Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri"

Transkript

1 Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri

2 . Kitap Revizyon Tarihi: Kitap Baský Tarihi: Revizyon No: 1

3 Duvar ve Döþeme/Tavan Tipi Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ 3 Garanti ve Servis 3 Güvenli Kullaným Ýçin 4 Doðru ve Verimli Kullaným Ýçin 5 Ürün Tanýtým Bilgileri 7 Ürün Tipleri 7 Teknik Özellikler 9 Ürün Özellikleri 12 Montaj Bilgileri 28 Kullaným Bilgileri 31 Fan Hýzlarý 32 Hi-power Modu 33 Panjur Konumlarý 34 Çalýþtýrma Modlarý 35 Uzaktan Kumanda 36 Otomatik Mod Seçimi 38 Hafýzaya Eriþim 38 Eco-Logic 39 ON/OFF Timer Ve Program Tekrarlama 40 Seçilebilir Frekansla Kumanda 41 Bakým 42 Sel-Diagnosist 42 Uyarýlar 43 Filtrelerin Temizlenmesi 44 Servis Çaðýrmadan Önce 46

4 3 GÝRÝÞ Evinizde/iþyerinizde hava koþullandýrma gereksiniminiz için TOSHIBA klimalarýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzunda TOSHIBA- RAS Serisi Standart ve Inverterli Duvar Tipi (GK) klimalar ile döþeme/tavan tipi (UF) klimalarýn bütün tiplerinin teknik özelliklerini ve iþlevlerini, tanýtýcý bilgilerini, çalýþtýrýlmasý ve bakýmýna iliþkin açýklamalarý bulacaksýnýz. ALARKO CARRIER, kýrk yýlý aþan deneyimi, yurt çapýnda yaygýn bayi ve servis aðý ile sürekli hizmetinizdedir. Herhangi bir sorununuzda ALARKO CARRIER'a baþvurmanýzý rica ederiz. Bu kullanma kýlavuzu klimanýzýn ilk çalýþtýrmasý sýrasýnda ve daha sonraki kullanýmlarýnýzda sürekli baþvuru kaynaðýnýz olmasý için hazýrlanmýþtýr. Cihazýnýzýn ayrýlmaz parçasýdýr. Lütfen dikkatle koruyunuz. DÝKKAT! Klimanýzý çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu lütfen dikkatle inceleyiniz. Herhangi bir sorunuz olursaklimanýzýn ilk çalýþtýrmasýný yapacak olan ALARKO CARRIER YETKÝLÝ SERVÝSÝ'ne baþ vurabilirsiniz. DÝKKAT! Bu cihaz sadece tasarým amaçlarýna ve teknik özelliklerine uygun koþullarda çalýþtýrýlabilir. GARANTÝ ve SERVÝS Klimanýz malzeme ve iþçilik hatalarýna karþý 3 (üç) yýl garantilidir. Standart dýþý, uygun olmayan montaj ve tamiratlardan, elektrik beslemesindeki düzensizliklerden oluþabilecek arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr. Klima cihazlarýyla ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan belirlenen minimum kullaným ömrü 10 (on) yýldýr. Ýmalatçý veya ithalatçý firmalar bu süre içerisinde cihazlarýn bakýmýný ve onarýmýný yapmak, yedek parçalarýný saðlamak zorundadýr. Bu cihazla birlikte verilen Garanti Belgesi, cihazý aldýðýnýz bayi tarafýndan doldurularak bir bölümü size verilecektir. Bu belge üzerindeki bilgileri lütfen dikkatle inceleyiniz. Garanti süresi içinde bu belgeyi saklamanýz ve garanti iþlemlerinden yararlanabilmek için Yetkili Servis Elemanýna göstermeniz gerekir.

5 4 Yetkili olmayan elemanlarýn cihaza müdahaleleri veya orjinal olmayan yedek parçalarýn kullanýlmasý sonucu meydana gelebilecek arýzalarýn sorumluluðu uygulayana aittir. Klimanýza bakým gerektiðinde, klimanýzla birlikte verilen ALARKO CARRIER YETKÝLÝ SERVÝSLER kitapçýðýndan iliniz ve bölgenizdeki yetkili servisi bulabilirsiniz. GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN Cihazýnýzý kendiniz monte etmeyiniz. Bu cihazlarýn teknolojisi kullanýcý tarafýndan kullanýma hazýrlanmasý için uygun deðildir. Tüm montaj ve baðlantý iþlemleri Alarko Yetkili Servisi tarafýndan yapýlmalýdýr. Bakým/ Onarým için Yetkili Servise baþvurunuz. Tehlikeli bir elektrik akýmýna maruz kalmamak için cihazýn parçalarýný çýkarmak ya da bakým ve onarýmýný yapmak gibi iþlemleri kendiniz yapmaya çalýþmayýnýz. Bu cihazýn teknolojisi ve parçalarý, kullanýcýnýn bakým ve onarým yapmasýna uygun deðildir. Taþýnýrken, cihazýn sökülmesi ve yeniden yerleþtirilmesi için yetkili servis elemanýna baþvurunuz. Hava giriþ veya çýkýþ panjurlarýna parmaðýnýzý ya da baþka nesneleri sokmayýnýz. Cihazýn içinde yüksek hýzda bir fan çalýþtýðý için yaralanabilirsiniz. Küçük çocuklara özellikle dikkat ediniz. Klimanýzý kapatmak için kumandayý kullanýnýz, fiþi çekerek ya da devre kesiciyi kapatarak klimayý kapatmayýnýz. Arýza durumunda (yanýk kokusu vb.) cihazý hemen kapatýnýz, elektrik beslemesini kesiniz ve yetkili servis elemanýna baþ vurunuz. Klimadan akan suyu içmeyiniz, temizlik için kullanmayýnýz. Cihazýnýzý uzun bir süre kullanmayacaksanýz elektrik besleme baðlantýsýný kesiniz. Çocuklarýn cihazýnýzýn iç ve dýþ ünitesine, ulaþmamasý için gerekli önlemleri alýnýz. Beklenmedik kazalara neden olabilir. Klimanýzýn yakýnýnda yanýcý gazlar bulundurmayýn ve kullanmayýn.

6 5 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN Soðuk hava akýmýnýn önünde uzun süre kalmayýnýz; saðlýðýnýza zarar verebilir. Kullaným sýrasýnda arada bir odayý havalandýrýnýz. Hayvan ya da bitkileri doðrudan hava akýmýnýn karþýsýnda býrakmayýnýz. Uzun süre doðrudan sýcak ya da soðuk hava akýmýna maruz kalmak bitki ve hayvanlara zarar verebilir. Hava filtresini takmadan cihazýnýzý çalýþtýrmayýnýz. Aksi halde iç kýsýmlarýnda kir ve toz birikeceðinden arýzaya neden olabilir. Ýç üniteyi ve uzaktan kumandayý televizyon ve radyolardan en az bir metre uzaða yerleþtiriniz. Sinyal radyasyonu sistemi olumsuz etkileyip arýzaya neden olabilir. Hava çýkýþ ve hava giriþ panjurlarýnýn önünü kapatmayýnýz. Bu noktalarda hava akýmýnýn engellenmesi cihazýn verimini düþürür, arýzaya ve zarara neden olabilir. Cihazýnýz þömine ya da benzeri bir ýsýtýcý aygýta yakýn olmamalýdýr. Klimanýzýn yakýnýna ýsýtýcý aygýt koymayýnýz. Aþýrý sýcak dýþ muhafazaya zarar verebilir. Temizlik isþlemlerinden sonra hava giriþ panjurunu tam olarak yerleþtirmeye özen gösteriniz. Klimanýzýn bulunduðu ortama girip çýkarken kapýlarý uzun süre açýk býrakmayýnýz. Klimanýn verimi düþebilir. Klimanýza doðrudan güneþ ýþýðý geliyorsa perde veya panjur kullanýnýz. Klimanýzýn yakýnýnda buhar çýkaran cihazlar bulunmamalýdýr. Soðutma sýrasýnda iç ortamda su damlacýklarý oluþabilir. Klimanýzý uygun iç ortam sýcaklýðýna ayarlayýnýz. Hava akýþ yönünü doðru ayarlayýnýz.

7 6 Uzaktan Kumanda Cihazýnda Dikkat Edilecek Hususlar Klima cihazýyla uzaktan kumanda cihazý arasýnda bir duvar, perde ya da benzeri bir cisim varsa, sinyaller tam olarak iletilemez. Pencereden gelen kuvvetli güneþ ýþýðý kumanda cihazýnýn çalýþmasýný etkiler. Güçlü ýþýk kaynaklarý kumanda cihazýnýn çalýþmasýný etkileyebilir. Uzaktan kumanda cihazý bir baþka elektrikli cihazý da çalýþtýrýyorsa bu cihazý kaldýrýnýz ya da yetkili servis elemanýna danýþýnýz. Uzaktan kumanda cihazýnýnýn, doðrudan güneþ ýþýðý ya da ýsýtma aracý gibi kaynaklardan gelebilecek sýcaklýklara maruz kalmasýna engel olunuz. Kumanda cihazýný yere sertçe býrakmayýnýz, düþürmeyiniz ve çarpmayýnýz. Kumanda cihazýnýn üzerine aðýr bir cisim koymayýnýz. Cihazý su sýçramalarýndan ve ýslanmaktan koruyunuz. Cihazýnýzý uzun bir süre kullanmayacaksanýz uzaktan kumanda ünitesinin pillerini çýkarýnýz. Pilin akmasýyla doðabilecek zararlarý önlemek için pilleri çýkarýnýz. Akan pil cildinize, gözlerinize ya da aðzýnýza deðdiðinde hemen bol suyla yýkayýnýz ve doktora baþvurunuz. Çocuklarýn kumanda cihazýnýn pillerini yutmasýný önlemek için gerekli önlemleri alýnýz. Pil yutulduðunda çok zararlý olabilir. Yanlýþlýkla pil yutan bir çocuðun bunu çýkarmasýný saðlayýnýz ve doktora baþvurunuz.

8 7 Duvar Tipi DIÞ ÜNÝTELER ÝÇ ÜNÝTELER: Isý Pompalý RAS-07GKHP-E BTU / 2,00-2,05 kw (Soðutma 2,00-2,05 kw (Isýtma) RAS-10GKHP-E BTU / 2,65-2,70 kw (Soðutma) 2,95-3,00 kw (Isýtma) RAS-07GAH-E RAS-10GAH-E DIÞ ÜNÝTELER ÝÇ ÜNÝTELER: Isý Pompalý RAS-13NKHP-E BTU / 3,55-3,60 kw (Soðutma) 4,10-4,15 kw (Isýtma) RAS-18NKHP-E BTU / 5,05-5,05 kw (Soðutma) 5,80-5,90 kw (Isýtma) RAS-24NKHP-E BTU / 6,30-6,30 kw (Soðutma) 6,80-6,90 kw (Isýtma) RAS-18N2AH-E RAS-18NAH-E RAS-24NAH-E

9 8 Duvar Tipi- INVERTER ÝÇ ÜNÝTELER: DIÞ ÜNÝTELER Isý Pompalý RAS-10GKV-E BTU / 2,50 (0,9-3,0) kw (Soðutma) 3,20 (0,7-4,0) kw (Isýtma) RAS-13GKV-E BTU / 3,50 (1,5-3,9) kw (Soðutma) 4,20 (1,5-5,8) kw (Isýtma) RAS-16GKV-E BTU / 4,62 (1,2-5,2) kw (Soðutma) 5,90 (1,3-7,4) kw (Isýtma) RAS-10GAV-E RAS-13GAV-E RAS-16GAV-E Döþeme (Konsol) /Tavan Tipi DIÞ ÜNÝTELER ÝÇ ÜNÝTELER: Isý Pompalý RAS-18UFHP-E BTU / 5,00 (5,00-5,00) kw (Soðutma) 5,70 (5,70/5,80) kw (Isýtma) RAS-24UFHP-E BTU / 6,10 (6,10-6,20) kw (Soðutma) 6,80 (6,80-6,90)kW (Isýtma) RAS-18NAH-E RAS-24NAH-E

10 9 Teknik Özellikler: Duvar Tipi / Isý Pompalý Sistem Tip Ýç Ünite Dýþ Ünite Besleme Gücü Soðutma Kapasitesi V/Faz/Hz kw COP Isýtma Kapasitesi kw COP Güç Tüketimi Soðutma Isýtma kw kw Çalýþma Akýmý Soðutma Isýtma A A Ýç Ünite Boyutlar (YxGxD) Net Aðýrlýk Hava Debisi Fan Motor Çýkýþý mm kg m 3 /saat W Ses Seviyesi (Y/O/D)(H/M + M/L +/L) db Dýþ Ünite Boyutlar (YxGxD) Net Aðýrlýk Kompresör Çýkýþý Fan Motor Çýkýþý Ses Seviyesi mm kg W W db Borulama Sývý Tarafý Gaz Tarafý mm/inç mm/inç Baðlantý Biçimi Drenaj Max. Borulama Uzunluðu Þarjsýz Uzunluk Max. Borulama Yüksekliði Dýþ Ortam Sýcaklýk Sýnýrlarý Ýç çap mm m m m (Soð)/(Isý) 0 C 07 GKHP-E 07 GAH-E /1/50 2,00-2,05 3,28-3,01 2,00-2,05 3,70-3,47 0,61-0,68 0,54-0,59 2,84-2,92 2,50-2,55 275x790x /35/32/29/26 530x660x ,35 (1/4 ) 9,52 (3/8 ) Havþalý 16, /(-10)-24 Isý Pompalý (Isýtma+ Soðutma) (R-22) 10 GKHP-E 13 NKHP-E2 10 GAH-E 13 N2AH-E /1/ /1/50 2,65-2,70 3,55-3,60 2,85-2,76 2,89-2,83 2,95-3,00 4,10-4,15 3,51-3,49 3,47-3,40 0,93-0,98 1,23-1,27 0,84-0,86 1,81-1,22 4,45-4,42 5,65-5,45 4,05-3,92 5,50-5,30 275x790x x790x /36/33/30/26 41/38/35/33/31 550x780x x780x ,35 (1/4 ) 6,35 (1/4 ) 9,52 (3/8 ) 12,70 (1/2 ) Havþalý Havþalý 16,30 16, /(-10) /(-10) NKHP-E 18 NAH-E /1/50 5,05-5,05 2,63-2,48 5,80-5,90 3,22-3,03 1,92-2,04 1,80-1,95 9,20-9,70 8,70-9,50 298x998x /41/39/37/35 538x830x ,35 (1/4 ) 12,70 (1/2 ) Havþalý 16, /(-10) NKHP-E 24 NAH-E /1/50 6,30-6,30 2,59-2,51 6,80-6,90 2,85-2,77 2,43-2,51 2,39-2,49 11,50-11,40 11,50-11,58 298x998x /43/41/39/37 690x880x ,35 (1/4 ) 15,9 (5/8 ) Havþalý 16, /(-10)-24 SOÐUTMA Veri Koþullarý: Ýç ortam sýcaklýðý 27 0 C KT, 19 0 C YT ISITMA Veri Koþullarý: Ýç ortam sýcaklýðý 20 0 C KT Dýþ ortam sýcaklýðý 7 0 C KT, 6 0 C

11 10 Teknik Özellikler: Inverterli Duvar Tipi / Isý Pompalý Sistem Tip Ýç Ünite Dýþ Ünite Besleme Gücü Soðutma Kapasitesi V/Faz/Hz kw COP Isýtma Kapasitesi kw COP Güç Tüketimi Soðutma Isýtma kw kw Çalýþma Akýmý Soðutma Isýtma A A Ýç Ünite Boyutlar (YxGxD) Net Aðýrlýk Hava Debisi Fan Motor Çýkýþý mm kg m 3 /saat W Ses Seviyesi (Y/O/D) (H/M + M/L +/L) db Dýþ Ünite Boyutlar (YxGxD) Net Aðýrlýk Kompresör Çýkýþý Fan Motor Çýkýþý Ses Seviyesi mm kg W W db Borulama Sývý Tarafý Gaz Tarafý mm/inç mm/inç Baðlantý Biçimi Drenaj Max. Borulama Uzunluðu Þarjsýz Uzunluk Max. Borulama Yüksekliði Ýç çap mm m m m Dýþ Ortam Sýcaklýk Sýnýrlarý (Soð. 0 C)/(Isý. 0 C) Isý Pompalý (Isýtma+Soðutma) (R-410a) RAS-10GKV-E2 RAS-10GAV-E /1/50 2,50 (0,9-3,0) 3,29 (3,53-3,11) 3,20 (0,7-4,00) 3,81 (3,11-3,57) 0,73 (0,25-0,96) 0,81 (0,22-11,20) 3,42 (1,58-4,42) 3,69 (1,30-5,13) 275x790x Soð Isýt Soð:38-27,Isý: x660x Soð: 46, Isý: 47 6,35 (1/4 ) 9,52 (3/8 ) Havþalý 16, /(-10)-24 RAS-13GKV-E2 RAS-13GAV-E /1/50 3,50 (0,9-4,0) 3,27 (6,00-3,08) 4,20 (0,90-5,00) 3,72 (5,63-3,53) 1,04 (0,15-1,30) 1,10 (0,16-1,70) 4,84 (0,93-5,95) 5,16 (0,99-7,78) 275x790x Soð Isýt Soð:39-26,Isý: x780x Soð: 48, Isý: 50 6,35 (1/4 ) 9,52 (3/8 ) Havþalý 16, /(-10)-24 RAS-16GKV-E2 RAS-16GAV-E /1/50 4,62 (1,20-5,20) 2,85 (4,80-2,74) 5,90 (0,90-6,00) 3,41 (5,00-3,19) 1,59 (0,25-1,90) 1,62 (0,26-2,32) 7,20 (1,45-8,50) 8,32 (1,55-10,20) 275x790x Soð Isýt Soð:45-34,Isý: x780x Soð: 51, Isý: 53 6,35 (1/4 ) 9,52 (3/8 ) Havþalý 16, /(-10)-24 SOÐUTMA Veri Koþullarý: Ýç ortam sýcaklýðý 27 0 C KT, 19 0 C YT ISITMA Veri Koþullarý: Ýç ortam sýcaklýðý 20 0 C KT Dýþ ortam sýcaklýðý 7 0 C KT, 6 0 C

12 11 Teknik Özellikler: Döþeme / Tavan Tipi Sistem Tip Ýç Ünite Dýþ Ünite Besleme Gücü Soðutma Kapasitesi V/Faz/Hz kw COP Isýtma Kapasitesi kw COP Güç Tüketimi Soðutma Isýtma kw kw Çalýþma Akýmý Soðutma Isýtma A A Ýç Ünite Boyutlar (YxGxD) Net Aðýrlýk Hava Debisi Fan Motor Çýkýþý mm kg m 3 /saat W Ses Seviyesi (Y/O/D)(H/M+M/L+/L) db Dýþ Ünite Boyutlar (YxGxD) Net Aðýrlýk Kompresör Çýkýþý Fan Motor Çýkýþý Ses Seviyesi mm kg W W db Borulama Sývý Tarafý Gaz Tarafý mm/inç mm/inç Baðlantý Biçimi Drenaj Max. Borulama Uzunluðu Þarjsýz Uzunluk Max. Borulama Yüksekliði Ýç çap mm m m m Dýþ Ortam Sýcaklýk Sýnýrlarý (Soð 0 C)/(Isý 0 C) SOÐUTMA Veri Koþullarý: Ýç ortam sýcaklýðý 27 0 C KT, 19 0 C YT ISITMA Veri Koþullarý: Ýç ortam sýcaklýðý 20 0 C KT Dýþ ortam sýcaklýðý 7 0 C KT, 6 0 C RAS-18UFHP-E4 RAS-18UAH-E /1/50 5,00-5,00 2,50-2,35 5,70-5,80 3,11-2,90 2,00-2,13 1,83-2,00 9,60-10,25 8,60-9,90 633x1.093x /41/39/37/36 538x830x ,35 (1/4 ) 12,7 (1/2 ) Havþalý 16, /(-10)-24 Isý Pompalý (R-22) RAS-24UFHP-E4 RAS-24UAH-E /1/50 6,10-6,20 2,46-2,34 6,80-6,90 2,73-2,58 2,48-2,65 2,49-2,67 11,60-12,30 11,65-12,45 633x1.093x /44/42/39/37 690x880x ,35 (1/4 ) 15,8 (5/8 ) Havþalý 16, /(-10)-24

13 12 Ürün Kapasiteleri / Isý Pompalý- Sadece Soðutmalý Tipler Ürünleri Ýþlevsel Özellikleri

14 13 Ürün Kod Numarasý KANALSIZ SİSTEM Kapasite X BTU/h Multi tip M : 2 oda 3M : 3 oda 4M : 4 oda Geliþtirilme sene kodu Ülke orijini -: Anýlýyor X: Anýlmýyor Ýþlev Sembolü - : Soðutma-sabit hýzlý H : Isý pompalý- sabit hýzlý V : Isý pompalý- inverter CV: Soðutma- inverter Besleme Gücü Alan Sýnýflandýrmasý - : Anýlmýyor AR: 50 Hz, (Yüksek ambiyans) B : Suudi Arabistan C : Çin EA: Avusturalya E* : CE- Sabit hýzlý (R-22) E,ES: CE- sabit hýzlý (R-410A) HX: Hong Kong L : Latin Amerika T,T2: Taylant İkincil değişiklik (*) E : CE- Multi inverter (R-410A) dýþýnda K: Yüksek duvar (FCU) F: Konsol ve tavan fan coil üniteleri (FCU) A: Yoğuşma ünitesi (CDU) Örnek: G G

15 14 Ürün Özellikleri Sessiz Çalýþma Üç etkili hava filtreleri ve Zeýolite-Plus Filtre Kompresör Ýnverter Teknolojisi Sessiz Çalýþma SESSİZ ÇALIŞMA Düþük fan hýzýnda yalnýzca 26 db(a) ses seviyesi. Ayný ses seviyesinde daha fazla hava debisi. Yatak Odasý YENÝ TOSHÝBA UK-SERÝSÝ 7 ve 10 tipleri Kütüphane Cadde Maksimum ses seviyeleri Dünya Saðlýk Örgütü nün (WHO) önerileridir.

16 15 Üç etkili hava filtreleri ve Zeolite-Plus Filtre 1. Zeolite-plus Filtre: Sigara dumaný ve mutfak kokularýný tutar (0,0001 mikrometre). 2. Pasif Elektrostatik Filtre: Katý parçacýklarý tutar. 3. Anti-küf Filtre: Büyük katý parçacýklarý ve havadaki tozlarý tutar. NOT: Çift pasif filtre ve Zeolite-plus filtre sadece 18 ve 24 UK tiplerinde vardýr Zeolite-plus Filtre 0,0001 mikrona kadar küçük tozlarý ve kokulu molekülleri tutar (1 mikron= 0,001 mm) Evcil hayvanların kokusu Çöp kokusu Çöp kokusu Kurum Bakteril er Amonyak kokusu NOx*, SOx* Asitaldehit Formaldehit Sigara duman partikülleri Küf sporları Böcek ilacı partikülleri Polen Havadaki toz parçaları Virüsl er Zeolite-plus filtre Pasif elektrostatik filtre 0,0001 0,001 0,01 0, mikron

17 16 Zeolite-Plus Filtrelerin Özellikleri Güneþ ýþýðý Titanyumoksit O 2 Akti f oksijen Oksidizasyon Yenilenme Kirletici partikül Yenilenme Fotokatalitik oksidasyon rejenerasyon prosesi: 1. Zeolite-plus filtrenin içine yerleþtirilen titanyumdioksit (TiO 2 ) partikülleri UV ýþýnlarýndaki enerjiyi alýr, foto oksidasyon ve kirletici maddelerin çözülmesi süreci baþlar. 2. Oksijen atomlarý fiberler içinde biriken kirleticilerle birleþir, onlarý partiküllerinin yakýnýndaki filtre bölümleri temizlenir. 3. Difüzyön prosesi içinde fiber yüzeylerine, titanyumdioksit partiküller için yeni kirleticiler gelir. Böylece yenilenme prosesi bütün filtre yüzeyine yayýlýr. Filtrenin suyla yýkanmasýndan sonra filtre yüzeyi nemli kalýrsa kirleticilerin difüzyonu kolaylaþýr. Bu nedenle yeni Zeolite-plus filtreler, mükemmel biçimde yenilenen kapasitesi ile kuru foto-katalitik filtrelerle karþýlaþtýrýlabilir.

18 17 Zeolite-plus ve Geleneksel Aktif Karbon Filtrelerinin Karþýlaþtýrýlmasý Koku alýcý (deodorize) ve anti-bakteriyal yeni tip Zeolite-plus filtreler özelliklerini, nemli çalýþma koþullarýna dayanýklý özel tasarýmýna ve su geçirmez yapýsýna borçludur. Zeolite-plus filtreler, beþ yýl boyunca tam performansla çalýþabilir, bu süre geleneksel aktif karbon filtrelere göre 20 kat daha uzundur. Zeolite-plus filtre Aktif Karbon filtre Kirleticiler Fiber yüzey Kirleticiler Fiber yüzey Sol tarafta, Zeolite-plus filtrenin yüzeyi büyütülmüþtür. Yanýnda ise ayný oranda büyütülmüþ geleneksel aktif karbon filtre yüzeyi görülmektedir. Zeolite-plus filtrelerin çok fazla oluklu yüzeyi havadaki kirleticileri iki kat daha fazla tutabilir.

19 18 Zeolite-plus Filtrenin Yararý Zeki LED filtre göstergesi yandýðý zaman filtrenin temizlenme zamaný gelmiþtir. YENİ ZEOLITE FİLTRE Yenilemede iki yöntem: 1) Sabunlu suyla yýkama 2) Doðrudan güneþ ýþýðýna maruz býrakmak. Fotokatalitik ve yýkanabilir Standart fotokataliz ile yenileme Standart yýkama ile yenileme YENİ Zeolite-plus filtre Kirletici maddelerin yoğunluğu Çok fazla oluklu yüzey. Geleneksel aktif karbon filtrelerine göre iki kat daha etkili Zeolite-plus Filtre Kirletici maddeleri aktif karbon filtrelerine göre iki kat daha fazla tutar. dakika

20 19 Kompresörler Kompresör ON/OFF çalýþmasýnýn kompresör tarafýndan beslenen soðutma (ýsý pompalý tiplerde ýsýtma) kapasitesini sýnýrlandýrmaya yardým etmenin yaný sýra iç ortam sýcaklýðýný ayný düzeyde tutmak için ON/OFF çalýþma frekansýna baðlý olarak önemli bir sýnýrlandýrma iþlevi daha vardýr. Kompresörler, genellikle durduktan sonra 3 dakika geçtikten sonra tekrar çalýþmaya baþlayabilir (kompresörün çalýþmaya geç baþlama süresi soðutucu devresinin iç basýncýnýn dengelenmesi için gerekir: Bunun anlamý, kýsmi yük koþullarýnda (bir hava koþullandýrma cihazý için en fazla ortak çalýþma koþullarý) oda sýcaklýðý sürekli ayný düzeyde ve ayar deðerinin civarýndaki deðiþmelere duyarlý olacaktýr. HİBRİT INVERTER KONTROLLÜ SİSTEM Sýcaklýk Ayarý Geleneksel Tip Hibrit Inverter Kontrollü Tip Fazla soðutma Zaman Kompresör dönmeye baþlayýnca soðutucu devre basýncý aniden yükselir, bu durum uzun sürede anahtar komponentlerin, özellikle soðutma devresinin kaynaklarýna zarar verir. Kompresörün ON/OFF devresi fazla basýncý boþaltarak güvenirliði tam olarak saðlar. Isıl Þoklar Kompresörün Start-Stop döngüsü, her zaman, hava koþullandýrýcýnýn ana komponentlerinin sýcaklýðý sertçe deðiþir, bu deðiþim uzun sürede soðutucu devresinin ana komponentlerine zarar verir. Kompresörün ON/OFF devresi ýsýl þoklarýn neden olacaðý zararlarý tam olarak giderir. Ýlk Çalıþma Gürültüsü Kompresörün çalýþmaya baþlamasý hava koþullandýrma iþlemlerinin tek gürültülü devresidir. Ýlk çalýþma gürültüsünün nedenleri kompresörün balanssýz dönmesi, dýþ ünite fan sesinin dýþ ünite þasesine ve soðutucu devre komponentlerine iletilmesi ve devredeki soðutucunun basýnçlandýrýlamasýdýr. Kompresörün ON/OFF devresi, hava koþullandýrýcýdan kaynaklanan ses sorununu tümüyle giderir.

21 20 Kompresörler Ýlk Çalıþtırmadaki Enerji Kaybı Kompresör dönmeye baþlayýnca rotorun ataletini yenmek için önemli ölçüde enerji harcanýr. Buna ek olarak hava Koþullandýrýcý çalýþtýrýþýnca soðutma devresi çalýþma basýncýný kazandýktan bir kaç dakika sonra kompresör dönmeye baþlar. Kompresör ON/OFF devresi enerji tüketimini azaltýr ve verimi arttýrýr. EKONOMÝ Kapasite Güç Harcamasý Hibrit Inverter Kontrollü Tip Zaman Ýlk Çalýþtýrma kaybý Geleneksel Tip Ortalama güç harcamasý Zaman Ýlk Çalýþtýrma kaybý Ortalama kapasite

22 21 Ýnverter Teknolojisi Gücün kontrolü Bir hava koþullandýrma cihazýnýn çalýþmasý, yolda hareket halindeki bir araba ile karþýlaþtýrýlabilir. Araba yokuþ çýkarken motorun tam gücü gerekir. Sýcak bir odanýn hýzla soðutulmasý için hava koþullandýrma cihazýnýn tam kapasite çalýþmasý gerekir. Düz bir yolda motor gücünün bir kýsmý gerekir. Ayar sýcaklýðýndaki bir odada, geleneksel tipte sabit hýzlý bir hava koþullandýrýcýda kompresör ON/OFF döngüsü içinde çalýþýr. Yokuþ aþaðý inerken motor gücünün çok az bir kýsmý gerekir. Ilýk hava koþullarýnda, oda sýcaklýðý ile ayar sýcaklýðý arasýndaki minimum bir fark nedeniyle, geleneksel tipteki hava koþullandýrýcýlarda kompresör ON/OFF çalýþmasý artar.

23 22 Dijital Hibrit Ýnverter Teknolojisi Dünya ilk inverter tip hava koþullandýrýcý ile 1981 de Toshiba nýn geliþtirdiði yeni tip cihazlarla tanýþtý. Bugün tüm dünyada satýlan yüksek duvar tipi hava koþullandýrýcýlarýn % 25 i inverter tipinde. Toshiba, bir öncü olarak her zaman inverter teknolojisinin geliþmesine liderlik yaptý. Gücün mükemmel kontrolü, inverter konseptini baþarýya ulaþtýran temel etkendir. Ýki farklý inverter teknolojisinin birleþimi Toshiba Dijital Hibrid Ýnverter iki farklý kontrol modülünü bütünler. Pulse Amplitüt Modülasyon (PAM) maksimum güç kontrolü Pulse Geniþlik Modülasyon (PWM) enerji verimliliðinin kontrolü

24 Dijital Hibrit Ýnverter Teknolojisi Dijital Hibrid Ýnverter kontrol yeni Toshiba GC (doðru akým) Ýnverter kompresörü ile mükemmel bir birleþim oluþturur. Örneðin; RAS-13GKV-E, 0.9kW tan daha az, 4.0 kw tan daha fazla her hangi bir kapasitede çalýþabilir. Daha kesin güç kontrolü ile: Eþsiz bir konfor Çok yüksek enerji tasarrufu Üstün esneklik Çok sessiz çalýþma 23 DC Hibrid inverter Yüksek enerji tasarruf kontrolü Yüksek güç faktör kontrolü DC Ýkiz Rotary Kompresör * Yüksek güvenirlik Yüksek verim Düþük ses * 13K Modeli

25 24 Dijital Hibrit Ýnverter Teknolojisi Toshiba nýn Dijital Inverter teknolojisi bir hibrit tir, yani melezdir; çünkü farklý koþullarda DC inverter kompresör kullanan iki farklý inverter teknolojisinin birleþimidir. HÝBRÝT ÝNVERTERÝN KONTROLÜ Gerken Kapasite Inverter Kontrol Voltaj Dalgası Biçimi Düþük Orta Yüksek PWM (Pulse Width Modulation) PWS kontrolü, dikdörtgen biçimli akým dalgalarýndan, sabit deðerde (325 volt) sahte bir 3 fazlý alternatif akým üretir. PWM kontrolörü ile, 325 voltluk dikdörtgen dalgalý akýmýn frekansýný (hertz) ve güç faktörünü ayarlayarak kompresörün dönüþü ayarlanabilir. PWM yüksek verimli, bir inverter teknolojisi olmanýn yaný sýra en düþük limitte maksimum güç (dikdörtgen dalgalarýn %100 kapalý olduðu durumdaki güç faktör oraný) çýkýþýna sahiptir. PAM (Pulse Amplitude Modulation) Maksimum güçte bu sýnýrlamalarý aþmak için, PAM modülü otomatik olarak gerekir. PAM, dikdörtgen dalgalý akýmýn frekans ve güç faktörünü deðiþtirerek kompresör dönüþünü ayarlar. PAM inverter tekniði PWM tekniðinden, izafi olarak daha az verimlidir. Bu nedenle kompresörün tam kapasite çalýþmasý gerekmez; Toshiba Dijital Hibrit Inverter, kompresör kontrolünü PWM modülüne döndürür. Ýnverter teknolojisinin arkasýndaki orijinal düþünce, deðiþik iç ortam koþullarýnda kompresörün soðutma (ýsýtma) kapasitesini kontrol etmektir. Bu perspektif inverterlerin hepsinde ayný deðildir. Toshiba inverterleri hava koþullandýrma alanýnda en geniþ kapasite operasyon aralýðýna sahiptir. Örneðin: RAS-13UKV-E / RAS-13UAV-E: Bu ünitenin soðutma kapasite aralýðý 0,9 ile 4,0 kw arasýndadýr. Bu kapasite aralýðý, piyasadaki cihazlara göre 3,1 kw kadar geniþtir. Isýtma kapasitesi de 0,6 6,0 kw arasýndadýr. Bu aralýkta her kapasitede verimli olarak çalýþtýrýlabilir. Bu aralýk, piyasadaki eþdeðerlerine göre % 117 ye varan oranda fazladýr.

26 25 Dijital Hibrit Ýnverter Teknolojisi Toshiba inverterlerinin geniþ çalýþma kapasite aralýðý çok deðiþik çalýþma koþullarýnda düzgün ve kolay bir çalýþma saðlar. Geleneksel inverterlerde hava koþullandýrýcýnýn düþük yük kapasitelerinde gösterdiði performans inverterin de limitlerini gösterir. Bu koþullar altýnda geleneksel inverterlerin çalýþmasý sabit hýzlý hava koþullandýrýcýlardan ayrýlýr ve iç ortam sýcaklýðýndaki deðiþimleri gidermek için kompresörleri ON/OFF sýk sýk ON/OFF döngüsünde çalýþmaya baþlar. KOMPRESÖR TÝTREÞÝMÝ Titreþim (micrometre) Ýkiz Rotary Tek Rotary DC Ýkiz Rotary Kompresörlerde Titreþim Yandaki diyagramda DC ikiz kompresörlerin dönüþ hýzý gösterilmiþtir. Bu hýz, tek rotary kompresörün minimum hýzý 30 devir/saniye iken, iki kompresörün karþýlýklý dengelemeleri ile 10 devir/saniyeye kadar düþer. Ýki kompresörün dengeli dönmeleri sonucu milin titreþimi de büyük ölçüde azalýr.

27 26 Hava Akýþ Yönetimi 680m 3 /h ýn üzerinde hava debisi: 26dB* (düþük fan hýzý) 3 db iyileþtirme Ses gücü logaritmik skalasýnda 50% azaltma. Daha çok güç, daha çok enerji Isý eþanjörü geniþliðe 620 mm ye yükseltilmiþtir. Ýç ünite ýsý eþanjörünün alaný 7% arttýrýlmýþtýr. EU Standartlarýna Uygun RAS-10UK için COP Soðutma için EU Standartý

28 27 Çevre Dostu- HFC (R 410A) Soðutucu Ozon koruyucu Alev almaz Zehirsiz Enerji-verimi yüksek OZONA ZARARI YOK UV IÞINI OZON TABAKASI Montreal Protokolü, sýfýr ozon zararlý malzemelerin kullanýlmasý gereðini ortaya koymuþtur. TOPRAK

29 28 MONTAJ Ýki (saðdan ve soldan) drenaj çýkýþý Rahat borulama için arttýrýlmýþ boþluk Baðlantý ve yedek borulama için 6 yön Geniþ, ulaþýmý kolay elektrik terminali

30 29 Ýki (saðdan ve soldan) drenaj çýkýþý SOL YA DA SAĞ Drenaj hortumu iki yana baðlanabilir Baðlantý ve yedek borulama için 6 yön Rahat borulama için arttýrýlmýþ boþluk YENÝ Baðlantý kablosu Yedek borular UK serisinde borulama için daha geniþ boþluk vardýr

31 30 Daha Kýsa Þarj Borusu Ýç ve dýþ ünite arasýnda daha fazla yükseklik farký 07GK 10GK 13GK Ön Taraftan Kablolamada Esneklik

32 31 Kullaným Bilgileri Fan Hýzlarý Hi-Power Modu Panjur Pozisyonlarý Çalýþtýrma Modlarý Uzaktan Kumanda

33 32 Fan Hýzlarý 5 seçilebilir fan hýzý + Hi-power 650 m 3 /h ýn üstü için beþinci fan hýzý MODEL 13UKP Otomatik Fan Hızı YALNIZ FAN Çalýþma aralýklarý SOĞUTMA Çalýþma aralýklarý ISITMA Çalýþma aralýklarý KURUTMA Çalýþma aralýklarý FARKLI FAN HIZLARINDAKÝ HAVA DEBÝLERi Hava Debi si m 3 /h GK Serisi 07GK 10GK 13GK

34 33 Hý-Power Modu Geçici sýcaklýk ayarý: 3 0 C daha düþük (soðutmada) Fan hýzý: 6. super fan hýzý, 680 m 3 /h ýn üzerinde olduðu zaman Hi-Power modu devreye girer. Oda geçici sýcaklýk ayarý ±1 0 C olduðu zaman normal çalýþmaya dönüþ. Zaman sýnýrý yok. Ayarlý hýzlardaki hava debisi Hi-Power da 680 m3/h ýn üzerinde hava debisi Ultra yüksek Panjurlar aþağıya döner 1. Doðru oda sýcaklýðý: 25 0 C kullanýcýnýn sýcaklýk ayarý 20 0 C (uzaktan kumandanýn üzerinde görülen deðer) 2. Hi-POWER tuþuna basalým 3. Etkileri: a. Kullanýcýnýn ayar deðerinden (20 0 C) -3 0 C düþük deðer, 17 0 C ünitenin geçici ayarý olur. b. Panjurlar aþaðýya doðru döner. c. Fan Hi-power hýzýnda çalýþmaya baþlar. Oda sýcaklýðý 18 0 C a ulaþýnca (oda sýcaklýðý geçici ayar sýcaklýðýný 1 0 C geçince ya da Hi-power tuþuna takrar basýlýrsa ünite normal çalýþmasýna döner.

35 34 Panjur Konumlarý 5 Seçilebilir sabit panjur konumu 5 Seçilebilir swing açýsý Otomatik panjur konumu SOĞUTMA ISITMA Panjurun konumu soðutma için optimal hava akýþ yönünü saðlamak için yukarýya doðrudur. Panjurun konumu soðutma için optimal hava akýþ yönünü saðlamak için aþaðýya doðrudur.

36 35 Çalýþtýrma Modlarý 4 çalýþtýrma modu vardýr: Soðutma Isýtma (ýsý pompalý modellerde) Nem alma Fan Otomataik Mod Deðiþtirme: Ayar sýcaklýðý ile hissedilen sýcaklýk arasýnda sadece 0.5 C a izin verir. GK Serisi

37 36 Uzaktan Kumanda INVERTER ve STANDART Serileri için uzaktan kumanda

38 37 Uzaktan Kumanda GK/UF Serileri için UK-SERÝSÝ: PREMIER Görünürlüðü kolaylaþtýrmak için GENÝÞ EKRAN FAN- 5 seçilebilir fan hızı artı otomatik fan hızı ECO Konforu ve enerji tasarrufunu %25 arttırmak için FIX / SWING 5-seçilebilir sabit panjur pozisyonu ve 5 seçilebilir swing açısı, artı oto panjur konumu AUTO Tam otomatik çalışma modu. İstenilen sıcaklık seçilebilir. Hi POWER UK Serisi cihazları 6. Fan hızında çalıştırır. 680 m 3 /h e kadar taze soğuk hava dağıtılabilir. PRESET Sadece hafızalı uzaktan kumandalarda. Filter LED reset butonu Real-time ON/OFF Timer ve Auto-repeat

39 38 Tek Dokunmalý Tuþlar Otomatik Mod Seçimi Çalýþtýrma modu Fan hýz seçimi Panjur ayarý Hafýzaya Ulaþým Çalýþtýrma modu Sýcaklýk ayarý Timer ayarý Panjur ayarý Fan hýzý Hi-power

40 39 ECO-logic ÝLE UYKU ZAMAN AYARI (Sleep Timer) % 25 üzerinde enerji tasarrufu Uyku sýrasýnda maksimum konfor için oda sýcaklýk deðerinde otomatik düzeltme Çok kullanýþlý otomatik STOP iþlevi. 1, 3, 5 ve 9 saat aralýklarýnda program yapabilme. SOĞUTMA Sýcaklýk ayarý operasyondan 1 saat sonra 1 0 C, 2 saat sonra 2 0 C yüks eltilir. Sýcaklýk ayarý deðiþtirilmiþ Zaman (Saat) AYAR SICAKLIÐI ECO tuþu basýlý Sýcaklýk ayarý deðiþtirilmiþ

41 40 Gerçek Zamanlý ON/OFF Timer ve Tekrarlama Gerçek Zamanlý Timer ON/OFF timer için otomatik kontrol. Timer ý Tekrarlama Günlük otomatik Start ve/ veya Stop iþlevi. Otomatik Yeniden Çalýþtýrma Elektrik kesidikten sonra tekrar geldiðinde ünite kaldýðý yerden çalýþmasýný otomatik olarak sürdürür. Kompresörde 3 dakika emniyet gecikmesi vardýr.

42 41 Seçilebilir Frekansla Uzaktan Kumanda Bir uzaktan kumanda ile ayný odada bulunan iki üniteye birden kumanda edilebilir. Ayný odada bulunan iki ayrý üniteye iki ayrý uzaktan kumanda ile baðýmsýz olareak kumanda edilebilir.

43 42 BAKIM Otomatik Arýza Bulma (Self-diagnostik) Servis elemaný için kolay arýza bulma kýlavuzu Tüm ana parçalarý kapsýyan 36 bakým kodu. Yýkanabilir ön filtre

44 43 BAKIM Bir klima cihazýnýn iç kýsýmlarý, kullaným koþullarýna göre bir süre sonra kirlenebilir ve bu durumun cihazýn çalýþmasýný etkiler. Bu nedenle düzenli aralýklarla bakým yaptýrýlmasý ve yetkili servis elemanýna baþvurulmasý önerilir. DÝKKAT! Cihazý uzun bir süre kullanmayacaksanýz güvenlik açýsýndan fiþini çýkarmanýz tavsiye edilir. Fiþ prizde kaldýðýn da, diþlerde biriken toz dumana ve yangýna neden olabilir. DÝKKAT! Cihazý temizlemeden önce cihazý kapatýnýz ve elektrik beslemesini kesiniz. 1. Fiþi prizden çekiniz 2. Elektrik devre kesiciyi kapatýnýz. Cihaz içinde yüksek hýzda bir fan çalýþtýðýndan yaralanmasöz konusu olabilir. Gazolin, benzin, inceltici, böcek öldürücü ya da benzeri kimyasal maddeler cihaza zarar verebilir. Ýç Ünitenin Temizlenmesi Ýç üniteyi ýlýk ya da soðuk suya batýrýlmýþ bir bezle siliniz ve daha sonra kuru, temiz ve yumuþak bir baþka bezle kurulayýnýz. 40ºC den daha sýcak su kullanmayýnýz. Muhafaza deforme olabilir ya da renk deðiþtirebilir. Elektrik Kablosunu Kontrol Ediniz Kablonun kesik ya da ezilme gibi nedenlerle hasar görmediðinden emin olmak için sýk sýk kontrol ediniz. Kablo zarar görmüþse yetkili servis elemanýna baþvurunuz.

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER Minea Kombi Kullaným Kýlavuzu 05 06 07 08 10 12 12 12 13 14 15 16 17

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 5 ÝÇÝNDEKÝLER 05 05 06 07 08 09 10 10 10 10 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 26 23

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan

ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan Kullaným Kýlavuzu . ALARKO ATAG Q - Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.12 Kitap Baský Tarihi:210906 Revizyon No: 210906 Ýçindekiler Giriþ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi OCAK AOB 6028 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kýlavuzu LG-BKE 7635 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. CPAP Solunum Terapi Cihazý

Kullaným Kýlavuzu HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. CPAP Solunum Terapi Cihazý Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ CPAP Solunum Terapi Cihazý >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR CORPORATION 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA AICHI JAPAN Tel : (81) 338 179 730 Fax : (81) 338 179 038 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi, E-5 Yan Yol

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı