Çevre hukukunun demokratikleşmesi, kulağa şaşırtıcı geldiği kadar kışkırtıcı da gelmektedir. Zira demokratik devletlerin hukuku, mutlaka

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çevre hukukunun demokratikleşmesi, kulağa şaşırtıcı geldiği kadar kışkırtıcı da gelmektedir. Zira demokratik devletlerin hukuku, mutlaka"

Transkript

1 ÇEVRE HUKUKUNUN DEMOKRATĠKLEġMESĠ Prof. Dr. Silke R. Laskowski Çeviren: Dr. Ahmet M. Güneş ÖZET Çevre hukukunun demokratikleşmesi konusundaki tartışma, çok düzlemli hukukta hukukun oluşturulmasına ve uygulanmasına ilişkin güncel sorunlar ile ilgilidir. Küresel çevresel sorunların çözümüne yönelik yol gösterici kararlar, artık ulusal düzeyde değil aksine uluslararası ve Avrupa Birliği düzeyinde alınmaktadır. Ancak demokratik meşruiyet zincirinin uzaması, demokratik potansiyelin zedelenmesine neden olmaktadır. Demokrasi açığı, uluslararası düzeyde olduğu gibi, Avrupa Birliği ve üye devletlerin demokratik iki düzlemli modelinde de ortaya çıkmaktadır. Demokratikleşme, parlamentoların ve bizatihi halkın güçlendirilmesi suretiyle bu açıkların giderilmesini amaçlamaktadır. Her şeyden önce yurttaşların çevresel karar alım süreçlerine katılımı, iklim değişikliği ile mücadele amacını taşıyan düzenlemelerde olduğu gibi, etkili bir uygulama açısından üstlendiği kilit rol nedeniyle her geçen gün önem kazanmaktadır. Demokratikleşme ayrıca, küresel, Avrupa Birliği ve ulusal düzeyde etkiler doğurarak, demokrasi ve çevre açısından sonuçlar doğuran ilave uluslararası ekonomi hukuku ile de ilişkilidir. 1 A. GiriĢ * Çevre hukukunun demokratikleşmesi, kulağa şaşırtıcı geldiği kadar kışkırtıcı da gelmektedir. Zira demokratik devletlerin hukuku, mutlaka Kassel Üniversitesi Öğretim Üyesi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi. Zeitschrift für Umweltrecht (ZUR) adlı derginin Nisan 2010 sayısında (s ) Demokratisierung des Umweltrechts başlığıyla Almanca yayınlanan bu çalışma, esasında Prof. Dr. Silke R. Laskowski tarafından Zeitschrift für Umweltrecht dergisinin 20. yılı kutlamaları çerçevesinde tarihinde Berlin de verdiği bir konferansa dayanmaktadır. Bu makalenin orijinal Almanca metnine fileadmin/zur/doc/aufsatz_zur_10_04.pdf ( ) linkinden erişmek mümkündür. Çeviride mümkün olduğunca orijinal metne sadık kalınmaya çalışılmıştır. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (TAAD), Temmuz 2010, Yıl: 1, Sayı: 2

2 204 demokratik meşruiyete sahip olduğu iddiasındadır. O halde neden özel olarak çevre hukukunun demokratikleşmesi? Nihayetinde çevre hukuku, ulusal düzeyde temsili demokrasinin organları olan Alman Federal Meclisi ve Eyalet Meclisleri tarafından ulusal kamu yararının korunması amacıyla oluşturulmaktadır. Çevre hukuku çoğunlukla, Avrupa Birliği yasama organlarının düzenlemelerini ulusal hukuka aktarmaktadır. Konsey ve Avrupa Parlamentosu nun veya yalnızca Konsey in oluşturduğu Avrupa Birliği yasama organı ise, aynı şekilde demokratik meşruiyete sahip bir hukuk oluşturduğu iddiasındadır. 2 Ancak sorunlar burada başlamaktadır. Çünkü doğrudan seçimler yoluyla meşruiyet kazanan Avrupa Parlamentosu, yalnızca dolaylı meşruiyete sahip olan Konsey ile birlikte yasama işlemleri yapabilir. Bunun yanı sıra, Avrupa daki genel yararın koruyucusu işlevini Avrupa Parlamentosu değil, son derece güçlü bir yürütme organı olan Avrupa Komisyonu yüklenmiştir. Avrupa Komisyonu bunun dışında, Avrupa Birliği nin gelecekteki hukuki işlemleri için tek başına inisiyatif tekeline sahiptir. Avrupa Komisyonu bu sayede, Birliğin ve üye devletlerin çevre ve ekonomi politikasının gelişimine büyük ölçüde yön vermektedir. Reform Sözleşmesi ile her ne kadar Avrupa Parlamentosu nun sahip olduğu haklar güçlendirilmiş ise de, iki düzlemli modelin yapısal demokrasi açıklarına herhangi bir müdahale gerçekleşmemiştir. 3 Uluslararası düzeydeki çevresel yasamaya ilişkin demokratik açıklar ise, daha belirgin bir niteliğe sahiptir. Zira yasama sürecine katılacak bir dünya parlamentosu mevcut değildir. 4 Aynı şekilde ulusal parlamentolarda ve Avrupa Parlamentosu nda bulunan çıkar grupları uluslararası düzeyde mevcut değildir. Uluslararası antlaşmalar, sadece imzacı devletlerin temsilcileri tarafından müzakere edilmektedir. Bu temsilcilerin genel ve adil seçimler sonucunda seçilmeleri durumunda ise, ancak dolaylı bir demokratik meşruiyetten söz etmek mümkün olacaktır. Suudi Arabistan Krallığı veya Çin Halk Cumhuriyeti gibi uluslararası devletler topluluğunun ekonomik açıdan güçlü ancak çevrenin korunması ve insan hak Avrupa Birliği nin meşruiyet düzeyi uzun zamandır tartışmalıdır. Bu konuda karş. Stumpf, in: Schwarze (Hrsg.), EU-Kommentar, 2009, Art. 1 EUV N. 24. Bu hususta daha ayrıntılı açıklamalar için bkz. aşağıda D. başlığı. Bir küresel toplum tasavvuru için karş. Fischer-Lescano, Globalverfassung: Verfassung der Weltgesellschaft, ARSP 88 (292), 348.

3 ları konusunda ilgisiz üyeleri bakımından, bu tür bir demokratik meşruiyetten söz etmek mümkün görünmemektedir. 5 Bu çalışmada, öncelikle demokratik güvenceye sahip çevre hukukunun önemi ele alınacak (B), sonrasında iklimsel duyarlılığa sahip çevresel bir unsur olan su ışığında çevre hukukunun çok düzlemli yasamasının demokratikleşme gereksinimlerine ve yaklaşımlarına değinilecek ve küresel ekonomi hukukunun ilave alanı ele alınacaktır (C). Bunun devamında, Lizbon Antlaşması nın demokratikleşme tepileri (Impuls, ç.n.) incelenecektir (D). Ulusal düzlemi ele alan kısa bir bakış (E), Alman Federal Anayasa Mahkemesinin Lizbon Antlaşması na ilişkin kararının olası demokratikleşme tepileri (F) ve bir sonuç bölümü (G) ile çalışmamız sona erecektir. B. Demokrasi, DemokratikleĢme ve Çevresel Adalet Demokratikleşme, halkın egemenliği veya iktidarı kullanması anlamında kullanılan demokrasi kavramı ile bağlantılıdır. Demokrasi kavramının daha yakından incelenmesi durumunda, çevre hukukunun neden güçlü bir demokratik güvenceye ihtiyaç duyduğu anlaşılacaktır. Halk iktidarının olumlu bir türü olarak demokrasi, 6 en kolay şekilde ABD eski başkanı Abraham Lincoln un (1863) ünlü government of the people, by the people, and for the people tanımıyla izah edilebilir. Siyasal meşru kararlar, halkın iradesini ve ortak iradi özerkliğini (Selbstbestimmung, ç.n.) yansıtmalı ( halk vasıtasıyla iktidar ), ilgili konuda kamu yararına hizmet etmeli ve kamu yararını geliştirmelidir ( halk için iktidar ). 7 Siyasal bir kararın demokratik niteliği böylelikle, sadece ilgililerin kolektif idari özerklikleri için değil, aynı zamanda ulaşılan sonuçların kamu yararının yönünü tayin etmesi için de bir ölçüt olmaktadır. Demokrasi bu bağlamda, kamu yararını ve kolektif iradi özerkliği güvence altına alan bir denetim işlevine sahiptir. Sosyoloji kökenli bir kavram olan demokratikleşme ise, demokrasi kavramına dayanmaktadır. Demokratikleşme, bir yandan erişilmek iste German Watch/IndyACT ın analizlerine göre Suudi Arabistan, BM iklim müzakerelerini bloke etmiş ve gelişmekte olan ülkelerin konumunu zayıflatmıştır. Bu konuda bkz. Çin ise, veto yetkisini kullanarak 2009 yılındaki BM İklim Konferansı nda sera gazı salımlarının azaltılmasına ilişkin bir uzlaşıyı engellemiştir. Bu konuda bkz. politik/966/498262/text/. Sachs, in: Sachs (Hrsg.), GG, 5. Aufl. 2009, Art. 20 N. 11. Girdisel ve çıktısal meşruiyet için karş. Scharpf, Regieren in Europa, 1999, s. 16 vd. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Temmuz 2010, Yıl:1, Sayı:2

4 206 nen bir hedef olarak demokrasiyi işaret etmekte, diğer yandan ise bu amaca ulaşmak için yürütülecek olan süreci ifade etmektedir. Demokratikleşme kavramsal açıdan, otoriter iktidar yapılarını iktidarın aşağıdan, toplumsal katılım, işbirliği ve hür iradi özerklik ile denetlenmesini esas alan yapılarla ikame etmeyi amaçlayan tüm faaliyetleri kapsamaktadır. 8 Modern demokrasi teorileri göz önünde bulundurulduğunda, bu teorilerin katılım merkezli demokrasi tipini, yani katılımcı halk iktidarını esas alan katılımcı ve müzakereci demokrasiyi ele aldığı görülür. Bu tarz bir demokrasi, mümkün olduğunca çok kişinin siyasal katkısını olabildiğince çok alanda en üst düzeye ulaştırmayı hedeflemektedir. Kamusal iradenin inşası ve bir sivil toplumun oluşturulması, bu bağlamda en önemli arzulardır. 9 Eşit katılım haklarının kullanımının bağlı olduğu kaynakların ve çevresel kaynakların eşit olmayan bir şekilde paylaşımına ilişkin sorunlar da, özel bir öneme sahiptir. Hiç kimsenin yoksun bırakılamayacağı küresel çevresel unsurlarla (örn. Su, hava, iklim) ilgili siyasal kararların söz konusu olduğu durumlarda, (küresel) demokrasinin genel yararı güvence altına alan denetim işlevi ön plana çıkacaktır. Çünkü bu karar küresel ekosistemler üzerinde ve böylelikle insanların, hayvanların ve bitkilerin somut yaşam koşulları üzerinde etkiler doğuracak, erişim ve paylaşım adaleti bakımından sorunlar doğuracaktır. Çok düzlemli çevre hukuku tam bu noktada, aynı zamanda sosyal adalet sorunları ile bağlantılı olan kolektif çevre koruma menfaatlerinin iradi özerkliğe dayalı düzenlenmesi ve hayata geçirilmesi bakımından kilit bir rol üstlenmektedir. 10 Uluslararası ve ulusalüstü yasama kapsamında demokrasi açıklarının ortaya çıkması durumunda ise, ulusal düzlemde etkiler yaratarak burada çevrenin korunmasına yönelik demokratik parlamenter inisiyatifleri engelleyen ve çevreyi tahrip etmeye elverişli ekonomi hukuku inisiyatiflerini teşvik eden kamu yararı ve iradi özerklik açıkları söz konusu olmaktadır. Uluslararası düzlemde genel yarar bakımından çarpık bir durum da, ekonomik açıdan güçlü (demokratik) devletlerin ortak çevresel unsurların hakça kullanımına ilişkin uluslararası hukuk ilkesini ( equitable Vilmar, Strategien der Demokratisierung, Bd. 1, 1973, 21. Ayrıca karş. Habermas, Kultur und Kritik, 1973, 11 vd. M. G. Schmidt, Demokratietheorien, 4. Aufl. 2008, 253 vd. Bu konuda Epiney,»Gerechtigkeit«im Umweltvölkerrecht, APuZ 24/2007, 31 vd.; Santarius, Klimawandel und globale Gerechtigkeit, APuZ 24/2007, 18 vd.; Schlüns, Umweltbezogene Gerechtigkeit in Deutschland, APuZ 24/2007, 25 vd.

5 utilisation of common goods ) ulusal ekonomik menfaatleri lehine umursamazdan gelmesi ve böylelikle zayıf devletlerdeki ve özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki çevresel ve yaşamsal şartların kötüleşmesi suretiyle oluşabilir. Bu nedenle demokratikleşme, devletlerin burada nasıl adil bir şekilde yükümlülük alacağı sorusunun cevaplanması ile de ilgilidir. Bu bağlamda adil ibaresi, hem çevresel sorunların ve zararların oluşumunda devletlerin rolü hem de sorunların çözümünde devletlerin ekonomik ve sosyal gücüne vurgu yapmaktadır. Uluslararası devletler topluluğunun ortak fakat farklılaşmış sorumluluk yaklaşımının demokratik bakımdan somutlaştırılması, burada ön plana çıkmaktadır. 11 C. Küresel Çevresel Yasamanın DemokratikleĢmesi Çevresel yasamanın uluslararası hukuk düzlemindeki demokrasi açıkları, Avrupa Birliği hukukuna ve ulusal hukuka aktarılma ile etkisini devam ettirmektedir. Bunun dışında Avrupa Birliği hükümleri, aktarım sürecinde üye devletlere sıklıkla sadece sınırlı bir hareket alanı bırakmaktadır. Bu durum, demokrasi teorisi açısından önemlidir, zira Alman çevre hukuku günümüzde büyük ölçüde Avrupa Birliği hükümleri tarafından şekillendirilmektedir. Avrupa Birliği nin 70 li yılların başından beri kademeli bir şekilde Avrupa çevre politikasını geliştirmesi, sınıraşan nitelikteki çevresel kirlilik nedeniyle tutarlılık arz etmektedir. Bu bakımdan çevre korumasının Avrupa Birliği hukuku etkisinde kalmadan gelişen bir alanı yok gibidir. Ancak bununla bağlantılı Avrupa artı değeri, 12 her şeyden önce Avrupa Parlamentosu nun Avrupa Birliği çevre hukuku üzerindeki etkisi nedeniyle (md. 175 I, 251 ATA) Avrupa Birliği nin vasat nitelikteki demokratik yasamasının görmezden gelinmesine neden olmamalıdır. Zira Alman çevre hukukunun demokratik meşruiyeti, nihayetinde günümüzde güçlü bir şekilde Avrupa Birliği ve uluslararası çevre hukukunun demokratik meşruiyetine bağlıdır Bu hususta daha ayrıntılı olarak karş. Laskowski, Das Menschenrecht auf Wasser, Die rechtlichen Vorgaben zur Sicherung der Grundversorgung mit Wasser und Sanitärleistungen im Rahmen einer ökologisch-nachhaltigen Wasserwirtschaftsordnung, 2010, 297 vd.; Glass, Die gemeinsame, aber unterschiedliche Verantwortlichkeit als Bestandteil eines umweltvölkerrechtlichen Prinzipiengefüges, 2008, 131 vd.; Epiney, APuZ 24/2007, 31, 33 vd. rregelungsrahmenundvollzug_node.html. Daha ayrıntılı olarak bkz. Wegener, Die Zukunftsfähigkeit des europäischen Umweltrechts, ZUR 2009, 459 vd. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Temmuz 2010, Yıl:1, Sayı:2

6 208 I. ULUSLARARASI ÇEVRESEL SÖZLEġMELER HUKUKU Uluslararası çevresel yasamanın önemli bir aracı da, demokrasi teorisi açısından en büyük sorunları ortaya çıkaran uluslararası çevresel sözleşmeler hukukudur. 1. Maddi Bir Temel Ġlke Olarak Demokrasi Devletsel iktidarın hukuka uygunluk aracı olarak demokrasi, dünya ahalisi tarafından meşru kılınmış bir dünya hükümetinin elinde tuttuğu bir dünya iktidarının mevcut olmamasına rağmen günümüzde uluslararası hukuk topluluğunun temel bir prensibi olarak anlaşılmakta ve böylelikle uluslararası hukuk düzeninin meşruiyet yaklaşımı için önem taşımaktadır. Bu tarz bir demokrasi, her şeyden önce Birleşmiş Milletler Şartı nın 2. maddesinde ve Birleşmiş Milletlerin 1966 yılında kabul ettiği insan hakları antlaşmalarının 1. maddesinde güvence altına alınan ve bunun dışında uluslararası teamül hukukunca da tanınan ulusların kendi kaderini tayin hakkına uymalıdır. 13 Uluslararası hukuk biliminde günümüzde en önemli unsuru adil seçimlerin meşruiyeti olan 14 soyut bir demokrasi ilkesi de kısmen kabul görmektedir 15 Karar alımında şeffaflık, katılım hakları ve iyi yönetişim (Good Governance), bireyleri uluslararası hukuk süjesi olarak öne çıkaran uluslararası hukukun yeni demokrasi ilkesine ilişkin tartışmaya şekil vermektedir. 16 Fakat günümüzde geçerli olan uluslararası hukuk düzeninde devletler hala hâkim unsur olduğundan, ulusal hükümetler sözleşmesel uluslararası yasamanın önemli aktörlerini oluşturmaktadır. 17 Ulusal hükümetlerin dolaylı demokratik meşruiyetinden ise, ancak bu hükümetlerin genel ve adil seçimler ile başa gelmiş olmaları durumunda söz edilebilecektir. Ulusal parlamentoların veya Avrupa Parlamentosu nun Birleşmiş Milletler düzleminde kendi çıkar grupları hala mevcut değildir. Bununla birlikte, parlamenter dış politikanın bir aracı niteliğini taşıyan ve hükümetlerin gizli diplomasisine karşı bir denge Bu konuda bkz. Petersen, Demokratie als teleologisches Prinzip, 2009, 83 vd.; Thürer, Das Selbstbestimmungsrecht der Völker, AVR 22 (1984), 113, 115. Bu bağlamda karş. Tomuschat, in: Mehdi (Hrsg.), Démocratisation de l Etat, 2002, 101 vd.; Farer, in: Newman/Rich (Hrsg.), Promoting democracy, 2004, 32 vd.; Kokott, Souveräne Gleichheit und Demokratie im Völkerrecht, ZaöRV 64 (2004), 517, 526 vd.; Franck, in: Henkin/Hargrove (Hrsg.), Human Rights, 2004, 75 vd.; ayrıca Lang, VN 46 (1988), 195 vd. (»Menschenrecht auf Demokratie«). Franck, in: Henkin/Hargrove (Hrsg.), Human Rights, 2004, 75 vd. Karş. Herdegen, Völkerrecht, 8. Aufl. 2009, 7 N. 5 vd. Bu konuda bkz. Herdegen, Völkerrecht, 8. Aufl. 2009, 7 N. 3 vd.; 8 N. 1 vd.

7 unsuru oluşturan parlamenter kurullar öteden beri sıkça tartışılmaktadır. 18 Avrupa Parlamentosu, 2005 yılından beri açık bir tarzda Birleşmiş Milletler bünyesinde gerçek anlamda bilgi edinme, katılım ve denetim haklarına sahip olan bir organ niteliğinde parlamenter bir kurulun kurulmasını talep etmektedir Sivil Toplum Örgütlerinin ve Küresel Kamuoyunun Önemi Doğal yaşam kaynaklarının korunması, geçtiğimiz yıllarda uluslararası hukukun en önemli görevlerinden biri haline gelmiştir. Uluslararası çevresel sözleşmelerin önemi ise, her geçen gün artmaktadır. Bu durum, küresel bir kamu yararını esas alan bir uluslararası çevresel sözleşmeler hukukunun mevcut demokrasi açıklarını hiçbir zaman önlemeyeceği düşüncesini akla getirmektedir. Bununla birlikte son olarak 2009 yılı sonunda Stockholm deki Birleşmiş Milletler İklim Konferansı nın gösterdiği gibi, acil ihtiyaç duyulan çevre sözleşmeleri bile hükümetler tarafından belirlenen karşıt (ekonomik) menfaatler nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Uluslararası çevre hukukunun buna rağmen gerçekleşen anlam değişiminin bir nedenini de, demokrasi açıkları açısından mühim olan yasama usullerinin hususiyetinde aramak gerekir. Zira ne bir hükümet iştiraki amacı ne de ekonomik bir gaye güden sivil toplum örgütleri, küresel kamuoyunun bir parçası olarak gerek biçimselleştirilmiş (BM Şartı md. 71) gerekse de biçimsel olmayan katılım usullerinde çevre alanında önemli bir rol oynamaktadır. Ulusal bencilliklerden bağımsız bir şekilde küresel çevrenin korunması için hareket eden uzman örgütler olan Greenpeace veya Dünya Doğa Koruma Vakfı (WWF) gibi ulusaşırı kuruluşlar, özellikle 1992 yılında Rio de Janerio da düzenlenen BM Çevre Zirvesinin hazırlıkları çerçevesinde resmi olarak tanındıktan sonra (Resolution 44/228) bu alanda ciddi bir önem kazanmıştır. 20 Bu tür örgütlerin uluslararası müzakereleri gözlemlemesi, biçimsel şekilde görüş beyan etmesi ve kamuoyunu bilgilendirmesi, müzakerelerin ve müzakerelerin sonuçla Bu hususta bir özet için bkz. Ruffert/Walter, Institutionalisiertes Völkerrecht, 2009, N. 316 vd. Karş. EP-Resolution zur UN-Reform v , 010-ep.php. Ruffert/Walter, Institutionalisiertes Völkerrecht, 2009, N. 631; Sands, Principles of Environmental Law, 2. Aufl. 2003, 172 vd, 195; Kohout/Mayer-Tasch, Das ökologische Weltgewissen, APuZ 2002, 15, 18; Willets (Hrsg.), The Conscious of the World: The Influence of NGOs in the UN System, 1996, 55 vd. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Temmuz 2010, Yıl:1, Sayı:2

8 210 rının şeffaflığına önemli bir katkı sunmakta ve böylelikle uluslararası çevresel sözleşmeler hukukunun gelişimine hizmet etmektedir. 21 Sivil toplum örgütleri bunun dışında, çevresel sözleşmelerin uygulanmasının denetimi bakımından önem taşımaktadır. Sözleşmesel uluslararası hukuktaki idari denetim mekanizmalarının zayıflığı karşısında, gerekli ve destekleyici bir denetim ancak küresel kamuoyu vasıtasıyla gerçekleşebilir. Uluslararası kamuoyunun hükümetlerden bağımsız kesimlerince yürütülecek bir izleme, bu bakımdan uluslararası sözleşmelerin hayata geçirilmesi açısından son derece mühimdir yılında kabul edilen Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi (CCD) 22 gibi birçok sözleşme, bu role açık bir şekilde yer vermektedir. Çevre alanında faaliyet gösteren ulusaşırı sivil toplum örgütlerinin uluslararası politika ve yasamadaki önemi ve ekolojik vicdan olarak rolleri bilhassa, küreselleşme çağında devletlerin elinden iktidarlarının alınması hususu ile daha iyi anlaşılacaktır. 23 Çevre ve ekonomi politikasına ilişkin yaşamın sürdüğü coğrafik evren, günümüzde küresel bir niteliğe sahiptir ve devletlerin temsili demokrasi için tasarlanmamış bir boyuttadır. Kendi birikim ve görüşlerini uluslararası müzakerelere katmak ve kamuoyuna sunmak amacıyla sivil toplum örgütleri, çevre alanında her halükarda ulusal parlamentolardan daha etkili bir biçimde örgütlenme yapılarını kurmuştur. Bu husus, sivil toplumun demokratik katılımının küresel niteliğe ulaşmasının önemli bir koşuludur. Son zamanlarda küresel yönetişim global governance kavramı bağlamında tartışılan katılım merkezli demokrasinin bir biçimi burada söz konusudur. 24 Katılım merkezli demokrasi yaklaşımı son zamanlarda ayrıca, değişik uluslararası çevresel sözleşmelerde halkın katılımına ve çevresel bilgilere erişimine ilişkin uygun hükümler ile normatif bakımdan kabul görmüştür. Bu bağlamda bölgesel uluslararası hukuka dâhil olan ve 1998 yılında kabul edilen, Çevresel Konularda Bilgiye Erişim, Çevresel Karar Verme Sürecine Halkın Katılımı ve Yargıya Başvuru Sözleşmesi (Aarhus Söz Daha ayrıntılı olarak bkz. Herdegen, Völkerrecht, 8. Auf. 2009, 10 N. 12; Oberthür u. a., Participation of NGOs in International Environmental Co-operations. UBA, Karş. Giriş, md. 3a, 5d), 6d), 9, 10, 13, 14 CCD. Daha ayrıntılı bkz. Buck/Verheyen, in: Koch (Hrsg.), Umweltrecht, 2. Aufl. 2007, 1 N. 27. Kohut/Mayer-Tasch, APuZ 2002, 15, 20; Höffe, Demokratie im Zeitalter der Globalisierung, 1999, 53 vd. Karş. Abschlußbericht der Enquete-Kommission»Globalisierung der Weltwirtschaft «, BT-Drs. 14/9200, Kap. 10»Global Governance«, 415 vd.

9 leşmesi) öne çıkmaktadır. Aarhus Sözleşmesi, uluslararası çevre hukukunun çevre hukukunu ve insan haklarını birbirine bağlayan yeni bir anlayışını yansıtmaktadır. Bu sözleşme, sadece taraf devletler bakımından mükellefiyetler doğurmakta olmayıp, aynı zamanda yurttaşlar için de bireysel haklar öngörmektedir. Aarhus Sözleşmesi, çevre hukuku ilkelerinin ancak ilgili tüm tarafların karar alım sürecine dâhil edilmesi durumunda gerçekleştirilebileceği düşüncesine dayanmaktadır. 25 Aarhus Sözleşmesi ayrıca, uluslararası çevre hukukunda temel yaklaşım olarak katılımcı demokrasiyi esas alan bir paradigmayı temsil etmektedir. Aarhus sözleşmesi, bilgi edinme özgürlüğü ve katılım haklarının güvence altına alınması suretiyle sivil toplumun idari karar alım süreçlerine daha güçlü bir şekilde dâhil olmasını hedeflemekte ve böylece gerek çevrenin korunmasına gerekse de demokrasi ilkesinin güçlenmesine hizmet etmektedir. 26 Aarhus Sözleşmesi nin yargısal başvuru ile ilgili en önemli hükmü ise, ilgili halka ve çevre örgütlerine geniş bir yargısal başvuru imkânı tanıyan 9. maddede düzenlenmiş olan çevresel toplu davadır. Hazırlanış sürecinde Avrupa daki sivil toplum örgütlerinin Aarhus Sözleşmesi için sarf ettiği yoğun çabalar düşünüldüğünde, 27 çevresel toplu davaların uluslararası çevre hukukunun gelişimi için taşıdığı önem daha iyi anlaşılacaktır. Sivil toplum örgütleri, uluslararası çevresel sözleşmeler hukukunda son olarak kamu yararının korunması yönünde etkili olmaktadır, zira sivil toplum örgütleri küresel çevre korumasının etkililiğine hizmet etmekte ve -internet çağında- epeydir ulusal sınırları aşmış olan küresel kamuoyunun iradi özerkliğini geliştirmektedir. 3. Ġklim DeğiĢikliği Meselesi: Çevre Koruması, Ġnsan Hakları ve Uluslararası Sorumluluk Topluluğu Bir başka demokratikleşme ihtiyacı da, iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi nin (UNFCCC) 3. maddesi ve 4. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen, taraf devletlerin etkin ve uluslararası açıdan etkili bir azaltma ve uyarla UNECE, Aarhus Convention, daha ayrıntılı Bratrschovsky, Wissen ist Macht Auch im Umweltschutz, in: Eisenberger u. a. (Hrsg.), FS für B.-C. Funk, 2003, 3, 7. Karş. Giriş, md. 1; daha ayrıntılı bkz. Fisahn, Effektive Beteiligung solange noch alle Optionen offen sind, ZUR 2004, 136 vd. Daha ayrıntılı bkz. Schlacke u. a., Informationsrechte, Öffentlichkeitsbeteiligung u. Rechtsschutz im Umweltrecht, 2010, 5 vd. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Temmuz 2010, Yıl:1, Sayı:2

10 212 ma politikasına ilişkin sorumluluğu konusunda ortaya çıkmaktadır. Sera gazı emisyonlarının ancak belirgin bir tarzda azaltılmasının iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı neticelere uyum giderlerini finanse edilebilir sınırlarda tutması, iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik bir azaltma politikasının ihmal edilmemesini gerektiren nedenlerin başında gelmektedir. Bunun yanı sıra halkın, paralel uyarlama politikası çerçevesinde iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı neticelere hazırlanması ve etkili bir uyarlama yaklaşımı ile iklim değişikliğinin sonuçları ile mücadele politikasına aktif bir şekilde dâhil edilmesi gerekir. Tüm toplumsal grupların dâhil edilmesi bilhassa, gerek üretim gerekse de tüketim açısından küresel ısınmaya neden olan davranışların değiştirilmesi ile tahminen 1,8 4,0 C olacağı düşünülen yerkürenin sıcaklık artışının hem çevre hem de insanların, hayvanların ve bitkilerin yaşam koşulları üzerinde doğuracağı etkileri sınırlamak açısından gereklilik arz etmektedir. 28 Sivil toplum örgütlerine burada da küresel sorunlar ve bölgesel yaklaşımlar arasında önemli bir arabuluculuk rolü düşmektedir. Sivil toplum örgütleri bu bağlamda glokalist olarak ahalinin davranış değişliklerini teşvik edebilir. 29 Fiili davranış değişiklikleri, acil bir gereklilik arz etmektedir. Çünkü iklim değişikliği nedeniyle oluşan doğal felaketler, dünya çapında yılda insanın canına mal olmaktadır. Birleşmiş Milletler eski genel sekreteri Kofi Annan başkanlığında Global Humanitarian Forum tarafından Mayıs 2009 de yayınlanan bir raporun gösterdiği gibi, iklim değişikliğinin doğurduğu insani etkiler felaketsel boyutlara ulaşmıştır. 30 Bu rapora göre dünya çapında 300 milyon insan küresel ısınmanın olumsuz etkilerine maruz kalmaktadır. İklim değişikliği olgusu, tahrip edilmiş bir çevre ve bunun bir sonucu olarak kıtlık ve hastalıklar nedeniyle 2030 yılına kadar yılda yaklaşık yarım milyon insanın ölümüne neden olabilecektir. Çoğunluğu Asya ve Afrika da yer alan dünyanın en fakir bölgelerinde yaşayan yaklaşık dört milyar insan, deniz seviyesinin yükselmesinin veya su baskını, fırtına ve kuraklık gibi doğal felaketlerin tehdidi altındadır. İklim değişikliği, bu bölgelerde yıllık 125 milyar dolarlık bir ekonomik kayba neden olmaktadır. Uluslararası tartışma bu nedenle ik Köck/Möckel, Naturschutzrecht im Zeichen des Klimawandels, NuR 2009, 318. Kohout/Mayer-Tasch, APuZ 2002, 15, 22; ayrıca bkz. Altvater/Brunnengräber, NGOs im Spannungsfeld von Lobbyarbeit und öffentlichem Protest, APuZ 2002, 6, 9 vd. GHF, Human Impact Report: Climate Change The Anatomy of a Silent Crisis, 2009.

11 limsel adalet - climate justice kavramı etrafında yürütülmektedir. 31 Çevrenin korunması için ve aynı şekilde başta yaşama hakkı olmak üzere insan haklarının gerçekleştirilmesi için bu bağlamda, uygun bir uluslararası ve ulusal iklim koruma ve uyarlama politikasının önemi kendini göstermektedir. II. AVRUPA BĠRLĠĞĠ NĠN VE ÜYE DEVLETLERĠN ÇEVRESEL YASAMASI 2009 yılında Lizbon Antlaşması ile reforme edilen çevresel yasama, yetki ve usuller bakımından oldukça sınırlı bir şekilde değiştirilmiştir. Çevrenin korunmasına ilişkin Birlik hukuku tedbirleri nin yetki dayanakları, artık Avrupa Birliği nin Çalışma Usulüne İlişkin Antlaşma nın (AB- ÇUİA) 192. maddesinin 1. ve 2. fıkralarında yer almaktadır. ABÇU- İA nın 192. maddesinin 1-3. fıkraları, bölünmüş (yarışan) yetki olarak üye devletlerin yetkisinin yanında ortaya çıkan Avrupa Birliği nin esas çevre koruma yetkisini düzenlemektedir. Üye devletler ABÇUİA nın 2. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, ancak Avrupa Birliği bizzat harekete geçmediği sürece yetkiye sahiptir. ABÇUİA nın 191. maddesinin 1. fıkrasının 4. cümlesine ise, iklim değişikliği ile mücadele amacıyla ilaveler yapılmış, bu şekilde küresel ısınma ile mücadelenin önemine vurgu yapılmıştır. Bunun haricinde sınırlı yetki prensibi ve ölçülülük prensibi, eskiden olduğu gibi geçerli olmaya devam edecektir. 32 Reform Antlaşması, yasama usulü bakımından da çok küçük değişiklikler getirmiştir. ABÇUİA nın 192. maddesinin 1. fıkrası uyarınca Avrupa Parlamentosu ve Konsey, olağan yasama usulü kapsamında (önceden: ortak karar alma usulü) Ekonomik ve Sosyal Komite nin ve Bölgeler Komitesi nin görüşü alındıktan sonra ABÇUİA nın 191. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen hedeflerin (çevrenin muhafazası, korunması ve kalitesinin iyileştirilmesi, insan sağlığının korunması, kaynakların ihtiyatlı kullanımı, uluslararası çevresel korumanın teşviki, özellikle iklim değişikliği ile mücadele) hayata geçirilmesine ilişkin karar alabilir. Mevcut çevresel kalitenin iyileştirilmesi ise, Avrupa Birliği Antlaşması nın (ABA) 21. maddesinin 2. fıkrasının f) bendi uyarınca artık uluslararası düzlemde de geçerli olacak bir ölçüttür. Ulusal parlamentoların subsidiarite denetimi kapsamında Avrupa Birliği (çevresel) yasamasına dâ Daha ayrıntılı karş. Santarius, APuZ 2002, 18 vd. Konsolidierte Fassungen d. Vertrags über die EU und des VAEU, ABl. EU Nr. C 115 v , s. 206 vd. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Temmuz 2010, Yıl:1, Sayı:2

12 214 hil edilmesine ilişkin olarak 2 numaralı Protokolde öngörülen durum ise yenidir. 33 (bkz. aşağıda. D. IV. başlığı) Ancak Lizbon Antlaşması nın yürürlüğe girmesinden önce mevcut olan ve demokratik iki düzlemli modelin demokrasi yaklaşımına bağlanan 34 demokrasi açıklarının etkisini sürdürdüğünü ifade etmek gerekir. Bundan sonraki hareket noktası ise, temsili demokrasi ilkesinin güvence altına alındığı ABA nın 10. maddesinin 1. fıkrasıdır. Avrupa Birliği düzlemi için ilk meşruiyet kemendi olan ve doğrudan AB yurttaşları tarafından seçilen Avrupa Parlamentosu, olağan yasama usulünün öngörüldüğü hallerde yalnızca eksik yani yarı biçimde yasamaya katılmakta, yasamaya ilişkin diğer yarımı ise Konsey tamamlamaktadır. Özel yasama usullerinde ise karş. md. 192 f. 2 ABÇUİA Konsey, yani üye devletlerin hükümetleri yasamaya tek başına yetkili olmakta, Avrupa Parlamentosu nun ise sadece görüşü alınmaktadır. Konsey de temsil edilen hükümet üyelerinin ulusal parlamentolar üzerindeki demokratik geri bildirimi (ABA md.10 f. 2) şeklindeki ikinci meşruiyet kemendi ise, dolaylı kalmaktadır. 1. Çevresel Bir Unsur Olarak Suyun DemokratikleĢmesi Demokratik açıdan ortaya çıkan çarpıklık, çevre hukuku üzerinde de etkiler doğurmaktadır. Bu durumu, (iklimsel) duyarlılığa sahip çevresel bir unsur olan su vasıtasıyla açık bir şekilde ortaya koyabiliriz. ABÇU- İA nın 192. maddenin 1 ve 2. fıkralarında su için farklı yasama yetkileri öngörülmüştür: Su kalitesine ilişkin tedbirlerin söz konusu olduğu durumlarda, ABÇUİA nın 191. maddesinin 1. fıkrası ve böylelikle olağan yasama usulü uygulanacaktır. Buna karşın su miktarının yönetimine ilişkin tedbirlerin alınacağı hallerde ise, ABÇUİA nın 192. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen özel yetki hükmü devreye girmektedir. Konsey tarafından oy birliği ile karar alınmasını zorunlu kılan bu hüküm, Avrupa Parlamentosu na ise sadece bir görüş bildirme hakkı tanımaktadır. ABÇUİA nın 2. fıkrasının b) bendinin 2. cümlesi ise, su kaynaklarının hem dolaylı hem de dolaysız teminine ilişkin tedbirlerin söz konusu olduğu durumlarda kapsamlı bir şekilde uygulanabilmektedir. Bu hüküm ayrıca, ABÇUİA nın 11. maddesi ve 191. maddesinin 1. ve 3. fıkraları Daha teferruatlı bkz. Lienbacher, in: Schwarze (Hrsg.), EU-Kommentar, 2. Aufl. 2009, Art. 5, EGV N. 38. Bu konuda bkz. Lübbe-Wolff und Pernice, Europäisches und nationales Verfassungsrecht, VVDStRL (2001), 246, 255 vd.; 265 vd.; 148, 155, 159 vd.

ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKU ÜZERİNE BİR İNCELEME

ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKU ÜZERİNE BİR İNCELEME ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKU ÜZERİNE BİR İNCELEME I. Giriş Dr. Ahmet M. Güneş, LL.M.(Münster) Çağımızda artık çevre sorunlarının sadece yerel veya ulusal bir sorun olarak algılanamayacağı, aksine bütün toplumları

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları ÇEVRE HUKUKU Ders Notları Bu çalışma Çevre Hukuku-I dersine katılan öğrencilerin faydalanması için hazırlanmış ders notu niteliğindedir. Bu itibarla bilimsel atıf kuralları, dikkate alınmamıştır. Çalışmanın

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI IŞIĞINDA TÜRK VATANDAŞLARININ AVRUPA BİRLİĞİ NDE SERBEST DOLAŞIM

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

The New Institutional Structure of EU after the Lisbon Treaty

The New Institutional Structure of EU after the Lisbon Treaty MPRA Munich Personal RePEc Archive The New Institutional Structure of EU after the Lisbon Treaty Ozgur CALISKAN Ankara University 21. January 2011 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/56591/ MPRA Paper

Detaylı

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Hazırlayanlar: Güzin ARAT Murat TÜRKEŞ Raportör: Erol SANER

Detaylı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 2082. Cad. No: 4 06510 Bilkent / ANKARA Tel : 0312 218 13 00 Faks : 0312 218

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE ÇEVRE ÜZERİNE BAKIŞ

ULUSLARARASI TİCARET KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE ÇEVRE ÜZERİNE BAKIŞ ULUSLARARASI TİCARET KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE ÇEVRE ÜZERİNE BAKIŞ 1. GİRİŞ Çevre ve ticaret özellikle de uluslararası ticaret önemi gün geçdikçe artan uluslararası gündem

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKUNUN GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKUNUN GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 131 ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKUNUN GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Selim Kılıç Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü Özet Günümüzde çevre

Detaylı

SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK. Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu

SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK. Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu İçindekiler Giriş Bölüm I. Haklar ve Ödevler I. Hakların Niteliği

Detaylı

Strazburg, 23 Kasım 2001 CCJE (2001) OP N 1 [ccje/docs2001/ccje(2001)op n 1e]

Strazburg, 23 Kasım 2001 CCJE (2001) OP N 1 [ccje/docs2001/ccje(2001)op n 1e] Strazburg, 23 Kasım 2001 CCJE (2001) OP N 1 [ccje/docs2001/ccje(2001)op n 1e] AVRUPA HÂKİMLERİ DANIŞMA KONSEYİ (CCJE) AVRUPA HÂKİMLERİ DANIŞMA KONSEYİ NİN YARGININ BAĞIMSIZLIĞI VE HAKİMLERİN GÖREVDEN ALINAMAMASI

Detaylı

ÇEVRE HAKKINDA AB MÜKTESEBAT REHBERİ

ÇEVRE HAKKINDA AB MÜKTESEBAT REHBERİ ÇEVRE HAKKINDA AB MÜKTESEBAT REHBERİ MESS için CPS tarafından hazırlanmıştır. Ocak 2012 İstanbul & Brüksel All rights reserved. Corporate and Public Strategy 2012. 1 İÇERİK Önsöz Kısaltmalar BÖLÜM I: GİRİŞ

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Akgün MALKOÇ AZMAN 050405001

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Akgün MALKOÇ AZMAN 050405001 T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ KENTSEL ATIK SU ARITIMI DEŞARJ STANDARTLARI VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI Akgün MALKOÇ

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE ÖZET AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE M. Akif ÖZER Bu çalışmada; Avrupa Birliği nin bölgesel politikalara bakış açısı, bu kapsamda Akdeniz Havzası ile ilgili stratejileri

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 95 İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI ÖZET Suat DERVİŞOĞLU 1* İnsan haklarının tanınması ve güvence altına alınması kadar bu

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013

AVRUPA KOMİSYONU KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013 AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 10 Ekim 2012 SEC (2012) 336 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013 {COM(2012) 600} ekindeki

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

Bir Đnsan Hakkı Olarak Su Hakkı

Bir Đnsan Hakkı Olarak Su Hakkı Bir Đnsan Hakkı Olarak Su Hakkı Eral Topçu * Özet :Bu çalışmanın konusu bir insan hakkı olarak su hakkıdır. Bir insan hakkı olarak su hakkı BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi tarafından 2002

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007-2008. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007-2008. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007-2008 Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Yayın Tarihi Mart 2009 İÇİNDEKİLER 1 RAPOR HAKKINDA 2 BELEDİYE BAŞKANI NIN MESAJI 3 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ALMANYA DAKİ TÜRK LOBİ GÜCÜNÜN ROLÜ *

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ALMANYA DAKİ TÜRK LOBİ GÜCÜNÜN ROLÜ * MARMARA AVRUPA ÇALIŞMALARI DERGİSİ Cilt 20 Sayı: 2 2012 141 TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ALMANYA DAKİ TÜRK LOBİ GÜCÜNÜN ROLÜ * Muzaffer DARTAN ** Özet Türkiye Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Seda DUYSAK FİDAN 111408004 Tez

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

AVRUPA ANAYASASI NIN GENEL ÇERÇEVESİ VE SOSYAL POLİTİKALARA İLİŞKİN TEMEL DÜZENLEMELERİ *

AVRUPA ANAYASASI NIN GENEL ÇERÇEVESİ VE SOSYAL POLİTİKALARA İLİŞKİN TEMEL DÜZENLEMELERİ * AVRUPA ANAYASASI NIN GENEL ÇERÇEVESİ VE SOSYAL POLİTİKALARA İLİŞKİN TEMEL DÜZENLEMELERİ * Yrd.Doç.Dr.Banu UÇKAN ** ABSTRACT The European Union has entered to a new phase with signing of the European Constitution

Detaylı