Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri"

Transkript

1 Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri

2 . Kitap Revizyon Tarihi: Kitap Baský Tarihi: Revizyon No: 1

3 Duvar ve Döþeme/Tavan Tipi Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ 3 Garanti ve Servis 3 Güvenli Kullaným Ýçin 4 Doðru ve Verimli Kullaným Ýçin 5 Ürün Tanýtým Bilgileri 7 Ürün Tipleri 7 Teknik Özellikler 9 Ürün Özellikleri 12 Montaj Bilgileri 28 Kullaným Bilgileri 31 Fan Hýzlarý 32 Hi-power Modu 33 Panjur Konumlarý 34 Çalýþtýrma Modlarý 35 Uzaktan Kumanda 36 Otomatik Mod Seçimi 38 Hafýzaya Eriþim 38 Eco-Logic 39 ON/OFF Timer Ve Program Tekrarlama 40 Seçilebilir Frekansla Kumanda 41 Bakým 42 Sel-Diagnosist 42 Uyarýlar 43 Filtrelerin Temizlenmesi 44 Servis Çaðýrmadan Önce 46

4 3 GÝRÝÞ Evinizde/iþyerinizde hava koþullandýrma gereksiniminiz için TOSHIBA klimalarýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzunda TOSHIBA- RAS Serisi Standart ve Inverterli Duvar Tipi (GK) klimalar ile döþeme/tavan tipi (UF) klimalarýn bütün tiplerinin teknik özelliklerini ve iþlevlerini, tanýtýcý bilgilerini, çalýþtýrýlmasý ve bakýmýna iliþkin açýklamalarý bulacaksýnýz. ALARKO CARRIER, kýrk yýlý aþan deneyimi, yurt çapýnda yaygýn bayi ve servis aðý ile sürekli hizmetinizdedir. Herhangi bir sorununuzda ALARKO CARRIER'a baþvurmanýzý rica ederiz. Bu kullanma kýlavuzu klimanýzýn ilk çalýþtýrmasý sýrasýnda ve daha sonraki kullanýmlarýnýzda sürekli baþvuru kaynaðýnýz olmasý için hazýrlanmýþtýr. Cihazýnýzýn ayrýlmaz parçasýdýr. Lütfen dikkatle koruyunuz. DÝKKAT! Klimanýzý çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu lütfen dikkatle inceleyiniz. Herhangi bir sorunuz olursaklimanýzýn ilk çalýþtýrmasýný yapacak olan ALARKO CARRIER YETKÝLÝ SERVÝSÝ'ne baþ vurabilirsiniz. DÝKKAT! Bu cihaz sadece tasarým amaçlarýna ve teknik özelliklerine uygun koþullarda çalýþtýrýlabilir. GARANTÝ ve SERVÝS Klimanýz malzeme ve iþçilik hatalarýna karþý 3 (üç) yýl garantilidir. Standart dýþý, uygun olmayan montaj ve tamiratlardan, elektrik beslemesindeki düzensizliklerden oluþabilecek arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr. Klima cihazlarýyla ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan belirlenen minimum kullaným ömrü 10 (on) yýldýr. Ýmalatçý veya ithalatçý firmalar bu süre içerisinde cihazlarýn bakýmýný ve onarýmýný yapmak, yedek parçalarýný saðlamak zorundadýr. Bu cihazla birlikte verilen Garanti Belgesi, cihazý aldýðýnýz bayi tarafýndan doldurularak bir bölümü size verilecektir. Bu belge üzerindeki bilgileri lütfen dikkatle inceleyiniz. Garanti süresi içinde bu belgeyi saklamanýz ve garanti iþlemlerinden yararlanabilmek için Yetkili Servis Elemanýna göstermeniz gerekir.

5 4 Yetkili olmayan elemanlarýn cihaza müdahaleleri veya orjinal olmayan yedek parçalarýn kullanýlmasý sonucu meydana gelebilecek arýzalarýn sorumluluðu uygulayana aittir. Klimanýza bakým gerektiðinde, klimanýzla birlikte verilen ALARKO CARRIER YETKÝLÝ SERVÝSLER kitapçýðýndan iliniz ve bölgenizdeki yetkili servisi bulabilirsiniz. GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN Cihazýnýzý kendiniz monte etmeyiniz. Bu cihazlarýn teknolojisi kullanýcý tarafýndan kullanýma hazýrlanmasý için uygun deðildir. Tüm montaj ve baðlantý iþlemleri Alarko Yetkili Servisi tarafýndan yapýlmalýdýr. Bakým/ Onarým için Yetkili Servise baþvurunuz. Tehlikeli bir elektrik akýmýna maruz kalmamak için cihazýn parçalarýný çýkarmak ya da bakým ve onarýmýný yapmak gibi iþlemleri kendiniz yapmaya çalýþmayýnýz. Bu cihazýn teknolojisi ve parçalarý, kullanýcýnýn bakým ve onarým yapmasýna uygun deðildir. Taþýnýrken, cihazýn sökülmesi ve yeniden yerleþtirilmesi için yetkili servis elemanýna baþvurunuz. Hava giriþ veya çýkýþ panjurlarýna parmaðýnýzý ya da baþka nesneleri sokmayýnýz. Cihazýn içinde yüksek hýzda bir fan çalýþtýðý için yaralanabilirsiniz. Küçük çocuklara özellikle dikkat ediniz. Klimanýzý kapatmak için kumandayý kullanýnýz, fiþi çekerek ya da devre kesiciyi kapatarak klimayý kapatmayýnýz. Arýza durumunda (yanýk kokusu vb.) cihazý hemen kapatýnýz, elektrik beslemesini kesiniz ve yetkili servis elemanýna baþ vurunuz. Klimadan akan suyu içmeyiniz, temizlik için kullanmayýnýz. Cihazýnýzý uzun bir süre kullanmayacaksanýz elektrik besleme baðlantýsýný kesiniz. Çocuklarýn cihazýnýzýn iç ve dýþ ünitesine, ulaþmamasý için gerekli önlemleri alýnýz. Beklenmedik kazalara neden olabilir. Klimanýzýn yakýnýnda yanýcý gazlar bulundurmayýn ve kullanmayýn.

6 5 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN Soðuk hava akýmýnýn önünde uzun süre kalmayýnýz; saðlýðýnýza zarar verebilir. Kullaným sýrasýnda arada bir odayý havalandýrýnýz. Hayvan ya da bitkileri doðrudan hava akýmýnýn karþýsýnda býrakmayýnýz. Uzun süre doðrudan sýcak ya da soðuk hava akýmýna maruz kalmak bitki ve hayvanlara zarar verebilir. Hava filtresini takmadan cihazýnýzý çalýþtýrmayýnýz. Aksi halde iç kýsýmlarýnda kir ve toz birikeceðinden arýzaya neden olabilir. Ýç üniteyi ve uzaktan kumandayý televizyon ve radyolardan en az bir metre uzaða yerleþtiriniz. Sinyal radyasyonu sistemi olumsuz etkileyip arýzaya neden olabilir. Hava çýkýþ ve hava giriþ panjurlarýnýn önünü kapatmayýnýz. Bu noktalarda hava akýmýnýn engellenmesi cihazýn verimini düþürür, arýzaya ve zarara neden olabilir. Cihazýnýz þömine ya da benzeri bir ýsýtýcý aygýta yakýn olmamalýdýr. Klimanýzýn yakýnýna ýsýtýcý aygýt koymayýnýz. Aþýrý sýcak dýþ muhafazaya zarar verebilir. Temizlik isþlemlerinden sonra hava giriþ panjurunu tam olarak yerleþtirmeye özen gösteriniz. Klimanýzýn bulunduðu ortama girip çýkarken kapýlarý uzun süre açýk býrakmayýnýz. Klimanýn verimi düþebilir. Klimanýza doðrudan güneþ ýþýðý geliyorsa perde veya panjur kullanýnýz. Klimanýzýn yakýnýnda buhar çýkaran cihazlar bulunmamalýdýr. Soðutma sýrasýnda iç ortamda su damlacýklarý oluþabilir. Klimanýzý uygun iç ortam sýcaklýðýna ayarlayýnýz. Hava akýþ yönünü doðru ayarlayýnýz.

7 6 Uzaktan Kumanda Cihazýnda Dikkat Edilecek Hususlar Klima cihazýyla uzaktan kumanda cihazý arasýnda bir duvar, perde ya da benzeri bir cisim varsa, sinyaller tam olarak iletilemez. Pencereden gelen kuvvetli güneþ ýþýðý kumanda cihazýnýn çalýþmasýný etkiler. Güçlü ýþýk kaynaklarý kumanda cihazýnýn çalýþmasýný etkileyebilir. Uzaktan kumanda cihazý bir baþka elektrikli cihazý da çalýþtýrýyorsa bu cihazý kaldýrýnýz ya da yetkili servis elemanýna danýþýnýz. Uzaktan kumanda cihazýnýnýn, doðrudan güneþ ýþýðý ya da ýsýtma aracý gibi kaynaklardan gelebilecek sýcaklýklara maruz kalmasýna engel olunuz. Kumanda cihazýný yere sertçe býrakmayýnýz, düþürmeyiniz ve çarpmayýnýz. Kumanda cihazýnýn üzerine aðýr bir cisim koymayýnýz. Cihazý su sýçramalarýndan ve ýslanmaktan koruyunuz. Cihazýnýzý uzun bir süre kullanmayacaksanýz uzaktan kumanda ünitesinin pillerini çýkarýnýz. Pilin akmasýyla doðabilecek zararlarý önlemek için pilleri çýkarýnýz. Akan pil cildinize, gözlerinize ya da aðzýnýza deðdiðinde hemen bol suyla yýkayýnýz ve doktora baþvurunuz. Çocuklarýn kumanda cihazýnýn pillerini yutmasýný önlemek için gerekli önlemleri alýnýz. Pil yutulduðunda çok zararlý olabilir. Yanlýþlýkla pil yutan bir çocuðun bunu çýkarmasýný saðlayýnýz ve doktora baþvurunuz.

8 7 Duvar Tipi DIÞ ÜNÝTELER ÝÇ ÜNÝTELER: Isý Pompalý RAS-07GKHP-E BTU / 2,00-2,05 kw (Soðutma 2,00-2,05 kw (Isýtma) RAS-10GKHP-E BTU / 2,65-2,70 kw (Soðutma) 2,95-3,00 kw (Isýtma) RAS-07GAH-E RAS-10GAH-E DIÞ ÜNÝTELER ÝÇ ÜNÝTELER: Isý Pompalý RAS-13NKHP-E BTU / 3,55-3,60 kw (Soðutma) 4,10-4,15 kw (Isýtma) RAS-18NKHP-E BTU / 5,05-5,05 kw (Soðutma) 5,80-5,90 kw (Isýtma) RAS-24NKHP-E BTU / 6,30-6,30 kw (Soðutma) 6,80-6,90 kw (Isýtma) RAS-18N2AH-E RAS-18NAH-E RAS-24NAH-E

9 8 Duvar Tipi- INVERTER ÝÇ ÜNÝTELER: DIÞ ÜNÝTELER Isý Pompalý RAS-10GKV-E BTU / 2,50 (0,9-3,0) kw (Soðutma) 3,20 (0,7-4,0) kw (Isýtma) RAS-13GKV-E BTU / 3,50 (1,5-3,9) kw (Soðutma) 4,20 (1,5-5,8) kw (Isýtma) RAS-16GKV-E BTU / 4,62 (1,2-5,2) kw (Soðutma) 5,90 (1,3-7,4) kw (Isýtma) RAS-10GAV-E RAS-13GAV-E RAS-16GAV-E Döþeme (Konsol) /Tavan Tipi DIÞ ÜNÝTELER ÝÇ ÜNÝTELER: Isý Pompalý RAS-18UFHP-E BTU / 5,00 (5,00-5,00) kw (Soðutma) 5,70 (5,70/5,80) kw (Isýtma) RAS-24UFHP-E BTU / 6,10 (6,10-6,20) kw (Soðutma) 6,80 (6,80-6,90)kW (Isýtma) RAS-18NAH-E RAS-24NAH-E

10 9 Teknik Özellikler: Duvar Tipi / Isý Pompalý Sistem Tip Ýç Ünite Dýþ Ünite Besleme Gücü Soðutma Kapasitesi V/Faz/Hz kw COP Isýtma Kapasitesi kw COP Güç Tüketimi Soðutma Isýtma kw kw Çalýþma Akýmý Soðutma Isýtma A A Ýç Ünite Boyutlar (YxGxD) Net Aðýrlýk Hava Debisi Fan Motor Çýkýþý mm kg m 3 /saat W Ses Seviyesi (Y/O/D)(H/M + M/L +/L) db Dýþ Ünite Boyutlar (YxGxD) Net Aðýrlýk Kompresör Çýkýþý Fan Motor Çýkýþý Ses Seviyesi mm kg W W db Borulama Sývý Tarafý Gaz Tarafý mm/inç mm/inç Baðlantý Biçimi Drenaj Max. Borulama Uzunluðu Þarjsýz Uzunluk Max. Borulama Yüksekliði Dýþ Ortam Sýcaklýk Sýnýrlarý Ýç çap mm m m m (Soð)/(Isý) 0 C 07 GKHP-E 07 GAH-E /1/50 2,00-2,05 3,28-3,01 2,00-2,05 3,70-3,47 0,61-0,68 0,54-0,59 2,84-2,92 2,50-2,55 275x790x /35/32/29/26 530x660x ,35 (1/4 ) 9,52 (3/8 ) Havþalý 16, /(-10)-24 Isý Pompalý (Isýtma+ Soðutma) (R-22) 10 GKHP-E 13 NKHP-E2 10 GAH-E 13 N2AH-E /1/ /1/50 2,65-2,70 3,55-3,60 2,85-2,76 2,89-2,83 2,95-3,00 4,10-4,15 3,51-3,49 3,47-3,40 0,93-0,98 1,23-1,27 0,84-0,86 1,81-1,22 4,45-4,42 5,65-5,45 4,05-3,92 5,50-5,30 275x790x x790x /36/33/30/26 41/38/35/33/31 550x780x x780x ,35 (1/4 ) 6,35 (1/4 ) 9,52 (3/8 ) 12,70 (1/2 ) Havþalý Havþalý 16,30 16, /(-10) /(-10) NKHP-E 18 NAH-E /1/50 5,05-5,05 2,63-2,48 5,80-5,90 3,22-3,03 1,92-2,04 1,80-1,95 9,20-9,70 8,70-9,50 298x998x /41/39/37/35 538x830x ,35 (1/4 ) 12,70 (1/2 ) Havþalý 16, /(-10) NKHP-E 24 NAH-E /1/50 6,30-6,30 2,59-2,51 6,80-6,90 2,85-2,77 2,43-2,51 2,39-2,49 11,50-11,40 11,50-11,58 298x998x /43/41/39/37 690x880x ,35 (1/4 ) 15,9 (5/8 ) Havþalý 16, /(-10)-24 SOÐUTMA Veri Koþullarý: Ýç ortam sýcaklýðý 27 0 C KT, 19 0 C YT ISITMA Veri Koþullarý: Ýç ortam sýcaklýðý 20 0 C KT Dýþ ortam sýcaklýðý 7 0 C KT, 6 0 C

11 10 Teknik Özellikler: Inverterli Duvar Tipi / Isý Pompalý Sistem Tip Ýç Ünite Dýþ Ünite Besleme Gücü Soðutma Kapasitesi V/Faz/Hz kw COP Isýtma Kapasitesi kw COP Güç Tüketimi Soðutma Isýtma kw kw Çalýþma Akýmý Soðutma Isýtma A A Ýç Ünite Boyutlar (YxGxD) Net Aðýrlýk Hava Debisi Fan Motor Çýkýþý mm kg m 3 /saat W Ses Seviyesi (Y/O/D) (H/M + M/L +/L) db Dýþ Ünite Boyutlar (YxGxD) Net Aðýrlýk Kompresör Çýkýþý Fan Motor Çýkýþý Ses Seviyesi mm kg W W db Borulama Sývý Tarafý Gaz Tarafý mm/inç mm/inç Baðlantý Biçimi Drenaj Max. Borulama Uzunluðu Þarjsýz Uzunluk Max. Borulama Yüksekliði Ýç çap mm m m m Dýþ Ortam Sýcaklýk Sýnýrlarý (Soð. 0 C)/(Isý. 0 C) Isý Pompalý (Isýtma+Soðutma) (R-410a) RAS-10GKV-E2 RAS-10GAV-E /1/50 2,50 (0,9-3,0) 3,29 (3,53-3,11) 3,20 (0,7-4,00) 3,81 (3,11-3,57) 0,73 (0,25-0,96) 0,81 (0,22-11,20) 3,42 (1,58-4,42) 3,69 (1,30-5,13) 275x790x Soð Isýt Soð:38-27,Isý: x660x Soð: 46, Isý: 47 6,35 (1/4 ) 9,52 (3/8 ) Havþalý 16, /(-10)-24 RAS-13GKV-E2 RAS-13GAV-E /1/50 3,50 (0,9-4,0) 3,27 (6,00-3,08) 4,20 (0,90-5,00) 3,72 (5,63-3,53) 1,04 (0,15-1,30) 1,10 (0,16-1,70) 4,84 (0,93-5,95) 5,16 (0,99-7,78) 275x790x Soð Isýt Soð:39-26,Isý: x780x Soð: 48, Isý: 50 6,35 (1/4 ) 9,52 (3/8 ) Havþalý 16, /(-10)-24 RAS-16GKV-E2 RAS-16GAV-E /1/50 4,62 (1,20-5,20) 2,85 (4,80-2,74) 5,90 (0,90-6,00) 3,41 (5,00-3,19) 1,59 (0,25-1,90) 1,62 (0,26-2,32) 7,20 (1,45-8,50) 8,32 (1,55-10,20) 275x790x Soð Isýt Soð:45-34,Isý: x780x Soð: 51, Isý: 53 6,35 (1/4 ) 9,52 (3/8 ) Havþalý 16, /(-10)-24 SOÐUTMA Veri Koþullarý: Ýç ortam sýcaklýðý 27 0 C KT, 19 0 C YT ISITMA Veri Koþullarý: Ýç ortam sýcaklýðý 20 0 C KT Dýþ ortam sýcaklýðý 7 0 C KT, 6 0 C

12 11 Teknik Özellikler: Döþeme / Tavan Tipi Sistem Tip Ýç Ünite Dýþ Ünite Besleme Gücü Soðutma Kapasitesi V/Faz/Hz kw COP Isýtma Kapasitesi kw COP Güç Tüketimi Soðutma Isýtma kw kw Çalýþma Akýmý Soðutma Isýtma A A Ýç Ünite Boyutlar (YxGxD) Net Aðýrlýk Hava Debisi Fan Motor Çýkýþý mm kg m 3 /saat W Ses Seviyesi (Y/O/D)(H/M+M/L+/L) db Dýþ Ünite Boyutlar (YxGxD) Net Aðýrlýk Kompresör Çýkýþý Fan Motor Çýkýþý Ses Seviyesi mm kg W W db Borulama Sývý Tarafý Gaz Tarafý mm/inç mm/inç Baðlantý Biçimi Drenaj Max. Borulama Uzunluðu Þarjsýz Uzunluk Max. Borulama Yüksekliði Ýç çap mm m m m Dýþ Ortam Sýcaklýk Sýnýrlarý (Soð 0 C)/(Isý 0 C) SOÐUTMA Veri Koþullarý: Ýç ortam sýcaklýðý 27 0 C KT, 19 0 C YT ISITMA Veri Koþullarý: Ýç ortam sýcaklýðý 20 0 C KT Dýþ ortam sýcaklýðý 7 0 C KT, 6 0 C RAS-18UFHP-E4 RAS-18UAH-E /1/50 5,00-5,00 2,50-2,35 5,70-5,80 3,11-2,90 2,00-2,13 1,83-2,00 9,60-10,25 8,60-9,90 633x1.093x /41/39/37/36 538x830x ,35 (1/4 ) 12,7 (1/2 ) Havþalý 16, /(-10)-24 Isý Pompalý (R-22) RAS-24UFHP-E4 RAS-24UAH-E /1/50 6,10-6,20 2,46-2,34 6,80-6,90 2,73-2,58 2,48-2,65 2,49-2,67 11,60-12,30 11,65-12,45 633x1.093x /44/42/39/37 690x880x ,35 (1/4 ) 15,8 (5/8 ) Havþalý 16, /(-10)-24

13 12 Ürün Kapasiteleri / Isý Pompalý- Sadece Soðutmalý Tipler Ürünleri Ýþlevsel Özellikleri

14 13 Ürün Kod Numarasý KANALSIZ SİSTEM Kapasite X BTU/h Multi tip M : 2 oda 3M : 3 oda 4M : 4 oda Geliþtirilme sene kodu Ülke orijini -: Anýlýyor X: Anýlmýyor Ýþlev Sembolü - : Soðutma-sabit hýzlý H : Isý pompalý- sabit hýzlý V : Isý pompalý- inverter CV: Soðutma- inverter Besleme Gücü Alan Sýnýflandýrmasý - : Anýlmýyor AR: 50 Hz, (Yüksek ambiyans) B : Suudi Arabistan C : Çin EA: Avusturalya E* : CE- Sabit hýzlý (R-22) E,ES: CE- sabit hýzlý (R-410A) HX: Hong Kong L : Latin Amerika T,T2: Taylant İkincil değişiklik (*) E : CE- Multi inverter (R-410A) dýþýnda K: Yüksek duvar (FCU) F: Konsol ve tavan fan coil üniteleri (FCU) A: Yoğuşma ünitesi (CDU) Örnek: G G

15 14 Ürün Özellikleri Sessiz Çalýþma Üç etkili hava filtreleri ve Zeýolite-Plus Filtre Kompresör Ýnverter Teknolojisi Sessiz Çalýþma SESSİZ ÇALIŞMA Düþük fan hýzýnda yalnýzca 26 db(a) ses seviyesi. Ayný ses seviyesinde daha fazla hava debisi. Yatak Odasý YENÝ TOSHÝBA UK-SERÝSÝ 7 ve 10 tipleri Kütüphane Cadde Maksimum ses seviyeleri Dünya Saðlýk Örgütü nün (WHO) önerileridir.

16 15 Üç etkili hava filtreleri ve Zeolite-Plus Filtre 1. Zeolite-plus Filtre: Sigara dumaný ve mutfak kokularýný tutar (0,0001 mikrometre). 2. Pasif Elektrostatik Filtre: Katý parçacýklarý tutar. 3. Anti-küf Filtre: Büyük katý parçacýklarý ve havadaki tozlarý tutar. NOT: Çift pasif filtre ve Zeolite-plus filtre sadece 18 ve 24 UK tiplerinde vardýr Zeolite-plus Filtre 0,0001 mikrona kadar küçük tozlarý ve kokulu molekülleri tutar (1 mikron= 0,001 mm) Evcil hayvanların kokusu Çöp kokusu Çöp kokusu Kurum Bakteril er Amonyak kokusu NOx*, SOx* Asitaldehit Formaldehit Sigara duman partikülleri Küf sporları Böcek ilacı partikülleri Polen Havadaki toz parçaları Virüsl er Zeolite-plus filtre Pasif elektrostatik filtre 0,0001 0,001 0,01 0, mikron

17 16 Zeolite-Plus Filtrelerin Özellikleri Güneþ ýþýðý Titanyumoksit O 2 Akti f oksijen Oksidizasyon Yenilenme Kirletici partikül Yenilenme Fotokatalitik oksidasyon rejenerasyon prosesi: 1. Zeolite-plus filtrenin içine yerleþtirilen titanyumdioksit (TiO 2 ) partikülleri UV ýþýnlarýndaki enerjiyi alýr, foto oksidasyon ve kirletici maddelerin çözülmesi süreci baþlar. 2. Oksijen atomlarý fiberler içinde biriken kirleticilerle birleþir, onlarý partiküllerinin yakýnýndaki filtre bölümleri temizlenir. 3. Difüzyön prosesi içinde fiber yüzeylerine, titanyumdioksit partiküller için yeni kirleticiler gelir. Böylece yenilenme prosesi bütün filtre yüzeyine yayýlýr. Filtrenin suyla yýkanmasýndan sonra filtre yüzeyi nemli kalýrsa kirleticilerin difüzyonu kolaylaþýr. Bu nedenle yeni Zeolite-plus filtreler, mükemmel biçimde yenilenen kapasitesi ile kuru foto-katalitik filtrelerle karþýlaþtýrýlabilir.

18 17 Zeolite-plus ve Geleneksel Aktif Karbon Filtrelerinin Karþýlaþtýrýlmasý Koku alýcý (deodorize) ve anti-bakteriyal yeni tip Zeolite-plus filtreler özelliklerini, nemli çalýþma koþullarýna dayanýklý özel tasarýmýna ve su geçirmez yapýsýna borçludur. Zeolite-plus filtreler, beþ yýl boyunca tam performansla çalýþabilir, bu süre geleneksel aktif karbon filtrelere göre 20 kat daha uzundur. Zeolite-plus filtre Aktif Karbon filtre Kirleticiler Fiber yüzey Kirleticiler Fiber yüzey Sol tarafta, Zeolite-plus filtrenin yüzeyi büyütülmüþtür. Yanýnda ise ayný oranda büyütülmüþ geleneksel aktif karbon filtre yüzeyi görülmektedir. Zeolite-plus filtrelerin çok fazla oluklu yüzeyi havadaki kirleticileri iki kat daha fazla tutabilir.

19 18 Zeolite-plus Filtrenin Yararý Zeki LED filtre göstergesi yandýðý zaman filtrenin temizlenme zamaný gelmiþtir. YENİ ZEOLITE FİLTRE Yenilemede iki yöntem: 1) Sabunlu suyla yýkama 2) Doðrudan güneþ ýþýðýna maruz býrakmak. Fotokatalitik ve yýkanabilir Standart fotokataliz ile yenileme Standart yýkama ile yenileme YENİ Zeolite-plus filtre Kirletici maddelerin yoğunluğu Çok fazla oluklu yüzey. Geleneksel aktif karbon filtrelerine göre iki kat daha etkili Zeolite-plus Filtre Kirletici maddeleri aktif karbon filtrelerine göre iki kat daha fazla tutar. dakika

20 19 Kompresörler Kompresör ON/OFF çalýþmasýnýn kompresör tarafýndan beslenen soðutma (ýsý pompalý tiplerde ýsýtma) kapasitesini sýnýrlandýrmaya yardým etmenin yaný sýra iç ortam sýcaklýðýný ayný düzeyde tutmak için ON/OFF çalýþma frekansýna baðlý olarak önemli bir sýnýrlandýrma iþlevi daha vardýr. Kompresörler, genellikle durduktan sonra 3 dakika geçtikten sonra tekrar çalýþmaya baþlayabilir (kompresörün çalýþmaya geç baþlama süresi soðutucu devresinin iç basýncýnýn dengelenmesi için gerekir: Bunun anlamý, kýsmi yük koþullarýnda (bir hava koþullandýrma cihazý için en fazla ortak çalýþma koþullarý) oda sýcaklýðý sürekli ayný düzeyde ve ayar deðerinin civarýndaki deðiþmelere duyarlý olacaktýr. HİBRİT INVERTER KONTROLLÜ SİSTEM Sýcaklýk Ayarý Geleneksel Tip Hibrit Inverter Kontrollü Tip Fazla soðutma Zaman Kompresör dönmeye baþlayýnca soðutucu devre basýncý aniden yükselir, bu durum uzun sürede anahtar komponentlerin, özellikle soðutma devresinin kaynaklarýna zarar verir. Kompresörün ON/OFF devresi fazla basýncý boþaltarak güvenirliði tam olarak saðlar. Isıl Þoklar Kompresörün Start-Stop döngüsü, her zaman, hava koþullandýrýcýnýn ana komponentlerinin sýcaklýðý sertçe deðiþir, bu deðiþim uzun sürede soðutucu devresinin ana komponentlerine zarar verir. Kompresörün ON/OFF devresi ýsýl þoklarýn neden olacaðý zararlarý tam olarak giderir. Ýlk Çalıþma Gürültüsü Kompresörün çalýþmaya baþlamasý hava koþullandýrma iþlemlerinin tek gürültülü devresidir. Ýlk çalýþma gürültüsünün nedenleri kompresörün balanssýz dönmesi, dýþ ünite fan sesinin dýþ ünite þasesine ve soðutucu devre komponentlerine iletilmesi ve devredeki soðutucunun basýnçlandýrýlamasýdýr. Kompresörün ON/OFF devresi, hava koþullandýrýcýdan kaynaklanan ses sorununu tümüyle giderir.

21 20 Kompresörler Ýlk Çalıþtırmadaki Enerji Kaybı Kompresör dönmeye baþlayýnca rotorun ataletini yenmek için önemli ölçüde enerji harcanýr. Buna ek olarak hava Koþullandýrýcý çalýþtýrýþýnca soðutma devresi çalýþma basýncýný kazandýktan bir kaç dakika sonra kompresör dönmeye baþlar. Kompresör ON/OFF devresi enerji tüketimini azaltýr ve verimi arttýrýr. EKONOMÝ Kapasite Güç Harcamasý Hibrit Inverter Kontrollü Tip Zaman Ýlk Çalýþtýrma kaybý Geleneksel Tip Ortalama güç harcamasý Zaman Ýlk Çalýþtýrma kaybý Ortalama kapasite

22 21 Ýnverter Teknolojisi Gücün kontrolü Bir hava koþullandýrma cihazýnýn çalýþmasý, yolda hareket halindeki bir araba ile karþýlaþtýrýlabilir. Araba yokuþ çýkarken motorun tam gücü gerekir. Sýcak bir odanýn hýzla soðutulmasý için hava koþullandýrma cihazýnýn tam kapasite çalýþmasý gerekir. Düz bir yolda motor gücünün bir kýsmý gerekir. Ayar sýcaklýðýndaki bir odada, geleneksel tipte sabit hýzlý bir hava koþullandýrýcýda kompresör ON/OFF döngüsü içinde çalýþýr. Yokuþ aþaðý inerken motor gücünün çok az bir kýsmý gerekir. Ilýk hava koþullarýnda, oda sýcaklýðý ile ayar sýcaklýðý arasýndaki minimum bir fark nedeniyle, geleneksel tipteki hava koþullandýrýcýlarda kompresör ON/OFF çalýþmasý artar.

23 22 Dijital Hibrit Ýnverter Teknolojisi Dünya ilk inverter tip hava koþullandýrýcý ile 1981 de Toshiba nýn geliþtirdiði yeni tip cihazlarla tanýþtý. Bugün tüm dünyada satýlan yüksek duvar tipi hava koþullandýrýcýlarýn % 25 i inverter tipinde. Toshiba, bir öncü olarak her zaman inverter teknolojisinin geliþmesine liderlik yaptý. Gücün mükemmel kontrolü, inverter konseptini baþarýya ulaþtýran temel etkendir. Ýki farklý inverter teknolojisinin birleþimi Toshiba Dijital Hibrid Ýnverter iki farklý kontrol modülünü bütünler. Pulse Amplitüt Modülasyon (PAM) maksimum güç kontrolü Pulse Geniþlik Modülasyon (PWM) enerji verimliliðinin kontrolü

24 Dijital Hibrit Ýnverter Teknolojisi Dijital Hibrid Ýnverter kontrol yeni Toshiba GC (doðru akým) Ýnverter kompresörü ile mükemmel bir birleþim oluþturur. Örneðin; RAS-13GKV-E, 0.9kW tan daha az, 4.0 kw tan daha fazla her hangi bir kapasitede çalýþabilir. Daha kesin güç kontrolü ile: Eþsiz bir konfor Çok yüksek enerji tasarrufu Üstün esneklik Çok sessiz çalýþma 23 DC Hibrid inverter Yüksek enerji tasarruf kontrolü Yüksek güç faktör kontrolü DC Ýkiz Rotary Kompresör * Yüksek güvenirlik Yüksek verim Düþük ses * 13K Modeli

25 24 Dijital Hibrit Ýnverter Teknolojisi Toshiba nýn Dijital Inverter teknolojisi bir hibrit tir, yani melezdir; çünkü farklý koþullarda DC inverter kompresör kullanan iki farklý inverter teknolojisinin birleþimidir. HÝBRÝT ÝNVERTERÝN KONTROLÜ Gerken Kapasite Inverter Kontrol Voltaj Dalgası Biçimi Düþük Orta Yüksek PWM (Pulse Width Modulation) PWS kontrolü, dikdörtgen biçimli akým dalgalarýndan, sabit deðerde (325 volt) sahte bir 3 fazlý alternatif akým üretir. PWM kontrolörü ile, 325 voltluk dikdörtgen dalgalý akýmýn frekansýný (hertz) ve güç faktörünü ayarlayarak kompresörün dönüþü ayarlanabilir. PWM yüksek verimli, bir inverter teknolojisi olmanýn yaný sýra en düþük limitte maksimum güç (dikdörtgen dalgalarýn %100 kapalý olduðu durumdaki güç faktör oraný) çýkýþýna sahiptir. PAM (Pulse Amplitude Modulation) Maksimum güçte bu sýnýrlamalarý aþmak için, PAM modülü otomatik olarak gerekir. PAM, dikdörtgen dalgalý akýmýn frekans ve güç faktörünü deðiþtirerek kompresör dönüþünü ayarlar. PAM inverter tekniði PWM tekniðinden, izafi olarak daha az verimlidir. Bu nedenle kompresörün tam kapasite çalýþmasý gerekmez; Toshiba Dijital Hibrit Inverter, kompresör kontrolünü PWM modülüne döndürür. Ýnverter teknolojisinin arkasýndaki orijinal düþünce, deðiþik iç ortam koþullarýnda kompresörün soðutma (ýsýtma) kapasitesini kontrol etmektir. Bu perspektif inverterlerin hepsinde ayný deðildir. Toshiba inverterleri hava koþullandýrma alanýnda en geniþ kapasite operasyon aralýðýna sahiptir. Örneðin: RAS-13UKV-E / RAS-13UAV-E: Bu ünitenin soðutma kapasite aralýðý 0,9 ile 4,0 kw arasýndadýr. Bu kapasite aralýðý, piyasadaki cihazlara göre 3,1 kw kadar geniþtir. Isýtma kapasitesi de 0,6 6,0 kw arasýndadýr. Bu aralýkta her kapasitede verimli olarak çalýþtýrýlabilir. Bu aralýk, piyasadaki eþdeðerlerine göre % 117 ye varan oranda fazladýr.

26 25 Dijital Hibrit Ýnverter Teknolojisi Toshiba inverterlerinin geniþ çalýþma kapasite aralýðý çok deðiþik çalýþma koþullarýnda düzgün ve kolay bir çalýþma saðlar. Geleneksel inverterlerde hava koþullandýrýcýnýn düþük yük kapasitelerinde gösterdiði performans inverterin de limitlerini gösterir. Bu koþullar altýnda geleneksel inverterlerin çalýþmasý sabit hýzlý hava koþullandýrýcýlardan ayrýlýr ve iç ortam sýcaklýðýndaki deðiþimleri gidermek için kompresörleri ON/OFF sýk sýk ON/OFF döngüsünde çalýþmaya baþlar. KOMPRESÖR TÝTREÞÝMÝ Titreþim (micrometre) Ýkiz Rotary Tek Rotary DC Ýkiz Rotary Kompresörlerde Titreþim Yandaki diyagramda DC ikiz kompresörlerin dönüþ hýzý gösterilmiþtir. Bu hýz, tek rotary kompresörün minimum hýzý 30 devir/saniye iken, iki kompresörün karþýlýklý dengelemeleri ile 10 devir/saniyeye kadar düþer. Ýki kompresörün dengeli dönmeleri sonucu milin titreþimi de büyük ölçüde azalýr.

27 26 Hava Akýþ Yönetimi 680m 3 /h ýn üzerinde hava debisi: 26dB* (düþük fan hýzý) 3 db iyileþtirme Ses gücü logaritmik skalasýnda 50% azaltma. Daha çok güç, daha çok enerji Isý eþanjörü geniþliðe 620 mm ye yükseltilmiþtir. Ýç ünite ýsý eþanjörünün alaný 7% arttýrýlmýþtýr. EU Standartlarýna Uygun RAS-10UK için COP Soðutma için EU Standartý

28 27 Çevre Dostu- HFC (R 410A) Soðutucu Ozon koruyucu Alev almaz Zehirsiz Enerji-verimi yüksek OZONA ZARARI YOK UV IÞINI OZON TABAKASI Montreal Protokolü, sýfýr ozon zararlý malzemelerin kullanýlmasý gereðini ortaya koymuþtur. TOPRAK

29 28 MONTAJ Ýki (saðdan ve soldan) drenaj çýkýþý Rahat borulama için arttýrýlmýþ boþluk Baðlantý ve yedek borulama için 6 yön Geniþ, ulaþýmý kolay elektrik terminali

30 29 Ýki (saðdan ve soldan) drenaj çýkýþý SOL YA DA SAĞ Drenaj hortumu iki yana baðlanabilir Baðlantý ve yedek borulama için 6 yön Rahat borulama için arttýrýlmýþ boþluk YENÝ Baðlantý kablosu Yedek borular UK serisinde borulama için daha geniþ boþluk vardýr

31 30 Daha Kýsa Þarj Borusu Ýç ve dýþ ünite arasýnda daha fazla yükseklik farký 07GK 10GK 13GK Ön Taraftan Kablolamada Esneklik

32 31 Kullaným Bilgileri Fan Hýzlarý Hi-Power Modu Panjur Pozisyonlarý Çalýþtýrma Modlarý Uzaktan Kumanda

33 32 Fan Hýzlarý 5 seçilebilir fan hýzý + Hi-power 650 m 3 /h ýn üstü için beþinci fan hýzý MODEL 13UKP Otomatik Fan Hızı YALNIZ FAN Çalýþma aralýklarý SOĞUTMA Çalýþma aralýklarý ISITMA Çalýþma aralýklarý KURUTMA Çalýþma aralýklarý FARKLI FAN HIZLARINDAKÝ HAVA DEBÝLERi Hava Debi si m 3 /h GK Serisi 07GK 10GK 13GK

34 33 Hý-Power Modu Geçici sýcaklýk ayarý: 3 0 C daha düþük (soðutmada) Fan hýzý: 6. super fan hýzý, 680 m 3 /h ýn üzerinde olduðu zaman Hi-Power modu devreye girer. Oda geçici sýcaklýk ayarý ±1 0 C olduðu zaman normal çalýþmaya dönüþ. Zaman sýnýrý yok. Ayarlý hýzlardaki hava debisi Hi-Power da 680 m3/h ýn üzerinde hava debisi Ultra yüksek Panjurlar aþağıya döner 1. Doðru oda sýcaklýðý: 25 0 C kullanýcýnýn sýcaklýk ayarý 20 0 C (uzaktan kumandanýn üzerinde görülen deðer) 2. Hi-POWER tuþuna basalým 3. Etkileri: a. Kullanýcýnýn ayar deðerinden (20 0 C) -3 0 C düþük deðer, 17 0 C ünitenin geçici ayarý olur. b. Panjurlar aþaðýya doðru döner. c. Fan Hi-power hýzýnda çalýþmaya baþlar. Oda sýcaklýðý 18 0 C a ulaþýnca (oda sýcaklýðý geçici ayar sýcaklýðýný 1 0 C geçince ya da Hi-power tuþuna takrar basýlýrsa ünite normal çalýþmasýna döner.

35 34 Panjur Konumlarý 5 Seçilebilir sabit panjur konumu 5 Seçilebilir swing açýsý Otomatik panjur konumu SOĞUTMA ISITMA Panjurun konumu soðutma için optimal hava akýþ yönünü saðlamak için yukarýya doðrudur. Panjurun konumu soðutma için optimal hava akýþ yönünü saðlamak için aþaðýya doðrudur.

36 35 Çalýþtýrma Modlarý 4 çalýþtýrma modu vardýr: Soðutma Isýtma (ýsý pompalý modellerde) Nem alma Fan Otomataik Mod Deðiþtirme: Ayar sýcaklýðý ile hissedilen sýcaklýk arasýnda sadece 0.5 C a izin verir. GK Serisi

37 36 Uzaktan Kumanda INVERTER ve STANDART Serileri için uzaktan kumanda

38 37 Uzaktan Kumanda GK/UF Serileri için UK-SERÝSÝ: PREMIER Görünürlüðü kolaylaþtýrmak için GENÝÞ EKRAN FAN- 5 seçilebilir fan hızı artı otomatik fan hızı ECO Konforu ve enerji tasarrufunu %25 arttırmak için FIX / SWING 5-seçilebilir sabit panjur pozisyonu ve 5 seçilebilir swing açısı, artı oto panjur konumu AUTO Tam otomatik çalışma modu. İstenilen sıcaklık seçilebilir. Hi POWER UK Serisi cihazları 6. Fan hızında çalıştırır. 680 m 3 /h e kadar taze soğuk hava dağıtılabilir. PRESET Sadece hafızalı uzaktan kumandalarda. Filter LED reset butonu Real-time ON/OFF Timer ve Auto-repeat

39 38 Tek Dokunmalý Tuþlar Otomatik Mod Seçimi Çalýþtýrma modu Fan hýz seçimi Panjur ayarý Hafýzaya Ulaþým Çalýþtýrma modu Sýcaklýk ayarý Timer ayarý Panjur ayarý Fan hýzý Hi-power

40 39 ECO-logic ÝLE UYKU ZAMAN AYARI (Sleep Timer) % 25 üzerinde enerji tasarrufu Uyku sýrasýnda maksimum konfor için oda sýcaklýk deðerinde otomatik düzeltme Çok kullanýþlý otomatik STOP iþlevi. 1, 3, 5 ve 9 saat aralýklarýnda program yapabilme. SOĞUTMA Sýcaklýk ayarý operasyondan 1 saat sonra 1 0 C, 2 saat sonra 2 0 C yüks eltilir. Sýcaklýk ayarý deðiþtirilmiþ Zaman (Saat) AYAR SICAKLIÐI ECO tuþu basýlý Sýcaklýk ayarý deðiþtirilmiþ

41 40 Gerçek Zamanlý ON/OFF Timer ve Tekrarlama Gerçek Zamanlý Timer ON/OFF timer için otomatik kontrol. Timer ý Tekrarlama Günlük otomatik Start ve/ veya Stop iþlevi. Otomatik Yeniden Çalýþtýrma Elektrik kesidikten sonra tekrar geldiðinde ünite kaldýðý yerden çalýþmasýný otomatik olarak sürdürür. Kompresörde 3 dakika emniyet gecikmesi vardýr.

42 41 Seçilebilir Frekansla Uzaktan Kumanda Bir uzaktan kumanda ile ayný odada bulunan iki üniteye birden kumanda edilebilir. Ayný odada bulunan iki ayrý üniteye iki ayrý uzaktan kumanda ile baðýmsýz olareak kumanda edilebilir.

43 42 BAKIM Otomatik Arýza Bulma (Self-diagnostik) Servis elemaný için kolay arýza bulma kýlavuzu Tüm ana parçalarý kapsýyan 36 bakým kodu. Yýkanabilir ön filtre

44 43 BAKIM Bir klima cihazýnýn iç kýsýmlarý, kullaným koþullarýna göre bir süre sonra kirlenebilir ve bu durumun cihazýn çalýþmasýný etkiler. Bu nedenle düzenli aralýklarla bakým yaptýrýlmasý ve yetkili servis elemanýna baþvurulmasý önerilir. DÝKKAT! Cihazý uzun bir süre kullanmayacaksanýz güvenlik açýsýndan fiþini çýkarmanýz tavsiye edilir. Fiþ prizde kaldýðýn da, diþlerde biriken toz dumana ve yangýna neden olabilir. DÝKKAT! Cihazý temizlemeden önce cihazý kapatýnýz ve elektrik beslemesini kesiniz. 1. Fiþi prizden çekiniz 2. Elektrik devre kesiciyi kapatýnýz. Cihaz içinde yüksek hýzda bir fan çalýþtýðýndan yaralanmasöz konusu olabilir. Gazolin, benzin, inceltici, böcek öldürücü ya da benzeri kimyasal maddeler cihaza zarar verebilir. Ýç Ünitenin Temizlenmesi Ýç üniteyi ýlýk ya da soðuk suya batýrýlmýþ bir bezle siliniz ve daha sonra kuru, temiz ve yumuþak bir baþka bezle kurulayýnýz. 40ºC den daha sýcak su kullanmayýnýz. Muhafaza deforme olabilir ya da renk deðiþtirebilir. Elektrik Kablosunu Kontrol Ediniz Kablonun kesik ya da ezilme gibi nedenlerle hasar görmediðinden emin olmak için sýk sýk kontrol ediniz. Kablo zarar görmüþse yetkili servis elemanýna baþvurunuz.

ALARKO Kanallý Tip Split Klima - SKY. Kullaným Kýlavuzu A.1.5-3 KK 00 06

ALARKO Kanallý Tip Split Klima - SKY. Kullaným Kýlavuzu A.1.5-3 KK 00 06 ALARKO Kanallý Tip Split Klima - SKY Kullaným Kýlavuzu A.1.5-3 KK 00 06 2 ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 03 GARANTÝ ve SERVÝS 04 AÇIKLAMALAR 05 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 09 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 12 PARÇALAR

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur Kod No: B.1.2.6 Kitap Baský Tarihi:060110 Revizyon No: 060110 FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu .. ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim Örneði

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 190109 Kitap Baský Tarihi: 190109 Revizyon No: 0 FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Garanti

Detaylı

FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 220109 Kitap Baský Tarihi: 220109 Revizyon No: 0 FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Garanti

Detaylı

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

RAV-SM-BT. KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-BT. KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-BT KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:150205 Kitap Baský Tarihi:150205 Revizyon No: 0 TOSHIBA Kanal Tipi Split Klima RAV-SM-BT Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

RAV-SM-KRT. DUVAR TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-KRT. DUVAR TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-KRT DUVAR TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:080306 Kitap Baský Tarihi:080306 Revizyon No: 1 TOSHIBA Duvar Tipi Split Klima RAV-SM-KRT Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

RAV-SM/SP-UT. TAVAN TÝPÝ- Kaset SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM/SP-UT. TAVAN TÝPÝ- Kaset SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM/SP-UT TAVAN TÝPÝ- Kaset SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:080306 Kitap Baský Tarihi:080306 Revizyon No: 1 TOSHIBA Tavan Tipi- Kaset Split Klima RAV-SM/S-UT Kullaným

Detaylı

RAV-SM-CT. TAVAN TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-CT. TAVAN TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-CT TAVAN TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:080306 Kitap Baský Tarihi:080306 Revizyon No: 1 TOSHIBA Tavan Tipi Split Klima RAV-SM-CT Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

KASET TÝPÝ KLÝMA AUG SERÝSÝ

KASET TÝPÝ KLÝMA AUG SERÝSÝ KASET TÝPÝ KLÝMA AUG SERÝSÝ Kullaným Kýlavuzu web: www.alarko-carrier.com.tr e-posta: info@alarko-carrier.com.tr ÝSTANBUL: GOSB - Gebze Org. San. Bölgesi, Þ. Bilgisu Cad. 41480 Gebze-KOCAELÝ Tel: (0262)

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

RAV-SM-XT. YER/TAVAN (KONSOL) TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-XT. YER/TAVAN (KONSOL) TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-XT YER/TAVAN (KONSOL) TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:150205 Kitap Baský Tarihi:150205 Revizyon No: 0 TOSHIBA Yer/Tavan (Konsol) Tipi Split Klima RAV-SM-XT

Detaylı

BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR

BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR TEKNOLOJİ Geniş Üfleme Ağzı Estetik Dizayn Düşük Ses Seviyesi Hava Üfleme Kontrolü Otomatik Yükseklik Ayarı Daha uzak atış mesafesi Ölü hacim bırakmama Homojen ısı dağılımı

Detaylı

Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022. Kullaným Kýlavuzu

Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022. Kullaným Kýlavuzu Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022 Kullaným Kýlavuzu 2 ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 03 GARANTÝ ve SERVÝS 04 AÇIKLAMALAR 05 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 08 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 PARÇALAR

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu . Kitap Revizyon Tarihi:050705 Kitap Baský Tarihi: 050705 Kitap Revizyon No: 1 CARRIER Duvar Tipi Klima SilenTECH- 53HQV Kullaným

Detaylı

MiniBloc Ürün Seçim Verileri

MiniBloc Ürün Seçim Verileri MiniBloc Ürün Seçim Verileri Bu kitap Carrier Profoid Minibloc- Monoblocked Packaced Refrigeration Units kitabından Alarko Carrier EDM/ st tarafından düzenlenmiştir. Şubat 2006 CARRIER- ProFroid MiniBloc

Detaylı

Ýnverter Serisi Klimalar R10A MONO ÝNVERTER KLÝMALAR Duvar Tipi RS inverter MODELLER ENERJÝ SINIFI A HiCOP:3.86(W/W) Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h RS inverter MODELLER

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER VRF Sistemleri Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Bu kitap TOSHIBA Super Modular Multi Owner s Manual kitabýndan Türkçeye çevrilmiþ ve EDM/st tarafýndan düzernlenmiþtir. Nisan 2005 TOSHIBA Super ModularMulti

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim

Detaylı

SMART- Oda Termostatý

SMART- Oda Termostatý SMART- Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu . Kitap Rev. Tarihi: 070104 Kitap Baský Tarihi: 080104 Kitap Rev. No: 00 Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Ýçindekiler GÝRÝÞ 3 - Özelklikleri

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz.

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. GÝRÝÞ Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. Cihazýnýzý yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

EcoWave DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA

EcoWave DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA EcoWave DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA Doğadan Gelen Esinti... İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ TERMODİNAMİK İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ Doğadan Gelen Esinti... İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ Çevre Dostu Enerji Tasarruflu Akıllı

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.9.1.2 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Doðru ve Güvenli Kullaným için - Genel Uyarýlar - Garanti - Özel Uyarýlar - Taþýma ve Montaj

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Daiseikai SKVR. Bir Klimadan Daha Fazlası. 10 Kat Aktif Temizleme, Çifte Ferahlık

Daiseikai SKVR. Bir Klimadan Daha Fazlası. 10 Kat Aktif Temizleme, Çifte Ferahlık Daiseikai SKVR Bir Klimadan Daha Fazlası 10 Kat Aktif Temizleme, Çifte Ferahlık Toshiba nın üstün filtreleme teknolojisi vsayesinde siz ve sevdikleriniz havadan gelen virüs, bakteri ve diğer kirleticilerden

Detaylı

3 Aşamalı Benzersiz Hava Filtreleme Sistemi = + SASA BIO Enzyme COFFEE FİLTRE VITAMIN C. Gingko SUPER ZEOLITE

3 Aşamalı Benzersiz Hava Filtreleme Sistemi = + SASA BIO Enzyme COFFEE FİLTRE VITAMIN C. Gingko SUPER ZEOLITE 3 Aşamalı Benzersiz Hava Filtreleme Sistemi = + COFFEE FİLTRE VITAMIN C SUPER ZEOLITE SASA BIO Enzyme Gingko Gerçek Temiz Hava Ön Filtre DİKKAT! Pazarda bazı firmalar ön filtreleme işlemini BioFiltre olarak

Detaylı

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070706 Kitap Baský Tarihi: 070706 Revizyon No: 4 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel Özellikler

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

İÇ ÜNİTE FTXB25A FTXB35A FTXB50A DIŞ ÜNİTE RXB25A RXB35A RXB50A RXB60A

İÇ ÜNİTE FTXB25A FTXB35A FTXB50A DIŞ ÜNİTE RXB25A RXB35A RXB50A RXB60A İÇ ÜNİTE FTXB25 FTXB35 FTXB50 FTXB60 Kapasitesi BTU 1,20 / 2,50 / 3,20 4.000 / 8.500 / 10.900 1,30 / 3,53 / 3,80 4.400 / 12.000 / 12.900 1,88 / 5.45 / 6.20 6.400 / 18.600 / 21.200 2,00 / 6,21 / 6,50 6.800

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Moyenne température / Medium temperature : Ürün Seçim Verileri

Moyenne température / Medium temperature : Ürün Seçim Verileri Moyenne température / Medium temperature : MiniCold Ürün Seçim Verileri Bu kitap Carrier Profoid Minicold- Monoblocked Packaced Refrigeration Units kitabından Alarko Carrier EDM/ st tarafından düzenlenmiştir.

Detaylı

Birebir Ticari Tip Klimalar

Birebir Ticari Tip Klimalar Birebir Ticari Tip Klimalar 1 BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR Birebir Kaset Tipi Klimalar 2 3 Birebir Kaset Tipi Klimalar Birebir Kaset Tipi Klimalar Teknoloji Estetik dizayn Düşük ses seviyesi Hava üfleme

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Birebir Ticari Tip Klimalar

Birebir Ticari Tip Klimalar Birebir Ticari Tip Klimalar 1 BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR Birebir Kaset Tipi Klimalar 2 3 Birebir Kaset Tipi Klimalar Birebir Kaset Tipi Klimalar Teknoloji Estetik dizayn Düşük ses seviyesi Hava üfleme

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/5 MCAC-RTSM-2014-1 Tri-Thermal İçindekiler 1. Bölüm Genel Bilgiler... 1 2. Bölüm Teknik Özellikler ve Performans...

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

PAM ve PWM, başarılı bir kombinasyon

PAM ve PWM, başarılı bir kombinasyon Konforla Tanışın Etrafınızdaki dünyayı geliştiriyoruz. İç mekanda yaşanılan konforu; ürün ve hizmetlerimizle geliştirirken aynı zamanda insanların yaşam kalitelerini de yükseltiyoruz. Söz konusu çevre

Detaylı

Klima. Teknik Bilgiler. Duvar tipi ünite EEDTR13-100 FTXR-E

Klima. Teknik Bilgiler. Duvar tipi ünite EEDTR13-100 FTXR-E Klima Teknik Bilgiler Duvar tipi ünite EEDTR3-00 FTXR-E İç Ünite Duvar tipi ünite FTXR-E İÇİNDEKİLER FTXR-E Özellikler................................................2 2 Teknik Özellikler........................................3

Detaylı

SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ

SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ l CORONA DISHARGE SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ > Uygulanan yüksek voltaj, ultra keskin noktasal sensör çevresinde dairesel ýþýn dalgasý oluþturur.

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

Konforun tasarrufla buluștuğu nokta

Konforun tasarrufla buluștuğu nokta turn to the experts Konforun tasarrufla buluștuğu nokta improve comforttm Etrafımızdaki dünyayı geliștiriyoruz. İç mekanda yașanılan konforu; ürün ve servislerimizle geliștirirken aynı zamanda insanların

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. duvar tipi mono split klima kullanma kýlavuzu 90114 12114 18114 24114 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. Klima Kullanma kýlavuzu 071410 09141 12141 0 0 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. Klima Kullanma kýlavuzu 90040 12040 15040 18040 24040 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz.

Detaylı

Multi Inverter Klimalar

Multi Inverter Klimalar Multi Inverter Klimalar Yeniliği aşkla tasarlar R410A Çevreci gaz Inverter klimalar, kullandıkları R410A gazı sayesinde çevreye duyarlıdır. Multi Inverter Sistem Klimaları Multi Inverter Sistem Klimaları

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ. Klimalar

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ. Klimalar Klimalar ELEGNT YENİ NESİL INVERTER Serisi Duvar Tipi Split Klimalar Yeni Nesil Inverter Yüksek Verime Sahip R410 Gazlı Yeni Sezonsal Verimlilik Standartlarına Göre Soğutmada + ve Isıtmada Enerji Sınıfı

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Yüksek Tasarruf Üstün Konforla Buluştu... turn to the experts

Yüksek Tasarruf Üstün Konforla Buluştu... turn to the experts turn to the experts Yüksek Tasarruf Üstün Konforla Buluştu... Etrafınızdaki dünyayı geliştiriyoruz. İç mekanda yaşanılan konforu; ürün ve hizmetlerimizle geliştirirken aynı zamanda insanların yaşam kalitelerini

Detaylı

turn to the experts Konforun tasarrufla buluştuğu nokta

turn to the experts Konforun tasarrufla buluştuğu nokta turn to the experts Konforun tasarrufla buluştuğu nokta 2 Carrier Ticari Klimalar Konforun ekonomiyle mükemmel uyumu! MÜŞTERİLER İÇİN GÜVENLİK CE damgasına ek olarak Carrier ürünlerinin mutlak güvenliği

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

turn to the experts Konforun tasarrufla buluştuğu nokta

turn to the experts Konforun tasarrufla buluştuğu nokta turn to the experts Konforun tasarrufla buluştuğu nokta Carrier Ticari Klimalar Konforun ekonomiyle mükemmel uyumu! 3 MÜŞTERİLER İÇİN GÜVENLİK CE damgasına ek olarak Carrier ürünlerinin mutlak güvenliği

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

turn to the experts CARRIER INVERTER TİCARİ KLİMALAR Yüksek performans ve enerji tasarrufu bir arada

turn to the experts CARRIER INVERTER TİCARİ KLİMALAR Yüksek performans ve enerji tasarrufu bir arada turn to the experts CARRIER INVERTER TİCARİ KLİMALAR Yüksek performans ve enerji tasarrufu bir arada 2 Carrier Inverter Ticari Klimalar Yüksek performansın enerji tasarrufuyla mükemmel uyumu! MÜŞTERİLER

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Klima. Teknik Bilgiler. Duvar tipi ünite EEDTR FTX-GV

Klima. Teknik Bilgiler. Duvar tipi ünite EEDTR FTX-GV Klima Teknik Bilgiler Duvar tipi ünite EEDTR3-00 FTX-GV İç Ünite Duvar tipi ünite FTX-GV İÇİNDEKİLER FTX-GV Özellikler................................................2 2 Teknik Özellikler........................................3

Detaylı

turn to the experts Konforun tasarrufla buluştuğu nokta

turn to the experts Konforun tasarrufla buluştuğu nokta turn to the experts Konforun tasarrufla buluştuğu nokta 2 Carrier Ticari Klimalar Konforun ekonomiyle mükemmel uyumu! MÜŞTERİLER İÇİN GÜVENLİK CE damgasına ek olarak Carrier ürünlerinin mutlak güvenliği

Detaylı

Plasma Filtre. 10X Aktif Temizleme. Plazma hava temizleyici çok sayıda kirleticiyi nasıl temizler?

Plasma Filtre. 10X Aktif Temizleme. Plazma hava temizleyici çok sayıda kirleticiyi nasıl temizler? Plasma Filtre 10X Aktif Temizleme Plazma hava temizleyici çok sayıda kirleticiyi nasıl temizler? ŞARJ TOPLAMA SONUÇ Bakteri, virüs, polen ve kötü koku molekülleri pozitif elektrik yükü ile yüklenir. Plazma

Detaylı

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1097 GRD 1127

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1097 GRD 1127 Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1097 GRD 1127 Ýçindekiler 1. Klimanýzý kullanmadan önce yapýlmasý gereken iþlemler ve güvenlik uyarýlarý...2 2. Klimanýzýn teknik özellikleri...3 Ýç ünite...4

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu BEKO 107410 BEKO 109410 BEKO 112410

Klima Kullanma Kılavuzu BEKO 107410 BEKO 109410 BEKO 112410 Klima Kullanma Kılavuzu BEKO 107410 BEKO 109410 BEKO 112410 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

E.C.A. Klimalarda Akıllı Klima Kiti I le Uzaktan Erişim I mkanı

E.C.A. Klimalarda Akıllı Klima Kiti I le Uzaktan Erişim I mkanı Duvar Tipi Klimalar E.C.A. Klimalarda Akıllı Klima Kiti I le Uzaktan Erişim I mkanı E.C.A. nın akıllı klima kiti, cep telefonunuz ile uzaktan evinizi istediğiniz dereceye ayarlamanıza ve bu sayede daha

Detaylı

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ. Klimalar

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ. Klimalar Klimalar ELEGNT YENİ NESİL INVERTER Serisi Duvar Tipi Split Klimalar 7 Yıl Garanti Yeni Nesil Inverter Yüksek Verime Sahip R410 Gazlı Yeni Sezonsal Verimlilik Standartlarına Göre Soğutmada ve Isıtmada

Detaylı

DUVAR ve SALON TİPİ KLİMALAR

DUVAR ve SALON TİPİ KLİMALAR DUVAR ve SALON TİPİ KLİMALAR DUVAR VE SALON TİPİ KLİMALAR 1 GÜVENİLİR ve TEKNOLOJİK KOMPONENTLER Estetik ve Şık Tasarım Entegre püskürtme kalıplama yöntemi ile üretilen düz ve pürüzsüz yüzeye sahip panel

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ALARKO CARRIER . TOSHIBA Merkezi Kumanda TCB-SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 04 Garanti ve Servis 05 KULLANIM KILAVUZU

Detaylı

Özlenen serinlik, keyif veren konfor...

Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Genel Katalog Kaset Tipi Klimalar Kapasite Aralığı Soğutma Kapasitesi : 18.000 48.000 Btu/h Isıtma Kapasitesi : 20.000 52.000 Btu/h İç ünite Dış ünite Özellikleri

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı