Ýþyerlerine sýký denetim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýþyerlerine sýký denetim"

Transkript

1 Baþkanlar, listeleri deðerlendiriyor GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER 7 Haziran seçimi için hazýrlýklar devam ediyor. Siyasi partiler, kamuoyunun heyecanla beklediði AK Parti 4. Sýra Çorum Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, haftalýk yürütme kurulu toplantýsýna baþkanlýk Ceylan, oy çýtasýný yükseltme sözü verdi HABERÝ 5 DE aday listelerini 7 Nisan da YSK ya verdiler. Bundan sonra vekil adaylarý, teþkilatlarýyla birlikte sahada var güçleriyle çalýþacaklar. Her seçim öncesinde olduðu gibi, bu seçimde de partilerin aday listelerine iliþkin muhtelif yorumlar yapýlýyor. Biz ilk etapta, il baþkanlarýndan bir deðerlendirme alalým istedik. Partinin Türkiye genelinde en genç Ýl Baþkaný unvanýna sahip MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin le mini söyleþimizi yayýmlýyoruz bugün. Pazartesi günü CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým ýn görüþlerini okuyacaksýnýz. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ile hafta sonu programlarý nedeniyle görüþemedik. Vakit ayarlamasý yapabildiðimiz takdirde iktidar partisinin de listeye dair yorumlarýný okurlarýmýza aktaracaðýz. SAYFA 6 DA Bu liste her görüþten oy alýr MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin ÇORUM 11 NÝSAN 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Ýþyerlerine sýký denetim Sosyal Güvenlik Kurumu ve AB iþbirliðinde yürütülen Kayýtlý Ýstihdamýn Teþviki Projesi tanýtýmýnda kayýt dýþý istihdamýn hak gaspý olduðu açýklandý. HABERÝ 2 DE Salih Erkan Tarancý, Atatürk Anýtý na çelenk sundu. Emniyet Teþkilatý 170 yaþýnda Türk Polis Teþkilatý nýn kuruluþunun 170. yýlý dün Atatürk Anýtý nda düzenlenen törenle kutlandý. HABERÝ 8 DE Üç ayaklý tavuklar görenleri þaþýrtýyor Çorum da bir tavuk çiftliðinde dünyaya gelen üç ayaklý tavuklar görenleri hayrete düþürüyor. HA- BERÝ 7 DE Acýrlar Tavukçuluk a ait çiftlikte, bir anaç tavuðun üç ayaklý 3 adet civcivi bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ve AB iþbirliðinde Kayýtlý Ýstihdamýn Teþviki Projesi tanýtýmý yapýldý. Çorum da 240 kiþiye bir polis Çocuk müdürden emniyet tedbirleri Cumhuriyet Ortaokulu öðrencisi Ýbrahim Piþkin, 10 Nisan Polis Günü nde temsili Emniyet Müdürü oldu. Öðrencilerin sorularýný cevaplayan Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Çorum da her 240 kiþiye bir polis memuru düþtüðünü söyledi. HABERÝ 8 DE Çorum Eðitim Kültür ve Araþtýrma Derneði'nce hazýrlanan Genç Kaþifler Keþifte Projesi, genç katýlýmcýlara tarihin ve doðanýn gizemli kapýlarýný aralayacak. HABERÝ 3 DE Tarancý, koltuðunu devrettiði temsili Emniyet Müdürü nün sorularýný cevapladý. Gençler için yeni bir dünyanýn kapýlarý aralandý Genç kaþifler keþfe çýkýyor Projenin açýlýþ törenini mehter konseri ile gerçekleþtirdi. Ali Bektaþ ýn sözleri Baþbakan Davutoðlu ve Baþbakan Yardýmcýsý Babacan ý gülümsetti. Ali Bektaþ'tan gülümseten söz TOBB un 8. Ticaret ve Sanayi Þurasý'nda söz alan Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ'ýn illerinin sorunlarýyla ilgilenilmediðinden yakýnýrken, "Çorumlu hiçbir bakan yok. Kimse bizimle ilgilenmiyor. Bir Ali Babacan ilgileniyor. Onun da Ali Bektaþ ebesi (Anneannesi) Çorumlu olduðundan... þeklindeki sözleri Baþbakan Davutoðlu ve Baþbakan Yardýmcýsý Babacan ý gülümsetti. HABERÝ 2 DE Seçim kampanyasý yine Erol Olçak tan AK Parti nin 7 Haziran 2015 Genel Seçimi nde yürüteceði kampanyayý Arter Reklam Ajansý sahibi hemþehrimiz Erol Olçak ýn hazýrladýðý öðrenildi. HABERÝ 10 DA Erol Olçak CHP de aday tanýtýmýna Gürsel Tekin geliyor Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Aday tanýtýmý 21 Nisan 2015 Salý günü gerçekleþtirilecek. HABERÝ 2 DE Gürsel Tekin

2 2 CUMARTESÝ 11 NÝSAN 2015 SGK Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet Açýkgöz, kayýtdýþý istihdamýn önlenmesi için alýnan tedbirleri açýkladý Kayýt dýþý hak gaspýdýr Primler gerçek maaþlar üzerinden yatacak Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet Açýkgöz, çalýþma hakkýnda detaylý bilgi verdi. EROL TAÞKAN Sosyal Güvenlik Kurumu ve AB iþbirliðinde yürütülen Kayýtlý Ýstihdamýn Teþviki Projesi tanýtýmý ile ilgili Anitta Otel'de toplantý düzenledi. Guruplar halinde yürütülen çalýþtay toplantýlarýna katýlan Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet Açýkgöz, düzenlediði basýn toplantýsýnda, kayýt dýþýlýðýn bir hak gaspý olduðunu belirterek, ayrýca primlerin gerçek maaþ rakamlarý üzerinden yatmasý ile ilgili denetimlerin baþladýðýna dikkat çekti. 'Ýþyeri denetimleri baþlýyor' SGK Ýl Müdürü Duran Cesur ve Çorum Ýl Müdürlüðü yöneticilerinin de hazýr bulunduðu basýn toplantýsýnda Genel Müdür Ahmet Açýkgöz, iþyerlerinin tüm çalýþanlarýnýn SGK primlerini asgari ücret diliminden yatýrmayý tercih ettiðini hatýrlattý. Basýn toplantýsýnda, iki yýldýr meslek kodu uygulamasý ile veri tabaný oluþturulduðunu, sistemden bakýldýðýnda ayný iþyerinde çalýþan farklý görev tanýmýndaki insanlarýn ayný SGK primi üzerinden iþlem gördüðünü çok rahatlýkla tespit edebildiklerini anlatarak, "Bu konudaki çalýþmalarýmýz tamamlandý, artýk denetim safhasý baþladý. Ýþyerlerimizin cezai müeyyidelerle karþýlaþmamasý için gerçek maaþ üzerinden prim bildirmeleri gerekmektedir." dedi. 'En önemli mücadele ihbar' Kayýt dýþý istihdamýn önüne geçmenin en önemli mücadelesinin ihbar yöntemi olduðuna vurgu yapan Açýkgöz, çalýþanlarýn kendi haklarýný aramak konusunda kararlý olmasý gerektiðini, kayýt dýþý istihdamýn ve prim eksikliðinin önemli bir hak kaybý olduðunu ifade etti. 'Bölgenin kayýt dýþý oraný %46' Çorum'un da içinde yer aldýðý Samsun, Tokat ve Amasya'yý kapsayan bölgenin kayýt dýþý istihdam rakamlarýnýn ortak ele alýndýðýný bildiren Ahmet Açýkgöz, bu oranýn % 46 ile Türkiye ortalamasýnýn üzerinde olduðunu, bunun da en önemli sebebinin tarým bölgesi olarak kabul edilen bölgedeki tarým iþçilerinin yoðunluðundan kaynaklandýðýný bildirdi. 'Kayýt dýþý istihdam birimleri oluþturduk' Kayýtlý istihdamýn desteklenmesi için baþlatýlan 10 ayrý teþvik uygulamasýndan bahseden Ahmet Açýkgöz, ayrýca tüm illerde kayýt dýþý istihdam birimleri oluþturduklarýný ve müfettiþ kadrosunu geniþlettiklerini söyledi. 'Her üç kiþiden birisi kayýt dýþý' Türkiye genelinde her üç kiþiden birisinin kayýt dýþý istihdam edildiði tespitini paylaþan Açýkgöz, %52 olan kayýt dýþý istihdam rakamlarýný yapýlan çalýþmalar ve teþviklerle %33 bandýna indirdiklerini, kayýt dýþý istihdamýnýn sýfýrlanmasýnýn hiç bir ülkede mümkün olmamakla birlikte en aza indirmek için mücadele edildiðini hatýrlattý. 'Mesleksizlik kayýt dýþýný tetikliyor' Kayýt dýþýnýn çeþitli ektenler üzerinde yükseldiðini, bunun önlenmesi için sebeplerin ortaya konarak çözüm yollarýnýn tesis edilmesine çalýþtýklarýný vurgulayan Açýkgöz, "Eðitim düzeyi düþtükçe, kayýt dýþý istihdam da artýyor. Bunun yanýsýra önemli etkenlerden bir diðeri, iþyerleri küçüldükçe kayýt dýþý istihdam rakamlarýnýn artýþýdýr. Tüm bunlarýn yanýnda en önemli faktörlerin baþýnda mesleksizlik gelmektedir ki, bu sebep te kayýt dýþý istihdam rakamlarýnýn artýþýnýn en temel unsurlarý arasýnda yer alýyor." dedi. 'SGK sistemi açýk veriyor' Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açýk veren ve genel bütçeden destek alan bir kurum olduðunun altýný çizen Açýkgöz, kayýt dýþý istihdamdan kaynaklanan bu açýðýn, sonuç olarak yine vatandaþ tarafýndan ödendiðinin unutulmamasý gerektiðine iþaret etti. 'Her bir puan 1,4 milyar TL'ye denk geliyor' Ahmet Açýkgöz, kayýt dýþý istihdam oranlarýndaki her bir puanlýk aralýðýn, 1,4 milyar TL'lik bütçeye denk geldiðini bildirdiði basýn toplantýsýnda, sosyal güvenlik reformlarý ile birlikte bu oranýn daha da aþaðý çekilmesi- Çorum, CHP iktidarý ile hizmet görecek Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Adaylarý Muharrem Bozdoðan, Dinçer Solmaz ve Saim Topgül, Kadýn Kollarý toplantýsýna katýlarak, 7 Haziran a kadar sýkýlmadýk el, çalýnmadýk kapý býrakýlmayacaðý mesajý verdiler. Yapýlan açýklamaya göre, CHP Milletvekili ve Milletvekili Adayý Tufan Köse nin Ýskilip te teþkilat ziyaretinde olmasý nedeniyle katýlamadýðý top- Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Adaylarý teþkilat toplantýsýna katýldý. Toplantýda 7 Haziran a kadar ev ev, sokak sokak lantýya Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, Kadýn Kollarý Ýl Baþkaný Mel- gezilerek CHP nin programýnýn anlatýlacaðý belirtildi. da Özüdoðru, Kadýn Kollarý Merkez Ýlçe Baþkaný Firdevs Yalçýn, Ýl Genel Meclisi üyeleri Yýldýz Bek ve nýn zamanýnýn geldiðinin ifade edildiði toplantýda, Türkiye nin AK Parti hükümetinden kurtulmasý- Burçin Solmaz Polat, Belediye Meclisi üyeleri ve CHP iktidarý ile birlikte hem Çorum un hem de Türkiye nin en iyi hizmeti göreceði Gençlik Kollarý üyeleri katýldý. kaydedildi. Sosyal Güvenlik Kurumu ve AB iþbirliðinde Kayýtlý Ýstihdamýn Teþviki Projesi tanýtýmý yapýldý. Bektaþ'ýn gülümseten sözleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'nin (TOBB) önceki gün Baþbakan Ahmet Davutoðlu ve ilgili bakanlarýn katýlýmýyla yapýlan 8. Ticaret ve Sanayi Þurasý'nda ilginç diyaloglar yaþandý. Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ'ýn illerinin sorunlarýyla ilgilenilmediðinden yakýnýrken, "Çorumlu hiçbir bakan yok. Kimse bizimle ilgilenmiyor. latan YozgatTicaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Metin Özýþýk, sözlerine annesiyle arasýnda geçen diyaloðu anlatarak baþladý. Ankara'ya gelmeden önce annesinin yanýna uðradýðýný belirten Özýþýk, "Baþbakana ilimizin sorunlarýný anlatacaðým dedim. GÜLDÜREN SÖZLER BirAli Babacan ilgileniyor. Onun da ebesi O da 'Baþbakanýmýza selam söyle, ayaðýna diken batmasýn' dedi" (Anneannesi) Çorumlu olduðundan..." demesi Baþbakan Davutoðlu ve Ali Babacan açýklamasýný yaptý.þýrnak TSO Baþkaný Osman Geliþ de, illerindeki yol so- baþta olmak üzere toplantýya katýlan herkesi güldürdü. rununa dikkat çekerek, "Þýrnak-Cizre SORUNLARINI ANLATTILAR arasýndaki 35 kilometrelik yol baþlanýldýðýnda doðan çocuklar askerliðini Ali Bektaþ 81 ilden gelen oda ve borsa baþkanlarýnýn katýlýmýyla yapýlan toplantýda il temsilcilerine "3 meler oldu. Bunun üzerine Baþbakan Davutoðlu, yo- bitirdi ama yol hala bitmedi" deyince, salonda gülüþ- önemli sorunu 3 dakikada anlatma" görevi verildi. Sorunlarý lun bir doðum süresinde biteceði sözünü verdi. (Kayzýrladýklarý sözlü olarak anlatan oda baþkanlarý ayrýca hanak:hürriyetlun raporu da Baþbakan Davutoðlu'na verdi. Oda ve borsalarýn ortak sorunu teþvik oldu. Birçok sanayici teþvik sisteminden þikayetçi olurken; en çok alkýþ alan talep iþadamlarýna yönelik yeþil pasaport istemi oldu. Baþbakan Davutoðlu 6.5 saat süresince hiç yerinden kalkmadan not aldý. SALONDAKÝ- LERÝ ÖNCE ÞA- ÞIRTTI Toplantý sýrasýnda ilinin sorunlarýný an- Ali Bektaþ ýn sözleri Baþbakan Davutoðlu ve Baþbakan Yardýmcýsý Babacan ý gülümsetti. CHP de aday tanýtýmýna Gürsel Tekin geliyor HURÞÝT BOZKURT Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Aday tanýtýmý 21 Gürsel Tekin Nisan 2015 Salý günü gerçekleþtirilecek. CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, aday tanýtým toplantýsýna CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gürsel Tekin'in katýlacaðýný söyledi. CHP'de ön seçim sonucu Tufan Köse, Muharrem Bozdoðan, Dinçer Solmaz ve Saim Topgül olarak sýralanmýþtý. 15 yýllýk tecrübe Çorum Üretici Bayii Cam Balkon Isýcamlý Cam Balkon Cephe Vitrin Sistemleri PVC Pencere Kapý Çelik Kapý Fotoselli Kapý Katlanýr Tente Sistemleri Duþakabin Mimar Sinan Mah. Küçük Sanayi Cad. No: 89 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:2502)

3 CUMARTESÝ 11 NÝSAN Gençler için yeni bir dünyanýn kapýlarý aralandý Genç kaþifler keþfe çýkýyor Þahin Özcan Genç Kaþifler Keþifte Projesi hayata geçiyor. Seyfettin Zengin EROL TAÞKAN Çorum Eðitim Kültür ve Araþtýrma Derneði'nce hazýrlanan Genç Kaþifler Keþifte Projesi, genç katýlýmcýlara tarihin ve doðanýn gizemli kapýlarýný aralayacak. Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan desteklenen projesiyle, gençlere yönelik baþarýlý adýmlar atan dernek yöneticileri, projenin açýlýþ törenini mehter konseri ile gerçekleþtirdi. Dernek merkezi önünde düzenlenen açýlýþ töreni Kur'an tilaveti ile baþladý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacý, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr, Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þube Baþkaný Bekir Uyanýk, Çaðrý Eðitim Vakfý Baþkaný Hamit Gökgöz ve çok sayýda davetli katýldý. Açýlýþ konuþmasýný yapan Çorum Eðitim Kültür ve Araþtýrma Derneði Baþkaný Þahin Özcan proje içeriði ve dernek çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Daha sonra kürsüye gelen Proje Projenin açýlýþ törenini mehter konseri ile gerçekleþtirdi. Çorum Eðitim Kültür ve Araþtýrma Derneði'nce hazýrlanan projenin açýlýþý yapýldý. Koordinatörü Seyfettin Zengin, derneðin kuruluþundan bugüne kadar pek çok projeye imza atýldýðýný, bunlardan birisinin de Genç Kaþifler Keþifte isimli proje olduðunu bildirdi. Proje kapsamýnda tarih bilincinin oluþturulmasý, tarihi kazý eðitimi ve kazý çalýþmalarý, Ýncesu Kanyonu'nda kamp, müzecilik eðitimi gibi önemli aktivitelerin yer aldýðýný ifade eden Zengin, tahmini 300 kiþi olmasý beklenen katýlýmlý öðrencilerin iki gün Çorum müzesinde kazý ve tablet baský eðitimi alacaklarýný, iki gün Eskiyapar kazý alanýnda kazý çalýþmasý yapýlacaðýný, bir günlük Hitit yürüyüþ yolunda bisiklet turu, iki gecelik kamp programý, iki gün Þapinuva kazý alanýnda kazý çalýþmasý ve Ýnce Su Kanyonu'nda tabiat yürüyüþü ile projenin tamamlanacaðýný açýkladý. 10'ar kiþilik guruplar halinde gerçekleþtirilecek proje ile birlikte gençlerin daha nitelikli ve sorumluluk alma becerileri geliþmiþ olarak geleceðe hazýrlanmasý saðlanmýþ olacak. Açýlýþ konuþmalarýnýn Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Mehter Takýmý'nýn seslendirdiði mehter konseri beðeniyle takip edildi. dernek yöneticileri, projenin açýlýþ törenini mehter konseri ile gerçekleþtirdi. Ebeveynler; bu habere dikkat! Dodurga Kaymakamlýðý tarafýndan, Dodurga Belediyesi nin katkýlarýyla Mustafa Kemal Ýlkokulu koordinesinde düzenlenen Aile Eðitimlerinin ikinci oturumu, Rehberlik Araþtýrma Merkezi'nden Psikolojik Danýþman Kürþat Deðirmenci nin katýlýmý ile gerçekleþtirildi. Aile eðitimlerinin 2. oturumunda Ebeveyn Çocuk Ýliþkileri ve Ailede Problem Çözme Yaklaþýmlarý konulu seminere katýlým yoðun oldu. Psikolojik Danýþman Kürþat Deðirmenci, saðlýklý bir aile içerisinde büyüyen çocuklarýn daha özgüvenli ve baþarýlý bireyler olarak yaþamlarýný sürdürdüðünü, ebeveynlerin yanlýþ davranýþlarýnýn çocuklarý hayatta baþarýsýzlýða ittiðini, çocuklarýn göstereceði baþarýnýn temellerinin ilk olarak aile ortamýnda atýldýðýný belirtti. Yaygýn ebeveyn tutumlarýna dikkat çekti Çocuklarýn hayatta daha baþarýlý olmasý için ailelerin dikkat etmesi gereken noktalar hakkýnda bilgi veren Deðirmenci, konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi; Çocuklarýnýzý kendi zamanýnýzýn âdetlerine göre eðitmekte ýsrarcý olmayýn; çünkü onlar sizin zamanýnýzdan baþka bir zaman için yaratýlmýþlardýr. Bu nedenle alýþýlagelmiþ ebeveyn tutumlarýndan vazgeçilerek, hoþgörülü, destekleyici ve sýnýrlarý belli tutumlar geliþtirmek gereklidir. Yaygýn ebeveyn tutumlarý, otoriter-katý kuralcý, ilgisiz ve kayýtsýz, aþýrý koruyucu, tutarsýzlýk kavramlarý ile öne çýkmaktadýr. Otoriter-katý kuralcý ebeveyn tutumunda, çocuk her kurala uymaya zorlanmakta, katý ve sert bir disipline tabi tutulmakta, çocuðun her iþine karýþýlan bir yaklaþým izlenmektedir. Kýsa vadede kârlý gibi görünse de çocuk güvensiz, sessiz, uslu ve sakin görünür; küskün, silik, çekingen ve kolay etkilenir, çabuk aðlar. Zamanla isyankâr, inatçý, huysuz, arkadaþlarý ile uyumsuz, hýrçýn ve kindar özellikler yüklenir. Ýlgisiz ve kayýtsýz ebeveyn tutumlarý aþýrý rahatlýk ve rol-model uyumsuzluðuna neden olur. Bencil, þýmarýk, alýþýlmadýk davranýþlar sergileyen ve madde kullanýmýna yatkýn çocuklarýn varlýðýný tetikler. Aþýrý koruyucu ebeveyn tutumlarýnda, fazlaca özen ve kontrol, çocuðun iþlerinin yapýlmasý, yüksek koruma içgüdüsü gibi özelliler öne çýkar; aþýrý duygusal, baðýmlý çocuk davranýþlarý ile sonuçlanýr. Tutarsýz ebeveyn tutumlarý, genç anne-babalarda sýk gözlenir. Eþler arasýndaki farklýlýk temelli davranýþlar çocuklarda dikkatsizlik ve odaklanamama, yalan söyleme, izinsiz ve gizli hareket etme, kiþilik bozukluklarý gibi sonuçlar doðurur. Hoþgörülü, destekleyici, sýnýrlarý belli ebeveyn, sýcak bir aile ortamýnda evlatlarý ile vakit geçirmekten hoþlanan, istek ve ihtiyaçlara duyarlý, çocuklarýn fi- Dodurga da Aile eðitimlerin ikinci oturumu düzenlendi. kirlerini dikkate alan, sorunlarýný ciddiye alýp yakýndan ilgili þefkatli anne baba vardýr. Çocuklarýnýza saygýlý davranýn Çocuklarýnýza saygýlý davranýn, onlarla alay etmeyin, onlara hakaret etmeyin, aptal ve cahil gibi lakaplarla onlarý çaðýrmayýn. Eleþtiri ve küçük düþürmek, etiketlemek, kinaye, emir, tehdit, nasihat, önemsememek gibi kavramlar ebeveyn-çocuk arasýndaki önemli iletiþim engelleridir. Saðlýklý iletiþim yollarý; yetiþkin insanlarýn iletiþim modeli, gerçekte söylenmek isteneni söyleme becerisi, his/duygu paylaþýmý, net objektif olma, lafý uzatmama, genelleme yapýlmama kavramlarý ile yakýndan iliþkilidir. Çocukla saðlýklý iliþkiler kurmak etkili cümlelerde gizlidir. Sunumunda kazan kazan yöntenlerine de deðinen Deðirmenci, örnek olaylar ve dramlarla sunumunu güçlendirirken, Çocuklarýmýz çok deðerli, onlarý iyi insan özellikleri taþýyan güçlü bir karaktere dönüþtürmek için zihinsel, bedensel ve duygusal yönden desteleyen annebabalar olmalýyýz. dedi. Dodurga Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Murat Ali Köksal, sunumunun ardýndan Kürþat Deðirmenci ye plaket verdi. Programa Psikolojik Danýþman Kürþat Deðirmenci katýldý.

4 4 CUMARTESÝ 11 NÝSAN 2015 Bu güruhu iktidardan uzaklaþtýrmalýyýz Mahmut Alparslan YÜKSEL BASAR MHP Milletvekili Aday Adayý Mahmut Alparslan, MHP'nin Çorum Milletvekili Aday listesinin hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Parti binasýnda basýn toplantýsý düzenleyerek iki aylýk çalýþmalarýný deðerlendiren Alparslan, yaklaþýk iki ay önce baþladýklarý aday adaylýðý çalýþmalarýnýn 7 Nisan itibariyle sonuçlandýðýný, genel merkez tarafýndan milletvekili aday listesinin açýklandýðýný, MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli'nin Çorum için bir tercihte bulunduðunu belirterek, söz konusu aday listesinin camiaya ve millete hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Türkiye ve millet için yeni bir süreç baþladýðýný belirten Alparslan, iki aya yakýn yürüttüðümüz çalýþmalarda kendilerini onurlandýran ülkücü camiaya teþekkür etti. Alparslan, konuþmasýnda özetle þöyle dedi: "Milletimizin içine düþürüldüðü çaresizlikten, sindirilmiþlikten kurtarma azim ve kararý ortadadýr. AKPhükümeti maalesef milletimizin kendine vermiþ olduðu yetki ve güveni heba etmiþ, ümitleri boþa çýkarmýþtýr. Aldýðý emaneti devletin imkanlarýný kendi yakýn ve yandaþlarýn menfaatine peþkeþ çekmiþ ülkemizi yönetilemez bir hale getirmiþtir. AKP iktidarýnda yoksulluk ve yolsuzluk artmýþ, hýrsýzlýk siyasi iktidarýn göbek adý haline gelmiþtir. Bir tarafta devletin kaynaklarýný fütursuzca kullanarak oluþturduklarý milyarlarca dolar ve avrodan oluþan servetlerini sýfýrlama derdine düþen baþbakan ve bakanlarýn oðullarý, bir yandan çocuklarýnýn gelecek endiþesi ile yanýp tutuþan anne ve babalar, bir yanda kollarýnda 700 milyarlýk saatlerle dolaþan bakanlar, diðer yandan çöplerden yiyecek toplayan vatandaþlar. Açýkçasý emeklisi memuru esnafý dul ve yetim yoksulluðun ve açlýðýn pençesinde kývranýrken ülkemizin kaynaklarýný akraba dost ve yandaþlarýyla sömüren mutlu bir azýnlýk var. Seçim kazanma endiþesiyle teröristlerden medet uman bebek katilleriyle pazarlýk eden bir zihniyetle karþý karþýyayýz. Görülen odur ki Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kazanýmlarýný ortadan kaldýrmaya Türk ismini tarihten silmeye, Türkiye Cumhuriyeti devletinin üniter devlet yapýsýný bozmaya ant içmiþ, istiklal Marþý'ndan korkan, Türk bayraðýna düþman bir iktidar var. Bu yüzden 7 haziran seçimleri farklý anlam ve önem taþýmaktadýr Bu güruhu iktidardan uzaklaþtýrmak, yapmýþ olduklarý yolsuzluðun hýrsýzlýðýn hesabýný sormak ülkücülerin boynunun borcu haline gelmiþtir. Artýk takke düþmüþ, kel görünmüþtür. Ýktidar mensuplarý ve yandaþlarý menfaatleri çatýþýnca birbirleri ile ilgili kirli çamaþýrlarýný ortaya dökmeye, memleketi nasýl parsel parsel sattýklarýný kimlerin kimlerle hangi kirli tezgahlarý kurduklarýný itiraf etmekten geri durmamaktadýrlar. Dün siyasi iktidarýn menfaatlerinden ve nimetlerinden nemalananlar listeler açýklandýðýnda bir birine düþmüþ, listelerde ismini göremeyenler hidayete ermiþ AKP'nin yanlýþ ve yolsuzluklarýný ortaya koymaya baþlamýþlardýr. Bir tarafta çatýrdayan, patýrdayan bir menfaat þebekesi, bir tarafta ise davasýna ve milletine hiçbir karþýlýk beklemeden hizmet etmeye, Allah'ýn kendilerine yüklediði ilahi sorumluluk ve 5 bin þehidimizin manevi ruhaniyetine sahip çýkmaya ant içmiþ ülkücüler var. Türkiye'nin hiçbir yerinde listeye giremediði veya sýralamasýný beðenmediði için isyan eden, tavýr koyan bir ülkücü bulamazsýnýz. Çünkü Türk milliyetçileri birileri gibi menfaat ve çýkar örgütü deðil, Türk milletinin fedakar cefakar hizmet erleridir. Ülkücü makam meselesi deðil iman meselesidir. Ülkücüler ne iradesini beyan etmekten ne de davasýna hizmet etmekten asla geri durmayacaktýr. Yapýlanlarý yanlýþ bulabiliriz beðenmeyebiliriz. Kýrýlabilir, üzülebiliriz, ama gelecek endiþesi taþýmadan, menfaat kaygýsýna düþmeden fikrimizi ortaya koyarýz. Allah'a þükürler olsun ki, 'Allah'ýn verdiðine sabreden vermediðine þükredenlerden. Sizin hayýr bildiklerinizde þer, þer bildiklerinizde hayýr vardýr. Allah bilir de siz bilmezsiniz' ayetine iman edenlerdeniz. Ne nefis yapýp ne haddi aþar, nede Ýkbal kaygýsýyla susarýz. Dün neye söz vermiþsek ne söylemiþsek oradayýz Ama Herkes bilsin ki, asla küsmeyeceðiz darýlmayacaðýz yorulmayacaðýz. Biliriz ki þahýslar fani, davamýz bakidir. Bu dava hak ve hakikat davasýdýr. Dün olduðu gibi bugün de ilayi kelimetullah davasý olarak inandýðýmýz davaya ve yüce Türk milletine hizmet etmeye devam etmekten asla geri durmayacaðýz. Toplantýya partililer katýldý. Vali Kara ya nezaket ziyareti Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüðü yetkilileri Vali ahmet Kara yý ziyaret etti. Sanayide verimsiz elektronik motorlarýn dönüþümü programý, yerli üretimin arttýrýlmasý, yerli üretime ve üreticilere saðlanan destekler, iç kontrol standartlarýna uygun eylem planý ve mevzuat sadeleþtirilmesi konularýnýn ele alýnacaðý Bölgesel Ýstiþare ve Deðerlendirme Toplantýsýna katýlmak üzereçorum da bulunan yetkililer, Valihmet Kara yý makamýnda ziyaret etti. Nazik ziyaretlerinden dolayý heyete teþekkür eden Vali Ahmet Kara, düzenlenecek toplantýnýn Çorum ve ülkemiz için hayýrlara vesile olmasýný temenni etti. Hayrettin Karaman Kutlu doðum kutlu hafta Rahmeti gadabýný bastýran Cenâb-i Mevlâ bütün yarattýklarý bu rahmetten nasip alsýn diye Âlemlere rahmet bir peygamber gönderdi ve bize ne mutlu ki, O'nun ümmeti biz olduk. Bu acýlý dünyada baþýmýza hangi belâ geliyorsa bilelim ki, o rahmete sýrt çevirmemizin sonucudur. Özellikle iddia olarak ümmeti olan bizlere düþen O'nu her an hatýrda tutmak ve izinden gitmektir. Ýnsan nisyan ve gafletle ma'lûldür, bu yüzden onu uyarmaya ihtiyaç vardýr, Kutlu Doðum Haftasý iþte bu ihtiyacý güçlü bir tonda yerine getririyor, sebep olan ve yürütenlerden Allah razý olsun yýlýnda Ýstanbul'da vefat eden Hakani Mehmed Bey'in harika hilyesini bugünün Türkçesiyle söylemeye çalýþmýþtým. Ondan bir parçayý Kutlu Hafta'ya ithaf ediyorum: Gönüllerde taht kuran ey sultanlar sultaný Sana Levlâk demiþken âlemlerin Rahman'ý Senin vasýflarýný nasýl döküp sayayým Lutuflarýn sayýsýz nasýl nokta koyayým Seni Hak zatý için bir güzel ayna kýldý Biricik zatý için seni müstesnâ kýldý Güzelliðin hakkýnda nice âyeti tevîl Edemez bunca kemal ve ilmiyle Mîkâîl Arþ ayaðýn altýný öpüp kazanýr þeref Seni taþýr ve yürür izzetle Burak, Refref Peygamberler övmekten aciz iken zatýný Veliler bulamazken sana hizmet katýný Ben nice topraðým ki ayaðýnýn altýnda Konuþayým yazayým yüce zatýn hakkýnda Karýnca övmüþ idi Süleyman'ý bir yerde Bende aðýz açmaya cür'et ve kudret nerde O karýnca kadar da bende kudret bulunmaz Seni övmeye bende onca takat bulunmaz Ehl-i beyt'in ayaðý altýnda bir topraðým Karýncadan da zayýf kuruca bir yapraðým Ama senin þefkatin Süleyman'dan çok üstün Mevlâ'nýn lutfuna sen mazhar oldun büsbütün Marifet âleminde ey Kerîm sen öndesin Merhamette eþin yok kimler ne derse desin Mirac gecesi mazhar olduðun vahdet için Keyfiyetsiz gördüðün nur ve saâdet için Kusurumu baðýþla ihsaný esirgeme Baðýþlanmamý buyur beni mahrum eyleme Buyur da ben korkudan, endiþeden kederden Kurtulup katýlayým salihlere bir yerden Ne kadar zor olsa da senin hilyeni yazmak Baþladým belki iþim iðneyle kuyu kazmak Güvendim ve dayandým bir tek Ulu Sultan'a Baþladým hilyene ben, küstah desinler bana Ýntegral Turizm umre kafilesi dualarla uðurlandý. Ýntegral Turizm umrecileri uðurlandý Umre farizasýný yerine getirmek üzere Çorum dan kutsal topraklara giden Ýntegral Turizm umre kafilesi dualarla uðurlandý. Umrecilerin uðurlama programýna, þirket görevlisi ve kafile baþkaný Ýbrahim Çeliker, din görevlisi Samettin Ertürk ve çok sayýda umreci yakýnlarý katýldý. Uðurlamada umrecilere bazý tavsiyelerde bulunan Ýntegral Turizm yetkilisi Ýbrahim Çeliker, Umre yolculuðu kutsal bir seyahat, zor bir yolculuk olmasýna karþýn sonunda kazanýlacak mükafat ise çok büyük, Allah Rasulünün yaþadýðý mekanlarý görmek, yürüdüðü yerlerde yürümek, ashabýnýn kabirlerini ziyaret etmek, onlarla ilgili hatýralarý yadetmek, vahyin indiði ve teblið edildiði kutsal yerlerin havasýný solumak her Müslümanýn en tatlý özlemidir. Umrecilerimizin hem zihnen hem de manen Hz. Peygamberimizin yaþadýðý Asr-ý Saadet'e gitmelerine ve o mekanlarda bulunmanýn anlamý üzerinde düþünmelerine yardýmcý olmayý arzu ediyoruz. Ayrýca umrecilerimizin kutsal topraklarda yerine getirecekleri ibadetlerden elde edecekleri manevi hazzý artýrabilmek, ziyaret edecekleri mekanlarýn hafýzalarýnda daha kalýcý bir iz býrakmasý ve fiziki ortamla tarih bilincinin buluþmasý baþlýca hedeflerimizden. Kutsal topraklardaki ziyaret mekanlarýnýn tarihin derinliklerinden getirdikleri çaðrýyý anlamaya yönelik bilgilenme ve düþünme faaliyetine katkýda bulunarak söz konusu yerleri sýradan bir gezi mantýðýnýn ötesinde gerçek anlamda ziyaret etmeye vesile olmasýný diliyoruz. Her yýl olduðu gibi bu yýl da hizmetlerimizi Hira Turizm ile gerçekleþtirerek kutsal topraklara hac ve umre seferi düzenliyoruz. Kur an ý Kerim de Rabbimiz haccý ve umreyi Allah için tam olarak yapýn buyurarak haccý ve umreyi tam ve eksiksiz yapmamýzý emrediyor. Allah`ýn emaneti olan sizlere, hizmet þuurunu tekrardan bizlere yaþattýðýnýz için sonsuz teþekkürlerimizi sunar, tüm Ýslam alemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak`tan niyaz ederiz. diye konuþtu. Umrecilerin uðurlama programýna, þirket görevlisi ve kafile baþkaný Ýbrahim Çeliker, din görevlisi Samettin Ertürk katýldý. Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüðü yetkilileri Vali ahmet Kara yý ziyaret etti Sandýk kurulu baþkanlarý da kurayla belirlenecek Kura için bir önceki seçimde en yüksek oyu alan siyasi partiler, adaylarýný YSK ya bildirdi. YSK, bu seçimde ilk kez farklý bir tavýr sergileyerek, sandýk kurulu baþkanlarýnýn, kanunda yazan þekliyle belirlenmesini kararlaþtýrdý. Buna göre sandýk kurulu baþkanlarý, yapýlacak kura ile belirlenecek. Bu çerçevede daha önceki seçimde en çok oy alan 5 siyasi parti, sandýk kurulu baþkanlýðý için isimleri il seçim kurullarýna bildirdi. Kura çekimi 13 Nisan da yapýlacak. 30 Mart 2014 seçimlerinde Türkiye genelinde 52 milyon 695 bin 831 seçmen için, il ve ilçelerde toplam 194 bin 310 sandýk kurulmuþtu. 7 Haziran seçimlerinde ise yurt içinden 53 milyon 749 bin 850, yurt dýþýndan ise 2 milyon 867 bin 609 seçmenin oy verme hakký bulunuyor. Baþkanlar, Türkiye genelinde kurulacak 150 binden fazla sandýkta görev yapacak. GÖREVLÝLERÝN ALACAÐI ÜC- RETLER Sandýklarda görev yapacak baþkan ve üyelerin alacaðý toplam ücretler þöyle olacak: - Kurs verilen sandýk kurulu baþkanlarýna 3 (üç): 3x73=219 TL - Kurs verilmeyen sandýk kurulu baþkanlarýna 2 (iki): 2x73=146 TL - Devlet memuru olan ve eðitim verilen üyeye 2 (iki): 2x64=128 TL - Eðitim verilmeyen sandýk kurulu memur üyeye 1 (bir): 1x64=64 TL - Siyasi parti üyelerine 1 (bir): 1x64= 64 TL.(Star) Sobadan zehirlendiler Merkez e baðlý Bozboða Köyü nde iki çocuk sobadan çýkan gazdan zehirlendiler. B.K.(14) ve K.K.(13) isimli çocuklar sobadan sýzan karbonmonoksit gazýndan zehirlendiler. Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne kaldýrýlan çocuklar, oksijen odasý bulunmadýðý için Ankara Numune Hastanesi ne sevk edildi. Çýrpýcý yaraladý Ulukavak Mahallesi nde bir kadýn mutfakta yaralandý. Atalay 1. Cadde de meydana gelen olayda L.A. isimli kadýn mutfakta yemek yaparken, birden çalýþan blender yüzünen yaralandý. Yaralý kadýn hastanede tedavi altýna alýndý. Yapý Kredi Altýn Günleri baþlýyor Yapý Kredi nin müþterilerine özel olarak hazýrladýðý Altýn Mevduat Hesabý kapsamýnda düzenlenen Altýn Günleri 2015 yýlýnda da Türkiye nin dört bir yanýnda devam ediyor Nisan tarihlerinde Çorum da Yapý Kredi Çorum Þubesi nde gerçekleþecek etkinliðe kýymetli metallerin üretimi ve alým-satýmýný yapan Nadir Metal Rafineri nin eksperleri katýlýyor. Eksperler, çeyrek, yarým ve/veya cumhuriyet altýný, bilezik, yüzük, kolye gibi ziynet eþyalarýný getiren banka müþterilerinin altýnlarýný deðerlendirecek. Yapý Kredi den yapýlan açýklamaya göre, þubelere getirilen altýnlarýn 24 ayar karþýlýðý saf altýn miktarý Nadir Metal eksperleri tarafýndan hesaplanarak tutanaða yazýlýyor. Yapý Kredi de altýnlarýn deðerini miligram olarak müþterinin altýn hesabýna yatýrýyor. Müþteri, fikrini deðiþtirirse ayný gün içerisinde saat a kadar altýnlarýný geri alabiliyor. Altýnlarýn altýn olarak geri çekilmesi durumunda bu iþlem sadece 1 kg ve katlarý þeklinde yapýlabiliyor. Yapý Kredi nin bu etkinliði sayesinde banka müþterileri altýnlarýný bozdurmadan hesaplarýnda deðerlendirebiliyor. Bu sayede altýnlar zarara uðramadýðý gibi çalýnma veya kaybolma riskleri de ortadan kalkýyor. Ýstendiði zaman nakde çevrilebilen altýnlar, alým-satým iþlemi olmadýðý için kur kaybýna uðramýyor. Yapý Kredi Altýn Hesaplarýna banka þubelerinin yaný sýra 7 gün 24 saat Ýnternet Þubesi, Telefon Bankacýlýðý, Mobil Þube ve ATM lerden de ulaþýlabiliyor. Altýnlarýn TL ye kadarý mevduat güvencesi altýna alýnýyor. Etkinlik hakkýnda daha fazla bilgi için yapikredi.com.tr adresini ziyaret edebilir, Yapý Kredi Çorum Þubesi ile iletiþime geçebilirsiniz.

5 CUMARTESÝ 11 NÝSAN Osmancýk ÝHL ye yer teslimi yapýldý Çorum Milletvekili AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý 25. Dönem Milletvekili Adayý Cahit Baðcý, memleketi Osmancýk'ta Ýmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. 3,5 milyon liraya mâl olacak olan 24 derslikli yeni Ýmam Hatip Lisesi'nin yer teslimi Z-A firmasýna yapýldý. Törende ilçe yetkilileri hazýr bulundu. Baðcý, yaptýðý Milletvekili Cahit Baðcý, memleketi Osmancýk'ta Ýmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Geçmiþ olsun ziyareti Çorum Milletvekili AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Dr. Cahit Baðcý, Mustafa Dölcü ye geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. Osmancýk'ta tarým iþçilerini taþýrken kaza yapan ve Özel Elit Park Hastanesi nde tedavi gören eski Osmancýk Þoförler Odasý Baþkaný Mustafa Dölcü'yü ziyaret eden Baðcý, þifa diledi. Ziyarette Baðcý'ya Osmancýklý iþ adamlarýndan Selahattin Karakaþ, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Cemalettin Polattaþ, parti yöneticileri Adnan Armaðan, Enes Uygur ve Fevzi Çelik eþlik etti. (Ç.HAK:793) Baðcý, okulda öðrencilerle bir süre sohbet etti. Cahit Baðcý, Mustafa Dölcü ye geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. açýklamada; Hali hazýrda yurdu tamamlanan ÝHL'nin bugün Lise kýsmýnýn yerinin teslime dilmesinin sevincini yaþýyoruz. 360 gün içinde inþaatýnýn tamamlanarak tefriþ edilerek Eðitim-Öðretim yýlýnda öðretmen ve öðrencilerimizin hizmetine sunacaðýz. Ayrýca okul alaný içine 1 kapalý Spor salonu ve 1 Cami de yapýlacak. dedi. Tören sonrasýnda öðretmen ve öðrenciler Baðcý'nýn okuduðu okulda bulunmaktan duyduklarý memnuniyeti dile getirerek, katkýlarýndan dolayý teþekkür ettiler. Baðcý, daha sonra adliye personelinin Þehit Savcý Mehmet Selim Kiraz için düzenlediði mevlitt programýna katýldý. Ulu Camii'dende düzenlenen programda okutulan hatimlerin duasý yapýldý. Baðcý ayrýca Özel Elit Park hastanesinde tedavi gören hasta ve yakýnlarýný da ziyaret ederek acil þifalar diledi. Vefat ve Teþekkür tarihinde vefat eden deðerli babamýz, kýymetli kardeþim Ziyaaddin Çelenli nin vefatýndan dolayý cenazemize katýlarak, gerek evimize ziyarete gelerek, gerek telefonla arayarak baþsaðlýðý dileklerini ileten eþ, dost, akraba ve Jandarma Komutanlýðý Personeli ne teþekkürlerimizi sunarýz. Evlatlarý Mustafa-Mümin Çelenli Aðabeyi Ömer Çelenli Ceylan, oy çýtasýný yükseltme sözü verdi Listelerin açýklanmasýnýn ardýndan AK Parti 4. Sýra Çorum Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan ýn seçim çalýþmalarýna baþlayacaðý mesajý verildi. AK Parti'den yapýlan açýklamada, 4. Sýra Adayý Ceylan ýn 7 Haziran'da yapýlacak Milletvekilliði Genel Seçimlerinde en yüksek baþarýyý yakalamak için gece-gündüz, yoðun bir tempoda çalýþacaðý sözünü verdiði bildirildi. 4. Sýra Adayý Ceylan ýn haftalýk Yürütme Kurulu Toplantýsý'na baþkanlýk ettiði, teþkilat yöneticileri ile birlikte istiþare yaptýðý ifade edilen açýklamada, toplantýya; AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Baþkaný Eyüp Arslan, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Kadýn Kollarý Baþkaný Melek Pehlivan, Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým ve Ýl Baþkan Yardýmcýlarýnýn katýldýðý vurgulandý. YApýlan açýklamaya göre, Ceylan ve teþkilat yöneticileri, Çorum'da yapýlacak seçim çalýþmalarý konusunda karþýlýklý istiþare yaparak yol haritasý belirledi. BU ÞARKI BURADA BÝTMEZ AK Parti 4. Sýra Çorum Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, AK Parti davasýnýn bir nesil hareketi olduðunu, bu davaya sonuna kadar hizmet etmekten gurur duyacaðýný belirterek, "Sýralamanýn yeri ve þekli ne olursa olsun, bundan önce olduðu gibi bundan sonra da bu davaya olan hizmetlerim devam edecek. Nasýl bundan önceki 10 yýllýk süre içerisinde partime hizmet vermiþsem, bundan sonra da hizmete devam edeceðim. Nasýl ki merkez ilçe baþkanlýðým döneminde, il baþkanlýðým döneminde görev yapmýþ, hizmet etmiþ isek, milletvekilliði adaylýðý döneminde de, bundan sonraki dönemde de ayný þekilde hizmetlerimiz sürecektir. Nasýl ki 2 yerel seçim, 2 genel seçim, 2 referandum ve 1 cumhurbaþkanlýðý seçimleri olmak üzere girdiðimiz 7 seçimde de oy oranýný artýrmýþsak, 7 Haziran seçimlerinde de en yüksek oy oranýný ve en yüksek baþarýyý elde edeceðimize yürekten inanýyorum. Bundan kimsenin þüphesi olmasýn. dedi. 4 milletvekili adayýnýn el ele, kol kola çalýþarak, birlik ve beraberlik içerisinde seçimlere hazýrlanacaðýnýn altýný çizen Ceylan, bu þarký burada bitmez. Görev yaptýðýmýz 10 yýllýk süre içerisinde yanýmda olan, çalýþmalarýmýza destek veren tüm teþkilat mensubu kardeþlerime, AK Parti gönüllülerine ve Çorum halkýna teþekkür ediyor, minnettarlýklarýmý sunuyorum" dedi. Uslu açýlýþa katýldý Baþkanlýðýný Devlet eski Bakaný Hasan Celal Güzel'in yaptýðý Yeni Türkiye Stratejik Araþtýrma Merkezi 'açýldý. Açýlýþa katýlan AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Yeni Türkiye olgusunun fikri inþasýnda büyük emeði geçen, Yeni Türkiye Stratejik Araþtýrma Merkezi Baþkaný Hasan Celal Güzel'e hayýrlý olsun dileklerini ileterek teþekkür etti. Törene Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, TBMM Adalet Komisyonu Baþkaný Ahmet Ýyimaya, Dýþiþ- Orhan Bozkurt teþekkür etti AK Parti 4. Sýra Çorum Milletvekili Adayý Ahmet Sami Ceylan, haftalýk yürütme kurulu toplantýsýna baþkanlýk etti. AK Parti Milletvekili Aday Adayý Orhan Bozkurt, aday adaylýðý sürecinde kendisine destek olanlara teþekkür etti. Bozkurt, Milletvekili adaylarýnýn belirlenmesinin ardýndan yaptýðý açýklamada, 25. dönem Milletvekili Aday Adaylýðý sürecimiz tamamlanmýþtýr. Bu süreci kesinlikle bir yarýþ olarak görmedik. Þehrimizde 39 aday adayýmýzla birlikte ülkemizin, partimizin ve gelecek nesillerimizin refah ve huzuru için çalýþtýk. Bu sürecte hiç bir aday adayý kardeþimiz kaybetmemiþtir, aksine bir takým kazanýmlar elde edilmiþtir. Bundan sonraki süreçte aday olan tüm kardeþlerimin 7 Haziran a kadar bu mücadeleye devam edeceðine inanýyorum. Haziran 2015 Seçimleri tarihimizin ve Ýslam coðrafyasýnýn en kritik seçimi olacaktýr. Ülkemizin üç tarafý denizlerle çevrili olduðu gibi 4 tarafý da düþmanlarla çevrilidir. Emperyalist güçler yýllar önce baþlattýðý hain emellerini ülkemiz içerisindeki iþbirlikçileriyle beraber uygulamaya devam etmektedir. Bundan dolayý önümüzdeki yapýlacak seçimlerin leri Komisyon Baþkaný Ahmet Berat Çonkar, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýlarý Mehmet Muþ, Öznur Çalýk, Ýstanbul Milletvekili Abdulkadir Aksu, Ankara Milletvekilleri Ülker Güzel, Cevdet Erdöl, Seyit Sertçelik, Bülent Gedikli ve çok sayýda davetli katýldý. Cumhurbaþkaný Erdoðan, Yeni Türkiye Stratejik Araþtýrma Merkezi'nin açýlýþýn gerçekleþtirerek, araþtýrma merkezinde ince- Cumhurbaþkaný Erdoðan ýn yaptýðý açýlýþa AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu da katýldý. Orhan Bozkurt önemi büyüktür. Aklýselim düþünerek kiþisel menfaatlerimizi bir tarafa býrakarak gece gündüz demeden çalýþarak Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn da belirttiði üzere 400 vekil almalýyýz. Bu süreçte þahsýma destek veren Ýl Baþkaným ve yönetimine, tüm Ýlçe Baþkanlarý ve yönetimine, tüm Belediye Baþkanlarýma, Belediye Meclis üyelerime, Ýl Genel Meclis üyelerime, Kadýn Kollarý ve yönetimlerine, Gençlik Kollarý Baþkanlarýma ve yönetimine, tüm delege kardeþlerime ve tüm oda baþkanlarýmýza ve yönetimine, derneklerimize, vakýflarýmýza, muhtarlarýmýza, AK Parti nin AK kadrolarýna, yine bana bu süreçte destek veren ve vermeyen tüm Çorumlu kardeþlerime, yakýn çevreme, hemþehrilerime, kýymetli dostlarýma ve aday adayý olan kardeþlerime teþekkür ediyor, saygýlar sunuyorum. Ayný zamanda listeye giren kýymetli 4 kardeþimi kutlar ve baþarýlar dilerim. Gönlümüz AK, yolumuz aydýnlýk olsun. Allah yar ve yardýmcýmýz olsun. diye konuþtu.

6 6 CUMARTESÝ 11 NÝSAN 2015 Bu liste her görüþten oy alýr Partisinin vekil listesi ile ilgili sorularýmýzý cevaplandýran MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, daha önceki seçimlerde baþka partilere giden oylarý bu seçimde geri alabilecekleri inancýnda. Çetin, Adaylarýmýza her siyasi görüþten vatandaþýmýz oy verebilir. Çünkü bizim adaylarýmýz Çorum a 4 yýldan 4 yýla uðramayacaklar, mutlu gününde de üzüntüsünde de hemþehrilerinin yanýnda olacaklar diyor. GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER MHP listesi öngördüðünüz þekilde mi? 4 milletvekili adayýmýzýn hepsi de milletvekili adayý olma ihtimali verdiðimiz isimlerdi. 18 milletvekili adayamýzýn hepsi birbirinden deðerli. 4 adayýmýz da listeye girme ihtimali yüksek isimlerdi. O yüzden liste bizim için sürpriz deðil. Teþkilatýmýza, tabanýmýza yabancý isimler deðil. Vahit Kayrýcý daha önce yýllarý arasýnda milletvekilliði yaptý. Teþkilatýmýzýn her kademesinde görev yapmýþ isim. Aybüke Haným, MYK üyemiz. 3. sýrada Sami Çam yýllarca Ülkü Ocaklarýnda görev yaptý, daha sonra Türk Büro Sen Þube Baþkanlýðý yaptý. Yýllardýr teþkilatlarýmýzýn içinde. 4. sýra Ali Akcan hakeza yine öyle; Türk Haber-Ýþ Sendikasý nýn genel baþkanlýðýný yapmýþ bir insan. Bu isim neden, nasýl listede olur diyebileceðimiz bir isim yok. Vahit Kayrýcý nýn vekillik tecrübesi sizin için bir avantaj mý? Vahit Beyin daha önce vekilliði yapmasýndan ziyade milletvekilliðin hakkýný vererek yapmýþ olmasý bizim için avantaj. 2.5 aydýr kongreden bu yana sürekli sahadayýz. Mahalle ve köylerde teþkilat çalýþmalarý düzenliyoruz. Ýnsanlardan hep Vahit Bey gibi milletvekili istiyoruz. Kapýsýný çaldýðýmýzda bize yardýmcý olacak vekil istiyoruz. sözleri duyuyoruz. Ondan dolayý 1.sýra olmasý bizim için büyük avantaj oldu. Meclis tecrübesi var. 8 Haziran sabahý onu meclise gönderdiðimizde acemilik yaþamadan direkt Çorum un sorunlarýný çözecek projeler getirebilecek bir isim. Kayrýcý parti tabanýndan tam anlamýyla kabul görür diyorsunuz... Milletvekili adayý belirleme sürecinde hep söylediðimiz þuydu; artýk isimlerin hiç önemi yok. Ýnsanlar arasýnda kiþisel husumet ve kýrgýnlýklar olabilir. Beni sevmeyen olabilir, Vahit Beyle eskiden sorun yaþamýþ olanlar olabilir. Ama bu saatten sonra memleketin içinde bulunduðu durumdan ötürü insanlar kesinlikle partimize oy vermemezlik yapmaz. Ülkücü taban yekvücut olarak bütün adaylarýmýzý meclise göndermek için canla baþla çalýþacaktýr. Ortada bir de realite var. MHP daha önceki seçimde yaklaþýk 40 bin oy aldý. Bir vekil çýkarabilmek için 60 bin oy almanýz gerekiyor. Bu rakamý yakalayabilecek misiniz? Tabiki. olanlarýn partisi olamayýz diyoruz. Onun dýþýnda MHP, AK Partili nin de, CHPli nin de, Saadet Partili nin de, Büyük Birlik Partili nin de oy verebileceði yegâne partidir. Bugün bir AK Partili seçmen MHP ye oy verdiði zaman kimse þaþýrmaz. Hakeza CHP li bir seçmen de MHP ye oy verebilir. Daha önce baþka partilere kayan MHPliler in oyunu alabileceksiniz yani. Mutlaka. AK Parti 2002 yýlýnda ilk seçimine girdi den önce AK Parti yoktu. Þu anda bir AK Parti seçmeni varsa bu insanlar MHP nin, ANAP ýn, DYP nin seçmeniydi. AK Parti nin içinde de geçmiþte bize oy vermiþ çok sayýda insan var. Biz þuna inanýyoruz; bu dönemde özellikle AKP nin terör politikalarý, Güneydoðu politikalarý, ekonomi politikalarý, insanýmýzý darboðaza sokan politikalar nedeniyle, 3 dönemdir AKP ye oy vermiþ vatandaþýmýz bize teveccüh gösterecek inþaallah. Bu seçimle ilgili AK Parti ve HDP arasýnda geçecek yorumlarý yapýlýyor. Ne diyorsunuz buna? Ben HDP nin barajý geçme ihtimalini çok zayýf görüyorum. Özellikle cmuhurbaþkanlýðý seçiminde Selahattin Demirtaþ ýn aldýðý oy yüzde 9 civarýndaydý. Bu ümit verdi HDPseçmenine, ama orada þöyle bir þey vardý; Ekmeleddin Ýhsanoðlu na tepki gösteren bazý kesimler Demirtaþ ý desteklediler. Ona raðmen alýnan yüzde 9 oy var. Ben HDP nin o yüzden bu seçimde barajý geçebileceðine inanmýyorum. AK Parti nin listesini nasýl buldunuz? AK Parti nin listesinde iki eski vekil var. Ben özellikle diðer partilerin kendi iç iþleri ile yorum yapmaktan kaçýnýyorum. Ýnþallah þehrimiz için, kendileri için hayýrlý olur. Biz kendi listemize odaklýyýz. Bu konuda da Allah a þükür yüzümüzün akýyla çýktýk. Kendi doðrularýmýzý ortaya koyarak seçim faaliyeti yürüteceðiz. Siz yumuþak bir dil kullanýyorsunuz ancak biz Vahit Bey i daha önceden tanýyoruz. Agresif bir dili vardý siyasette. Nasýl bir seçim ortamý bizi bekliyor dersiniz? Her yiðidin yoðurt yiyiþi ayrýdýr. Ama bütün adaylarýmýz meclise gittiði takdirde, 4 yýldan 4 yýla buraya gelecek isimler deðil. En güzel tarafý bu. Bizim insanýmýz hep bundan dertleniyor; biz Salim Uslu yu burada görmüyoruz, Cahit Baðcý yý kahvede aramýzda otururken görmüyoruz diyor. Ýnsanýmýz bundan dert yanýyordu. Ama bizim milletvekili adaylarýmýz görev yapacaklarý 4 yýl içinde Çorumlu nun düðününde de olacak, cenazesinde de olacak. Ýyi gününde de kötü gününde de yanýnda olacak. Sadece 4 yýldan 4 yýla gelmeyecek buraya. Bizim aday listemiz açýsýndan en büyük þansýmýz bu. Ýnþaallah hemþehrilerimiz de teveccüh gösterir. Köylere gittiðimizde insanlar, 99 yýlýnda sizin iktidarýnýzda gördüðümüz desteði hiçbir dönemde görmedik diyorlar. Vahit Bey in o dönemki vekilliði de biliniyor. Bunlarýn hepsini bir araya getirdiðimizde inþaallah 7 Haziran akþamýnda sandýktan MHPgülen taraf olarak çýkacak. CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým ýn görüþleri 13 Nisan Pazartesi günü Hakimiyet te Size kimler oy verecektir? Her basýn toplantýmýzda, her organizasyonumuzda üstüne basa basa biz Türkiye nin partisiyiz. Herkesin partisiyiz. Kimlerin deðil, vatanýmýzla, bayraðýmýzla, kitabýmýzla, bu ülkenin bölünmez bütünlüðüyle kavgasý MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin Tarihi projenin yapýmý baþladý Ýskilip'in Þehir Ýçme Suyu Þebekesi yenileme iþinin ihalesi 29 Aralýk 2014 tarihinde Ýller Bankasý tarafýndan yapýlmýþtý. Ýskilip'i kansorejen madde içeren asbestli borulardan kurtaracak alt yapý projesinin yer teslimi de dün yapýldý. Ýskilip Belediyesi nden yapýlan açýklamaya göre, Ýskilip'e gelen Ýller Bankasý ve ihaleyi alan yüklenici firma yetkilileri önce Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý makamýnda ziyaret etti. Burada yapýlan görüþmede yapýlacak çalýþmalar öncesi Baþkan Çatma'ya bilgi veren yetkililer, alt yapý çalýþmalarýna en kýsa sürede baþlanacaðýný söyledi. Çalýþmalarýn bir an önce baþlamasý için gerekli þartlarýn oluþturulmasýnda belediye olarak her türlü desteði vermeye hazýr olduklarýný söyleyen baþkan Çatma, bu tarihi projenin önemine vurgu yaparak, öncelikli hedefinin alt yapýsý yüzde yüz bitmiþ bir Ýskilip olduðunu söyledi. YER TESLÝMÝ YAPILDI Belediye makamýnda yapýlan görüþmenin ardýndan Ýskilip Belediyesi personeli ile sahaya inerek þehir merkezini ve yeni depolarýn kurulacaðý alanlarý gezen yetkililer, çalýþmalarýn yürütüleceði bölgelerde ön bilgi aldýlar. Yapýlan gezi ve incelemeler sonrasý ihaleyi alan yüklenici firma ve Ýller Bankasý'na yer teslimi Ýskilip Belediyesi tarafýndan ayný gün içinde yapýldý. TARÝHÝ PROJEDE ÝLK KAZMA ÖNÜMÜZDEKÝ GÜNLERDE VURU- LACAK Kentin 85 kilometre uzunluðundaki þehir içme suyu yenileme iþine önümüzdeki günlerde baþlanacak. Ýhaleyi alan yüklenici firma önce þantiyesini kuracak, daha sonra iþçilerini Ýskilip'e getirecek. Çalýþmalar ise en az 4 farklý koldan yürütülecek. KANSOREJEN MADDE ÝÇEREN ASBEST BORULAR TARÝH OLUYOR Bu çalýþma ayný zamanda evlere yivlik suyu kalitesi de getirecek. Ýskilip'i saðlýksýz borulardan su içmekten kurtaracak proje, saðlýklý ve temiz su tüketimine imkan saðlayacak. Yer altýnda yaþanan su sýzýntýlarýný da giderecek çalýþma, su israfýnýn da önüne geçecek. Konu hakkýnda kýsa bir açýklama yapan Baþkan Çatma, çalýþma ile birlikte Ýskilip'te içme suyu hattýnda bulunan kanserojen asbest borularýn tarihe karýþacaðýný, 500, 800 ve 2 Bin tonluk depolardan þehre su verileceðini söyledi. Þehir Ýçme Suyu altyapý çalýþmasý kapsamýnda 10 metre küplük maslak, 2 klor binasý, 10 tahliye sistemi, 1 Vantuz, 3 Debimetre, 4 basýnç kýrýcý vana ve 2 Klor odasý yapýlacaðýný ifade eden Çatma, çalýþmalara önümüzdeki günlerde baþlanacaðýný kaydetti. Baþkan Çatma, Ýhalenin gerçekleþtirilmesinde ve yapým aþamasýna getirilmesinde desteklerinden dolayý baþta Ak Parti Çorum Milletvekillerimiz olmak üzere tüm emeði geçenlere teþekkür ederim. Ýskilip'imize ve hemþerilerime hayýrlý olsun." dedi. Baþkan Çatma yla bir yýl Ýller Bankasý ve ihaleyi alan yüklenici firma yetkilileri Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý ziyaret etti. Belediye Baþkaný Recep Çatma'nýn göreve baþladýðý Nisan Nisan 2015 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen yatýrým, hizmet ve faaliyetleri kitapçýk halinde yayýnlanýyor. Recep Çatma ile bir yýlýn özeti niteliðindeki rapor önümüzdeki günlerde hemþerilerimize ulaþtýrýlacak. Hizmet yatýrým ve faaliyetler hakkýnda kýsa bilgi ve fotoðraflardan oluþan raporun takdim yazýsýnda þu ifadelere yer veriliyor. "Saygýdeðer Ýskilipliler; Bu rapor Belediye Baþkaný Recep Çatma'nýn göreve geldiði Nisan 2014'ten Nisan 2015 tarihine kadar gerçekleþtirdiði çalýþmalarýn özetidir. Baþkan Çatma'nýn göreve gelmesi ile gecesini gündüzüne katarak siyasi ve bürokratik kanallarla güçlü diyaloglar kurarak kazandýrdýðý yatýrým, hizmet ve faaliyetleri ana baþlýklarý ile bulacaksýnýz. Yapýmý tamamlanan, yapýmý devam eden ve yapýmý kesinleþen iþler ile sosyal ve kültürel faaliyetler hakkýnda sizlere hatýrlatmalarda bulunmak amacýyla hazýrlanan eseri gözden geçirdiðinizde aslýnda 1 yýlda deðil 5 yýlda yapýlabilecek geniþ yelpazeli faaliyetleri göreceksiniz. Baþkan Çatma haftanýn en az 2 gününü Ankara'da geçirmek suretiyle talep edilen hizmetlerin hýzlandýrýlmasý için milletvekillerimizden destek almýþ, bürokrasiyi harekete geçirmek suretiyle hizmette alan hakimiyetini de elinde tutmayý baþarmýþtýr. Toplumdan aldýðý güçlü destekle hizmetlerini hissettirmekte 20 yýl sonrasýnýn Ýskilip'ini hazýrlamaktadýr. Bu çalýþmalarýný halkýmýza deðiþik yöntemlerle býkmadan usanmadan anlatmýþ her Cuma ayrý camide namazýný eda ettikten sonra o bölge sakinlerini bizzat kendisi bilgilendirmektedir. Bu çalýþmalarýn olumlu yansýmasý bu günün ve gelecek kuþaklarýn saðlýklý yaþam kalitesini artýracaðý tartýþýlamaz bir gerçektir. Not defterimden Ýki genç kendinden geçmiþ, parkta yürüyor sarmaþ dolaþ / Seksenlik ebem de diyor, yavrum bu ne haldir, baþýmýza yaðacak taþ Hayat kimseye küsmeyecek kadar kýsa / Lakin insanlar yine de küsüyor her nasýlsa Kimi beklerken, kimi de bekletir / Bekletenden çok bekleyen ömür tüketir Bir aranan adam bir de arayan adam vardýr / Sonuçta aranan zor olsa da arayan kolay bulur / Lakin aranan adam olmanýn zevki bir baþka olur / Sen daima aranan adam olmaya çalýþ ey oðul Kimi hastanede kimi de mahpushanede / Hayat bu, insanlarý sürer bir yerlere Zili çalýnmaz, kapýsý açýlmaz / Komþuluk can çekiþtiriyor çare bulunmaz Aile büyükleri gitmeden / Kabul olacak dualar bitmeden / Alan kazanýr Gel sende al Falan asaya binmiþ yolun sonuna yaklaþýyor / Yaklaþtýkça saltanattan bir bir uzaklaþýyor Makama sarýlýp, selamý unutanlar gördüm / Makamý ayaklar altýna alýp, özünü tutanlar gördüm / Birini yerdim, birini övdüm Memlekette önüne gelen dosya verir / Alanda sanki hemencik ilgileniverir (sivil savunma uzmanlarý dosya verdi ama ) Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Þu fani dünya da sende gelip geçersin / Zamaný gelince ecel þerbetini resen içersin / Münker- Nekir'i görünce kaçarsýn / Ama heyhat! Yerin dar ve naçarsýn / Bulursan fýrsat ellerini Rabbine açarsýn Yalan söylemek günahtýr / Lakin bazen günahta olsa konuþmak gerektir / Neden mi? Ne ben söyleyeyim, ne de sen sor / Þimdi anlayamazsýn oðul, hayat zor Þimdi Azrail gelse, hazýr mýsýn? / Münker-Nekir: -men rabbüke, / -vema dinüke, / -vemen nebiyyüke dese, hazýr mýsýn? Vakfe, mizan, sýrat kurulsa hazýr mýsýn? / Yoksa hala oyunda - oynaþta mýsýn? / bak yaþýn kemale ermiþ anlamaz mýsýn? Hatasý olaný hemen yereriz / Lakin vefasý olaný övmeyiz / Sahi biz niye böyleyiz? Bir bardak çay alacaðým diye korkardý babasý / Ama oðlu çok bonkör, epeyce de var havasý Çorum Ulu cami, / Sabah namazýnda doldu taþtý Efendim / Geleceðe ait ümidim, yeisimi aþtý Efendim! / Helalinden kazanabildin mi rýzýk / Unutma ki ahirette sana olacaktýr en büyük azýk Dua nimettir / Duasýz dil aðýza külfettir Öyle dürüst adam ki, gerekmedikçe (!) hiç yalan konuþmaz

7 CUMARTESÝ 11 NÝSAN Üç ayaklý tavuklar görenleri þaþýrtýyor RECEP MEBET Çorum da bir tavuk çiftliðinde dünyaya gelen üç ayaklý tavuklar görenleri hayrete düþürüyor. Arif Acýr ýn sahibi olduðu Acýrlar Tavukçuluk a ait çiftlikte, bir anaç tavuðun üç ayaklý 3 adet civcivinin olduðu bildirildi. Cemilbey Yolu Karapýnar Köyü mevkiinde bulunan çiftlikte büyüyen üç ayaklý tavuklar, çiftlik çalýþanlarý ve köy halkýndan büyük ilgi görüyor. Ayný kümeste bakýlan kanatlý hayvanlar hakkýnda bilgi veren Arif Acýr, her hangi bir saðlýk problemi bulunmayan tavuklarýn üçüncü ayaklarýný kullana- Kadýn çiftçiler teknik gezide Acýrlar Tavukçuluk a ait çiftlikte, bir anaç tavuðun üç ayaklý 3 adet civcivi bulunuyor. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ve Ziraat Odalarý Birliði arasýnda imzalanan Kadýn Çiftçi Eðitimi iþbirliði protokolü kapsamýnda eðitim alan Düvenci ve Ovasaraylý kadýn çiftçiler için teknik gezi düzenlendi. Düvenci Beldesi ve Ovasaray köyünde düzenlenen kurslara 58 kadýn çiftçi katýldý. Beþ gün süren eðitimlerde Kooperatifçilik, Giriþimcilik-Liderlik, Ýklim Deðiþikliði, Toplumda Cinsiyet Eþitliði, Türkiye' de Kadýn Erkek Eþitliði Alanýnda Mevcut Durum, Yasal Geliþmeler- Ulusal GeliþmelerKurumsal Yapýlanmalar, Kadýna Yönelik Þiddet, Kiþi Hak ve Özgürlükleri, Sosyal Güvenlik, Alo Gýda 174, Gýda Hazýrlanýrken ve Satýn Alýrken Dikkat Edilecek Hususlar, Toprak Analizi, Mikrokredi, Üreme Saðlýðý ve Güvenli Annelik, Dengeli Beslenme, Tarým Sigortasý, Ahýrlarda Hijyen ve Saðým Teknikleri, Bayat Ekmek Ýsrafýnýn Önemi, TKDK' dan Bayanlara Pozitif Ayrýmcýlýk, Süt ve Süt Ürünleri, Brucella ve Þap Hastalýðý konularý yer aldý. Eðitim sonunda her iki kursa katýlan üreticiler birlikte Çorum da faaliyet gösteren Hasgül Süt Ürünleri ve Kemal Öz Gýda iþletmelerini gezdiler. Gezi sonrasýnda düzenlenen yemek organizasyonunda kursiyerlerin birbirleriyle iletiþim ku- Düvenci ve Ovasaraylý kadýn çiftçiler için teknik gezi düzenlendi. rarak yaptýklarý diyaloglar da gözlerden kaçmadý. Giriþimcilik yönü kuvvetli olan üreticiler kendi emekleriyle ürettikleri ürünlerin tüketiciye ulaþmasý için büyük iþletmelere rakip olabileceklerini ve kendi yörelerinde ürettikleri yöresel ürünler için coðrafi iþaret alýnmasý ve kendi markalarýný ortaya çýkarabilecekleri konusunda destek beklediklerini dile getirdiler. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Gý- da Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdür Yardýmcýsý Yusuf Þahinbaþ, Koordinasyon ve Tarýmsal Veriler Þube Müdür Vekili Halit Yýldýrým'ýn katýldýðý organizasyonda konuþan Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Üretimin baþlangýç kaynaðý kadýnlardýr. Kadýnlarýmýz sabah erken saatte kalkarak üretmeye baþlarlar ve gece yatana kadar hep üretmeye devam ederler. Bu yüzden biz her evi bir iþletme olarak kabul ediyoruz. Bu iþletmelerin de patronlarý sizlersiniz. Bu eðitimlerde biz sadece sizlere bilgilendirmiyoruz ayný zaman da sizlerin bu bilgileri evinizde ve komþularýnýzla da paylaþmanýzý istiyoruz. Bu eðitimlerin devamlýlýðý sizlerden gelen taleplere baðlý. Sizlerin istediði konularda diðer kurumlarla gerekli çalýþmalar yapýlarak uygun þartlar saðlandýðý taktirde eðitimlere devam edilecektir. dedi. Organizasyonun sonunda eðitimlere katýlan bayanlara sertifikalarý törenle takdim edildi. Kadýnlar projelerini anlattý Ses Veren Ýþ Kadýnlar Derneði Baþkaný Semrin Kaleli ve yönetici Semra Þahin, Umut Radyo'da yayýnlanan 'Beyaz Mikrofon' programýna stüdyo konuðu olarak katýldý. Meltem Danýþman Çýnar'ýn hazýrlayýp sunduðu programda Kaleli ve Þahin, dernek faaliyetleri hakkýnda dinleyicilere bilgiler verdi. Ses Pia Derneði tarafýndan uygulanacak olan 'Melek Anne' projesi ile kanser hastalarýna gönüllü destek verileceðinin amaçlandýðýný be- Ses Veren Ýþ Kadýnlar Derneði Baþkaný Semrin Kaleli ve yönetici Semra Þahin, Umut Radyo da Meltem Danýþman Çýnar ýn konuðu oldu. lirten Kaleli, ilimizde bulunan kanser hastalýklarýyla tülen bir projenin Çorum'da çözüm ortaðý olarak uygulamücadele ve yardýmlaþma dernekleriyle diyalog içerimaya geçileceðine dikkat çeken Kaleli, derneðin ileriye sinde olacaklarýný vurguladý. UNÝCEF tarafýndan yürüyönelik program ve projeleri hakkýnda bilgiler verdi. Ýnsaný Deðerlere Hizmet Platformu, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül'e baþsaðlýðý ziyaretinde bulundu. Baþsavcý'ya taziye ziyareti M. ALÝ CEYLAN Ýnsaný Deðerlere Hizmet Platformu, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül'e baþsaðlýðý ziyaretinde bulundu. Platform adýna konuþan Seyfettin Zengin, bir süre önce Ýstanbul Çaðlayan Adliyesi'nde teröristler tarafýndan þehit edilen Savcý Mehmet Selim Kiraz için Baþsavcý Yurdagül'e baþsaðlýðý ziyaretinde bulunduklarýný söyledi. Ziyarette Ýnsaný Deðerlere Hizmet Platformu hakkýnda Baþsavcý Yurdagül'ü bilgilendiren Seyfettin Zengin, platformun farklý STK temsilci ve üye- lerden oluþtuðunu söyledi. Savcýnýn þehit edilmesinin kendisini ve meslektaþlarýný derinden üzdüðünü belirten Baþsavcý Yurdagül ise, "Bizleri asýl üzen Savcý Mehmet Selim Kiraz'ýn baþýna silah dayanmýþ bir þekilde görüntülerinin yayýnlanmasýydý. Savcýmýz þehit edildi." Dedi. Baþsavcý Yurdagül, Çorum'da STK'larýn Türkiye geneline göre ortalamasýnýn yüksek olduðunu belirterek, " Sizler gibi hayýr için, yardým için bir araya gelip yarýþan insanlarý görmek bizleri mutlu ediyor. Çalýþmalarýnýzda baþarýlar dilerim." Diye konuþtu. Oðuzlar ýn projelerine Yenimahalle desteði Yenimahalle Belediyesi ve Ýç Anadolu Belediyeler Birliði, Oðuzlar Belediyesi nin hayata geçireceði projelere teknik destek verecek. Oðuzlar Belediyesince faaliyete geçirilecek su deposu, düðün salonu, hamam projeleri, Fýndýk Kýran Mevkine Sulama Suyu Projesi, Asar Çayý Mahallesinin alt yapý projesi, Saðlýk Ocaðý yerine park projesi, (OGEM) Oðuzlar Gençlik Eðitim Merkezi Projesi, Ayþe Hatun Cami Minare, Çevre düzenlemesi projesi ve Atatürk Caddesi asfalt proje incelemeleri için ilçeye gelen Yeni Mahalle Belediyesi ve Ýç Anadolu Belediyeler Birliði teknik elemanlarýndan oluþan heyet, gerekli doküman ve belgeleri alarak projeleri çizmek üzere ilçeden ayrýldýlar. Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, Yeni Mahalle Belediye Baþkaný ve Ýç Anadolu Belediyeler Birliði Baþkaný Fethi Yaþar olmak üzere Birlik Müdürü Salim Çoruk ve Ziraat Yüksek Mühendisi Gökçen Yüksel, Mimar Eda Kibar, Ýç Mimar Pýnar Ödül ve Ýnþaat Yenimahalle Belediyesi ve Ýç Anadolu Belediyeler Birliði, Oðuzlar Belediyesi7nin projelerine teknik destek veriyor. Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, Yeni Mahalle Belediye Baþkaný ve Ýç Anadolu Belediyeler Birliði Baþkaný Fethi Yaþar e teþekkür etti. Mühendisi Metin Karaman a ilçe halký adýna teþekkür ederek bu birlikteliðin ve desteðin diðer belediyelere örnek olmasýný diledi. Oðuzlar dan adliye teþekkürü Oðuzlar Esnaf ve Sanatkârlar Odasý Baþkaný Ýbrahim Kabalak ve Oðuzlar Ceviz Üreticileri Tarýmsal Birliði Baþkaný Osman Çopur, Oðuzlar ilçesinin Adliye iþlemlerinin Çorum a baðlanmasýndan dolayý memnuniyetlerini dile getirdiler. Kabalak ve Çopur, yaptýklarý açýklamada, Oðuzlar ilçesinin Adliye iþlemlerinin Çoru Adliyesi ne baðlanmasý ilçemiz halký tarafýndan coþkuyla karþýlandý. Emeði geçen Milletvekilimiz Sayýn Salim Uslu ya, Valimiz Sayýn Ahmet Kara ya ve Belediye Baþkanýmýz Orhan Ateþ e teþekkürü borç biliriz. Oðuzlar, Ýskilip arasý ulaþýmýn olmamasý, Ýskilip e ulaþýmýn Çorum üzerinden olmasý ve halkýn Ýskilip e Adliye iþlemleri haricinde hiçbir baðlantýsý olmamasý ilçemiz halkýna hizmetten çok eziyet vermekteydi. Geç kalmýþ olan bu hizmetin ilçemiz halký ve esnaf ve sanatkârlarýna hayýrlar getirmesini diler, emeði geçenlere tekrar teþekkür ederiz. dediler. Öðrencilere tatil müjdesi 8. sýnýf öðrencilerinin gireceði bu sýnavlarýn yapýldýðý tüm ortaokullarda diðer öðrenciler (5, 6 ve 7. sýnýf) ders yapmayacak. Ayný þekilde ortaokullarla birlikte ayný bahçede eðitim gören ilkokullarda da ders yapýlmayacak. 29 Nisan Çarþamba günü ile 30 Nisan Perþembe günleri milyonlarca öðrenci için tatil olacak. 1 MAYIS TATÝLÝ Bu iki günlük tatilin arkasýndan 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü resmi tatil olmasý sebebiyle tüm öðrencilere ve tüm çalýþanlara tatil olacak. 2 Mayýs Cumartesi ile 3 Mayýs Pazar günü haftasonu tatillerinin eklenmesiyle tatil 5 güne kadar uzayabilecek.(memurlarnet.biz) 29 Nisan Çarþamba günü ile 30 Nisan Perþembe günleri milyonlarca öðrenci için tatil olacak.

8 8 CUMARTESÝ 11 NÝSAN 2015 Emniyet Teþkilatý 170 yaþýnda RECEP MEBET Türk Polis Teþkilatý nýn kuruluþunun 170. yýlý dün Atatürk Anýtý nda düzenlenen törenle kutlandý. Törene Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Ahmet Çelik, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Asker Alma Bölge Baþkaný Personel Albay Þenduran Ýnan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, bazý daire müdürleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, askeri erkan ve Emniyet Teþkilatý mensuplarý ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Anýt a çelenk sunulmasýyla baþlayan törende saygý duruþunda bulunularak Ýstiklâl Marþý okundu. Sunuculuðunu Komiser Yardýmcýsý Merve Uyar ýn üstlendiði törende kürsüye gelen Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, günün anlam ve önemiyle ilgili bir konuþma yaptý. KORKULAN DEÐÝL, GÜVENÝLEN GÜÇ Emniyet teþkilatýnýn görev ve sorumluluklarýndan bahseden Salih Erkan Tarancý, Polis adalete dayalý, korkulan deðil güvenilen bir güç dedi. Polisimiz, ülkemizin bölünmez bütünlüðünün korunmasýnda þerefli mazisinden ve milletimizden aldýðý güçle bu görevine devam edecek diyen Tarancý, þöyle konuþtu: Bugün, yani 10 Nisan milletimizin, huzur ve güvenlik adýna bizlere armaðan ettiði bir þükran günü. Ülkemizde huzur ve güvenliðin saðlanmasý kadar, milli birlik ve beraberliðimizin devamý için de vazgeçilmez olan teþkilatýmýz, köklü kurumlarýmýzýn ilk sýralarýnda yer alýyor. Teþkilatýmýz, toplumda huzur ve güveni saðlama, vatandaþýn can ve mal güvenliðini koruma, kanun hâkimiyetini ve devlet otoritesini saðlama noktasýnda çaðdaþ ülkelerin kullandýðý araç-gereç ve yöntemleri kullanmayý kendine amaç edinerek dünyada ortaya çýkan teknolojik geliþmelere ve toplumsal talep ve dinamiklere göre sürekli kendini yeniliyor. SORUMLULUÐUMUZUN BÝLÝNCÝNDEYÝZ Denetime açýk, þeffaf ve hesap verebilirlik gibi çaðýmýzýn gerektirdiði özelliklere sahip olan polis teþkilatýmýz, halkýmýzýn kaliteli hizmet beklentilerine de hýzla cevap veriyor. Anayasa ve yasalardan aldýðý güçle görevini yapan polisimiz, temel hak ve özgürlüklerin korunmasýna hizmet eden güvenlik duygusunu tesis etmede çok Salih Erkan Tarancý, Atatürk Anýtý na çelenk sundu. ciddi bir görevin de uygulayýcýsý. Polis adalete dayalý, korkulan deðil güvenilen bir güç. Polisimiz, ülkemizin bölünmez bütünlüðünün korunmasýnda þerefli mazisinden ve milletimizden aldýðý güçle bu görevine devam edecek. Bu þerefli görevin ifasý sýrasýnda çekilen zorluklarýn önemi yok. Polisimiz, yüklendiði bu aðýr sorumluluðun da idraki içinde. Çorum u huzur ve güvenlik açýsýndan örnek gösterilen iller arasýna taþýyan meslektaþlarýma ve Kafkas Kültür Derneði ekibi halkoyunlarý gösterisi sundu. bizlere destek veren baþta Valimiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluþlara ve halkýmýza müteþekkiriz. Bu anlamlý günde, görevi sýrasýnda canlarýný feda eden tüm þehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anýyoruz. Çorum Belediye Bandosu nun seslendirdiði marþlar ve Kafkas Kültür Derneði halkoyunlarý gösterisiyle devam eden tören, polis korteji geçiþiyle sona erdi. Polis Günü nedeniyle düzenlenen tören, kortej geçiþiyle sona erdi. Polis Günü kokteyli RECEP MEBET Polis Günü nedeniyle dün Çorum Öðretmenevi nde koktely verildi. Çorum Emniyet Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen kokteyle Vali Ahmet Kara, AK Polis Günü nedeniyle dün Çorum Öðretmenevi nde koktely verildi. Emniyet Müdürü Tarancý, kokteyle katýlan misafirleriyle yakýndan ilgilendi. Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Ahmet Çelik, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Halil Yüksel, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Asker Alma Bölge Baþkaný Personel Albay Þenduran Ýnan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, bazý daire müdürleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, askeri erkan ve Emniyet Teþkilatý mensuplarý ile þehit yakýnlarý ve gaziler katýldý. Emniyet Teþkilatý nýn 170. kuruluþ yýl dönümü nedeniyle düzenlenen kokteylde tebrikleri kabul eden Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, katýlýmlarýndan dolayý katýlýmcýlara teþekkür etti. Emniyet Müdürü Tarancý, Polis Günü anýsýna koltuðunu Ýbrahim Piþkin isimli öðrenciye devretti. Çocuk müdürden emniyet tedbirleri Çorum da 240 kiþiye bir polis RECEP MEBET Cumhuriyet Ortaokulu öðrencisi Ýbrahim Piþkin, 10 Nisan Polis Günü nde temsili Emniyet Müdürü oldu. Okul arkadaþlarýyla birlikte Çorum Emniyet Müdürlüðü nü ziyaret eden Ýbrahim Piþkin, emniyet mensuplarýnýn gününü kutladý. Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý nýn ev sahipliðindeki ziyarete Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Aziz Usta, Müdür Yardýmcýsý Pýnar Türkmen ile öðrencilerden Sena Kadan, Ahmet Tarýk Kurt, Hayrunnisa Kayabaþý, Emircan Karaçal ve Damla Gül Acar da katýldý. Temsili Emniyet Müdürü Ýbrahim Piþkin, teþkilat mensuplarýna bazý talimatlar verdi. ÇOCUK MÜDÜRDEN TALÝMATLAR Emniyet Müdür Yardýmcýlarý Adem Yüce ve Selçuk Erdoðan ýn da hazýr bulunduðu ziyarette öðrenciler tarafýndan Salih Erkan Tarancý ya çiçek takdim edildi. Ziyarette öðrencilerle sohbet eden Emniyet Müdürü Tarancý, Polis Günü anýsýna koltuðunu Ýbrahim Piþkin isimli öðrenciye devretti. Çocuk Þube Müdürü Ömer Atasoy a okullarda alýnan güvenlik tedbirleri hakkýnda soru yönelten temsili Emniyet Müdürü Ýbrahim Piþkin, polis telsizinden anons yaparak hava ve yol durumuyla ilgili bilgi aldý. Tarancý, Çorum da her 240 kiþiye bir polis memuru düþtüðünü söyledi. Trafik Þube Müdürü Tamer Esen le iletiþime geçen Piþkin, Gazi ve Ýnönü Caddesi nde emniyet kemeri kontrollerinin artýrýlmasýný ve okul servislerinin denetlenmesini de istedi. ÇORUM DA 240 KÝÞÝYE BÝR POLÝS Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Çorum da her 240 kiþiye bir polis memuru düþtü- ðünü söyledi. Polis Günü nedeniyle temsili Emniyet Müdürü olan Ýbrahim Piþkin isimli öðrencinin, Polis sayýmýz yeterli mi? þeklindeki sorusunu cevaplayan Salih Erkan Tarancý, Çorum daki polis sayýsýnýn Avrupa Birliði ortalamalarýnda olduðunu açýkladý. Türkiye ortalamasýna göre 400 kiþiye, Av- rupa ülkeleri ortalamasýna göre ise her 250 kiþiye bir polis düþtüðünü anlatan Tarancý, Çorum un ülke ortalamasýnýn altýnda AB düzeyinde yer aldýðýný kaydetti. Öðrencilerin ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getiren Tarancý, program sonunda misafirlerine çeþitli hediye ve ikramlarda bulundu. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Emniyet Müdürü Tarancý, misafirlerine ikramlarda bulundu.

9 CUMARTESÝ 11 NÝSAN 2015 Huzur ve güvenin teminatý MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, ðüne dayanan hizmetleri takdire þayanemniyet Teþkilatý'nýn 170. Kuruluþ Yýldýr. dönümünü ve 10 Nisan Polis Haftasý'ný Çorum Emniyet Müdürlüðümüz de; kutladý. her türlü güvenlik sorununu engelleyici Çetin, yaptýðý açýklamada, " Kamu çalýþmalarý ve Sosyal Sorumluluk projedüzeninin ve güvenliðinin saðlanmasý, leriyle Çorum'daki vatandaþlarýmýzýn yasuçlarýn önlenmesi ve en önemlisi halnýnda olmaya özen göstermektedir. kýmýzýn can ve mal güvenliðini muhamilliyetçi hareket partisi olarak pofaza etmek amacýyla, her türlü felislerimizin sorunlarýnýn çözümünde, dakârlýðý yapan Emniyet Teþkilatý'nýn sosyal haklarýnýn iyileþtirilmesinde bü170. Kuruluþ Yýldönümünü ve 10 Nitün çabalarý göstereceðimize ve bundan san Polis Haftasý'ný kutlamaktayýz. sonra da her zaman polislerimizin yanýnav. Bekir Çetin Mevcut yasalarýn verdiði yetkiler ve da olacaðýmýza söz veriyoruz halkýmýzýn desteði, emniyet teþkilatýmýyaptýklarý baþarýlý çalýþmalar sonucunda, Çozýn baþarýlý bir þekilde görev yapmalarýnda en rum'un ülkemizin en huzurlu illerinden biri olmaönemli etkendir. Emniyet teþkilatýmýz eðitime versýnda emeði geçen tüm emniyet mensuplarýmýzýn diði önem ve sahip olduðu teknik altyapýyla Dünya10 Nisan Polis Haftasý'ný kutluyor; görevi baþýnda nýn en önemli güvenlik teþkilatlarýndan biri olmuþþehit düþen polislerimizi rahmet, gazilerimizi mintur. netle anýyor, görevleri baþýnda olan emniyet men1845 yýlýnda kurulan emniyet teþkilatýmýz düsuplarýmýza ve ailelerine de saðlýk, mutluluk ve rüstlüðü ve adaleti amaç edinerek hukukun üstünlüesenlikler diliyorum." ifadelerine yer verdi. MHP polisi kutladý Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan, Türk Polis Teþkilatý'nýn 170. Kuruluþ Yýldönümü nedeniyle10 Nisan Polis Günü dolayýsýyla bir açýklama yaptý. 170 yýldýr her türlü zorluða ve olumsuzluða göðüs gererek Türk halkýnýn can ve mal güvenliðinin teminatý olan Türk Polis Teþkilatý'nýn 170. kuruluþ yýlýný ve fedakârca görev yapan tüm polislerin gününü kutlayan MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan, açýklamasýnda þöyle dedi: Güçlü Emniyet Teþkilatýmýz, toplumun güvenliðini saðlama ve bireylerin topluma faydalý olmasý yönünde Sinan Özcan yaptýðý çalýþmalarýn yaný sýra, hazýrladýðý destek projeleriyle de görevini her zaman fedakârca yerine getirmiþtir ve getirmektedir. Emniyet Teþkilatýmýz, gerektiðinde canlarýný ortaya koyarak vatana, millete hizmette asli görevlerini ifa etmesiyle toplumun güvenini ve takdirini kazanmýþtýr. Milletimizin can ve mal güvenliðini koruyan, huzurunu temin eden ve muhafazasýný saðlayan baþarýlý çalýþmalarýyla halkýmýzýn her zaman sevgi ve takdirini kazanan Emniyet Teþkilatýmýzýn 170. Kuruluþ Günü'nü kutlarken, þehit olan tüm güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, görevi baþýndakilere baþarýlar dilerim. Sungurlu da Polis Haftasý kutlamasý Türk Polis Teþkilatý'nýn 170. kuruluþ yýldönümü Çorum'un Sungurlu ilçesinde çeþitli etkinlikler ile kutlandý. Polis Haftasý nedeniyle Atatürk Meydaný'nda düzenlenen törene Ýlçe Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Garnizon Komutaný Jandarma Yüzbaþý Necip Saðlam, Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Cumhuriyet Baþsavcýsý Tunay Pulça, Ýlçe Emniyet Müdürü Adem Kaynak, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öðrenciler ve vatandaþlar katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan törende Ýlçe Emniyet Müdürü Adem Kaynak tarafýndan Atatürk Anýtý'na çelenk sunuldu. Program daha sonra Ocaklý Tesisleri'nde Ýlçe Emniyet Müdürlüðü tarafýndan verilen kokteyl ile devam etti. Programda bir konuþma yapan Emniyet Müdürü Adem Kaynak, "Emniyet teþkilatý toplumda huzuru ve düzeni saðlama, vatandaþýn can ve mal güvenliðini koruma, kanunun hakimiyetini ve devlet otoritesini saðlama gibi çok önemli ve hayati görevleri üstlenmiþtir. Bizler bu görevi yerine getirirken, demokratik laik ve sosyal hukuk devletinin bir kurumu olduðumuzu asla unutmuyoruz" Sungurlu Þehit Yasin Keyvan Anaokulu öðrencileri, Polis Teþkilatýnýn kuruluþunun 170. yýldönümünü kutlamak için Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürlüðü nü ziyaret ettiler. Anaokulu Müdürü F. Burçin Karçýka gözetiminde gerçekle- þen ziyarette, Ýlçe Emniyet Müdürlüðü personeli minik öðrencileri Emniyet Müdürlüðü binasýnýn kapýsýnda karþýladýlar. Minikler, Emniyet Müdürlüðü personeline çiçek daðýtarak Polis Teþkilatýnýn kuruluþunun 170. yýldönümünü kutladýlar. Polis Haftasý Sungurlu da çeþitli etkinlikler ile kutlandý. Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Emniyet Teþkilâtý'nýn 170. kuruluþ yýldönümü nedeniyle protokole teþekkür ziyaretlerinde bulundu. Polis Haftasý plaketleri Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Emniyet Teþkilâtý'nýn 170. kuruluþ yýldönümü nedeniyle protokole teþekkür ziyaretlerinde bulundu. Emniyet Müdürü Tarancý, Polis Haftasý kapsa- mýnda teþkilata desteklerini esirmeyen veren Vali Ahmet Kara, Garnizon Komutaný Jan. Kd. Alb. Anmet Çelik, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'e teþekkür plaketi verdi. Þehit polislere dua MUSTAFA BURAK YALÇIN Emniyet Müdürlüðü'nce Türk Polis Teþkilatý'nýn 170. Kuruluþ Yýldönümü nedeniyle þehit olan ve vefat eden polisler için mevlidi þerif okutuldu. Ulu Camii'de akþam namazý öncesi okunan mevlide Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, müdür yardýmcýlarý, polis memurlarý ve cemaat katýldý. Emniyet Müdürlüðü mensuplarý mevlitte vatandaþlara gül suyu ve þeker ikram etti. Ulu Camii de þehit polisler için mevlit okutuldu. Mevlitte vatandaþlara gül suyu ve þeker ikram etti. Miniklerden Emniyet Müdürlüðü ziyareti dedi. Günün anlam ve önemini belirten þiirlerin okunmasýyla devam eden program, protokol üyeleri tarafýndan polis haftasý nedeniyle düzenlenen þiir ve kompozisyon yarýþmasýnda dereceye giren öðrencilere hediyelerin verilmesiyle sona erdi.(ýha) Çiçeklerle kutladýlar Sungurlu Þehit Yasin Keyvan Anaokulu öðrencileri, Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürlüðü nü ziyaret etti. 9 Çorum'un Sungurlu ilçesi Sunguralp Ýlk ve Ortaokulu'nda öðrenim gören minik öðrenciler Sungurlu Bölge Trafik Ýstasyon Amirliðini ziyaret etti. Sunguralp Ýlk ve Ortaokul öðrencileri, Türk Polis Te þ k i l a t ý ' n ý n 170.kuruluþ yýldönümü kapsamýnda Ýstasyon Amir Vekili Baþ Polis Orhan Mercan'ý makamýnda ziyaret ederek teþkilat mensuplarýnýn polis bayramýný kutladý. Minik öðrenciler, vatandaþlarýn ve ülkenin güvenliðini saðlamak için mesai mevhumu gözetmeksizin gecesini gündüzüne katarak çalýþan polis teþkilatý mensuplarýna te- þekkür etti. Öðrenciler, Mercan'a çiçek takdim ederek polis gününü kutladý. Polis memurlarý da, ziyarete gelen minik öðrencilere teþkilatýn çalýþmalarý hakkýnda bilgilendirmede bulundu.(ýha) Öðrenciler Sungurlu Bölge Trafik Ýstasyon Amirliðini ziyaret etti.

10 10 CUMARTESÝ 11 NÝSAN 2015 Polisten Baþkan Çatma ya ziyaret lip polisi, Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý ziyaret etti. Baþkan Çatma'yý Belediye Baþkanlýðý makamýnda ziyaret Türk Polis Teþkilatýnýn 170. kuruluþ yýldönümü nedeniyle Ýskilip polisi, Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý ziyaret etti. eden Ýskilip Ýlçe Emniyet Müdürü Cihan Ercan, Polis Haftasý kapsamýnda bir sizi etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Ýlçe Emniyet Müdürü Cihan, bu kapsamda yerel yöneticileri ziyaret ettiklerini söyledi. Polis Teþkilatýnýn 170. kuruluþ yýldönümünü kutladýðýný dile getiren Baþkan Çatma, kentin huzuru için yerel yönetim olarak emniyet teþkilatýnýn her zaman yanýnda olduklarýný söyledi. (Ýskilip Belediyesi) Ýlçemizin huzuru için görevdeyiz Türk Polis Teþkilatý'nýn kuruluþunun 170. yýlý kutlamalarý kapsamýnda ilk ziyaretini Bayat Kaymakamý Ýdris Akca'ya gerçekleþtiren Ýlçe Emniyet Amiri Abdurrahim Kan, Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü'yü ziyaret etti. Belediyeye teþekkür Belediye ye, Emniyet teþkilatýna göstermiþ olduðu destekten dolayý teþekkür eden Kan, Emniyet teþkilatý olarak her zaman ilçemizde va- tandaþýn güvenliðini ve huzurunu saðlamak için üzerimize düþen görevi fedakârlýkla yerine getirmeye devam edeceðiz. dedi. Ziyaretten dolayý Ýlçe Emniyet Amiri Abdurrahim Kan ve polislere teþekkür eden Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, "Polislerimiz ilçemizde çok önemli görevler üstlenerek, kentin huzur ve güvenliðini saðlamaktadýr. 10 Nisan'da kuruluþunun 170. yýl dönümünü kutlayacak Türk Polis Teþkilatý'nýn Polis Haftasý'ný kutluyorum ve kendilerine görevlerinde üstün baþarýlar diliyorum. dedi. Polis eþleri yaþlýlarý ziyaret etti Emniyet Amiri Abdurrahim Kan, Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü'yü ziyaret etti. Polis Eþleri Kaynaþtýrma Derneði Baþkaný Nadide Tarancý ve beraberindeki polis eþleri, Emniyet Teþkilatý nýn kuruluþ yýldönümü nedeniyle yaþlý ve kimsesizleri yalnýz býrakmadý. Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý nýn eþi Nadide Tarancý baþkanlýðýndaki polis eþlerinin oluþturduðu heyet, ilk olarak Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi ni ziyaret etti. Ardýndan Atýl Uzelgün Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi ni ziyaret eden polis eþleri, burada kalan yaþlýlarla sohbet etti. (Haber Merkezi) Polis Eþleri Kaynaþtýrma Derneði huzurevini ziyaret etti. Emniyet te kutlama yoðunluðu Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yoðun bir kutlama ziyareti yaþadý. Gün boyunca çok sayýda kurum Emniyet Müdürlüðü nü ziyaret etti. Emniyet Teþkilatý nýn kuruluþ yýldönümü nedeniyle Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yoðun bir kutlama ziyareti yaþadý. Gün boyu peþpeþe gerçekleþtirilen ziyaretlerle ilgili yapýlan açýklamada, ziyarette bulunun kurum ev kuruluþlarýn listesi þu þekilde bildirildi; TOKÝ Ýlkokulu Müdürü Mustafa Karaca ve öðrencileri, Türkiye Emeklileri Derneði adýna Yönetim Kurulu Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, Çeþmeören Ortaokulu adýna Ýzci Lideri Halil Çiçek ve izci takýmý, Labarna Restoran iþletmecisi Gazi Yiðit, Boþ Sandalye isimli tiyatro oyununu organize eden Toplum Destekli Polis Büro Amirliði görevlileri ve oyuncularý, Oðuzlar Kaymakamý Servet Gün, Belediye Baþkaný Orhan Ateþ ve Ýlçe Emniyet Amir vekili Mehmet Atýlgan, Hitit Üniversitesi Mezunlarý Dernek Baþkaný Ahmet Ölçer, Ýnsani Deðerler Platformu üyesi STK temsilcileri, Kýzýlay Kan Baðýþý Ekip doktoru Yeþim Yýlmaz, Polis Eþleri Kaynaþtýrma Yardýmlaþma Derneði Baþkaný Nadide Tarancý. (Haber Merkezi) Orteks ten ihracat ataðý Orteks Hazýr Giyim Sanayi Ticaret Limited Þirketi, tekstil ürünlerini çeþitli ülkelere ihraç ediyor. Orhan Fýrat Türk Polis Teþkilatýnýn 170. kuruluþ yýldönümü nedeniyle Ýski- DENÝZ URAL Orhan Fýrat ýn kurucusu olduðu Orteks Hazýr Giyim Sanayi Ticaret Limited Þirketi, Çorum da ürettiði tekstil ürünlerini çeþitli ülkelere ihraç ediyor. Ulukavak Mahallesi Söðütlüevler 21. Sokak numara 12 de faaliyet gösteren Orteks Hazýr Giyim, bayan kýyafetleri üretiyor. Baba mesleði olan terziliði geliþtirerek tekstil sektörüne adým atan Orteks Genel Müdürü Orhan Fýrat, imalat çalýþmalarý ile ilgili açýklamalarda bulundu. Sektördeki tecrübesini kendi iþyerinde üretime dönüþtürmenin mutluluðunu yaþadýðýný vurgulayan Orhan Fýrat, seçkin markalar için ihracata yönelik üretim yaptýklarýný kaydetti. Gömlek, pantolon, bluz gibi bayan elbiseleri ürettiklerini dile getiren Fýrat, Orteks Hazýr Giyim in çok sayýda kiþiye istihdam imkaný saðladýðýný belirtti. Farkýmýz, kalite ve dürüstlüðümüz diyen Fýrat, gerçekleþtirdikleri üretim faaliyetleri ile pek çok markanýn tercih ettiði bir partner konumunda olduklarýný ifade etti. Fýrat, Üretim faaliyetlerimizi yakýndan görmek ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi, Orteks Hazýr Giyim e davet ediyoruz dedi. Söðütlüevler 21. Sokak ta faaliyet gösteren Orteks, bayan kýyafetleri üretiyor. Orteks Hazýr Giyim in çok sayýda kiþiye istihdam imkaný saðladýðý belirtildi. Fýrat, seçkin markalar için ihracata yönelik üretim yaptýklarýný kaydetti. AK Parti adayý Uður Iþýlak açýkladý Seçim kampanyasý yine Erol Olçak tan RECEP MEBET AK Parti nin 7 Haziran 2015 Genel Seçimi nde yürüteceði kampanyayý Arter Reklam Ajansý sahibi hemþehrimiz Erol Olçak ýn hazýrladýðý öðrenildi. Ýktidar partisinin Ýstanbul 3. Bölge milletvekili adaylarý arasýnda yer alan Sanatçý Uður Iþýlak, Haber7.com a yaptýðý açýklamada AK Parti nin seçim kampanyasýna iliþkin Erol Olçak Uður Iþýlak ipuçlarý verdi. Ferhat Esnek e konuþan Uður Iþýlak, 7 Haziran için de adayý olduðunuz parti için bir seçim þarkýsý hazýrlýðý var mý? þeklindeki soruya þu sözlerle cevap verdi: 15 Nisan da aday tanýtým toplantýsýnda belli olacak zaten. Yeni eserler var. Erol Olçak Bey çok güzel bir hazýrlýk yaptý. Bu seçim kampanyasýnda da benimle alakalý olan kýsmý sürpriz olsun...

11 CUMARTESÝ 11 NÝSAN :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý 21 CEMÂZÝL - ÂHIR : 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:29 Mart 1431 Kasým: NÝSAN Kalbinden Muhammed Aleyhisselâma inanan kimseye Müslüman denir. (Hüseyin Hilmi bin Sa'îd r.a) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Osmanlý Meclîs-i Mebûsaný'nýn daðýtýlmasý (1920) - Þanlýurfa'nýn kurtuluþu (1920) - Gültekin Samanoðlu'nun vefâtý (2003) Daha küçük yaþlarda. Eline bir küçük kitap vermiþlerdi. Kitabýn adý, "Küçük Sözler". Adý öyle idi, ama manasý çok ehemmiyetli. Eve geldiðinde annesine: "Anne bak Ahmet abi bana bir kitap verdi" demiþti.. Aysel haným kitabý aldý eline ve kitabýn yazarýný görünce irkildi. Hemen Ahmed'in annesine koþtu Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net " Bak Hayriye haným þu Amedin yaptýðýna" "Ne yapmýþ ki Ahmet Aysel haným?" "Yasak kitabý çocuðun eline vermiþ oku diye" "Ah Aysel haným bu bizim oðlana son günlerde bir þeyler oldu.bu kadar dersin arasýnda namaz kýlmaða baþladý, onlarýn dersleri oluyor, onlara gidiyor, bu kitaplarý okuyor. Valla ben de þaþýrýp kaldým." "Neyse Hayriye haným, ben ona karýþmam o sizin sorununuz, fakat benim çocuðumun kafasýný karýþtýrmasýn, kitabý da iade ediyorum. Benim çocuðumun istikbalini karatmaða hakký yok." Ahmet ise bu yolun genç yaþta kara sevdalýsý olmuþtu. Akþam eve geldiðinde ilk azarý annesinden iþitti. "Bak oðlum kendin okuduðun gibi bir de Aysel hanýmýn oðluna kitap vermiþsin. Benim derdim bana yetiyor, bir de komþularý bana musallat etme" "Ya anne bu kitaplar yasak deðil ki, kitapçýlarda satýlýyor, bunlar gençleri kötü alýþkanlýklardan koruyor, derslerine daha iyi çalýþmasýna vesile oluyor" "Ben anlamam evladým, hem bu yaþlarda namaz, dini kitaplar ne demek, tahsilini yaparsýn, evlenirsin, hayatýn yoluna girdikten sonra ne yaparsan yap" "Peki anne senin hayatýn yoluna girdi, bir de kýz kardeþim var, niçin hayatýn yoluna girdiði halde namazýnýzý kýlmýyorsunuz?" (Sürecek) VEFAT EDENLER 1-Vakýflar Köyü' nden gelme, Fýrýncý Esnafýndan Cesur KILINÇ' ýn babasý, Ramazan ARSLAN ' ýn eniþtesi, Tüpçü Esnafýndan Ahmet ÞAHÝN ve Rafet AYDO- ÐAN' ýn kayýnpederi, Aytaç KILINÇ' ýn amcasý; Ýsmet KILINÇ. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. NÖBETÇÝ ECZANELER BAÞAK ECZANESÝ ERDAL ATLAMAZ (TEL: ) ÝNÖNÜ CD. NO: 6/C - ÝÞ BANKASI YANI DAMLA GÜMÜÞAÐA ECZANESÝ AHMET ÇORUMLU (TEL: ) BAHÇELÝEVLER MAH. DUMLUPINAR 5.SOK. NO:2/B - ÖZEL ELÝT PARK HAST. KARÞISI DAMLA ECZANESÝ OLCAY ÇORUMLU (TEL: ) G.BEY MH. 1. MÝLLET SOK. ESKÝ SSK POLÝKLÝNÝK YANI NO:28 - YENÝ GÖÐÜS HAST. POL. KARÞISI CUMARTESÝ BOZDOÐAN ECZANESÝ ARÝF BOZDOGAN (TEL: ) CEMÝLBEY CAD. 74/E - CUMA PAZARI YANI GÖKMEN ECZANESÝ HAMDÝ ERAY GÖKMEN (TEL: ) ULUKAVAK MAH. 8.TARAKÇI SOK. NO :18/20 - PAZARTESÝ PAZARI ÝÇÝ - ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI PAZAR KARTAL ECZANESÝ KÜBRA KARTAL (TEL: ) HÜRRÝYET CAD. NO : 2 - SAAT KULESÝ YANI "11 Nisan Parkinson Hastalýðý Günü" PARKÝNSON HASTALIÐI NASIL ORTAYA ÇIKAR? Daima dilimdedir: Söz ile öz. Bu iki kelime arasýndaki ses ortaklýðý ne kadar dikkat çekici! Bunlarý çoðaltmak mümkün: Saz-naz. Az-yaz. Kýþ-dýþ. Yolkol. Baðýr-aðýr. Giz-diz. Güzüz.Yün-ün. Toprak-yaprak.Yük-büyük. Kalp-alp. Dol-ol. Biz-siz.Ben-sen. Gök-çök.Aç-kaç. Diþ-iþ. Baþ - kaþ. Baþ-yaþ. Yaþ-aþ. Dilimiz benzeri örneklerle dolu. Bu çeþit durumlar insanýn dil üzerindeki bazý tespitlerini daha fazla önemsemesine sebep oluyor. Sözcüklerin ses ortaklýklarý onlarýn özellikle þiirlerde ahenk oluþturma imkanlarýný kat kat artýrýyor. Þairler de zaten bu olanaklarý sonuna kadar kullanmaktalar. Kelimeler arasýndaki bu ortaklýk sadece sesle sýnýrlý deðil. Onlarýn anlam evrenlerinde de insana yeni baðlamlarý düþündüren tematik izlekler görülüyor. Örneðin, söz ile öz sözcüklerinin birlikteliði kiþiye iç dünyaya ait olanlarý çaðrýþtýrýyor. Söz, hangi nitelikte söylenirse söylensin; insanýn dolasýyla hayatýn özünden gelir. Sözü, duygu ve düþünce çercevesinde irdeleyip sadeceleþtirdiðimizde, gerçekte anlatýlanýn insanýn özüne dair olduðu ortaya çýkar. Hangi nitelikte olursa olsun, söz bizi insanýn dünyasýna götürür. Sözden öze yapýlabilecek her türlü yolculukta edebi katkýlarla birlikte uygarlýkla kültürün çeþitlendirip zenginleþtirdiði kiþisel ve sosyal yaþamýn verileriyle karþýlaþýlýr. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: NÝSAN 2015 CUMARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sözden söze DEÐÝNMELER Þahin ERTÜRK Parkinson Hastalýðýnda, beyinde önemli bir kimyasal madde olan "Dopamin" üretimi durur. Bu kimyasal madde vücudun hareket etmesine yardýmcý olur. Parkinson, yavaþ ve sinsi seyreden bir hastalýktýr. Hastalýk on yýl gibi bir süre boyunca sürekli ilerler. Baþlangýcýnda tek taraflý belirtiler görülürken daha sonra bu bütün vücuda yayýlýr. Belirtilerin þiddeti her hastada farklýdýr. Hastalýk genelde 40 yaþýndan sonra görülür ve erkeklerde görülme sýklýðý biraz daha fazladýr. Genetik yatkýnlýk ve çevresel faktörlerin birlikte bu hastalýkta rol oynadýðý düþünülmektedir. Ayrýca bulaþýcý bir hastalýk da deðildir. Bazen "Parkinson Hastalýðý" tanýsý koymak zor olabilir. HASTALIÐIN BELÝRTÝLERÝ: Tek belirti tek baþýna Parkinson hastalýðýný iþaret etmez. Birden fazla belirti varsa bir hekime baþvurmanýz gerekir. 1. Titreme: Parmaklarýnýzda, elinizde, çenenizde veya dudaklarýnýzda titreme fark ettiniz mi? Oturduðunuzda bir ortamda bacaðýnýzda titreme var mý? El ve bacaklarda titreme Parkinson Hastalýðýnýn erken belirtisi olabilir. Normal olan nedir? Aðýr egzersiz ve yorgunluk sonrasý olan titreme, ilaçlara baðlý titreme ve bazý yaralanmalar sonrasýnda ortaya çýkan titreme normal insanlarda da görülebilir. Bu nedenlerle ortaya çýkan titremeler Parkinson hastalýðýna baðlý deðildir. 2. El yazýsýnda küçülme: El yazýnýzda geçen yýllara göre aniden küçülme oldu mu? Yazdýðýnýz harflerin küçüldüðünü, kelimelerin adeta sýkýþmýþ görünümde olduðunu fark edebilirsiniz. El yazýsýnda ortaya çýkan ani deðiþiklik Parkinson hastalýðýnýn belirtisi olabilir. Normal olan nedir? Bazan yaþlanmakla, el veya parmaklarýnýzda sertleþme varsa veya görme bozukluðunuz belirginse, el yazýsý deðiþebilir. Fakat bu zaman içinde yavaþça geliþir, aniden ortaya çýkmaz. 3. Koku duyusunda kayýp: Bazý yiyeceklerin kokusunu alamadýðýnýzý fark ettiniz mi? Eðer muz, turþu, meyan kökü gibi yiyeceklerin kokusunu alamadýðýnýzý fark ediyorsanýz doktorunuza Parkinson Hastalýðýný sormalýsýnýz. Normal olan nedir? Koku duyusu nezle, grip, burun týkanýklýðý, üst solunum yolu enfeksiyonlarýnda deðiþebilir. Bu durum geçicidir, hastalýðýnýzýn düzelmesi ile birlikte düzelir. 4. Uyku sorunu: Derin uyku sýrasýnda yatakta tekmeleme, vurma, çýrpýnma gibi hareketler yapýyor musunuz? Eþiniz bundan etkilenerek ayrý yataða geçmek istiyor olabilir. Uyku sýrasýnda bu hareketler nedeniyle yataktan düþüyor olabilirsiniz. Uykuda ani hareketler Parkinson hastalýðýnýn belirtisi olabilir. Normal olan nedir? Herkesin arada bir yatakta fazlaca dönerek uyuyamadýðý bir gün olabilir. 5. Hareket etmede veya yürümede zorluk: Gövdenizde, kol ve bacaklarýnýzda katýlýk hissediyor musunuz? Bazen hareket ettikçe bu katýlýk azalýr. Eðer azalmazsa Parkinson hastalýðýnýn bir belirtisi olabilir. Yürüdüðünüzde kollarýnýzý sallamadýðýnýzý fark edebilirsiniz veya baþka insanlar size bunu söyleyebilir. Erken belirtilerden biri omuz veya kalçada aðrý veya katýlýk hissi olabilir. Hastalar bazen ayaklarýnýn "yere yapýþmýþ gibi " olduðunu söylerler. Normal olan nedir? Eðer kolunuzu veya omzunuzu incittiyseniz, düzelene kadar o kolu kullanamayabilirsiniz. Ya da artrit gibi baþka hastalýklar da benzer belirtilere yol açabilir. 6. Kabýzlýk: Tuvalete çýkmakta zorlanýyor musunuz? Kabýzlýk, Parkinson hastalýðýnýn erken bulgusu olabilir, doktorunuzla konuþun. Normal olan nedir? Yeteri kadar su ve lifli yiyecek almazsanýz tuvalete çýkmakta zorlanýrsýnýz. Ayrýca bazen ilaçlar kabýzlýk sebebi olabilir. Eðer diyet ve ilaçlarla iliþkili deðilse kabýzlýk sorununuz için doktorunuzla konuþun. 7. Düþük tonlu konuþma: Normal sesinizle konuþtuðunuzda baþka insanlar sesinizin çok düþük veya kýsýk olduðu söyledi mi? Eðer ses tonunuzda deðiþiklik olduysa doktorunuzla görüþün. Baþkalarýnýn iþitme problemleri olduðunu zannettiðinizde, aslýnda sorun sizin fazla yumuþak ve kýsýk sesiniz olabilir. Normal olan nedir? Soðuk algýnlýðý sesinizde deðiþikliðe neden olabilir. Hastalýðýnýz düzeldiðinde sesiniz de düzelir. Söz, öze ait olmalý derler. Sadelik. Doðruluk. Ýçtenlik. Akýl kârý olan her sözde bu özellikler kendiliðinden bulunur. Bu, hayatýn gerçeði. Ýnsana da böylesi yakýþýr zaten. Söz, sorumluluktur ayný zamanda. Bu yanýyla söz, yüktür. Büyük bir yük. Çünkü, söz fiildir. Bilinçli kullanmak gerekir. "Allah'a ve son güne iman eden her kiþi, hayýr söylesin, yahut sussun!." Hadis-i Þerifteki ölçü, sözün içeriðine dair insana bir hatýrlatma. Kiþi ne söylediðini bilmeli. Aðzýndan çýkaný kulaðý duymak deyimi de sözün akýl kontrolünü anlatýr atalarýn deneyimleri ýþýðýnda. Modern dünya sözü çoðalttý. Sözün alanýný olabildiðince geniþletti. Onu, çeþitlendirdi. Artýk, söz her yerde, her zaman, her çeþidiyle var. Üslup kaygýsý azaldý hepten. Söz de görüntü gibi akýp gidiyor. Sözden söze geçiþler fasýlasýz. Söz, söylenmesiyle, dinlenip-iþitilip anlaþýlmasýyla yoruyor günümüz insanýný. Sözden öze gidiþ elektronik akýþ halinde sürüyor.bazen insan fark bile edilmiyor sözün seri akýp gidiþinden. Sanýrým buna, yani onu söyleyen insanýn sesine-soluðuna, simasýna, bakýþýna duruþuna ihtiyaç da hissedilmiyor. Sanal alem konuþmalarýnýn sohbete dönüþememesi mi, yoksa onun yeni hali mi? Sohbetlerdeki yüz yüzeliðin katkýsý sadece kelimelere yüklenen yeni anlamlardan mý bekleniyor? Sözün yeni hali! Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský 8. Maske yüz: Kötü bir ruh halinde olmamanýza raðmen, ciddi, depresif, ve kýzgýn bir görünümde olduðunuz söylendi mi? Bu ciddi görünümlü yüz maske yüz olarak adlandýrýlýr. Baþkalarý boþ baktýðýnýzý veya pek göz kýrpmadýðýnýzý söylüyorsa doktorunuza Parkinson hastalýðýný sorun. Normal olan nedir? Bazý ilaçlar bu tip ciddi bakýþ ve yüz görünümüne neden olabilir, ilaç kesilince bu durum düzelir. 9. Baþ dönmesi ve bayýlma: Sandalyeden kalktýðýnýzda baþ dönmesi oluyor mu? Baþ dönmesi ve bayýlma, Parkinson hastalýðý ile iliþkili düþük kan basýncýna baðlý olabilir. Normal olan nedir? Herkesin nadiren ayaða kalktýðýnda benzer yakýnmasý olabilir. Fakat bu sürekli olan bir durumsa doktorunuzla görüþün. 10. Öne eðilmek / kamburlaþmak: Eskisi gibi ayakta dik duramýyor musunuz? Eðer aileniz, arkadaþlarýnýz vücudunuzda öne / yana doðru eðilme fark ediyorlarsa, bu Parkinson hastalýðýnýn belirtisi olabilir. Normal olan nedir? Eðer bir aðrýnýz varsa, veya kemiklerinizde bir problem varsa duruþunuz deðiþiklik gösterebilir. PARKÝNSON HASTALIÐININ TA- NISI Parkinson hastalýðýna taný koymak için özel bir yöntem yoktur. Laboratuar ya da röntgen tetkikleri sonucu da bunun anlaþýlmasý mümkün deðildir. Fakat uzman bir nörologun hastadan ve hastanýn yakýnlarýndan aldýðý bilgiler, ayrýca yaptýðý muayene sonucu taný koyabilir. PARKÝNSON HASTALIÐI TEDAVÝ- SÝ Parkinson hastalýðýnýn tedavisinin amacý hastayý aktif, baðýmsýz, kendi baþýna iþini yapabilen hale gelmesini saðlamaktýr. Yapýlan tedavi sonucu hastanýn her þeyi düzelecek diye bir þey yoktur. Zaten Parkinson hastalýðýnda kullanýlan sýnýrlý sayýda ilaç çeþidi vardýr. Bu ilaçlar ya eksik dopamini saðlar, ya onun gibi etki yapar ya da dopaminin parçalanmasýný engelleyerek kullanýmýný arttýrýr. Tedavi de bir diðer önemli nokta psikolojik olarak hastanýn kaybettiklerini tekrar hastaya kazandýrmaktýr. Parkinson tedavisinde aile ve hekimin bir arada çaba göstermesi hastanýn kendisini daha iyi hissetmesini saðlar ve hastanýn yaþam standardýný arttýrýr. Aileden gelen desteðin katkýsý fazla olacaktýr. Bu hastalýkla nasýl yaþayacaðým diye düþünmemek gerekir. Her hastalýkla yaþanabileceði gibi, insan psikolojisi Parkinson ile de yaþamaya alýþýr. Kiþi kendi iþini kendi yapmaya özen göstermelidir. Kendinize olan güveniniz saðlam olmalýdýr. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Saçta kepeðe Kepek probleminin birçok kiþinin sorunlarý arasýnda olduðu ifade edildi. Dermatoloji Uzmaný Dr. Ata Nejat Ertek, En sýk görülen saç sorunlarý þunlardýr; Saçla ilgili birçok hastalýklar vardýr. Bunlar doðrudan doðruya saçlara ait mikroplu bir takým hastalýklar olabildiði gibi, vücudun bütününü ilgilendiren birtakým hastalýklar da saçlar üzerinde zararlý etkiler yapabilir. Bu arada, vücudun bakýmýna, besleniþine baðlý olan açlýk, vitaminsizlik gibi haller, þeker hastalýðý gibi bünye bozukluklarý saçlara zarar verebilir. Baþlýca hastalýklar, saç dökülmesi, saçkýran hastalýðý, kepek (sebore) hastalýðýdýr.''dedi. Gram KOÇTÜRK MATBAACILIK ALIÞ METEOROLOJÝ 102, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 102,17 Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 CUMARTESÝ 11 NÝSAN 2015 Muhtarlarla istiþare toplantýsý MUSTAFA BURAK YALÇIN Vali Ahmet Kara mahalle muhtarlarý ile istiþare toplantýsý düzenledi. Vali Ahmet Kara mahalle muhtarlarý ile istiþare toplantýsý düzenledi. Valilik Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirilen istiþareye merkeze baðlý mahalle muhtarlarý katýldý. Toplantýnýn istiþare amaçlý yapýldýðýný belirten Vali Kara, muhtarlarýn istek ve sorunlarýný dinleyeceðini söyledi. Tarzlarýyla yarýþtýlar Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüðü Giyim Üretim Teknolojileri Alaný 9. sýnýf öðrencileri arasýnda Moda Rüzgarý Yarýþmasý düzenledi. Doðumgünü konseptli yarýþmaya 32 öðrenci katýldý. Öðrencilerin yaþlarýna ve konsepte uygun giyinme tarzlarýnýn deðerlendirildiði yarýþmada jüri üyeliklerini alan öðretmenleri Seldað Köstekçi, Demat Buharalý, Emine Yýldýrým ve El Sanatlarý öðretmeni Hacer Gülþen Kavukçu yaptý. Doðumgünü konseptli yarýþmaya 32 öðrenci katýldý. Deðerlendirme sonucu 9/C öðrencilerinden Ýrem Tirak 1., Nurcan Demirpençe 2. ve Gülümser Tilki 3. oldu. Dereceye giren öðrenciler Okul Müdiresi Halise Akay tarafýndan ödüllendirildi. Öðrencilerine, kitap okuma alýþkanlýðý kazandýrmak, kitap okumayý sevdirmek, kütüphanede kitap okuma, ödünç kitap alma, kütüphane ortamýn- Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu, kitap kurtlarýný ödüllendirdi. Okul idaresinden yapýlan açýklamada, yarýþma ile öðrencilere alan tanýtýmý ve özgüven kazandýrýlmasýnýn da bulunarak o ortamýn havasýný yaþama alýþkanlýk edinme amacý ile kütüphaneden en çok kitap alýp okuyan öðrenciler ayýn kitap kurtlarý seçilerek çeþitli ödüller veren okul idaresi, bu haftanýn da Kütüphaneler Haftasý olmasý dolayýsýyla kütüphaneyi en çok kullanan öðrencilere özel ödüller verdi. Okul kütüphanesini halkýn kullanýmýna da açan idare, bu sayede velilerin kütüphaneden yararlanmasýný, boþ zamanlarýnda öðrencilerle birlikte kütüphanede kitap okuma etkinliklerine katýlmalarýný saðladý. Ev kazalarýndan korunma yöntemlerini öðrendiler Merkez Ýsmail Kakaç Ýlkokulu velilerine Ev Kazalarý ve Korunma konulu konferans verildi. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý tarafýndan verilen konferansa velilerin ilgisi yoðun oldu. Konuþmasýný, hayatýn içinden örneklerle güçlendiren Sivil Savunma Uzmaný Odabaþý, Ev kazalarý ihamale gelmez. diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti. Odabaþý, konferansýnýn sonunda kendilerine bu ortamý hazýrlayan Okul Müdürü Ender Özcan Özçakýr a teþekkür etti. Okul Müdürü Ender Özcan Özçakýcý da, verdiði bilgiler için Odabaþý ya ve salonu dolduran duyarlý velilerine teþekkür ederek gelecekte de bu tür faaliyetlerin devam edeceðini ifade etti. MUSTAFA BURAK YALÇIN Hasan Akýncý'nýn sahibi olduðu Akýncýlar Emlak Ýnþaat Ofisi hizmete girdi. Gülabibey Mahallesi Yenidoðan 7.Sokak'ta Cuma Namazý sonrasý düzenlenen Akýncýlar Emlak Ofisi açýlýþýna çok sayýda vatandaþ katýldý. Açýlýþta vatandaþlara pide ve ayran ikram edildi. Hasan Akýncý'nýn sahibi olduðu firma cuma namazý sonrasý açýldý. Eski baþkana geçmiþ olsun ziyareti FSM li kitap kurtlarýna ödül Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu, kitap kurtlarýný ödüllendirdi. Akýncýlar Emlak dualarla açýldý Akýncýlar Emlak Ýnþaat Ofisi hizmete girdi. Merkez Ýsmail Kakaç Ýlkokulu velilerine Ev Kazalarý ve Korunma konulu konferans verildi. Semineri Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Çorum'un Osmancýk ilçesinde 6'sý aðýr 21 kiþinin yaralandýðý trafik kazasýnda minibüsü süren eski oda baþkaný Mustafa Dölcü'yü tedavi gördüðü hastanede ziyaret ederek geçmiþ olsun dileklerini iletti. Eski Baþkan Mustafa Dölcü'yü Özel Elitpark Hastanesi'nde ziyaret eden Þahin, eski oda baþkaný ve tüm yaralýlara geçmiþ olsun diledi. Tüm yaralýlarýn bir an önce saðlýklarýna kavuþmasýný temenni Tahsin Þahin, kazada yaralanan eski oda baþkanýný ziyaret etti. eden Þahin, kazanýn nasýl meydana geldiði hakkýnda da bilgiler al- dý. Þahin'e ziyaret sýrasýnda Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Yönetim Kurulu Üyesi Recep Gökgüney eþlik etti. Gelecek sloganlarý attýlar. Yüzlerce mühendisi ve veteriner hekimi Ankara'da buluþturan eylemde basýn açýkla- masý yapan Genel Baþkan Günay Kaya, TAR-GEL Projesi'nin artýk kanayan bir yara haline geldiðini, proje kapsamýnda görev ya- pan çalýþanlara uygulanan haksýz ve adaletsiz uygulamanýn ise bir an önce bitirilmesi çaðrýsýnda bulundu. Toç Bir-Sen den TAR-GEL eylemi TAR-GEL Projesi kapsamýnda Türkiye'nin dört bir yanýnda görev yapan mühendisler ve veteriner hekimler yetkili sendika Toç Bir-Sen'in Bakanlýk önünde eylem yaptý. Eyleme, Toç Bir-Sen Çorum Þube Baþkaný Arzu Özkader, Yönetim Kurulu üyeleri, çok sayýda Veteriner Hekim ve Mühendisler katýldý. Yetkili Sendika Toç Bir-Sen tarafýndan Baþkent Ankara'da, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý önünde düzenlenen TAR-GEL Bitsin eylemi, kar yaðýþý ve yaðmura raðmen büyük bir katýlýmla gerçekleþtirildi. Eyleme katýlanlar TARGEL Bitecek, Huzur Eyleme çok sayýda veteriner hekim ve mühendis katýldý. Gençlerden Baþhekim Zehir e ziyaret Çorum Atlas Gençlik Ýzcilik ve Spor Kulübü izcileri faaliyetlere devam ediyor. Kulüp, 9 kiþilik izci grubu ile yaptýðý çeþitli faaliyetlerin yaný sýra ziyaretleri unutmadý. Gençler, bu kez Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir i makamýnda ziyaret etti. Gençlerin ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþhekim Zehir, gençlere ikramlarda bulunarak çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Çorum Atlas Gençlik Ýzcilik ve Spor Kulübü izcileri faaliyetlere devam ediyor.

13 Osmancýk taþkýnlardan korunacak Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu nun talimatlarýyla Obruk Barajý Mansap Düzenlemesi ve Kýzýlýrmak Osmancýk Geçiþi 1. Kýsým iþinin kamulaþtýrma iþlemlerine baþlanýyor. Obruk Barajý Mansap Düzenlemesi ve Kýzýlýrmak Osmancýk Geçiþi 1. Kýsým projesinin kamulaþtýrma iþlemlerinin yapýlabilmesi maksadýyla gerekli kamu yararý kararý için düzenlenen olur, Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu tarafýndan imzalandý. Yaklaþýk 90 milyon TL ye mâl edilecek Obruk Barajý Mansap Düzenlemesi ve Kýzýlýrmak Osmancýk Geçiþi 1. Kýsým tesisi tamamlandýðýnda Osmancýk ilçesi taþkýnlardan korunacak. Ünlü eðitimciden seminer Eðitim alanýnda Türkiye çapýnda ünlü Prof. Dr. Aytaç Açýkalýn, Ömer Derindere Fen Lisesi Müdürlüðü nün davetini kabul ederek okulun öðrenci, öðretmen ve idarecileri ile buluþtu. Okul konferans salonunda düzenlenen programa Geleceðin kan baðýþçýlarý aranýyor Tüm ATT ve Paramedik Derneði (TAP- DER) Çorum Þubesi tarafýndan, Buhara Kýz Meslek Lisesinde eðitim gören öðrencilere bulaþýcý hastalýklar ve korunma yöntemleri ve hijyen eðitim verildi. Bulaþýcý hastalýklarýn özelikle insan yoðunluðunun çok fazla olduðu yerlerde daha kolay bulaþabileceðini belirten ATT Sezgin Atalay, herkesin hijyen konusunda dikkatli olmasý gerektiðini söyledi. Bulaþýcý hastalýklarýn bazýlarýnýn çok hýzlý yayýldýðýna dikkat çeken katýlan Açýkalýn, etkili iletiþim, hedef belirleme, ruh ve beden saðlýðý, etkili ders çalýþma yöntemleri ve mutluluk kavramlarý üzerine seminer verdi. Seminer, katýlýmcýlar tarafýndan ilgiyle izlendi. Prof. Dr. Aytaç Açýkalýn, seminer sonrasý Osmancýk'taki tüm eðitim yöneticileri ile bir araya gelerek, yöneticilere etkili iletiþim ve etkili okul yönetimi konularýnda konferans verdi. Bu konferansta da idarecilerin yoðun ilgisi ile karþýlaþan Açýkalýn a, Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Müdür Vekili Medet Sezgen tarafýndan çiçek takdim edildi. Ömer Derindere Fen Lisesi Müdürü Kerem Köroðlu, Okulumuz öðrenci ve öðretmenlerini daha önce alanlarýnda akademik kariyer yapmýþ üniversite hocalarý ile buluþturuyoruz. Ayný kapsamda öðrenci ve öðretmenlerimizin eðitsel geliþimlerine katký saðlamak amacýyla Türkiye'nin eðitim efsanesi olarak kabul edilen eðitim duayeni Prof. Dr. Aytaç Açýkalýn ý da okulumuza davet ederek, öðrencilerimiz ve öðretmenleriz ile buluþturduk. dedi. Köroðlu, etkinliklerini devam ettireceklerini de sözlerine ekledi. Çorum Atatürk Anadolu Lisesi'nde ilk, orta, ve lise müdürlerine 'Geleceðin Kan Baðýþçýlarýnýn Kazanýmý' projesi kapsamýnda seminer verildi. Seminere Milli Eðitim Þube Müdürü Sinan Güngör, Kýzýlay Þube Baþkaný Sedat Canbolat ve müdürler katýldý. Konuya iliþkin açýklama yapan Þube Müdürü Sinan Güngör, Milli Eðitim Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý ve Türk Kýzýlayý'nýn birlikte yürüttüðü AB Türkiye Ortak Projesinin amacýnýn ülkenin ihtiyaç duyduðu kan ve kan ürünlerinin karþýlanmasý amacýyla farkýndalýk oluþturmak olduðunu söyledi. Güngör, orta ve uzun vadede yapýlacak çalýþmalar ve Eðitim yýlýnda Çorum'da seçilen 4 pilot okulda yapýlacak etkinliklerin paylaþýldýðýný ifade etti. Öðrencilere hijyen eðitimi Atalay, bu konuda herkesten hassasiyet beklediklerini dile getirdi. Atalay, öðrencilerden rahatsýz olduklarýna doktora görünmelerini istedi. Yeþilay Kulübü Öðretmeni Dursun Cevizci de, TAPDER üyelerine teþekkür ederek, bundan sonra da bu tür sosyal sorumluluk projelerinde ortak hareket etmeye hazýr olduklarýný belirtti. Seminerde Buhara Kýz Meslek Lisesi Müdürü Nejla Kurt, TAPDER Öðrenci komisyonu sorumlusu ATT Yusuf Karaboða hazýr bulundu.(ýha) Kelebek Etkisi ni okudular Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Osmancýk Þubesi, Kelebek Etkisi filminin okumasýný gerçekleþtirdi. Programýn yöneticiliðini Eðitim-Bir-Sen Osmancýk Ýlçe Baþkaný Mahmut Tökel yaptý. Amerika sinemasý hakkýnda bilgi vererek konuþmasýna baþ- Baþkan geleneði bozmadý Belediye Baþkaný Recep Çatma, bu haftaki Cuma Namazý'ný Tabakhane Camii'nde kýldý. Çorum Atatürk Anadolu Lisesi'nde okul müdürlerine seminer düzenlendi. Tüm ATT ve Paramedik Derneði hijyen eðitimi verdi. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Osmancýk Þubesi film okuma programý düzenledi. layan Tökel, filmde kader konusu üzerinde durulduðunu belirtti. Programa, Mahmut Özhan Arslan ve Bilge Demir in de katký sundu. Belediye Baþkaný Recep Çatma, bu haftaki Cuma Namazý'ný Tabakhane Camii'nde kýldý. Cami çýkýþý cemaatle bir araya gelen Baþkan Çatma, vatandaþlarýn taleplerini dinleyerek merak ettikleri sorularý yanýtladý. Ýskilip Belediyesi nden yapýlan açýklamaya göre, þehir içme suyu hattýnýn yenilenmesi çalýþmalarýna önümüzdeki günlerde baþlanacaðýný belirten Çatma, ihaleyi alan yüklenici firma ve Ýller Bankasý yetkililerinin Ýskilip'e geldiðini, iþin yer tesliminin yapýldýðýný hatýrlattý. Kentin içme suyu hattýnýn yenilenmesi iþinin ihalenin teslim tarihinden daha önce bitirilebilmesi için çalýþmalarda belediye olarak her türlü katkýyý sunacaklarýný anlatan Çatma, "Tüm imkânlarýmýzý seferber edeceðiz. Alt yapýsý yüzde yüz tamamlanmýþ bir Ýskilip hepimizin hayaliydi. Bu hayalimizi en kýsa sürede gerçekleþtirmek için var gücümüzle çalýþýyoruz, çalýþmaya devam edeceðiz" dedi. Çatma, cemaatle sohbetinin ardýndan cami civarýnda bulunan esnafý ziyaret ederek hayýrlý iþler diledi. 14 NÝSAN Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Çorum ili Osmancýk ilçesi Çatak köy yoluna kutu menfez yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Caddesi No: 167 Saat: Bölge Müdürlüðü-7. Bölge Samsun Diðer Özel Bütçeli Kuruluþlar Karayollarý Genel Müdürlüðü Amasya Ýl Hd-Çorum- Sungurlu-Delice Devlet Yolu BSK onarýmý, Çorum Ýli ve Ýlçe Þehir Geçiþleri ile Hamamözü geçiþinin BSK yapýlmasý yapým iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Atakum/Samsun Saat: Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Çorum ili Uðurludað ilçesi sentetik çim yüzeyli futbol sahasý yapým iþi. Yer: Karakeçili Mah. Samsun Cad. No: 97 Saat: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý - TOKÝ Çorum ili Alaca ilçesi 2. Etap 220 konut, 1 adet Ticaret Merkezi inþaatý ile altyapý ve çevre düzenlemesi yapým iþi. Yer: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) Ýstanbul Hizmet Binasý Küçükçekmece/Ýstanbul Saat: NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 ÜH 274 plakalý, 2012 model Ford marka, siyah renkli kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 TU 968 plakalý, 2011 model Hyundai marka, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. Kaynar Otopark/Çorum Saat: NÝSAN T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Hacýpiri Mahallesi Kaçak mevkiinde arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu (Encümen Toplantý Salonu) Saat: NÝSAN Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü Çorum merkez Beydili köyü toplu yaðmurlama CUMARTESÝ 11 NÝSAN Sungurlu Ýlçe Seçim Kurulu toplantýsýna katýlan Ýlçe parti baþkanlarý toplantý sonunda bir deklarasyon yayýnladý. Ýlçe baþkanlarýndan ortak açýklama Çorum'un Sungurlu Ýlçe Seçim Kurulu toplantýsýna katýlan Ýlçe parti baþkanlarý toplantý sonunda bir deklarasyon yayýnladý. Sungurlu Ak Parti Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi Ýlçe Baþkaný Mustafa Þen, Milliyetçi Hareket Partisi Ýlçe Baþkaný Adnan Barak, Saadet Partisi Ýlçe Baþkaný Hacý Arslan Tök ve Demokrat Parti Ýlçe Baþkaný Murat Sarýyüce'nin yayýnladýðý ortak deklarasyonda, 7 Haziran 2015 tarihinde yapýlacak olan genel seçimlerin baþta ülkemiz, ilimiz ve ilçemiz Sungurlu'ya hayýrlý olmasý dileklerini ilettiler. Parti baþkanlarý seçimin kardeþlik, birlik ve beraberlik havasý içerisinde geçmesi için gerekli tüm çabayý göstereceklerini söylediler.(ýha) Baþkan Ünlü ye Kutlu Doðum daveti Bayat Ýlçe Müftüsü Fatih Akman, Kutlu Doðum sevincini Baþkan Ünlü ile paylaþtý. Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü'yü makamýnda ziyaret eden Müftü Akman, Baþkan Ünlü ye gül hediye ederek, düzenlenecek etkinliklere davet etti. Baþkan Ünlü, ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, Peygamber Efendimizi gereði gibi tanýtabilmek için Yeni Cami tuvaletleri sil baþtan Bayat ýn Tepebayat Mahallesi Þahinler Sokak ta bulunan Yeni Camii tuvaletinde bakým ve onarým çalýþmalarýna baþlandý. Mevcut tuvaletler tamamen yýkýlarak sil baþtan yapýlýyor. Yapýlan açýklamaya göre, merkez içerisindeki tuvaletlerin bir bir tadilattan geçirildiðini anlatan Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, belirlenen plan ve program çerçevesinde tuvaletlerin bakým ve onarýmlarýnda yapýldýðýný belirterek merkez tuvaletlerde periyodik olarak çalýþmalarýn süreceðini açýkladý. Yeni Ýlçe Müftülüðü 'nün ortaya koyduðu üstün gayreti ve çalýþmalarý takdir ediyorum. Biz Camii tuvaleti yýkýlýp, sil baþtan modern bir þekilde yapýlacaðýný söyleyen Baþkan Ünlü, ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de belediye olarak gerek Kutlu Doðum etkinlikleri, gerekse ilgili tüm etkinliklere severek katýlacaðýz. Müftümüze bu ince davranýþý için teþekkür ediyorum" dedi. Bayat Ýlçe Müftüsü Fatih Akman, Kutlu Doðum sevincini Baþkan Ünlü ile paylaþtý. Hiç kimsenin þüphesi olmasýn. Görevde bulunduðumuz süreç içerisinde belediye ait mülkü alanlarda tamir edilmedik yer býrakmayacaðýz. dedi. Mevcut tuvaletler tamamen yýkýlarak sil baþtan yapýlýyor. sulama tesisi yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Caddesi No: 167 Saat: NÝSAN Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý NATO Stok numaralý 680 ton kömür, linyit alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Salonu- Hitit Üniv. Eðitim Araþtýrma Hastanesi karþýsý Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat:

14 14 CUMARTESÝ 11 NÝSAN 2015 Osmancýk kupasýný Ýskilip de alacak 1. Amatör Küme de þampiyonluðu garantileyen Osmancýkspor kupasýný yarýn Ýskilip te alacak. Uzun lig maratonunu þampiyon olarak tamamlayan Osmancýkspor sezonun son maçýnda yarýn saat de Ýskilip Þehit Mikail Kaya Ýlçe Stadý nda Ýskilipgücüspor ile karþýlaþacak. Bu maçta düzenlenecek törenle Osmancýkspor un þampiyonluk kupasý verilecek. 1. Amatör Küme nin diðer son hafta maçlarýnda Hitit Gençlikspor ile Çimentospor 1 nolu sahada karþýlaþýrken Osmancýk Belediyespor ve Eti Lisesi Gençlikspor ise Osmancýk ilçe sahasýnda karþýlaþacaklar. Kargýgücü-Mecitözü maçý Celal Bayraklý nýn Celal Bayraklý 2. Amatör Küme B grubundan final grubuna yükselecek takýmý belirleyecek Kargýgücüspor Mecitözüspor maçýný Ulusal hakem Celal Bayraklý yönetecek. Ýl Hakem Komitesinden yapýlan açýklamaya göre Çorum amatör futbolunda bugün oynanacak U 16 ve U 13 maçlarý ile yarýn oynanacak 1. ve 2. Küme Büyükler ligi maçlarýný yönetecek hakemler þöyle: U 13 LÝGÝ: 1907 Gençlikspor - Ýl Özel Ýdarespor: Arslan Iðnak. HE Kültürspor - Alaca Belediyespor: Kadir Berkay Damar. Çimentospor Osmancýkspor: Onur Alagöz. Mimar Sinan Gençlik - Gençlerbirliði: Tarýk Bozkurt. Çorum Belediyespor Ulukavakspor: Mevlüt Burak Çelik. U 16 LÝGÝ: Mimar Sinan Gençlik - HE Kültürspor: Yunus Dursun, Sedat Serhat Tataroðlu, Ümit Daþcý. Gençlerbirliði Osmancýkspor: Abdullah Akkoyun, Müjde Arça, Gözde Gözmen. Ýl Özel Ýdarespor Ýskilipgücüspor: Özkan Kaya, Alihan Ýdikut, Mustafa Gencer. 2. AMATÖR KÜME BÜYÜKLER: Sungurluspor - Bayat Belediyespor: Serhat Sarkandý, Abdulselam Koçak, Erdoðan Yandým, Kargýgücüspor Mecitözüspor: Celal Bayraklý, Yunus Dursun, Mehmet Tuýðluk. Uðurludað Belediyespor - Oðuzlar Belediyespor: Yüksel Basar, Ömür Soytemiz, Furkan Alagöz. 1. AMATÖR KÜME BÜYÜKLER: Hitit Gençlikspor Çimentospor: Gökhan Yumlu, Okan Baykara, Ercan Davarcýoðlu. Osmancýk Belediyespor Eti Lisesi Gençlik: Barýþ Karakuþ, Mehmet Zeki Sevim, Baran Avcý. Ýskilipgücüspor Osmancýkspor: Özcan Genel, Yalçýn Kara, Berkant Arman. Karþýyaka kýz takýmý bugün Sinop önünde grup birinciliði için mücadele edecek Karþýyaka kýzlarý grup finaline çýkýyor Murat KARASU Sinop ta devam eden okullu yýldýzlar hentbol grup birinciliðinde Karþýyaka kýzlarý dünü bay geçerken erkekleri Ordu ya maðlup olarak þansýný kaybetti. Karþýyaka kýz takýmý ilk maçýnda Ordu yu farklý yenerek gruptan çýkma þansýný ikinci maça taþýdý, Dünü bay geçen Karþýyaka kýz takýmý bugün saat da Sinop Gelincik Ortaokulu ile karþýlaþacak. Kýz takýmý bu maçý kazanmasý halinde grup birincisi olarak yarý final grubuna yükselecek. Ayný grupta mücadele eden Karþýyaka erkek takýmý ise ilk gün Amasya Taþova YBO ile Cýrýl, SamsunsporOrdu A 2 maçýnda Pýnar Koleji nde YÜZME ders oldu Pýnar Koleji programlarýna yüzme dersinide ekledi. Genel Koordinatör Kazým Alpoðlu, öðrencilerin daha saðlýklý ve mutlu olmalarýný saðlamak için yüzme derslerini okul programlarýna eklediklerini söyledi. Öðrencilere spor sevgisinin aþýlanmasý ve spor yapma alýþkanlýðý kazandýrýlmasýnýn önemine dikkat çe- ken Kazým Alpoðlu Sporun aktif bir yaþam için gerekli olduðu artýk herkesce kabul edildi. Yüzme sporunun kazanýmlarýný titizlikle uygulayýp takibini yapacaðýz. Tüm öðrencilere yüzme öðretilecek ve gelecek yaþamlarýnda karþýlaþabilecekleri boðulma vakalarýnýnda önüne geçilmiþ olacaktýr dedi. Çorum Belediyesi nden Birimler arasý Halý Saha turnuvasý Çorum Belediyesi tarafýndan bu yýl ilk kez düzenlenen Birimler arasý halý saha futbol turnuvasýnda 18 takým mücadele edecek. Turnuvanýn kura çekimi Belediye Toplantý salonunda yapýldý. Teknik Toplantýya Çorum Belediyespor Baþkaný ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ile birim müdürleri Ýsbir den bir destekte güreþçilere Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir den bir destekte güreþçilere geldi. Ortaköylü genç güreþçiler makamýnda ziyaret ettikleri Belediye Baþkaný Taner Baþkan Ýsbir güreþçilere ödül verdi Ýsbir den kendilerine sahip çýkýlmasýný istediler. Ziyaret sýrasýnda bir konuþma yapan güreþ hocasý Mustafa Koçak, ilçedeki güreþçilerin imkanlarýnýn Taner Ýsbir in göreve baþlamasýnýn ardýndan arttýðýný müsabakalara gidiþ geliþde araç tahsin edildiðini ayrýca malzeme desteði saðlandýðýný belirterek Bu desteklerden dolayý hem teþekkür ziyaretine geldik hemde diðer eksiklerimizi bildirmek istiyoruz. Sporcularýmýzýn güreþ ayakkabýsý, tþörtü, þortu, koþu ayakkabýsý ve kýsbet ile hassas terazi eksiðimiz bulunuyor. Bunlarýn da temin edilmesi bizleri son derece mutlu edecektir dedi. Belediye Baþkaný Taner Ýsbir de ziyarette yaptýðý konuþmada güreþ sporunun islam coðrafyasýnda ve türk adetlerinde ayrý bir yeri olduðunu belirterek Bu topraklarda nasýl Kurt Dereli, Koca Yusuf, Yaþar Doðu çýktýysa sizlerde onlar gibi pehlivanlar olarak yetiyeceksiniz. Sizlerden ilçemize ülkemize yakýþýr baþarýlar bekliyorum. Ziyaretiniz beni mutlu etmiþtir dedi. Ziyaret sonunda Belediye Baþkaný Taner Ýsbir ziyarete gelen bütün güreþçilere hediye olarak destek çeki verdi. Ortaköylü güreþçiler Belediye Baþkaný Taner Ýsbir i ziyaretlerinde antrenörleriyle birlikte toplu halde ve mücadele edecek takýmlarýn temsilcileri katýldýlar. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül bu yýl ilk kez düzenlenecek olan turnuvanýn Belediye çalýþanlarý arasýnda kaynaþtýrmayý ve birlikteliði saðlamayý ve spor yaptýrmayý amaçladýðýný belirterek maçlarýn centilmence geçmesi dileðinde bulundu. Daha sonra turnuvada mücadele edecek berabere kalmýþtý. Dün ikinci maçýnda Ordu 19 Eylül ile karþýlaþan Karþýyaka rakibine yenilerek gruptan çýkma þansýný kaybetti. Erkek takýmý bugün son maçýnda Trabzon Kavacýklý Ortaokulu ile karþýlaþarak grup maçlarýný tamamlayacak. 18 takým dört gruba ayrýldý. A ve B gruplarý beþerli, C ve D gruplarý ise dörderli olarak müücadele edecekler. Grup maçlarý sonunda ilk iki sýrayý alan takýmlar çeyrek finalde çapraz olarak karþýlaþacaklar. Çekilen kura sonucunda A grubunda Fen Ýþleri Müdürlüðü, Etüt, Proje ve Mali Hizmetler Müdürlüðü, Temizlik Ýþleri Müdürlüðü 2, Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü ve Hal Müdürlüðü, B grubunda Temizlik Ýþleri Müdürlüðü 2, Ýtfaiye Müdürlüðü 2, Bilgi Ýþlem Müdürlüðü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüðü. C grubu Park ve Bahçeler Müdürlüðü 1, Veteriner Ýþleri Müdürlüðü, Zabýta Müdürlüðü, Tesisler Müdürlüðü, Þehircilik ve Yapý Kontrol Müdürlüðü. D grubu Park ve Bahçeler Müdürlüðü 2, Ýtfaiye Müdürlüðü, Özel Kalem Müdürlüðü ve Destek Hizmetleri Müdürlüðü. Nisan pazartesi günü oynanacak maçlarla baþlayacak olan turnuvada ilk maçlarýn programý ise þöyle oldu: A grubunda: Cumhuriyet YBO - ME- TEM. Kargýgücü - Adliye, Belediye - Karakise. B grubunda ise Anadolu Lisesi - Hacýhamza, TEAÞ - Esnaf, OrmanMüftülük maçlarý oynanacak. Ýki grupta oynanacak maçlar sonunda Bölgesel Hakem Mehmet Ali Cýrýl Samsunspor ile Orduspor A2 takýmlarý arasýndaki maçý yönetecek. 12 Nisan pazar günü saat de Doðupark Nuri Asan Tesislerinde oynanacak maçta Mehmet Ali Cýrýl ýn yardýmcýlýðýný ilimizden Emre Alagöz ile Amasya dan Birkan Tiryaki yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Samsun dan Onur Can Aygün. Maçýn gözlemcisi ise Süleyman Çýnaroðlu. Mehmet Ali Cýrýl Kargý Belediyesi nden voleybol turnuvasý Kargý Belediyesi tarafýndan düzenlenen Bahar Þenlikleri voleybol turnuvasý baþlýyor. Turnuvanýn teknik toplantýsýna 12 takým katýldý ve gruplar belirlendi. Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen teknik toplantýnýn açýlýþ konuþmasýnda ilk kez düzenleyecekleri bu turnuvanýn birlik ve beraberlik içinde geçmesini ve kimsenin birbirini kýrmayacak þekilde geçmesini diledi. Bahar ayýnda bu tür sosyal aktiviteler yaparak hem ilçe halkýnýn kaynaþmasýný hem spor yapmasýný hemde saðlýklý olmalarýný arzu ettiklerini belirten Baþkan Þen sportif, kültürel etkinliklerin bundan sonrada devam edeceðini belirtti. Konuþmanýn ardýndan çekilen kura sonucunda A grubunda Cumhuriyet YBO, Metem, Adliye, Karakise, Belediye, Kargýgücüspor, B grubunda ise Anadolu Lisesi, Hacýhamza, Esnaf, Orman, Müftülük ve TEAÞ takýmlarý yer aldýlar. 13 ilk iki sýrayý alan takýmlar çapraz olarak yarý finalde karþýlaþacak. Kazanan takýmlar þampiyonluk kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük maçý oynayacak. Bahar Þenlikleri Voleybol turnuvanýn kura çekimine Belediye Baþkaný Zeki Þen yaptý Turnuvada mücadele edecek takým temsilcileri kura çekimi sýrasýnda görülüyor

15 (Ç.HAK:778) ELEMANLAR ARANIYOR ÝSTANBUL DA HÝZMET VERDÝÐÝMÝZ FABRÝKADA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE; yaþ arasý, Askerliðini yapmýþ, Üretim, Sevkiyat ve Paketleme iþinde çalýþacak elemanlar aranýyor. Konaklama ve yemek iþveren tarafýndan karþýlanacaktýr. ÜCRET : 1940 TL + SGK + SERVÝS FIRAT PLASTÝK A.Þ. Ýletiþim bilgileri; ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere askerliðini yapmýþ bay tezgahtar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. ER TÝCARET MAKÝNA HIRDAVAT Adres: Aþaðý San. 4. Sk. No: 26 Tel: (Ç.HAK:787) ELEMAN ARANIYOR Þirketimizde imalat üretim departmanýnda görevlendirilmek üzere 40 yaþ altý erkek personel alýnacaktýr. Teknik Ateþ Ltd. Þti. (Ç.HAK:780) Organize San. Bölgesi Ece Seramik karþýsý Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere yaþlarý arasýnda bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Asmalý Ocakbaþý Karakeçili Mah. Kültür Sokak No: 4/D (Ç.HAK:792) OSB YANINDA SATILIK ÇÝFTLÝK Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yanýnda 2 bin m 2 si kapalý, toplam 6 bin 200 metrekare alana sahip tavuk çiftliði sahibinden satýlýktýr. Ýmalatçýlar için uygun olan tesiste kuyu ve (Ç.HAK:791) (Ç.HAK:790) (Ýstikbal Mobilya karþýsý) Tel: trafo bulunmaktadýr. Ýrt. Tel: Satýlýk Arsa Ata Caddesi nde toplamda 765 m2 olan iki adet arsada þahsýma ait olan 64 m2 ve 128 m2 olan arsa hissem satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:774) (Ç.HAK:724) (Ç.HAK:603) (Ç.HAK:588) SATILIK HOBÝ BAHÇESÝ Sarmaþa Çiðdem Tepe de þehri gören, içinde 40 adet meyvesi olan 950 m2 kullaným alaný olan bahçe sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynakçýlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahpsen yapýlmasý rica olunur. Gazel Deðirmen Makinalarý San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:729) SATILIK ÇAY OCAÐI Saðlýk sorunlarý sebebiyle, faal durumda olan ve günlük 500 çay satýþýna sahip çay ocaðý devren satýlýktýr. Mür. Tel: Adres: Organize San. Bölgesi 8. Cad. No: 4 Tel: SAHÝBÝNDEN SATILIK S PLAKA Volkswagen Crafter 22+1 servis aracý S plakasý ile birlikte satýlýktýr KURYE ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere motor kullanabilen askerliðini yapmýþ tercihen evli bay kurye alýnacaktýr. Aktif Ýleti Kurye Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: CUMARTESÝ 11 NÝSAN Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Erka Ofis Kýrtasiye Çalýþma Arkadaþlarý Arýyor Reyon görevlisi ve ön muhasebe için en az lise mezunu yaþ arasý bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Yavruturna Mah. (Ç.HAK:644) (Ç.HAK:752) (Ç.HAK:745) Kavukçu Sok. No: 3 (Ýkinci Bahar Yaný) Satýlýk Düðün Salonu ve Kýraathane Halen faal durumda 25 senelik müþteri potansiyeli çok iyi olan düðün salonu ve kýraathane satýlýktýr. AKKENT TOKÝ de KÝRALIK DAÝRE (Ç.HAK:380) Not: Ayrý ayrý da satýlabilir. Mür. Tel: Devren Satýlýk Halý Yýkama Küçük Sanayi Sitesinde halen faal durumda bulunan halý yýkama tesisi satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Laboratuvarda görevlendirilmek üzere askerliðini yapmýþ bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:772) Devren Kiralýk Ýþyeri Saðlýk sorunlarým nedeniyle Can Oto Yýkama ve Yaðlama devren kiralýktýr. (Ç.HAK:771) Tekin Karo San. Tic. Ltd. Þti ELEMAN ARANIYOR Banvit piliç ürünleri satýþýnda pazarlamacý olarak çalýþacak, ehliyeti olan lise mezunu BAY eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. AKSOYLAR GIDA LTD. ÞTÝ. Adres: Gýda Toptancýlar Sitesi 29. Sokak (Ç.HAK:776) No: 38 Tel: Nihat Can m2 Mür. Tel: Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA ÖZEL HASTANE HÝSSESÝ (Ç.HAK:784) SAHÝBÝNDEN SATILIK Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:558) Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere pazarlama konusunda deneyimli, 30 yaþýný aþmamýþ, B sýnýfý ehliyeti olan, seyahat engeli olmayan, sanayi ürünleri konusunda tecrübeli, kefil verebilecek, maaþ+prim çalýþacak bay eleman alýnacaktýr. Koloðlu Makina Hýrdavat (Ç.HAK:727) Aþaðý San. 6. Çelik Sok. No: 32 Mür. Tel: Bayan Personel Alýnacaktýr Þirketimizin ön muhasebe departmanýnda görevlendirilmek üzere en az lise mezunu bayan personel alýnacaktýr. Adres : ARAR ÇELÝK SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ (Ç.HAK:741) Devren Satýlýk Halen faal durumda olan müþteri potansiyeli mevcut Oto Kuaför Klinik devren satýlýktýr (Ç.HAK:768) (Ç.HAK:779) KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ.SANAYÝ CADDESÝ NO:90-92 ÇORUM Deðeri: TL Satýlýk Selvi Kavak 50 adet selvi kavak satýlýktýr. Mür. Tel:

16 Belediyespor dan baþsaðlýðý Çorum Belediyespor Yönetimi Halit Kýlýç için baþsaðlýðý mesajý yayýnladý. Kulüpten yapýlan yazýlý açýklamada Çorum futboluna uzun yýllar hizmet eden ve Belediyespor da da görev yapan Halit Kýlýç ýn tedavi gördüðü Ankara GATA da hayatýný kaybetmesinin derin üzüntüsünü içinde olduklarýný belirterek ailesine ve tüm spor camiasýnýn baþ saðlýðý dilendi. Halit hocayý kaybettik. Evet yaklaþýk iki aya yakýn bir süredir yaþam mücadelesi veren Halit Kýlýç (51) sabah erken saatlerinde geçirdiði kalp krizi sonunda hayatýný kaybetti. Yaklaþýk iki ay önce yüksek tansiyon nedeniyle kaldýrýldýðý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi yoðun bakýmýnda uzun süre yaþam mücadelesi veren Halit Kýlýç 20 gün önce tedavisine devam ettirmek için ambulansla Ankara GATA ya nakledilmiþti. Burada midesinden ameliyat geçiren Halit Kýlýç dün sabah saat sýralarýnda kalp krizi geçirdi. Yaklaþýk bir saat süren uðraþa raðmen geri getirilemeyen Halit hoca hayatýný kaybetti. Sabah erken saatlerinde gelen bu haberin ardýndan tüm Çorum spor caiasý büyük bir hüzün Halit hocayý kaybettik Tedavi gördüðü GATA da dün sabah saatlerinde geçirdiði kalp krizi sonunda hayatýný kaybeden Halit Kýlýç bugün öðlen namazýnýn ardýndan kýlýnacak cenaze namazý sonunda Ulu Mezar da topraða verilecek. yaþadý. Halit Kýlýç ýn cenazesi dün akþam saatlerinde Ankara dan alýnarak Çorum a getirildi ve Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morguna konuldu. Kýlýç ýn cenazesi bugün sabah saat da morgdan alýnarak Ulu Cami ne getirilecek ve öðlen namazýnýn ardýndan Ulu Mezar da topraða verilecek. Çorum HAKÝMÝYET Halit Kýlýç a allahtan rahmet kederli ailesi ve yakýnlarý ile tüm spor camiasýna baþsaðlýðý diler. Kadeþim mekanýn cennet olsun... Duyduk üzüldük umudumuzu kestik. Ancak rabbim tüm sevenlerinin dualarý sonucunda umut veren geliþmeler yaþadýk. Önce tepki vermeye baþladý ardýndan uzun uðraþlar sonucunda tedavisinin daha iyi yapýlabileceði Ankara GA- TA'ya giderken ambulansa bindirildiði anki el sallamasýyla mutlu olduk. Ankara'daki tedavisinden bazen iyi bazen kötü haberler alýyorduk. Kimi zaman sevinip kimi zaman üzülüyorduk. Ancak yaþadýðý rahatsýzlýðýn vücutta yarattýðý büyük tahribatý yenmek o kadar kolay deðildi. Dün sabah saatlerinde geçirdiði rahatsýzlýktan farklý olarak kalp krizi geçiren Halit hoca bu kez direnemedi. Çorumlu olmamasýna karþýn Çorumspor'da futbol oynamaya baþladýðý günden itibaren tüm Çorumlularýn sevgisini kazanmýþ ve uzun yýllar kýrmýzý siyahlý formayý giydikten sonra aktif futbol hayatýnýn ardýndan antrenör olarak Çorum'a hizmet vermeye devam etti. Temiz kalbi ile her zaman gülümseyen yüzü ile gerçek bir dostu kaybettik bugün. Ne diyebiliriz ki rabbim ona bu kadar ömür vermiþ aldý onu bizden. Yapacak bir þey yok, tek yapabileceðimiz arkasýndan dua etmek. KADEÞÝMMM allah yerinde rahat ettirsin. Ailesine sabýr tüm sevenlerine baþsaðlýðý diliyorum. Halil ÖZTÜRK CUMARTESÝ 11 NÝSAN 2015 Belediyespor Batman a hazýrlanýyor Belediyespor un oynamadan üç puan alacaðý haftada grupta zorlu maçlar oynanacak. 30. hafta heyecaný yarýn Çorum Belediyespor un oynamadan üç puan alacaðý haftada ligin 30. hafta maçlarý yarýn oynanacak. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn ligden çekilen Bozüyükspor dan oynamadan üç puan alacaðý haftada grupta birbirinden kritik maçlar oynanacak. Lider Tuzlaspor play-off mücadelesi veren Kýzýlcabölükspor deplasmanýnda galibiyet ve liderliðini devam ettirmek istiyor, Lig ikincisi Darýca Gençlerbirliði ise azda olsa play-off umudu Bölgesel Amatör Lig de temsilcimiz Ulukavakspor son maçýnda yarýn saat de Çarþamba Yeniþehir Stadý nda Çarþambaspor ile karþýlaþacak. Ligden direk düþmemeyi geçtiðimiz hafta sahasýnda Termespor u 2-0 yenerek garantileyen Ulukavakspor yarýn oynayacaðý Çarþambaspor maçýndan puan veya puanlarla ayrýlarak baraj maçý öncesinde moral bulmak amacýnda. Ev sahibi Çarþambaspor ise Samsun içi sýralamasý açýsýndan önem taþýyan bir maç bulunan Manavgatspor deplasmanýnda üç puan arayacak. Kýrýkhanspor sahasýnda Ýstanbulspor önünde play-off umutlarýný artýrmak için galibiyetten baþka bir þey düþünmüyor. Bursa Nilüferspor oynayacak. Ladik Belediyespor ile Samsun takýmlarý arasýnda ilk iki sýrada yer alarak baraj maçý oynamayý amaçlayan Çarþambaspor yarýn sahasýnda oynayacaðý Ulukavakspor maçýný kazanýp Ladik Belediyespor un Güzel Orduspor deplasmanýnda kaybetmesini bekleyecek. Ulukavakspor Teknik Direktörü Yusuf Aydemir takým olarak ligden düþmesi kesinleþen Þekerspor karþýsýnda galip gelerek geçen haftaki kaybýný telafi etmek amacýnda. Batman Petrol ise Gaziosmanpaþa deplasmanýnda alacaðý üç puanla umulanmak amacýnda. 3. Lig 1. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri Yarýn: Nilüfer - Þekerspor: Tolga Þinoforoðlu (Kütahya) Zonguldak-Niðde Bel: Mehmet Güngör (Kocaeli). Manavgat-Darýca: Menmet Beytekin (Mardin) Kýrýkhan - Ýstanbulspor: Aytaç Coþar (Ankara). Gaziosmanpaþa-Batman: Deniz Gültekin (Ýzmir) Tirespor- Adliye: Ömer Tolga Güldibi (Kocaeli). Kýzýlcabölük- Tuzlaspor: Hasbi Dede (Giresun). Cumhuriyet finallere Trabzon ile baþlýyor Çarþamba da Osmancýk provasý BAL temsilcimiz Ulukavakspor sezonun son maçýnda yarýn saat de Çarþamba Yeniþehir Stadý nda Çarþambaspor ile karþýlaþacak. Teknik Direktör Yusuf Aydemir, Çarþambaspor önünde kazanmak için mücadele edeceklerini ancak asýl baraj maçýnýn provasýný yapacaklarýný sakat ve cezalý vermek istemediklerini söyledi. oldukça bir süreç sonunda ligden direk düþmemeyi geçen hafta garantilediklerini ve Çarþambaspor maçýnda Baraj maçýnýn provasýný yapmayý amaçladýklarýný söyledi. Her maça olduðu gibi bu maçada kazanmak için çýkacaklarýný belirten Aydemir, Tabiki bizim için bu aþamadan sonra asýl baraj maçýnda oynayacaðýmýz karþýlaþma. Harun AKKAYA Hafta sonunu oynamadan üç puanla kapatacak olan Çorum Belediyespor gelecek hafta sonu Batman Petrolspor ile deplasmanda oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý antrenmanla sürdürdü. Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan antrenmana belinde aðrýsý olan Sefa Akýn dýþýnda tüm futbolcular katýlýrken arka adelesinde aðrý olan Oðuzhan takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptý. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenman daha sonra dar alanda pas ve kanat varyosyanlarý ile devam etti. Çalýþmanýn son bölümünde ise taktik çalýþma yapan kýrmýzý siyahlý takým hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çalýþma ile sürdürecek. Cenaze için antrenman sabah Çorum Belediyespor bugün yapacaðý antrenmaný eski Teknik Direktörü Halit Kýlýç ýn cenaze töreni için sabah yapacak, Teknik Direktör Yavuz Ýncedal antrenmaný sabah saat da yapacaklarýný ve ardýndan da öðlen namazýndan sonra topraða verilecek olan Halit Kýlýç ýn cenaze törenine topluca katýlacaklarýný söyledi. Kýrmýzý Siyahlýlar yarýný dinlenerek geçirecek ve pazartesi gününden itibaren Batman maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürecek. Çarþambaspor maçýnda bu maçýn provasýný yapacaðýz ve sakatlýk ve cezalý futbolcu vermeden karþýlaþmayý tamamlamak önceliðimiz olacak. Ulukavakspor olarak hem kulubümüzü hemde ilimizi en güzel þekilde temsil etmenin çabasý içindeyiz dedi. Okullu Yýldýzlar futsal Türkiye finalleri bugün Gaziantep de baþlýyor. Çorum þampiyonu Cumhuriyet Ortaokulu bugün ilk maçýnda Trabzon önünde galibiyet arayacak. Türkiye yarý finallerinden yükselen sekiz takýmýn mücadele edeceði finallerde çekilen kura sonucunda Cumhuriyet Ortaokulu A grubunda Trabzon Beþirli ÝMKB, Ankara Muammer Þahin ve Konya Mehmet Akdoðan Ortaokulu ile birlikte yer aldý. Gazikent Spor Salonu nda bugün baþlayacak Türkiye finallerinde Çorum Cumhuriyet Ortaokulu bugün saat da Trabzon Beþirli Çarþamba-Ulukavak maçýný Can yönetecek Bölgesel Amatör Lig 5. grupta temsilcimiz Ulukavakspor un yarýn Çarþambaspor ile deplasmanda oynayacaðý maçý Kýrýkkale bölgesi hakemlerinden Dursun Can yönetecek. Maçýn yardýmcý hakemi ise Ankara dan Mehmet Sebetci ve Emre Tatar. Maçýn dördüncü hakemide Kýrýkkale den Ömer Karataþlýk. Gözlemci ise Burhanettin Çaðlar. Gaziantep te bugün baþlayacak Yýldýzlar futsal Türkiye finallerinde Çorum Cumhuriyet Ortaokulu Trabzon, Ankara ve Konya temsilcileri ile A grubunda yer Dursun Can ÝMKB ile karþýlaþacak. Ýkinci maçýnda yarýn saat da Ankara Muammer Þahin ile karþýlaþacak Cumhuriyet son maçýnda ise pazartesi günü saat de Konya Mehmet Akdoðan Ortaokulu ile karþýlaþacak. Türkiye Spor Yazarlarý Derneði (TSYD) Çorum Þubesi Baþkaný Selahattin Ezer, yaptýðý açýklamayla hayatýný kaybeden spor adamý Halit Kýlýç la ilgili olarak bir baþsaðlýðý mesajý yayýmladý. Ezer, Çorum un önemli bir spor adamýný genç yaþta kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaþadýklarýný ifade ederek sözlerini þöyle sürdürdü: Gerek Çorumspor da futbolcuðu döneminde gerekse de teknik direktörlük döneminde Grup maçlarý sonunda ilk iki sýrayý alan takýmlar bir günlük dinlenmenin ardýndan 15 Nisan çarþamba günü çapraz olarak yarý finalde karþýlaþacak kazanan takýmlar perþembe günü ise þampiyonluk maçýna çýkacaklar. Cumhuriyet Ortaokulu grup ve yarý final grup maçlarýndan namaðlup olarak çýkarak Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazanmýþtý. Finallerde de hedef kürsüye çýkarak madalya kazanmak. Cumhuriyet Ortaokulu futsal takýmý Türkiye finallerinde mücadele edecek TSYD den Kýlýç a baþsaðlýðý hem Çorum hem de ülke futboluna deðer kazandýran ve herkesin sevgisini kazanan deðerli spor adamý Halit Kýlýç ý kaybetmenin üzüntüsünü yaþýyoruz. Türkiye Spor Yazarlarý Derneði Çorum Þubesi olarak Çorum sporuna önemli katkýlarý olan Halit Kýlýç a Allah tan rahmet, yakýnlarýna ve sevenlerine baþ saðlýðý dileriz. Tüm spor camiasýnýn baþý saðolsun.

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Ülkücüler külliye açtý

Ülkücüler külliye açtý Kurt tan ilk mesaj AK Parti Çorum Boðazkale Ýlçe Baþkanlýðý'nýn danýþma meclisi toplantýsý yapýldý. AK Parti Çorum milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, kadýn

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

Camiler bu topraklarýn mührü'

Camiler bu topraklarýn mührü' ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 23 EKÝM 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü, din görevlilerini aðýrladý. Hakkari den acý haber Çorumlu uzman çavuþ þehit düþtü RECEP MEBET Çorumlu Uzman

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti

Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti İnanç odaklı bir firma olarak biz, Hz. Allah ın ve Resulullah Efendimiz in (s.a.v.) misafirlerine hizmet etme şuuruna sahibiz 29 yıllık tecrübemiz ve yüksek ilmi değerlerle

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor.

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor. ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 22 EKÝM 215 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Gençler için dikkat çeken proje Muzaffer Külcü Hizmet siyasi yapýyoruz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mahalle ve köy muhtarlarýyla

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Vekâleti verin, Çorum u hakkýyla temsil edeyim Ýþ Adamý Mustafa Yaðlý, AK Parti

Vekâleti verin, Çorum u hakkýyla temsil edeyim Ýþ Adamý Mustafa Yaðlý, AK Parti Alperen Ocaklarý ndan hatim organizasyonu Muhsin Baþkan ve þehitleri Kuran ziyafetiyle anacaklar Çorum Alperen Ocaklarý, BBP nin merhum lideri Muhsin Yazýcýoðlu ve þehitler için hatim organizasyonu baþlattý.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - ŞUANDA TÜRKİYE DE ÖRNEK ALINMASI GEREKEN BİR KURUM VARSA BU SOSYAL GÜVENLİK KURUMUDUR - BU BELGEYİ ALMAMIZA

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı