesinde, bankalar arasý para piyasasýnda saat arasý gecelik vadede uygulanan Merkez Bankasý borçlanma faiz oraný yüzde 0, borç verme faiz oraný yüzde 12,25 olarak duyuruldu. Ýþlenmiþ gýda ve enerji fiyatlarýndaki geliþmelerin kýsa vadede enflasyonu olumlu etkilediðine deðinilen açýklamada, Bununla birlikte, döviz kuru hareketleri çekirdek enflasyon eðilimindeki iyileþmeyi geciktirmektedir. Bu çerçevede, yurtiçi ve küresel piyasalardaki belirsizlikler ile enerji ve gýda fiyatlarýndaki oynaklýklar da dikkate alýnarak, gerekli görülen süre boyunca daha sýký bir likidite politikasý uygulanmasýna karar verilmiþtir. denildi. Þirketlerin öz sermayeleri eriyor Merkez Bankasý kararýný ve sonrasýnda yaþanan geliþmeleri Zaman'a deðerlendiren Süleyman Þah Üniversitesi Ýktisat Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Fatih Macit, Merkez Bankasý'nýn, yükselen kurun enflasyondaki iyileþmeyi geciktirdiði üzerine vurgu yaptýðýna dikkat çekti. Macit, Bu toplantýda bir hamlede bulunmadý ama muhtemelen önümüzdeki toplantýda politika duruþunu sadeleþtirmek adýna politika faizinde bir miktar artýrým yapacaktýr. Yükselen kur aslýnda sadece enflasyon deðil aslýnda finansal istikrar konusunda da bir miktar endiþe oluþturuyor. Reel sektörün 179 milyar dövizde açýk pozisyonu bulunuyor ve kurdaki artýþ firmalarýn öz sermayelerinde ciddi bir erime ortaya çýkarýyor. Bu hem finansal istikrar hem de büyüme konusunda bir bozulma ortaya çýkabilir. Dolayýsýyla Merkez Bankasý eylül ayýnda FED'in atacaðý adýma da baðlý olarak faizlerde bir yukarý hareket yapabilir. Burada Merkez Bankasý'nýn esas kaçýnmasý gereken konunun döviz satým ihaleleri ile kuru dizginlemeye çalýþmasý olacaðýný söyleyen Macit, bunun Merkez Bankasý'nýn rezervleri kaybetmesinden baþka bir sonuç doðurmayacaðýný ve sonrasýnda daha büyük boyutlu faiz artýrýmýna gidilmesine neden olacaðýný kaydetti. Dolardaki 1 kuruþluk artýþýn maliyeti CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Faik Öztrak, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik'in geçtiðimiz gün MHP ile yürütülen koalisyon müzakerelerinin ardýndan Baþbakan çok güzel açýklamalar yapacak beyanatýný sert þekilde eleþtirdi. Açýklamanýn, döviz ve hisse senedi piyasalarýnda ciddi dalgalanmalara neden olduðunu belirten Öztrak, bir kesim birkaç dakikada yüksek kârlar yazarken, birilerinin de zarar ettiðini kaydetti. Reel sektörü 179 milyar dolar döviz açýk pozisyonu taþýyan bir ekonomide siyasilerin sorumluluðunun arttýðýna dikkat çeken Öztrak, Dolar kurundaki her 1 kuruþluk artýþ reel sektör þirketlerinin 1,8 milyar TL kur farký zararý yazmasýna neden olmakta, zarar eden þirketler ya üretimden, ya istihdamdan vazgeçmekte ya da zam yapmak zorunda kalmaktadýr. Sonuçta fatura 77 milyon vatandaþýmýza çýkmaktadýr. Merkez Bankasý, Kurul kararý sonrasýnda Küresel para politikalarýnýn normalleþme sürecinde yol haritasý ný da yayýnladý. Üç alt baþlýðýn yer aldýðý yol haritasýnda Döviz likiditesi önlemleri'ne iliþkin bilgilere de yer verildi. Buna göre, döviz kuru oynaklýðýný azaltmak amacýyla döviz satým ihalelerinin esnekliði artýrýlacak. Türk Lirasý zorunlu karþýlýklara ödenen kýsmi faizin yükseltilmesi veya rezerv opsiyon katsayýlarý (ROK) düzenlemeleriyle finansal sisteme döviz likiditesi saðlanacak. Döviz depo limitleri artýrýlacak. Merkez: Satýþ limiti 70 milyon dolar Merkez Bankasý, Para Politikasý Kurulu'nda faizlerin sabit tutulmasýyla yükselen dolarý durdurmak için döviz ihalelerini öne sürdü. Aþýrý oynaklýk nedeniyle gerekli görülen günlerde döviz satýþ tutarýnýn bir gün önceden ilan edilen asgari tutarýn 70 milyon ABD Dolarý fazlasýna kadar artýrýlabileceðini duyurdu. Mevcut þartlarda bu rakam 30 milyon dolardý. Merkez bu adýmý þu ifadelerle duyurdu: Küresel finansal piyasalarda artan oynaklýk nedeniyle 10 Nisan 2015 tarihli basýn duyurusundaki 30 milyon ABD Dolarý fazlasýna' ifadesi 70 milyon ABD Dolarý fazlasýna' olarak deðiþtirilmiþtir. Deðiþiklik 19 Aðustos 2015 tarihinden itibaren uygulanmaya baþlanacaktýr. "Halep'te muhalifler TL'ye geçmek istiyor" Erika Solomon imzalý haber þöyle: "Bölünmüþ kent Halep'te sadakatler para birimleriyle ölçülmeye baþlandý: Deðerini büyük ölçüde yitirmiþ olan Suriye Lirasý'yla yola devam mý edilmeli, yoksa komþu ülke Türkiye'nin para birimine mi geçilmeli? "Halepli bir isyancý olan Fuad Hallak 'Türk Lirasý'ný savunanlarla Suriye Lirasý yanlýlarý ikiye bölünmüþ durumda. TL savunucularý, karþý tarafý ihanetle suçluyor' diyor. "Beþ yýl önce baþlayan iç savaþtan önce Halep Suriye'nin ticaret merkezi konumundaydý. Þehirde TL'yi geçiþi savunan grup bunun ekonomik açýdan da makul olduðu görüþünde. Türkiye kuzey Suriye'nin en büyük ticaret ortaðý konumunda. Ayrýca böyle bir adýmýn Suriye hükümetini en zayýf noktasýndan vuracaðýna inanýyorlar: Ekonomi. "TL'ye geçiþe karþý çýkanlar ise Halep'te yaþayanlarýn büyük kýsmýnýn Suriye Lirasý'yla maaþ aldýðýný ifade ediyor ve TL'ye geçiþten olumsuz etkileneceklerini ifade ediyor. Suriye Lirasý yanlýlarýna göre, para birimine sahip çýkýlmasý hükümete baðlýlýk deðil, milliyetçilik göstergesi. "Tartýþmanýn odak noktasýnda ise isyancýlarýn Suriye hükümetinden ayrýþmak için kendilerini ne derece Türkiye'ye baðlý hale getirmeye hazýr olduklarý sorusu var. Suriye'deki isyancýlarýn en önemli destekçilerinden olan Türkiye, ülkenin kuzeyinde kendisine güçlü bir ekonomik etki alaný yaratmýþ durumda. "Ýç savaþýn baþladýðý dönemlerde Türkiye'nin Suriye'ye ihracatý çökse de, son dönemde ciddi bir toparlanma yaþandý ve 2014'te 1,8 milyar dolarlýk bir ihracat gerçekleþti. 2015'in ilk yarýsýndaki ihracat ise 740 milyon dolar seviyesinde. TL, ABD Dolarý karþýsýnda yýlbaþýndan bu yana yüzde 20 deðer yitirdi. "Savaþ nedeniyle çöken kuzey Suriye ekonomisi için Türkiye sýnýrý bir can damarý haline geldi. "Marketler Türk malý ürünlerle ya da Türkiye üzerinden gelen ürünlerle dolu. TL karþýtlarýnýn büyük kýsmý TL'ye geçiþten büyük fayda saðlayacak olan tüccarlarýn AK Parti ile gizli temaslar yürüttüðüne ve iþbirliði yaptýðýna inanýyor. "Halepli isyancýlardan Ahmed el Ahmed, TL karþýtlarýnýn bu giriþimleri 'Kuzey Suriye'de Osmanlý iþgali' olarak ifade ettiðini aktarýyor. "TL'ye geçiþi destekleyen Ahmed, 'Esad rejimini ve rejimin dayattýðý para birimini kullanmayý reddediyorum' diyor. "Ahmed'e göre Suriye Lirasý'nda yaþanan büyük deðer kaybý zaten herkesin birikimlerini de tüketmiþ durumda."muhammed Durgham gibi Halepli tüccarlar TL'ye geçiþ konusunun hâlâ fikir aþamasýnda olduðunu söylüyor. Durgham, 'Asýl önemli konu, gümrük kapýsýnýn Suriye tarafýndaki yetkililerin ya da ticaret odasýnýn TL'ye geçiþi destekleyip desteklemeyeceði sorusu' diyor. "Suriyeli tüccarlarýn konuyu Türkiye'den yetkililerle de görüþtüðünü ve birkaç ay önce TL'ye geçiþi önerdiklerini aktaran Durgham, Türk tarafýnýn bu fikirle çok fazla ilgilenmediðini söylüyor. "Geçen hafta kuzey Halep'teki Þeriat Konseyi TL'ye geçiþi teþvik etmek amacýyla çalýþanlarýn maaþlarýný TL olarak ödeyeceðini açýkladý. Diðer yerel idareler de fikri deðerlendiriyor. Ancak büyük kýsmý maaþlarý ABD Dolarý olarak ödediði için konuya temkinli yaklaþýyor. "Pratikte Suriye'nin savaþ ekonomisini döndüren para birimi ABD Dolarý. Suriye Lirasý'nýn yüzde 80'in üzerinde deðer kaybetmesinin ardýndan ülke genelindeki Suriyeliler birikimlerini Dolar'a çevirmiþ durumda. "Halep'in isyancýlarýn elindeki kýsmýnýn kent Konseyi baþkaný olan Osama Taljo, 'Maaþlar Dolar olarak ödeniyor ve ardýndan Suriye Lirasý'na çevriliyor. Diðer bir deyiþle rejime Dolar vermiþ oluyorum. Devrim rejimi ekonomik anlamda desteklemiþ oluyor [...] Bu yüzden herkes Suriye para birimini terk etmemiz gerektiði konusunda hemfikir. Ancak Dolar'a mý geçmeliyiz yoksa TL'ye mi?' diye soruyor. "Tanjo'ya göre Dolar'a geçiþi pratikte uygulamak zor. Dolar'ýn madeni paralarýnýn dolaþýma sokulmasýnýn zor olduðunu söylüyor ve Suriye halkýnýn ortalama günde 2 dolardan daha az gelirle yaþadýðýný hatýrlatýyor. "Þu ana kadar para birimi tartýþmalarý Halep'le sýnýrlý kalmýþ durumda. TL karþýtlarýna göre, diðer bölgelerin Suriye Lirasý'yla yola devam etmesi durumunda ekonomik hayat daha da karmaþýk hale gelebilir. "Yine de TL'ye geçiþi savunan Halepliler bir kez daha düþünmek isteyebilir. Ülkede koalisyon görüþmelerinin sonuçsuz kalmasý ve erken seçimin neredeyse kaçýnýlmaz hale gelmesi sonucu Dolar/TL kuru 2,90'a kadar yükseldi. TL bu yýl Dolar karþýsýndaki deðer kaybý yüzde 20'ye ulaþmýþ durumda." Cilt yaþlanmasýna lazer müdahalesi Genetik faktörler, stres, beslenme alýþkanlýklarý ve güneþ ýþýðý gibi etkenler cildi yaþlandýrýyor. Dermatolji Uzmaný Bahar Öznur, lazer tedavileri ile cilt yaþlanmasýný geciktirmenin mümkün olabildiðini söylüyor. Cildin kendisini sürekli yenileyerek yaþlanmanýn etkilerini onardýðýný belirten Dermatolji Uzmaný Bahar Öznur, ancak belli bir yaþtan sonra hücrelerde yapýlan onarým faaliyetinin yavaþladýðýný söyledi. Bu durumda cildin kollajen üretiminin düþtüðünü, destek tabakasýný oluþturan bað dokusundaki elastik liflerin kaybolmasý ile de sarkmalarýn, kýrýþýklýklarýn, güneþ lekelerinin ve yaþlanma belirtilerinin ortaya çýktýðýný aktaran Dr. Öznur, tedavi seçeneklerinden birinin de fraksiyonel lazer yöntemi olduðunu dile getirdi. YAÞLILIÐA BAÐLI DERÝ ÝNCELMESÝ DÜZELTÝLEBÝLÝYOR Fraksiyonel lazer tedavisi ile ciltte kollajen üretiminin arttýðýný belirten Öznur, Uygulama sonrasýnda cilt daha canlý, parlak, elastikiyeti artmýþ görünüme kavuþur. Ýnce kýrýþýklýklar, sarkmalar, cilt lekeleri, solgun ve cansýz görünüm kýsa sürede düzeltilebilir. Lazer uygulamasýnýn hemen ardýndan ciltte canlý, parlak, genç bir görünüm ortaya çýkar, uygulamanýn düzenli yapýlmasýyla bu saðlýklý görünüm çok uzun süre devam ettirilebilir DOÐUM SONRASI ÇATLAKLARA DA UYGULANABÝLÝR Yöntemin, doðum ve kilo alýp verme sonrasý geliþen cilt çatlaklarý tedavisinde de etkili olduðunu kaydeden Dermatolog Öznur, Diðer estetik amaçlý uygulamalarla birlikte kullanýlabilen lazer yönteminde en etkili çözüm tek baþýna uygulandýðýnda gözlemlenmektedir. Seanslar, cilt tipine ve deformasyonun derecesine göre deðiþse de 3-5 seansta çatlak, sivilce ve yanýk izlerinden kurtulmak mümkün. Kanser hastalarýna ve hamilelere uygulanamayan lazer tedavisinde aðrý oraný ise çok düþüktür diye konuþtu.

12 21 AÐUSTOS 2015 CUMA Zonguldak'ta kombine startý verildi Spor-Toto Üçüncü lig birinci grupta mücadele edecek olan Zonguldakspor' da Kulübe maddi gelir saðlamak amacý ile bastýrýlan kombine kartlar satýþlarýna baþlandý. Ýlk etapta 1000 adet bastýrýlan kombine kartlar tanesi 150 TL'den satýlýyor. Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, esnaflarý dolaþarak kombine kart satmaya baþladý. Toptancýlar sokaðýnda esnaflýk yapan Sinan Toprak, Dursun Aksu, Ali Saðýr, Zafer Arat, Mehmet Yýldýrým ve Genç Zonguldaklýlar taraftar grubu lideri Gökhan Çöteli ile arkadaþlarý Kulüp Baþkaný Caner'den kombine bilet alarak takýma destek oldu. Güreþ Çorum Belediyesi tarafýndan her yýl geleneksel olarak düzenlenen Yaðlý Güreþ Müsabakalarý yarýn gerçekleþtirilecek. þöleni yarýn Belediyespor Dersimspor provasýný yaptý Çorum Belediyespor Pazar günü kendi sahasýnda oynayacaðý Dersimspor maçý hazýrlýklarýný dün yaptýðý tek antrenmanla tamamladý. Hazýrlýklarýný geçtiðimiz haftadan beri Çorum'da sürdüren Çorum Belediyespor dünü tek antrenmanla geçti. Çorum Belediyespor ligin ilk maçý olan Dersimspor maçý hazýrlýklarýný dün yaptýðý tek antrenmanla tamamladý. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan ve yardýmcý antrenörler nezaretinde gerçekleþtirilen antrenmana bütün futbolcular katýldý. Antrenman öncesinde futbolcularýna kýsa bir konuþma yapan Fahrettin hoca maçýn öneminden bahsederek lige galibiyetle baþlamanýn önemine deðindi 'te baþlayan ve yaklaþýk 2 saat süren antrenmanda futbolcular taktik çalýþtýlar. Çorum Belediyespor hazýrlýklarýný bugün yapacaðý tek antrenmanla tamamlayacak. Yasin Yücel Belediyespor maçý bilet fiyatlarý açýklandý Çorum Belediyespor hafta sonu yapýlacak sezonun ilk maçý için seyirci desteðini de alarak iyi bir baþlangýç yapmayý hedefliyor. Pazar günü oynanacak olan Çorum Belediyespor maçýnýn biletleri 1 ve 5 TL olarak belirlendi. Çorum Belediye Spor Finansal Ýdari As Baþkaný Mustafa Özbayram konu hakkýnda yaptýðý açýklamada futbol sezonunun 23 Aðustos 2015 Pazar günü saat 17.00'da oynanacak olan Dersimspor maçý ile baþlayacaðýný belirterek, "Maçýmýzýn giriþ fiyatlarý açýk tribün 1 TL, kapalý tribün 5 TL olarak belirlenmiþtir. Çorum Belediyesporun hedefi 2.Lige çýkmaktýr. Bu düþünce ile takýmýmýzdan 7. futbolcu ile yollarýmýzý ayýrmýþ yerine 9 futbolcu alýnmýþtýr. Alýnan futbolcular kendi takýmlarýndan üst düzey futbolculardýr. Çorum Belediyesporun baþarýya ulaþmasýnda en etken unsurlardan biride seyircimizdir ortak paydamýz olan Çorum Belediyespor maçýna bütün Çorumlu hemþerilerimizi davet ediyorum. Bu vesileyle elele gönül gönüle 2.Lige doðru diyor ve takýmýmýza baþarýlar diliyor saygýlar sunuyorum" Spor Servisi 28 baþpehlivanýn katýlacaðý Çorum Belediyesi Yaðlý Güreþ müsabakalarýnda Recep Kara, Þaban Yýlmaz, Ýsmail Balaban, Hasan Tuna, Serhat Balcý ve Osman Aynur gibi Kýrkpýnar baþpehlivanlarý da güreþecek. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, her yýl düzenledikleri yaðlý güreþlerin güreþseverler tarafýndan büyük ilgi gördüðünü belirterek bu yýl da Türkiye'nin tanýnmýþ güreþçilerini Çorum'a getireceklerini söyledi. Çorum Belediyespor bünyesinde kurduklarý güreþ takýmý ile güreþ sporunun Çorum'da tekrar canlandýðýný dile getiren Baþkan Külcü, Çorumlu güreþçilerin ulusal ve uluslararasý müsabakalarda önemli dereceler elde ettiklerini vurguladý. Çorum'da güreþ sporunun çok sevildiðini, güreþ seyircisinin de her yýl düzenledikleri geleneksel yaðlý güreþleri sabýrsýzlýkla beklediklerini vurgulayan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi bu yýl da Çorum halkýný Türkiye'nin en iyi pehlivanlarý ile buluþturacaðýz. 28 baþpehlivan ile birlikte yüzlerce pehlivan Çorum'da güreþecek. Tüm Çorum halkýmýz yarýn saat 10.00'da Nazmi Avluca Spor Tesisleri'nde yapýlacak olan yaðlý güreþlere davetlidir" Spor Servisi "Takýmdan þüphem yok" Mahir Altýkulaç Kastamonuspor 1966 Baþkaný Mahir Altýkulaç: "Takýmdan þüphem yok" Kastamonuspor 1966 Baþkaný Mahir Altýkulaç, yönetim kurulundaki arkadaþlarýnýn ve teknik ekibin yaptýklarý çalýþmalar doðrultusunda güçlü bir kadro kurduklarýný söyledi. Kastamonuspor 1966 Baþkaný Mahir Altýkulaç, yönetim kurulundaki arkadaþlarýnýn ve teknik ekibin yaptýklarý çalýþmalar doðrultusunda güçlü bir kadro kurduklarýný söyledi. Takýmdan þüphesinin olmadýðýný dile getiren Altýkulaç, "Son aldýðýmýz isimlerinde takýma uyumuyla daha güçlü bir ekip olacaðýz. Transferlerimiz sürüyor. Burada kontenjana takýlmayan bir forvet, bir orta saha ve bir de savunma oyuncusu alacaðýz. Bu oyuncularla ilgili görüþmelerimiz sürüyor." diye konuþtu. Manvgatspor maçýyla lige baþlayacaklarýný ve karþýlaþmadan galibiyetle ayrýlmak istediklerini söyleyen Altýkulaç, teknik ekip ve futbolculara güvendiðini gerekeni yapacaklarýndan emin olduðunu dile getirdi. Baþkan Ellibeþ'e forma Yeni sezon öncesi ziyaretlerini sürdüren Gölcükspor yönetimi, Mehmet Ellibeþ'i ziyaret ederek, 55 numaralý forma hediye etti.gölcükspor Baþkaný Ahmet Þahin ve yönetimi dün Gölcük Belediye Baþkaný Mehmet Ellibeþ'i makamýnda ziyaret etti. Sezonun bu hafta sonu baþlayacaðýný ifade eden Þahin "Liglerimiz bu hafta sonu baþlýyor. Sizler her zaman yanýmýzda oldunuz, bundan sonra da bize destek vereceðinizden dolayý sizlere teþekkür ediyorum" ELLÝBEÞ "GÖLCÜK SPOR'UMUZ BÝZÝM TAKIMIMIZDIR" Gölcük Belediye Baþkaný Mehmet Ellibeþ de "Ýlçemizin tek 3 lig takýmý Gölcükspor bizlerde burada yönetici olarak Gölcükspor'umuza sahip çýkacaðýz. Türkiye'nin deðiþik illerinde bizleri en iyi bir þekilde temsil ediyorsunuz, bu sezonda takýmý 2. Lig'e taþýyacaðýnýzdan eminiz, sizlere de yeni sezonda baþarýlar diliyorum" BAÞKANA 55 NUMARA Gölcükspor Baþkaný Ahmet Þahin daha sonra baþkan Mehmet Ellibeþ'e 55 numaralý formayý takdim ederek "Adýma verdiðiniz bu formayý en iyi þekilde saklayacaðým. Ýnþallah bu sezon kazasýz belasýz bir sezon geçirirsiniz ve Gölcükspor'u 2. Lig'e taþýrsýnýz. Petrol'ün yeni sezon formalarý tanýtýldý 3. Lig 3. Grup temsilcisi Batman Petrolspor, yeni sezon formalarýný tanýttý. 3. Lig 3. Grup temsilcisi Batman Petrolspor, yeni sezon formalarýný tanýttý. Kaleci Süleyman, kaptan Muhammed Kalkan, Sebahattin Usta, Cenk Cengiz ve yeni transferlerden Taner Araz, takýmýn yeni sezonda giyeceði formalarla poz verdi. Adidas'ýn ürettiði formalar düz beyaz, düz kýrmýzý, çubuklu kýrmýzýbeyaz ve kýrmýzý-siyah renklerinden tasarlandý. GÖKHAN RAKÝP OLDU Geçen sezon Batman Petrolspor'da forma giyen Gökhan Karali transfer olduðu Sandýklýspor'da, Petrolspor'a rakip olacak. Petrolspor formasý altýnda baþarýlý bir sezon geçirdikten sonra sözleþmesini uzatmayan Gökhan, Sandýklýspor'a transfer olmuþtu. Gökhan bu kez, Pazar günü Batman'da oynanacak Sandýklýspor'u maçýnda eski takýmýna rakip olacak. Konuk ekip, gol silahý olarak görev yapacak Gökhan'a, Petrolspor teknik heyetinin de özel önlem almasý bekleniyor.

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Doðan, Koalisyondan kaçan namerttir dedi. MHP Milletvekili adaylarý. Fatih Özcan, Muhsin Kocaraç. geldi. sürdürdü.

Doðan, Koalisyondan kaçan namerttir dedi. MHP Milletvekili adaylarý. Fatih Özcan, Muhsin Kocaraç. geldi. sürdürdü. 14 EKÝM 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Facebook'u en çok kullanan üçüncü ülkeyiz" Hitit Üniversitesi ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý iþbirliðinde "Ýnternet ve Sosyal Medya" konulu konferans

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Teröre hayýr istikrara evet

Teröre hayýr istikrara evet Fetih Mescidi ne Çorum damgasý Fatih Sultan Mehmet tarafýndan 1452 yýlýnda Rumelihisarý'yla beraber yaptýrýlan Boðazkesen Fetih Mescidi'nin restorasyonu tamamlandý. Tarihi mescidin Almaþýk duvar sisteminde

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Beykozlu Şehidimiz Er Erhan TERLETME ye Son Görev - Özgün Haber

Beykozlu Şehidimiz Er Erhan TERLETME ye Son Görev - Özgün Haber 1 / 6 Hatay İskenderun'da haince planlanan pusuda hayatını kaybeden Beykozlu şehidimiz Deniz Topçu Er Erhan TERLETME'ye son görev için bütün İstanbul bir araya geldi. Beykozlu şehidimiz sabah saatlerinde

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı